ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
22 ноември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2167 на Комисията от 5 юли 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/2168 на Комисията от 20 септември 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008 по отношение на стандартите за търговия с яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито в случаите, когато достъпът на кокошките до открити площи е ограничен

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2169 на Комисията от 21 ноември 2017 година относно формàта и условията за предаване на европейска статистика за цените на природния газ и електроенергията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2170 на Съвета от 15 ноември 2017 година за въвеждане на мерки за контрол на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил)

19

 

*

Решение (ЕС) 2017/2171 на Съвета от 20 ноември 2017 година относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2019 г., годишния размер за 2018 г., първата част от вноската за 2018 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2020 и 2021

21

 

*

Решение (ЕС) 2017/2172 на Комисията от 20 ноември 2017 година за изменение на Решение 2010/670/ЕС по отношение на използването на неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения (нотифицирано под номер С(2017) 7656)

24

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2173 на Комисията от 20 ноември 2017 година за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на одобряването на програмата за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески за регион Ломбардия в Италия (нотифицирано под номер С(2017) 7587)  ( 1 )

26

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2174 на Комисията от 20 ноември 2017 година за изменение на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на здравния сертификат за търговия с пчели и земни пчели (нотифицирано под номер С(2017) 7588)  ( 1 )

28

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2175 на Комисията от 21 ноември 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2017) 7835)  ( 1 )

31

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2176 на Комисията от 21 ноември 2017 година относно определени временни мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (нотифицирано под номер С(2017) 7874)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/1


Известие относно влизането в сила на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

След като процедурата, предвидена в член 4, параграф 2 от Протокола към рамковото споразумение, приключи на 6 ноември 2017 г., Протоколът към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (1) ще влезе в сила на 1 декември 2017 г.


(1)  ОВ L 348, 21.12.2016 г., стр. 3.


РЕГЛАМЕНТИ

22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2167 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 15, параграф 6 и член 18, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1380/2013 има за цел постепенното премахване на изхвърлянето на улов в рибарството в ЕС, като се въведе задължение за разтоварване по отношение на улова от видовете, спрямо които се прилагат ограничения.

(2)

Съгласно член 15, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1380/2013 задължението за разтоварване се прилага в югозападните води най-късно от 1 януари 2017 за видовете, които са определящи за съответния вид риболов.

(3)

За изпълнение на задължението за разтоварване, с Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията (2) бе установен план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води за периода 2016—2018 г., предхождан от съвместна препоръка, представена през 2016 г. от Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия.

(4)

Белгия, Испания, Франция, Нидерландия и Португалия имат пряк управленски интерес по отношение на риболова в югозападните води. На 2 януари 2017 г. тези държави членки представиха на Комисията нова съвместна препоръка, съгласувана с Регионалния консултативен съвет за югозападните води.

(5)

Новата съвместна препоръка допълва плана за премахване на изхвърлянето на улов, установен с Делегиран Регламент (ЕС) 2016/2374, и обхваща риболова на афанопус в участъци VIIIa, IХ и Х на ICES (Международен съвет за изследване на морето) и зона 34.1.2 на CECAF (Комитет по риболова в централната източна част на Атлантическия океан), както и риболова на северен пагел в участък IX на ICES.

(6)

Мярката, предложена с новата съвместна препоръка, е в съответствие с член 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 и следователно може да бъде включена в Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374.

(7)

В новата съвместна препоръка се предлага изключение от задължението за разтоварване по отношение на афанопус, уловен с парагади и кърмаци за дълбоководен риболов в участъци VIIIа, IХ и Х на ICES и зона 34.1.2 на СECAF, тъй като съществуващите научни становища сочат ниска честота (и нисък брой екземпляри), като се вземат предвид характеристиките на риболовните уреди, използвани при улова на тези видове, риболовните практики и екосистемата. Съгласно заключението от оценката на ICES може да се предположи, че за повечето от нейните цели изхвърлянията са нулеви или незначителни, тъй като смъртността при изхвърляне на афанопус се дължи главно на нападения на акули и китоподобни върху уловени на кука екземпляри от този вид и е сравнително ниска спрямо разтоварваните количества. Предвид горепосоченото Комисията приема предложеното изключение.

(8)

В новата съвместна препоръка се предлага също така изключение от задължението за разтоварване по отношение на северен пагел в подзона IХ на ICES, тъй като държавите членки смятат, че научните доказателства сочат вероятен висок процент на оцеляване. Трябва обаче да се проведат нови проучвания в доказателство на посоченото твърдение, като изключението може да бъде разгледано на бъдещ етап, когато съответните държави членки представят на Комисията данни от текущи изпитвания.

(9)

От съображения за яснота приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 следва да бъде преструктурирано.

(10)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 следва да бъде съответно изменен.

(11)

Настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му, тъй като предвидените в него мерки оказват пряко въздействие върху икономическите дейности, свързани с риболовния сезон на корабите на Съюза, и върху неговото планиране. Поради късното представяне на съвместната препоръка настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2017 г. като изключение от общ принцип,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/2374 на Комисията от 12 октомври 2016 г. за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в югозападните води (ОВ L 352, 23.12.2016 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Риболовни дейности, които са предмет на задължението за разтоварване

1.   Риболов на обикновен морски език (Solea solea)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участъци VIIIa, b, d и e на ICES

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Всички дънни тралове

Размер на отвора на мрежата между 70 и 100 mm

Целият улов на обикновен морски език

TBB

Всички бим тралове

Размер на отвора на мрежата между 70 mm и 100 mm

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни и хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 100 mm


2.   Риболов на обикновен морски език (Solea solea) и писия (Pleuronectes platessa)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участък IХа на ICES

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Всички тристенни и хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 100 mm

Целият улов наобикновен морски език и писия


3.   Риболов на мерлуза (Merluccius merluccius)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участъци VIIIa, b, d и e на ICES

OTT, OTB, PTB, SDN, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SX, SV

Всички дънни тралове и грибове

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 100 mm

Целият улов на мерлуза

LL, LLS

Всички парагади и кърмаци

Всички

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Всички хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 100 mm

Участъци VIIIc и IXa на ICES

OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV

Всички дънни тралове и грибове

Кораби, които отговарят на следните кумулативни критерии:

1.

Използват мрежа с размер на отвора, по-голям или равен на 70 mm

2.

Общото разтоварено количество мерлуза в периода 2014/2015 г. (1) се състои от: повече от 5 % от всички разтоварени видове и повече от 5 метрични тона.

Целият улов на мерлуза

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Всички хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата между 80 и 99 mm

LL, LLS

Всички парагади и кърмаци

Размер на куката, по-голям от 3,85 cm ± 1,15 cm дължина и 1,6 cm ± 0,4 cm широчина


4.   Риболов на морски дявол (Lophiidae)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участъци VIIIa, b, d и e на ICES

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Всички хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 200 mm

Целият улов на морски дявол

Участъци VIIIc и IXa на ICES

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GEN

Всички хрилни мрежи

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 200 mm

Целият улов на морски дявол


5.   Риболов на норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участъци VIIIa, b, d и e на ICES (само в рамките на функционалните единици)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Всички дънни тралове

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 70 mm

Целият улов на норвежки омар

Участъци VIIIс и IХа на ICES (само в рамките на функционалните единици)

OTB, PTB, OTT, TBN, TBS, OT, PT, TX, TB

Всички дънни тралове

Размер на отвора на мрежата, по-голям или равен на 70 mm

Целият улов на норвежки омар


6.   Риболов на афанопус (Aphanopus carbo)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участъци VIIIc, IX, X на ICES и зона 34.1.2 на CECAF

LLS, DWS

Дълбоководни кърмаци

Целиякт улов на афанопус


7.   Риболов на северен пагел (Pagellus bogaraveo)

Риболовни зони

Код на уреда

Описание на риболовния уред

Размер на отвора

Видове за разтоварване

Участък IХ на ICES

LLS, DWS

Дълбоководни кърмаци

Размер на куката, по-голям от 3,95 cm дължина и 1,65 cm широчина

Целият улов на северен пагел


(1)  Референтният период ще бъде съответно актуализиран за следващите години. За 2018 г. референтният период ще бъде 2015 и 2016 г., а за 2019 г. — 2016 и 2017 г.


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/6


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2168 НА КОМИСИЯТА

от 20 септември 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 589/2008 по отношение на стандартите за търговия с „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ в случаите, когато достъпът на кокошките до открити площи е ограничен

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 75, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията (2) се определят подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3) по отношение на стандартите за търговия с яйца. По-конкретно в точка 1 от приложение II към Регламент (ЕО) № 589/2008 се определят минималните изисквания за „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“.

(2)

С Регламент (ЕС) № 1308/2013 се заменя Регламент (ЕО) № 1234/2007 и се оправомощава Комисията да приема делегирани актове в тази връзка, в съответствие с член 227 от него.

(3)

В точка 1, буква а) от приложение II към Регламент (ЕО) № 589/2008 се предвижда период на дерогация по отношение на предлагането на пазара на „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ в случаи на ограничен достъп до открити площи поради ограничения, приети по силата на законодателството на Европейския съюз, включително ветеринарни ограничения с цел опазване на общественото здраве и здравето на животните, но за период, не по-дълъг от 12 седмици. Във връзка с възникналите мащабни огнища на инфлуенца по птиците в Съюза, изглежда е необходимо да се предвиди по-дълъг период на дерогация и допълнително да се прецизират правилата с оглед на тяхното хармонизирано прилагане на цялата територия на Съюза, по-специално по отношение на началната дата на периода на дерогацията.

(4)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 589/2008 следва да бъде съответно изменено.

(5)

С оглед осигуряване на незабавното прилагане на тази мярка, регламентът следва да влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 589/2008 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 септември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания за системите за производство на яйца по различните методи за отглеждане на кокошки носачки

1.

„Яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ трябва да са произведени в рамките на системи за производство, които изпълняват поне условията, указани в член 4 от Директива 1999/74/ЕО на Съвета (1).

По-специално трябва да са изпълнени следните условия:

а)

кокошките трябва да имат непрекъснат дневен достъп до открити площи. Това изискване обаче не забранява на производителя да ограничи достъпа за определен период от време в сутрешните часове, съгласно обичайната фермерска практика, включително установените в животновъдството правила.

Ако съгласно мерките, приети по силата на правото на Съюза, се изисква достъпът на кокошките до открити площи да бъде ограничен с цел опазване на общественото здраве или здравето на животните, яйцата може да се предлагат на пазара като „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ независимо от това ограничение, при условие че достъпът до открити площи на кокошките носачки не е бил ограничен за непрекъснат период от повече от 16 седмици. Този максимален период започва да тече, считано от датата, на която достъпът до открити площи на въпросната група кокошки, въведени по едно и също време, действително е бил ограничен;

б)

откритите площи, до които кокошките имат достъп, трябва да са покрити основно със зеленина и да не се използват за други цели, освен за овощни градини, гори и пасища, ако последното е разрешено от компетентните органи;

в)

максималната плътност на животните в откритите площи не трябва да е по-голяма от 2 500 кокошки на хектар от площта, предоставена на кокошките, или по всяко време на една кокошка да се падат по 4 м2. Въпреки това, когато на всяка кокошка има предоставени поне 10 м2 и се практикува ротация, като на кокошките се осигурява равномерен достъп до цялата площ по време на целия им живот, всяко използвано място трябва да осигурява поне 2,5 м2 на кокошка;

г)

откритите площи не трябва да се простират извън радиус от 150 м от най-близкия отвор на птичарника. Независимо от това е разрешено отстояние до 350 м от най-близкия отвор на птичарника, при условие че достатъчен брой заслони, съгласно предвиденото в член 4, параграф 1, точка 3, буква б), подточка ii) от Директива 1999/74/ЕО, са разпределени равномерно в цялото открито пространство, като заслоните са най-малко четири на хектар.

2.

„Яйца от кокошки — подово отглеждане“ трябва да се произвеждат в рамките на системи за производство, които отговарят поне на условията, указани в член 4 от Директива 1999/74/ЕО.

3.

„Яйца от кокошки — клетъчно отглеждане“ трябва да се произвеждат в рамките на системи за производство, които отговарят поне на:

а)

условията, указани в член 5 от Директива 1999/74/ЕО, до 31 декември 2011 г., или

б)

условията, указани в член 6 от Директива 1999/74/ЕО.

4.

Държавите членки могат да разрешат дерогации от точки 1 и 2 от настоящото приложение за птицефермите, в които се отглеждат по-малко от 350 кокошки носачки или птицефермите за кокошки носачки за развъждане, по отношение на задълженията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква г), второ изречение и в член 4, параграф 1, точка 1, буква д), в член 4, параграф 1, точка 2, в член 4, параграф 1, точка 3, буква а), подточка i) и в член 4, параграф 1, точка 3, буква б), подточка i) от Директива 1999/74/ЕО.


(1)  Директива 1999/74/ЕО на Съвета от 19 юли 1999 г. за установяване на минимални изисквания за защитата на кокошки носачки (ОВ L 203, 3.8.1999 г., стр. 53).


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2169 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2017 година

относно формàта и условията за предаване на европейска статистика за цените на природния газ и електроенергията в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1952 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно европейската статистика на цените на природния газ и електроенергията и за отмяна на Директива 2008/92/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/1952 се установява обща рамка за изготвянето на съпоставима европейска статистика за цените на природния газ и електроенергията за битовите и крайните небитови клиенти в Съюза.

(2)

В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1952 държавите членки следва да предават статистическите данни в електронна форма съобразно подходящ технически формат, който трябва да бъде определен от Комисията.

(3)

Чрез инициативата за обмен на статистически данни и метаданни (SDMX — Statistical Data and Metadata Exchange) се осигуряват статистически и технически стандарти за целите на обмена на официални статистически данни. Поради това в рамките на Европейската статистическа система в тясно сътрудничество с държавите членки Комисията (Евростат) следва да изготви технически формат в съответствие с тези стандарти.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Данните за цените на природния газ и електроенергията за битовите и крайните небитови клиенти в Съюза се предоставят на Евростат посредством единната входна точка, за да се даде възможност на Комисията (Евростат) да извлече тези данни по електронен път.

Член 2

Структурата, използвана за предаване на данните на Комисията (Евростат), е определена в приложенията.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 311, 17.11.2016 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Структура за предаване на статистически данни за цените на природния газ

Информация, която се включва в предаваните файлове:

Обща информация

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Държава

Наименование на отчитащата държава

На полугодие

Организация

Наименование на отчитащата организация

На полугодие

Лице за контакт

Име на отчитащия служител

На полугодие

Адрес на електронна поща

Адрес на електронна поща на отчитащия служител

На полугодие

Година

Референтна година за данните (2017 г., 2018 г. и т.н.)

На полугодие

На полугодие

1-во или 2-ро

На полугодие

За всяка група на потребление трябва да се предават полетата в таблици 1, 2 и 4.

Групите за битовите потребители са:

група-D1 (малки): годишно потребление под 20 GJ;

група-D2 (средни): годишно потребление от 20 GJ или повече, но по-малко от 200 GJ;

група-D3 (големи): годишно потребление от 200 GJ или повече.

Групите за небитовите потребители са:

група-I1: годишно потребление под 1 000 GJ;

група-I2: годишно потребление от 1 000 GJ или повече, но по-малко от 10 000 GJ;

група-I3: годишно потребление от 10 000 GJ или повече, но по-малко от 100 000 GJ;

група-I4: годишно потребление от 100 000 GJ или повече, но по-малко от 1 000 000 GJ;

група-I5: годишно потребление от 1 000 000 GJ или повече, но по-малко от 4 000 000 GJ;

група-I6: годишно потребление от 4 000 000 GJ или повече.

Данните в таблица 3 трябва да бъдат посочени като средни стойности, обхващащи едновременно всички групи на потребление.

Таблица 1: Основни ценови нива

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

На полугодие

Цена без данъци

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва само компонента на енергията и снабдяването и мрежовия компонент.

На полугодие

Цена без ДДС и други възстановими данъци

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и данъците, другите плащания, налозите и таксите, които се считат за невъзстановими за крайните небитови клиенти. За битовите клиенти това ценово ниво включва компонентите за енергията и мрежата и данъците, другите плащания, налозите и таксите, но не включва ДДС.

На полугодие

Цена с включени всички данъци и ДДС (възстановими и невъзстановими)

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и всички възстановими и невъзстановими данъци, други плащания, налози и такси, включително ДДС.

На полугодие

Стойностите се посочват в националната валута за един гигаджаул (горна топлина на изгаряне).

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 2: Подробна разбивка на цените по компоненти и подкомпоненти

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Цена за енергия и доставка

стойност

статут при наблюдението

Този компонент включва цената за суровината природен газ, платена от доставчика, или цената на природния газ в точката на постъпване в преносната система, включително, ако е приложимо, следните разходи за крайния потребител: разходите за складиране, както и разходите, свързани с продажбата на природния газ на крайните клиенти.

Годишно

Цена за мрежата

стойност

статут при наблюдението

Цената за мрежата включва следните разходи за крайния потребител: тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването.

Годишно

Данък върху добавената стойност

стойност

статут при наблюдението

Данъкът върху добавената стойност в съответствие с определението в Директива 2006/112/ЕО на Съвета (1).

Годишно

Данъци, свързани с възобновяемите енергийни източници

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и КПТЕ (комбинираното производство на топло- и електроенергия).

Годишно

Данъци, свързани с капацитета

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани със стратегическите запаси, плащанията за капацитет и енергийната сигурност; данъци върху разпределението на природен газ; невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара и операторите на системи.

Годишно

Екологични данъци

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и с други цели, свързани с опазването на околната среда; данъци върху емисиите на CO2 или на други парникови газове.

Годишно

Други данъци

стойност

статут при наблюдението

Всички други данъци, други плащания, налози или такси, които не са обхванати от никоя от четирите предходни категории: подкрепа за централизирано топлоснабдяване; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите и такси за ползването на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.

Годишно

Референтният период за всички компоненти и подкомпоненти е година.

Стойностите се посочват в националната валута за един гигаджаул (GJ) въз основа на горната топлина на изгаряне (GCV).

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 3: Разходи за мрежата

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Разходи за пренос

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за пренос за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за пренос за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Разходи за разпределение

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за разпределение за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за разпределение за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Референтният период за разходите за пренос и разпределение е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 4: Обеми на потребление

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Обеми на потребление

процент

статут при наблюдението

Относителен дял на природния газ във всяка група на потребление въз основа на общия обем, за който се отнасят цените.

Годишно

Референтният период за обемите на потребление е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Структура за предаване на статистически данни за цените на електроенергията

Информация, която се включва в предаваните файлове:

Обща информация

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Държава

Наименование на отчитащата държава

На полугодие

Организация

Наименование на отчитащата организация

На полугодие

Лице за контакт

Име на отчитащия служител

На полугодие

Адрес на електронна поща

Адрес на електронна поща на отчитащия служител

На полугодие

Година

Референтна година за данните (2017 г., 2018 г. и т.н.)

На полугодие

На полугодие

1-во или 2-ро

На полугодие

За всяка група на потребление трябва да се предават полетата в таблици 1, 2 и 4.

Групите за битовите потребители са:

група-DA (много малки): годишно потребление под 1 000 kWh;

група-DB (малки): годишно потребление от 1 000 kWh или повече, но по-малко от 2 500 kWh;

група-DC (средни): годишно потребление от 2 500 kWh или повече, но по-малко от 5 000 kWh;

група-DD (големи): годишно потребление от 5 000 kWh или повече, но по-малко от 15 000 kWh;

група-DE (много големи): годишно потребление от 15 000 kWh или повече.

Групите за небитовите потребители са:

група-IA: годишно потребление под 20 MWh;

група-IB: годишно потребление от 20 MWh или повече, но по-малко от 500 MWh;

група-IC: годишно потребление от 500 MWh или повече, но по-малко от 2 000 MWh;

група-ID: годишно потребление от 2 000 MWh или повече, но по-малко от 20 000 MWh;

група-IE: годишно потребление от 20 000 MWh или повече, но по-малко от 70 000 MWh;

група-IF: годишно потребление от 70 000 MWh или повече, но по-малко от 150 000 MWh;

група-IG: годишно потребление от 150 000 MWh или повече.

Данните в таблица 3 трябва да бъдат посочени като средни стойности, обхващащи всички групи на потребление.

Таблица 1: Основни ценови нива

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

На полугодие

Цена без данъци:

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва само компонента на енергията и снабдяването и мрежовия компонент.

На полугодие

Цена без ДДС и други възстановими данъци

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и данъците, другите плащания, налозите и таксите, които се считат за невъзстановими за крайните небитови клиенти. За битовите клиенти това ценово ниво включва компонентите на енергията и мрежата и данъците, другите плащания, налозите и таксите, но не включва ДДС.

На полугодие

Цена с включени всички данъци и ДДС (възстановими и невъзстановими)

стойност

статут при наблюдението

Това ценово ниво включва компонента на енергията и снабдяването, мрежовия компонент и всички възстановими и невъзстановими данъци, други плащания, налози и такси, включително ДДС.

На полугодие

Стойностите се посочват в националната валута за един киловатчас.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 2: Подробна разбивка на цените по компоненти и подкомпоненти

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Цена за енергия и доставка

стойност

статут при наблюдението

Компонентът на общата цена, който се отнася за енергията и снабдяването, без данъци.

Този компонент включва следните разходи за крайния потребител: производство, агрегиране, балансираща енергия, разходи за доставената енергия, обслужване на клиенти, управление на услугите след продажбата и други разходи при снабдяването.

Годишно

Цена за мрежата

стойност

статут при наблюдението

Компонентът на общата цена, който се отнася за цените за мрежата, без данъци.

Цената за мрежата включва следните разходи за крайния потребител: тарифите за пренос и разпределение, загубите при преноса и разпределението, разходите за мрежата, разходите за услугите след продажбата, разходите за обслужване на системата и разходите за наем на измервателен уред и за измерването.

Годишно

Данък върху добавената стойност

стойност

статут при наблюдението

Данъкът върху добавената стойност в съответствие с определението в Директива 2006/112/ЕО.

Годишно

Данъци, свързани с възобновяемите енергийни източници

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с насърчаването на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и КПТЕ.

Годишно

Данъци, свързани с капацитета

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с плащанията за капацитет, енергийната сигурност и адекватността на производството на електроенергия; данъци върху преструктурирането на въглищната промишленост; данъци върху разпределението на електроенергия; невъзвръщаеми разходи и налози за финансирането на енергийните регулаторни органи или операторите на пазара и операторите на системи.

Годишно

Екологични данъци

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с качеството на въздуха и с други цели, свързани с опазването на околната среда; данъци върху емисиите на CO2 или на други парникови газове.

Годишно

Данъци, свързани с ядрения сектор

стойност

статут при наблюдението

Данъци, други плащания, налози или такси, свързани с ядрения сектор, включително извеждане от експлоатация на ядрени инсталации, проверки и такси за ядрени съоръжения.

Годишно

Други данъци

стойност

статут при наблюдението

Всички други данъци, други плащания, налози или такси, които не са обхванати от никоя от петте предходни категории: подкрепа за централизирано топлоснабдяване; местни или регионални данъци; островна компенсация; концесионни такси, свързани с лицензите, и такси за ползването на земя и публична или частна собственост от мрежи или други съоръжения.

Годишно

Референтният период за всички компоненти и подкомпоненти е година.

Стойностите се посочват в националната валута за един киловатчас.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 3: Разходи за мрежата

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Разходи за пренос

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за пренос за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за пренос за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Разходи за разпределение

процент

статут при наблюдението

Среден относителен дял на разходите за разпределение за битови клиенти и среден относителен дял на разходите за разпределение за крайни небитови клиенти, изразени като процент от общите разходи за мрежата.

Годишно

Референтният период за разходите за пренос и разпределение е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.

Таблица 4: Обеми на потребление

Поле

Бележки

Честота на отчитане

Статут на поверителност

 

 

Обеми на потребление

процент

статут при наблюдението

Относителен дял на електроенергията във всяка група на потребление въз основа на общия обем, за който се отнасят цените.

Годишно

Референтният период за обемите на потребление е година.

Стойностите се посочват в проценти.

Статутът на поверителност и статутът при наблюдението се определят чрез използването на списъци на стандартните кодове.


РЕШЕНИЯ

22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/19


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2170 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2017 година

за въвеждане на мерки за контрол на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества (1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Решение 2005/387/ПВР на специална сесия на разширената Научна комисия на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) беше изготвен доклад за оценка на риска относно новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил), който впоследствие беше изпратен на Комисията и на Съвета на 24 май 2017 г.

(2)

Фуранилфентанил е синтетичен опиоид, който е структурно подобен на фентанила — контролирано вещество, широко използвано в медицината за обща анестезия по време на хирургична интервенция и за овладяване на болката. Фуранилфентанил също така е структурно подобен на ацетилфентанил и акрилоилфентанил, които са били предмет на съвместен доклад на ЕЦМНН и Европол през декември 2015 г. и ноември 2016 г.

(3)

Фуранилфентанил е в наличност в Съюза поне от юни 2015 г. и е открит в 16 държави членки. В повечето случаи веществото е било конфискувано в прахообразна форма, но също и в течна форма и под формата на таблетки. Откритите количества са относително малки. Такива количества обаче трябва да се отчитат във връзка с потенциала на веществото.

(4)

Пет държави членки са съобщили за двадесет и два смъртни случая, свързани с фуранилфентанил. При най-малко десет от тези смъртни случая фуранилфентанил е бил причина за смъртта или вероятно е допринесъл за нея. Освен това три държави членки съобщиха и за 11 остри отравяния с нелетален изход, свързани с фуранилфентанил.

(5)

Не съществува информация за участие на организираната престъпност в производството, разпространението (трафика) и доставката на фуранилфентанил в рамките на Съюза. Наличната информация сочи, че фуранилфентанил се произвежда в химически предприятия, установени в Китай.

(6)

Фуранилфентанил се продава онлайн на дребно и на едро като „химикал за научноизследователски цели“, обикновено под формата на прах и като готов за употреба назален спрей. Данните от конфискациите показват, че фуранилфентанил може да се продава и на незаконния пазар на опиоиди.

(7)

Фуранилфентанил няма установена или призната употреба в хуманната или ветеринарната медицина в Съюза. Няма данни, сочещи, че фуранилфентанил може да бъде използван за други цели освен като аналитичен референтен еталон, както и за научни изследвания.

(8)

Докладът за оценката на риска показва, че много от въпросите, свързани с фуранилфентанил, са породени от липсата на данни относно рисковете за здравето на човека, рисковете за общественото здраве и социалните рискове, и могат да получат отговор чрез по-нататъшна научноизследователска дейност. Въпреки това наличните данни и информация относно породените от веществото здравни и социални рискове, с оглед също така на подобието му с фентанил, дават достатъчно основание за въвеждането на мерки за контрол на фуранилфентанил на територията на Съюза.

(9)

Фуранилфентанилът не е вписан като подлежащо на контрол вещество съгласно Единната конвенция на Организацията на обединените нации от 1961 г. по упойващите вещества или Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1971 г. за психотропните вещества. Веществото понастоящем не е предмет на оценка в системата на Организацията на обединените нации.

(10)

Тъй като десет държави членки контролират веществото фуранилфентанил съгласно националното си законодателство за контрол на наркотиците, а три държави членки го контролират в съответствие с друго законодателство, въвеждането по отношение на посоченото вещество на мерки за контрол на територията на Съюза би допринесло да се избегне появата на пречки при трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането и в съдебната област и би помогнало за предпазване на Съюза от рисковете, които наличността и употребата му могат да създадат.

(11)

С Решение 2005/387/ПВР на Съвета се предоставят изпълнителни правомощия с цел на равнището на Съюза да се осигури бърза и основана на експертни становища реакция на появата на нови психоактивни вещества, установени и докладвани от държавите членки, чрез подлагане на тези вещества на мерки за контрол на територията на Съюза. Тъй като условията и процедурата за упражняването на тези изпълнителни правомощия са изпълнени, следва да бъде прието решение за изпълнение с цел да бъдат въведени мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил на територията на Съюза.

(12)

Дания е обвързана от Решение 2005/387/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение за изпълнението на Решение 2005/387/ПВР.

(13)

Ирландия е обвързана от Решение 2005/387/ПВР и поради това участва в приемането и прилагането на настоящото решение за изпълнение на Решение 2005/387/ПВР.

(14)

Обединеното кралство не е обвързано от Решение 2005/387/ПВР и поради това не участва в приемането на настоящото решение за изпълнение на Решение 2005/387/ПВР, и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) се въвеждат мерки за контрол на територията на Съюза.

Член 2

До 19 ноември 2018 г. държавите членки вземат необходимите мерки в съответствие със своето национално право да въведат по отношение на новото психоактивно вещество, посочено в член 1, мерките за контрол и наказателноправните санкции, предвидени в националното им законодателство по силата на задълженията им, произтичащи от Конвенцията на Организацията на обединените нации от 1971 г. за психотропните вещества.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2017 година.

За Съвета

Председател

J. AAB


(1)  ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

(2)  Становище от 24 октомври 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/21


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2171 НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2017 година

относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2019 г., годишния размер за 2018 г., първата част от вноската за 2018 г. и индикативна необвързваща прогноза за очакваните годишни размери на вноските за годините 2020 и 2021

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1) („Споразумението от Котону“), с последните му изменения („Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (2) („вътрешното споразумение“), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно Финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие (3) („Финансовият регламент за 11-ия ЕФР“), и по-специално член 21, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с процедурата, установена в член 21, параграф 2 от Финансовия регламент за 11-ия ЕФР Комисията представи в срока до 15 октомври 2017 г. предложение, в което се определят: а) горната граница на годишния размер на вноските на държавите членки за Европейският фонд за развитие (ЕФР) за 2019 г., б) годишният размер на вноските на държавите членки за ЕФР за 2018 г.; в) размерът на първата част от вноската за 2018 г.; и г) индикативна необвързваща прогноза за очаквания годишен размер на вноските за годините 2020 и 2021.

(2)

В съответствие с член 52 от Финансовия регламент за 11-ия ЕФР на 4 септември 2017 г. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпрати на Комисията актуализираните си прогнози за поетите задължения и за плащанията по инструментите, които управлява.

(3)

В член 22, параграф 1 от Финансовия регламент за 11-ия ЕФР се предвижда, че поканите за вноски първо усвояват сумите, предвидени за предходни ЕФР. Затова следва да се отправи покана за внасяне на средства по 10-ия ЕФР за ЕИБ и по 11-ия ЕФР за Комисията.

(4)

С Решение (ЕС) 2016/2026 на Съвета (4), горната граница на годишния размер на вноските на държавите членки за ЕФР за 2018 г. бе определена на 4 550 000 000 EUR за Комисията и на 250 000 000 EUR за ЕИБ.

(5)

С Решение (ЕС) 2017/1206 на Съвета (5), бе определено намаление на вноската със сума в размер на 200 000 000 EUR от отменени средства по 8-ия и по 9-ия ЕФР,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Горната граница на годишния размер на вноските на държавите членки за ЕФР за 2019 г. възлиза на 4 900 000 000 EUR. Той се разделя на 4 600 000 000 EUR за Комисията и на 300 000 000 EUR за ЕИБ.

Член 2

Годишният размер на вноските на държавите членки за ЕФР за 2018 г. възлиза на 4 800 000 000 EUR. Той се разделя на 4 550 000 000 EUR за Комисията и на 250 000 000 EUR за ЕИБ.

Член 3

Отделните вноски за ЕФР, които държавите членки трябва да платят на Комисията и на ЕИБ като първа част от вноската за 2018 г., са посочени в таблицата в приложението към настоящото решение.

Плащанията на посочените вноски могат да бъдат комбинирани с корекции, свързани с изпълнението на намалението на вноските със сума в размер на 200 000 000 EUR от отменени средства по 8-ия и 9-ия ЕФР, в съответствие с план за корекции, представен от всяка държава членка.

Член 4

Индикативната необвързваща прогноза за очаквания годишен размер на вноските за 2020 г. възлиза на 4 600 000 000 EUR за Комисията и на 300 000 000 EUR за ЕИБ, а тази за 2021 г. възлиза на 4 700 000 000 EUR за Комисията и на 300 000 000 EUR за ЕИБ.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17.

(4)  Решение (ЕС) 2016/2026 на Съвета от 15 ноември 2016 г. относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително горната граница за 2018 г., годишния размер за 2017 г., първата част от вноската за 2017 г. и индикативна необвързваща прогноза за очаквания годишен размер на вноските за 2019 и 2020 г. (ОВ L 313, 19.11.2016 г., стр. 25).

(5)  Решение (ЕС) 2017/1206 на Съвета от 4 юли 2017 г. относно финансовите вноски, които трябва да бъдат платени от държавите членки за финансиране на Европейския фонд за развитие, включително втората част от вноската за 2017 г. (ОВ L 173, 6.7.2017 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Коефициент за 10-ия ЕФР (в %)

Коефициент за 11-ия ЕФР (в %)

Първа част от вноската за 2018 г. (в EUR)

Общо

Комисия 11-и ЕФР

ЕИБ 10-и ЕФР

БЕЛГИЯ

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

БЪЛГАРИЯ

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

ДАНИЯ

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

ГЕРМАНИЯ

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ЕСТОНИЯ

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

ИРЛАНДИЯ

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

ГЪРЦИЯ

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

ИСПАНИЯ

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

ФРАНЦИЯ

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

ХЪРВАТИЯ

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ИТАЛИЯ

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

КИПЪР

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

ЛАТВИЯ

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

ЛИТВА

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

ЛЮКСЕМБУРГ

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

УНГАРИЯ

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

МАЛТА

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

НИДЕРЛАНДИЯ

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

АВСТРИЯ

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

ПОЛША

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

ПОРТУГАЛИЯ

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

РУМЪНИЯ

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

СЛОВЕНИЯ

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

СЛОВАКИЯ

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

ФИНЛАНДИЯ

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

ШВЕЦИЯ

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

ОБЩО ЕС-28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/2172 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2017 година

за изменение на Решение 2010/670/ЕС по отношение на използването на неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения

(нотифицирано под номер С(2017) 7656)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 8 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО се създава механизъм за финансиране на демонстрационни проекти със стопански характер, насочени към безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2 (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за CCS“), както и за финансиране на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия (наричани по-нататък „демонстрационни проекти за ВЕИ“) като се използват 300 милиона квоти от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза („СТЕ на ЕС“), които са били заделени за нови участници, но не са били разпределени.

(2)

В своето Решение 2010/670/ЕС (2) Комисията определя правилата и критериите за избора и изпълнението на посочените проекти, а също и основните принципи за монетизиране на квотите и за управление на приходите.

(3)

До средата на 2014 г. в резултат на първия и втория кръг от покани за представяне на предложения бяха отпуснати средства в подкрепа на изпълнението на 39 демонстрационни проекта за CCS и за ВЕИ в 20 държави — членки на ЕС. Въпреки това — предвид трудната икономическа обстановка в световен мащаб и в ЕС — по някои от 20-те проекта, финансирани в рамките на първия кръг от покани за представяне на предложения, се оказа трудно да бъде набран достатъчно собствен капитал или да се привлекат допълнително инвеститори. Вследствие на това към 31 декември 2016 г. по 14 проекта са взети окончателни инвестиционни решения в съответствие с член 9 от Решение 2010/670/ЕС, а най-малко 436 млн. евро, свързани с проекти, финансирани по този първи кръг от покани за представяне на предложения, не са били използвани.

(4)

Неизплатените средства следва да се използват за пряко финансиране на проекти, попадащи в приложното поле, определено в член 10а, параграф 8 от Директива 2003/87/ЕО. Освен това, като се има предвид специфичната ситуация при изключително новаторските демонстрационни проекти за CCS и за ВЕИ, част от финансирането следва да бъде предоставено под формата на безвъзмездни средства.

(5)

С оглед увеличаване на инвестициите в тези изключително новаторски проекти в енергийния сектор на ЕС — приоритет, изтъкнат от Комисията в нейното съобщение относно ускоряване на иновацията в областта на чистата енергия (3) — неизплатените приходи в рамките на първия кръг от покани за представяне на предложения следва да бъдат преразпределени приоритетно и без забавяне, като се използва механизмът за енергийни демонстрационни проекти по линия на InnovFin в рамките на „Хоризонт 2020“ (4). Това финансово подпомагане ще допълни съществуващото или очакваното такова, като например безвъзмездните средства по „Хоризонт 2020“.

(6)

С цел увеличаване на инвестициите в тези изключително новаторски проекти в транспортния сектор — чрез използване на дълговия инструмент в транспортния сектор съгласно Механизма за свързване на Европа (5) — допустимите за финансиране проекти следва да насърчават само такова използване на възобновяемата енергия, което е новаторско, повторяемо и което позволява мащабиране.

(7)

Проектите, избрани за финансиране в рамките на първия или втория кръг от покани за представяне на предложения, по които са взети окончателни инвестиционни решения и които са в процес на изпълнение, ще се считат за допустими с цел кандидатстване по съответния финансов инструмент.

(8)

Комисията и групата на Европейската инвестиционна банка ще продължат да организират редовно тематични технически семинари за държавите членки и за спонсори на проектите с цел повишаване на обществената информираност относно съответните финансови инструменти.

(9)

Комисията ще докладва достатъчно рано на Комитета по изменението на климата за разработването на съответните споразумения за делегиране между Комисията и Европейската инвестиционна банка — по-конкретно що се отнася до съответните критерии за допустимост, прилагането на съответните финансови инструменти, и по-специално изграждането на портфейл от проекти, оценяването на заявленията за проекти и, на последно място, относно използването на преразпределените приходи — като вземе надлежно предвид становищата на държавите членки.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/670/ЕС се изменя, както следва:

1.

В член 2 се вмъква следният параграф 4:

„4.   Всички неизплатени приходи от първия кръг от покани за представяне на предложения се предоставят на разположение в подкрепа на първи по рода си новаторски, повторяеми и готови за демонстриране в мащаб демонстрационни проекти за CCS и за ВЕИ чрез използване на съответните финансови инструменти, управлявани от групата на Европейската инвестиционна банка, като се дава приоритет на механизма за енергийни демонстрационни проекти по линия на InnovFin и на дълговия инструмент в транспортния сектор съгласно Механизма за свързване на Европа.

Предходният параграф, членове 6 и 8, член 11, параграфи 1—5, член 11, параграф 6, първа и втора алинея и член 13 не се прилагат по отношение на използването на посочените приходи.

Комисията докладва достатъчно рано на Комитета по изменението на климата за разработването на съответните споразумения за делегиране между Комисията и Европейската инвестиционна банка — по-конкретно що се отнася до съответните критерии за допустимост, прилагането на съответните финансови инструменти, и по-специално изграждането на портфейл от проекти, оценяването на заявленията за проекти и, на последно място, относно използването на преразпределените приходи — като взема надлежно предвид становищата на държавите членки.“

2.

В член 14 се добавя следният параграф:

„Комисията докладва редовно на Комитета по изменението на климата относно използването на приходите, посочени в член 2, параграф 4, в т. ч. като предоставя предварителна информация за планираното подпомагане на проектите и за частта от подпомагането, която трябва да бъде предоставена под формата на безвъзмездни средства, географското разпределение на проектите, мащаба на проектите и технологичния обхват, последваща информация относно напредъка по осъществяването на проектите, избягването на емисии на CO2, отношението на дълговия капитал към собствения капитал, повишаването на осведомеността и направените изводи, според случая.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.

За Комисията

Miguel ARIAS CAÑETE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2010/670/ЕС на Комисията от 3 ноември 2010 година за определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански характер за безопасно за околната среда улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO 2, както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за възобновяема енергия, чрез схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39).

(3)  С(2016) 763 final.

(4)  Решение 2013/743/ЕС на Съвета от 3 декември 2013 г. за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на решения 2006/971/ЕО, 2006/972/ЕО, 2006/973/ЕО, 2006/974/ЕО и 2006/975/ЕО (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 965).

(5)  Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2173 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2017 година

за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на одобряването на програмата за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески за регион Ломбардия в Италия

(нотифицирано под номер С(2017) 7587)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 64/432/ЕИО се определят правила относно търговията със свине в Съюза. В член 9 от посочената директива се предвижда, че държава членка, която има задължителна национална програма за контрол на болестта на Ауески за цялата си територия или част от нея, може да представи за одобрение от Комисията своята програма. В посочения член се предвижда също, че при търговия със свине в рамките на Съюза могат да се изискват допълнителни гаранции.

(2)

С Решение 2008/185/ЕО на Комисията (2) се определят допълнителните гаранции при придвижването на свине между държавите членки. Тези гаранции са свързани с класификацията на държавите членки според техния статус по отношение на болестта на Ауески. В приложение II към Решение 2008/185/ЕО са изброени държавите членки или регионите от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески.

(3)

Италия представи на Комисията подкрепяща документация за одобряване на програмата ѝ за ликвидиране на болестта на Ауески в регион Ломбардия и за надлежното включване на посочения регион в приложение II към Решение 2008/185/ЕО. След оценката на представената подкрепяща документация стана ясно, че регион Ломбардия следва да бъде включен в приложение II към Решение 2008/185/ЕО. Поради тази причина приложение II към Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Поради това Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2008/185/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977.

(2)  Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави членки или региони от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол и ликвидиране на болестта на Ауески

Код по ISO

Държава членка

Региони

ES

Испания

Всички региони

IT

Италия

Регион Friuli-Venezia Giulia

Регион Veneto

Регион Lombardia

LT

Литва

Всички региони

PL

Полша

Войводство dolnośląskie: всички powiaty;

войводство kujawsko-pomorskie: всички powiaty;

войводство lubelskie: всички powiaty;

войводство lubuskie: всички powiaty;

войводство łódzkie: всички powiaty;

войводство małopolskie: всички powiaty;

войводство mazowieckie: всички powiaty;

войводство opolskie: всички powiaty;

войводство podkarpackie: всички powiaty;

войводство podlaskie, следните powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

войводство pomorskie: всички powiaty;

войводство śląskie: всички powiaty;

войводство świętokrzyskie: всички powiaty;

войводство warmińsko-mazurskie: всички powiaty;

войводство wielkopolskie: всички powiaty;

войводство zachodniopomorskie: всички powiaty.


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/28


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2174 НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2017 година

за изменение на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на здравния сертификат за търговия с пчели и земни пчели

(нотифицирано под номер С(2017) 7588)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално член 22, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Образецът на здравния сертификат за вътресъюзна търговия с живи пчели (Apis mellifera) и земни пчели (Bombus spp.) е установен в част 2 на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО. С този сертификат се установяват ветеринарно-санитарните изисквания, наред с другото, във връзка с появата на малък кошерен бръмбар (Aethina tumida) и кошерен акар (Tropilaelaps spp.), приложими както за пчели, така и за земни пчели.

(2)

Изискванията, установени в този образец на здравния сертификат, позволяват движение на пчели и земни пчели само от райони в радиус от най-малко 100 км, които не са обект на никакви ограничения, свързани със съмнение за поява или потвърдена поява на тези патогени.

(3)

Въз основа на информацията, получена от италианските компетентни органи във връзка с техния опит с появите на малък кошерен бръмбар в пчелните семейства в Италия след приемането на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС на Комисията (2) за предотвратяване на разпространението на малкия кошерен бръмбар извън засегнатите региони на Италия, изглежда, че тези изисквания са непропорционални за управлението на засегнатия пчеларски сектор през продължителен период след откриването на появата.

(4)

По-специално, тези изисквания не отчитат, че е възможно да съществуват райони, които, въпреки че се намират на разстояние по-малко от 100 км от случаите на поява, все пак са извън предпазните зони, създадени съгласно националното законодателство около мястото на появата, и не са предмет на защитни мерки на Съюза, а са обхванати от официално планирания и осъществяван активен надзор в съответствие с Насоките за надзор върху нашествията на малкия кошерен бръмбар, съставени от Референтната лаборатория на Европейския съюз за здравето на пчелите (3), който гарантира, че няма случаи на поява на малък кошерен бръмбар.

(5)

Освен това изискванията следва да бъдат актуализирани, за да се вземе предвид фактът, че визуалната проверка на мястото на произход и незабавното поставяне на фина мрежа около пратките от пчелни майки, придружавани от ограничен брой пчели работнички, са много ефективни и технически осъществими средства, за да бъде смекчен потенциалният риск от разпространение на малкия кошерен бръмбар. Това се потвърждава от Научното становище на Европейския орган за безопасност на храните относно оцеляването, разпространението и заселването на малкия кошерен бръмбар, прието на 15 декември 2015 г. (4)

(6)

Тъй като настоящите изисквания са излишно ограничителни, е необходимо да бъде изменен образецът на здравния сертификат за вътресъюзна търговия с пчели и земни пчели, като се добави алтернативно ветеринарно-санитарно изискване за пратки от пчелни майки, с което се отчита значимостта на комбинирането на активния надзор от компетентните органи за гарантиране на липсата на случаи на поява на малък кошерен бръмбар със засилените мерки за ограничаване на риска за вътресъюзната търговия.

(7)

Земни пчели не са податливи на кошерен акар Tropilaelaps. Това се потвърждава от Научното становище на Европейския орган за безопасност на храните относно риска от навлизане на Aethina tumida и Tropilaelaps spp. в ЕС, прието на 27 февруари 2013 г. (5)

(8)

В повечето случаи земните пчели се отглеждат в изолирани от заобикалящата среда структури, които подлежат на стриктни мерки за биологична сигурност, както и на осъществявани от компетентния орган редовен контрол и проверки за наличие на болести. Такива предприятия, които са признати от компетентния орган на засегнатите държави и се намират под неговия надзор, няма вероятност да бъдат засегнати от наличието на малък кошерен бръмбар, за разлика от семействата на открито. Вече е възможно компетентните органи да сертифицират пратки от такива предприятия за внос на земни пчели в съответствие с Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (6).

(9)

Следователно е необходимо да бъде изменен образецът на здравния сертификат за вътресъюзна търговия с пчели и земни пчели, с цел да се въведе алтернативно ветеринарно-санитарно изискване за земните пчели, отглеждани в изолирана от заобикалящата среда структура.

(10)

По-голямата част от пратките със земни пчели се продават и се изпращат в други държави за целите на опрашването и следователно не трябва да бъдат сертифицирани за целите на разплода или на пчелната паша, като се има предвид, че те не се използват за разплод и никога не се връщат на мястото си на произход. Следователно е целесъобразно на сертификата да се добави още една възможност, позволяваща такива животни да бъдат сертифицирани за производство.

(11)

Медоносните пчели могат да бъдат търгувани под различни форми, като например пчелни майки само с няколко пчели работнички, цели семейства, рояци и в пакети. Яснотата относно естеството на пратките в това отношение ще помогне при анализа на риска, осъществяван от компетентните органи при официалния контрол на пратките по мястото на местоназначение. Поради това към сертификата следва да бъде добавена допълнителна подробна информация.

(12)

Следователно част 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Част 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета — Здравен сертификат за търговия с пчели и земни пчели — се изменя, както следва:

1.

Във вписване I.25 се добавя клетка за поставяне на отметка със следния текст: „Производство (опрашване)“.

2.

Във вписване I.31 се добавя колона със заглавие „Естество на стоката“ и със следните позиции, които могат да бъдат избирани и които са посочени под заглавието, всяка на отделен ред: „пчелни майки, пакети с пчели, рояци, семейства“.

3.

Във вписване II.1 в буква б) след текста „няма нашествия на тези насекоми,“ се вмъква следният текст:

„или

б)

пратката се състои само от клетки с пчелни майки, всяка от които съдържа само една единствена пчелна майка с най-много 20 придружаващи пчели работнички и произхожда от район, който в радиус от най-малко 100 км не е обект на никакви ограничения, свързани със съмнение за поява или потвърдена поява на кошерен акар (Tropilaelaps spp.), и от предприятие, което отговаря на всяко едно от следните изисквания:

разположено е на разстояние най-малко 30 км от границите на предпазна зона с радиус от най-малко 20 км около потвърдената(ите) поява(и) на малък кошерен бръмбар; и

намира се извън зона, ограничена със защитни мерки, приети от Съюза поради появата на малък кошерен бръмбар; и

намира се в район, който е обект на годишен надзор от компетентния орган с цел откриване на малък кошерен бръмбар, за да се гарантира ниво на увереност от най-малко 95 % за откриване на малък кошерен бръмбар, ако най-малко 2 % от пчелините бъдат заразени; и

всеки месец е обект на проверка от компетентния орган, като резултатите от проверката са отрицателни, за да се гарантира ниво на увереност от най-малко 95 % за откриване на малък кошерен бръмбар, ако най-малко 2 % от кошерите бъдат заразени; и

непосредствено след извършването на визуална проверка за здравно сертифициране всяка клетка или цялата пратка се обвива с фина мрежа с бримки с големина най-много 2 mm;

или

б)

земните пчели са с произход от изолирана от заобикалящата среда структура, призната от компетентния орган и под негов надзор, в която структура няма нашествие от малък кошерен бръмбар.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  Решение за изпълнение 2014/909/ЕС на Комисията от 12 декември 2014 г. относно някои защитни мерки по отношение на потвърдените случаи на поява на малък кошерен бръмбар в Италия (ОВ L 359, 16.12.2014, стр. 161).

(3)  Версия, последно изменена на 1 април 2016 г.: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015; 13(12):4328.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2013; 11(3):3128.

(6)  Регламент (EC) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 година за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).


22.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2175 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2017 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2017) 7835)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията (3) бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5 в няколко държави членки („засегнатите държави членки“) и създаването на предпазни и надзорни зони от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение за изпълнение. В Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се определя също така, че мерките, които следва да се прилагат в предпазните и надзорните зони, както е предвидено съгласно член 29, параграф 1 и член 31 от Директива 2005/94/ЕО, се спазват поне за срока за посочените зони, указан в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно няколко пъти след датата на приемането му, за да се вземе предвид новата епидемиологична обстановка в Съюза по отношение на инфлуенцата по птиците. По-специално, Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 бе изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията (5), за да бъдат определени правила относно изпращането на пратки с еднодневни пилета от областите, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247. В посоченото изменение се отчита фактът, че при еднодневните пилета рискът от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците е много по-малък отколкото при други стоки от домашни птици.

(4)

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 впоследствие беше изменено и с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията (6), за да се подсилят мерките за контрол на болестта, прилагани, когато е налице повишен риск от разпространение на високопатогенна инфлуенца по птиците. Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 сега предвижда създаването на допълнителни ограничителни зони в засегнатите държави членки на равнището на Съюза, както е посочено в член 16, параграф 4 от Директива 2005/94/ЕО, след появата на огнище или на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците и срока на прилаганите в тях мерки. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 сега определя също така и правила за изпращането на живи домашни птици, еднодневни пилета и яйца за люпене от допълнителните ограничителни зони до други държави членки при спазването на определени условия.

(5)

Освен това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 е изменяно многократно главно за да се вземат предвид промените в границите на предпазните и надзорните зони, създадени от засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО. Приложението на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 последно беше изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2000 на Комисията (7) след уведомлението от страна на Италия за появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства за домашни птици в нейния регион Ломбардия. Италия също така уведоми Комисията, че е предприела необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на тези огнища, включително създаването на предпазни и надзорни зони около заразените стопанства за домашни птици.

(6)

След датата на последното изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247, направено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2000, България уведоми Комисията за появата на две нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства за домашни птици в нейните региони Сливен и Ямбол. България също така уведоми Комисията, че е предприела необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на тези нови огнища, включително създаването на предпазни и надзорни зони около всички заразени стопанства за домашни птици.

(7)

Освен това, Италия уведоми Комисията за появата на нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства за домашни птици, разположени в нейните региони Ломбардия, Пиемонт и Лацио. Италия също така уведоми Комисията, че е предприела необходимите мерки, изисквани по силата на Директива 2005/94/ЕО след появата на тези нови огнища, включително създаването на предпазни и надзорни зони около всички заразени стопанства за домашни птици и разширяването на създадените допълнителни ограничителни зони.

(8)

Комисията разгледа мерките, взети от България и Италия в съответствие с Директива 2005/94/ЕО след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки, и установи, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на тези две държави членки, са на достатъчно разстояние от всяко стопанство за домашни птици, в което е потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8. Комисията също така разгледа границите на допълнителните ограничителни зони, създадени от компетентния орган в Италия след появата на новите огнища на болестта в посочената държава членка, и установи, че обхватът на покритите области чрез разширяването на посочените допълнителни ограничителни зони е достатъчно голям предвид епидемиологичната обстановка в Италия.

(9)

С цел да се предотврати излишното затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани пречки за търговията, е необходимо възможно най-скоро предпазните и надзорните зони, създадени в България и Италия, както и разширените допълнителни ограничителни зони, създадени в Италия, да бъдат описани на равнището на Съюза в сътрудничество с посочените две държави членки, в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки. Поради това вписванията за България и Италия в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат актуализирани, за да се вземе предвид актуалната епидемиологична обстановка в посочените държави членки по отношение на тази болест. По-специално, към списъците в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъдат добавени нови записи за предпазните и надзорните зони в България и Италия, както и за разширените допълнителни ограничителни зони в Италия, на които понастоящем са наложени ограничения в съответствие с Директива 2005/94/ЕО.

(10)

Поради това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, за да бъдат включени предпазните и надзорните зони, създадени в България и Италия, както и разширените допълнителни ограничителни зони, създадени в Италия, в съответствие с Директива 2005/94/ЕО след появата на новите огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците в посочените държави членки и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(11)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 на Комисията от 9 февруари 2017 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 36, 11.2.2017 г., стр. 62).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/696 на Комисията от 11 април 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 101, 13.4.2017 г., стр. 80).

(6)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1841 на Комисията от 10 октомври 2017 г. за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 261, 11.10.2017 г., стр. 26).

(7)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2000 на Комисията от 6 ноември 2017 г. за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (ОВ L 289, 8.11.2017 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

вписването за България се заменя със следното:

„Държава членка: България

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Област Добрич, община Добрич

Стефаново

12.11.2017 г.

Област Хасково, община Хасково

Узунджово

10.11.2017 г.

Област Сливен, община Сливен

Глушник

Калояново

24.11.2017 г.

Област Ямбол, община Стралджа

Зимница

Чарда

29.11.2017 г.“

б)

вписването за Италия се заменя със следното:

„Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

18.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

28.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

28.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E10,243124

28.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

28.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

26.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,247829 E 10,173639

27.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

28.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

29.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

29.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E 10,236272

30.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

4.12.2017 г.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

1.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10,2546060

2.12.2017 г.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

26.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

2.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

6.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

5.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

5.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

6.12.2017 г.“

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

вписването за България се заменя със следното:

„Държава членка: България

Зона, която включва

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Област Добрич, община Добрич

Стефаново

От 13.11.2017 г. до 21.11.2017 г.

Богдан

Бранище

Добрич

Драганово

Опанец

Пчелино

Плачидол

Попгригорово

Славеево

Соколник

Стожер

21.11.2017 г.

Област Хасково

Община Димитровград

Узунджово

От 11.11.2017 г. до 20.11.2017 г.

Община Хасково:

Александрово

Динево

Любеново

Нова Надежда

Родопи

Стамболийски

Стойково

Хасково

Община Димитровград

Брод

Черногорово

Крепост

Райново

Воден

Златополе

20.11.2017 г.

Област Сливен, община Сливен

Глушник

Калояново

От 25.11.2017 г. до 3.12.2017 г.

Сливен

Трапоклово

Драгоданово

Камен

Тополчане

Сотиря

Седларево

3.12.2017 г.

Желю войвода

Блатец

Горно Александрово

7.12.2017 г.

Област Ямбол

Община Стралджа

Зимница

Чарда

От 30.11.2017 г. до 7.12.2017 г.

Община Стралджа

Стралджа

Атолово

Воденичане

Джинот

Лозенец

Община Тунджа

Могила

Веселиново

Кабиле

Чарган

Община Ямбол

град Ямбол

7.12.2017 г.“

б)

вписването за Италия се заменя със следното:

„Държава членка: Италия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

От 8.11.2017 г. до 16.11.2017 г.

The area of the parts of Emilia Romagna Region (ADNS 17/0042) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N44,841419 E12,076444

16.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

От 8.11.2017 г. до 16.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0050) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,29899 E10,160651

16.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

От 9.11.2017 г. до 17.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia and Veneto Regions (ADNS 17/0052) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,265801 E10,648984

17.11.2017 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

От 10.11.2017 г. до 18.11.2017 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0053) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,380042 E11,797878

18.11.2017 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

От 10.11.2017 г. до 18.11.2017 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0054) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,367753 E 11,845547

18.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0055) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273174 E10,147377

От 16.11.2017 г. до 24.11.2017 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0055) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,27317 E10,147377

24.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0056) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

От 13.11.2017 г. до 21.11.2017 г.

The area of the parts of Veneto Region (ADNS 17/0056) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,258721 E10,137106

21.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

От 16.11.2017 г. до 24.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0057) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,715443 E9,908386

24.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

От 16.11.2017 г. до 24.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0058) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,53889 E9,344072

24.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

От 19.11.2017 г. до 27.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0059) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,288632 E10,352774

27.11.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

От 29.11.2017 г. до 7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0060) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,275251 E10,160212

7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

От 29.11.2017 г. до 7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0061) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,273215 E10,15843

7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

От 29.11.2017 г. до 7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0062) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279373 E 10,243124

7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,244372 E10,19965

От 29.11.2017 г. до 7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0063) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 45,244372 E 10,19965

7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

От 27.11.2017 г. до 5.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0064) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,551421 E9,742449

5.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

От 28.11.2017 г. до 6.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0065) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,247829 E10,173639

6.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

От 29.11.2017 г. до 7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0066) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,314835 E10,183902

7.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

От 30.11.2017 г. до 8.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0067) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,268601 E10,198274

8.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

От 30.11.2017 г. до 8.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0068) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,287212 E10,211417

8.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

От 1.12.2017 г. до 9.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0069) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,257394 E10,236272

9.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

От 5.12.2017 г. до 13.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0070) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,294615 E10,262587

13.12.2017 г.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

От 2.12.2017 г. до 10.12.2017 г.

The area of the parts of Piemonte Region (ADNS 17/0071) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,028312 E8,129643

10.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10,2546060

От 3.12.2017 г. до 11.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0072) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,279698 E10,2546060

11.12.2017 г.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

От 27.11.2017 г. до 5.12.2017 г.

The area of the parts of Lazio Region (ADNS 17/0073) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N41,933396 E12,82672

5.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

От 3.12.2017 г. до 11.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0074) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,221999 E10,142106

11.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

От 8.12.2017 г. до 16.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0075) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,297588 E10,221751

16.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

От 7.12.2017 г. до 15.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0076) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,280826 E10,219352

15.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

От 6.12.2017 г. до 14.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0077) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,264774 E10,205204

14.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

От 6.12.2017 г. до 14.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0078) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,267177 E10,233081

14.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

От 7.12.2017 г. до 15.12.2017 г.

The area of the parts of Lombardia Region (ADNS 17/0079) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45,291849 E10,220940

15.12.2017 г.“

3)

В част В вписването за Италия се заменя със следното:

„Държава членка: Италия

Зона, която включва

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 3б

Municipality of ARGENTA (FE)

Municipality of BERRA (FE)

Municipality of BONDENO (FE)

Municipality of CENTO (FE)

Municipality of CODIGORO (FE)

Municipality of COMACCHIO (FE)

Municipality of COPPARO (FE)

Municipality of FERRARA (FE)

Municipality of FISCAGLIA (FE)

Municipality of FORMIGNANA (FE)

Municipality of GORO (FE)

Municipality of JOLANDA DI SAVOIA (FE)

Municipality of LAGOSANTO (FE)

Municipality of MASI TORELLO (FE)

Municipality of MESOLA (FE)

Municipality of OSTELLATO (FE)

Municipality of POGGIO RENATICO (FE)

Municipality of PORTOMAGGIORE (FE)

Municipality of RO (FE)

Municipality of TERRE DEL RENO (FE)

Municipality of TRESIGALLO (FE)

Municipality of VIGARANO MAINARDA (FE)

Municipality of VOGHIERA (FE)

Municipality of ADRARA SAN MARTINO (BG)

Municipality of ADRARA SAN ROCCO (BG)

Municipality of ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)

Municipality of ALBINO (BG)

Municipality of ALGUA (BG)

Municipality of ALMÈ (BG)

Municipality of ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

Municipality of ALMENNO SAN SALVATORE (BG)

Municipality of ALZANO LOMBARDO (BG)

Municipality of AMBIVERE (BG)

Municipality of ANTEGNATE (BG)

Municipality of ARCENE (BG)

Municipality of ARDESIO (BG)

Municipality of ARZAGO D'ADDA (BG)

Municipality of AVERARA (BG)

Municipality of AVIATICO (BG)

Municipality of AZZANO SAN PAOLO (BG)

Municipality of AZZONE (BG)

Municipality of BAGNATICA (BG)

Municipality of BARBATA (BG)

Municipality of BARIANO (BG)

Municipality of BARZANA (BG)

Municipality of BEDULITA (BG)

Municipality of BERBENNO (BG)

Municipality of BERGAMO (BG)

Municipality of BERZO SAN FERMO (BG)

Municipality of BIANZANO (BG)

Municipality of BLELLO (BG)

Municipality of BOLGARE (BG)

Municipality of BOLTIERE (BG)

Municipality of BONATE SOPRA (BG)

Municipality of BONATE SOTTO (BG)

Municipality of BORGO DI TERZO (BG)

Municipality of BOSSICO (BG)

Municipality of BOTTANUCO (BG)

Municipality of BRACCA (BG)

Municipality of BRANZI (BG)

Municipality of BREMBATE (BG)

Municipality of BREMBATE DI SOPRA (BG)

Municipality of BRIGNANO GERA D'ADDA (BG)

Municipality of BRUMANO (BG)

Municipality of BRUSAPORTO (BG)

Municipality of CALCINATE (BG)

Municipality of CALCIO (BG)

Municipality of CALUSCO D'ADDA (BG)

Municipality of CALVENZANO (BG)

Municipality of CAMERATA CORNELLO (BG)

Municipality of CANONICA D'ADDA (BG)

Municipality of CAPIZZONE (BG)

Municipality of CAPRIATE SAN GERVASIO (BG)

Municipality of CAPRINO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CARAVAGGIO (BG)

Municipality of CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG)

Municipality of CARONA (BG)

Municipality of CARVICO (BG)

Municipality of CASAZZA (BG)

Municipality of CASIRATE D'ADDA (BG)

Municipality of CASNIGO (BG)

Municipality of CASSIGLIO (BG)

Municipality of CASTEL ROZZONE (BG)

Municipality of CASTELLI CALEPIO (BG)

Municipality of CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

Municipality of CASTRO (BG)

Municipality of CAVERNAGO (BG)

Municipality of CAZZANO SANT'ANDREA (BG)

Municipality of CENATE SOPRA (BG)

Municipality of CENATE SOTTO (BG)

Municipality of CENE (BG)

Municipality of CERETE (BG)

Municipality of CHIGNOLO D'ISOLA (BG)

Municipality of CHIUDUNO (BG)

Municipality of CISANO BERGAMASCO (BG)

Municipality of CISERANO (BG)

Municipality of CIVIDATE AL PIANO (BG)

Municipality of CLUSONE (BG)

Municipality of COLERE (BG)

Municipality of COLOGNO AL SERIO (BG)

Municipality of COLZATE (BG)

Municipality of COMUN NUOVO (BG)

Municipality of CORNA IMAGNA (BG)

Municipality of CORNALBA (BG)

Municipality of CORTENUOVA (BG)

Municipality of COSTA DI MEZZATE (BG)

Municipality of COSTA SERINA (BG)

Municipality of COSTA VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of COSTA VOLPINO (BG)

Municipality of COVO (BG)

Municipality of CREDARO (BG)

Municipality of CURNO (BG)

Municipality of CUSIO (BG)

Municipality of DALMINE (BG)

Municipality of DOSSENA (BG)

Municipality of ENDINE GAIANO (BG)

Municipality of ENTRATICO (BG)

Municipality of FARA GERA D'ADDA (BG)

Municipality of FARA OLIVANA CON SOLA (BG)

Municipality of FILAGO (BG)

Municipality of FINO DEL MONTE (BG)

Municipality of FIORANO AL SERIO (BG)

Municipality of FONTANELLA (BG)

Municipality of FONTENO (BG)

Municipality of FOPPOLO (BG)

Municipality of FORESTO SPARSO (BG)

Municipality of FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)

Municipality of FUIPIANO VALLE IMAGNA (BG)

Municipality of GANDELLINO (BG)

Municipality of GANDINO (BG)

Municipality of GANDOSSO (BG)

Municipality of GAVERINA TERME (BG)

Municipality of GAZZANIGA (BG)

Municipality of GHISALBA (BG)

Municipality of GORLAGO (BG)

Municipality of GORLE (BG)

Municipality of GORNO (BG)

Municipality of GRASSOBBIO (BG)

Municipality of GROMO (BG)

Municipality of GRONE (BG)

Municipality of GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Municipality of ISOLA DI FONDRA (BG)

Municipality of ISSO (BG)

Municipality of LALLIO (BG)

Municipality of LEFFE (BG)

Municipality of LENNA (BG)

Municipality of LEVATE (BG)

Municipality of LOCATELLO (BG)

Municipality of LOVERE (BG)

Municipality of LURANO (BG)

Municipality of LUZZANA (BG)

Municipality of MADONE (BG)

Municipality of MAPELLO (BG)

Municipality of MARTINENGO (BG)

Municipality of MEDOLAGO (BG)

Municipality of MEZZOLDO (BG)

Municipality of MISANO DI GERA D'ADDA (BG)

Municipality of MOIO DE' CALVI (BG)

Municipality of MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG)

Municipality of MONTELLO (BG)

Municipality of MORENGO (BG)

Municipality of MORNICO AL SERIO (BG)

Municipality of MOZZANICA (BG)

Municipality of MOZZO (BG)

Municipality of NEMBRO (BG)

Municipality of OLMO AL BREMBO (BG)

Municipality of OLTRE IL COLLE (BG)

Municipality of OLTRESSENDA ALTA (BG)

Municipality of ONETA (BG)

Municipality of ONORE (BG)

Municipality of ORIO AL SERIO (BG)

Municipality of ORNICA (BG)

Municipality of OSIO SOPRA (BG)

Municipality of OSIO SOTTO (BG)

Municipality of PAGAZZANO (BG)

Municipality of PALADINA (BG)

Municipality of PALAZZAGO (BG)

Municipality of PALOSCO (BG)

Municipality of PARRE (BG)

Municipality of PARZANICA (BG)

Municipality of PEDRENGO (BG)

Municipality of PEIA (BG)

Municipality of PIANICO (BG)

Municipality of PIARIO (BG)

Municipality of PIAZZA BREMBANA (BG)

Municipality of PIAZZATORRE (BG)

Municipality of PIAZZOLO (BG)

Municipality of POGNANO (BG)

Municipality of PONTE NOSSA (BG)

Municipality of PONTE SAN PIETRO (BG)

Municipality of PONTERANICA (BG)

Municipality of PONTIDA (BG)

Municipality of PONTIROLO NUOVO (BG)

Municipality of PRADALUNGA (BG)

Municipality of PREDORE (BG)

Municipality of PREMOLO (BG)

Municipality of PRESEZZO (BG)

Municipality of PUMENENGO (BG)

Municipality of RANICA (BG)

Municipality of RANZANICO (BG)

Municipality of RIVA DI SOLTO (BG)

Municipality of ROGNO (BG)

Municipality of ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Municipality of RONCOBELLO (BG)

Municipality of RONCOLA (BG)

Municipality of ROTA D'IMAGNA (BG)

Municipality of ROVETTA (BG)

Municipality of SAN GIOVANNI BIANCO (BG)

Municipality of SAN PAOLO D'ARGON (BG)

Municipality of SAN PELLEGRINO TERME (BG)

Municipality of SANTA BRIGIDA (BG)

Municipality of SANT'OMOBONO TERME (BG)

Municipality of SARNICO (BG)

Municipality of SCANZOROSCIATE (BG)

Municipality of SCHILPARIO (BG)

Municipality of SEDRINA (BG)

Municipality of SELVINO (BG)

Municipality of SERIATE (BG)

Municipality of SERINA (BG)

Municipality of SOLTO COLLINA (BG)

Municipality of SOLZA (BG)

Municipality of SONGAVAZZO (BG)

Municipality of SORISOLE (BG)

Municipality of SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Municipality of SOVERE (BG)

Municipality of SPINONE AL LAGO (BG)

Municipality of SPIRANO (BG)

Municipality of STEZZANO (BG)

Municipality of STROZZA (BG)

Municipality of SUISIO (BG)

Municipality of TALEGGIO (BG)

Municipality of TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)

Municipality of TELGATE (BG)

Municipality of TERNO D'ISOLA (BG)

Municipality of TORRE BOLDONE (BG)

Municipality of TORRE DE' ROVERI (BG)

Municipality of TORRE PALLAVICINA (BG)

Municipality of TRESCORE BALNEARIO (BG)

Municipality of TREVIGLIO (BG)

Municipality of TREVIOLO (BG)

Municipality of UBIALE CLANEZZO (BG)

Municipality of URGNANO (BG)

Municipality of VAL BREMBILLA (BG)

Municipality of VALBONDIONE (BG)

Municipality of VALBREMBO (BG)

Municipality of VALGOGLIO (BG)

Municipality of VALLEVE (BG)

Municipality of VALNEGRA (BG)

Municipality of VALTORTA (BG)

Municipality of VEDESETA (BG)

Municipality of VERDELLINO (BG)

Municipality of VERDELLO (BG)

Municipality of VERTOVA (BG)

Municipality of VIADANICA (BG)

Municipality of VIGANO SAN MARTINO (BG)

Municipality of VIGOLO (BG)

Municipality of VILLA D'ADDA (BG)

Municipality of VILLA D'ALMÈ (BG)

Municipality of VILLA DI SERIO (BG)

Municipality of VILLA D'OGNA (BG)

Municipality of VILLONGO (BG)

Municipality of VILMINORE DI SCALVE (BG)

Municipality of ZANDOBBIO (BG)

Municipality of ZANICA (BG)

Municipality of ZOGNO (BG)

Municipality of ACQUAFREDDA (BS)

Municipality of ADRO (BS)

Municipality of AGNOSINE (BS)

Municipality of ALFIANELLO (BS)

Municipality of ANFO (BS)

Municipality of AZZANO MELLA (BS)

Municipality of BAGNOLO MELLA (BS)

Municipality of BAGOLINO (BS)

Municipality of BARBARIGA (BS)

Municipality of BARGHE (BS)

Municipality of BASSANO BRESCIANO (BS)

Municipality of BEDIZZOLE (BS)

Municipality of BERLINGO (BS)

Municipality of BIONE (BS)

Municipality of BORGO SAN GIACOMO (BS)

Municipality of BORGOSATOLLO (BS)

Municipality of BOTTICINO (BS)

Municipality of BOVEGNO (BS)

Municipality of BOVEZZO (BS)

Municipality of BRANDICO (BS)

Municipality of BRESCIA (BS)

Municipality of BRIONE (BS)

Municipality of CAINO (BS)

Municipality of CALCINATO (BS)

Municipality of CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)

Municipality of CALVISANO (BS)

Municipality of CAPOVALLE (BS)

Municipality of CAPRIANO DEL COLLE (BS)

Municipality of CAPRIOLO (BS)

Municipality of CARPENEDOLO (BS)

Municipality of CASTEGNATO (BS)

Municipality of CASTEL MELLA (BS)

Municipality of CASTELCOVATI (BS)

Municipality of CASTENEDOLO (BS)

Municipality of CASTO (BS)

Municipality of CASTREZZATO (BS)

Municipality of CAZZAGO SAN MARTINO (BS)

Municipality of CELLATICA (BS)

Municipality of CHIARI (BS)

Municipality of CIGOLE (BS)

Municipality of COCCAGLIO (BS)

Municipality of COLLEBEATO (BS)

Municipality of COLLIO (BS)

Municipality of COLOGNE (BS)

Municipality of COMEZZANO-CIZZAGO (BS)

Municipality of CONCESIO (BS)

Municipality of CORTE FRANCA (BS)

Municipality of CORZANO (BS)

Municipality of DELLO (BS)

Municipality of DESENZANO DEL GARDA (BS)

Municipality of ERBUSCO (BS)

Municipality of FIESSE (BS)

Municipality of FLERO (BS)

Municipality of GAMBARA (BS)

Municipality of GARDONE RIVIERA (BS)

Municipality of GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Municipality of GARGNANO (BS)

Municipality of GAVARDO (BS)

Municipality of GHEDI (BS)

Municipality of GOTTOLENGO (BS)

Municipality of GUSSAGO (BS)

Municipality of IDRO (BS)

Municipality of IRMA (BS)

Municipality of ISEO (BS)

Municipality of ISORELLA (BS)

Municipality of LAVENONE (BS)

Municipality of LENO (BS)

Municipality of LIMONE SUL GARDA (BS)

Municipality of LODRINO (BS)

Municipality of LOGRATO (BS)

Municipality of LONATO DEL GARDA (BS)

Municipality of LONGHENA (BS)

Municipality of LUMEZZANE (BS)

Municipality of MACLODIO (BS)

Municipality of MAGASA (BS)

Municipality of MAIRANO (BS)

Municipality of MANERBA DEL GARDA (BS)

Municipality of MANERBIO (BS)

Municipality of MARCHENO (BS)

Municipality of MARMENTINO (BS)

Municipality of MARONE (BS)

Municipality of MAZZANO (BS)

Municipality of MILZANO (BS)

Municipality of MONIGA DEL GARDA (BS)

Municipality of MONTE ISOLA (BS)

Municipality of MONTICELLI BRUSATI (BS)

Municipality of MONTICHIARI (BS)

Municipality of MONTIRONE (BS)

Municipality of MURA (BS)

Municipality of MUSCOLINE (BS)

Municipality of NAVE (BS)

Municipality of NUVOLENTO (BS)

Municipality of NUVOLERA (BS)

Municipality of ODOLO (BS)

Municipality of OFFLAGA (BS)

Municipality of OME (BS)

Municipality of ORZINUOVI (BS)

Municipality of ORZIVECCHI (BS)

Municipality of OSPITALETTO (BS)

Municipality of PADENGHE SUL GARDA (BS)

Municipality of PADERNO FRANCIACORTA (BS)

Municipality of PAITONE (BS)

Municipality of PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)

Municipality of PARATICO (BS)

Municipality of PASSIRANO (BS)

Municipality of PAVONE DEL MELLA (BS)

Municipality of PERTICA ALTA (BS)

Municipality of PERTICA BASSA (BS)

Municipality of PEZZAZE (BS)

Municipality of POLAVENO (BS)

Municipality of POLPENAZZE DEL GARDA (BS)

Municipality of POMPIANO (BS)

Municipality of PONCARALE (BS)

Municipality of PONTEVICO (BS)

Municipality of PONTOGLIO (BS)

Municipality of POZZOLENGO (BS)

Municipality of PRALBOINO (BS)

Municipality of PRESEGLIE (BS)

Municipality of PREVALLE (BS)

Municipality of PROVAGLIO D'ISEO (BS)

Municipality of PROVAGLIO VAL SABBIA (BS)

Municipality of PUEGNAGO SUL GARDA (BS)

Municipality of QUINZANO D'OGLIO (BS)

Municipality of REMEDELLO (BS)

Municipality of REZZATO (BS)

Municipality of ROCCAFRANCA (BS)

Municipality of RODENGO SAIANO (BS)

Municipality of ROÈ VOLCIANO (BS)

Municipality of RONCADELLE (BS)

Municipality of ROVATO (BS)

Municipality of RUDIANO (BS)

Municipality of SABBIO CHIESE (BS)

Municipality of SALE MARASINO (BS)

Municipality of SALÒ (BS)

Municipality of SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Municipality of SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)

Municipality of SAN PAOLO (BS)

Municipality of SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

Municipality of SAREZZO (BS)

Municipality of SENIGA (BS)

Municipality of SERLE (BS)

Municipality of SIRMIONE (BS)

Municipality of SOIANO DEL LAGO (BS)

Municipality of SULZANO (BS)

Municipality of TAVERNOLE SUL MELLA (BS)

Municipality of TIGNALE (BS)

Municipality of TORBOLE CASAGLIA (BS)

Municipality of TOSCOLANO-MADERNO (BS)

Municipality of TRAVAGLIATO (BS)

Municipality of TREMOSINE SUL GARDA (BS)

Municipality of TRENZANO (BS)

Municipality of TREVISO BRESCIANO (BS)

Municipality of URAGO D'OGLIO (BS)

Municipality of VALLIO TERME (BS)

Municipality of VALVESTINO (BS)

Municipality of VEROLANUOVA (BS)

Municipality of VEROLAVECCHIA (BS)

Municipality of VESTONE (BS)

Municipality of VILLA CARCINA (BS)

Municipality of VILLACHIARA (BS)

Municipality of VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Municipality of VISANO (BS)

Municipality of VOBARNO (BS)

Municipality of ZONE (BS)

Municipality of ACQUANEGRA CREMONESE (CR)

Municipality of AGNADELLO (CR)

Municipality of ANNICCO (CR)

Municipality of AZZANELLO (CR)

Municipality of BAGNOLO CREMASCO (CR)

Municipality of BONEMERSE (CR)

Municipality of BORDOLANO (CR)

Municipality of CA' D'ANDREA (CR)

Municipality of CALVATONE (CR)

Municipality of CAMISANO (CR)

Municipality of CAMPAGNOLA CREMASCA (CR)

Municipality of CAPERGNANICA (CR)

Municipality of CAPPELLA CANTONE (CR)

Municipality of CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)

Municipality of CAPRALBA (CR)

Municipality of CASALBUTTANO ED UNITI (CR)

Municipality of CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR)

Municipality of CASALETTO CEREDANO (CR)

Municipality of CASALETTO DI SOPRA (CR)

Municipality of CASALETTO VAPRIO (CR)

Municipality of CASALMAGGIORE (CR)

Municipality of CASALMORANO (CR)

Municipality of CASTEL GABBIANO (CR)

Municipality of CASTELDIDONE (CR)

Municipality of CASTELLEONE (CR)

Municipality of CASTELVERDE (CR)

Municipality of CASTELVISCONTI (CR)

Municipality of CELLA DATI (CR)

Municipality of CHIEVE (CR)

Municipality of CICOGNOLO (CR)

Municipality of CINGIA DE' BOTTI (CR)

Municipality of CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)

Municipality of CORTE DE' FRATI (CR)

Municipality of CREDERA RUBBIANO (CR)

Municipality of CREMA (CR)

Municipality of CREMONA (CR)

Municipality of CREMOSANO (CR)

Municipality of CROTTA D'ADDA (CR)

Municipality of CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR)

Municipality of DEROVERE (CR)

Municipality of DOVERA (CR)

Municipality of DRIZZONA (CR)

Municipality of FIESCO (CR)

Municipality of FORMIGARA (CR)

Municipality of GABBIONETA-BINANUOVA (CR)

Municipality of GADESCO-PIEVE DELMONA (CR)

Municipality of GENIVOLTA (CR)

Municipality of GERRE DE' CAPRIOLI (CR)

Municipality of GOMBITO (CR)

Municipality of GRONTARDO (CR)

Municipality of GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR)

Municipality of GUSSOLA (CR)

Municipality of ISOLA DOVARESE (CR)

Municipality of IZANO (CR)

Municipality of MADIGNANO (CR)

Municipality of MALAGNINO (CR)

Municipality of MARTIGNANA DI PO (CR)

Municipality of MONTE CREMASCO (CR)

Municipality of MONTODINE (CR)

Municipality of MOSCAZZANO (CR)

Municipality of MOTTA BALUFFI (CR)

Municipality of OFFANENGO (CR)

Municipality of OLMENETA (CR)

Municipality of OSTIANO (CR)

Municipality of PADERNO PONCHIELLI (CR)

Municipality of PALAZZO PIGNANO (CR)

Municipality of PANDINO (CR)

Municipality of PERSICO DOSIMO (CR)

Municipality of PESCAROLO ED UNITI (CR)

Municipality of PESSINA CREMONESE (CR)

Municipality of PIADENA (CR)

Municipality of PIANENGO (CR)

Municipality of PIERANICA (CR)

Municipality of PIEVE D'OLMI (CR)

Municipality of PIEVE SAN GIACOMO (CR)

Municipality of PIZZIGHETTONE (CR)

Municipality of POZZAGLIO ED UNITI (CR)

Municipality of QUINTANO (CR)

Municipality of RICENGO (CR)

Municipality of RIPALTA ARPINA (CR)

Municipality of RIPALTA CREMASCA (CR)

Municipality of RIPALTA GUERINA (CR)

Municipality of RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR)

Municipality of RIVOLTA D'ADDA (CR)

Municipality of ROBECCO D'OGLIO (CR)

Municipality of ROMANENGO (CR)

Municipality of SALVIROLA (CR)

Municipality of SAN BASSANO (CR)

Municipality of SAN DANIELE PO (CR)

Municipality of SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)

Municipality of SAN MARTINO DEL LAGO (CR)

Municipality of SCANDOLARA RAVARA (CR)

Municipality of SCANDOLARA RIPA D'OGLIO (CR)

Municipality of SERGNANO (CR)

Municipality of SESTO ED UNITI (CR)

Municipality of SOLAROLO RAINERIO (CR)

Municipality of SONCINO (CR)

Municipality of SORESINA (CR)

Municipality of SOSPIRO (CR)

Municipality of SPINADESCO (CR)

Municipality of SPINEDA (CR)

Municipality of SPINO D'ADDA (CR)

Municipality of STAGNO LOMBARDO (CR)

Municipality of TICENGO (CR)

Municipality of TORLINO VIMERCATI (CR)

Municipality of TORNATA (CR)

Municipality of TORRE DE' PICENARDI (CR)

Municipality of TORRICELLA DEL PIZZO (CR)

Municipality of TRESCORE CREMASCO (CR)

Municipality of TRIGOLO (CR)

Municipality of VAIANO CREMASCO (CR)

Municipality of VAILATE (CR)

Municipality of VESCOVATO (CR)

Municipality of VOLONGO (CR)

Municipality of VOLTIDO (CR)

Municipality of ABBADIA CERRETO (LO)

Municipality of BERTONICO (LO)

Municipality of BOFFALORA D'ADDA (LO)

Municipality of BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Municipality of BORGO SAN GIOVANNI (LO)

Municipality of BREMBIO (LO)

Municipality of CAMAIRAGO (LO)