ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 12

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 61
17 януари 2018 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

1

 

*

Информация относно удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/63 на Комисията от 26 септември 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките ( 1 )

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/64 на Комисията от 29 септември 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина, по който се прилагат критериите в член 20, параграф 1, буква в), подточка iii), когато се оценява дали определени събития биха могли да доведат до значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки ( 1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/65 на Комисията от 29 септември 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на техническите елементи на определенията в член 3, параграф 1 от него ( 1 )

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/66 на Комисията от 29 септември 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина на оценка на номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от дериватите, на условната стойност на дериватите и на нетната стойност на активите на инвестиционните фондове ( 1 )

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2018/67 на Комисията от 3 октомври 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на условия за оценка на въздействието от прекратяване на изготвянето или промяната на съществуващ референтен показател ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/68 на Комисията от 8 януари 2018 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Carne de Salamanca (ЗГУ))

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/69 на Комисията от 16 януари 2018 година относно заличаването на регистрацията на защитено географско указание Carne de Morucha de Salamanca (ЗГУ)

22

 

*

Регламент (ЕС) 2018/70 на Комисията от 16 януари 2018 година за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлорпирифос-метил, ципроконазол, дифеноконазол, флуазинам, флутриафол, прохексадион и натриев хлорид във или върху определени продукти ( 1 )

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2018/71 на Комисията от 12 декември 2017 година за освобождаване на производството и търговията на едро с електроенергия в Нидерландия от прилагането на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (нотифицирано под номер С(2017) 8339)  ( 1 )

53

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2268 на Комисията от 26 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ( ОВ L 334, 15.12.2017 г. )

62

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 година за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки ( ОВ L 331, 14.12.2017 г. )

63

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/1


Информация относно удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

На своето 45-о заседание (Лондон, 5 юни 2017 г.) Международният съвет по зърното взе решение за удължаване на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно (1995 г.) (1) за период от две години до 30 юни 2019 г.


(1)  ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 49.


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/1


Информация относно удължаването на срока на действие на Международното споразумение за захарта от 1992 г.

На своето 52-ро заседание (Лондон, 1 декември 2017 г.) Международният съвет за захарта реши да продължи срока на действие на Международното споразумение за захарта (1992 г.) (1) за период от две години — до 31 декември 2019 г.


(1)  ОВ L 379, 23.12.1992 г., стр. 16.


РЕГЛАМЕНТИ

17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/63 НА КОМИСИЯТА

от 26 септември 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (1), и по-специално член 65, параграф 8, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията (2) се определят организационните изисквания за доставчиците на услуги за докладване на данни, включително за доставчиците на консолидирани данни (ДКД) за капиталови инструменти. Тъй като разпоредбите, с които се уточняват редът и условията на публикуване на консолидирани данни за некапиталови инструменти като облигации, структурирани финансови продукти, квоти за емисии и деривати, са тясно свързани с разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) 2017/571, е целесъобразно също така да се уточни обхватът на консолидираните данни за некапиталови инструменти в посочения делегиран регламент и следователно — да се измени Делегиран регламент (ЕС) 2017/571.

(2)

С цел създаването на рамка, която предоставя търговски стимули за изготвянето на консолидирани данни за некапиталови инструменти, ДКД следва да могат да изготвят консолидирани данни, обхващащи само един клас активи или няколко класа активи.

(3)

ДКД следва да гарантират, че публикуват изискваната информация за сделки, обхващащи най-малко 80 процента от общия обем и брой сделки, публикувани през предходните шест месеца за всеки съответен клас активи от одобрените механизми за публикуване (ОМП) и местата на търговия. Този подход гарантира, че ДКД публикуват информация, която е полезна за ползвателите, като същевременно се избягват високите разходи, произтичащи от включването на цялата информация, публикувана от всички ОМП и места на търговия.

(4)

ДКД следва да разполагат с достатъчно време, за да постигнат изискваните проценти на обхват, установени в настоящия регламент в случай, че е необходимо техният поток от данни да се разшири с нови места на търговия и ОМП.

(5)

С оглед на последователността и безпроблемното функциониране на финансовите пазари, е необходимо разпоредбите за ДКД, работещи с некапиталови инструменти, и националните разпоредби, произтичащи от транспонирането на Директива 2014/65/ЕС, да се прилагат от една и съща дата. За да се осигури плавен преход към новия режим, е необходимо също така първият период за определяне на процентите на обхват, които трябва да бъдат достигнати от ОТП, да обхваща периода, започващ на 1 януари 2019 г.

(6)

Настоящият регламент се основава на проекта на регулаторен технически стандарт, представен на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(7)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации относно проектите на регулаторни технически стандарти, на които се основава настоящият регламент, и поиска становището на Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член 15а:

„Член 15а

Обхват на консолидираните данни за облигации, структурирани финансови продукти, квоти за емисии и деривати.

1.   ДКД включват в своя поток от електронни данни данните за един или повече от следните класове активи:

а)

облигации, с изключение на борсово търгувани стоки (ETC) и борсово търгувани облигации (ETN);

б)

борсово търгувани стоки и борсово търгувани облигации;

в)

структурирани финансови продукти;

г)

секюритизирани деривати;

д)

деривати върху лихвени проценти;

е)

деривати на валутния пазар;

ж)

капиталови деривати;

з)

стокови деривати;

и)

кредитни деривати;

й)

договори за разлики;

к)

деривати C10;

л)

деривати върху квоти за емисии;

м)

квоти за емисии.

2.   ДКД включват в своя поток от електронни данни данните, оповестени публично в съответствие с членове 10 и 21 от Регламент (ЕС) № 600/2014, които постигат едновременно следните проценти на обхват:

а)

броят на сделките, публикувани от ДКД за даден клас активи от изброените в параграф 1, представлява поне 80 % от общия брой сделки със съответния клас активи, публикувани в Съюза от всички ОМП и всички места на търговия през оценъчния период, посочен в параграф 3;

б)

обемът на сделките, публикувани от ДКД за даден клас активи, от изброените в параграф 1, представлява поне 80 % от общия обем сделки със съответния клас активи, публикувани в Съюза от всички ОМП и всички места на търговия през оценъчния период, посочен в параграф 3.

За целите на буква б) обемът на сделките се определя съобразно мярката за обема, посочена в таблица 4 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 (*1).

3.   ДКД прави оценка на процентите на обхват, посочени в параграф 2, на всеки шест месеца, въз основа на данните за предходните 6 месеца. Оценъчните периоди започват на 1 януари и 1 юли всяка година. Първият период обхваща първите шест месеца на 2019 година.

4.   ДКД гарантира, че постига минималните проценти на обхват, посочени в параграф 2, възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от:

а)

31 януари на календарната година, следваща периода от 1 януари до 30 юни;

б)

31 юли на календарната година, следваща периода от 1 януари до 31 декември.

(*1)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/583 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за прозрачност, засягащи местата на търговия и инвестиционните посредници, във връзка с облигациите, структурираните финансови продукти, квотите за емисии и дериватите (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 229).“"

2)

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 януари 2018 г.

Член 15а, параграф 4 обаче се прилага от 1 януари 2019 г., а член 14, параграф 2, член 15, параграфи 1, 2, 3 и член 20, буква б) се прилагат от 3 септември 2019 г.“

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/571 на Комисията от 2 юни 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно лицензирането на доставчиците на услуги за докладване на данни, организационните изисквания към тях и публикуването на информация за сделките (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 126).

(3)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/64 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина, по който се прилагат критериите в член 20, параграф 1, буква в), подточка iii), когато се оценява дали определени събития биха могли да доведат до значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 20, параграф 6, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на общия характер на качественото условие в член 20, параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2016/1011 и на необходимостта да се осигури съгласувано прилагане от страна на компетентните органи на това условие, е целесъобразно да се определи как, в контекста на критичните референтни показатели, биха могли да окажат значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки следните обстоятелства: i) прекратява се изготвянето на даден референтен показател; ii) даден референтен показател се изготвя въз основа на входящи данни, които вече не са напълно представителни за базовия пазар или икономическа действителност или iii) даден референтен показател се изготвя въз основа на ненадеждни входящи данни.

(2)

Критичните референтни показатели често се използват в държави членки, различни от държавата членка, в която се изготвят, и се използват по различен начин в отделните държави членки. Следователно има потенциал за значително въздействие в една или повече държави членки или на равнището на Съюза. Аналогично, има потенциал за значително неблагоприятно въздействие по отношение само на един или повече от критериите по член 20, параграф 1, буква в), подточка iii). Поради това е важно оценката да се извърши както на национално равнище или на равнището на пазара, така и на равнището на Съюза.

(3)

В Регламент (ЕС) 2016/1011 са посочени пет области, в които може да възникне значително неблагоприятно въздействие. Въпреки че целостта на пазара е съсредоточена върху пазара на конкретен финансов продукт, финансовата стабилност се отнася до финансовата система на дадена държава членка или на Съюза като цяло. Потребителите са засегнати основно чрез финансовите инструменти и инвестиционните фондове, в т.ч. пенсионните фондове, в които те са инвестирали, и финансовите договори, които те са подписали, в които се използва съответният критичен референтен показател. Потенциалното въздействие върху реалната икономика е пряко свързано със стойността на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове, която се определя въз основа на този референтен показател. Потенциалното въздействие върху финансирането на домакинствата и предприятията е вероятно да се увеличи при нарастване на стойността на непогасените заеми спрямо размера на икономиката. Потребителите и финансирането на домакинствата и предприятията са по-уязвими на неблагоприятни въздействия, когато общото равнище на задлъжнялост на домакинствата и предприятията е голямо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Оценка от компетентните органи

1.   Компетентните органи преценяват според критериите, посочени в членове 2, 3, 4, 5 и 6, дали е налице значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара, финансовата стабилност, потребителите, реалната икономика или финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки, както е посочено в член 20, параграф 1, буква в), подточка iii) от Регламент (ЕС) 2016/1011.

2.   Когато компетентните органи предвиждат, че в повече от една държава членка ще настъпи такова значително и неблагоприятно въздействие, те извършват оценка за всяка съответна държава членка, както и обща оценка за всички държави членки.

Член 2

Значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара

Компетентните органи преценяват дали е налице значително и неблагоприятно въздействие върху целостта на пазара според следните критерии:

а)

стойността на финансовите инструменти, търгувани на места на търговия в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели, и която е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на финансовите инструменти, които се търгуват на местата на търговия в тези държави членки;

б)

стойността на финансовите договори в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели, и която е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на неуредените финансови договори в тези държави членки;

в)

стойността на инвестиционните фондове в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател за резултатите от дейността им пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели, и която е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на инвестиционните фондове с разрешение или нотификация да бъдат предлагани в тези държави членки;

г)

дали референтният показател е бил определен в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 като потенциален заместител — или вече е бил използван като приемник — на други показатели, включени в списъка с критичните бенчмаркове в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1011;

д)

при стандартите — за счетоводни или други нормативни цели:

i)

дали референтният показател е използван като референтен с оглед на пруденциалните изисквания — капиталови, за ликвидност или за ливъридж;

ii)

дали референтният показател се използва в международните счетоводни стандарти.

Член 3

Значително и неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност

Компетентните органи преценяват дали е налице значително и неблагоприятно въздействие върху финансовата стабилност според следните критерии:

а)

стойността на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове в съответната държава членка, която се определя въз основа на дадения референтен показател пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели, и която е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна спрямо следното:

i)

общите активи на финансовия сектор в тези държави членки;

ii)

общите активи на банковия сектор в тези държави членки;

б)

уязвимостта на финансовите институции, които са подписали или са инвестирали във финансови инструменти, финансови договори и инвестиционни фондове, при които се използва референтният показател.

Член 4

Значително и неблагоприятно въздействие върху потребителите

Компетентните органи преценяват дали е налице значително и неблагоприятно въздействие върху потребителите според следните критерии:

а)

при финансовите инструменти и инвестиционните фондове, предлагани на потребителите:

i)

стойността на предлаганите на потребителите в съответните държави членки финансови инструменти и инвестиционни фондове, която се определя въз основа на дадения референтен показател пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели, и която е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на финансовите инструменти и инвестиционните фондове, които се предлагат на индивидуалните инвеститори в тези държави членки;

ii)

оценка на броя на потребителите в съответните държави членки, инвестирали във финансови инструменти или инвестиционни фондове, чиято стойност се определя въз основа на дадения референтен показател пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели; броят на потребителите е изразен както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общия брой на населението в тези държави членки;

б)

при институциите за професионално пенсионно осигуряване:

i)

стойността на пенсионните схеми, управлявани от институциите за професионално пенсионно осигуряване в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател и е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на пенсионните схеми, управлявани от институциите за професионално пенсионно осигуряване в тези държави членки;

ii)

оценка на броя на потребителите, които участват в пенсионните схеми, управлявани от институциите за професионално пенсионно осигуряване в съответните държави членки и при които пенсионни схеми се използва даденият референтен показател; броят на потребителите е изразен както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общия брой на населението в тези държави членки;

iii)

оценка на значението на институциите за професионално пенсионно осигуряване, управляващи пенсионни схеми, чиято стойност се определя въз основа на дадения референтен показател за пенсионния доход на гражданите на държавите членки;

в)

при потребителските кредити:

i)

стойността на потребителските кредити в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател и е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на потребителските кредити в тези държави членки;

ii)

оценка на броя на потребителите в съответните държави членки, взели потребителски кредит, който се основава на дадения референтен показател; броят на потребителите е изразен както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общия брой на населението в тези държави членки;

iii)

степента на задлъжнялост на потребителите в тези държави членки.

Член 5

Значително и неблагоприятно въздействие върху реалната икономика

Компетентните органи преценяват дали е налице значително и неблагоприятно въздействие върху реалната икономика, като взимат предвид стойността на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател пряко или непряко — като се използва комбинация от референтни показатели, и която е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо брутния национален продукт на тези държави членки.

Член 6

Значително и неблагоприятно въздействие върху финансирането на домакинствата и предприятията

Компетентните органи преценяват дали е налице значително и неблагоприятно въздействие върху финансирането на домакинствата и предприятията в една или повече държави членки според следните критерии:

а)

стойността на кредитите за домакинствата и нефинансовите дружества в съответните държави членки, която се определя въз основа на дадения референтен показател и е изразена както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общата стойност на кредитите за домакинствата и нефинансовите дружества в тези държави членки;

б)

оценка на броя на домакинствата в съответната държава членка, взели кредит, който се основава на дадения референтен показател; броят на домакинствата е изразен както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общия брой на домакинствата в тази държава членка;

в)

оценка на броя на нефинансовите дружества в съответните държави членки, взели кредит, който се основава на дадения референтен показател; броят на нефинансовите дружества е изразен както като абсолютна величина, така и като относителна — спрямо общия брой на нефинансовите дружества в тази държава членка;

г)

степента на задлъжнялост на домакинствата и предприятията в тези държави членки.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/9


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/65 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на техническите елементи на определенията в член 3, параграф 1 от него

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011, за да се счита дадена стойност за „индекс“ („показател“), тя трябва да бъде публикувана или предоставена на разположение на обществеността. Определението на „индекс“ на свой ред обуславя определянето на посочения в Регламент (ЕС) 2016/1011 „бенчмарк“ („референтен показател“).

(2)

Следователно, за да се избегне регулаторният арбитраж между юрисдикциите в ЕС, е необходимо да се уточни кога се счита, че дадена стойност е предоставена на разположение на обществеността.

(3)

За целите на Регламент (ЕС) 2016/1011 дружеството на доставчика на стойността не следва да се счита за форма на обществеността, тъй като в противен случай няма да има разлика между „предоставяне“ и „предоставяне на разположение на обществеността“. По същите причини не следва да се считат за форма на обществеността и строго определен кръг получатели.

(4)

Дадена стойност следва да се счита за предоставена на разположение на обществеността, когато пряко или непряко е достъпна за по-широк кръг лица. Непряк е достъпът, когато при използването на даден референтен показател потребителят има достъп до стойността, която се определя въз основа на този референтен показател.

(5)

Предоставянето на дадена стойност на разположение на обществеността може да се осъществява под различни форми, едновременно или последователно във времето, от самия доставчик на стойността или чрез препредаване на стойността от някой от основните ѝ получатели.

(6)

С цел да се осигури еднообразно прилагане на понятието „изготвяне на референтен показател“ е уместно да се уточни, че администрирането на механизмите за определянето на даден референтен показател, както е посочено в член 3, параграф 1, точка 5, буква а), включва текущото управление на изготвянето на съответния референтен показател, както и установяването, изменянето и текущото поддържане на методиката,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставяне на разположение на обществеността

1.   За целите на Регламент (ЕС) 2016/1011 дадена стойност се счита за предоставена на разположение на обществеността, когато до нея имат достъп потенциално неопределен брой юридически и физически лица, различни от доставчика на показателя и от определен брой получатели, свързани по някакъв начин с доставчика на показателя.

2.   Дадена стойност е предоставена на разположение на обществеността, когато такива лица имат пряк или непряк достъп до нея в резултат на, наред с другото, използването ѝ от едно или повече поднадзорни лица като референтна стойност за емитиран от тях финансов инструмент, за определяне на сумата, дължима по даден финансов инструмент или финансов договор, за измерване на резултатите от дейността на даден инвестиционен фонд или за предоставяне на лихвен процент, изчислен като спред или надбавка над тази стойност.

3.   Достъпът може да се осъществи чрез различни средства и при условия, определени от доставчика или договорени между доставчика и получателите, безплатно или срещу заплащане на такса, посредством например телефон, протокол за трансфер на файлове, интернет, свободен достъп, новини, медии; посредством финансовите инструменти, финансовите договори или инвестиционните фондове, при които се използва тази стойност; по искане на потребителите.

Член 2

Администриране на механизмите за определянето на даден референтен показател

За целите на Регламент (ЕС) 2016/1011 администрирането на механизмите за определянето на даден референтен показател включва следните два елемента:

а)

текущото управление на структурите на доставчика и неговия персонал, които участват в процеса на определяне на референтния показател;

б)

установяването, изменянето и текущото поддържане на специфична методика за определяне на референтния показател.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/66 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с уточняването на начина на оценка на номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от дериватите, на условната стойност на дериватите и на нетната стойност на активите на инвестиционните фондове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 20, параграф 6, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата стойност на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на референтен показател, е ключов критерий за категоризирането на този референтен показател, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011, като критичен, значим или с малка значимост. Поради това е необходимо номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от деривати, условната стойност на дериватите и нетната стойност на активите на инвестиционните фондове да се изчисляват по един и същ начин в целия Съюз, така че да се осигури съгласувано категоризиране на референтните показатели в държавите членки и еднообразно прилагане на Регламент (ЕС) 2016/1011.

(2)

С оглед на надеждността на референтните показатели, номиналната стойност на финансовите инструменти, условната стойност на дериватите и нетната стойност на активите на инвестиционните фондове следва да бъде изчислявана въз основа на регламентирани данни, стига такива да са налични.

(3)

Общата стойност на финансовите инструменти, финансовите договори и инвестиционните фондове следва да се изчислява, като се вземе предвид както пряката връзка ѝ с даден референтен показател, така и опосредстваната — от комбинация от референтни показатели, в които е включен този референтен показател. Когато даден финансов инструмент, финансов договор или инвестиционен фонд са свързани с няколко референтни показателя, е целесъобразно всички тези референтни показатели да бъдат взети под внимание при изчисляването на общата стойност на тези финансови продукти, тъй като те са обвързани не само с дадения референтен показател. Следователно е необходимо да се доуточни как се изчислява общата стойност при опосредствана връзка с даден референтен показател, така че в целия Съюз това изчисление да се прилага пряко, а стойността или резултатите — измервани по съгласуван начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Номинална стойност на финансовите инструменти, различни от деривати, и дялове в предприятията за колективно инвестиране

Номиналната стойност на финансовите инструменти, различни от деривати, и дяловете в предприятията за колективно инвестиране, е общата номинална стойност на емитираните инструменти в парично изражение, посочена в таблица 3, поле 14 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/585 на Комисията (2).

Член 2

Условна стойност на дериватите

Условната стойност на дериватите, посочени в член 20, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011, е условната стойност, посочена в таблица 2, поле 20 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/104 на Комисията (3). Когато обаче тази условна стойност е отрицателна, условната стойност е равна на абсолютната стойност.

За сделките с индекси на кредитни деривати, към условната стойност се прилага коефициент на индекса, посочен в таблица 2, поле 89 от приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2017/104.

Член 3

Нетна стойност на активите на предприятията за колективно инвестиране

Посочената в член 20, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011 нетна стойност на активите на предприятията за колективно инвестиране е една от следните:

а)

за предприятията за колективно инвестиране, обхванати от Директива 2009/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4): докладваната в най-актуалния годишен или шестмесечен доклад по член 68, параграф 2 от посочената директива нетна стойност на активите за всеки дял, умножена по броя дялове;

б)

за предприятията за колективно инвестиране, обхванати от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5): най-актуалната налична нетна стойност на активите, посочена в член 104, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията (6).

Член 4

Прибягване до алтернативни величини

Когато величините за изчисляване на общата стойност на финансовите инструменти, финансовите договори или инвестиционните фондове, която се определя въз основа на референтния показател, посочен в членове 1, 2 и 3, не са налични или са непълни, общата стойност, посочена в член 20, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011, както и общата средна стойност, посочена в член 24, параграф 1, буква а) от същия регламент, се изчисляват, като се използват алтернативни величини, в т.ч. величини и сравнителни величини, предоставени от частни доставчици на информация, или изчислената и публикувана от пазарните оператори информация за откритите позиции, при условие че тези величини и сравнителни величини са с достатъчно добра репутация и са надеждни.

Ако даден администратор използва алтернативни величини или данни, той изчислява общия размер най-добросъвестно въз основа на наличните данни.

Администраторът, който използва алтернативни величини или данни, писмено предоставя на компетентния орган спецификация на използваните източници на данни, когато го уведомява по силата на член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/1011.

Член 5

Парична единица

Величините, посочени в членове 1, 2 и 3, се изразяват в евро, като при необходимост се конвертират в евро, като се използва публикуваният от Европейската централна банка фиксинг за деня.

Член 6

Опосредствана връзка с даден референтен показател, включен в комбинация от референтни показатели

Когато даден референтен показател се използва опосредствано — чрез комбинация от референтни показатели, в която е включен, за целите на праговете, посочени в член 20, параграф 1 и член 24, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1011, величините са една от следните:

а)

изразеното в проценти тегло на референтния показател в комбинацията от референтни показатели, умножено по общата или средната стойност — както е приложимо, на съответния финансов инструмент или инвестиционен фонд — когато това тегло е ясно определено или може да бъде изчислено приблизително въз основа на друга налична информация;

б)

общата или средната стойност — както е приложимо, на съответния финансов инструмент или инвестиционен фонд, разделена на броя на референтните показатели в комбинацията от референтни показатели — когато конкретното тегло на референтния показател не е определено, нито може да бъде изчислено приблизително.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/585 на Комисията от 14 юли 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на стандартите и форматите за референтните данни за финансовите инструменти и техническите мерки във връзка с процедурите, които трябва да бъдат прилагани от Европейския орган за ценни книжа и пазари и компетентните органи (ОВ L 87, 31.3.2017 г., стр. 368).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/104 на Комисията от 19 октомври 2016 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 148/2013 за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции във връзка с регулаторните технически стандарти относно минималните данни, отчитани пред регистри на трансакции (ОВ L 17, 21.1.2017 г., стр. 1).

(4)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(5)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (ОВ L 83, 22.3.2013 г., стр. 1).


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/14


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/67 НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2017 година

за допълване на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета с установяването на условия за оценка на въздействието от прекратяване на изготвянето или промяната на съществуващ референтен показател

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (1), и по-специално член 51, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднообразно прилагане на член 51, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1011 от страна на компетентните органи е уместно да се определят подробно условията, при които те могат да заключат, че прекратяване на изготвянето или промяната на съществуващ референтен показател биха могли да доведат до случай на непреодолима сила, до невъзможност за изпълнение или до друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на този референтен показател.

(2)

Такъв е по-специално случаят на „непреодолима сила“ — понятие, което се тълкува по различен начин в отделните държави членки.

(3)

Съществената промяна в стойността на даден показател е основна причина за невъзможността за изпълнение или друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на референтен показател. Такава съществена промяна в стойността може да бъде породена от внезапно прекъсване на динамичните редове на показателя или на различна степен на неговата променливост, които на свой ред могат да бъдат причинени от промени в методиката за изготвяне на референтния показател или от промени при входящите данни, на които се основава изчисляването му. Компетентните органи следва да преценяват потенциалното въздействие на тези промени за всеки отделен случай, тъй като мащабът на прекъсването или степента на промяна на променливостта на показателя зависят до голяма степен от естеството на този референтен показател, както и от свързаните с него финансови инструменти, финансови договори и инвестиционни фондове.

(4)

Промените във вида използвани входящи данни или в надеждността на източниците на данни могат да се отразят на годността на даден референтен показател да бъде използван за някои цели. Затова компетентните органи следва да преценят дали тези промени могат да доведат до случай на непреодолима сила или до невъзможност за изпълнение или друго нарушение на договорните условия.

(5)

Случаите на непреодолима сила, невъзможността за изпълнение или друго нарушение на договорните условия са по-малко вероятни при наличието на приемлив заместващ референтен показател или поне при процедура, посочена в съответните документи, за избор на такъв заместващ референтен показател.

(6)

Възможно е при показателите за много специфични пазари да се налага в значителна степен да се разчита на репутацията, преценката или експертния опит на техния доставчик. Затова компетентните органи следва да преценят дали при тези обстоятелства промяна на доставчика на даден показател може да доведе до случай на непреодолима сила или до невъзможност за изпълнение или друго нарушение на договорните условия,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Условия за преценка

1.   За целите на член 51, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1011 компетентният орган взима предвид следните условия, когато преценява дали прекратяването на изготвянето или промяната на референтен показател, който не отговаря на изискванията на посочения регламент, биха довели до случай на непреодолима сила, до невъзможност за изпълнение или до друго нарушение на условията на финансов договор или финансов инструмент или на правилата на инвестиционен фонд, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на този референтен показател:

а)

промяната на референтния показател би изисквала съществена промяна в естеството на входящите данни, методиката за определяне на тези данни, самия процес на събиране на данните или други елементи, свързани с изготвянето на референтния показател, като в резултат на тази промяна стойността на референтния показател би се променила съществено;

б)

промяната на естеството на входящите данни или на методиката за определяне на тези данни с цел референтният показател да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 би засегнала представителността на референтния показател за пазара или икономическата действителност, които той измерва, и в крайна сметка би довела до промяна на естеството на този референтен показател;

в)

не съществува заместващ референтен показател за референтния показател, който не отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011, който заместващ референтен показател:

i)

да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011;

ii)

да измерва един и същ пазар или икономическа действителност;

iii)

да е включен в публичния регистър по член 36 от Регламент (ЕС) 2016/1011 или да е изготвен от администратор, включен в този регистър;

г)

нито в съществуващите финансови договори, финансови инструменти и инвестиционни фондове, чиято стойност или резултати съответно се определят или измерват въз основа на референтния показател, нито в придружаващите ги документи се предвижда заместващ референтен показател, нито е предвиден начинът на определяне на такъв заместващ референтен показател или други подходящи извънредни мерки;

д)

прехвърлянето на референтния показател от един администратор на друг би променило съществено този показател.

2.   Условията по параграф 1 се прилагат за всеки отделен случай.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 171, 29.6.2016 г., стр. 1.


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/68 НА КОМИСИЯТА

от 8 януари 2018 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Carne de Salamanca“ (ЗГУ))

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Carne de Salamanca“, подадено от Испания, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Комисията не получи възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012; въпреки това службите на Комисията бяха информирани от германските органи, че видовете месо, посочени в единния документ, се нуждаят от допълнителни разяснения във връзка с класификацията на едрия рогат добитък. След запитване от страна на службите на Комисията испанските органи измениха точка 3.2 от единния документ и внесоха уточнение в описанието на продукта по отношение на видовете месо.

(3)

Това изменение е от формален характер и не е необходимо повторно публикуване на заявлението за регистрация по смисъла на член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012; въпреки това изглежда, че измененият единен документ следва да бъде публикуван с информативна цел.

(4)

Поради това наименованието „Carne de Salamanca“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Carne de Salamanca“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.1. Прясно месо (и карантия) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Измененият единен документ се публикува за сведение в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 януари 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 435, 24.12.2015 г., стр. 12.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (*1)

„CARNE DE SALAMANCA“

ЕО №: ES-PGI-0005-01174 – 8.11.2013

ЗНП ()

ЗГУ (Х)

1.   НАИМЕНОВАНИЕ

„Carne de Salamanca“

2.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ИЛИ ТРЕТА ДЪРЖАВА

Испания

3.   ОПИСАНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ ПРОДУКТ ИЛИ ХРАНАТА

3.1.   Вид продукт

Клас 1.1. Прясно месо (и карантия)

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието в точка 1

Говедата, използвани за добиване на месото, обхванато от защитеното географско указание „Carne de Salamanca“, са с произход от женски животни за разплод от породата Morucha, както чистокръвни, така и получени от кръстоски с мъжки животни от породите Charolaise и Limousine, отбити са не по-рано от 5-месечна възраст и се отглеждат съгласно техники и практики на екстензивно използване на природните ресурси.

В зависимост от възрастта им преди клането животните се делят на следните типове:

телета — животни, предназначени за клане, чиято възраст е 8 месеца или повече, но не надвишава 12 месеца, категория Z;

млади говеда — животни, предназначени за клане, чиято възраст е 12 месеца или повече, но не надвишава 24 месеца, категории А и Е;

млади кастрирани бикове или юници — животни, предназначени за клане, чиято възраст надвишава 24 месеца, но не надвишава 48 месеца, категории В и Е.

Минималният срок на зреене на месото, считано от деня на клането, е 2 дни за телешко месо, 4 дни за месо от млади говеда и 6 дни за месо от млади кастрирани бикове или от юници.

В зависимост от своята конформация кланичните трупове биват типове U, R и O.

Минималното тегло на кланичните трупове варира в зависимост от категорията на животните:

140 kg за телета;

200 кg за млади говеда;

280 kg за млади кастрирани бикове или за юници.

Тлъстинното покритие от външната страна на трупа и в гръдния кош следва да бъде от клас 2 („слабо“).

Стойността на pH на месото 24 часа след клането (измерена в мускула longissimus dorsi на кланичния труп) следва да не надвишава 6.

След клането и разфасоването прясното месо със защитено географско указание се отличава със следните характеристики:

телета — месото е с розов до светло червен цвят, с лъскава повърхност, бяла мазнина и е твърдо на допир;

млади говеда — месото е със светло червен до вишневочервен цвят, с лъскава повърхност, бяла до светложълтеникава на цвят мазнина и е твърдо на допир;

млади кастрирани бикове или юници — месото е с наситен вишневочервен до пурпурночервен цвят, с лъскава повърхност, светложълтеникава до кремава на цвят мазнина и е твърдо на допир.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти)

––

3.4.   Фуражи (само за продукти от животински произход)

Тъй като майките не са държани в обор, храненето им през цялата година се извършва на пасища и стърнища, като се допълва със сено и слама от стопанството, когато природните ресурси не достигат.

През пролетта животните се хранят с изобилната растителност по пасищата, част от която се прибира и съхранява, а през лятото се насочват към районите около реките и ручеите, пресичащи територията на стопанствата, или към стърнищата, останали след прибирането на фуражните култури и реколтата.

С пристигането на есента животните се възползват от новопоявилата се растителност на пасищата, като при нужда храненето се допълва със събраните през пролетта трева или сено.

В края на годината, когато пасищата са почти изчерпани, се появяват жълъдите. Макар че представляват важен източник на храна за животните, те не са достатъчни и затова към тях се добавя окосената през пролетта трева, фуражите или сламата, събрана в стопанството.

През първите пет до седем месеца от своя живот телетата са с майките си на полето и се хранят с кърма, като започват отрано да допълват млечната си диета с храната, която споделят с майките си на пасището. След като бъдат отбити и до момента на клане, телетата се угояват със сено, фураж и други ресурси, произвеждани в стопанството, както и с естествени фуражи на основата на зърнени култури.

В моменти на недостиг на храна поради неблагоприятни атмосферни условия или пък по време на угояването храненето се допълва с фураж и сено с произход единствено от географския район и с фуражи от растителен произход, съдържащи предимно зърнени култури (най-малко 60 % от състава им), като това допълващо хранене не надвишава 50 % от количеството сухо вещество за година. Изрично забранено е използването на продукти, които биха могли да имат отражение върху нормалните темпове на растеж и развитие на животните.

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат осъществени в определения географски район

Раждането, отглеждането и угояването на животните със защитено наименование до тяхното клане се осъществява само в определения географски район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.

Продуктът може да бъде под формата на части, филета, парчета или смлян, при условие че привеждането му във всеки от тези видове се извършва от оператори, подлежащи на контрол за правилното използване на защитеното наименование.

3.7.   Специфични правила за етикетиране

Върху вътрешната страна на двете половини на кланичния труп следва да има маркировка, която е незаличима или е поставена по начин, непозволяващ повторното ѝ използване. Тази маркировка следва да позволява четирите четвъртини на кланичния труп да могат да бъдат идеално идентифицирани след отделянето им.

Разфасовките на обхванатото от ЗГУ месо, както и опаковките, съдържащи части, филета, парчета или мляно месо, се изпращат с номериран етикет, който съдържа най-малко означенията „Защитено географско указание“ и „Carne de Salamanca“.

Ако месото е добито единствено от крави от породата Morucha, етикетът може също да съдържа текста „Raza morucha“.

4.   КРАТКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЕОГРАФСКИЯ РАЙОН

Провинция Саламанка.

5.   ВРЪЗКА С ГЕОГРАФСКИЯ РАЙОН

5.1.   Специфична характеристика на географския район

Отглеждането на говедата, от които се добива Carne de Salamanca, е тясно свързано със специфичната географска среда, известна като dehesa и характеризираща се с висока екологична стойност и с наличието на каменен дъб.

Разнообразието на биологичните видове в т.нар. dehesa се дължи на континенталния климат с дълги и студени зими и продължителни мразове, горещи и сухи лета, както и със значителни колебания в температурата и пик на валежите през есента и зимата. Друга характеристика на географската среда е наличието на каменен дъб с неговите вечнозелени подобни на кожа листа, както и на специфична ниска горска растителност. На пасищата dehesa растат средиземноморски дървета, сред които обикновен, каменен и португалски дъб и кестен, както и различни видове храсти, основно лавдан, прещип, жълтуга и тамянка. Срещат се също така едногодишни житни треви и бобови растения. Тази растителност представлява основният естествен източник на храна за говедата.

Характерно за използваната производствена система е, че животновъдите прилагат традиционни практики, търсещи съчетаване на нуждите на говедата с наличните природни ресурси на пасищата, без да се налага затварянето им в обори в нито един момент от годината. Животните не се нуждаят от подслон и са изложени на капризите на времето, също както каменният дъб. Отглеждането на животните е възможно най-близко до естественото — телетата се раждат на полето, без чужда помощ, и остават с майка си през първите пет до седем месеца, като през това време се хранят с майчино мляко и пасат.

Говедата си съжителстват с коне, бикове за корида и иберийски свине, под зоркия поглед на животновъдите от провинция Саламанка, които, често пъти възседнали жребец, се грижат за всички тези животни и за оптималното използване на наличните природни ресурси. Уникалността и значимостта на тези своеобразни „каубои“ е увековечена със статуя на скулптора Венансио Бланко на един от централните площади в град Саламанка.

В течение на векове на пасищата dehesa се е извършвал естествен подбор, в резултат на който са се получили говеда, пригодени да оцеляват в суровите природни условия и да усвояват ресурсите на своите пасища. Тези животни демонстрират силен майчински инстинкт, защитавайки потомството си от атаките на вълци и лисици, и закоравял характер, който позволява да бъдат отглеждани по този начин. Породата Morucha и нейните кръстоски притежават тези качества. Породата Morucha, от която се добива „Carne de Salamanca“, се е развила в Саламанка и нейните пасища dehesa, където в миналото тези животни са били използвани за работа в селското стопанство, както и в борбата с бикове, без да се подценяват качествата на тяхното месо. С течение на времето обаче, благодарение на силния си майчински инстинкт и грижа за потомството породата се е оказала изключително подходяща за производството на месо. В средата на миналия век бяха въведени нови породи като Charolaise и Limousine, които бяха отглеждани при същите условия и през годините животните от породата Morucha и кръстоските ѝ с Charolaise и Limousine се оказаха идеално приспособени към екосистемата на пасищата dehesa и способни да се възползват от растителните ресурси и да дават високо ценено месо.

5.2.   Специфична характеристика на продукта

Кланичните трупове, използвани за „Carne de Salamanca“, се характеризират със слабо тлъстинно покритие от външната страна на трупа и в гръдния кош.

Благодарение на фините си мускулни влакна месото „Carne de Salamanca“ не е много жилесто. Цветът му е наситен и бляскав и варира от розово до пурпурночервено. Междумускулната тлъстина е равномерно разпределена, без да се образуват натрупвания, цветът ѝ варира от бяло до жълто или кремаво и придава на месото характерен вкус и аромат.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ)

Най-важните фактори несъмнено са: традиционните методи на хранене — от майчиното мляко до естествените пасища, отглеждането на говедата в естествената среда на пасищата dehesa в Саламанка и основната порода на животните — Morucha. Всички тези елементи допринасят за продукт със специфични качества, отличаващ се от други видове месо от едър рогат добитък и характеризиращ се с по-фини мускулни влакна, блясък и по-наситен цвят, вариращ от розово до пурпурночервено, с равномерно разпределена мазнина без натрупвания.

Благодарение на използваната в продължение на десетилетия традиционна екстензивна система е селектиран вид животни, който е идеално приспособен към пасищата dehesa и притежава следните характеристики:

малки до средни по размер екземпляри, с малко тегло и с висок храносмилателен капацитет, благодарение на който успяват да задоволят своите хранителни нужди дори от не много изобилни или направо оскъдни пасища;

добре развита мускулатура, физически издръжливи, много пъргави и лесно подвижни, което им позволява да пасат на обширни райони и да изминават големи разстояния всеки ден в търсене на храна и вода;

много издръжливи физически, способни да понасят екстремните климатични условия на географския район както през лятото, така и през зимата.

В резултат на генетичните характеристики на този вид, съчетани с ежедневното интензивно мускулно натоварване, мускулатурата на животните е по-фина от обичайното при говедата, а месото им — по-малко жилесто.

Слабото тлъстинно покритие на кланичните трупове се дължи на системата на отглеждане и на голямата издръжливост и ранно развитие на тези животни. Тяхното непрекъснато движение възпрепятства натрупването на излишна мазнина в определени области и им позволява да се придвижват по-ефективно на дълги разстояния в търсене на храна. Когато храната е изобилна, те могат да натрупат запаси под формата на междумускулна тлъстина, без това да се отрази на пъргавостта им. Резултатът от всички тези фактори е месо с равномерно разпределена мазнина без натрупвания, с цвят, който варира от бяло до жълто или кремаво, в зависимост от възрастта им към момента на клане.

Спазването на естествения цикъл на лактация, късното отбиване на животните и фактът, че телетата остават дълго време със своите майки на пасището са предпоставка за това телетата да започват да допълват майчиното мляко с ресурси от пасищата, най-вече напролет, когато растенията съдържат най-голямо количество пигменти (хлорофил и каротеноиди), на които пък се дължи характерният блясък и цвят на месото. В резултат на тези фактори, съчетани с генетичните характеристики на породата, месото притежава наситен и бляскав цвят, който варира от розово до пурпурночервено.

Отглеждането на говедата и консумацията на тяхното месо са тясно свързани с този район. Още през XV век благодарение на славата и репутацията си месото „Carne de Salamanca“ е използвано за заплащането на поземлена рента.

От средата на XX век до наши дни доста често месарниците и ресторантите в района с гордост обявяват на витрините и в менютата си, че разполагат с „Carne de Salamanca“, за да знаят клиентите им, че предлагат най-качественото, ценено и търсено месо в района.

Сред множеството документи, свидетелстващи за известността на месото „Carne de Salamanca“ и за предпочитанията на потребителите към него, е книгата „Живот в Мадрид“ („Vivir en Madrid“, 1967 г.), в увода към която Луис Карандел пише: „Роден съм в Барселона през 1929 г. и отново се родих в Мадрид през 1947 г. … Град, който получаваше зеленчуците си от Валенсия, рибата — от Билбао, месото — от Саламанка, виното — от Ла Манча, а платовете си — от Каталуния“.

Препратка към публикуваната спецификация на продукта

(член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(*1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12. Заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/69 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2018 година

относно заличаването на регистрацията на защитено географско указание „Carne de Morucha de Salamanca“ (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 54, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията (2) процедурата, предвидена в членове 49—52 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, се прилага mutatis mutandis за заличаването на регистрация, както е посочено в член 54, параграф 1 от същия регламент.

(2)

В съответствие с член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 във връзка с член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията, заявлението на Испания за заличаване на регистрацията на защитеното географско указание (ЗГУ) „Carne de Morucha de Salamanca“ беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Carne de Morucha de Salamanca“ (ЗГУ) следва да бъде заличено от регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

(4)

Съгласно последната алинея на член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 наименованията се заличават в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 57, параграф 2 от същия регламент.

(5)

Мярката, предвидена в настоящия регламент, е в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрацията на наименованието „Carne de Morucha de Salamanca“ (ЗГУ) се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 17).

(3)  ОВ C 201, 24.6.2017 г., стр. 5.


17.1.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/70 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2018 година

за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аметоктрадин, хлорпирифос-метил, ципроконазол, дифеноконазол, флуазинам, флутриафол, прохексадион и натриев хлорид във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за флуазинам, флутриафол и прохексадион са определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за хлорпирифос-метил са определени в приложение II и в част Б от приложение III към посочения регламент. МДГОВ за аметоктрадин, ципроконазол и дифеноконазол са определени в част А от приложение III към посочения регламент. За натриев хлорид няма конкретно определени МДГОВ и веществото не е включено в приложение IV към посочения регламент, така че по подразбиране се прилага стойността от 0,01 mg/kg, установена в член 18, параграф 1, буква б).

(2)

В рамките на процедура по разрешаването на употребата на продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество аметоктрадин, при тревисти растения и ядливи цветя, бе подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ.

(3)

По отношение на хлорпирифос-метил такова заявление бе подадено за употребата му при райска ябълка и нарове. По отношение на ципроконазол такова заявление бе подадено за употребата му при семена от пореч. По отношение на дифеноконазол такова заявление бе подадено за употребата му при кайсии, ягоди, растения от рода Brassica на глави, марули и салатни растения, листно цвекло, тревисти растения и ядливи цветя, артишок, целина, праз, ревен, варива, ечемик и подправки, които представляват корени и коренища. По отношение на флуазинам такова заявление бе подадено за употребата му при лук, шалот/дребен лук и чесън. По отношение на прохексадион такова заявление беше подадено за употребата му при сливи.

(4)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бе подадено заявление за употребата на флутриафол при хмел. Заявителят твърди, че разрешените видове употреба на това вещество при тази култура в Съединените щати водят до по-високи нива на остатъчни вещества от разрешените с Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ и че е необходимо определянето на по-висока МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на тази култура.

(5)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посочените заявления бяха подложени на оценка от съответните държави членки и докладите за оценка бяха изпратени на Комисията.

(6)

Европейският орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“, направи оценка на заявленията и на докладите за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите и когато е целесъобразно — за животните, и даде обосновани становища относно предложените МДГОВ (2). Той изпрати становищата си до заявителите, до Комисията и до държавите членки, като ги направи и общодостъпни.

(7)

По отношение на ципроконазол Органът направи оценка на заявление, за да се определи МДГОВ при семе от рапица и предостави обосновано становище относно предложената МДГОВ (3). В съответствие със съществуващите насоки на Съюза за екстраполация на МДГОВ е целесъобразно МДГОВ за рапица да бъде определена и за семена от пореч.

(8)

По отношение на всички останали заявления Органът стигна до заключението, че са изпълнени всички изисквания във връзка с данните и че измененията на МДГОВ, поискани от заявителите, са приемливи с оглед безопасността на потребителите въз основа на оценка на експозицията на потребителите за 27 конкретни групи европейски потребители. Той взе предвид най-актуалната информация относно токсикологичните свойства на веществата. Риск от превишаване на допустимата дневна доза или на острата референтна доза не бе установен нито при дългосрочната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да ги съдържат, нито при краткосрочната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните продукти.

(9)

Натриевият хлорид бе одобрен като основно вещество с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1529 на Комисията (4). Не се очаква условията за употреба на това активно вещество да доведат до наличието на остатъчни вещества от него в храни или фуражи, които може да представляват риск за потребителя. Поради това е целесъобразно посоченото вещество да бъде включено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(10)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2018 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Научните доклади на ЕОБХ са на разположение на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за аметоктрадин при тревисти растения и ядливи цветя). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(6):4869 [21 стр.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmon and granate apple/pomegranate (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за хлорпирифос-метил при райска ябълка и нар). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(5):4838 [24 стр.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за дифеноконазол при различни култури). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(7):4893 [33 стр.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за флуазинам при лук, шалот/дребен лук и чесън). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(7):4904 [22 стр.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops (Обосновано становище за определяне на допустими за целите на вноса стойности за флутриафол при хмел). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(7):4875 [22 стр.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums (Обосновано становище относно изменението на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за прохексадион (разглеждана разновидност прохексадион-калций) при сливи. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(6):4837 [20 стр.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed (Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за ципроконазол при рапица). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011;9(5):2187 [30 стр.].

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1529 на Комисията от 7 септември 2017 г. за одобрение на основното вещество натриев хлорид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (ОВ L 232, 8.9.2017 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II графите за хлорпирифос-метил, флуазинам, флутриафол и прохексадион се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Хлорпирифос-метил (F)

Флуазинам (F)

Флутриафол

Прохексадион (прохексадион (прохексадионова киселина) и солите му/ѝ, изразени като прохексадион-калций)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

 

0110000

Цитрусови плодове

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Грейпфрути

0,05 (*1)

 

 

 

0110020

Портокали

0,5

 

 

 

0110030

Лимони

0,3

 

 

 

0110040

Сладки лимони

0,05 (*1)

 

 

 

0110050

Мандарини

1

 

 

 

0110990

Други

0,05 (*1)

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Бадеми

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

0130000

Семкови плодове

0,5

 

0,4 (+)

0,1

0130010

Ябълки

 

0,3 (+)

 

 

0130020

Круши

 

0,3 (+)

 

 

0130030

Дюли

 

0,01 (*1)

 

 

0130040

Мушмули

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130990

Други

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Костилкови плодове

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Кайсии

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0140020

Череши (сладки)

0,05 (*1)

 

1

0,4

0140030

Праскови

0,5

 

0,6

0,01 (*1)

0140040

Сливи

0,05 (*1)

 

0,4

0,05

0140990

Други

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

 

 

0151000

а)

грозде

0,2

 

 

0,01 (*1)

0151010

Трапезно грозде

 

0,01 (*1) (+)

0,8

 

0151020

Винено грозде

 

3 (+)

1,5 (+)

 

0152000

б)

ягоди

0,5

0,01 (*1)

1,5

0,15

0153000

в)

храстови

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Къпини

 

 

 

 

0153020

Полски къпини

 

 

 

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

 

 

0153990

Други

 

 

 

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Боровинки

 

3

 

 

0154020

Червени боровинки

 

0,01 (*1)

 

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0,01 (*1)

 

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0,01 (*1)

 

 

0154050

Шипки

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154060

Черници (черни и бели)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154080

Плодове от черен бъз

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154990

Други

 

0,01 (*1)

 

 

0160000

Смесени плодове

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161000

a)

с ядлива кора

 

 

0,01 (*1)

 

0161010

Фурми

0,05 (*1)

 

 

 

0161020

Смокини

0,05 (*1)

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

0,05 (*1)

 

 

 

0161040

Кумквати

0,05 (*1)

 

 

 

0161050

Карамболи

 (*2)

 

 

 

0161060

Райска ябълка

 (*2)

 

 

 

0161070

Ямболан/явайска слива

 (*2)

 

 

 

0161990

Други

0,05 (*1)

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

 

 

0162020

Личи

 

 

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 (*2)

 

 

 

0162050

Звездни ябълки

 (*2)

 

 

 

0162060

Виржинска хурма

 (*2)

 

 

 

0162990

Други

 

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

0163010

Авокадо

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163020

Банани

0,05 (*1)

 

0,3

 

0163030

Манго

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163040

Папая

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163050

Нарове

0,3

 

0,01 (*1)

 

0163060

Черимоя

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163070

Гуава

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163080

Ананаси

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163100

Дуриан

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163110

Бодлива анона

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163990

Други

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

а)

картофи

 

0,02

0,01 (*1)

 

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Корени от маниока

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 (*2)

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0,01 (*1)

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0,06 (+)

 

0213020

Моркови

 

 

0,01 (*1)

 

0213030

Целина с едри глави

 

 

0,01 (*1)

 

0213040

Хрян

 

 

0,01 (*1)

 

0213050

Земна ябълка

 

 

0,01 (*1)

 

0213060

Пащърнак

 

 

0,01 (*1)

 

0213070

Магданоз на грудки

 

 

0,01 (*1)

 

0213080

Репички

 

 

0,01 (*1)

 

0213090

Козя брада

 

 

0,01 (*1)

 

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

0,01 (*1)

 

0213110

Репи

 

 

0,01 (*1)

 

0213990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

0220000

Луковични зеленчуци

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Чесън

 

0,06

 

 

0220020

Лук

 

0,06

 

 

0220030

Шалот/дребен лук

 

0,06

 

 

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Други

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Плодни зеленчуци

 

 

 

0,01 (*1)

0231000

a)

семейство Solanacea

0,5

 

 

 

0231010

Домати

 

0,3

0,8

 

0231020

Сладки пиперки

 

0,01 (*1)

1

 

0231030

Патладжани

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231040

Бамя

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Други

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,15

 

0232010

Краставици

 

 

 

 

0232020

Корнишони

 

 

 

 

0232030

Тиквички

 

 

 

 

0232990

Други

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0233010

Пъпеши

 

 

0,2 (+)

 

0233020

Тикви

 

 

0,01 (*1)

 

0233030

Дини

 

 

0,2 (+)

 

0233990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

0234000

г)

сладка царевица

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

 

0241010

Броколи

 

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

 

 

 

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

0242020

Зеле

 

 

 

 

0242990

Други

 

 

 

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

 

 

 

0243010

Китайско зеле

 

 

 

 

0243020

Къдраво зеле

 

 

 

 

0243990

Други

 

 

 

 

0244000

г)

алабаш

 

 

 

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

0,05 (*1)

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Маруля

 

 

1,5

 

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Земен кресон

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251060

Рукола

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Червен синап

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Спанак

 

 

 

 

0252020

Тученица

 (*2)

 

 

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

 

 

0252990

Други

 

 

 

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

г)

воден кресон

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Кервел

 

 

 

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

 

 

0256030

Листа целина

 

 

 

 

0256040

Магданоз

 

 

 

 

0256050

Градински чай

 (*2)

 

 

 

0256060

Розмарин

 (*2)

 

 

 

0256070

Мащерка

 (*2)

 

 

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 (*2)

 

 

 

0256090

Дафинов лист

 (*2)

 

 

 

0256100

Градински пелин

 (*2)

 

 

 

0256990

Други

 

 

 

 

0260000

Бобови

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

 

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

 

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

 

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

 

 

0260050

Леща

 

 

 

 

0260990

Други

 

 

 

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Аспержи

 

 

 

 

0270020

Артишок

 

 

 

 

0270030

Целина

 

 

 

 

0270040

Резене

 

 

 

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

 

 

 

0270060

Праз

 

 

 

 

0270070

Ревен

 

 

 

 

0270080

Бамбукови филизи

 (*2)

 

 

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 (*2)

 

 

 

0270990

Други

 

 

 

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

ВАРИВА

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300010

Фасул

 

(+)

 

 

0300020

Леща

 

 

 

 

0300030

Грах

 

 

 

 

0300040

Лупина

 

 

 

 

0300990

Други

 

 

 

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401000

Маслодайни семена

 

 

 

 

0401010

Ленено семе

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Фъстъци

 

 

0,15

0,9

0401030

Маково семе

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Сусамово семе

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Слънчогледово семе

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Семена от рапица

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

Соя

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401080

Семена от синап

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401090

Семена от памук

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401100

Тиквено семе

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Семена от картам/шафранка

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Семена от пореч

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Камелина

 (*2)

 

0,5

0,01 (*1)

0401140

Конопено семе

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Рициново семе

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Други

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Маслодайни плодове

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

 

 

0402020

Ядки от маслодайна палма

 (*2)

 

 

 

0402030

Плодове от маслодайна палма

 (*2)

 

 

 

0402040

Капок (растителен пух)

 (*2)

 

 

 

0402990

Други

 

 

 

 

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

3

0,02 (*1)

 

 

0500010

Ечемик

 

 

0,15

0,1

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500030

Царевица

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500040

Просо

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500050

Овес

 

 

0,01 (*1)

0,1

0500060

Ориз

 

 

1,5 (+)

0,02 (*1)

0500070

Ръж

 

 

0,15

0,1

0500080

Сорго

 

 

1,5

0,02 (*1)

0500090

Пшеница

 

 

0,15

0,1

0500990

Други

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

 

 

 

0,05 (*1)

0610000

Чай

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Кафе на зърна

 (*2)

0,1 (*1)

0,15

 

0630000

Билкови настойки от

 (*2)

 

0,05 (*1)

 

0631000

а)

цветове

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0631010

Лайка

 (*2)

 

 

 

0631020

Хибискус

 (*2)

 

 

 

0631030

Роза

 (*2)

 

 

 

0631040

Жасмин

 (*2)

 

 

 

0631050

Липа

 (*2)

 

 

 

0631990

Други

 (*2)

 

 

 

0632000

б)

листа и стръкове

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0632010

Ягодови листа

 (*2)

 

 

 

0632020

Ройбос

 (*2)

 

 

 

0632030

Мате

 (*2)

 

 

 

0632990

Други

 (*2)

 

 

 

0633000

в)

корени

 (*2)

3 (+)

 

 

0633010

Валериан

 (*2)

 

 

 

0633020

Женшен

 (*2)

 

 

 

0633990

Други

 (*2)

 

 

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0640000

Какао на зърна

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Рожкови

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

ХМЕЛ

0,1 (*1)

0,1 (*1)

20

0,01 (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 (*2)

 

 

 

0810000

Подправки на семена

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Анасон

 (*2)

 

 

 

0810020

Черен кимион

 (*2)

 

 

 

0810030

Целина

 (*2)

 

 

 

0810040

Кориандър

 (*2)

 

 

 

0810050

Кимион

 (*2)

 

 

 

0810060

Копър

 (*2)

 

 

 

0810070

Резене

 (*2)

 

 

 

0810080

Сминдух

 (*2)

 

 

 

0810090

Индийско орехче

 (*2)

 

 

 

0810990

Други

 (*2)

 

 

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Бахар/пимента

 (*2)

 

 

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 (*2)

 

 

 

0820030

Ким

 (*2)

 

 

 

0820040

Кардамон

 (*2)

 

 

 

0820050

Хвойна

 (*2)

 

 

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 (*2)

 

 

 

0820070

Ванилия

 (*2)

 

 

 

0820080

Тамаринд

 (*2)

 

 

 

0820990

Други

 (*2)

 

 

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Канела

 (*2)

 

 

 

0830990

Други

 (*2)

 

 

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 (*2)

 

 

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Джинджифил

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Куркума

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Хрян

 (*2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Други

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Карамфил

 (*2)

 

 

 

0850020

Каперси

 (*2)

 

 

 

0850990

Други

 (*2)

 

 

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Жълт минзухар

 (*2)

 

 

 

0860990

Други

 (*2)

 

 

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 (*2)

 

 

 

0870990

Други

 (*2)

 

 

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 (*2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 (*2)

 

0,06

 

0900020

Захарна тръстика

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900030

Корени от цикория

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900990

Други

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

1010000

Тъкани от

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1011000

а)

свине

 

 

 

 

1011010

Мускули

 

 

0,01 (*1)

 

1011020

Мастна тъкан

 

 

0,01 (*1)

 

1011030

Черен дроб

 

 

0,1 (+)

 

1011040

Бъбреци

 

 

0,01 (*1)

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,01 (*1)

 

1011990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

1012000

б)

говеда

 

 

 

 

1012010

Мускули

 

 

0,01 (*1)

 

1012020

Мастна тъкан

 

 

0,01 (*1)

 

1012030

Черен дроб

 

 

0,3 (+)

 

1012040

Бъбреци

 

 

0,01 (*1)

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,01 (*1)

 

1012990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

1013000

в)

овце

 

 

 

 

1013010

Мускули

 

 

0,01 (*1)

 

1013020

Мастна тъкан

 

 

0,01 (*1)

 

1013030

Черен дроб

 

 

0,3 (+)

 

1013040

Бъбреци

 

 

0,01 (*1)

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,01 (*1)

 

1013990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

1014000

г)

кози

 

 

 

 

1014010

Мускули

 

 

0,01 (*1)

 

1014020

Мастна тъкан

 

 

0,01 (*1)

 

1014030

Черен дроб

 

 

0,3 (+)

 

1014040

Бъбреци

 

 

0,01 (*1)

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,01 (*1)

 

1014990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

1015000

д)

еднокопитни

 (*2)

 

 

 

1015010

Мускули

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015020

Мастна тъкан

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015030

Черен дроб

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1015040

Бъбреци

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015990

Други

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1016000

е)

домашни птици

 

 

 

 

1016010

Мускули

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Мастна тъкан

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Черен дроб

 

 

0,03

 

1016040

Бъбреци

 

 

0,03

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

 

0,03

 

1016990

Други

 

 

0,01 (*1)

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 (*2)

 

 

 

1017010

Мускули

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017020

Мастна тъкан

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017030

Черен дроб

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1017040

Бъбреци

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017990

Други

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1020000

Мляко

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Едър рогат добитък

 

 

 

 

1020020

Овце

 

 

 

 

1020030

Кози

 

 

 

 

1020040

Коне

 

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

 

1030000

Птичи яйца

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Кокоши

 

 

 

 

1030020

Пачи

 (*2)

 

 

 

1030030

Гъши

 (*2)

 

 

 

1030040

Пъдпъдъчи

 (*2)

 

 

 

1030990

Други

 (*2)

 

 

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Земноводни и влечуги

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в част А графите за аметоктрадин, ципроконазол и дифеноконазол се заменят със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (2)

Аметоктрадин (R)

Ципроконазол (F)

Дифеноконазол

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,6

0110010

Грейпфрути

 

 

 

0110020

Портокали

 

 

 

0110030

Лимони

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

0110050

Мандарини

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

0120000

Черупкови плодове

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0120010

Бадеми

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

0120060

Лешници

 

 

 

0120070

Орехи макадамия

 

 

 

0120080

Пеканови орехи

 

 

 

0120090

Ядки от пиния

 

 

 

0120100

Шамфъстък

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

0130000

Семкови плодове

0,01 (*3)

0,1

0,8

0130010

Ябълки

 

 

 

0130020

Круши

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

0130040

Мушмули

 

 

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

 

 

0130990

Други

 

 

 

0140000

Костилкови плодове

0,01 (*3)

 

 

0140010

Кайсии

 

0,1

0,7

0140020

Череши (сладки)

 

0,1

0,3

0140030

Праскови

 

0,1

0,5

0140040

Сливи

 

0,05 (*3)

0,5

0140990

Други

 

0,05 (*3)

0,1

0150000

Ягодоплодни култури

 

 

 

0151000

а)

грозде

6

0,2

3

0151010

Трапезно грозде

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

 

0152000

б)

ягоди

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0153000

в)

храстови

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0153010

Къпини

 

 

1,5

0153020

Полски къпини

 

 

0,1

0153030

Малини (червени и жълти)

 

 

1,5

0153990

Други

 

 

0,1

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0154010

Боровинки

 

 

0,1

0154020

Червени боровинки

 

 

0,1

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

 

0,2

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

 

0,1

0154050

Шипки

 

 

0,1

0154060

Черници (черни и бели)

 

 

0,1

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

 

0,8

0154080

Плодове от черен бъз

 

 

0,1

0154990

Други

 

 

0,1

0160000

Смесени плодове

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0161000

a)

с ядлива кора

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

0,1

0161020

Смокини

 

 

0,1

0161030

Трапезни маслини

 

 

2

0161040

Кумквати

 

 

0,6

0161050

Карамболи

 

 

0,1

0161060

Райска ябълка

 

 

0,8

0161070

Ямболан/явайска слива

 

 

0,1

0161990

Други

 

 

0,1

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

0,1

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

 

 

0162020

Личи

 

 

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

 

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

 

 

0162050

Звездни ябълки

 

 

 

0162060

Виржинска хурма

 

 

 

0162990

Други

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

0,6

0163020

Банани

 

 

0,1

0163030

Манго

 

 

0,1

0163040

Папая

 

 

0,2

0163050

Нарове

 

 

0,1

0163060

Черимоя

 

 

0,1

0163070

Гуава

 

 

0,1

0163080

Ананаси

 

 

0,1

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

 

0,1

0163100

Дуриан

 

 

0,1

0163110

Бодлива анона

 

 

0,1

0163990

Други

 

 

0,1

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0,05 (*3)

 

0211000

а)

картофи

0,05

 

0,1

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,05

 

0,1

0212010

Корени от маниока

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

 

 

0212040

Корени от арарут

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

0,01 (*3)

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0,4

0213020

Моркови

 

 

0,4

0213030

Целина с едри глави

 

 

2

0213040

Хрян

 

 

0,4

0213050

Земна ябълка

 

 

0,4

0213060

Пащърнак

 

 

0,4

0213070

Магданоз на грудки

 

 

0,4

0213080

Репички

 

 

0,4

0213090

Козя брада

 

 

0,4

0213100

Жълта ряпа/брюква

 

 

0,4

0213110

Репи

 

 

0,4

0213990

Други

 

 

0,4

0220000

Луковични зеленчуци

 

0,05 (*3)

 

0220010

Чесън

1,5

 

0,5

0220020

Лук

1,5

 

0,5

0220030

Шалот/дребен лук

1,5

 

0,5

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

5

 

9

0220990

Други

0,01 (*3)

 

0,5

0230000

Плодни зеленчуци

 

0,05 (*3)

 

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

 

0231010

Домати

2

 

2

0231020

Сладки пиперки

2

 

0,8

0231030

Патладжани

1,5

 

0,6

0231040

Бамя

1,5

 

0,05 (*3)

0231990

Други

1,5

 

0,05 (*3)

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

 

0,3

0232010

Краставици

2

 

 

0232020

Корнишони

3

 

 

0232030

Тиквички

3

 

 

0232990

Други

3

 

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

3

 

0,2

0233010

Пъпеши

 

 

 

0233020

Тикви

 

 

 

0233030

Дини

 

 

 

0233990

Други

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0,05 (*3)

 

0241000

а)

цветно зеле

 

 

 

0241010

Броколи

6

 

1

0241020

Карфиол

0,01 (*3)

 

0,2

0241990

Други

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

 

0,3

0242010

Брюкселско зеле

0,01 (*3)

 

 

0242020

Зеле

15

 

 

0242990

Други

0,01 (*3)

 

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

 

2

0243010

Китайско зеле

60

 

 

0243020

Къдраво зеле

0,01 (*3)

 

 

0243990

Други

0,01 (*3)

 

 

0244000

г)

алабаш

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

 

 

0251000

а)

марули и салатни растения

 

 

 

0251010

Полска салата/кълнова салата

50

5

7

0251020

Маруля

40

0,05 (*3)

4

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

40

0,05 (*3)

0,8

0251040

Кресон и други кълнове

40

0,05 (*3)

4

0251050

Земен кресон

40

0,05 (*3)

4

0251060

Рукола

40

0,05 (*3)

2

0251070

Червен синап

40

0,05 (*3)

4

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

40

0,05 (*3)

4

0251990

Други

0,01 (*3)

0,05 (*3)

4

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

60

0,05 (*3)

 

0252010

Спанак

 

 

2

0252020

Тученица

 

 

2

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

 

4

0252990

Други

 

 

0,05 (*3)

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0254000

г)

воден кресон

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,08

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

20

0,05 (*3)

 

0256010

Кервел

 

 

10

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

 

4

0256030

Листа целина

 

 

10

0256040

Магданоз

 

 

10

0256050

Градински чай

 

 

4

0256060

Розмарин

 

 

4

0256070

Мащерка

 

 

4

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

 

10

0256090

Дафинов лист

 

 

4

0256100

Градински пелин

 

 

4

0256990

Други

 

 

4

0260000

Бобови

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0260010

Фасул (с шушулки)

 

 

1

0260020

Фасул (без шушулки)

 

 

1

0260030

Грах (с шушулки)

 

 

1

0260040

Грах (без шушулки)

 

 

1

0260050

Леща

 

 

0,05 (*3)

0260990

Други

 

 

0,05 (*3)

0270000

Стъблени зеленчуци

 

 

 

0270010

Аспержи

0,01 (*3)

0,1

0,05 (*3)

0270020

Артишок

0,01 (*3)

0,05 (*3)

7

0270030

Целина

20

0,2

7

0270040

Резене

20

0,05 (*3)

5

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

0,01 (*3)

0,1

1

0270060

Праз

5

0,05 (*3)

0,6

0270070

Ревен

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0270080

Бамбукови филизи

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270090

Сърцевини от палмово дърво

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270990

Други

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280010

Култивирани гъби

 

 

 

0280020

Диворастящи гъби

 

 

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

 

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0300000

ВАРИВА

0,01 (*3)

0,08

 

0300010

Фасул

 

 

0,06