ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 286

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
1 ноември 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1953 на Европейския парламент и на Съвета oт 25 октомври 2017 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности ( 1 )

1

 

*

Регламент (EС) 2017/1954 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

9

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1953 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

oт 25 октомври 2017 година

за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 по отношение на насърчаването на свързаността с интернет в местните общности

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

В съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар — към европейско общество на гигабитов интернет“, е очертана европейската визия по отношение на интернет свързаността на гражданите и предприятията в цифровия единен пазар и са представени редица възможни мерки, чрез които може да се подобри свързаността в Съюза.

(2)

В своето съобщение от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“, Комисията припомня, че в стратегията „Европа 2020“ е подчертана важността на разгръщането на широколентовия достъп за подпомагане на социалното приобщаване и конкурентоспособността в Съюза и отново потвърди целта да се гарантира до 2020 г., че всички европейци ще имат достъп до интернет със скорост от над 30 Mbps и че най-малко 50 % от европейските домакинства ще са абонирани за интернет връзка с над 100 Mbps.

(3)

Като част от мерките в подкрепа на визията за интернет свързаност в целия Съюз в съобщението си от 14 септември 2016 г. Комисията насърчава изграждането на местни точки за безжичен достъп чрез опростени процедури на планиране и при по-малко регулаторни пречки. Подобни точки за достъп, включително тези, които подпомагат предоставянето на други обществени услуги или услуги от нетърговско естество, могат да имат важен принос за подобряването на съществуващите безжични съобщителни мрежи и за разработката на нови поколения такива мрежи, тъй като спомагат за постигането на по-голямо точково покритие в съответствие с променящите се потребности. Тези точки за достъп следва да могат да станат част от мрежа със система за единно идентифициране,която е валидна в целия Съюз, и други мрежи за безплатна местна безжична свързаност следва да могат да се включват към системата. Тази система следва да бъде в съответствие с изискванията на Съюза за защита на данните и с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(4)

В контекста на настоящия регламент местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, означава — по отношение на това, че се предоставя безплатно — че се предоставя без насрещно възнаграждение, независимо дали чрез пряко плащане или други видове престации, като например търговска реклама или предоставяне на лични данни за търговски цели. По отношение на това, че се предоставя без дискриминационни условия, означава, че се предоставя без да се засягат ограниченията съгласно правото на Съюза или съгласно националното право, което е в съответствие с правото на Съюза, както и че е съобразена с необходимостта да се гарантира правилно функциониране на мрежата, и по-специално — необходимостта да се гарантира справедливо разпределение на капацитет между потребителите в натоварени моменти.

(5)

Наличието на конкурентен пазар и на законодателна рамка, която може да се адаптира към развитието на технологиите и която насърчава конкуренцията, инвестициите и широкото разпространение и възприемането на свързаност с много голям капацитет, както и наличието на трансевропейски мрежи и нови бизнес модели са значителна движеща сила за инвестиции в мрежи с голям и много голям капацитет, които могат да осигурят свързаност на гражданите в целия Съюз.

(6)

В контекста на съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г. и с цел да насърчи цифровото приобщаване Съюзът следва да подкрепя осигуряването на висококачествена местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в центрове на местния обществен живот, включително в открити пространства, достъпни за населението. Подобна подкрепа не е обхваната от регламенти (ЕС) № 1316/2013 (5) или (EС) № 283/2014 (6) на Европейския парламент и на Съвета.

(7)

Тази подкрепа следва да насърчава организациите от обществения сектор по смисъла на определението в Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета (7) да предлагат местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, като спомагателна услуга към своята обществена мисия, за да се гарантира, че хората в местните общности могат да се ползват от предимствата на високоскоростната широколентова свързаност и имат възможност да подобряват своите цифрови умения в центровете на обществения живот. Сред тези организации могат да бъдат общини, сдружения на общини, други местни публични органи и институции, библиотеки и болници.

(8)

Местната безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, би могла да допринесе за преодоляване на цифровото разделение, особено в общности, които изостават по отношение на цифровата грамотност, включително в селските и отдалечените райони.

(9)

Подобряването на достъпа до високоскоростна и свръхвисокоскоростна широколентова свързаност и в следствие на това — до онлайн услуги, по-специално в селските и отдалечените райони, би могло да подобри качеството на живота чрез улесняване на достъпа до услуги, като например електронно здравеопазване и електронно правителство, и би могло да насърчи развитието на местните малки и средни предприятия (МСП).

(10)

За да се гарантира успехът на подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, и да се насърчат действията на Съюза в тази област, Комисията следва да гарантира, че субектите, които осъществяват проекти, ползващи финансова помощ от Съюза, достъпна съгласно настоящия регламент, предоставят на крайните потребители колкото е възможно повече информация относно наличието на услугите и следва да насочват вниманието към факта, че Съюзът е отпуснал финансирането. Тази информация също така би могла да предоставя на крайните потребители лесен достъп до информация относно Съюза.

(11)

Предвид неговата специфична цел и насочеността към местните потребности насърчаването на местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в центрове на обществения живот, следва да бъде определено като обособен проект от общ интерес в сектора на далекосъобщенията по смисъла на регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014.

(12)

За да се осигури подходящо финансиране за насърчаване на интернет свързаност в местните общности и за да се осигури успешното му усвояване, финансовият пакет за реализацията на Механизма за свързване на Европа в сектора на далекосъобщенията следва да бъде увеличен с 25 000 000 EUR, като може да бъде увеличен до 50 000 000 EUR.

(13)

Предвид нетърговското естество на подкрепата, която ще бъде предоставяна съгласно настоящия регламент, и очаквания малък размер на отделните проекти, административната тежест следва да бъде ограничена до минимум и следва да бъде пропорционална на предвидената полза, като се взема предвид необходимостта от отчетност и подходящ баланс между опростяване и контрол. Поради това настоящият регламент следва да бъде прилаган чрез най-подходящите форми на финансова помощ, по-специално безвъзмездни средства, например посредством ваучери, предвидени съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (8), понастоящем или в бъдеще. Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, следва да не разчита на финансови инструменти. Следва да се прилага принципът на добро финансово управление.

(14)

Като се има предвид ограниченият обем на отпусканите финансови средства в сравнение с потенциално големия брой заявления, административните процедури следва да се опростят, за да се позволи своевременното вземане на решение. Регламент (ЕС) № 1316/2013 следва да бъде изменен, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят категориите предложения, отговарящи на критериите, определени в раздел 4 от приложението към Регламент (ЕС) № 283/2014, за да се избягва индивидуалното одобряване на заявления и да се гарантира, че удостоверяването на разходите и ежегодното докладване на Комисията не са задължителни за безвъзмездните средства или за други форми на финансова помощ, отпускани съгласно настоящия регламент.

(15)

Поради ограничения обхват на всяка отделна местна точка за безжичен достъп и малката стойност на обхванатите индивидуални проекти, от точките за достъп, които получават финансова помощ по настоящия регламент, не се очаква да конкурират търговското предлагане. За да се гарантира в още по-голяма степен, че подобна финансова помощ не нарушава неоправдано конкуренцията, не изтласква частните инвестиции и не лишава частните инвеститори от стимули за инвестиране, подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, следва да бъде ограничена до проекти, които не дублират съществуващо безплатно частно или обществено предлагане със сходни характеристики на същото обществено място. Настоящият регламент не следва да възпрепятства определянето на ограничения в условията, предназначени за потребителя, като например ограничаването на свързаността за определен срок или спрямо разумно максимално потребление на данни.

(16)

Допълнителната помощ би могла да доведе до по-значително въздействие и поради това следва да не бъде изключвана. Допълнителната помощ би могла да бъде предоставяна или от публични източници на финансиране, като например фондове на Съюза или национални фондове, включително от Европейския фонд за регионално развитие, или от частни източници на финансиране.

(17)

Наличният бюджет следва да се разпределя за проектите по географски балансиран начин между държавите членки и като правило — по реда на получаване на предложенията. Механизмът, насочен към осигуряване на географски баланс, следва да бъде включен в съответните работни програми, приети съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013, и следва да бъде допълнително конкретизиран в поканите за представяне на предложения, приети в съответствие с настоящия регламент, ако е необходимо, например посредством осигуряване на възможност за по-широко участие на кандидати от държави членки, в които усвояването на безвъзмездни средства или други форми на финансова помощ е било сравнително ниско.

(18)

За да се гарантира, че свързаността по настоящия регламент се осигурява бързо, финансовата помощ следва да бъде предоставяна, като се използват във възможно най-голяма степен онлайн инструментите, които осигуряват бързо подаване и обработка на заявленията и подпомагат реализацията, мониторинга и одита на изградените местни точки за безжичен достъп. Комисията и съответните органи в държавите членки следва да популяризират проекта от общ интерес.

(19)

Настоящият регламент не засяга националното право, което е в съответствие с правото на Съюза, като например национални разпоредби за възпрепятстване на общините да предоставят пряко безжична свързаност, която се предоставя безплатно, докато им се позволява да предоставят такава свързаност чрез частни субекти.

(20)

С оглед на неотложната нужда от интернет свързаност в рамките на Съюза и от стимулиране на мрежите за достъп, които могат да осигурят в целия Съюз, включително в селските и отдалечените райони, висококачествена свързаност с интернет, основана най-малкото на високоскоростни широколентови услуги и, по възможност, отговаряща на целите на европейското гигабитово общество, при предоставянето на финансова помощ следва да се цели географски балансирано разпределение.

(21)

От субектите бенефициери следва да се изисква да предоставят безжичната свързаност за срок от най-малко три години.

(22)

За действията, финансирани по настоящия регламент, следва да се използва най-съвременното и най-качествено налично оборудване, способно да осигури на своите потребители леснодостъпна и защитена по подходящ начин високоскоростна свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия.

(23)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се подкрепи предоставянето на висококачествена безжична свързаност в местните общности в целия Съюз, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(24)

Поради това регламенти (ЕС) № 1316/2013 и (ЕС) № 283/2014 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 1316/2013

Регламент (ЕС) № 1316/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 2 точка 1 се заменя със следното:

„1)

„проект от общ интерес“ означава проект, определен в Регламент (ЕС) № 1315/2013, Регламент (ЕС) № 347/2013 или Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

(*1)  Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).“;"

2)

В член 4 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   В сектора на телекомуникациите с МСЕ се осигурява подкрепа за действия, които преследват целите, посочени в Регламент (ЕС) № 283/2014.“;

3)

В член 5, параграф 1, първа алинея буква б) се заменя със следното:

„б)

сектор телекомуникации: 1 066 602 000 EUR;“;

4)

Член 7 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Само действия, които допринасят за проекти от общ интерес в съответствие с регламенти (ЕС) № 1315/2013, (ЕС) № 347/2013 и (ЕС) № 283/2014, както и действията за подкрепа на програми отговарят на условията за получаване на финансова помощ от Съюза, по-специално под формата на безвъзмездни средства, обществени поръчки и финансови инструменти.“;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   В сектора на телекомуникациите всички действия за изпълнение на проекти от общ интерес и действия за подкрепа на програми, които са определени в Регламент (ЕС) № 283/2014 и отговарят на критериите за допустимост и/или условията, установени в съответствие със същия регламент, отговарят на условията за получаване на финансова помощ от Съюза съгласно настоящия регламент, както следва:

a)

общи услуги, платформи за основни услуги и действия за подкрепа на програми се финансират посредством безвъзмездни средства и/или обществени поръчки;

б)

действия в областта на широколентовите мрежи се финансират посредством финансови инструменти;

в)

действия в сферата на осигуряването на местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в местните общности се финансират посредством безвъзмездни средства или други форми на финансова помощ, които не включват финансови инструменти.“;

5)

В член 9 се вмъква следният параграф:

„1a.   Когато това е оправдано от необходимостта да се избегне ненужната административна тежест, по-специално при безвъзмездни средства с ниска стойност по смисъла на член 185 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, държавите членки, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да дадат съгласието си за дадена категория предложения по работните програми, приети съгласно член 17 от настоящия регламент, без да се посочват отделни кандидати. Това съгласие премахва необходимостта държавите членки да одобряват всяко индивидуално заявление.“;

6)

В член 10, параграф 4 се добавя следната алинея:

„Действията в областта на осигуряването на местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в местните общности се финансират от финансова помощ от Съюза в размер, който покрива до 100 % от допустимите разходи, без да се засяга принципът за съфинансиране.“;

7)

В член 14 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Финансовите инструменти, създадени в съответствие с дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, могат да се използват за улесняване на достъпа до финансиране на субекти, които изпълняват действия, допринасящи за проекти от общ интерес по смисъла на определението в регламенти (ЕС) № 1315/2013, (ЕС) № 347/2013 и (ЕС) № 283/2014, както и за постигането на техните цели. Тези финансови инструменти се основават на предварителни оценки на пазарните недостатъци или на ситуациите на по-ниски от оптималните инвестиции и нуждите от инвестиции. Основните условия и процедури за всеки финансов инструмент са предвидените в част III от приложение I към настоящия регламент.“;

8)

В член 17 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   При приемането на многогодишни и секторни годишни работни програми Комисията определя критериите за подбор и финансиране в съответствие с целите и приоритетите, предвидени в членове 3 и 4 от настоящия регламент и в регламенти (ЕС) № 1315/2013, (ЕС) № 347/2013 и (ЕС) № 283/2014. При определяне на критериите за финансиране Комисията взема предвид общите насоки, изложени в част V от приложение I към настоящия регламент.“;

9)

В член 22 се добавят следните алинеи:

„Удостоверяването на разходите, посочено във втора алинея от настоящия член, не е задължително за безвъзмездните средства или другите форми на финансова помощ, отпускани съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 283/2014.

Изискването да се предоставя ежегодна информация на Комисията, посочено в трета алинея от настоящия член, не се прилага за безвъзмездните средства или други форми на финансова помощ, отпускани съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 283/2014.“.

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 283/2014

Регламент (ЕС) № 283/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 2 се добавя следната буква:

„з)

„местна точка за безжичен достъп“ означава нисковолтово оборудване с малък размер, работещо в малък обсег и използващо наред с другото радиочестотен спектър, по отношение на който условията за наличие и ефективно използване за целта са хармонизирани на равнището на Съюза, като това оборудване дава възможност за безжичен достъп на потребителите до електронна съобщителна мрежа.“;

2)

В член 4, параграф 1 се добавя следната буква:

„в)

подпомагат осигуряването на висококачествена местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в местните общности.“;

3)

Член 5 се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният параграф:

„5a.   Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в местните общности, се подпомагат чрез:

a)

безвъзмездни средства; и/или

б)

други форми на финансова помощ, които не включват финансови инструменти.“;

б)

в параграф 7 втора алинея се заменя със следното:

„Тази сума се равнява на 15 % от финансовия пакет за сектора на телекомуникациите, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1316/2013.“;

4)

В член 6 се вмъква следният параграф:

„8a.   Действията, допринасящи за проекти от общ интерес в областта на осигуряването на висококачествена местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в местните общности, трябва да отговарят на условията, предвидени в раздел 4 от приложението, за да бъдат допустими за финансиране.“;

5)

В член 8, параграф 9 се добавя следната буква:

„г)

броя на свързванията към точки за достъп до местна безжична свързаност, изградени в рамките на действия за изпълнение на раздел 4 от приложението.“;

6)

В приложението се добавя следният раздел:

„РАЗДЕЛ 4. БЕЗЖИЧНА СВЪРЗАНОСТ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

Действията трябва да имат за цел осигуряване на местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, в центрове на местния обществен живот, включително открити пространства, достъпни за населението, които имат важна роля за обществения живот на местните общности, за да са допустими за финансова подкрепа. За целите на достъпността тези действия предоставят достъп до услуги най-малко на приложимите езици на съответната държава членка и доколкото е възможно, на други официални езици на институциите на Съюза.

Финансова подкрепа се предоставя на организации от обществения сектор, по смисъла на определението в член 3, точка 1 от Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета (*2), които се ангажират да предоставят в съответствие с националното право местна безжична свързаност, която се предоставя безплатно и без дискриминационни условия, чрез инсталирането на местни точки за безжичен достъп.

Действията, предприети за предоставяне на местна безжична свързаност, са допустими да получават финансиране, ако те:

1)

се изпълняват от организация от обществения сектор съгласно втора алинея, която има капацитета да проектира и наблюдава инсталирането, както и да осигури финансирането на оперативните разходи в продължение на най-малко три години, на вътрешни и външни местни точки за безжичен достъп на обществени места;

2)

надграждат високоскоростна широколентова свързаност, даващи на потребителите възможност за висококачествено използване на интернет, което е:

a)

безплатно и без дискриминационни условия, леснодостъпно, защитено и използва най-съвременното и най-качествено налично оборудване, способно да осигури високоскоростна свързаност на своите потребители, и

б)

поддържа достъпа до иновативни цифрови услуги като предлаганите чрез инфраструктури за цифрови услуги;

3)

използват общата визуална идентичност, която ще им бъде предоставена от Комисията, и включват връзка към съответните онлайн инструменти;

4)

са съобразени с принципите на технологична неутралност на равнището на преноса, ефективно използване на публичните средства и способност за адаптиране на проектите към най-добрите технологични предложения;

5)

се ангажират да осигурят необходимото оборудване и/или свързани с него инсталационни услуги в съответствие с приложимото право, за да се гарантира, че проектите не нарушават неоправдано конкуренцията.

Действия, които дублират съществуващо безплатно частно или обществено предлагане със сходни характеристики, включително качество, на същото обществено място, не са допустими да получават финансиране. Такова дублиране може да се избегне като се гарантира, че обхватът на точките за достъп, финансирани по настоящия регламент, е проектиран така, че да включва основно обществени пространства и да не се припокрива с този на съществуващото частно или публично предлагане със сходни характеристики.

Наличният бюджет се разпределя по географски балансиран начин между държавите членки за действия, отговарящи на условията, предвидени в настоящия раздел, според броя на получените предложения и като правило — по реда на получаване на предложенията. Общото разпределение на средства по всяка покана за представяне на предложения включва всички държави членки, от които са получени допустими предложения.

Действията, финансирани по настоящия раздел, се изпълняват и са обект на внимателен мониторинг от Комисията в продължение на най-малко три години. След края на периода на изпълнение Комисията продължава да наблюдава функционалността на въпросния проект и дава евентуален принос за бъдещи инициативи.

(*2)  Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016, стр. 1).“."

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ C 125, 21.4.2017 г., стp. 69.

(2)  ОВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 87.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 октомври 2017 г.

(4)  Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа, за изменение на Регламент (ЕС) № 913/2010 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 680/2007 и (ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129).

(6)  Регламент (ЕС) № 283/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО (ОВ L 86, 21.3.2014 г., стр. 14).

(7)  Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016, стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


Съвместно изявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията

Европейският парламент, Съветът и Комисията са съгласни, че инициативата WiFi4EU следва да има значимо въздействие и възможности за разрастване. За тази цел те отбелязват, че ако увеличение с 25 000 000 EUR до 50 000 000 EUR на финансовия пакет за изпълнението на МСЕ в сектора на телекомуникациите не може да бъде осигурено в пълен размер, Комисията би могла да предложи преразпределение в рамките на този пакет, за да се улесни достигането на общо финансиране за насърчаване на свързаността с интернет в местните общности в размер на 120 000 000 EUR.


1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/9


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/1954 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2017 година

за изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 79, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета (2) се определя единният формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни.

(2)

Настоящият единен формат на разрешението за пребиваване, който се използва от 20 години, се смята за изложен на риск предвид на сериозните случаи на подправяне и измама.

(3)

Поради това следва да се създаде нов общ дизайн за разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни, който да съдържа по-модерни защитни елементи, за да се повиши сигурността на разрешенията и да се предотврати подправянето им.

(4)

Гражданите на трети страни, които притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено в единния формат от държава членка, прилагаща изцяло достиженията на правото от Шенген, имат право да се движат свободно за период до 90 дни в Шенгенското пространство, при условие че отговарят на условията за влизане, посочени в Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета (3) (Кодекс на шенгенските граници).

(5)

В законодателството на Съюза относно влизането и пребиваването на граждани на трети страни са определени схеми, с които се предоставят допълнителни права на мобилност, придружени от специфични условия за влизане и престой в държавите членки, прилагащи това законодателство. За разрешенията за пребиваване, издадени в съответствие с това законодателство, се използва единният формат, определен в Регламент (ЕО) № 1030/2002. Ето защо, за да се даде на компетентните органи възможност за определяне на граждани на трети страни, които могат да се възползват от тези специални права на мобилност, е важно в тези разрешения за пребиваване ясно да са обозначени съответните вписвания, например „научен работник“, „студент“ или „лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“в съответствие с приложимото законодателство на Съюза.

(6)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент, Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да въведе настоящия регламент в националното си право.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави членки не участват в приемането на настоящия регламент и не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях, съответно по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г., на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г. и на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2011 г.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (4), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (5).

(10)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (6), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (7).

(11)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (9).

(12)

С цел да се даде възможност на държавите членки да изчерпят наличните запаси от разрешения за пребиваване, следва да се предвиди преходен период, през който да могат да продължат да използват старите разрешения за пребиваване.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 1030/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1030/2002 се заменя с изображенията и текста, съдържащи се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Разрешения за пребиваване, съответстващи на спецификациите, установени в приложението към Регламент (ЕО) № 1030/2002 и приложими до датата, посочена в член 3, втора алинея от настоящия регламент, могат да се издават като разрешения за пребиваване до шест месеца след тази дата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Държавите членки започват да прилагат настоящия регламент най-късно 15 месеца след приемането на допълнителните технически спецификации, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1030/2002 на Съвета.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 9 октомври 2017 г.

(2)  Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(5)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31)

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(7)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(9)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЦЕВА И ОБРАТНА СТРАНА НА КАРТАТА

Image

Image

а)   Описание

Разрешението за пребиваване, включващо биометрични данни, се издава като самостоятелен документ във формат ID 1. То се основава на спецификациите, посочени в Документа на ИКАО относно машинночетимите документи за пътуване (Документ 9303, седмо издание, 2015 г.). То съдържа следните вписвания (1):

 

Лицева страна на картата:

1.

Трибуквен код на издаващата държава членка съгласно Документ 9303 на ИКАО относно машинночетимите документи за пътуване, интегриран във фона на картата.

2.

Символ на ИКАО за машинночетим документ за пътуване с безконтактен микрочип (символ e-MRTD) в оптически променливо оцветяване. Според ъгъла на гледане той се появява в различни цветове.

3.1.

Наименование на документа (разрешение за пребиваване), изписано на официалния(те) език(ци) на издаващата държава членка.

3.2.

Повторение на наименованието на документа, посочено в поле 3.1, на най-малко още един (максимум два) официален(ни) език(а) на институциите на Съюза с цел да се улесни разпознаването на картата като разрешение за пребиваване на граждани на трети страни.

4.1.

Номер на документа.

4.2.

Повторение на номера на документа (със специални защитни елементи).

5.

Номер за достъп на картата (Card Access Number — CAN).

Рубриките на вписвания 6—12 се изписват на езика (-ците) на издаващата държава членка. Издаващата държава членка може да добави друг официален език на институциите на Съюза на същия ред, като езиците не могат да са повече от два.

6.

Име: фамилно(и) име(на) и собствено(и) име(на), в този ред (2).

7.

Пол.

8.

Гражданство.

9.

Дата на раждане.

10.

Категория на разрешението: конкретната категория на разрешението за пребиваване, издадено от държавата членка на гражданин на трета страна. Когато става въпрос за член на семейството на гражданин на Европейския съюз, неупражнил правото си на свободно движение, в документа се записва „член на семейството“. В случай на бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) държавите членки могат да отбележат „бенефициер по член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО“.

11.

Дата на изтичане на срока на валидност на документа (4).

12.

Забележки: държавите членки могат да вписват данни и отбелязвания за вътрешна употреба, които се изискват предвид техните национални правни норми относно гражданите на трети страни, включително отбелязвания, свързани с разрешения за работа или с неограничен срок на валидност на разрешението за пребиваване (5).

13.

Снимка за самоличност, интегрирана в тялото на картата и защитена с дифракционен оптически вариращ образен елемент (DOVID).

14.

Подпис на притежателя.

15.

DOVID за защита на изображението на лицето.

 

Обратна страна на картата:

16.

Забележки: държавите членки могат да вписват данни и отбелязвания за вътрешна употреба, които се изискват предвид техните национални правни норми относно гражданите на трети страни, включително отбелязвания, свързани с разрешения за работа (6), следвани от две задължителни вписвания:

16.1.

Дата на издаване, място на издаване/издаващ орган: датата и мястото на издаване на разрешението за пребиваване. Когато е целесъобразно, мястото на издаване може да бъде заменено от посочване на издаващия орган.

16.2.

Място на раждане.

Вписвания 16.1 и 16.2 може да бъдат последвани от незадължителни вписвания (7) като „адрес на притежателя“.

16.3.

Незадължително поле за информация, свързана с производството на картата, като наименование на производителя, номер на версията и др.

17.

Машинночетима зона. Машинночетимата зона отговаря на съответните насоки на ИКАО, посочени в Документ 9303 относно машинночетимите документи за пътуване.

18.

Мястото с печатен текст включва националния герб на съответната държава членка с цел различимост на разрешението за пребиваване и ясно указване на издаващата държава.

19.

Машинночетимата зона съдържа печатен текст във фона, посочващ издаващата държава членка. Този текст не може да засяга техническите функционалности на машинночетимата зона.

Видими национални защитни елементи (без да се засягат техническите спецификации, установени съгласно член 2, параграф 1, буква е) от настоящия регламент):

20.

Като носител на запаметена информация се използва радиочестотен чип в съответствие с член 4а от настоящия регламент. Държавите членки могат също така да вложат в разрешението за пребиваване двоен интерфейс или отделен контактен чип за национална употреба. Тези контактни чипове се разполагат на обратната страна на картата, съответстват на стандартите ISO и не засягат функциите на радиочестотния чип.

21.

Незадължително прозрачно прозорче.

22.

Незадължителна прозрачна граница.

б)   Цветово оформление и процес на отпечатване

Държавите членки определят цветовото оформление и процеса на отпечатване на разрешителното за пребиваване в съответствие с единния формат, определен в настоящото приложение, и с допълнителните технически спецификации, установени в съответствие с член 2 от настоящия регламент.

в)   Материал

Картата е изработена изцяло от поликарбонат или еквивалентен синтетичен полимер (с трайност най-малко 10 години).

г)   Технологии на отпечатване

За отпечатването се използват следните технологични способи:

силно защитен фон с офсетов печат,

флуоресциращ под ултравиолетови лъчи печат,

ирисово оцветяване.

Оформлението на защитните елементи на лицевата страна на картата се различава от това на обратната страна на картата.

д)   Номерация

Номерът на документа се появява на повече от едно място в документа (с изключение на машинночетимата зона).

е)   Защита срещу възпроизвеждане чрез фотокопиране

За лицевата страна на разрешението за пребиваване се използва актуализиран DOVID, който осигурява идентифициране и защита с ниво на качество, не по-ниско от това при сегашния единен формат на визи, с усъвършенстван дизайн и елементи, включително подобрен дифракционен елемент за усъвършенствана машинна проверка.

ж)   Техника за персонализиране

За да се гарантира надлежна защита на данните в разрешението за пребиваване срещу опити за подправяне и фалшификация, е необходимо личните данни, включително снимката, подписът на титуляря и другите основни данни, да бъдат интегрирани в самия материален носител на документа. Това персонализиране се извършва чрез използване на лазерно гравиране или друга еквивалентна сигурна технология.

з)   Държавите членки могат също така да добавят допълнителни национални защитни елементи, при условие че тези елементи са включени в списъка, изготвен съгласно член 2, параграф 1, буква е) от настоящия регламент, че са в съответствие с хармонизирания вид на горните модели и че не се намалява ефикасността на единните защитни елементи.


(1)  Рубриките, които трябва да бъдат отпечатани, са описани в техническите спецификации, приети съгласно член 6 от настоящия регламент.

(2)  За фамилните и собствени имена е предвидено едно поле. Фамилните имена се изписват с главни букви; собствените имена — с малки букви, като обаче първата буква е главна. Не се допускат сепаратори между фамилните имена и собствените имена. Въпреки това е допустимо знакът „,“ (запетая) да се използва за разделяне на първото и второто фамилно име или собствено име (например: ТОЛЕДО, БУРГОС Ана, Мария). Ако е необходимо, на същия ред могат да се комбинират първото и второто фамилно име, както и фамилните и собствените имена, за да се спести място.

(3)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(4)  Това вписване трябва да бъде само под формата на дата (дд/мм/гггг), а не с думи като „временен“ или „неограничен“, тъй като датата на изтичане на срока на валидност се отнася до физическия документ, а не до правото на пребиваване.

(5)  Допълнителни забележки могат да бъдат вписани и в поле 16 („Забележки“) на обратната страна на картата.

(6)  Цялото налично пространство върху обратната страна на картата (с изключение на машинночетимата зона) е запазено за полето „Забележки“. То съдържа самите забележки, следвани от задължителните полета (дата на издаване, място на издаване/издаващ орган, място на раждане) и от незадължителните полета, от които се нуждае всяка държава членка.

(7)  Незадължителните вписвания трябва да бъдат предшествани от подрубрики.