ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
15 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2322 на Съвета от 29 май 2017 година за подписване и сключване на Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация

1

 

 

Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2323 на Комисията от 17 ноември 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ternasco de Aragón (ЗГУ)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2324 на Комисията от 12 декември 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2325 на Комисията от 14 декември 2017 година за разрешаване на употребата на препарати от течни лецитини, хидролизирани лецитини и обезмаслени лецитини като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007 ( 1 )

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2326 на Комисията от 14 декември 2017 година за одобряване на имипротрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2327 на Комисията от 14 декември 2017 година за одобряване на 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 6 ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2328 на Комисията от 14 декември 2017 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието Skalický rubín (ЗНП)

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2329 на Комисията от 14 декември 2017 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2330 на Комисията от 14 декември 2017 година за разрешаване на употребата на железен(II) карбонат, железен(III) хлорид хексахидрат, железен(II) сулфат монохидрат, железен(II) сулфат хептахидрат, железен(II) фумарат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелат на белтъчни хидролизати с желязо(II) и хелат на глицинов хидрат с желязо(II) като фуражни добавки за всички видове животни и на железен декстран като фуражна добавка за прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003 и (ЕО) № 479/2006 ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2331 на Комисията от 14 декември 2017 година за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието La Clape (ЗНП)

45

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2332 на Комисията от 14 декември 2017 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за петнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2333 на Комисията от 13 декември 2017 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. (нотифицирано под номер С(2017) 8317)

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2334 на Комисията от 14 декември 2017 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на креозота за употреба в биоциди от продуктов тип 8 ( 1 )

64

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/2335 на Европейската централна банка от 23 ноември 2017 година относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38)

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/1


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2322 НА СЪВЕТА

от 29 май 2017 година

за подписване и сключване на Споразумение между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него, във връзка с член 218, параграф 5 и параграф 6, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си от 27 и 28 ноември 2003 г. Съветът взе решение да упълномощи председателството, подпомагано от генералния секретар/върховния представител, да започне преговори с оглед сключването на споразумение относно сигурността на информацията между Европейския съюз и Канада.

(2)

Вследствие на това упълномощаване председателството договори споразумение с Канада относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация.

(3)

Посоченото споразумение следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация („Споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, с което да бъде обвързан Съюзът.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 май 2017 година.

За Съвета

Председател

C. CARDONA


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/2


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Канада и Европейския съюз относно процедурите за сигурност за обмен и защита на класифицирана информация

КАНАДА

и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ЕС),

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ОТЧИТАТ споделената цел на страните за укрепване на всички аспекти на тяхната сигурност;

КАТО ОТЧИТАТ съгласието на страните, че те следва да бъдат насърчавани да се консултират и да си сътрудничат по въпроси от взаимен интерес;

КАТО ОТЧИТАТ, че за постигането на тези цели на страните е необходимо да обменят информация, която е обозначена от тях с класификация за сигурност;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че страните трябва да предприемат подходящи мерки за защита, когато обменят такава информация помежду си,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„класифицирана информация“ означава всяка информация, която някоя от страните е обозначила с класификация за сигурност и е маркирала като такава, и чието разкриване пред неоправомощени трети страни би могло да нанесе различни по степен щети или вреди на интересите на тази страна. Информацията може да бъде в устна, визуална или електронна форма, на магнитен носител или под формата на документ, или под формата на материал, оборудване или технология и да включва възпроизвеждане, преводи или материал в процес на изготвяне;

б)

„защитена информация“ означава всяка информация, която Канада е обозначила като такава посредством съответния гриф и чието разкриване пред неоправомощени трети страни би могло да навреди на канадски гражданин или образувание, или на обществения интерес на Канада. Информацията може да бъде в устна, визуална или електронна форма, на магнитен носител или под формата на документ, или под формата на материал, оборудване или технология и да включва възпроизвеждане, преводи или материал в процес на изготвяне;

в)

„изпълнител“ означава физическо или юридическо лице, което притежава договорна правоспособност; този термин може да се отнася и до подизпълнител, но не включва физическите лица, наети от Канада или ЕС по силата на трудов договор;

г)

„необходимост да се знае“ означава, че достъпът до класифицирана информация е ограничен само до оправомощени лица, за които съществува необходимост от достъп до тази класифицирана информация с оглед изпълнението на служебните им задължения;

д)

„Федералното правителство“ означава федералните министерства на Канада и всички структури и подразделения на федералната публична администрация на Канада;

е)

„трета страна“ означава всяко физическо лице или образувание, различно от страните.

Член 2

Обхват

1.   Настоящото споразумение се прилага за класифицирана информация, която се предоставя или обменя между страните.

2.   Настоящото споразумение съдържа и разпоредби относно защитата на защитена информация на Канада, предоставяна на ЕС. Счита се, че всички споменавания на „класифицирана информация“ в настоящото споразумение се отнасят и за защитената информация на Канада, освен ако изрично не е посочено друго.

3.   Получаващата страна защитава класифицираната информация, предоставена ѝ от другата страна, от загуба, компрометиране или неразрешено разкриване, в съответствие с настоящото споразумение. Всяка от страните предприема в съответствие със своята законова и подзаконова уредба мерки за изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение.

4.   Получаващата страна използва класифицираната информация само за целите, определени от предоставящата страна, или за целите, за които класифицираната информация е била предоставена или обменена.

5.   Настоящото споразумение не съставлява основа за принуждаване на страните да предоставят класифицирана информация.

Член 3

Прилагане

1.   Настоящото споразумение се прилага за следните институции и образувания на ЕС: Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз (Съвета), Генералния секретариат на Съвета, Европейската комисия, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

2.   За Канада настоящото споразумение се прилага за Федералното правителство.

Член 4

Класифицирана информация и защитена информация

1.   Класифицираната информация, предоставяна от едната страна на другата страна, е обозначена със съответния гриф за сигурност съгласно параграф 2. Защитената информация на Канада, предоставяна на ЕС, е обозначена със съответния гриф за сигурност по параграф 4.

2.   Всяка страна прави необходимото класифицираната информация, получена от другата страна, да получава нивото на защита, гарантирано от съответния гриф в класификацията за сигурност, както е посочено в следната таблица:

ЕС

КАНАДА

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

TOP SECRET или TRÈS SECRET

SECRET UE/EU SECRET

SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL или CONFIDENTIEL

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

няма канадски еквивалент

3.   Канада осигурява на информацията, класифицирана като RESTREINT UE/EU RESTRICTED, ниво на защита, което е поне равностойно на нивото, осигурено ѝ от ЕС.

4.   ЕС обработва и съхранява информация на Канада, обозначена като PROTECTED A или PROTÉGÉ A, по същия начин като информация на ЕС, класифицирана като RESTREINT UE/EU RESTRICTED. ЕС обработва и съхранява информация на Канада, обозначена като PROTECTED B или PROTÉGÉ B и PROTECTED C или PROTÉGÉ C, в съответствие с административните договорености за изпълнението, посочени в член 11.

5.   Освен това предоставящата страна може да маркира класифицираната информация, за да обозначи всякакви ограничения при нейното използване, разкриване, предаване или достъп, както и допълнителни изисквания за сигурност за защитата ѝ от получаващата страна, включително от институции или образувания на получаващата страна. Канада може и да маркира защитената информация, за да обозначи всякакви ограничения при нейното използване, разкриване, предаване или достъп, както и допълнителни изисквания за сигурност за защитата ѝ от ЕС, включително от институция или образувание, неупомената(о) в член 3, параграф 1.

Член 5

Защита на класифицираната информация

1.   Получаващата страна гарантира, че класифицираната информация, получена от предоставящата страна:

а)

запазва грифа, който ѝ е поставен от предоставящата страна в съответствие с член 4;

б)

не търпи понижаване или премахване на нивото на класификация без предварителното писмено съгласие на предоставящата страна;

в)

без да се засяга параграф 2, не се разкрива или предоставя на трети страни или на институция или образувание на страните, неупомената(о) в член 3, без предварителното писмено съгласие на предоставящата страна;

г)

се обработва в съответствие с ограниченията, обозначени върху класифицираната информация от предоставящата страна в съответствие с член 4, параграф 5;

д)

се съхранява в съответствие с настоящото споразумение и административните договорености за изпълнението, посочени в член 11.

2.   Получаващата страна информира предоставящата страна за всяко искане от съдебен орган или законодателен орган, действащ в качеството на разследващ орган, за предоставяне на класифицирана информация, получена от предоставящата страна съгласно настоящото споразумение. При оценяването на такова искане получаващата страна се съобразява във възможно най-голяма степен с мнението на предоставящата страна. Ако съгласно законовата и подзаконовата уредба на получаващата страна такова искане води до предаване на посочената класифицирана информация на отправилия искането съдебен или законодателен орган, получаващата страна гарантира в максимално възможна степен, че информацията е адекватно защитена, включително от последващо разкриване.

Член 6

Персонална сигурност

1.   Страните гарантират, че достъп до класифицираната информация, предоставяна или обменяна по силата на настоящото споразумение, се осигурява само на принципа „необходимост да се знае“.

2.   Страните гарантират, че всички лица, които получават достъп до класифицираната информация, предоставяна или обменяна съгласно настоящото споразумение, са информирани относно правилата и процедурите за сигурност, свързани със защитата на тази класифицирана информация, и поемат отговорност за защитата на тази класифицирана информация.

3.   Страните гарантират, че достъп до класифицираната информация, предоставяна или обменяна съгласно настоящото споразумение, имат само лица:

а)

които притежават разрешение за достъп до такава класифицирана информация поради изпълняваните от тях функции; и

б)

които имат необходимото разрешение за достъп на персонала или които са специално оправомощени или упълномощени в съответствие със законовата и подзаконовата уредба на страните.

Член 7

Сигурност на мястото

Получаващата страна гарантира, че предоставената от другата страна класифицирана информация се съхранява на места, които са сигурни, контролирани и защитени.

Член 8

Предоставяне или разкриване на класифицирана информация на изпълнители

1.   Всяка страна може да предоставя класифицирана информация на изпълнител или на потенциален изпълнител с предварителното писмено съгласие на предоставящата страна. Преди да разкрие класифицирана информация на изпълнител или на потенциален изпълнител, получаващата страна се уверява, че изпълнителят или потенциалният изпълнител е гарантирал сигурността на своята структура и е в състояние да защити класифицираната информация в съответствие с член 7, както и че изпълнителят или потенциалният изпълнител притежава необходимото удостоверение за сигурност на самата структура и подходящите разрешения за достъп на своя персонал, който има необходимост от достъп до класифицирана информация.

2.   Предоставянето на информация, обозначена като RESTREINT UE/EU RESTRICTED, или за Канада — PROTECTED A или PROTÉGÉ A, на изпълнител или потенциален изпълнител не изисква издаването на удостоверение за сигурност на структура.

3.   ЕС не предоставя канадска информация PROTECTED B или PROTÉGÉ B и PROTECTED C или PROTÉGÉ C на изпълнители или потенциални изпълнители, освен в специални случаи, когато Канада е дала предварително своето писмено съгласие, включително относно мерките, уреждащи защитата на такава информация.

Член 9

Предаване на класифицирана информация

1.   За целите на настоящото споразумение:

а)

Канада изпраща класифицираната информация в електронен формат, на магнитен носител или на хартиен носител чрез централната регистратура на Съвета, която я препраща на държавите — членки на ЕС, и на институциите и образуванията, посочени в член 3, параграф 1;

б)

ЕС адресира класифицираната информация в електронен формат, на магнитен носител или на хартиен носител до регистратурата на съответното ведомство или департамент на канадското правителство чрез Мисията на правителството на Канада към Европейския съюз в Брюксел.

2.   Страните могат да изпращат класифицирана информация и да изискват тя да бъде достъпна само за конкретни компетентни служители, органи или служби на институциите и образуванията, посочени в член 3. При изпращането на такава класифицирана информация страната посочва като единствени получатели конкретните компетентни служители, органи или служби на посочените в член 3 институции и образувания. В този случай за предаването на класифицирана информация се прилагат следните условия:

а)

Канада изпраща класифицирана информация чрез централната регистратура на Съвета, централната регистратура на Европейската комисия или централната регистратура на ЕСВД, според случая;

б)

ЕС адресира класифицираната информация до регистратурата на съответното образувание, ведомство или департамент на канадското правителство чрез Мисията на правителството на Канада към Европейския съюз в Брюксел.

Член 10

Надзор

Страните изразяват съгласие надзор над изпълнението на настоящото споразумение да осъществяват следните образувания:

а)

за Канада — образуванието, което е определено от правителството на Канада и чието наименование е предадено на ЕС по дипломатически път;

б)

за ЕС — върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, членът на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на сигурността, и генералният секретар на Съвета.

Член 11

Административни договорености за изпълнението

1.   За целите на изпълнението на настоящото споразумение страните гарантират, че компетентните им органи встъпват в административни договорености за изпълнението, които уреждат изискванията по въпроси като:

а)

разрешенията за достъп до класифицирана информация;

б)

процедурите за предоставяне или обмен на класифицирана информация;

в)

информацията относно сигурността на съхраняването;

г)

процедурите за случаи на загуба, компрометиране или неразрешено разкриване на класифицирана информация; и

д)

процедурите за защита на класифицирана информация в електронен формат.

2.   Страните провеждат на реципрочна основа консултации по сигурността и посещения за оценка, за да се прецени ефективността на мерките за сигурност, прилагани от всяка страна към класифицираната информация, предоставяна от другата страна по силата на настоящото споразумение и съгласно административните договорености за изпълнението, посочени в параграф 1. Честотата и графикът за провеждане на тези консултации и посещения за оценка се определят съвместно от страните.

3.   Преди предоставяне на класифицирана информация от една от страните на другата страна, предоставящата страна потвърждава писмено, че получаващата страна е в състояние да защити класифицираната информация по начин, който съответства на настоящото споразумение и на административните договорености за изпълнението, посочени в параграф 1.

Член 12

Изгубена, компрометирана или неразрешено разкрита класифицирана информация

1.   Ако открие, че има вероятност получена съгласно настоящото споразумение класифицирана информация да е била изгубена, компрометирана или неразрешено разкрита, получаващата страна информира незабавно предоставящата страна и започва разследване, за да се установи по какъв начин тази информация е била изгубена, компрометирана или разкрита. Освен това получаващата страна изпраща на предоставящата страна резултатите от разследването, както и информация относно мерките, предприети с цел предотвратяване на повторни случаи.

2.   Защитата от страна на ЕС на защитена информация на Канада съгласно настоящото споразумение не задължава никоя държава — членка на ЕС, да третира компрометирането на такава информация като престъпление съгласно наказателното си право.

Член 13

Разходи

Всяка страна поема своите разходи по изпълнението на настоящото споразумение.

Член 14

Други споразумения

Настоящото споразумение не изменя действащи споразумения и договорености между страните или споразумения и договорености между Канада и държавите — членки на ЕС. То по никакъв начин не засяга съдържанието на бъдещи споразумения или договорености между Канада и държавите — членки на ЕС. Настоящото споразумение не възпрепятства страните да сключват други споразумения или договорености, свързани с предоставянето или обмена на класифицирана информация.

Член 15

Уреждане на спорове

Всички разногласия, възникващи във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се разрешават от страните чрез консултации.

Член 16

Влизане в сила, изменение и прекратяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали за приключването на вътрешните процедури, необходими за тази цел.

2.   Всяка страна нотифицира другата за промени в своите законови и подзаконови актове, които биха могли да повлияят върху защитата на класифицираната информация,предоставяна или обменяна съгласно настоящото споразумение.

3.   По искане на всяка от страните и по всяко време настоящото споразумение може да бъде преразгледано с цел евентуални изменения.

4.   Настоящото споразумение се изменя по взаимно съгласие. Страната, която желае да измени разпоредба на настоящото споразумение, нотифицира другата страна в писмена форма. Изменението влиза в сила в съответствие с процедурата, описана в параграф 1.

5.   Всяка страна може да денонсира настоящото споразумение чрез писмено известие до другата страна. Настоящото споразумение се прекратява три месеца след като другата страна е получила нотификацията. Двете страни продължават да предоставят защитата, предвидена в настоящото споразумение, за всяка класифицирана информация, предоставена преди неговото прекратяване.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в два екземпляра в Брюксел на четвъртия ден от декември две хиляди и седемнадесета година на английски и френски език, като двете езикови версии са еднакво автентични.

за Европейския съюз

за Канада


РЕГЛАМЕНТИ

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2323 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2017 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Ternasco de Aragón“ (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Ternasco de Aragón“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (EC) № 583/2013 на Комисията (3).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз.  (4)

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз. на изменението в спецификацията на наименованието „Ternasco de Aragón“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1)

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 583/2013 на Комисията от 18 юни 2013 г. за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ternasco de Aragón (ЗГУ)] (ОВ L 169, 21.6.2013 г., стр. 37).

(4)  ОВ C 250, 1.8.2017 г., стр. 24.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2324 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2017 година

за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2001/99/ЕО на Комисията (2) глифозат е включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са включени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

На 15 декември 2017 г. изтича срокът на одобрението на активното вещество глифозат, включено в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011.

(4)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на включването на глифозат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1141/2010. Според държавата членка докладчик заявлението е пълно.

(6)

Държавата членка докладчик подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира с държавата членка съдокладчик, и на 20 декември 2013 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването до заявителя и до държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът публикува допълнителното обобщено досие.

(8)

След констатациите на Международната агенция за изследване на рака, публикувани на 20 март 2015 г. по отношение на канцерогенния потенциал на глифозат, на 29 април 2015 г. Комисията възложи на ЕОБХ да направи преглед на информацията по въпроса и да включи посочените констатации в своето заключение до 13 август 2015 г.

(9)

За да даде възможност за подходяща оценка на информацията (6) от Международната агенция за изследване на рака и с оглед на извънредно големия брой коментари от държавите членки и обществеността, Комисията удължи срока за представяне на заключението на Органа до 30 октомври 2015 г.

(10)

На 30 октомври 2015 г. (7) Органът предаде на Комисията заключението си за това дали може да се очаква глифозат да отговаря на критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 28 януари 2016 г. Комисията представи проекта на доклад за преразглеждане относно глифозат пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(11)

На заявителя бе дадена възможност да представи коментарите си по проекта на доклада за преразглеждане.

(12)

Обсъжданията в рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите на 18 и 19 май 2016 г. показаха, че конкретно по отношение на глифозат редица държави членки, в качеството си на отговарящи за управлението на риска, считат, че преди да се вземе решение за подновяване на одобрението, е целесъобразно да се получи становище от Комитета за оценка на риска към Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“) относно хармонизираното класифициране във връзка с канцерогенността на глифозат, тъй като това становище може да бъде от значение за одобрението въз основа на критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(13)

Евентуалното подновяване на одобрението на глифозат беше също така широко обсъдено извън рамките на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите. На 13 април 2016 г. (8) и на 24 октомври 2017 г. (9) Европейският парламент прие резолюции по различните проекти на регламенти за изпълнение на Комисията относно подновяването на одобрението на активното вещество глифозат, а на 6 октомври 2017 г. Европейската комисия официално получи успешна Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) (10), една от трите цели на която се отнася конкретно за глифозат, с проверени подписи от най-малко един милион европейски граждани от най-малко седем държави членки.

(14)

На 17 март 2016 г. държавата членка докладчик внесе досие в съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (11), включително и за класа на опасност във връзка с канцерогенността, тъй като беше счетено, че е необходимо становище относно хармонизираното класифициране на канцерогенността на глифозат от страна на Комитета за оценка на риска към Агенцията. Предвид времето, нужно за извършването на оценка на такова досие, с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията (12) срокът на одобрението на активното вещество беше удължен от Комисията до 6 месеца от датата на получаване на становището на Комитета за оценка на риска към Агенцията, но при всички случаи най-късно до 31 декември 2017 г. Междувременно с оглед на новите научни и технически познания условията за одобрение на активното вещество бяха изменени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията (13).

(15)

На 15 март 2017 г. Комитетът за оценка на риска към Агенцията прие своето становище (14) и го представи на Комисията на 15 юни 2017 г. На 28 юни 2017 г. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие (15), с което потвърди датата на получаването му, В своето становище Комитетът за оценка на риска към Агенцията заключи единодушно, че въз основа на наличната към момента информация не е обосновано класифицирането на глифозат като опасност във връзка с канцерогенността.

(16)

В заключението си от октомври 2015 г. Органът установи пропуски в данните, поради което не може да се изключи евентуалният ендокринен механизъм на действие, установен в едно изследване. Данните по въпроса бяха предоставени твърде късно, за да бъдат включени в партньорската проверка. На 27 септември 2016 г. Комисията поиска от Органа да оцени тази допълнителна информация. На 7 септември 2017 г. (16) Органът съобщи на Комисията своето заключение във връзка с потенциалните свойства на глифозат, нарушаващи функциите на ендокринната система. В заключението си Органът потвърди, че пропуските в данните са разгледани по подходящ начин и че доказателственият материал сочи, че глифозат не притежава свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система чрез механизмите на действие на естрогена, андрогена, хормоните на щитовидната жлеза и стероидогенезата, въз основа на цялостната база данни, налична в областта на токсикологията. Наличните проучвания в областта на екотоксикологията не противоречат на това заключение.

(17)

Бе установено, че критериите за одобряване, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество глифозат. Поради това посочените критерии за одобряване се смятат за изпълнени.

(18)

Поради това е целесъобразно одобрението на глифозат да бъде подновено.

(19)

Въпреки че вече съществува голямо количество информация за активното вещество глифозат, която е оценена и е довела до заключението, че одобрението на активното вещество глифозат следва да бъде подновено, за глифозат се публикува допълнителна информация с изключително голяма честота в сравнение с други активни вещества. Поради това при определянето на срока на одобрението на глифозат следва да се вземат предвид възможностите за бърз технологичен напредък в бъдеще, както и фактът, че глифозат е един от най-широко използваните хербициди в Съюза.

(20)

С оглед на тези особености и други основателни аргументи, посочени в съображенията по-горе, както и предвид необходимостта да се осигури ниво на безопасност и защита в съответствие с целта да се осигури високо ниво на защита в Съюза, от гледна точка на управлението на риска е целесъобразно да се предвиди подновяване на одобрението на глифозат за срок от пет години, като се гарантира приоритетна преоценка на глифозат пред други активни вещества.

(21)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от него, както и с оглед на текущите научни и технически познания, е необходимо да се предвидят определени условия и ограничения.

(22)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(23)

Като се има предвид, че срокът на съществуващото одобрение на глифозат изтича на 15 декември 2017 г., настоящият регламент следва да влезе в сила възможно най-скоро.

(24)

Настоящият регламент следва да се прилага от деня след датата на изтичане на срока на одобрението на активното вещество глифозат, посочено в съображение 3.

(25)

Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо да се изготви акт за изпълнение, като председателят представи проект на акт за изпълнение пред апелативния комитет за допълнително обсъждане. Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на апелативния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество глифозат, чиито спецификации се съдържат в приложение I, се подновява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 12 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2001/99/ЕО на Комисията от 20 ноември 2001 г. за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, с цел в него да бъдат включени като активни вещества глифозат и тифенсулфурон-метил (ОВ L 304, 21.11.2001 г., стр. 14).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10).

(6)  IARC, Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, том 112 (2015 г.) Достъпен на следния интернет адрес: www.iarc.fr.

(7)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2015 г. Заключение във връзка с партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифозат като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(11):4302, стр. 107. doi:10.2903/j.efsa.2015.4302 Достъпен на следния адрес: www.efsa.europa.eu.

(8)  Резолюция на Европейския парламент от 13 април 2016 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D044281/01 – 2016/2624(RSP). Достъпна на следния интернет адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0119+0+DOC+XML+V0//BG.

(9)  Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 (D053565-01 –2017/2904(RSP). Достъпна на следния интернет адрес: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0395+0+DOC+XML+V0//BG.

(10)  Регистрационен номер в Комисията: SWD(2017)000002, достъпен онлайн. http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002?lg=bg.

(11)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията от 29 юни 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат (ОВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 52).

(13)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията от 1 август 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество глифозат (ОВ L 208, 2.8.2016 г., стр. 1).

(14)  Европейска агенция по химикалите (ECHA) (2017 г.) Становище на Комитета за оценка на риска, в което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на глифозат (ISO); N-(фосфонометил)глицин (ЕО номер: 213-997-4; CAS номер: 1071-83-6).

(15)  Известие на Комисията относно датата на получаване на становището на Комитета за оценка на риска към Европейската агенция по химикали, с което се предлага хармонизирано класифициране и етикетиране на глифозат на равнището на ЕС (ОВ C 204, 28.6.2017 г., стр. 5).

(16)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2017 г. Заключение от партньорската проверка на оценката на риска от употребата на глифозат като пестицид във връзка с потенциалните му свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(9):4979, 20 стр. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4979.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование,

идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Глифозат

CAS № 1071-83-6

CIPAC № 284

N-(фосфонометил)глицин

≥ 950 g/kg

Онечиствания:

Формалдехид, по-малко от 1 g/kg

N-нитрозо-глифозат, по-малко от 1 mg/kg

16 декември 2017 г.

15 декември 2022 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на глифозат, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално по отношение на неземеделските видове употреба;

безопасността на операторите и непрофесионалните потребители;

рискът за сухоземните гръбначни животни и за нецелевите сухоземни растения;

рискът за разнообразието и изобилието на неприцелните сухоземни членестоноги и гръбначни посредством трофични взаимодействия;

видовете употреба преди събирането на реколтата да отговарят на добрите селскостопански практики.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Държавите членки гарантират, че употребата на продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, е сведена до минимум в специфичните площи, посочени в член 12, буква а) от Директива 2009/128/ЕО.

Държавите членки гарантират равностойност между спецификациите на техническия материал, произвеждан за търговски цели, и тези на опитното вещество, използвано в токсикологичните изследвания.

Държавите членки гарантират, че продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, не съдържат коформуланта „полиетоксилиран амин от лой“ (CAS № 61791-26-2).


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 25 за глифозат се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

 

Популярно наименование,

идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

„118

Глифозат

CAS № 1071-83-6

CIPAC № 284

N-(фосфонометил)глицин

≥ 950 g/kg

Онечиствания:

Формалдехид, по-малко от 1 g/kg

N-нитрозо-глифозат, по-малко от 1 mg/kg

16 декември 2017 г.

15 декември 2022 г.

Може да бъде разрешена единствено употребата като хербицид.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на глифозат, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на подпочвените води в уязвимите райони, по-специално по отношение на неземеделските видове употреба;

безопасността на операторите и непрофесионалните потребители;

рискът за сухоземните гръбначни животни и за нецелевите сухоземни растения;

рискът за разнообразието и изобилието на неприцелните сухоземни членестоноги и гръбначни животни посредством трофични взаимодействия;

видовете употреба преди събирането на реколтата да отговарят на добрите селскостопански практики.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Държавите членки гарантират, че употребата на продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, е сведена до минимум в специфичните площи, посочени в член 12, буква а) от Директива 2009/128/ЕО.

Държавите членки гарантират равностойност между спецификациите на техническия материал, произвеждан за търговски цели, и тези на опитното вещество, използвано в токсикологичните изследвания.

Държавите членки гарантират, че продуктите за растителна защита, съдържащи глифозат, не съдържат коформуланта „полиетоксилиран амин от лой“ (CAS № 61791-26-2).


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.“


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2325 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за разрешаване на употребата на препарати от течни лецитини, хидролизирани лецитини и обезмаслени лецитини като фуражни добавки за всички видове животни и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на лецитини като фуражна добавка за всички видове животни. Впоследствие посочените добавки бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на препаратите от лецитини като фуражни добавки за всички видове животни. Заявителят подаде искане добавките да се класифицират в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „емулгатори“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 13 юли 2016 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратите от лецитини, хидролизирани лецитини и обезмаслени лецитини не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че препаратите се считат за ефикасни за употреба във фуражи като емулгатори. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно методите за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на течните лецитини, хидролизираните лецитини и обезмаслените лецитини беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените препарати следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложение I към настоящия регламент.

(6)

За да се избегнат нарушения на пазара, следва Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007 на Комисията (4) да бъде съответно изменен, като се счита за целесъобразно характеристиките на лецитините, течните лецитини, хидролизираните лецитини и обезмаслените лецитини, както и условията за употреба да бъдат хармонизирани.

(7)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложение I добавки, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „емулгатори“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕС) 2017/1007

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007 се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Преходни мерки

1.   Посочените в приложение I добавки и съдържащите ги премикси, които са произведени и етикетирани преди 4 юли 2018 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложение I добавки и са произведени и етикетирани преди 4 януари 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Комбинираните фуражи и фуражните суровини, които съдържат посочените в приложение I добавки и са произведени и етикетирани преди 4 януари 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не са отглеждани за производство на храни.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(8):4561.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1007 на Комисията от 15 юни 2017 г. за разрешаване на употребата на препарат от лецитини като фуражна добавка за всички видове животни (ОВ L 153, 16.6.2017 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg лецитини/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „емулгатори“

1c322i

Течни лецитини

Състав на добавката

Препарат от летицини:

фосфолипиди ≥ 48 %

Влага ≤ 1 %

В течно състояние

Характеристика на активното вещество

Течни летицини (CAS № 8002-43-5), извлечени от рапица, слънчоглед и/или соя

Метод за анализ  (1)

За определяне на характеристиката на фуражната добавка:

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (2) и съответните изпитвания в монографията на ФАО/СЕКХД „Лецитин“ (3)  (4)

Всички видове животни

 

4 януари 2028 г.

1c322ii

 

Хидролизирани лецитини

Състав на добавката

Препарат от хидролизирани лецитини:

фосфолипиди ≥ 44 %

Влага ≤ 1 %

В течно състояние

Характеристика на активното вещество

Течни хидролизирани лецитини (CAS № 8002-43-5), извлечени от слънчоглед и/или соя

Метод за анализ  (1)

За определяне на характеристиката на фуражната добавка:

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (2) и съответните изпитвания в монографията на ФАО/СЕКХД „Лецитин“ (3)  (4)

Всички видове животни

 

 

 

 

4 януари 2028 г.

1c322iii

Обезмаслени лецитини

Състав на добавката

Препарат от обезмаслени лецитини с минимално съдържание на: фосфолипиди ≥ 75 %

Влага ≤ 2 %

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

Твърди обезмаслени лецитини (CAS № 8002-43-5), извлечени от слънчоглед и/или соя и обезмаслени чрез екстракция с разтворител

Метод за анализ  (1)

За определяне на характеристиката на фуражната добавка:

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (2) и съответните изпитвания в монографията на ФАО/СЕКХД „Лецитин“ (3)  (4)

Всички видове животни

 

4 януари 2028 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Комбинирано резюме на спецификациите на добавките в храните, ФАО/СЕКХД — „Лецитин“, монография № 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4)  Комбинирано резюме на спецификациите на добавките в храните, ФАО/СЕКХД — методи за анализ, процедури за изпитвания и лабораторни решения, използвани при и посочени в спецификациите на добавките в храните, том 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg лецитини/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „емулгатори“

1c322

Лецитини

Състав на добавката

Препарат от лецитини с минимално съдържание на:

фосфолипиди ≥ 18 %,

лизофосфолипиди ≥ 11 %.

Влага ≤ 1 %

Характеристика на активното вещество

Лецитини (CAS № 8002-43-5), извлечени от соеви зърна

Метод за анализ  (1)

За определяне на характеристиката на фуражната добавка:

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (2) и съответните изпитвания в монографията на ФАО/СЕКХД „Лецитин“ (3)  (4)

Всички видове животни

=

6 юли 2027 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(3)  Комбинирано резюме на спецификациите на добавките в храните, ФАО/СЕКХД — „Лецитин“, монография № 4 (2007), http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-additives/specs/monograph4/additive-250-m4.pdf

(4)  Комбинирано резюме на спецификациите на добавките в храните, ФАО/СЕКХД — методи за анализ, процедури за изпитвания и лабораторни решения, използвани при и посочени в спецификациите на добавките в храните, том 4, http://www.fao.org/docrep/009/a0691e/a0691e00.htm


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2326 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за одобряване на имипротрин като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, третата алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на съществуващите активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им одобряване за употреба в биоциди. Този списък включва имипротрин.

(2)

Имипротрин бе оценен за употреба в продукти от продуктов тип 18 — инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други членестоноги, както е описан в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(3)

За оценяващ компетентен орган бе определено Обединеното кралство и на 20 юли 2016 г. то представи своя доклад за оценка заедно със своите препоръки.

(4)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на 27 юни 2017 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(5)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите от продуктов тип 18, съдържащи имипротрин, отговарят на изискванията на член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012, при условие че са спазени определени спецификации и условия, свързани с тяхната употреба.

(6)

Поради това е целесъобразно имипротринът да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 18 при спазване на определени спецификации и условия.

(7)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Имипротринът се одобрява като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

Имипротрин

Наименование по IUPAC:

реакционна маса от: 2,5-диоксо-3-проп-2-инилимидазолидин-1-илметилов (1R)-цис-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат; 2,5-диоксо-3-проп-2-инилимидазолидин-1-илметилов (1R)-транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

Номер на ЕО: 428-790-6

CAS №: 72963-72-5

≥ 870 g/kg

1 юли 2019 г.

30 юни 2029 г.

18

Разрешенията за биоциди се издават, ако са изпълнени следните условия:

1)

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакъв вид употреба, обхванат от заявление за издаване на разрешение, но неразгледан в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

2)

Предвид установените рискове за оценените видове употреба, в оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на повърхностните води, седиментите и почвата за продукти, използвани за опръскване на повърхности на закрито.

3)

За продукти, които могат да доведат до наличието на остатъчни вещества в храни или фуражи, се проверява необходимостта от определяне на нови или изменяне на съществуващите максимално допустими граници на остатъчните вещества (МДГОВ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2) или Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (3), като се предприемат всички подходящи мерки за ограничаване на риска, за да се гарантира, че приложимите МДГОВ няма да бъдат превишени.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на оцененото активно вещество. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.

(2)  Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).

(3)  Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2327 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за одобряване на 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 6

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 90, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) на 26 ноември 2009 г. Полша получи заявление за включването на активното вещество 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он в приложение I към същата директива за употреба в продукти от продуктов тип 6 — консерванти за съдове, описан в приложение V към директивата и съответстващ на продуктов тип 6, както е описан в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012.

(2)

В съответствие с член 90, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на 24 март 2016 г. Полша представи доклада за оценката заедно със своите препоръки.

(3)

На 27 юни 2017 г. Комитетът по биоцидите изготви становището на Европейската агенция по химикали, като взе предвид заключенията на оценяващия компетентен орган.

(4)

Съгласно това становище може да се очаква, че биоцидите от продуктов тип 6, които съдържат 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, отговарят на изискванията на член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 528/2012, при условие че са спазени определени спецификации и условия, свързани с тяхната употреба.

(5)

Поради това е целесъобразно 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он да бъде одобрен за употреба в биоциди от продуктов тип 6 при спазване на определени спецификации и условия.

(6)

Тъй като 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он отговаря на критериите за класифициране като кожен сенсибилизатор от подкатегория 1A (силен сенсибилизатор), посочени в точка 3.4.2.2.1.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3), изделията, които са третирани с веществото 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он или го съдържат, следва да бъдат етикетирани по подходящ начин при пускането им на пазара.

(7)

Преди одобряването на дадено активно вещество следва да се осигури разумен срок, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат мерките за подготовка, необходими за спазването на новите изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он се одобрява като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 6 при спазване на спецификациите и условията, посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална степен на чистота на активното вещество (1)

Дата на одобрението

Дата на изтичане на одобрението

Продуктов тип

Специални условия

2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

(MBIT)

Наименование по IUPAC:

2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Номер на ЕО: не е наличен

CAS №: 2527-66-4

≥ 997 g/kg

1 юли 2018 г.

30 юни 2028 г.

6

Разрешенията за биоциди се издават, ако са изпълнени следните условия:

1)

В оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на експозициите, рисковете и ефикасността, свързани с всякакъв вид употреба, обхванат от заявление за издаване на разрешение, но неразгледан в оценката на риска на активното вещество на равнището на Съюза.

2)

Предвид установените рискове за оценените видове употреба, в оценката на продукта трябва да се обърне особено внимание на:

а)

професионалните потребители;

б)

повърхностните и подпочвените води при употребата на консервирани бои и мазилки на открито и при употребата на консервирани течности, използвани при производството на хартия, текстил или кожа.

Пускането на пазара на третирани изделия се извършва, ако е изпълнено следното условие:

Лицето, отговорно за пускането на пазара на изделие, което е третирано с веществото 2-метил-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он или го съдържа, трябва да гарантира, че върху етикета на изделието е обозначена информацията, посочена в член 58, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 528/2012.


(1)  Посочената в тази графа чистота е минималната степен на чистота на оцененото активно вещество. Активното вещество в пуснатия на пазара продукт може да бъде със същата или различна чистота, ако е доказана техническата му равностойност с оцененото активно вещество.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2328 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „Skalický rubín“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 заявката на Словакия за регистрация на наименованието „Skalický rubín“ бе разгледана от Комисията и впоследствие бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.  (2)

(2)

Комисията не получи възражения по член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

В съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде предоставена правна закрила на наименованието „Skalický rubín“ и то да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „Skalický rubín“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 224, 13.7.2017 г., стр. 9.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2329 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 33, параграфи 2 и 3 и член 38, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (2) се съдържа списък с третите държави, чиито системи на производство и мерки за контрол на биологичното производство на земеделски продукти се признават за равностойни на тези, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007.

(2)

Съгласно предоставената от Коста Рика информация имената на контролните органи „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, „Control Union Certifications“ и „Primus lab“ са променени съответно на „Kiwa BCS Costa Rica Limitada“, „Control Union Perú“ и „PrimusLabs.com CR S.A.“. Освен това Коста Рика информира Комисията, че „Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería“ вече не е контролен орган и че сертификатите се издават от другите контролни органи, а не от Министерството на земеделието.

(3)

Япония информира Комисията, че нейният компетентен орган е добавил два контролни органа, а именно „Japan Food Research Laboratories“ и „Leafearth Company“, в списъка на признатите от Япония контролни органи и че имената на „Bureau Veritas Japan, Inc.“ и „Hyogo prefectural Organic Agriculture Society (HOAS)“, както и интернет адресът на „Organic Certification Association“ са променени.

(4)

Съгласно предоставената от Нова Зеландия информация интернет адресът на компетентния орган е променен.

(5)

Република Корея информира Комисията, че нейният компетентен орган е добавил контролния орган „Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU“ в списъка на признатите от Република Корея контролни органи.

(6)

Периодът на включването на Република Корея в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 приключва на 31 януари 2018 г. Като се има предвид, че Република Корея продължава да отговаря на условията, определени в член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, включването следва да се удължи за неопределен период.

(7)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се съдържа списък на контролните и надзорните органи, които са компетентни да извършват контрол и да издават сертификати в трети държави за целите на равностойността.

(8)

Периодът на признаването в съответствие с член 33, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на контролните органи, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, приключва на 30 юни 2018 г. Въз основа на резултатите от непрекъснатия надзор, извършван от Комисията, признаването на посочените контролни органи следва да се удължи до 30 юни 2021 г.

(9)

„Albinspekt“ уведоми Комисията за промяна в адреса си.

(10)

Комисията получи и разгледа искане от „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ за включване в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано „BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“ да бъде признат за продуктовите категории A и D по отношение на Турция.

(11)

Комисията получи и разгледа искане от „BIOCert Indonesia“ за включване в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано „BIOCert Indonesia“ да бъде признат за продуктовите категории А и D по отношение на Индонезия.

(12)

Комисията получи и разгледа искане от „Bio.inspecta AG“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А и D, така че да включва Афганистан, Китай и Непал.

(13)

Вписването на „Bolicert Ltd“ в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 беше временно отменено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1473 (3). За да се премахне временната отмяна, Комисията прикани „Bolicert Ltd“ да представи валиден сертификат за акредитация от IOAS (организацията за акредитация на „Bolicert Ltd“) и да вземе подходящи и навременни мерки за коригиране на положението в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007. IOAS уведоми Комисията, че организацията е решила да премахне отмяната, тъй като е получила задоволителна информация за коригиращите действия от страна на „Bolicert Ltd“. Въз основа на тази информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано „Bolicert Ltd“ да бъде включен отново в приложение IV при същите условия, както преди отмяната.

(14)

Комисията получи и разгледа искане от „CCPB Srl“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории A, B, D, E и F, така че да включва Албания, Алжир, Обединените арабски емирства и Южна Африка, за продуктовата категория A — така че да включва Уганда, за продуктовите категории A и D — така че да включва Афганистан, Армения, Етиопия, Гана, Нигерия, Сенегал и Узбекистан, за продуктовите категории A, D и E — така че да включва Беларус, Казахстан, Молдова, Русия, Сърбия, Тайланд, Таджикистан и Туркменистан, за продуктовите категории A, B, D и E — така че да включва Азербайджан, Киргизстан и Украйна, за продуктовите категории A, B и D — така че да включва Катар и за продуктовата категория D — така че да включва Тунис.

(15)

Комисията получи и разгледа искане от „Control Union Certifications“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории A, B, C, D, E и F, така че да включва Бруней, островите Кук, Френска Полинезия, Грузия, Гренада, Гвиана, Йордания, Кувейт, Ливан, Папуа-Нова Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Сейшелските острови, Таджикистан, Туркменистан и Венецуела, за продуктовите категории B, C, D (само вино) и E — така че да включва Австралия, за продуктовите категории C и E — така че да включва Нова Зеландия, за продуктовата категория B — така че да включва Тонга и Тунис и за продуктовата категория F — така че да включва Тувалу.

(16)

Комисията получи и разгледа искане от „Ecocert SA“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории D (вино) и E, така че да включва Аржентина, да се разшири признаването по отношение на Япония, Киргизстан и Зимбабве, така че да включва продуктовата категория B, признаването по отношение на Грузия и Мозамбик — така че да включва продуктовата категория E и признаването по отношение на Парагвай и Уругвай — така че да включва продуктовата категория F.

(17)

Комисията получи и разгледа искане от „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории A и D, така че да включва Боливия, Колумбия и Лаос, за продуктовите категории A, C, D и E — така че да включва Чили, за продуктовата категория D — така че да включва Коста Рика, и за продуктовите категории C и D (преработени продукти от аквакултури) — така че да включва Съединените щати.

(18)

„IMOswiss AG“ уведоми Комисията, че от 1 януари 2018 г. ще прекрати дейността си по сертифициране във всички трети държави, за които е признат, и следва да не фигурира повече в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, считано от посочената дата.

(19)

„Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ уведоми Комисията за промяна в своя интернет адрес.

(20)

Комисията получи и разгледа искане от „Letis S.A“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории A и D, така че да включва Афганистан, Етиопия, Иран, Казахстан, Молдова, Пакистан, Русия, Таджикистан, Турция и Украйна.

(21)

„Organic agriculture certification Thailand“ уведоми Комисията, че името му е променено на „Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)“, и за промяна в адреса си.

(22)

Комисията получи и разгледа искане от „Organic Control System“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А и D, така че да включва Босна и Херцеговина.

(23)

Комисията получи и разгледа искане от „Organic Standard“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири признаването по отношение на Казахстан, Киргизстан, Молдова и Русия, така че да включва продуктовата категория B, и да се разшири признаването му за вино.

(24)

Комисията получи и разгледа искане от „Organska Kontrola“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А, В и D, така че да включва Косово (4).

(25)

Комисията получи и разгледа искане от „ORSER“ за изменение на спецификациите му. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано да се разшири географският обхват на признаването му за продуктовите категории А и D, така че да включва Азербайджан, Босна и Херцеговина, Грузия, Иран, Казахстан, Киргизстан и Непал.

(26)

Комисията получи и разгледа искане от „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ за включване в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано признаването на „Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“ за продуктовите категории А и D по отношение на Боливия, Еквадор, Мексико, Мароко, Перу и Турция.

(27)

Комисията получи и разгледа искане от „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ за включване в списъка от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008. Въз основа на получената информация Комисията стигна до заключението, че е обосновано „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ да бъде признат за продуктовите категории А и D по отношение на Тайван.

(28)

DAkkS — организация за акредитация в областта на биологичното земеделие, уведоми Комисията, че е решила временно да отмени издадената от нея акредитация на „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“. Съгласно член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 Комисията може във всеки момент временно да отмени вписването на даден контролен орган в списъка от приложение IV към посочения регламент в зависимост от получената информация или когато контролният орган не е предоставил необходимата информация. „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ беше приканен от Комисията да представи валиден сертификат за акредитация и да вземе подходящи и навременни мерки за коригиране на положението в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007, но не отговори задоволително в определения срок. Поради това вписването на „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“ в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъде отменено до предоставянето на задоволителна информация.

(29)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/872 (*1), е включен „IMOcert Latinoamérica Ltda“ като признат контролен орган за продуктовите категории A и B по отношение на Аржентина и за продуктовата категория A по отношение на Коста Рика. Тъй като Аржентина и Коста Рика са включени в списъка от приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 съответно за продуктовите категории A и B и за продуктовата категория A, „IMOcert Latinoamérica Ltda“ не е могъл да бъде признат по отношение на посочените държави за посочените продуктови категории в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 в съответствие с член 10, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1235/2008. Поради това признаването за посочените продуктови категории по отношение на посочените държави следва да се заличи. Комисията прикани „IMOcert Latinoamérica Ltda“ да не сертифицира продукти, попадащи в посочените продуктови категории, тъй като тези продуктови категории погрешно са посочени по отношение на Аржентина и Коста Рика.

(30)

В приложение V към Регламент (ЕО) № 1235/2008, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1842 (5), се съдържа новият образец на сертификата за инспекция при внос на биологични продукти в рамките на електронната система за сертифициране, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1235/2008. В това приложение в бележката, отнасяща се до клетка 12 от сертификата, погрешно е посочена клетка 24 вместо клетка 21. Тази грешка следва да бъде поправена.

(31)

Поради това приложения III, IV и V към Регламент (ЕО) № 1235/2008 следва да бъдат съответно изменени и поправени.

(32)

Заличаването на „IMOcert Latinoamérica Ltda“ следва да се прилага с обратна сила от датата на влизане в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/872, а заличаването на „IMOswiss AG“ следва да се прилага от 1 януари 2018 г.

(33)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение IV се изменя и поправя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

3)

Приложение V се поправя в съответствие с приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 12 от приложение II се прилага от 12 юни 2017 г.

Точка 13 от приложение II се прилага от 1 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1473 на Комисията от 14 август 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 210, 15.8.2017 г., стр. 4).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/872 на Комисията от 22 май 2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави (ОВ L 134, 23.5.2017 г., стр. 6).

(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1842 на Комисията от 14 октомври 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 по отношение на електронния сертификат за инспекция на вносните биологични продукти и някои други елементи и на Регламент (ЕО) № 889/2008 по отношение на изискванията към консервираните или преработени биологични продукти и предаването на информация (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя, както следва:

1)

Вписването, отнасящо се до Коста Рика, се изменя, както следва:

а)

в точка 5 редът, отнасящ се до кодов номер CR-BIO-001, се заличава, а редовете, отнасящи се до кодови номера CR-BIO-002, CR-BIO-004 и CR-BIO-006, се заменят със следното:

„CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-004

Control Union Perú

www.cuperu.com

CR-BIO-006

PrimusLabs.com CR S.A.

www.primusauditingops.com“

б)

точка 6 се заменя със следното:

„6.

Органи, издаващи сертификати: посочените в точка 5.“

2)

Във вписването, отнасящо се до Япония, точка 5 се изменя, както следва:

а)

редовете, отнасящи се до кодови номера JP-BIO-001, JP-BIO-007 и JP-BIO-018, се заменят със следното:

„JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html“

б)

добавят се следните редове:

„JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/“

3)

Във вписването, отнасящо се до Нова Зеландия, точка 4 се заменя със следното:

„4.

Компетентен орган: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/“

4)

Вписването, отнасящо се до Република Корея, се изменя, както следва:

а)

в точка 5 се добавя следният ред:

„KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home“

б)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

Период на включването: неопределен.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008 се изменя и поправя, както следва:

1)

Навсякъде в приложението в точка 5 на всички вписвания датата „30 юни 2018 г.“ се заменя с „30 юни 2021 г.“

2)

Във вписването, отнасящо се до „Albinspekt“, точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: „Rr. Kavajes“, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43 (Perballe pallatit me shigjeta), Tirana, Албания“

3)

След вписването, отнасящо се до „Balkan Biocert Skopje“, се вмъква следното ново вписване:

„„BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd.“

1.

Адрес: Atatürk Mahallesi 1014 Sokak No:9/5, 35920 Selçuk- ZMR, Турция

2.

Интернет адрес: http://basakekolojik.com.tr

3.

Кодови номера, трети държави и съответни продуктови категории:

Кодов номер

Трета държава

Продуктова категория

A

B

C

D

E

F

TU-BIO-175

Турция

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство и вино.

5.

Период на включване: до 30 юни 2021 г.“.

4)

След вписването, отнасящо се до „Bioagricert S.r.l.“, се вмъква следното ново вписване:

„„BIOCert Indonesia“

1.

Адрес: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Индонезия

2.

Интернет адрес: http://www.biocert.co.id

3.

Кодови номера, трети държави и съответни продуктови категории:

Кодов номер

Трета държава

Продуктова категория

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Индонезия

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство и вино.

5.

Период на включване: до 30 юни 2021 г.“.

5)

Във вписването, отнасящо се до „Bio.inspecta AG“, в точка 3, по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„AF-BIO-161

Афганистан

x

x

CN-BIO-161

Китай

x

x

NP-BIO-161

Непал

x

x

—“

6)

След вписването, отнасящо се до „Bio Latina Certificadora“, се вмъква следното ново вписване:

„„Bolicert Ltd“,

1.

Адрес: Street Colon 756, floor 2, office 2A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Боливия

2.

Интернет адрес: http://www.bolicert.org

3.

Кодови номера, трети държави и съответни продуктови категории:

Кодов номер

Трета държава

Продуктова категория

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-126

Боливия

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство и вино.

5.

Период на включване: до 30 юни 2021 г.“.

7)

Във вписването, отнасящо се до „CCPB Srl“:

а)

в точка 3, по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„AE-BIO-102

Обединени арабски емирства

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Афганистан

x

x

AL-BIO-102

Албания

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Армения

x

x

AZ-BIO-102

Азербайджан

x

x

x

x

BY-BIO-102

Беларус

x

x

x

DZ-BIO-102

Алжир

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Етиопия

x

x

GH-BIO-102

Гана

x

x

KG-BIO-102

Киргизстан

x

x

x

x

KZ-BIO-102

Казахстан

x

x

x

MD-BIO-102

Молдова

x

x

x

NG-BIO-102

Нигерия

x

x

QA-BIO-102

Катар

x

x

x

RS-BIO-102

Сърбия

x

x

x

RU-BIO-102

Русия

x

x

x

SN-BIO-102

Сенегал

x

x

TH-BIO-102

Тайланд

x

x

x

TJ-BIO-102

Таджикистан

x

x

x

TM-BIO-102

Туркменистан

x

x

x

UA-BIO-102

Украйна

x

x

x

x

UG-BIO-102

Уганда

x

UZ-BIO-102

Узбекистан

x

x

ZA-BIO-102

Южна Африка

x

x

x

x

x“

б)

в реда, отнасящ се до Тунис, се добавя „х“ в колона D;

в)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство и продукти, обхванати от приложение III.“

8)

Вписването, отнасящо се до „Control Union Certifications“, се изменя, както следва:

а)

в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„AU-BIO-149

Австралия

x

x

x

x

BN-BIO-149

Бруней

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Острови Кук

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Гренада

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Грузия

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Гвиана

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Йордания

x

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Кувейт

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Ливан

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Нова Зеландия

x

x

PF-BIO-149

Френска Полинезия

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Папуа-Нова Гвинея

x

x

x

x

x

x

SC-BIO-149

Сейшелски острови

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

Сао Томе и Принсипи

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Таджикистан

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Туркменистан

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Тунис

x

TO-BIO-149

Тонга

x

TV-BIO-149

Тувалу

x

VE-BIO-149

Венецуела

x

x

x

x

x

x“

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство и продукти, обхванати от приложение III.“

9)

Във вписването, отнасящо се до „Ecocert SA“, точка 3 се изменя, както следва:

а)

по реда на кодовите номера се вмъква следният ред:

„AR-BIO-154

Аржентина

x

x

—“

б)

в редовете, отнасящи се до Грузия и Мозамбик, се добавя „х“ в колона E;

в)

в редовете, отнасящи се до Япония, Киргизстан и Зимбабве, се добавя „х“ в колона В;

г)

в редовете, отнасящи се до Парагвай и Уругвай, се добавя „х“ в колона F.

10)

Вписването, отнасящо се до „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)“, се изменя, както следва:

а)

в точка 3 по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„BO-BIO-144

Боливия

x

x

CL-BIO-144

Чили

x

x

x

x

CO-BIO-144

Колумбия

x

x

CR-BIO-144

Коста Рика

x

LA-BIO-144

Лаос

x

x

US-BIO-144

Съединени щати

x

x

—“

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство, вино и продуктите, обхванати от приложение III.“

11)

Вписването, отнасящо се до „Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOA)“, се заличава.

12)

Във вписването, отнасящо се до „IMOcert Latinoamérica Ltda.“, в точка 3, редовете, отнасящи се до Аржентина и Коста Рика, се заменят със следното:

„AR-BIO-123

Аржентина

x

CR-BIO-123

Коста Рика

x

x

—“

13)

Вписването, отнасящо се до „IMOswiss AG“, се заличава.

14)

Във вписването, отнасящо се до „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“, точка 2 се заменя със следното:

„2.

Интернет адрес: www.kiwabcs-oeko.com“

15)

Във вписването, отнасящо се до „Letis S.A“, в точка 3, по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„AF-BIO-135

Афганистан

x

 

x

ET-BIO-135

Етиопия

x

 

x

IR-BIO-135

Иран

x

 

x

KZ-BIO-135

Казахстан

x

 

x

MD-BIO-135

Молдова

x

 

x

PK-BIO-135

Пакистан

x

 

x

RU-BIO-135

Русия

x

 

x

TJ-BIO-135

Таджикистан

x

 

x

TR-BIO-135

Турция

x

 

x

UA-BIO-135

Украйна

x

 

x

—“

16)

Вписването, отнасящо се до „Organic agriculture certification Thailand“, се изменя, както следва:

а)

името се заменя със следното:

„„Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)““

б)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

Адрес: 102 Moo 2, Soi Ngamwongwan 23, Ngamwongwan Road, Muang District, Nonthaburi 11000, Тайланд“

17)

Във вписването, отнасящо се до „Organic Control System“, в точка 3, по реда на кодовите номера се вмъква следният ред:

„BA-BIO-162

Босна и Херцеговина

x

x

—“

18)

Вписването, отнасящо се до „Organic Standard“, се изменя, както следва:

а)

в точка 3 в редовете, отнасящи се до Киргизстан, Казахстан, Молдова и Русия, се добавя „х“ в колона В;

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство.“

19)

Във вписването, отнасящо се до „Organska Kontrola“, в точка 3, по реда на кодовите номера се вмъква следният ред:

„XK-BIO-101

Косово (*1)

x

x

x

20)

Във вписването, отнасящо се до „ORSER“, в точка 3, по реда на кодовите номера се вмъкват следните редове:

„AZ-BIO-166

Азербайджан

x

x

BA-BIO-166

Босна и Херцеговина

x

x

GE-BIO-166

Грузия

x

x

IR-BIO-166

Иран

x

x

KG-BIO-166

Киргизстан

x

x

KZ-BIO-166

Казахстан

x

x

NP-BIO-166

Непал

x

x

—“

21)

След вписването, отнасящо се до „Quality Partner“, се вмъква следното ново вписване:

„„Servicio de Certificación CAAE S.L.U.“

1.

Адрес: Avenida Emilio Lemos, 2 mod. 603, 41020 Seville, Испания

2.

Интернет адрес: http://www.caae.es

3.

Кодови номера, трети държави и съответни продуктови категории:

Кодов номер

Трета държава

Продуктова категория

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-178

Боливия

x

x

EC-BIO-178

Еквадор

x

x

MA-BIO-178

Мароко

x

x

MX-BIO-178

Мексико

x

x

PE-BIO-178

Перу

x

x

TR-BIO-178

Турция

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство.

5.

Период на включване: до 30 юни 2021 г.“.

22)

След вписването, отнасящо се до „Suolo e Salute srl“, се вмъква следното ново вписване:

„„Tse-Xin Organic Certification Corporation“

1.

Адрес: 7F., № 75, Sec.4, Nanjing E. R., Songshan Dist., Taipei City 105, Тайван (Китайска република)

2.

Интернет адрес: http://www.tw-toc.com/en

3.

Кодови номера, трети държави и съответни продуктови категории:

Кодов номер

Трета държава

Продуктова категория

A

B

C

D

E

F

TW-BIO-174

Тайван

x

x

4.

Изключения: продукти от преход към биологично производство и вино.

5.

Период на включване: до 30 юни 2021 г.“.


(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение V към Регламент (ЕО) № 1235/2008 в бележката, отнасяща се до клетка 12, думите „клетка 24“ се заменят с „клетка 21“.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/41


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2330 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за разрешаване на употребата на железен(II) карбонат, железен(III) хлорид хексахидрат, железен(II) сулфат монохидрат, железен(II) сулфат хептахидрат, железен(II) фумарат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелат на белтъчни хидролизати с желязо(II) и хелат на глицинов хидрат с желязо(II) като фуражни добавки за всички видове животни и на железен декстран като фуражна добавка за прасенца и за изменение на регламенти (ЕО) № 1334/2003 и (ЕО) № 479/2006

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

С регламенти (ЕО) № 1334/2003 (3) и (ЕО) № 479/2006 (4) на Комисията бе разрешена безсрочната употреба на съединенията на желязото железен хлорид хексахидрат, железен оксид, железен карбонат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо, хелат на глицинов хидрат с желязо, железен фумарат, железен сулфат хептахидрат и железен сулфат монохидрат (Ferric chloride hexahydrate, Ferric oxide, Ferrous carbonate, Ferrous chelate of amino acids hydrate, Ferrous chelate of glycine hydrate, Ferrous fumarate, Ferrous sulphate heptahydrate и Ferrous sulphate monohydrate) в съответствие с Директива 70/524/ЕИО. Впоследствие посочените вещества бяха вписани в Регистъра на фуражните добавки като съществуващи продукти в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент бяха подадени заявления за извършване на повторна оценка на железен хлорид хексахидрат, железен оксид, железен карбонат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо, хелат на глицинов хидрат с желязо, железен фумарат, железен сулфат хептахидрат и железен сулфат монохидрат (Ferric chloride hexahydrate, Ferric oxide, Ferrous carbonate, Ferrous chelate of amino acids hydrate, Ferrous chelate of glycine hydrate, Ferrous fumarate, Ferrous sulphate heptahydrate и Ferrous sulphate monohydrate) като фуражни добавки за всички видове животни. Освен това, в съответствие с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за железен декстран като фуражна добавка за прасенца. Заявителите отправиха искане добавките да се класифицират в категорията „хранителни добавки“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

От научни съображения и за да се избегнат евентуални недоразумения, в своите становища от 19 юни 2013 г. (5), 30 януари 2014 г. (6), 5 март 2014 г. (7), 28 април 2014 г. (8) и 27 януари 2016 г. (9) Европейският орган за безопасност на храните (Органът) препоръча прилагателното ferric (фери-) да бъде заменено с железен(III), а ferrous (феро-) — с железен(II). Органът препоръча също така с оглед на химичните характеристики на хелата на аминокиселини с желязо(II) той да бъде разделен на следните две групи: хелат на аминокиселинен хидрат с желязо(II) и хелат на белтъчни хидролизати с желязо(II).

(5)

Органът стигна до заключението, че при предложените условия на употреба железният(II) карбонат, железният(III) хлорид хексахидрат, железният(II) сулфат монохидрат, железният(II) сулфат хептахидрат, железният(II) фумарат, хелатът на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелатът на белтъчни хидролизати с желязо(II) и хелатът на глицинов хидрат с желязо(II) не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните, безопасността на потребителите и околната среда. Предвид свойствата им на дразнители за дихателните пътища, очите и кожата поради наличието на никел във всяко съединение на желязо(II) и желязо(III) следва да се вземат съответните предпазни мерки по отношение на боравенето с разглежданите добавки и съдържащите ги премикси, с цел да се избегнат проблеми във връзка с безопасността на потребителите.

(6)

В становището си от 24 януари 2017 г. (10) Органът стигна до заключението, че при предлаганите условия за употреба железният декстран не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, безопасността на потребителите и околната среда, както и че не биха възникнали проблеми във връзка с безопасността на ползвателите, при положение че са взети съответните предпазни мерки.

(7)

Органът стигна и до заключението, че железният(II) карбонат, железният(III) хлорид хексахидрат, железният(II) сулфат монохидрат, железният(II) сулфат хептахидрат, железният(II) фумарат, хелатът на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелатът на белтъчни хидролизати с желязо(II), хелатът на глицинов хидрат с желязо(II) и железният декстран са ефективни източници на желязо; биодостъпността на железния(II) карбонат обаче варира в значителна степен и се счита, че тя е по-ниска от тази на железния(II) сулфат. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери докладите относно метода за анализ на фуражните добавки във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(8)

При оценката на железния(II) карбонат, железния(III) хлорид хексахидрат, железния(II) сулфат монохидрат, железния(II) сулфат хептахидрат, железния(II) фумарат, хелата на аминокиселинен хидрат с желязо(II), хелата на белтъчни хидролизати с желязо(II) и хелата на глицинов хидрат с желязо(II) като фуражни добавки за всички видове животни и на железен декстран като фуражна добавка за прасенца беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени с изключение отнасящите се до водата за пиене. Поради това употребата на посочените вещества следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент, а употребата им чрез вода за пиене следва да се забрани.

(9)

В резултат от предоставянето с настоящия регламент на нови разрешения за употреба на железен хлорид хексахидрат, железен карбонат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо, железен фумарат, железен сулфат хептахидрат, железен сулфат монохидрат и хелат на глицинов хидрат с желязо (Ferric chloride hexahydrate, Ferrous carbonate, Ferrous chelate of amino acids hydrate, Ferrous fumarate, Ferrous sulphate heptahydrate, Ferrous sulphate monohydrate и Ferrous chelate of glycine, hydrate) и на отказа за издаване на разрешение за железен оксид (Ferric oxide) записите относно посочените вещества в регламенти (ЕО) № 479/2006 и (ЕО) № 1334/2003 следва да бъдат заличени.

(10)

Тъй като в становищата си от 24 май 2016 г. (11) Органът не можа да стигне до заключение относно безопасността на железния оксид (ferric oxide) за целевите видове, добавката и съдържащите я фуражи следва да бъдат изтеглени от пазара възможно най-бързо. От практически съображения обаче е необходимо да се предвиди ограничен във времето преходен период за изтегляне на съответните продукти от пазара, който да даде възможност на стопанските субекти да изпълнят надлежно задължението за тяхното изтегляне.

(11)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешенията за железен хлорид хексахидрат, железен карбонат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо, хелат на глицинов хидрат с желязо, железен фумарат, железен сулфат хептахидрат и железен сулфат монохидрат (Ferric chloride hexahydrate, Ferrous carbonate, Ferrous chelate of amino acids hydrate, Ferrous chelate of glycine hydrate, Ferrous fumarate, Ferrous sulphate heptahydrate и Ferrous sulphate monohydrate), издадени с Регламент (ЕO) № 1334/2003 и Регламент (ЕО) № 479/2006, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „съединения на микроелементи“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Специални условия на употреба

Разрешените за употреба и посочени в приложението вещества, които принадлежат към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „съединения на микроелементи“, не трябва да се използват във вода за пиене.

Член 3

Отказ

Отказва се издаването на разрешение за железен оксид, като веществото вече не трябва да се употребява като хранителна фуражна добавка.

Член 4

Изменение на Регламент (ЕО) № 1334/2003

В приложението към Регламент (ЕО) № 1334/2003 от вписване Е1 относно елемента Желязо-Fe се заличават следните химични формули и описания: Ferric chloride hexahydrate, Ferrous carbonate, Ferrous chelate of amino acids hydrate, Ferrous fumarate, Ferrous sulphate heptahydrate, Ferrous sulphate monohydrate и Ferric oxide.

Член 5

Изменение на Регламент (ЕО) № 479/2006

В приложението към Регламент (ЕО) № 479/2006 на Комисията се заличава вписване Е1 за добавката „Железен хелат на глицинов хидрат“.

Член 6

Преходни мерки

1.   Веществата Ferric chloride hexahydrate, Ferrous carbonate, Ferrous chelate of amino acids hydrate, Ferrous fumarate, Ferrous sulphate heptahydrate, Ferric oxide и Ferrous sulphate monohydrate (железен хлорид хексахидрат, железен карбонат, хелат на аминокиселинен хидрат с желязо, железен фумарат, железен сулфат хептахидрат, железен оксид и железен сулфат монохидрат), чиято употреба е разрешена с Регламент (ЕО) № 1334/2003 и Регламент (ЕО) № 479/2006, и премиксите, съдържащи посочените вещества, които са произведени и етикетирани преди 4 юли 2018 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

2.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посочените в параграф 1 вещества и са произведени и етикетирани преди 4 януари 2019 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, отглеждани за производство на храни.

3.   Фуражните суровини и комбинираните фуражи, които съдържат посочените в параграф 1 вещества и са произведени и етикетирани преди 4 януари 2020 г. в съответствие с правилата, приложими преди 4 януари 2018 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които не се отглеждат за производство на храни.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1334/2003 на Комисията от 25 юли 2003 г. за изменение на условията за разрешаване на редица добавки в храните за животни, принадлежащи към групата на олигоелементите (ОВ L 187, 26.7.2003 г., стр. 11).

(4)  Регламент (ЕО) № 479/2006 на Комисията от 23 март 2006 г. относно разрешение за някои добавки от групата съединения на микроелементи (ОВ L 86, 24.3.2006 г., стр. 4).

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(7):3287.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(2):3566.

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(3):3607.

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(5):4109.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(2):4396.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(2):4701.

(11)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(6):4508.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2331 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за предоставяне на правната закрила, предвидена в член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на наименованието „La Clape“ (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 99 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 97, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 заявката на Франция за регистрация на наименованието „La Clape“ беше разгледана от Комисията и впоследствие беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз.  (2)

(2)

Комисията не получи възражения по член 98 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(3)

В съответствие с член 99 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 следва да бъде предоставена правна закрила на наименованието „La Clape“ и то да бъде вписано в регистъра, посочен в член 104 от същия регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставя се правна закрила на наименованието „La Clape“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ C 259, 9.8.2017 г., стр. 3.


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2332 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за петнадесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията (3) беше открита тръжна процедура за продажбата на обезмаслено мляко на прах.

(2)

Предвид офертите, получени за петнадесетата частична покана за участие в търг, не следва да се определи минимална продажна цена.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За петнадесетата частична покана за участие в търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) 2016/2080, по отношение на която срокът за представяне на офертите изтече на 12 декември 2017 г., минимална продажна цена не се определя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 г. за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах (ОВ L 321, 29.11.2016 г., стр. 45).


РЕШЕНИЯ

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2333 НА КОМИСИЯТА

от 13 декември 2017 година

за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

(нотифицирано под номер С(2017) 8317)

(само текстовете на английски, гръцки, испански, италиански, латвийски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, френски, чешки и хърватски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (1), и по-специално член 10, параграф 2 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Допускането за свободно обращение в Европейския съюз на внесени контролирани вещества подлежи на количествени ограничения.

(2)

Комисията е длъжна да определя тези ограничения и да разпределя квоти между предприятията.

(3)

Освен това Комисията е длъжна да определя количествата на контролираните вещества, различни от флуорохлоровъглеводородите, които могат да бъдат използвани за основни лабораторни и аналитични употреби, както и имащите право да ги използват предприятия.

(4)

Определянето на разпределяните квоти за основни лабораторни и аналитични употреби трябва да гарантира, че се спазват количествените ограничения, посочени в член 10, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, като се прилага Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията (2). Тъй като в посочените количествени ограничения са включени количествата на флуорохлоровъглеводородите, лицензирани за лабораторни и аналитични употреби, следва производството и вносът на флуорохлоровъглеводороди за такива употреби също да бъдат обхванати от това разпределение.

(5)

Комисията е публикувала известие до предприятията, възнамеряващи през 2018 г. да внасят в Европейския съюз или да изнасят от Европейския съюз контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, както и до предприятията, възнамеряващи през 2018 г. да произвеждат или внасят такива вещества, предназначени за лабораторни и аналитични употреби (3), в отговор на което е получила декларации за предвидените количества за внос през 2018 г.

(6)

Количествените ограничения и квоти следва да се определят за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. в съответствие с годишния отчетен цикъл съгласно Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Количествени ограничения за допускане за свободно обращение

Количествата на контролирани вещества, обхванати от Регламент (ЕО) № 1005/2009, които могат да бъдат допуснати за свободно обращение в Съюза през 2018 г. от източници извън Съюза, са следните:

Контролирани вещества

Количество (изразено като озоноразрушаващ потенциал — ОРП в килограми)

Група I (флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115) и група II (други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди)

2 616 350,00

Група III (халони)

18 566 550,00

Група IV (тетрахлорометан)

22 330 561,00

Група V (1,1,1-трихлороетан)

1 700 000,00

Група VI (метилбромид)

480 720,00

Група VII (бромофлуоровъглеводороди)

4 630,35

Група VIII (флуорохлоровъглеводороди)

5 635 808,00

Група IX (бромохлорометан)

324 024,00

Член 2

Разпределение на квоти за допускане за свободно обращение

1.   Разпределението на квотите за флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115 и други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение I.

2.   Разпределението на квотите за халони през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение II.

3.   Разпределението на квотите за тетрахлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение III.

4.   Разпределението на квотите за 1,1,1-трихлороетан през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение IV.

5.   Разпределението на квотите за метилбромид през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение V.

6.   Разпределението на квотите за бромофлуоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение VI.

7.   Разпределението на квотите за флуорохлоровъглеводороди през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение VII.

8.   Разпределението на квотите за бромохлорометан през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. е определено за целите и за предприятията, посочени в приложение VIII.

9.   Индивидуалните квоти за отделните предприятия са посочени в приложение IX.

Член 3

Квоти за лабораторни и аналитични употреби

Квотите за внос и производство на контролирани вещества за лабораторни и аналитични употреби за 2018 г. се разпределят на предприятията от списъка в приложение X.

Максималните количества, които могат да бъдат произведени или внесени през 2018 г. за лабораторни и аналитични употреби, разпределени на тези предприятия, са посочени в приложение XI.

Член 4

Срок на действие

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2018 г. и срокът му на действие изтича на 31 декември 2018 г.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са следните предприятия:

1

2D Technologies Ltd

Fletton Avenue

Peterbrough

United Kingdom/Обединено кралство

2

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germany/Германия

3

AGC Chemicals Europe, Ltd.

York House, Hillhouse International

FY5 4QD Thornton Cleveleys

United Kingdom/Обединено кралство

4

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

Belgium/Белгия

5

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

France/Франция

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

France/Франция

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

France/Франция

8

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart 80

7860 Lessines

Belgium/Белгия

9

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Germany/Германия

10

Biovit d.o.o.

Matka Laginje 13

HR-42000 Varazdin

Croatia/Хърватия

11

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Germany/Германия

12

Butterworth Laboratories Ltd

Waldegrave Road 54-56

TW118NY LONDON

United Kingdom/Обединено кралство

13

Ceram Optec SIA

Skanstes street 7 K-1

LV-1013 Riga

Latvia/Латвия

14

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Netherlands/Нидерландия

15

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Germany/Германия

16

DIVERCHIM SA

RUE DU NOYER, ZAC du Moulin 6

95700 Roissy en France

France/Франция

17

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Germany/Германия

18

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Czech Republic/Чешка република

19

ESTO Cheb s.r.o.

Palackého 2087/8A

35002 Cheb

Czech Republic/Чешка република

20

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Germany/Германия

21

Fire Fighting Enterprises Ltd

Hunting Gate 9

SG4 0TJ Hitchin

United Kingdom/Обединено кралство

22

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Germany/Германия

23

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Italy/Италия

24

GlaxoSmithKline

Cobden Street

DD10 8EA Montrose

United Kingdom/Обединено кралство

25

Halon & Refrigerant Services Ltd

J Reid Trading Estate, Factory Road

CH5 2QJ Sandycroft

United Kingdom/Обединено кралство

26

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18

1101 EA Amsterdam

Netherlands/Нидерландия

27

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH

Wunstorfer Str. 40

30926 Seelze

Germany/Германия

28

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal/Португалия

29

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via delle Macere 20

00060 Formello

Italy/Италия

30

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Netherlands/Нидерландия

31

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Greece/Гърция

32

Labmix24 GmbH

Jonas-Elkan-Weg 4

46499 Hamminkeln

Germany/Германия

33

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spain/Испания

34

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Germany/Германия

35

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

DE-81377 Munich

Germany/Германия

36

Lyontech Engineering Ltd

Manor Industrial Estate 39

CH6 5UY Flint

United Kingdom/Обединено кралство

37

Mebrom NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgium/Белгия

38

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250

64293 Darmstadt

Germany/Германия

39

Meridian Technical Services Limited

Hailey Road 14

DA18 4AP Erith

United Kingdom/Обединено кралство

40

Mexichem UK Limited

The Heath Business and Technical Park

WA7 4QX Runcorn, Cheshire

United Kingdom/Обединено кралство

41

Ministry of Defense — Chemical Laboratory — Den Helder

Bevesierweg 4

1780CA Den Helder

Netherlands/Нидерландия

42

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Szczecinska 45

80-392 Gdansk

Poland/Полша

43

PANREAC QUIMICA S.L.U.

C/ Garraf 2

E08210 Barcelona

Spain/Испания

44

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italy/Италия

45

Rutherford Appleton Laboratory

Chilton, Didcot, Oxon

OX11 0QX Didcot

United Kingdom/Обединено кралство

46

Savi Technologie sp. z o.o.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Poland/Полша

47

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

France/Франция

48

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Germany/Германия

49

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD

The Old Brickyard, New Road

SP8 4XT Gillingham, DORSET

United Kingdom/Обединено кралство

50

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Germany/Германия

51

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

France/Франция

52

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italy/Италия

53

SPEX CertiPrep LTD

Dalston Gardens 2

HA7 1BQ Stanmore

United Kingdom/Обединено кралство

54

Sterling Chemical Malta Limited

V. Dimech Street 4

1504 FLORIANA

Malta/Малта

55

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo — Corciano (PG)

Italy/Италия

56

Syngenta Limited

Priestley Road Surrey Research Park 30

GU2 7YH Guildford

United Kingdom/Обединено кралство

57

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spain/Испания

58

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italy/Италия

59

TEGA — Technische Gase und Gastechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

D-97076 Würzburg

Germany/Германия

60

Thomas Swan & Co. Ltd.

Rotary Way

DH8 7ND Consett County Durham

United Kingdom/Обединено кралство

61

VALLISCOR EUROPA LIMITED

3rd Floor Kilmore House Park Lane Spencer Dock

D01 YE64 Dublin 1

Ireland/Ирландия

 

 

Съставено в Брюксел на 13 декември 2017 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 537/2011 на Комисията от 1 юни 2011 г. относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 147, 2.6.2011 г., стр. 4).

(3)  ОВ C 43, 10.2.2017 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГРУПИ I и II

Квоти за внос на флуорохлоровъглероди 11, 12, 113, 114 и 115 и на други напълно халогенирани флуорохлоровъглероди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и като производствени агенти през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Abcr GmbH (Германия)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (Нидерландия)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (Италия)

Syngenta Limited (Обединено кралство)

Tazzetti SAU (Испания)

Tazzetti SpA (Италия)

TEGA — Technische Gase und Gasetechnik GmbH (Германия)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ГРУПА III

Квоти за внос на халони, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и използване за критични употреби през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Abcr GmbH (Германия)

ARKEMA FRANCE (Франция)

ATELIERS BIGATA SASU (Франция)

BASF Agri-Production S.A.S. (Франция)

EAF protect s.r.o. (Чешка република)

ESTO Cheb s.r.o. (Чешка република)

Fire Fighting Enterprises Ltd (Обединено кралство)

GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (Италия)

Halon & Refrigerant Services Ltd (Обединено кралство)

INTERGEO LTD (Гърция)

Lyontech Engineering Ltd (Обединено кралство)

Meridian Technical Services Limited (Обединено кралство)

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o. (Полша)

Savi Technologie sp. z o.o. (Полша)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГРУПА IV

Квоти за внос на тетрахлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина и като производствен агент през периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Abcr GmbH (Германия)

ARKEMA FRANCE (Франция)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (Германия)

Ceram Optec SIA (Латвия)


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ГРУПА V

Квоти за внос на 1,1,1-трихлороетан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

ARKEMA FRANCE (Франция)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ГРУПА VI

Квоти за внос на метилбромид, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Abcr GmbH (Германия)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Германия)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (Нидерландия)

Mebrom NV (Белгия)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ГРУПА VII

Квоти за внос на бромофлуоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Abcr GmbH (Германия)

GlaxoSmithKline (Обединено кралство)

Hovione FarmaCiencia SA (Португалия)

R.P. CHEM s.r.l. (Италия)

Sterling Chemical Malta Limited (Малта)

Sterling SpA (Италия)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (Ирландия)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ГРУПА VIII

Квоти за внос на флуорохлоровъглеводороди, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Abcr GmbH (Германия)

AGC Chemicals Europe, Ltd. (Обединено кралство)

ARKEMA FRANCE (Франция)

Bayer CropScience AG (Германия)

Chemours Netherlands B.V. (Нидерландия)

Dyneon GmbH (Германия)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (Нидерландия)

Solvay Fluor GmbH (Германия)

Solvay Specialty Polymers France SAS (Франция)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (Италия)

Tazzetti SAU (Испания)

Tazzetti SpA (Италия)


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ГРУПА IX

Квоти за внос на бромохлорометан, разпределени на вносителите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 с цел използване като изходна суровина за периода от 1 януари до 31 декември 2018 г.

Предприятие

Albemarle Europe SPRL (Белгия)

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A. (Нидерландия)

LABORATORIOS MIRET S.A. (Испания)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия)

Thomas Swan & Co. Ltd. (Обединено кралство)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (Ирландия)


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

(търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува)


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Предприятия, които имат право на производство или внос за лабораторни и аналитични употреби през 2018 г.

Квотите от контролирани вещества, които могат да бъдат използвани за лабораторни и аналитични употреби, се разпределят на:

Предприятие

2D Technologies Ltd (Обединено кралство)

Abcr GmbH (Германия)

ARKEMA FRANCE (Франция)

Baxter S.A. (Белгия)

Biovit d.o.o. (Хърватия)

Butterworth Laboratories Ltd (Обединено кралство)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (Германия)

DIVERCHIM SA (Франция)

F-Select GmbH (Германия)

Honeywell Fluorine Products Europe BV (Нидерландия)

Honeywell Speciality Chemicals Seelze GmbH (Германия)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (Италия)

Labmix24 GmbH (Германия)

LGC Standards GmbH (Германия)

Ludwig-Maximilians-University (Германия)

Merck KGaA (Германия)

Mexichem UK Limited (Обединено кралство)

Ministry of Defense (Министерство на отбраната)— Chemical Laboratory (химическа лаборатория)— Den Helder (Нидерландия)

PANREAC QUIMICA S.L.U. (Испания)

Rutherford Appleton Laboratory (Обединено кралство)

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl (Франция)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (Германия)

SIGMA-ALDRICH COMPANY LTD (Обединено кралство)

Solvay Fluor GmbH (Германия)

Solvay Specialty Polymers France SAS (Франция)

SPEX CertiPrep LTD (Обединено кралство)

VALLISCOR EUROPA LIMITED (Ирландия)


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

(търговска информация с чувствителен характер — поверителна — да не се публикува)


15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/64


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2334 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2017 година

за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на креозота за употреба в биоциди от продуктов тип 8

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 14, параграф 5 от него,

след консултация с Постоянния комитет по биоцидите,

като има предвид, че:

(1)

Активното вещество креозот е включено в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) за употреба в биоциди от продуктов тип 8 и в съответствие с член 86 от Регламент (ЕС) № 528/2012 се счита за одобрено съгласно посочения регламент, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към посочената директива.

(2)

Срокът на одобрението на креозота ще изтече на 30 април 2018 г. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на 27 октомври 2016 г. бе подадено заявление за подновяване на одобрението на посоченото активно вещество.

(3)

На 14 юли 2017 г. Обединеното кралство в качеството си на оценяващ компетентен орган уведоми службите на Комисията, че ще бъде необходима пълна оценка. Съгласно член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за извършването на пълна оценка се предоставят 365 дни. По време на оценката при необходимост оценяващият компетентен орган може да поиска от заявителя да предостави достатъчно данни за извършването на оценката съгласно предвиденото в член 8, параграф 2 от посочения регламент. В такъв случай 365-дневният срок временно спира да тече за не повече от общо 180 дни, освен ако това не е оправдано от естеството на изисканите данни или от изключителни обстоятелства.

(4)

Съгласно член 14, параграф 3 от същия регламент в срок от 270 дни след получаване на препоръката на оценяващия компетентен орган Европейската агенция по лекарствата (Агенцията) трябва да изготви и представи пред Комисията становище относно подновяването на одобрението на активното вещество.

(5)

Освен това, тъй като креозотът е класифициран като канцерогенно вещество от категория 1В и отговаря на критериите за устойчиво, биоакумулиращо и токсично вещество (PBT вещество) или много устойчиво и много биоакумулиращо вещество (vPvB вещество) (PBT или vPvB) съгласно приложение XIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3), той отговаря на критериите за изключване, посочени в член 5, параграф 1, букви а) и д) от Регламент (ЕС) № 528/2012. Поради това ще бъде необходимо да се проучи допълнително дали е изпълнено поне едно от условията от член 5, параграф 2, първа алинея от посочения регламент и съответно дали одобрението на креозота може да бъде подновено.

(6)

От изложеното по-горе става ясно, че поради причини извън контрола на заявителя има вероятност срокът на одобрението на креозота да изтече, преди да бъде взето решение относно подновяването му. Поради това е целесъобразно да се отложи датата на изтичане на срока на одобрението на креозота за срок, който ще бъде достатъчно дълъг, за да даде възможност за разглеждане на заявлението. С оглед на сроковете, предвидени за оценка от страна на оценяващия компетентен орган и за подготовка и представяне на становище от Агенцията, както и на срока, необходим за вземане на решение дали е изпълнено поне едно от условията, изброени в член 5, параграф 2, първа алинея от посочения регламент, и съответно дали одобрението на креозота може да бъде подновено, е целесъобразно датата на изтичане на срока на одобрението на креозота да бъде отложена до 31 октомври 2020 г.

(7)

Освен по отношение на датата на изтичане на срока на одобрението, креозотът следва да продължава да бъде одобрен, ако са спазени спецификациите и условията, определени в приложение I към Директива 98/8/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Датата на изтичане на срока на одобрението на креозота за употреба в биоциди от продуктов тип 8 се отлага до 31 октомври 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


НАСОКИ

15.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/66


НАСОКИ (ЕС) 2017/2335 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 ноември 2017 година

относно процедурите за събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2017/38)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграфи 2 и 5 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1, 12.1 и 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) установява общ набор от подробни аналитични данни за кредитите (наричан по-долу „АнаКредит“), който включва данни за кредитите от всички държави членки, чиято парична единица е еврото. АнаКредит ще подпомага Евросистемата, ЕСЦБ и Европейския съвет за системен риск (ЕССР) при изпълнението на техните задачи, включително анализа на паричната политика и операциите по паричната политика, управлението на риска, наблюдението на финансовата стабилност, както и макропруденциалната политика и изследвания и банковия надзор.

(2)

Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/13) (1) предвижда, че отчетни единици, които са резиденти в отчетна държава членка, трябва да отчитат данни за кредитите и референтни данни за контрагентите на националната централна банка (НЦБ) на тази държава членка. НЦБ на отчетни държави членки са задължени да предават тези данни на Европейската централна банка (ЕЦБ). Поради това е необходимо да се определят процедурите за такова предаване в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13). По-специално е необходимо НЦБ да предоставят референтни данни за контрагентите и, ако е приложимо, да регистрират контрагентите в базата данни „Регистър на институциите и филиалите“ (RIAD), централния регистър, който съдържа атрибутите на индивидуалните организационни единици, както и различните видове взаимоотношения между тях, които, inter alia, позволяват своевременното извличане на груповите структури според различните определения в RIAD.

(3)

Освен това е необходимо да се определят ясно отговорностите на НЦБ за отчитането на ЕЦБ на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите на наблюдавани единици, които са чуждестранни клонове в отчетната държава членка, за да се улесни намаляването на двойното отчитане и по този начин да се гарантира прилагането на ефективни и ефикасни статистически процедури по цялата верига на изготвяне на статистически данни.

(4)

АнаКредит може също така да обхваща данни за кредитите от държави членки, чиято парична единица не е еврото, но които решават да станат отчетни държави членки, като приемат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) в националното си право или по друг начин наложат съответните изисквания за отчетност съгласно националното си право. Тези държави членки могат също така да приемат разпоредбите на настоящите насоки в националното си право или по друг начин да приложат мерки в съответствие с националното си право, за да осигурят изпълнението на приложимите задължения от тяхна страна за предаване на данни на ЕЦБ по хармонизиран начин.

(5)

Съгласно член 24 от Насоки ЕЦБ/2014/15 (2), НЦБ предават и поддържат всички референтни данни, които описват институционални единици или правни единици, ако е приложимо, които са необходими за статистически цели чрез RIAD. Данните от RIAD също така се използват за изготвяне на официалните списъци на парично-финансови институции (ПФИ), инвестиционни фондове, дружества със специална инвестиционна цел, институции от значение за статистиката на плащанията и застрахователни дружества.

(6)

RIAD следва да бъде регистърът на референтни данни относно всички контрагенти, определени в Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13). Еднозначното идентифициране на всички контрагенти е предпоставка за правилното функциониране на АнаКредит.

(7)

Необходимо е да се определи обхватът на данните, които следва да се предоставят в съответствие с член 11 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), съгласно който НЦБ могат да създават канали за обратна връзка или да усъвършенстват съществуващи канали за обратна връзка на отчетните единици, като използват подгрупа от данни за кредитите, събрани съгласно този регламент. Тези канали за обратна връзка помагат за предоставянето на отчетните единици на по-широка основа за извършваните от тях оценки на кредитоспособността, по-специално по отношение на трансграничните длъжници, както и за подобряване управлението на риска на кредитните институции и на другите заемодатели. Каналът за обратна връзка може да увеличи приноса на ЕСЦБ за пруденциалния надзор над кредитните институции и стабилността на финансовата система.

(8)

ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ на отчетните държави членки следва да установи на последващ етап правна рамка, уреждаща подробностите относно обхвата и прилагането на каналите за обратна връзка. Правната рамка не следва да възпрепятства НЦБ да обменят референтни данни за контрагентите с техните съответни отчетни единици, ако това се счита за необходимо за подобряване ефективността и последователността на отчетната процедура и допринасяне за по-доброто качество на референтните данни за контрагентите, съхранявани в RIAD.

(9)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно въвеждане на технически изменения в приложенията към настоящите насоки, при условие че те не променят залегналата концептуална рамка и не оказват влияние върху тежестта на отчетността. При прилагането на тази процедура се вземат предвид становищата на Комитета по статистика на ЕСЦБ. НЦБ и други комитети на ЕСЦБ могат да правят предложения за такива технически изменения в приложенията посредством Комитета по статистика,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

Настоящите насоки уреждат подробностите относно задълженията на НЦБ да предават на ЕЦБ данни за кредитите и референтни данни за контрагентите, събирани съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), включително отговорностите на НЦБ за регистриране на контрагенти в RIAD, както и относно процедурите за предаване на такива данни.

Член 2

Определения

Използваните в настоящите насоки термини имат същото значение като тези, определени в Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

За целите на настоящите насоки се използват също и следните определения:

1)

„данни за кредити“ са подробни данни за кредити и данни за кредитния риск;

2)

„чуждестранен клон в отчетна държава членка“ или „чуждестранен клон в ОДЧ“ е чуждестранен клон, резидент в отчетна държава членка, който представлява юридически зависима част от кредитна институция, резидент в друга отчетна държава членка;

3)

„главно управление на предприятие“ е юридическото лице, от което чуждестранният клон е юридически зависима част;

4)

„НЦБ на държавата по произход“ е НЦБ на отчетната държава членка, в която е резидент кредитната институция, от която чуждестранният клон е юридически зависима част;

5)

„НЦБ на приемащата държава“ е НЦБ на отчетната държава членка, в която чуждестранният клон е резидент;

6)

„код по RIAD“ е уникалният идентификатор на контрагент за всички контрагенти, когато се отчита от НЦБ на ЕЦБ;

7)

„компетентна НЦБ“ за целите на определяне на ролите и отговорностите в областта на референтните данни за контрагентите е НЦБ на отчетната държава членка, в която контрагентът е резидент. ЕЦБ трябва да се счита за компетентната НЦБ за контрагентите, които не са резиденти в отчетна държава членка;

8)

„инициираща НЦБ“ за целите на определяне на ролите и отговорностите в областта на референтните данни за контрагентите е НЦБ на отчетната държава членка, която отчита на ЕЦБ референтни данни за контрагентите, които са резиденти в различна държава членка;

9)

„изходни данни“ са данни, създадени от ЕЦБ в обхвата на данни за кредити и референтни данни за контрагентите;

10)

„управление на качеството на данните“ или „УКД“ означава осигуряване, проверяване и поддържане на качеството на изходните данни посредством използването и прилагането на цели на УКД, параметри на УКД и прагове на УКД;

11)

„цел на УКД“ означава референтен показател за оценка на качеството на изходните данни;

12)

„параметър на УКД“ означава статистически показател, измерващ равнището, на което е постигната определена цел на УКД;

13)

„праг на УКД“ означава минималното равнище на работа по проверка, която е необходимо да бъде извършена, за да бъдат изпълнени изискванията на рамката за УКД към цел на УКД.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА НЦБ ЗА ДАННИ ЗА КРЕДИТИ И РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА КОНТРАГЕНТИТЕ

Член 3

Общи задължения за отчетност на НЦБ за данни за кредити и референтни данни за контрагентите

НЦБ съставя и отчита на ЕЦБ данни за кредити и референтни данни за контрагентите в съответствие със схемите, посочени в приложения I—IV към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), при спазване на правата на НЦБ за предоставяне на дерогации или за позволяване на намалена периодичност на отчитане в съответствие с член 16 от този регламент.

Член 4

Специални задължения за отчетност на НЦБ, периодичност и срокове

1.   НЦБ предават на ЕЦБ данни за кредити и референтни данни за контрагентите, събрани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), съгласно посоченото в член 13, параграфи 4—8 от същия регламент.

2.   НЦБ идентифицират всеки атрибут на данните за кредити, който е:

а)

неприложим: това означава атрибут на данни, който не се прилага към инструмент, защита или контрагент, за който се отнася; или

б)

неизискуем: това означава атрибут на данни, който е изрично посочен като информация, която не трябва да бъде отчитана в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), или който НЦБ е решила да не събира в съответствие със същия регламент.

3.   НЦБ осигуряват, че за всяка референтна дата за отчитане всички съответни контрагенти са регистрирани в RIAD и имат референтни данни за контрагентите, които са валидни към тази референтна дата за отчитане. Въпреки че същата дата на предаване се прилага както за данни за кредитите, така и за референтни данни за контрагентите в съответствие с член 13, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), НЦБ полагат разумни усилия да предоставят референтни данни за контрагентите и, ако е приложимо, да регистрират контрагента в RIAD, поне един ден преди предаването на съответните данни за кредитите.

Член 5

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.   НЦБ идентифицират и преглеждат действителната съвкупност от отчетни единици въз основа на:

а)

определението за „действителна съвкупност от отчетни единици“ в член 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

б)

дерогациите, предоставени от НЦБ съгласно член 16 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), отчитайки общото салдо по кредитите на всички сектори, отчитани на НЦБ за края на декември от предходната календарна година съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) (3);

в)

информация, предоставена от отчетните единици на НЦБ относно сливане, разделяне или преобразуване, което може да окаже влияние върху изпълнението на статистическите им задължения;

г)

договорености, сключени между съответните НЦБ с цел избягване на двойната отчетност за чуждестранни клонове в съответствие с член 6, параграф 3 и член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

д)

договорености, сключени между съответните НЦБ за разпределение на отговорностите по отношение на чуждестранните клонове в ОДЧ в съответствие с член 6 от настоящите насоки.

2.   Без да се засяга включването в действителната съвкупност от отчетни единици на нови отчетни единици, установени в отчетни държави членки след първото отчитане съгласно Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), НЦБ проверяват изпълнението на условията, посочени в член 16 от същия регламент за предоставяне или оттегляне на дерогация. НЦБ изпълняват тази задача през първото тримесечие на всяка година въз основа на статуса на действителната съвкупност от отчетни единици през месец декември от предходната година. НЦБ могат да решат да отложат тази задача до първото тримесечие на 2021 г.

3.   НЦБ осигуряват, че за всяка референтна дата за отчитане следните контрагенти са регистрирани в RIAD:

а)

отчетни единици в съответствие с член 1, точка 8 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), които са резиденти в същата отчетна държава членка, в която е и НЦБ;

б)

наблюдавани единици, които са чуждестранни клонове на отчетни единици, посочени в буква а), в съответствие с член 1, точка 9 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

в)

главни управления на предприятия на наблюдавани единици, посочени в буква б).

НЦБ регистрират тези контрагенти, веднага щом изпълнят критериите, за да станат: i) отчетна единица, ii) наблюдавана единица, или iii) главно управление на предприятие на наблюдавана единица, и винаги преди първата референтна дата за отчитане, след която са изпълнили критериите, за да станат такива контрагенти.

4.   НЦБ осигуряват, че за всяка референтна дата за отчитане следната информация е регистрирана в RIAD за всяка наблюдавана единица:

а)

взаимоотношения между наблюдаваната единица и юридическото лице, от което е част наблюдаваната единица;

б)

референтната дата, на която наблюдаваните единици отчитат информация на АнаКредит;

в)

дерогациите, които се прилагат, като се указва дали:

i)

дерогацията е предоставена в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

ii)

дерогацията обхваща някои или всички изисквания за отчетност, определени в член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); или

iii)

дерогацията е предоставена на чуждестранни клонове съгласно договореност, сключена между съответните НЦБ за избягване на двойната отчетност в съответствие с член 6, параграф 3 и член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

г)

потвърждение дали НЦБ е решила да не събира информация в съответствие с член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

д)

потвърждение дали се прилага задължението за отчитане на данни за кредитите само на тримесечна база в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

е)

потвърждение дали наблюдаваната единица трябва да отчита данни за риска от контрагента само на тримесечна база в съответствие с образец 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

5.   НЦБ на държавата по произход регистрира в RIAD решението да не събира изобщо или да събира само част от атрибутите на данните на чуждестранен клон, изброени в образец 1 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), от юридическото лице, от което е част, когато тези инструменти се държат или обслужват от чуждестранен клон, който е резидент в друга отчетна държава членка, в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от този регламент.

6.   НЦБ на приемащата държава регистрира в RIAD решението да не събира изобщо или да събира само част от атрибутите на данните, изброени в образец 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), от чуждестранен клон, който е част от юридическо лице, което е резидент в друга отчетна държава членка, в съответствие с член 6, параграф 3, буква б) от същия регламент.

7.   Съответната НЦБ уведомява ЕЦБ за процедурите, които са планирани съгласно член 15 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) за изпълнение на изисквания за статистическа отчетност, установени в същия регламент, в случай на сливане, разделяне или преобразуване, включващо една или повече отчетни единици, което може да окаже влияние върху изпълнението на задълженията им за статистическа отчетност.

Член 6

Разпределение на отговорностите за чуждестранни клонове в ОДЧ

1.   Когато юридическото лице и някой от чуждестранните му клонове са резиденти в различни отчетни държави членки, НЦБ полагат разумни усилия за избягване на двойната отчетност на същите данни в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) чрез координиране на събирането от тяхна страна на атрибутите на данните, изброени в образци 1 и 2 от приложение I към същия регламент, от съответната отчетна единица и нейните чуждестранни клонове.

2.   Приложение II към настоящите насоки определя разпределението на отговорностите за НЦБ, които отчитат данни за кредитите и референтни данни за контрагентите на чуждестранни клонове в ОДЧ на ЕЦБ, вземайки предвид дерогациите, предоставени на отчетните единици.

3.   При спазване на параграф 4 НЦБ на държавата по произход и НЦБ на приемащата държава, участващи в събирането на данни от чуждестранен клон в ОДЧ, могат да се договорят за различно разпределение на отговорностите за отчитането на ЕЦБ на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите, което има предимство пред разпределението на отговорностите, установено в приложение II към настоящите насоки. В съответствие с тази договореност НЦБ на държавата по произход и НЦБ на приемащата държава уведомяват ЕЦБ и регистрират в RIAD следната информация:

а)

НЦБ, която отговаря за предаването на ЕЦБ на информацията, посочена в образец 1 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

б)

НЦБ, която отговаря за предаването на ЕЦБ на информацията, посочена в образец 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

И двете НЦБ регистрират в RIAD съответните референтни данни за контрагентите.

4.   Договореността за замяна на разпределението на отговорностите за предаване на образци 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) не може да доведе до предаване на по-малко данни за кредитите на ЕЦБ в сравнение с правилата, посочени в приложение II, без това да засяга решението на НЦБ да не събира атрибути на данните в съответствие с член 7 от този регламент.

5.   Ако съществува договореност между две съответни НЦБ съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), в резултат на което само една от тях събира и предава всички данни (образци 1 и 2) от чуждестранен клон в ОДЧ на ЕЦБ, тогава:

а)

НЦБ, която не предава данни на ЕЦБ, може да реши да не събира данни от този чуждестранен клон в ОДЧ в съответствие с член 8, параграф 5 и член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), за да се избегне двойната отчетност; и

б)

ЕЦБ изпраща предадените данни по отношение на чуждестранния клон в ОДЧ на НЦБ, която не предава данни на ЕЦБ, за използване в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

Член 7

Преходни разпоредби относно предаването на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите

1.   Когато НЦБ упражняват своите права в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) да отложат първото предаване към ЕЦБ на данни за кредитите, които се отнасят до всички референтни дати за отчитане преди 1 февруари 2019 г., първото предаване се извършва не по-късно от 31 март 2019 г.

2.   Без да се засяга член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), ако се възползва от преходната разпоредба за данни за кредитите, посочена в параграф 1, НЦБ може да отложи първото предаване към ЕЦБ на референтни данни за контрагентите, при условие че предава тези данни на ЕЦБ шест месеца преди първото отчитане на данни за кредитите, но при всички случаи не по-късно от 30 септември 2018 г.

3.   Без да се засяга член 19 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), НЦБ регистрират в RIAD своето решение да отложат първото предаване на данни за кредитите на ЕЦБ до 30 юни 2018 г. Тази информация може да бъде актуализирана преди първото отчитане на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите, в случай че НЦБ трябва да отложат първото предаване.

4.   По отношение на първото отчитане на месечни и тримесечни данни за кредитите НЦБ уведомяват ЕЦБ до 31 март 2018 г. за своята съответна избрана действителна съвкупност от отчетни единици, като регистрират тази информация в RIAD.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА КОНТРАГЕНТИТЕ В RIAD

Член 8

Идентифициране на контрагентите в RIAD

1.   НЦБ идентифицират всеки контрагент, чиито данни отчитат, независимо дали е резидентен или не, чрез неговия уникален код по RIAD, вземайки предвид условията, установени в настоящите насоки.

2.   НЦБ предприемат всички възможни мерки за правилното идентифициране на съответните контрагенти в RIAD и обозначават тези контрагенти, независимо от държавата им по резидентност, чрез съответния код по RIAD. Това се прилага също така, когато НЦБ използва само образец 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) за събиране и предаване на ЕЦБ на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите в случаи, когато друга НЦБ използва образец 1 от приложение I към същия регламент за събиране и предаване на данни по отношение на същия контрагент и когато на отчетните единици са предоставени частични дерогации.

3.   НЦБ използват правилните кодове по RIAD за обозначаване на всички контрагенти последователно във времето и ги актуализират своевременно, ако има промени, като например когато компетентната НЦБ се намесва да замени временен код с официален код по RIAD.

4.   НЦБ могат да изискват от отчетните единици да използват специфичен набор от идентификатори на контрагенти. Приложение IV към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) предвижда, че съответната НЦБ може да позволи на отчетните единици да използват специфичен за отчетната единица идентификатор на контрагент за обозначаване на контрагентите за първоначалното предаване. В такъв случай НЦБ, използвайки образец 1 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) за събиране на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите, създава съответствие между различните идентификатори на контрагенти, използвани от отчетните единици за обозначаване на един и същи контрагент и съответстващия код по RIAD, който следва да се използва за вторичното предаване.

5.   НЦБ осигуряват, че всички контрагенти, свързани с инструменти, отчитани в АнаКредит, независимо от ролята и страната по резидентност на самия контрагент, са регистрирани в RIAD към съответната референтна дата за отчитане. НЦБ полагат разумни усилия да регистрират новия контрагент в RIAD поне един ден преди предаването на ЕЦБ на данните за кредитите по инструментите, с които е свързан контрагентът.

Член 9

Предаване на референтни данни за контрагентите на RIAD

1.   НЦБ отчитат на ЕЦБ референтни данни за контрагентите в съответствие с набора от референтни данни за контрагентите в образец 1 от приложение I и в таблици 2 и 3 от приложение III към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

2.   НЦБ могат да получават референтни данни за контрагентите, включително идентификатори, от съответните отчетни единици или чрез меморандуми за разбирателство, сключени с национални статистически институти, национални компетентни органи или други национални институции, при условие че тази информация може да бъде използвана за целите, определени в Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета (4).

3.   НЦБ актуализират референтните данни за контрагентите, които предават на ЕЦБ, веднага щом узнаят за промяна на един или повече атрибути на данните. Това се прилага както за резидентни, така и за нерезидентни контрагенти.

4.   Въпреки че могат да решат да не събират определени атрибути на референтни данни за контрагентите от отделни отчетни единици, например когато атрибутът е маркиран с „N“ в таблици 2 и 3 от приложение III към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), НЦБ съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) следва винаги да отчитат в RIAD идентификационен код на правния субект (LEI), независимо от ролята и страната по резидентност на самия контрагент. Ако контрагентът не е обозначен с LEI, НЦБ отчитат национален идентификатор от списъка с националните идентификатори, публикуван на уебсайта на ЕЦБ като приложение към Ръководството за отчитане в АнаКредит (AnaCredit Reporting Manual).

5.   В допълнение към задължителните идентификатори на правни субекти, изискуеми от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), НЦБ следва да отчита в RIAD другите национални идентификатори, които са налични за даден контрагент, при условие че тази информация може да бъде използвана в съответствие с режима на поверителност, установен в Регламент (ЕО) № 2533/98.

6.   НЦБ не са задължени да отчитат референтна информация за контрагентите в RIAD, ако контрагентът е включен в списъка на международни организации, който е публикуван на уебсайта на ЕЦБ като приложение към Ръководството за отчитане в АнаКредит и който се актуализира редовно от ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ. В такива случаи НЦБ използват единствено правилния код по RIAD за идентифициране на международната организация при предоставянето на данни за кредитите на ЕЦБ. Това също така се прилага по отношение на контрагенти в списъка на ПФИ, освен когато контрагентът действа като длъжник, в който случай НЦБ спазват общите изисквания за отчетност за референтни данни за контрагентите.

Член 10

Отговорност на НЦБ за идентифициране на резидентни контрагенти, регистрирани в RIAD

1.   НЦБ отговарят за еднозначното идентифициране на всички резидентни контрагенти в RIAD и предприемат всички възможни мерки, за да се избягват случаи, в които два или повече отделни записа в RIAD се отнасят за един и същ резидентен контрагент.

2.   В приложение I се съдържа подробна информация относно стъпките, които НЦБ предприемат, за да гарантират еднозначното идентифициране на контрагентите в RIAD и управлението на техните референтни данни.

3.   След като резидентен контрагент е регистриран в RIAD с временен код по RIAD, компетентната НЦБ оценява най-късно до последния работен ден на втория месец след датата на получаване на списъка с потенциални дублирания от централната служба за идентифициране, дали новият временен контрагент дублира съществуващ резидентен контрагент, или е изцяло нов контрагент. В първия случай, когато има съответствие, компетентната НЦБ избира предпочитаното съответствие от предложения списък, в резултат на което определя като невалиден („замразява“) новия временен контрагент в полза на съответстващия съществуващ резидентен контрагент („активен“ контрагент). В последния случай, когато липсва съответствие, компетентната НЦБ обозначава новия временен контрагент с официален код по RIAD.

4.   При разрешаване на случаи на дублиране НЦБ първо обработва случаите, които включват нови временни резидентни контрагенти с най-големите експозиции съгласно отчетените на ЕЦБ данни за кредитите.

5.   НЦБ използват цялата налична информация на национално ниво, за да гарантират, доколкото това е възможно, че референтната информация за резидентните контрагенти, регистрирани в RIAD, е пълна, точна и актуална. За тази цел НЦБ оценяват всички надеждни източници на информация, при условие че тази информация може да бъде използвана в съответствие с режима на поверителност, установен в Регламент (ЕО) № 2533/98, с оглед на въвеждането в RIAD на възможно най-добрата референтна информация за всички съответни контрагенти.

6.   В случай на контрагенти, които са резиденти в държава, за която няма компетентна НЦБ, която да предоставя референтни данни за контрагентите, ЕЦБ осигурява еднозначното идентифициране и референтни данни за тези контрагенти при условията на полагане на разумни усилия и въз основа на наличната информация, следвайки стъпките, които се изисква да бъдат предприети от „компетентната НЦБ/ЕЦБ“, в приложение I към настоящите насоки. При това ЕЦБ първо обработва случаите, които включват контрагенти с най-големите експозиции съгласно наличната в АнаКредит информация.

7.   RIAD калкулира за всеки контрагент достоверния запис за всеки атрибут на данните според предварително определени правила за съставяне, отдавайки предимство на всички потенциални източници на кандидати. Ако стандартните правила за съставяне (класиране между всички потенциални източници), определени от ЕЦБ, не се считат за подходящи, НЦБ определят и съобщават на ЕЦБ писмено правилата за съставяне, които се прилагат в RIAD за калкулиране на достоверния запис на референтните данни за всички резидентни контрагенти. Компетентната НЦБ може да определи различен метод за всеки атрибут на референтни данни за контрагентите и може да променя този метод, когато счита за уместно.

8.   НЦБ гарантират, че списъкът с националните идентификатори и списъкът с правните форми, публикувани като приложение към Ръководството за отчитане в АнаКредит на уебсайта на ЕЦБ, са актуални за съответната държава членка. НЦБ информират своевременно ЕЦБ в писмена форма за промените, които считат за необходими.

ГЛАВА IV

ПРОЦЕДУРИ И СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ В RIAD

Член 11

Обозначаване с код по RIAD

1.   В момента на първата регистрация в RIAD НЦБ обозначават с официален код по RIAD всеки резидентен контрагент и с временен код по RIAD нерезидентните контрагенти, спазвайки изискуемия формат.

2.   НЦБ осигуряват, че кодовете по RIAD, с които обозначават контрагентите, както резидентните, така и нерезидентните, са изключителни, т.е. не са свързани с повече от един контрагент, и не се променят с течение на времето.

3.   НЦБ отговарят за обозначаването с официален код по RIAD на всички резидентни контрагенти, които са били първоначално регистрирани в RIAD с временен код по RIAD от инициираща НЦБ или от ЕЦБ.

4.   ЕЦБ информира НЦБ на отчетните държави членки, ако се промени кода на контрагент в RIAD, независимо от тяхната страна по резидентност. НЦБ използват настоящия код по RIAD за всички контрагенти от датата, на която са предадени последващите приложими данни за кредитите и референтни данни за контрагентите.

Член 12

Стандарти на предаване по отношение на RIAD

1.   НЦБ предават на ЕЦБ референтни данни за контрагентите чрез използване на RIAD. Редовното въвеждане на информация се организира посредством трансфер на файлове през стандартната система на ЕСЦБ. Като алтернативна възможност за малки обеми НЦБ могат да обработват съобщения за потвърждения за приемане или да актуализират атрибутите онлайн.

2.   За да се сведат до минимум оперативните грешки и да се гарантира точността и съответствието на актуализациите, отчитани в RIAD, преди предаването на данни на ЕЦБ, НЦБ извършват проверки за валидност, които съответстват на относимите спецификации за обмен на данни.

Член 13

Потвърждения за приемане и грешки

1.   При получаване на актуализациите ЕЦБ своевременно извършва проверки, за да удостовери качеството на предоставената информация.

2.   Съгласно член 24, параграф 5 от Насоки ЕЦБ/2014/15, ЕЦБ предоставя на НЦБ:

а)

потвърждение за приемане, в което се съдържа обобщена информация за актуализациите, които са извършени и въведени успешно в съответния набор от данни; и/или

б)

потвърждение за грешка, в което се съдържа подробна информация за актуализациите и проверките за валидност, които са дали грешка.

3.   НЦБ предприемат действия за своевременно предаване на коригираната информация.

Член 14

Първо предаване на референтни данни за контрагентите на RIAD

1.   НЦБ предават на ЕЦБ първи набор от референтни данни за контрагентите не по-късно от шест месеца преди първото предаване на данни за кредитите в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) и полагат разумни усилия да извършат това преди съответния краен срок, установен в член 7, параграф 2 от настоящите насоки.

2.   По отношение на съдържанието на първото предаване на референтни данни за контрагентите по параграф 1 НЦБ предават като минимум референтни данни за контрагентите, които въз основа на наличната информация могат основателно да бъдат оценени като относими.

3.   Същите минимални общи стандарти за предаване, точност и съответствие с понятия и ревизии, посочени в приложение V към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), се прилагат по отношение на първото предаване на референтни данни за контрагентите на ЕЦБ по параграф 1.

4.   Където е приложимо, първият набор от референтни данни за контрагентите, които следва да се отчитат от НЦБ, обхваща следните атрибути на данните:

а)

идентификатор на контрагента (код по RIAD);

б)

идентификационен код на правния субект (LEI);

в)

ако LEI не е наличен — национален идентификатор от списъка на националните идентификатори, публикуван на уебсайта на ЕЦБ, съставен от две отчетливи променливи, а именно: вида на идентификатора (или негово описание, когато е приложимо) и съответния код (освен ако видът на идентификатора е „неприложим“);

г)

наименование;

д)

адрес: държава;

е)

адрес: град/село;

ж)

адрес: улица;

з)

правна форма;

и)

институционален сектор.

5.   Съществуващият списък на атрибутите на референтни данни, който НЦБ предоставят за всеки контрагент при първото предаване на референтни данни за контрагентите на RIAD, може да се различава според приложимостта на различните атрибути по отношение на специфичната роля и категория на контрагента, описана в таблици 2 и 3 от приложение III към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

ГЛАВА V

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ЗА КРЕДИТИТЕ И РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ ЗА КОНТРАГЕНТИТЕ ОТ НЦБ

Член 15

Дерогации и намалена периодичност на отчитане

1.   За целите на член 16, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), когато се изчислява общото салдо по кредитите на всички сектори, отчитани съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) от всички отчетни единици, които са резиденти в отчетната държава членка, НЦБ вземат предвид единствено общото салдо по кредитите на всички отчетни единици, обхванати в действителната съвкупност от отчетни единици, предвидена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), включително общото салдо по кредитите на всички отчетни единици, на които е предоставена дерогация. За избягване на съмнения НЦБ няма да вземат предвид общото салдо по кредитите на чуждестранни клонове, които не са резиденти в отчетната държава членка на тази НЦБ.

2.   За целите на член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), когато позволява на малки отчетни единици да отчитат на тримесечна вместо на месечна база данни за кредитите, които се отнасят до референтните дати за отчитане преди 1 януари 2021 г., НЦБ вземат предвид комбинирания принос на:

а)

малки отчетни единици, на които е предоставена дерогация съгласно член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

б)

отчетните единици, които отговарят на условията за отчитане на тримесечна база съгласно член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13);

общото салдо по кредитите, отчитани съгласно Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33) от всички отчетни единици, които са резиденти в отчетната държава членка, като осигурява, че комбинираният принос не надхвърля 4 %.

3.   Съгласно член 6, параграф 3 и член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13) съответната НЦБ може да предоставя дерогации на отчетните единици, които са чуждестранни клонове в ОДЧ, доколкото НЦБ могат да получат данни от други източници с качеството и в сроковете, изискуеми съгласно член 14, параграф 3 от този регламент. Правото на НЦБ да предоставят такива дерогации е при условията на координация между съответните НЦБ на базата на договореностите, сключени за избягване на двойната отчетност в съответствие с член 6 от настоящите насоки. За избягване на съмнения отчетна единица, на която е предоставена дерогация съгласно член 16, параграф 3, не се счита за малка отчетна единица, на която е предоставена дерогация съгласно член 16, параграф 1, или малка отчетна единица, която може да отчита на тримесечна или на месечна база съгласно член 16, параграф 2.

4.   При упражняване на своите правомощия по член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), съответната НЦБ може да предоставя дерогации на малки отчетни единици, които отговарят на някои или на всички изисквания за отчетност, включително изискванията, които се отнасят изключително за специфични наблюдавани единици, които са част от отчетна единица — юридическо лице.

Член 16

Сътрудничество с компетентните органи

1.   Когато всички или част от данните, описани в Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), могат да бъдат получени от компетентни органи, различни от НЦБ, и тези данни могат да бъдат използвани в степента и за целите, определени в Регламент (ЕО) № 2533/98, НЦБ могат да установяват подходящи договорености за сътрудничество с тези органи, за да осигурят постоянна структура за получаването на такива данни.

2.   НЦБ осигуряват, че данните, посочени в параграф 1, отговарят на изискванията, установени в Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), преди тяхното предаване на ЕЦБ.

ГЛАВА VI

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ

Член 17

Стандарти на предаване при използване мрежата на ЕСЦБ („ESCB-Net“)

1.   НЦБ използват предоставяната от ЕСЦБ ESCB-Net за електронното предаване на изискваните от ЕЦБ данни за кредитите и референтни данни за контрагентите. НЦБ предоставят данните на разположение на ЕЦБ в съответствие със стандартите за отчитане на SDMX (5), които са установени отделно.

2.   След получаване на предварителното съгласие на ЕЦБ, НЦБ могат да използват други средства за предаване на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите.

Член 18

Управление на качеството на данните

1.   Без да се засягат правата на проверка на ЕЦБ съгласно Регламент (ЕО) № 2533/98 и Регламент (ЕС) № 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), НЦБ извършват наблюдение и осигуряват качеството и надеждността на данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, които се предоставят на ЕЦБ, и си сътрудничат тясно с ЕЦБ като част от цялостното управление на качеството на данните.

2.   НЦБ определят условията, които водят до отхвърляне на данни, получени от отчетните единици.

3.   НЦБ извършват наблюдение върху наблюдаваните единици, за които е била отхвърлена информацията, и постигнатия напредък от един отчетен период до друг. НЦБ информират ЕЦБ относно резултатите от това наблюдение.

4.   НЦБ осигуряват, проверяват и поддържат качеството на данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, за да гарантират: i) качеството на агрегираните изходни данни; ii) съгласуваността на данните за кредитите и референтните данни за контрагентите; и iii) съгласуваността с други статистически данни. По-специално преди предаването на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите на ЕЦБ, НЦБ се уверяват, че:

а)

предадените на ЕЦБ файлове отговарят на техническите спецификации за предаване на ЕЦБ;

б)

всеки запис е еднозначно обозначен;

в)

идентификаторът на договора е уникален за всеки договор, който поражда кредитен риск за една и съща наблюдавана единица, и този идентификатор не е използван повторно във времето за обозначаването на друг договор със същата наблюдавана единица;

г)

идентификаторът на инструмента е уникален за всеки договор на наблюдавана единица и този идентификатор не е използван повторно във времето за обозначаването на друг инструмент за същия договор и наблюдавана единица;

д)

идентификаторът на защитата е уникален за всяка защитата, получена от една и съща наблюдавана единица, и този идентификатор не е използван повторно във времето за обозначаването на друга защитата със същата наблюдавана единица;

е)

данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, които подлежат на предаване, са пълни и съвместими;

ж)

всички контрагенти са свързани с инструменти, които са регистрирани в системата на RIAD, и са обозначени със съответния идентификатор на контрагент (код по RIAD), въз основа на информацията, предоставена от отчетните единици.

5.   Преди предаването на данни за кредитите на ЕЦБ, НЦБ, предаващи образец 1 или образец 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), проверяват и осигуряват, че за всеки инструмент, подлежащ на отчитане за всеки контрагент, свързан с инструмента, изискуемите референтни данни за контрагентите за всички контрагенти са регистрирани в RIAD.

6.   Данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, предавани от НЦБ, са съвместими с данните, съхранявани в национални бази данни в резултат на дейности по управление на качеството на данните, извършвани на национално равнище.

7.   Когато данни за кредити са предадени от две НЦБ на ЕЦБ за наблюдавани единици, които са чуждестранни клонове в ОДЧ в съответствие с член 6, всяка НЦБ носи отговорност за качеството на данните, които отчита. По-специално, ако две НЦБ сключат договореност за споделяне на отговорностите за вторичното отчитане, съответните НЦБ осигуряват, че данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, отчитани от една НЦБ, са съвместими с данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, отчитани от другата съответна НЦБ. За тази цел и след въвеждане на информацията в АнаКредит, ЕЦБ изпраща на съответните НЦБ предадената информация, за да се осигури, че данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, отчитани на всяка от тях, са съвместими.

8.   НЦБ проверяват съвместимостта и точността на данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, като ги сравняват с други набори от данни, събирани на национално равнище съгласно националното право или правото на Съюза към момента, в който са налични. НЦБ вземат предвид разликите в методологията и сроковете на наборите от данни, използвани за оценката на качеството на данните в АнаКредит.

9.   За всяко предаване на данни за кредитите за наблюдавана единица, референтна дата за отчитане и вид на отчитане, т.е. атрибути на месечни данни в образци 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), и атрибути на тримесечни данни в образец 2 от приложение I към същия регламент, от АнаКредит автоматично се предава съобщение за потвърждение до предаващата НЦБ, указващо дали файлът е зареден или отхвърлен от системата. В последния случай съобщението указва причината за отхвърлянето.

10.   ЕЦБ оценява данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, като прилага набор от проверки за валидност в тясно сътрудничество с НЦБ. Оценката се извършва своевременно. ЕЦБ и НЦБ могат съвместно да координират усилията за управление на качеството на данните, вземайки предвид значимостта на несъответствието между параметрите на УКД и целите на УКД както на национално равнище, така и на равнище еврозона.

11.   За всяко предаване на данни за кредитите за наблюдавана единица, референтна дата за отчитане и вид на отчитане, което е въведено в АнаКредит, автоматично се предава съобщение за потвърждение чрез АнаКредит с резултатите от проверките за валидност. Съобщението посочва подробно данните, които не са издържали проверките за валидност на АнаКредит, и проверката за валидност, която е довела до грешката.

12.   Ако наблюдаваната единица е чуждестранен клон в ОДЧ и две НЦБ отчитат информация за наблюдаваната единица:

а)

съобщенията, посочени в параграф 11, се изпращат на двете съответни НЦБ; и

б)

всяка НЦБ отговаря за качеството на данните от информацията, включена в образеца. По-специално всяка НЦБ отговаря за проверките за валидност, с които се установява съответствието и надеждността на информацията, отчитана в образци 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13). За тази цел всяка НЦБ осигурява точността на отчитаната в образеца информация, за която всяка НЦБ отговаря.

13.   НЦБ установяват и наблюдават необходимите механизми за отчетните единици за ревизиране и коригиране на отчитани данни за кредитите и референтни данни за контрагентите, които не издържат проверките за валидност на АнаКредит, за да могат НЦБ своевременно да подават наличните ревизии.

14.   За да извършват наблюдение над изпълнението на съответните процедури за събирането, проверката, обработката и разпространението на информация, които осигуряват качеството на събираните данни, ЕЦБ и НЦБ представят на Управителния съвет отчет за качеството на всеки две години. Отчетите за качеството обхващат данните за кредитите и референтните данни за контрагентите, и също така предоставят информация относно методите и процедурите, установени от НЦБ за еднообразното идентифициране на резидентните контрагенти. Първият отчет за качеството се изготвя през декември 2020 г. с референтна дата за отчитане септември 2020 г.

Член 19

Политика по отношение на ревизиите

1.   НЦБ предават на ЕЦБ всички ревизии, получени от отчетните единици, веднага след обработването им.

2.   НЦБ сключват договорености с отчетните единици, които дават възможност ревизиите на данните, определени в съобщенията за потвърждение по член 18, параграф 11 като несъответстващи на проверките за валидност на АнаКредит, да бъдат предавани своевременно, но не по-късно от следващата дата, на която се дължи информацията за тази наблюдавана единица.

3.   НЦБ предават ревизии по всяко време след референтната дата за отчитане.

4.   НЦБ предават ревизии, ако има такива, за всички референтни периоди.

5.   ЕЦБ автоматично обработва ревизиите и ги съхранява в споделена база данни своевременно след тяхното получаване от НЦБ. ЕЦБ информира съответните НЦБ за резултатите от допълнителната оценка на качеството след последваща обработка на ревизиите.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Опростена процедура за изменения

Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да прави технически изменения в приложенията към настоящите насоки, като взема предвид становищата на Комитета по статистика, при условие че тези изменения не променят основната концептуална рамка и не оказват влияние върху тежестта на отчетността върху отчетните единици или НЦБ. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко подобно изменение.

Член 21

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 22

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 ноември 2017 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Регламент (ЕС) 2016/867 на Европейската централна банка от 18 май 2016 г. относно събирането на подробни данни за кредитите и кредитния риск (ЕЦБ/2016/13) (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 44).

(2)  Насоки ЕЦБ/2014/15 от 4 април 2014 г. относно паричната и финансовата статистика (ОВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8).

(5)  Статистически данни и метаданни eXchange (Statistical Data and Metadata eXchange).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентифициране и управление на референтни данни за контрагенти в базата данни „Регистър на институциите и филиалите“ (RIAD)

Image

1.   Общи предположения в основата на диаграмата на процеса

1.1.

Предполага се, че всички НЦБ поддържат национален набор от референтни данни, в които контрагентите (местни и нерезидентни) са еднозначно обозначени и липсват дублирания на национално равнище (т.е. те имат уникален и изключителен вътрешен идентификатор на НЦБ). Това означава, че дори различни отчетни единици в една и съща държава членка да използват различни идентификатори на контрагенти за обозначаване на контрагента в своите комуникации със съответната НЦБ, НЦБ в крайна сметка осигурява, че тези идентификатори са свързани с действителния уникален контрагент.

1.2.

Ако е необходимо, за избягване на дублиране (например един и същи контрагент, регистриран два пъти в националния набор от референтни данни), идентификаторите на контрагенти, използвани от отчетни единици при отчитане на НЦБ, се съотнасят от НЦБ към уникални вътрешни идентификатори на НЦБ. Когато предават информация на RIAD и АнаКредит, НЦБ в крайна сметка съотнасят тези вътрешни идентификатори на НЦБ към уникален код по RIAD, ако е необходимо.

2.   Забележки към диаграмата:

2.1.

„Известен“ контрагент е контрагент, който вече е регистриран в RIAD и за който кодът по RIAD е известен на иницииращата НЦБ.

2.2.

Нов контрагент може да бъде регистриран в RIAD само, при условие че е предоставен необходимият минимален набор от атрибути на референтни данни („валиден запис“) съгласно предвиденото в изискванията на RIAD.

2.3.

RIAD не допуска регистриране на нов контрагент със същите идентификатори (LEI и/или национален идентификатор) на съществуващ контрагент.

2.4.

Всяка НЦБ може да реши да определи дали местен контрагент, регистриран от друга НЦБ, се дублира със съществуващ контрагент или не също извън централната служба за идентифициране (CIS), например като използва свой собствен вътрешен процес (алгоритъм за съответствие) за тази цел.

2.5.

CIS е функционалност на в RIAD, която търси потенциални дублирания сред съответстващите контрагенти, които са резиденти в една и съща държава, чрез специално предназначен „инструмент за съответствие“ всеки път, когато нов контрагент бъде регистриран в системата с временен код по RIAD. Контрагентите, които подлежат на обработка с инструмента за съответствие, се нареждат на „входяща опашка“, докато резултатът от процеса на проверка на съответствието се натрупва на „изходяща опашка“ и се представя на компетентната НЦБ чрез специално предназначен автоматизиран обратен поток за окончателна оценка.

2.6.

Компетентната НЦБ преразглежда списъка с потенциални дублирания, получен от RIAD, като за всеки контрагент с временен код по RIAD избира предпочитания кандидат от списъка (съответствие) или определя, че в крайна сметка не е избрана опция от списъка (липса на съответствие).

2.7.

„Премахването на дублиране“ на контрагента е процес, при който компетентната НЦБ решава, вследствие на успешно съответствие между двама контрагенти, регистрирани в RIAD, кой контрагент да бъде определен като невалиден („замразен контрагент“) и кой да бъде поддържан в системата („активен контрагент“).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределение на отговорностите за чуждестранни клонове в ОДЧ

Таблицата установява разпределението на отговорностите за отчитането от НЦБ на ЕЦБ на данни за кредитите и референтни данни за контрагентите на наблюдавани единици, които са чуждестранни клонове в ОДЧ, въз основа на информацията относно дерогациите, предоставени на отчетни единици.

Разпределение на отговорностите за чуждестранни клонове в ОДЧ

 

Отчетни единици, които се отчитат на НЦБ на държавата по произход

Без дерогация

Събират само О2

Тримесечно отчитане

Частична дерогация

Пълна дерогация

Отчетни единици, които се отчитат на НЦБ на приемащата държава

Без дерогация

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

Събират само О1

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

НЦБ на приемащата държава: О1

НЦБ на държавата по произход: О2

О2 задължително (1)

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

О2 задължително (1)

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

О2 задължително (1)

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2

Тримесечно отчитане

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

О1 задължително (2)

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2 (тримесечно)

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2 (тримесечно)

НЦБ на приемащата държава: О1 и О2 (тримесечно)

Частична дерогация

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

О1 задължително (2)

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2 (тримесечно)

Пълна дерогация

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

О1 задължително (2)

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2

НЦБ на държавата по произход: О1 и О2 (тримесечно)

Забележка:

i)

О1: означава образец 1, както е определен в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).

ii)

О2: означава образец 2, както е определен в приложение I към Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13).


(1)  Ако НЦБ на държавата по произход:

а)

предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); или

б)

позволява отчитане на данни на тримесечна база в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

НЦБ на приемащата държава:

в)

не предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

г)

не позволява отчитане на данни на тримесечна база в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13),

тогава НЦБ на приемащата държава не може да решава да не събира изобщо или да събира само част от атрибутите на данните, изброени в образец 2, в съответствие с член 6, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), а ще предава образци 1 и 2 на ЕЦБ.

(2)  Ако НЦБ на приемащата държава:

а)

предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); или

б)

позволява отчитане на данни на тримесечна база в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

Ако НЦБ на държавата по произход:

в)

не предоставя дерогация в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13); и

г)

не позволява отчитане на данни на тримесечна база в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13),

тогава НЦБ на държавата по произход не може да решава да не събира изобщо или да събира само част от атрибутите на данните, изброени в образец 1, в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/867 (ЕЦБ/2016/13), а ще предава образци 1 и 2 на ЕЦБ.