ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 224

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
31 август 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) 2017/1509 на Съвета от 30 август 2017 година за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1510 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на допълненията към приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества ( 1 )

110

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/0000 на Комисията от 30 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активните вещества 1-метилциклопропен, бета-цифлутрин, хлороталонил, хлоротолурон, циперметрин, даминозид, делтаметрин, диметенамид-р, флуфенацет, флуртамон, форхлорфенурон, фостиазат, индоксакарб, ипродион, MCPA, MCPB, силтиофам, тиофанат-метил и трибенурон ( 1 )

115

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1512 на Съвета от 30 август 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

118

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 115/17/COL от 12 юли 2017 година относно съответствието на таксовата единица на Норвегия за 2017 г. съгласно член 17 от акта, посочен в точка 66цм от приложение XIII към Споразумението за ЕИП (Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване) [2017/1513]

122

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 224/1


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/1509 НА СЪВЕТА

от 30 август 2017 година

за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Регламент (ЕО) № 329/2007

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 14 октомври 2006 г. Съветът за сигурност на ООН (СС на ООН) прие Резолюция 1718 (2006), в която осъди ядрения опит, проведен от Корейската народнодемократична република (КНДР) на 9 октомври 2006 г., определяйки го като криещ явна заплаха за международния мир и сигурност, и изиска от всички държави — членки на ООН, прилагането на редица ограничителни мерки спрямо КНДР. С последващи резолюции 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) и 2371 (2017) на СС на ООН тези ограничителни мерки бяха допълнително разширени.

(2)

В съответствие с посочените резолюции на СС на ООН с Решение (ОВППС) 2016/849 са установени по-специално ограничения върху вноса и износа на определени стоки, услуги и технологии, които могат да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение („програми за оръжия за масово унищожение (ОМУ)“), а така също и ембарго върху луксозните стоки, както и замразяване на активите на лица, образувания и органи, свързани с програми за ОМУ. Други мерки засягат транспортния сектор, включително проверки на товарите и забрани, отнасящи се до плавателните съдове и въздухоплавателните средства на КНДР, финансовия сектор — например предоставянето на определени финансови услуги, и дипломатическата сфера — с цел да се предотвратят злоупотреби с привилегии и имунитети.

(3)

Съветът прие наред с това няколко допълнителни ограничителни мерки на ЕС, които допълват и засилват ограничителните мерки, основаващи се на резолюциите на ООН. За тази цел Съветът разшири оръжейното ембарго, ограниченията върху вноса и износа и списъка на лицата и образуванията, спрямо които се прилага замразяване на активи, и въведе забрани за преводите на средства и инвестиции.

(4)

За привеждане в действие на горепосочените ограничителни мерки е необходимо да се приеме регламент по смисъла на член 251 от Договора на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото прилагане на мерките от икономическите оператори във всички държави членки.

(5)

Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета (2) е изменян няколко пъти. Предвид обхвата на въвежданите изменения е целесъобразно всички мерки да се обединят в нов регламент, който да отмени и замени Регламент (ЕО) № 329/2007.

(6)

От съображения за целесъобразност на Комисията следва да бъде предоставено правомощието да публикува списъка на стоки и технологии, приет от Комитета към СС на ООН, създаден съгласно точка 12 от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН (наричан по-долу „Комитетът по санкциите“), или от СС на ООН и, ако е приложимо, да добави кодовете по номенклатурата от Комбинираната номенклатура, установена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (3).

(7)

На Комисията следва също така да бъде предоставено правомощието да изменя, ако е необходимо, списъка на луксозните стоки съобразно определенията или насоките, които Комитетът по санкциите може да приеме, за да улесни прилагането на ограниченията по отношение на луксозните стоки, като взема предвид списъците с луксозни стоки, съставени в рамките на други юрисдикции.

(8)

Правомощието за изменение на списъците в приложения ХIII, ХIV, ХV, ХVI и ХVII към настоящия регламент следва да бъде упражнявано от Съвета предвид конкретната заплаха за международния мир и сигурност, която представлява КНДР, както и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преглед на приложения I, II, III, IV и V към Решение (ОВППС) 2016/849.

(9)

На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да изменя списъка на услугите, като взема предвид информацията, предоставена от държавите членки, както и всяко определение или насоки, които бъдат издадени от Статистическата комисия на ООН, или за да добави референтни номера, взаимствани от системата за Централна класификация на продуктите и услугите, която се публикува от Статистическата комисия на ООН.

(10)

В Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН се припомня, че Специалната група за финансови действия (FATF) призова държавите да извършват засилени надлежни проверки и да прилагат ефективни мерки за противодействие с цел защита на техните юрисдикции от незаконните финансови дейности на КНДР, като държавите —членки на ООН, се приканват да прилагат препоръка 7 на FATF, тълкувателната бележка към нея, както и насоките в тази област, за да прилагат ефективно целевите финансови санкции по отношение на разпространението.

(11)

С настоящия регламент се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати по-специално с Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага в съответствие с тези права.

(12)

За целите на прилагането на настоящия регламент и за да се осигури най-високо ниво на правна сигурност в рамките на Съюза, имената и другите съответни данни, отнасящи се до физическите и юридическите лица, образуванията и органите, чиито финансови средства и икономически ресурси се замразяват в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат оповестени публично. Всяко обработване на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент следва да бъде в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива № 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Определения

Член 1

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава членка;

в)

спрямо всяко лице на или извън територията на Съюза, което е гражданин на държава членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган, във или извън територията на Съюза, регистрирано или учредено съгласно правото на държава членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, образувание или орган във връзка с всякакъв вид стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„клон“ на финансова или кредитна институция означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от финансова или кредитна институция, извършваща пряко всички или някои от сделките, присъщи на дейността на финансови или кредитни институции;

2)

„брокерски услуги“ означава:

а)

договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително от трета държава за друга трета държава; или

б)

продажбата или покупката на стоки и технологии или на финансови и технически услуги, включително когато те се намират в трети държави с цел прехвърлянето им в друга трета държава;

3)

„претенция“ означава всяка претенция, независимо дали е потвърдена по съдебен ред, въз основа на договор или на сделка или във връзка с договор или със сделка, и включва по-специално:

а)

претенциите за изпълнение на задължения, произтичащи или свързани с договор или сделка;

б)

претенциите за удължаване на сроковете или за плащане по облигации, финансови обезпечения или обезщетения под каквато и да било форма;

в)

претенциите за обезщетения във връзка с договор или сделка;

г)

насрещните претенции;

д)

исканията за признаване или изпълнение, включително чрез процедура за екзекватура, на съдебно решение, на арбитражно решение или на равностойно решение, независимо от мястото, където са били постановени;

4)

„компетентни органи“ означава компетентните органи, посочени на уебсайтовете, изброени в приложение I;

5)

„договор или сделка“ означава всяка сделка, независимо от формата на сключване и от приложимото към нея право, независимо от това дали обхваща един или повече договори или подобни задължения между едни и същи или различни страни; за тази цел понятието „договор“ включва облигациите, обезпеченията или обезщетенията, и по-специално финансовите обезпечения или финансовите обезщетения, и кредитите, независимо дали са юридически самостоятелни или не, както и всички свързани с тях клаузи, произтичащи от сделката или свързани с нея;

6)

„кредитна институция“ означава кредитна институция по смисъла на определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6), включително и клоновете на такава институция, отговарящи на определението по член 4, параграф 1, точка 17 от същия регламент, разположена(и) на територията на Съюза, независимо дали главното ѝ(им) управление е в рамките на Съюза или в трета държава;

7)

„дипломатически представителства, консулства, сътрудници на дипломатическите представителства и членове на консулствата“ има същото значение както предвиденото във Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г. и включва и представителствата на КНДР към международни организации, установени в държавите членки и сътрудниците от КНДР на тези представителства;

8)

„икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, вече съществуващи или възможни, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги, включително плавателни съдове, като например морски плавателни съдове;

9)

„финансова институция“ означава:

а)

предприятие, различно от кредитна институция, което извършва една или повече от дейностите, изброени в точки 2—12 и 14—15 от приложение I към Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), включително дейностите на обменни бюра („bureaux de change“);

б)

застрахователно предприятие по смисъла на член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), доколкото то извършва дейности по животозастраховане, попадащи в обхвата на посочената директива;

в)

инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9);

г)

предприятие за колективни инвестиции, което търгува своите дялове или акции;

д)

застрахователен посредник по смисъла на член 2, точка 5 от Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10), когато действа във връзка с услуги по животозастраховане и други услуги, свързани с инвестиции, с изключение на обвързаните застрахователни посредници по смисъла на точка 7 от същия член;

е)

клонове, когато са разположени в Съюза, на посочените в букви а)—д) финансови институции, независимо от това дали главното им управление се намира в държава членка или в трета държава;

10)

„замразяване на икономически ресурси“ означава всяко предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

11)

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всякакво движение, прехвърляне, промяна, използване, достъп или разпореждане с финансови средства по начин, който би довел до промяна на техния обем, количество, местонахождение, собственост, владение, естество, предназначение или друга промяна, която би дала възможност за използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

12)

„финансови средства“ означава финансови активи и приходи от всякакъв вид, включително, но не само:

а)

парични средства, чекове, парични вземания, менителници, парични записи и други разплащателни инструменти;

б)

депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации;

в)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, полици, варанти, необезпечени облигации и договори за деривати;

г)

лихви, дивиденти или други приходи или стойност, натрупани или генерирани от активи;

д)

кредити, права на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

е)

акредитиви, коносаменти, документи за продажба;

ж)

документи, удостоверяващи участие във фондове или на части от финансови ресурси;

13)

„застраховане“ означава поемане на задължение или ангажимент, съгласно който едно или повече физически или юридически лица се задължават, срещу заплащане, да предоставят на друго лице или лица, в случай на настъпване на застрахователно събитие, обезщетение или полза съгласно определеното от задължението или ангажимента;

14)

„инвестиционни услуги“ означава следните услуги и дейности:

а)

приемане и предаване на поръчки във връзка с един или повече финансови инструменти;

б)

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

в)

търгуване за собствена сметка;

г)

управление на портфейл;

д)

инвестиционни съвети;

е)

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти въз основа на твърд ангажимент;

ж)

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент;

з)

всяка услуга във връзка с допускането до търгуване на регулиран пазар или до търгуване в многостранна система за търговия;

15)

„получател“ означава физическо или юридическо лице, което е предвиденият получател на превода на средства;

16)

„платец“ означава лице, което е титуляр на платежна сметка и разрешава превод на средства от тази платежна сметка или, когато такава липсва, лицето, което дава нареждане за превод на средства;

17)

„доставчик на платежни услуги“ означава категориите доставчици на платежни услуги, посочени в член 1, параграф 1 от Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11), физическите или юридическите лица, ползващи се от освобождаването съгласно член 26 от Директива 2007/64/ЕО, и юридическите лица, ползващи се от освобождаването съгласно член 9 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12), предоставящи услуги по превод на финансови средства;

18)

„презастраховане“ означава дейност, която се състои в поемането на рискове, цедирани от застрахователно предприятие или от друго презастрахователно предприятие, или в случая на сдружението на застрахователи, познато като Lloyd's, дейността, която се състои в поемането от застрахователно или презастрахователно предприятие, различно от сдружението на застрахователи, познато като Lloyd's, на рискове, цедирани от който и да е член на Lloyd's;

19)

„услуги, свързани със“ означава услуги, предоставени срещу възнаграждение или по договор, от структури, които са ангажирани предимно с производството на стоки, подлежащи на превоз, както и услуги, които обичайно са свързани с производството на такива стоки;

20)

„корабособственик“ означава регистрираният собственик на морски кораб или всяко друго лице, като например чартьор по беърбоут чартър, което отговаря за дейността на кораба;

21)

„техническа помощ“ означава всякаква техническа помощ, свързана с ремонта, разработката, производството, монтирането, тестването, поддръжката или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги, включително устни форми на оказване на помощ;

22)

„територия на Съюза“ означава териториите на държавите членки, за които се прилага Договорът, съгласно условията, предвидени в него, включително въздушното пространство на държавите членки;

23)

„превод на средства“ означава:

а)

всяка операция, извършвана най-малко частично с електронни средства от името на платец чрез доставчик на платежни услуги, с цел получателят да получи паричните средства чрез доставчик на платежни услуги, независимо дали платецът и получателят са едно и също лице и независимо дали доставчикът на платежни услуги на платеца и този на получателя са едно и също лице, включително:

i)

кредитен превод по смисъла на член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета (13);

ii)

директен дебит по смисъла на член 2, точка 2 от Регламент (ЕС) № 260/2012;

iii)

наличен паричен превод по смисъла на член 4, точка 13 от Директива 2007/64/ЕО, независимо дали е национален или презграничен;

iv)

превод, извършен чрез платежна карта, инструмент за електронни пари, мобилен телефон или каквото и да е друго цифрово или информационно-технологично устройство с подобни характеристики, предплатено или заплатено след използването му; и

б)

всяка операция, извършена не по електронен път, а например посредством разплащане в брой, с чекове или счетоводни вписвания, с цел получателят да получи финансови средства, независимо от това дали платецът и получателят са едно и също лице;

24)

„кораб с екипаж от КНДР“ означава:

а)

плавателен съд, чиито екипаж е контролиран от:

i)

физическо лице, което е гражданин на КНДР; или

ii)

юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на КНДР;

б)

плавателен съд, чиито екипаж се състои изцяло от граждани на КНДР.

ГЛАВА II

Ограничения върху износа и вноса

Член 3

1.   Забранява се:

а)

пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ на стоки и технологии, включително софтуер, посочени в приложение II, независимо дали са с произход от Съюза или не, на физически или юридически лица, образувания или органи в КНДР или за ползване в КНДР;

б)

пряката или непряката продажба, доставка, трансфер или износ към КНДР на авиационно гориво, посочено в приложение III, или превозът до КНДР на авиационно гориво на борда на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държави членки, независимо дали е с произход от териториите на държавите членки или не;

в)

вносът, закупуването или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на стоките и технологиите, изброени в приложение II, независимо дали са с произход от КНДР или не;

г)

вносът, закупуването или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на злато, титаниеви руди, ванадиеви руди и редкоземни минерали, изброени в приложение IV, независимо дали са с произход от КНДР или не;

д)

вносът, закупуването или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на въглища, желязо и железни руди, изброени в приложение V, независимо дали са с произход от КНДР или не;

е)

вносът, закупуването или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на нефтопродукти, изброени в приложение VI, независимо дали са с произход от КНДР или не; и

ж)

вносът, закупуването или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на мед, никел, сребро и цинк, изброени в приложение VII, независимо дали са с произход от КНДР или не.

2.   Част I от приложение II включва всички изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, които са изделия или технология с двойна употреба съгласно определеното в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 Съвета (14).

Част II от приложение II включва други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които могат да спомогнат за развитието на ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение.

Част III от приложение II включва някои ключови компоненти за сектора на балистичните ракети.

Част IV от приложение II включва изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, свързани с оръжия за масово унищожение, посочени в съответствие с точка 25 от Резолюция 2270(2016) на СС на ООН.

Част V от приложение II включва изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, свързани с оръжия за масово унищожение, посочени в съответствие с точка 4 от Резолюция 2321(2016) на СС на ООН.

Приложение III включва авиационното гориво, посочено в параграф 1, буква б).

Приложение IV включва златото, титаниевите руди, ванадиевите руди и редкоземните минерали, посочени в параграф 1, буква г).

Приложение V включва въглищата, желязото и железните руди, посочени в параграф 1, буква д).

Приложение VI включва нефтопродуктите, посочени в параграф 1, буква е).

Приложение VII включва мед, никел, сребро и цинк, посочени в параграф 1, буква ж).

3.   Забраната в параграф 1, буква б) не се прилага по отношение на продажбата или доставката на авиационно гориво за граждански пътнически въздухоплавателни средства извън КНДР единствено за използване по време на полетите им към КНДР и завръщането им на летището по произход.

Член 4

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1, буква б) компетентните органи на държавите членки може да разрешат продажбата, доставката или трансфера на авиационно гориво, при условие че държавата членка е получила по изключение предварително одобрение от Комитета по санкциите след преценка на всеки отделен случай за трансфера в КНДР на такива продукти за проверени жизненоважни хуманитарни нужди и при спазване на предвидените условия за ефективно наблюдение на доставката и употребата.

2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1, буква д) компетентните органи на държавите членки може да разрешат:

а)

вноса, покупката или трансфера на въглища, при условие че компетентните органи на държавите членки са установили въз основа на надеждна информация, че произходът на доставката е извън КНДР и че тя е била превозвана през КНДР единствено с цел износ от пристанище Rajin (Расън), че съответната държава членка е уведомила предварително Комитета по санкциите за такива сделки, и че сделките не са свързани с генериране на приходи за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на СС на ООН или с настоящия регламент;

б)

сделките с желязо и желeзни руди, чието предназначение е било определено единствено като осигуряване на прехрана и които не са свързани с генериране на приходи за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на СС на ООН или с настоящия регламент; както и

в)

сделките с въглища, чието предназначение е било определено единствено като осигуряване на прехрана, ако е изпълнено всяко от следните условия:

i)

сделките не са свързани с генериране на приходи за ядрената програма или програмите за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на СС на ООН;

ii)

в сделките не участват лица или образувания, които са свързани с ядрената програма или програмите за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на СС на ООН, включително лица, образувания и органи, изброени в списъка в приложение ХIII, или лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани пряко или непряко от тях, или лица или образувания, които помагат за избягване на санкциите; както и

iii)

Комитетът по санкциите не е уведомил държавите членки, че общият годишен лимит е достигнат.

3.   Съответните държави членки информират останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 1 и 2.

Член 5

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, за КНРД на всякакви изделия, с изключение на храна или лекарства, ако на износителя е известно или той има разумни основания да смята, че:

а)

изделието е предназначено пряко или непряко за въоръжените сили на КНДР; или

б)

износът на изделието би могъл да подкрепи или повиши оперативните способности на въоръжените сили на държава, различна от КНДР.

2.   Забранява се вносът, покупката или превозът от КНРД на изделията, посочени в параграф 1, ако на износителя или превозвача е известно или той има разумни основания да смята, че съществува някое от основанията в параграф 1, буква а) или б).

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 5 компетентните органи на държавите членки може да разрешат продажбата, доставката, трансфера или износа на изделие до КНДР или продажбата, вноса или превоза на изделие от КНДР, когато:

а)

изделието не е свързано с производството, разработването, поддръжката или употребата на военни стоки или развиването или поддържането на военен персонал и компетентният орган е установил, че изделието няма да допринесе пряко за развитието на оперативните способности на въоръжените сили на КНДР или за износ, който подкрепя или повишава оперативните способности на въоръжените сили на трета държава, различна от КНДР;

б)

Комитетът по санкциите е определил, че конкретна доставка, продажба или трансфер не би противоречал(а) на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на СС на ООН; или

в)

компетентният орган на държавата членка се е уверил, че дейността е единствено за хуманитарни цели или осигуряване на прехрана и няма да се използва от лица, образувания или органи от КНДР за генериране на приходи, както и че не е свързана с дейност, забранена с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на СС на ООН, при условие че държавата членка уведоми предварително Комитета по санкциите за това решение и информира Комитета по санкциите за мерките, предприети с цел предотвратяване на отклоняването на изделието за забранена цел.

2.   Съответната държава членка уведомява другите държави членки и Комисията за намерението си да даде разрешение съгласно настоящия член най-малко една седмица преди даването на разрешение.

Член 7

1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ и брокерски услуги, свързани със стоки и технологии, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение II, и свързани с доставката, производството, поддръжката и употребата на стоките, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение II, на физически или юридически лица, образувания или органи, във или за употреба в КНДР;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързана със стоки и технологии, посочени в Общия списък на оръжията на ЕС или в приложение II, включваща по-специално безвъзмездна помощ, заеми и застраховане на експортни кредити, както и застраховане и презастраховане на продажби, доставки, трансфер или износ на такива стоки, или за предоставянето на свързана с това техническа помощ на физически или юридически лица, образувания или органи, във или за ползване в КНДР;

в)

получаването, пряко или непряко, на техническа помощ, свързана със стоки и технологии, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение II, и с доставката, производството, поддръжката и ползването на стоките, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение II, от физически или юридически лица, образувания или органи, във или за ползване в КНДР;

г)

получаването, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързана със стоки и технологии, посочени в Общия списък с военно оборудване на ЕС или в приложение II, включваща по-специално безвъзмездни средства, заеми и застраховане на експортни кредити, за продажби, доставки, трансфер или износ на такива стоки, или за предоставянето на свързана с това техническа помощ, от физически или юридически лица, образувания или органи, във или за ползване в КНДР.

2.   Забраните, посочени в параграф 1, не се отнасят до невоенни превозни средства, произведени или оборудвани с материали, осигуряващи противоракетна защита, предназначени само за употреба с цел защита на персонала на Съюза и неговите държави членки в КНДР.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1 и член 7, параграф 1 компетентните органи на държавите членки може да разрешат, при условията, които смятат за подходящи, пряката или непряката доставка, продажба, трансфер или износ на стоките и технологиите, включително софтуер, посочени в член 3, параграф 1, букви а) и б), или помощта или брокерските услуги, посочени в член 7, параграф 1, при условие че тези стоки, технологии, помощ или брокерски услуги са за хранителни, селскостопански, медицински или други хуманитарни цели.

2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 1, буква а) и член 7, параграф 1, букви а) и б) компетентните органи на държавите членки може да разрешат посочените там сделки, при условията, които смятат за подходящи и при условие че СС на ООН е одобрил искането.

3.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко искане за одобрение, което е отправила до СС на ООН съгласно параграф 3.

4.   Съответната държава членка информира в срок от четири седмици останалите държави членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно настоящия член.

Член 9

1.   В допълнение към задължението за предоставяне на компетентните митнически органи на информация преди пристигането или заминаването, както е предвидено в съответните разпоредби относно входните и изходните митнически манифести и митнически декларации в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (15), Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (16) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (17), лицето, което предоставя информацията по параграф 2, декларира дали стоките са обхванати от Общия списък на оръжията на ЕС или от настоящия регламент и в случай че износът им подлежи на разрешителен режим, посочва стоките и технологиите, обхванати от издадения лиценз за износ.

2.   Изискваната допълнителна информация се подава чрез електронна митническа декларация или, при липса на такава декларация, в каквато и да е друга електронна или писмена форма, в зависимост от случая.

Член 10

1.   Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, в КНДР на луксозните стоки, посочени в приложение VIII;

б)

вносът, покупката или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на луксозните стоки, посочени в приложение VIII, независимо дали те са с произход от КНДР или не.

2.   Посочената в параграф 1, буква б) забрана не се прилага за лични вещи на пътниците или за стоки с нетърговски характер за лично ползване на пътниците, съдържащи се в пътническия им багаж.

3.   Забраните, посочени в параграф 1, не се прилагат за стоките, които са необходими за официални цели на дипломатическите представителства и консулствата на държавите членки в КНДР или на международните организации, ползващи се с имунитет в съответствие с международното право, или за личните вещи на техните служители.

4.   Компетентните органи на държавите членки може да разрешат, при условията, които смятат за подходящи, сделки по отношение на стоките, посочени в точка 17 от приложение VIII, при условие че стоките са предназначени за хуманитарни цели.

Член 11

Забранява се:

а)

продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на злато, ценни метали и диаманти, изброени в приложение IX, независимо дали са с произход от Съюза или не, към или за правителството на КНДР, неговите публични органи, дружества или агенции, Централната банка на КНДР и лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или образувания или органи, притежавани или контролирани от тях;

б)

вносът, покупката или превозът, пряко или непряко, на злато, ценни метали и диаманти, изброени в приложение IX, независимо дали с произход от КНДР, от правителството на КНДР, от неговите публични органи, дружества или агенции, от Централната банка на КНДР или от лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или от образувания или органи, притежавани или контролирани от тях;

в)

предоставянето, пряко или непряко, на техническа помощ или брокерски услуги, финансиране или финансова помощ, свързани със стоките, посочени в букви а) и б), на правителството на КНДР, на неговите публични органи, дружества или агенции, на Централната банка на КНДР или на лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания или органи, притежавани или контролирани от тях.

Член 12

Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, на новоотпечатани или неемитирани севернокорейски банкноти и изсечени монети за или в полза на Централната банка на КНДР.

Член 13

Забранява се вносът, закупуването или трансферът, пряко или непряко, от КНДР на статуи, изброени в приложение X, независимо дали произхождат от КНДР или не.

Член 14

Чрез дерогация от забраната по член 13 компетентните органи на държавите членки може да разрешат вноса, покупката или трансфера, при условие че съответната държава членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

Член 15

Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът, пряко или непряко, в КНДР на вертолети и плавателни съдове, изброени в приложение XI.

Член 16

Чрез дерогация от забраната в член 15 компетентните органи на държавите членки може да разрешат такава продажба, доставка, трансфер или износ, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

ГЛАВА III

Ограничения по отношение на някои търговски дейности

Член 17

1.   Забранява се на територията на Съюза да се приемат или одобряват инвестиции в търговска дейност, когато тези инвестиции се извършват от:

а)

физически или юридически лица, образувания или органи на правителството на КНДР;

б)

Корейската работническа партия;

в)

граждани на КНДР;

г)

юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно правото на КНДР;

д)

физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от името или по указание на лицата, образуванията или органите, посочени в букви а)—г); както и

е)

физически или юридически лица, образувания или органи, притежавани или контролирани от физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в букви а)—г).

2.   Забранява се:

а)

създаването на съвместно предприятие с физическо или юридическо лице, образувание или орган по параграф 1, участващо в дейности или програми на КНДР, свързани с ядрени оръжия, балистични ракети или други оръжия за масово унищожение или в дейности или програми в сектора на минното дело, преработвателната промишленост, химическата металургия и металообработващата промишленост, както и в сектора на авиокосмическата промишленост или в секторите на конвенционални оръжия, или придобиването или разширяването на всякакво участие в собствеността на такива юридически лица, образувания или органи, включително чрез цялостно придобиване или придобиване на дялове/акции или други даващи право на участие ценни книжа;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ на което и да е физическо или юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в параграф 1, букви г)—е), или за документираните цели на финансирането на такива физически и юридически лица, образувания или органи;

в)

предоставянето на инвестиционни услуги, свързани пряко или непряко с дейностите, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф; както и

г)

участието, пряко или непряко, в съвместни предприятия или всякакви други търговски договорености с образуванията, изброени в приложение XIII, както и с физически или юридически лица, образувания или органи, действащи от тяхно име или по тяхно указание.

Член 18

1.   Забранява се:

а)

предоставянето, пряко или непряко, на която и да е от услугите, свързани с минното дело, или която и да е от услугите, свързани с производството в химическата, добивната и преработвателната промишленост, които са посочени в част А от приложение XII, на физически или юридически лица, образувания или органи в КНДР или за употреба в КНДР; както и

б)

предоставянето, пряко или непряко, на компютърни и свързани услуги, посочени в част Б от приложение XII, на физически или юридически лица, образувания или органи в КНДР или за употреба в КНДР.

2.   Забраната в параграф 1, буква б) не се прилага по отношение на компютърни и свързани услуги, доколкото тези услуги са предназначени да бъдат използвани изключително за официални цели от дипломатическо представителство или консулство или международна организация, ползващи се с имунитет в КНДР съгласно международното право.

3.   Забраната в параграф 1, буква б) не се прилага по отношение на предоставянето на компютърни и свързани услуги от страна на публични органи или от страна на юридически лица, образувания или органи, които получават публично финансиране от Съюза или от държави членки за предоставянето на тези услуги за цели на развитието, пряко насочени към нуждите на цивилното население, или за насърчаване на премахването на ядреното оръжие.

Член 19

1.   Чрез дерогация от член 18, параграф 1, буква а) компетентните органи на държавите членки може да разрешат предоставянето на услуги, свързани с минното дело, и предоставянето на услуги, свързани с производството в химическата, добивната и преработвателната промишленост, доколкото тези услуги са предназначени да бъдат използвани изключително за цели на развитието, които са пряко насочени към нуждите на цивилното население или към насърчаване на премахването на ядреното оръжие.

2.   В случаите, които не са обхванати от член 18, параграф 3, и чрез дерогация от член 18, параграф 1, буква б) компетентните органи на държавите членки може да разрешат предоставянето на компютърни и свързани услуги, доколкото тези услуги са предназначени да бъдат използвани изключително за цели на развитието, пряко насочени към нуждите на цивилното население, или за насърчаване на премахването на ядреното оръжие.

Член 20

1.   Забранява се:

а)

отдаването под наем или предоставянето по друг начин, пряко или непряко, на недвижими имоти на лица, образувания или органи на правителството на КНДР, за каквато и да е цел, различна от дипломатически или консулски дейности съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.;

б)

наемането на недвижими имоти, пряко или непряко, от лица, образувания или органи на правителството на КНДР; както и

в)

извършването на каквато и да било дейност, свързана с използването на недвижими имоти, които лица, образувания или органи на правителството на КНДР притежават, отдават под наем или имат право да ползват по друг начин, с изключение на предоставянето на стоки и услуги, които:

i)

са от съществено значение за функционирането на дипломатическите представителства или консулствата съгласно Виенските конвенции от 1961 и 1963 г., както и

ii)

не могат да бъдат използвани за генерирането на приходи или печалба, пряко или непряко, за правителството на КНДР.

2.   За целите на настоящия член „недвижим имот“ означава земя, сгради и части от тях, разположени извън територията на КНДР.

ГЛАВА IV

Ограничения върху преводите на финансови средства и финансовите услуги

Член 21

1.   Забраняват се преводите на финансови средства към и от КНДР.

2.   Забранява се на кредитните и финансовите институции да встъпват или да продължават да участват в операции със:

а)

кредитни и финансови институции, регистрирани в КНДР;

б)

клоновете или дъщерните дружества, попадащи в обхвата на член 1, на кредитни и финансови институции, регистрирани в КНДР;

в)

клоновете или дъщерните дружества, които не попадат в обхвата на член 1, на кредитни и финансови институции, регистрирани в КНДР;

г)

кредитни и финансови институции, които не са регистрирани в КНДР, които попадат в обхвата на член 1 и са контролирани от лица, образувания или органи, установени в КНДР;

д)

кредитни и финансови институции, които не са регистрирани в КНДР и които не попадат в обхвата на член 1, но са контролирани от лица, образувания или органи, установени в КНДР.

3.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат за преводи на финансови средства или операции, които са необходими за официалните цели на дипломатическо представителство или консулство на държава членка в КНДР или международна организация, ползваща се с имунитет в КНДР в съответствие с международното право.

4.   Забраните по параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на следните операции, при условие че те са свързани с превод на финансови средства в размер равен на или под 15 000 EUR или равностойността на тази сума:

а)

операции, свързани с хранителни продукти, здравеопазване или медицинско оборудване или за селскостопански или хуманитарни цели;

б)

операции, свързани с парични преводи на частни лица;

в)

операции, свързани с изпълнението на изключенията, предвидени в настоящия регламент;

г)

операции във връзка с конкретен търговски договор, който не е забранен с настоящия регламент;

д)

операции, необходими изключително за изпълнението на проекти, финансирани от Съюза или неговите държавите членки за целите на развитието, които са насочени пряко към нуждите на цивилното население или към насърчаване на премахването на ядреното оръжие; както и

е)

операции, свързани с дипломатическо представителство или консулство, или международна организация, ползваща се с имунитет в съответствие с международното право, доколкото тези операции са предназначени за официални цели на дипломатическото представителство или консулството, или международната организация.

Член 22

1.   Чрез дерогация от забраните в член 21, параграфи 1 и 2, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат операциите, посочени в букви а) — е) от член 21, параграф 4, чиято стойност надвишава или е равна на 15 000 евро.

2.   Изискването за разрешение по параграф 1 се прилага независимо от това дали преводът на финансови средства се извършва чрез една операция или чрез няколко операции, които изглеждат свързани. За целите на настоящия регламент „операции, които изглеждат свързани“ включва:

а)

поредица от последователни преводи от или до една и съща кредитна или финансова институция, попадаща в обхвата на член 21, параграф 2, или от или до едно и също лице, образувание или орган от КНДР, които са направени във връзка с едно задължение за превод на финансови средства, когато всеки индивидуален превод е под 15 000 евро, но които заедно отговарят на критериите за разрешение; както и

б)

поредица от преводи, включващи различни доставчици на платежни услуги или физически или юридически лица, която е свързана с едно задължение за превод на финансови средства.

3.   Държавите членки уведомяват другите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

4.   Чрез дерогация от забраните в член 21, параграфи 1 и 2, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат операции във връзка с плащане за удовлетворяване на претенции срещу КНДР, нейните граждани или юридически лица, образувания или органи, регистрирани или учредени съгласно законите на КНДР, и операции с подобен характер, които не допринасят за забранени по настоящия регламент дейности, поотделно за всеки конкретен случай и ако съответната държава членка е уведомила останалите държави членки и Комисията поне десет дни предварително за намерението си да издаде разрешение.

Член 23

1.   Кредитните или финансовите институции в своите дейности с кредитни и финансови институции, посочени в член 21, параграф 2:

а)

прилагат мерки за комплексна проверка на клиента, установени съгласно членове 13 и 14 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (18);

б)

осигуряват съответствие с мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответствие с процедурите, установени от Директива (ЕС) 2005/849 и Регламент (ЕС) № 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета (19);

в)

изискват да се предоставя информацията относно платеца, както и информация за получателите, придружаваща преводите на финансови средства, както се изисква съгласно Регламент (ЕС) 2015/847, и отказват да извършат операцията, ако тази информация липсва или е непълна;

г)

поддържат архив на операциите в съответствие с член 40, буква б) от Директива (ЕС) 2015/849;

д)

когато са налице разумни основания да се съмняват, че финансовите средства биха могли да допринесат за програми или дейности на КНДР, свързани с ядрени оръжия, балистични ракети или други оръжия за масово унищожение („финансиране на разпространението“), уведомяват незабавно компетентното звено за финансово разузнаване (ЗФР), както е определено в Директива (ЕС) 2015/849, или всеки друг компетентен орган, определен от съответната държава членка, без да се засяга член 7, параграф 1 или член 33 от настоящия регламент;

е)

незабавно уведомяват за всички съмнителни операции, включително опитите за извършване на операции;

ж)

се въздържат от извършването на операции, за които имат разумно основание да подозират, че биха могли да са свързани с финансиране на разпространението, докато не извършат необходимите действия в съответствие с буква д) и не са изпълнили всички указания на съответните ЗФР или на компетентния орган.

2.   За целите на параграф 1 ЗФР или друг компетентен орган, изпълняващ ролята на национален център за получаване и анализиране на доклади за съмнителни операции, получава докладите относно възможното финансиране на разпространението и има своевременен пряк или непряк достъп до информацията с финансов, административен и правоприлагащ характер, която му е необходима за правилното изпълнение на тази функция, включително анализ на докладите за съмнителни операции.

Член 24

Забранява се на кредитните и финансовите институции:

а)

да откриват банкова сметка в кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2;

б)

да установяват кореспондентски банкови отношения с кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2;

в)

да откриват представителства в КНДР или да създават нови клонове или дъщерни дружества в КНДР; както и

г)

да създават съвместно предприятие с кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2, или да придобиват участие в собствеността им.

Член 25

1.   Чрез дерогация от забраните в член 24, букви б) и г) компетентните органи на държавите членки може да разреши операциите, ако те предварително са били одобрени от Комитета по санкциите.

2.   Съответната държава членка уведомява незабавно останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение съгласно параграф 1.

Член 26

В съответствие с изискванията на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН най-късно на 31 май 2016 г. кредитните и финансовите институции:

а)

закриват всички сметки в кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2;

б)

прекратяват кореспондентски банкови отношения с кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2;

в)

закриват представителствата, клоновете и дъщерните дружества в КНДР;

г)

прекратяват всички съвместни предприятия с кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2; както и

д)

отказват се от всякакво участие в собствеността на кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2.

Член 27

1.   Чрез дерогация от член 26, букви а) и в) компетентните органи на държавите членки могат да разрешат някои представителства, дъщерни дружества или банкови сметки да продължат да действат, при условие че Комитетът по санкциите определи за всеки отделен случай, че тези представителства, дъщерни дружества или банкови сметки са необходими за провеждането на хуманитарни дейности, за дейностите на дипломатическите представителства в КНДР или за дейностите на ООН, на нейни специализирани агенции или на свързани организации или за всякаква друга цел, съответстваща на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) или 2371 (2017) на СС на ООН.

2.   Съответната държава членка уведомява незабавно останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

Член 28

1.   Забранява се на кредитните и финансовите институции, да откриват сметки на севернокорейски дипломатически представителства или консулства и на техните севернокорейски сътрудници на представителства или членове на консулства.

2.   Най-късно до 11 април 2017 г. кредитните и финансовите институции закриват всички сметки, притежавани или контролирани от севернокорейски дипломатически представителства или консулства и техните севернокорейски сътрудници на представителствата или членове на консулствата.

Член 29

1.   Чрез дерогация от член 28, параграф 1 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат по искане на севернокорейско дипломатическо представителство, консулство или сътрудник на дипломатическо представителство или член на консулство, откриването на една сметка на севернокорейско дипломатическо представителство, консулство и сътрудник на дипломатическо представителство или член на консулство, при условие че дипломатическото представителство или консулството са установени в съответната държава членка или че сътрудникът на представителството или членът на консулството са акредитирани в съответната държава членка.

2.   Чрез дерогация от член 28, параграф 2 компетентните органи на държавите членки могат, по искане на севернокорейско дипломатическо представителство, консулство или техен сътрудник, да разрешат сметка да продължи да действа, при условие че държавата членка е установила, че:

i)

представителството или консулството са установени в съответната държава членка или сътрудникът на представителството или членът на консулството са акредитирани в съответната държава членка; както и

ii)

представителството, консулството или техните сътрудници или членове не притежават други сметки на територията на тази държава членка.

В случай че дипломатическото представителство, консулството или техен севернокорейски сътрудник или член притежава повече от една сметка на територията на съответната държава членка, представителството, консулството или техният сътрудник или член могат да посочат коя сметка да продължи да действа.

3.   В съответствие с приложимите правила на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г. държавите членки съобщават на останалите държави членки и на Комисията имената и идентификационните данни на всички севернокорейски сътрудници на дипломатически представителства и членове на консулства, акредитирани на тяхна територия, най-късно до 13 март 2017 г., както и всяко последващо обновяване на информацията в рамките на една седмица.

4.   Компетентните органи на държавите членки могат да съобщят на кредитните и финансовите институции в тази държава членка идентификационните данни на всеки севернокорейски сътрудник на дипломатическо представителство или член на консулство, акредитирани на територията на съответната държава членка или на територията на всяка друга държава членка.

5.   Държавите членки информират останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 1 и 2.

Член 30

Забраняват се:

а)

даването на разрешение за откриване на представителство или за създаване в Съюза на кредитна или финансова институция, посочена в член 21, параграф 2;

б)

сключването на споразумения за сметка или от името на кредитна или финансова институция, посочена в член 21, параграф 2, свързано с откриването на представителство или със създаването на клон или дъщерно дружество в Съюза;

в)

предоставянето на разрешение за започване и извършване на стопанската дейност на кредитна институция или каквато и да е друга стопанска дейност, за която се изисква предварително разрешение, от страна на посочени в член 21, параграф 2 представителство, клон или дъщерно дружество на кредитна или финансова институция, ако представителството, клонът или дъщерното дружество не са били действащи преди 19 февруари 2013 г.;

г)

придобиването или разширяването на участие или придобиването на всякакъв друг вид дялово участие в кредитна или финансова институция, попадаща в обхвата на член 1, от страна на която и да е кредитна или финансова институция, посочена в член 21, параграф 2; както и

д)

извършване на дейност или улесняването на извършване на дейност от представителство, клон или дъщерно дружество на кредитните или финансовите институции, посочени в член 21, параграф 2.

Член 31

Забраняват се:

а)

продажбата или покупката пряко или непряко на държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 февруари 2013 г., на или от който и да е от следните:

i)

КНДР или нейното правителство, както и нейните публични органи, дружества и агенции;

ii)

Централната банка на КНДР;

iii)

всяка кредитна или финансова институция, посочени в член 21, параграф 2;

iv)

физическо или юридическо лице, образувание или орган, действащ(о) от името или по указание на юридическо лице, образувание или орган, посочен(о) в подточка i) или ii);

v)

юридическо лице, образувание или орган, притежаван(о) или контролиран(о) от лице, образувание или орган, посочен(о) в подточка i), ii) или iii);

б)

предоставянето на лице, образувание или орган по буква а) на брокерски услуги във връзка с държавни облигации или гарантирани от държавата облигации, издадени след 19 февруари 2013 г.;

в)

подпомагане на лице, образувание или орган по буква а) с цел емитиране на държавни облигации или гарантирани от държавата облигации чрез предоставяне на брокерски услуги, рекламни или други услуги във връзка с такива облигации.

Член 32

Забранява се предоставянето на финансиране или финансова помощ за търговия със КНДР, включително предоставянето на експортни кредити, гаранции или застраховане, на физически или юридически лица, образувания или органи, участващи в такава търговия.

Член 33

1.   Чрез дерогация от член 32 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат финансова подкрепа за търговия със КНДР, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

2.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграф 1.

ГЛАВА V

Замразяване на финансови средства и икономически ресурси

Член 34

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от лицата, образуванията или органите, включени в списъка в приложения XIII, XV, XVI и XVII.

2.   Всички плавателни съдове, изброени в приложение XIV, се изземват.

3.   Никакви финансови средства или икономически ресурси не се поставят на разположение, пряко или непряко, на или в полза на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложения XIII, XV, XVI и XVII.

4.   Приложение XIII включва лицата, образуванията и органите, посочени от Комитета по санкциите или от СС на ООН в съответствие с точка 8(d) от Резолюция 1718 (2006) на СС на ООН и точка 8 от Резолюция 2094 (2013) на СС на ООН.

Приложение XIV включва плавателните съдове, посочени от Комитета по санкциите в съответствие с точка 12 от Резолюция 2321 (2016) на СС на ООН.

Приложение XV включва лица, образувания и органи, които не са изброени в приложение XIII и XIV и които, в съответствие с член 27, параграф 1, буква б) от Решение (ОВППС) 2016/849 или последваща равностойна разпоредба, са определени от Съвета:

а)

като отговорни — включително поради оказване на подкрепа или насърчаване — за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или лица, образувания или органи, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или лица, образувания или органи, притежавани или контролирани от тях, включително чрез незаконни средства;

б)

като предоставящи финансови услуги или прехвърлянето към, през и от територията на Съюза, или със съдействието на граждани на държавите членки или образувания, учредени в съответствие с тяхното право, или лица или финансови институции на територията на Съюза, на всякакви финансови или други активи или ресурси, които биха могли да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение, или лица, образувания или органи, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или лица, образувания или органи, притежавани или контролирани от тях; или

в)

като участващи, включително чрез предоставяне на финансови услуги, в доставянето за или от КНДР на оръжие и свързани с него материали от всякакъв вид или на изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение.

5.   Приложение XVI включва лица, образувания или органи, които не са обхванати от приложение XIII, XIV или XV и които действат от името или по указание на лице, образувание или орган, изброен в приложение XIII, XIV или XV, или лица, които помагат за избягване на санкциите или за нарушение на разпоредбите на настоящия регламент.

6.   Приложение XVII включва образуванията или органите на правителството на КНДР или на Корейската работническа партия, лицата, образуванията или органите, които действат от тяхно име или по тяхно указание, и образуванията или органите, притежавани или контролирани от тях, които са свързани с ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) или 2371 (2017) на СС на ООН, и които не са обхванати от приложения XIII, XIV, XV или XVI.

7.   Приложения XV, XVI и XVII подлежат на редовен преглед, поне веднъж на 12 месеца.

8.   Приложения XIII, ХIV, XV, XVI и XVII съдържат основанията за включване в списъка на съответните изброени лица, образувания, органи и плавателни съдове.

9.   Приложения XIII, ХIV, XV, XVI и XVII съдържат също така информацията, когато има такава, необходима за идентифициране на съответните физически и юридически лица, образувания, органи и плавателни съдове. По отношение на физическите лица информацията може да включва имена, включително псевдоними, дата и място на раждане, гражданство, номер на паспорт и лична карта, пол, адрес, ако е известен, и длъжност или професия. По отношение на юридическите лица, образуванията и органите информацията може да включва наименования, място и дата на регистрация, регистрационен номер и място на стопанска дейност.

10.   Забраните в параграфи 1 и 3, доколкото се отнасят за лицата, образуванията или органите, изброени в приложение XVII, не се прилагат, когато финансовите средства и икономическите ресурси са необходими за провеждане на дейностите на мисиите на КНДР към ООН и нейните специализирани агенции и свързани с тях организации или други дипломатически и консулски мисии на КНДР, или когато компетентният орган на държавата членка е получил предварително одобрение от Комитета по санкциите за всеки отделен случай, че финансовите средства, финансовите активи или икономическите ресурси са необходими за предоставянето на хуманитарна помощ, премахването на ядреното оръжие или всяка друга цел, съответстваща на целите на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН.

11.   Параграф 3 не препятства финансовите или кредитните институции на Съюза да кредитират замразените сметки, когато получат финансови средства, прехвърлени от трети лица към сметката на включено с списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при положение че всички средства, добавени в такива сметки, също се замразяват. Финансовата или кредитната институция незабавно уведомява компетентните органи за такива операции.

12.   При условие че тези лихви или други печалби и плащания са замразени в съответствие с параграфи 1, параграф 3 не се прилагат за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви и други печалби по тези сметки; както и

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата на посочването на лицето, образуванието или органа по настоящия член.

Член 35

1.   Чрез дерогация от член 34 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, при условия, които сметнат за подходящи, ако са спазени следните условия:

а)

след като преценят, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са необходими за задоволяване на основните нужди на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, изброени в приложения XIII, XV, XVI или XVII, и на членове на семейството на тези физически лица, които са на тяхна издръжка, включително за заплащане на хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги, и са предназначени изключително за

i)

разумни по размер хонорари за професионални услуги и за възстановяването на направени разходи, свързани с предоставени правни услуги; или

ii)

разходи или такси за услуги по текущото съхраняване или поддръжка на замразените финансови средства или икономически ресурси; както и

б)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброен в приложение XIII, съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за тази констатация и за намерението си да издаде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу това действие в срок от пет работни дни от уведомлението.

2.   Чрез дерогация от член 34 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на разположение на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, когато преценят, че финансовите средства или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че:

а)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброен в приложение XIII, съответната държава членка е уведомила Комитета по санкциите за тази констатация и констатацията е била одобрена от него;

б)

когато разрешението засяга лице, образувание или орган, изброен в приложения XV, XVI или XVII, съответната държава членка е уведомила останалите държави членки и Комисията за своите мотиви за даване на специално разрешение най-малко две седмици преди даване на разрешението.

3.   Съответната държава членка уведомява незабавно останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 1 и 2.

Член 36

1.   Чрез дерогация от параграф 34 компетентните органи в държавите членки могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебно, административно или арбитражно решение, постановено преди датата на посочването на лицето, образуванието или органа по член 34, или на съдебна, административна или арбитражна обезпечителна мярка, постановена преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на претенции, обезпечени с такова решение или признати за основателни в такава обезпечителна мярка, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лица с такива претенции;

в)

решението или обезпечителната мярка не е в полза на лице, образувание или орган, посочен(о) в списъка в приложения XIII, XV, XVI или XVII;

г)

признаването на решението или обезпечителната мярка не противоречи на обществения ред в съответната държава членка;

д)

Комитетът по санкциите е бил уведомен от съответната държава членка за решението или обезпечителната мярка по отношение на лицата, образуванията или органите, посочени в приложение XIII.

2.   Чрез дерогация от член 34 и при условие че е дължимо плащане от лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение XV, ХVI или ХVII, съгласно договор или споразумение, сключен(о) от съответното лице, образувание или орган, или съгласно задължение, което е възникнало за него преди датата, на която това лице, образувание или орган е бил(о) посочен(о), компетентните органи на държавите членки могат да разрешат при условията, които смятат за подходящи, освобождаване на определени замразени финансови средства или икономически ресурси, ако съответният компетентен орган е констатирал, че:

а)

договорът няма връзка с изделие, операция, услуга или сделка по член 3, параграф 1, буква а), член 3, параграф 3 или член 7; както и

б)

плащането не се получава пряко или непряко от лице, образувание или орган, посочен(о) в приложение XV, ХVI или ХVII.

3.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за констатацията и за намерението си да даде разрешение най-малко 10 дни преди даването на всяко разрешение съгласно параграф 2.

Член 37

Забраните в член 34, параграфи 1 и 3 не се прилагат по отношение на финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи или предоставени на Външнотърговската банка (Foreign Trade Bank) и Корейското национално застрахователно дружество (Korean National Insurance Company — „KNIC“), доколкото тези финансови средства и икономически ресурси са предназначени изключително за официални цели на дипломатически представителства или консулства в КНДР или за дейности, свързани с хуманитарна помощ, които се извършват от ООН или в координация с ООН.

ГЛАВА VI

Ограничения спрямо транспорта

Член 38

1.   Товар, включително личен багаж и регистриран багаж, в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, както е посочено в членове 243—249 от Регламент (ЕС) № 952/2013, подлежи на проверка с цел да се гарантира, че не съдържа предмети, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) на СС на ООН или с настоящия регламент, когато:

а)

товарът е с произход от КНДР;

б)

товарът е предназначен за КНДР;

в)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, или лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях;

г)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на лица, образувания или органи, посочени в приложение ХIII;

д)

товарът се превозва от плавателен съд под знамето на КНДР или въздухоплавателно средство, регистрирано в КНДР, или плавателен съд или въздухоплавателно средство без националност.

2.   Когато товарът в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, не попада в приложното поле на параграф 1, той подлежи на проверка, когато са налице разумни основания да се смята, че може да съдържа изделия, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент, при следните обстоятелства:

а)

товарът е с произход от КНДР;

б)

товарът е предназначен за КНДР; или

в)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на КНДР или на нейни граждани, или лица или образувания, действащи от тяхно име.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат неприкосновеността и защитата на дипломатическата и консулската поща съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.

4.   Предоставянето на услуги, свързани с товарене, снабдяване на плавателни съдове или друг вид обслужване на плавателни съдове, се забранява за плавателни съдове на КНДР, ако доставчиците на услуги имат информация — включително от компетентните митнически органи въз основа на посочената в член 9, параграф 1 информация преди пристигане или преди заминаване — която дава разумни основания да се смята, че товарът на тези плавателни съдове съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент, освен ако предоставянето на такива услуги е необходимо с хуманитарна цел.

Член 39

1.   Забранява се предоставянето на достъп до пристанищата на територията на Съюза на всеки плавателен съд:

а)

който е притежаван, експлоатиран или чийто екипаж е от КНДР;

б)

който плава под знамето на КНДР;

в)

когато са налице разумни основания да се смята, че той е притежаван или контролиран, пряко или непряко, от лице или образувание, посочен(о) в приложение XIII, XV, XVI или XVII;

г)

когато са налице разумни основания да се смята, че той съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с настоящия регламент;

д)

който отказва да бъде проверен, след като подобна проверка е била разрешена от държавата, под чийто знаме е плавателният съд, или от държавата на регистрация;

е)

който е без националност и е отказал да бъде проверен в съответствие с член 38, параграф 1; или

ж)

който е посочен в приложение XIV.

2.   Параграф 1 не се прилага:

а)

в извънредни случаи;

б)

когато плавателният съд се връща в пристанището си по произход;

в)

в случай че плавателният съд пристига в пристанище за проверка, когато става въпрос за плавателен съд, попадащ в обхвата на параграф 1, букви а)—д).

Член 40

1.   Чрез дерогация от забраната в член 39, параграф 1, когато става въпрос за плавателен съд, попадащ в обхвата на букви а)—д), компетентните органи на държавите членки могат да разрешат на плавателния съд да влезе в пристанище, ако:

а)

Комитетът по санкциите е констатирал предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН; или

б)

държавата членка е констатирала предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от забраната в член 39, параграф 1, буква е) компетентните органи на държавите членки могат да разрешат на плавателен съд да влезе в пристанище, ако Комитетът по санкциите е дал указания за това.

Член 41

1.   Забранява се на всички въздухоплавателни средства, управлявани от превозвачи от КНДР или с произход от КНДР, да излитат, да се приземяват или да прелитат над територията на Съюза.

2.   Параграф 1 не се прилага:

а)

когато въздухоплавателно средство се приземява за проверка;

б)

в случай на аварийно кацане.

Член 42

Чрез дерогация от член 41 компетентните органи на държавите членки могат да разрешат на въздухоплавателно средство да излети от територията на Съюза, да се приземи на нея или да прелети над нея, ако компетентните органи са констатирали предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.

Член 43

Забранява се:

а)

отдаването на лизинг или чартър на плавателни съдове или въздухоплавателни средства или предоставянето на услуги за набиране на екипаж на КНДР, на лица или образувания, посочени в приложение XIII, XV, XVI или XVII, на всички други образувания от КНДР, на всички други лица или образувания, които са спомогнали за нарушаване на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) или 2371 (2017) на СС на ООН, или на всяко лице или образувание, което действа от името или по указание на такива лица или образувания, и на образувания, притежавани или контролирани от тях;

б)

услуги по предоставянето на екипаж за плавателни съдове или въздухоплавателни средства от КНДР;

в)

притежаването, наемането, експлоатирането, застраховането или предоставянето на услуги, свързани с класификацията на плавателни съдове, или на свързани услуги, на плавателни съдове под знамето на КНДР;

г)

регистрирането или поддържането в регистъра на всеки плавателен съд, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от КНДР или граждани на КНДР, или е бил отписан от регистъра от друга държава съгласно точка 24 от Резолюция 2321 (2016) на СС на ООН; или

д)

предоставянето на застрахователни и презастрахователни услуги за плавателни съдове, които са притежавани, контролирани или експлоатирани от КНДР.

Член 44

1.   Чрез дерогация от забраната по член 43, буква а) компетентните органи на държавите членки могат да разрешат отдаването на лизинг, чартъра или предоставянето на услуги за набиране на екипаж, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

2.   Чрез дерогация от забраната по член 43, букви б) и в) компетентните органи на държавите членки могат да разрешат притежаването, отдаването на лизинг, експлоатацията или предоставянето на услуги, свързани с класификацията на плавателни съдове, или свързани услуги, на плавателен съд под знамето на КНДР, или регистрирането или поддържането в регистъра на плавателен съд, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от КНДР или граждани на КНДР, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

3.   Чрез дерогация от забраната по член 43, буква д) компетентните органи на държавите членки могат да разрешат предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги, при условие че Комитетът по санкциите е констатирал предварително и поотделно за всеки конкретен случай, че плавателният съд участва в дейности, предназначени изключително за осигуряване на прехрана, които няма да бъдат използвани от физически лица или образувания от КНДР за генериране на приходи, или изключително за хуманитарни цели.

4.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 1, 2 и 3.

ГЛАВА VII

Общи и заключителни разпоредби

Член 45

Чрез дерогация от забраните, произтичащи от резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2016) или 2371 (2017) на СС на ООН, компетентните органи на държавите членки могат да разрешат всякакви дейности, ако Комитетът по санкциите е определил поотделно за всеки конкретен случай, че те са необходими за улесняване на работата на международни и неправителствени организации, предоставящи помощ и хуманитарна помощ в КНДР в интерес на цивилното население в КНДР съгласно точка 46 от Резолюция 2321 (2016) на СС на ООН.

Член 46

На Комисията се предоставя правомощието:

а)

да изменя приложение I въз основа на информация, предоставена от държавите членки;

б)

да изменя части II, III, IV и V от приложение II и приложения VI, VII, IX, X и XI въз основа на констатациите, направени от Комитета по санкциите или от СС на ООН, и да актуализира кодовете от Комбинираната номенклатура, установена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

в)

да изменя приложение VIII, за да конкретизира или адаптира списъка на стоките, включени в него, като взема предвид определенията или насоките, оповестени от Комитета по санкциите, или да актуализира кодовете от Комбинираната номенклатура, установена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87;

г)

да изменя приложения III, IV и V въз основа на констатациите, направени от Комитета по санкциите или от СС на ООН, или решенията, взети относно тези приложения в Решение (ОВППС) 2016/849;

д)

да изменя приложение XII, за да конкретизира или адаптира списъка на включените в него услуги, като взема предвид информацията, предоставена от държавите членки, както и всяко определение или всички насоки, които бъдат отправени от Статистическата комисия на ООН, или за да добави референтна номерация, взета от системата за Централна класификация на продуктите и услугите, която се публикува от Статистическата комисия на ООН.

Член 47

1.   Когато СС на ООН или Комитетът по санкциите включи в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът включва същото физическо или юридическо лице, образувание или орган в приложения ХIII и ХIV.

2.   Когато Съветът реши да приложи към физическо или юридическо лице, образувание или орган мерките, посочени в член 34, параграфи 1, 2 и 3, той изменя съответно приложения ХV, ХVI и ХVII.

3.   Съветът съобщава решението си на физическото или юридическо лице, образуванието или органа по параграфи 1 и 2, като прилага основанията на включване в списъка, било пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуването на известие, като предоставя възможност на съответното физическо или юридическо лице, образувание или орган да представят възраженията си.

4.   Когато са представени възражения или нови съществени доказателства, Съветът прави преглед на решението си и уведомява физическото или юридическото лице, образуванието или органа по параграфи 1 и 2 за това.

5.   Когато ООН реши да заличи от списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган или да измени идентификационните данни за включено в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, Съветът изменя съответно приложения ХIII и ХIV.

Член 48

Комисията и държавите членки незабавно се уведомяват взаимно за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всяка друга свързана с настоящия регламент информация, с която разполагат, и по-специално информация по отношение на нарушения и проблеми по правоприлагането, както и решения на националните съдилища.

Член 49

1.   Държавите членки определят компетентните органи по настоящия регламент и ги посочват на или чрез уебсайтовете, изброени в приложение I.

2.   След влизането в сила на настоящия регламент държавите членки незабавно уведомяват Комисията за компетентните органи, както и за всички последващи изменения.

Член 50

1.   Без да се засягат приложимите правила за докладване, поверителност и професионална тайна, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

а)

предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например замразени сметки и суми по член 34, на компетентните органи на държавите членки, на чиято територия пребивават или са установени, и незабавно предават такава информация, пряко или чрез съответните държави членки, на Комисията; и

б)

сътрудничат на компетентните органи при проверката на тази информация.

2.   Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя бързо на съответната държава членка.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

Член 51

Комисията обработва лични данни, за да изпълни поверените съгласно настоящия регламент задачи и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Член 52

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикалянето на забраните, съдържащи се в настоящия регламент.

Член 53

1.   Не се удовлетворяват претенции във връзка с договор или сделка, чието изпълнение е засегнато, пряко или непряко, изцяло или частично, от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като претенция за компенсация или претенция по гаранция, по-специално претенции за удължаване на срокове или плащане по обезпечение, гаранция или обезщетение, по-специално финансова гаранция или финансово обезщетение, под всякаква форма, ако са предявени от:

а)

посочени лица, образувания или органи, изброени в приложение XIII, XV, XVI или XVII, или корабособствениците на плавателни съдове, изброени в приложение XIV;

б)

всяко друго лице, образувание или орган на КНДР, включително правителството на КНДР, публичните му органи, дружества и агенции;

в)

всяко лице, образувание или орган, действащ(о) чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в букви а) и б).

2.   Изпълнението на договор или сделка се счита за засегнато от мерките, наложени с настоящия регламент, когато съществуването или съдържанието на претенцията пряко или непряко произтича от тези мерки.

3.   Във всяко производство за изпълнение на дадена претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1 пада върху лицето, търсещо изпълнение на претенцията.

4.   Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразността на неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.

Член 54

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, извършени добросъвестно въз основа на обстоятелството, че подобни действия са в съответствие с настоящия регламент, не пораждат отговорност от какъвто и да е вид за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, който ги предприема, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.

Член 55

1.   Държавите членки определят система за санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   След влизането в сила на настоящия регламент държавите членки незабавно уведомяват Комисията за тези санкции, както и за всички последващи изменения.

Член 56

Регламент (ЕО) № 329/2007 се отменя. Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 57

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в 30 август 2017 на

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.

(2)  Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(5)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(6)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(7)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(8)  Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).

(9)  Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(10)  Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно застрахователното посредничество (ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 3).

(11)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар (ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1).

(12)  Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари (ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7).

(13)  Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 22).

(14)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) № 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(17)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(18)  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(19)  Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уебсайтове с информация за компетентните органи, посочени в членове 2, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 49 и 50, и адрес за уведомяване на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

ДАНИЯ

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

ХЪРВАТИЯ

http://www.mvep.hr/sankcije

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

МАЛТА

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

НИДЕРЛАНДИЯ

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

СЛОВАКИЯ

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

Адрес за електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu


ПРИЛОЖЕНИE II

Стоки и технологии, посочени в член 3, параграф 1, буква а) и в член 7

ЧАСТ I

Всички стоки и технологии, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

ЧАСТ II

Други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които могат да допринесат за ядрената програма на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или други оръжия за масово унищожение.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на изделията и технологиите с двойна употреба, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“, означава, че характеристиките на изделието, описано в колона „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на изделието с двойна употреба, към което е препратката.

Определенията на термини в единични кавички ( ‘’) са дадени в техническата бележка към съответното изделие.

Определенията на термини в двойни кавички ( „“) са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Предметът на забрана, посочен в настоящото приложение, не следва да се заобикаля чрез износа на стоки, които не са забранени (включително инсталации), съдържащи един или повече забранени компоненти, когато тези компоненти са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

N.B.: При преценката дали забранената съставна част или части следва да се разглеждат като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от забранената съставна част или части основен елемент на доставяните стоки.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Да се чете във връзка с част В.)

Продажбата, доставката, трансферът или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоки, чиято продажба, доставка, трансфер или износ са забранени съгласно част А (Стоки) по-долу, се забраняват в съответствие с разпоредбите на част Б.

„Технологиите“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на забранени стоки, остават забранени дори когато са приложими за стоки, които не са забранени.

Забраните не се прилагат по отношение на „технологии“, които са минимумът, необходим за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и поправка на стоките, които не са забранени.

Забраните върху трансфера на „технологии“ не се прилагат за информацията, която е „обществено достояние“, за „фундаменталните научни изследвания“, нито по отношение на минимално необходимата информация за заявките за патент.

А.   СТОКИ

ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

II.A0.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A0.001

Лампи с кух катод, както следва:

a.

лампи с кух катод от йод, с прозорци на катода от чист силиций или кварц;

b.

лампи с кух катод от уран.

 

II.A0.002

Фарадееви изолатори с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

 

II.A0.003

Оптични решетки с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

 

II.A0.004

Оптични влакна с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm с антиотразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm и с диаметър на сърцевината, по-голям от 0,4 mm, но без да надхвърля 2 mm.

 

II.A0.005

Съставни части и изпитвателно оборудване за съд на ядрен реактор, различни от посочените в 0А001, както следва:

a.

салници;

b.

вътрешни съставни части;

c.

оборудване за поставяне на салници, изпитване и измерване.

0A001

II.A0.006

Системи за откриване на ядрени материали, различни от посочените в рубрики 0A001.j. или 1A004.c., за откриване, установяване или количествено определяне на радиоактивни материали или лъчение от ядрен произход и специално разработени съставни части за тях.

N.B: За лично оборудване вж. I.A1.004 по-долу.

0A001.j.

1A004.c.

II.A0.007

Клапани със сифонно уплътнение, различни от посочените в рубрики 0B001.c.6., 2A226 или 2B350, изработени от алуминиева сплав или неръждаема стомана тип 304, 304L или 316L.

0B001.c.6.

2A226

2B350

II.A0.008

Лазерни огледала, различни от посочените в рубрика 6A005.е., състоящи се от субстрати с коефициент на топлинно разширение по-малък или равен на 10–6 K–1 при 20 °C (например стопен силициев диоксид или сапфир).

Тази рубрика не включва оптични системи, разработени специално за ползване в областта на астрономията, освен ако огледалата включват стопен силициев диоксид.

0B001.g.5.

6A005.e.

II.A0.009

Лазерни лещи, различни от тези в рубрика 6A005.е.2, състоящи се от субстрати с коефициент на топлинно разширение по-малък или равен на 10–6 K–1 при 20 °C (например стопен силициев диоксид).

0B001.g.

6A005.e.2.

II.A0.010

Тръби, тръбопроводи, фланци, фитинги, направени от или облицовани с никел или никелова сплав, с тегловно съдържание на никел на повече от 40 %, различни от посочените в рубрика 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Вакуумни помпи, различни от посочените в рубрика 0B002.f.2. или 2B231, както следва:

a.

Турбомолекулярни помпи с дебит равен на или по-голям от 400 l/s;

b.

Помпи с предварителен вакуум, коренен тип, с дебит на обемната смукателна вентилация по-голям от 200 m3/h;

c.

сухи скрол-компресори със сифонно уплътнение и сухи вакуумни скрол-помпи със сифонно уплътнение.

0B002.f.2.

2B231

II.A0.012

Екранирани помещения за манипулиране, съхранение и боравене с радиоактивни вещества (горещи камери).

0B006

II.A0.013

„Природен уран“ или „обеднен уран“, или торий под формата на метал, сплав, химическо съединение или концентрат, и всякакъв друг материал, съдържащ едно или повече от гореспоменатите вещества, различни от посочените в рубрика 0C001.

0C001

II.A0.014

Детонационни камери с капацитет на абсорбиране на експлозията от над 2,5 kg TNT еквивалент.

 

СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

II.A1.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A1.001

Бис(2-етилхексил)фосфорна киселина (HDEHP или D2HPA) номер на Службата за химични индекси (CAS): [CAS 298-07-7] като разтворител в каквото и да е количество, с чистота по-висока от 90 %.

 

II.A1.002

Флуор газ CAS: [7782-41-4], с чистота най-малко 95 %.

 

II.A1.003

Пръстеновидни салници и уплътнения с вътрешен диаметър по-малък или равен на 400 mm, изработени от следните материали:

a.

съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

b.

флуорирани полиимиди, съдържащи 10 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

c.

флуорирани фосфазенови еластомери, съдържащи 30 % или повече в тегловно отношение свързан флуор;

d.

политрифлуорохлороетилен (PCTFE, напр. Kel-F ®);

e.

флуороеластомери (напр. Viton ®, Tecnoflon ®);

f.

политетрафлуороетилен (PTFE).

1A001

II.A1.004

Лично оборудване за откриване на лъчение с ядрен произход, различно от посочените в рубрика 1A004.c., включително лични дозиметри.

1A004.c.

II.A1.005

Електролитни елементи за производство на флуор, различни от посочените в рубрика 1B225, с производствен капацитет над 100 g флуор на час.

1B225

II.A1.006

Катализатори, различни от посочените в рубрики 1A225 или 1B231, със съдържание на платина, паладий или родий, които могат да се употребяват за ускоряване на обменната реакция на водородни изотопи между водорода и водата, за извличане на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A225

1B231

II.A1.007

Алуминий и негови сплави, различни от посочените в рубрики 1C002.b.4 или 1C202.а, в сурова или полуобработена форма, имащи някоя от следните характеристики:

a.

„притежаващи“ максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °С); или

b.

притежаващи якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C).

Изразът „притежаващи“ включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C002.b.4.

1C202.a.

II.A1.008

Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, различни от посочените в рубрика 1C003.a. с „първоначална относителна пропускливост“ от 120 000 или повече и дебелина между 0,05 и 0,1 mm.

Измерването на „първоначална относителна пропускливост“ трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

1C003.a.

II.A1.009

„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, различни от тези, посочени в рубрики 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. или 1C210.b., както следва:

a.

Арамидни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.A

‘специфичен модул’ над 10 × 106 m; или

2.A

‘специфична якост на опън’ над 17 × 104 m;

b.

Стъклени „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.A

‘специфичен модул’ над 3,18 × 106 m; или

2.A

‘специфична якост на опън’ над 76,2 × 103 m;

c.

Импрегнирани с термореактивна смола, непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от стъклени „влакнести или нишковидни материали“, различни от посочените в рубрика I.A1.010.a. по-долу;

d.

Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“;

e.

Импрегнирани с термореактивна смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“, изработени от въглеродни „влакнести или нишковидни материали“;

f.

непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ от полиакрилонитрил (PAN);

g.

Пара-арамидни „влакнести или нишковидни материали“ (Kevlar® и други подобни на него влакна).

1C010.a.

1C010.b.

1C210.a.

1C210.b.

II.A1.010

Влакна, импрегнирани със смола или катран (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод влакна (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, както следва:

a.

изработени от „влакнести или нишковидни материали“, посочени в I.A1.009 по-горе;

b.

въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, посочени в рубрики 1C010.а., 1C010.b. или 1C010.c., за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, където размерът на отделните листове не надвишава 50 cm × 90 cm;

c.

предварително импрегнирани материали, посочени в рубрики 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c., когато са импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Тg) по-ниска от 433 К (160 °C) и температура на вулканизация, по-ниска от температурата на встъкляване.

1C010

1C210

II.A1.011

Усилени силициево-карбидни керамични композитни материали, използваеми за накрайници, апарати за обратно навлизане в атмосферата, изпускателни клапи, използваеми в „ракетни снаряди“, различни от посочените в рубрика 1С107.

1C107

II.A1.012

Не се използва.

 

II.A1.013

Тантал, танталов карбид, волфрам, волфрамов карбид и техните сплави, различни от посочените в рубрика 1C226, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

във форми с кухини, разположени в цилиндрична или сферична симетрия (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 50 mm и 300 mm; и

b.

маса, по-голяма от 5 kg.

1C226

II.A1.014

„Елементи във вид на прах“, представляващи кобалт, неодим или самарий на прах или техни сплави или смеси с тегловно съдържание на кобалт, неодим или самарий от най-малко 20 %, с големина на частиците по-малка от 200 μm.

„Елемент във вид на прах“ означава прах от един елемент с висока чистота.

 

II.A1.015

Чист трибутилфосфат (TBP) [CAS № 126-73-8] или всяка смес с тегловно съдържание на TBP от над 5 %.

 

II.A1.016

Мартензитно-стареещи стомани, различни от посочените в рубрики 1C116 или 1C216.

1.

Фразата мартензитно-старееща стомана, „издържаща на“, включва мартензитно-старееща стомана преди и след топлинна обработка.

2.

Мартензитно-стареещите стомани са железни сплави, които като цяло се характеризират с високо съдържание на никел, много ниско съдържание на въглерод и употребата на елементи на заместване или утайки, с цел уякчаване и втвърдяване при стареене на сплавта.

1C116

1C216

II.A1.017

Следните метали, метали на прах и материали:

a.

Волфрам и волфрамови сплави, различни от посочените в рубрика 1C117, под формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър равен на или по-малък от 500 μm (микрометра) и тегловно съдържание на волфрам от 97 % или повече;

b.

Молибден и молибденови сплави, различни от посочените в рубрика 1C117, под формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър равен на или по-малък от 500 μm и тегловно съдържание на молибден от 97 % или повече;

c.

Волфрамови материали в твърда форма, различни от посочените в рубрика 1C226, със следния състав:

1.

волфрам и неговите сплави с тегловно съдържание на волфрам от 97 % или повече;

2.

инфилтриран с мед волфрам с тегловно съдържание на волфрам от 80 % или повече; или

3.

инфилтриран със сребро волфрам с тегловно съдържание на волфрам от 80 % или повече.

1C117

1C226

II.A1.018

Меки магнитни сплави, различни от посочените в рубрика 1C003, със следния химичен състав:

a.

съдържание на желязо между 30 % и 60 %; и

b.

съдържание на кобалт между 40 % и 60 %.

1C003

II.A1.019

Не се използва.

 

II.A1.020

Графит, различен от посочения в рубрики 0C004 или 1C107.a., който е разработен или предвиден за употреба в машинно оборудване за електроерозионна обработка (EDM).

0C004

1C107.a.

II.A1.021

Стоманени сплави под формата на листове или плочи с някоя от изброените по-долу характеристики:

а.

стоманени сплави, „притежаващи“ максимална якост на опън от 1 200  MPa или повече при 293 К (20 °C); или

b.

стабилизирана с азот дуплексна неръждаема стомана.

Бележка: Изразът сплави, „притежаващи“ включва сплави преди и след топлинна обработка.

Техническа бележка: „стабилизираната с азот дуплексна неръждаема стомана“ има двуфазова микроструктура, съставена от зърна на феритна и аустенитна стомана с добавяне на азот за стабилизиране на микроструктурата.

1C116

1C216

II.A1.022

Композитни материали въглерод—въглерод.

1A002.b.1

II.A1.023

Никелови сплави в сурова или полуобработена форма, с тегловно съдържание на никел от 60 % или повече.

1C002.c.1.a

II.A1.024

Титанови сплави под формата на листове или плочи „притежаващи“ максимална якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20 °C).

Бележка: Изразът сплави, „притежаващи“ включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C002.b.3

II.A1.025

Титанови сплави, различни от посочените в 1C002 и 1C202.

1C002

1C202

II.A1.026

Цирконий и циркониеви сплави, различни от посочените в 1C011, 1C111 и 1C234.

1C011

1C111

1C234

II.A1.027

Взривни вещества, различни от посочените в 1C239, или материали или смеси с тегловно съдържание на такива взривни вещества над 2 %, с плътност на кристалната структура над 1,5 g/cm3 и със скорост на детониране над 5 000  m/s.

1C239

ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

II.A2.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A2.001

Системи за вибрационни изпитвания, оборудване и съставни части за тях, различни от посочените в рубрика 2В116:

a.

системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, който създава в дадена система вибрации при средно квадратично ускорение, равно на или по-голямо от 0,1 g rms между 0,1 Hz и 2 kHz и придаващи сила равна на или по-голяма от 50 kN, измерена „на празна маса“;

b.

Цифрови контролери, съчетани със специален „софтуер“ за вибрационно изпитване, с „контролна честотна лента в реално време“, по-голяма от 5 kHz, предназначени за използване в системи за вибрационно изпитване, описани в буква а.;

„контролна честотна лента в реално време“ означава максималната скорост, с която контролер може да осъществи пълен цикъл на извличане, обработка на данните и предаване на контролните сигнали.

c.

Вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN или по-голяма, измерена на „празна маса“, и които могат да се употребяват в системите за вибрационни изпитвания, описани в a.;

d.

Подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, предназначени да съчетават няколко вибрационни агрегата в система в състояние да придаде ефективна съчетана сила, равна или по-голяма от 50 kN, измерена на „празна маса“, и които се употребяват в системите за вибрационни изпитания, описани в a.

„празна маса“ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B116

II.A2.002

Машинни инструменти, различни от посочените в 2B001 или 2B201, и комбинации от тях за отстраняване (или рязане) на метали, керамика или композити, които според техническите характеристики, дадени от производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за „цифров контрол“, имащи точности на позициониране по която и да е линейна ос равни на или по-малки (по-добри) от 30 μm съобразно стандарт ISO 230/2 (1988) (1) или равнозначни национални стандарти.

2B001

2B201

II.A2.002a

Съставни части и цифрови уреди за управление, специално разработени за машинните инструменти, посочени в рубрики 2B001, 2B201 или I.А2.002 по-горе.

 

II.A2.003

Машини за балансиране и свързано с тях оборудване, както следва:

a.

машини за балансиране, разработени или изменени за стоматологично или друго медицинско оборудване, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.

Способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./мин.;

3.

Способни да коригират дисбаланси в две или повече плоскости; и

4.

Способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g × mm на kg роторна маса;

b.

„индикаторни глави“, предназначени или изменени за употреба с машините, описани в a. по-горе.

„Индикаторните глави“ понякога се наричат балансиращи инструменти.

2B119

II.A2.004

Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се употребяват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, различни от посочените в рубрика 2В225, притежаващи някои от изброените по-долу характеристики:

a.

способност за проникване през стена на гореща камера с дебелина 0,3 m или повече (проникване през стената); или

b.

способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,3 m или повече (преминаване над стената).

Манипулаторите с дистанционно управление предават движенията на човека-оператор към механичната работна ръка, която има устройство за хващане. Те могат да са от вида „водач/подчинен“ или да се задвижват с джойстик или клавиатура.

2B225

II.A2.005

Пещи за топлинна обработка с контролирана атмосфера или окислителни пещи, способни да работят при температура над 400 °C.

Тази рубрика не включва тунелни пещи с ролерно или моторно подаване, тунелни пещи с лентов транспортьор, пещи от тип „тласкач“ или пещи с подвижен под, разработени специално за производството на стъкло, кухненска керамика или структурна керамика.

2B226

2B227

II.A2.006

Не се използва.

 

II.A2.007

„Датчици за налягане“, различни от посочените в рубрика 2В230, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0 до 200 kPa, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

напорни елементи, направени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от уранов хексафлуорид (UF6)“; и

b.

притежаващи една от следните характеристики:

1.

пълна скала, по-малка от 200 kPa, и „точност“, по-висока от ± 1 % от пълната скала; или

2.

пълна скала 200 kPa или по-голяма и „точност“, по-висока от 2 kPa.

По смисъла на рубрика 2B230 „точност“ включва нелинейност, хистерезис и повторяемост в температурата на средата.

2B230

II.A2.008

Оборудване за контакт течност-течност (смесители утаители, импулсни колони, центробежни контактори); и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, разработени за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

a.

Сплави с тегловно съдържание повече от 25 % никел и 20 % хром;

b.

Флуорополимери;

c.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

d.

Графит или „въглероден графит“;

e.

Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

f.

Тантал или танталови сплави;

g.

Титан или титанови сплави;

h.

Цирконий или циркониеви сплави; или

i.

Неръждаема стомана.

„Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което тегловното съдържание на графит е 8 % или повече.

2B350.e.

II.A2.009

Промишлено оборудване и съставни части, различни от посочените в 2В350.d., както следва:

Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), разработени за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с флуида(ите), са изработени от някой от следните материали:

a.

Сплави с тегловно съдържание повече от 25 % никел и 20 % хром;

b.

Флуорополимери;

c.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

d.

Графит или „въглероден графит“;

e.

Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

f.

Тантал или танталови сплави;

g.

Титан или титанови сплави;

h.

Цирконий или циркониеви сплави;

i.

Силициев карбид;

j.

Титанов карбид; или

k.

Неръждаема стомана.

Тази рубрика не включва радиаторите на транспортните средства.

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за контролния статус на топлообменника.

2B350.d.

II.A2.010

Многосалникови и безсалникови помпи, различни от посочените в рубрика 2В350.i., подходящи за корозивни флуиди, или вакуумни помпи и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и са изработени от някой от следните материали:

a.

Сплави с тегловно съдържание повече от 25 % никел и 20 % хром;

b.

Керамика;

c.

Феросиликон;

d.

Флуорополимери;

e.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

f.

Графит или „въглероден графит“;

g.

Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

h.

Тантал или танталови сплави;

i.

Титан или титанови сплави;

j.

Цирконий или циркониеви сплави;

k.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви сплави;

l.

Неръждаема стомана;

m.

Алуминиеви сплави; или

n.

Каучук.

Материалите, които се употребяват за уплътнения и салници и за други функции, свързани с поставяне на салници, не са определящи за статуса на помпата като контролирано изделие. Терминът „каучук“ обхваща всички видове естествен или синтетичен каучук.

2B350.i.

II.A2.011

„Центрофужни сепаратори“, различни от посочените в рубрика 2B352.с., с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение и изработени от:

a.

Сплави с тегловно съдържание повече от 25 % никел и 20 % хром;

b.

Флуорополимери;

c.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

d.

Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

e.

Тантал или танталови сплави;

f.

Титан или титанови сплави; или

g.

Цирконий или циркониеви сплави.

„Центрофужните сепаратори“ включват декантаторите.

2B352.c.

II.A2.012

Агломерирани метални филтри, различни от посочените в рубрика 2B352.d., изработени от никел или никелова сплав с тегловно съдържание на никел над 40 %.

2B352.d.

II.A2.013

Развалцовъчни и поточноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009, 2B109 или 2B209 и специално разработени компоненти за тях.

За целите на настоящата рубрика машините, комбиниращи функциите на развалцовъчни и поточноформовъчни машини, се разглеждат като поточноформовъчни машини.

2B009

2B109

2B209

II.A2.014

Оборудване и реагенти, различни от посочените в 2B350 или 2B352, както следва:

a.

ферментатори с възможности за култивиране на патогенни „микроорганизми“ или вируси, или способни да произвеждат токсини без аерозолно разпространение и притежаващи общ капацитет от 10 l или повече;

b.

бъркалки за ферментатори, както е отбелязано в буква а. по-горе;

Ферментаторите включват биореактори, хемостати и системи с непрекъсната поточност.

c.

лабораторно оборудване, както следва:

1.

оборудване за полимеразна верижна реакция (PCR);

2.

оборудване за генетично секвениране;

3.

генетични синтезатори;

4.

оборудване за електропорация;

5.

специфични реагенти, свързани с оборудването в I.A2.014.c. номера 1 до 4 по-горе;

d.

филтри, микрофилтри, нанофилтри или ултрафилтри, използваеи за промишлена или лабораторна биология за продължително филтруване, с изключение на филтри, специално изработени или модифицирани за медицински цели или за получаване на чиста вода, или такива, които ще бъдат използвани в рамките на официално подкрепените от ЕС или ООН проекти;

e.

ултрацентрофуги, ротори и адаптери за ултрацентрофуги;

f.

оборудване за сушене чрез замразяване.

2B350

2B352

II.A2.015

Оборудване, различно от описаното в 2B005, 2B105 или 3B001.d, за нанасяне на метални покрития, както следва, и специално проектирани компоненти и аксесоари за него:

a.

производствено оборудване за химично отлагане от газова фаза (CVD);

b.

производствено оборудване за физично отлагане от газова фаза (PVD);

c.

производствено оборудване за нанасяне на покритие посредством индуктивно или резистивно нагряване.

2B005

2B105

3B001.d.

II.A2.016

Открити резервоари или контейнери, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,5 m3 (500 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

a.

Сплави с тегловно съдържание повече от 25 % никел и 20 % хром;

b.

Флуорополимери;

c.

Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

d.

Никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

e.

Тантал или танталови сплави;

f.

Титан или титанови сплави;

g.

Цирконий или циркониеви сплави;

h.

Ниобий (колумбий) или ниобиеви сплави;

i.

Неръждаема стомана;

j.

Дървесина; или

k.

Каучук.

Терминът „каучук“ обхваща всички видове естествен или синтетичен каучук.

2B350

ЕЛЕКТРОНИКА

II.A3.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A3.001

Източници на постоянен ток с висока мощност, различни от описаните в рубрики 0B001.j.5. или 3A227, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

способност да произвеждат без прекъсване, в продължение на осем часа, напрежение от 10 kV или повече, при отдаден ток от 5 kW или повече, със или без спадове; и

b.

стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,1 % за период от четири часа.

0B001.j.5.

3A227

II.A3.002

Масспектрометри, различни от посочените в рубрики 0B002.g. или 3A233, способни да измерват йони с 200 а.е.м. или по-голяма и имащи разделителна способност, по-висока от 2 части на 200, както следва, плюс йонни източници за тях:

a.

Масспектрометри с индуктивносвързана плазма (ICP/MS);

b.

Масспектрометри с тлеещ разряд (GDMS);

c.

Масспектрометри с топлинна йонизация (TIMS);

d.

Масспектрометри с бомбардиране с електрони, при които камерата на източника е изработена от, облицована или покрита с „материали, устойчиви на корозия от уранов хексафлуорид (UF6)“;

e.

Масспектрометри с молекулярен лъч, притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

Камера на източника, изработена от, облицована или покрита с неръждаема стомана или молибден, и оборудвана с охлаждаща среда, способна да охлажда до 193 K (– 80 °C) или по-ниска температура; или

2.

Камера на източника изработена, облицована или покрита с материали, устойчиви на UF6;

f.

Масспектрометри, снабдени с йонен източник с микрофлуориране, разработен за актиниди или техни флуориди.

0B002.g.

3A233

II.A3.003

Честотни преобразуватели или генератори, различни от посочените в рубрики 0В.001.b.13 или 3A225, притежаващи всички изброени характеристики, и специално разработени компоненти и софтуер за тях:

а.

многофазова изходна мощност равна на или по-голяма от 40 W;

b.

способни да работят в честотния диапазон между 600 и 2 000  Hz; и

c.

Честотен контрол, по-добър (по-малък) от 0,1 %.

1.

Честотните преобразуватели са известни още като преобразуватели, инвертори, генератори, електронно изпитвателно оборудване, източници на променлив ток, задвижващи механизми с променлива скорост или задвижващи механизми с променлива честота.

2.

Посочената в настоящата рубрика функционалност може да се изпълнява от оборудване, което се разпространява на пазара като: електронно изпитвателно оборудване, източници на променлив ток, задвижващи механизми с променлива скорост или задвижващи механизми с променлива честота.

0B001.b.13.

3A225

II.A3.004

Спектрометри и дифрактометри, разработени за индикативно изпитване или количествен анализ на елементния състав на метали или сплави без химично разграждане на материала.

 

СЕНЗОРИ И ЛАЗЕРИ

II.A6.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A6.001

Пръчки от итрий-алуминиев гранат (ИАГ).

 

II.A6.002

Оптическо оборудване и съставни части, различни от посочените в рубрики 6A002 или 6A004.b., както следва:

Инфрачервени оптични прибори с дължина на вълната 9 μm—17 μm и съставни части за тях, включително съставни части от кадмиев телурид (CdTe).

6A002

6A004.b.

II.A6.003

Коригиращи системи с динамично чело на вълната, различни от огледалата, посочени в рубрики 6A004.a., 6A005.e. или 6A005.f., които да се употребяват с лазерен лъч с диаметър над 4 mm и специално разработени съставни части за тях, включително контролни системи и датчици за определяне на началото на фазата и „деформиращи се огледала“, включително биморфни огледала.

6A004.a.

6A005.e.

6A005.f.

II.A6.004

Аргонови йонни „лазери“, различни от посочените в рубрики 0B001.g.5., 6A005.а.6. и/или 6A205.a., със средна мощност на изход, равна на или по-голяма от 5 W.

0B001.g.5.

6A005.a.6.

6A205.a.

II.A6.005

Полупроводникови „лазери“, различни от посочените в рубрики 0B001.g.5., 0B001.h.6. или 6A005.b., и съставни чести за тях, както следва:

a.

единични полупроводникови „лазери“ с изходна мощност, по-голяма от 200 mW всеки, в количества, по-големи от 100;

b.

полупроводникови „лазерни“ решетки с изходна мощност, по-голяма от 20 W.

1.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.

Тази рубрика не включва „лазерните“ диоди с дължина на вълната между 1,2 μm и 2,0 μm.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.006

Регулиращи се полупроводникови „лазери“ и регулиращи се полупроводникови „лазерни“ решетки, различни от посочените в рубрики 0B001.h.6. или 6A005.b., с дължина на вълната между 9 μm и 17 μm, както и групирани решетки на полупроводникови „лазери“, съдържащи поне една регулируема полупроводникова „лазерна“ решетка с такава дължина на вълната.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

0B001.h.6.

6A005.b.

II.A6.007

„Регулиращи се“„лазери“ в твърдо състояние, различни от посочените в рубрики 0B001.g.5., 0B001.h.6. или 6A005.c.1., и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.

титан-сапфирни лазери;

b.

лазери с александрит.

0B001.g.5.

0B001.h.6.

6A005.c.1.

II.A6.008

„Лазери“ с добавка на неодим (различни от стъклените), различни от посочените в рубрика 6A005.c.2.b., с дължина на вълната на изход над 1,0 μm, но не повече от 1,1 μm, и енергия на изход над 10 J на импулс.

6A005.c.2.b.

II.A6.009

Съставни части на акустично-оптични прибори, както следва:

a.

кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства с честота на повторяемост, равна на или надхвърляща 1 kHz;

b.

източници на честота на повторяемост;

c.

затвори на Покелс.

6A203.b.4.

II.A6.010

Радиационно втвърдени камери или лещи за тях, различни от посочените в рубрика 6A203.c., специално разработени или класифицирани като радиационно втвърдени, за да могат да устоят на обща доза облъчване, по-голяма от 50 × 103 Gy (силиций) (5 × 106 rad (силиций)) без влошаване на работата.

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

6A203.c.

II.A6.011

Регулиращи се импулсни еднорежимни матрични лазерни усилватели и осцилатори, различни от посочените в рубрики 0B001.g.5, 6A005 и/или 6A205.c., притежаващи всички от изброените по-долу характеристики:

a.

Работещи при дължини на вълните между 300 nm и 800 nm;

b.

Със средна мощност на изход по-голяма от 10 W, но непревишаваща 30 W;

c.

Честота на повторение, по-голяма от 1 kHz; и

d.

Продължителност на импулса, по-малка от 100 ns.

Тази рубрика не включва еднорежимните осцилатори.

0B001.g.5.

6A005

6A205.c.

II.A6.012

Импулсни „лазери“ с въглероден диоксид, различни от посочените в рубрики 0B001.h.6., 6A005.d. или 6A205.d., притежаващи всички от изброените по-долу характеристики:

a.

Работещи при дължини на вълните между 9 μm и 11 μm;

b.

Честота на повторение, по-голяма от 250 Hz;

c.

Със средна мощност на изход по-голяма от 100 W, но непревишаваща 500 W; и

d.

Продължителност на импулса, по-малка от 200 ns.

0B001.h.6.

6A005.d.

6A205.d.

II.A6.013

Лазери, различни от посочените в рубрики 6A005 или 6A205.

6A005

6A205

НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

II.A7.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A7.001

Инерционни навигационни системи и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.

Инерционни навигационни системи, сертифицирани за употреба в „граждански летателни апарати“ от граждански органи на държава, участваща в Споразумението от Васенаар, и специално разработени съставни части за тях, както следва:

1.

Инерционни навигационни системи (ИНС/INS) (шарнирно/карданно окачени или статични) и инерционно оборудване, проектирани за „въздухоплавателни средства“, наземни превозни средства, плавателни съдове (надводни или подводни) или „космически летателни апарати“ за положение, насочване или контрол, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики, както и специално разработени съставни части за тях:

a.

навигационна грешка (свободно-инерциална), след нормално коригиране от 0,8 морски мили в час (nm/hr) „възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP) или по-малка (по-добра); или

b.

предназначени за работа при равнища на линейно ускорение над 10 g.

2.

Хибридни инерционни навигационни системи, в които е(са) интегрирана(и) глобална(и) навигационна(и) спътникова(и) система(и) (ГНСС/GNSS) или система(и) „Навигация, базирана на база данни“ (НББД/„DBRN“) за положение, насочване или контрол, след нормално коригиране, притежаващи ИНС/INS точност на позицията за навигация, след изгубване на ГНСС/GNSS или на НББД/„DBRN“ за период до четири минути, за по-малка (по-добра) от 10 метра „възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP);

3.

Инерционно оборудване, сочещо азимут, направление/курс или север, което има някоя от следващите характеристики, и специално разработени компоненти за него:

a.

предназначено да указва азимут, направление/курс или север, точността на указване на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина; или

b.

предназначено да има неексплоатационно ниво на удар от 900 g или по-голямо при времетраене най-малко 1 msec.

b.

теодолитни системи, включващи инерционно оборудване, специално разработено за целите на гражданското геодезично измерване и предназначено да указва азимут, направление/курс или север, точността на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина, и специално разработени съставни части за тях;

c.

инерционно или друго оборудване, ползващо акселерометрите, посочени в рубрики 7A001 или 7A101, когато тези акселерометри са специално конструирани и разработени като MWD-сензори (датчици за извършване на измервания по време на сондиране) за използване в челото на сондажа по време на сондиране.

Параметрите на a.1 и а.2 са приложими при което и да е от следните условия на околната среда:

1.

Вибрация на вход с обща големина от 7,7 g rms през първия половин час и обща продължителност на изпитването от час и половина на ос по всяка от трите перпендикулярни оси, при което произволната вибрация трябва да отговаря на следното:

а.

постоянна стойност на спектралната плътност на мощността (СПМ/PSD) от 0,04 g2/Hz в честотен обхват от 15 до 1 000 Hz; и

b.

СПМ/PSD отслабва с честота от 0,04 g2/Hz до 0,01 g2/Hz в честотен обхват от 1 000 до 2 000 Hz;

2.

темп на въртене и рискаене, равен на или по-голям от + 2,62 radians/s (150 deg/s); или

3.

според националните стандарти, еквивалентни на 1. или 2. по-горе.

1.

a.2. се отнася до системи, в които ИНС/INS или други независими помощни средства за навигация са интегрирани в един-единствен елемент (закрепен) с цел да се подобрят качествата.

2.

„Възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP) — в кръгово нормално разпределение радиусът на кръга, представляващ 50 % от направените индивидуални измервания, или радиусът на кръга, в който има 50 % вероятност да се съдържа.

7A001

7A003

7A101

7A103

КОСМИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИЛОВИ УСТАНОВКИ (ДВИГАТЕЛНИ СИСТЕМИ)

II.A9.

Стоки

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A9.001

Експлозивни болтове.

 

II.A9.002

Двигатели с вътрешно горене (напр. с осеви бутала или с роторни бутала), проектирани или модифицирани за задвижване на „въздухоплавателни средства“ или „средства, по-леки от въздуха“ и специално проектирани съставни части за тях.

 

II.A9.003

Товарни превозни средства, различни от определените в рубрика 9A115, с повече от една моторизирана ос и с възможност за носене на полезен товар над 5 тона.

Тази рубрика включва ремаркета, полуремаркета и други видове ремаркета.

9A115

В.   СОФТУЕР

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.B.001

Софтуер, необходим за разработването, производството или употребата на изделията в част А (Стоки).

 

C.   ТЕХНОЛОГИИ

Описание на изделията, материалите, оборудването, стоките и технологиите

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.C.001

Технология, необходима за разработването, производството или употребата на изделията в част А („Стоки“).

 

ЧАСТ III

Някои важни компоненти за сектора на балистичните ракети

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

7601

Необработен алуминий

7602

Отпадъци и отломки от алуминий

7603

Прахове и люспи от алуминий

7604

Пръти и профили от алуминий

7605

Телове от алуминий

7606

Ламарини, листове и ленти от алуминий, с дебелина, превишаваща 0,2 mm

7608

Тръби от алуминий

7609

Принадлежности за тръбопроводи (например свръзки, колена, муфи) от алуминий

7614

Въжета, кабели, сплитки и други подобни от алуминий, без електрическа изолация

ЧАСТ IV

Оръжия за масово унищожение и свързани изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени и посочени съгласно точка 25 от Резолюция 2270 (2016) на СС на ООН.

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

а)   Позиции, използваеми за ядрени цели и/или ракети

1)   Пръстенни магнити

Постоянни магнитни материали, имащи и двете изброени характеристики:

i.

магнит под формата на пръстен със съотношение между външния и вътрешния диаметър равно на 1,6:1 или по-малко; както и

ii.

изработени от някой от следните материали: алуминий-никел-кобалт, ферити, или самарий-кобалт или неодим-желязо-бор.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

2)   Мартензитно-старееща стомана

Мартензитно-старееща стомана, имаща и двете изброени по-долу характеристики:

i.

притежаваща максимална якост на опън от 1 500 MPa или повече при 293 К (20 °С);

ii.

под формата на тръби или пръчки, с външен диаметър, равен на или по-голям от 75 mm.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

3)   Материали от магнитни сплави, във форма на листа или тънка лента, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

а)

дебелина от 0,05 mm или по-малко; или височина от 25 mm или по-малко, и

б)

изработени от някой от следните материали от магнитни сплави: желязо-хром-кобалт, желязо-кобалт-ванадий, желязо-хром-кобалт-ванадий или желязо-хром.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

4)   Честотни преобразуватели (известни също като преобразователи или инвертори)

Честотни преобразуватели, различни от описаните в 0В.001.b.13 или 3A225 от приложение II, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално разработен софтуер за тях:

i.

многофазен честотен изход;

ii.

които могат да дадат мощност от 40 W или по-голяма; както и

iii.

които могат да работят навсякъде (във всяка една или повече точки) в честотния диапазон между 600 и 2 000 Hz.

Технически бележки:

1)

Честотните преобразуватели са известни също като честотни преобразователи или честотни инвертори.

2)

Посочената по-горе функционалност може да се изпълнява от оборудване, което е описано или се разпространява на пазара като електронно изпитателно оборудване, източници на променлив ток, задвижващи механизми с променлива скорост или задвижващи механизми с променлива честота.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

5)   Алуминиеви сплави с висока якост

Алуминиеви сплави, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

i.

притежаващи максимална якост на опън, равна на или по-голяма от 415 MPa при 293 К (20 °C); и

ii.

под формата на тръби или пръчки, с външен диаметър, равен на или по-голям от 75 mm.

Техническа бележка:

изразът „притежаващи“ включва алуминиеви сплави преди и след топлинна обработка.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

6)   Влакнести или нишковидни материали

„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, както следва:

i.

въглеродни, арамидни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1)

„специфичен модул“ над 3,18 × 106 m; както и

2)

„специфична якост на опън“ над 76,2 × 103 m;

ii.

предварително импрегнирани материали: термоустойчиви импрегнирани със смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 30 mm или по-малко, изработени от въглеродни, арамидни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, контролирани в a) по-горе.

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

7)   Машини за намотаване на нишки и свързано с тях оборудване

Машини за намотаване на нишки и свързано с тях оборудване, както следва:

i.

машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1)

Движенията им по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2)

Проектирани са специално за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“; както и

3)

Способни са да въртят цилиндрични тръби с диаметър, равен или по-голям от 75 mm;

ii.

координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в a) по-горе;

iii.

дорници за машините за намотаване на нишки, описани в a) по-горе.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 70

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 95

 

ex 8537 10 98

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 80

 

ex 9031 90 00

8)   Поточноформовъчни машини

Както са описани в INFCIRC/254/Rev.9/Part2 и S/2014/253.

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

9)   Лазерно оборудване за заваряване

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

10)   Инструментални машини с компютърно цифрово управление (CNC) с 4 и 5 оси

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 41 00

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 12 00

 

ex 8460 22 00

 

ex 8460 23 00

 

ex 8460 24 00

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 00

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

11)   Плазмени машини за рязане

 

ex 8556 40 00

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

12)   Метални хидриди, като например циркониев хидрид

ex 2850 00 20

б)   Позиции, използваеми в химични/биологични оръжия

1)

Допълнителни химикали, подходящи за производството на химически бойни отровни вещества:

Описание на продукта

 

Код по КН

Натрий, метал (7440-23-5)

 

2805 11 00

Серен триоксид (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Алуминиев хлорид (7446-70-0)

 

2827 32 00

Калиев бромид (7758-02-3)

 

2827 51 00

Натриев бромид (7647-15-6)

 

2827 51 00

Дихлорометан (75-09-2)

 

2903 12 00

Изопропилбромид (75-26-3)

ex

2903 39 19

Изопропилов етер (108-20-3)

ex

2909 19 90

Моноизопропиламин (75-31-0)

ex

2921 19 99

Триметиламин (75-50-3)

ex

2921 11 00

Трибутиламин (102-82-9)

ex

2921 19 99

Триетиламин (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-Диметиланилин (121-69-7)

ex

2921 42 00

Пиридин (110-86-1)

ex

2933 31 00

2)

Реакторни съдове, реактори, бъркалки, топлообменници, кондензатори, помпи, клапани, резервоари за съхранение, контейнери, приемници и дестилационни или абсорбционни колони, които отговарят на параметрите, описани в S/2006/853 и S/2006/853/corr.1.

Едносалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е по-голяма от 0,6 m3/час, и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания/ите химикал/и, са изработени от някой от следните материали:

а)

никел или никелови сплави с тегловно съдържание повече от 40 % никел;

б)

сплави с тегловно съдържание повече от 25 % никел и 20 % хром;

в)

флуорополимери (полимерни или еластомерни материали с над 35 % тегловно съдържание на флуор);

г)

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

д)

графит или въглероден графит;

е)

тантал или танталови сплави;

ж)

титан или титанови сплави;

з)

цирконий или циркониеви сплави;

и)

керамика;

й)

феросилиций (железни сплави с високо съдържание на силиций); или

к)

ниобий (колумбий) или ниобиеви сплави;

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 15

ex 8414 59 25

ex 8414 59 23

ex 8414 59 95

ex 8414 80 11

ex 8418 99 10

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 70

3)

Конвенционални или турбулентни херметични кабини с въздушен поток (air-flow clean-air rooms) и автономни вентилатори с филтър HEPA, които могат да бъдат използвани за окомплектовани съоръжения от тип P3 или P4 (BL3, BL4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 15

 

ex 8421 39 25

 

ex 8479 89 97

ЧАСТ V

Оръжия за масово унищожение и свързани изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени и посочени съгласно точка 4 от Резолюция 2321 (2016) на СС на ООН.

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета или от част II от приложение II“ към този регламент (стоки и технологии), означава, че характеристиките на изделието, описано в колона „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответните стоки и технологии.

Позиции, използваеми за ядрени цели и/или ракети

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 или от част II от приложение II към настоящия регламент

Толуенов диизоцианат (TDI), MDI (метиленов бис(фенилизоцианат)), IPDI (изофоронов диизоцианат), HNMDI или HDI (хексаметиленов диизоцианат) и DDI (димерилов диизоцианат) и производствено оборудване.

 

Амониев нитрат, химически чист или стабилизиран (PSAN).

 

Камери за безразрушително изпитване с 1 m или повече критично вътрешно измерение.

 

Турбопомпи за ракетни двигатели с течно гориво или хибридни

9A006

Полимерни вещества (полиетер с крайна хидроксилна група (HTPE), капролактон етер с крайна хидроксилна група (HTCE), полипропиленгликол (PPG), полидиетиленгликолов адипат (PGA) и полиетиленгликол (PEG)).

 

Подсистеми за противодействие и средства за преодоляване на ПВО или ПРО (напр. предавател-излъчватели на смущения, диполни отражатели и лъжливи цели), предназначени за насищане, заблуждаване или избягване на противоракетната отбрана.

 

Манганово фолио за спояване на метали

 

Машини за хидроформиране

 

Пещи за топлинна обработка — температура > 850 °C и едно измерение > 1m

II.A2.005, 2B226, 2B227

Електроерозийни машини (EDM)

2B001.d

Машини за заваряване чрез триене и размесване

 

Софтуер за моделиране и проектиране в областта на моделирането на аеродинамични и термодинамични анализи на ракетни системи или системи за безпилотни въздухоплавателни средства.

 

Високоскоростни камери за изображения с изключение на използваните в медицинските системи за образна диагностика

6A003.a.2

Шасита на товарни автомобили с шест или повече оси

9A115 и II.A9.003

Позиции, използваеми в химични/биологични оръжия

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 или от част II от приложение II към настоящия регламент

1.

Абсорбатори, поставени на пода (тип касета), с минимална номинална ширина 2,5 m.

2B352

2.

Центрофуги за краткотрайно центрофугиране с вместимост на ротора 4 L или повече, които се използват с биологични материали.

II.A2.014.e., 2B350, 2B352

3.

Ферментатори с вътрешен обем от 10—20 L (.01-.02 кубични метри), които се използват с биологични материали

2B352 и II.A2.014.a.


(1)  Производителите, пресмятащи точността на установяване в положение съгласно ISO 230/2 (1997 г.), следва да се консултират с компетентните органи на държавата членка, в която са установени.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Авиационно гориво, посочено в член 3, параграф 1, буква б)

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

Код

Описание

От 2710 12 31 до 2710 12 59

Бензин

2710 12 70

Горива за реактивни двигатели, тип бензин

2710 19 21

Горива за реактивни двигатели, тип керосин

2710 19 25

Горива за ракетни двигатели, тип керосин


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Злато, титанови руди, ванадиеви руди и редкоземни минерали, посочени в член 3, параграф 1, буква г)

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

Код

Описание

ex ex 2530 90 00

Руди на редкоземните метали

ex ex 26 12

Монацитови и други руди, използвани изключително или главно за добив на уран или торий

ex ex 2614 00 00

Титанови руди

ex ex 2615 90 00

Ванадиеви руди

2616 90 00 10

Златни руди и техните концентрати


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Каменни въглища, желязо и железни руди, посочени в член 3, параграф 1, буква д)

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

Код

Описание

ex ex 26 01

Железни руди

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

2702

Лигнити, агломерирани или не, с изключение на черния кехлибар

2703

Торф (включително торф за постилане), агломериран или не

2704 00 10

Коксове и полукоксове от каменни въглища, от лигнит или от торф, агломерирани или не; ретортен въглен

7201

Необработени чугуни и огледални „шпигел“ чугуни във вид на отливки, слитъци или други първични форми

7202

Феросплави

7203

Железни продукти, получени чрез пряка редукция на желязна руда и други порести железни продукти, на парчета, топчета или подобни форми; желязо с минимална чистота 99,94 % тегловно, на парчета, топчета или подобни форми

7204 10 00

Отпадъци и отломки от чугун

ex ex 7204 30 00

Отпадъци и отломки от покалаени стомана или желязо

ex ex 7204 41

Други отпадъци и отломки: стружки, обрезки, стърготини и отпадъци от щамповане или изрязване, пакетирани или не

ex ex 7204 49

Други отпадъци и отломки: Други

ex ex 7204 50 00

Други отпадъци и отломки: отпадъци, отлети на блокове

ex ex 7205 10 00

Гранули

ex ex 7205 29 00

Прахове, различни от легирани стомани

ex ex 7206 10 00

Блокове

ex ex 7206 90 00

Други

ex ex 72 07

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

ex ex 72 08

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

ex ex 72 09

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина 600 mm или повече, студеновалцувани, неплакирани, нито покрити

ex ex 72 10

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити

ex ex 72 11

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити

ex ex 72 12

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, плакирани или покрити

ex ex 72 14

Други пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване

ex ex 72 15

Други пръти от желязо или от нелегирани стомани

ex ex 72 16

Профили от желязо или от нелегирани стомани

ex ex 72 17

Телове от желязо или от нелегирани стомани


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Нефтопродукти, посочени в член 3, параграф 1, буква е)

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

 

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните

 

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

 

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

 

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

 

2712 10

Вазелин

 

2712 20

Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло

ex

2712 90

Други

 

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни минерали

ex

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

ex

2715

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

 

 

Препарати, съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали

 

3403 11

– –

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

 

3403 19

– –

Други

 

 

Други

ex

3403 91

– –

Препарати за обработка на текстилни материали, на кожи или на други материали

ex

3403 99

– –

Други

 

 

– – – – –

Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения, неупоменати, нито включени другаде

ex

3824 99 92

– – – – – –

В течно състояние при 20°C

ex

3824 99 93

– – – – – –

Други

ex

3824 99 96

– – – – –

Други

 

3826 00 10

Моноалкилни естери на мастни киселини, съдържащи обемно 96,5 % или повече естери (FAMAE)

 

3826 00 90

Други


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Мед, никел, сребро и цинк, посочени в член 3, параграф 1, буква ж)

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

Мед

 

2603

Медни руди и техните концентрати

 

74

Мед и изделия от мед

 

8536 90 95 30

Контактни нитове

от мед

с покритие от сребърно-никелова сплав AgNi10 или от сребро, с тегловно съдържание на калаен оксид и индиев оксид взети заедно 11,2 % (± 1,0 %)

с дебелина на покритието 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

ex

8538 90 99

Части от мед, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535 , 8536 или 8537

 

8544 11

Жици за намотки от мед

 

 

Други медни електрически проводници за напрежение, непревишаващо 1 000  V:

ex

8544 42

– –

Снабдени с части за свързване

ex

8544 49

– –

Други

 

 

Други електрически проводници, за напрежение, превишаващо 1 000  V:

 

8544 60 10

– –

С медни проводници

Никел

 

2604

Никелови руди и техните концентрати

 

 

Феросплави:

 

7202 60

Фероникел

 

 

Телове от неръждаеми стомани:

 

7223 00 11

– –

Съдържащи тегловно 28 % или повече, но не повече от 31 % никел, и 20 % или повече, но не повече от 22 % хром

 

75

Никел и изделия от никел

 

8105 90 00 10

Пръти или тел от кобалтова сплав, съдържаща тегловно:

35 % (± 2 %) кобалт,

25 % (± 1 %) никел,

19 % (± 1 %) хром и

7 % (± 2 %) желязо

в съответствие със спецификациите за материали AMS 5842, от вид, използван в авиационно-космическата промишленост

Сребро

 

2616 10

Сребърни руди и техните концентрати

Цинк

 

2608

Цинкови руди и техните концентрати

 

79

Цинк и изделия от цинк


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Луксозни стоки, посочени в член 10

ПОЯСНИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Кодовете по номенклатурата са взети от кодовете по Комбинираната номенклатура, както е определена в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и установена в приложение I към него, които са в сила към датата на публикуване на настоящия регламент и mutatis mutandis, както са изменени с последващо законодателство.

1)   Расови коне

 

0101 21 00

Расови животни за разплод

ex

0101 29 90

Други

2)   Хайвер и неговите заместители

 

1604 31 00

Хайвер

 

1604 32 00

Заместители на хайвер

3)   Трюфели и продукти от тях

 

0709 59 50

Трюфели

ex

0710 80 69

Други

ex

0711 59 00

Други

ex

0712 39 00

Други

ex

2001 90 97

Други

 

2003 90 10

Трюфели

ex

2103 90 90

Други

ex

2104 10 00

Готови супи или бульони; препарати за супи или бульони

ex

2104 20 00

Смесени хомогенизирани готови храни

ex

2106 00 00

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

4)   Висококачествени вина (включително пенливи вина), алкохоли и алкохолни напитки

 

2204 10 11

Шампанско

 

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Други

ex

2204 10 94

Вина със защитено географско указание (ЗГУ)

ex

2204 10 96

Други сортови вина

ex

2204 10 98

Други

ex

2204 21 00

В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l

ex

2204 29 00

Други

ex

2205 00 00

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

ex

2206 00 00

Други ферментирали напитки (например ябълково вино (cider), крушово вино (perry), медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, неупоменати, нито включени другаде

ex

2207 10 00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече

ex

2208 00 00

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки

5)   Висококачествени пури и пурети

ex

2402 10 00

Пури (включително тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн

ex

2402 90 00

Други

6)   Луксозни парфюми, тоалетни води и козметика, включително продукти за разкрасяване и гримиране

ex

3303 00 00

Парфюми и тоалетни води

ex

3304 00 00

Готови продукти за разкрасяване или гримиране и препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

ex

3305 00 00

Препарати за поддържане на косата

ex

3307 00 00

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати, неупоменати, нито включени другаде; готови дезодоранти за помещения, дори неароматизирани, със или без дезинфекционни свойства

ex

6704 00 00

Перуки, изкуствени бради, вежди, мигли, кичури и подобни, от човешки коси или животински косми или от текстилни материали; изделия от човешки коси, неупоменати, нито включени другаде

7)   Висококачествени кожи, принадлежности за оседлаване и стоки за пътуване, ръчни чанти и подобни артикули

ex

4201 00 00

Сарашки или седларски артикули за всякакви животни (включително ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, облекла за кучета и подобни артикули) от всякакъв вид материали

ex

4202 00 00

Куфари, куфарчета, тоалетни куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия

ex

4205 00 90

Други

ex

9605 00 00

Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или на облекла

8)   Висококачествени облекла, аксесоари за облекла и обувки (независимо от материала им)

ex

4203 00 00

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа

ex

4303 00 00

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

ex

6101 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6103

ex

6102 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6104

ex

6103 00 00

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex

6104 00 00

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex

6105 00 00

Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex

6106 00 00

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex

6107 00 00

Слипове и други долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета

ex

6108 00 00

Комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета

ex

6109 00 00

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени

ex

6110 00 00

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени

ex

6111 00 00

Облекла и допълнения за облеклото, трикотажни или плетени, за бебета

ex

6112 11 00

От памук

ex

6112 12 00

От синтетични влакна

ex

6112 19 00

От други текстилни материали

 

6112 20 00

Комбинезони и ансамбли за ски

 

6112 31 00

От синтетични влакна

 

6112 39 00

От други текстилни материали

 

6112 41 00

От синтетични влакна

 

6112 49 00

От други текстилни материали

ex

6113 00 10

От трикотажни платове от № 5906

ex

6113 00 90

Други

ex

6114 00 00

Други облекла, трикотажни или плетени

ex

6115 00 00

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия (например чорапите за разширени вени), трикотажни или плетени

ex

6116 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени

ex

6117 00 00

Други конфекционирани допълнения към облеклата, трикотажни или плетени; части за облекла или допълнения за облекла, трикотажни или плетени

ex

6201 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от № 6203

ex

6202 00 00

Палта, пелерини, анораци, якета, блузони и подобни артикули, за жени или момичета, с изключение на артикулите от № 6204

ex

6203 00 00

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета

ex

6204 00 00

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми) за жени или момичета

ex

6205 00 00

Ризи за мъже или момчета

ex

6206 00 00

Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета

ex

6207 00 00

Долни фланелки, слипове, долни гащи, нощници, пижами, хавлии за баня, халати и подобни артикули, за мъже или момчета

ex

6208 00 00

Долни фланелки и ризи, комбинезони, фусти, пликчета, нощници, пижами, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули, за жени или момичета

ex

6209 00 00

Облекла и допълнения за облеклата за бебета

ex

6210 10 00

От продукти от № 5602 или 5603

 

6210 20 00

Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от 6201 11 до 6201 19

 

6210 30 00

Други облекла от видовете, класирани в подпозиции от 6202 11 до 6202 19

ex

6210 40 00

Други облекла за мъже или момчета

ex

6210 50 00

Други облекла за жени или момичета

 

6211 11 00

За мъже или момчета

 

6211 12 00

За жени или момичета

 

6211 20 00

Комбинезони и ансамбли за ски

ex

6211 32 00

От памук

ex

6211 33 00

От синтетични или от изкуствени влакна

ex

6211 39 00

От други текстилни материали

ex

6211 42 00

От памук

ex

6211 43 00

От синтетични или от изкуствени влакна

ex

6211 49 00

От други текстилни материали

ex

6212 00 00

Сутиени, ластични колани, корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни артикули и техните части, трикотажни или плетени или не

ex

6213 00 00

Носни кърпи

ex

6214 00 00

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули

ex

6215 00 00

Вратовръзки, папионки, шалчета-вратовръзки

ex

6216 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

ex

6217 00 00

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от № 6212

ex

6401 00 00

Непромокаеми обувки с външни ходила и горна част от каучук или пластмаси, чиято горна част не е свързана с външното ходило чрез шиене или нитове, пирони, винтове, цапфи или подобни приспособления, нито е образувана от различни части, сглобени по същите начини

ex

6402 20 00

Обувки с горна част от ленти, ремъци или каишки, свързани с ходилото чрез цапфи

ex

6402 91 00

Покриващи глезена

ex

6402 99 00

Други

ex

6403 19 00

Други

ex

6403 20 00

Обувки с външни ходила от естествена кожа и горна част, състояща се от каишки от естествена кожа, минаващи върху горната част на стъпалото и обхващащи палеца

ex

6403 40 00

Други обувки, имащи отпред защитно метално покритие

ex

6403 51 00

Покриващи глезена

ex

6403 59 00

Други

ex

6403 91 00

Покриващи глезена

ex

6403 99 00

Други

ex

6404 19 10

Пантофи и други домашни обувки

ex

6404 20 00

Обувки с външни ходила от естествена или възстановена кожа

ex

6405 00 00

Други обувки

ex

6504 00 00

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани

ex

6505 00 10

От филц от животинска кожа или от вълна и животинска кожа, изработени с помощта на щумпи или дискове от № 6501 00 00

ex

6505 00 30

Каскети, кепета и други подобни шапкарски изделия с козирка

ex

6505 00 90

Други

ex

6506 99 00

От други материали

ex

6601 91 00

Със сгъваема лента

ex

6601 99 00

Други

ex

6602 00 00

Бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове и подобни артикули

ex

9619 00 81

Бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули

9)   Килими, постелки и гоблени, ръчно изработени или не, оценени на повече от 473 EUR (1)

ex

5701 00 00

Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, конфекционирани или не

ex

5702 10 00

Килими тип „Kelеm“, „Schumacks“, „Karamanie“ и подобни ръчно тъкани килими

ex

5702 20 00

Подови настилки от кокосови влакна

ex

5702 31 80

Други

ex

5702 32 00

От синтетични или изкуствени текстилни материали

ex

5702 39 00

От други текстилни материали

ex

5702 41 90

Други

ex

5702 42 00

От синтетични или изкуствени текстилни материали

ex

5702 50 00

Други, без влас, неконфекционирани

ex

5702 91 00

От вълна или от фини животински косми

ex

5702 92 00

От синтетични или изкуствени текстилни материали

ex

5702 99 00

От други текстилни материали

ex

5703 00 00

Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани

ex

5704 00 00

Килими и други подови настилки, от филц, нито тъфтинг, нито флок, конфекционирани или не

ex

5705 00 00

Други килими и подови настилки от текстилни материали, конфекционирани или не

ex

5805 00 00

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandres“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), конфекционирани или не

10)   Перли, скъпоценни и полускъпоценни камъни, изделия от перли, бижутерия, артикули, изработени от злато и сребро

 

7101 00 00

Естествени или култивирани перли, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; естествени или култивирани перли, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

 

7102 00 00

Диаманти, дори обработени, но немонтирани, нито обковани

 

7103 00 00

Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, дори обработени или подбрани, но ненанизани, нито монтирани, нито обковани; Скъпоценни (различни от диамантите) и полускъпоценни камъни, неподбрани, временно нанизани за улесняване на транспортирането им

 

7104 20 00

Други, необработени или само срязани или грубо одялани

 

7104 90 00

Други

 

7105 00 00

Диамантен прах и прах от естествени или синтетични скъпоценни или полускъпоценни камъни

 

7106 00 00

Сребро (включително позлатено сребро и платинирано сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

 

7107 00 00

Плакета или дублета от сребро върху неблагородни метали, в необработени или полуобработени форми

 

7108 00 00

Злато (включително платинирано злато) в необработени или полуобработени форми или на прах

 

7109 00 00

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени или полуобработени форми

 

7110 11 00

В необработени форми или на прах

 

7110 19 00

Други

 

7110 21 00

В необработени форми или на прах

 

7110 29 00

Други

 

7110 31 00

В необработени форми или на прах

 

7110 39 00

Други

 

7110 41 00

В необработени форми или на прах

 

7110 49 00

Други

 

7111 00 00

Плакета или дублета от платина върху неблагородни метали, върху сребро или върху злато, в необработени или полуобработени форми

 

7113 00 00

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

 

7114 00 00

Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

 

7115 00 00

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

 

7116 00 00

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни или от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

11)   Монети и банкноти, които не са законно платежно средство

ex

4907 00 30

Банкноти

 

7118 10 00

Монети, нямащи официален курс, различни от златните монети

ex

7118 90 00

Други

12)   Ножарски артикули от благородни метали или обковани или покрити с благородни метали

 

7114 00 00

Златарски артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

 

7115 00 00

Други изделия от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

8214 00 00

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (включително пили за нокти)

ex

8215 00 00

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

ex

9307 00 00

Саби, мечове, щикове, копия и други хладни оръжия, техните части и ножници

13)   Сервизи и прибори за хранене от порцелан, китайски порцелан, каменина, керамика или фина керамика, оценени на повече от 95 EUR (2)

ex

6911 00 00

Съдове и прибори за сервиране или за кухня, други домашни потреби и хигиенни или тоалетни артикули, от порцелан

ex

6912 00 23

От каменина

ex

6912 00 25

От фаянс или фина керамика

ex

6912 00 83

От каменина

ex

6912 00 85

От фаянс или фина керамика

ex

6914 10 00

От порцелан

ex

6914 90 00

Други

14)   Артикули от оловен кристал

ex

7009 91 00

Без рамки

ex

7009 92 00

С рамки

ex

7010 00 00

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

 

7013 22 00

От оловен кристал

 

7013 33 00

От оловен кристал

 

7013 41 00

От оловен кристал

 

7013 91 00

От оловен кристал

ex

7018 10 00

Мъниста, имитации на перли, имитации на скъпоценни или полускъпоценни камъни и подобни артикули от стъкло

ex

7018 90 00

Други

ex

7020 00 80

Други

ex

9405 10 50

От стъкло

ex

9405 20 50

От стъкло

ex

9405 50 00

Неелектрически осветителни тела

ex

9405 91 00

От стъкло

15)   Най-ново поколение електронни предмети за бита

ex

8414 51 00

Вентилатори за маса, за под, стенни, за таван, за покриви или за прозорци, с вграден електродвигател, с мощност, непревишаваща 125 W

ex

8414 59 00

Други

ex

8414 60 00

Аспирационни чадъри, чиято най-голяма хоризонтална страна не превишава 120 cm

ex

8415 10 00

Стенни или за прозорци, образуващи цяло тяло или от вида split-system (с разделени елементи)

ex

8418 10 00

Комбинации от хладилници и фризери, снабдени с отделни външни врати

ex

8418 21 00

Компресорни

ex

8418 29 00

Други

ex

8418 30 00

Хоризонтални фризери с вместимост, непревишаваща 800 литра

ex

8418 40 00

Вертикални фризери с вместимост, непревишаваща 900 литра

ex

8419 81 00

За приготвяне на топли напитки или печене или загряване на хранителни продукти

ex

8422 11 00

За домакински цели

ex

8423 10 00

Кантари за измерване теглото на хора, включително везни за бебета; домакински везни

ex

8443 12 00

Офсетни печатарски машини и устройства за канцеларски нужди, захранвани с листа с формат 22 × 36 cm или по-малък в несгънато положение

ex

8443 31 00

Машини, изпълняващи най-малко две от следните функции: печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа

ex

8443 32 00

Други, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа

ex

8443 39 00

Други

ex

8450 11 00

Напълно автоматизирани машини

ex

8450 12 00

Други машини с вградена центрофугална изстисквачка

ex

8450 19 00

Други

ex

8451 21 00

С капацитет, непревишаващ 10 kg сухо бельо

ex

8452 10 00

Шевни машини за домакински цели

ex

8470 10 00

Електронни изчислителни машини, можещи да функционират без външен източник на енергия, и машини, джобен формат, имащи сметачни функции, с възможност за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията

ex

8470 21 00

С печатащо устройство

ex

8470 29 00

Други

ex

8470 30 00

Други сметачни машини

ex

8471 00 00

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

ex

8472 90 40

Машини за обработка на текстове

ex

8472 90 90

Други

ex

8479 60 00

Изпарителни апарати за охлаждане на въздуха

ex

8508 11 00

С мощност, непревишаваща 1 500  W и с обем на резервоара, непревишаващ 20 l

ex

8508 19 00

Други

ex

8508 60 00

Други уреди за почистване, работещи чрез вакуум

ex

8509 40 00

Мелници и миксери за хранителни продукти; плодоизстисквачки и зеленчукоизстисквачки

ex

8509 80 00

Други устройства

ex

8516 31 00

Сешоари

ex

8516 50 00

Микровълнови фурни

ex

8516 60 10

Готварски печки

ex

8516 71 00

Апарати за приготвяне на кафе или чай

ex

8516 72 00

Тостери

ex

8516 79 00

Други

ex

8517 11 00

Апарати за жична телефония с безжични слушалки

ex

8517 12 00

Телефони за клетъчни мрежи или за други безжични мрежи:

ex

8517 18 00

Други

ex

8517 61 00

Базови станции

ex

8517 62 00

Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, образ или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация

ex

8517 69 00

Други

ex

8526 91 00

Радионавигационни апарати

ex

8529 10 31

За приемане на спътникови програми

ex

8529 10 39

Други

ex

8529 10 65

Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, включително тези, предназначени да бъдат вграждани в апаратите

ex

8529 10 69

Други

ex

8531 10 00

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби или пожар и подобни апарати

ex

8543 70 10

Електрически машини с функция за превод или функция за речник

ex

8543 70 30

Антенни усилватели

ex

8543 70 50

Солариуми и подобни апарати за добиване на тен

ex

8543 70 90

Други

 

9504 50 00

Конзоли и устройства за видео игри, различни от тези от подпозиция 9504 30

 

9504 90 80

Други

16)   Най-ново поколение електрически/електронни или оптични устройства за запис и възпроизвеждане на звук и картина

ex

8519 00 00

Апарати за записване на звук или апарати за възпроизвеждане на звук;

ex

8521 00 00

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

ex

8525 80 30

Цифрови фотоапарати

ex

8525 80 91

Позволяващи единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера

ex

8525 80 99

Други

ex

8527 00 00

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

ex

8528 71 00

Непредназначени да съдържат видеодисплей или видеоекран

ex

8528 72 00

Други, цветни

ex

9006 00 00

Фотоапарати (различни от кинокамери); апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539

ex

9007 00 00

Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук

17)   Луксозни превозни средства за транспорт на лица по суша, въздух или вода, включително въжени линии (включително седалковите и ски влековете); механизми за теглене на въжени железници, както и аксесоари и резервни части за тях

ex

4011 10 00

От видовете, използвани за пътнически автомобили (включително товарно-пътническите и състезателните автомобили):

ex

4011 20 00

От видовете, използвани за автобуси или камиони

ex

4011 30 00

От видовете, използвани в авиацията

ex

4011 40 00

От видовете, използвани за мотоциклети

ex

4011 90 00

Други

ex

7009 10 00

Огледала за обратно виждане за превозни средства:

ex

8407 00 00

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване:

ex

8408 00 00

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

ex

8409 00 00

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408

ex

8411 00 00

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

 

8428 60 00

Въжени линии (включително седалковите и скивлековете); механизми за теглене на въжени железници

ex

8431 39 00

Резервни части и аксесоари за въжени линии (включително седалковите и ски влековете); механизми за теглене на въжени железници

ex

8483 00 00

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена зъбни предавки и фрикционни колела; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови и ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори, включително хидравличните преобразуватели маховици и ролки, включително полиспастните ролки съединители и съединителни детайли, включително шарнирните съединители

ex

8511 00 00

Електрически апарати и устройства за запалване или задействане на двигатели с искрово запалване или със запалване чрез компресия (например магнети, динамомагнети, бобини за запалване, свещи за запалване или загряване, стартери); генератори (например динама, алтернатори) и включвателно-изключвателни устройства, използвани с тези двигатели

ex

8512 20 00

Други апарати за осветление или за визуална сигнализация

ex

8512 30 10

Електрически сигнални устройства за защита срещу кражби, от видовете, използвани за автомобилни превозни средства

ex

8512 30 90

Други

ex

8512 40 00

Стъклочистачки и устройства против замръзване и изпотяване

ex

8544 30 00

Комплекти проводници за запалителни свещи и други комплекти проводници от видовете, използвани в транспортните средства:

ex

8603 00 00

Мотриси и моторни платформи, различни от тези по № 8604

ex

8605 00 00

Железопътни или трамвайни пътнически вагони, не самозадвижващи се; Пътнически вагони, багажни фургони, пощенски фургони и други специални вагони за железопътни или подобни линии (с изключение на вагоните от № 8604 )

ex

8607 00 00

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

ex

8702 00 00

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

ex

8703 00 00

Пътнически автомобили и други моторни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези по № 8702 ), включително товаро-пътническите и състезателните автомобили, включително снегомобили на стойност над 1 782  евро (3)

ex

8706 00 00

Шасита за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705 , оборудвани с техния двигател

ex

8707 00 00

Каросерии за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705 , включително кабините

ex

8708 00 00

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705

ex

8711 00 00

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, с или без странични кошове; кошове

ex

8712 00 00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател:

ex

8714 00 00

Части и принадлежности за превозните средства от № 8711 до 8713

ex

8716 10 00

Ремаркета и полуремаркета за обитаване или къмпинг, тип каравана:

ex

8716 40 00

Други ремаркета и полуремаркета:

ex

8716 90 00

Части

ex

8801 00 00

Балони и дирижабли; делтапланери и други безмоторни въздухоплавателни средства

ex

8802 11 00

С тегло, без товар, непре вишаващо 2 000 kg

ex

8802 12 00

С тегло, без товар, превишаващо 2 000  kg

ex

8802 20 00

Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, непревишаващо 2 000 kg

ex

8802 30 00

Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 2 000 kg, но непревишаващо 15 000 kg

ex

8802 40 00

Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 15 000 kg

ex

8803 10 00

Витла, ротори и техните части

ex

8803 20 00

Колесници и техните части

ex

8803 30 00

Други части за самолети или вертолети

ex

8803 90 10

За хвърчила

ex

8803 90 90

Други

ex

8805 10 00

Апарати и устройства за изстрелване на въздухоплавателни апарати, и техните части спирачни апарати и устройства за улесняване приземяването на въздухоплавателни превозни средства и подобни апарати и устройства, и техните части:

ex

8901 10 00

Пътнически и туристически кораби и подобни кораби, главно предназначени за транспорт на хора; фериботи фериботи от всякакъв вид

ex

8901 90 00

Други кораби за транспорт на стоки и други кораби, предназначени едновременно за транспорт на хора и на стоки:

ex

8903 00 00

Яхти и други кораби и лодки за развлечение или спорт; лодки с гребла и канута

18)   Луксозни настолни и ръчни часовници и части за тях

 

9101 00 00

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри и други от същите видове), с корпуси от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

ex

9102 00 00

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от № 9101

ex

9103 00 00

Будилници и други часовници, с часовников механизъм с малък обем

ex

9104 00 00

Часовници за командни табла и подобни часовници за автомобили, въздухоплавателни превозни средства, кораби или други превозни средства:

ex

9105 00 00

Други часовници

ex

9108 00 00

Часовникови механизми с малък обем, комплектувани и сглобени

ex

9109 00 00

Часовникови механизми, различни от тези с малък обем, комплектувани и сглобени

ex

9110 00 00

Комплектувани часовникови механизми, несглобени или частично сглобени (шаблони); некомплектовани часовникови механизми, сглобени; заготовки за часовникови механизми

ex

9111 00 00

Корпуси за часовници и техните части

ex

9112 00 00

Кутии и шкафове за часовникови апарати и техните части

ex

9113 00 00

Верижки и каишки за ръчни часовници и техните части

ex

9114 00 00

Други части за часовници:

19)   Висококачествени музикални инструменти

ex

9201 00 00

Пиана, дори автоматични; клавесини и други струнни инструменти с клавиатура

ex

9202 00 00

Други струнни музикални инструменти (например китари, цигулки, арфи)

ex

9205 00 00

Духови музикални инструменти (например органи с тръби и с клавиатура, акордеони, кларинети, тромпети, гайди), различни от оркестриони и латерни

ex

9206 00 00

Ударни музикални инструменти (например барабани, тъпани, ксилофони, цимбали, кастанети, маракаси)

ex

9207 00 00

Музикални инструменти, чийто звук се произвежда или се усилва по електрически начин (например органи, китари, акордеони):

20)   Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

 

9700 00 00

Произведения на изкуството, предмети за колекции или антични предмети

21)   Спортни артикули и екипировки, включително за ски, голф, гмуркане и водни спортове.

ex

4015 19 00

Други

ex

4015 90 00

Други

ex

6210 40 00

Други облекла, за мъже или момчета

ex

6210 50 00

Други облекла за жени или момичета

 

6211 11 00

За мъже или момчета

 

6211 12 00

За жени или момичета

 

6211 20 00

Комбинезони и ансамбли за ски

ex

6216 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

 

6402 12 00

Обувки за ски и обувки за сноуборд

ex

6402 19 00

Други

 

6403 12 00

Обувки за ски и обувки за сноуборд

 

6403 19 00

Други

 

6404 11 00

Спортни обувки; обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, за тренировки и други подобни

 

6404 19 90

Други

ex

9004 90 00

Други

ex

9020 00 00

Други дихателни апарати и газови маски (с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент)

 

9506 11 00

Ски

 

9506 12 00

Автомати за ски

 

9506 19 00

Други

 

9506 21 00

Сърфове

 

9506 29 00

Други

 

9506 31 00

Комплекти от стикове

 

9506 32 00

Топки

 

9506 39 00

Други

 

9506 40 00

Артикули и оборудване за тенис на маса

 

9506 51 00

Ракети за тенис, със или без корди

 

9506 59 00

Други

 

9506 61 00

Топки за тенис

 

9506 69 10

Топки за крикет или поло

 

9506 69 90

Други

 

9506 70

Кънки за лед и ролкови кънки, включително обувките, към които са закрепени кънките

 

9506 91

Артикули и оборудване за физическа култура, гимнастика или атлетика:

 

9506 99 10

Артикули за крикет или поло, различни от топки

 

9506 99 90

Други

 

9507 00 00

Въдичарски пръти, въдичарски кукички и други артикули за риболов с въдица; кепчета за всякаква употреба; примамки (различни от тези от № 9208 или 9705 ) и подобни артикули за лов

22)   Артикули и оборудване за билярд, игри с автоматични кегли (боулинг), хазартни игри и игри, работещи с монети и банкноти

 

9504 20 00

Билярди от всякакъв вид и техните принадлежности

 

9504 30 00

Други игри, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти (хартиени пари), банкови карти, жетони или всякакви други разплащателни средства, с изключение на игрите с автоматични кегли (например боулинг)

 

9504 40 00

Карти за игра

 

9504 50 00

Конзоли и устройства за видео игри, различни от тези от подпозиция 9504 30

 

9504 90 80

Други


(