ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 316

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
1 декември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2017/2209 на Съвета от 25 септември 2017 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

1

 

 

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

3

 

*

Решение (ЕС) 2017/2210 на Съвета от 25 септември 2017 година за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

7

 

 

Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

9

 

*

Решение (ЕС) 2017/2211 на Съвета от 25 септември 2017 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

13

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/2212 на Съвета от 30 ноември 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2213 на Комисията от 30 ноември 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 на Комисията за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, за да бъде обхванат и вносът на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/2214 на Съвета от 30 ноември 2017 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

20

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2017/2209 НА СЪВЕТА

от 25 септември 2017 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета (1) се предвижда участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки.

(2)

PRIMA е насочено към изпълнението на съвместна програма за изграждане на капацитета за научни изследвания и иновации, развиване на познания и разработване на общи новаторски решения за за селскостопанските и продоволствени системи, с цел да станат по-устойчиви, и за интегрирано водоснабдяване и управление на водите в Средиземноморския регион, с цел тези системи и това снабдяване и управление да бъдат направени по-устойчиви спрямо изменението на климата, ефикасни, икономически ефективни и устойчиви в екологичен и социален план, както и да се допринесе за разрешаването на проблеми с недостига на вода, продоволствената сигурност, храненето, здравето, благосъстоянието и миграцията нагоре по веригата.

(3)

PRIMA ще бъде осъществявано съвместно от редица държави членки и трети държави (наричани по-долу „участващите държави“) с висока степен на ангажираност с научната, управленска и финансова интеграция и при прилагане на едни и същи ред и условия.

(4)

Алжирската народнодемократична република (наричана по-долу „Алжир“) изрази желанието си да се присъедини към PRIMA като участваща държава и на равна основа с участващите в PRIMA държави членки и трети държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.).

(5)

В съответствие с член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2017/1324 Алжир ще стане участваща държава в PRIMA, при условие че бъде сключено международно споразумение за научно и технологично сътрудничество със Съюза, в което се определят редът и условията за участието на Алжир в PRIMA.

(6)

На 30 май 2017 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори от името на Съюза с Алжир относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (наричано по-долу „Споразумението“), при условие че бъде прието Решение (ЕС) 2017/1324. Преговорите приключиха успешно с парафиране на споразумението.

(7)

Споразумението следва да бъде подписано.

(8)

За да се даде възможност за участието на Алжир в PRIMA от неговото начало, споразумението следва да се прилага временно до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), при условие за сключването на споразумението.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Споразумението се прилага временно от подписването му до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр. 1).


1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Алжирската народнодемократична република, в което се определят редът и условията за участието на Алжирската народнодемократична република в партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“,

от една страна,

и

АЛЖИРСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА, наричана по-долу„Алжир“,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна (1) (наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“), което влезе в сила на 1 септември 2005 г., се предвижда осъществяване на научно, техническо и технологично сътрудничество;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че със Споразумението между Европейския съюз и Алжирската демократична народна република за научно и технологично сътрудничество (2), което влезе в сила на 11 юни 2013 г., се установява официална рамка за сътрудничество между страните в областта на научните и технологичните изследвания;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета (3), се уреждат редът и условията за участието на държавите — членки на Съюза, и третите държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), които са участващи в инициативата държави, и по-специално финансовите им задължения и участието в управленските структури на инициативата;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно Решение (ЕС) 2017/1324 Алжир ще стане участваща държава в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), при условие че бъде сключено международно споразумение за научно и технологично сътрудничество със Съюза, в което се определят редът и условията за участието на Алжир в PRIMA;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Алжир изрази желанието си да се присъедини към PRIMA като участваща държава и на равна основа с участващите в PRIMA държави — членки на Съюза, и трети държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо международно споразумение между Съюза и Алжир за уреждане на правата и задълженията на Алжир като участваща в PRIMA държава;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Предмет и цел

Целта на настоящото споразумение е да се определят редът и условията за участието на Алжир в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA).

Член 2

Ред и условия за участието на Алжир в PRIMA

Редът и условията за участието на Алжир в PRIMA са тези, определени в Решение (ЕС) 2017/1324. Страните спазват задълженията, установени с Решение (EС) 2017/1324, и предприемат целесъобразни мерки, по-специално като предоставят цялата необходима помощ, за да се гарантира прилагането на член 10, параграф 2 и член 11, параграфи 3 и 4 от посоченото решение. Страните постигат съгласие по подробни договорености, уреждащи помощта, тъй като те са от основно значение за сътрудничеството им съгласно настоящото споразумение.

Член 3

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, и от друга страна, на територията на Алжир.

Член 4

Подписване и временно прилагане

Настоящото споразумение се прилага временно от датата на неговото подписване.

Член 5

Влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която и двете страни се нотифицират взаимно по дипломатически път относно приключването на процедурите, посочени в параграф 1.

3.   Настоящото споразумение остава в сила, докато е в сила Решение (ЕС) 2017/1324, освен ако действието му не бъде прекратено от някоя от страните в съответствие с член 6.

Член 6

Прекратяване

1.   Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време чрез писмено предизвестие, с което информира другата страна за намерението си да го прекрати.

Прекратяването влиза в сила шест месеца след датата, на която писменото предизвестие стигне до своя адресат.

2.   Проектите и дейностите, които са започнати към момента на прекратяване на настоящото споразумение, продължават до тяхното приключване при условията, предвидени в настоящото споразумение.

3.   Страните уреждат по взаимно съгласие всякакви други последици от прекратяването.

Член 7

Уреждане на спорове

Процедурата по уреждане на спорове, предвидена в член 100 от Евро-средиземноморското споразумение, се прилага за всички спорове, свързани с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и арабски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Image

Image


(1)  ОВ L 265, 10.10.2005 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 99, 5.4.2012 г., стр. 2.

(3)  Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр. 1).


1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/7


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2210 НА СЪВЕТА

от 25 септември 2017 година

за подписване, от името на Съюза, и временно прилагане на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета (1) се предвижда участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки.

(2)

PRIMA е насочено към изпълнението на съвместна програма за изграждане на капацитета за научни изследвания и иновации, развиване на познания и разработване на общи новаторски решения за за селскостопанските и продоволствени системи, с цел да станат по-устойчиви, и за интегрирано водоснабдяване и управление на водите в Средиземноморския регион, с цел тези системи и това снабдяване и управление да бъдат направени по-устойчиви спрямо изменението на климата, ефикасни, икономически ефективни и устойчиви в екологичен и социален план, както и да се допринесе за разрешаването на проблеми с недостига на вода, продоволствената сигурност, храненето, здравето, благосъстоянието и миграцията нагоре по веригата.

(3)

PRIMA ще бъде осъществявано съвместно от редица държави членки и трети държави (наричани по-долу „участващите държави“) с висока степен на ангажираност с научна, управленска и финансова интеграция и при прилагане на едни и същи ред и условия.

(4)

Арабска република Египет (наричана по-долу „Египет“) изрази желанието си да се присъедини към PRIMA като участваща държава и на равна основа с участващите в PRIMA държави членки и трети държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.).

(5)

В съответствие с член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2017/1324 Египет ще стане участваща държава в PRIMA, при условие че бъде сключено международно споразумение за научно и технологично сътрудничество със Съюза, в което се определят редът и условията за участието на Египет в PRIMA.

(6)

На 30 май 2017 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори от името на Съюза с Египет относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (наричано по-долу „Споразумението“), при условие че бъде прието Решение (ЕС) 2017/1324. Преговорите приключиха успешно с парафиране на споразумението.

(7)

Споразумението следва да бъде подписано.

(8)

За да се даде възможност за участието на Египет в PRIMA от неговото начало, споразумението следва да се прилага временно, до приключване на процедурите, необходими за влизането му в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), при условие за сключването на споразумението.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

До приключването на процедурите, необходими за влизането му в сила, споразумението се прилага временно от датата, на която Съюзът получи нотификацията относно приключването от страна на Египет на собствените му процедури за одобряване на споразумението.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2017 година.

За Съвета

Председате

M. MAASIKAS


(1)  Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр. 1).


1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/9


СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Арабска република Египет, в което се определят редът и условията за участието на Арабска република Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-долу „Съюзът“,

от една страна,

и

АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ, наричана по-долу„Египет“,

от друга страна,

наричани по-долу„страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Арабска република Египет, от друга страна (1) (наричано по-долу „Евро-средиземноморското споразумение“), което влезе в сила на 1 юни 2004 г., се предвижда осъществяване на научно и технологично сътрудничество;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че със Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Арабска република Египет (2), което влезе в сила на 27 февруари 2008 г., се установява официална рамка за сътрудничество между страните в областта на научните и технологичните изследвания;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета (3) се уреждат редът и условията за участието на държавите — членки на Съюза, и третите държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“- рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.), които са участващи в инициативата държави, и по-специално финансовите им задължения и участието в управленските структури на инициативата;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съгласно Решение (ЕС) 2017/1324 Египет ще стане участваща държава в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), при условие че бъде сключено международно споразумение за научно и технологично сътрудничество със Съюза, в което се определят редът и условията за участието на Египет в PRIMA;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Египет изрази желанието си да се присъедини към PRIMA като участваща държава и на равна основа с участващите в PRIMA държави — членки на Съюза, и трети държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо международно споразумение между Съюза и Египет за уреждане на правата и задълженията на Египет като участваща в PRIMA държава;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че пълното сътрудничество и координация между компетентните органи на двете страни е от основно значение за прилагането на настоящото споразумение;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Целта на настоящото споразумение е да се определят редът и условията за участието на Египет в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA).

Член 2

Ред и условия за участието на Египет в PRIMA

Редът и условията за участието на Египет в PRIMA са тези, определени в Решение (ЕС) 2017/1324. Страните спазват задълженията, установени с Решение (ЕС) 2017/1324, и предприемат целесъобразни мерки, по-специално като предоставят цялата необходима помощ, за да се гарантира прилагането на член 10, параграф 2 и член 11, параграфи 3 и 4 от посоченото решение. Страните постигат съгласие по подробни договорености, уреждащи помощта, тъй като те са от основно значение за сътрудничеството им съгласно настоящото споразумение.

Член 3

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, и от друга страна, на територията на Египет.

Член 4

Временно прилагане, влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която и двете страни се нотифицират взаимно по дипломатически път относно приключването на процедурите, посочени в параграф 1. След подписването на споразумението и до влизането му в сила страните го прилагат временно от датата, на която Съюза получи нотификацията относно приключването от страна на Египет на процедурите, посочени в параграф 1.

3.   Настоящото споразумение остава в сила, докато е в сила Решение (ЕС) 2017/1324, освен ако действието му не бъде прекратено от някоя от страните в съответствие с член 5.

Член 5

Прекратяване

1.   Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време чрез писмено предизвестие, с което информира другата страна за намерението си да го прекрати.

Прекратяването влиза в сила шест месеца след датата, на която писменото предизвестие стигне до своя адресат.

2.   Проектите и дейностите, които са започнати към момента на прекратяване на настоящото споразумение, продължават до тяхното приключване при условията, предвидени в настоящото споразумение.

3.   Страните уреждат по взаимно съгласие всякакви други последици от прекратяването.

Член 6

Уреждане на спорове

Процедурата по уреждане на спорове, предвидена в член 82 от Евро-средиземноморското споразумение, се прилага за всички спорове, свързани с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и арабски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

Image

Image


(1)  ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 182, 13.7.2005 г., стр. 12.

(3)  Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр. 1).


1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/13


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2211 НА СЪВЕТА

от 25 септември 2017 година

за подписване, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета (1) се предвижда участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки.

(2)

PRIMA е насочено към изпълнението на съвместна програма за изграждане на капацитета за научни изследвания и иновации, развиване на познания и разработване на общи иновативни решения за селскостопанските и продоволствени системи, с цел да станат по-устойчиви, и за интегрирано водоснабдяване и управление на водите в Средиземноморския регион, с цел тези системи и това снабдяване и управление да бъдат направени по-устойчиви спрямо изменението на климата, ефикасни, икономически ефективни и устойчиви в екологичен и социален план, както и да се допринесе за разрешаването на проблеми с недостига на вода, продоволствената сигурност, храненето, здравето, благосъстоянието и миграцията нагоре по веригата.

(3)

PRIMA ще бъде осъществявано съвместно от редица държави членки и трети държави (наричани по-долу „участващите държави“) с висока степен на ангажираност с научна, управленска и финансова интеграция и при прилагане на едни и същи ред и условия.

(4)

Хашемитско кралство Йордания (наричано по-долу „Йордания“) изрази желанието си да се присъедини към PRIMA като участваща държава и на равна основа с участващите в PRIMA държави членки и трети държави, асоциирани към „Хоризонт 2020“ - рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.).

(5)

В съответствие с член 1, параграф 2 от Решение (ЕС) 2017/1324 Йордания ще стане участваща държава в PRIMA, при условие че бъде сключено международно споразумение за научно и технологично сътрудничество със Съюза, в което се определят редът и условията за участието на Йордания в PRIMA.

(6)

На 30 май 2017 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори от името на Съюза с Йордания относно Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) (наричано по-долу „Споразумението“), при условие че бъде прието Решение (ЕС) 2017/1324. Преговорите приключиха успешно с парафиране на споразумението.

(7)

Споразумението следва да бъде подписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Съюза, на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Хашемитско кралство Йордания, в което се определят редът и условията за участието на Хашемитско кралство Йордания в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), при условие за сключването на споразумението (2).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 септември 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Решение (ЕС) 2017/1324 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2017 г. относно участието на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр. 1).

(2)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за подписването му.


РЕГЛАМЕНТИ

1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2212 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2017/2214 на Съвета от 30 ноември 2017 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 833/2014 (2).

(2)

На 30 ноември 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/2214, за да се разрешат определени операции, свързани с хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече, който е включен в Общия списък на оръжията на Европейския съюз и е необходим за полета на модула носител на ExoMars и изпитванията и полета на спускателния модул на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020.

(3)

Измененията попадат в приложното поле на Договора и следователно е необходимо регулаторно действие на равнището на Съюза, по-специално с оглед осигуряване на еднаквото им прилагане във всички държави членки.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 833/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 4 от Регламент (ЕС) № 833/2014 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният параграф:

„2aa.   Забраните в параграф 1, букви а) и б) не се прилагат към предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспорта на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече, при условие че посочените техническа помощ, финансиране или финансова помощ се отнасят до хидразин, предназначен за:

а)

изпитванията и полета на спускателния модул на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 в количество, изчислено в съответствие с нуждите на всеки етап на тази мисия, което не надвишава общо 5 000 kg за целия срок на мисията; или

б)

полета на модула носител на ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 в количество, изчислено в съответствие с нуждите на полета, което не надвишава общо 300 kg.“

2)

Параграф 2б се заменя със следното:

„2б.   Предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ, финансиране или финансова помощ, свързани с операциите, посочени в параграфи 2а и 2аа, подлежи на предварително разрешение от страна на компетентните органи.

Заявителите за разрешение предоставят на компетентните органи цялата необходима информация, която се изисква.

Компетентните органи информират Комисията за всички предоставени разрешения.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Съвета

Председател

K. SIMSON


(1)  Вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  Регламент (ЕС) № 833/2014 на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 1).


1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2213 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2017 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 на Комисията за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, за да бъде обхванат и вносът на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 13 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 925/2009 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китай. На 17 декември 2015 г. с Регламент за изпълнение (EС) 2015/2384 (3) Комисията разшири обхвата на мерките за още пет години само за износа от Китай и преустанови действието на мерките по отношение на Бразилия.

(2)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 на Комисията (4) („Регламента“) беше разширен обхватът на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, за да се обхване и вносът на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио.

(3)

При разширяването на обхвата на приложимите антидъмпингови мита към някои леко модифицирани видове алуминиево фолио в член 1, параграф 1 от Регламента се прави позоваване на Регламент (ЕО) № 925/2009. Въпреки това, тъй като мерките не са повече в сила за Армения и Бразилия, правилното позоваване би следвало да е правното основание само за действащите мерки по отношение на Китай, а именно Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384. Поради това е целесъобразно да се измени с обратно действие член 1, параграф 1 от Регламента така, че да съдържа позоваване на Регламент за изпълнение (EС) 2015/2384 на Комисията вместо на Регламент (EО) № 925/2009 на Съвета.

(4)

За да се ограничи опасността от заобикаляне на мерките, в член 1, параграф 3 от Регламента се предвижда освобождаванията, предоставени на дружествата, изрично посочени в параграф 2 от същия член, да се прилагат при условието за представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура. Тази търговска фактура трябва да отговаря на изискванията по член 1, параграф 3 от Регламента.

(5)

След влизането в сила на Регламента тази търговска фактура породи трудности за националните митнически служби, тъй като може да се издава само от производителя. Въпреки това при съответното разследване се установи, че обикновено производителите износители, посочени в член 1, параграф 2 от Регламента, извършват износ чрез несвързани търговци. Поради това те не могат да отговорят на това изискване, без да им се наложи значително да нарушат стопанските си практики. Несъмнено, ако тези икономически оператори трябва да отговорят на изискванията по член 1, параграф 3 от Регламента, те биха били принудени да променят каналите си за продажби и да започнат да продават продуктите си директно за Съюза, тъй като в резултат на запазването на актуалните им канали за продажби, т.е. продажби чрез несвързани търговци, те може да са обект на ставката на антидъмпинговото мито, наложена с член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384.

(6)

Производителите износители, посочени в член 1, параграф 2 от Регламента, са производители на алуминиево конвертиращо се фолио. То има технически характеристики, канали за дистрибуция и крайна употреба, различни от тези на продукта, за който се отнася Регламентът. Алуминиевото конвертиращо се фолио не се конкурира сразглеждания продукт, нито се е целяло то да е част от обхвата на продукта, но не може да се изключи от определението на продукта поради мотивите, разяснени в съображения 60 — 72 от Регламента. Освен това бяха извършени проверки на място на тези производители износители, което е обяснено в съображение 80 от Регламента, и беше установено, че в миналото не са произвеждали продукта, за който се отнася Регламентът. Поради това Комисията счита, че има ограничена опасност тези производители износители да се опитат да заобиколят мерките в бъдеще.

(7)

Комисията заключи, че ще е необосновано затрудняващо да се поиска от освободените дружества, посочени в член 1, параграф 2 от Регламента, да променят обичайните си стопански практики и да започнат да продават директно за Съюза. Предвид гореизложеното е целесъобразно да се премахне това изискване от Регламента. В резултат на това производителите износители, посочени в член 1, параграф 2 от Регламента, няма да са задължени да издават такава търговска фактура.

(8)

При всяко положение премахването на това изискване няма да представлява пречка за митническите органи да извършват допълнителни проверки на пратките в зависимост от рисковия профил, свързан с дадения внос, докато се уверят, че на документите е деклариран верният производител.

(9)

За да се гарантира правна сигурност за икономическите оператори, освен това е целесъобразно тези изменения да се прилагат с обратно действие от датата на влизане в сила на Регламента. Това е в съответствие със съществуващата съдебна практика на европейските съдилища, тъй като изменението е внесено в разумен срок така, че не са били породени оправдани правни очаквания за съответните икономически оператори. При всяко положение стопанските дейности на икономическите оператори, извършващи износ за Съюза, няма да са необосновано засегнати, тъй като премахването на това изискване гарантира правна сигурност при вноса в Съюза за производителите износители от Китай и за вносителите в Съюза (5).

(10)

На 7 август 2017 г. Комисията разгласи на всички заинтересовани страни основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да представи необходимото изменение и ги прикани да представят коментари.

(11)

Заявителят, който представи искането за разширяване на обхвата на митата, отправи възражения към предложението на Комисията за премахване на изискването за представяне на търговска фактура, издадена от производителя. Той изтъкна по-конкретно, че премахвайки това изискване, Комисията ще създаде опасност от допълнително заобикаляне на мерките, а следователно и допълнителна несигурност за сектора на алуминиевото фолио в Съюза.

(12)

Както е разяснено в съображение 8, премахването на това изискване няма да представлява пречка за митническите органи да извършват допълнителни проверки, за да се уверят, че на документите е деклариран верният производител. Дори това ще насърчи митническите органи да извършват допълнителни проверки при съмнения дали съответните пратки наистина пристигат от освободените дружества. Освен това тези освободени производители износители не са извършвали заобикаляне на мерките в миналото, не са произвеждали разглеждания продукт и клиентите на алуминиевото конвертиращо се фолио са различни от тези на разглеждания продукт. Поради това Комисията заключи, че премахването на изискването за представяне на търговска фактура не поражда допълнителна опасност от заобикаляне на мерките, и отхвърли искането.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036.

(14)

С оглед на гореизложеното и съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2016/1036 член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 следва да се измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2017/271 се изменя, както следва:

1)

член 1, параграф 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Окончателното антидъмпингово мито, приложимо към „всички други дружества“, наложено с член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, се разширява към вноса в Съюза на:

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,007 mm и по-малка от 0,008 mm, с всякаква ширина на рулата, дори темперирано, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111930) или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, и на рула с ширина, по-голяма от 650 mm, дори темперирано, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111940) или

алуминиево фолио с дебелина, по-голяма от 0,018 mm и по-малка от 0,021 mm, с всякаква ширина на рулата, дори темперирано, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111950) или

алуминиево фолио с дебелина, не по-малка от 0,021 mm и не по-голяма от 0,045 mm, когато се представя с най-малко два слоя, с всякаква ширина на рулата, дори темперирано, понастоящем класирано в код по КН ex 7607 11 90 (кодове по ТАРИК 7607119045 и 7607119080).“;

2)

член 1, параграф 3 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила с обратно действие от 18 февруари 2017 г.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията от 17 декември 2015 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република и за приключване на процедурата относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 332, 18.12.2015 г., стр. 63).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/271 на Комисията от 16 февруари 2017 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република, за да бъде обхванат и вносът на някои леко модифицирани видове алуминиево фолио (ОВ L 40, 17.2.2017 г., стр. 51).

(5)  Съединени дела C-7/56 и C-3/57 — C-7/57, Algera и др./Assemblée commune, ECLI:EU:C:1957:7, стр. 39.


РЕШЕНИЯ

1.12.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/20


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/2214 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2017 година

за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/512/ОВППС (1).

(2)

Съветът счита, че ограничителните мерки, установени в Решение 2014/512/ОВППС следва да не засягат европейския космически сектор.

(3)

На 1 октомври 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/1764 (2). Посоченото решение въведе дерогации за някои операции, свързани с конкретни пиротехнически състави, посочени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (3), които са необходими за използването на ракети носители, експлоатирани от доставчици на услуги по изстрелване на ракети, когато тези доставчици са от държава членка или са установени в държава членка, които са необходими за използване при изстрелвания в рамките на космическите програми на Съюза, на неговите държави членки или на Европейската космическа агенция, или които са необходими за зареждането с гориво на спътници от производители на спътници, установени в държава членка.

(4)

Съветът счита, че следва да бъдат разрешени някои операции, свързани с хидразин, който е включен в Общия списък на оръжията на Европейския съюз и необходим за модула носител и спускателния модул на космическия апарат ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020.

(5)

Поради това Решение 2014/512/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2014/512/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният параграф:

„5а.   Забраните по параграфи 1 и 3 не се прилагат по отношение на продажбата, доставката, трансфера или износа и вноса, закупуването или транспортирането на хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 процента или повече за изпитванията и полета на спускателния модул и за полета на модула носител в рамките на мисията ExoMars 2020, при следните условия:

а)

Количеството хидразин, предназначено за изпитванията и полета на спускателния модул на космическия апарат ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020 и изчислено в съответствие с нуждите на всеки етап на тази мисия, не трябва да надвишава общо 5 000 kg за целия срок на мисията;

б)

Количеството хидразин, предназначено за полета на модула носител на космическия апарат ExoMars в рамките на мисията ExoMars 2020, не трябва да надвишава общо 3000 kg.“

2)

Параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Забраните по параграф 2 не се прилагат за случаите на предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, както и за случаите на предоставяне на финансиране или финансова помощ, свързани с операциите, посочени в параграфи 5 и 5а.“

3)

Параграф 7 се заменя със следното:

„7.   За операциите, посочени в параграфи 5, 5а и 6, се изисква предварително разрешение от компетентните органи на държавите членки. Държавите членки уведомяват надлежно Съвета за всички случаи, в които дават разрешение. Информацията включва данни за прехвърлените количества и за крайния потребител.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2017 година.

За Съвета

Председател

K. SIMSON


(1)  Решение 2014/512/ОВППС на Съвета от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 229, 31.7.2014 г., стр. 13).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/1764 на Съвета от 1 октомври 2015 г. за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ОВ L 257, 2.10.2015 г., стр. 42).

(3)  Общ списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 9 февруари 2015 г. (ОВ C 129, 21.4.2015 г., стр. 1).