ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 14

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
19 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2018/76 на Съвета от 23 октомври 2017 година за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/77 на Комисията от 15 януари 2018 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент (ЕС) 2018/78 на Комисията от 16 януари 2018 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, бенсулфурон-метил, диметахлор и луфенурон във или върху определени продукти ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2018/79 на Комисията от 18 януари 2018 година за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/80 на Комисията от 18 януари 2018 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за шестнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/76 НА СЪВЕТА

от 23 октомври 2017 година

за разпределяне на възможностите за риболов съгласно Протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 28 януари 2014 г. Съветът прие Решение 2014/146/ЕС (1) за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (наричано по-нататък „споразумението“).

(2)

В първия протокол (2) към споразумението бяха определени за срок от три години възможностите за риболов, предоставени на корабите на Съюза в риболовната зона, намираща се под суверенитета или в юрисдикцията на Република Мавриций (наричана по-нататък „Мавриций“), както и финансово участие на Съюза. Срокът на прилагане на посочения протокол изтече на 27 януари 2017 г.

(3)

В съответствие с Решение (ЕС) 2017/1960 на Съвета (3) на 8 декември 2017 г. бе подписан нов протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (наричан по-нататък „протоколът“).

(4)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки за целия срок на прилагане на протокола.

(5)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (4) Комисията е длъжна да уведоми засегнатите държави членки, ако се установи, че с броя на разрешенията за риболов не са използвани напълно възможностите за риболов, предоставени на Съюза по протокола, и да поиска от тях да потвърдят, че не използват тези възможности за риболов. Липсата на отговор в рамките на определен срок се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава членка не използват напълно възможностите си за риболов през съответния период. Следва да се определи този срок.

(6)

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му, за да се осигури бързо започване на риболовните дейности на корабите на Съюза. Ето защо настоящият регламент следва да се прилага от същата дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възможностите за риболов, установени съгласно протокола, се разпределят между държавите членки, както следва:

а)

кораби с мрежи гъргър за улов на риба тон:

Испания:

22 кораба

Франция:

16 кораба

Италия:

2 кораба

б)

кораби с парагади за улов на повърхността:

Испания:

12 кораба

Франция:

29 кораба

Португалия:

4 кораба

2.   Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засягат споразумението и протокола.

3.   Ако заявленията за разрешения за риболов от посочените в параграф 1 държави членки не изчерпват всички възможности за риболов, предвидени с протокола, Комисията разглежда заявления за разрешения за риболов от всяка друга държава членка в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

4.   Посоченият в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 срок се определя на 10 работни дни, считано от датата, на която Комисията е отправила съответното искане.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 8 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 23 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

K. IVA


(1)  Решение 2014/146/ЕС на Съвета от 28 януари 2014 г. за сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (ОВ L 79, 18.3.2014 г., стр. 2).

(2)  Протокол за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (ОВ L 79, 18.3.2014 г., стр. 9).

(3)  Решение (ЕС) 2017/1960 на Съвета от 23 октомври 2017 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций (ОВ L 279, 28.10.2017 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).


19.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/77 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2018 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Текстилно изделие с форма на паралелепипед (т.нар. „калъф за матрак“), изработено от печатани текстилни тъкани от синтетични влакна (100 % полиестер), които могат да се перат, с размери 200 × 60 × 8 cm.

Изделието се затваря с цип, разположен на едната от дългите страни, откъдето се вкарва матракът.

На една от дългите страни е прикрепена текстилна дръжка.

(Вж. изображението) (*1)

6302 22 90

Класирането се определя въз основа на общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и на текстовете на кодове 6302 , 6302 22 и 6302 22 90 по КН.

Изделието е изработено от материал, който може да се пере, и се затваря с цип, който служи за свалянето му от матрака по всяко време, и затова е подходящо за пране (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБХС) за позиция 6302 , първия параграф). Следователно то има обективните характеристики и свойства на спално бельо.

Поради това изделието трябва да бъде класирано в код 6302 22 90 по КН като „спално бельо, различно от трикотажно или плетено, от синтетични влакна“.

Image


(*1)  Изображението е само за информация.


19.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/78 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2018 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, бенсулфурон-метил, диметахлор и луфенурон във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за 2-фенилфенол са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за диметахлор и луфенурон са определени в част А от приложение III към посочения регламент. Досега не са били определяни МДГОВ за бенсулфурон-метил.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, предостави обосновано становище относно преразглеждането на съществуващите МДГОВ за 2-фенилфенол в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (2). Той предложи да се измени определението за остатък за растителни продукти и препоръча намаляване на МДГОВ за мускули, мазнина, черен дроб и бъбрек от свине, говеда и еднокопитни, както и за мляко от едър рогат добитък и коне. Органът стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за цитрусови плодове липсва част от информацията и че е необходимо допълнително разглеждане от лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за този продукт следва да бъде включена в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящата ѝ стойност или със стойността, установена от Органа. По отношение на МДГОВ за круши определената по Кодекс алиментариус МДГОВ е безопасна за потребителите. Поради това е целесъобразно да се определи МДГОВ за круши със същата стойност.

(3)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за бенсулфурон-метил в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (3). Той препоръча повишаване или запазване на съществуващите стойности на МДГОВ.

(4)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за диметахлор в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (4). Той препоръча повишаване или запазване на съществуващите стойности на МДГОВ.

(5)

Органът предостави обосновано становище относно съществуващите МДГОВ за луфенурон в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 (5). Той предложи да се измени определението за остатък за всички продукти и препоръча намаляване на МДГОВ за цитрусови плодове, семкови плодове, череши (сладки), сливи, трапезно грозде, винено грозде, смокини, райска ябълка, киви, картофи, домати, сладки пиперки, краставици, тиквички и соя. За други продукти той препоръча повишаване или запазване на съществуващите МДГОВ. Той стигна до заключението, че липсва част от информацията по отношение на МДГОВ за кайсии, праскови, ягоди, корнишони, полска салата/кълнова салата, маруля, къдрава листна ендивия/широколистна ендивия, кресон и други кълнове, земен кресон, рукола, червен синап и бейби култури (в т.ч. видове от рода Brassica), черен дроб и бъбрек от свине, едър рогат добитък, овце, кози и еднокопитни и черен дроб от домашни птици и че се изисква допълнително разглеждане от органите за управление на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящите им стойности или със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(6)

По отношение на продукти, за които употребата на въпросния продукт за растителна защита не е разрешена и за които не съществуват стойности, при които вносът е допустим, нито има МДГОВ по Кодекс алиментариус (CXL), МДГОВ следва да бъдат определени на конкретната граница на определяне или да се прилагат МДГОВ по подразбиране, както е предвидено в член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(7)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират някои от границите на определяне. По отношение на някои вещества тези лаборатории заключиха, че промените в техническо отношение изискват определяне на специални граници на определяне за някои стоки.

(8)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(9)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации относно новите МДГОВ с търговските партньори на Съюза и техните становища бяха взети под внимание.

(10)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(11)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни разпоредби за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите.

(12)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, за да могат държавите членки, трети държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания вследствие на изменението на МДГОВ.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 396/2005 във вида преди изменението му с настоящия регламент продължава да се прилага за продукти, които са били законно произведени преди 8 август 2018 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Official Journal of the European Union.

Той се прилага от 8 август 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 2-phenylphenol according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за 2-фенилфенол в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(1):4696.

(3)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bensulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за бенсулфурон-метил в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016;14(10):4596.

(4)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dimethachlor according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за диметахлор в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016;14(11):4632.

(5)  Европейски орган за безопасност на храните; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище относно преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за луфенурон в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(1):4652.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

графата за 2-фенилфенол се заменя със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (a)

2-фенилфенол (сума на 2-фенилфенол и неговите конюгати, изразена като 2-фенилфенол) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

10

0110010

Грейпфрути

 

0110020

Портокали

 

0110030

Лимони

 

0110040

Сладки лимони

 

0110050

Мандарини

 

0110990

Други

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*1)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други

 

0130000

Семкови плодове

0,01  (*1)

0130010

Ябълки

0,01  (*1)

0130020

Круши

20

0130030

Дюли

0,01  (*1)

0130040

Мушмули

0,01  (*1)

0130050

Японско нефле/японски мушмули

0,01  (*1)

0130990

Други

0,01  (*1)

0140000

Костилкови плодове

0,01  (*1)

0140010

Кайсии

 

0140020

Череши (сладки)

 

0140030

Праскови

 

0140040

Сливи

 

0140990

Други

 

0150000

Ягодоплодни култури

0,01  (*1)

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други

 

0160000

Смесени плодове

0,01  (*1)

0161000

a)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

 

0161020

Смокини

 

0161030

Трапезни маслини

 

0161040

Кумквати

 

0161050

Карамболи

 

0161060

Райска ябълка

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

0161990

Други

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01  (*1)

0211000

а)

картофи

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

 

0213020

Моркови

 

0213030

Целина с едри глави

 

0213040

Хрян

 

0213050

Земна ябълка

 

0213060

Пащърнак

 

0213070

Магданоз на грудки

 

0213080

Репички

 

0213090

Козя брада

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

0213110

Репи

 

0213990

Други

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01  (*1)

0220010

Чесън

 

0220020

Лук

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0220990

Други

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*1)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

0231010

Домати

 

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

 

0231040

Бамя

 

0231990

Други

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

 

0233030

Дини

 

0233990

Други

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

 

0241020

Карфиол

 

0241990

Други

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

 

0242020

Зеле

 

0242990

Други

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

0251990

Други

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*1)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,02  (*1)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други

 

0260000

Бобови

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*1)

0270010

Аспержи

 

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*1)

0300000

ВАРИВА

0,02  (*1)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

 

0300040

Лупина

 

0300990

Други

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01  (*1)

0401000

Маслодайни семена

 

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

0402990

Други

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,02  (*1)

0500010

Ечемик

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

0500030

Царевица

 

0500040

Просо

 

0500050

Овес

 

0500060

Ориз

 

0500070

Ръж

 

0500080

Сорго

 

0500090

Пшеница

 

0500990

Други

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*1)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*1)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*1)

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*1)

0830010

Канела

 

0830990

Други

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*1)

0840020

Джинджифил

0,05  (*1)

0840030

Куркума

0,05  (*1)

0840040

Хрян

(+)

0840990

Други

0,05  (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*1)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

0900020

Захарна тръстика

 

0900030

Корени от цикория

 

0900990

Други

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Тъкани от

0,01  (*1)

1011000

а)

свине

 

1011010

Мускули

 

1011020

Мастна тъкан

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбреци

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

 

1012020

Мастна тъкан

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбреци

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1012990

Други

 

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

 

1013020

Мастна тъкан

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбреци

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1013990

Други

 

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

 

1014020

Мастна тъкан

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбреци

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1014990

Други

 

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

 

1015020

Мастна тъкан

 

1015030

Черен дроб

 

1015040

Бъбреци

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1015990

Други

 

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

 

1016020

Мастна тъкан

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

 

1017020

Мастна тъкан

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбреци

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1017990

Други

 

1020000

Мляко

0,01  (*1)

1020010

Едър рогат добитък

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

Птичи яйца

0,01  (*1)

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,05 (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01  (*1)

б)

добавят се следните графи за бенсулфурон-метил, диметахлор и луфенурон:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (a)

Бенсулфурон-метил

Диметахлор

Луфенурон (всяко едно съотношение на съставни изомери) (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0110000

Цитрусови плодове

 

 

0,01  (*2)

0110010

Грейпфрути

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

 

 

0,01  (*2)

0120010

Бадеми

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

0130000

Семкови плодове

 

 

0,15

0130010

Ябълки

 

 

 

0130020

Круши

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

0130040

Мушмули

 

 

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

 

0130990

Други

 

 

 

0140000

Костилкови плодове

 

 

 

0140010

Кайсии

 

 

0,2 (+)

0140020

Череши (сладки)

 

 

0,01  (*2)

0140030

Праскови

 

 

0,2 (+)

0140040

Сливи

 

 

0,01  (*2)

0140990

Други

 

 

0,01  (*2)

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

0,01  (*2)

0151000

а)

грозде

 

 

 

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

0152000

б)

ягоди

 

 

 

0153000

в)

храстови

 

 

 

0153010

Къпини

 

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

 

0153990

Други

 

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

 

 

0154010

Боровинки

 

 

 

0154020

Червени боровинки

 

 

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

 

 

0154050

Шипки

 

 

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

 

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

 

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

 

 

0154990

Други

 

 

 

0160000

Смесени плодове

 

 

0,01  (*2)

0161000

a)

с ядлива кора

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

 

0161020

Смокини

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

 

0161040

Кумквати

 

 

 

0161050

Карамболи

 

 

 

0161060

Райска ябълка

 

 

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 

 

 

0161990

Други

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

 

0162020

Личи

 

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

 

0162990

Други

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

0163020

Банани

 

 

 

0163030

Манго

 

 

 

0163040

Папая

 

 

 

0163050

Нарове

 

 

 

0163060

Черимоя

 

 

 

0163070

Гуава

 

 

 

0163080

Ананаси

 

 

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

 

 

0163100

Дуриан

 

 

 

0163110

Бодлива анона

 

 

 

0163990

Други

 

 

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0211000

а)

картофи

 

 

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

 

 

0212010

Корени от маниока

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

 

0213020

Моркови

 

 

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

 

0213040

Хрян

 

 

 

0213050

Земна ябълка

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

 

0213080

Репички

 

 

 

0213090

Козя брада

 

 

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

 

0213110

Репи

 

 

 

0213990

Други

 

 

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0220010

Чесън

 

 

 

0220020

Лук

 

 

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

 

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

 

 

0220990

Други

 

 

 

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

 

0231010

Домати

 

 

0,4

0231020

Сладки пиперки

 

 

0,8

0231030

Патладжани

 

 

0,3

0231040

Бамя

 

 

0,01  (*2)

0231990

Други

 

 

0,01  (*2)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

 

0232010

Краставици

 

 

0,15

0232020

Корнишони

 

 

0,15

0232030

Тиквички

 

 

0,15

0232990

Други

 

 

0,01  (*2)

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

 

 

0233010

Пъпеши

 

 

0,4

0233020

Тикви

 

 

0,4

0233030

Дини

 

 

0,4

0233990

Други

 

 

0,01  (*2)

0234000

г)

сладка царевица

 

 

0,01  (*2)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

 

0,01  (*2)

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

0241010

Броколи

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

0242020

Зеле

 

 

 

0242990

Други

 

 

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

 

 

0243010

Китайско зеле

 

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

 

 

0251020

Маруля

 

 

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

 

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

 

0251050

Земен кресон

 

 

 

0251060

Рукола

 

 

 

0251070

Червен синап

 

 

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

 

 

0251990

Други

 

 

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0252010

Спанак

 

 

 

0252020

Тученица

 

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

 

0252990

Други

 

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,02  (*2)

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Кервел

 

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

 

0256030

Листа целина

 

 

 

0256040

Магданоз

 

 

 

0256050

Градински чай

 

 

 

0256060

Розмарин

 

 

 

0256070

Мащерка

 

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

 

0256090

Дафинов лист

 

 

 

0256100

Градински пелин

 

 

 

0256990

Други

 

 

 

0260000

Бобови

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

0260990

Други

 

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0270010

Аспержи

 

 

 

0270020

Артишок

 

 

 

0270030

Целина

 

 

 

0270040

Резене

 

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

 

 

0270060

Праз

 

 

 

0270070

Ревен

 

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

 

 

0270990

Други

 

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0280010

Култивирани гъби

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0300010

Фасул

 

 

 

0300020

Леща

 

 

 

0300030

Грах

 

 

 

0300040

Лупина

 

 

 

0300990

Други

 

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,01  (*2)

 

0,01  (*2)

0401000

Маслодайни семена

 

 

 

0401010

Ленено семе

 

0,01  (*2)

 

0401020

Фъстъци

 

0,01  (*2)

 

0401030

Маково семе

 

0,01  (*2)

 

0401040

Сусамово семе

 

0,01  (*2)

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0,01  (*2)

 

0401060

Семена от рапица

 

0,02  (*2)

 

0401070

Соя

 

0,01  (*2)

 

0401080

Семена от синап

 

0,02 (*2)

 

0401090

Семена от памук

 

0,01  (*2)

 

0401100

Тиквено семе

 

0,01  (*2)

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0,01  (*2)

 

0401120

Семена от пореч

 

0,01  (*2)

 

0401130

Камелина

 

0,02 (*2)

 

0401140

Конопено семе

 

0,01  (*2)

 

0401150

Рициново семе

 

0,01  (*2)

 

0401990

Други

 

0,01  (*2)

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0,01  (*2)

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 

 

 

0402990

Други

 

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0500010

Ечемик

 

 

 

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

 

 

0500030

Царевица

 

 

 

0500040

Просо

 

 

 

0500050

Овес

 

 

 

0500060

Ориз

 

 

 

0500070

Ръж

 

 

 

0500080

Сорго

 

 

 

0500090

Пшеница

 

 

 

0500990

Други

 

 

 

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0610000

Чай

 

 

 

0620000

Кафе на зърна

 

 

 

0630000

Билкови настойки от

 

 

 

0631000

а)

цветове

 

 

 

0631010

Лайка

 

 

 

0631020

Хибискус

 

 

 

0631030

Роза

 

 

 

0631040

Жасмин

 

 

 

0631050

Липа

 

 

 

0631990

Други

 

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

 

 

0632010

Ягодови листа

 

 

 

0632020

Ройбос

 

 

 

0632030

Мате

 

 

 

0632990

Други

 

 

 

0633000

в)

корени

 

 

 

0633010

Валериан

 

 

 

0633020

Женшен

 

 

 

0633990

Други

 

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

 

 

0640000

Какао на зърна

 

 

 

0650000

Рожкови

 

 

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

ПОДПРАВКИ

0,05  (*2)

 

 

0810000

Подправки на семена

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0810010

Анасон

 

 

 

0810020

Черен кимион

 

 

 

0810030

Целина

 

 

 

0810040

Кориандър

 

 

 

0810050

Кимион

 

 

 

0810060

Копър

 

 

 

0810070

Резене

 

 

 

0810080

Сминдух

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 

 

 

0810990

Други

 

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0820010

Бахар/пимента

 

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

 

 

0820030

Ким

 

 

 

0820040

Кардамон

 

 

 

0820050

Хвойна

 

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

 

 

0820070

Ванилия

 

 

 

0820080

Тамаринд

 

 

 

0820990

Други

 

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0830010

Канела

 

 

 

0830990

Други

 

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840020

Джинджифил

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840030

Куркума

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0840040

Хрян

(+)

(+)

(+)

0840990

Други

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0850010

Карамфил

 

 

 

0850020

Каперси

 

 

 

0850990

Други

 

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0860010

Жълт минзухар

 

 

 

0860990

Други

 

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

 

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

 

 

0870990

Други

 

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 

 

 

0900020

Захарна тръстика

 

 

 

0900030

Корени от цикория

 

 

 

0900990

Други

 

 

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

1010000

Тъкани от

0,01  (*2)

0,01  (*2)

 

1011000

а)

свине

 

 

 

1011010

Мускули

 

 

0,03

1011020

Мастна тъкан

 

 

0,7

1011030

Черен дроб

 

 

0,04 (+)

1011040

Бъбреци

 

 

0,04 (+)

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,7

1011990

Други

 

 

0,02 (*2)

1012000

б)

говеда

 

 

 

1012010

Мускули

 

 

0,03

1012020

Мастна тъкан

 

 

0,7

1012030

Черен дроб

 

 

0,04 (+)

1012040

Бъбреци

 

 

0,04 (+)

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,7

1012990

Други

 

 

0,02 (*2)

1013000

в)

овце

 

 

 

1013010

Мускули

 

 

0,03

1013020

Мастна тъкан

 

 

0,7

1013030

Черен дроб

 

 

0,04 (+)

1013040

Бъбреци

 

 

0,04 (+)

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,7

1013990

Други

 

 

0,02 (*2)

1014000

г)

кози

 

 

 

1014010

Мускули

 

 

0,03

1014020

Мастна тъкан

 

 

0,7

1014030

Черен дроб

 

 

0,04 (+)

1014040

Бъбреци

 

 

0,04 (+)

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,7

1014990

Други

 

 

0,02 (*2)

1015000

д)

еднокопитни

 

 

 

1015010

Мускули

 

 

0,03

1015020

Мастна тъкан

 

 

0,7

1015030

Черен дроб

 

 

0,04 (+)

1015040

Бъбреци

 

 

0,04 (+)

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,7

1015990

Други

 

 

0,02 (*2)

1016000

е)

домашни птици

 

 

 

1016010

Мускули

 

 

0,02 (*2)

1016020

Мастна тъкан

 

 

0,04

1016030

Черен дроб

 

 

0,02  (*2) (+)

1016040

Бъбреци

 

 

0,02  (*2) (+)

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,04

1016990

Други

 

 

0,02 (*2)

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

 

 

1017010

Мускули

 

 

0,03

1017020

Мастна тъкан

 

 

0,7

1017030

Черен дроб

 

 

0,04 (+)

1017040

Бъбреци

 

 

0,04 (+)

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,7

1017990

Други

 

 

0,02 (*2)

1020000

Мляко

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,1

1020010

Едър рогат добитък

 

 

 

1020020

Овце

 

 

 

1020030

Кози

 

 

 

1020040

Коне

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1030010

Кокоши

 

 

 

1030020

Пачи

 

 

 

1030030

Гъши

 

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

 

 

1030990

Други

 

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

1050000

Земноводни и влечуги

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0,02 (*2)

2)

В приложение III графите за диметахлор и луфенурон се заличават.


(*1)  Граница на аналитично определяне

(F)

=

Мастноразтворим

2-фенилфенол (сума на 2-фенилфенол и неговите конюгати, изразена като 2-фенилфенол) (R)

(R)

=

Определението за остатъчно вещество се различава за следните комбинации пестицид — кодов номер:

2-фенилфенол — код 100000 без 1040000: 2-фенилфенол

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян“

(*2)  Граница на аналитично определяне

(F)

=

Мастноразтворим

Бенсулфурон-метил

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян

Диметахлор

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян

Луфенурон (всяко едно съотношение на съставни изомери) (F)

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за изпитванията за наличие на остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 19 март 2020 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

0140010

Кайсии

0140030

Праскови

(+)

Приложимата максимално допустима граница на остатъчно вещество за хрян (Armoracia rusticana) в групата на подправките (код 0840040) е същата като определената за хрян (Armoracia rusticana) в категорията „Зеленчуци“, групата „Кореноплодни и грудкови“ (код 0213040), като са отчетени промените на стойностите вследствие на преработката (сушене) съгласно член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

0840040

Хрян

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за методите за анализ. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 19 март 2020 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до указаната дата — факта, че тя не е налична.

1011030

Черен дроб

1011040

Бъбреци

1012030

Черен дроб

1012040

Бъбреци

1013030

Черен дроб

1013040

Бъбреци

1014030

Черен дроб

1014040

Бъбреци

1015030

Черен дроб

1015040

Бъбреци

1016030

Черен дроб

1016040

Бъбреци

1017030

Черен дроб

1017040

Бъбреци“


19.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/79 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2018 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви а), г), д), з) и и), член 11, параграф 3 и член 12, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (2) („Регламента“) се установява списък на Съюза на разрешените вещества, които могат да бъдат използвани в материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

(2)

След последното изменение на Регламент (ЕС) № 10/2011 Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) публикува допълнителни научни становища относно конкретни вещества, които могат да се използват в материалите, предназначени за контакт с храни, както и относно позволената употреба на вещества, които вече са разрешени. С цел да се гарантира, че Регламент (ЕС) № 10/2011 отразява най-новите констатации на Органа, посоченият регламент следва да бъде изменен.

(3)

Органът прие положително научно становище (3) за употребата на веществото омрежен с дивинилбензен или 1,3-бутандиолдиметакрилат съполимер на бутадиена, стирена, метиловия метакрилат и бутиловия акрилат (вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 856 и CAS № 25101-28-4). Органът стигна до заключението, че веществото не поражда опасения във връзка с безопасността за потребителя, ако се използва като полимерна добавка до 40 % тегловно в изделия за многократна употреба от смеси от съполимер на стирен и акрилонитрил (SAN)/поли(метилов метакрилат) (PMMA), предназначени за контакт с храни на водна основа или кисели храни и/или храни с ниско алкохолно съдържание (< 20 %) при стайна температура в продължение на по-малко от един ден, както и със сухи храни при стайна температура за произволна продължителност на контакта, включително за дългосрочно съхранение. Обхватът на настоящото разрешение на това вещество следва да бъде разширен, за да включи посочения вид употреба, при положение че тези спецификации се спазват.

(4)

Органът прие положително научно становище (4) за употребата на мономера 2,4,4′-трифлуоробензофенон (вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1061 и CAS № 80512-44-3). Органът стигна до заключението, че посоченото вещество не поражда опасения във връзка с безопасността за потребителя, ако се използва като съмономер до 0,3 % тегловно на базата на крайния материал при производството на пластмаси от поли(етер етер кетон). Поради това посоченият мономер следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че тази спецификация следва да се спазва.

(5)

Органът прие положително научно становище (5) за употребата на мономера 2,3,3,4,4,5,5-хептафлуоро-1-пентен (вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1063 и CAS № 1547-26-8). Органът стигна до заключението, че веществото не поражда опасения във връзка с безопасността за потребителя, ако се използва като съмономер заедно с тетрафлуороетиленови и/или етиленови съмономери за производството на флуоросъполимери, които са предназначени само да бъдат прилагани като добавки за облекчаване на преработката на полимери до 0,2 % тегловно от материала, предназначен за контакт с храни. За това приложение нискомолекулната масова част под 1 500 Da във флуоросъполимера не следва да надвишава 30 mg/kg. Посоченият мономер следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че тези спецификации следва да се спазват.

(6)

Органът прие положително научно становище (6) за употребата на веществото волфрамов оксид (WOn (n = 2,72–2,90)) (вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1064 и CAS № 39318-18-8). Органът стигна до заключението, че веществото не поражда опасения във връзка с безопасността за потребителя, ако добавката се използва като агент за повторно нагряване в полиетилен терефталат (PET). Органът счита, че поради неразтворимостта на веществото се очаква ниска миграция за всеки предвидим вид употреба като добавка за повторно нагряване в РЕТ. Поради това не е необходимо да се прави проверка на границата на миграция. За други технически функции или за употреба в други полимери Органът стигна до заключението, че миграцията не следва да надвишава 0,05 mg/kg (изразена като волфрам). Посоченото вещество следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че тези спецификации следва да се спазват.

(7)

Органът прие положително научно становище (7) за употребата на сместа от C14-C18 алканамиди, с метилови разклонения и линейни, получени от мастни киселини (вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 1065 и CAS № 85711-28-0). Органът стигна до заключението, че веществото не поражда опасения във връзка с безопасността за потребителя, ако се използва при производството на полиолефинови изделия, предназначени за контакт с всички видове храни с изключение на мазни храни (съгласно определението чрез моделен разтвор D2) и когато миграцията от него не надвишава 5 mg/kg храна. Поради това посочената смес следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че тези спецификации следва да се спазват.

(8)

Поради това приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Материалите и предметите от пластмаси, които са в съответствие с Регламент (ЕС) № 10/2011 в редакцията му преди влизането в сила настоящият регламент, могат да бъдат пускани на пазара до 8 февруари 2019 г. и могат да останат на пазара до изчерпване на складовите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(11):4637.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(7):4532.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(10):4582.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(1):4661.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(2):4724.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя, както следва:

1)

в точка 1 таблица 1 се изменя, както следва:

а)

вписването относно вещество от материал, предназначен за контакт с храни, № 856 се заменя със следното:

„856

40563

25101-28-4

омрежен с дивинилбензен или 1,3-бутандиолдиметакрилат съполимер на бутадиена, стирена, метиловия метакрилат и бутиловия акрилат

да

не

не

 

 

Да се използва само във:

твърд поли(винилхлорид) (PVC) в максимално количество от 12 % при стайна или по-ниска температура, или

до 40 % тегловно в изделия за многократна употреба от смеси от съполимер на стирен и акрилонитрил (SAN)/поли(метилов метакрилат) (PMMA), предназначени за контакт с храни на водна основа или кисели храни и/или храни с ниско алкохолно съдържание (< 20 %) при стайна температура в продължение на по-малко от един ден, както и със сухи храни при стайна температура за произволна продължителност на контакта, включително за дългосрочно съхранение.“

 

б)

добавят се следните вписвания по пореден номер на веществата от материали, предназначени за контакт с храни:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-трифлуоробензофенон

не

да

не

 

 

Да се използва само като съмономер при производството на пластмаси от поли(етер етер кетон) до 0,3 % тегловно от крайния материал.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-хептафлуоро-1-пентен

не

да

не

 

 

Да се използва само заедно с тетрафлуороетиленови и/или етиленови съмономери за производството на флуоросъполимери, които да бъдат прилагани като добавки за облекчаване на преработката на полимери до 0,2 % тегловно от материала, предназначен за контакт с храни, и когато нискомолекулната масова част под 1 500 Da във флуоросъполимера не надвишава 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

волфрамов оксид

да

не

не

0,05

 

Стехиометрия: WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

смес от C14—C18 алканамиди, с метилови разклонения и линейни, получени от мастни киселини

да

не

не

5

 

Да се използва само при производството на полиолефинови изделия, които не влизат в контакт храни, за които в таблица 2 от приложение III е определен моделен разтвор D2.

(26)“

2)

в точка 3 в таблица 3 се добавят следните вписвания:

„(25)

Когато се използва като агент за повторно нагряване в полиетилен терефталат (PET), не се изисква проверка на съответствието с границите на специфична миграция; във всички останали случаи съответствието с границите на специфична миграция се проверява в съответствие с член 18; границите на специфична миграция се изразяват като mg волфрам/kg храна.

(26)

Миграцията на стеарамид, включен в таблица 1 под номер 306 като вещество от материал, предназначен за контакт с храни, за което не се прилагат граници на специфична миграция, се изключва от проверката на съответствието на миграцията на сместа с границата на специфична миграция, установена за сместа.“


19.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 14/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/80 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2018 година

относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за шестнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) беше открита тръжна процедура за продажбата на обезмаслено мляко на прах.

(2)

Предвид офертите, получени за шестнадесетата частична покана за участие в търг, следва да се определи минимална продажна цена.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За шестнадесетата частична покана за участие в търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) 2016/2080, по отношение на която срокът за представяне на офертите изтече на 16 януари 2018 г., минималната продажна цена е 119,00 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).