ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
15 декември 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2305 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел Инвестиции за растеж и работни места и по цел Европейско териториално сътрудничество

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2306 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

6

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране ( ОВ L 254, 30.9.2017 г. )

11

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2305 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на промените в средствата за икономическо, социално и териториално сближаване, както и в средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 177 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят общоприложимите и общите правила, приложими за европейските структурни и инвестиционни фондове.

(2)

В съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) и член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 през 2016 г. Комисията направи преглед на общия размер на отпуснатите средства за всички държави членки по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ на политиката на сближаване за периода 2017—2020 г.

(3)

В съответствие с член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 и член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията представи резултатите от този преглед в съобщение до Съвета и до Европейския парламент от 30 юни 2016 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2017 г. в съответствие с промените в брутния национален доход (БНД) и корекция на финансовите пакети за политиката на сближаване. В това съобщение Комисията заяви, че съгласно най-новите статистически данни е налице кумулативно отклонение от повече от +/– 5 % между общия и преразгледания размер на разпределените средства в Белгия, Чешката република, Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Нидерландия, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство. Освен това Комисията заяви, че въз основа на данните за своя БНД на глава от населението за периода 2012—2014 г. Кипър ще стане напълно допустим за подкрепа от Кохезионния фонд, считано от 1 януари 2017 г.

(4)

Съгласно член 7, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 и член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва съответно да бъдат коригирани разпределените средства за тези държави членки, при условие че общият нетен ефект от тези корекции не надхвърля 4 милиарда евро.

(5)

Тъй като прегледът има отражение върху годишното разпределение на глобални средства по държава членка по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и по цел „Европейско териториално сътрудничество“, както и по линия на инициативата за младежка заетост, прегледът е осъществен с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1941 на Комисията (4).

(6)

Общият нетен ефект от тези корекции ще представлява увеличение на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване с 4 милиарда евро. Това увеличение следва да бъде отразено в член 91, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който по тази причина следва да бъде съответно адаптиран.

(7)

Средствата по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и тяхното разпределение между по-слабо развитите региони, регионите в преход и по-силно развитите региони, държавите членки, подкрепяни от Кохезионния фонд, и най-отдалечените региони, в съответствие с посоченото в член 92, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да бъдат съответно коригирани.

(8)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 оставените налични маржове под таваните за бюджетните кредити за поети задължения по многогодишната финансова рамка („МФР“) трябва да съставляват общия марж на МФР за ангажименти, които да бъдат предоставени над таваните, установени в МФР, за годините 2016—2020 за цели на политиката по отношение на растежа и заетостта, по-специално младежката заетост. Ограничението на оставените налични маржове под таваните на МФР за бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014—2017 беше премахнато с Регламент на Съвета (ЕС, Евратом) 2017/1123 (5), като по този начин стана възможно срокът на инициативата за младежка заетост да бъде удължен до 2020 г. и специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост да бъдат увеличени със сумата от 1,2 милиарда евро по текущи цени за периода 2017—2020 г. Специално разпределените средства заинициативата за младежка заетост, предвидени в член 91, параграф 1 и член 92, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, следва да бъдат съответно коригирани.

(9)

В съответствие с член 94, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 Комисията прие предложение, представено от Дания, за прехвърляне на част от бюджетните ѝ кредити по цел „Европейско териториално сътрудничество“ към цел „Инвестиции за растеж и работни места“. Това прехвърляне следва да бъде отразено чрез коригиране на глобалните налични средства по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласночлен 92, параграф 9 от същия регламент.

(10)

В съответствие с процедурата, предвидена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/623 на Съвета (6) сумата от 11 216 187 326 EUR по текущи цени от средствата, разпределени за структурните фондове и Кохезионния фонд, беше прехвърлена за следващите години. Това прехвърляне следва да бъде отразено в приложение VI към Регламент (ЕС) № 1303/2013, с което се определя общото годишно разпределение на бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014—2020. В допълнение, сума в размер на 9 446 050 652 EUR по текущи цени от средствата, разпределени за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, за която не е било възможно да се поеме задължение през 2014 г., нито да бъде пренесена за 2015 г., беше прехвърлена за следващите години.

(11)

Поради необходимостта да се гарантира, че допълнително отпуснати средства за бюджетната 2017 г. са поети като финансови задължения, включително и посредством изменения на засегнатите програми, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.

(12)

Предвид необходимостта от спешно удължаване на срока на прилагане на програмите в подкрепа на инициативата за младежка заетост, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) № 1303/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 91, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Наличните средства за поемане на бюджетни задължения за икономическо, социално и териториално сближаване за периода 2014—2020 г. са в размер на 329 978 401 458 EUR по цени от 2011 г. в съответствие с годишното разпределение, посочено в приложение VI, от които 325 938 694 233 EUR представляват глобалните средства, разпределени за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, а 4 039 707 225 EUR представляват специално разпределени средства за инициативата за младежка заетост. За целите на програмирането и последващото включване в бюджета на Съюза размерът на средствата за икономическо, социално и териториално сближаване се индексира с 2 % годишно.“;

2)

Член 92 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Средствата за цел „Инвестиции за растеж и работни места“ възлизат на 96,09 % от глобалните средства (т.е. общо 317 103 114 309 EUR) и се разпределят, както следва:

а)

48,64 % (т.е. общо 160 498 028 177 EUR) за по-слабо развитите региони;

б)

10,19 % (т.е. общо 33 621 675 154 EUR) за регионите в преход;

в)

15,43 % (т.е. общо 50 914 723 304 EUR) за по-силно развитите региони;

г)

20,01 % (т.е. общо 66 029 882 135 EUR) за държавите членки, подкрепяни от Кохезионния фонд;

д)

0,42 % (т.е. общо 1 378 882 914 EUR) като допълнително финансиране за най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 2 по NUTS, отговарящи на критериите, определени в член 2 от Протокол № 6 към Акта за присъединяване от 1994 г.“;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Средствата за инициативата за младежка заетост са в размер на 4 039 707 225 EUR от специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост и най-малко 4 039 707 225 EUR от целевите инвестиции от ЕСФ.“;

в)

параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Средствата по цел „Европейско териториално сътрудничество“ възлизат на 2,69 % от глобалните средства, налични за поемане на бюджетни задължения от фондовете в периода 2014—2020 г. (т.е. общо 8 865 148 841 EUR).“;

3)

Приложение VI се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 декември 2017 г..

(2)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(3)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1941 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за изменение на Решение за изпълнение 2014/190/ЕС за определяне на годишното разпределение на глобалните средства по държава членка за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по цели „Инвестиции за растеж и работни места“ и „Европейско териториално сътрудничество“, и на годишното разпределение на специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост по държава членка, както и списъка на допустимите региони и размера на средствата, които да се прехвърлят от разпределените на всяка държава членка средства по Кохезионния фонд и структурните фондове към Механизма за свързване на Европа и за подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014—2020 година (ОВ L 299, 5.11.2016 г., стр. 61).

(5)  Регламент (ЕС, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/623 на Съвета от 21 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 103, 22.4.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ГОДИНИТЕ 2014—2020 г.

Коригиран годишен профил (включително допълнителните средства за инициативата за младежка заетост)

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общо

В евро, по цени от 2011 г.

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 240 419 297

48 712 359 314

49 120 150 341

329 978 401 458


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2306 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 12 декември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 230/2014 за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

В Съвместната декларация относно политиката на Европейския съюз за развитието, озаглавена „Европейският консенсус“ (2) и Съвместното изявление относно „Новият Европейски консенсус за развитие“ (3) Съветът и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, Европейският парламент и Комисията признаха връзката между сигурността и развитието.

(2)

В Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета с резолюция на Общото събрание на ООН на 25 септември 2015 г., беше подчертано значението на насърчаването на мирни и приобщаващи общества както като цел за устойчиво развитие (ЦУР) 16, така и за да се постигнат другите резултати на политиката за развитие. В ЦУР 16а изрично се изисква „укрепване на съответните национални институции, включително чрез международно сътрудничество, за изграждане на капацитет на всички равнища, по-специално в развиващите се държави, с цел предотвратяване на насилието и борба с тероризма и престъпността“.

(3)

Основната цел на политиката на Съюза за развитие е намаляването и, в дългосрочен план, изкореняването на бедността.

(4)

В комюникето от срещата на високо равнище от 19 февруари 2016 г. Комитетът за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие актуализира указанията за докладване относно официалната помощ за развитие в областта на мира и сигурността. Финансирането на действията, предприети в съответствие с настоящия регламент, представлява официална помощ за развитие, когато отговаря на критериите, определени в тези указания за докладване или указанията за докладване, които Комитетът за подпомагане на развитието може да приеме впоследствие.

(5)

Подкрепата за субектите в сектора за сигурност в трети държави, включително при извънредни обстоятелства, за въоръжените сили, в контекста на предотвратяване на конфликти, управление на кризи или стабилизиране, е от съществено значение за осигуряването на подходящи условия за изкореняване на бедността и за развитие. Доброто управление, ефективният демократичен контрол и граждански надзор върху системата за сигурност, включително върху въоръжените сили, както и спазването на правата на човека и принципите на правовата държава, са основни характеристики на една добре функционираща държава във всеки контекст и следва да се насърчават чрез по-широка подкрепа за реформата в сектора за сигурност в трети държави.

(6)

В заключенията си от 19-20 декември 2013 г. относно общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) Европейският съвет изтъкна значението на подкрепата за партньорските държави и регионалните организации чрез предоставяне, когато е подходящо, на обучение, консултации, оборудване и ресурси, с цел те все по-добре да се справят сами с предотвратяването и управлението на кризи.

(7)

В Съвместното съобщение от 28 април 2015 г., озаглавено „Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието —създаване на способности в нашите партньори за предотвратяване и управление на кризи“, Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност отново изтъкнаха необходимостта от стабилни и сигурни общества с оглед постигането на целите за развитие.

(8)

В съответствие с всеобхватния подход на ЕС и с цел постигане на максимално въздействие, ефикасност и последователност на подкрепата на ЕС, в заключенията си от 18 май 2015 г. относно ОПСО Съветът прикани Комисията и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да разработят, в консултация с държавите членки, стратегическа рамка на равнището на Съюза за подкрепа на реформата в сектора на сигурността. Тази политическа концепция обединява ОПСО и всички други относими инструменти на Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), както и инструментите за сътрудничество за развитие, като същевременно се зачитат съответните им правни основания, основни цели и процедури за вземане на решения.

(9)

Изграждането на капацитет на военните субекти в трети държави следва да бъде предприето като част от политиката на Съюза за сътрудничество за развитие, когато се преследват преди всичко цели в сферата на развитието и като част от ОВППС на Съюза, когато се преследват преди всичко цели в сферата на мира и сигурността, в съответствие с член 40 от Договора за Европейския съюз. Настоящият регламент зачита прилагането на процедурите и обхвата на правомощията на институциите в рамките на политиката на Съюза за сътрудничество за развитие и ОВППС на Съюза.

(10)

Помощта на Съюза съгласно настоящия регламент може да обхваща предоставянето на програми за изграждане на капацитет в подкрепа на развитието и на сигурността за развитие, включително обучение, наставничество и консултации относно, например, правата на човека, управлението и принципите на правовата държава, защитата на жените и децата, гражданските екипи за реагиране при кризи, управлението на човешките ресурси и техническото сътрудничество.

(11)

Комисията трябва да следи отблизо мерките по настоящия регламент. Комисията трябва надлежно и навременно да информира Европейския парламент относно изпълнението на помощта на Съюза съгласно настоящия регламент. Не по-късно от 30 юни 2020 г. Комисията трябва да оцени въздействието, ефективността и съгласуваността на мерките съгласно настоящия регламент с ЦУР 16. За тази цел Комисията трябва да включи всички съответни заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество и местни органи, във фазата на оценка, като гарантира, че те играят съществена роля в този процес. Когато е подходящо Комисията трябва да осъществява съвместни оценки с държавите членки. Резултатите трябва да предоставят информация за проектирането на програмите и разпределението на ресурсите и допълнително да засилят съгласуваността и допълването на външната дейност на Съюза.

(12)

Поради това Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 230/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 2 се добавя следната алинея:

„Когато се предоставя помощ от Съюза на субектите в сектора за сигурност, тя може да включва и военните субекти при извънредни обстоятелства, както е предвидено в член 3а, в контекста на един по-широк процес на реформа в сектора на сигурността или в контекста на изграждането на капацитет, в подкрепа на развитието и сигурността за развитие в трети държави в съответствие с първостепенната цел за постигане на устойчиво развитие.“;

2)

Вмъква се следният член:

„Член 3а

Изграждане на капацитет на военните субекти в подкрепа на развитието и сигурността за развитие

1.   С цел да се допринесе за устойчивото развитие, което изисква изграждането на стабилни, мирни и приобщаващи общества, помощта на Съюза съгласно настоящия регламент може да се използва за изграждане на капацитет на военните субекти в партньорските държави при извънредните обстоятелства, посочени в параграф 3, с цел осигуряване на действия за развитие и гарантиране на сигурност за действията за развитие.

2.   Помощта съгласно настоящия член може да обхваща по-специално предоставянето на програми за изграждане на капацитет в подкрепа на развитието и на сигурността за развитие, включително обучение, наставничество и консултации, както и осигуряване на оборудване, подобряване на инфраструктурата и услуги, пряко свързани с тази помощ.

3.   Помощта съгласно настоящия член се предоставя само:

а)

когато изискванията не могат да бъдат изпълнени чрез прибягване до невоенни субекти с оглед на подходящото постигане на целите на Съюза съгласно настоящия регламент и е налице заплаха за съществуването на функциониращи държавни институции или за защитата на правата на човека и основните свободи и държавните институции не могат да се справят с тази заплаха, и

б)

когато е налице консенсус между съответната партньорска държава и Съюза относно това, че военните субекти са от ключово значение за запазването, установяването или възстановяването на условията, които са от решаващо значение за устойчивото развитие, включително в ситуации на криза и при обстоятелства и ситуации на нестабилност или дестабилизация.

4.   Помощта на Съюза съгласно настоящия член не се използва за финансиране на изграждането на капацитет на военните субекти за цели, различни от осигуряването на дейности за развитие и гарантирането на сигурност за дейностите за развитие. По-специално, тя не се използва, за да се финансират:

а)

текущи военни разходи;

б)

доставка на оръжия и боеприпаси или всякакво друго оборудване, създадено за използване като смъртоносно оръжие;

в)

обучение, което е предназначено да допринесе изрично за боевия капацитет на въоръжените сили.

5.   При планирането и прилагането на мерки съгласно настоящия член, Комисията насърчава ангажираността от страна на партньорската държава. Тя също така разработва необходимите елементи и добрите практики, необходими за гарантиране на устойчивост в средносрочен и дългосрочен план и насърчава спазването на принципите на правовата държава и установените принципи на международното право.

6.   Комисията установява подходящи процедури за оценка на риска, мониторинг и оценка за мерки съгласно настоящия член.“;

3)

В член 7 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Помощта на Съюза съгласно член 3, както и съгласно член 3а, ако е подходящо, се предоставя чрез извънредни мерки за помощ и чрез програми за временни мерки.“;

4)

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Тематичните стратегически документи представляват общата основа за изпълнението на помощта съгласно членове 4 и 5, както и съгласно член 3а, ако е подходящо. Тематичните стратегически документи предоставят рамка за сътрудничество между Съюза и съответните партньорски държави или региони.“;

5)

В член 10 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията гарантира, че мерките, приети съгласно настоящия регламент във връзка с борбата срещу тероризма и организираната престъпност, както и мерките по член 3а, се изпълняват в съответствие с международното право, включително правото в областта на правата на човека и международното хуманитарно право.“;

6)

В член 13 се добавя следният параграф:

„4.   Към финансовия пакет, посочен в параграф 1, се добавя допълнителна сума в размер на 100 000 000 EUR, като тя се разпределя за мерки, попадащи в приложното поле на член 3а.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 7 декември 2017 г.

(2)  ОВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 210, 30.6.2017 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 1).


Декларация във връзка с източниците за финансиране на мерките за подпомагане съгласно член 3а от Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира

Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че изграждането на капацитет в подкрепа на развитието и на сигурността за развитие следва да бъде финансирано в рамките на функция IV от многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., предимно чрез преразпределяне на средства, като същевременно се запази финансовото равновесие между всички инструменти във възможно най-голяма степен. Освен това, без да се засягат прерогативите на бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура, такова преразпределение не следва да включва използването на бюджетните кредити, отпуснати за мерки съгласно Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г.


Поправки

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/11


Поправка на Регламент (EС) 2017/1566 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно въвеждането на временни автономни търговски мерки за Украйна за допълване на търговските отстъпки, предоставени в рамките на Споразумението за асоцииране

( Официален вестник на Европейския съюз L 254 от 30 септември 2017 г. )

На страница 7, приложение II:

вместо:

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КВОТИ С НУЛЕВИ МИТА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б)

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН), текстът на описанието на продуктите има само указателен характер. За целите на настоящото приложение обхватът на преференциалния режим се определя от кодовете по КН, както са установени към 1 октомври 2017 г.

Продукт

Тарифно класиране

Годишен обем на квотата

Мека пшеница и смес от пшеница и ръж, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули

1001 90 99

1101 00 15 , 1101 00 90

1102 90 90

1103 11 90 , 1103 20 60

65 000 тона/година

Царевица, различна от тази за посев, брашно, едрозърнест и дребнозърнест грис и агломерати под формата на гранули и зърна

1005 90 00

1102 20

1103 13

1103 20 40

1104 23

625 000 тона/година

Ечемик, различен от този за посев, брашно и агломерати под формата на гранули

1003 90 00

1102 90 10

ex 1103 20 25

325 000 тона/година

да се чете:

ПРИЛОЖЕНИЕ II

КВОТИ С НУЛЕВИ МИТА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1, ПАРАГРАФ 1, БУКВА б)

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН), текстът на описанието на продуктите има само указателен характер. За целите на настоящото приложение обхватът на преференциалния режим се определя от кодовете по КН, както са установени към 1 октомври 2017 г.

Когато кодът по КН се предхожда от „ex“, прилагането на договореностите относно преференциалния режим се определя на базата на кода по КН и описанието на продукта.

Продукт

Тарифно класиране

Годишен обем на квотата

Мека пшеница, лимец и смес от пшеница и ръж, различни от тези за посев

1001 99 00

65 000 тона/година

Брашно от мека пшеница и брашно от лимец

1101 00 15

Брашно от смес от пшеница и ръж

1101 00 90

Брашно от житни растения, различно от пшеничното, от брашното от смес от пшеница и ръж, от ръженото, от царевичното, от ечемиченото, от овесеното и от оризовото

1102 90 90

Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и лимец

1103 11 90

Агломерати под формата на гранули от пшеница

1103 20 60

Царевица, различна от тази за посев

1005 90 00

625 000 тона/година

Царевично брашно

1102 20

Едрозърнест и дребнозърнест грис от царевица

1103 13

Агломерати под формата на гранули от царевица

1103 20 40

Обработени зърна от царевица

1104 23

Ечемик, различен от този за посев

1003 90 00

325 000 тона/година

Ечемичено брашно

1102 90 10

Агломерати под формата на гранули от ечемик

ex 1103 20 25