ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 269

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
19 октомври 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1897 на Съвета от 18 октомври 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1898 на Комисията от 18 октомври 2017 година за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Półtorak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Trójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ХТСХ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ХТСХ) и Olej rydzowy tradycyjny (ХТСХ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1899 на Комисията от 18 октомври 2017 година за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ХТСХ) и Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ХТСХ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1900 на Комисията от 18 октомври 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Varaždinsko zelje (ЗНП)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1901 на Комисията от 18 октомври 2017 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Danbo (ЗГУ)]

10

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1902 на Комисията от 18 октомври 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията с цел привеждане на търговете на квоти в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета и вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Обединеното кралство ( 1 )

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1903 на Комисията от 18 октомври 2017 година за разрешаване на употребата на препарати от Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 и Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 като фуражни добавки за всички видове животни ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1904 на Комисията от 18 октомври 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешението Huvepharma NV) ( 1 )

27

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1905 на Комисията от 18 октомври 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 като фуражна добавка за пилета за угояване и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване (притежател на разрешението Danstar Ferment AG, представлявано от Lallemand SAS) ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1906 на Комисията от 18 октомври 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-b-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки (притежател на разрешението Huvepharma NV) ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1907 на Комисията от 18 октомври 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Lactobacillus plantarum (KKP/593/p и KKP/788/p) и Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) като фуражна добавка за едър рогат добитък и овце ( 1 )

36

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 година относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния

39

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2017/1909 на Съвета от 18 октомври 2017 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1910 на Комисията от 17 октомври 2017 година за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на статута на някои региони в Испания на официално свободни от бруцелоза (B. melitensis), Решение 2003/467/ЕО по отношение на статута на Кипър и някои региони в Испания на официално свободни от бруцелоза по говедата, както и статута на Италия на официално свободна от ензоотична левкоза по говедата, както и Решение 2005/779/ЕО по отношение на статута на региона Campania в Италия на свободен от везикулозна болест по свинете (нотифицирано под номер C(2017) 6891)  ( 1 )

46

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 081/17/COL от 26 април 2017 година за прекратяване на официалната процедура по разследване във връзка с предполагаема държавна помощ под формата на отдаване под наем на земя и сгради в района на Gufunes (Исландия) [2017/1911]

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1897 НА СЪВЕТА

от 18 октомври 2017 година

за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 г. за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007 (1), и по-специално член 47, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 30 август 2017 г. Съветът прие Регламент (ЕС) 2017/1509.

(2)

На 3 октомври 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН („СС на ООН“), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, определи четири плавателни съдове съгласно параграф 6 от Резолюция 2375(2017) на СС на ООН.

(3)

Поради това приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509 се изменя съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ L 224, 31.8.2017 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните плавателни съдове се добавят в списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение XIV към Регламент (ЕС) 2017/1509.

Плавателни съдове, определени в съответствие с точка 6 от Резолюция 2375 (2017) на Съвета за сигурност на ООН:

1.   Име: PETREL 8

Допълнителна информация

ММО: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Име: HAO FAN 6

Допълнителна информация

ММО: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Име: TONG SAN 2

Допълнителна информация

ММО: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Име: JIE SHUN

Допълнителна информация

ММО: 8518780. MMSI: 514569000


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1898 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Półtorak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Dwójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Trójniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Czwórniak staropolski tradycyjny (ХТСХ), Kiełbasa jałowcowa staropolska (ХТСХ), Kiełbasa myśliwska staropolska (ХТСХ) и Olej rydzowy tradycyjny (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 26 и член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Полша представи наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ и „Kabanosy staropolskie“ с оглед на тяхното регистриране в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) по член 22 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 със запазване на наименованието.

(2)

Преди наименованията „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“, „Czwórniak“, „Kiełbasa jałowcowa“, „Kiełbasa myśliwska“, „Olej rydzowy“ и „Kabanosy“ са били регистрирани (2) като храни с традиционно специфичен характер без запазване на наименованието съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета (3).

(3)

След националната процедура по предявяване на възражение по член 26, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 наименованията „Półtorak“, „Dwójniak“, „Trójniak“ и „Czwórniak“ бяха допълнени с термина „staropolski tradycyjny“, наименованията „Kiełbasa jałowcowa“ и „Kiełbasa myśliwska“ бяха допълнени с термина „staropolska“, наименованието „Olej rydzowy“ беше допълнено с термина „tradycyjny“, а наименованието „Kabanosy“ беше допълнено с термина „staropolskie“. Съгласно член 26, параграф 1, третата алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 тези допълващи термини определят традиционния и специфичен характер на наименованието.

(4)

Представените наименования „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“, „Olej rydzowy tradycyjny“ и „Kabanosy staropolskie“ бяха разгледани от Комисията и впоследствие публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(5)

Комисията получи възражение срещу регистрацията на наименованието „Kabanosy staropolskie“. Поради това регистрацията на посоченото наименование ще зависи от изхода на паралелно провежданата процедура по предявяване на възражения.

(6)

Тъй като Комисията не е получила друго възражение по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, освен за наименованието „Kabanosy staropolskie“, наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“, „Dwójniak staropolski tradycyjny“, „Trójniak staropolski tradycyjny“, „Czwórniak staropolski tradycyjny“, „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, „Kiełbasa myśliwska staropolska“ и „Olej rydzowy tradycyjny“ следва съответно да бъдат вписани в регистъра със запазване на наименованието,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ХТСХ), „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ХТСХ) и „Olej rydzowy tradycyjny“ (ХТСХ) се вписват в регистъра със запазване на наименованието.

Приема се, че продуктовите спецификации на ХТСХ „Półtorak“, ХТСХ „Dwójniak“, ХТСХ „Trójniak“, ХТСХ „Czwórniak“, ХТСХ „Kiełbasa jałowcowa“, ХТСХ „Kiełbasa myśliwska“ и ХТСХ „Olej rydzowy“ са спецификациите, посочени в член 19 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, съответно за ХТСХ „Półtorak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Dwójniak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Trójniak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Czwórniak staropolski tradycyjny“, ХТСХ „Kiełbasa jałowcowa staropolska“, ХТСХ „Kiełbasa myśliwska staropolska“ и ХТСХ „Olej rydzowy tradycyjny“ със запазване на наименованието.

С наименованията „Półtorak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ), „Trójniak staropolski tradycyjny“ (ХТСХ) и „Czwórniak staropolski tradycyjny“ се обозначават продукти от клас 1.8. „Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (5); с наименованията „Kiełbasa jałowcowa staropolska“ (ХТСХ) и „Kiełbasa myśliwska staropolska“ (ХТСХ) се обозначават продукти от клас 1.2. „Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)“ от посоченото приложение; с наименованието „Olej rydzowy tradycyjny“ (ХТСХ) е обозначен продукт от клас 1.5. „Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни масла и др.)“ от същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 729/2008 на Комисията от 28 юли 2008 г. относно регистрацията на някои наименования в регистъра на селскостопанските и хранителните продукти с традиционно специфичен характер (Czwórniak (СХПТСХ), Dwójniak (СХПТСХ), Półtorak (СХПТСХ), Trójniak (СХПТСХ) (ОВ L 200, 29.7.2008 г., стр. 6).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 379/2011 на Комисията от 18 април 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Kiełbasa jałowcowa“ (ХТСХ) (ОВ L 103, 19.4.2011 г., стр. 2).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 382/2011 на Комисията от 18 април 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Kiełbasa myśliwska“ (ХТСХ) (ОВ L 103, 19.4.2011 г., стр. 6).

Регламент (ЕО) № 506/2009 на Комисията от 15 юни 2009 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Olej rydzowy (ХТСХ) (ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 26).

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1044/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (Kabanosy (ХТСХ) (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 16).

(3)  Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1). Регламент, отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)  ОВ C 188, 27.5.2016 г., стр. 6.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1899 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за вписване на някои наименования в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Tradiční Lovecký salám/Tradičná Lovecká saláma (ХТСХ) и Tradiční Špekáčky/Tradičné Špekačky (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 26 и член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 26 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Чешката република представи наименованията „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ и „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ с оглед на тяхното регистриране в регистъра на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ) по член 22 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 със запазване на наименованието.

(2)

Преди наименованията „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ и „Špekáčky“/„Špekačky“ са били регистрирани (2) като храни с традиционно специфичен характер без запазване на наименованието съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета (3).

(3)

След националната процедура по предявяване на възражение по член 26, параграф 1, втората алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 наименованията „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ бяха допълнени съответно с термините „Tradiční“ и „Tradičná“, а наименованията „Špekáčky“/„Špekačky“ — с термините „Tradiční“ и „Tradičné“. Съгласно член 26, параграф 1, третата алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 тези допълващи термини определят традиционния и специфичен характер на наименованията.

(4)

Представените наименования „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ и „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ бяха разгледани от Комисията и впоследствие публикувани в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(5)

Тъй като Комисията не е получила възражение по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованията „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ и „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ следва съответно да бъдат вписани в регистъра със запазване на наименованието,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Наименованията „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ (ХТСХ) и „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ (ХТСХ) се вписват в регистъра със запазване на наименованието.

Приема се, че продуктовите спецификации на ХТСХ „Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ и ХТСХ „Špekáčky“/„Špekačky“ са спецификациите, посочени в член 19 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 за ХТСХ „Tradiční Lovecký salám“/„Tradičná Lovecká saláma“ и ХТСХ „Tradiční Špekáčky“/„Tradičné Špekačky“ със запазване на наименованието.

С наименованията по първа алинея се обозначават продукти от клас 1.2. „Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (5).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 160/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [„Lovecký salám“/„Lovecká saláma“ (ХТСХ)] (ОВ L 47, 22.2.2011 г., стр. 7).

Регламент (ЕС) № 158/2011 на Комисията от 21 февруари 2011 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер („Špekáčky“/„Špekačky“ (ХТСХ) (ОВ L 47, 22.2.2011 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1). Регламент, отменен и заменен с Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(4)  ОВ C 167, 11.5.2016 г., стр. 21.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1900 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Varaždinsko zelje (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Varaždinsko zelje“ като защитено наименование за произход (ЗНП), подадено от Хърватия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

„Varaždinsko zelje“ е зеле, добивано от старинния зелев сорт за съхранение „Varaždinski kupus“ (Brassica oleracea var. capitata f. Alba), отглеждан в административните граници на окръг Вараждин в Хърватия.

(3)

На 7 октомври 2015 г. Комисията получи уведомление за възражение от Словения. Съответното мотивирано възражение беше получено от Комисията на 4 декември 2015 г.

(4)

Комисията определи посоченото възражение за допустимо, поради което с писмо от 28 януари 2016 г. тя прикани Хърватия и Словения да проведат в срок от три месеца необходимите консултации, за да постигнат съгласие в съответствие с вътрешните си процедури.

(5)

По искане на заявителя крайният срок за консултацията беше удължен с още три месеца.

(6)

Между страните не беше постигнато съгласие. Информацията относно необходимите консултации, проведени между Хърватия и Словения, беше надлежно представена на Комисията. Поради това Комисията следва да приеме решение в съответствие с процедурата, посочена в член 52, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012, като отчете резултатите от тези консултации.

(7)

В съответствие с член 10, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 вносителят на възражението заяви, че регистрацията на „Varaždinsko zelje“ като защитено наименование за произход е в противоречие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и че тя застрашава съществуването на идентично наименование на продукт, който законно се предлага на пазара в продължение на повече от пет години преди публикацията съгласно член 50, параграф 2, буква а).

(8)

Твърди се, че наименованието „Varaždinsko zelje“ е в противоречие с омонимното наименование на сорт зеле, регистриран от 1967 г. Сортът „Varaždinski“ е вписан в Списъка на домашни или одомашнени чужди сортове семена от земеделски растителни видове на Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ) през 1967 г. След това, през 1989 г., той е регистриран в същия списък като „Varaždinski kupus“/„Varaždinsko zelje“. Понастоящем този сорт е включен в списъците на всички държави, възникнали след разпадането на СФРЮ. Република Словения регистрира сорта „Varaždinski“/„Varaždinsko“ след обявяването на независимост. Хърватският сорт „Varaždinski kupus“ и словенските сортове „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“ са вписани в общия каталог на сортовете от зеленчукови видове на Европейския съюз.

(9)

Според вносителя на възражението продукцията от тези сортове е известна като „Varaždinsko zelje“ в Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, БЮРМ и Черна гора. Той твърди също така, че в Република Словения зелето от сорт Varaždinsko се произвежда от повече от 75 години. По-специално, производството за пазара на прясно зеле от сорта Varaždinsko в Словения се оценява на между 2 800 и 4 000 тона годишно.

(10)

Според възразяващата страна регистрирането на „Varaždinsko zelje“ може да заблуди потребителите в Република Словения, тъй като производителите и потребителите там не свързват „Varaždinsko zelje“ с произхода или територията, посочени в точка 4 на единния документ, а преди всичко с качество и пригодност за приготвяне на кисело зеле.

(11)

Вносителят на възражението твърди, че регистрацията на предложеното наименование би застрашила съществуването на идентичното словенско наименование „Varaždinsko zelje“ за този сорт по отношение на продуктите, които са били законно на пазара на Република Словения. Регистрацията на предложеното наименование би довела до икономически щети за производителите на „Varaždinsko zelje“ в Република Словения, тъй като те биха били принудени да се откажат от производството. Това би застрашило и производството на семена за два словенски сорта зеле, които са регистрирани в общия каталог на Европейския съюз, „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“, тъй като продуктът от тези сортове се продава в Словения като зеле Varaždinsko.

(12)

Комисията извърши оценка на аргументите, изложени в мотивираните възражения и в предоставената ѝ информация относно консултациите между заинтересованите страни, и стигна до заключението, че наименованието „Varaždinsko zelje“ следва да бъде регистрирано като ЗНП.

(13)

Изискванията за регистрацията на „Varaždinsko zelje“ като ЗНП са изпълнени. Продуктът притежава характеристики, по-специално високо общо съдържание на феноли и флавоноиди, високо съдържание на сухо вещество и изключително високо съдържание на захар, които се дължат основно на природните и човешките фактори на неговата особена географската среда. Високото съдържание на сухо вещество и изключително високото съдържание на захар във „Varaždinsko zelje“ са резултат от начина на производство, а именно вследствие на това, че продуктът се оставя на полето до късна есен, благодарение на устойчивостта му на ниски температури. Високото общо съдържание на феноли и флавоноиди във „Varaždinsko zelje“ се дължи на генетичните характеристики на продукта, както и на условията на отглеждане и на околната среда. „Varaždinsko zelje“ се произвежда само от семена от зелевия сорт за съхранение „Varaždinski kupus“, вписан в регистъра на сортовете растения на ЕС. Терминът „сорт за съхранение“ означава, че семената се произвеждат единствено в определения географски район и никъде другаде.

(14)

Що се отнася до твърдението относно заблуждаващия характер на наименованието, Комисията счита, че наименованието се отнася до района, в който се произвежда продуктът. То не може само по себе си да подведе потребителите относно произхода на продукта.

(15)

Колкото до твърдението, че предложеното за регистрация наименование е омонимно с два регистрирани зелеви сорта и че регистрацията застрашава съществуването на продукцията от тези сортове, известна като „Varaždinsko zelje“, в Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, БЮРМ и Черна гора, Комисията отбелязва, че при продукта, предлаган на пазара в Словения, терминът „Varaždinsko“, използван за описване на „zelie“ (зеле на словенски език), просто посочва сорта на зелето. Наименованието „Varaždinsko zelje“, както се използва в Словения, показва, че продуктът се състои от зеле от сорта Varaždinsko. Не бяха открити данни за използването на наименованието независимо от сорта на зелето. Предвид гореизложеното и предвид факта, че функцията на термина „Varaždinsko“ като указание за сорт преобладава, Комисията счита, че не е целесъобразно да се предвиди преходен период за използването на словенското наименование „Varaždinsko zelje“.

(16)

Използването при етикетиране обаче на наименованията на сортовете „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“, регистрирани в общия каталог на сортовете от зеленчукови видове на Европейския съюз, все пак е позволено за семена и зеле, произведени извън географския район, за неограничено време. Съгласно член 42 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, независимо от регистрацията на наименованието „Varaždinsko zelje“ като ЗНП, наименованията „Varaždinsko 2“ и „Varaždinsko 3“ могат да се използват при етикетиране, стига да са изпълнени свързаните с това условия. По-специално, етикетът на зелето следва да съдържа ясно указване на страната на произход и да не включва никакво загатване на Хърватия. Наред с другото, това ще гарантира правилното информиране на потребителите в сравнение с продукта, предлаган на пазара под регистрираното ЗНП.

(17)

Предвид гореизложеното наименованието „Varaždinsko zelje“ следва да бъде вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Varaždinsko zelje“ (ЗНП).

Наименованието, посочено в първата алинея, се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Когато в съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 понятието „Varaždinsko“ се използва при етикетирането с обозначаване на сорта на зелето, държавата на произход трябва също да бъде посочена в същото полезрение с букви с еднакъв размер като тези на наименованието.

В такива случаи се забранява използването върху етикетите на знамена, емблеми, знаци или други графични изображения, които може да заблудят потребителите, най-вече по отношение на характеристиките или произхода на продукта.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 223, 8.7.2015 г., стр. 7.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1901 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Danbo (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 3, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1151/2012 влезе в сила на 3 януари 2013 г. Той отмени и замени Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (2).

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 подаденото от Дания заявление за регистрация на наименованието „Danbo“ като защитено географско указание (ЗГУ) бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Възражения срещу регистрацията бяха подадени в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 от Австрия, Аржентина заедно със Centro de la Industria Lechera (Аржентинска федерация на млечната промишленост), Австралия заедно с Dairy Australia (Австралийска федерация на млечната промишленост), Нова Зеландия заедно с Dairy Companies Association of New Zealand (Новозеландска асоциация на млекопреработвателните предприятия), Уругвай, Службата на търговския представител на Съединените щати (Office of the United States Trade Representative) и Консорциума за общите наименования на храните (Consortium for Common Food Names) на Съединените щати. Тези възражения бяха счетени за допустими по член 7, параграф 3 от посочения регламент, с изключение на възражението от Австрия, което не бе получено в определения срок.

(4)

Възраженията се отнасят до неспазване на условията по член 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, заменен с член 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, като по-специално се твърди, че „Danbo“ не притежава специфично качество, репутация или други характеристики, които произтичат от географския произход. В тях се твърди също, че наименованието „Danbo“ не отговаря на изискванията за традиционно негеографско наименование и че не съществуват извънредни обстоятелства, които биха обосновали определянето на цялата територия на Дания като определен географски район. Във възраженията се твърди още, че наименованието „Danbo“ се е превърнало в родово наименование по смисъла на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 510/2006, заменен с член 6, параграф 1 и член 41 от Регламент (ЕС) № 1151/2012. В това отношение в тях се изтъква, че спрямо „Danbo“ се прилага стандарт от Кодекс алиментариус от 1966 г., както и че „Danbo“ е включен в приложение Б към Конвенцията от Стреза от 1951 г. Родовият характер на наименованието се доказва от факта, че за „Danbo“ има и отделна тарифна линия. Освен това във възраженията се посочва значението на производството и консумацията на „Danbo“ в няколко държави от ЕС и извън ЕС, като някои от тях имат специален правен стандарт за него.

(5)

В съответствие с член 7, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 510/2006 с писма от 18 септември 2012 г. Комисията прикани заинтересованите страни да започнат подходящ вид консултации.

(6)

Като се има предвид, че в рамките на определения срок не беше постигнато съгласие, Комисията следва да приеме решение в съответствие с процедурата, посочена в член 52, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.

(7)

Относно предполагаемото неспазване на условията по член 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006, заменен с член 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, по отношение на наименованието „Danbo“, следва да се отбележи, че в съответната действаща разпоредба не се разграничава държавата като изключителен случай на географско указание. Освен това вече не се изисква преценка дали „Danbo“ е „традиционно негеографско име“, или не. Всъщност заявлението за регистрация на „Danbo“ като ЗГУ е подадено въз основа на репутацията на продукта, която произтича от неговия географски произход по смисъла на член 5, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и която е подробно описана в публикувания единен документ и в спецификацията на продукта. Възразяващите страни не представиха валидни основания за оспорване на това описание.

(8)

Възразяващите страни представиха няколко доказателства, за които се твърди, че доказват родовия характер на въпросното наименование. Съществуването на отделен стандарт от Кодекс алиментариус обаче, както и включването на „Danbo“ в приложение Б към Конвенцията от Стреза не означават, че посоченото наименование е станало родово ipso facto. Както посочва Съдът в своята постоянна съдебна практика, тарифните кодове са свързани с митнически въпроси и поради това не са относими към правата върху интелектуалната собственост. Освен това представените ограничени данни, по-специално относно производството на „Danbo“ извън Европейския съюз, не са относими, като се има предвид принципът на териториалност, залегнал в Регламент (ЕС) № 1151/2012, според който евентуалният родов характер на дадено наименование следва да се оценява по отношение на територията на ЕС. Възприемането на това понятие извън Европейския съюз и евентуалното съществуване на свързани с него регулаторни производствени стандарти в трети държави не се считат за относими към настоящото решение.

(9)

При процедурата по предявяване на възражения не бяха представени доказателства за вноса на такова сирене от трети държави в Европейския съюз. Вследствие на това няма основания да се предостави преходен период по член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на конкретни производители в трети държави.

(10)

Връзката между Дания и „Danbo“ се основава на репутацията. Дания представи голям брой специализирани публикации и справочни материали, които доказват съществуването на основаваща се на репутацията връзка между Дания и „Danbo“. Репутацията на „Danbo“ се потвърждава също и от неговото участие в национални и международни изложения и конкурси и от спечелените многобройни награди.

(11)

По отношение на територията на ЕС „Danbo“ се произвежда главно в Дания и се предлага главно на датския пазар.

(12)

Дания представи неоспорими доказателства, че консумацията и познаването на „Danbo“ са силно концентрирани в Дания и че огромното мнозинство от датските потребители признават трайната му връзка с Дания. Това сирене е твърде слабо познато извън Дания. При такова непознаване не може да се счита, че „Danbo“ е родово наименование.

(13)

С оглед на гореизложеното наименованието „Danbo“ следва да бъде вписано в „Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания“.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по качеството на селскостопанските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Danbo“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(3)  ОВ C 29, 2.2.2012 г., стр. 14.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1902 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията с цел привеждане на търговете на квоти в съответствие с Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета и вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде избрана от Обединеното кралство

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 3г, параграф 3 и член 10, параграф 4 от посочената директива,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията (2) са предвидени правила за графика, управлението и други аспекти на търговете с квоти по Директива 2003/87/ЕО. По-специално, с Регламент (ЕС) № 1031/2010 се определят количествата квоти, подлежащи на продажба чрез търг всяка година. По този начин с Регламент (ЕС) № 1031/2010 се гарантира, че продажбата на квоти чрез търг представлява добре функциониращ процес. Понастоящем тя се провежда чрез обща тръжна платформа за 25 държави членки и от ограничен брой алтернативни платформи.

(2)

Съгласно Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета (3) през 2018 г. следва да бъде създаден резерв за стабилност на пазара („резервът“), който да започне да функционира от 1 януари 2019 г. В съответствие с предварително определените правила на това решение определени количества квоти се включват в резерва или се освобождават от него за адаптиране на количествата квоти, подлежащи на тръжна продажба в продължение на период от 12 месеца, започващ на 1 септември от дадена година. Посочените правила за функционирането на резерва са необходими, за да се обхванат ситуации, при които общият брой квоти в обращение за предходната година, публикуван от Комисията на 15 май от дадената година, е извън предварително определения обхват. През първата година от функционирането на резерва първото коригиране на тръжните количества се извършва от 1 януари до 1 септември 2019 г.

(3)

В Решение (ЕС) 2015/1814 също така се предвижда, че 900 милиона квоти, първоначално планирани да бъдат въведени отново през 2019 г. и 2020 г., както е определено с Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията (4), вече не следва да се продават чрез търг, а да бъдат включени в резерва. Освен това в Решение (ЕС) 2015/1814 се предвижда, че квотите, които не са разпределени от резерва за нови участници, или тези, които не са разпределени на инсталации поради затварянето им или поради частичното им спиране в съответствие с член 10а, параграфи 7, 19 и 20 от Директива 2003/87/ЕО, ще бъдат включени в резерва през 2020 г., вместо да бъдат продавани на търг.

(4)

Съгласно Решение (ЕС) 2015/1814 календарите за провеждане на търговете на общата тръжна платформа и, когато е приложимо, на алтернативните тръжни платформи, се коригират, за да се отчете количеството квоти, включени във или подлежащи на освобождаване от резерва.

(5)

С оглед на осигуряването на яснота и правна сигурност за участниците на пазара за количествата квоти, подлежащи на тръжна продажба в рамките на период от най-малко 12 месеца, промените в тръжния календар за дадена година, произтичащи от прилагането на Решение (ЕС) 2015/1814, следва да бъдат извършвани заедно с определянето и публикуването на тръжния календар за следващата година. Освен това, с цел да се гарантираправилното прилагане на корекциите на тръжните количества, като се избягват отрицателни въздействия върху търговете, участниците на пазара следва да бъдат своевременно информирани за въздействието на Решение (ЕС) 2015/1814 върху тръжните количества за следващите 12 месеца. Поради това съответните промени в тръждните календари за дадена година и тръждните календари за следващата година следва да бъдат публикувани значително по-рано от 1 септември на дадена година, когато съответните корекции на тръжните количества започнат да бъдат прилагани.

(6)

Член 1, параграфи 5 и 8 от Решение (ЕС) 2015/1814 съдържа дерогации от общите правила за функционирането на резерва във връзка с 10 % от общото количество квоти, продавани на търг, които се разпределят между определени държави членки с цел солидарност съгласно член 10, параграф 2, буква б) от Директива 2003/87/ЕО. Ето защо дяловете на държавите членки от квотите, подлежащи на продажба на търг всяка година, трябва да бъдат установени също така в съответствие с разпоредбите на член 1, параграф 5, втора алинея и на член 1, параграф 8 от Решение (ЕС) 2015/1814 относно специфичните правила за определянето на дяловете на държавите членки, допринасящи към включването на квоти в резерва до края на 2025 г. и последващото освобождаване на квоти от резерва.

(7)

В член 60, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010 се съдържа неизчерпателен списък на информацията, която няма поверителен характер, подлежаща на публикуване на специален актуален уебсайт за търгове, поддържан от съответната тръжна платформа. Списъкът на лицата, допускани да оферират в търговете, следва да се счита за неповерителна информация, отнасяща се за търговете на дадена тръжна платформа.

(8)

В Регламент (ЕС) № 1031/2010 има някои несъответствия, произтичащи от предишни изменения на регламента, които следва да бъдат коригирани. По-специално, член 10, параграф 3 следва да бъде изменен, за да се поясни, че в изчислението на количеството квоти, подлежащи на продажба чрез търг всяка година, се вземат предвид всички корекции съгласно членове 24 и 27 от Директива 2003/87/ЕО. С Регламент (ЕС) № 1143/2013 на Комисията (5) в Регламент (ЕС) № 1031/2010 беше въведено правилото, че даден субект може да бъде избиран за тръжна платформа, само ако е упълномощен като регулиран пазар, чийто оператор организира вторичен пазар на квоти или деривати на квотите. С цел да се гарантира последователност с посоченото правило, е необходимо да се изменят членове 19, 20 и 35 от Регламент (ЕС) № 1031/2010.

(9)

В съответствие с член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, на 18 февруари 2011 г. Обединеното кралство информира Комисията за решението си да не участва в съвместната дейност по член 26, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, а вместо това да избере своя собствена тръжна платформа.

(10)

На 30 април 2012 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за намерението си да избере ICE Futures Europe („ICE“) за тръжна платформа съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. Условията на избиране и приложимите условия по отношение на ICE като тръжна платформа за Обединеното кралство за периода от 10 ноември 2012 г. до 9 ноември 2017 г. бяха въведени в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010 с Регламент (ЕС) № 1042/2012 на Комисията (6).

(11)

На 16 ноември 2016 г. Обединеното кралство уведоми Комисията за намерението си да избере ICE Futures Europe („ICE“) за своя втора тръжна платформа съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010. Съгласно уведомлението, условията и изискванията за избирането на ICE остават същите като тези, съобщени на 30 април 2012 г., а правилата на ICE за борсова търговия, приложими за търговете, са изменени с цел да се гарантира спазването на условията и задълженията за вписването му в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010, в съответствие с точка 6 от реда относно задълженията от таблицата за тръжните платформи, избрани от Обединеното кралство, формулирана в посоченото приложение. Освен това по искане на Комисията Обединеното кралство предостави допълнителна информация и разяснения, съответно допълващи уведомлението.

(12)

С цел да се гарантира, че предложеният избор на ICE като втора тръжна платформа в Обединеното кралство съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1031/2010, и по-специално, че правилата на ICE за борсова търговия отговарят на изискванията на посочения регламент и са в съответствие с член 10, параграф 4, втора алинея от Директива 2003/87/ЕО, целесъобразно е да се разшири обхватът на условията и задълженията на ICE,посочени в приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010 за вписването на ICE като втора алтернативна тръжна платформа на Обединеното кралство, с необходимите изменения, за да се гарантира, че тяхната цел се постига, като се вземат предвид конкретните условия на изпълнение, предвидени в приложимите правила на ICE за борсова търговия.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) № 1031/2010 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1031/2010 се изменя, както следва:

1)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

първата и втората алинея се заменят със следното:

„2.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава на търгове през 2013 г. и 2014 г., е равно на количеството квоти, определено съгласно членове 9 и 9а от същата директива за съответната календарна година, минус безплатното разпределяне на квоти, предвидено в член 10а, параграф 7 и член 11, параграф 2 от същата директива, минус половината от общото евентуално количество квоти, които бъдат продадени през 2012 г.

Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава на търгове всяка година от 2015 г. до 2018 г., е равно на количеството квоти, определено съгласно членове 9 и 9а от същата директива за съответната календарна година, минус безплатното разпределяне на квоти, предвидено в член 10а, параграф 7 и член 11, параграф 2 от същата директива.“;

ii)

петата алинея се заменя със следното:

„Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава на търг, считано от 2019 г., е равно на количеството квоти, определено в съответствие с член 10, параграфи 1 и 1а от същата директива.“;

iii)

деветата алинея се заменя със следното:

„Без да се засягат разпоредбите на Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета (*1), количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, което ще се продава в последната година от всеки период на търгуване, отчита всяко евентуално прекратяване на дейността на инсталация по член 10а, параграф 19 от същата директива, всяко евентуално адаптиране на количеството безплатни квоти по член 10а, параграф 20 от същата директива и на количеството квоти, останали в резерва за нови участници, съгласно предвиденото в член 10а, параграф 7 от същата директива.;

(*1)  Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).“;"

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, които ще бъдат продавани на търгове през всяка календарна година от 2013 г. нататък, се основава на приложение I и на определянето и публикуването от Комисията, съгласно член 10, параграф 1 от посочената директива, на очакваното количество квоти, които подлежат на тръжна продажба, или на последното изменение на първоначалната оценка на Комисията, публикувана към 31 януари от предходната година, като се вземе предвид Решение (ЕС) 2015/1814, когато е приложимо, и доколкото е възможно всички разпределени безплатно в преходен период квоти, приспаднати или подлежащи на приспадане от количеството квоти, които дадена държава членка иначе би продала на търг съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО, както е предвидено в член 10в, параграф 2 от същата директива, както и всяка корекция съгласно членове 24 и 27 от същата директива.

Без да се засягат разпоредбите на Решение (ЕС) 2015/1814, всяка последваща промяна на количеството квоти, които ще се продават на търг през дадена календарна година, се отчита в количеството квоти, които ще се продават през следващата календарна година.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Без да се засяга член 10а, параграф 7 от Директива 2003/87/ЕО, за всяка дадена календарна година делът на всяка държава членка на предназначените за тръжна продажба квоти по глава III от същата директива, е делът, определен съгласно член 10, параграф 2 от същата директива, като се вземе предвид всяко безплатно разпределение на количество квоти в преходен период, направено от тази държава членка съгласно член 10в от Директива 2003/87/ЕО през тази календарна година, всички квоти, които подлежат на тръжна продажба от тази държава членка през същата календарна година съгласно член 24 от посочената директива, както и квотите, включени във или подлежащи на освобождаване от резерва за стабилност на пазара съгласно член 1, параграф 5, втора алинея и член 1, параграф 8 от Решение (ЕС) 2015/1814.“

2)

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 26, параграф 1 или параграф 2 от настоящия регламент, определят и публикуват — до 30 юни от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата, след като предварително се консултират с Комисията и получат нейното становище — периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и тръжния продукт и датите на плащане и доставка на квотите по глава III от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка календарна година. Съответните тръжни платформи вземат предвид в максимална степен становището на Комисията.“

3)

В член 14 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква к) се заменя със следното:

„к)

необходимост дадена тръжна платформа да избегне провеждането на търг в нарушение на настоящия регламент или Директива 2003/87/ЕО;“

б)

добавя се следната буква л):

„л)

корекции, необходими съгласно Решение (ЕС) 2015/1814, които се определят и публикуват до 15 юли на дадената година или възможно най-скоро след това.“

4)

Член 19 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Членовете или участниците във вторичния пазар, организиран от тази платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1, които отговарят на условията за подаване на тръжни оферти съгласно член 18, параграф 1 или 2, биват допускани да подават директно оферти в провежданите от тази платформа търгове, без никакви допълнителни изисквания за допускане, ако са изпълнени всички изброени условия, както следва:

а)

изискванията за допускане на член или участник във вторичния пазар да търгува с квоти на вторичния пазар, организиран от тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1, следва да са не по-малко строги от изискванията по параграф 2 от настоящия член;

б)

тръжната платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или член 30, параграф 1, получава всякаква допълнителна информация, необходима за проверка на изпълнението на всяко от изискванията, посочени в параграф 2 от настоящия член, което не е било проверено по-рано.“;

б)

в параграф 2 втората алинея се заличава.

5)

В член 20, параграф 1, втората алинея се заменя със следното:

„Членовете или участниците в организирания от тази тръжна платформа вторичен пазар, които съответстват на изискванията по член 19, параграф 1, се допускат до офериране, без да подават заявка съгласно първата алинея на настоящия параграф.“

6)

В член 30, параграф 6, буква б) се заменя със следното:

„б)

подробните оперативни правила за управление на тръжния процес, който ще бъде провеждан от тръжната платформа (тръжните платформи), която (които) държавата членка предлага да избере, включително договорните клаузи за избора на съответната тръжна платформа, включително всяка система (системи) за клиринг и система (системи) за уреждане на отношенията, свързана (свързани) с предлаганата тръжна платформа, с посочване на условията, определящи структурата и равнището на таксите, управлението на обезпечението, плащанията и доставките;“.

7)

Член 32 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО, продавани на отделни търгове, провеждани от тръжна платформа, избрана съгласно член 30, параграф 1 или 2 от настоящия регламент, не трябва да е по-голямо от 20 милиона квоти или да е по-малко от 3,5 милиона квоти; освен когато общият брой на квотите по глава III от Директива 2003/87/ЕО, предназначени за продажба на търг от държавата членка, избираща платформата, е по-малък от 3,5 милиона през дадена календарна година, като в такъв случай квотите се продават на един-единствен търг през календарната година. Количеството квоти по глава III от Директива 2003/87/ЕО обаче, търгувани на отделен търг, провеждан от тези тръжни платформи, не трябва да е по-малко от 1,5 милиона квоти през съответните периоди от 12 месеца, когато определен брой квоти трябва да се приспадне от количеството квоти, които ще се продават на търг съгласно член 1, параграф 5 от Решение (ЕС) 2015/1814.“;

б)

в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.   Тръжните платформи, избрани съгласно член 30, параграф 1 или 2 от настоящия регламент, определят и публикуват данните за периодите за офериране, количествата квоти за отделните търгове, датите на търговете, както и продавания тръжен продукт, датите на плащане и доставка на квотите по глава II от Директива 2003/87/ЕО, които ще се продават в отделните търгове всяка година, до 31 октомври от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата, а на квотите по глава III от посочената директива — до 15 юли от предходната година или веднага след като това стане възможно след тази дата. Съответните тръжни платформи извършат своето определяне и публикуване на данни само след като вече е извършено определянето и публикуването на данните съгласно член 11, параграф 1 и член 13, параграф 1 от настоящия регламент от съответната тръжна платформа, избрана съгласно член 26, параграф 1 или 2 от настоящия регламент, освен ако такава тръжна платформа още не е избрана. Съответните тръжни платформи извършат своето определяне и публикуване на данни след като предварително проведат консултация с Комисията и получат нейното становище по въпроса. Съответните тръжни платформи вземат предвид в максимална степен становището на Комисията.“

8)

В член 35 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Търговете могат да се провеждат само на такава тръжна платформа, която е упълномощена като регулиран пазар, чийто оператор организира вторичен пазар на квоти или деривати върху квотите.“

9)

В член 60, параграф 1, първата алинея се заменя със следното:

„1.   Всички законодателни актове, указания, инструкции, формуляри, документи, обяви, включително тръжният календар и всякаква друга неповерителна информация, имаща отношение към търговете на дадена тръжна платформа, включително списъкът на лицата, допускани да оферират в търговете, всички решения, включително всички решения по член 57 за налагане на ограничение за максимален размер на офертите и за всякакви други предпазни мерки, необходими за ограничаване на действителен или въображаем риск от пране на пари, финансиране на тероризъм, престъпна дейност или пазарна злоупотреба в съответната тръжна платформа, се публикуват на специално предназначен за тази цел и актуален тръжен уебсайт, поддържан от съответната тръжна платформа.“

10)

Приложение III се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

11)

Приложение IV се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).

(3)  Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ L 264, 9.10.2015 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 г. (ОВ L 56, 26.2.2014 г., стр. 11).

(5)  Регламент (ЕС) № 1143/2013 на Комисията от 13 ноември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността по-специално с цел вписване на тръжна платформа, която трябва да бъде определена от Германия (ОВ L 303, 14.11.2013 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС) № 1042/2012 на Комисията от 7 ноември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с оглед вписването на тръжна платформа, избрана от Обединеното кралство (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение III към Регламент (ЕС) № 1031/2010 се добавя следната част 4:

„Тръжни платформи, избрани от Обединеното кралство

4

Тръжна платформа

ICE Futures Europe (ICE)

 

Правно основание

Член 30, параграф 1

 

Период, за който е избрана

Най-рано от 10 ноември 2017 г. до не по-късно от 9 ноември 2022 г., без да се засяга член 30, параграф 5, втора алинея.

 

Определения

За целите на условието и задълженията, отнасящи се към ICE, се прилагат следните определения:

а)

„правила на ICE за борсова търговия“ означава разпоредби на ICE, които по-специално включват договорните правила и процедури, свързани с ДОГОВОРА НА ICE FUTURES ЗА ТЪРГ НА КВОТИ ЗА ЕМИСИИ и ДОГОВОРА НА ICE FUTURES ЗА ТЪРГ НА КВОТИ ЗА АВИАЦИОННИ ЕМИСИИ;

б)

„борсов член“ означава член съгласно определението в раздел А.1 от правилата на ICE за борсова търговия;

в)

„клиент“ означава клиент на борсов член, както и клиенти на техни клиенти надолу по веригата, които улесняват достъпа на лица до офериране и действат от името на оферентите.

 

Условия

Допускането на даден субект до търговете не зависи от това дали той е борсов член или участник във вторичния пазар, организиран от ICE, или в друго място на търговия, управлявано от ICE или от трета страна.

 

Задължения

1.

ICE налага изискването всички решения на борсовите членове на ICE или техните клиенти, свързани с допускането до офериране в търговете, отнемането или временното прекратяване на допускането, независимо от това дали решението се взема във връзка само с допускането до офериране в търговете или за допускане до офериране в търговете плюс членство или участие във вторичния пазар, да се съобщават на ICE от борсовите членове или техните клиенти, които са взели тези решения, по следния начин:

а)

в случай на решения, с които се отказва допускане до офериране и решения за отнемане или временно прекратяване на допускането до търговете, съобщенията да се изпращат незабавно за всеки отделен случай;

б)

в случай на други решения съобщенията да се изпращат при поискване.

ICE гарантира, че всички такива решения могат да бъдат подложени на проверка от страна на ICE по отношение на тяхното съответствие със задълженията, отнасящи се за тръжната платформа съгласно Регламент (ЕС) № 1031/2010, и че борсовите членове на ICE или техните клиенти се съобразяват с резултатите от всяка такава проверка, извършена от ICE. Това може да включва — но да не се ограничава до — използването на всички приложими правила на ICE за борсова търговия, в това число дисциплинарни процедури или всяко друго действие, необходимо с цел да се улесни допускане до офериране в търговете.

2.

ICE съставя и поддържа на интернет страницата си изчерпателен и актуален списък на борсовите членове или техните клиенти, които отговарят на условията за улесняване на допускането до офериране в търгове на ICE в Обединеното кралство, и този списък следва да включва доставчици само на достъп до търгове, както е посочено в правилата на ICE за борсова търговия, и борсови членове или техни клиенти, предоставящи достъп до офериране в търговете на лица, които могат да бъдат също членове или участници във вторичния пазар.

Наред с това ICE съставя и поддържа на интернет страницата си разбираеми практически указания за информиране на МСП и предприятията с малки емисии за стъпките, които трябва да предприемат, за да получат достъп до търговете посредством такива борсови членове или техни клиенти.

3.

Всички такси и условия, прилагани от ICE и нейната клирингова система към допуснатите до офериране лица или оферентите, трябва да са ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни на интернет страницата на ICE, която се актуализира редовно.

ICE гарантира, че когато борсов член или негов клиент налага допълнителни такси и условия за допускане до офериране, тези такси и условия също са ясно определени, лесно разбираеми и публично достъпни на интернет страниците на субектите, предлагащи услугите, като на интернет страницата на ICE са поместени директни препратки към тези интернет страници, като са разграничени таксите и условията, прилагани за лица, допускани да оферират само на търгове, ако има такива, от таксите и условията, прилагани за лица, допускани да оферират на търгове, които са също и членове на или участници във вторичния пазар.

4.

Без да се засягат другите средства за правна защита, ICE осигурява наличието на Процедури на ICE за разрешаване на жалби, за жалби, подадени във връзка с решения на борсови членове на ICE или техни клиенти за предоставяне на достъп до офериране в търговете, отказ от допускане до офериране, отменяне или временно прекратяване на вече издадени разрешения за допускане до офериране в търговете, които са по-конкретно посочени в точка 1, като всички такива жалби трябва да отговарят на условията за жалби съгласно Процедурите на ICE за разрешаване на жалби.

5.

В срок от шест месеца от началото на търговете ICE представя доклад пред тръжния инспектор относно постигнатия обхват при модела на сътрудничество с борсовите членове и техните клиенти, в това число степента на постигнатото географско покритие. ICE взема предвид в пълна степен всички предоставени от тръжния инспектор препоръки в това отношение, така че да гарантира изпълнението на задълженията си по член 35, параграф 3, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1031/2010.

6.

ICE гарантира пълно спазване на условията и задълженията за вписването си, които са посочени в настоящото приложение.

7.

Обединеното кралство уведомява Комисията за всички значими промени в договорните споразумения с ICE, съобщени на Комисията.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Корекции на количествата квоти (в милиони), подлежащи на тръжна продажба през периода 2013—2020 година, посочени в член 10, параграф 2

Година

Количество на намалението

2013 г.

 

2014 г.

400

2015 г.

300

2016 г.

200

2017 г.

 

2018 г.

 

2019 г.

 

2020 г.

 


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1903 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за разрешаване на употребата на препарати от Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 и Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 като фуражни добавки за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за разрешаване на употребата на препаратите от Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 и Lactobacillus rhamnosus DSM 29226. Посочените заявления бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Посочените заявления се отнасят до разрешаването на употребата на препаратите от Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 и Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 като фуражни добавки за всички видове животни, които да бъдат класифицирани в категорията „технологични добавки“.

(4)

В съответните си становища от 6 декември 2016 г. (2) и 24 януари 2017 г. (3)  (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при съответните предложени условия на употреба препаратите от Lactobacillus rhamnosus DSM 29226, Pediococcus parvulus DSM 28875 и Lactobacillus casei DSM 28872 не се отразяват неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че посочените препарати могат да подобрят производството на силаж, приготвен от лесен и умерено труден за силажиране фураж, чрез понижаване на загубата на сухо вещество и подобряване на запазването на белтъци. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така Органът провери докладите относно методите за анализ на разглежданите фуражни добавки във фуражите, представени от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препаратите от Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 и Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочените препарати следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочените в приложението препарати, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и функционалната група „добавки за силаж“, като добавки при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(1):4673.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4702.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(3):4703.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU от добавката/kg пресен материал

Технологични добавки: „добавки за силаж“.

1k21014

Pediococcus parvulus

DSM 28875

Състав на добавката

Препарат от Pediococcus parvulus

DSM 28875 с минимално съдържание 1 × 1011 CFU/g добавка.

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки от Pediococcus parvulus

DSM 28875.

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина: EN 15786:2009.

Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Всички видове животни

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми, използвани като добавки за силаж: 5 × 107 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал (2).

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

8 ноември 2027 г.

1k20755

Lactobacillus casei

DSM 28872

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus casei

DSM 28872 с минимално съдържание 1 × 1011 CFU/g добавка.

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки от Lactobacillus casei

DSM 28872

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина на MRS агар (EN 15787).

Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Всички видове животни

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 5 × 107 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал (2).

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

8 ноември 2027 г.

1k20756

Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226 с минимално съдържание 1 × 1010 CFU/g добавка.

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки от Lactobacillus rhamnosus

DSM 29226

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина на MRS агар (EN 15787).

Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Всички видове животни

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 5 × 107 CFU/kg лесен и умерено труден за силажиране пресен материал (2).

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

8 ноември 2027 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал. Умерено труден за силажиране фураж: 1,5—3,0 % разтворими въглехидрати в пресния материал. Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1).


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1904 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки (притежател на разрешението Huvepharma NV)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Това заявление се отнася до разрешаването на употребата на препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710 като фуражна добавка за пилета за угояване и пилета, отглеждани за кокошки носачки, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 18 октомври 2016 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Bacillus licheniformis DSM 28710 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда, както и че препаратът може да подобри съотношението фураж/наддаване при пилетата за угояване и че това заключение може да се отнесе и за пилетата, отглеждани за кокошки носачки. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Bacillus licheniformis DSM 28710 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016;14(11):4615.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „стабилизатори на чревната флора“.

4b1828

Huvepharma NV

Bacillus licheniformis DSM 28710

Състав на добавката

Препарат от Bacillus licheniformis DSM 28710

с минимално съдържание на 3,2 × 109 CFU/g добавка.

В твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни спори на Bacillus licheniformis DSM 28710

Метод за анализ  (1)

За преброяването на Bacillus licheniformis DSM 28710 в добавката, премиксите и фуражите:

Метод чрез разстилане върху пластина EN 15784

За идентификацията на Bacillus licheniformis DSM 28710: Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Пилета за угояване

Пилета, отглеждани за кокошки носачки

1,6 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

Разрешава се употребата във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: декохинат, диклазурил, халофугинон, никарбазин, робенидин хидрохлорид, ласалоцид А натрий, мадурамицин амоний, монензин натрий, наразин или салиномицин натрий.

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата и на очите.

8 ноември 2027 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1905 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 като фуражна добавка за пилета за угояване и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване (притежател на разрешението Danstar Ferment AG, представлявано от Lallemand SAS)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Това заявление се отнася до разрешаването на употребата на препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 като фуражна добавка за пилета за угояване и за видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 6 декември 2016 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда, както и че при употреба във фуражи за домашни птици е ефикасен за намаляване на замърсяването на кланични трупове със Salmonella spp. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017;15(1):4674.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „други зоотехнически добавки“ (намаляване на замърсяването със салмонела по кланичните трупове чрез намаляването ѝ в изпражнения)

4d1703

Danstar Ferment AG, представлявано от Lallemand SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Състав на добавката

Препарат от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 с минимално съдържание от:

2 × 1010 CFU/g добавка (без покривен слой)

1 × 1010 CFU/g добавка (с покривен слой)

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки от Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079

Метод за анализ  (1)

Преброяване: метод на разлятата среда чрез използване на агар с хлорамфеникол, глюкоза и екстракт от дрожди (EN15789:2009)

Идентификация: метод на полимеразна верижна реакция (PCR)

Пилета за угояване

Видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване

1 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

8 ноември 2027 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1906 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-b-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки (притежател на разрешението Huvepharma NV)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-b-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Това заявление се отнася до разрешаването на употребата на препарат от ендо-1,4-b-ксиланаза (ЕC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на посочения препарат като фуражна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, видове домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и за носачки, отбити прасенца и прасета за угояване вече беше разрешена за десет години с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1043 на Комисията (2).

(5)

В становището си от 25 януари 2017 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-b-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът стигна до заключението, че добавката се счита за ефикасна при пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от ендо-1,4-b-ксиланаза (EC 3.2.1.8), полученa от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Съответно употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категориятa „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1043 на Комисията от 30 юни 2015 г. относно разрешаването на препарата от ендо-1,4-b-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), получен от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD 135), като фуражна добавка при пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, отбити прасенца, свине за угояване и видовете домашни птици с по-малко стопанско значение за угояване и за яйца, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2148/2004, (ЕО) № 828/2007 и (ЕО) № 322/2009 (притежател на разрешителното Huvepharma NV) (ОВ L 167, 1.7.2015 г., стр. 63).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(2):4708.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“.

4a1617

Huvepharma NV

Ендо-1,4-бета-ксиланаза

EC 3.2.1.8

Състав на добавката:

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), полученa от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), с минимална активност 6 000 EPU (1)/g

(в твърдо и течно състояние)

Характеристика на активното вещество:

eндо-1,4-бета-ксиланаза (ЕС 3.2.1.8), получена от Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135)

Метод за анализ  (2)

За определяне на характеристиката на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ендо-1,4-β-ксиланаза от пшенични арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин.

Пилета, отглеждани за носачки

Видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки

1 500 EPU

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за защита на кожата, очите и за дихателна защита.

8 ноември 2027 г.


(1)  1 ЕPU е количеството ензим, което освобождава 0,0083 μmol редуциращи захари (ксилозен еквивалент) от овесено-шпелтен ксилан на минута при pH 4,7 и температура 50 °С.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1907 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от Lactobacillus plantarum (KKP/593/p и KKP/788/p) и Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) като фуражна добавка за едър рогат добитък и овце

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от два щама на Lactobacillus plantarum (KKP/593/p и KKP/788/p) и Lactobacillus buchneri (KKP/907/p). Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Това заявление се отнася до разрешаването на употребата на препарата от Lactobacillus plantarum (KKP/593/p и KKP/788/p) и Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) като фуражна добавка за едър рогат добитък и овце, която да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“.

(4)

В становището си от 4 декември 2013 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от Lactobacillus plantarum (KKP/593/p и KKP/788/p) и Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че разглежданият препарат може да подобри производството на силаж от лесни, умерено трудни и трудни за силажиране материали. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Lactobacillus plantarum (KKP/593/p и KKP/788/p) и Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(1):3529.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU на добавката/kg пресен материал

Технологични добавки: „добавки за силаж“

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p и Lactobacillus buchneri KKP/907/p с минимално съдържание от 1 × 109 CFU/g добавка в съотношение 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни клетки от Lactobacillus plantarum KKP/593/p, Lactobacillus plantarum KKP/788/p и Lactobacillus buchneri KKP/907p.

Метод за анализ  (1)

Преброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина на MRS агар (EN 15787).

Идентификация на фуражната добавка: пулсова гел електрофореза (PFGE).

Едър рогат добитък

Овце

1.

В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение.

2.

Минимално съдържание на добавката, когато се използва без други микроорганизми като добавки за силаж: 1 × 108 CFU/kg пресен материал.

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

8 ноември 2027 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


РЕШЕНИЯ

19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/39


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1908 НА СЪВЕТА

от 12 октомври 2017 година

относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта за присъединяване на Република България и на Румъния, и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване от 2005 г. разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, различни от изброените в приложение II към посочения акт, към които България и Румъния се присъединяват с присъединяването си, се прилагат в България и Румъния съгласно решение на Съвета, което поражда такова действие, след проверка дали необходимите условия за прилагането на всички части от достиженията на правото от Шенген са спазени.

(2)

На 9 юни 2011 г. Съветът заключи, в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген, че България и Румъния са изпълнили условията във всички области от достиженията на правото от Шенген, свързани с въздушните граници, сухопътните граници, полицейското сътрудничество, защитата на данните, Шенгенската информационна система, морските граници и визите.

(3)

В съответствие с Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2) беше въведен опростен режим за контрола на лица по външните граници. Този режим се основава на едностранното признаване от България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи, най-вече шенгенски визи, за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни.

(4)

Целесъобразно е от датата на влизане в сила на настоящото решение да се предостави на България и на Румъния достъп за справки в режим само за четене до Визовата информационна система (ВИС) без правото да въвеждат, изменят или заличават данни във ВИС. Този достъп трябва да улесни националните им процедури за кандидатстване за визи, за да се предотвратят измамите и злоупотребите с шенгенски визи посредством проверка на тяхната валидност и автентичност спрямо съхраняваните във ВИС данни, с цел да се улеснят — по отношение на граждани на трети държави, притежаващи шенгенски визи — проверките по гранично-пропускателните пунктове на външните граници и на територията на държавите членки, да се улесни определянето на държавата членка, отговорна за молбите за международна закрила, да се улесни разглеждането на подобни молби и да се повиши равнището на вътрешната сигурност на държавите членки чрез улесняване на борбата с тежката престъпност и тероризма. Достъпът за справки и използване на данните във ВИС следва също да подпомогне идентифицирането на лица, които може да не отговарят или може вече да не отговарят на условията за влизане или пребиваване на територията на съответните държави членки.

(5)

Поради това е желателно да се приеме решение за привеждането в действие на съответните разпоредби за ВИС, посочени в приложението, както и на всяко последващо развитие на тези разпоредби. Привеждането в действие на тези разпоредби следва да се ограничи до степента, в която са свързани с достъпа за справки в режим само за четене до данни във ВИС. Ето защо България и Румъния следва да получат достъп до данните във ВИС за справки и в съответствие с процедурите и условията, посочени в приведените в действие разпоредби. Приложението следва да съдържа съответните достижения на правото от Шенген, свързани с достъпа за справки до данни във ВИС. Въпреки това Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3), Решение 2004/512/ЕО на Съвета (4) и Решение 2006/648/ЕО на Комисията (5) вече се прилагат по отношение на България и Румъния. Поради това те не са включени в приложението.

(6)

Желателно е също да се определи дата, от която посочените разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с ВИС, следва да започнат да се прилагат, както е определено в съответствие с Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета (6), по отношение на България и Румъния. Този момент следва да настъпи възможно най-скоро, след като България и Румъния са информирали надлежно Комисията, че успешно е приключено всяко имащо отношение цялостно тестване, извършвано от eu-LISA.

(7)

Премахването на проверките по вътрешните граници на съответните държави членки и пълното им участие в достиженията на правото от Шенген, свързани с общата визова политика, следва да бъдат предмет на отделно решение на Съвета, прието с единодушие в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. До приемането на такова решение, с което да се приведат в действие по отношение на България и Румъния приложимите разпоредби в областта на визите за краткосрочно пребиваване, различни от изброените в приложението към настоящото решение и които включват по-специално Визовия кодекс (7) и приетите разпоредби за неговото прилагане, България и Румъния нямат право да издават шенгенски визи и продължават да издават визи за краткосрочно пребиваване съгласно националното си право. До посочена в едно такова решение дата следва да се запазят ограниченията при използването на ВИС, произтичащи от настоящото решение, по-специално тези, свързани с правото да се въвеждат във ВИС съответни данни.

(8)

Въпреки това е желателно по време на този преходен период на компетентните визови органи в България и Румъния да се предостави достъп за справки в режим само за четене до данни във ВИС за целите на разглеждането на заявления за визи за краткосрочно пребиваване, издавани от тях съгласно националното им право, и решенията във връзка с тези заявления. Това включва решението дали да се анулира, отмени, удължи или съкрати срокът на валидност на визите, издадени в съответствие със свързаните национални разпоредби.

(9)

Като се има предвид, че проверката на България и Румъния в съответствие с приложимите процедури за оценка по Шенген вече е завършена съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., проверката по член 1, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета (8) няма да се провежда по отношение на тези държави членки. След приемането на настоящото решение изброените в приложението разпоредби следва да породят действие само след като България и/или Румъния успешно преминат цялостни тестове, проведени от eu-LISA и надлежно съобщят резултатите от тях на Комисията. Освен това е желателно България и Румъния да канят експерти от държавите членки и от Комисията, които да правят прегледи на прилагането на тези разпоредби.

(10)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоцииране на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (9), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (10).

(11)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (11), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (12).

(12)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (13), които попадат в областта, посочена в член 1, букви Б и Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (14),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с ВИС, които са посочени в приложението, се прилагат по отношение на България и Румъния както между тях, така и в отношенията им с Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, както и с Република Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария.Тези разпоредби се прилагат след успешното приключване на всяко имащо отношение цялостно тестване във връзка с изброените в приложението разпоредби, което ще се извърши от eu-LISA, България и Румъния, и надлежното съобщаване на Комисията за успешното приключване на тези тестове. В допълнение България и Румъния може да канят експерти от държавите членки и от Комисията, които да правят прегледи на прилагането на тези разпоредби.

2.   До приемането на решението на Съвета за премахване на проверките по вътрешните граници на държавите членки компетентните визови органи в България и Румъния могат да разполагат с достъп до ВИС за справки в режим само за четене за целите на:

а)

разглеждането на заявления за визи за краткосрочно пребиваване, които се издават от България и Румъния съгласно националното им право;

б)

вземането на решения във връзка с тези заявления, включително решението дали да се анулира, отмени, удължи или съкрати срокът на валидност на визите, издадени в съответствие с относимите им национални разпоредби.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от дата, която предстои да бъде определена от Комисията, когато България и Румъния съобщят надлежно на Комисията, че цялостните тестове, посочени в член 1, параграф 1, са успешно приключени.

Член 3

Настоящото решение се прилага в съответствие с Договорите.

Съставено в Люксембург на 12 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

U. REINSALU


(1)  Становище от 4 октомври 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за въвеждане на опростен режим за контрола на лица на външните граници, който се основава на едностранното признаване от страна на България, Хърватия, Кипър и Румъния на определени документи за равностойни на националните им визи за транзитно преминаване или планиран престой на тяхна територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на период от 180 дни, и за отмяна на решения № 895/2006/ЕО и № 582/2008/ЕО (ОВ L 157, 27.5.2014 г., стр. 23).

(3)  Регламент (ЕС) № 1077/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 286, 1.11.2011 г., стр. 1).

(4)  Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

(5)  Решение 2006/648/ЕО на Комисията от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно стандартите за биометрични характеристики, свързани с разработването на Визова информационна система (ОВ L 267, 27.9.2006 г., стр. 41).

(6)  Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60).

(7)  Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за създаването на механизъм за оценка и наблюдение с цел проверка на прилагането на достиженията на правото от Шенген и за отмяна на решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (ОВ L 295, 6.11.2013 г., стр. 27).

(9)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(10)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(11)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(12)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(13)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(14)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, свързани с ВИС, които ще бъдат приложими по отношение на България и Румъния

1.

Член 1 и членове 126 — 130 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници („Шенгенската конвенция“) (ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19), доколкото са свързани с други разпоредби, посочени в настоящото приложение.

2.

Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС) (ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5).

3.

Следните разпоредби на Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60):

глава I с изключение на член 6, параграф 1,

член 15, който се прилага mutatis mutandis към разглеждането на заявления за визи за краткосрочно пребиваване, които се издават от България и Румъния съгласно националното им право, включително решенията във връзка с тези заявления,

глава III,

глава V с изключение на член 31, параграфи 2 и 3,

глави VI и VII с изключение на член 50, параграф 6.

4.

Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129).

5.

Член 21, параграф 2, член 37, параграф 1 и член 43, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 15.9.2009 г., стр. 1).

6.

Решение 2009/756/ЕО на Комисията от 9 октомври 2009 г. относно спецификации за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци за биометрично установяване на самоличността и проверка във Визовата информационна система (ОВ L 270, 15.10.2009 г., стр. 14).

7.

Решение 2009/876/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. за приемане на технически мерки за изпълнение за въвеждането на данни и свързването на заявления, за достъпа до данни, за изменянето, заличаването и предварителното заличаване на данни и за съхраняването и достъпа до данните за операциите по обработка на данни във Визовата информационна система (ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 30), доколкото това решение се отнася до разглеждането на заявления за виза.

8.

Дял II и приложенията към Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1), доколкото са свързани с ВИС.


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/44


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2017/1909 НА СЪВЕТА

от 18 октомври 2017 година

за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1), и по-специално член 33, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849.

(2)

На 3 октомври 2017 г. комитетът към Съвета за сигурност на ООН („СС на ООН“), създаден съгласно Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН, определи четири плавателни съдове съгласно параграф 6 от Резолюция 2375 (2017) на СС на ООН.

(3)

Поради това приложение IV към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение IV към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следните плавателни съдове се добавят в списъка на плавателните съдове, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение IV към Решение (ОВППС) 2016/849.

Плавателни съдове, определени в съответствие с точка 6 от Резолюция 2375 (2017) на Съвета за сигурност на ООН:

1.   Име: PETREL 8

Допълнителна информация

ММО: 9562233. MMSI: 620233000

2.   Име: HAO FAN 6

Допълнителна информация

ММО: 8628597. MMSI: 341985000

3.   Име: TONG SAN 2

Допълнителна информация

ММО: 8937675. MMSI: 445539000

4.   Име: JIE SHUN

Допълнителна информация

ММО: 8518780. MMSI: 514569000


19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1910 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2017 година

за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на статута на някои региони в Испания на официално свободни от бруцелоза (B. melitensis), Решение 2003/467/ЕО по отношение на статута на Кипър и някои региони в Испания на официално свободни от бруцелоза по говедата, както и статута на Италия на официално свободна от ензоотична левкоза по говедата, както и Решение 2005/779/ЕО по отношение на статута на региона Campania в Италия на свободен от везикулозна болест по свинете

(нотифицирано под номер C(2017) 6891)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално част II, точка 7 от приложение А и глава I, раздел Д от приложение Г към нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (3) и по-специално глава 1, раздел II от приложение А към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се установяват ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Съюза. С нея се установяват изискванията, на които трябва да отговарят държавите членки или регионите в тях, за да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза (Brucella melitensis).

(2)

В Решение 93/52/ЕИО на Комисията (4) се предвижда, че регионите в държавите членки, посочени в приложение II към него, се признават за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) в съответствие с условията, определени в Директива 91/68/ЕИО.

(3)

Испания представи на Комисията документация, която доказва, че автономните области La Rioja и Comunidad Valenciana и провинциите Albacete, Cuenca и Guadalajara от автономна област Castilla-La Mancha отговарят на условията, определени в Директива 91/68/ЕИО, за да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата овце и кози.

(4)

След оценка на представената от Испания документация автономните области La Rioja и Comunidad Valenciana и провинциите Albacete, Cuenca и Guadalajara от автономна област Castilla-La Mancha следва да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) по отношение на стадата овце и кози.

(5)

Поради това вписването за Испания в приложение II към Решение 93/52/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Директива 64/432/ЕИО се прилага по отношение на търговията с говеда и свине в рамките на Съюза. С нея се установяват условията, на които трябва да отговаря дадена държава членка или регион в нея, за да бъдат обявени за официално свободни от бруцелоза или ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда.

(7)

В Решение 2003/467/ЕО на Комисията (5) се предвижда, че държавите членки и регионите в тях, изброени съответно в глави 1 и 2 от приложение II към него, са обявени за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата говеда. В Решение 2003/467/ЕО се предвижда също така, че държавите членки и регионите в тях, изброени съответно в глави 1 и 2 от приложение III към него, са обявени за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда.

(8)

Кипър е представил на Комисията документация, която доказва, че цялата му територия отговаря на условията, определени в Директива 64/432/ЕИО, да бъде признат за официално свободен от бруцелоза по отношение на стадата говеда.

(9)

След оценка на представената от Кипър документация посочената държава членка следва да бъде призната за официално свободна от бруцелоза по отношение на стадата говеда и съответно да бъде включена в глава 1 от приложение II към Решение 2003/467/ЕО.

(10)

Испания представи на Комисията документация, която доказва, че автономните области Cataluña, Castilla-La Mancha и Galicia, както и провинция Zamora от автономна област Castilla y León отговарят на условията, определени в Директива 64/432/ЕИО, за да бъдат обявени за официално свободни от бруцелоза по отношение на стадата говеда.

(11)

След оценката на представената от Испания документация автономните области Cataluña, Castilla-La Mancha и Galicia, както и провинция Zamora от автономна област Castilla y León следва да бъдат обявени за официално свободни от бруцелоза региони по отношение на стадата говеда, и съответно включени в глава 2 от приложение II към Решение 2003/467/ЕО.

(12)

Някои региони на Италия понастоящем са изброени в глава 2 от приложение III към Решение 2003/467/ЕО като официално свободни от ензоотична левкоза по говедата. Италия е представила на Комисията документация, която доказва, че цялата ѝ територия отговаря на условията, определени в Директива 64/432/ЕИО, за да бъде обявена за официално свободна от ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда.

(13)

След оценка на представената от Италия документация тази държава членка следва да бъде обявена за официално свободна от ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда и съответно да бъде включена в глава 1 от приложение III към Решение 2003/467/ЕО, а позоваванията на някои региони на тази държава членка в глава 2 от посоченото приложение следва да бъдат заличени.

(14)

Поради това приложения II и III към Решение 2003/467/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(15)

Решение 2005/779/ЕО на Комисията (6) беше прието след появата на огнища на везикулозна болест по свинете в Италия. В него се установяват ветеринарномедицински правила по отношение на везикулозната болест по свинете за регионите от тази държава членка, които са признати за свободни от везикулозна болест по свинете и са изброени в приложение I към същото решение, както и за регионите на тази държава членка, които не са признати за свободни от посочената болест и са изброени в приложение II към същото решение.

(16)

От няколко години в Италия се изпълнява програма за ликвидиране и мониторинг на везикулозната болест по свинете, с оглед постигане на статут на свободни от везикулозната болест по свинете за всички региони на тази държава членка. Италия е представила нова информация на Комисията по отношение на статута „свободен от везикулозна болест по свинете“ за региона Campania, с която доказва, че болестта в посочения регион е ликвидирана.

(17)

След оценка на представената от Италия информация регион Кампания следва да бъде признат за свободен от везикулозната болест по свинете и посоченият регион следва да бъде заличен от списъка в приложение II към Решение 2005/779/ЕО и вместо това да бъде включен в приложение I към посоченото решение.

(18)

Поради това приложения I и II към Решение 2005/779/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(19)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 93/52/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложения II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Приложения I и II към Решение 2005/779/ЕО се изменят в съответствие с приложение III към настоящото решение.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(4)  Решение 93/52/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за установяване на спазването от някои държави членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава членка или на регион, официално свободни от тази болест (ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14).

(5)  Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави членки и региони на държави членки по отношение на стадата говеда (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74).

(6)  Решение 2005/779/ЕО на Комисията от 8 ноември 2005 г. относно мерки за опазване на здравето на животните по отношение на везикулозната болест по свинете в Италия (ОВ L 293, 9.11.2005 г., стр. 28).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение II към Решение 93/52/ЕИО вписването за Испания се заменя със следното:

„В Испания:

автономна област Asturias,

автономна област Балеарски острови,

aвтономна област Канарски острови,

автономна област Cantabria,

автономна област Castilla-La Mancha: провинции Albacete, Cuenca и Guadalajara,

автономна област Castilla y Leon,

автономна област Extremadura,

автономна област Galicia,

автономна област La Rioja,

автономна област Navarra,

автономна област Pais Vasco,

автономна област Valencia.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложения II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

глава 1 се заменя със следното:

ГЛАВА 1

Официално свободни от бруцелоза държави членки

Код по ISO

Държава членка

BE

Белгия

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

EE

Естония

IE

Ирландия

FR

Франция

CY

Кипър

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

MT

Малта

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

RO

Румъния

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция“

б)

в глава 2 вписването за Испания се заменя със следното:

„В Испания:

автономна област Asturias,

автономна област Балеарски острови,

aвтономна област Канарски острови,

автономна област Castilla-La Mancha,

автономна област Castilla y Leon: провинции Burgos, Soria, Valladolid и Zamora,

автономна област Cataluña,

автономна област Galicia,

автономна област La Rioja,

автономна област Murcia,

автономна област Navarra,

автономна област Pais Vasco.“

2)

Приложение III се изменя, както следва:

а)

глава 1 се заменя със следното:

ГЛАВА 1

Официално свободни от ензоотична левкоза по говедата държави членки

Код по ISO

Държава членка

BE

Белгия

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

EE

Естония

IE

Ирландия

ES

Испания

IT

Италия

CY

Кипър

LV

Латвия

LT

Литва

LU

Люксембург

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

UK

Обединено кралство“

б)

в глава 2 вписването за Италия се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложения I и II към Решение 2005/779/ЕО се изменят, както следва:

1)

В приложение I се вмъква следното вписване между вписването за Basilicata и вписването за Emilia-Romagna:

„—

Campania“.

2)

В приложение II вписването за Campania се заличава.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

19.10.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 269/53


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 081/17/COL

от 26 април 2017 година

за прекратяване на официалната процедура по разследване във връзка с предполагаема държавна помощ под формата на отдаване под наем на земя и сгради в района на Gufunes (Исландия) [2017/1911]

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ („Органът“),

като взе предвид:

Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 61 и Протокол 26,

Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд („Споразумението за Надзорен орган и Съд“), и по-специално член 24,

Протокол 3 към Споразумението за надзор и съд („Протокол 3“), и по-специално член 1 от част I и член 7, параграф 2 и член 13 от част II, и

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с горепосочените разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С електронно писмо от 2 април 2014 г. Gámaþjónustan hf. („жалбоподателят“) подаде жалба до Органа във връзка с предполагаема неправомерна държавна помощ, предоставена от град Рейкявик („градът“) чрез отдаването под наем на сгради и земя в района на Gufunes в Рейкявик, Исландия, на Íslenska Gámafélagið („ÍG“), на цена, за която се твърди, че е под пазарното равнище (2).

(2)

След като извърши предварителна проверка, на 30 юни 2015 г. Органът прие Решение № 261/15/COL за откриване на официална процедура по разследване за предполагаемата помощ. С писмо от 1 октомври 2015 г. (3) исландските органи отговориха на решението на Органа.

(3)

На 24 септември 2015 г. Решението на Органа за откриване на официалната процедура по разследване беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и в Притурката за ЕИП, като на заинтересованите страни беше предоставен едномесечен срок да представят мнения по отношение на предварителното становище на Органа (4).

(4)

След като получи едноседмично удължаване на срока, ÍG представи мнение с писмо от 29 октомври 2015 г. (5) Органът не получи други мнения. След изтичането на едномесечния срок за представяне на мнения Органът получи пазарна информация от жалбоподателя с електронно писмо от 25 ноември 2015 г. (6) С писмо от 26 ноември 2015 г. (7) Органът препрати мненията и пазарната информация на исландските органи, на които беше предоставена възможност за отговор. Исландските органи отговориха с писмо от 5 януари 2016 г. (8) Въпросът беше обсъден и между представители на исландските органи и Органа на среща в Рейкявик на 12 февруари 2016 г.

(5)

И накрая, с електронни писма от 21 май 2016 г. (9), 27 май 2016 г. (10) и 15 декември 2016 г. (11) Органът получи допълнителна информация от жалбоподателя относно развитията в района на Gufunes.

2.   ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   РАЙОНЪТ НА GUFUNES

(6)

Районът на Gufunes се намира в община Grafarvogur в Рейкявик, Исландия. До 2001 г. в района е функционирал заводът за производство на торове Áburðarverksmiðjan. През 2002 г. фондът за планиране на Рейкявик (Skipulagssjóður Reykjavíkur, „SR“) е закупил завода и района около него от акционерите на Áburðarverksmiðjan („договорът за покупко-продажба“ ). Според исландските органи планът по това време е бил от района да бъдат премахнати всички сгради и съоръжения. През 2007 г. SR е бил разформирован и е основан нов фонд, Eignasjóður, който да поеме активите и задачите на SR.

(7)

Според плана за райониране на община Рейкявик за периода 2001—2024 г. районът на Gufunes е предвиден за жилищни цели, а не за промишлени дейности (12). Освен това в района е предвидено изграждането на магистралата Sundabraut, която да свързва Laugarnes и Gufunes. Също така според плана на община Рейкявик за периода 2010—2030 г. промишлената дейност в района на Gufunes се ограничава и в бъдеще се предвижда смесена градска зона от жилищни единици и чисто търговски дейности (13). В никой от плановете не се предвижда промишлени дейности да продължат да бъдат разполагани в района в бъдеще.

2.2.   ДОГОВОРИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ ГРАД РЕЙКЯВИК И ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЯ И СГРАДИ В РАЙОНА НА GUFUNES

(8)

През февруари 2002 г., когато SR е закупил земята и недвижимите имоти в района на Gufunes, този район е бил обитаван от няколко наематели (главно изпълнители и предприемачи). По това време предприятието ÍG е имало договор за наем с Áburðarverksmiðjan, който е бил сключен на 29 октомври 1999 г. („договорът от 1999 г.“). В договора от 1999 г. е бил определен месечен наем в размер на 159 240 ISK въз основа на цена на квадратен метър (14). ÍG е използвало земята за своята дейност по управление на отпадъци. Съгласно договора за покупко-продажба SR е поел от Áburðarverksmiðjan всички права и задължения по отношение на съществуващите договори за наем, включително договора от 1999 г. с ÍG.

(9)

Според града районът на Gufunes е ставал все по-оживен и труден за управление. Освен това сградите и съоръженията са били в лошо състояние, някои наематели не са плащали наем и е имало натрупване на скрап, като например бракувани автомобили. Поради това за града е било ясно, че за да изпълнява функцията си на собственик, ще трябва да наеме персонал за денонощен надзор на района.

(10)

С оглед на това положение не е било счетено за реалистично районът да бъде предлаган за отдаване под наем. Ето защо е било взето решение текущите договори за наем да не бъдат подновявани и вместо това да се сключи договор само с една страна. В резултат на това SR е решил да договори условията за отдаване под наем, почистване и надзор на района с ÍG, което освен че е плащало навреме дължимия наем, към въпросния момент е било и най-големият наемател (15). Следва преглед на договорите, сключени между SR и ÍG:

i)

22 февруари 2005 г. SR и ÍG са сключили договор за наем за някои от сградите в района, като с него е бил заменен договорът от 1999 г. Общият размер на месечния наем е бил определен на 960 000 ISK за обща площ от 4 676 m2 (включително парцел с площ 500 m2) (16).

ii)

14 октомври 2005 г. SR и ÍG са сключили договор („общият договор за наем от 2005 г.“), заменящ предходния договор от 22 февруари 2005 г., за наемане, почистване и надзор на земята в района на Gufunes. Според договора ÍG е имало задължението да извършва всички дейности за поддръжка и подобрения на сградите. Срокът на действие на общия договор за наем от 2005 г. е бил до 31 декември 2009 г. В общият договор за наем от 2005 г. не е било посочено колко квадратни метра площ се отдават под наем на ÍG. На въздушна снимка, приложена към общия договор за наем от 2005 г., все пак е било отбелязано кои части от района са отдадени под наем на ÍG (17). Исландските органи обясниха, че договорът е обхващал площ от около 130 000 m2. В общия договор за наем от 2005 г. не е била определена цената, заплащана за квадратен метър, или стойността на задълженията на ÍG. Общият размер на месечния наем е бил определен на 2 000 000 ISK, който да се преизчислява ежемесечно в съответствие с индекса на потребителските цени (18).

iii)

29 декември 2006 г. Срокът на действие на общия договор за наем от 2005 г. е бил удължен чрез изменение до 31 декември 2011 г. Освен това ÍG е имало задължението да разруши определени сгради и да отстрани оборудване от обекта. На ÍG е било разрешено да задържи устройствата и съоръженията, отстранени от обекта за негова сметка (19).

iv)

21 декември 2007 г. Срокът на действие на общия договор за наем от 2005 г. е бил удължен чрез изменение до 31 декември 2015 г. Собственикът е можел по всяко време да си върне част или цялата отдадена под наем земя, ако такава необходимост възникне във връзка с промени в териториалното планиране. Освен това ÍG се е ангажирало да подмени инсталациите за електричество, водоснабдяване и отопление, които са били в негодно състояние. Също така ÍG е оттеглило иск за вземане поради непозволено увреждане срещу гарда (20).

v)

15 юни 2009 г. Срокът на действие на общия договор за наем от 2005 г. е бил удължен чрез изменение до 31 декември 2018 г. ÍG се е ангажирало да поеме поддръжката на района и да изгради вълнолом, като е бил удължен срокът на действие на съществуващ договор за наем на места за домуване на плавателни съдове, собственост на яхтклуб „Рейкявик“. Освен това ÍG се е ангажирало да оттегли иск срещу града във връзка с разходи за поддръжка (21).

(11)

Според града, въпреки че площта на земята, отдадената под наем на ÍG, е била 130 000 m2, само 110 000 m2 е била използваема за неговите цели. Общата регистрирана площ на сградите е била 24 722 m2. Според исландския имотeн регистър стойността на земята, притежавана по-рано от Áburðarverksmiðjan, е била 211 000 000 ISK. Стойността на земята, отдадена под наем на ÍG, не е била оценена, но стойността на цялата земя, притежавана по-рано от Áburðarverksmiðjan, е оценена от града на около 137 000 000 ISK. Общата регистрирана стойност на сградите, отдадени под наем на ÍG, е била 850 323 512 ISK (22).

(12)

Съгласно член 4, параграф 2 от исландския Закон за общинските приходи № 4/1995 собственикът на имота заплаща данъка върху недвижимите имоти, с изключение на случаите, свързани с отдадени под наем земеделски стопанства, парцели или друг вид договорно земеползване, когато данъкът се заплаща от наемателя или ползвателя. Въпросните земя, сгради и съоръжения се намират в определен пристанищен район, който е собственост на Faxaflóahafnir sf. и е отдаден под наем на града. Поради това градът заплаща данъка върху недвижимите имоти за земята и сградите, отдадени под наем на ÍG.

(13)

Въпреки че нито един от договорите не съдържа информация за стойността на услугите, предоставяни от ÍG, градът е представил таблица с предварителна оценка за разходите на ÍG, определени в общия договор за наем от 2005 г. и последвалите изменения (по-нататък наричани заедно „договорите за наем“), от момента на сключване на общия договор за наем от 2005 г. до края на периода за отдаване под наем през 2018 г. (23) Оценката е била извършена от експерти на града в областта на анализите. Освен това предоставената информация съдържа разходите както за завършени, така и за незавършени проекти за разрушаване. Според предоставената информация средните месечни разходи на ÍG възлизат на 10 815 624 ISK, включително разходите за наем. Следователно месечният наем съставлява приблизително 25 % от общите месечни разходи на ÍG.

(14)

При сключването на договора за наем от 22 февруари 2005 г. SR не е наложил никакви задължения на ÍG. Задълженията на ÍG са били въведени с общия договор за наем от 2005 г. (от 14 октомври 2005 г.) и са били определени с оглед на предложеното разрушаване и очакваните разходи за почистване, отстраняване на отпадъците и надзор на района. Задълженията за почистване и отстраняване на отпадъците са били счетени за значителни предвид състоянието на района. По-долу е представена оценка на разходите на ÍG във връзка с техните задължения, определени в общия договор за наем от 2005 г. (24):

Година

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Размер на наема

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

32 370 315

Персонал

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

11 520 000

Администрация

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Поддръжка

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Правни

1 500 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Разходи за електроенергия на други страни

5 000 000

5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушаване, нефинансирано

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

21 538 462

Разрушаване, финансирано

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

8 835 222

Ремонт

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Порти/огради

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

600

600

600

600

600

600

600

600

600

Почистване

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Боядисване

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Възстановяване

30 000 000

10 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Електрически инсталации и др.

7 500 000

8 000 000

9 000 000

12 000 000

9 500 000

7 200 000

6 500 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Канализация

 

 

 

 

 

 

 

 

10 600 000

10 600 000

10 600 000

10 600 000

 

Вълнолом

 

 

 

 

 

6 000 000

6 000 000

 

 

 

 

 

 

Изхвърляне на отпадъци

500 000

500 000

500 000

7 200 000

6 500 000

2 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Асфалт

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

6 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Почва

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

5 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Пожароизвестителна система

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Общо задължения

138 393 684

109 393 684

104 893 684

112 593 684

95 394 284

91 594 284

89 394 284

81 894 284

91 494 284

90 494 284

90 494 284

90 494 284

79 894 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо исландски крони

170 763 999

141 763 999

137 263 999

144 963 999

127 764 599

123 964 599

121 764 599

114 264 599

123 864 599

122 864 599

122 864 599

122 864 599

112 264 599

Средно на месец

14 230 333

11 813 667

11 438 667

12 080 333

10 647 050

10 330 383

10 147 050

9 522 050

10 322 050

10 238 717

10 238 717

10 238 717

9 355 383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно

10 815 624

Източник: град Рейкявик.

2.3.   АКТУАЛНО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА НА GUFUNES

(15)

В началото на 2014 г. Градският съвет на Рейкявик е одобрил създаването на координационен комитет, който да представи концепция за района на Gufunes (25). Комитетът е предложил открит конкурс за идеи във връзка с бъдещото планиране на района на Gufunes. На заседание на Градския съвет на Рейкявик през юни 2015 г. е одобрено публикуването на обявление за оповестяване на конкурс, в което заинтересованите страни са били приканени да представят идеи за бъдещата организация на района на Gufunes (26). Градът е получил четири идеи във връзка с обявлението. Едно от представените предложения е било получено от RVK Studios, предприятие за филмово производство, което е изразило интерес за закупуване на част от сградите в района на Gufunes с цел установяване на филмово производство в района. Сградите, към които RVK Studios е изразило интерес за закупуване, са някои от старите сгради на Áburðarverksmiðjan, които са били отдадени под наем на ÍG чрез договорите за наем.

(16)

Впоследствие градът и RVK Studios са използвали две независими агенции за недвижими имоти за оценката на въпросната част от района на Gufunes (27). На заседание на Градския съвет на 18 ноември 2015 г. Съветът е взел решение да възложи на Службата за управление на недвижими имоти и икономическо развитие започването на преговори с RVK Studios въз основа на оценките (28). Освен това Съветът е възложил на Службата започването на преговори с ÍG за изнасяне на дейността и евентуално преместване съгласно условията на общия договор за наем от 2005 г.

(17)

На 19 май 2016 г. Градският съвет на Рейкявик е одобрил сключването на договор с RVK Studios за покупко-продажбата на някои сгради в района на Gufunes (29). Впоследствие градът е обявил, че ÍG ще премести дейностите си в новата промишлена зона на града в Esjumelar (30). На 20 май 2016 г. кметът на Reykjavík и главният изпълнителен директор на ÍG са подписали договори за прекратяването на договорите за наем и преместването на ÍG и е започнала работата по новите помещения на ÍG в Esjumelar. На 27 май 2016 г. градът е подписал договор с RVK Studios за продажбата на някои от старите сгради на Áburðarverksmiðjan (31). Площта на сградите, продадени на RVK Studios, е възлизала на 8 400 m2, а покупната цена е била 301 650 000 ISK. Освен това градът е предоставил на RVK Studios възможността за закупуване на терен източно от сградите с обща площ от 19 200 m2. RVK Studios е щяло да заплаща 1 000 ISK за m2 на година за тази възможност.

3.   ЖАЛБАТА

(18)

Според жалбоподателя градът е предоставил неправомерна държавна помощ на ÍG чрез отдаването под наем на сгради и земя в района на Gufunes на цени, които са под пазарното равнище. В жалбата си до Органа жалбоподателят посочва, че въпреки че е трудно да се определи точната стойност на помощта, цената очевидно е значително под разумното пазарно равнище. Тъй като ÍG не заплаща нормална пазарна цена, дружеството се ползва от конкурентно предимство. Освен това според жалбоподателя земята в Gufunes представлява интерес за редица дружества, които се нуждаят от обширни площи за своите дейности, например транспортни центрове и предприятия за складова дейност.

(19)

Жалбоподателят отбеляза, че в общия договор за наем от 2005 г. размерът на наема е бил определен на 2 милиона исландски крони, с ежегодни увеличения в съответствие с индекса на потребителските цени (данък сгради, който не е бил заплащан от ÍG, а от собственика на сградите, т.е. градът, възлиза на 41 % от годишната стойност на наема). Освен това ÍG е имало някои задължения за поддръжка, които се считат за част от наема, въпреки че приблизителните разходи за тези задължения не са посочени в договорите. Също така в договорите за наем не се забранява ÍG да преотдава земята под наем на трети страни. Жалбоподателят подчерта, че в договорите за наем не се съдържа оценка за евентуалния приход от преотдаването под наем на части от имота и дали това е засегнало размера на наема.

(20)

Освен това жалбоподателят отбелязва, че не е ясно каква е цената на квадратен метър и как е била определен размерът на наема. Според жалбоподателя пазарната цена за отдаването под наем на имота следва да бъде между 12 и 41 милиона исландски крони на месец въз основа на различни признати методологии за определяне на цената. Според жалбоподателя отдаването под наем на имота на ÍG на цена, която е доста под пазарната стойност, противоречи на правилата на ЕИП за държавна помощ.

4.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(21)

В Решение № 261/15/COL Органът представи предварителна оценка за това дали договорите, сключени между града и ÍG във връзка с отдаването под наем на района на Gufunes, представляват държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП и, ако това е така, дали държавната помощ може да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(22)

След като оцени информацията, представена от исландските органи, Органът стигна до предварителното заключение, че не може да се изключи възможността договорите между града и ÍG да представляват държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. В Решение № 261/15/COL бяха посочени следните аспекти:

i)

За целите на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП държавата обхваща всички органи на държавната администрация, от централното управление до общинското равнище. След като земята и сградите, отдадени под наем на ÍG, са били собственост на града, всяко намаляване на размера на наема следователно би представлявало прехвърляне на държавни ресурси.

ii)

Органът изрази съмнения по отношение на това дали градът, сключвайки договорите с ÍG, е действал като частен наемодател, намиращ се в сходно правно и фактическо положение. Според предварителната оценка на Органа не може да се изключи възможността за наличието на икономическо предимство в полза на ÍG.

iii)

Тъй като никои други дружества не са имали възможността да водят преговори с града за наемането на земята и сградите, според предварителната оценка на Органа мярката изглежда е имала избирателен характер.

iv)

И накрая, Органът отбеляза, че всяка помощ, предоставена на ÍG под формата на по-нисък наем, теоретично би позволила на дружеството да увеличи или поне да поддържа дейностите си в резултат на помощта. Поради това помощта е била в състояние да ограничи възможностите за предприятията, установени в други договарящи се държави, които е можело да искат да се конкурират с ÍG на исландския пазар за събиране на отпадъци. Следователно помощта е можело да наруши конкуренцията и да засегне търговията в рамките на ЕИП.

(23)

Според Органа са били необходими допълнителни сведения, за да може той да определи дали условията на договорите за наем биха могли да бъдат счетени за съвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП.

(24)

Във връзка с това Органът е имал съмнения дали договорите за наем между града и ÍG са представлявали държавна помощ, и ако това е така, дали те биха могли да бъдат счетени за съвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП съгласно член 61, параграф 3, буква в) от него.

5.   МНЕНИЕ НА ГРАДА ОТНОСНО РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

(25)

Според града договорите с ÍG не са свързани с държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, тъй като ÍG не е получило предимство.

(26)

Според града договорите от 22 февруари 2005 г. и 14 октомври 2005 г. са били сключени при нормални пазарни условия, тъй като размерът на наема е формиран въз основа на наема, установен при открита процедура на оповестяване в края на 2003 г., и е съответствал на анализите/оценките, извършени от експертите на града.

(27)

Градът не приема, че представените от жалбоподателя методологии са подходящи за определяне на пазарната цена на наема. Вместо това градът прави сравнение с наема за друг имот, а именно стария държавен циментов завод на адрес Sævarhöfði 31, който се намира в промишлена зона, подобна на Gufunes.

(28)

През 2014 г. Градът е закупил имота на Sævarhöfði 31. През 2013 г. Главната служба за обществени поръчки (Ríkiskaup) е обявила имота за отдаване под наем от името на исландската държава. Когато градът е закупил имота, той се е ангажирал да приеме възможно най-високата оферта съгласно обявлението. Главната служба за обществени поръчки е получила четири оферти, като най-високата е била за 420 000 ISK на месец, без да се определят каквито и да е специални услуги и задължения за наемополучателя. Оценката на имота на Sævarhöfði 31 е възлизала на 293 028 000 ISK. Следователно най-високата оферта за наем като процент от оценката на имота се е равнявала на 0,147 %. За сравнение наемът съгласно общия договор за наем от 2005 г. с ÍG е възлизал на 0,320 % от оценката на имота в района на Gufunes. Градът подчертава, че размерът на наема за имота на Sævarhöfði 31 е бил установен след открита процедура на оповестяване и отразява справедливо пазарната стойност на промишлените зони в града при нормални пазарни условия. Това сравнение показва, че размерът на наема, заплащан от ÍG, в никакъв случай не може да се счита за по-нисък от пазарната стойност на промишлените зони в града, особено като се има предвид, че по отношение на размера на наема за имота на Sævarhöfði 31 не са взети под внимание факторите, които са засягали размера на наема за района на Gufunes.

(29)

Според града фактът, че по-късно други страни са проявили интерес към района, няма съществено значение за оценката на търсенето по отношение на района към момента на сключването на общия договор за наем от 2005 г., а именно през октомври 2005 г. По това време не е било счетено за реалистично районът да бъде отдаван под наем. ÍG е поело всички разходи за почистване на района и привеждане на сградите в добро състояние. Освен това други страни не са проявили интерес при оповестяването на отдаването на района под наем през 2003 г. Поради това трябва да се приеме, че късно проявеният интерес е свързан със състоянието на района, след като ÍG е поело управлението му.

(30)

Според града най-високата цена не е единственият фактор, който Органът следва да вземе под внимание при прилагането на критерия за оператор в условията на пазарна икономика. Вместо това подходящият въпрос е дали оператор в условията на пазарна икономика би участвал във въпросната сделка при същите условия (32). Освен това трябва да се направи сравнение между поведението на публични и частни инвеститори от гледна точка на поведението, което би имал частният инвеститор към момента на осъществяването на въпросната сделка, като се вземат предвид наличната информация и прогнозните развития по това време.

(31)

По време на включването на договорите между града и ÍG пазарните условия не са били нормални, тъй като не е съществувал активен пазар за промишлени имоти от този вид и в това състояние. Поради това според града нормалните пазарни условия трябва да бъдат оценени от гледна точка на обективното и подлежащо на проверка положение, което е съществувало по това време. По отношение на горепосоченото градът счита, че такава информация се намира в документите, които Рейкявик е представил по настоящия случай. Освен това, в случай че могат да се докажат нормални пазарни условия за промишлени зони от този вид, примерът с размера на наема, получен през 2014 г. за бившия държавен циментов завод на Sævarhöfði 31, доказва пазарната стойност на такива промишлени зони като Gufunes.

(32)

Според града задължението, наложено на ÍG с договорите за наем, не може да се сравнява със задълженията, които са предмет на спор по делото Haslemoen Leir  (33). Задължението за намаляване на цената, което е предмет на спор по това дело, е било свързано с евентуална загуба за Haslemoen поради това, че предприятието не е можело да отдаде под наем конкретна сграда. Задълженията, наложени на ÍG обаче са засягали дейности за поддръжка и подобрения по сградите, разрушаване, подмяна на инсталациите за електричество, водоснабдяване и отопление, както и други строителни работи в района. Разходите за тези задължения са били оценени от експертите аналитици на града въз основа на резултатите от неотдавнашни тръжни процедури за подобни проекти. Въпреки липсата на документация в подкрепа на точното икономическо въздействие на услугите, възложени на ÍG, и неясното положение по отношение на районирането, Органът трябва да приеме, че тези задължения са оказали въздействие, състоящо се в намаляване на размера на наема. Според града отричането на въздействието на задълженията би било необосновано, особено след като действителните разходи, направени от ÍG във връзка със задълженията, съответстват на предварителната оценка.

(33)

Градът счита, че е действал като оператор в условията на пазарна икономика и е взел под внимание съображенията във връзка с районирането при сключването на договорите за наем с ÍG. Градът е включил твърде утежняващи клаузи с кратък срок за прекратяване, за да е възможно районът да бъде почистен за кратко време, при условие че и когато държавата одобри започването на изграждането на магистралата Sundabraut. SR е бил много добре запознат със сградите и земята и е имал възможност да направи обективна оценка на това дали състоянието на района е било достатъчно добро, за да бъде отдаван под наем на пазара. Частен инвеститор винаги би обърнал внимание на териториалното планиране, когато взема решения за използването на земя и сгради.

(34)

С оглед на горепосочените съображения градът твърди, че договорите за наем с ÍG отговорят на критерия за оператор в условията на пазарна икономика.

6.   МНЕНИЕ НА ÍG

(35)

Според ÍG голямата площ на земята носи на предприятието твърде ограничена полза като наемател и единствено прави задълженията за поддръжка и надзор по-утежняващи и скъпи. Освен това, въпреки че сградите имат много голяма площ в квадратни метри, те са в много лошо състояние. ÍG подчертава, че сградите действително са били купени, за да бъдат разрушени. Било е планирано пълно разрушаване и е предвидено на това място да има жилищен квартал и магистрала. Поради това всяко изчисляване въз основа на квадратни метри или площта на земята е неподходящо за целите на определянето на пазарната стойност на наема за района.

(36)

През 2003 г. SR е използвал земята и сградите в Gufunes за предоставяне на складови площи на различни лица и дружества, на които SR е разпоредил да освободят други райони в града. Скоро тази договореност е станала проблематична за SR от логистична гледна точка, поради което SR е предложил на ÍG да наеме целия район с цел той да бъде почистен. В началото ÍG е проявило нежелание да поеме задачата, тъй като в района са били налице няколко проблема, като например недобросъвестни наематели и събиране на бракувани автомобили и промишлени отпадъци.

(37)

През последните 10 години ÍG е изразходвало средно 16,5 милиона исландски крони на месец за поддръжка и за други разходи, които обикновено би следвало да се поемат от наемодателя. Тези разходи трябва да се вземат под внимание при оценката на пазарната стойност на наема.

(38)

Според ÍG състоянието на сградите в района на Gufunes е било плачевно въпреки средствата, изразходвани за обновяване. Почти във всяка сграда е имало течове и повечето от покривите на сградите са били повредени и негодни. Освен това почти всички прозорци освен тези в административната сграда са били повредени и негодни, много от подовете в сградите са били в опасно състояние и на някои места е имало дупки и стълбища, които не са отговаряли на регулаторните изисквания. Също така в много от сградите е нямало водоснабдяване и тоалетни, а електричеството не е отговаряло на регулаторните изисквания.

(39)

Освен това ÍG през по-голямата част от периода на наемането е било изправено пред факта, че градът би могъл да изиска обратно земята с кратко предизвестие. Условието за прекратяване в краткия срок от 18 месеца и задължението за връщане на земята при поискване с 12-месечно предизвестие е било недостатък при осъществяването на стопанска дейност като управлението на отпадъци, за която са необходими тежки машини и оборудване.

(40)

Според ÍG късно проявеният интерес на жалбоподателя има ограничено значение за оценката на търсенето в района към момента на сключване на общия договор за наем от 2005 г. Положението през 2005 г. е било такова, че по това време не е било счетено за реалистично районът да бъде отдаван под наем. Оттогава насам ÍG е изразходвало значителни ресурси за обновяване, почистване и поддържане на района. Поради това трябва да се приеме, че късно проявеният интерес е свързан със състоянието на района, след като ÍG е поело управлението му.

(41)

И накрая, ÍG представи независима оценка от 15 октомври 2015 г. относно отдаването под наем, изготвена от 101 Reykjavík Fasteignasala (34). В оценката относно отдаването под наем се представя приблизителна стойност на общия договор за наем от 2005 г. през октомври 2005 г. въз основа на стойността и състоянието на отделните сгради. Заключението на оценителя е, че общата стойност на месечния наем за сградите и земята е 1 870 000 ISK.

II.   ОЦЕНКА

1.   НАЛИЧИЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

(42)

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП гласи:

„Освен когато е предвидено друго в настоящото споразумение, всяка помощ, предоставена от държава — членка на ЕО, държавите от ЕАСТ или чрез държавни ресурси, под каквато и да било форма, която нарушава или застрашава да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с функционирането на настоящото споразумение.“

(43)

Това означава, че дадена мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, ако следните условия са изпълнени кумулативно: мярката: i) се предоставя от държавата или чрез държавни ресурси; ii) предоставя избирателно икономическо предимство на получателя; iii) може да засегне търговията между договарящите се страни и да наруши конкуренцията.

1.1.   ОТСЪСТВИЕ НА ПРЕДИМСТВО

1.1.1.   Общи положения

(44)

По-долу Органът представя обосновката си на това защо е стигнал до заключението, че споразуменията за наем не предоставят на ÍG предимство по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

(45)

По смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП предимство е всяко икономическо предимство, което предприятието не би получило при нормални пазарни условия, т.е. при отсъствие на държавна намеса, като по този начин го поставя в по-благоприятно положение спрямо неговите конкуренти (35). Ако сделката е била осъществена при благоприятни условия, в смисъл, че ÍG е заплащало наем под пазарната цена, предприятието би получило предимство по смисъла на правилата за държавна помощ.

(46)

За да се проучи този въпрос, Органът прилага критерия за „оператор в условията на пазарна икономика“, при който поведението на държавни или публични органи при продажбата или отдаването под наем на активи се сравнява с това на частните икономически оператори (36).

(47)

Предназначението на критерия за оператор в условията на пазарна икономика е да се оцени дали държавата е предоставила предимство на предприятие, като не е действала като частен оператор в условията на пазарна икономика по отношение на конкретна сделка, например продажбата или отдаването на под наем на активи (37). Публичният орган трябва да се абстрахира от целите на обществената политика и вместо това да се съсредоточи върху единствената цел да получи пазарна норма на възвръщаемост или печалба от своите инвестиции и пазарна цена за продажбата или отдаването под наем на своите активи (38). Органът обаче отбелязва, че при тази оценка обикновено трябва да се вземат предвид всички специални права или задължения, прилежащи към съответния актив, и по-специално онези, които биха могли да повлияят на пазарната стойност.

(48)

Съответствието с пазарните условия и това дали договорената цена по дадена сделка съответства на пазарната цена може да бъде установено чрез определени косвени показатели. Организирането на открита, прозрачна и безусловна тръжна процедура обикновено е подходящо средство да се гарантира, че продажбата или отдаването под наем от страна на националните органи на активите е в съответствие с критерия за оператор в условията на пазарна икономика и че за въпросните стоки и услуги е била платена справедлива пазарна стойност. Все пак това не означава автоматично, че отсъствието на надлежна тръжна процедура или евентуален пропуск при такава процедура обосновава презумпцията за държавна помощ. Органът може да разчита и на други косвени показатели, включително експертни оценки.

1.1.2.   Отсъствие на състезателна процедура

(49)

С оглед на горепосочените съображения Органът трябва първо да провери дали градът е организирал тръжна процедура, която е подходяща и добре пригодена за установяване на пазарна цена (39). В настоящия случай обаче беше потвърдено, че не е била организирана публична тръжна процедура по отношение на въпросния район. Освен това не е била извършена независима оценка преди сключването на общия договор за наем от 2005 г.

(50)

Въпреки това градът подчерта, че съществуващите различни договори за наем в района, които са били сключени след открити обявления в исландските медии през 2003 г., са били взети под внимание при определянето на размера на наема в общия договор за наем от 2005 г. с ÍG. Органът обаче счита, че тези обявления са били просто покана за заявяване на интерес и не биха могли да представляват открита и състезателна тръжна процедура. Освен това те не са засягали района в неговата цялост, който да бъде отдаден под наем на един наемател, а по-скоро отделни сгради в рамките на района.

(51)

Поради това Органът заключава, че тази процедура на оповестяване не отговаря на изискванията на критерия за оператор в условията на пазарна икономика. Съответно тази процедура не може да осигури надежден косвен показател за установяване на пазарна цена на разглежданото право на отдаване под наем.

1.1.3.   Експертна оценка на стойността на наема

(52)

Както беше посочено по-горе, липсата на адекватна тръжна процедура не изключва възможността Органът да приложи критерия за оператор в условията на пазарна икономика. Органът обаче трябва да разгледа по същество въпросната сделка, и по-специално да сравни договорената цена с пазарната цена. За тази цел Органът обикновено се позовава на проучване с независима експертна оценка като косвен показател за пазарната цена. В идеалния случай такова проучване се извършва по времето на сключване на сделката. Въпреки това в своята оценка Органът може да се позове и на последващо проучване за оценяване (40).

(53)

Градът заяви, че са налице няколко въпроса, които засягат пазарната цена на наема за района на Gufunes. Първо, сградите и инсталациите са били в лошо състояние, някои наематели не са плащали наем и е имало натрупване на скрап, който е трябвало да бъде отстранен. Второ, налице е била несигурност по отношение на териториалното планиране на района на Gufunes. Съгласно предходните и настоящите общински планове промишлената дейност в района е намалявала и поради това градът не е бил в състояние да сключи дългосрочен договор за наем за имота. Трето, ÍG е имало задължението да върне част от земята при поискване с 12-месечно предизвестие, като срокът за предизвестие за целия район, включително сградите, е бил твърде кратък — 18 месеца.

(54)

Както беше отбелязано по-рано, градът е използвал две независими агенции за недвижими имоти за оценката на сградите и правата на отдаване под наем при провеждането на преговорите с RVK Studios за продажбата на сградите в района на Gufunes. Въпреки че тези независими оценки не засягат пряко пазарната цена на наема за сградите, в тях се потвърждава лошото състояние на сградите и тяхната пазарна стойност. И двамата независими оценители подчертават, че в сградите е имало течове, изолацията им не е била достатъчна, в тях са се намирали значителни количества промишлени отпадъци от времето, когато имотът е бил зает от предприятие за производство на торове, и като цяло са били в лошо състояние. Освен това в някои сгради строителните материали са съдържали азбест, а други е трябвало да бъдат съборени.

(55)

Както беше отбелязано по-рано, градът е представил и сравнение с подобен промишлен имот, намиращ се на Sævarhöfði 31. Имотът е бил обявен за отдаване под наем от Главната служба за обществени поръчки и е била приета най-високата от четирите оферти на стойност 420 000 ISK на месец. Договорът за наем не е включвал никакви специални услуги или задължения, които да бъдат изпълнени от наемополучателя. Следователно най-високата оферта за наем като процент от оценката на имота е била 0,147 %, докато размерът на наема съгласно общия договор за наем от 2005 г. с ÍG е бил 0,320 % от оценката на имота в района на Gufunes.

(56)

Освен това дружеството 101 Reykjavík Fasteignasala е извършило независима оценка на общия договор за наем от 2005 г. (41) Оценката е от 15 октомври 2015 г. Тя се основава на стойността и състоянието на отделните сгради, които са били оценени и проверени поотделно. При оценката са взети под внимание състоянието на сградите и земята към момента на сключването на общия договор за наем през 2005 г. и преобладаващите пазарни условия по това време. Заключението на оценителя е, че през октомври 2005 г. общата стойност на месечния наем за сградите и земята е била 1 870 000 ISK. Според общия договор за наем от 2005 г. обаче размерът на месечния наем за ÍG е бил определен на 2 000 000 ISK, който да се преизчислява ежемесечно в съответствие с индекса на потребителските цени (42). Следователно според експертната оценка месечният наем, заплащан от ÍG, е по-висок от пазарната цена на наема.

(57)

Като се вземат предвид всички горепосочени обстоятелства, Органът счита, че общият договор за наем от 2005 г. не е бил сключен под пазарната цена.

(58)

И накрая, Органът отбелязва, че нито при сравнението с имота, намиращ се на Sævarhöfði 31, нито при оценката, изготвена от 101 Reykjavík Fasteignasala, са взети под внимание специалните задължения, включени в договорите за наем, по-специално краткия срок за предизвестие (което е задействано към момента) и различните задължения за поддръжка. Трудно е да бъде определено количествено финансовото въздействие на тези задължения върху размера на наема. По същество обаче те облагодетелстват града за сметка на ÍG, с което допълнително се подкрепя заключението на Органа, че общият договор за наем от 2005 г. е сключен при пазарни условия.

(59)

С оглед на горепосоченото Органът заключава, че ÍG не е получило икономическо предимство от договорите за наем.

2.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(60)

Въз основа на гореизложената оценка Органът счита, че договорите за наем, сключени между града и ÍG за отдаването под наем на района на Gufunes, не включват държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Договорите за наем, сключени между град Рейкявик и Íslenska Gámafélagið за отдаването под наем на района на Gufunes, не представляват държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. С настоящото официалната процедура по разследване се закрива.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Исландия.

Член 3

Само текстът на английски език на настоящото решение е автентичен.

Съставено в Брюксел на 26 април 2017 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Sven Erik SVEDMAN

Председател

Frank J. BÜCHEL

Член на колегиума


(1)  Решение № 261/15/COL за откриване на официална процедура по разследване относно вероятна държавна помощ под формата на отдаване под наем на земя и сгради в района на Gufunes, публикувано в ОВ C 316, 24.9.2015 г., стр. 22 и Притурка за ЕИП № 57, 24.9.2015 г., стр. 21.

(2)  Документи № 704341—704343.

(3)  Документ № 774957.

(4)  Решение № 261/15/COL за откриване на официална процедура по разследване относно вероятна държавна помощ под формата на отдаване под наем на земя и сгради в района на Gufunes, публикувано в ОВ C 316, 24.9.2015 г., стр. 22 и Притурка за ЕИП № 57, 24.9.2015 г., стр. 21.

(5)  Документ № 778453.

(6)  Документ № 781877.

(7)  Документ № 781927.

(8)  Документ № 786716.

(9)  Документ № 805588.

(10)  Документ № 806264.

(11)  Документ № 831665.

(12)  Достъпен в интернет на адрес: http://skipulagssja.skipbygg.is/skipulagssja/. Вж. също http://reykjavik.is/sites/default/files/adalskipulag/08_grafarvogur.pdf.

(13)  Пак там.

(14)  Документ № 716986, стр. 17.

(15)  Документи № 716985 и 742948.

(16)  Документ № 716986, стр. 21.

(17)  Вж. документ № 716985.

(18)  Документ № 716986, стр. 25.

(19)  Документ № 716986, стр. 29.

(20)  Документ № 716986, стр. 31.

(21)  Документ № 716986, стр. 33.

(22)  Документ № 716985.

(23)  Документ № 742948.

(24)  Всички стойности са посочени в исландски крони.

(25)  Документ № 716985.

(26)  Обявлението е достъпно в интернет на адрес: http://www.hugmyndasamkeppni.is/samkeppnir/gufunes-framtidharskipulag.

(27)  Документ № 786718.

(28)  Протоколът от заседанието на Градския съвет е достъпен в интернет на адрес: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5386.

(29)  Протоколът от заседанието на Градския съвет е достъпен в интернет на адрес: http://reykjavik.is/fundargerd/fundur-nr-5407.

(30)  Обявлението е достъпно в интернет на адрес: http://reykjavik.is/frettir/islenska-gamafelagid-flytur-esjumela.

(31)  Обявлението е достъпно в интернет на адрес: http://reykjavik.is/frettir/gengid-fra-kaupum-rvk-studios-fasteignum-undir-kvikmyndaver.

(32)  Решение от 6 март 2003 г. по съединени дела Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Комисия, T-228/99 и T-233/99, EU:T.2003:57.

(33)  Вж. Решение на Органа № 90/12/COL от 15.3.2012 г. относно продажбата на определени сгради във вътрешното заграждение на Haslemoen Leir, достъпно на: http://www.eftasurv.int/media/decisions/90-12-COL.pdf, точка 81.

(34)  Документ № 778453.

(35)  Решение от 11 юли 1996 г. по дело SFEI и др., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, точка 60 и Решение от 29 април 1999 г. по дело Испания/Комисия, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, точка 41.

(36)  Във връзка с прилагането на критерия за оператор в условията на пазарна икономика вж. решение на Съда на ЕАСТ от 17 август 2012 г. по дело Asker Brygge/Надзорен орган на ЕАСТ, E-12/11, Сборник 2012 г., стр. 536 и решение на Съда от 24 октомври 2013 г. по съединени дела Land Burgenland и др./Комисия, C-214/12 P, C-215/12 P и C-223/12 P, EU:C:2013:682. Тези дела се отнасят до продажбата на пълни права на собственост върху земя. В тях обаче се предоставят и насоки за продажбата на други права върху земя, включително и правото на отдаване под наем в настоящия случай.

(37)  Вж. точка 133 от Насоките на Органа относно понятието държавна помощ, посочено в член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Достъпни на адрес: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/EFTA-Surveillance-Auhtority-Guidelines-on-the-notion-of-State-aid.pdf.

(38)  Решение от 24 октомври 2013 г. по съединени дела Land Burgenland и др./Комисия, C-214/12 P, C-215/12 P и C-223/12 P, EU:C:2013:682.

(39)  Решение № 61/16/COL на Надзорния орган на ЕАСТ за приключване на официалната процедура по разследване относно възможна държавна помощ чрез лизинг на оптични влакна, използвани преди от името на НАТО, все още непубликувано, достъпно в интернет на: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/061-16-COL.pdf, точка 80.

(40)  Решение на Съда на ЕАСТ от 17 август 2012 г. по дело Asker Brygge/Надзорен орган на ЕАСТ, E-12/11, Сборник 2012 г., стр. 536, точка 81 и Решение № 061/16/COL на Надзорния орган на ЕАСТ за приключване на официалната процедура по разследване относно възможна държавна помощ чрез лизинг на оптични влакна, използвани преди от името на НАТО, все още непубликувано, точка 88.

(41)  Документ № 778453.

(42)  Документ № 716986, стр. 25.