ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 285

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
1 ноември 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1977 на Комисията от 26 октомври 2017 година за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1978 на Комисията от 31 октомври 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони бодлокожи ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1979 на Комисията от 31 октомври 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на бодлокожите, уловени извън пределите на класифицираните производствени райони ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1980 на Комисията от 31 октомври 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на метод за откриване на паралитична отрова от черупчести мекотели (PSP) ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1981 на Комисията от 31 октомври 2017 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на температурните условия по време на транспортиране на месо ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1982 на Комисията от 31 октомври 2017 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и произведени от Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company и Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14

14

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегирана директива (ЕС) 2017/1975 на Комисията от 7 август 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейни системи ( ОВ L 281, 31.10.2017 г. )

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1977 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2017 година

за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 (2) Комисията класира преносимо захранвано от батерии устройство за заснемане и записване на неподвижни изображения и видеоизображения в код по КН 8525 80 99 като друга записваща видеокамера.

(2)

В своето решение по съединени дела C-435/15 и C-666/15 (3) Съдът постанови, че Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 е невалиден.

(3)

В името на правната сигурност разпоредбите, които са били обявени за невалидни от Съда, следва да бъдат официално премахнати от правния ред на Съюза.

(4)

Затова Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 следва да бъде отменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 876/2014 на Комисията от 8 август 2014 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 12).

(3)  Решение на Съда на Европейския съюз от 22 март 2017 г., GROFA и др., C-435/15 и C-666/15, ECLI:EU:C:2017:232.


1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1978 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2017 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони бодлокожи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични хигиенни правила за храните от животински произход, които да се спазват от предприятията за хранителни продукти. В него наред с друго се предвижда, че предприятията за хранителни продукти могат да пускат на пазара продукти от животински произход само когато те са приготвени и обработени изключително в обекти, които отговарят на определени изисквания, включително на съответните изисквания в приложение III към него.

(2)

В раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се посочва, че този раздел се прилага за живи двучерупчести мекотели, а като се изключат разпоредбите относно пречистването — и за живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски коремоноги. Уточнява се също така, че по отношение на събираните извън класифицираните производствени зони пектиниди и морски коремоноги, които не се хранят чрез филтриране на водата, се прилагат специфични разпоредби.

(3)

С Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определят специфични правила за организирането на официален контрол на продуктите от животински произход. Съгласно разпоредбите на регламента държавите членки трябва да гарантират, че при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели, живи бодлокожи, живи ципести (мантийни) и живи морски коремоноги се извършва официалният контрол, описан в приложение II. В глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда, че производствените райони трябва да бъдат класифицирани в зависимост от нивото на фекално замърсяване. В животните, хранещи се чрез филтриране на водата, като двучерупчестите мекотели, могат да се натрупват микроорганизми, представляващи риск за общественото здраве.

(4)

Бодлокожите по принцип не са животни, хранещи се чрез филтриране на водата. Следователно рискът в тях да се натрупат микроорганизми поради фекално замърсяване е малък. Освен това няма епидемиологична информация, която да обвързва разпоредбите за класификация на производствените райони съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 с рисковете за общественото здраве, свързвани с бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата. Поради тази причина бодлокожите следва също да бъдат изключени от разпоредбите във връзка с класификацията на производствените зони, определени в раздел VII, глава II от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.

(5)

В раздел VII, глава IХ от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични изисквания за събираните извън класифицираните производствени зони пектиниди и морски коремоноги, които не се хранят чрез филтриране на водата. Тези изисквания следва да се прилагат и по отношение на бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата.

(6)

Поради това раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

1)

Точка 1 от уводната част се заменя със следното:

„1.

Настоящият раздел се прилага за живи двучерупчести мекотели. С изключение на разпоредбите относно пречистването, той се прилага и за живи бодлокожи, живи мантийни и живи морски коремоноги. Разпоредбите относно класификацията на производствените зони, определени в настоящия раздел, глава II, част А, не се прилагат за морски коремоноги и бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата.“

2)

Глава IX се заменя със следното:

„ГЛАВА IX:   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪБИРАНИТЕ ИЗВЪН КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ ПЕКТИНИДИ, МОРСКИ КОРЕМОНОГИ И БОДЛОКОЖИ, КОИТО НЕ СЕ ХРАНЯТ ЧРЕЗ ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДАТА

Предприятията за хранителни продукти, които се занимават със събиране извън класифицираните производствени зони на пектиниди, морски коремоноги и бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата, или с обработване на такива пектиниди, морски коремоноги и/или бодлокожи, трябва да спазват следните изисквания:

1.

Пектинидите, морските коремоноги и бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата, не трябва да бъдат пускани на пазара, ако не са събрани и обработени в съответствие с изискванията на глава II, част Б и ако не отговарят на стандартите, определени в глава V, потвърдени чрез система за собствени проверки.

2.

В допълнение към точка 1, когато данните от официалните програми за мониторинг дават възможност на компетентния орган да изготви класификация на местата за риболов — в зависимост от случая съвместно с предприятията за хранителни продукти — разпоредбите на глава II, част А се прилагат по аналогия и за пектинидите.

3.

Пектинидите, морските коремоноги и бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата, не трябва да бъдат пускани на пазара за консумация от човека по друг начин освен чрез рибен търг, диспечерски център или преработвателен обект. Когато се занимават с обработката на пектиниди, такива морски коремоноги и/или бодлокожи, предприятията за хранителни продукти, които ръководят такива обекти, трябва да уведомят компетентния орган и, по отношение на диспечерските центрове, да отговарят на съответните изисквания на глави III и IV.

4.

Предприятията за хранителни продукти, които се занимават с обработване на пектиниди, живи морски коремоноги и живи бодлокожи, които не се хранят чрез филтриране на водата, трябва да спазват следните изисквания:

а)

изискванията за документите в глава I, точки 3—7, в зависимост от случая. В такъв случай регистрационният документ трябва ясно да показва местоположението на зоната, от която пектинидите, живите морски коремоноги и/или живите бодлокожи са били събрани; или

б)

изискванията на глава VI, точка 2 по отношение на затварянето на всички опаковки с живи пектиниди, живи морски коремоноги и живи бодлокожи, изпращани за търговия на дребно, и изискванията на глава VII по отношение на идентификационната маркировка и етикетирането.“


1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1979 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2017 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация, по отношение на бодлокожите, уловени извън пределите на класифицираните производствени райони

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (1), и по-специално член 17, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 854/2004 се определят специфични правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за консумация от човека.

(2)

В Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда, че държавите членки трябва да гарантират, че производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели, живи бодлокожи, живи ципести и живи морски коремоноги подлежат на официалния контрол, описан в приложение II към същия регламент. В глава II от посоченото приложение са предвидени правилата относно класификацията и наблюдението на производствените райони.

(3)

В глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 производствените райони са класифицирани според нивото на фекално замърсяване. Животните, хранещи се чрез филтриране на водата, каквито са двучерупчестите мекотели, могат да натрупват микроорганизми, представляващи риск за общественото здраве. Поради това класификацията на производствените райони се основава на наличието на някои микроорганизми, свързани с фекалното замърсяване.

(4)

Бодлокожите по принцип не са животни, хранещи се чрез филтриране на водата; следователно няма непосредствен риск те да натрупат микроорганизми, свързани с фекалното замърсяване. Освен това не е известна епидемиологична информация, чрез която правилата, установени в глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 по отношение на класификацията на производствените райони, да се свърже с рисковете за общественото здраве, асоциирани с бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата.

(5)

Поради това бодлокожите следва да бъдат изключени от обхвата на правилата, определени в глава II от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004, относно класификацията на производствените райони.

(6)

В глава III от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 е установен официалният контрол, отнасящ се до събираните извън класифицираните производствени райони миди от сем. Pectinidae и живи морски коремоноги, които не се хранят чрез филтриране на водата; бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата, следва да се включат в същата глава.

(7)

Поради това глава III от приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 следва да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕО) № 854/2004 глава III се заменя със следното:

„ГЛАВА III:   ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ, ОТНАСЯЩ СЕ ДО МИДИ ОТ СЕМ. PECTINIDAE, МОРСКИ КОРЕМОНОГИ И БОДЛОКОЖИ, КОИТО НЕ СЕ ХРАНЯТ ЧРЕЗ ФИЛТРИРАНЕ НА ВОДАТА, СЪБИРАНИ ИЗВЪН КЛАСИФИЦИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАЙОНИ

Официалният контрол върху мидите от сем. Pectinidae, морските коремоноги и бодлокожите, които не се хранят чрез филтриране на водата, събирани извън класифицираните производствени райони, се провежда на рибните тържища, в центровете за експедиция и в преработвателните предприятия.

При този официален контрол трябва да се проверява дали живите двучерупчести мекотели съответстват на здравните стандарти, предвидени в глава V, раздел VII от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на другите изисквания на глава IХ, раздел VII от приложение III към посочения регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.


1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1980 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2017 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на метод за откриване на паралитична отрова от черупчести мекотели (PSP)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 11, точка 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 18, точка 13, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 854/2004 се определят специфични правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, а с Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични изисквания по отношение на хигиенните правила за храните от животински произход. Мерките за прилагане на посочените регламенти по отношение на методите за изпитване за морски биотоксини са установени в приложение III към Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията (3).

(2)

В глава I, точка 2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 2074/2005 се предвижда, че ако резултатите от метода за откриване на паралитична отрова в черупчести мекотели (PSP) са спорни, референтен метод трябва да е биологичният метод.

(3)

По време на тридесет и шестото заседание на комитета на Кодекс алиментариус по методите за анализ и вземането на проби (Будапеща, Унгария, 23 — 27 февруари 2015 г.) (4) беше потвърдено запазването на биологичния метод за изпитване в раздел I-8.6.2 от Кодекса като метод от тип IV (5).

(4)

Всички методи на Кодекса, включително методите от тип IV, могат да се използват единствено за контрол, инспекция и регулиране (Принципи за установяване на методи за анализ), а когато страните са съгласни, за решаване на спорове (Насоки за решаване на спорове относно резултати от анализи (аналитични изпитвания) (CAC/GL 70-2009), но не и като референтни методи.

(5)

Предвид факта, че метод от тип IV не може да се използва като референтен метод, от съществено значение е действащите правила на Съюза да се адаптират спрямо международните стандарти.

(6)

Като се има предвид, че т.нар. метод на Lawrence, както е публикуван в Официален метод 2005.06 на AOAC (паралитична отрова в черупчести мекотели), понастоящем се използва за откриването на съдържание на паралитична отрова в черупчести мекотели (PSP) в ядивните части на мекотелите, целесъобразно е той да се използва като референтен метод за откриването на тези токсини.

(7)

Поради това глава I от приложение III към Регламент (ЕО) № 2074/2005 следва да бъде съответно изменена.

(8)

За да могат държавите членки да адаптират своите методи към химичния метод, биологичният метод за изпитване може да продължи да се използва като референтен метод до 31 декември 2018 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Глава I от приложение III към Регламент (ЕО) № 2074/2005 се заменя със следното:

„ГЛАВА I

МЕТОД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПАРАЛИТИЧНА ОТРОВА В ЧЕРУПЧЕСТИ МЕКОТЕЛИ (PSP)

1.

Съдържанието на паралитична отрова в черупчести мекотели (PSP) в ядивните части на мекотелите (цялото тяло или отделни ядивни части) трябва да се открива съгласно биологичния метод за изпитване или какъв да е международно признат метод.

2.

Ако резултатите са спорни, референтният метод е т.нар. метод на Lawrence, както е публикуван в Официален метод 2005.06 на АОАС (паралитична отрова в черупчести мекотели).“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. за установяване на мерки за прилагане по отношение на някои продукти съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и по отношение на организацията на официалния контрол съгласно Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, за дерогиране от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 27).

(4)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-36%252FREP15_MASe.pdf

(5)  Точка 56 от доклада.


1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1981 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2017 година

за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на температурните условия по време на транспортиране на месо

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1, букви г) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфичните правила за хигиената на храните от животински произход, които да се спазват от предприятията за хранителни продукти. Съгласно същия регламент предприятията за хранителни продукти осигуряват спазване на специфичните температурни изисквания преди и по време на транспортирането на месо.

(2)

В съответствие с приложение III към посочения регламент след проверката след настъпване на смъртта месото от домашни копитни животни, различно от карантия, следва да бъде незабавно охладено до температура в сърцевината, не по-висока от 7 °C, съгласно крива на охлаждане, която осигурява намаляване на температурата за продължителен период, освен ако други специфични разпоредби не предвиждат друго. Това се извършва в хладилните помещения на кланицата, преди да може да започне транспортирането.

(3)

На 6 март 2014 г. Научната група по биологични опасности към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие част 1 от научно становище (2) относно рисковете за общественото здраве, свързани с поддръжката на хладилната верига по време на съхранението и транспортирането на месо, която се отнася само за месо от домашни копитни животни. В посоченото становище се стига до заключението, че тъй като повечето случаи на бактериално замърсяване възникват върху повърхността на кланичните трупове, температурата на повърхността е подходящ показател за бактериален растеж. В него също така са предвидени комбинации от максимални температури на повърхността при товарене на кланичните трупове и максимални срокове за охлаждане и транспортиране, които водят до еднакъв или по-малък растеж на патогени (микроорганизми, които причиняват хранителни заболявания) в сравнение с получения растеж, когато кланичните трупове се охлаждат в кланицата до температура в сърцевината от 7 °С.

(4)

На 8 юни 2016 г. ЕОБХ прие допълнително научно становище (3) относно растежа на водещи до разваляне на продукта бактерии по време на съхранението и транспортирането на месо. В това становище беше установено, че някои водещи до разваляне на продукта бактерии (които не причиняват непременно заболяване, но могат да направят храните неприемливи за консумация от човека поради разваляне), по-специално Pseudomonas spp, могат да достигнат критични нива по-бързо, отколкото патогените, в зависимост от степента на първоначалното замърсяване с водещи до разваляне на продукта бактерии, както и от температурните условия.

(5)

Предприятията за хранителни продукти трябва редовно да изчисляват броя на аеробните колонии в съответствие с Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (4). Този брой може да се използва като показател за горна граница на концентрацията на всички видове водещи до разваляне на продукта бактерии, налични върху месото.

(6)

Въз основа на становището на ЕОБХ и предвид наличните инструменти за изчисляване следователно е възможно да се въведат алтернативни, по-гъвкави подходи към температурните условия по време на транспортиране на прясно месо, по-специално кланични трупове или по-големи разфасовки, без това да води до по-голям риск за общественото здраве и без да се нарушава основният принцип, че такова месо следва да се охлажда до 7 °C с намаляване на температурата за продължителен период. Тази увеличена гъвкавост ще даде възможност месото да достигне до потребителя по-бързо след клането, като по този начин ще се улесни търговията с прясно месо в рамките на Съюза.

(7)

Алтернативните подходи се основават на температурата на повърхността и температурата на въздуха в транспортното средство, но за намаляването на температурата за продължителен период, което е задължително съгласно настоящите разпоредби, е необходимо част от телесната топлина също да бъде отстранена преди транспортиране на дълго разстояние. Определянето на температура в сърцевината, до която да се охлаждат преди транспортиране кланичните трупове и по-големите разфасовки, е начин да се гарантира, че се отстранява значителна част от телесната топлина.

(8)

В Регламент (ЕО) № 853/2004 също така се предвижда дерогация от задължението за охлаждане на месото до 7 °C преди транспортиране по отношение на специфични продукти при специфични условия. За да се избегне злоупотреба с тази дерогация, целесъобразно е да се поясни, че тя се разрешава само ако е обоснована поради технически причини, например ако охлаждането до 7 °C може да не доведе до хигиенична и технически най-подходяща обработка на продукта.

(9)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде съответно изменено.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя, както следва:

1.

В раздел I, глава VII точка 3 се заменя със следното:

„3.

Месото трябва да достигне температурата, определена в точка 1, преди транспортирането и да запази тази температура по време на транспортирането.

Прилагат се обаче следните букви а) и б):

а)

транспортирането на месо за производството на специфични продукти може да се извърши преди достигането на температурата, определена в точка 1, ако компетентният орган разреши това, при условие че:

i)

транспортирането се извършва в съответствие с изискванията, определени от компетентните органи на мястото на произход и местоназначение, за транспортиране от даден обект в друг обект;

ii)

месото незабавно напуска кланицата или помещението за разфасовка в същия обект, където са и помещенията на кланицата, и транспортирането отнема не повече от два часа;

както и

iii)

транспортирането е обосновано по технически причини;

б)

транспортирането на кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, от овце и кози, едър рогат добитък и свине, може да започне преди достигане на температурата, определена в точка 1, при условие че е изпълнено всяко от следните условия:

i)

температурата се наблюдава и записва по процедури, основани на принципите на НАССР;

ii)

предприятията за хранителни продукти, които експедират и транспортират кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, са получили документирано разрешение от компетентния орган на мястото на заминаването да се възползват от тази дерогация;

iii)

превозните средства, с които се транспортират кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, са оборудвани с инструмент, който наблюдава и записва температурата на въздуха, на която са изложени кланичните трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, по такъв начин, че компетентните органи да могат да проверят спазването на условията за време и температура, посочени в подточка viii);

iv)

превозните средства, с които се транспортират кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, събират месо само от една кланица на всяко транспортиране;

v)

кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, за които се прилага настоящата дерогация, трябва да са с температура в сърцевината 15 градуса в началото на транспортирането, ако трябва да бъдат превозвани в едно и също отделение с кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, които отговарят на изискването за температурата в точка 1 (т.е. 7 градуса);

vi)

пратката се придружава от декларация от предприятието за хранителни продукти; в декларацията трябва да са посочени продължителността на охлаждането преди натоварване, часът на започване на товаренето на кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, температурата на повърхността в този час, максималната температура на въздуха в транспортното средство, на която могат да бъдат подлагани кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, максимално разрешеното време за транспортиране, датата на разрешаване и името на компетентния орган, предоставил дерогацията;

vii)

предприятието за хранителни продукти по местоназначение трябва да уведоми компетентните органи, преди да получи за пръв път кланични трупове, половинки, четвъртинки или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, които преди транспортиране не са достигнали температурата, определена в точка 1;

viii)

месото се транспортира в съответствие със следните параметри:

За максимално време за транспортиране (5) от шест часа:

Вид

Температура на повърхността (2)

Максимално време за охлаждане до температура на повърхността (3)

Максимална температура на въздуха в транспортното средство (4)

Максимален дневен среден брой на аеробните колонии в кланичния труп (5)

Овце и кози

7 °C

8 часа

6 °C

log10 3,5 cfu/cm2

Животни от рода на едрия рогат добитък

20 часа

log10 3,5 cfu/cm2

Свине

16 часа

log10 4 cfu/cm2

За максимално време за транспортиране (5) от тридесет часа:

Вид

Температура на повърхността (2)

Максимално време за охлаждане до температура на повърхността (3)

Температура в сърцевината (6)

Максимална температура на въздуха в транспортното средство (4)

Максимален дневен среден брой на аеробните колонии в кланичния труп (5)

Свине

7 °C

16 часа

15 °C

6 °C

log10 4 cfu/cm2

За максимално време за транспортиране (5) от шестдесет часа:

Вид

Температура на повърхността (2)

Максимално време за охлаждане до температура на повърхността (3)

Температура в сърцевината (6)

Максимална температура на въздуха в транспортното средство (4)

Максимален дневен среден брой на аеробните колонии в кланичния труп (5)

Овце и кози

4 °C

12 часа

15 °C

3 °C

log10 3 cfu/cm2

Животни от рода на едрия рогат добитък

24 часа

2.

В раздел I, глава V се добавя следната точка 5:

„5.

Кланични трупове, половинки, четвъртинки, или половинки, разфасовани на три части за продажба на едро, могат да бъдат обезкостявани и транжирани, преди да стигнат температурата, определена в точка 2, буква б), когато са транспортирани в рамките на дерогацията, посочена в раздел I, глава VII, точка 3, буква б). В този случай по време на транжирането или обезкостяването месото трябва да се подложи на температура на въздуха, която гарантира намаляване на температурата на месото за продължителен период. Веднага щом се транжира и — когато е целесъобразно — опакова, месото трябва да се охлади до температурата, определена в точка 2, буква б), ако вече не е под тази температура.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(3):3601 [81 pp.].

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(6):4523 [38 pp.].

(4)  Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(5)  Максималното време, разрешено от началото на товаренето на месото в превозното средство до завършването на последната доставка. Товаренето на месото в превозното средство може да бъде отсрочено над максималното време, разрешено за охлаждане на месото до определената за него температура на повърхността. В такъв случай разрешеното максимално време за транспортиране трябва да бъде съкратено със същия период от време, за който е отложено товаренето. Компетентният орган на държавата членка по местоназначение може да ограничи броя на пунктовете за доставка.

(2)  Максималната температура на повърхността, разрешена при товарене и след това, измерена в най-дебелата част на кланичния труп, половинката, четвъртинката или половинката, разфасована на три части за продажба на едро.

(3)  Максималното време, разрешено от момента на умъртвяване до достигане на максималната температура на повърхността, разрешена при товарене.

(4)  Максималната разрешена температура на въздуха, на която може да се подлага месото от момента на започване на товаренето и по време на цялата продължителност на транспортирането.

(5)  Максималният дневен среден брой на аеробните колонии в кланичния труп в кланицата, с използване на подвижен интервал от 10 седмици, разрешен за кланични трупове от съответния вид, както е изчислен от оператора по задоволителен за компетентния орган начин, съгласно процедурите за вземане на проби и изпитване, установени в глава 2, точки 2.1.1 и 2.1.2 и глава 3, точка 3.2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологичните критерии за храните (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(6)  Максималната температура в сърцевината на месото, разрешена в момента на товаренето и след това.“


1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1982 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2017 година

за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и произведени от Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company и Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), и по-специално член 266 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 14, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 23 март 2006 г. Комисията прие Регламент (ЕО) № 553/2006 (2), с който наложи временни антидъмпингови мерки върху вноса на някои обувки с горна част от кожа („обувките“) с произход от Китайската народна република („КНР“, или „Китай“) и Виетнам („регламента за временните мерки“).

(2)

С Регламент (ЕО) № 1472/2006 (3) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита със ставки от 9,7 % до 16,5 % върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Виетнам и КНР за срок от две години („Регламент (ЕО) № 1472/2006“, или „оспорвания регламент“).

(3)

С Регламент (ЕО) № 388/2008 (4) Съветът разшири обхвата на окончателните антидъмпингови мерки върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от КНР и върху вноса на същия продукт, доставян от специален административен район Макао, независимо дали е деклариран с произход от специален административен район Макао, или не.

(4)

Вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, започнат на 3 октомври 2008 г. (5), с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 (6) Съветът удължи срока на антидъмпинговите мерки с още 15 месеца до 31 март 2011 г., когато срокът на действие на мерките изтече („Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009“).

(5)

Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd и Risen Footwear (HK) Co Ltd, както и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd („заявителите“) обжалваха оспорвания регламент пред Първоинстанционния съд (понастоящем: Общ съд). С решенията си от 4 март 2010 г. по дело T-401/06 Brosmann Footwear (HK) и др./Съвет и от 4 март 2010 г. по съединени дела T-407/06 и T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes и Wenzhou Taima Shoes/Съвет Общият съд отхвърли тези жалби.

(6)

Заявителите обжалваха тези решения. С решенията си от 2 февруари 2012 г. по дело C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) и др./Съвет и от 15 ноември 2012 г. по дело C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Съвет („решенията по дела Brosmann и Aokang“) Съдът отмени тези решения. Съдът постанови, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че Комисията не е била длъжна да разгледа исканията за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“) в съответствие с член 2, параграф 7, букви б) и в) от основния регламент, подадени от търговци, които не са включени в извадката (точка 36 от решението по дело C-249/10 P и точки 29 и 32 от решението по дело C-247/10 P).

(7)

След това Съдът се произнесе с решение по този въпрос. Той постанови, че „[…] Комисията е трябвало да разгледа мотивираните искания, подадени до нея от жалбоподателите на основание член 2, параграф 7, букви б) и в) от основния регламент, с оглед да се ползват от ТДПИ в рамките на антидъмпинговата процедура, предмет на спорниярегламент. По-нататък следва да се констатира, че не е изключено подобна проверка да доведе до налагане на жалбоподателите на окончателно антидъмпингово мито, различно от приложимото спрямо тях на основание член 1, параграф 3 от спорния регламент мито от 16,5 %. Действително, от същата разпоредба следва, че окончателно антидъмпингово мито от 9,7 % е наложено на единствения включен в извадката китайски оператор, който е получил ТДПИ. Както обаче е видно от точка 38 от настоящото решение, в случай че изчисляването на индивидуален дъмпингов марж не беше възможно, ако Комисията беше констатирала, че условията на пазарна икономика преобладават и за жалбоподателите, спрямо тях също трябваше да се приложи последният процент“ (точка 42 от решението по дело C-249/10 P и точка 36 от решението по дело C-247/10 P).

(8)

Вследствие на това Съдът отмени оспорвания регламент в частта, която се отнася до засегнатите заявители.

(9)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (7), през октомври 2013 г. Комисията обяви, че е взела решение да възобнови антидъмпинговата процедура от момента, в който е допусната констатираната незаконосъобразност, и да проучи дали в периода от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г. заявителите са работили преобладаващо в условията на пазарна икономика. С известието беше отправена покана към заинтересованите страни да се представят и да заявят интереса си.

(10)

През март 2014 г. със свое Решение за изпълнение 2014/149/ЕС (8) Съветът отхвърли предложението на Комисията да се приеме регламент за изпълнение на Съвета за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd, и прекрати процедурата по отношение на тези производители. Съветът застъпи становището, че вносителите, които са купили обувки от тези производители износители и на които компетентните национални органи са възстановили съответните мита въз основа на член 236 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (9) относно създаване на Митнически кодекс на Общността („Митническия кодекс на Общността“), са имали оправдани правни очаквания съгласно член 1, параграф 4 от оспорвания регламент, с който разпоредбите на Митническия кодекс на Общността, и по-специално член 221 от него, стават приложими за събирането на тези мита.

(11)

Трима вносители на разглеждания продукт — C&J Clark International Ltd. („Clark“), Puma SE („Puma“) и Timberland Europe B.V. („Timberland“) („засегнатите вносители“), оспориха антидъмпинговите мерки за вноса на някои обувки от Китай и Виетнам, като се позоваха на съдебните решения, посочени в съображения 5—7, пред съответните национални съдилища, които отнесоха въпроса до Съда за преюдициално заключение.

(12)

На 4 февруари 2016 г. в решението по съединени дела C-659/13 C & J Clark International Limited и C-34/14 Puma SE (10) („решението“) Съдът обяви Регламент (ЕО) № 1472/2006 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 за невалидни, доколкото Европейската комисия не е разгледала исканията за ТДПИ и за индивидуално третиране („ИТ“), подадени от производители износители в КНР и Виетнам, които не са били включени в извадката, което е в противоречие с изискванията, предвидени в член 2, параграф 7, буква б) и в член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (11).

(13)

Що се отнася до делото C-571/14 Timberland Europe, на 11 април 2016 г. Съдът реши да заличи делото от регистъра по искане на запитващата национална юрисдикция.

(14)

Съгласно член 266 от ДФЕС институциите са длъжни да предприемат необходимите мерки за изпълнение на решенията на Съда. В случай на отмяна на акт, приет от институциите в рамките на административна процедура, като например антидъмпингово разследване, изпълнението на решението на Съда се изразява в замяна на отменения акт с нов, в който е отстранена установената от Съда незаконосъобразност (12).

(15)

Съгласно съдебната практика на Съда процедурата за замяна на отменения акт може да бъде възобновена от момента на възникване на незаконосъобразността (13). Това предполага по-специално, че ако актът, приет за приключване на административна процедура, бъде отменен, тази отмяна не засяга непременно подготвителните актове, като например отнасящите се до започването на антидъмпинговата процедура. В случай че даден регламент за налагане на окончателни антидъмпингови мерки бъде отменен, това означава, че вследствие на отмяната антидъмпинговата процедура остава открита, тъй като актът, приет за приключване на антидъмпинговата процедура, се заличава от правния ред на Съюза (14), с изключение на случаите, при които незаконосъобразността е възникнала на етапа на започване на процедурата.

(16)

Като се изключи това, че институциите не са разгледали исканията за ТДПИ и за ИТ, подадени от производители износители в КНР и Виетнам, които не са били включени в извадката, всички останали констатации в Регламент (ЕО) № 1472/2006 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 остават в сила.

(17)

В настоящия случай незаконосъобразността е настъпила след започването на процедурата. С оглед на това Комисията реши да възобнови, считано от момента на възникване на незаконосъобразността, настоящата антидъмпингова процедура, която вследствие на съдебните решения все още е открита, и да проучи дали засегнатите производители износители са действали преобладаващо в условията на пазарна икономика в периода от 1 април 2004 г. до 31 март 2005 г., което представлява разследваният период („разследваният период“). Комисията също така проучи, където е уместно, дали засегнатите производители износители са отговаряли на условията за получаване на ИТ в съответствие с член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (15) („основния регламент преди изменението му“) (16).

(18)

Със своя Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1395 (17) Комисията повторно наложи окончателно антидъмпингово мито и окончателно събра временното мито, наложено върху вноса от Clark и Puma на някои обувки с горна част от кожа с произход от КНР и произведени от тринадесет китайски производители износители, подали искания за ТДПИ и за ИТ, но невключени в извадката.

(19)

Със своя Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1647 (18) Комисията повторно наложи окончателно антидъмпингово мито и окончателно събра временното мито, наложено върху вноса от Clark, Puma и Timberland на някои обувки с горна част от кожа с произход от Виетнам и произведени от някои виетнамски производители износители, подали искания за ТДПИ и за ИТ, но невключени в извадката.

(20)

Със своя Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1731 (19) Комисията повторно наложи окончателно антидъмпингово мито и окончателно събра временното мито, наложено върху вноса от Puma и Timberland на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от един производител износител във Виетнам и от двама производители износители в КНР, подали искания за ТДПИ и за ИТ, но невключени в извадката.

(21)

Във връзка с изпълнението на посоченото в съображение 12 по-горе решение на Съда по съединени дела C-659/13 C & J Clark International Limited и C-34/14 Puma SE Комисията прие (20). В член 1 от посочения регламент Комисията даде указания на националните митнически органи да ѝ препращат всички искания за възстановяване на окончателните антидъмпингови мита, заплатени върху вноса на обувки с произход от Китай и Виетнам, отправени от вносители въз основа на член 236 от Митническия кодекс на Общността и въз основа на факта, че невключен в извадката производител износител е поискал ТДПИ или ИТ при разследването, довело до налагането на окончателните мерки с Регламент (ЕО) № 1472/2006 („първоначалното разследване“). Комисията следва да оцени съответните искания за ТДПИ или за ИТ и повторно да наложи целесъобразната ставка на митото. На тази основа националните митнически органи следва впоследствие да вземат решение по искането за възстановяване и опрощаване на антидъмпинговите мита.

(22)

След уведомление от френските митнически органи в съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/223 Комисията установи наличието на двама китайски производители износители, подали искания за ТДПИ и за ИТ по време на първоначалното разследване, но невключени в извадката. За друг производител износител бе установено, че е доставчик на германския вносител Deichmann, който оспори заплащането на митата. Вследствие на това Комисията проучи информацията от формуляра за искане за ТДПИ и за ИТ на тези трима китайски производители износители.

(23)

В резултат на горепосоченото с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2257 (21) Комисията повторно наложи окончателно антидъмпингово мито и окончателно събра временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от трима китайски производители износители, подали искания за ТДПИ и за ИТ, но невключени в извадката.

(24)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/223 митническите органи на Обединеното кралство, Белгия и Швеция уведомиха Комисията за искания за възстановяване, подадени от вносители съответно на 12 юли 2016 г. (Обединеното кралство), 13 юли 2016 г. (Белгия) и 26 юли 2016 г. (Швеция). В резултат на тези уведомления Комисията проучи исканията за ТДПИ и за ИТ на деветнадесет производители износители и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423 (22) наложи повторно окончателно антидъмпингово мито и окончателно събра временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и произведени от тези деветнадесет производители износители.

(25)

Както е посочено в съображение 34 от горепосочения Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423, по време на горепосоченото разследване — след направени от няколко заинтересовани страни коментари след оповестяването — за още пет дружества/групи от дружества бе установено, че по време на първоначалното разследване са подали формуляр за искане за ТДПИ/ИТ или самостоятелно, или чрез свързан с тях китайски или виетнамски производител износител, но не са били включени в извадката и поради това не са били подложени на оценка при предходните процедури за изпълнение. Тези дружества са изброени в приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423 и са част от четири групи от дружества.

(26)

Въз основа на това Комисията установи четири групи от дружества, общо обхващащи седем отделни дружества, представляващи китайски или виетнамски производители износители, които не са били включени в извадката при първоначалното разследване, но са попълнили формуляр за искане за ТДПИ/ИТ. Поради това в настоящия регламент Комисията направи оценка на попълнените формуляри за искане за ТДПИ и за ИТ, подадени от: Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company и Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd („засегнатите производители износители“). Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd и Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd. са дружества, свързани с дружеството Dah Lih Puh, посочено в приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423. Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd и Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd са дружества, свързани с Shing Tak Ind. Co. Ltd, посочено в приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423. Дружеството Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd е свързано с Evervan Group P/A Eva Overseas Intl. Ltd, което също е посочено в приложение VI към Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423.

Б.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО НА СЪДА ПО СЪЕДИНЕНИ ДЕЛА C-659/13 И C-34/14 ОТНОСНО ВНОС ОТ КИТАЙ

(27)

Комисията има възможност да коригира аспектите на оспорвания регламент, довели до отмяната му, като при това запази непроменени частите от оценката, останали незасегнати от съдебното решение (23).

(28)

Целта на настоящия регламент е да се поправят аспектите на оспорвания регламент, за които е установено, че са в противоречие с основния регламент, и които поради това са довели до обявяването на невалидност по отношение на производителите износители, посочени в съображение 26.

(29)

Всички останали констатации, направени в оспорвания регламент и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009, които не са обявени за невалидни от Съда, остават в сила и представляват част от настоящия регламент.

(30)

Поради това в следващите съображения анализът е ограничен само до новата оценка, необходима за изпълнение на решенията на Съда.

(31)

Комисията проучи дали засегнатите производители износители, посочени в съображение 26, които са подали искания за ТДПИ/ИТ за разследвания период, са работили преобладаващо в условия, позволяващи предоставянето на ТДПИ или на ИТ. Целта бе да се определи до каква степен засегнатите вносители имат право да им бъдат възстановени сумите на антидъмпинговото мито, платено за внос от посочените доставчици.

(32)

Ако анализът покаже, че на засегнатите производители износители, за чийто износ засегнатите вносители са платили антидъмпингови мита, е трябвало да бъде предоставено ТДПИ, на съответния производител износител ще следва да се определи индивидуална митническа ставка, а възстановяването на митото ще се ограничи до сума, съответстваща на разликата между платеното мито и индивидуалната митническа ставка, т.е. в случая на вноса от Китай това е разликата между ставката от 16,5 % и ставката от 9,7 %, определена за единственото включено в извадката дружество износител, получило ТДПИ, а в случая на вноса от Виетнам — разликата между ставката от 10 % и индивидуалната митническа ставка, изчислена за засегнатия производител износител, ако има такава.

(33)

Ако анализът покаже, че на даден производител износител, получил отказ за предоставяне на ТДПИ, е трябвало да бъде предоставено ИТ, то на засегнатия производител износител ще следва да се определи индивидуална митническа ставка, а възстановяването на митото ще се ограничи до сума, съответстваща на разликата между платеното мито, т.е. в случая на внос от Китай — 16,5 %, а в случая на внос от Виетнам — 10 %, и индивидуалната митническа ставка, изчислена за засегнатия производител износител, ако има такава.

(34)

И обратно, ако при анализа на исканията за ТДПИ и за ИТ се установи, че такъв статут следва да бъде отказан, сумите на платените антидъмпингови мита не може да бъдат възстановени.

(35)

Както е обяснено в съображение 12, Съдът отмени оспорвания регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 по отношение на износа на някои видове обувки, изнасяни от някои китайски и виетнамски производители износители, доколкото Комисията не е разгледала подадените от тези производители износители искания за ТДПИ и за ИТ.

(36)

Ето защо Комисията проучи исканията за ТДПИ и за ИТ от засегнатите производители износители с цел да определи митническата ставка, приложима по отношение на техния износ. Тази оценка показа, че предоставената информация не е достатъчна, за да се докаже, че засегнатите производители износители са действали в условията на пазарна икономика или че са отговаряли на изискванията за индивидуално третиране (за подробно разяснение вж. съображение 37 по-долу и следващите го съображения).

В.   ОЦЕНКА НА ИСКАНИЯТА ЗА ТДПИ

(37)

Необходимо е да се подчертае, че доказателствената тежест е за производителя, който желае да поиска ТДПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. За тази цел, съгласно член 2, параграф 7, буква в), първа алинея, подаденото от такъв производител искане трябва да съдържа достатъчни доказателства, че производителят действа в условията на пазарна икономика, в съответствие с определеното в същата разпоредба. Съответно институциите на Съюза не са длъжни да докажат, че производителят не отговаря на условията, предвидени за предоставянето на посочения статут. За сметка на това институциите на Съюза следва да преценят дали представените от засегнатия производител доказателства са достатъчни, за да се докаже, че установените в член 2, параграф 7, буква в), първа алинея от основния регламент критерии са изпълнени, за да му се предостави ТДПИ, а съдилищата на Съюза следва да проверят дали тази преценка е опорочена поради явна грешка (точка 32 от решението по дело C-249/10 P и точка 24 от решението по дело C-247/10 P).

(38)

Съгласно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, за да получи ТДПИ, производителят износител следва да отговаря и на петте критерия, изброени в посочения член. Поради това Комисията счете, че неспазването на поне един критерий е достатъчно основание, за да се отхвърли искането за ТДПИ.

(39)

Нито един от засегнатите производители износители не успя да докаже, че отговаря на критерий 1 (решения във връзка със стопанската дейност). По-конкретно Комисията установи, че някои производители износители (дружествата с номера 28, 29, 31 и 32) (24) не са могли да определят свободно своите количества на продажбите за вътрешния пазар и за пазарите за износ. В това отношение Комисията установи, че са съществували ограничения на производството и/или ограничение за количествата на продажбите на определени пазари (вътрешни и за износ). Освен това нито един от засегнатите производители износители не успя да предостави съществена и пълна информация (например данни за структурата и капитала на дружеството, данни или пояснения относно начините на вземане на решения в дружеството, данни относно разходите за електроенергия или версия на английски език на учредителния акт), за да докаже, че е вземал решения във връзка със стопанската си дейност в отговор на сигнали от пазара и без значителна намеса на държавата.

(40)

По отношение на критерий 2 (счетоводна отчетност) нито един от седемте засегнати производители износители не успя да докаже, че е разполагал с основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти. В това отношение оценката за дружествата с номера 27, 28, 29 и 31 показа, че техните счетоводни отчети не са в съответствие с международните счетоводни стандарти, като например липсва информация относно наема на сградите, правата за земеползване са отчитани неправилно или пък е използван фиксиран обменен курс. За дружествата с номера 27, 28, 30 и 32 Комисията установи несъответствия между информацията, представена в искането за ТДПИ, и документите в подкрепа на това искане (напр. счетоводния баланс). Дружеството с номер 26 представи на Комисията становище/доклад на независим одитор и финансовите отчети само на виетнамски език и не успя да представи техен превод на английски език.

(41)

По отношение на критерий 3 (активи и пренасяне) дружествата с номера 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32 не успяха да докажат, че няма нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика. По-специално тези дружества не успяха да представят съществена и пълна информация inter alia относно притежаваните от дружеството активи, относно реда и условията на правата на земеползване и тяхната стойност, относно отклонението от стандартната данъчна ставка, политиката на дружеството за наемане на персонал, данъчната ставка или доставчиците на електроенергия и съответните тарифи.

(42)

Дружеството с номер 27 не успя да докаже, че отговаря на критерий 4 (правна среда). По-специално въпреки че дружеството е било в състояние на явна неплатежоспособност съгласно счетоводния си баланс, това не е било оповестено във финансовите му отчети или в одиторския доклад. Така че дружеството не можа да докаже, че е извършвало дейност в рамките на законодателството относно несъстоятелността и собствеността, което гарантира стабилност и правна сигурност.

(43)

Дружеството с номер 29 не успя да докаже, че отговаря на критерий 5 (обмяна на валута), тъй като според бележките към финансовите отчети то е използвало фиксиран обменен курс за извършваната в чужда валута стопанска дейност, а това не е в съответствие с критерий 5, който гласи, че конвертирането на валутите се извършва по пазарен курс.

(44)

Комисията информира засегнатите производители износители, че нито един от тях няма да получи ТДПИ и ги прикани да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(45)

Поради това по отношение на нито един от седемте засегнати производители износители не бяха изпълнени условията, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, и следователно на всички тях бе отказано ТДПИ.

Г.   ОЦЕНКА НА ИСКАНИЯТА ЗА ИТ

(46)

В съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент преди изменението му, когато се прилага член 2, параграф 7, буква а) от същия регламент, следва обаче да бъде определено индивидуално мито за износителите, които могат да докажат, че отговарят на всички критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент преди изменението му.

(47)

Както е посочено в съображение 37, необходимо е да се подчертае, че доказателствената тежест е за производителя, който желае да поиска ИТ в съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент преди изменението му. За тази цел в член 9, параграф 5, първа алинея от основния регламент преди изменението му се предвижда, че подаденото искане трябва да бъде надлежно обосновано. Съответно, институциите на Съюза не са длъжни да доказват, че износителят не отговаря на условията, предвидени за предоставянето на посочения статут. За сметка на това институциите на Съюза следва да преценят дали представените от засегнатия производител доказателства са достатъчни, за да се докаже, че установените в член 9, параграф 5 от основния регламент преди изменението му критерии са изпълнени, за да му се предостави ИТ.

(48)

В съответствие с член 9, параграф 5 от основния регламент преди изменението му износителите следва да докажат, на базата на надлежно обосновани искания, че и петте критерия, посочени в същия член, са изпълнени, за да може да им бъде предоставено ИТ. Поради това Комисията счете, че неспазването на поне един критерий е достатъчно основание, за да се отхвърли искането за ИТ.

(49)

Петте критерия са следните:

1)

за предприятия, притежавани изцяло или частично от чуждестранни лица, или за съвместни предприятия: износителите са свободни да репатрират капитала и печалбите;

2)

експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно;

3)

по-голямата част от акциите принадлежи на частни лица; държавните служители, участващи в съвета на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, са или малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса;

4)

конвертирането на валутите се извършва по пазарния курс; и

5)

държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.

(50)

Всичките седем засегнати производители износители поискаха да им бъде предоставено ИТ, в случай че не им бъде предоставено ТДПИ. Поради това Комисията също направи оценка дали следва да бъде предоставено ИТ на тези производители износители, след като отхвърли исканията им за ТДПИ, както е описано в съображения 37 — 44 по-горе.

(51)

Що се отнася до критерий 1 (репатриране на капитала и печалбите), дружеството с номер 30 не успя да докаже, че е свободно да репатрира капитала и печалбите, като по този начин не доказа, че този критерий е бил изпълнен.

(52)

По отношение на критерий 2 (свободно определяне на експортните цени и параметрите на продажбата) Комисията стигна до заключението, че дружествата с номера 29, 31 и 32 не са успели да докажат, че бизнес решенията, като експортните цени и количествата, както и условията и параметрите на продажбата са били определени свободно в отговор на сигнали от пазара, тъй като анализираните доказателства, а именно учредителни актове или лицензи за извършване на стопанска дейност, показаха ограничение за производството и/или за количеството на продажбите на обувки на определени пазари.

(53)

Що се отнася до критерий 3 (дружеството е достатъчно независимо от държавна намеса с оглед на заемането на ключови позиции в управлението и притежанието на акции), Комисията стигна до заключението, че дружествата с номера 26, 27, 28, 29, 30 и 31 не са успели да представят необходимата информация, за да докажат, че са достатъчно независими от държавна намеса. Наред с другото не бе предоставена информация или бе представена недостатъчна информация за структурата на собствеността на дружеството и начина на вземане на решения (дружествата с номера 27, 28, 29 и 30), както и за начина, по който на тези дружества са били прехвърлени правата за земеползване, нито за реда и условията на прехвърлянето (дружествата с номера 28, 29 и 31). Дружеството с номер 26 също представи версия на учредителния акт само на виетнамски език и не успя да представи негов превод на английски език.

(54)

Освен това дружествата с номера 26, 27, 28, 29 и 30 не успяха също така да докажат, че са отговаряли на изискванията по критерий 5 (заобикаляне) въз основа на това, че не бе предоставена информация за начина на вземане на решения в рамките на дружеството, както и за това дали държавата е оказвала значително влияние върху процеса на вземане на решения от страна на дружеството.

(55)

На последно място, при дружеството с номер 29 конвертирането на валутите не се е извършвало по пазарния курс, а по фиксирана ставка, както е посочено в съображение 43 по-горе. Поради това то не отговаря на изискванията по критерий 4 (конвертиране на валутите по пазарен курс).

(56)

В контекста на гореизложеното по отношение на нито един от седемте засегнати производители износители не бяха изпълнени условията, определени в член 9, параграф 5 от основния регламент преди изменението му, и поради това на всички тях бе отказано ИТ. Комисията информира за това засегнатите производители износители и ги прикани да представят коментари. Не бяха получени коментари.

(57)

Поради това остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за Китай и Виетнам, в размер съответно на 16,5 % и 10 %, следва да бъде наложено върху вноса, осъществен от седемте засегнати производители износители, за периода на прилагане на Регламент (ЕО) № 1472/2006. Периодът на прилагане на посочения регламент първоначално бе от 7 октомври 2006 г. до 7 октомври 2008 г. След започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 30 декември 2009 г. посоченият период бе удължен до 31 март 2011 г. Установената в съдебните решения незаконосъобразност се състои в това, че институциите на Съюза не са успели да установят дали върху произведените от засегнатите производители износители продукти следва да бъде наложено остатъчно мито или индивидуално мито. Въз основа на установената от Съда незаконосъобразност не съществува правно основание за пълно освобождаване от заплащане на антидъмпингово мито на произвежданите от засегнатите производители износители продукти. Поради това в новия акт, отстраняващ установената от Съда незаконосъобразност, трябва да бъде преразгледана само ставката на приложимото антидъмпингово мито, а не самите мерки.

(58)

Тъй като се прави заключението, че по отношение на засегнатите производители износители следва да бъде наложено повторно остатъчното мито, приложимо съответно за Китай и Виетнам, при същата ставка като първоначално наложеното с оспорвания регламент и с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009, не са необходими промени в Регламент (ЕО) № 388/2008. Посоченият на последно място регламент остава в сила.

Д.   КОМЕНТАРИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ СЛЕД ОПОВЕСТЯВАНЕТО

(59)

След оповестяването Комисията получи коментари от името на Федерацията на промишлеността на спортни стоки („FESI“) и обединението на производители на обувки Footwear Coalition („Footwear Coalition“) (25), които представляват вносителите на обувки в Съюза.

Процедурни изисквания при подлагането на оценка на формулярите за искане за ТДПИ и за ИТ

(60)

FESI и Footwear Coalition заявиха, че доказателствената тежест при оценката на исканията за ТДПИ/ИТ е на Комисията, тъй като китайските и виетнамските производители износители са се освободили от нея с подаването на исканията за ТДПИ/ИТ при първоначалното разследване. FESI и Footwear Coalition също така заявиха, че на засегнатите от настоящата процедура за изпълнение производители износители е следвало да бъдат предоставени същите процедурни права, като правата, предоставени на включените в извадката производители износители по време на първоначалното разследване. По-специално FESI и Footwear Coalition заявиха, че вместо контролни посещения на място е бил извършен само документален анализ и че на китайските и виетнамските производители износители не е била предоставена възможност да допълнят своите формуляри за искане за ТДПИ/ИТ, тъй като не са им изпратени писма с искане за допълнителна информация.

(61)

Освен това FESI и Footwear Coalition твърдяха, че на засегнатите от настоящата процедура за изпълнение производители износители не са били предоставени същите процедурни гаранции, като гаранциите, прилагани при обичайните антидъмпингови разследвания, а са били приложени по-строги стандарти. FESI и Footwear Coalition заявиха, че Комисията не е взела предвид времето на закъснение между попълването на формулярите за искане за ТДПИ/ИТ по време на първоначалното разследване и подлагането на оценка на тези искания. Освен това, по време на първоначалното разследване на производителите износители са били предоставени само 15 дни за попълването на формулярите за искане за ТДПИ/ИТ вместо обичайните 21 дни.

(62)

Въз основа на това FESI и Footwear Coalition заявиха, че не е спазен основният правен принцип на предоставяне на заинтересованите страни на пълна възможност да упражнят правото си на защита, заложен в член 41 от Хартата на основните права на Европейския съюз и в член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). Въз основа на това бе изказано твърдението, че Комисията, като не е дала възможност на производителите износители да допълнят непълната информация, е използвала превратно правомощията си и на практика е обърнала доказателствената тежест на етапа на изпълнението.

(63)

На последно място, FESI и Footwear Coalition също така заявиха, че този подход ще бъде дискриминационен спрямо китайските и виетнамските производители износители, които са били включени в извадката при първоначалното разследване, но също така и спрямо други производители износители в държави с непазарна икономика, които са били подложени на антидъмпингово разследване и в рамките на това разследване са подали искане за ТДПИ/ИТ. Следователно, за засегнатите от настоящата процедура за изпълнение китайски и виетнамски дружества следва да не се прилагат същите изисквания за предоставяне на информация, като тези, прилагани при обичайно 15-месечно разследване, нито по-строги процедурни стандарти.

(64)

FESI и Footwear Coalition също така заявиха, че Комисията на практика е използвала наличните факти по смисъла на член 18, параграф 1 от основния регламент, като същевременно не е спазила процедурните правила, установени в член 18, параграф 4 от основния регламент.

(65)

Комисията припомня, че съгласно съдебната практика доказателствената тежест е за производителя, който желае да поиска ТДПИ/ИТ съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. За тази цел, съгласно член 2, параграф 7, буква в), първа алинея, подаденото от такъв производител искане трябва да съдържа достатъчни доказателства, че производителят действа в условията на пазарна икономика, в съответствие с определеното в същата разпоредба. Съответно, както е постановено от Съда в решенията по дела Brosmann и Aokang, институциите не са длъжни да доказват, че производителят не отговаря на условията, определени с оглед на предоставянето на посочения статут. За сметка на това Комисията следва да прецени дали представените от засегнатия производител доказателства са достатъчни, за да се докаже, че установените в член 2, параграф 7, буква в), първа алинея от основния регламент критерии са изпълнени, за да му се предостави ТДПИ/ИТ (вж. съображение 48). Във връзка с това следва да се припомни, че съгласно основния регламент или съдебната практика Комисията не е задължена да дава възможност на производителя износител да допълва искането за ТДПИ/ИТ с цялата липсваща фактологична информация. Комисията може да извърши своята оценка въз основа на представената от производителя износител информация.

(66)

По отношение на аргумента, че е осъществен само документален анализ, Комисията отбелязва, че документалният анализ е процедура, при която исканията за ТДПИ/ИТ се анализират въз основа на документите, представени от производителя износител. Всички заявления с искане за ТДПИ/ИТ подлежат на документален анализ от страна на Комисията. В допълнение Комисията може да реши да извърши контролни посещения на място. Няма обаче изискване за контролни посещения на място и те не се извършват за всяко заявление за предоставяне на ТДПИ/ИТ. Обикновено, когато се извършват проверки на място, те са с цел да се потвърди определена предварителна оценка, направена от институциите и/или да се потвърди достоверността на информацията, предоставена от засегнатия производител износител. С други думи, ако представените от производителя износител доказателства ясно показват, че предоставянето на ТДПИ/ИТ не е обосновано, допълнителната и незадължителна процедура по проверка на място обикновено не се организира. Комисията е тази, която трябва да прецени целесъобразността на проверката на място (26). Тя е институцията, която разполага с правото да реши по какъв начин да бъде проверена информацията, предоставена във формуляра за искане за ТДПИ/ИТ. Ето защо когато, както в настоящия случай, въз основа на документален анализ Комисията реши, че разполага с достатъчно доказателства, за да се произнесе по дадено искане за ТДПИ/ИТ, извършването на проверка на място не е необходимо и не може да се изисква.

(67)

Що се отнася до твърдението, че правото на защита не е било зачетено подобаващо поради решението на Комисията да не се изпращат писма с искане за допълнителна информация, на първо място следва да се припомни, че правото на защита е индивидуално право и че FESI и Footwear Coalition не могат да се позовават на нарушаване на индивидуално право на други дружества. На второ място, Комисията оспорва твърдението, че е налице практика от нейна страна да осъществява значителен обмен на информация и подробен процес на допълване на информацията в случаите, в които се използва само документален анализ, за разлика от случаите, в които се използва документален анализ, съпътстван от проверка на място. В действителност FESI и Footwear Coalition не бяха в състояние да предоставят доказателства за обратното.

(68)

Коментарите на FESI и Footwear Coalition относно дискриминацията трябва също да бъдат отхвърлени като неоснователни. Припомня се, че принципът на равно третиране е нарушен тогава, когато институциите на Съюза третират сходни положения по различен начин, при което някои оператори се поставят в неблагоприятно положение спрямо други, без това разграничаване да е обосновано от наличието на съществени обективни различия (27). Впрочем, това е точно обратното на това, което Комисията прави: като изисква от невключените в извадката китайски и виетнамски производители износители да подадат искания за ТДПИ/ИТ за повторна оценка,тя възнамерява да постави тези по-рано невключени в извадката производители износители наравно с тези, които са били включени в извадката при първоначалното разследване. Освен това, тъй като в основния регламент не се определя минимален срок в това отношение, то не е налице дискриминация, стига определеният за целта срок да е разумен и да осигурява на страните достатъчна възможност да окомплектоват (или повторно да окомплектоват) необходимата информация, като същевременно се гарантира правото им на защита.

(69)

Що се отнася до член 18, параграф 1 от основния регламент, в настоящия случай Комисията е приела предоставената от засегнатите производители износители информация, не я е отхвърлила и е основала оценката си на нея. Следователно Комисията не е приложила член 18. От това следва, че не е било необходимо да се следва процедурата по член 18, параграф 4 от основния регламент. Процедурата по член 18, параграф 4 от основния регламент се следва в случаите, в които Комисията възнамерява да отхвърли определена информация, предоставена от заинтересованата страна, и вместо нея да използва наличните факти.

Правно основание за повторно откриване на разследването

(70)

FESI и Footwear Coalition твърдяха, че действията на Комисията ще бъдат в нарушение на член 266 от ДФЕС, тъй като посоченият член не ѝ дава правно основание да открие повторно разследването по отношение на мярка с изтекъл срок на действие. FESI и Footwear Coalition отново изтъкнаха като довод, че с член 266 от ДФЕС не се допуска налагане с обратно действие на антидъмпингови мита, което е потвърдено, според твърденията, в решението на Съда по дело C-458/98 P IPS/Съвет (28).

(71)

В това отношение FESI и Footwear Coalition посочиха, че антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на обувки от Китай и Виетнам е приключила на 31 март 2011 г., когато е изтекъл срокът на действие на мерките. За тази цел на 16 март 2011 г. Комисията е публикувала в Официален вестник на Европейския съюз известие относно изтичането на срока на действие на митата (29) („известие за изтичане на срока на действие“), промишлеността на Съюза не е заявила, че е налице продължаване на дъмпинга, а също така известието за изтичане на срока на действие не е обявено за недействително с решението на Съда на Европейския съюз.

(72)

Същите страни освен това заявиха, че в основния регламент няма и основания, които да позволят на Комисията да открие повторно антидъмпинговото разследване.

(73)

С оглед на това FESI и Footwear Coalition посочиха, че възобновяването на разследването и подлагането на оценка на исканията за ТДПИ/ИТ, подадени от засегнатите китайски и виетнамски производители износители по време на първоначалното разследване, са в нарушение на общия принцип за давностните и преклузивните срокове. Този принцип е заложен в Споразумението за СТО и в основния регламент, в който се определя 5-годишен срок на действие на мерките, както и в член 236, параграф 1 и член 221, параграф 3 от Митническия кодекс на Общността, където се определя 3-годишен срок, в който, от една страна, вносителите могат да поискат възстановяване на антидъмпинговите мита, а от друга страна, националните митнически органи могат да събират вносните мита и антидъмпинговите мита (30). В член 266 от ДФЕС не се допуска отклоняване от този принцип.

(74)

На последно място, заявено бе, че Комисията не е посочила никакви аргументи или предишна съдебна практика, които да подкрепят използването на член 266 от ДФЕС като правно основание за повторно откриване на процедурата.

(75)

Що се отнася до липсата на правно основание за повторно откриване на разследването, Комисията напомня съдебната практика, цитирана в съображение 15, съгласно която разследването може да се възобнови от момента на възникване на незаконосъобразността. Според съдебната практика законосъобразността на даден антидъмпингов регламент трябва да се преценява от гледна точка на обективните норми на правото на Съюза, а не на практиката при вземане на решения дори в случаите, когато такава практика съществува (което в конкретния случай не е така). Следователно предходната практика на Комисията, quod non, не може да породи оправдани правни очаквания: съгласно установената съдебна практика на Съда оправдани правни очаквания може да възникнат, когато институциите са дали конкретни уверения, които биха позволили на дадена заинтересована страна законно да си направи извода, че институциите на Съюза биха действали по определен начин (31). Нито FESI, нито Footwear Coalition се опитаха да докажат, че в настоящия случай са били дадени такива уверения. Това важи в още по-голяма степен, тъй като посочената предходна практика не отговаря на фактическото и правното положение в настоящия случай и тези различия може да се обяснят с фактически и правни различия в конкретния случай.

(76)

Разликите са, както следва: установената от Съда незаконосъобразност не се отнася за констатациите относно наличието на дъмпинг, вреда и интерес на Съюза, т.е. не касае принципа за налагането на митото, а само точния размер на ставката на митото. За сметка на това, при предходните случаи на отмяна, на които се позовават заинтересованите страни, се засягат констатациите относно наличието на дъмпинг, вреда и интерес на Съюза. Поради това институциите са в правото си да преизчислят точната митническа ставка за засегнатите производители износители.

(77)

По-специално, в конкретния случай не бе необходимо да се изисква допълнителна информация от заинтересованите страни. Вместо това Комисията трябваше да оцени информацията, която е била предоставена, но не е била подложена на оценка преди приемането на Регламент (ЕО) № 1472/2006. Във всеки случай, както е отбелязано в съображение 75 по-горе, предходната практика при други случаи не представлява точна и безусловна гаранция за настоящия случай.

(78)

На последно място, всички страни, срещу които е насочена процедурата, а именно засегнатите производители износители, страните по съдебни дела и асоциацията, представляваща една от страните, бяха уведомени чрез оповестяването на съответните факти, въз основа на които Комисията възнамерява да приеме настоящата оценка за предоставяне на ТДПИ/ИТ. Поради това тяхното право на защита е гарантирано. Във връзка с това е важно да се отбележи по-специално, че несвързаните вносители при антидъмпингова процедура не се ползват от право на защита, тъй като тези процедури не са насочени срещу тях.

(79)

По отношение на твърдението, че срокът на действие на посочените мерки е изтекъл на 31 март 2011 г., Комисията не разбира защо изтичането на срока на действие на мярката би било от значение за възможността да приеме нов акт, с който да замени отменения акт след постановяването на съдебно решение за отмяна на първоначалния акт. Съгласно съдебната практика, цитирана в съображение 15 по-горе, административната процедура следва да бъде възобновена от момента на възникване на незаконосъобразността.

(80)

Вследствие на отмяната на акта, с който се приключват антидъмпинговите процедури, процедурите все още са открити. Комисията е длъжна да приключи тези процедури; съгласно предвиденото в член 9, параграф 4 от основния регламент разследването трябва да завърши с акт на Комисията.

Член 236 от Митническия кодекс на Общността

(81)

FESI и Footwear Coalition също така заявиха, че процедурата, възприета с цел повторно откриване на разследването и налагане с обратно действие на митата, представлява злоупотреба с правомощия от страна на Комисията и е в нарушение на ДФЕС. В това отношение FESI и Footwear Coalition твърдят, че Комисията не е оправомощена да препятства прилагането на разпоредбите по член 236, параграф 1 от Митническия кодекс на Общността, като предотвратява възстановяването на антидъмпинговите мита. Страните заявиха, че националните митнически органи са тези, които трябва да установят последиците от обявяването на митата за невалидни, и че те ще са длъжни също така да възстановят тези мита, обявени за недействителни от Съда.

(82)

В това отношение FESI и Footwear Coalition твърдяха, че член 14, параграф 3 от основния регламент не допуска действия от страна на Комисията, които да представляват дерогация от член 236 от Митническия кодекс на Общността, тъй като и двата законодателни акта са от еднакъв правен ред и основният регламент не може да се разглежда като специален закон (lex specialis) по отношение на Митническия кодекс на Общността.

(83)

Освен това същите страни допълниха аргументите си с твърдението, че в член 14, параграф 3 от основния регламент не се прави препратка към член 236 от Митническия кодекс на Общността, а само се посочва, че Комисията може да приема специални разпоредби, без да се споменават дерогации от Митническия кодекс на Общността.

(84)

В отговор на това е важно да се подчертае, че член 14, параграф 1 от основния регламент не прави правилата, уреждащи митническото законодателство на Съюза, автоматично приложими при налагането на антидъмпингови мита (32). По-скоро член 14, параграф 3 от основния регламент предоставя на институциите на Съюза правото да транспонират и правят приложими правилата, уреждащи митническото законодателство на Съюза, когато това е необходимо и полезно (33).

(85)

Това транспониране не изисква пълно прилагане на всички разпоредби на митническото законодателство на Съюза. Член 14, параграф 3 от основния регламент, в който изрично се предвиждат специални разпоредби по отношение на общото определение на понятието за произход, е добър пример за отклоняване от разпоредбите на митническото законодателство на Съюза. Въз основа на това Комисията е използвала правомощията, произтичащи от член 14, параграф 3 от основния регламент, и е поискала от националните митнически органи да се въздържат временно от всякакво възстановяване на мита. С това не се оспорва изключителната компетентност на националните митнически органи по отношение на спорове за митнически задължения: правомощията за вземане на решение все така принадлежат на митническите органи на държавите членки. Все така именно тези органи решават, въз основа на направените от Комисията заключения по исканията за ТДПИ и за ИТ, дали следва да бъде предоставено възстановяване или не.

(86)

Следователно, макар да е вярно, че никоя разпоредба на митническото законодателство на Съюза не допуска да се възпрепятства възстановяването на неправилно платени мита, такова обобщение не може да се направи поотношение на възстановяването на антидъмпингови мита. Съответно, и като се има предвид основната необходимост да се защитават собствените ресурси на Съюза от необосновани искания за възстановяване, както и последващите затруднения, които биха възникнали впоследствие по събиране на необосновано възстановените средства, Комисията трябваше да се отклони временно от митническото законодателство на Съюза, като използва своите правомощия съгласно член 14, параграф 3 от основния регламент.

Липса на посочено правно основание

(87)

FESI и Footwear Coalition също така заявиха, че в нарушение на член 296 от ДФЕС Комисията не е представила подходящо изложение на мотивите и посочване на правното основание, въз основа на което митата са повторно наложени с обратно действие, и поради това е отказано възстановяването на мита на вносителите, засегнати от настоящата процедура за изпълнение. Съответно FESI и Footwear Coalition твърдяха, че Комисията е нарушила правото на ефективна съдебна защита на заинтересованите страни.

(88)

Комисията счита, че изчерпателната правна аргументация, изложена в общия документ за оповестяването и в настоящия регламент, надлежно обосновава последния.

Оправдани правни очаквания

(89)

FESI и Footwear Coalition заявиха също така, че корекцията със задна дата за мерки с изтекъл срок на действие нарушава принципа на защита на оправданите правни очаквания. На първо място, според FESI страните, в т.ч. вносителите, са били уверени, че срокът на действие на мерките е изтекъл на 31 март 2011 г. и че предвид времето, изминало от първоначалното разследване, страните са имали право на оправдани очаквания, че първоначалното разследване няма да бъде възобновено или започнато повторно. Аналогично китайските и виетнамските производители износители са имали право на оправдани правни очаквания, че техните искания за ТДПИ/ИТ, подадени при първоначалното разследване, вече няма да бъдат подложени на преглед от Комисията въз основа на факта, че тези искания не са били разгледани в тримесечния период, приложим по време на първоначалното разследване.

(90)

Що се отнася до оправданите правни очаквания на заинтересованите страни, че срокът на действие на антидъмпинговите мерки е изтекъл и че разследването няма да бъде започнато повторно, се прави позоваване на съображения 78 и 79, където е даден подробен отговор на тези твърдения.

(91)

Що се отнася до оправданите правни очаквания на китайските и виетнамските производители износители, че техните искания за ТДПИ/ИТ вече няма да бъдат подложени на преглед, следва да се направи препратка към съображение 74 по-горе, където този аспект също бе разгледан в светлината на практиката на Съда по този въпрос.

Принцип за недопускане на дискриминация

(92)

FESI и Footwear Coalition посочиха, че налагането на антидъмпинговите мерки с обратно действие представлява: i) дискриминация на вносителите, засегнати от настоящата процедура за изпълнение, спрямо вносителите, засегнати от изпълнението на решенията по дела Brosmann и Aokang, цитирани в съображение 6, на които са били възстановени платените мита върху вноса на обувки от петимата производители износители, засегнати от тези решения, както и ii) дискриминация на производителите износители, засегнати от настоящата процедура за изпълнение, спрямо петимата производители износители, засегнати от решенията по дела Brosmann и Aokang, на които не е било наложено мито съгласно Решение за изпълнение 2014/149/ЕС.

(93)

Що се отнася до твърдението за дискриминация, на първо място Комисията припомня изискванията, за да е налице дискриминация, както са посочени в съображение 67 по-горе.

(94)

След това следва да се отбележи, че разликата между вносителите, засегнати от настоящата процедура за изпълнение, и тези, засегнати от изпълнението на решенията по дела Brosmann и Aokang, е в това, че вторите са решили да оспорят Регламент (ЕО) № 1472/2006 пред Общия съд, докато първите не са го направили.

(95)

Решение, прието от институция на Съюза, което не е било оспорено от адресата на решението в срока, предвиден в член 263, шеста алинея от ДФЕС, става окончателно по отношение на този адресат. Тази съдебна практика се основава по-специално на виждането, че сроковете за обжалване целят да гарантират правната сигурност, като избягват неограниченото във времето оспорване на имащите правни последици актове на Съюза (34).

(96)

Този процедурен принцип на правото на Съюза неизбежно води до оформянето на две групи: тези, които са обжалвали акт на Съюза и може да са се оказали в благоприятно положение в резултат на това (като Brosmann и останалите четирима производители износители), и тези, които не са го направили. Това обаче не означава, че Комисията е третирала двете страни по нееднакъв начин, в нарушение на принципа на равно третиране. Приемането, че дадена страна попада в последната категория поради съзнателното решение да не оспорва даден акт на Съюза, не води до дискриминация срещу тази група.

(97)

По този начин всички заинтересовани страни са се ползвали от съдебна защита пред съдилищата на Съюза във всеки един момент.

(98)

Що се отнася до предполагаемата дискриминация на засегнатите от настоящата процедура за изпълнение производители износители, на които не е било наложено мито вследствие на Решение за изпълнение 2014/149/ЕС, следва да се отбележи, че решението на Съвета да не се наложат повторно митата определено е взето с оглед на конкретните обстоятелства на специфично положение, съществувало към момента, в който Комисията направи своето предложение за повторно налагане на тези мита, и по-специално на основание, че разглежданите антидъмпингови мита вече са били възстановени, и доколкото първоначалното уведомяване на въпросния длъжник за размера на задължението е било оттеглено след решенията по дела Brosmann и Aokang. Според Съвета това възстановяване е породило оправдани правни очаквания от страна на съответните вносители. Тъй като по отношение на други вносители не е било направено сходно възстановяване, то те не се намират в сходно положение с вносителите, засегнати от решението на Съвета.

(99)

Във всеки случай фактът, че Съветът е избрал да действа по определен начин с оглед на конкретните обстоятелства на изложения пред него случай, не може да задължи Комисията да изпълни друго съдебно решение по точно същия начин.

Компетентност на Комисията да налага окончателни антидъмпингови мерки

(100)

Освен това FESI и Footwear Coalition заявиха, че Комисията не разполага с компетентност да приеме регламента за налагане на антидъмпингово мито с обратна сила при настоящата процедура за изпълнение и че във всички случаи тази компетентност би била на Съвета. Това твърдение се основава на аргумента, че ако разследването бъде възобновено от момента на възникване на незаконосъобразността, следва да бъдат приложими същите правила като тези по времето на първоначалното разследване, когато окончателните мерки са приети от Съвета. Тези страни твърдяха, че в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета (35) (наричан също „Общ регламент I“) новата процедура за взимане на решения в областта на търговската политика не се прилага в настоящия контекст, като се има предвид фактът, че преди влизането в сила на Общия регламент I: i) Комисията вече е била приела акт (регламента за временните мерки), ii) консултациите, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 384/96 за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност, са били започнати и приключени и iii) Комисията вече е била приела предложение за регламент на Съвета за приемане на окончателните мерки. Въз основа на това тези страни стигнаха до заключението, че следва да се прилагат процедурите за вземане на решения отпреди влизането в сила на Общия регламент I.

(101)

Вниманието в това твърдение обаче се насочва към датата на започване на разследването (която наистина е от значение по отношение на другите изменения по същество, които са направени в основния регламент), но се пропуска да се отбележи, че в Регламент (ЕС) № 37/2014 се използва различен критерий (а именно започването на процедурата за приемането на мерките). Поради това позицията на FESI и Footwear Coalition се основава на неправилно тълкуване на преходната разпоредба на Регламент (ЕС) № 37/2014.

(102)

В действителност, като се има предвид позоваването в член 3 от Регламент (ЕС) № 37/2014 на „процедурите, започнали за приемането на мерките“, с което се определят преходните разпоредби за измененията в процедурите за вземане на решение за приемането на антидъмпингови мерки, и като се има предвид смисълът на понятието „процедура“ в основния регламент, то за разследване, което е започнато преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 37/2014, но при което Комисията не е започнала консултация със съответния комитет с цел приемане на мерки преди това влизане в сила, новите правила се прилагат за процедурата за приемане на посочените антидъмпингови мерки. Това е валидно и за процедурите, при които мерките са били наложени въз основа на старите правила и са били подложени на преглед, или за мерките, с които са били наложени временни мита въз основа на старите правила, но процедурата за приемането на окончателни мерки все още не е била започната в момента на влизане в сила на Регламент (ЕС) № 37/2014. С други думи, Регламент (ЕС) № 37/2014 се прилага за специфична „процедура за приемане“, а не за целия период на дадено разследване или дори на процедурата.

(103)

Оспорваният регламент е приет през 2006 г. Относимото законодателство, приложимо по отношение на настоящата процедура, е основният регламент. Следователно това твърдение се отхвърля.

Е.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(104)

Като бяха взети предвид направените коментари и техният анализ, Комисията стигна до заключението, че приложимото за Китай и Виетнам остатъчно антидъмпингово мито, т.е. съответно 16,5 % и 10 %, следва да бъде повторно наложено за периода на прилагане на оспорвания регламент.

Ж.   ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ

(105)

Засегнатите производители износители и всички страни, които заявиха интереса си, бяха уведомени за съществените факти и съображения, въз основа на които се предвиждаше да се препоръча повторното налагане на окончателно антидъмпингово мито върху износа на седемте засегнати производители износители. Беше им предоставен срок, в рамките на който да направят коментари след оповестяване на информацията.

(106)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на обувки с горна част от естествена или възстановена кожа, с изключение на спортни обувки, обувки по специална технология, пантофи и други домашни обувки, както и обувки със защитно покритие отпред, с произход от Китайската народна република и Виетнам, произведени от производителите износители, посочени в приложение II към настоящия регламент, и класирани в кодове по КН: 6403 20 00, ex 6403 30 00 (36), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 и ex 6405 10 00 (37), извършен през периода на прилагане на Регламент (ЕО) № 1472/2006 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009. Кодовете по ТАРИК са изброени в приложение I към настоящия регламент.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

„спортни обувки“ означава обувки по смисъла на забележка 1 към подпозициите от глава 64 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1719/2005 на Комисията (38);

„обувки по специална технология“ означава обувки с цена CIF за чифт, не по-ниска от 7,5 EUR, за спортни дейности, с лята подметка от един или повече пластове, която не е лята под налягане (шприцована), произведена от синтетични материали, специално проектирани да поемат удара от вертикални или странични движения и с технически характеристики, като например херметични стелки, съдържащи газ или течност, механични компоненти, които поемат или неутрализират удар, или материали като полимери с ниска плътност, които са класирани в кодове по КН 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

„обувки със защитно покритие отпред“ означава обувки с вградена защита в бомбето с устойчивост на удар най-малко 100 джаула (39), класирани в кодове по КН: ex 6403 30 00 (40), ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 и ex 6405 10 00;

„пантофи и други домашни обувки“ означава обувки, класирани в код по КН ex 6405 10 00.

3.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима преди обмитяване към нетната цена франко границата на Съюза на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от производителите износители, изброени в приложение II към настоящия регламент, е 16,5 % за засегнатите китайски производители износители и 10 % за засегнатия виетнамски производител износител.

Член 2

Окончателно се събират сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито в съответствие с Регламент (ЕО) № 553/2006. Сумите, депозирани като обезпечение, които надхвърлят окончателната ставка на антидъмпинговите мита, се освобождават.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 98, 6.4.2006 г., стр. 3.

(3)  Регламент (ЕО) № 1472/2006 на Съвета от 5 октомври 2006 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателното събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам (ОВ L 275, 6.10.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 388/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. за разширяване на обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1472/2006 върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и върху вноса на същия продукт, доставян от специалния административен район Макао, деклариран или не с произход от специалния административен район Макао (ОВ L 117, 1.5.2008 г., стр. 1).

(5)  ОВ C 251, 3.10.2008 г., стр. 21.

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2009 на Съвета от 22 декември 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа с произход от Виетнам и с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на някои обувки с горна част от естествена кожа, доставяни от Административен район със специален статут Макао, декларирани или не с произход от Административен район със специален статут Макао, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета (ОВ L 352, 30.12.2009 г., стр. 1).

(7)  ОВ C 295, 11.10.2013 г., стр. 6.

(8)  Решение за изпълнение 2014/149/ЕС на Съвета от 18 март 2014 г. за отхвърляне на предложението за регламент за изпълнение за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (ОВ L 82, 20.3.2014 г., стр. 27).

(9)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).

(10)  ОВ C 106, 21.3.2016 г., стр. 2.

(11)  Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1).

(12)  Решение от 26 април 1988 г. по съединени дела 97, 193, 99 и 215/86, Asteris AE и други и Република Гърция/Комисия, (Recueil 1988 г., стр. 2181, точки 27 и 28).

(13)  Решение от 12 ноември 1998 г. по дело C-415/96, Испания/Комисия (Recueil 1998 г., стр. I-6993, точка 31); решение от 3 октомври 2000 г. по дело C-458/98 Р, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85); решение от 9 юли 2008 г. по дело T-301/01, Alitalia/Комисия (Сборник 2008 г., стр. II-1753, точки 99 и 142); решение от 12 май 2011 г. по съединени дела T-267/08 и T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Комисия (Сборник 2011 г., стр. II-01999, точка 83).

(14)  Решение от 12 ноември 1998 г. по дело C-415/96, Испания/Комисия (Recueil 1998 г., стр. I-6993, точка 31); решение от 3 октомври 2000 г. по дело C-458/98 Р, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85).

(15)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51).

(16)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 беше изменен впоследствие с Регламент (ЕС) № 765/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 237, 3.9.2012 г., стр. 1). Съгласно член 2 от Регламент (ЕС) № 765/2012 измененията, въведени с посочения регламент за изменение, се прилагат само за разследвания, започнати след влизането в сила на последния. Настоящото разследване обаче започна на 7 юли 2005 г. (ОВ C 166, 7.7.2005 г., стр. 14).

(17)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1395 на Комисията от 18 август 2016 г. за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република, произведени от Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. и Win Profile Industries Ltd, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 225, 19.8.2016 г., стр. 52).

(18)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1647 на Комисията от 13 септември 2016 г. за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Виетнам и произведени от Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. и свързаното с него дружество Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 245, 14.9.2016 г., стр. 16).

(19)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1731 на Комисията от 28 септември 2016 г. за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам, произведени от General Footwear Ltd (China), Diamond Vietnam Co Ltd и Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 262, 29.9.2016 г., стр. 4).

(20)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/223 на Комисията от 17 февруари 2016 година за установяване на процедура за оценка на някои искания за получаване на статут на дружество, работещо в условията на пазарна икономика, и за индивидуално третиране, подадени от производители износители от Китай и Виетнам, и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 41, 18.2.2016 г., стр. 3).

(21)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2257 на Комисията от 14 декември 2016 г. за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. и Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 340I, 15.12.2016 г., стр. 1).

(22)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423 на Комисията от 9 март 2017 г. за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и Виетнам и произведени от Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd и Dongguan Texas Shoes Limited Co., и за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела C-659/13 и C-34/14 (ОВ L 64, 10.3.2017 г., стр. 72).

(23)  Решение от 3 октомври 2000 г. по дело C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85).

(24)  С цел опазване на поверителността имената на дружествата са заменени с номера. По отношение на дружествата с номера 1—3 се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1731, посочен в съображение 20, а по отношение на дружествата с номера 4—6 се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2257, посочен в съображение 23. По отношение на дружествата с номера 7—25 се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423, посочен в съображение 24. Дружествата, засегнати от настоящия регламент, са с последователни номера от 26 до 32.

(25)  В отговорите си на общия документ за оповестяването Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited и Damco Netherlands BV се позоваха на коментарите, представени от FESI и Footwear Coalition.

(26)  Решение от 25 октомври 2011 г. по дело T-192/08, Transnational Company Kazchrome и ENRC Marketing/Съвет (Сборник 2011 г., стр. II-07449, точка 298). Решението бе потвърдено при обжалването, вж. решение от 19 декември 2013 г. по дело C-10/12 P, Transnational Company Kazchrome и ENRC Marketing/Съвет, ECLI:EU:C:2013:865.

(27)  Решение от 23 октомври 2003 г. по дело T-255/01, Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures и Zhejiang Sunlight Group/Съвет (Recueil 2003 г., стр. II-04741, точка 60).

(28)  Решение от 3 октомври 2000 г. по дело C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-8147, точки 80—85).

(29)  Известие за изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 82, 16.3.2011 г., стр. 4).

(30)  Този срок понастоящем е посочен в член 103, параграф 1 и член 121, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(31)  Решение от 2 април 2009 г. по дело C-373/07 Р, Mebrom /Комисия (Сборник 2009 г., стр. I-00054, точки 91—94).

(32)  Вж. работния документ на службите на Комисията „Привеждане в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз от 2 февруари 2012 г. по дело C-249/10 P Brosmann и от 15 ноември 2012 г. по дело C-247/10 P Zhejiang Aokang“, придружаващ Предложение за регламент за изпълнение на Съвета за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои обувки с горна част от кожа с произход от Китайската народна република и произведени от Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd и Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd /* SWD/2014/046 final, съображения 45—48.

(33)  Решение от 7 октомври 2010 г. по дело C-382/09, Stils Met (Сборник 2010 г., стр. I-09315, точки 42—43). Така например номенклатурата ТАРИК, която също се използва като средство за осигуряване на съответствие с мерките за търговска защита, води произхода си от член 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(34)  Решение от 15 февруари 2001 г. по дело C-239/99, Nachi Europe (Recueil 2001 г., стр. I-01197, точка 29).

(35)  Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2014 г. за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на процедурите за приемане на определени мерки (ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1).

(36)  По силата на Регламент (ЕО) № 1549/2006 на Комисията от 17 октомври 2006 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 301, 31.10.2006 г., стр. 1), от 1 януари 2007 г. този код по КН се заменя с кодове по КН ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 и ex 6403 99 05.

(37)  Както е определен в Регламент (ЕО) № 1719/2005. Продуктовият обхват се определя, като едновременно се вземат предвид описанието на продукта по член 1, параграф 1 и описанието на продукта от съответните кодове по КН.

(38)  ОВ L 286, 28.10.2005 г., стр. 1.

(39)  Устойчивостта на удар се измерва съгласно европейски стандарти EN345 или EN346.

(40)  По силата на Регламент (ЕО) № 1549/2006, от 1 януари 2007 г. този код по КН се заменя с кодове по КН ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 и ex 6403 99 05.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Кодове по ТАРИК за обувки с горна част от естествена или възстановена кожа съгласно определението в член 1:

а)

Считано от 7 октомври 2006 г.:

6403300039, 6403300089, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 и 6405100080

б)

Считано от 1 януари 2007 г.:

6403510519, 6403510599, 6403511190, 6403511590, 6403511990, 6403519190, 6403519590, 6403519990, 6403590519, 6403590599, 6403591190, 6403593190, 6403593590, 6403593990, 6403599190, 6403599590, 6403599990, 6403910519, 6403910599, 6403911199, 6403911399, 6403911699, 6403911899, 6403919199, 6403919399, 6403919699, 6403919899, 6403990519, 6403990599, 6403991190, 6403993190, 6403993390, 6403993690, 6403993890, 6403999199, 6403999329, 6403999399, 6403999629, 6403999699, 6403999829, 6403999899 и 6405100080

в)

Считано от 7 септември 2007 г.:

6403510515, 6403510518, 6403510595, 6403510598, 6403511191, 6403511199, 6403511591, 6403511599, 6403511991, 6403511999, 6403519191, 6403519199, 6403519591, 6403519599, 6403519991, 6403519999, 6403590515, 6403590518, 6403590595, 6403590598, 6403591191, 6403591199, 6403593191, 6403593199, 6403593591, 6403593599, 6403593991, 6403593999, 6403599191, 6403599199, 6403599591, 6403599599, 6403599991, 6403599999, 6403910515, 6403910518, 6403910595, 6403910598, 6403911195, 6403911198, 6403911395, 6403911398, 6403911695, 6403911698, 6403911895, 6403911898, 6403919195, 6403919198, 6403919395, 6403919398, 6403919695, 6403919698, 6403919895, 6403919898, 6403990515, 6403990518, 6403990595, 6403990598, 6403991191, 6403991199, 6403993191, 6403993199, 6403993391, 6403993399, 6403993691, 6403993699, 6403993891, 6403993899, 6403999195, 6403999198, 6403999325, 6403999328, 6403999395, 6403999398, 6403999625, 6403999628, 6403999695, 6403999698, 6403999825, 6403999828, 6403999895, 6403999898, 6405100081 и 6405100089


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на производителите износители, върху чийто внос се налага окончателно антидъмпингово мито

Наименование на производителя износител

Позоваване в Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/423

(приложение VI)

Допълнителен код по ТАРИК

Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd

Dah Lih Puh

A999

Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd

Shing Tak Ind. Co. Ltd

A999

Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd

Shing Tak Ind. Co. Ltd

A999

Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd

Everan Group P/A Eva Overseas International, Ltd

и

Everan Group P/A Jiangxi Guangyou Footwear Co.

A999

Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd

Shing Tak Ind. Co. Ltd

A999

Long Son Joint Stock Company

Long Son Joint Stock Company

A999

Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd

Dah Lih Puh

A999


Поправки

1.11.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/32


Поправка на Делегирана директива (ЕС) 2017/1975 на Комисията от 7 август 2017 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейни системи

( Официален вестник на Европейския съюз L 281 от 31 октомври 2017 г. )

На страница 30 в член 2 параграф 1

вместо:

„1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от [12 months after the date of entry into force of this directive] законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от [12 months after the date of entry into force of this directive + 1 day].

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.“

да се чете:

„1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 20 ноември 2018 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 21 ноември 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваването се определят от държавите членки.“

На страница 31 в приложението, таблицата, третата колона

вместо:

„За всички категории срокът на действие изтича на [two years after the publication of the Delegated Directive in the Official Journal]“

да се чете:

„За всички категории срокът на действие изтича на 31 октомври 2019 г.“