ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 249

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
27 септември 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 година за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1601 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 септември 2017 година

за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209, параграф 1 и член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Планът за външни инвестиции (ПВИ) на Съюза предвижда създаването на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) като негов първи стълб, наред с техническа помощ като втори стълб и подобряване на инвестиционния климат и на цялостната политическа среда в държавите партньори като трети стълб.

(2)

Целта на ЕФУР е да се подкрепят инвестиции преди всичко в Африка и в държавите, обхванати от европейската политика за съседство, като средство, с което се допринася за изпълнението на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН) (наричана по-долу „Програмата до 2030 г.“), и по-специално изкореняването на бедността, както и на ангажиментите в рамките на наскоро преработената европейска политика за съседство. Като подкрепя този вид инвестиции, ЕФУР има за цел да отстрани конкретните социално-икономически първопричини за миграцията, включително незаконната миграция, и да допринесе за трайната реинтеграция на мигрантите, завръщащи се в техните държави на произход, а също така да укрепи транзитните и приемащите общности. ЕФУР като част от ПВИ следва също така да допринесе за изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата (наричано по-долу „Парижкото споразумение“).

(3)

Инвестициите по линия на ЕФУР следва да допълват и укрепват усилията, полагани в контекста на политиката на Съюза в областта на миграцията по отношение на трети държави, включително, когато е целесъобразно, прилагането на новата рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията.

(4)

ЕФУР следва да се ръководи от целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие, установени в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). ЕФУР следва също така да позволи на инвеститорите и частните дружества, и по-специално микро-, малките и средните предприятия, да допринасят по-ефективно за постигането на устойчиво развитие в държавите партньори, в съответствие с политиката на Съюза за развитие и европейската политика за съседство. ЕФУР следва да доведе до по-голяма допълняемост, до преодоляването на неефективността на пазара и на неоптималните инвестиционни ситуации, до осигуряването на новаторски продукти и до привличането на финансови средства от частния сектор. Операциите на ЕФУР следва да бъдат ясно отделени, като същевременно допълват други форми на подпомагане, включително операциите, свързани с мандата за външно кредитиране на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и нейната инициатива за икономическа устойчивост, както и Механизма за инвестиции, създаден съгласно Споразумението за партньорство между членовете на групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (2) (наричано по-долу „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“) (наричан по-долу „Механизмът за инвестиции в АКТБ“). Операциите на ЕФУР следва също така да допълват съществуващите дейности на други отговарящи на условията за допустимост финансови институции.

(5)

ЕФУР следва да допринася за изпълнението на Програмата до 2030 г., в която международната миграция е призната като многоизмерна реалност от съществено значение за развитието на държавите на произход, на транзитно преминаване и на местоназначение и която изисква съгласувани и всеобхватни ответни мерки, като същевременно се подчертава потенциалът на мигрантите да допринесат за приобщаващия растеж и устойчивото развитие. Инвестициите, подкрепяни от ЕФУР, следва да спомогнат за преодоляването на миграционния натиск, пораждан от бедност, конфликти, нестабилност, недостатъчно развитие, неравенство, нарушения на правата на човека, демографски растеж и липса на заетост и икономически възможности, както и от изменението на климата.

(6)

ЕФУР следва да е съобразен с ангажимента на Съюза по програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието и с договорените на международно равнище принципи на ефективност на развитието, установени на Четвъртия форум на високо равнище за ефективността на помощите в Пусан през 2011 г. (наричан по-долу „Партньорство от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие“) и потвърдени на Втората среща на високо равнище на Глобалното партньорство за ефективно сътрудничество за развитие, проведена в Найроби през 2016 г.

(7)

Предназначението на ЕФУР е в съответствие с глобалната стратегия на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, която включва предизвикателства като миграцията и устойчивостта в цялостната външна политика на Съюза, като гарантира, че външната политика на Съюза е изцяло съгласувана с целите на политиката за развитие, и като осигурява полезни взаимодействия с политиката на Съюза за развитие и европейската политика за съседство. Неговото предназначение е също така в съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз и с международното право в областта на правата на човека, което гарантира основан на правата на човека подход при предприемането на действия за справяне с принудителното разселване и с незаконната миграция.

(8)

ЕФУР следва да насърчава създаването на достойни работни места, икономическите възможности и предприемачеството, както и екологосъобразния и приобщаващ растеж, като се обръща особено внимание на равенството между половете и осигуряването на възможности за жените и младите хора в съответствие с Рамката на Съюза за равенство между половете и овластяване на жените: трансформиране на живота на момичетата и жените чрез външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г., като същевременно се укрепват принципите на правовата държава, доброто управление, правата на човека и равния достъп до природни ресурси и справедливото им използване.

(9)

Участието на частния сектор в сътрудничеството на Съюза с държавите партньори посредством ЕФУР следва да доведе до измеримо допълнително въздействие върху развитието без нарушения на пазара и следва да бъде икономически целесъобразно, основано на взаимна отчетност и споделяне на риска и разходите. Такъв вид участие следва да се основава на ангажимент спрямо договорените на международно равнище насоки и принципи, включително принципите за отговорно инвестиране и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, както и Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за многонационалните предприятия.

(10)

С цел изпълнение на политическите ангажименти на Съюза във връзка с изменението на климата, енергията от възобновяеми източници и ефективността на ресурсите най-малко 28 % от финансирането, отпуснато по линия на гаранцията от ЕФУР, следва да бъде предназначено за инвестиции от значение за тези сектори.

(11)

Действията съгласно настоящия регламент следва да бъдат планирани по такъв начин, че да отговарят на критериите за официална помощ за развитие (ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието към ОИСР (ОИСР—КПР), при отчитане на особеностите на развитието на частния сектор, да отразяват потребностите на държави, определени като засегнати от нестабилност или конфликт, на най-слабо развитите държави и на силно задлъжнелите бедни държави, както и да осигуряват подкрепа за инвестициите в държавите от южното и източното съседство.

(12)

В рамките на втория стълб на ПВИ Комисията следва да увеличи помощта с цел да помогне на държавите партньори да привлекат инвестиции чрез по-добро изготвяне и популяризиране на проекти, чрез разработване на по-голям брой проекти, подходящи за банково финансиране, и чрез представянето им на международната инвеститорска общност. Следва да бъде създаден интернет портал за проекти, който да представлява публично достъпна и лесна за използване база данни, с цел осигуряване на съответната информация за всеки проект.

(13)

В рамките на третия стълб на ПВИ и на съществуващите политически отношения на Съюза с държавите партньори Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-долу „върховният представител“) следва да поддържат диалози относно политиките, насочени към развитието на правни рамки, политики и институции, които насърчават икономическа стабилност, устойчиви инвестиции и приобщаващ растеж. Тези диалози относно политиките следва да обхващат, inter alia, борбата с корупцията, организираната престъпност и незаконните финансови потоци, доброто управление, включването на местните пазари, насърчаването на предприемачеството и на местните предприятия и зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава, както и политиките, съобразени с равенството между половете.

(14)

ЕФУР следва да се състои от платформи за регионални инвестиции, които следва да бъдат създадени въз основа на методите на работа, процедурите и структурите на съществуващите външни инструменти за смесено финансиране на Съюза и които следва да съчетават техните операции по смесено финансиране и гаранцията от ЕФУР. Гаранцията от ЕФУР следва да подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в държавите партньори в Африка и в съседните на Съюза държави.

(15)

Предвид констатациите на Сметната палата по отношение на използването на смесено финансиране във външната дейност на Съюза е от първостепенно значение смесеното финансиране да се използва, когато неговата добавена стойност може ясно да бъде доказана.

(16)

Следва да бъде създаден стратегически съвет на ЕФУР, който да подпомага Комисията при определянето на стратегически насоки и цялостни инвестиционни цели, както и при осигуряването на подходящ и разнообразен географски и тематичен обхват за инвестиционните прозорци. Стратегическият съвет следва да подпомага цялостната координация, взаимно допълване и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, между трите стълба на ПВИ, между ПВИ и другите усилия на Съюза в областта на миграцията и по изпълнението на Програмата до 2030 г., както и със съответните инструменти на Съюза за външно финансиране и съответните доверителни фондове на Съюза, и с операциите, свързани с мандата за външно кредитиране, управлявани от ЕИБ, включително инициативата за икономическа устойчивост на ЕИБ и Механизма за инвестиции в АКТБ, без да се засягат вътрешните правила на управление на ЕИБ.

(17)

Стратегическият съвет следва да се състои от представители на Комисията и на върховния представител, на всички държави членки и на ЕИБ. Европейският парламент следва да има статут на наблюдател. Финансиращите субекти, отговарящите на условията за допустимост партньори, държавите партньори, съответните регионални организации и други заинтересовани страни могат да получат статут на наблюдатели, ако е целесъобразно. Стратегическият съвет следва да приеме свой процедурен правилник. Процедурният правилник следва да установи рамката за участието на наблюдателите в зависимост от техния съответен статут и роля.

(18)

Комисията и ЕИБ следва да сключат споразумение, определящо условията за тяхното сътрудничество при управлението на гаранцията от ЕФУР, и следва да представят споразумението на стратегическия съвет.

(19)

Всяка платформа за регионални инвестиции следва да има оперативен съвет, който следва да използва опита на оперативните съвети на съществуващите механизми за смесено финансиране. Регионалните оперативни съвети следва да подпомагат Комисията при прилагането на настоящия регламент. Те следва да подкрепят Комисията при определянето и мониторинга на изпълнението на целите на регионалните и секторните инвестиции и на регионалните, секторните и тематичните инвестиционни прозорци, изготвянето на становища относно операциите за смесено финансиране и обсъждането на използването на гаранцията от ЕФУР в съответствие с инвестиционните прозорци, които ще бъдат определени.

(20)

Следва да се гарантира, че на Европейския парламент и на Съвета се предоставя в подходяща степен информация относно стратегическата ориентация при използването на гаранцията от ЕФУР чрез определянето на инвестиционни прозорци.

(21)

ЕФУР следва да функционира като инструмент за „обслужване на едно гише“ за получаване на предложения за финансиране от финансови институции и от публични или частни инвеститори и за предоставяне на широка финансова подкрепа за отговарящите на условията за допустимост инвестиции. Гаранцията от ЕФУР следва да бъде обезпечена от Гаранционния фонд на ЕФУР.

(22)

ЕФУР следва да използва иновативни инструменти за подпомагане на инвестициите и за включване на частния сектор, и по-специално микро-, малките и средните предприятия. Той следва също така да осигури възможност на европейските инвеститори и частни дружества, включително микро-, малките и средните предприятия, да участват по-ефективно в усилията за постигане на устойчиво развитие в държавите партньори. В това отношение следва да се вземат мерки във връзка със затрудненията и пречките пред инвестициите.

(23)

Гаранцията от ЕФУР следва да се използва приоритетно при финансирането на проекти, които имат силно въздействие върху създаването на работни места и при които съотношението между разходи и ползи повишава устойчивостта на инвестициите. Когато дадени операции получават подкрепа от гаранцията от ЕФУР, следва да се предприема задълбочена предварителна оценка на аспектите, свързани с околната среда, както и на финансовите и социалните аспекти. Гаранцията от ЕФУР не следва да се използва като заместител на отговорността на правителствата за предоставяне на основни обществени услуги.

(24)

Делегациите на Европейския съюз в държавите партньори следва да включват информация относно възможностите за финансиране от ЕФУР в своите комуникационни материали, насочени към гражданското общество и широката общественост, и да допринасят за съгласуваността между трите стълба на ПВИ.

(25)

Гаранцията от ЕФУР следва да бъде издавана на отговарящите на условията за допустимост партньори за операции по финансиране и инвестиране или за гаранционни инструменти за първоначален период до 31 декември 2020 г.

(26)

За да се осигури гъвкавост, да се повиши привлекателността за частния сектор и да се постигне максимално въздействие на инвестициите, е целесъобразно да се предвиди дерогация от правилата, свързани с методите за изпълнение на бюджета на Съюза, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3), чрез която отговарящите на условията за допустимост партньори, които са уредени от частното право органи, могат да бъдат също така органи, на които не е възложено осъществяването на публично-частно партньорство, както и уредени от частното право органи на държава партньор.

(27)

Комисията следва да сключва споразумения за гаранция от ЕФУР с отговарящите на условията за допустимост партньори, в които се предвиждат специални разпоредби, съгласно които им се издава гаранцията от ЕФУР. Тези споразумения за гаранция следва да съдържат правното основание за адекватно поделяне на риска, като по този начин бъдат осигурени стимули за предоставянето на финансиране от страна на отговарящите на условията за допустимост партньори и бъдат определени механизмите и процедурите при евентуални искания за плащане по гаранцията от ЕФУР.

(28)

Съюзът следва да предостави гаранция от 1 500 000 000 EUR за учредяване на гаранцията от ЕФУР. Държавите членки и други финансиращи субекти следва да бъдат приканени и занапред да участват в подпомагането на Гаранционния фонд на ЕФУР — под формата на парични средства — в случай на държави членки и други финансиращи субекти, или гаранции — в случай на държави членки, с цел увеличаване на ликвидния резерв, което ще създаде условия за увеличаване на общия размер на гаранцията от ЕФУР. Държавите членки, публичните финансови институции и други финансиращи субекти следва да бъдат приканени да предоставят допълнително финансиране за Гаранционния фонд на ЕФУР при условия, които следва да бъдат определени в споразумение, сключено между Комисията, действаща от името на Съюза, и съответния финансиращ субект.

(29)

Гаранционният фонд на ЕФУР следва да бъде създаден като ликвиден резерв в случай на искане за плащане по гаранцията от ЕФУР. За постигането на равнище, което отразява адекватно финансовите пасиви на Съюза във връзка с гаранцията от ЕФУР, Съюзът следва да осигури 750 000 000 EUR.

(30)

За да се увеличи въздействието на гаранцията от ЕФУР предвид потребностите в съответните региони, държавите членки и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) следва да имат възможност да участват с гаранции или парични средства.

(31)

Тъй като за целите на Гаранционния фонд на ЕФУР следва да се използват средствата от Европейския фонд за развитие (ЕФР), най-малко 400 000 000 EUR от покритието по гаранцията от ЕФУР следва да бъдат разпределени за инвестиции в отговарящите на условията за допустимост по 11-ия ЕФР (4) държави партньори през целия срок на използване на гаранцията от ЕФУР. Гаранцията от ЕФУР следва да стане налична само след като бъде потвърдено участие в размер на 400 000 000 EUR от средствата по 11-ия ЕФР за Гаранционния фонд на ЕФУР.

(32)

Тъй като за целите на Гаранционния фонд на ЕФУР следва да се използват средствата от Европейския инструмент за съседство, създаден с Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5), най-малко 100 000 000 EUR от покритието по гаранцията от ЕФУР следва да бъдат разпределени за инвестиции в държавите партньори от източното и южното съседство през целия срок на използване на гаранцията от ЕФУР.

(33)

Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета за операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, с цел осигуряване на пълна отчетност пред гражданите на Съюза и възможност за надзор и контрол от страна на Европейския парламент и на Съвета. Докладът следва да бъде публично оповестен, за да се даде възможност на съответните заинтересовани страни, включително гражданското общество, да изразят становищата си. Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Гаранционния фонд на ЕФУР, за да се осигурят отчетност и прозрачност. Комисията следва също така да информира Съвета на министрите АКТБ—ЕС и Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС за използването на средствата от ЕФР.

(34)

За да се гарантират мониторингът и отчетността на ЕФУР и на ПВИ, Европейският парламент или Съветът следва да могат да организират изслушвания като част от диалога с Комисията, върховния представител, ЕИБ и други отговарящи на условията за допустимост финансови институции, както и с частния сектор и организации на гражданското общество.

(35)

С цел да се вземат предвид извлечените поуки и да се даде възможност за по-нататъшното развитие на ЕФУР функционирането на ЕФУР и използването на Гаранционния фонд на ЕФУР следва да бъдат оценявани от Комисията и от външни оценители и ежегодно да бъдат обект на процес на консултации със съответните заинтересовани страни, включително организации на гражданското общество. Прилагането на настоящия регламент следва да се подлага на независима оценка, за да се прецени нивото на съответствие на изпълнението с правното основание и да се установят приложимостта и практическото значение на настоящия регламент за постигането на целите му.

(36)

С цел защита на финансовите интереси на Съюза Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разполага с правомощия да извършва разследвания в съответствие с регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (6) и (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (7) и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8), за да установи дали е налице измама, корупция, изпиране на пари или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка с операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

(37)

Операциите по финансиране и инвестиране, подкрепени от ЕФУР, следва да са съобразени — при отчитане на евентуалното ѝ осъвременяване — с политиката на Съюза относно юрисдикциите, които не оказват съдействие за данъчни цели, така както е определена в приложимите правни актове на Съюза и в заключенията на Съвета, по-специално в заключенията на Съвета от 8 ноември 2016 г. и в приложението към тях,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се създават Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член настоящият регламент предвижда Комисията, действаща от името на Съюза, да сключва споразумения за гаранция от ЕФУР с отговарящи на условията за допустимост партньори по смисъла на член 11.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„платформи за регионални инвестиции“ означава инструменти за смесено финансиране в съответствие с член 4, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета (9) и с член 40 от Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета (10) за участие от 11-ия ЕФР в съчетание с издаване на гаранцията от ЕФУР, както е предвидено в член 7 от настоящия регламент;

2)

„инвестиционен прозорец“ означава целева област за подкрепа по линия на гаранцията от ЕФУР за портфейлни инвестиции в конкретни региони, държави или сектори, която се реализира чрез платформите за регионални инвестиции;

3)

„финансиращ субект“ означава държава членка, международна финансова институция или публична институция на държава членка, обществена агенция или други субекти, които участват в Гаранционния фонд на ЕФУР с безвъзмездни парични средства или с гаранции;

4)

„държава партньор“ означава държава, която е страна по Споразумението за партньорство АКТБ-ЕС, държава, посочена в приложение I към Регламент (ЕС) № 232/2014, или държава, отговаряща на условията за допустимост за географско сътрудничество съгласно Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета (11);

5)

„допълняемост“ означава принцип, който гарантира, че подкрепата чрез гаранцията от ЕФУР допринася за устойчивото развитие чрез операции, които не биха могли да бъдат осъществени без гаранцията от ЕФУР или които постигат положителни резултати, надхвърлящи това, което би могло да бъде постигнато без нея. Допълняемостта означава също така привличане на финансиране от частния сектор и предприемане на мерки срещу неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации, както и подобряване на качеството, устойчивостта, въздействието или мащаба на дадена инвестиция. Чрез този принцип също така се гарантира, че операциите по линия на гаранцията от ЕФУР не заменят подкрепата от държава членка, частно финансиране, друга финансова намеса на Съюза или международна финансова намеса и предотвратяват изместването на други публични или частни инвестиции. Подкрепените от гаранцията от ЕФУР проекти обикновено имат по-висок рисков профил от портфейла на инвестициите, подкрепяни от отговарящите на условията за допустимост партньори съгласно техните обичайни инвестиционни политики без гаранцията от ЕФУР.

ГЛАВА II

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Член 3

Предназначение

1.   Предназначението на ЕФУР като интегриран финансов пакет, осигуряващ капацитет за финансиране под формата на безвъзмездни средства, гаранции и други финансови инструменти на отговарящите на условията за допустимост партньори, е да подкрепя инвестициите и подобрения достъп до финансиране главно в Африка и в съседните на Съюза държави с цел насърчаване на устойчиво и приобщаващо икономическо и социално развитие и развиване на социално-икономическата устойчивост на държавите партньори, включително, когато е целесъобразно, в контекста на европейската политика за съседство и новата рамка за партньорство с трети държави в рамките на европейската програма за миграцията, като се обръща особено внимание върху устойчивия и приобщаващ растеж, върху създаването на достойни работни места, върху равенството между половете и осигуряването на възможности за младите хора и жените и върху социално-икономическите сектори и микро-, малките и средните предприятия, като същевременно се обезпечава по-голяма допълняемост, осигуряват се новаторски продукти и се привлича финансиране от частния сектор.

2.   ЕФУР се ръководи от целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 ДЕС, и на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие, установени в член 208 ДФЕС, както и от принципите на ефективност на развитието, договорени на международно равнище. ЕФУР допринася за постигането на целите за устойчиво развитие на Програмата до 2030 г., и по-специално изкореняването на бедността, и когато е приложимо — за изпълнението на европейската политика за съседство, като по този начин се работи за отстраняването на конкретните социално-икономически първопричини за миграцията и се насърчава трайната реинтеграция на мигрантите, завръщащи се в техните държави на произход, а също така се укрепват транзитните и приемащите общности.

3.   ЕФУР допринася за изпълнението на Парижкото споразумение, като насочва също така инвестиции към секторите, които подпомагат смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях.

4.   ЕФУР съответства на целите, определени в инструментите за външно финансиране, създадени с регламенти (ЕС) № 232/2014, (ЕС) № 233/2014 и (ЕС) 2015/323, както и на приоритетите, посочени в националните или регионални програми и стратегически документи, ако има такива.

Член 4

Структура на ЕФУР

1.   ЕФУР се състои от платформи за регионални инвестиции, създадени въз основа на методите на работа, процедурите и структурите на съществуващите външни инструменти за смесено финансиране на Съюза, които съчетават техните операции по смесено финансиране с операциите по линия на гаранцията от ЕФУР.

2.   ЕФУР се управлява от Комисията. За целите на оперативното управление на гаранцията от ЕФУР Комисията работи в тясно сътрудничество с ЕИБ, като се ползва с подкрепата на другите отговарящи на условията за допустимост партньори. За тази цел се създава група за техническа оценка на гаранцията от ЕФУР.

Член 5

Стратегически съвет за ЕФУР

1.   При управлението на ЕФУР Комисията се консултира със стратегически съвет.

2.   Стратегическият съвет консултира Комисията относно стратегическата ориентация и приоритети на инвестициите по линия на гаранцията от ЕФУР и допринася за тяхното съгласуване с ръководните принципи и целите на външната дейност на Съюза, политиката за развитие и европейската политика за съседство, както и с предназначението на ЕФУР, посочено в член 3. Той също така подпомага Комисията при определянето на общи инвестиционни цели по отношение на използването на гаранцията от ЕФУР, осигурява мониторинга на подходящ и разнообразен географски и тематичен обхват за инвестиционните прозорци, като същевременно се отделя специално внимание на държавите, определени като засегнати от нестабилност или конфликт, на най-слабо развитите държави и на силно задлъжнелите бедни държави.

3.   Стратегическият съвет подпомага също така цялостната координация, взаимно допълване и съгласуваност между платформите за регионални инвестиции, между трите стълба на ПВИ, между ПВИ и другите усилия на Съюза в областта на миграцията и по изпълнението на Програмата до 2030 г., както и със съответните инструменти на Съюза за външно финансиране и съответните доверителни фондове на Съюза, и с операциите, свързани с мандата за външно кредитиране, управлявани от ЕИБ, включително инициативата за икономическа устойчивост на ЕИБ и Механизма за инвестиции в АКТБ, без да се засягат вътрешните правила на управление на ЕИБ.

4.   Стратегическият съвет се състои от представители на Комисията и на върховния представител, на всички държави членки и на ЕИБ. Европейският парламент има статут на наблюдател. Финансиращите субекти, отговарящите на условията за допустимост партньори, държавите партньори, съответните регионални организации и други заинтересовани страни могат да получат статут на наблюдатели, когато е целесъобразно. Преди включването на нов наблюдател се провеждат консултации със стратегическия съвет. Стратегическият съвет се председателства съвместно от Комисията и от върховния представител.

5.   Стратегическият съвет заседава най-малко два пъти годишно, като когато е възможно, приема становищата си с консенсус. Допълнителни заседания могат да бъдат организирани по всяко време от председателя или по искане на една трета от членовете на стратегическия съвет. Когато не може да бъде постигнат консенсус, се прилагат правилата относно правата на глас, договорени на първото заседание на стратегическия съвет и установени в неговия процедурен правилник. Правата на глас са надлежно съобразени с източника на финансиране. Процедурният правилник определя рамката по отношение на ролята на наблюдателите. Протоколите и дневният ред на заседанията на стратегическия съвет се оповестяват публично след приемането им.

6.   Комисията докладва ежегодно на стратегическия съвет относно постигнатия напредък в използването на ЕФУР. Стратегическият съвет редовно организира консултация със съответните заинтересовани страни относно стратегическата ориентация и използването на ЕФУР.

7.   По време на срока на използване на ЕФУР стратегическият съвет възможно най-бързо приема и публикува насоки, в които се указва как трябва да се осигури съответствието на операциите на ЕФУР с целите и критериите за допустимост, установени в член 9.

8.   В своите стратегически насоки стратегическият съвет взема надлежно предвид относимите резолюции на Европейския парламент и относимите решения и заключения на Съвета.

Член 6

Регионални оперативни съвети

Всяка платформа за регионални инвестиции има оперативен съвет. Регионалните оперативни съвети подпомагат Комисията на равнище изпълнение при определянето на регионалните и секторните инвестиционни цели и на регионалните, секторните и тематичните инвестиционни прозорци и изготвят становища относно операциите за смесено финансиране и използването на гаранцията от ЕФУР.

ГЛАВА III

ГАРАНЦИЯ ОТ ЕФУР И ГАРАНЦИОНЕН ФОНД НА ЕФУР

Член 7

Гаранция от ЕФУР

1.   Съюзът издава, след внимателно проучване на осъществимостта на даден проект, неотменима и безусловна гаранция при първо поискване за отговарящ на условията за допустимост партньор за операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

2.   Гаранцията от ЕФУР подкрепя операциите по финансиране и инвестиране в държавите партньори в Африка и в съседните на Съюза държави.

3.   Гаранцията от ЕФУР се издава като гаранция при първо поискване по отношение на инструментите, посочени в член 10, и в съответствие с критериите за допустимост, установени в член 9.

Член 8

Изисквания за използването на гаранцията от ЕФУР

1.   Издаването на гаранция от ЕФУР зависи от сключването на съответно споразумение за гаранция от ЕФУР между Комисията, действаща от името на Съюза, и отговарящ на условията за допустимост партньор.

2.   Инвестиционният период, през който споразуменията за гаранция от ЕФУР за подкрепа на операции по финансиране и инвестиране могат да бъдат сключвани с отговарящи на условията за допустимост партньори, продължава до 31 декември 2020 г.

3.   Максималният разрешен срок, в който отговарящите на условията за допустимост партньори могат да сключват споразумения със съфинансиращи партньори от частния сектор, с финансови посредници или с крайни бенефициери, е четири години след датата на сключването на съответното споразумение за гаранцията от ЕФУР.

Член 9

Критерии за допустимост за използването на гаранцията от ЕФУР

1.   Допустимите операции по финансиране и инвестиране, които могат да бъдат подкрепени чрез гаранцията от ЕФУР в съответствие с предназначението на ЕФУР, установено в член 3, трябва да са последователни и съгласувани с политиките на Съюза, по-специално с политиката на Съюза за развитие и европейската политика за съседство, както и със стратегиите и политиките на държавите партньори. При тези операции се отчитат други форми на подкрепа от Съюза и международна подкрепа, за да се осигури взаимно допълване с други инициативи, и се подкрепят следните цели:

а)

допринасяне за устойчиво развитие в неговото икономическо, социално и свързано с околната среда измерение и за изпълнението на Програмата до 2030 г., а когато е целесъобразно, на европейската политика за съседство, като се обръща особено внимание върху изкореняването на бедността, създаването на достойни работни места, икономическите възможности, уменията и предприемачеството, като се насърчава по-специално постигането на равенство между половете и осигуряването на възможности за жените и младите хора, като същевременно се зачитат и утвърждават принципите на правовата държава, доброто управление и правата на човека;

б)

допринасяне за изпълнението на политиката на Съюза в областта на миграцията, включително, когато е приложимо, новата рамка за партньорство с трети държави по европейската програма за миграцията;

в)

допринасяне, чрез насърчаване на устойчивото развитие, за отстраняването на конкретните първопричини за миграцията, включително незаконната миграция, както и за укрепване на устойчивостта на транзитните и приемащите общности, и допринасяне за трайната реинтеграция на мигрантите, завръщащи се в техните държави на произход, като се отдава дължимото внимание на утвърждаването на принципите на правовата държава, доброто управление и правата на човека;

г)

укрепване на социално-икономическите сектори и области и свързаната публична и частна инфраструктура, включително възобновяема и устойчива енергия, управление на водите и отпадъците, транспорт, информационни и комуникационни технологии, както и околна среда, устойчиво използване на природните ресурси, устойчиво селско стопанство и син растеж, социална инфраструктура, здравеопазване и човешки капитал, с цел подобряване на социално-икономическата среда;

д)

предоставяне на финансиране и подкрепа за развитието на частния и кооперативния сектор, като се обръща особено внимание на местните дружества и микро-, малките и средните предприятия, като същевременно се преодолява неефективността на пазара, ограничават се нарушенията на пазара и се насърчава приноса на европейските дружества за постигане на целите на ЕФУР;

е)

преодоляване на затрудненията пред частните инвестиции чрез осигуряване на финансови инструменти, които могат да бъдат деноминирани в местната валута на съответната държава партньор, включително гаранции за първа загуба на равнище портфолио, гаранции за проекти на частния сектор, като гаранции по заеми за малки и средни предприятия и гаранции за специфични рискове за инфраструктурни проекти и други рискови капитали;

ж)

привличане на финансиране от частния сектор, като се обръща особено внимание на микро-, малките и средните предприятия, чрез преодоляване на затрудненията и пречките пред инвестициите;

з)

допринасяне за действията в областта на климата и опазването и управлението на околната среда, като по този начин се генерират съпътстващи ползи за климата, чрез разпределянето на най-малко 28 % от финансирането за инвестиции, които допринасят за действията в областта на климата, енергията от възобновяеми източници и ефективността на ресурсите.

2.   Гаранцията от ЕФУР подкрепя операции по финансиране и инвестиране, чрез които се преодоляват неефективността на пазара или неоптималните инвестиционни ситуации и които:

а)

осигуряват допълняемост;

б)

се допълват взаимно с други инициативи, като се обезпечава ясно отделяне на операциите по линия на гаранцията от ЕФУР, по-специално от операциите, свързани с мандата за външно кредитиране, управлявани от ЕИБ;

в)

гарантират съгласуваност на интересите чрез осигуряване на подходящо споделяне на риска между съответния отговарящ на условията за допустимост партньор и други потенциални партньори;

г)

са икономически и финансово жизнеспособни, при надлежно отчитане на възможна подкрепа и съфинансиране от частни и публични партньори по проекта, като същевременно се вземат предвид конкретната оперативна среда и капацитетът на държавите, определени като засегнати от нестабилност или конфликт, най-слабо развитите държави и силно задлъжнелите бедни държави, за които може да се предоставят по-благоприятни условия;

д)

са жизнеспособни от техническа гледна точка и устойчиви от гледна точка на околната среда и от социална гледна точка;

е)

оптимизират, когато е възможно, мобилизирането на капитали от частния сектор;

ж)

са съобразени с принципите на ефективност на развитието, установени в Партньорството от Пусан за ефективно сътрудничество за развитие и потвърдени отново в Найроби през 2016 г., включително принципите на ангажираност, привеждане в съответствие, съсредоточаване върху резултатите, прозрачност и взаимна отчетност, както и целта за премахване на обвързаността на помощта;

з)

са планирани така, че да отговарят на критериите за ОПР, установени от ОИСР—КПР, като се вземат предвид особеностите на развитието на частния сектор; и

и)

се изпълняват при пълно зачитане на договорените на международно равнище насоки, принципи и конвенции, включително принципите за отговорно инвестиране, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, Принципите за отговорно инвестиране в селскостопанските и продоволствените системи на Организацията на ООН за прехрана и земеделие и конвенциите на Международната организация на труда, както и на международното право в областта на правата на човека.

3.   Операциите по финансиране и инвестиране могат да комбинират, в зависимост от конкретния случай, финансиране от различни инструменти на Съюза до степен, необходима за успеха на инвестиционния проект, подкрепен от ЕФУР, и доколкото това не води до намалено финансиране за другите цели за развитие.

4.   Комисията определя, като взема надлежно предвид становището на стратегическия съвет, след консултация с оперативните съвети и след като информира Европейския парламент и Съвета, инвестиционните прозорци за конкретни региони, конкретни държави партньори или за двете, за конкретни сектори или за конкретни проекти, за конкретни категории крайни бенефициери или за двете, които да бъдат финансирани чрез инструментите, посочени в член 10, покрити от гаранцията от ЕФУР до определен фиксиран размер. В информацията, предоставена от Комисията на Европейския парламент и на Съвета, се посочва по какъв начин са съгласувани инвестиционните прозорци с изискванията, установени в член 3 и в настоящия член, и се включват подробни данни относно приоритетите им на финансиране. ЕИБ следва да представи писмено становище по банковите въпроси, което се прилага към всяко предложение за инвестиционни прозорци. Всички искания за финансова подкрепа в рамките на инвестиционните прозорци се отправят към Комисията.

Изборът на инвестиционни прозорци се обосновава надлежно с анализ на неефективността на пазара или на неоптималните инвестиционни ситуации. Този анализ се извършва от Комисията в сътрудничество с потенциално отговарящи на условията за допустимост партньори и заинтересовани страни.

В рамките на Платформата за инвестиции в Африка значителна част от гаранцията от ЕФУР се разпределя за нестабилни и засегнати от конфликт държави, държави без излаз на море и най-слабо развити държави.

5.   Комисията прави оценка на операциите, подкрепени от гаранцията от ЕФУР, като ги съпоставя с критериите за допустимост, установени в параграфи 1 и 2, и като използва, когато това е възможно, съществуващите системи за измерване на резултатите, с които разполагат отговарящите на условията за допустимост партньори. Комисията ежегодно публикува резултата от оценката си на всеки инвестиционен прозорец.

Член 10

Инструменти, отговарящи на критериите за допустимост за получаване на гаранцията от ЕФУР

1.   Гаранцията от ЕФУР се използва за покриване на рискове при следните инструменти:

а)

заеми, включително заеми в местна валута;

б)

гаранции;

в)

насрещни гаранции;

г)

инструменти на капиталовия пазар;

д)

всякакви други форми на финансиране или инструменти за кредитно подобрение, застраховане и капиталови или квазикапиталови участия.

2.   Отговарящите на условията за допустимост партньори могат да предоставят инструментите, изброени в параграф 1, в рамките на инвестиционен прозорец или отделен проект, управляван от отговарящ на условията за допустимост партньор. Те могат да бъдат предоставяни в полза на държави партньори, включително държави, засегнати от нестабилност или конфликт, или държави, изправени пред предизвикателства, свързани с реконструкция и възстановяване след конфликт, и в полза на институции на тези държави партньори, включително техни публични национални и частни местни банки и финансови институции, както и в полза на субекти от частния сектор на тези държави партньори. В държави, засегнати от нестабилност или конфликт, и в други държави, когато това е оправдано, може да се предостави подкрепа за инвестициите на публичния сектор, които оказват съответно въздействие върху развитието на частния сектор.

Член 11

Критерии за допустимост и подбор на партньори

1.   За целите на гаранцията от ЕФУР отговарящи на условията за допустимост партньори са:

а)

ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд;

б)

публичноправни органи;

в)

международни организации и агенциите им;

г)

уредени от частното право органи с функции в предоставянето на обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;

д)

органи, уредени от частното право на държава членка, които предоставят подходящи финансови гаранции, чрез дерогация от член 58, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

е)

органи, уредени от частното право на държава партньор, които предоставят подходящи финансови гаранции, чрез дерогация от член 58, параграф 1, буква в), подточка vii) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   Отговарящите на условията за допустимост партньори трябва да спазват правилата и условията, предвидени в член 60 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. При органите, уредени от частното право на държава членка или на държава партньор, се дава приоритет на органите, които разкриват информация, свързана с критериите, свързани с околната среда, социалната област и корпоративното управление.

Гаранцията от ЕФУР се използва, когато това е възможно, под ръководството на европейски партньор, отговарящ на условията за допустимост, в съответствие с критериите, определени в настоящия регламент. Комисията осигурява ефективно, ефикасно и справедливо използване на наличните ресурси между отговарящите на условията за допустимост партньори, като същевременно насърчава сътрудничеството между тях.

Комисията осигурява справедливото третиране на всички отговарящи на условията за допустимост партньори и полага необходимите усилия за избягването на конфликт на интереси през срока на използване на ЕФУР. За да се осигури взаимно допълване, Комисията може да изиска отговарящите на условията за допустимост партньори да предоставят съответна информация за операциите си, които не са свързани с ЕФУР.

3.   Комисията избира отговарящите на условията за допустимост партньори в съответствие с член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4.   Европейският парламент или Съветът могат да поканят отговарящите на условията за допустимост партньори за размяна на мнения относно операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент.

Член 12

Покритие и условия на гаранцията от ЕФУР

1.   Без да се засяга параграф 2, гаранцията от ЕФУР в нито един момент не надвишава 1 500 000 000 EUR.

2.   Държавите членки и държавите от ЕАСТ могат да участват в Гаранционния фонд на ЕФУР под формата на гаранции или на парични средства. В зависимост от становището на стратегическия съвет и от одобрението на Комисията, други финансиращи субекти могат да участват под формата на парични средства.

Комисията информира без забавяне Европейския парламент и Съвета за потвърденото участие.

Размерът на гаранцията от ЕФУР, надвишаващ сумата, посочена в параграф 1, се предоставя от името на Съюза.

Общите нетни плащания от общия бюджет на Съюза по гаранцията от ЕФУР не надвишават 1 500 000 000 EUR. Без да се засяга параграф 4, плащания по искания за плащане по гаранцията се извършват, когато е необходимо, от участващите държави членки или от други финансиращи субекти на база pari passu със Съюза.

Между Комисията, която действа от името на Съюза, и финансиращия субект се сключва споразумение за финансиране, което съдържа по-специално разпоредби относно условията за плащане.

3.   Гаранцията от ЕФУР става налична едва когато бъде потвърдено участие в парични средства в размер на 400 000 000 EUR от 11-ия ЕФР в общия бюджет на Съюза.

4.   Участието от държавите членки под формата на гаранция може да бъде поискано само за плащания по искания за плащане по гаранцията, след като финансирането от общия бюджет на Съюза, увеличено с всяко друго участие в парични средства, е било използвано за плащания по искания за плащане по гаранцията.

По искане на държавите членки в стратегическия съвет участието им може да бъде заделено за започването на проекти в конкретни региони, държави, сектори или съществуващи инвестиционни прозорци.

Всяко участие може да се използва за покриване на искания за плащане по гаранцията, независимо за какво е било заделено.

5.   Най-малко 400 000 000 EUR от покритието по гаранцията от ЕФУР се разпределят за инвестиции в отговарящите на условията за допустимост съгласно 11-ия ЕФР държави партньори, през целия срок на използване на гаранцията от ЕФУР, в съответствие с целите на Споразумението за партньорство АКТБ – ЕС.

6.   Най-малко 100 000 000 EUR от покритието по гаранцията от ЕФУР се разпределят за инвестиции в държави партньори от източното и южното съседство в съответствие с Регламент (ЕС) № 232/2014.

Член 13

Изпълнение на споразуменията за гаранция от ЕФУР

1.   Комисията, като действа от името на Съюза, сключва споразумения за гаранция от ЕФУР с отговарящи на условията за допустимост партньори, избрани съгласно член 11 и параграф 4 от настоящия член, относно издаването на гаранция от ЕФУР, която е безусловна, неотменима, при първо поискване и в полза на избрания отговарящ на условията за допустимост партньор.

2.   За всеки инвестиционен прозорец се сключват едно или повече споразумения за гаранция от ЕФУР между Комисията и избрания(-те) отговарящ(и) на условията за допустимост партньор(и). За да се отговори на конкретни потребности, гаранцията от ЕФУР може да се издава за отделни операции по финансиране или инвестиране. Споразумения могат да бъдат сключвани с консорциум от два или повече отговарящи на условията за допустимост партньори.

Всички споразумения за гаранция от ЕФУР се предоставят при поискване на Европейския парламент и на Съвета, като се взема предвид защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

3.   Споразуменията за гаранция от ЕФУР съдържат по-специално следното:

а)

подробни правила относно издаването на гаранцията от ЕФУР, включително договорености за покритието и определеното ѝ покритие на портфолио и на проектите по конкретни видове инструменти, както и анализ на риска на проектите и на портфолиото на проектите, включително на секторно, регионално и национално равнище;

б)

целите и предназначението на настоящия регламент, оценка на потребностите и информация за очакваните резултати, като се взема предвид насърчаването на корпоративна социална отговорност и отговорно стопанско поведение, включително по-специално чрез спазването на договорените на международно равнище насоки, принципи и правни инструменти, посочени в член 9, параграф 2, буква и);

в)

възнаграждението за гаранцията, което трябва да отразява нивото на риска, и възможността в надлежно обосновани случаи възнаграждението да бъде частично субсидирано с цел предоставяне на по-благоприятни условия, по-специално в държавите, посочени в член 9, параграф 2, буква г);

г)

изисквания за използването на гаранцията от ЕФУР, включително условията за плащане, например конкретните срокове, лихвите по дължими суми, разходите и разноските по събиране и евентуално необходимите договорености за ликвидност;

д)

процедури за предявяване на вземания, включително, но не само основанията за това и сроковете на изчакване, както и процедури за събиране на вземанията;

е)

задълженията за мониторинг, докладване и оценка съгласно членове 16 и 17;

ж)

ясни и достъпни процедури за подаване на жалби от трети лица, които биха могли да бъдат засегнати от изпълнението на проекти, ползващи се с подкрепата на гаранцията от ЕФУР.

4.   При сключването на споразуменията за гаранция от ЕФУР с отговарящи на условията за допустимост партньори Комисията взема надлежно предвид:

а)

консултациите и насоките на стратегическия съвет и регионалните оперативни съвети в съответствие с членове 5 и 6;

б)

целите на инвестиционния прозорец;

в)

опита и оперативния и финансов капацитет на отговарящия на условията за допустимост партньор, както и капацитета му за управление на риска;

г)

размера на собствените средства и съфинансирането от частния сектор, които отговарящият на условията за допустимост партньор е готов да мобилизира за инвестиционния прозорец.

5.   Отговарящият на условията за допустимост партньор одобрява операциите по финансиране и инвестиране съгласно своите собствени правила и процедури, както и в съответствие с условията на споразумението за гаранция от ЕФУР.

6.   Гаранцията от ЕФУР може да покрива:

а)

за кредитни инструменти – главницата заедно с всички лихви и суми, дължими на избрания отговарящ на условията за допустимост партньор, които той не е получил в съответствие с условията на операциите по финансиране в случай на неизпълнение;

б)

за капиталови инвестиции – инвестираните суми и свързаните с тях разходи за финансиране;

в)

за други операции по финансиране и инвестиране, посочени в член 9, параграф 2 – използваните суми и свързаните с тях разходи за финансиране;

г)

всички съответни разходи и разходи по събиране на вземания в случай на неизпълнение, освен ако не са приспаднати от постъпленията от събраните суми.

7.   В споразуменията за гаранция от ЕФУР се определят подробни правила за покритието, изискванията, критериите за допустимост, отговарящите на условията за допустимост партньори и процедурите.

Член 14

Гаранционен фонд на ЕФУР

1.   Гаранционният фонд на ЕФУР представлява ликвиден резерв, от който се плаща на отговарящите на условията за допустимост партньори в случай на искане за плащане по гаранцията от ЕФУР съгласно съответното споразумение за гаранция от ЕФУР.

2.   Гаранционният фонд на ЕФУР се финансира чрез:

а)

участие от общия бюджет на Съюза и от други източници;

б)

доброволно участие от държавите членки и други финансиращи субекти;

в)

приходи от инвестирани ресурси на Гаранционния фонд на ЕФУР;

г)

суми, събрани от неизправни длъжници в съответствие с разпоредбите относно събирането на вземания, предвидени в споразуменията за гаранция от ЕФУР;

д)

приходи и всякакви други плащания, получени от Съюза в съответствие със споразуменията за гаранция от ЕФУР.

3.   Приходите от Гаранционния фонд на ЕФУР, предвидени в параграф 2, букви в) и д) от настоящия член, представляват вътрешни целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

4.   Ресурсите на Гаранционния фонд на ЕФУР, посочени в параграф 2, се управляват пряко от Комисията и се инвестират в съответствие с принципа на добро финансово управление при спазване на подходящи пруденциални правила. До 30 юни 2019 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета независима външна оценка на предимствата и недостатъците на поверяването на финансовото управление на активите на гаранционния фонд за външни действия, създаден с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 (12), и на ЕФУР на Комисията, на ЕИБ, или и на съчетание от двата модела, като се вземат предвид съответните технически и институционални критерии, използвани при съпоставката на услуги, свързани с управлението на активи, включително по отношение на техническата инфраструктура, съпоставката на разходите за предоставяните услуги, институционалната структура, докладването, резултатите, отчетността и експертния опит на всяка от институциите и на другите мандати за управление на активи за общия бюджета на Съюза. Оценката се придружава, когато е целесъобразно, от законодателно предложение.

5.   Постъпленията в Гаранционния фонд на ЕФУР се използват за постигане на подходящо равнище на финансиране за покриване на всички задължения по гаранцията от ЕФУР. Равнището на финансиране е 50 % от общите задължения по гаранцията от ЕФУР, покрити от общия бюджет на Съюза.

6.   След оценка на това доколко е подходящо равнището на Гаранционния фонд на ЕФУР в съответствие с доклада, предвиден в член 15, параграф 3, се извършват следните плащания:

а)

без за се засяга параграф 8 от настоящия член, всеки излишък се изплаща към общия бюджет на Съюза;

б)

всяко попълване на средствата на Гаранционния фонд на ЕФУР се изплаща чрез годишни траншове в рамките на максимален срок, не по-дълъг от три години, започващ през година n + 1.

7.   Считано от 1 януари 2021 г., ако в резултат на искания за плащане по гаранцията от ЕФУР равнището на Гаранционния фонд на ЕФУР спадне под 50 % от равнището на финансиране, посочено в параграф 5, Комисията представя доклад за:

а)

причината за недостига, включващ подробни обяснения; и

б)

когато се прецени за необходимо, евентуални извънредни мерки, които могат да бъдат необходими за попълване на Гаранционния фонд на ЕФУР.

8.   След постъпило искане за плащане по гаранцията от ЕФУР постъпленията в Гаранционния фонд на ЕФУР, предвидени в параграф 2, букви в), г) и д) от настоящия член, които надвишават необходимите ресурси за постигане на равнището на финансиране, посочено в параграф 5 от настоящия член, или всеки излишък, предвиден в параграф 6, буква а) от настоящия член, първо се използват в рамките на максималния срок, предвиден в член 8, параграф 3, за възстановяване на гаранцията от ЕФУР до първоначалния ѝ размер.

Член 15

Финансиране на Гаранционния фонд на ЕФУР от общия бюджет на Съюза

От общия бюджет на Съюза се осигурява участие в размер на 350 000 000 EUR.

ГЛАВА IV

ДОКЛАДВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Член 16

Докладване и отчитане

1.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР. Докладът се оповестява публично. Той съдържа следните елементи:

а)

оценка на резултатите, които допринасят за изпълнението на предназначението и целите на ЕФУР, установени съответно в член 3 и член 9, параграфи 1 и 2;

б)

оценка на текущите операции по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на секторно, държавно и регионално равнище и тяхното съответствие с настоящия регламент, включително на мерките с оглед на риска и тяхното въздействие върху финансовата и икономическата стабилност на партньорите;

в)

оценка, въз основа на показатели в съответствие с член 9, параграф 5, на допълняемостта и добавената стойност, мобилизирането на ресурси от частния сектор, прогнозните и действителните крайни резултати и резултатите и въздействието на операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, на обобщено равнище, включително въздействието върху създаването на достойни работни места, изкореняването на бедността, както и върху начина, по който се работи за отстраняване на първопричините за миграцията, включително на незаконната миграция; тази оценка включва анализ на операциите, покрити от гаранцията от ЕФУР, от гледна точка на равенството между половете, основана на обективни факти и на разбити по пол данни, когато е възможно;

г)

оценка на съответствието с изискванията относно използването на гаранцията от ЕФУР, както и с достигането на основните показатели за резултатите от изпълнението, определени за всяко представено предложение;

д)

оценка на ефекта на ливъридж, постигнат чрез операциите, покрити от гаранцията от ЕФУР;

е)

размер на финансовите средства, прехвърлени на бенефициерите, и оценка на операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от всеки отговарящ на условията за допустимост партньор, на обобщено равнище;

ж)

оценка на допълняемостта и на добавената стойност на операциите по финансиране и инвестиране, извършвани от отговарящите на условията за допустимост партньори, и на обобщения риск, свързан с тези операции;

з)

подробна информация за исканията за плащане по гаранцията от ЕФУР, за загубите, възвращаемостта, събраните суми и други получени плащания, както и за общата експозиция на риск;

и)

финансовите отчети за одитираните от независим външен одитор операции по финансиране и инвестиране, извършвани от отговарящите на условията за допустимост партньори и обхванати от настоящия регламент;

й)

оценка на полезните взаимодействия и взаимното допълване между операциите, покрити от гаранцията от ЕФУР, и действията в рамките на втория и третия стълб на ПВИ, основана на относими съществуващи доклади, особено по отношение на постигнатия напредък в областта на доброто управление, включително по отношение на борбата с корупцията и незаконните финансови потоци, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава и политиките, насочени към постигане на равенство между половете, както и за насърчаването на предприемачеството, стопанската среда на местно равнище и местните финансови пазари;

к)

оценка на съответствието на операциите по линия на гаранцията от ЕФУР с принципите на ефективност на развитието, договорени на международно равнище;

л)

оценка на възнаграждението за гаранциите и на прилагането на член 22.

2.   За целите на отчитането на Комисията, за докладването от нейна страна за рисковете, покрити от гаранцията от ЕФУР, и за извършваното от нея управление на Гаранционния фонд на ЕФУР отговарящите на условията за допустимост партньори, с които е сключено споразумение за гаранция от ЕФУР, предоставят на Комисията и на Сметната палата финансовите отчети за одитираните от независим външен одитор операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които съдържат inter alia информация за:

а)

оценка на риска, свързан с операциите по финансиране и инвестиране на отговарящите на условията за допустимост партньори, включително информация за пасивите на Съюза, изчислени съгласно счетоводните правила на Съюза, установени от счетоводителя на Комисията въз основа на международно приетите счетоводни стандарти за публичния сектор;

б)

текущите финансови задължения на Съюза, произтичащи от гаранцията от ЕФУР, предназначена за отговарящите на условията за допустимост партньори и техните операции по финансиране и инвестиране, разбити по отделни операции.

При поискване отговарящите на условията за допустимост партньори предоставят на Комисията всякаква допълнителна информация, необходима за изпълнение на задълженията на Комисията във връзка с настоящия регламент.

3.   До 31 март всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата в контекста на финансовите отчети на Комисията изискваната информация за състоянието на Гаранционния фонд на ЕФУР. Освен това до 31 май всяка година Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Сметната палата доклад за управлението на Гаранционния фонд на ЕФУР през предходната календарна година, включително оценка на това доколко подходящи са финансирането и равнището на Гаранционния фонд на ЕФУР, както и на необходимостта от попълването му.

Докладът, посочен в първа алинея, съдържа представяне на финансовото състояние на Гаранционния фонд на ЕФУР към края на предходната календарна година, финансовите потоци през предходната календарна година, както и значимите сделки и съответната информация относно финансовите отчети. Докладът съдържа и информация за финансовото управление, резултатите и свързания с Гаранционния фонд на ЕФУР риск към края на предходната календарна година.

Член 17

Оценяване и преглед

1.   До 31 декември 2019 г. Комисията оценява първоначалното функциониране на ЕФУР, неговото управление и ефективния му принос за изпълнение на предназначението и целите на настоящия регламент. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета своя доклад за оценка, съдържащ независима външна оценка на прилагането на настоящия регламент и придружен от мотивирано предложение за изменение на настоящия регламент, ако е целесъобразно, по-специално с оглед на удължаването на първоначалния инвестиционен период, посочен в член 8, параграф 2. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата.

2.   До 31 декември 2019 г. и на всеки три години след това Комисията изготвя оценка на използването и функционирането на Гаранционния фонд на ЕФУР. Комисията представя своя доклад за оценка на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за оценка се придружава от становище на Сметната палата.

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Прозрачност, комуникация и публично оповестяване на информация

1.   В съответствие със своята политика за прозрачност и правилата на Съюза относно защитата на данните и достъпа до документи и информация отговарящите на условията за допустимост партньори по собствена инициатива и систематично оповестяват публично на своите уебсайтове информация за всички покрити от гаранцията от ЕФУР операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, и по-специално информация за начина, по който тези операции допринасят за изпълнението на целите и изискванията на настоящия регламент. Когато това е възможно, такава информация се разбива на равнище проекти. Тази информация винаги е съобразена със защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

2.   Комисията публикува на своя уебпортал информация за операциите по финансиране и инвестиране и основните елементи на всички споразумения за гаранция от ЕФУР, включително информация за правния статус на отговарящите на условията за допустимост партньори, очакваните ползи за развитието и процедурите за подаване на жалби в съответствие с член 13, параграф 3, буква ж), като се взема предвид защитата на поверителната информация и на търговската информация с чувствителен характер.

3.   Партньорите, които отговарят на условията за допустимост, обявяват подкрепата от Съюза в цялата публикувана от тях информация относно операциите по финансиране и инвестиране, покрити от гаранцията от ЕФУР, в съответствие с настоящия регламент.

4.   Делегациите на Европейския съюз включват информация относно възможностите за финансиране, осигурени от ЕФУР, в своите комуникационни материали, насочени към гражданското общество и широката общественост.

Член 19

Претенции и възстановяване на вреди

С оглед на възможни претенции от трети лица в държавите партньори, включително общностите и лицата, засегнати от проекти, ползващи се с подкрепата на гаранцията от ЕФУР, Комисията и делегациите на Европейския съюз публикуват на своите уебсайтове преки препратки към механизмите за подаване на жалби на съответните партньори, които са сключили споразумения с Комисията. Комисията също така предоставя възможност за пряко подаване на жалби, свързани с разглеждането на претенциите от страна на отговарящите на условията за допустимост партньори. Комисията взема тази информация предвид с оглед на бъдещото сътрудничество с тези партньори.

Член 20

Одитиране от Сметната палата

1.   Външният одит на дейностите, предприети съгласно настоящия регламент, се извършва от Сметната палата в съответствие с член 287 ДФЕС, поради което за дейностите се прилага процедурата по освобождаване от отговорност в съответствие с член 319 ДФЕС.

2.   За целите на параграф 1 от настоящия член на Сметната палата, по нейно искане и в съответствие с член 287, параграф 3 ДФЕС, се предоставя достъп до всички документи или информация, необходими за изпълнението на нейните одитни задачи.

Член 21

Мерки за борба с измамите

1.   Комисията или отговарящите на условията за допустимост партньори незабавно уведомяват OLAF, когато на някой етап от подготовката, изпълнението или приключването на операциите по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, имат основания да предполагат, че е налице измама, корупция, изпиране на пари или друга незаконна дейност, която може да засегне финансовите интереси на Съюза. Комисията или отговарящите на условията за допустимост партньори предоставят на OLAF цялата необходима информация, позволяваща на OLAF да проведе пълно и щателно разследване.

2.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, установени в регламенти (ЕС, Евратом) № 883/2013, (Евратом, ЕО) № 2185/96 и (ЕО, Евратом) № 2988/95 и предназначени да защитят финансовите интереси на Съюза, с оглед на установяване дали е налице измама, корупция изпиране на пари или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза във връзка с операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент. OLAF може да предава всякаква информация, получена в хода на своите разследвания, на компетентните органи на съответните държави членки.

При доказване на подобни незаконни дейности отговарящите на условията за допустимост партньори предприемат действия за събиране на вземанията, свързани с техните операции по финансиране и инвестиране, обхванати от настоящия регламент, които са засегнати от такива дейности, и също така предоставят на компетентните органи цялата информация, необходима за разследване и евентуално наказателно преследване.

Член 22

Изключени дейности и юрисдикции, които не оказват съдействие

1.   При своите операции по финансиране и инвестиране отговарящите на условията за допустимост партньори спазват приложимото право на Съюза и договорените международни стандарти и стандартите на Съюза и следователно не предоставят подкрепа по настоящия регламент за проекти, които допринасят за изпиране на пари, финансиране на тероризъм, избягване на данъчно облагане, данъчни измами и отклонение от данъчно облагане.

Освен това отговарящите на условията за допустимост партньори не предприемат нови или подновени операции със субекти, учредени или установени в юрисдикции, включени в списъците съгласно съответната политиката на Съюза по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, или определени като високорискови трети държави съгласно член 9, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (13), или които не спазват ефективно разпоредбите на Съюза или договорените на международно равнище данъчни стандарти за прозрачност и обмен на информация. Отговарящите на условията за допустимост партньори могат да се отклонят от този принцип само ако проектът физически се изпълнява в една от тези юрисдикции и няма никакви основания да се счита, че съответната операция попада в някоя от категориите, изброени в първа алинея от настоящия параграф.

При сключване на споразумения с финансови посредници отговарящите на условията за допустимост партньори въвеждат изискванията, посочени в настоящия член, в съответните споразумения и изискват от финансовите партньори да докладват във връзка с тяхното спазване.

2.   По отношение на своите операции по финансиране и инвестиране отговарящите на условията за допустимост партньори прилагат принципите и стандартите, предвидени в правото на Съюза относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и по-специално в Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета (14) и Директива (ЕС) 2015/849. Отговарящите на условията за допустимост партньори поставят като условие за прякото финансиране и финансирането чрез посредници съгласно настоящия регламент оповестяването на информация относно действителните собственици в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849 и публикуват докладваната информация по държави в съответствие с член 89, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (15).

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 септември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 септември 2017 г.

(2)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 232/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Европейски инструмент за съседство (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 27).

(6)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(7)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(8)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за определяне на общи правила и процедури за изпълнението на инструментите на Съюза за финансиране на външната дейност (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 95).

(10)  Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие (ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17).

(11)  Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).

(12)  Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).

(13)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(14)  Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).

(15)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).