ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 351

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
30 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2466 на Съвета от 18 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

1

 

*

Регламент (EС) 2017/2467 на Съвета от 21 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2468 на Комисията от 20 декември 2017 година за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни ( 1 )

55

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2469 на Комисията от 20 декември 2017 година за определяне на административните и научните изисквания по отношение на заявленията, посочени в член 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни ( 1 )

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 на Комисията от 20 декември 2017 година за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни ( 1 )

72

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2330 на Комисията от 14 декември 2017 година за разрешаване на употребата на железен(II) карбонат, железен(III) хлорид хексахидрат, железен(II) сулфат монохидрат, железен(II) сулфат хептахидрат, железен(II) фумарат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелат на белтъчни хидролизати с желязо(II) и хелат на глицинов хидрат с желязо(II) като фуражни добавки за всички видове животни и на железен декстран като фуражна добавка за прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003 и (ЕО) № 479/2006 ( ОВ L 333, 15.12.2017 г. )

202

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

С настоящия брой серия L приключва за 2017 година.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 351/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2466 НА СЪВЕТА

от 18 декември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури достатъчно и непрекъснато снабдяване с някои стоки, чието производство в Съюза е недостатъчно, и да се избегнат смущенията на пазара на някои селскостопански и промишлени продукти, с Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета (1) бяха открити автономни тарифни квоти. Продуктите, обхванати от тези тарифни квоти, може да се внасят в Съюза с намалени или нулеви ставки на митата.

(2)

Поради това е необходимо да се открият тарифни квоти с нулева ставка на митата и с подходящ обем за 12 нови продукта, считано от 1 януари 2018 г. За други пет продукта обемите на квотата следва да бъдат увеличени, за да се отговори на интересите на икономическите оператори от Съюза.

(3)

За друг продукт обемът на квотата следва да бъде намален, тъй като производственият капацитет на производителите от Съюза се е увеличил.

(4)

За пет продукта периодът за квотата и обемът на квотата следва да бъдат адаптирани, тъй като те бяха отворени за период само от шест месеца.

(5)

За един продукт описанието следва да бъде изменено.

(6)

За други 12 продукта автономните тарифни квоти на Съюза следва да бъдат закрити, считано от 1 януари 2018 г., тъй като не е в интерес на Съюза да поддържа тези квоти, считано от тази дата.

(7)

Поради това Регламент (ЕС) № 1388/2013 следва да бъде съответно изменен.

(8)

С цел да се избегне евентуално прекъсване на прилагането на режима на квотите и да бъдат изпълнени насоките, определени в Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти (2), промените по отношение на квотите за съответните продукти, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат от 1 януари 2018 г. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в неотложен порядък,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 се изменя, както следва:

1)

редовете за тарифните квоти с поредни номера 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 и 09.2932, съдържащи се в приложение I към настоящия регламент, се добавят в таблицата съгласно реда на кодовете по КН, посочени във втората колона;

2)

в таблицата, редовете за тарифните квоти с поредни номера 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 и 09.2868 се заменят със съответните редове, посочени в приложение II към настоящия регламент;

3)

в таблицата, редовете за тарифни квоти с поредни номера 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 и 09.2669 се заличават;

4)

бележката в края на текста (*), съдържаща текста „Нововъведена мярка или мярка с изменени условия.“ се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2017 година.

За Съвета

Председател

K. SIMSON


(1)  Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 7/2010 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 319).

(2)  ОВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Следните редове се добавят в таблицата от приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 съгласно реда на кодовете по КН, посочени във втората колона на таблицата:

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер на квотата

Мито за квотата в (%)

„09.2872

ex 2833 29 80

40

Цезиев сулфат (CAS RN 10294-54-9) в твърда форма или като воден разтвор, съдържащ тегловно повече от 48 %, но не повече от 52 % цезиев сулфат

1.1-31.12

160 тона

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Парацетамол (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 тона

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Ензалутамид INN (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ибрутиниб (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 тона

0 %

09.2886

ex 2934 99 90

51

Канаглифлозин (INN) (CAS RN 928672-86-0)

1.1-31.12

10 тона

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Добавки, състоящи се от продукти на реакция на дифениламин и разклонени нонени, със:

съдържание над 28 тегловни %, но не повече от 35 тегловни % 4-монононилдифениламин и

съдържание над 50 тегловни %, но не повече от 65 тегловни % 4,4′-динонилдифениламин,

съдържание на не повече от 5 тегловни % общо 2,4-динонилдифениламини2,4′-динонилдифениламин,

използвани запроизводство на смазочни масла (2)

1.1-31.12

900 тона

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Смес от третични алкилдиметиламини с тегловно съдържание:

60 % или повече, но непревишаващо 80 % додецилдиметиламин (CAS RN 112-18-5), и

20 % или повече, но непревишаващо 30 % диметил(тетрадецил)амин (CAS RN 112-75-4)

1.1-31.12

16 000 тона

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Армиращи стъклени влакна (ровинг) тип S:

състоящи се от непрекъснати стъклени нишки от 9 μm (± 0,5 μm),

с линейна плътност най-малко 200 tex, но не повече от 680 tex,

несъдържащи калциев оксид,

с якост на скъсване над 3 550 Mpa по метода ASTM D2343-09

за употреба в производството на въздухоплавателни средства (2)

1.1-31.12

1 000 тона

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Принадлежности за тръбопроводи от алуминий за прикрепване към радиатори на мотоциклети (2)

1.1-31.12

3 000 000 броя

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Изпускателен клапан, предназначен за употреба при производството на системи за отвеждане на отработилите газове на мотоциклети (2)

1.1-31.12

1 000 000 броя

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Поддържаща конзола от алуминиева сплав с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за непряко свързване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

1.1-31.12

200 000 броя

0 %

09.2932

ex 9027 10 90

20

Ламбда датчици за перманентно вграждане в системи за отвеждане на отработилите газове на мотоциклети (2)

1.1-31.12

1 000 000 броя

0 %“


(2)  Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В таблицата от приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 редовете за тарифните квоти с поредни номера 09.2828, 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 и 09.2868 се заменят със следното:

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер на квотата

Мито за квотата в (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Парафинов восък, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло

1.1-31.12

120 000 тона

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Трихлоретилен (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 тона

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2′,2′-Тетракис(хидроксиметил)-3,3′-оксидипропан-1-ол (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 тона

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Фуралдехид (фурфуралдехид)

1.1-31.12

10 000 тона

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Смеси, съдържащи тегловно:

най-малко 60 %, но не повече от 90 % 2-хлоропропен (CAS RN 557-98-2),

най-малко 8 %, но не повече от 14 % (Z)-1-хлоропропен (CAS RN 16136-84-8),

най-малко 5 %, но не повече от 23 % 2-хлоропропан (CAS RN 75-29-6),

не повече от 6 % 3-хлоропропен (CAS RN 107-05-1), както и

не повече от 1 % етилхлорид (CAS RN 75-00-3)

1.1-31.12

6 000 тона

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Поливинилбутирал (CAS RN 63148-65-2):

съдържащ 17,5 тегловни % или повече, но не повече от 20 % хидроксилни групи, и

с медиана на размера на частицата (D50) по-голяма от 0,6 mm

1.1-31.12

12 500 тона

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат) с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната λ = 400 nm (определена по метод ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 тона

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-4,4′-бифенилен)

1.1-31.12

3 500 тона

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Отпадъци от синтетични влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени текстилни материали) от найлон или други полиамиди (PA6 и PA66)

1.1-31.12

10 000 тона

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Тъкани от влакна от е-стъкло:

с тегло от 20 g/m2 или повече, но не повече от 214 g/m2,

импрегнирани със силан,

на роли,

с тегловно съдържание на влага от 0,13 % или по-малко, и

с най-много 3 кухи влакна на 100 000  влакна,

за изключителна употреба при производството на предварително импрегнирани стъклени тъкани (препрег) и ламинати с плакирана мед (2)

1.1-31.12.2018

6 000 000 m

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Плочи:

състоящи се от поне един слой тъкан от стъкловлакна, импрегнирана с епоксидна смола,

покрити от едната или двете страни с медно фолио с дебелина не по-голяма от 0,15 mm,

с относителна диелектрична проницаемост (DK) по-малка от 5,4 при честота 1 MHz, при измерване в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2,

с тангенс от ъгъла на загубите 0,035 при честота 1 MHz, при измерване в съответствие с IPC-TM-650 2.5.5.2,

сравнителен показател за устойчивост на повърхностен диелектричен пробив (CTI) 600 или повече

1.1-31.12

80 000 m2

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Колело на компресор от алуминиева сплав със:

диаметър 20 mm или повече, но не повече от 130 mm, както и

тегло 5 g или повече, но не повече от 800 g

за употреба в производството на двигатели с вътрешно горене (2)

1.1-31.12

5 900 000 броя

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Бутала за системи за окачване, с диаметър не повече от 55 mm, от синтерована стомана

1.1-31.12

2 000 000 броя

0 %“


(2)  Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


30.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 351/7


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/2467 НА СЪВЕТА

от 21 декември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Производството в Съюза на 67 продукта, които не са изброени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета (1), е недостатъчно за покриване на нуждите на промишлеността на Съюза. Поради това в интерес на Съюза е да суспендира автономните мита по Общата митническа тарифа (ОМТ) за тези продукти.

(2)

Необходимо е да се направят промени в условията за суспендиране на автономните мита по ОМТ за 49 продукта, понастоящем включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническите промени в продуктите и икономическите тенденции на пазара. Класирането на някои продукти беше променено, за да се даде възможност на промишлеността да се възползва напълно от действащите суспендирания. Освен това приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде актуализирано поради необходимостта в някои случаи текстовете да бъдат съгласувани или направени по-ясни. Изменените условия се отнасят до промени в описанието на продукта, класирането, митническите ставки или изискванията за специфична употреба.

(3)

Определените в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 крайни дати за задължително преразглеждане следва да бъдат преразгледани за 188 суспендирания.

(4)

Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по ОМТ за 92 продукта, включени в списъка в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013. Суспендиранията за тези продукти следва да бъдат заличени от посоченото приложение.

(5)

За по-голяма яснота вписванията във връзка със суспендиранията, които се изменят или се въвеждат за първи път с настоящия регламент, следва да бъдат отбелязани със звездичка, като при вписванията във връзка със суспендиранията, които не се изменят с настоящия регламент, звездичката следва да бъде заличена.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен.

(7)

За да се избегне евентуално прекъсване на прилагането на схемата на автономно суспендиране и за да се спазят насоките, определени в Съобщението на Комисията относно суспендирането на автономни мита и относно автономните тарифни квоти (2), предвидените в настоящия регламент промени относно суспендиранията за съответните продукти следва да се прилагат от 1 януари 2018 г. Поради това настоящият регламент следва спешно да влезе в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

(1)

в таблицата редовете за продуктите, чиито кодове по КН и ТАРИК са посочени в приложение I към настоящия регламент, се заличават;

(2)

всички звездички в таблицата и в бележката в края на текста (*), съдържаща текст „Нововъведена мярка или мярка с изменени условия.“ се заличават;

(3)

редовете за продуктите, изброени в приложение II към настоящия регламент, се вмъкват в таблицата по реда на кодовете по КН, посочени в първата колона на тази таблица.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).

(2)  ОВ C 363, 13.12.2011 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се заличават редовете, свързани със суспендиране по отношение на продуктите, обозначени със следните кодове по КН и ТАРИК:

Код по КН

ТАРИК

ex 1511 90 19

20

ex 1511 90 91

20

ex 1513 11 10

20

ex 1513 19 30

20

ex 1513 21 10

20

ex 1513 29 30

20

ex 2007 99 50

81

ex 2007 99 50

82

ex 2007 99 50

83

ex 2007 99 50

84

ex 2007 99 50

85

ex 2007 99 50

91

ex 2007 99 50

92

ex 2007 99 50

93

ex 2007 99 50

94

ex 2007 99 50

95

ex 2007 99 93

10

ex 2008 93 91

20

ex 2008 99 49

70

ex 2008 99 99

11

ex 2804 50 90

10

ex 2805 19 90

20

ex 2811 19 80

30

ex 2811 22 00

70

ex 2816 40 00

10

ex 2823 00 00

10

ex 2823 00 00

20

ex 2825 10 00

10

ex 2825 60 00

10

ex 2835 10 00

10

ex 2837 20 00

20

ex 2839 19 00

10

ex 2841 80 00

10

ex 2841 90 85

10

ex 2850 00 20

30

ex 2850 00 20

50

2903 39 31

 

ex 2903 39 35

10

ex 2903 89 80

50

ex 2904 99 00

40

ex 2905 19 00

70

ex 2905 19 00

80

ex 2905 39 95

20

ex 2905 39 95

40

ex 2906 29 00

30

ex 2907 29 00

55

ex 2908 99 00

40

ex 2909 60 00

40

ex 2912 29 00

50

ex 2912 49 00

20

ex 2914 19 90

20

ex 2914 19 90

30

ex 2914 19 90

40

ex 2914 39 00

30

ex 2914 39 00

70

ex 2914 39 00

80

ex 2914 50 00

45

ex 2914 50 00

60

ex 2914 50 00

70

ex 2914 79 00

20

ex 2915 60 19

10

ex 2915 90 70

30

ex 2915 90 70

75

ex 2916 12 00

70

ex 2916 13 00

10

ex 2916 39 90

55

ex 2916 39 90

75

ex 2916 39 90

85

ex 2917 19 10

20

ex 2917 39 95

70

ex 2918 29 00

35

ex 2918 30 00

50

ex 2918 99 90

15

ex 2920 29 00

50

ex 2920 29 00

60

ex 2920 90 10

60

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

2921 13 00

 

ex 2921 19 99

70

ex 2921 30 99

40

ex 2921 42 00

86

ex 2921 42 00

87

ex 2921 42 00

88

ex 2921 43 00

80

ex 2921 49 00

85

ex 2921 59 90

30

ex 2921 59 90

60

ex 2922 19 00

20

ex 2922 19 00

25

ex 2922 49 85

20

ex 2922 49 85

60

ex 2924 19 00

80

ex 2924 29 70

51

ex 2924 29 70

53

ex 2924 29 70

86

ex 2924 29 70

87

ex 2925 19 95

20

ex 2925 19 95

30

ex 2927 00 00

80

ex 2928 00 90

60

ex 2929 10 00

20

ex 2929 10 00

55

ex 2929 10 00

80

ex 2930 20 00

10

ex 2930 90 98

65

ex 2930 90 98

66

ex 2930 90 98

68

ex 2930 90 98

83

ex 2931 39 90

08

ex 2931 39 90

25

ex 2932 14 00

10

ex 2932 20 90

20

ex 2932 20 90

40

ex 2932 99 00

25

ex 2932 99 00

80

ex 2933 19 90

80

ex 2933 19 90

85

ex 2933 29 90

80

ex 2933 39 99

12

ex 2933 39 99

18

ex 2933 39 99

50

ex 2933 39 99

57

ex 2933 49 10

30

ex 2933 49 90

25

ex 2933 59 95

77

ex 2933 59 95

88

ex 2933 79 00

30

ex 2933 99 80

18

ex 2933 99 80

24

ex 2933 99 80

28

ex 2933 99 80

43

ex 2933 99 80

47

ex 2933 99 80

51

ex 2934 10 00

15

ex 2934 10 00

25

ex 2934 10 00

35

ex 2934 20 80

40

ex 2934 30 90

10

ex 2934 99 90

14

ex 2934 99 90

18

ex 2934 99 90

22

ex 2934 99 90

35

ex 2934 99 90

37

ex 2934 99 90

38

ex 2934 99 90

74

ex 2935 90 90

73

ex 2940 00 00

40

ex 3204 11 00

30

ex 3204 11 00

70

ex 3204 11 00

80

ex 3204 12 00

20

ex 3204 12 00

30

ex 3204 13 00

20

ex 3204 13 00

30

ex 3204 13 00

40

ex 3204 17 00

12

ex 3204 17 00

60

ex 3204 17 00

75

ex 3204 17 00

80

ex 3204 17 00

85

ex 3204 17 00

88

ex 3204 19 00

52

ex 3204 19 00

84

ex 3204 19 00

85

ex 3205 00 00

20

ex 3207 40 85

40

ex 3208 90 19

25

ex 3208 90 19

35

ex 3208 90 19

75

ex 3208 90 91

20

ex 3215 11 90

10

ex 3215 19 90

10

ex 3215 19 90

20

ex 3402 13 00

20

ex 3707 90 29

50

ex 3802 90 00

11

ex 3808 91 90

60

ex 3808 93 15

10

ex 3811 21 00

30

ex 3811 21 00

50

ex 3811 21 00

60

ex 3811 21 00

70

ex 3811 21 00

85

ex 3811 29 00

20

ex 3811 29 00

30

ex 3811 29 00

40

ex 3811 29 00

50

ex 3811 29 00

55

ex 3811 90 00

40

ex 3812 39 90

80

ex 3815 19 90

87

ex 3815 90 90

16

ex 3815 90 90

18

ex 3815 90 90

71

ex 3815 90 90

85

ex 3824 99 92

22

ex 3824 99 92

35

ex 3824 99 92

39

ex 3824 99 92

44

ex 3824 99 92

47

ex 3824 99 92

48

ex 3824 99 92

49

ex 3824 99 92

50

ex 3824 99 92

80

ex 3824 99 92

83

ex 3824 99 92

86

ex 3824 99 93

57

ex 3824 99 93

63

ex 3824 99 93

77

ex 3824 99 93

83

ex 3824 99 93

88

ex 3824 99 96

50

ex 3824 99 96

79

ex 3824 99 96

85

ex 3824 99 96

87

ex 3902 10 00

10

ex 3902 10 00

50

ex 3903 90 90

15

ex 3904 69 80

85

ex 3905 30 00

10

ex 3905 91 00

30

ex 3906 90 90

27

ex 3907 20 20

20

ex 3907 30 00

60

ex 3907 69 00

50

ex 3907 99 80

25

ex 3907 99 80

60

ex 3907 99 80

70

ex 3908 90 00

60

ex 3909 40 00

30

ex 3910 00 00

50

ex 3911 90 19

30

ex 3911 90 99

53

ex 3911 90 99

57

ex 3919 10 80

40

ex 3919 10 80

45

ex 3919 10 80

47

ex 3919 10 80

53

ex 3919 10 80

55

ex 3919 90 80

25

ex 3919 90 80

32

ex 3919 90 80

34

ex 3919 90 80

36

ex 3919 90 80

38

ex 3919 90 80

40

ex 3919 90 80

42

ex 3919 90 80

43

ex 3919 90 80

44

ex 3919 90 80

45

ex 3919 90 80

47

ex 3919 90 80

53

ex 3919 90 80

60

ex 3920 10 28

93

ex 3920 10 40

30

ex 3920 10 89

50

ex 3920 20 29

55

ex 3920 20 29

94

ex 3920 20 80

93

ex 3920 20 80

95

ex 3920 49 10

95

ex 3920 62 19

60

ex 3920 99 28

55

ex 3921 13 10

20

ex 3921 90 60

95

ex 3926 90 92

40

ex 3926 90 97

20

ex 3926 90 97

77

ex 4104 41 19

10

ex 5407 10 00

10

ex 5603 11 10

20

ex 5603 11 90

20

ex 5603 12 90

50

ex 6909 19 00

15

ex 7005 10 30

10

ex 7009 10 00

50

ex 7019 12 00

05

ex 7019 12 00

25

ex 7019 19 10

15

ex 7019 19 10

50

ex 7409 19 00

10

ex 7410 21 00

70

ex 7601 20 20

10

ex 7607 20 90

10

ex 7616 99 90

75

ex 8102 10 00

10

ex 8105 90 00

10

ex 8108 20 00

50

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

15

ex 8108 90 50

30

ex 8108 90 50

35

ex 8108 90 50

50

ex 8108 90 50

60

ex 8108 90 50

75

ex 8113 00 90

10

ex 8207 30 10

10

ex 8407 33 20

10

ex 8407 33 80

10

ex 8407 90 80

10

ex 8407 90 90

10

ex 8408 90 43

40

ex 8408 90 45

30

ex 8408 90 47

50

ex 8409 91 00

20

ex 8409 91 00

30

ex 8409 99 00

50

ex 8411 99 00

60

ex 8411 99 00

65

ex 8414 59 25

30

ex 8415 90 00

50

ex 8431 20 00

30

ex 8481 80 69

60

ex 8482 10 10

30

ex 8482 10 90

20

ex 8483 30 38

40

ex 8501 10 99

60

ex 8501 31 00

25

ex 8501 31 00

33

ex 8501 31 00

35

ex 8501 32 00

70

ex 8501 62 00

30

ex 8503 00 99

40

ex 8504 31 80

20

ex 8504 31 80

40

ex 8504 40 82

40

ex 8504 50 95

50

ex 8505 11 00

35

ex 8505 11 00

50

ex 8505 11 00

60

ex 8506 90 00

10

ex 8507 60 00

25

ex 8507 60 00

50

ex 8507 60 00

53

ex 8507 60 00

55

ex 8507 60 00

57

ex 8511 30 00

50

ex 8512 90 90

10

ex 8516 90 00

70

ex 8518 29 95

30

ex 8522 90 80

15

ex 8522 90 80

96

ex 8525 80 19

45

ex 8529 90 65

75

ex 8529 90 92

70

ex 8536 69 90

51

ex 8536 69 90

81

ex 8536 69 90

88

ex 8536 90 95

30

ex 8537 10 91

30

ex 8537 10 98

92

ex 8544 20 00

20

ex 8544 30 00

35

ex 8544 30 00

80

ex 8544 42 90

30

ex 8544 42 90

60

ex 8548 10 29

10

ex 8548 90 90

50

ex 8704 23 91

20

ex 8708 40 20

10

ex 8708 40 50

20

ex 8708 50 20

30

ex 8708 50 99

20

ex 8708 93 10

20

ex 8708 93 90

20

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

70

ex 9001 20 00

10

ex 9001 20 00

40

ex 9001 50 41

30

ex 9001 50 49

30

ex 9001 90 00

25

ex 9001 90 00

60

ex 9001 90 00

75

ex 9002 11 00

20

ex 9002 11 00

30

ex 9002 11 00

40

ex 9002 11 00

70

ex 9002 11 00

80

ex 9002 90 00

40

ex 9032 89 00

40


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се вмъкват следните редове по реда на кодовете по КН, посочени в първата колона на тази таблица:

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Допълнителна мерна единица

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

*ex 1511 90 19

*ex 1511 90 91

*ex 1513 11 10

*ex 1513 19 30

*ex 1513 21 10

*ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Палмово масло, кокосово масло (масло от копра), палмистово масло за производство на:

промишлени монокарбоксилни мастни киселини от подпозиция 3823 19 10 ,

метилови естери на мастни киселини от позиция 2915 или 2916 ,

мастни алкохоли от подпозиции 2905 17 , 2905 19 и 3823 70 , използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

мастни алкохоли от подпозиция 2905 16 , чисти или смесени, използвани за производството на козметични препарати, миещи средства или фармацевтични продукти,

стеаринова киселина от подпозиция 3823 11 00

продукти от позиция 3401 , или

мастни киселини с висока чистота от позиция 2915  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 93

83

93

10

Концентрирано пюре от манго, приготвено чрез варене:

от рода Mangifera spp.,

с тегловно съдържание на захар от не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

84

94

Концентрирано пюре от папая, приготвено чрез варене:

от рода Carica spp.,

с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (2)

7.8 % (3)

31.12.2022

*ex 2007 99 50

*ex 2007 99 50

85

95

Концентрирано пюре от гуаява, получено чрез варене:

от рода Psidium spp.,

с тегловно съдържание на захар от 13 % или повече, но не повече от 30 %,

за употреба в производството на храни и напитки (2)

6 % (3)

31.12.2022

*ex 2008 93 91

20

Подсладени сушени червени боровинки за производство на продукти на хранително-преработвателната промишленост, с изключение на преработката, състояща се единствено в опаковане (4)

0 %

31.12.2022

*ex 2008 99 49

*ex 2008 99 99

70

11

Бланширани лозови листа от вида Karakishmish, в саламура съдържащатегловно:

повече от 6 % концентрация на сол,

0,1 % или повече, но не повече от 1,4 % киселинност изразена, като лимонена киселина монохидрат, и

несъдържащ или съдържащ не повече от 2 000 mg/kgнатриев бензоат, съгласно CODEXSTAN192-1995,

предназначени за производството на лозови сaрми с ориз (2)

0 %

31.12.2022

*ex 2106 90 92

50

Хидролизат от казеинов белтък, състоящ се от:

20 % тегловно или повече, но не повече от 70 % свободни аминокиселини, и

пептони, от които повече от 90 % тегловно с молекулно тегло не повече от 2 000 Da

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2804 50 90

40

Телур (CAS RN 13494-80-9) с чистота 99,99 % тегловно или повече, но не повече от 99,999 % тегловно въз основа на метални онечиствания, измерена чрез анализ с индуктивносвързана плазма (ICP)

0 %

31.12.2018

*ex 2805 19 90

20

Литий (метал) (CAS RN 7439-93-2) с чистота 98,8 % тегловно или повече

0 %

31.12.2022

*ex 2811 22 00

15

Аморфен силициев диоксид (CAS RN 60676-86-0),

в прахообразна форма

с чистота тегловно 99,0 % или повече,

с медианен размер на частиците 0,7 μm или повече, но непревишаващ 2,1μm

където 70 % от частиците са с диаметър, непревишаващ 3 μm

0 %

31.12.2020

*ex 2811 29 90

10

Телуров диоксид (CAS RN 7446-07-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2816 40 00

10

Бариев хидроксид (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2823 00 00

10

Титанов диоксид (CAS RN 13463-67-7):

с чистота тегловно 99,9 % или повече,

със среден размер на частиците 0,7 μm или повече, но непревишаващ 2,1μm

0 %

31.12.2022

*ex 2825 10 00

10

Хидроксиламониев хлорид (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2825 60 00

10

Циркониев диоксид (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2835 10 00

10

Натриев хипофосфит монохидрат (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2837 20 00

20

Амониев железен (III) хексацианидоферат (II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2839 19 00

10

Динатриев дисиликат (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 50 00

10

Калиев дихромат (CAS RN 7778-50-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 80 00

10

Диамониев волфрамат (амониев параволфрамат) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2841 90 30

10

Калиев метаванадат (CAS RN 13769-43-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2841 90 85

10

Литиево- кобалтов(III) оксид (CAS RN 12190-79-3) със съдържание на кобалт най- малко 59 %

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

30

Титанов нитрид (CAS RN 25583-20-4) с размер на частиците, непревишаващ 250 nm

0 %

31.12.2022

*ex 2850 00 20

60

Дисилан (CAS RN 1590-87-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 19

20

5-Бромопент-1-ен (CAS RN 1119-51-3)

0 %

31.12.2022

*2903 39 31

 

2,3,3,3-Тетрафлуоропроп-1-ен (2,3,3,3-тетрафлуоропропен) (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 39 35

20

Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропроп-1-ен (Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропропен)(CAS RN 29118-24-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2903 39 39

40

1,1,2,3,4,4-хексафлуоробута-1,3-диен (CAS RN 685-63-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

50

Хлороциклопентан (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2903 89 80

60

Октафлуороциклобутан (CAS RN 115-25-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2904 99 00

40

4-Хлоробензенсулфонилхлорид (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

70

Титанов тетрабутанолат (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 19 00

80

Титанов тетраизопропоксид (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

20

Бутан-1,2-диол (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2905 39 95

40

Декан-1,10-диол (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2906 29 00

30

2-Фенилетанол (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2908 99 00

40

4,5-Дихидроксинафтален-2,7-дисулфонова киселина (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 29 00

35

Канелен алдехид (CAS RN 104-55-2)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2912 29 00

50

4-Изобутилбензалдехид (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2018

*ex 2912 49 00

20

4-Хидроксибензалдехид (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

20

Хептан-2-он (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

30

3-Mетилбутанон (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 19 90

40

Пентан-2-он (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

30

Бензофенон (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

70

Бензил (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 39 00

80

4′-Метилацетофенон (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

45

3,4-Дихидроксибензофенон (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 50 00

60

2,2-Диметокси-2-фенилацетофенон (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2914 79 00

20

2,4′-Дифлуоробензофенон (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 60 19

10

Етил бутират (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2915 90 70

30

3,3-Диметилбутирил хлорид (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 12 00

70

2-(2-Винил-окси-етокси)етил акрилат (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 13 00

30

Цинков монометакрилат на прах (CAS RN 63451-47-8), дори съдържащ тегловно не повече от 17 % производствени онечиствания

0 %

31.12.2020

*ex 2916 39 90

55

4-третична-бутилбензоена киселина (CAS RN 98-73-7 )

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

75

m-Толуилова киселина (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2916 39 90

85

(2,4,5-Трифлуорофенил)оцетна киселина (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2917 19 10

20

Диетилмалонат (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 29 00

35

Пропил 3,4,5-трихидроксибензоат (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 30 00

50

Етил ацетоацетат (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

15

Етил 2,3-епокси-3-фенилбутират (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2918 99 90

27

Етилов 3-етоксипропионат (CAS RN 763-69-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

15

3,3′,5,5′-тетракис (1,1-диметилетил)-6,6′-диметил[1,1′-бифенил]-2,2′-диил тетра-1-нафталенилов естер на фосфористата киселина (CAS RN 198979-98-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2920 29 00

50

Фосетил-алуминий (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

60

Фозетил-натрий (CAS RN 39148-16-8) под формата на воден разтвор с тегловно съдържание на фозетил-натрий 35 % или повече, но не повече от 45 %, за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 90 10

60

2,4-Ди-терт-бутил-5-нитрофенил метил карбонат (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2022

*2921 13 00

 

2-(N,N-Диетиламино)етилхлорид хидрохлорид (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 19 99

70

N,N-Диметилоктиламин — борен трихлорид (1: 1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 30 99

40

Циклопропиламин (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

86

2,5-Дихлороанилин (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

87

N-Метиланилин (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 42 00

88

3,4-Дихлороанилин-6-сулфонова киселина (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 43 00

80

α,α,α-Трифлуоро-6-хлоро-m-толуидин (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2921 45 00

60

1-Нафтиламин (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 45 00

70

8-Аминонафтален-2-сулфонова киселина (CAS RN 119-28-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

30

3,3′-Дихлорбензидин дихидрохлорид (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2921 59 90

60

(2R,5R)-1,6-Дифенилхексан-2,5-диаминов дихидрохлорид (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 19 00

20

2-(2-Метоксифенокси)етиламин хидрохлорид (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

20

3-Амино-4-хлорбензоена киселина (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

60

Етил-4-диметиламинобензоат (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 49 85

75

Изопропилов естер на L-аланина, хидрохлорид (CAS RN 62062-65-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2922 50 00

15

3,5-Дийодотиронин (CAS RN 1041-01-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

25

Изобутилидендиуреа (CAS RN 6104-30-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 19 00

80

Тетрабутилуреа (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

53

4-Амино-N-[4-(аминокарбонил)фенил]бензамид (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2924 29 70

86

Aнтраниламид (CAS RN 88-68-6) с чистота 99,5 % тегловно или повече

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Тетрахидроизоиндол-1,3-дион (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2925 19 95

30

N,N′-(m-Фенилен)дималеимид (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2927 00 00

80

4-[(2,5-Дихлорофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоена киселина (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

20

Бутилов изоцианат (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

55

2,5 (и 2,6)-Бис(изоцианатометил)бицикло[2.2.1]хептан (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2929 10 00

80

1,3-Бис(изоцианатометил)бензол (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 20 00

10

Просулфокарб (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

65

Пентаеритритол тетракис(3-меркаптопропионат) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2930 90 98

68

Клетодим (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

08

Натриев диизобутилдитиофосфинат (CAS RN 13360-78-6), под формата на воден разтвор

0 %

31.12.2022

*ex 2931 39 90

25

(Z)-Проп-1-ен-1-ил фосфонoва киселина (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2931 90 00

20

Фероцен (CAS RN 102-54-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 14 00

10

1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4 деокси-α-D-галактопиранозид (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 20 90

40

(S)-(–)-α-Амино-γ-бутиролактонов хидробромид (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 20 90

50

L-Лактид (CAS RN 4511-42-6) или D-лактид (CAS RN 13076-17-0) или дилактид (CAS RN 95-96-5)

0 %

t

31.12.2022

*ex 2932 99 00

25

1-(2,2-Дифлуоробензо [d] [1,3] диоксол-5-ил)циклопропaн-карбоксилова киселина (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2022

*ex 2932 99 00

80

1,3:2,4-бис-O-(4-Метилбензилиден)-D-глюцитол (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 19 90

80

3-(4,5-Дихидро-3-метил-5-оксо-1H-пиразол-1-ил)бензенсулфонова киселина (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 29 90

80

Имазалил (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

12

2,3-Дихлоропиридин (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

36

1-[2-[5-Метил-3-(трифлуорометил)-1H-пиразол-1-ил]ацетил]пиперидин-4-карботиоамид (CAS RN 1003319-95-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 39 99

57

Терт-бутил 3-(6-амино-3-метилпиридин-2-ил) бензоат (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 10

30

Етил 4-оксо-1,4-дихидрохинолин-3-карбоксилат (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 49 90

25

Клохинтоцет-мексил (ISO) (CAS RN 99607-70-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

77

3-(Трифлуорометил)-5,6,7,8-тетрахидро[1,2,4]триазоло[4,3-a]пиразинов хидрохлорид (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 79 00

30

5-винил-2-пиролидон (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

24

1,3-Дихидро-5,6-диамино-2H-бензимидазол-2-он (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

41

5-[4′-(бромометил)бифенил-2-ил] -1-тритил-1H-тетразол (CAS RN 124750-51-2)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

46

(S)-индолин-2-карбоксилна киселина (CAS RN 79815-20-6)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

47

Паклобутразол (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2022

*ex 2933 99 80

51

Дикват дибромид (ISO) (CAS RN 85-00-7) във воден разтвор, за използване при производство на хербициди (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2934 10 00

15

4-Нитрофенилтиазол-5-илметилов карбонат (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

25

(S)-Етил-2-(3-((2-изопропилтиазол-4-ил)метил)-3-метилуреидо)-4-морфолинобутаноат оксалат (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 10 00

35

(2-Изопропилтиазол-4-ил)-N-метилметанаминов дихидрохлорид (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 20 80

15

Бентиаваликарб-изопропил (ISO) (CAS RN 177406-68-7)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 20 80

40

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (Бензиотиазолинон (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 30 90

10

2-Метилтиофенотиазин (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

37

4-Пропан-2-илморфолин (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

52

Епоксиконазол (ISO) (CAS RN 133855-98-8)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

54

2-бензил-2-диметиламино-4′- морфолинобутирофенон (CAS RN 119313-12-1)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 2934 99 90

56

1-[5-(2,6-Дифлуорофенил)-4,5-дихидро-1,2-оксазол-3-ил]етанон (CAS RN 1173693-36-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

57

(6R,7R)-7-Амино-8-оксо-3-(1-пропенил)-5-тиа-1 азабицикло [4.2.0]окт-2-ен-2-карбоксилна киселина (CAS RN 120709-09-3)

0 %

31.12.2022

*ex 2934 99 90

58

Диметенамид-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2934 99 90

74

2-изопропилтиоксантон (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2935 90 90

73

(2S)-2-Бензил-N,N-диметилазиридин-1-сулфонамид (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

30

Ребаудиозид А (CAS RN 58543-16-1)

0 %

31.12.2022

*ex 2938 90 90

40

Пречистен стевиолов гликозид с тегловно съдържание на Ребаудиозид M (CAS RN 1220616-44-3) 80 % или повече, но не повече от 90 %, предназначен за производството на безалкохолни напитки (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

35

Багрило C.I дисперсно жълто 232 (CAS RN 35773-43-4) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. дисперсно жълто 232 от 50 % или повече

0 %

31.12.2022

*ex 3204 11 00

45

Препарат от дисперсни багрила, съдържащ:

C.I. Дисперсно оранжево 61 или дисперсно оранжево 288,

C.I. Дисперсно синьо 291:1,

C.I. Дисперсно виолетово 93:1,

дори съдържащ C.I. Дисперсно червено 54

0 %

31.12.2020

*ex 3204 13 00

30

Багрило C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2018

*ex 3204 13 00

40

Багрило C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 или CAS RN 8004-87-3) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или по-голямо на багрило C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2022

*ex 3204 15 00

80

Багрило C.I. Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Vat Blue 1 от 94 % или повече

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

26

Багрило C.I. Пигментно оранжево 13 (CAS RN 3520-72-7) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Пигментно оранжево 13 от 80 % или повече

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

75

Багрило C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) и препарати на базата на него, със съдържание 80 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Orange 5

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

80

Багрило C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) и препарати на базата на него, със съдържание 50 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

85

Багрило C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) и препарати на базата на него, със съдържание 35 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2022

*ex 3204 17 00

88

Багрило C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 или CAS RN 101357-19-1) и препарати на базата на него, със съдържание 90 тегл. % или повече на багрило C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

16

Багрило C.I Разтворимо жълто 133 (CAS RN 51202-86-9) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Разтворимо жълто 133 от 97 % или повече

0 %

31.12.2022

*ex 3204 19 00

84

Багрило C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) и препарати на базата на него, със съдържание 98 тегл. % или повече на багрило C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2022

*ex 3204 90 00

20

Препарати от багрило C.I. Разтворимо червено 175 (CAS RN 68411-78-6) в обработени с водород леки нафтенови нефтени дестилати (CAS RN 64742-53-6), съдържащи тегловно 40 % или повече, но не повече от 60 % багрило C.I. Разтворимо червено 175

0 %

31.12.2022

*ex 3206 49 70

30

Багрило C.I Пигментно черно 12 (CAS RN 68187-02-0) и препарати на негова основа, с тегловно съдържание на багрило C.I. Пигментно черно 12 от 50 % или повече

0 %

31.12.2022

*ex 3207 40 85

40

Стъкло под формата на люспи (CAS RN 65997-17-3):

с дебелина 0,3 μm или повече, но непревишаваща 10 μm, и

покрито с титаниев диоксид (CAS RN 13463-67-7) или железен оксид (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

*ex 3208 90 91

25

20

Съполимер на тетрафлуоретилен в разтвор на бутилацетат с тегловно съдържание на разтворителя 50 % (± 2 %)

0 %

31.12.2022

*ex 3208 90 19

65

Силикони, съдържащи 50 % тегловно или повече ксилен и не повече от 25 % кварц, от вид, използван при производството на трайни хирургически импланти

0 %

31.12.2018

*ex 3208 90 19

75

Съполимер на аценафталин в разтвор на етиллактат

0 %

31.12.2022

*ex 3215 11 00

*ex 3215 19 00

10

10

Печатарски мастила в течно състояние, съставени от винилакрилатен съполимер и цветни пигменти в изопарафини, съдържащи тегловно не повече от 13 % винилакрилатен съполимер и цветни пигменти

0 %

31.12.2018

*ex 3215 19 00

20

Мастило:

състоящо се от полиестерен полимер и дисперсия на сребро (CAS RN 7440-22-4) и сребърен хлорид (CAS RN 7783-90-6) в метилпропилкетон (CAS RN 107-87-9),

с общо тегловно съдържание на твърдо вещество 55 % или повече, но не повече от 57 %, и

с относителна плътност 1,40 g/cm3 или повече, но не повече от 1,60 g/cm3,

предназначено за производството на електроди (2)

0 %

l

31.12.2022

*ex 3402 13 00

20

Повърхностно активен препарат, съдържащ 1,4-диметил-1,4-бис(2-метилпропил)-2-бутин-1,4-диилов етер, полимеризиран с оксиран, с терминален фрагмент метил

0 %

31.12.2022

*ex 3506 91 90

60

Материал за временно залепване на компоненти свързани чрез технологията „wafer-bonding“ под формата на суспензия от твърд полимер в D-лимонен (CAS RN 5989-27-5) с тегловно съдържание на полимер 65 % или повече, но не повече от 75 %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3506 91 90

70

Материал за временно разделяне на компоненти свързани чрез технологията „wafer-bonding“ под формата на суспензия от твърд полимер в циклопентанон (CAS RN 120-92-3) със съдържание на полимер не повече от 10 тегловни %

0 %

l

31.12.2022

*ex 3603 00 60

10

Възпламенители за газови генератори с обща максимална дължина 20,34 mm или повече, но не повече от 25,25 mm, и с дължина на щифта 6,68 mm (± 0,3 mm) или повече, но не повече от 6,9 mm (± 0,3 mm)

0 %

31.12.2022

*ex 3707 90 29

50

Сухо прахообразно мастило или тонерна смес, съдържащи:

съполимер на стиренакрилат/бутадиен,

въглеродни сажди или органичен пигмент,

дори съдържащи полиолефин или аморфен силициев диоксид,

и предназначени за употреба като проявител при производството на заредени с мастило/тонер бутилки или касети за факс машини, компютърни принтери или копирни машини (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3801 90 00

20

Покрит със смола прах на основата на графит:

със среден размер на частиците 10,8 μm или повече, но не повече от 13,0 μm,

съдържание на желязо по-малко от 40 ppm,

съдържание на мед по-малко от 5 ppm,

съдържание на никел по-малко от 5 ppm,

средна площ (N2 атмосфера) от 3,0 m2/g или повече, но не повече от 4,36 m2/g, и

магнитно метално онечистване по-малко от 0,3 ppm

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3808 91 90

60

Спинеторам (ISO) (CAS RN 935545-74-7), препарат, състоящ се от два компонента на основата на спинозин (3′-етокси-5,6-дихидроспинозин J) и (3′-етоксиспинозин L)

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

30

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, състоящи се от калциеви соли на продукти от реакцията на полиизобутилензаместен фенол със салицилова киселина и формалдехид, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

50

Добавки за смазочни масла,

на основата на калциеви алкилбензенсулфонати с дължина на алкилната верига C16-24 (CAS RN 70024-69-0),

съдържащи минерални масла,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

60

Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла,

на основата на полипропиленилзаместен калциев бензенсулфонат (CAS RN 75975-85-8) с тегловно съдържание 25 % или повече, но не повече от 35 %,

с общо алкално число (TBN) от 280 или повече, но не повече от 320,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

70

Добавки за смазочни масла,

съдържащи полиизобутиленов сукцинимид, получени от продукти от реакцията на полиетиленполиамини с полиизобутенилов янтарен анхидрид (CAS RN 84605-20-9),

съдържащи минерални масла,

с тегловно съдържание на хлор от 0,05 % или повече, но не повече от 0,25 %,

с общо алкално число (TBN) повече от 20,

използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2022

*ex 3811 21 00

85

Добавки,

с тегловно съдържание над 20 %, но не повече от 45 % минерални масла

на основата на смес от разклонени калциеви соли на додецилфенолсулфид, карбонирани или не,

от вида, използван в производството на смеси от добавки за смазочни масла

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

20

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на бис(2-метилпентан-2-ил)дитиофосфорна киселина с пропиленоксид, фосфорен оксид и амини с С12—14 алкилови вериги,,използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни масла

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

30

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продукти от реакцията на бутилциклохекс-3-енкарбоксилат, сяра и трифенилфосфит (CAS RN 93925-37-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

40

Добавки за смазочни масла, състоящи се от продуктите на реакцията на 2-метилпроп-1-ен със серен монохлорид и натриев сулфид (CAS RN 68511-50-2) с тегловно съдържание на хлор 0,01 % или по-високо, но не по-високо от 0,5 %, използвани като концентрирана добавка за производство на смазочни

0 %

31.12.2022

*ex 3811 29 00

50

Добавки за смазочни масла, състоящи се от смес от N,N-диалкил-2-хидроксиацетамиди с дължина на алкилната верига C12-18 (CAS RN 866259-61-2), използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване

0 %

31.12.2022

*ex 3811 90 00

40

Разтвор на четвъртична амониева сол на основата на полиизобутенилов сукцинимид, съдържащ тегловно 20 % или повече, но не повече от 29,9 % 2-етилхексанол

0 %

31.12.2022

*ex 3812 39 90

80

Ултравиолетов стабилизатор, съдържащ:

Възпрепятстващамин: N,N′-бис(1,2,2,6,6-пентаметил-4-пиперидинил)-1,6-хександиамин, полимерс2,4- дихлоро-6-(4-морфолинил)-1,3,5-триазин(CAS RN 193098-40-7) и

o-хидроксифенил триазинов абсорбер за ултравиолетова светлина или

химически модифицирано фенолно съединение

0 %

31.12.2022

*ex 3815 19 90

*ex 8506 90 00

87

10

Катод, на ролки, за въздушно-цинкови дискови батерии (батерии за слухови апарати) (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3815 90 90

16

Инициатор на базата на диметиламинопропил уреа

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

18

Катализатор на окисляването с активна съставка 1,2-бис(октахидро-4,7-диметил-1Н-1,4,7-триазонин-1-ил-κN 1N 4N 7)етанди-μ-оксо-μ-(етаноато-κO, κO′)диманганов(1+) дихлорид(1–) (CAS RN 1217890-37-3), използван за ускоряване на химично окисляване или избелване

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

22

Катализатор под формата на прах, съставен тегловно от 95 % (± 1 %) титанов диоксид и 5 % (± 1 %) силициев диоксид

0 %

31.12.2022

*ex 3815 90 90

85

Kатализатор на основата на алуминосиликат (зеолит), за алкилиране на ароматни въглеводороди, за трансалкилиране на алкилароматни въглеводороди или олигомеризация на олефини (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

26

Препарат, съдържащ тегловно:

60 % или повече, но не повече от 75 % Солвент нафта (нефтена), тежка ароматна (CAS RN 64742-94-5)

15 % или повече, но не повече от 25 % 2,6-ди-вторичен-бутил-4-(4-нитрофенилазо)фенол (CAS RN 111850-24-9), и

10 % или повече, но не повече от 15 % 2-вторичен-бутилфенол (CAS RN 89-72-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

28

Воден разтвор с тегловно съдържание

10 % или повече, но не повече от 42 % 2-(5-(трифлуорометил)-3-хлоропиридин-2-ил)етанамин (CAS RN 658066-44-5),

10 % или повече, но не повече от 25 % сярна киселина (CAS RN 7664-93-9) и

0,5 % или повече, но не повече от 2,9 % метанол (CAS RN 67-56-1)

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

29

Препарат, съдържащ тегловно:

85 % или повече, но не повече от 99 % полиетиленгликолов етер на бутиловия 3-(4-хидрокси-3-метоксифенил)-2-цианоакрилат, и

1 % или повече, но не повече от 15 % полиоксиетилен (20) сорбитан триолеат

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

35

Препарати съдържащи тегловно не по-малко от 92 %, но не повече от 96,5 % 1,3:2,4 бис-O-(4-метилбензилиден)-D-глюцитол и производни на карбонова киселина, както и алкилсулфат

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

39

Препарати, съдържащи тегловно не по- малко от 47 % 1,3:2,4-бис-O-бензилиден-D-глуцитол

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 92

47

Препарат, съдържащ:

триоктилфосфин оксид (CAS RN 78-50-2),

диоктилхексилфосфин оксид (CAS RN 31160-66-4),

октилдихексилфосфин оксид (CAS RN 31160-64-2) и

трихексилфосфин оксид(CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

49

Препарат на основата на 2,5,8,11-тетраметил-6-додецин-5,8-диолов етоксилат (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

50

Препарат на основата на алкилов карбонат, съдържащ също поглътител на ултравиолетовия спектър, използван в производството на стъкла за очила (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 92

80

Комплексни съединения на диетилен гликол пропилен гликол триетаноламин титанат (CAS RN 68784-48-5), разтворени в диетилен гликол (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

30

Смес под формата на прах, съдържаща тегловно:

85 % или повече цинков диакрилат (CAS RN 14643-87-9)

не повече от 5 % от 2,6-ди-трет-бутил-алфа-диметиламино-p-крезол (CAS RN 88-27-7), и

не повече от 10 % цинков стеарат (CAS RN 557-05-1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

63

Смес от фитостероли, в непрахообразна форма, с тегловно съдържание на:

стероли – 75 % или повече,

станоли – не повече от 25 %,

използвана за производството на станоли и стероли или станолови/стеролови естери (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 93

*ex 3824 99 96

83

85

Препарат, съдържащ:

C,C′-азоди(формамид)(CAS RN 123-77-3),

магнезиев оксид (CAS RN 1309-48-4) и

цинков бис(p-толуенсулфинат) (CAS RN 24345-02-6)

при който образуването на газ от C,C′-азоди(формамид) е при 135°C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 99 93

88

Смес от фитостероли, добити от дърво и дървени масла (талово масло), под формата на прах, с тегловно съдържание:

60 % или повече, но не повече от 80 % ситостероли,

не повече от 15 % кампестероли,

не повече от 5 % стигмастероли,

не повече от 15 % бетаситостаноли

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

45

Алуминиев кобалтов литиев никелов оксид на прах (CAS RN 177997-13-6) с:

размер на частиците по-малко от 10 μm,

чистота повече от 98 тегловни %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3824 99 96

50

Никелов хидроксид, легиран с 12 % или повече, но не повече от 18 % тегловно цинков хидроксид и кобалтов хидроксид, от вида, използван за производството на положителни електроди за акумулатори

0 %

31.12.2022

*ex 3824 99 96

87

Платинов оксид (CAS RN 12035-82-4), фиксиран върху пореста подложкаот алуминиев оксид (CASRN1344-28-1), съдържащ тегловно:

0,1 % или повече, но не повече от 1 % платина и

0,5 % или повече, но не повече от 5 % етилалуминиев дихлорид (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2022

*ex 3903 90 90

15

Съполимер под формата на гранули, с тегловно съдържание:

78 (± 4 %) стирен,

9 (± 2 %) N-бутилакрилат,

11 (± 3 %) N-бутилметакрилат,

1.5 (± 0,7 %) метакрилова киселинаи

0,01 % или повече, но не повече от 2,5 % полиолефинов восък

0 %

31.12.2018

*ex 3904 69 80

85

Съполимер на етилен и хлоротрифлуороетилен, дори модифициран с хексафлуороизобутилен, на прах, дори и с пълнители

0 %

31.12.2022

*ex 3905 30 00

10

Вискозен препарат, състоящ се основно от поли(винилалкохол) (CAS RN 9002-89-5), органичен разтворител и вода, за употреба като защитно покритие на полупроводникови пластини при производството на полупроводници (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3905 91 00

40

Водоразтворим съполимер на етилена и виниловия алкохол (CAS RN 26221-27-2), съдържащ тегловно не повече от 38 % мономерното звено етилен

0 %

31.12.2022

*ex 3906 90 90

27

Съполимер на стеарил метакрилат, изооктил акрилат и акрилова киселина, разтворени в изопропил палмитат

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

20

Политетраметилен етер гликол със среднотегловно молекулно тегло (Mw) 2 700 или повече, но не повече от 3 100 (CAS RN 25190-06-1)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 20

60

Монобутилов етер на полипропилен гликола (CAS RN 9003-13-8) с алкалност не повече от 1 ppm натрий

0 %

31.12.2022

*ex 3907 20 99

80

Полиоксиетиленов етер на изоамиловия алкохол (CAS RN 62601-60-9)

0 %

kg

31.12.2022

*ex 3907 30 00

60

Смола от полиглицерол полиглицидилов етер (CAS RN 118549-88-5)

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

25

Съполимер, съдържащ тегловно 72 % или повече терефталова киселина и/или нейни изомери и циклохександиметанол

0 %

31.12.2022

*ex 3907 99 80

70

Съполимер на поли(етилен терефталат) и циклохексан диметанол, съдържащ тегловно повече от 10 % циклохексан диметанол

3.5 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

50

Силиконово лепило в разтворител, чувствително на натиск, съдържащо съполимерна (диметилсилоксанова/дифенилсилоксанова) смола

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 19

30

Съполимер на етиленимин и етиленимин дитиокарбамат, във воден разтвор на натриев хидроксид

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

53

Хидрогениран полимер на 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален с 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метано-1H-инден и 4,4a,9,9a-тетрахидро-1,4-метано-1H-флуорен (CAS RN 503442-46-4)

0 %

31.12.2022

*ex 3911 90 99

57

Хидрогениран полимер на 1,2,3,4,4a,5,8,8a-октахидро-1,4:5,8-диметанонафтален с 4,4a,9,9a-тетрахидро-1,4-метано-1H-флуорен (CAS RN 503298-02-0)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

40

43

Черно фолио от поли(винилхлорид):

с гланц, измерен при геометрия с повече от 30 градуса съгласно изпитвателен метод ASTM D 2457,

със или без покритие от защитен филм от поли(етилентерефталат) от едната страна, а от другата със залепващ при натиск лепящ слой с улеи и с отделяща се подложка

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

45

45

Армирана лента от полиетиленова пяна, покрита и от двете страни с акрилно, микроканално, чувствително на натиск лепило, а от едната страна със слой, вложен с дебелина по-голяма или равна на 0,38 mm, но не повече от 1,53 mm

0 %

31.12.2022

*ex 3919 10 80

*ex 3919 90 80

55

53

Лента от акрилна пяна, покрита от едната страна с топлинноактивиращо се лепило или с чувствително на натиск акрилно лепило, а от другата страна с чувствително на натиск акрилно лепило и отделящ се лист, с пилингова адхезия „peel adhesion“ при ъгъл 90° повече от 25 N/cm (определена по метод ASTM D 3330)

0 %

31.12.2022

*ex 3919 90 80

82

Отразяващо фолио, съдържащо:

полиуретанов слой,

слой от стъклени микросфери,

метализиран с алуминий слой и

залепващ слой, покрит едностранно или двустранно с отделяща се подложка

дори слой от поливинилхлорид,

слой, дори съдържащ знаци за сигурност срещу фалшифициране, подправяне или заменяне на данни или изготвяне на дубликати, или официален идентификационен знак за предвидена употреба

0 %

31.12.2020

*ex 3919 90 80

*ex 9001 90 00

83

33

Отразяващи или разсейващи листове, на роли,

за защита срещу ултравиолетово или инфрачервено топлинно излъчване, за поставяне върху стъкла или

за равномерно пропускане и разпределение на светлина, предназначени за течнокристални модули (LCD модули)

0 %

31.12.2022

*ex 3920 20 29

94

Съекструдирано трислойно фолио,

като всеки слой съдържа смес от полипропилен и полиетилен,

съдържащо тегловно не повече от 3 % други полимери,

дори съдържащо титанов диоксид в средния слой,

с обща дебелина не повече от 70 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 62 19

60

Филм от поли(етилентерефталат):

с дебелина не повече от 20μm,

с поне едностранно газово бариерно покритие, съставено от полимерна матрица с диспергиран силициев диоксид или алуминиев оксид с дебелина не повече от 2μm

0 %

31.12.2022

*ex 3920 99 28

55

Термопластично фолио от екструдиран полиуретан:

несамозалепващо се

с цветови индекс жълто над 1,0, но не повече от 2,5 за 10 mm обща дебелина на поставени едно върху друго фолиа (определен по изпитвателния метод ASTM E 313-10),

със светлопропускливост повече от 87 % за 10mm обща дебелина на поставени едно върху друго фолиа (определен по изпитвателния метод ASTM D 1003-11),

с обща дебелина 0,38 mm или повече, но не повече от 7,6 mm,

с ширина 99 cm или повече, но не повече от 305 cm,

от вида, използван при производството на ламинирани стъкла за защита

0 %

31.12.2018

*ex 3921 13 10

20

Рула от полиуретанова пяна с отворени клетки:

с дебелина 2,29 mm (± 0,25 mm),

повърхностно обработен с адхезионен агент за порьозност, и

ламиниран с полиестерно фолио и слой от текстилен материал

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

60

Многослойно поресто разделително фолио, с:

един микропорест полиетиленов слой между два микропорести полипропиленови слоя, дори с покритие от алуминиев оксид от двете страни,

ширина 65 mm или повече, но не повече от 170 mm,

обща дебелина 0,01 mm или повече, но не повече от 0,03 mm,

порьозност от 0,25 или повече, но не повече от 0,65

0 %

m2

31.12.2022

*ex 3921 19 00

70

Микропорести мембрани от експандиран политетрафлуороетилен (ePTFE) на роли:

с ширина 1 600 mm или повече, но не повече от 1 730 mm, и

с мембрана с дебелина 15 μm или повече, но не повече от 50 μm

за използване при производството на двукомпонентна ePTFE мембрана (2)

0 %

31.12.2022

*ex 3921 19 00

80

Микропоресто еднослойно фолио от полипропилен или микропоресто трислойно фолио от полипропилен, полиетилен и полипропилен, като всеки слой е с

нулево свиване в напречно направление (TD),

обща дебелина 10 μm или повече, но не повече от 50 μm,

ширина 15 mm или повече, но не повече от 900 mm,

дължина повече от 200 m, но не повече от 3 000 m, и

среден размер на порите между 0,02 μm и 0,1 μm

0 %

31.12.2022

*ex 3926 30 00

*ex 3926 90 97

30

34

Декоративни части с галванично покритие за интериорна или екстериорна употреба, състоящи се от:

акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполимер (ABS), дори смесен с поликарбонат,

слоеве от мед, никел и хром

за използване при производството на части за моторни превозни средства от позиции 8701 до 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 3926 90 97

33

Корпуси, части за корпуси, ролки, колелца за настройка, рамки, капаци и други части от акрилонитрил-бутадиен-стирен или поликарбонат от вид, използван при производството на дистанционни управления

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 3926 90 97

77

Силиконов разделителен пръстен, с вътрешен диаметър 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), от вида, използван в сензорните системи в помощ на паркирането

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 4104 41 19

10

Биволски лицеви кожи, цепени, хромно издъбени, додъбени със синтетични дъбители („crust“), в сухо състояние

0 %

31.12.2022

*ex 5407 10 00

10

Текстилна тъкан, състояща се от основа от влакна от полиамид-6,6 и вътък от полиамид-6,6, полиуретан и съполимер на терефталова киселина, парафенилендиамин и 3,4′-оксибис(фенилендиамин)

0 %

31.12.2022

*ex 5603 12 90

50

Нетъкан текстилен материал:

с тегло 30 g/m2 или повече, но не повече от 60 g/m2,

съдържащ нишки от полипропилен или от полипропилен и полиетилен,

дори щампован, при което:

от едната страна, 65 % от общата площ е с кръгли пискюлчета с диаметър 4 mm, състоящи се от захванати, повдигнати нетъкани къдрави нишки, подходящи за захващане към тях на екструдирани материали с екструдирани кукички, като останалите 35 % от площта са със свързващо вещество,

а от другата страна повърхността е гладка и нетекстурирана,

за производството на салфетки или пелени за бебета и подобни санитарни изделия (2)

0 %

m2

31.12.2022

*ex 7009 10 00

50

Незавършено електрохромирано огледало с автоматично затъмняване за огледала за обратно виждане за автомобили:

дори оборудвано с пластмасова подложка,

дори оборудвано с нагревателен елемент,

дори оборудвано с Blind Spot Module (BSM) дисплей

0 %

31.12.2022

*ex 7019 12 00

*ex 7019 12 00

05

25

Ровинг, вариращ от 1 980 tex до 2 033 tex, съставен от непрекъснати стъклени нишки от 9μm (± 0,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

15

Прежда от стъклени влакна тип S с линейна плътност 33 tex или кратна на 33 tex (± 13 %), получена от непрекъснати нишки за стъклена вата с диаметър 9 μm (- 1 μm / + 1,5 μm)

0 %

31.12.2022

*ex 7019 19 10

50

Прежди с линейна плътност 11 tex или многократно на 11 tex (±7,5 %), получени от годни за предене безконечни стъклени нишки, съдържащи тегловно 93 % или повече силициев диоксид, с номинален диаметър от 6 μm или 9 μm, различни от тези, които са обработени

0 %

31.12.2022

*ex 7020 00 10

20

Суровина за оптични елементи от стопен силициев диоксид с:

дебелина от 10 cm или повече, но не повече от 40 cm, и

тегло 100 kg или повече

0 %

31.12.2022

*ex 7315 11 90

10

Стоманена верига за задвижване на разпределителен механизъм, ролков тип, с граница на умората от 2 kN при скорост от 7 000 об./мин или повече, за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2022

*ex 7601 20 20

10

Сляби и заготовки от сплавен алуминий, съдържащ литий

0 %

31.12.2022

*ex 7608 20 20

*ex 8708 91 99

30

40

Устройство за подаване на сгъстен въздух, дори с резонатор, включващо най-малко:

една твърда тръба от алуминий, дори с държач,

един гъвкав маркуч от каучук, и

един метален клипс

за използване при производството на стоки по глава 87 (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8101 96 00

20

Волфрамова жичка

с тегловно съдържание на волфрам от 99,95 % или повече; и

с максимален размер на напречното сечение не повече от 1,02 mm

0 %

31.12.2022

*ex 8102 10 00

10

Молибден на прах с

чистота 99 % тегловно или повече и

размер на частиците 1,0 μm или повече, но непревишаващ 5,0 μm

0 %

31.12.2022

*ex 8105 90 00

10

Пръти или тел от кобалтова сплав, съдържаща тегловно:

35 % (± 2 %) кобалт,

25 % (± 1 %) никел,

19 % (± 1 %) хром и

7 % (± 2 %) желязо

в съответствие със спецификациите за материали AMS 5842, от вид, използван в авиационно-космическата промишленост

0 %

31.12.2018

*ex 8108 20 00

55

Слитък от титанова сплав

с височина 17,8 cm или повече, дължина 180 cm или повече и широчина 48,3 cm или повече,

с тегло 680 kg или повече,

с елементи с тегловно съдържание:

3 % или повече, но не повече от 7 % алуминий,

1 % или повече, но не повече от 5 % of калай,

3 % или повече, но не повече от 5 % цирконий

4 % или повече, но не повече от 8 % молибден

0 %

31.12.2020

*ex 8108 20 00

70

Плоча от титанова сплав

с височина 20,3 cm или повече, но не повече от 23,3 cm,

с дължина от 246,1 cm или повече, но не повече от 289,6 cm,

с ширина 40,6 cm или повече, но не повече от 46,7 cm,

с тегло 820 kg или повече, но не повече от 965 kg,

с елементи с тегловно съдържание:

5,2 % или повече, но не повече от 6,2 % алуминий,

2,5 % или повече, но не повече от 4,8 % ванадий

0 %

31.12.2022

*ex 8108 90 30

15

Пръти и тел от титанова сплав с:

плътно и постоянно напречно сечение във форма на цилиндър,

диаметър 0,8 mm или повече, но не повече от 5 mm,

тегловно съдържание на алуминий 0,3 % или повече, но не повече от 0,7 %,

тегловно съдържание на силиций от 0,3 % или повече, но не повече от 0,6 %,

тегловно съдържание на ниобий от 0,1 % или повече, но не повече от 0,3 %, и

тегловно съдържание на желязо не повече от 0,2 %

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

45

Студено или горещо валцувани ламарини, листове и ленти от несплавен титан, с:

дебелина от 0,4 mm или повече, но не повече от 100 mm,

дължина не повече от 14 m, и

ширина не повече от 4 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8108 90 50

55

Ламарини, ленти, листове и фолио от титанова сплав

0 %

31.12.2021

*ex 8108 90 60

30

Безшевни тръби от титан или титанови сплави с:

диаметър 19 mm или повече, но не повече от 159 mm,

дебелина на стената от 0.4 мм или повече, но не повече от 8 mm, и

максимална дължина 18 m

0 %

kg

31.12.2022

*ex 8113 00 90

10

Полупроводникова подложка от сплав на алуминий и силициев карбид (AlSiC-9) за интегрални схеми

0 %

31.12.2022

*ex 8207 30 10

10

Набор от инструменти за многопозиционни и/или преси тандем за студено щамповане, пресоване, изтегляне, рязане, щанцоване, огъване, калибриране, кантоване и щамповане на метални листове, за употреба при производството на части на рамата на моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8407 33 20

*ex 8407 33 80

*ex 8407 90 80

*ex 8407 90 90

10

10

10

10

Бутални или ротационни двигатели с вътрешно горене с искрово запалване, с работен обем от не по- малко от 300 cm3 или повече и с мощност 6 kW или повече, но непревишаваща 20,0 kW, предназначени за производството на:

самоходни косачки за тревни площи, оборудвани със седалка от подпозиция 8433 11 51 и ръчни косачки за тревни площи от позиция 8433 11 90 ,

тракторите от подпозиция 8701 91 90 , чиято основна функция е същата като на косачките за тревни площи

четиритактовите косачки с двигател с работен обем не по малко от 300 cm3 от подпозиция 8433 20 10 или

снегорините и роторните снегочистачни машини от подпозиция 8430 20  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8408 90 43

*ex 8408 90 45

*ex 8408 90 47

40

30

50

Четирицилиндров четиритактов двигател със запалване чрез компресия, с течностно охлаждане, с

работен обем, непревишаващ 3 850 cm3, и

номинална мощност 15 kW или по-висока, но непревишаваща 85 kW

предназначен за производството на превозни средства от позиция 8427  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 91 00

40

Впръсквач на гориво с електромагнитен клапан за оптимално разпрашаване в горивната камера на двигателя, за използване при производството на бутални двигатели с вътрешно горене с искрово запалване за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 91 00

*ex 8409 99 00

50

55

Изпускателен колектор със спираловиден елемент (корпус) за турбината на турбокомпресор с:

топлоустойчивост до максимум 1 050 °C, и

отвор за вкарване на турбинно колело, с диаметър на отвора по-голям или равен на 28 mm, но не по-голям от 130 mm

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8409 99 00

60

Всмукателен колектор за подаване на въздух към цилиндри на двигателя, включващ най-малко:

дроселова клапа,

датчик за повишено налягане

за използване при производството на двигатели със запалване чрез компресия на моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8409 99 00

70

Смукателен и изпускателен клапан от метална сплав с твърдост по Rockwell по-голяма или равна на HRC 20, но не повече от HRC 50, за използване при производството на двигатели със запалване чрез компресия за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8409 99 00

80

Високоналегателен маслен жигльор за охлаждане и смазване на двигателни бутала с:

налягане на отваряне по-голямо или равно на 1 bar, но не повече от 3 bar,

налягане на затваряне над 0,7 bar,

еднопътен вентил

за използване при производството на двигатели със запалване чрез сгъстяване компресия за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8411 99 00

20

Част на газова турбина, с форма на колело, с лопатки, от вид, използван в турбокомпресорите:

от сплав на никелова основа за прецизно леене (прецизна сплав), в съответствие със стандарта DIN G- NiCr13Al6MoNb или DIN G- NiCr13Al16MoNb или DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi или DIN G- NiCr12Al6MoNb или AMS AISI:686,

с топлоустойчивост не по-висока от 1 100 °C;

с диаметър 28 mm или повече, но не повече от 180 mm;

с височина 20 mm или повече, но не повече от 150 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8411 99 00

30

Спираловиден елемент (корпус) за турбината на турбокомпресор с:

топлоустойчивост до максимум 1 050 °C, и

отвор за вкарване на турбинно колело, с диаметър на отвора по-голям или равен на 28 mm, но не по-голям от 130 mm

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8414 80 22

*ex 8414 80 80

20

20

Въздушен мембранен компресор, със:

струя от 4,5 l/min или повече, но не повече от 7 l/min,

входна мощност не повече от 8,1 W, и

свръхналягане не повече от 400 hPa (0,4 bar)

от вид, използван при производството на седалки за моторни превозни средства

0 %

31.12.2022

*ex 8415 90 00

55

Алуминиев електродъгово заварен сменяем комбиниран ресивер и дехидратор, с полиамидни и керамични елементи с:

дължина по-голяма или равна на 143 mm, но не по-голяма от 292 mm,

диаметър по-голям или равен на 31 mm, но не по-голям от 99 mm,

дължина на частиците не повече от 0,2 mm и дебелина не повече от 0,06 mm, и

диаметър на твърдите частици не повече от 0,06 mm

от вид, използван в климатични инсталации на автомобили

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8431 20 00

30

Задвижващ мост, съдържащ диференциал, редуктор, корона, задвижващи полуоски, главини, спирачки и монтажни щанги за мачтата, за използване в производството на превозни средства от позиция 8427  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8481 80 69

60

Четирипътен възвратен вентил за хладилни агенти, състоящ се от:

електромагнитен управляващ вентил

месингов корпус на вентила, включващ шибърна пластина и медни накрайници

с работно налягане до 4,5 MPa

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8482 10 10

*ex 8482 10 90

40

30

Сачмени лагери:

с вътрешен диаметър 3 mm или повече,

с външен диаметър не повече от 100 mm,

с ширина не повече от 40 mm,

дори с обезпрашител,

предназначени за производството на кормилни уредби с ремъчна предавка, електрически системи за кормилни уредби или кормилни механизми или сачмено-винтови двойки за кормилни системи (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8483 30 32

*ex 8483 30 38

20

50

Цилиндрична лагерна кутия от вид, използван за турбокомпресори:

от прецизно отлят сив чугун, съответстващ на стандарт DIN EN 1561,

с маслени камери,

без лагери,

с диаметър по-голям или равен на 50 mm, но не по-голям от 250 mm,

с височина по-голяма или равна на 40 mm, но не по-голяма от 150 mm,

дори с водни камери и съединители

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8483 40 90

20

Хидростатична трансмисия с:

размери (без валовете) не повече от 154 mm × 115 mm × 108 mm,

тегло не повече от 3,3 kg,

максимална честота на въртене на входящия вал по-голяма или равна на 2 700 об./мин., но не по-голяма от 3 200 об./мин.,

въртящ момент на изходящия вал не по-голям от 10,4 Nm,

честота на въртене на изходящия вал не по-голяма от 930 об./мин. при честота на въртене на входящата ос 2 800 об./мин., и

работна температура по-висока или равна на -5 °C, но не по-висока от +40 °C

за използване за производството на ръчни градински косачки от подпозиция 8433 11 90  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8483 40 90

30

Хидростатична трансмисия с:

предавателно отношение по-голямо или равно на 20,63:1, но не по-голямо от 22,68:1,

входяща честота на въртене по-голяма или равна на 1 800 об./мин. при натоварено състояние, но не по-голяма от 3 000 об./мин. без товар,

продължителен изходен въртящ момент по-голям или равен на 142 Nm, но не по-голям от 156 Nm,

кратковременен изходен въртящ момент по-голям или равен на 264 Nm, но не по-голям от 291 Nm, и

диаметър на вала по-голям или равен на 19,02 mm, но не по-голям от 19,06 mm,

дори с вентилаторна перка или със шайба с вградена вентилаторна перка

за използване за производството на самозадвижващи се градински косачки със седалка от подпозиция 8433 11 51 и трактори от подпозиция 8701 91 90 , чиято основна функция е да се използват като градинска косачка (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 10 99

60

Двигател за постоянен ток

със скорост на въртене на ротора 3 500 об/мин или повече, но не повече от 5 000 об/мин, натоварен, и не повече от 6 500 об/мин, без натоварване.

с напрежение на захранващия ток 100 V или повече, но не повече от 240 V,

за използване при производството на електрически фритюрници (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 20 00

30

Универсален постояннотоков/променливотоков електродвигател с:

номинална мощност 1,2 kW,

електрозахранващо напрежение 230 V, и

двигателна спирачка,

сглобен с редуктор с изходящ вал, който е разположен в пластмасов корпус

за използване за електрическо задвижване на ножовете на градински косачки (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

25

Двигатели за постоянен ток, безчеткови, със:

външен диаметър 80 mm или по-голям, но не по-голям от 100 mm,

захранващо напрежение 12 V,

мощност при 20 °C — 300 W или повече, но не повече от 750 W,

въртящ момент при 20 °C - 2,00 Nm или по-голям, но не по-голям от 7,00 Nm,

с номинална честота на въртене при 20°C — 600 min-1 или по-голяма, но не по-голяма от 3 100 min-1,

със или без датчик за ъгъла на ротора от типа на синус-косинусовия преобразувател или от типа с ефект на Хол,

от вида, използван в кормилните уредби с електрически сервоусилвател

0 %

31.12.2022

*ex 8501 31 00

75

Механизъм, включващ безчетков постояннотоков електродвигател и трансмисия, с:

електронно управление, действащо чрез позиционни датчици, използващи ефекта на Хол,

с входно напрежение по-високо или равно на 9V, но не по-високо от 16V,

външен диаметър на електродвигателя по-голям или равен на 70 mm, но не по-голям от 80 mm,

мощност на електродвигателя по-голяма или равна на 350 W, но не по-голяма от 550W,

максимален изходен въртящ момент по-голям или равен на 50 Nm, но не по-голям от 52 Nm,

максимална изходна честота на въртене по-голяма или равна на 280 об./мин., но не по-голяма от 300 об./мин.,

коаксиални мъжки изходни шлицови съединители с външен диаметър 20 mm (+/-1 mm), 17 зъба и минимална дължина на зъбите 25 mm (+/- 1 mm), и

с разстояние между основата на шлиците 119 mm (+/- 1 mm)

за използване за производството на превозни средства с повишена проходимост или специализирани превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8501 31 00

*ex 8501 32 00

78

75

Постояннотоков безчетков електродвигател, подходящ за вграждане в автомобили, с възбуждане с постоянни магнити, със:

специфицирана честота на въртене не по-голяма от 4 100 об./мин.,

минимална мощност 400 W, като мощността не е по-голяма от 1,3 kW (при 12V),

диаметър на фланеца по-голям или равен на 90 mm, но не по-голям от 150 mm,

максимална дължина 200 mm, измерена от началото на вала до външния край,

дължина на корпуса максимум 160 mm, измерена от фланеца до външния край,

корпус, състоящ се от алуминиева отливка от максимум две части (основен корпус, включващ електрически компоненти и фланец с минимум 2 и максимум 6 отвора), дори с уплътнение (канал с O-пръстен и грес),

статор с единичен Т-образен зъб и намотки, заемащи двойка канали в топология 12/8, и

повърхностни магнити

0 %

31.12.2020

*ex 8501 62 00

30

Система от горивни елементи

състоящи се поне от горивни елементи с фосфорна киселина,

в корпус с вградено управление на водата и пречистване на газовете,

за постоянно, стационарно захранване с енергия

0 %

31.12.2022

*ex 8503 00 99

40

Мембрана за горивни елементи, под формата на ролки или листове с ширина не повече от 150 cm, от вида, използван само за производството на горивни елементи от позиция 8501

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 31 80

40

Електрически трансформатори:

с мощност 1 kVA или по-малка

без щепсели или кабели,

предназначени за вътрешно ползване при производството на телевизионни приставки и телевизори (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8504 40 82

40

Печатна платка, снабдена със схема на мостов изправител и други активни и пасивни компоненти

с два изходни съединителя,

с два входни съединителя, които са поставени и са използваеми паралелно,

с възможност за превключване между режим на висок и понижен светлинен поток,

с входно напрежение 40 V (+ 25 % – 15 %) или 42 V (+ 25 % – 15 %) в режим на висок светлинен поток и с входно напрежение 30 V (± 4 V) в режим на понижен светлинен поток или

с входно напрежение 230 V (+ 20 % – 15 %) в режим на висок светлинен поток и с входно напрежение 160 V (± 15 %) в режим на понижен светлинен поток или

с входно напрежение 120 V (15 % – 35 %) в режим на висок светлинен поток и с входно напрежение 60 V (± 20 %) в режим на понижен светлинен поток,

с входен ток, който достига 80 % от номиналната си стойност в рамките на 20 ms,

с входна честота 45 Hz или по-висока, но не по-висока от 65 Hz за вариантите 42 V и 230 V и 45—70 Hz за 120 V,

с максимален отскок на предния фронт на пусковия ток не по-висок от 250 % от входния ток,

с времетраене на отскока на предния фронт на пусковия ток не повече от 100 ms,

с отрицателен отскок на задния фронт на входния ток не по-малък от 50 % от входния ток,

с времетраене на отрицателния отскок на задния фронт на пусковия ток не повече от 20 ms,

с предварително задаване на изходния ток,

с изходен ток, който достига 90 % от номиналната си, предварително зададена стойност в рамките на 50 ms

с изходен ток, който достига нула в рамките на 30 ms след отпадането на входното напрежение

с дефинирано състояние на отказ в случай на липса на товар или на много голям товар (функция за край на срока на експлоатация)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 40 82

50

Електрически токоизправител:

с входно напрежение от 100—240 V за променлив ток с честота от 50 до 60 Hz,

с две изходни напрежения от 9 V или повече, но повече от 12 V и 396 V или повече, но не повече от 420 V, за прав ток,

с изходящи кабели без съединители, и

в пластмасов корпус с размери 110 mm (± 0,5 mm) × 60 mm (± 0,5 mm) × 38 mm (± 1 mm)

за използване при производството на продукти с употреба на интензивна импулсна светлина (IPL) (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8504 50 95

50

Соленоидна намотка със

консумация на мощност не повече от 6 W,

изолационно съпротивление над 100 MOhm, и

външен диаметър 11,4 mm или повече, но непревишаващ 11,8 mm

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

50

Пръти, специфично оформени, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване, съдържащи неодим, желязо и бор, с размери:

дължина 15 mm или повече, но не повече от 52 mm,

ширина 5 mm или повече, но не повече от 42 mm,

от вида, използван в производството на електрически серводвигатели за промишлена автоматизация

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8505 11 00

60

Пръстени, тръби, втулки или къси втулки, направени от сплав от неодим, желязо и бор, с

диаметър не по-голям от 45 mm,

височина не повече от 45 mm,

от вида, използван за производството на постоянни магнити след намагнитване

0 %

31.12.2022

*ex 8505 19 90

50

Изделие от агломериран ферит с формата на правоъгълна призма, предназначено да стане постоянен магнит чрез намагнитване

дори със скосени ръбове

с дължина по-голяма или равна на 27 mm, но не по-голяма от 32 mm (± 0,15 mm),

със ширина по-голяма или равна на 8,5 mm, но не по-голяма от 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm),

с дебелина по-голяма или равна на 5,5 mm, но не по-голяма от 5,8 mm (+0/-0,2 mm), и

с тегло по-голямо или равно на 6,1 g, но не по-голямо от 8,3 g

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

25

Правоъгълни модули за вграждане в литиево-йонни акумулаторни батерии:

с ширина: 352,5mm (±1mm) или 367,1mm (±1mm)

с дълбочина: 300mm (±2mm) или 272,6mm (±1mm)

с височина: 268,9mm (±1,4mm) или 229,5mm (±1mm)

с тегло:45,9kg или 46,3kg

с капацитет:75Ah и

с номинално напрежение:60V

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

50

Модули за сглобяване на електрически литиево-йонни акумулаторни батерии:

дължина 298 mm или повече, но не повече от 408 mm,

с широчина 33,5 mm или повече, но не повече от 209 mm,

височина 138 mm или повече, но не повече от 228 mm,

тегло 3,6 kg или повече, но не повече от 17 kg и

мощност 458 Wh или повече, но не повече от 2 158 Wh

0 %

31.12.2022

*ex 8507 60 00

53

Батерии за литиевойонни акумулатори или презаредими модули:

дължина 1 203  mm или повече, но не повече от 1 297  mm,

ширина 282 mm или повече, но не повече от 772 mm,

височина 792 mm или повече, но не повече от 839 mm,

тегло 253 kg или повече, но не повече от 293 kg,

мощност 22 kWh или 26 kWh и

състоящи се от 24 или 48 модула

0 %

31.12.2022

*ex 8511 30 00

55

Индукционна бобина:

с дължина по-голяма или равна на 50 mm, но не по-голяма от 200 mm,

с работна температура по-висока или равна на – 40 °C, но не по-висока от 140 °C, и

за напрежение по-високо или равно на 9 V, но не по-високо от 16 V,

със или без съединителен кабел,

за използване за производство на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8516 90 00

70

Вътрешен съд:

разполагащ със страничен и централен отвори,

от отгрят алуминий,

с керамично покритие, температуроустойчив до повече от 200 °C

за използване в производството на електрически фритюрници (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8518 29 95

30

Високоговорители със:

импеданс 3 Ω или повече, но непревишаващ 16 Ω,

номинална мощност 2 W или повече, но непревишаваща 20 W,

със или без пластмасова скоба и

със или без електрически кабел, снабден със съединители,

от вида, използван за производство на телевизионни приемници и видеомонитори, както и домашни системи за развлечение

0 %

31.12.2022

*ex 8526 91 20

30

Блок за управление на системата за спешно повикване, съдържащ GSM и GPS модул, за използване при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

75

Модули, съдържащи поне полупроводникови интегрални схеми за:

генерирането на управляващи сигнали за адресиране на пиксели или за

управляване на адресирането на пиксели

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8529 90 92

70

Правоъгълна pамка за закрепване и покриване:

от алуминиева сплав, съдържаща силиций и магнезий,

с дължина 500 mm или повече, но не повече от 2 200 mm,

с широчина 300 mm или повече, но не повече от 1 500 mm

от вид, използван за производството на телевизори

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

51

Съединители тип SCART, в пластмасов или метален корпус, с 21 клеми на 2 реда, за използване в производството на продукти, попадащи в позиции 8521 и 8528  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 69 90

88

Женски съединители Secure Digital (SD), CompactFlash, „Smart Card“ и „Common interface modules (cards)“ и интерфейси, от вид, използван за запояване върху печатни платкиза свързване на електрически апарати и вериги и за електрически вериги за комутация или защита за напрежение, непревишаващо 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 8536 90 95

40

Контактни нитове

от мед

с покритие от сребърно-никелова сплав AgNi10 или от сребро, с тегловно съдържание на калаен оксид и индиев оксид взети заедно 11,2 % (± 1,0 %)

с дебелина на покритието 0,3 mm (-0/+0,015 mm)

дори позлатени

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8537 10 91

70

Програмируем контролер с памет, за напрежение не по-високо от 1 000 V, от вид използван за управление на горивен двигател и/или на различни задвижващи механизми, работещи с горивен двигател, съдържащ като минимум:

печатна платка с активни и пасивни компоненти,

алуминиев корпус и

многобройни конектори

0 %

31.12.2022

*ex 8544 20 00

30

Антенен кабел за радио (AM/FM) сигнал, дори за GPS сигнал, съдържащ:

коаксиален кабел,

два или повече конектори и

3 или повече пластмасови щипки за прикрепване към арматурното табло

от вид, използван в производството на стоки от глава 87

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

35

Кабелен сноп:

с работно напрежение 12V,

обвит в лента или разположен в пластмасова гофрирана тръба,

със 16 или повече жила, като всички изводи са калайдисани или снабдени с конектори,

за използване в производството на превозни средства с повишена проходимост или специализирани превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8544 30 00

*ex 8544 42 90

85

65

Удължителен кабел с две жила, с два конектора, съдържащ най-малко:

гумен уплътнителен пръстен,

метална скоба за окачване

от вид, предназначен за свързване на датчици за скорост на превозни средства при производството на превозни средства по глава 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8548 10 29

10

Негодни за употреба литиево-йонни или никел-метал-хидридни електрически акумулатори

0 %

31.12.2018

*ex 8708 40 20

30

Автоматична скоростна кутия с хидравличен преобразувател на въртящия момент с:

поне осем предавки,

предназначена за въртящ момент на двигателя по-голям или равен на 300 Nm и

напречен или надлъжен монтаж,

за използване за производство на моторни превозни средства от позиция 8703  (2)

0 %

31.12.2022

*ex 8708 40 20

*ex 8708 40 50

40

30

Сглобка на скоростна кутия с един или два входа и поне три изхода в корпус от лят алуминий с общи размери (без валовете) не повече от 455 mm (ширина) × 462 mm (височина), 680 mm (дължина), оборудвана минимум с:

един изходен вал с външни шлици,

въртящ се превключвател, който да посочва избраната предавка,

възможност за вграждане на диференциал

за използване в производството на превозни средства с повишена проходимост или специализирани превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 50 20

*ex 8708 50 99

*ex 8708 99 10

*ex 8708 99 97

40

30

70

80

Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери не повече от 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), състояща се най-малко от следното:

два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки,

входящ вал с външен диаметър 24 mm (± 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и

коаксиална изходяща втулка с вътрешен диаметър 22 mm или повече, но не повече от 30 mm, завършваща със шлиц с 22 или повече, но не повече от 28 зъба,

за използване при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 93 10

*ex 8708 93 90

30

30

Механично задействащ се центробежен съединител, използван с еластомерен ремък в суха среда в безстепенна трансмисия (CVT), оборудван с:

eлементи, задействащи съединителя при дадена скорост на въртене и генериращи (по този начин) центробежна сила,

вал, завършващ с 5-градусова или по-голяма конусност, но не по-голяма от 6-градусова конусност,

3 тежести и

1 нагнетателна пружина

за използване в производството на превозни средства с повишена проходимост или специализирани превозни средства (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 99 97

85

Части с галванично покритие за вътрешно или външно обзавеждане, състоящи се от:

акрилонитрил-бутадиен-стиренов съполимер (ABS), дори смесен с поликарбонат,

слоеве от мед, никел и хром

за използване при производството на части за моторни превозни средства от позиции 8701 — 8705  (2)

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9001 20 00

10

Материал, състоящ се от поляризиращ филм, дори на ролки, подсилен от едната или от двете страни с прозрачен материал, дори и със слой лепило, покрит от едната или от двете страни с отделящ се защитен лист

0 %

31.12.2022

*ex 9001 50 41

*ex 9001 50 49

40

40

Заготовки от oрганични неизрязани коригиращи лещи за очила, с обработка от двете страни, предназначени за преминаване през поставяне на покритие, оцветяване, поръбване, монтиране и други важни процеси, за използване при производството на коригиращи очила (2)

0 %

31.12.2022

*ex 9001 90 00

25

Немонтирани оптични елементи, направени от формовано халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област или комбинация от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, и друг материал за леща

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

20

Обективи

чиито размери не надвишават 80 mm × 55 mm × 50 mm,

с разделителна способност 160 реда/mm или по-висока и

с коефициент на изменение на мащаба 18 пъти,

от вида, използван в производството на уреди за наблюдение или камери за пряко предаване

0 %

31.12.2022

*ex 9002 11 00

40

Обективи

чиито размери не надвишават 125 mm × 65 mm × 65 mm,

с разделителна способност 125 реда/mm или по-висока и

с коефициент на изменение на мащаба 16 пъти,

от вида, използван в производството на уреди за наблюдение или камери за пряко предаване

0 %

31.12.2018

*ex 9002 11 00

85

Обектив с:

хоризонтално зрително поле 50° или повече, но не повече от 200°,

фокусно разстояние 1,16 mm до 5,45 mm,

относителна апертура F/2,0 или повече, но не повече от F/2,6 и

диаметър 5 mm или повече, но не повече от 18,5 mm

за използване в производството на автомобилни CMOS камери (2)

0 %

31.12.2019

*ex 9002 90 00

40

Монтирани лещи, изработени от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, или комбинация от халкогенидно стъкло, пропускащо в инфрачервената област, и друг материал за леща

0 %

p/st

31.12.2022

*ex 9032 89 00

40

Цифров контролер на вентили за контролиране на течности и газове

0 %

p/st

31.12.2022


(2)  Суспендирането на мита се извършва при условията за митнически надзор върху специфичната употреба, предвидени в член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(3)  Суспендира се само адвалорното мито. Специфичното мито продължава да се прилага.

(4)  По отношение на стоките, обхванати от настоящото суспендиране на мита, се въвежда наблюдение на вноса в съответствие с процедурата, определена в членове 55 и 56 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

*

Нововъведена мярка или мярка с изменени условия.


30.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 351/55


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2468 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2017 година

за определяне на административните и научните изисквания по отношение на традиционни храни от трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 20 и член 35, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/2283 се определят правилата за пускането на пазара и употребата на нови храни в Съюза.

(2)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията приема актове за изпълнение, с които определя административните и научните изисквания по отношение на традиционните храни от трети държави.

(3)

Без да се засягат членове 5, 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2015/2283, Комисията следва да проверява дали уведомлението попада в обхвата на посочения регламент, както и валидността на уведомлението или на заявлението.

(4)

Уведомленията, посочени в член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283, следва да съдържат достатъчно информация и научна документация, за да може Комисията да провери валидността им, а държавите членки и Органът да оценят историята на безопасна употреба на традиционната храна от трета държава.

(5)

Заявленията, посочени в член 16 от Регламент (ЕС) 2015/2283, следва да съдържат достатъчно информация и научна документация, за да може Комисията да провери валидността им, а Органът да извърши цялостна оценка на риска.

(6)

Когато заявителят подава уведомление или заявление за добавяне, заличаване или изменяне на условия на употреба, спецификации, допълнителни специфични изисквания за етикетиране или изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара на разрешена традиционна храна от трета държава, може да не е необходимо да представи всички данни, необходими за оценката на безопасността, ако е предоставил подходяща подлежаща на проверка обосновка.

(7)

Обменът на информация между Комисията, държавите членки и Органа следва да дава възможност при необходимост да бъдат подадени до Комисията надлежно мотивирани възражения относно безопасността.

(8)

Становището на Органа следва да предоставя достатъчно информация, за да се прецени дали предложената употреба на традиционната храна от трета държава е безопасна за потребителите.

(9)

Съгласно член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията приема актове за изпълнение, с които определя изискванията, посочени в член 20 от същия регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и приложно поле

С настоящия регламент се установяват правила за прилагането на член 20 от Регламент (ЕС) 2015/2283 във връзка с административните и научните изисквания по отношение на традиционните храни от трети държави и преходните мерки, посочени в член 35, параграф 3 от същия регламент.

Той се прилага по отношение на уведомления и заявления, както са посочени в членове 14 и 16 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, посочени в членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2) и Регламент (ЕС) 2015/2283, се прилагат следните определения:

а)

„уведомление“ означава самостоятелно досие, съдържащо информацията и научните данни, подадени в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283;

б)

„заявление“ означава самостоятелно досие, съдържащо информацията и научните данни, подадени в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Член 3

Структура, съдържание и представяне на уведомлението

1.   Уведомлението се подава по електронен път до Комисията и се състои от следното:

а)

придружително писмо;

б)

техническо досие;

в)

резюме на досието.

2.   Придружителното писмо, посочено в параграф 1, буква а), се изготвя в съответствие с образеца в приложение I.

3.   Техническото досие, посочено в параграф 1, буква б), съдържа:

а)

административните данни, посочени в член 5;

б)

научните данни, посочени в член 6.

4.   Когато заявителят подава уведомление за изменение на условия на употреба, спецификации, специфични изисквания за етикетиране или изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара на разрешена традиционна храна от трета държава, може да не е необходимо да представи всички данни, изисквани съгласно член 6 от настоящия регламент, при условие че предостави подлежаща на проверка обосновка, че предложените промени не засягат резултатите от съществуващата оценка на безопасността.

5.   Посоченото в параграф 1, буква в) резюме на досието трябва да предоставя доказателства, че употребата на дадена традиционна храна от трета държава отговаря на условията, определени в член 7 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Член 4

Структура, съдържание и представяне на заявлението

1.   Заявлението се подава по електронен път до Комисията и се състои от следното:

а)

придружително писмо;

б)

техническо досие;

в)

резюме на досието;

г)

надлежно мотивирани възражения относно безопасността, както са посочени в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283;

д)

отговорът, предоставен от заявителя във връзка с надлежно мотивираните възражения относно безопасността.

2.   Придружителното писмо, посочено в параграф 1, буква а), се изготвя в съответствие с образеца в приложение II.

3.   Техническото досие, посочено в параграф 1, буква б), съдържа:

а)

административните данни съгласно предвиденото в член 5;

б)

научните данни, съгласно предвиденото в член 6.

4.   Когато заявителят подава заявление за изменение на условия на употреба, спецификации, специфични изисквания за етикетиране или изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара на разрешена традиционна храна от трета държава, може да не е необходимо да представи всички данни, изисквани съгласно член 6 от настоящия регламент, при условие че предостави подлежаща на проверка обосновка, че предложените промени не засягат резултатите от съществуващата оценка на безопасността.

5.   Посоченото в параграф 1, буква в) резюме на досието трябва да предоставя доказателства, че употребата на традиционна храна от трета държава отговаря на условията, определени в член 7 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Член 5

Административни данни, които трябва да се съдържат в уведомлението или заявлението

В допълнение към информацията, посочена в член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283, уведомленията и заявленията трябва да съдържат следните административни данни:

а)

име, адрес и данни за връзка на лицето, отговарящо за досието и упълномощено да осъществява комуникация с Комисията от името на заявителя;

б)

дата на подаване на досието;

в)

съдържание на досието;

г)

подробен списък на документите, приложени към досието, включително посочени заглавия, томове и страници;

д)

списък на частите от досието, които трябва да бъдат третирани като поверителни в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и с правилата, установени в приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Научни данни, които трябва да се съдържат в уведомлението или заявлението

1.   Досието, представено в подкрепа на уведомление или заявление за разрешаване на традиционна храна от трета държава, трябва да дава възможност за оценка на историята на безопасна употреба на тази храна.

2.   Заявителят предоставя копие на документацията относно процедурата, която е следвана при събирането на данните.

3.   Заявителят предоставя описание на стратегията за оценка на безопасността и обосновава включването или невключването на конкретни изследвания и/или данни.

4.   Заявителят предлага цялостно заключение относно безопасността на предложените видове употреба на традиционната храна от трета държава. Цялостната оценка на потенциалния риск за човешкото здраве се извършва в контекста на вече известната или вероятна експозиция на човека.

Член 7

Проверка на валидността на уведомлението

1.   При получаване на уведомление за традиционна храна от трета държава Комисията незабавно проверява дали съответната храна попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2015/2283 и дали уведомлението отговаря на изискванията, предвидени в членове 3, 5 и 6 от настоящия регламент.

2.   Комисията може да поиска от заявителя допълнителна информация относно валидността на уведомлението, като го информира в какъв срок трябва да се предостави тази информация.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член и без да се засягат разпоредбите на член 14 от Регламент (ЕС) 2015/2283, дадено уведомление може да бъде счетено за валидно, дори ако не съдържа всички елементи, изисквани съгласно членове 3, 5 и 6 от настоящия регламент, при условие че заявителят е представил подлежаща на проверка обосновка за всеки липсващ елемент.

4.   Комисията уведомява заявителя, държавите членки и Органа за причините, поради които уведомлението не е счетено за валидно.

Член 8

Проверка на валидността на заявлението

1.   При получаване на заявление за разрешаване на традиционна храна от трета държава Комисията незабавно проверява дали заявлението отговаря на изискванията, предвидени в членове 4—6.

2.   Комисията може да поиска от заявителя допълнителна информация по въпроси, свързани с валидността на заявлението, като го информира в какъв срок трябва да се предостави тази информация.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член и без да се засягат разпоредбите на член 16 от Регламент (ЕС) 2015/2283, дадено заявление може да бъде счетено за валидно, дори ако не съдържа всички елементи, изисквани съгласно членове 4—6 от настоящия регламент, при условие че заявителят е представил подлежаща на проверка обосновка за всеки липсващ елемент.

4.   Комисията уведомява заявителя, държавите членки и Органа дали заявлението е счетено за валидно или не. Ако заявлението не е счетено за валидно, Комисията посочва причините за това.

Член 9

Надлежно мотивирани възражения относно безопасността

1.   При получаване на валидно уведомление може да бъдат проведени консултации между Комисията, държавите членки и Органа през първите три месеца от срока, установен в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

2.   Надлежно мотивираните възражения относно безопасността, представени на Комисията от държава членка или от Органа в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, трябва да включват следната информация:

а)

наименование и описание на традиционната храна от трета държава;

б)

научно становище, посочващо защо съответната традиционна храна от трета държава би могла да представлява риск за здравето на човека.

Член 10

Информация, която трябва да бъде включена в становището на Органа

1.   Становището на Органа трябва да съдържа следната информация:

а)

идентичност и характеристики на традиционната храна от трета държава;

б)

оценка на историята на безопасна употреба в трета държава;

в)

цялостна оценка на риска, в която, ако е възможно, се установява безопасността на традиционна храна от трета държава и се посочват неяснотите и ограниченията, според случая;

г)

заключения.

2.   В искането си за становище на Органа Комисията може да поиска допълнителна информация.

Член 11

Преходни мерки

Уведомленията, упоменати в член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, се подават до Комисията не по-късно от 1 януари 2019 г.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на придружително писмо към уведомление за традиционна храна от трета държава съгласно изискванията на член 14 от регламент (ЕС) 2015/2283

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерална дирекция

Дирекция

Отдел

Дата: …

Относно: Уведомление за разрешаване на традиционна храна от трета държава в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283.

(Моля, отбележете ясно със знак в едно от полетата.)

Уведомление за разрешаване на нова традиционна храна.

Уведомление за добавяне, заличаване или изменяне на условията на употреба на вече разрешена традиционна храна. Моля, посочете препратка към уведомлението.

Уведомление за добавяне, заличаване или изменяне на спецификациите на вече разрешена традиционна храна. Моля, посочете препратка към уведомлението.

Уведомление за добавяне, заличаване или изменяне на допълнителните специфични изисквания за етикетиране на вече разрешена традиционна храна. Моля, посочете препратка към уведомлението.

Уведомление за добавяне, заличаване или изменяне на изискванията за последващ мониторинг след пускането на пазара на вече разрешена традиционна храна. Моля, посочете препратка към уведомлението.

Заявителят/заявителите или представителят/представителите му/им в Европейския съюз

(наименование(я), адрес(и) …)

подава(т) настоящото уведомление с цел актуализация на списъка на Съюза на новите храни.

Идентичност на традиционната храна:

Поверителност (1). При необходимост посочете дали заявлението съдържа поверителни данни в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2015/2283

Да

Не

Категории храни, условия на употреба и изисквания за етикетиране

Категория храни

Специфични условия на употреба

Допълнително специфично изискване за етикетиране

 

 

 

 

 

С уважение,

Подпис …

Приложени документи:

Пълно техническо досие

Резюме на досието

Списък на частите от досието, за които е подадено искане и подлежаща на проверка обосновка да бъдат третирани като поверителни

Копие на административните данни на заявителя/ите


(1)  Заявителите следва да използват формата, определен в приложение III, като посочат коя информация желаят да бъде третирана като поверителна и предоставят всички необходими данни в подкрепа на искането си за поверителност.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образец на придружително писмо към заявление за традиционна храна от трета държава съгласно изискванията на член 16 от регламент (ЕС) 2015/2283

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерална дирекция

Дирекция

Отдел

Дата: …

Относно: Заявление за разрешаване на традиционна храна от трета държава съгласно изискванията на член 16 от Регламент (ЕС) 2015/2283

Заявителят/заявителите или представителят/представителите му/им в Европейския съюз

(наименование(я), адрес(и) …)

подава(т) настоящото заявление с цел актуализация на списъка на Съюза на новите храни.

Идентичност на традиционната храна:

Поверителност (1). При необходимост посочете дали заявлението съдържа поверителни данни в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2015/2283

Да

Не

Категории храни, условия на употреба и изисквания за етикетиране

Категория храни

Специфични условия на употреба

Допълнително специфично изискване за етикетиране

 

 

 

 

 

 

С уважение,

Подпис …

Приложени документи:

Пълно заявление

Резюме на заявлението

Списък на частите от заявлението, за които е подадено искане и подлежаща на проверка обосновка да бъдат третирани като поверителни

Документирани данни, свързани с надлежно мотивираните възражения относно безопасността

Копие на административните данни на заявителя(ите)


(1)  Заявителите следва да използват формата, определен в приложение III, като посочат коя информация желаят да бъде третирана като поверителна и предоставят всички необходими данни в подкрепа на искането си за поверителност.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Обосновка относно поверителната информация

Настоящото приложение се актуализира в хода на процедурата за подаване на уведомления, всеки път когато заявителят подаде искане дадена информация да се третира като поверителна.

Когато производственият процес включва поверителни данни, се предоставя неповерително резюме на производствения процес.

Информация, за която се иска да бъде разглеждана като поверителна

Обосновка

Раздел x.y (подаден на ГГГГ/ММ/ДД)

 

 

 

Приложение X (подадено на ГГГГ/ММ/ДД)

 

 

 

Раздел x.y (подаден на ГГГГ/ММ/ДД)

 

 

 

Приложение X (подадено на ГГГГ/ММ/ДД)

 


30.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 351/64


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2469 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2017 година

за определяне на административните и научните изисквания по отношение на заявленията, посочени в член 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 13 и член 35, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/2283 се определят правилата за пускането на пазара и употребата на нови храни в Съюза.

(2)

Съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията приема актове за изпълнение, с които определя изискванията по отношение на административните и научните данни в заявленията, посочени в член 10, параграф 1 от същия регламент.

(3)

Без да се засягат членове 5 и 10 от Регламент (ЕС) 2015/2283, Комисията следва да проверява дали заявлението попада в обхвата на посочения регламент, както и неговата валидност.

(4)

Заявленията, посочени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283, следва да съдържат достатъчно информация и научна документация, за да може Комисията да провери валидността им, а Европейският орган за безопасност на храните (Органът) да извърши цялостна оценка на риска, свързан с новите храни.

(5)

Заявленията следва да включват подробно описание на стратегията за оценка на безопасността, необработените данни, информация относно значимостта на изпитвания материал, използван при изследванията за токсичност, както и тестовите методи за откриване и характеризиране на специално създадените наноматериали.

(6)

Опитът показва, че в някои случаи за дадена нова храна, предназначена за определена група от населението, също може основателно да се очаква, че ще бъде консумирана и от други групи от населението и че е възможно да са необходими мерки за управление на риска, за да се намалят потенциалните рискове за здравето и на тези други групи от населението. Поради това заявлението следва да съдържа достатъчно информация, за да могат да бъдат оценени рисковете за тези групи от населението.

(7)

Когато заявителят подава заявление за добавяне, заличаване или изменяне на условия на употреба, спецификации, допълнителни специфични изисквания за етикетиране или изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара на нова храна, може да не е необходимо заявителят да представи всички данни, необходими за оценката на риска, ако е предоставил подлежаща на проверка обосновка.

(8)

За да се гарантира, че токсикологичните изследвания се извършват по определен стандарт, те следва да се провеждат в съответствие с правилата, определени в Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато тези изследвания се провеждат извън територията на Съюза, следва да се спазват принципите на ОИСР за добра лабораторна практика (ДЛП) (3).

(9)

Становището на Органа следва да предостави достатъчно информация, за да се прецени дали предложената употреба на новата храна е безопасна за потребителите.

(10)

За да се възползват от защитата на данните, предвидена в член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283, молбите за защита на данните, обект на права на собственост, трябва да бъдат обосновани, а всички данни да бъдат посочени в отделна част на заявлението.

(11)

Съгласно член 35 от Регламент (ЕС) 2015/2283 е необходимо да се определят преходни мерки за влизането в сила на посочения регламент.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват и приложно поле

С настоящия регламент се установяват правила за прилагането на член 13 от Регламент (ЕС) 2015/2283 във връзка с административните и научните изисквания по отношение на заявленията, посочени в член 10, параграф 1 и в преходните мерки в член 35, параграф 3 от същия регламент.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, посочени в членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕС) 2015/2283, се прилага следното определение:

 

„заявление“ означава самостоятелно досие, съдържащо информацията и научните данни, подадени с оглед на разрешаването на нова храна съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Член 3

Структура, съдържание и представяне на заявлението

1.   Заявлението се подава по електронен път до Комисията и се състои от следното:

а)

придружително писмо;

б)

техническо досие;

в)

резюме на досието.

2.   Придружителното писмо, посочено в параграф 1, буква а), се изготвя в съответствие с образеца в приложение I.

3.   Техническото досие, посочено в параграф 1, буква б), съдържа:

а)

административните данни, посочени в член 4;

б)

научните данни, посочени в член 5.

4.   Когато заявителят подава заявление за изменение на условия на употреба, спецификации, допълнителни специфични изисквания за етикетиране или изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара на нова храна, може да не е необходимо да представи всички данни, изисквани съгласно член 5 от настоящия регламент, при условие че предостави подлежаща на проверка обосновка, че предложените промени не засягат резултатите от съществуващата оценка на риска.

5.   В допълнение към информацията, посочена в член 10, параграф 2, букви а), б) и д) от Регламент (ЕС) 2015/2283, в резюмето на досието, посочено в параграф 1, буква в) от настоящия член, се посочат основанията, поради които се смята, че употребата на въпросната нова храна отговаря на условията, определени в член 7 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

Член 4

Изисквания по отношение на административните данни

В допълнение към информацията, посочена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, заявлението трябва да съдържа следните административни данни:

а)

наименованието(ията) на производителя(ите) на новата храна, ако се различава(т) от това на заявителя, както и адрес и данни за връзка;

б)

име, адрес и данни за връзка на лицето, отговарящо за досието и упълномощено да осъществява комуникация с Комисията от името на заявителя;

в)

датата на подаване на досието;

г)

съдържание на досието;

д)

подробен списък на документите, приложени към досието, включително посочване на заглавия, томове и страници;

е)

списък на частите от досието, които трябва да бъдат третирани като поверителни, и подлежаща на проверка обосновка в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и с правилата, установени в приложение II към настоящия регламент. Когато производственият процес включва поверителни данни, се предоставя неповерително резюме на производствения процес;

ж)

информация и разяснения в подкрепа на правото на заявителя да се позове на научните доказателства или научните данни, обект на права на собственост, в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283. Тази информация се предоставя в отделна папка.

Член 5

Изисквания по отношение на научните данни

1.   Досието в подкрепа на заявление за разрешаване на нова храна трябва да дава възможност за цялостна оценка на риска, свързан с новата храна.

2.   Когато заявлението за разрешаване на нова храна включва използването на специално създадени наноматериали, както са посочени в член 3, параграф 2, буква а), подточки viii) и ix) от Регламент (ЕС) 2015/2283, заявителят предоставя информация за тестовите методи за откриване и характеризиране в съответствие с изискванията на член 10, параграф 4 от посочения регламент.

3.   Заявителят предоставя копие на документацията относно процедурата и стратегията, която е следвана при събирането на данните.

4.   Заявителят предоставя описание на стратегията за оценка на безопасността и съответстващата ѝ стратегия за токсикологични изпитвания и обосновава включването или невключването на конкретни изследвания и/или данни.

5.   При поискване заявителят предоставя в подкрепа на заявлението си необработените данни за отделните изследвания (публикувани и не), извършени от самия него или от негово име. Тази информация включва данните, въз основа на които са получени заключенията при отделните проучвания, и резултатите от разглеждането.

6.   Когато не може да се изключи вероятността дадена нова храна, предназначена за определена група от населението, да бъде консумирана и от други групи от населението, предоставените данни за безопасността трябва да обхващат и тези групи.

7.   За всяко биологично или токсикологично изследване заявителят ясно посочва дали изпитваният материал отговаря на предложената или на вече съществуваща спецификация. Ако изпитваният материал се различава от тази спецификация, заявителят доказва значението на тези данни за разглежданата нова храна.

Токсикологичните изследвания се провеждат в помещения, които отговарят на изискванията на Директива 2004/10/ЕО, а ако се извършват извън територията на Съюза, се следват принципите на ОИСР за добра лабораторна практика. Заявителят представя доказателство за съответствие с тези изисквания и обосновава всяко отклонение от стандартните протоколи.

8.   Заявителят предлага цялостно заключение относно безопасността на предложените видове употреба на новата храна. Цялостната оценка на потенциалния риск за човешкото здраве се извършва в контекста на вече известната или на вероятната експозиция на човека.

Член 6

Проверка на валидността на заявлението

1.   При получаване на заявление Комисията незабавно проверява дали то попада в обхвата на Регламент (ЕС) 2015/2283 и дали отговаря на изискванията, посочени в член 10, параграф 2 от същия регламент.

2.   Комисията може да проведе консултации с Органа. В срок от 30 работни дни Органът предоставя на Комисията своето становище дали заявлението отговаря на съответните изисквания, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

3.   Комисията може да поиска от заявителя допълнителна информация относно валидността на заявлението и да договори с него срок, в който тази информация да бъде предоставена.

4.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член и без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, дадено заявление може да бъде счетено за валидно, дори ако не съдържа всички елементи, изисквани съгласно членове 3—5 от настоящия регламент, при условие че заявителят е представил подходяща обосновка за всеки липсващ елемент.

5.   Комисията уведомява заявителя, държавите членки и Органа дали заявлението е счетено за валидно или не. Ако заявлението не е счетено за валидно, Комисията посочва причините за това.

Член 7

Информация, която трябва да бъде включена в становището на Органа

1.   В становището на Органа се включва следната информация:

а)

идентичност на новата храна;

б)

оценка на производствения процес;

в)

данни за състава;

г)

спецификации;

д)

история на употребата на новата храна и/или нейния източник;

е)

предложени видове и нива на употреба и очаквания прием;

ж)

абсорбция, разпространение, метаболизъм и елиминация;

з)

информация за хранителната стойност;

и)

токсикологична информация;

й)

алергенност;

к)

цялостна оценка на риска, свързан с новата храна, при предложените видове и нива на употреба, като се посочват неяснотите и ограниченията, когато има такива;

л)

когато експозицията чрез хранителния режим надвишава основаната на здравни критерии ориентировъчна стойност, посочена в цялостната оценка на риска, се прави подробна оценка на експозицията на новата храна чрез хранителния режим, в която се посочва приносът към общата експозиция на всяка категория храна или хранителен продукт, чиято употреба е разрешена или е поискано нейното разрешаване;

м)

заключения.

2.   В искането си за становище на Органа Комисията може да поиска допълнителна информация.

Член 8

Преходни мерки

1.   До 1 януари 2018 г. държавите членки уведомяват Комисията за списъците с исканията, посочени в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, която са получили по всяко от исканията, посочени в параграф 1.

3.   Всяко от исканията, посочени в параграф 1 от настоящия член, се актуализира от заявителя, за да отговаря на изискванията, определени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и в настоящия регламент.

4.   Чрез дерогация параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на исканията, посочени в параграф 1 от настоящия член, за които докладите за първоначална оценка вече са били изпратени до Комисията в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (5) до 1 януари 2018 г., и за които искания не са направени обосновани възражения срещу пускането на пазара на съответната нова храна в срока, установен в член 6, параграф 4 от същия регламент.

5.   Срокът за подаване на заявленията, посочени в член 35, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/2283, е 1 януари 2019 г.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Директива 2004/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества (ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 44).

(3)  Поредица на ОИСР относно принципите за добра лабораторна практика и мониторинг за съответствие. Номер 1. Правила на ОИСР за добра лабораторна практика (редакция от 1997 г.) ENV/MC/CHEM(98)17.

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 година относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на придружително писмо към заявление за нова храна

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерална дирекция

Дирекция

Отдел

Дата: …

Относно: Заявление за разрешаване на нова храна в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283.

(Моля, отбележете ясно със знак в едно от полетата.)

Заявление за разрешаване на нова храна.

Заявление за добавяне, заличаване или изменяне на условията на употреба на вече разрешена нова храна. Моля, посочете препратка към разрешението.

Заявление за добавяне, заличаване или изменяне на спецификациите на вече разрешена нова храна. Моля, посочете препратка към разрешението.

Заявление за добавяне, заличаване или изменяне на допълнителни специфични изисквания за етикетиране на вече разрешена нова храна. Моля, посочете препратка към разрешението.

Заявление за добавяне, заличаване или изменяне на допълнителни специфични изисквания за последващ мониторинг след пускането на пазара на вече разрешена нова храна. Моля, посочете препратка към разрешението.

Заявителят/заявителите или представителят/представителите му/им в Европейския съюз

(наименование(я), адрес(и) …)

подава(т) настоящото заявление с цел актуализация на списъка на Съюза на новите храни.

Идентичност на новата храна (следва да се предостави информация за идентичността на новата храна в зависимост от категорията/категориите, в която/които тя попада):

Поверителност (1). При необходимост посочете дали заявлението съдържа поверителни данни в съответствие с член 23 от Регламент (ЕС) 2015/2283

Да

Не

Защита на данните (2). При необходимост посочете дали заявлението съдържа искане за защита на данни, обект на права на собственост, в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) 2015/2283:

Да

Не

Категории храни, условия на употреба и изисквания за етикетиране

Категория храни

Специфични условия на употреба

Допълнително специфично изискване за етикетиране

 

 

 

 

 

 

С уважение,

Подпис …

Приложени документи:

Пълно досие

Резюме на досието

Списък на частите от досието, за които е подадено искане и подлежаща на проверка обосновка да бъдат третирани като поверителни

Информация в подкрепа на защитата на данните, обект на права на собственост, свързани със заявлението за нова храна

Копие на административните данни на заявителя/ите


(1)  Заявителите следва да използват формата, определен в приложение II, като посочат коя информация желаят да бъде третирана като поверителна и предоставят всички необходими данни в подкрепа на искането си за поверителност.

(2)  Заявителят следва да посочи частта/частите на заявлението, включваща/и данните, обект на права на собственост, за които се иска защита, като ясно посочи раздела/разделите и номерата на страниците. Заявителят следва да предостави подлежаща на проверка обосновка /декларация за искане за защита на данни, обект на права на собственост.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Обосновка относно поверителната информация

Настоящото приложение се актуализира в хода на процедурата за подаване на заявления, всеки път когато заявителят подаде искане дадена информация да се третира като поверителна.

Когато производственият процес включва поверителни данни, се предоставя неповерително резюме на производствения процес.

Информация, за която се иска поверително третиране

Обосновка

Раздел x.y (подаден на ГГГГ/ММ/ДД)

 

 

 

Приложение X (подадено на ГГГГ/ММ/ДД)

 

 

 

Раздел x.y (подаден на ГГГГ/ММ/ДД)

 

 

 

Приложение X (подадено на ГГГГ/ММ/ДД)

 


30.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 351/72


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2470 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2017 година

за изготвяне на списъка на Съюза на новите храни в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/2283 на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията (1), и по-специално член 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/2283 се определят правилата за пускането на пазара и за употребата на нови храни в рамките на Съюза.

(2)

Съгласно член 8 от Регламент (ЕС) 2015/2283 Комисията трябва да изготви списъка на Съюза на новите храни, които са разрешени или за които е получено уведомление по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Списъкът на Съюза на новите храни трябва да се прилага, без да се засягат другите разпоредби, установени в специфичното за сектора законодателство.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списък на Съюза на разрешените нови храни

Изготвя се списъкът на Съюза на новите храни, разрешени да бъдат пуснати на пазара на Съюза, който списък е посочен в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/2283 и се съдържа в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 327, 11.12.2015 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА СЪЮЗА НА НОВИТЕ ХРАНИ

Съдържание на списъка

1.

Списъкът на Съюза се състои от таблица 1 и таблица 2.

2.

Таблица 1 включва разрешените нови храни и съдържа следната информация:

колона 1

:

„Разрешена нова храна“;

колона 2

:

„Условия, при които новата храна може да се употребява“. Тази колона е допълнително разделена на две: „Посочена категория храни“ и „Максимални нива“;

колона 3

:

„Допълнителни специфични изисквания за етикетиране“;

колона 4

:

„Други изисквания“.

3.

Таблица 2 включва спецификациите на новите храни и съдържа следната информация:

колона 1

:

„Разрешена нова храна“;

колона 2

:

„Спецификации“.

Таблица 1: Разрешени нови храни

Разрешена нова храна

Условия, при които новата храна може да се употребява

Допълнителни специфични изисквания за етикетиране

Други изисквания

N-Ацетил-D-невраминова киселина

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „N-Ацетил-D-невраминова киселина“.

Върху хранителните добавки, съдържащи N-Ацетил-D-невраминова киселина, се посочва, че хранителната добавка не трябва да се дава на кърмачета, малки деца и деца на възраст под 10 години, когато те консумират майчино мляко или други храни с добавена N-Ацетил-D-невраминова киселина в същия 24-часов период.

 

Храни за кърмачета и преходни храни по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013 (1)

0,05 g/l възстановена храна

Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

0,05 g/kg за твърди храни

Храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие с конкретните хранителни потребности на кърмачетата и малките деца, за които са предназначени продуктите, но във всички случаи не по-високо от максималните нива, уточнени за категорията, посочена в съответстващата на продуктите таблица.

Заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

0,2 g/l (напитки)

1,7 g/kg (блокчета)

Храни с обозначение за отсъствие или за намалено съдържание на глутен в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията (2)

1,25 g/kg

Неароматизирани пастьоризирани и стерилизирани (включително чрез UHT) продукти на млечна основа

0,05 g/l

Неароматизирани ферментирали продукти на млечна основа, с топлинна обработка след ферментацията, ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

0,05 g/l (напитки)

0,4 g/kg (в твърдо състояние)

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

0,05 g/l (напитки)

0,25 g/kg (в твърдо състояние)

Зърнени блокчета

0,5 g/kg

Трапезни подсладители

8,3 g/kg

Напитки на основата на плодове и зеленчуци

0,05 g/l

Ароматизирани напитки

0,05 g/l

Специално подбрано кафе, чай, настойки от ароматни треви и плодове, цикория; екстракти от чай, от настойки от ароматни треви и плодове и от цикория; продукти от чай, растения, плодове и зърнени храни, за приготвяне на настойки

0,2 g/kg

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО (3)

300 mg/ден за населението като цяло на възраст над 10 години

55 mg/ден за кърмачета

130 mg/ден за малки деца

250 mg/ден за деца на възраст от 3 до 10 години

Изсушен плодов пулп от Adansonia digitata (баобаб)

Не е посочено

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „плодов пулп от баобаб“.

 

Екстракт от Ajuga reptans, получен от клетъчни култури

Посочена категория храни

Максимални нива

 

 

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

В съответствие с нормалната употреба в хранителни добавки на подобен екстракт от цъфтящите въздушни части на Ajuga reptans

L-аланил-L-глутамин

Посочена категория храни

Максимални нива

 

 

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

 

Храни за специални медицински цели по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013, с изключение на храните за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца

Масло от водорасли, получено от микроводорасли Ulkenia sp.

Посочена категория храни

Максимални нива на DHA

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „масло от микроводорасли Ulkenia sp.“.

 

Хлебни изделия (хляб, хлебчета и сладки бисквити)

200 mg/100 g

Зърнени блокчета

500 mg/100 g

Безалкохолни напитки (включително напитки на млечна основа)

60 mg/100 ml

Масло от семена на Allanblackia

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „масло от семена на Allanblackia“.

 

Жълти мазнини за мазане и продукти за мазане на сметанова основа

20 g/100 g

Екстракт от листа на Aloe macroclada Baker

Посочена категория храни

Максимални нива

 

 

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

В съответствие с нормалната употреба в хранителни добавки на подобния гел, получен от Aloe vera (L.) Burm.

Масло от антарктически крил, получено от Euphausia superba

Посочена категория храни

Максимални нива на комбинирани DHA и EPA

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „липиден екстракт от ракообразното антарктически крил (Euphausia superba)“.

 

Млечни продукти, с изключение на напитки на млечна основа

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за продукти от сирене

Млечни аналози, с изключение на напитки

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за аналози на продукти от сирене

Безалкохолни напитки

Напитки на млечна основа

Аналози на млечни напитки

80 mg/100 ml

Мазнини за мазане и заливки

600 mg/100 g

Мазнини за готвене

360 mg/100 ml

Зърнени закуски

500 mg/100 g

Хлебни изделия (хляб, хлебчета и сладки бисквити)

200 mg/100 g

Хранителни блокчета/зърнени блокчета

500 mg/100 g

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

3 000 mg/ден за населението като цяло

450 mg/ден за бременни жени и кърмачки

Храни за специални медицински цели по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие със специалните хранителни потребности на лицата, за които са предназначени продуктите

Заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013, и заместители на хранения за регулиране на телесното тегло

250 mg/ястие

Преработени храни на зърнена основа и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 609/2013

200 mg/100 ml

Храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти

Храни с обозначение за отсъствие или за намалено съдържание на глутен в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията

Масло от антарктически крил, богато на фосфолипиди, получено от Euphausia superba

Посочена категория храни

Максимални нива на комбинирани DHA и EPA

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „липиден екстракт от ракообразното антарктически крил (Euphausia superba)“.

 

Млечни продукти, с изключение на напитки на млечна основа

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за продукти от сирене

Млечни аналози, с изключение на напитки

200 mg/100 g или 600 mg/100 g за аналози на продукти от сирене

Безалкохолни напитки

Напитки на млечна основа

Аналози на млечни напитки

80 mg/100 ml

Мазнини за мазане и заливки

600 mg/100 g

Мазнини за готвене

360 mg/100 ml

Зърнени закуски

500 mg/100 g

Хлебни изделия (хляб, хлебчета и сладки бисквити)

200 mg/100 g

Хранителни блокчета/зърнени блокчета

500 mg/100 g

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

3 000 mg/ден за населението като цяло

450 mg/ден за бременни жени и кърмачки

Храни за специални медицински цели по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие със специалните хранителни потребности на лицата, за които са предназначени продуктите

Заместители на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013, и заместители на хранения за регулиране на телесното тегло

250 mg/ястие

Преработени храни на зърнена основа и детски храни, предназначени за кърмачета и малки деца, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) № 609/2013

200 mg/100 ml

Храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти

Храни с обозначение за отсъствие или за намалено съдържание на глутен в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 828/2014 на Комисията

Масло от гъбата Mortierella alpinа с богато съдържание на арахидонова киселина

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „масло, получено от Mortierella alpina“ или „масло от Mortierella alpina“.

 

Храни за кърмачета и преходни храни по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие с Регламент (ЕС) № 609/2013

Храни за специални медицински цели за преждевременно родени деца по смисъла на определението в Регламент (ЕС) № 609/2013

В съответствие с Регламент (ЕС) № 609/2013

Арганово масло, получено от Argania spinosa

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „арганово масло“, а в случай на употреба като подправка върху етикета се посочва „растително масло само за подправяне“.

 

Като подправка

Не е посочено

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

В съответствие с нормалната употреба като храна на растителните масла

Олеорезин, богат на астаксантин, получен от водораслото Haematococcus pluvialis

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „астаксантин“.

 

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

40—80 mg/ден олеорезин, съответстващо на ≤ 8 mg астаксантин на ден

Семена от босилек (Ocimum basilicum)

Посочена категория храни

Максимални нива

 

 

Плодови сокове и напитки от смеси от плодове/зеленчуци

3 g/200 ml при добавяне на цели семена от босилек (Ocimum basilicum)

Екстракт от ферментирали соеви зърна

Посочена категория храни

Максимални нива

Означението на новата храна при етикетиране на хранителните продукти, в които се съдържа, е „екстракт от ферментирали соеви зърна (соя)“ или „екстракт от ферментирала соя“.

 

Хранителни добавки по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО

4,5 g/ден

Говежди лактоферин