ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 242

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
20 септември 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1565 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

14

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1563 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2017 година

относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г. (3) Той задължава договарящите страни да предоставят изключения от или ограничения на авторското право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпен формат на някои произведения и други закриляни обекти, и за трансграничен обмен на такива копия.

(2)

Бенефициерите по Маракешкия договор са слепи хора, лица с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на хората, които не страдат от такова увреждане, лица със сетивно или свързано с четенето увреждане, включително дислексия, или всяко друго свързано с ученето увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни произведения в практически същата степен като хората без такова увреждане и хора, които поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си доколкото обикновено е необходимо за четене, като в резултат на тези нарушения или увреждания тези хора са неспособни да четат печатни произведения практически в същата степен като хората без такива нарушения или увреждания.

(3)

Лицата, които са слепи, с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, закриляни от авторското право и сродните му права. Необходимостта от увеличаване на броя на произведенията и другите закриляни обекти в достъпни формати, които са на разположение на тези лица, и от значително подобряване на движението и разпространението на такива произведения и закриляни обекти, беше призната на международно равнище.

(4)

В съответствие със Становище 3/15 на Съда на Европейския съюз (4) изключенията или ограниченията по отношение на авторското право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпен формат на определени произведения и други закриляни обекти, предвидени от Маракешкия договор, ще трябва да бъдат прилагани в рамките на областта, хармонизирана с Директива 2001/29/EО на Европейския парламент и на Съвета (5). Същото се отнася и за режимите за износ и внос, предвидени в този договор, доколкото в крайна сметка тяхната цел е да разрешат публичното разгласяване или разпространението на територията на дадена страна на копия в достъпен формат, публикувани на територията на друга страна, без да се иска съгласие от носителите на права.

(5)

С Директива (EС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета (6) се цели изпълнението по хармонизиран начин на задълженията на Съюза съгласно Маракешкия договор, за да се подобри наличието на копия в достъпен формат за бенефициерите във всички държави — членки на Съюза, и движението на такива копия в рамките на вътрешния пазар, а от държавите членки се изисква да въведат задължително изключение по отношение на някои права, които са хармонизирани с правото на Съюза. С настоящия регламент се цели изпълнението на задълженията по Маракешкия договор по отношение на договореностите за износ и внос между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, на копия в достъпен формат с нетърговска цел в полза на бенефициерите, и определянето на единни условия за този износ и внос в рамките на областта, хармонизирана с Директиви 2001/29/EО и (EС) 2017/1564, за да се гарантира, че тези мерки се прилагат последователно във вътрешния пазар и не застрашават хармонизирането на изключителните права и изключенията от тях, съдържащи се в посочените директиви.

(6)

Настоящият регламент следва да гарантира, че копия в достъпен формат на книги, включително електронни книги, специализирани издания, вестници, списания и други видове писмени материали, нотен запис, включително музикални партитури, и други печатни материали, включително под формата на звукозапис (цифров или аналогов, направени в някоя държава членка в съответствие с националните разпоредби, приети съгласно Директива (ЕС) 2017/1564, могат да бъдат разпространявани, разгласявани или предоставяни на разположение на бенефициер или оправомощен субект, по смисъла на Маракешкия договор, в трети държави, които са страни по Маракешкия договор. Достъпните формати включват например брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания. Предвид „нетърговската цел“ на Маракешкия договор (7) разпространението, публичното разгласяване или предоставянето на разположение на обществеността на копия в достъпен формат за хора, които са слепи, с увредено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, или за оправомощени субекти в трети държави следва да се осъществява само с нестопанска цел от оправомощени субекти, установени в държавите членки.

(7)

Настоящият регламент следва също така да даде възможност за внос на и достъп до копия в достъпен формат, направени в съответствие с прилагането на Маракешкия договор от трета държава, от бенефициери в Съюза и оправомощени субекти, установени в държава членка, с нетърговска цел в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. Следва да е възможно тези копия в достъпен формат да бъдат разпространявани на вътрешния пазар при същите условия както копията в достъпен формат, направени в Съюза в съответствие с Директива (ЕС) 2017/1564.

(8)

С цел да се повиши наличието на копия в достъпен формат и да се предотврати непозволеното разпространение на произведения или други закриляни обекти, оправомощените субекти, които извършват дейности по разпространение, публично разгласяване или предоставяне на разположение на обществеността на копия в достъпни формати, следва да спазват определени задължения. Инициативи на държавите членки за популяризиране на целите на Маракешкия договор и на обмена на копия в достъпен формат с трети държави, които са страни по посочения договор, и за подкрепа на оправомощените субекти да обменят и предоставят на разположение информация, следва да бъдат насърчавани. Такива инициативи могат да включват разработването на насоки или най-добри практики за предоставяне и разпространяване на копия в достъпен формат при консултация с представители на оправомощени субекти, бенефициери и носители на права.

(9)

От съществено значение е всяко обработване на лични данни съгласно настоящия регламент да спазва основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), и е задължително всяко такова обработване да бъде в съответствие и с директиви 95/46/ЕО (8) и 2002/58/EC (9) на Европейския парламент и на Съвета, уреждащи обработването на лични данни, като то може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(10)

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), по която Съюзът е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и образование и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(11)

Съгласно Хартата всяка форма на дискриминация, включително въз основа на увреждане, е забранена и правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, се признава и зачита от Съюза.

(12)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно — изпълнение по единен начин на задълженията по Маракешкия договор по отношение износа и вноса между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, на копия в достъпен формат на определени произведения и закриляни обекти, с нетърговска цел в полза на бенефициери, и определяне на условията за този износ и внос — не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради неговия обхват и последици може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(13)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата и в КПХУ на ООН. Настоящият регламент следва да бъде тълкуван и прилаган в съответствие с тези права и принципи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се определят единни правила за трансграничен обмен на копия в достъпен формат на определени произведения и други закриляни обекти между Съюза и трети държави, които са страни по Маракешкия договор, без разрешение от страна на притежателя на съответното право, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, в рамките на областта, хармонизирана с директиви 2001/29/ЕО и (ЕС) 2017/1564, с цел да се предотврати възпрепятстването на хармонизирането на изключителните права и изключенията от тях във вътрешния пазар.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг вид писмен материал, нотен запис, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис, например аудиокниги, и в цифров формат, която е закриляна от авторското право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

2)

„бенефициер“ означава, независимо от всякакви други увреждания, лице, което:

а)

е сляпо;

б)

има нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лице, което не страда от такова увреждане, и в резултат на което е неспособно да чете печатни произведения практически в същата степен, както човек без такова увреждане;

в)

има сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане, в резултат на което е неспособно да чете печатни произведения практически в същата степен, както лице без такова увреждане; или

г)

поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

3)

„копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или друг закрилян обект, включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в точка 2;

4)

„оправомощен субект, установен в държава членка“, означава субект, който е оправомощен или признат от държава членка да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация. Това включва и публичните институции или организациите с нестопанска цел, които предоставят такива услуги на бенефициерите като една от основните си дейности, институционални задължения или като част от свои мисии в полза на обществения интерес.

Член 3

Износ на копия в достъпен формат в трети държави

Оправомощен субект, установен в държава членка, може да разпространява, разгласява или предоставя на бенефициери или на оправомощен субект, установен в трета държава, която е страна по Маракешкия договор, копие в достъпен формат от произведение или друг закрилян обект, направено в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива (EС) 2017/1564.

Член 4

Внос на копия в достъпен формат от трети държави

Бенефициер или оправомощен субект, установен в държава членка, може да внесе или да придобие по друг начин, или да получи достъп, след което да използва, в съответствие с националното законодателство, прието съгласно Директива (EС) 2017/1564, копие в достъпен формат от произведение или от друг закрилян обект, което е било разпространено, разгласено или предоставено на разположение на бенефициери или оправомощени субекти от оправомощен субект в трета държава, която е страна по Маракешкия договор.

Член 5

Задължения на оправомощените субекти

1.   Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, установява и следва своя собствена практика, за да гарантира, че той:

а)

разпространява, разгласява и предоставя на разположение копия в достъпен формат единствено на бенефициери или други оправомощени субекти;

б)

предприема необходимите мерки за предотвратяване на непозволеното възпроизвеждане, разпространение, публично разгласяване и предоставяне на разположение на обществеността на копия в достъпен формат;

в)

показва надлежно старание и документира действията си по отношение на произведения или други закриляни обекти, както и по отношение на копия от тях в достъпен формат; и

г)

публикува и актуализира — по възможност на свой уебсайт или чрез други онлайн или офлайн канали, информация как изпълнява задълженията, определени в букви а)—в).

Оправомощен субект, установен в държава членка, установява и следва практиките, посочени в първа алинея при пълно зачитане на правилата, приложими към обработването на лични данни на бенефициери, посочени в член 6.

2.   Оправомощен субект, установен в държава членка, който извършва действията, посочени в членове 3 и 4, предоставя при поискване по достъпен начин на бенефициери, на други оправомощени субекти или на носители на права следната информация:

а)

списък на произведенията или другите закриляни обекти, за които разполага с копия в достъпен формат, и на наличните формати; и

б)

наименованието и данните за контакт на оправомощените субекти, с които се е ангажирал да обменя копия в достъпен формат съгласно членове 3 и 4.

Член 6

Защита на личните данни

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящия регламент, се осъществява в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Член 7

Преглед

До 11 октомври 2023 г., Комисията изготвя оценка на настоящия регламент и представя основните констатации в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящия регламент.

Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада за оценка.

Член 8

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 12 октомври 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 13 септември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Становище от 5 юли 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 юли 2017 г.

(3)  Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

(4)  Становище 3/15 от14 февруари 2017 г. на Съда на Европейския съюз, ECLI: EU:C:2017:114, точка 112.

(5)  Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

(6)  Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (вж. стр. 6 от настоящия брой на Официален вестник)

(7)  Становище 3/15 от 14 февруари 2017 г. на Съда на Европейския съюз, ECLI:EU:C:2017:114, точка 90.

(8)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). Тази директива ще бъде отменена и заменена, считано от 25 май 2018 г., от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(9)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).


ДИРЕКТИВИ

20.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/6


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/1564 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2017 година

относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Правните актове на Съюза в областта на авторското право и сродните му права предоставят правна сигурност и високо равнище на закрила за носителите на права и установяват хармонизирана правна рамка. Тази рамка допринася за правилното функциониране на вътрешния пазар и стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание, включително в цифровата среда. С нея се цели също да се насърчава достъпът до знанието и културата, като се закрилят произведения и други обекти и се допускат изключения или ограничения, които са в интерес на обществото. Следва да се гарантира справедлив баланс между правата и интересите на носителите на права и ползвателите.

(2)

Директиви 96/9/EО (3), 2001/29/EО (4), 2006/115/EО (5) и 2009/24/EО (6) на Европейския парламент и на Съвета хармонизират правата на носителите на права в областта на авторското право и сродните му права. Посочените директиви, заедно с Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), съдържат изчерпателен списък на изключенията от и ограниченията на тези права, което дава възможност за ползване на съдържание без разрешението на носителите на правата при определени условия, за да се постигнат определени цели на политиката.

(3)

Слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, продължават да се сблъскват с множество пречки пред достъпа до книги и други печатни материали, закриляни от авторското право и сродните му права. Като се отчитат правата на слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, както са признати в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания („КПХУ на ООН“), следва да се предприемат мерки, за да се увеличи наличието на книги и други печатни материали в достъпни формати и да се подобри тяхното разпространение в рамките на вътрешния пазар.

(4)

Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали („Маракешкият договор“), беше подписан от името на Съюза на 30 април 2014 г. (8) Целта му е да се увеличат наличието и трансграничният обмен на определени произведения и други закриляни обекти в достъпни формати за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. По силата на Маракешкия договор договарящите страни са длъжни да предоставят изключения от или ограничения на авторското право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, както и за трансграничния обмен на тези копия. Сключването на Маракешкия договор от страна на Съюза налага адаптиране на правото на Съюза чрез въвеждане на задължително и хармонизирано изключение за видовете използване, произведенията и бенефициерите, обхванати от този договор.

(5)

Съгласно Становище 3/15 на Съда на Европейския съюз (9) изключенията или ограниченията на авторското право и сродните му права за създаването и разпространението на копия в достъпни формати от определени произведения и други закриляни обекти, предвидени в Маракешкия договор, трябва да бъдат приложени в рамките на хармонизираната с Директива 2001/29/EО област.

(6)

С настоящата директива се въвеждат задължения, които Съюзът трябва да изпълнява по силата на Маракешкия договор по хармонизиран начин, с оглед да се гарантира, че съответните мерки се прилагат последователно в целия вътрешен пазар. Поради това в настоящата директива следва да се предвиди задължително изключение от правата, които са хармонизирани от правото на Съюза и са относими за видовете използване и за произведенията, обхванати от Маракешкия договор. Тези права включват по-специално правата за възпроизвеждане, публично разгласяване, предоставяне на разположение на обществеността, разпространение и отдаване под наем, както е предвидено в директиви 2001/29/ЕО, 2006/115/ЕО и 2009/24/ЕО, както и съответните права, предвидени в Директива 96/9/ЕО. Тъй като обхватът на изключенията или ограниченията, изисквани по силата на Маракешкия договор, включва и произведения под формата на звукозапис, например аудиокниги, задължителното изключение, предвидено в настоящата директива, следва да се прилага и за сродните права.

(7)

Настоящата директива се отнася до слепи хора, лица с нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на хората, които не страдат от такова увреждане, или лица със сетивно или свързано с четенето увреждане, включително дислексия, или друго, свързано с ученето увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни произведения в практически същата степен, както хората без такова увреждане, или хора, които поради физическо увреждане не са в състояние да държат книга или да боравят с нея, или не могат да фокусират зрението си или да движат очите си, доколкото обикновено е необходимо за четене, като в резултат на тези нарушения или увреждания тези хора са неспособни да четат печатни произведения в практически същата степен като хората без такива нарушения или увреждания. Настоящата директива цели следователно да се увеличи наличието на книги, включително електронни книги, специализирани издания, вестници, списания и други видове писмени материали, нотен запис, включително музикални партитури, и други печатни материали, включително под формата на звукозапис (цифров или аналогов), онлайн или офлайн, в такива формати, че тези произведения и други закриляни обекти да са достъпни за тези лица по същество в същата степен, както за лицата без такива нарушения или увреждания. Достъпните формати включват например брайлово писмо, едър шрифт, адаптирани електронни книги, аудиокниги и радиопредавания.

(8)

Задължителното изключение, предвидено в настоящата директива, следва също така да ограничи правото на възпроизвеждане, така че да се даде възможност за всяко действие, което е необходимо, за да се промени, преобразува или адаптира дадено произведение или друг закрилян обект по такъв начин, че от него да се изготви копие в достъпен формат, което дава възможност на бенефициерите да имат достъп до това произведение или друг закрилян обект. Това включва предоставянето на необходимите средства за навигиране в информацията в копието в достъпен формат. То включва също промени, които може да се налагат в случаите, когато форматът на произведение или на друг закрилян обект вече е достъпен за някои бенефициери, но не и за други, поради различни нарушения или увреждания, или различни степени на такива нарушения или увреждания.

(9)

Позволените видове използване, определени в настоящата директива, следва да включват създаването на копия в достъпен формат както от самите бенефициери, така и от оправомощени субекти, задоволяващи техните потребности, като тези оправомощени субекти могат да бъдат публични или частни организации, по-специално библиотеки, учебни заведения и други организации с нестопанска цел, които обслужват лица с увреждания, непозволяващи четенето на печатни материали, като една от основните си дейности, институционални задължения или като част от своето предназначение в полза на обществения интерес. Видовете използване, определени в настоящата директива, следва да включват и създаването, за изключително ползване от бенефициера, на копия в достъпен формат от физическо лице, което прави това от името на бенефициера или му оказва помощ за това при създаването на такива копия. Копия в достъпен формат следва да се създават само от произведения или други закриляни обекти, до които бенефициерите или оправомощените субекти имат законен достъп. Държавите членки следва да гарантират, че всяка договорна разпоредба, която цели да предотврати или да ограничи по какъвто и да било начин прилагането на изключението, е нищожна.

(10)

Изключението, предвидено в настоящата директива, следва да позволява на оправомощените субекти да предоставят и разпространяват онлайн и офлайн в рамките на Съюза копия в достъпен формат от произведения или други закриляни обекти, обхванати от настоящата директива. Настоящата директива не следва да налага задължение за оправомощените субекти за създаване и разпространяване на такива копия.

(11)

Следва да бъде възможно копия в достъпен формат, направени в една държава членка, да се разпространяват във всички държави членки, за да се гарантира по-голямото им наличие в рамките на вътрешния пазар. Това би намалило необходимостта от дублиране на работата по създаването на копия в достъпен формат от едно и също произведение или друг закрилян обект в рамките на Съюза — така се постигат икономии и повишаване на ефективността. Поради това настоящата директива следва да гарантира възможността копия в достъпен формат, направени от оправомощените субекти в която и да е държава членка, да бъдат разпространявани сред и достъпни за бенефициерите и оправомощените субекти в целия Съюз. За да се засили такъв трансграничен обмен и да се улеснят взаимната идентификация и сътрудничеството на оправомощените субекти, следва да се насърчава доброволното споделяне на информация относно наименованията и данните за контакт на оправомощените субекти, установени в Съюза, включително уебсайтове, ако има такива. Следователно държавите членки следва да предоставят получената от оправомощените субекти информация на Комисията. От това не се поражда задължение за държавите членки да проверяват пълнотата и точността на такава информация, нито нейното съответствие с тяхното национално право за транспониране на настоящата директива. Такава информация следва да бъде предоставяна онлайн от Комисията на централен пункт за достъп до информация на равнището на Съюза. Това би подпомогнало също оправомощените субекти, както и бенефициерите и носителите на права при контактуването с оправомощените субекти за получаване на допълнителна информация в съответствие с разпоредбите на настоящата директива и на Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета (10). Горепосоченият централен пункт за достъп до информация следва да бъде допълнителен спрямо пункта за достъп до информация, който предстои да бъде създаден от международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), както е предвидено в Маракешкия договор, за да се улесни идентифицирането на и сътрудничеството между оправомощените субекти на международно равнище.

(12)

С цел да се повиши наличието на копия в достъпни формати и да се предотврати непозволеното разпространение на произведения или други закриляни обекти, оправомощените субекти, които извършват дейности по разпространение, публично разгласяване или предоставяне на разположение на обществеността на копия в достъпни формати, следва да спазват определени задължения.

(13)

Изискванията за оправомощаване или признаване, които държавите членки могат да прилагат към оправомощените субекти, като например свързаните с предоставянето на услуги от общ характер на бенефициерите, не следва да имат такова въздействие, че да възпрепятстват субектите, които са обхванати от определението за оправомощени субекти по настоящата директива, да предприемат ползването, позволено по настоящата директива.

(14)

С оглед на специфичния характер на изключението, предвидено в настоящата директива, специфичния му обхват и необходимостта от правна сигурност за бенефициерите от него, на държавите членки следва да не се разрешава да налагат допълнителни изисквания относно прилагането на изключението — например предварителна проверка дали на пазара са налични произведения в достъпни формати, различни от определените в настоящата директива. На държавите членки следва да се разрешава да предвиждат компенсаторни схеми само относно позволените видове използване на произведенията или другите закриляни обекти от оправомощените субекти. За да се избегне обременяване на бенефициерите, да се предотвратят пречките пред трансграничното разпространяване на копия в достъпен формат и прекомерните изисквания към оправомощените субекти, е важно да се ограничи възможността на държавите членки да предвиждат такива компенсаторни схеми. Следователно компенсаторните схеми не следва да изискват плащания от страна на бенефициерите. Те следва да се прилагат само за използване от оправомощените субекти, установени на територията на държавата членка, предвиждаща такава схема, и не следва да изискват плащания от оправомощените субекти, установени в други държави членки или в трети държави — страни по Маракешкия договор. Държавите членки следва да гарантират, че изискванията за трансграничния обмен на копия в достъпен формат при такива компенсаторни схеми не обременяват в по-голяма степен, отколкото при нетрансграничен обмен, включително по отношение на формата и възможното ниво на компенсация. При определянето на нивото на компенсация следва надлежно да се отчитат нетърговският характер на дейността на оправомощените субекти, целите, свързани с обществения интерес, преследвани от настоящата директива, интересите на бенефициерите от изключението, възможните вреди за носителите на права и необходимостта да се гарантира трансгранично разпространение на копия в достъпен формат. Следва още да се отчитат специфичните обстоятелства във всеки случай, възникващи в резултат на създаването на конкретно копие в достъпен формат. Когато вредата за носител на права е минимална, не следва да възниква задължение за плащане на компенсация.

(15)

От съществено значение е всяко обработване на лични данни съгласно настоящата директива да спазва основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата, и е задължително всяко такова обработване също така да бъде в съответствие с директиви 95/46/ЕО (11) и 2002/58/EО (12) на Европейския парламент и на Съвета, уреждащи обработването на лични данни, което може да се извършва от оправомощените субекти в рамките на настоящата директива и под надзора на компетентните органи на държавите членки, по-специално публичните независими органи, определени от държавите членки.

(16)

КПХУ на ООН, по която Съюзът е страна, гарантира на хората с увреждания правото на достъп до информация и образование и правото на участие в културния, икономическия и социалния живот на равна основа с другите хора. КПХУ на ООН задължава страните по Конвенцията да предприемат всички подходящи мерки, в съответствие с международното право, за да гарантират, че разпоредбите за закрила на правата върху интелектуална собственост не служат като необоснована или дискриминационна преграда пред достъпа на хора с увреждания до материали с културен характер.

(17)

Съгласно Хартата всяка форма на дискриминация, включително въз основа на увреждане, е забранена и правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността, се признава и зачита от Съюза.

(18)

С приемането на настоящата директива Съюзът цели да гарантира, че бенефициерите имат достъп до книги и други печатни материали в достъпни формати в рамките на целия вътрешен пазар. Следователно настоящата директива представлява важна първа стъпка към подобряване на достъпа на хората с увреждания до произведения.

(19)

Комисията следва да оценява положението по отношение на наличието на копия на произведения и други закриляни обекти, различни от обхванатите от настоящата директива, в достъпни формати, както и наличието на копия на произведения и други закриляни обекти в достъпен формат за лица с други увреждания. Важно е Комисията да направи в тази връзка щателен преглед на положението. При необходимост може да се разгледат промени в приложното поле на настоящата директива въз основа на доклад, представен от Комисията.

(20)

Държавите членки следва да могат да продължат да предвиждат изключение или ограничение в полза на лица с увреждания в случаи, които не са обхванати от настоящата директива, особено по отношение на произведения и други закриляни обекти, както и увреждания, различни от обхванатите в настоящата директива, по-специално съгласно член 5, параграф 3, буква б) от Директива 2001/29/ЕО. Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да предвиждат изключения или ограничения на права, които не са хармонизирани в рамката на Съюза за авторското право.

(21)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата и в КПХУ на ООН. Настоящата директива следва да бъде тълкувана и прилагана в съответствие с тези права и принципи.

(22)

Маракешкият договор налага определени задължения по отношение на обмена на копия в достъпен формат между Съюза и трети държави, които са страни по този Договор. Мерките, предприети от Съюза за изпълнението на тези задължения, се съдържат в Регламент (ЕС) 2017/1563, който следва да се тълкува във връзка с настоящата директива.

(23)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно да се подобри достъпът в Съюза до произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24)

Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г. (13) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящата директива цели допълнително хармонизиране на правото на Съюза, приложимо към авторското право и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, чрез създаването на правила относно използването на определени произведения и други закриляни обекти без разрешението на носителя на съответните права в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„произведение или друг закрилян обект“ означава творба под формата на книга, специализирано издание, вестник, списание или друг вид писмен материал, нотен запис, включително музикална партитура, и съответните илюстрации върху всякакви носители и във всякаква форма, включително под формата на звукозапис, например аудиокниги, и в цифров формат, която е закриляна от авторското право или сродните му права и която е публикувана или по друг законен начин е направена публично достояние;

2)

„бенефициер“ означава, независимо от всякакви други увреждания, лице, което:

a)

е сляпо;

б)

има нарушено зрение, което не може да бъде подобрено така, че практически да се изравни с това на лице, което не страда от такова увреждане, и в резултат на което е неспособно да чете печатни произведения практически в същата степен, както човек без такова увреждане;

в)

има сетивно или възпрепятстващо четенето увреждане, в резултат на което е неспособно да чете печатни произведения практически в същата степен, както лице без такова увреждане; или

г)

поради физическо увреждане не е в състояние да държи книга или да борави с нея, или не може да фокусира зрението си или да движи очите си в степента, която обикновено е необходима за четене;

3)

„копие в достъпен формат“ означава копие от произведение или от друг закрилян обект в алтернативен вид или форма, чрез което бенефициерът получава достъп до произведението или друг закрилян обект, включително по също толкова практичен и удобен начин, какъвто е достъпът за лице без никое от нарушенията или уврежданията, посочени в точка 2;

4)

„оправомощен субект“ означава субект, който е оправомощен или признат от държава членка да предоставя с нестопанска цел на бенефициери достъп до образование, обучение, адаптивно четене или информация. Това включва и публичните институции или организациите с нестопанска цел, които предоставят такива услуги на бенефициерите като една от основните си дейности, институционални задължения или като част от свои мисии в полза на обществения интерес.

Член 3

Позволени видове използване

1.   Държавите членки предоставят изключение, съгласно което не се изисква разрешение от носителя на авторското право или на сродно право върху произведение или друг закрилян обект съгласно членове 5 и 7 от Директива 96/9/ЕО, членове 2, 3 и 4 от Директива 2001/29/ЕО, член 1, параграф 1, член 8, параграфи 2 и 3 и член 9 от Директива 2006/115/ЕО и член 4 от Директива 2009/24/ЕО за всяко действие, което е необходимо за:

a)

създаването от бенефициер или от лице, което действа от негово име, на копие в достъпен формат от произведение или от друг закрилян обект, до който бенефициерът има законен достъп за изключително използване от бенефициера; и

б)

създаването от оправомощен субект на копие в достъпен формат от произведение или от друг закрилян обект, до който субектът има законен достъп, или за разгласяването, предоставянето на разположение, разпространяването или отдаването под наем от него на копие в достъпен формат на бенефициер или друг оправомощен субект с нестопанска цел за целите на изключителното използване от бенефициер.

2.   Държавите членки гарантират, че всяко копие в достъпен формат запазва целостта на произведението или друг закрилян обект, като се отчитат надлежно необходимите промени, за да стане произведението или другият закрилян обект достъпно(-ен) в алтернативния формат.

3.   Изключението, предвидено в параграф 1, се прилага само в някои специални случаи, които не противоречат на нормалното използване на произведението или друг закрилян обект и не засягат неоправдано законните интереси на носителя на права.

4.   По отношение на изключението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, се прилагат член 6, параграф 4, първа, трета и пета алинея от Директива 2001/29/ЕО.

5.   Държавите членки гарантират, че предвидените в параграф 1 изключения не могат да бъдат преодолявани чрез договор.

6.   Държавите членки могат да предвидят, че видовете използване, позволени съгласно настоящата директива, ако са предприети от оправомощени субекти, установени на тяхна територия, подлежат на компенсаторни схеми в рамките на ограниченията, предвидени в настоящата директива.

Член 4

Копия в достъпен формат на вътрешния пазар

Държавите членки гарантират, че оправомощен субект, установен на тяхна територия, може да изпълнява действията, посочени в член 3, параграф 1, буква б), за бенефициер или друг оправомощен субект, установен в която и да било държава членка. Държавите членки гарантират също така, че бенефициер или оправомощен субект, установен на тяхна територия, може да получи копие в достъпен формат или достъп до такова копие от оправомощен субект, установен в която и да било държава членка.

Член 5

Задължения на оправомощените субекти

1.   Държавите членки предвиждат, че оправомощен субект, установен на тяхна територия, който извършва действията, посочени в член 4, установява и следва своя собствена практика, за да гарантира, че той:

a)

разпространява, разгласява и предоставя на разположение копия в достъпен формат единствено на бенефициери или други оправомощени субекти;

б)

предприема необходимите мерки за предотвратяване на непозволеното възпроизвеждане, разпространение, публично разгласяване или предоставяне на разположение на обществеността на копия в достъпен формат;

в)

показва надлежно старание и документира действията си по отношение на произведения или други закриляни обекти, както и по отношение на копия от тях в достъпен формат; и

г)

публикува и актуализира — по целесъобразност на свой уебсайт или чрез други онлайн или офлайн канали, информация как изпълнява задълженията, определени в букви а)—в).

Държавите членки гарантират, че практиките, посочени в първа алинея, се установяват и следват при пълно зачитане на правилата, приложими към обработването на лични данни на бенефициери, посочени в член 7.

2.   Държавите членки гарантират че оправомощен субект, установен на тяхна територия, който извършва действията, посочени в член 4, предоставя при поискване по достъпен начин на бенефициерите, други оправомощени субекти или носители на права следната информация:

a)

списък на произведенията или другите закриляни обекти, за които разполага с копия в достъпен формат, и на наличните формати; и

б)

наименованието и данните за контакт на оправомощените субекти, с които се е ангажирал да обменя копия в достъпен формат съгласно член 4.

Член 6

Прозрачност и обмен на информация

1.   Държавите членки насърчават оправомощените субекти, установени на тяхна територия, които извършват действията, посочени в член 4 от настоящата директива и членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/1563 да им съобщават доброволно своите наименования и данни за контакт.

2.   Държавите членки предоставят информацията, която са получили съгласно параграф 1, на Комисията. Комисията публично оповестява тази информация онлайн в централен пункт за достъп до информация и я актуализира.

Член 7

Защита на личните данни

Обработването на лични данни, извършвано в рамките на настоящата директива, се извършва в съответствие с директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО.

Член 8

Изменение на Директива 2001/29/ЕО

В член 5, параграф 3 от Директива 2001/29/EО буква б) се заменя със следното:

„б)

използване в полза на хора с увреждания, което е пряко свързано с увреждането и няма търговски характер, доколкото се изисква от конкретното увреждане, без да се засягат задълженията на държавите членки съгласно Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета (*1).

Член 9

Доклад

До 11 октомври 2020 г., Комисията представя доклад на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет относно наличието на вътрешния пазар в достъпни формати на произведения и други закриляни обекти, различни от определените в член 2, точка 1, за бенефициери и на произведения и други закриляни обекти за лица с увреждания, различни от посочените в член 2, точка 2. Докладът отчита развитието относно съответната технология и съдържа оценка на целесъобразността на разширяването на приложното поле на настоящата директива, за да се подобри достъпът до други видове произведения и други закриляни обекти и достъпът за лица с увреждания, различни от обхванатите в настоящата директива.

Член 10

Преглед

1.   До 11 октомври 2023 г., Комисията изготвя оценка на настоящата директива и представя основните констатации в доклад до Европейския парламент, до Съвета и до Европейския икономически и социален комитет, придружени при необходимост от предложения за изменение на настоящата директива. Такава оценка включва оценяване на въздействието на компенсаторните схеми, предвидени от държавите членки съгласно член 3, параграф 6, върху наличието на копия в достъпен формат за бенефициерите и върху техния трансграничен обмен. В доклада на Комисията се вземат предвид гледните точки на съответните представители на гражданското общество и на неправителствени организации, включително организации, представляващи хората с увреждания, и организации, представляващи възрастните хора.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията информацията, необходима за изготвянето на доклада, посочен в параграф 1 от настоящия член, и на доклада, посочен в член 9.

3.   Държава членка, която има основания да счита, че изпълнението на настоящата директива е имало значително отрицателно отражение върху наличието на пазара на произведения или други закриляни обекти в достъпни формати за бенефициерите, може да постави въпроса на вниманието на Комисията, като предостави всички относими доказателства. Комисията отчита тези доказателства, когато изготвя доклада, посочен в параграф 1.

Член 11

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, до 11 октомври 2018 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 13 септември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 27.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 6 юли 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 юли 2017 г.

(3)  Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. относно правната закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20).

(4)  Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).

(5)  Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).

(6)  Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16).

(7)  Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5).

(8)  Решение 2014/221/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (ОВ L 115, 17.4.2014 г., стр. 1).

(9)  Становище на Съда на Европейския съюз 3/15 от 14 февруари 2017 г., ECLI:EU:C:2017:114, точка 112.

(10)  Регламент (ЕС) 2017/1563 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 г. относно трансграничния обмен между Съюза и трети държави на копия в достъпен формат от определени произведения и определени обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(11)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31). Тази директива ще бъде отменена и заменена, считано от 25 май 2018 г., от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(12)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(13)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


РЕШЕНИЯ

20.9.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/14


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1565 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 септември 2017 година

за предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Отношенията между Европейския съюз (наричан по-долу „Съюзът“) и Република Молдова продължават да се развиват в рамките на Европейската политика за съседство (ЕПС) и Източното партньорство. Република Молдова се присъедини към Източното партньорство през 2009 г., след което бяха проведени преговори за споразумение за асоцииране между Съюза и Република Молдова. Това споразумение (2) (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“), което включва постепенното въвеждане на задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), бе подписано на 27 юни 2014 г. и влезе в сила на 1 юли 2016 г.

(2)

Икономиката на Република Молдова бе сериозно засегната от политическата нестабилност, настъпила в периода между изборите от ноември 2014 г. и януари 2016 г., както и от скандала с банкови измами, слабата икономическа активност в региона и забраните за внос, наложени от Русия. Тази ситуация доведе до рецесия, растящ търговски дефицит и значително намаляване на валутните резерви през последната година.

(3)

В началото на 2016 г., след назначаването на ново правителство и нов управител на Националната банка на Молдова, органите показаха подновена решимост да осъществят напредък по необходимите политически реформи и да се справят с предизвикателствата пред управлението на страната във финансовия сектор и пред управлението на публичните финанси.

(4)

Вследствие на заключенията на Съвета по външни работи от 15 февруари 2016 г. в подкрепа на новата посока на реформи между Съюза и Република Молдова бе постигнато споразумение за пътна карта с приоритетни реформи. Налице е значителен напредък, постигнат от Република Молдова по изпълнението на пътната карта.

(5)

В контекста на политическия преход и икономическите трудности органите на Република Молдова и Международният валутен фонд (МВФ) договориха през юли 2016 г. тригодишно споразумение за разширен кредитен инструмент и разширен фонд за финансиране (РКИ/РФФ) в размер на 178,7 милиона щатски долара. Изпълнителният съвет на МВФ одобри посоченото споразумение на 7 ноември 2016 г. Съгласно програмата на МВФ се очаква органите на Република Молдова да постигнат бързо подобрение в управлението и надзора на финансовия сектор, да подсилят политиките за осигуряването на макроикономическа и финансова стабилност и да стимулират устойчив и приобщаващ растеж.

(6)

През август 2015 г., с оглед на влошаващите се икономическа ситуация и перспективи, Република Молдова поиска допълнителна макрофинансова помощ от Съюза и повтори това искане през март 2016 г.

(7)

Индикативното разпределение на средствата от Съюза за Република Молдова в рамките на Европейския инструмент за съседство (ЕИС) възлиза на 610—746 милиона евро, като в тях са включени бюджетна подкрепа и техническа помощ. Плащанията за бюджетна подкрепа от Съюза обаче бяха спрени в началото на 2015 г. и възобновяването им зависи от одобряването на нова програма на МВФ и изпълнението на всички условия за бюджетна подкрепа.

(8)

Като се има предвид, че Република Молдова е държава, участваща в ЕПС, следва да се счита, че тя отговаря на условията за получаване на макрофинансова помощ от Съюза.

(9)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да представлява извънреден финансов инструмент на необвързана и нецелева подкрепа за платежния баланс, предназначена за покриване на непосредствените нужди на бенефициера от външно финансиране, и тя следва да бъде в основата на прилагането на програма в областта на политиката, съдържаща строги незабавни мерки за икономически корекции и структурни реформи, насочени към подобряване на състоянието на платежния баланс в краткосрочен план.

(10)

Предвид факта, че в платежния баланс на Република Молдова все още се наблюдава значителен остатъчен недостиг на външно финансиране, който надвишава средствата, предоставени от МВФ и други многостранни институции, се счита, че при настоящите извънредни обстоятелства предвидената за Република Молдова макрофинансова помощ от Съюза представлява подходящ отговор на искането на Република Молдова за подпомагане за икономическата стабилизация във връзка с програмата на МВФ. Макрофинансовата помощ от Съюза би подпомогнала икономическата стабилизация и програмата за структурни реформи на Република Молдова, като допълни средствата, предоставени в рамките на финансовото споразумение с МВФ.

(11)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде насочена към подпомагане на възстановяването на устойчиво външно финансиране за Република Молдова, като допринася за по-голямата политическа и макроикономическа стабилност на страната, укрепване на икономическото и финансовото управление, включително чрез задълбочено, ориентирано към резултати разследване на банковите измами, добро управление в областта на енергетиката и политическата независимост на съдебната власт.

(12)

Очаква се макрофинансовата помощ от Съюза да върви успоредно с извършването на плащанията по операциите за бюджетна подкрепа по ЕИС.

(13)

Размерът на макрофинансовата помощ от Съюза се определя въз основа на пълна количествена оценка на остатъчните нужди на Република Молдова от външно финансиране и е съобразен с капацитета на страната да се финансира със собствени средства, и по-специално от международните резерви, с които разполага. Макрофинансовата помощ от Съюза следва да допълва програмите и средствата, предоставяни от МВФ и Световната банка. При определянето на размера на помощта се отчитат също очакваният финансов принос от многостранни донори и необходимостта да се осигури справедливо разпределение на тежестта между Съюза и други донори, както и предварително съществуващото разпределение на другите инструменти на Съюза за външно финансиране в Република Молдова и добавената стойност на цялостното участие на Съюза.

(14)

Като се имат предвид остатъчните нужди на Република Молдова от външно финансиране, нивото на икономическо развитие, измерено чрез съотношенията „доход на глава от населението“ и „процент на бедност“, капацитетът ѝ да се финансира със собствени средства, и по-конкретно международните резерви, с които разполага, и оценката на способността ѝ да изплати дълга въз основа на анализ на устойчивостта на дълга, част от помощта следва да се предоставя под формата на безвъзмездни средства.

(15)

Комисията следва да гарантира, че макрофинансовата помощ от Съюза съответства в правно отношение и по същество на основните принципи и целите на различните области на външната дейност, на мерките, предприети по отношение на тези области, и на други съответни политики на Съюза.

(16)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепи външната политика на Съюза по отношение на Република Молдова. Службите на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) следва да работят в тясно сътрудничество през цялото времетраене на операцията за макрофинансова помощ, за да координират външната политика на Съюза и да гарантират нейната последователност.

(17)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да подкрепя ангажимента на Република Молдова към ценностите, които споделя със Съюза, включително демокрация, правова държава, добро управление, отчетна, прозрачна и основана на качеството на работа публична администрация, независима съдебна власт, зачитане на правата на човека, свобода, независимост и плурализъм на медиите, устойчиво развитие и намаляване на бедността, както и нейната ангажираност по отношение на принципите за отворена и справедлива търговия, основана на правила.

(18)

Зачитането от страна на Република Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, и на принципите на правовата държава, и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза и за отпускането на всеки от трите транша. Освен това конкретните цели на макрофинансовата помощ от Съюза следва да подобрят ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси, да гарантират ефективна борба с корупцията и изпирането на пари, да укрепят управлението и надзора върху финансовия и банковия сектор в Република Молдова, да подобрят управлението на сектора на енергетиката и да насърчат структурните реформи, насочени към подпомагането на устойчив и приобщаващ растеж, създаването на работни места, добър бизнес климат и фискална консолидация. Макрофинансовата помощ за Република Молдова от страна на Съюза следва да включва също така мерки в подкрепа на прилагането на Споразумението за асоцииране, включително ЗВЗСТ. С цел да се осигури правилна оценка на специфичните цели е необходимо те да бъдат формулирани по проверим и измерим начин. Комисията и ЕСВД следва редовно да наблюдават спазването на предпоставките и напредъка в постигането на тези цели. Ако предпоставките и целите не са изпълнени или ако целите и принципите на Споразумението за асоцииране като цяло се пренебрегват, Комисията следва да спре или отмени изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза.

(19)

С оглед осигуряване на ефикасна защита на финансовите интереси на Съюза, свързани с макрофинансовата помощ от Съюза, Република Молдова следва да приложи подходящи мерки относно предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всякакви други нередности във връзка с помощта. Република Молдова следва редовно да информира Комисията относно усвояването на макрофинансовата помощ въз основа на пълно оповестяване на информация и строго придържане към финансовите правила на Съюза. Освен това следва да се предвиди извършването на проверки от страна на Комисията и одити от страна на Европейската сметна палата.

(20)

Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза не засяга правомощията на Европейския парламент и на Съвета (като бюджетни органи).

(21)

Размерите на макрофинансовата помощ, отпусната под формата на безвъзмездни средства, и размерите на провизиите, необходими за макрофинансовата помощ под формата на заеми, следва да съответстват на бюджетните кредити, предвидени в многогодишната финансова рамка.

(22)

Макрофинансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде управлявана от Комисията. За да се гарантира, че Европейският парламент и Съветът могат да следят за изпълнението на настоящото решение, Комисията следва редовно да ги информира за промените, свързани с помощта, и да им предоставя съответните документи.

(23)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящото решение, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(24)

Макрофинансовата помощ от Съюза следва да бъде обвързана с условия, които ще бъдат определени в Меморандума за разбирателство. Тези условия следва да бъдат свързани с отпускането на всеки от трите транша. За да се гарантират еднакви условия на изпълнение, както и за по-голяма ефикасност, на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да договори такива условия с органите на Република Молдова под надзора на комитета на представителите на държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Съгласно същия регламент процедурата по консултиране следва по принцип да се прилага за всички случаи с изключение на предвидените в регламента. Като се има предвид потенциално значителното въздействие на помощ, чийто размер надхвърля 90 милиона евро, е целесъобразно за операциите над този праг да се използва процедурата по разглеждане. Предвид размера на макрофинансовата помощ от Съюза за Република Молдова процедурата по разглеждане следва да се прилага за приемането на Меморандума за разбирателство и за намаляване, спиране или отмяна на помощта,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът предоставя макрофинансова помощ в максимален размер от 100 милиона евро за Република Молдова (наричана по-долу „макрофинансовата помощ от Съюза“) с цел подпомагане на икономическото стабилизиране на Република Молдова и провеждането на съществени реформи. От тази максимална сума до 60 милиона евро се предоставят под формата на заеми и до 40 милиона евро — под формата на безвъзмездни средства. Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза зависи от одобрението на бюджета на Съюза за съответната година от страна на Европейския парламент и на Съвета. Помощта се отпуска за покриване на нуждите на платежния баланс на Република Молдова, определени в програмата на МВФ.

2.   За финансирането на частта от макрофинансовата помощ от Съюза, която е под формата на заеми, на Комисията се предоставя правомощието, от името на Съюза, да заема необходимите средства от капиталовите пазари или от финансовите институции и да ги предоставя като заем на Република Молдова. Максималният среднопретеглен матуритет на заемите не надхвърля 15 години.

3.   Отпускането на макрофинансовата помощ от Съюза се управлява от Комисията в съответствие със споразуменията или договореностите, постигнати между МВФ и Република Молдова, и с основните принципи и цели на икономическите реформи, заложени в Споразумението за асоцииране, включително ЗВЗСТ, договорено в рамките на ЕПС.

Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета за промените във връзка с макрофинансовата помощ от Съюза, включително за изплащането на помощта, и им предоставя своевременно съответните документи.

4.   Макрофинансовата помощ от Съюза се предоставя за срок от две години и половина, считано от първия ден след влизането в сила на Меморандума за разбирателство, посочен в член 3, параграф 1.

5.   Ако финансовите нужди на Република Молдова намалеят съществено през срока на отпускане на макрофинансовата помощ от Съюза в сравнение с първоначалните прогнози, Комисията намалява размера на помощта, спира я или я отменя, като действа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2.

Член 2

1.   Зачитането от страна на Република Молдова на ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система, и на принципите на правова държава и осигуряването на гаранции за зачитането на правата на човека са предпоставка за предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза.

2.   През целия цикъл на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията и ЕСВД следят за изпълнението на предпоставката, предвидена в параграф 1.

3.   Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат в съответствие с Решение 2010/427/ЕС на Съвета (4).

Член 3

1.   В съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 7, параграф 2, Комисията договаря с органите на Република Молдова ясно определени условия на икономическата политика и финансови условия, като се обръща особено внимание на структурните реформи и стабилните публични финанси, от които да зависи макрофинансовата помощ от Съюза и които се установяват в меморандум за разбирателство (наричан по-долу „Меморандумът за разбирателство“), съдържащ график за изпълнение на тези условия. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Република Молдова с подкрепата на МВФ.

2.   С посочените в параграф 1 условия се цели по-специално повишаване на ефикасността, прозрачността и отчетността на системите за управление на публичните финанси в Република Молдова, включително по отношение на използването на макрофинансовата помощ от Съюза. Напредъкът по отношение на взаимното отваряне на пазара, развиването на справедлива търговия, основана на правила, и другите приоритети в рамките на външната политика на Съюза също се вземат надлежно предвид при определянето на мерките на политиката. Комисията редовно следи постигнатия при осъществяването на тези цели напредък.

3.   Подробните финансови параметри на макрофинансовата помощ от Съюза се определят в споразумение за заем и в споразумение за безвъзмездна помощ, които предстои да бъдат сключени между Комисията и органите на Република Молдова.

4.   Комисията редовно проверява дали продължават да са изпълнени условията в член 4, параграф 3, включително дали икономическите политики на Република Молдова са в съответствие с целите на макрофинансовата помощ от Съюза. В този процес Комисията си сътрудничи тясно с МВФ и Световната банка, а когато е необходимо — и с Европейския парламент и Съвета.

Член 4

1.   В съответствие с условията, посочени в параграф 3, Комисията предоставя макрофинансовата помощ от Съюза на три транша, всеки от които се състои от заем и безвъзмездни средства. Размерът на всеки транш се определя в Меморандума за разбирателство.

2.   Сумите на предоставената под формата на заем макрофинансова помощ се отпускат, когато това е необходимо, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета (5).

3.   Комисията взема решение за отпускането на траншовете, при условие че са спазени всички условия по-долу:

а)

предпоставката, предвидена в член 2;

б)

постигането на задоволителни резултати при изпълнението на програма на политиката, съдържаща строги мерки за корекции и структурни реформи, подкрепяни от договореност за кредитиране с МВФ като непредпазна мярка; и

в)

задоволителното изпълнение на икономическата политика и на финансовите условия, договорени в Меморандума за разбирателство.

4.   Отпускането на втория транш по принцип се извършва не по-рано от три месеца след отпускането на първия транш. Отпускането на третия транш по принцип се извършва не по-рано от три месеца след отпускането на втория транш.

5.   Ако условията, посочени в параграф 3, не са изпълнени, Комисията спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза. В такъв случай тя информира Европейския парламент и Съвета за причините за това спиране или отмяна.

6.   Макрофинансовата помощ от Съюза се изплаща на Националната банка на Република Молдова. В зависимост от разпоредбите, които предстои да бъдат съгласувани в Меморандума за разбирателство, включително потвърждение на остатъчните нужди от бюджетно финансиране, средствата от Съюза може да бъдат преведени на Министерството на финансите на Република Молдова като краен получател.

Член 5

1.   Операциите по получаване и отпускане на заем, свързани с частта от макрофинансовата помощ от Съюза, която е под формата на заем, се извършват в евро, с един и същ вальор и не могат да ангажират Съюза в преобразуване на падежи, нито да го излагат на валутни или лихвени рискове или на други търговски рискове.

2.   Ако обстоятелствата позволяват и при искане от Република Молдова, Комисията може да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че в условията на заема е включена клауза за предсрочното му погасяване, придружена от съответна клауза в условията на операциите по получаване на заем.

3.   Ако обстоятелствата позволяват подобряване на лихвения процент по заема и по искане на Република Молдова, Комисията може да реши да рефинансира изцяло или отчасти първоначалните заеми или да преструктурира съответните финансови условия. Операциите по рефинансиране или преструктуриране се извършват в съответствие с параграфи 1 и 4 и не трябва да водят до удължаване на матуритета на съответните заеми или до увеличаване на неизплатената главница към датата на рефинансиране или преструктуриране.

4.   Всички разходи на Съюза, свързани с операциите по получаване и предоставяне на заем съгласно настоящото решение, се поемат от Република Молдова.

5.   Комисията информира Европейския парламент и Съвета за развитието на операциите, посочени в параграфи 2 и 3.

Член 6

1.   Макрофинансовата помощ от Съюза се усвоява в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6) и Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (7).

2.   Усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза се извършва чрез пряко управление.

3.   Споразумението за заем и споразумението за безвъзмездна помощ, подлежащи на съгласуване с органите на Република Молдова, съдържат разпоредби, които:

а)

гарантират, че Република Молдова извършва редовни проверки за правилното използване на финансирането от бюджета на Съюза, предприема съответните мерки за предотвратяване на нередности и измами и ако е необходимо, предприема правни действия за възстановяването на средствата, предоставени съгласно настоящото решение, които са били незаконно присвоени;

б)

осигуряват защитата на финансовите интереси на Съюза, по-специално като се предвиждат конкретни мерки във връзка с предотвратяването и борбата с измамите, корупцията и всички други нередности, засягащи макрофинансовата помощ от Съюза, в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (8), Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (9) и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10);

в)

оправомощават изрично Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите или нейните представители, да провеждат проверки, включително проверки и инспекции на място;

г)

оправомощават изрично Комисията и Сметната палата да правят одити в периода на предоставяне на макрофинансовата помощ от Съюза и след него, включително одити на документи и одити на място, напр. оперативни оценки;

д)

гарантират, че Съюзът има право да изиска заемът да бъде погасен предсрочно и/или безвъзмездните средства да му бъдат изцяло възстановени, когато е установено, че във връзка с управлението на макрофинансовата помощ от Съюза Република Молдова е участвала в измама или корупция, или друга незаконна дейност, която вреди на финансовите интереси на Съюза.

4.   Преди усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза Комисията преценява в рамките на оперативна оценка надеждността на финансовата уредба на Република Молдова, административните процедури и механизмите за вътрешен и външен контрол, които са от значение за помощта.

Член 7

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 8

1.   До 30 юни всяка година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно изпълнението на настоящото решение през предходната година, включващ оценка на изпълнението. В този доклад:

а)

се разглежда напредъкът по отношение на усвояването на макрофинансовата помощ от Съюза;

б)

се прави оценка на икономическото състояние и на перспективите пред Република Молдова, както и на напредъка при изпълнението на политическите мерки, посочени в член 3, параграф 1;

в)

се посочва връзката между условията на икономическата политика, определени в Меморандума за разбирателство, текущите икономически и бюджетни показатели на Република Молдова и решенията на Комисията за отпускане на траншовете по макрофинансовата помощ от Съюза.

2.   Не по-късно от две години след изтичането на срока за предоставяне на помощта, посочен в член 1, параграф 4, Комисията представя пред Европейския парламент и на Съвета доклад за последваща оценка на резултатите и ефикасността на предоставената макрофинансова помощ от Съюза и на степента, до която тя е допринесла за постигане на целите на помощта.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 13 септември 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Становище на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 17 юли 2017 г.

(2)  Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(4)  Решение 2010/427/ЕС на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 30).

(5)  Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(7)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(9)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

(10)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).


Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията

В контекста на инициативите, свързани с промените на избирателната система в Република Молдова, Европейският парламент, Съветът и Комисията подчертават, че предварително условие за предоставяне на макрофинансова помощ е държавата бенефициер да съблюдава ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципите на правовата държава, както и да гарантира спазването на правата на човека. Комисията и Европейската служба за външна дейност ще наблюдават изпълнението на това предварително условие през целия период на действие на макрофинансовата помощ и във връзка с това ще отделят огромно внимание на отчитането от страна на властите в Република Молдова на препоръките на съответните международни партньори (по-специално Венецианската комисия и ОССЕ/БДИПЧ).