ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 217

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
23 август 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1494 на Комисията от 19 декември 2016 година относно държавна помощ за договор за инвестиции за преустройство на първи блок на електроцентралата DRAX с цел преминаване към използване на биомаса SA.38760 (2016/C), която Обединеното кралство планира да приведе в действие (нотифицирано под номер C(2016) 8442)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

23.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 217/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1494 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2016 година

относно държавна помощ за договор за инвестиции за преустройство на първи блок на електроцентралата DRAX с цел преминаване към използване на биомаса SA.38760 (2016/C), която Обединеното кралство планира да приведе в действие

(нотифицирано под номер C(2016) 8442)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочената/ите по-горе разпоредба/и (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

Вследствие на контакти, предхождащи уведомяването, на 2 април 2015 г. Обединеното кралство изпрати уведомление на Комисията съгласно член 108, параграф 3 от Договора във връзка с помощ за преустройство на първи блок на електроцентралата Drax с цел преминаване към използване на биомаса. Комисията поиска от Обединеното кралство да предостави допълнителна информация на 20 май, 24 юли и 23 октомври 2015 г. Обединеното кралство предостави отговор на Комисията на 26 май, 25 август и 5 ноември 2015 г.

(2)

С писмо от 5 януари 2016 г. Комисията уведоми Обединеното кралство, че е решила да открие процедурата, определена в член 108, параграф 2 от Договора по отношение на помощта за преобразуване на блок 1 от електроцентрала Drax за преминаване към биомаса (наричано по-долу „решението за откриване на процедурата“).

(3)

На 18 февруари 2015 г. Обединеното кралство предостави на Комисията своите мнения относно решението за откриване на процедурата.

(4)

На 5 февруари 2016 г. решението за откриване беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията покани и заинтересованите страни да представят мненията си.

(5)

Комисията получи мнения от 49 заинтересовани страни. На 7 април 2016 г. тя препрати мненията на Обединеното кралство, на което беше дадена възможност да отговори. На 9 май 2016 г. Обединеното кралство надлежно отговори на мненията.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   Проект за преобразуване на електроцентралата в Drax с цел преминаване към използване на биомаса и получател на помощта

(6)

Обединеното кралство избра осем проекта за възобновяеми енергийни източници в рамките на процеса по Окончателното решение за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (FIDeR) (2). Подкрепата за тези избрани проекти ще бъде предоставена въз основа на договори за инвестиции. Мярката, за която е постъпило уведомление относно блок 1 на електроцентралата Drax, е един от осемте избрани проекта в рамките на FIDeR (3).

(7)

Помощта, за която е постъпило уведомление, се отнася за оперативна помощ за електроенергията, произведена в един от блоковете (Блок № 1) на работещата с въглища електроцентрала Drax, преобразуван с цел да може да работи изцяло на биомаса. Електроцентралата се намира в Селби, Северен Йоркшир в североизточна Англия и се притежава и експлоатира от Drax Power Limited (получателя на помощта), дъщерно дружество, изцяло притежавано от Drax Holding Limited.

(8)

Drax е електроцентрала на въглища с капацитет 3 960 MW, чиято търговска експлоатация започна през 1974 г. Съгласно настоящото предложение един от шестте блока на електроцентралата ще бъде модернизиран, така че да работи изключително на биомаса. Поради особеностите на горивния процес електроцентралата ще може да изгаря единствено промишлен клас дървесни пелети. Централата ще предоставя електроенергия на националната енергийна мрежа и Обединеното кралство очаква в бъдеще проектът да генерира 1,1 % от средното годишно количество електроенергия.

(9)

Според приблизителните оценки на Обединеното кралство чрез проекта, за който е постъпило уведомление, обемът на изпускания в атмосферата въглероден диоксид (CO2) ще бъде намален с приблизително 28,8 млн. тона за срока на експлоатация на проекта и ще се произвежда около 3,6 TWh електроенергия годишно. Електроцентралата ще осигурява нисковъглеродна електроенергия с базово натоварване.

(10)

Според приблизителните оценки на Обединеното кралство блокът на електроцентралата Drax е проектиран да работи при номинална електрическа мощност 645 MW със среден коефициент на натоварване 78 % (4). Блокът ще използва приблизително 2,4 милиона сухи тона дървесни пелети на година, повечето от които ще бъдат внасяни от югоизточната част на САЩ. Приблизителната разбивка на източниците на дървесни пелети ще бъде както следва: а) 60 % ще бъдат внасяни от югоизточната част на САЩ (5); б) 13 % ще бъдат внасяни от Бразилия; в) приблизително 7 % ще бъдат закупувани на спот пазара за дървесни пелети; г) 4 % ще бъдат внасяни от Европа; Оставащият дял от приблизително 16 % ще бъде с произход от югоизточната част на САЩ и Канада, малки количества обаче могат също така да се доставят и от останалата част на Европа, в зависимост от наличността. Блок 1 на електроцентралата Drax няма да бъде проектиран по такъв начин, че да бъде в съответствие с приложимите законодателни актове относно регламентите за изгаряне на отпадъци, и следователно в него няма да може да се изгарят отпадъци от дървесина. Мярката е разработена въз основа на приложимите правила за схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), които не изискват връщане на квоти по СТЕ за емисии на парникови газове (ПГ) от изгарянето на биомаса.

(11)

В таблицата са показани очакваните експлоатационни параметри на блока на електроцентрала Drax, актуализирани от Обединеното кралство след откриването на официалната процедура по разследване. Според Обединеното Кралство коефициентът на натоварване се определя като произведението от количеството време, през което електроцентралата е технически на разположение за производството на електроенергия, и времето, през което електроцентралата е действително планирана да произвежда електроенергия. Нетният коефициент на натоварване, показан в таблицата, се получава чрез умножаване на средна техническа разполагаемост от 83,7 % и брутен коефициент на натоварване от 93,1 % (6).

Експлоатационни параметри на електроцентралата

Работни параметри на блока на електроцентрала Drax (актуализирани) (7)

Разходи за гориво (GBP/GJ)

Топлинна ефективност (%)

Среден нетен коефициент на натоварване (%)

8,18

38,6

78

2.2.   Национална правна рамка, финансиране и бюджет

(12)

Националното законодателство за мярката в Обединеното кралство е Законът за енергетиката от 2013 г.

(13)

Общият бюджет за проекта, за който е постъпило уведомление, се оценява на 1,3 млрд. GBP и Обединеното кралство потвърди, че на получателя на помощта няма да бъде изплащана никаква помощ преди датата на пускане в експлоатация.

(14)

Помощта ще се изплаща от контрагента Low Carbon Contracts Company Ltd — притежавано от правителството дружество, финансиран чрез законова такса, наложена върху всички лицензирани доставчици на електроенергия въз основа на пазарния дял на доставчиците, определена чрез измереното потребление на електроенергия на техните потребители. От доставчиците на електроенергия ще се изисква да изпълняват своите задължения с техни собствени ресурси, но ще имат възможността да прехвърлят разходите върху потребителите като част от тяхната цялостна стратегия на ценообразуване.

2.3.   Форма на помощта, продължителност и производствени разходи

(15)

Помощта за електричеството, генерирано по проекта, за който е постъпило уведомление, ще бъде предоставена под формата на променлива премия (т.нар. договор за разлика (ДЗР)), изчислена като разликата в плащането между предварително определена цена (цената на упражняване) и показател за пазарната цена на електроенергията (референтната цена). Референтната цена е цена, основана на форуърдни цени на пазара на едро на електроенергия за даден период. Получателят на помощта ще генерира приходи от продажбата на произведената от него електроенергия на пазара (8), но когато средната цена на едро на електроенергията е под цената на упражняване, получателят на помощта ще получава допълнително плащане от контрагент, собственост на правителството (Low Carbon Contracts Company Ltd — „контрагент на ДЗР“), за разликата. Получателят на помощта обаче ще запази риска от непостигане на референтната цена и риска от непостигане на неговия прогнозиран обем на продажбите (9). Независимо от датата за въвеждане в експлоатация, плащанията от помощта ще приключат на 31 март 2027 г.

(16)

Поради това помощта за проекта се определя въз основа на административно определена цена на упражняване. Цените на упражняване бяха определени от Обединеното кралство на такива равнища, че подкрепата в рамките на FIDeR е като цяло еквивалентна на тази, предоставяна в рамките на схемата за задължения за енергия от възобновяеми енергийни източници (10), с цел осигуряване на безпрепятствен преход между двете схеми за подпомагане.

(17)

За целите на изчисляване на цената на упражняване за специализирани електроцентрали, преминали към използване на биомаса, като например блока на електроцентралата Drax, Обединеното кралство по-специално е взело предвид диапазоните на усреднените разходи за електроенергия в диапазона от 105 GBP/MWh до 115 GBP/MWh. Органите на Обединеното кралство обясниха, че нивото на цената на упражняване на проектите за преобразуване на електроцентрали с цел преминаване към използване на биомаса се изчислява, като се вземе предвид обхватът на най-ниските проценти на възвръщаемост (11) от 8,8 %—12,7 %.

(18)

Приложимата цена на упражняване по проекта, за който е постъпило уведомление, е 100 GBP/MWh (цени от 2012 г. — индексирани ежегодно според индекса на потребителските цени) и следователно под диапазона, определен от Обединеното кралство като подходящ за проекти за преустройство на електроцентрали с цел преминаване към използване на биомаса. Усреднените разходи включват разходите за финансиране на нови електроцентрали въз основа на 10 % дисконтов процент за всички технологии. Обединеното кралство представи подробно начина на изчисляване на тези разходи, използваните източници на данни и разглежданите прагови ставки на доходността (12).

(19)

Основните допускания, използвани за изчисляване на цените на упражняване, включително за усреднените разходи, цените на изкопаемите горива, действителните данъчни ставки и за максималното ниво на внедряване са посочени в доклада относно усреднените разходи на правителството на Обединеното кралство (13) и докладите на Министерството на енергетиката и изменението на климата (14). За тази цел съответната цена на едро на електроенергията се допуска да бъде около 55 GBP/MWh, като в реални условия тя ще се увеличи на 65 GBP/MWh през 2020 г. Въз основа на тази цена на упражняване и първоначалните работни параметри (15) вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ) на проекта беше оценена на 4,7 % в реално изражение преди данъчно облагане.

2.4.   Натрупване

(20)

Обединеното кралство поясни, че проектите, за които са предоставени договори FIDeR, няма да бъдат допустими да получават подпомагане за същото производство на електроенергия в рамките на новата схема за подпомагане по ДЗР. Нещо повече, нито един проект, който получава плащания в рамките на договорите FIDeR, няма да бъде допустим да получава сертификати за задължения за енергия от възобновяеми източници за същата произведена електроенергия. И накрая, производството на възобновяема енергия, което получава подкрепа чрез договор за инвестиции, няма да бъде допустимо да участва на пазара за капацитет или да получава инвестиционна помощ в рамките на срока на договора за инвестиции.

(21)

Въз основа на описаните в съображение 20 правила Обединеното кралство потвърди, че нито получателят на помощта, нито неговите преки или косвени заинтересовани страни не са получавали, не са кандидатствали и не им е отпускана друга подкрепа от Обединеното кралство или от друга държава членка.

2.5.   Използване и наличие на биомаса

(22)

Както беше обяснено в съображение 8, в блока на електроцентралата Drax ще може да се изгарят само дървесни пелети. Дървесните пелети, използвани в блока на електроцентралата Drax, ще трябва да отговарят на критериите за устойчивост на Обединеното кралство, в т.ч. на изискването за намаление на емисиите на парникови газове с минимум 60 % (16) спрямо средния интензитет на електропроизводството на база изкопаеми горива в Съюза, а именно спрямо средните стойности за въглища и газ в Съюза. Тези целеви стойности ще бъдат увеличени до намаление на парниковите газове с минимум 72 %, считано от април 2020 г., а след това до още по-голямо намаление с минимум 75 % от април 2025 г. нататък. Критериите за устойчивост също така съдържат разпоредби за опазване на биологичното разнообразие и избягване на неустойчиви практики (17).

(23)

Световното търсене на дървесни пелети се е оценявало на 25 милиона тона (18) на година през 2014 г. и 17 милиона през 2012 г. (19). Търсенето в Съюза надвишава производството, което означава, че в Съюза се внасят дървесни пелети. Нетният внос на дървесни пелети в Съюза през 2012 г. беше оценен на 4 милиона тона годишно и той се очаква да се увеличи на около 5,3 милиона тона годишно през 2014 г. (20)

(24)

Приблизително 18,8 милиона тона дървесни пелети е било потреблението в Съюза (21) през 2014 г. От тези 18,8 милиона тона, приблизително 7,8 милиона тона са използвани за производство на енергия в промишлеността. При 4,7 милиона тона потребление през 2014 г., Обединеното кралство е най-големият потребител на дървесни пелети в промишлеността.

2.6.   Прозрачност

(25)

По отношение на отчетността и прозрачността Обединеното кралство посочи, че всички договори за инвестиции, възложени чрез процеса по FIDeR, са публикувани онлайн във формата, в която са били сключени (22).

2.7.   Решение за откриване на официалната процедура по разследване

(26)

На 5 януари 2016 г. Комисията реши да открие официалната процедура по разследване относно съвместимостта на помощта, за която е отправено уведомление, с вътрешния пазар, по-специално с оглед на пропорционалността на помощта и риска от нарушение на пазара.

(27)

По-специално Комисията заключи, че рискът от свръхкомпенсация не би могъл да се изключи поради несигурност в предположенията и въз основа на изчисление за чувствителността, предоставено от Обединеното кралство за оценка на въздействието върху ВНВ от промени в средната топлинна ефективност, коефициента на натоварване и цената на горивото на електроцентралата. Ако топлинната ефективност и коефициентът на натоварване се увеличат с 5 %, а разходите за гориво намалят с 5 %, ВНВ (в реално изражение преди данъчно облагане) би се увеличила от изчислените 4,7 % на над 15,6 %. Поради това Комисията изрази съмнения относно липсата на свръхкомпенсация.

(28)

Комисията също така изрази опасения, че количеството дървесни пелети, необходими за работата на блока на електроцентрала Drax изцяло на биомаса, ще доведе до неоправдани отрицателни ефекти върху други участници на пазара на дървесни пелети. По проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса ще се консумират приблизително 9 % от световното производство на дървесни пелети и 16 % от потреблението в Съюза, изчислено въз основа на данни от 2012 г. Комисията изрази съмнения, че пазарът може да поеме такова увеличение на търсенето без неправомерни нарушения на пазара.

(29)

Комисията също така отбеляза, че дървесната биомаса като суровина има различни приложения. Увеличеното търсене на дървесни пелети може също така да доведе до нарушения на пазара за дървесни влакна, засягащи други промишлени сектори, като например производството на пулп и хартия или картон. Предвид мащаба на проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса, Комисията не можеше с достатъчна сигурност да изключи наличието на неоправдани нарушения на пазара на суровини (т.е. на пазара на дървесни влакна).

3.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(30)

След решението за откриване на процедурата Комисията получи 49 коментара от заинтересовани страни. Комисията също така получи мнения от профсъюзи и членове на парламенти както от Европейския парламент, така и от парламента на Обединеното кралство, които бяха в подкрепа на проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса, като подчертаха икономическото и социалното значение на проекта, за който е постъпило уведомление. Също така Губернаторът на Мисисипи изрази своята подкрепа за проекта, за който е постъпило уведомление, като се позова на ползите от сектора за производство на дървесни пелети за този щат. Писма в подкрепа на проекта, за който е постъпило уведомление, бяха получени също така и от различни дружества в различни сектори, като например от сектора за производство на железопътни товарни вагони, сектора на горското стопанство и сектора за производство на дървесни пелети (23).

(31)

Общо 33 заинтересовани страни (24) представиха мнения, като подчертаха положителното въздействие на проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса и ограничения риск от нарушения на конкуренцията на пазара за дървесни влакна, до които ще доведе проектът, за който е постъпило уведомление. Съображенията обхващаха различни теми, включително, наред с другото: устойчивостта и наличието на биомаса; икономическото въздействие на проекта, за който е постъпило уведомление, ролята на енергията от биомаса за постигане на целите за възобновяеми енергийни източници, определени в директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници, очакваните експлоатационни параметри на електроцентралата и логистиката на доставките на гориво.

(32)

Няколко асоциации на производителите на промишлен клас дървесни пелети подчертаха ползите за околната среда от биоенергията и устойчивостта на дървесните пелети, произведени в САЩ. Те подчертаха, че биомасата играе важна роля за намаляване на емисиите на парникови газове.

(33)

Европейският съвет в сектора за производство на пелети изтъкна в своите коментари, че търсенето на дървесни пелети няма да доведе до неоправдани нарушения на пазара за дървесни пелети и за другите потребители на биомаса. Те предоставиха данни, показващи, че очакваното увеличение на търсенето на дървесни пелети от шест милиона тона между 2013 и 2015 г. не е довело до значителни увеличения в цените, а по-скоро е показало, че цените падат след 2014 г. Те също така подчертаха слабото значение (2,4 %) на изнесените дървесни влакна за дървесни пелети в сравнение с изнесените дървесни влакна за други отрасли. В допълнение на това те изтъкнаха, наред с другото, позовавайки се на проучване (25), че увеличението на търсенето на дървесни пелети е по-малко от спада в търсенето от пазара на дървесна пулпа.

(34)

Консултантът Forest2Market представи на Комисията доклад, (26) изготвен с цел съобразено с контекста извършване на количествена оценка на производството, предлагането на дървен материал и тенденциите в цените, които се наблюдават в югоизточната част на САЩ преди и след появата на отрасъла за производство на дървесни пелети. Те установиха, че въздействието на цеховете за износ на дървесни пелети върху запаса от дървесина и цените на дървесните влакна в южната част на САЩ е било минимално и че цеховете за дървесни пелети, изнасящи за Съюза, сами по себе си не са фактор за промените в цените или за промените в управлението и запасите от дървесина.

(35)

Forest2Market изчисли, че допълнителният износ на дървесни пелети за Европейския съюз представлява 1 % от общия запас от дървесна пулпа в южната част на САЩ и 0,3 % от общия запас в САЩ. Освен това цените за дървесни влакна вероятно биха се увеличили без увеличеното търсене от пазарите за дървесни пелети в Съюза. Сред факторите, влияещи на цените за дървесните влакна, Forest2Markets установи следните елементи: а) спад в производството на остатъчни дървесни трески поради срива на пазара на жилища, което доведе до увеличено търсене на дървесна пулпа; б) сериозни отклонения от средните дългосрочни модели на валежите; и в) промени в собствеността на земята.

(36)

Forest2Market също така предостави данни за горските масиви. Съгласно тези данни средното предлагане на дървесни остатъци в периода 2007—2014 г. е било с 21 % по-малко от предлагането между 2000 и 2006 г., което е причинило увеличение на цените на остатъците от борова дървесина с 12,5 % и увеличение на цените на остатъците от твърда дървесина с 10,7 %, като се сравнят средните стойности през тези два периода. Според Forest2Market това показва въздействието на намалената наличност на дървесни остатъци от дъскорезници върху цените на дървесината.

(37)

Търговецът на биомаса Evolution Markets предостави информация за спот пазара на дървесни пелети. Според Evolution Markets спот пазарът за дървесни пелети е минал през известни колебания през предходните 24 месеца, но спот цената на дървесните пелети за промишлени цели е достигнала исторически минимум през 2016 г. Спот пазарът за дървесни пелети също така е изключително слабо ликвиден и обемът на дървесните пелети, търгувани при условията на спот пазара, остава нисък в сравнение с обема, търгуван при условията на дългосрочни договори. Според Evolution Markets, макар и цените на спот пазара в момента да са по-ниски от тези по дългосрочните договори, осигуряването на достатъчни обеми за задоволяване дори и на половината от нуждите на електроцентрала Drax би било изключително трудно.

(38)

Други заинтересовани страни, подкрепящи проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса, представиха аргументи, подобни на посочените в съображения 33—37. Няколко страни (27) завиха, че цеховете за дървесни пелети ще използват главно остатъци и нискокачествени дървесни влакна. Някои от тези заинтересовани лица (28) твърдят, че отрасълът за производство на дървесни пелети има най-малки възможности да плаща за дървесни влакна и че поради това конкуренцията с традиционните отрасли ще бъде ограничена.

(39)

Други заинтересовани страни (29) заявиха, че отрасълът за дървесни пелети използва само малка част от общите запаси от дървесина в югоизточната част на САЩ. Следователно отрасълът за дървесни пелети самостоятелно не може да определя динамиката на сектора на горското стопанство в югоизточната част на САЩ и няма никакво или много малко влияние върху цените. В резултат на това не съществуват убедителни доказателства в подкрепа на твърдението, че пазарът за износ на дървесни пелети е довел до затварянето на цехове за производство на хартия или опаковки (30).

(40)

Някои заинтересовани страни (31) изразиха твърдението, че дългосрочните договори, необходими за осигуряване на веригата за доставки на преобразувания блок от централа Drax за преминаване към биомаса излизат по-скъпи от закупуването на дървесни пелети на спот пазара, който не е достатъчно ликвиден за снабдяване на проект от такъв мащаб. Асоциацията на производителите на пелети за промишлени цели в САЩ (USIPA) заяви, че има ограничена търговия както с дървесни влакна, така и дървени продукти, между САЩ и Европейския съюз. Следователно възможностите за неоправдано нарушаване на конкуренцията са ограничени.

(41)

Според няколко заинтересовани страни търсенето от сектора за производство на дървесни пелети е от полза за сектора на горското стопанство, засегнат от спада на традиционните отрасли (32). Поради това не следва да се счита, че той причинява неправомерни нарушения. Дружеството Westervelt представи доклад от Forest Research, (33) в който беше оценен рискът от косвена промяна в използването на дървесината (КПИД). (34) В доклада беше формулирано заключението, че рискът от косвена промяна в използването на дървесината в югоизточната част на САЩ е малък, тъй като значителните излишъци от биомаса се очаква да се запазят, а новите цехове за дървесни пелети имат ограничен капацитет да плащат за дървен материал в сравнение с понастоящем инсталирания капацитет за преработка.

(42)

Международната търговска администрация (ITA) на Министерството по търговия на САЩ предостави търговски данни за износа на дървесни пелети от САЩ. Международната търговска администрация (ITA) не изведе никакви заключения от тези данни, но насочи към изказване в блог на главния икономист на Министерството на земеделието на САЩ, в което беше подчертано положителното икономическо въздействие на производството на дървесни пелети.

(43)

Три заинтересовани страни заявиха, че подкрепата за проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса ще доведе до свръхкомпенсация и нарушения на пазара на дървесни влакна. Дружеството Renewable Energy Systems Ltd (RES) заяви, че работните параметри на електроцентралата Drax са били подценени, като специално се позова на нетния коефициент на натоварване. То препоръча въвеждането на клауза за възвръщане на предоставени средства и таван на количеството MWh, получаващи помощ. RES също така посочи, че една конкурентна тръжна процедура е можела да намали цената на упражняване.

(44)

Fern представи мнения от името на седем организации, (35) в които беше изтъкнато, че ниските оценки за коефициента на натоварване и високите оценки за разходите за гориво ще доведат до свръхкомпенсация. Освен това в тези мнения беше отбелязано, че поради големия си мащаб проектът за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса може да наруши пазара на дървесни влакна. В представените мнения също така се оспорваха твърденията за намаления на емисии на CO2, изложени в проекта, за който е постъпило уведомление.

(45)

В допълнение на това Fern изтъкна, цитирайки данни от консултанта RISI, че в периода 2011—2015 г. цените в южната част на САЩ са се увеличили с 27 % за мека дървесина и с 56 % за твърда дървесина. В представените от Fern становища се цитира пазарен анализ от независимия консултант FORISK (36). В този анализ се допуска, че световното търсене на дървесни влакна от производителите на дървесни пелети за промишлени цели ще се увеличи от 10,6 до 25 милиона тона годишно в периода 2014—2019 г., като в анализа не се отчита ефектът на дървесните остатъци от дъскорезници. Впоследствие в него се прави констатацията, че цените за дърводобив (37) в югоизточната част на САЩ биха могли да се увеличат с от 30 до 40 %.

(46)

В отделно представено мнение Biofuelwatch отново подчерта, че подкрепата за проекта за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса ще доведе до свръхкомпенсация поради подценен коефициент на натоварване и надценени разходи за гориво. В така представеното мнение също така се твърдеше, че поради своя мащаб проектът, за който е постъпило уведомление, би нарушил конкуренцията на пазара в югоизточната част на САЩ, както и в Южна Америка, откъдето електроцентрала Drax ще доставя приблизително 16 % от своето гориво, позовавайки се на риска от завземане на земи от слабо регулирани дейности в Южна Америка.

(47)

Трите заинтересовани страни (38) подкрепиха становището, че проектът за преустройство на електроцентрала Drax с цел преминаване към използване на биомаса може да наруши конкуренцията на суровинния пазар на дървесни влакна. AFPA предостави оценки за производството на дървесни пелети и износа от югоизточната част на САЩ въз основа на проучване от независимия консултант RISI. Износът на дървесни пелети за Европейския съюз се увеличи от 1,8 на 4,5 милиона тона годишно през периода 2012—2015 г. Според прогнози на RISI износът може допълнително да се увеличи до 10,6 милиона тона годишно през 2019 г. На фигура 1 е показано очакваното производство на дървесни пелети в САЩ.

Фигура 1

Очаквано производство на дървесни пелети в САЩ (милиона къси тона; източник, RISI)

Image

(48)

Според AFPA увеличението в производството на дървесни пелети вече причинява увеличаване в цените за дърводобив в югоизточната част на САЩ. Фигура 2 показва цените за добив на дървесна пулпа в югоизточната част на САЩ за периода 2006—2015 г., представени от AFPA.

Фигура 2

Цени за добив на дървесна пулпа в югоизточната част на САЩ (USD/корд (3,63 куб. фута), източник RISI)

Image

(49)

Изследването на RISI също така съдържа подробна разбивка на разходите за производство на дървесни пелети в югоизточната част на САЩ (39) и износа им за Обединеното кралство. Въз основа на тези данни RISI оцени максималната способност на получателя на помощта да плаща за дървесни влакна по договор за разлика. Електроцентрала, на която е предоставена цена на упражняване по ДЗР от 105 GBP/MWh, ще може да плаща до 275 USD на тон дървесни пелети. Като отчита транспорта, производството и сечта сумата възлиза на 57,9 USD на тон като цена за дърводобив, което е повече от 4,7 пъти над средната цена за дърводобив. Следователно получателят на помощта ще може да предлага по-добра цена от другите потребители на дървесни влакна.

(50)

В допълнение на това RISI изчисли, че съставът на дървесните пелети от южната част на САЩ включва 64 % пулпа от мека дървесина, 12 % пулпа от твърда дървесина, 12 % остатъци от дъскорезници и 12 % от горска биомаса, т.е. горски остатъци или остатъци от сеч на дървен материал, които са прекалено малки или с лошо качество, за да се използват за пулпа. Следователно дървесните пелети ще бъдат произведени до голяма степен от материали, които се използват също и от други отрасли.

(51)

По аналогичен начин Graphic Package International Inc. (GPII) отчете, че дървеният материал, използван за производството на дървесни пелети в югоизточната част на САЩ, е основно кръгла дървесина с размери на пулпа и дървесни остатъци от дъскорезници, като на горските остатъци се пада едва малка част от общия необходим дървен материал от под 20 %. Потреблението на дървесни влакна в южната част на САЩ от сектора на горските продукти се очаква да се увеличи от 170 милиона сухи метрични тона през 2014 г. до 182 милиона тона през 2019 г., т.е. ръст от приблизително 1,4 % годишно.

(52)

GPII също така добави, че увеличената употреба на дървесни влакна от отрасъла за производство на дървесни пелети води до увеличение в цената за дърводобив в югоизточната част на САЩ, като се позова на данни от консултанта Forest2Market. GPII докладва, че цените за дърводобив на борова пулпа в южната част на САЩ са се увеличили средно с 11 % през 2013 г. и с 10 % през 2014 г.

(53)

GPII предостави карти със съществуващите и планираните електроцентрали на дървесни пелети, разположени близо до два от техните цехове за производство на картон. Докато някои цехове за пулпа, хартия и дървени продукти са затворили в разглежданата област, електроцентралите на дървесни пелети представляват повече от броя на цеховете за пулпа, хартия и дървени продукти, които са били затворени. Ето защо GPII твърди, че тези цехове за дървесни пелети създават допълнителни нарушения на пазара.

(54)

И накрая, GPII също така представи изследване, (40) финансирано от Министерството на земеделието на САЩ (USDA), относно въздействието на износа на дървесни пелети върху цените на дървесните влакна в югоизточната част на САЩ. Съгласно този доклад за периода 2016—2017 г. 40 милиона зелени къси (американски) тона (GST), равняващи се на 16,9 сухи метрични тона, ще бъдат използвани за биоенергия в южната част на САЩ, включително 8,4 милиона тона дървесни пелети. В резултат на това предлаганият от Drax Power Limited икономически модел предполага, че цените за дърводобив на някои видове дървен материал, а именно борова небичена дървесина, биха могли да се увеличат повече от два пъти.

(55)

Westrock, като цитира изследването на RISI, също така отбеляза, че делът на остатъците от горска биомаса в дървесните пелети от южната част на САЩ няма да надвишава 12 %. Въз основа на изследването на RISI Westrock също така заяви, че потреблението на дървесни влакна от производителите на дървесни пелети се очаква да се увеличава с 14 % годишно до 2019 г. През същия период общото предлагане на дървесни влакна се очаква да се увеличи само с 2,0 % годишно. Това потенциално би увеличило значително цената за дърводобив в ущърб на традиционните дърводобивни отрасли.

4.   МНЕНИЯ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

(56)

В отговор на решението за откриване на официално разследване Обединеното кралство предостави актуализирана информация за работните параметри на преобразувания блок на електроцентралата Drax за преминаване към биомаса. Средният коефициент на натоварване е бил увеличен от 70,5 % на 78 %. Обединеното кралство обясни, че очакваната разполагаемост на електроцентралата Drax отразява опита, придобит в подобен блок, преустроен за преминаване към биомаса, и е подкрепена от независими становища. Въпреки това Обединеното кралство увеличи времето, през което електроцентралата се планира да работи, ако е технически на разположение, от 84,1 % на 93,3 % от времето на разполагаемост през годината. Това беше резултатът от премахване на ниските брутни коефициенти на натоварване, които са били включени с оглед на потенциалните ограничения в доставките на гориво. Това премахване отразява повишената увереност, че ще може да договаря достатъчни количества дървесни пелети и да управлява риска да остане с излишни количества биомаса в края на живота на електроцентралата.

(57)

В допълнение на това Обединеното кралство преразгледа оценката за топлинната ефективност на проекта за преустройство на електроцентралата Drax с цел преминаване към използване на биомаса, потвърждавайки предишната оценка от 38,6 % топлинна ефективност, тъй като отразява опита с проекти за преустройство на електроцентрали за преминаване към биомаса, подкрепена с независими становища, получени от електроцентралата Drax.

(58)

Обединеното кралство също така предостави актуализирана разбивка на разходите за доставка на гориво. Средните разходи за гориво сега се оценяват на 8,18 GBP/GJ, което е по-малко спрямо предишната оценка от 8,40 GBP/GJ (41). Новите оценки за очакваните разходи за гориво отразяват допълнителните договори за дървесни пелети, оптимизиране на някои свързани с горивото разходи и промени в макроикономическите показатели. По-специално Обединеното кралство отбелязва, че спот пазарът за дървесни пелети не е достатъчно ликвиден, за да разчитат на него големите електроцентрали, преустроени за работа с биомаса.

(59)

Цените въз основа на дългосрочни договори за доставка на дървесни пелети обикновено са по-високи от спот цените. В актуализираните мнения разходите за гориво вече се основават на среднопретеглената стойност на съществуващите дългосрочни договори, на които се падат около 77 % от нуждите от дървесни пелети, дългосрочни договори с предстоящо сключване, на които се падат приблизително 15 % от нуждите от дървесни пелети, и очакваните спот цени, на които се падат 7 % от нуждите от дървесни пелети. Разходите за товарене и разтоварване на горивото, като разходи за пристанищни такси в Обединеното кралство, разходи за железопътен транспорт в Обединеното кралство, съхранение, разходи за устойчивост, хеджиране на рискове и обмен на валута, се оценяват на 1,49 GBP/GJ. Цените на дървесните пелети от биомаса, доставени до пристанище в Обединеното кралство, следователно биха възлизали на […] GBP/GJ минус […] GBP/GJ, което се равнява на […] GBP/GJ. Това ще отразява разходите за дървесни пелети от 181 USD на тон (включително разходите за застраховка и навло (CIF)). Обединеното кралство също така обясни, че тази цена е в съответствие с разходите, отчетени от американските доставчици, които са в диапазона от 6,27 GBP/GJ до 8,24 GBP/GJ (оценени от независимия консултант Ricardo Energy & Environment).

(60)

Обединеното кралство подчерта, че оценките за работните параметри на електроцентралата Drax са надеждни, тъй като са били проверени от независими експерти (42). Освен това Обединеното кралство отбеляза, че трите работни параметъра не са взаимосвързани. Следователно големи едновременни колебания по посока на увеличение на печалбата за период от 20 години са малко вероятни.

(61)

Според Обединеното кралство тези развития значително са повлияли на рентабилността на проекта за преустройство на електроцентралата Drax с цел преминаване към използване на биомаса. Прогнозната ВНВ сега е [4—12] % в реално изражение преди данъчно облагане, основаваща се на надеждни параметри и оставаща в рамките на праговата ставка на доходността.

(62)

Обединеното кралство потвърди, че получателят на помощта няма да доставя дървесни влакна от стари гори. В съответствие с изискванията на регламента на Обединеното кралство относно стандарта за дървен материал, дървесина ще се взема само от работни гори, които се управляват устойчиво и активно.

(63)

Относно намерението на получателя на помощта да доставя дървесни пелети от Южна Америка, Обединеното кралство разясни, че доставяният от Бразилия материал ще идва от едно единствено дружество, установено в южния щат Рио Гранде ду Сул. Част от излишните дървесни влакна ще се използват за производството на дървесни пелети. Доставяните материали ще бъдат или сертифицирани от системата за управление на горите на Съвета за стопанисване на горите (FSC), или сертифицирани като контролирани от FSC гори и дружеството за производство на дървесни пелети има сертификат от FSC на системата за надзор. Обединеното кралство потвърди, че дружеството и неговите операции са били обект на независим одит, за да се гарантира, че то отговаря на изискванията за устойчивост и законосъобразност на Обединеното кралство по отношение на биомасата.

(64)

В отговор на данните от AFPA относно състава на дървесните пелети Обединеното кралство обясни, че дървесните влакна, получени от практики в горското стопанство, формират малко над 80 % от вложения материал в цеховете за дървесни пелети в САЩ. Обединеното кралство отбелязва, че тази стойност е в съответствие с данните, отчетени от RISI при използване на сравними определения за различните видове дървен материал.

(65)

Обединеното кралство също така предостави данни за относителната големина на отрасъла за производство на дървесни пелети в САЩ. Съгласно анализ на Forest2Market (43) запасите от дървен материал в южната част на САЩ са се увеличили с почти 1,2 милиарда тона в периода 2000—2014 г. Отрасълът за износ на дървесни пелети в тази област е нараснал от нула до 3,6 милиона тона в периода 2008—2014 г. Това представлява 0,3 % от общия запас от борова пулпа в южната част на САЩ и 0,09 % от общия запас от борова дървесина, т.е. дървесна пулпа и бичен дървен материал.

(66)

Изискването във връзка с дървесните влакна за 2,4 милиона тона дървесни пелети от страна на преобразувания блок от електроцентралата Drax за преминаване към биомаса представляваше 0,2 % от общия запас на пулпа от твърда дървесина и 0,06 % от общия запас от твърда дървесина, а именно дървесна пулпа и бичен дървен материал. Общото количество изнесени дървесни влакна, за всички потребители, в южната част на САЩ през 2014 г. е било 250,2 милиона тона или 3,3 % от общите запасите от дървен материал.

(67)

Що се отнася до местоположението на цеховете за дървесни пелети (вж. предоставеното от GPII мнение), Обединеното кралство заявява, че новите цехове за дървесни пелети ще трябва да бъдат разположени в райони, където те няма да се конкурират пряко с други потребители на дървесни суровини за осигуряване на финансиране за изграждането на тези електроцентрали. Като се позовава на доклад от консултанта Forest2Market (44), Обединеното кралство твърди, че местоположението на цеховете за дървесни пелети зависи от редица фактори, като например освободено търсене, стимули за икономическо развитие, данъчни облекчения, цени и предлагане на дървесни влакна, близост до източник на дървесни влакна и близост до железопътна инфраструктура, обслужваща дълбоководно пристанище. В доклада е показано, че 61 % от цеховете за дървесни пелети в южната част на САЩ се намират на повече от 30 мили от конкурент. В същия доклад беше установено още, че всички проучени цехове за дървесни пелети са разположени в рамките на 65 мили от конкурент. Съгласно доклада това е обичайна практика също и за други потребители на дървесни влакна, които исторически не са работили при липсата на всякаква друга конкуренция. В същото време 72 % от износа от цеховете за дървесни пелети, проучени от Forest2Markets, са разположени в рамките на 65 мили от затворено съоръжение, което показва, че износът от цехове за дървесни пелети е концентриран в близост до затворени обекти.

(68)

В отговор на проучванията от FORISK и USDA, които свързват увеличеното използване на биомаса с увеличената цена за дърводобив, Обединеното кралство предположи, че прогнозите за производството на дървесни пелети са завишени. Например представеното от GPII проучване на USDA предполага търсене от над 40 милиона GST дървесни влакна в южната крайбрежна част на САЩ до 2017 г., което през 2015 г. е било около 20 милиона GST. Това ще доведе до производството на около 18 милиона тона дървесни пелети до 2017 г. само в южната крайбрежна част на САЩ. Това е значително по-високо от предоставените от FORISK приблизителни оценки в размер на 11,6 милиона тона до 2019 г. Освен това не са взети предвид други фактори като увеличената наличност на дървесни остатъци.

(69)

По отношение на твърденията за възможността на получателя на помощта да плаща за дървесни влакна, Обединеното кралство отбелязва, че предоставените от RISI оценки не вземат предвид актуализираната цена на упражняване от 100 GBP/MWh, вместо старата цена от 105 GBP/MWh, както и някои допълнителни разходи, свързани с горивото. Актуализираните средни разходи за гориво за блок 1 са 8,18 GBP/GJ. Разходите за пелети от биомаса възлизат на […] GBP/GJ, докато други свързани с гориво разходи, а именно разходи за използване на пристанища, железопътен транспорт, съхранение, сертифициране за устойчивост, хеджиране и обмяна на валута възлизат на […] GBP/GJ (вж. съображение 51 по-горе). Обединеното кралство счита, че тази стойност е в рамките на ценовия диапазон на доставчиците на дървесни пелети в САЩ, оценена от независимия консултант Ricardo Energy & Environment в интервала 6,27—8,24 GBP/GJ.

(70)

Обединеното кралство заяви, че други фактори, включително намаленото предлагане на остатъци от дъскорезници след срива на жилищния пазар, са допринесли за неотдавнашното увеличение на отчетените цени за дърводобив. За да обоснове това становище, Обединеното кралство изтъкна, че няма видима взаимовръзка между промяната в цените за добив на борова или твърда дървесина и наличието на значителни мощности за производство на дървесни пелети.

(71)

Обединеното кралство също така заяви, че търговските обеми на промишлена дървесина от САЩ за Европейския съюз са ограничени. През 2013 г. от общото производство на приблизително 270 милиона зелени тона промишлена кръгла дървесина, САЩ са изнесли за европейския континент приблизително 3,3 милиона зелени тона (45). За сравнение през 2013 г. Европейският съюз е внесъл приблизително 31 милиона зелени тона кръгла дървесина и 15 милиона зелена тона дървесни трески и стърготини, предимно от други европейски държави. Следователно има ограничена зависимост от продажбата на неенергийни суровини от САЩ за Европейския съюз.

5.   ОЦЕНКА НА МЯРКАТА

(72)

Дадена мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, ако тя е „предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки […]“.

(73)

Както е определено в решението за откриване на процедурата, получателят на помощта (Drax Power Limited) ще получи оперативна помощ под формата на променлива премия от контрагент по ДЗР — притежавано от правителството дружество, за електроенергия, произвеждана от преобразувания блок. Мярката поставя в благоприятно положение производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (в този случай биомаса) от избрания получател на помощта. Електроенергията е широко търгувана между държавите членки. Следователно мярката, за която е постъпило уведомление, може да наруши конкуренцията на пазара на електроенергия и да засегне търговията между държавите членки. В допълнение на това електроцентралата също така ще се конкурира за биомаса за гориво на пазара на суровини, тъй като поради липсата на достатъчно местни горски ресурси по-голямата част от дървесните пелети, необходими за захранване на блока на електроцентралата Drax, ще бъдат внасяни от чужбина (вж. съображение 11 по-горе).

(74)

Комисията заключава, че мярката, за която е постъпило уведомление, представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора (46).

5.1.   Законосъобразност на помощта

(75)

Въз основа на информацията, предоставена от Обединеното кралство, Комисията отбелязва, че все още не е взето окончателно решение за инвестиране и че няма да се извършват плащания преди да се получи одобрение на държавната помощ. Поради това Комисията счита, че Обединеното кралство е изпълнило задълженията си съгласно член 108, параграф 3 от Договора.

5.2.   Съвместимост на помощта

(76)

Комисията отбелязва, че мярката, за която е постъпило уведомление, има за цел насърчаването на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, по-специално от твърда биомаса. Мярката, за която е постъпило уведомление, попада в приложното поле на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014—2020 г. (НПОСЕ) (47). Поради това Комисията оцени мярката, за която е постъпило уведомление, в съответствие с общите разпоредби за съвместимост, посочени в раздел 3.2 от НПОСЕ, и в съответствие със специфичните критерии за съвместимост за оперативна помощ, отпусната за електроенергия от възобновяеми енергийни източници, определени в раздел 3.3.2.1 от НПОСЕ.

5.2.1.   Цел от общ интерес

(77)

Както е заключила в решението за откриване на процедурата, Комисията отбелязва, че целта на мярката за помощ, за която е постъпило уведомление, е да помогне на Обединеното кралство да постигне целите за възобновяема енергия (48) и за намаляване на емисиите на CO2, определени от Съюза като част от стратегията „Европа 2020“ (49). Както е описано в съображение 9 и в съответствие с параграфи 30, 31 и 33, буква а) от НПОСЕ, Обединеното кралство изрично е изчислило намаленията на емисиите на CO2 и капацитета за производството на възобновяема електроенергия, очаквани от проекта, за който е постъпило уведомление. Комисията стига до заключението, че мярката за държавна помощ, за която е постъпило уведомление, е насочена към цел от общ интерес в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора.

(78)

Редица екологични организации изразиха опасения относно въздействието на проекта върху околната среда. Обединеното кралство потвърди, че помощта, за която е постъпило уведомление, ще се предоставя само за биомаса, както е определено в параграф 19, параграф 6 от НПОСЕ. Комисията припомня, че помощта, за която е постъпило уведомление, ще помогне на Обединеното кралство да достигне поставените от Съюза цели в областта на климата и енергетиката за 2020 г. В допълнение на това Комисията отбелязва, че дървесните пелети, които ще се използват от преобразуваната електроцентрала Drax за работа с биомаса, ще трябва да отговарят на собствените критерии за устойчивост на Обединеното кралство, включително минималните намаления на емисиите на CO2, изчислени въз основа на жизнения цикъл. Критериите за устойчивост на Обединеното кралство също така съдържат разпоредби за избягване на други отрицателни последици за околната среда, като например загуба на биологично разнообразие.

5.2.2.   Необходимост от намеса на държавата, стимулиращ ефект и целесъобразност на помощта

(79)

Комисията заключи в своето решение за откриване на процедурата, че помощта, за която е постъпило уведомление, е необходима и има стимулиращ ефект, както и че тя е подходящ инструмент. По-специално, като се позовава на параграфи 38, 107 и 115 от НПОСЕ, Комисията отбелязва, че неефективностите на пазара (а именно невключването изцяло на всички външни фактори, генерирани от използването на изкопаеми горива, в цената на енергията) не са достатъчно засегнати в съществуващата рамка на политиката и при отсъствието на оценяваната в настоящото решение оперативна помощ проектът за преминаване към използване на биомаса не би бил финансово жизнеспособен.

(80)

Като се позова на параграфи 49 и 58 от НПОСЕ, Обединеното кралство показа, че изравнените разходи за електроенергия (ИРЗЕ), генерирана в преобразувания блок на електроцентралата Drax, са много над очакваната пазарна цена на електроенергията и то също така предостави финансов анализ, доказващ, че без оценяваната помощ ВНВ на проекта, за който е постъпило уведомление, би била отрицателна. В такава ситуация участниците на пазара не биха искали да инвестират в проекта за преустройство на електроцентралата Drax с цел преминаване към използване на биомаса. Помощта, за която е постъпило уведомление, следователно би променила поведението на нейния получател. Обединеното кралство потвърди, че от получателя на помощта се е изисквало да подаде заявления и че тези заявления са били подадени преди започване на работата по проекта, за който е постъпило уведомление, в съответствие с параграф 51 от НПОСЕ.

(81)

Като се позова на параграфи 40 и 116 от НПОСЕ, Обединеното кралство показа, че помощта, за която е постъпило уведомление, е подходящ инструмент. Както беше обяснено в решението за откриване на процедурата, изравнените разходи за електроенергия са над очакваната цена на пазара на електроенергия и очакваната ВНВ без държавна помощ би била отрицателна. С цел да се отговори на липсата на достатъчно приходи за финансиране на преобразуването на блока на електроцентрала Drax за преминаване към биомаса, Обединеното кралство възнамерява да предостави държавна помощ, която е целева и която отговаря на нуждите на проекта без да надвишава праговата ставка на доходността. Проектът, за който е постъпило уведомление, е бил избран измежду няколко други с цел постигане на целите на Съюза за възобновяема енергия (50) чрез предоставянето на оперативна помощ под формата на договор за разлика (ДЗР). Комисията в своето решение по случай SA.36196 (2014/N), Реформа на електроенергийния пазар на Обединеното кралство — Договор за разлика за възобновяеми енергийни източници (C(2014) 5079 окончателен) (51), заключи, че ДЗР е подходящ инструмент за постигане на целта от общ интерес.

(82)

Ето защо Комисията заключава, че помощта за проекта, за който е постъпило уведомление, е необходима и че има стимулиращ ефект, както и че е предоставена чрез подходящ инструмент.

5.2.3.   Пропорционалност

(83)

Комисията припомня, че изравнените разходи за електроенергия по такива проекти за биомаса, основаващи се на норма на възвръщаемост от 10 %, са били изчислени от Обединеното кралство като най-малко 105 GBP/MWh (52). Комисията счита, че изравнените разходи за електроенергия са подходящи за този тип проекти, тъй като разходите вече са били потвърдени в предишни решения (53). Обединеното кралство показа, че помощта, за която е постъпило уведомление, на единица енергия не надвишава разликата между изравнените разходи за електроенергия и очакваната пазарна цена на електроенергията, тъй като цената на упражняване, отразяваща пазарната цена плюс премия, определена на 100 GBP/MWh, не надвишава изравнените разходи за електроенергия (54). Освен това Обединеното кралство потвърди, че помощта, за която е постъпило уведомление, ще продължи да се предоставя докато инвестицията не бъде амортизирана съгласно обичайните счетоводни правила и че помощта, за която е постъпило уведомление, няма да се съчетава с друга помощ.

(84)

Праговата ставка на доходността за проекта, за който е постъпило уведомление, е между 8,8 % и 12,7 % в реално изражение преди данъчно облагане (55) и е приета от Комисията в нейното решение за откриване на процедурата. Тя беше в съответствие със ставките, одобрени преди това от Комисията за проекти за биомаса в Обединеното кралство (56). Комисията ще оцени в настоящото решение дали ВНВ на проекта съответства на праговата ставка на доходността.

(85)

В решението за откриване на процедурата Комисията изрази съмнения, че държавната помощ няма да доведе до свръхкомпенсация въз основа на анализ на чувствителността, предоставен от Обединеното кралство (57). ВНВ в реално изражение преди данъчно облагане би се увеличила от прогнозираните 4,7 % до над 15,6 %, ако топлинната ефективност и коефициентът на натоварване биха се увеличили с 5 % и разходите за гориво биха намалели с 5 %. Комисията отбеляза несигурността в тези предположения и по-специално намаления коефициент на натоварване през някои от годините на експлоатация поради опасения за логистиката на доставките на дървесни пелети, както и нивото на разходите за гориво (тъй като договорите за доставка не покриват всички нужди на блока, работещ с биомаса).

(86)

След решението за откриване на процедурата Обединеното кралство представи актуализирана информация относно проекта, за който е постъпило уведомление, и по-специално преразгледа и актуализира работните параметри. Въз основа на тази актуализирана информация ВНВ по проекта, за който е постъпило уведомление, сега е приблизително [4—12] % в реално изражение преди данъчно облагане, която е в съответствие с праговата ставка на доходността.

(87)

Както беше описано в съображение 11, Обединеното кралство премахна ниските брутни коефициенти на натоварване, които бяха включени преди това, и увеличи средния нетен коефициент на натоварване от 71 % на 78 % след решението за откриване на процедурата. Обединеното кралство обоснова новия коефициент на натоварване въз основа на сравнение с други подобни електроцентрали. Комисията отбелязва, че увеличението е по-голямо от предположеното в анализа на чувствителността и че очакваният коефициент на натоварване от 78 % вече е в съответствие с наблюдаваното в сравними електроцентрали (58).

(88)

Преразглеждането на коефициента на натоварване също така отговаря на опасенията, изразени от трети страни относно изчисляването на ниския коефициент на натоварване (59). RES Ltd заяви, че една конкурентна тръжна процедура е можела да доведе до необходимостта от по-малък размер на помощта, въз основа на цялостния опит с тръжни процедури (60). Комисията отбелязва, че конкурентна тръжна процедура не се изисква и че разглежданата мярка не води до свръхкомпенсация.

(89)

По отношение на разходите за гориво, както е посочено в решението за откриване на процедурата, Комисията признава, че доставките на дървесни пелети по проекта, за който е постъпило уведомление, до голяма степен се осигуряват чрез дългосрочни договори, в които цените могат да бъдат по-високи от цените на спот пазара. Въпреки това Комисията отбеляза, че все още има несигурност, тъй като съществуващите договори за доставка към датата на приемане на решението за откриване на процедурата не са покривали всички необходими доставки по проекта, за който е постъпило уведомление.

(90)

Обединеното кралство обясни в подробности разходите за гориво за осигуряване на достатъчни количества дървесни пелети и актуализира техните оценки за очакваните разходи за гориво. Разходите за гориво бяха намалени от 8,40 USD/GJ на 8,18 USD/GJ — повече от очакваните 8,23 USD/GJ, представляващи 5 % в анализа на чувствителността. Обединеното кралство заяви, че оценките на разходите за гориво сега са въз основа на по-дългосрочни договори, отговарящи на повечето нужди от дървесни пелети, както и на оценки за бъдещи договори за доставка и бъдещи спот цени (61).

(91)

Предоставената от Обединеното кралство документация включваше също така и подробна разбивка на основните ценообразуващи елементи във веригата за доставки на преобразувания блок на електроцентралата Drax за преминаване към биомаса, включително свързани с горивото разходи като използване на пристанища, железопътен транспорт, съхранение, сертификати за устойчивост, хеджиране и обмяна на валута. Съгласно становището на независими експерти, също предоставено от Обединеното кралство, средната стойност на очакваните разходи за гориво на преобразувания блок на електроцентралата Drax за преминаване към биомаса са в рамките на ценовия диапазон на доставчиците на дървесни пелети от САЩ (62). Актуализираните разходи за гориво отразяват цената за дървесни пелети (CIF) от 181 USD на тон, която също така е в съответствие с оценката на RISI (63).

(92)

За да обоснове твърдението си относно топлинната ефективност, Обединеното кралство предостави данни, показващи, че топлинната ефективност на този тип проекти за преустройство на електроцентрали с цел преминаване към използване на биомаса може да се увеличи с приблизително 38 %—39 %. Комисията отбелязва, че не са били изразени конкретни съмнения в това отношение в решението за откриване на процедурата, и счита, че нормата на ефективност е в съответствие с типичните норми на ефективност, наблюдавани в сравними електроцентрали (64).

(93)

И накрая, ВНВ за проекта, за който е постъпило уведомление, е променена като следствие от редица фактори, включително загубата на около една година от помощта, тъй като предложеният инвестиционен договор ще приключи на 31 март 2027 г. независимо от началната дата на мярката, и също така поради неблагоприятните развития на валутния курс. Тази ВНВ следователно е по-голяма от прогнозата за 4,7 %, изчислена в първоначалното уведомление до Комисията. Разликата се дължи на преразгледаните оценки за работните параметри на електроцентралата.

(94)

С оглед на разгледаните по-горе въпроси Комисията заключава, че очакваната ВНВ по проекта, за който е постъпило уведомление, се основава на надеждни оценки за разходите и работните параметри на електроцентралата. Освен това прогнозната ВНВ е в рамките на диапазона от прагови ставки на доходността, изискван за този вид проекти. Следователно помощта не води до свръхкомпенсация и е пропорционална за постигането на целта от общ интерес.

5.2.4.   Избягване на неоправдани отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията

(95)

При оценка на съвместимостта на мярка за държавна помощ Комисията трябва да установи, че „нейните отрицателни ефекти, изразяващи се в нарушение на конкуренцията и въздействие върху търговията между държавите членки, трябва да бъдат ограничени и по-малки от положителните ефекти, изразяващи се в принос за целта от общ интерес“ (65).

(96)

Като се позовава на параграфи 94, 95 и 96 от НПОСЕ Комисията установи, че мярката, за която е постъпило уведомление, не води до явни отрицателни ефекти, тъй като помощта е пропорционална и не води просто до преместването на дейността без последици за околната среда. Помощта ще подпомогне за преобразуването на блока на електроцентралата Drax за преминаване от въглища към биомаса, увеличавайки дела на възобновяемата енергия в Обединеното кралство (66).

(97)

При оценяване на отрицателните ефекти на мярката за помощ Комисията се съсредоточава върху нарушаването в резултат на предвидимото въздействие на помощта в областта на околната среда и енергетиката върху конкуренцията между предприятията в засегнатите продуктови пазари и местоположението на икономическата дейност (67).

5.2.4.1.   Отрицателни последици за пазара на електроенергия

(98)

Тъй като помощта се предоставя за производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, засегнатият продуктов пазар е пазарът на електроенергия. Като се позовава на параграф 89 от НПОСЕ, Комисията установява две основни потенциални нарушения, предизвикани от помощта, а именно нарушаване на продуктовите пазари, както и ефекти, свързани с местоположението.

(99)

Като се позовава на параграф 101 от НПОСЕ, Комисията отбелязва, че проектът се състои от модернизиране на блок от съществуваща електроцентрала, работеща с въглища. Тъй като с проекта се преобразува съществуваща електроцентрала, той няма да добави нов капацитет към производствения капацитет на получателя на помощта на пазара за електроенергия. Следователно мярката няма да увеличи дела на получателя на помощта на пазара за производство на електроенергия.

(100)

Освен това Комисията припомня, че капацитетът за производство на електроенергия на преобразувания блок на електроцентрала Drax с цел преминаване към биомаса отговаря приблизително на 1,1 % от пазара за производство на електроенергия в Обединеното кралство. Следователно мярката няма да има отрицателния ефект да увеличи пазарната мощ на получателя на помощта.

(101)

Като се позовава на параграфи 94—96 от НПОСЕ, Комисията счита, че проектът не включва преместване на дейността и също така не би имал значително въздействие върху конкуренцията на пазара за производство на електроенергия в Обединеното кралство. Поради това Комисията счита, че мярката не би имала някакво значително въздействие върху конкуренцията на пазара за електроенергия. Освен това помощта, за която е подадено уведомление— поради степента на взаимна свързаност на Обединеното кралство — няма да се отрази неблагоприятно на условията за търговия в рамките на вътрешния пазар на електроенергия.

(102)

В своето решение за откриване на процедурата Комисията изрази съмнения относно това дали проектът, за който е постъпило уведомление, нарушава конкуренцията на пазара за дървесни пелети и по-нататък нагоре по веригата на пазара за суровини до степен, която противоречи на общия интерес. С оглед на специфичните особености на този проект, за който е постъпило отделно уведомление, Комисията включи в анализа и косвените ефекти върху пазарите на производствени фактори, които в този случай са вторични пазари (вж. по-долу).

5.2.4.2.   Отрицателни последици за пазара на дървесни пелети

(103)

На първо място, Комисията отбелязва, че разглежданият блок на електроцентралата Drax ще може да използва само промишлен клас дървесни пелети като подавано гориво. И докато някои електроцентрали може и да са в състояние частично да заместят дървесните пелети с други горива, не се очаква блокът на електроцентралата Drax да може да замести дървесните пелети с други продукти, като се има предвид нейното проектиране. Ето защо, за целите на по-нататъшния анализ на мащаба на нарушаването на конкуренцията и търговията от оперативната помощ, предоставена за електроенергията, произведена от модернизирания блок на електроцентралата Drax, пазарът за промишлен клас дървесни пелети представлява подходящият продуктов пазар.

(104)

Комисията, в своето решение за откриване на процедурата, заключава въз основа на търговските потоци, обема на вноса в Съюза и пазарния ръст през последните години, че за оценката на нарушенията на пазара, пазарът на дървесни пелети не е ограничен до една държава членка или до Европейския съюз, а следва да се разглежда като световен пазар. Това се потвърждава от големия обем дървесни пелети, внесени от отвъдморски държави за снабдяване на блока на електроцентралата Drax, и е в съответствие със заключението по случай SA.38762 (2014/N).

(105)

Комисията отбелязва, че по-голямата част от доставките на дървесни пелети понастоящем се закупуват съгласно индивидуално договорени дългосрочни договори. Освен това пречките пред достъпа до пазара за нови производствени мощности изглеждат малки. Неотдавнашното увеличение на капацитета за производство на дървесни пелети както в югоизточната част на САЩ, така и в Съюза, (68) подкрепя тази констатация, както и сключването на дългосрочни договори от електроцентралата Drax за осигуряване на доставките за блока.

(106)

Като се изхожда от последните тенденции, се отбелязва също, че спот цената в югоизточната част на САЩ, очакваният основен източник на дървесни пелети за проекта, за който е постъпило уведомление, не се е променила значително с увеличаването на вноса в Съюза от този регион. Това се подкрепя и от данните, предоставени от Европейският съвет в сектора за производство на пелети [European Pellet Council] (69)

(107)

Преустройството на блока на електроцентралата Drax ще създаде 2,4 милиона тона допълнително търсене на дървесни пелети. Това е равно на 12,8 % от общото потребление на дървесни пелети в Съюза през 2014 г. (70) Въпреки това годишното потребление в Съюз се е увеличило с почти 25 %, или с 3,7 милиона тона, през периода 2012—2014 г. В допълнение на това капацитетът за производство на дървесни пелети в югоизточната част на САЩ се е увеличил драстично и се очаква да продължи да се увеличава и в бъдеще (71).

(108)

Няма индикация от официалната процедура по разследване, която да предполага, че пазарът на дървесни пелети няма да може да се разширява със сходни темпове през следващите години, за да поеме увеличението на търсенето в резултат на проекта за електроцентралата Drax.

5.2.4.3.   Отрицателни последици за пазара на суровини

(109)

Комисията отбеляза в съображения 81—84 от решението за откриване на процедурата, че увеличеното търсене на дървесни пелети може да доведе до допълнителни нарушения на пазара на суровини, който е пазарът на дървесни влакна.

(110)

По икономически причини предприятията за производство на полуготови продукти от дървесна пулпа доставят дървен материал от райони в рамките на средно разстояние от приблизително 100—150 km, наречено зона за дърводобив за снабдяване на предприятието. По тази причина дървесните влакна са местен продукт, докато пелетите се транспортират на дълги разстояния и за тях има световен пазар. В резултат на това, за да се направи оценка на въздействието на мярката, за която е постъпило уведомление, върху конкуренцията и търговията, е необходимо да се определи от кой местен пазар ще бъдат или е вероятно да бъдат доставяни дървесните пелети.

(111)

Както беше обяснено в съображение 10, в сравнение с решението за откриване на процедурата, по отношение на блока на електроцентралата Drax са разяснени неговите доставки на гориво и 60 % от неговите нужди от дървесни влакна ще се задоволяват от САЩ; приблизително 13 % от неговите нужди от гориво ще се задоволяват от Бразилия; 7 % от неговите нужди от гориво ще се задоволяват чрез покупки на спот пазара; приблизително 4 % от неговите нужди от гориво ще се задоволяват от Балтийските държави в Европа; приблизително 15 % от неговите нужди от гориво ще се задоволяват чрез покупки от търговци, осъществяващи дейност в югоизточната част на САЩ; Останалата част от нуждите от гориво ще се задоволяват от Канада и потенциално от други държави членки. Това предполага, че приблизително 100 000 суха тона годишно ще се доставят от други държави членки въз основа на дългосрочни договори. Това би се равнявало на приблизително 0,7 % от производството на дървесни пелети в Съюза през 2014 г., което беше оценено на 13,5 милиона тона (72).

(112)

Комисията отбелязва, че повечето от дървесните пелети са с произход извън Съюза, а пазарът на суровините е местен. Последиците от увеличеното търсене на дървесни пелети на пазарите на суровини по този начин ще се проявят в голяма степен извън Европейския съюз. Следователно е малко вероятно проектът, за който е постъпило уведомление, да засегне пазарните цени на суровините в Съюза.

(113)

Тъй като по-голямата част от доставките на дървесни пелети за проекта ще бъдат внасяни от югоизточната част на САЩ, съсредоточаването на потенциалните нарушения на пазара на суровини от дървесни влакна е в този регион (73).

(114)

Повечето получени мнения по време на официалната процедура по разследване са в подкрепа на становището, че дървесните пелети за промишлени цели от югоизточната част на САЩ ще бъдат съставени главно от дървесни влакна, получени от практики в горското стопанство. Комисията отбелязва, че до 2019 г. очакваният ръст в отрасъла за производство на дървесни пелети (приблизително 14 % годишно (74)) е много по-висок от ръста в традиционния отрасъл на горското стопанство, който се изчислява на приблизително 1,4 % годишно (75). Въпреки това, поради малкия дял на производителите на дървесни пелети на пазара за дървесни влакна (76), общото количество изнесен материал ще се увеличава при съставна норма, по-малка от 1,8 % годишно до 2019 г. Въз основа на прогнозни оценки, представени от Westrock, общото предлагане на дървесни влакна се очаква да се увеличи с 2,0 % годишно и следователно в по-малка степен от очаквания растеж. Последиците, произтичащи от подкрепата за блока на електроцентралата Drax, следователно се очаква да бъдат ограничени.

(115)

Съгласно данните, представени от Обединеното кралство, (77) количеството суровини, необходими на блока на електроцентралата Drax, а именно 2,4 милиона тона годишно, ще представляват по-малко от 1 % от общото изнесено количество от горите в южната част на САЩ през 2014 г., което беше приблизително 250 милиона тона. От своя страна това е само малка част от общия горски масив. Дори и при отчитане на допълнителните изисквания от други проекти за биомаса, като например проекта в Lynemouth, тези ниски проценти не дават ясни индикации за неоправдани нарушения на пазара на суровини.

(116)

Fern et al. и GPII представиха проучвания за пазарно моделиране, показващи увеличение в цената за дърводобив, причинени от увеличение в производството на дървесни пелети. Например съгласно проучването на FORISK увеличение в световното търсене на дървесни пелети за промишлени цели от 10,6 милиона тона годишно през 2014 г. до 25 милиона тона през 2019 г., като се пренебрегва ефекта на дървесните остатъци от дъскорезници, би могло да увеличи цените за дърводобив в югоизточната част на САЩ с от 30 до 40 % (78). Съгласно представения от GPII доклад на USDA, увеличаването на производството на биомаса за биоенергия на 16,9 милиона тона до 2016 г. би могло да увеличи повече от два пъти цените на някои видове дървен материал, а именно борова небичена дървесина (79).

(117)

Въпреки това, както се твърди от Обединеното кралство (80), търсенето на дървесни пелети, използвано като изходни данни за тези проучвания, не отразява търсенето от проекта за преустройство на електроцентралата Drax с цел преминаване към използване на биомаса, а по-скоро общите оценки и общото търсене. В допълнение на това съвкупното търсене, прогнозирано в изследването на USDA, е по-ниско, отколкото в по-скорошните изследвания. Например в проучването на USDA се изчислява, че приблизително 13 милиона тона дървен материал ще се използват за биоенергия в югоизточната част на САЩ през 2015 г., а това е повече от посоченото в доклада на RISI, което е по-малко от 8 милиона тона за същата година. В допълнение на това предполагаемото увеличение на цените от цялото прогнозно търсене също би било ограничено по време съгласно доклада на USDA, тъй като реакцията на горския масив спрямо това увеличение се засилва.

(118)

Редица трети страни изразиха мнение, че увеличението в производството на дървесни пелети вече е довело до увеличаване в цените за дърводобив в югоизточната част на САЩ. Например GPII цитира данни от консултантите Forest2Market в подкрепа на твърдението, че цените за дърводобив на борова пулпа в южната част на САЩ са се увеличили средно с 11 % през 2013 г. и с 10 % през 2014 г. Fern et al. докладва, че в периода 2011—2015 г. цените в южната част на САЩ са се увеличили с 27 % за мека дървесина и с 56 % за твърда дървесина. AFPA също направи подобни твърдения (81).

(119)

Комисията отбелязва в тази връзка, че в по-дългосрочен план средната цена за дърводобив не е извън историческия диапазон (82). Освен това в представените от Forest2Market (83) мнения е достигнато до заключението, че няколко фактора са допринесли за наблюдаваното увеличение на цените. По-специално Forest2Market се позова на спад в производството на дървесни остатъци от дъскорезници, свързани с метеорологичните условия събития и промени в собствеността на земята, които според тях са факторите, допринасящи за тези развития. Forest2Market заключи, че „вероятно цените на дървесните влакна щяха да се увеличат и без допълнителното търсене от страна на пазарите за износ на пелети…“ (84). Следователно фактът, че цените за дърводобив са се увеличили във времето, изглежда е резултат от няколко развития на пазара.

(120)

По отношение на направените твърдения за възможността на получателя на помощта да плаща за влакна, (85) Комисията отбелязва, че преразгледаните и намалените разходи за гориво (86) имат за резултат цена CIF на дървесните пелети от 181 USD на тон. Това е равно на цената CIF за дървесни пелети, докладвана от RISI (87)

(121)

Що се отнася до местоположението на цеховете за дървесни пелети, Комисията отбелязва констатацията, че цеховете за дървесни пелети за износ, понастоящем работещи в югоизточната част на САЩ, обикновено са разположени в радиус от 65 мили един от друг и предимно в радиус от 30 до 65 мили (88). Следователно зоната за дърводобив на тези цехове за дървесни пелети ще се припокрива с тази на други конкуриращи се отрасли. Въпреки това Комисията отбелязва, че по-голямата част от тези цехове за дървесни пелети за износ са разположени в рамките на 65 мили от затворено съоръжение за преработка на дървен материал. В допълнение на това беше разяснено, че няколко съображения са взети предвид, за да се определи местоположението на един цех за дървесни пелети. Съгласно цитирания от Обединеното кралство доклад (89) по-голямата част от цеховете за пулпа и хартия, които са закрити в югоизточната част на САЩ, са направили това преди 2010 г., което показва слаба корелация с растежа на отрасъла за дървесни пелети (90).

(122)

И накрая, в доклада на Poyry (91) беше разгледан рискът от нелоялна конкуренция за дървесни влакна между отрасъла за дървесни пелети и традиционните отрасли, използващи дървесни влакна. В доклада се отчита не само търсенето на дървесни пелети, произтичащо от подпомагания блок на електроцентралата Drax, преобразуван с цел преминаване към биомаса, но също така и търсенето, произтичащо от други електроцентрали, включително електроцентралата в Lynemouth. В доклада се прави заключението, че съществуващият и планираният капацитет на цеховете за дървесни пелети в югоизточната част на САЩ би трябвало да е достатъчен, за да се посрещне увеличението на търсенето на дървесни пелети, и че рискът от косвена промяна в използването на дървесината би следвало да е малък.

(123)

Поради това следва да се заключи, че мярката, за която е постъпило уведомление, не се очаква да доведе до неоправдани нарушения на пазара на суровини. По-специално Комисията отбелязва, че местните нарушения на пазара, в степента, в която те се проявяват, се случват в югоизточната част на САЩ и че следователно те биха имали ограничен ефект, ако въобще имат такъв, върху търговията между държавите членки. Във връзка с това също така се припомня, че помощта, за която е постъпило уведомление, ще се предоставя за производството на електроенергия от твърда биомаса и че всички последици от помощта за пазара на суровини ще бъдат косвени.

5.2.4.4.   Балансиращ тест

(124)

Както е посочено в параграф 97 от НПОСЕ, ако мерките за държавна помощ са добре насочени към пазарната неефективност, която са предназначени да отстранят, рискът помощта да доведе до неоснователно нарушаване на конкуренцията е по-ограничен. Комисията отбелязва, че помощта, за която е постъпило уведомление, е пряко насочена към постигане на целите на Съюза в областта на климата и енергетиката за 2020 г. по един пропорционален и подходящ начин. Следователно рискът от неоправдани нарушения на конкуренцията на пазара на електроенергия също е по-ограничен, както е обяснено в раздел 5.2.4.1. Както е посочено в раздел 5.2.4.2, Комисията не установи неоправдани нарушения на засегнатите продуктови пазари за дървесни пелети, нито на пазара на суровини нагоре по веригата. Комисията припомня, че потенциалните нарушения на пазара на суровини не произтичат пряко от оперативната помощ, а от увеличеното търсене на дървесни пелети като гориво за производството на електроенергия. Освен това последиците за пазара на суровини са косвени в сравнение с нарушенията на пазара за дървесни пелети.

(125)

В допълнение на това от Комисията се изисква да оцени дали мярката нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, доколкото тя засяга търговията между държавите членки. Последиците за пазара на суровини са местни и основно се проявяват извън Съюза, тъй като по-голямата част от дървесните пелети за блока на електроцентралата Drax ще бъдат внасяни от държави извън Европа (вж. съображение 10). Ето защо Комисията отбелязва, че всяко въздействие върху търговията между държавите членки, произтичащо от увеличена цена за дърводобив в югоизточната част на САЩ, във всеки случай би било ограничено.

(126)

От гореизложеното Комисията заключава, че отрицателните последици от помощта, за която е постъпило уведомление, за електроенергията, генерирана по проекта за преустройство на електроцентрала Drax, по отношение на нарушенията на конкуренцията и въздействието върху търговията между държавите членки на пазара на електроенергия, но също и на вторичните пазари, са ограничени и неутрализирани от положителните ефекти по отношение на приноса към целта от общ интерес, а именно производството на енергия от възобновяеми източници и намаляване на емисиите на СО2 в производството на електроенергия, така че общият баланс е положителен.

5.2.5.   Други аспекти — съответствие с членове 30 и 110 от ДФЕС.

(127)

В контекста на решението по случай SA.36196 (2014/N) относно ДЗР за възобновяеми енергийни източници, решението по случаи SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) и SA.38812 (2014/N) относно помощта в рамките на FIDeR за пет проекта за вятърни електроцентрали в морето, както и случаи, SA.38762(2015/C)(2014/N) и SA.38796(2014/N), отнасящи се до проектите за биомаса в Lynemouth и Teesside, Обединеното кралство се ангажира с коригиране на начина, по който се изчисляват задълженията на доставчиците на електроенергия за плащания по ДЗР, за да се гарантира, че допустимата възобновяема електроенергия, произведена в Европейския съюз извън Обединеното кралство и доставена на клиенти в Обединеното кралство, не се отчита като част от пазарните дялове на тези доставчици.

(128)

Обединеното кралство ще гарантира, че никакви плащания по ДЗР няма да се извършват преди тази корекция да бъде въведена, или ако това не е възможно — че Обединеното кралство ще въведе механизъм за възстановяване на съответните разходи на доставчиците на електроенергия за внесената допустима възобновяема електроенергия, доставена преди освобождаването да е влязло в сила, но след започване на плащанията по ДЗР.

(129)

Задължението на Обединеното кралство, посочено в съображение 127, ще се прилага също и за мярката, за която е постъпило уведомление. С оглед на това задължение Комисията счита, че с механизма за финансиране на мярката за помощ, за която е постъпило уведомление, не следва да се въвежда никаква дискриминация в противоречие с член 30 или член 110 от Договора.

(130)

С оглед на гореизложеното Комисията счита, че мярката за помощ в подкрепа на преобразувания блок на електроцентралата Drax за преминаване към биомаса, за който е постъпило уведомление от Обединеното кралство на 15 април 2015 г., преследва цел от общ интерес по необходим и пропорционален начин в съответствие с НПОСЕ и че следователно тя е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, за която е постъпило уведомление от Обединеното кралство на 2 април 2015 г., която държавата членка планира да предостави в полза на Drax Power Limited като безвъзмездна помощ за преобразуване на блок 1 на електроцентралата Drax за преминаване към биомаса, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2016 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ C 46, 5.2.2016 г., стр. 19.

(2)  Комисията прие решение за седем от осемте проекта за възобновяема енергия. На 23 юли 2014 г. решение да не се повдигат възражения (C(2014) 5074 окончателен) беше прието за пет проекта за вятърни електроцентрали в морето (случаи относно мерки за държавна помощ: SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) и SA.38812 (2014/N) — Подкрепа от Обединено кралство за пет офшорни вятърни парка: Walney, Dudgeon, Hornsea, BurboBank и Beatrice) (ОВ C 393, 7.11.2014, стр. 1); на 22 януари 2015 г. решение да не се повдигат възражения (C(2015) 168 cor) беше прието по случая за държавна помощ: SA.38796 (2014/N) — проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) въз основа на биомаса в Teesside, Обединеното кралство (ОВ C 406, 4.11.2016, стр. 1) и окончателно решение да не се повдигат възражения (C(2015) 8441 окончателен) беше прието по случай за държавна помощ: SA.38762 (2015/C) (2014/N) — Обединеното кралство, инвестиционен договор за преобразуване на електроцентралата в Lynemouth с цел преминаване към използване на биомаса на 1 декември 2015 г. (решението още не е публикувано).

(3)  Електроцентралите за комбинирано изгаряне на биомаса, акредитирани по схемата за подпомагане на задължението за използване на възобновяеми източници на енергия, които претърпяват пълно преобразуване за работа с биомаса, са допустими за участие в процеса по FIDeR.

(4)  Това е актуализираната стойност след откриването на официалната процедура по разследване през февруари 2016 г. Коефициентът на натоварване първоначално е бил определен на 70,5 %.

(5)  В информацията, предоставена от Обединеното кралство в отговор на решението за откриване на процедурата, също така се разяснява предвидената стратегия за доставки на получателя на помощта.

(6)  Средният нетен коефициент на натоварване, преди актуализирането му от Обединеното кралство след откриването на процедурата по разследване (70,5 %), представляваше произведението от средната техническа разполагаемост от 83,7 % и среден брутен коефициент на натоварване от 83,7 %.

(7)  Първоначалните работни параметри, определени в решението за откриване на процедурата, са: а) разходи за гориво 8,39 (GBP/GJ); б) топлинна ефективност 38,6 %; и в) среден нетен коефициент на натоварване 70,5 %.

(8)  Обединеното кралство разясни, че измененото условие за липсата на стимули за производство при отрицателни цени, въведено за общата схема за ДЗР (SA.36196), не се прилага за проекта, за който е постъпило уведомление.

(9)  За повече информация относно механизма за възнаграждение по схемата „Договор за разлика“ вж. съображения 17—31 от решение на Комисията от 23 юли 2014 г. по случай за държавна помощ: SA.36196 (2014/N) Реформа на електроенергийния пазар на Обединеното кралство — Договор за разлика за възобновяеми енергийни източници (C(2014) 5079 окончателен). (ОВ C 393, 7.11.2014 г., стр. 1).

(10)  Схемата за задължения за енергия от възобновяеми източници първоначално беше одобрена с Решение на Комисията от 28 февруари 2001 г. по случай за държавна помощ № 504/2000 — Обединеното кралство — Задължения за енергия от възобновяеми източници и капиталови субсидии за възобновяеми технологии C(2001) 3267 окончателен (ОВ C 30, 2.2.2002 г., стр. 14) — и впоследствие изменена няколко пъти. В сегашната си форма схемата за задължения за енергия от възобновяеми източници беше одобрена от Комисията в нейното Решение от 2 април 2013 г. по случай за държавна помощ SA.35565 (2013/N) — Изменения на Обединено кралство по схемата за задължения за енергия от възобновяеми източници (RO) (ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 5). Някои специфични елементи впоследствие бяха одобрени за Северна Ирландия по случай за държавна помощ SA.36084 (13/N) Задължения за енергия от възобновяеми източници в Северна Ирландия) (ОВ C 167, 13.6.2013 г., стр. 1) и Шотландия по случай за държавна помощ SA.37453 (2014/N) Изменение по случай SA.35565 — Схема за задължения за енергия от възобновяеми източници (RO)) (ОВ C 172, 6.6.2014 г., стр. 1).

(11)  Праговата ставка на доходността се определя като минималната норма на възвръщаемост, необходима за реализиране на проект от този вид.

(12)  Всички тези елементи са публикувани от органите на Обединеното кралство в документа „Производство на електроенергия на разходите“ [„Electricity Generation Costs“], на разположение на: https://www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(13)  „Разходи за производство на електроенергия — декември 2013 г.“ [„Electricity Generation Costs December 2013“], Министерство на енергетиката и изменението на климата (МЕИК) (2013 г.), на разположение на: www.gov.uk/government/publications/electricity-generation-costs.

(14)  www.gov.uk/government/publications/electricity-market-reform-delivery-plan.

(15)  Вж. бележка под линия 4 на съображение 10.

(16)  Емисиите от биомаса ще бъдат изчислявани въз основа на жизнения цикъл.

(17)  За повече информация, вж: www.gov.uk/government/consultations/ensuring-biomass-affordability-and-value-for-money-under-the-renewables-obligation.

(18)  Освен ако не е посочено друго, единицата тонове винаги се отнася за абсолютно сухи метрични тонове.

(19)  RISI, Преглед на световното търсене на пелети: www.risiinfo.com/product/2015-global-pellet-demand-outlook-study/.

(20)  Годишен доклад на AEBIOM от 2015 г.

(21)  Статистически доклад на AEBIOM от 2015 г.

(22)  www.gov.uk/government/publications/final-investment-decision-fid-enabling-for-renewables-investment-contracts. След публикуването на инвестиционния договор Обединеното кралство намали цената на упражняване от 105 GBP/MWh на 100 GBP/MWh. В това отношение публикуваните онлайн инвестиционни договори не отразяват техния окончателен вариант.

(23)  Например Davis Group и TANAC.

(24)  Shaw Resources; CANFOR; FIBRECO; Pinnacle; Smart Green Shipping; Astec; Европейски съвет в сектора за производство на пелети [European Pellet Council]. Pacific bioenergy; Georgia Biomass; Hancock Group; Onex; DB Cargo; Fram; Enviva; Асоциация за възобновяема енергия [the Renewable Energy Association]; Highland Pellets; Forest2Market; CM Biomass Partners; Westervelt Renewable Energy; Weyerhaeuser; AEBIOM; FEDNAV; SGSF; Evolution Markets; USIPA; Scotia Atlantic; Drax; Beasley Forest Products; Cosan; NAFO; WPAC; Пристанище Tyne; American Forest Foundation [Американска асоциация на горите].

(25)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 — 2015 [Пазарни тенденции в предлагането на дървесина в южната част на САЩ за периода 1995—2015 г.]: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(26)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 — 2015 [Пазарни тенденции в предлагането на дървесина в южната част на САЩ за периода 1995—2015 г.]: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(27)  Canfor Pacific Bioenergy; Pinnacle; Onex; FRAM Renewable Fuels; Georgia Biomass; Hancock Natural Resources; Enviva; Highlands Pellets; USIPA и Weyerhaeuser.

(28)  Highlands Pellets; Drax; Weyerhaeuser; CM biomass partners.

(29)  Enviva; NAFO; Drax; Astec; Baesley; Drax; AEBIOM и REA.

(30)  Baesley; Astec цитира доклад от Forest2Market; FRAM Renewable Fuels; NAFO.

(31)  Hancock Natural Resources; US pellet industry и Highlands Pellets.

(32)  Pinnacle; Onex; Scotia Atlantic biomass; Georgia Biomass; Westervelt Renewable Energy; American Forest Foundation [Американска асоциация на горите]. Drax; Weyerhaeuser; Southern Group of State Foresters; CM biomass partners и Smart Green shipping alliance.

(33)  Рискът от косвена промяна в използването на дървесината (май 2014 г.): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/2014_biomass_forest_research_report_.pdf.

(34)  Рискът, че производството на дървесни пелети за широкомащабно производство на електрическа и топлинна енергия ще извади от пазара другите потребители на същата суровина от биомаса.

(35)  Biofuelwatch; Dogwood Alliance; BirdLife; European Environmental Bureau [Европейско бюро по околната среда]; FERN; NRDC и Environmental Law Center [Южен център по екологично право].

(36)  „How can global demand for wood pellets affect local timber markets in the U.S. South?“ [„Как може световното търсене на дървесни пелети да повлияе на местните пазари за дървен материал в Южната част на САЩ?“] Forisk Consulting, май 2015 г.: www.forisk.com/blog/2015/06/02/how-can-global-demand-for-wood-pellets-affect-local-timber-markets-in-the-u-s-south/.

(37)  А именно цената, платена за правото да се секат дървета.

(38)  Graphic Package International Inc. — GPII; Американската асоциация на производителите на хартия и дървен материал [American Forest & Paper Association] — AFPA и Westrock.

(39)  През периода 2009—2015 г. средната цена за внос на дървесни пелети в Обединеното кралство е била 194 USD/тон (175 USD/тон при цена CIF (стойност, застраховка и навло)). Средните разходи за морски транспорт (включително навло, товарене и превоз до пристанището) възлизат на 46 USD/тон през същия период. Когато се вземат предвид печалбите на дъскорезниците разходите за дървесина (добита, на входа на цеха за пелети) са представлявали средно 34 % от вносната цена. Съгласно същия доклад разходите за сеч и транспортиране до дъскорезницата възлизат на 22 USD на зелен къс (американски) тон) (GST, равни на 49,3 USD на сух, метричен тон).

(40)  Karen Lee Abt, Robert C. Abt, Christopher S. Galik и Kenneth E. Skogn. 2014 г. „Еffect of Policies on Pellet Production and Forests in the U.S. South“ [„Влияние на политиките върху производството на пелети и горите в южната част на САЩ“]. www.srs.fs.usda.gov/pubs/47281.

(41)  Разходите за гориво са били определени на 8,39 GBP/GJ в уведомлението от Обединеното кралство от април 2015 г., а след това са били актуализирани на 8,40 GBP/GJ в допълнителната информация, представена през август 2015 г.

(42)  Обединеното кралство представи доклад от Ricardo Energy&Environment.

(43)  http://biomassmagazine.com/articles/13137/export-industryundefineds-impacts-on-southern-forests-markets.

(44)  www.usendowment.org/images/Forests2Market_Pellet_Report_11.2015.pdf.

(45)  Състоящи се от 0,25 милиона зелени тона трески и стърготини; близо 2 милиона зелени тона дървесна пулпа, около 0,97 милиона зелени тона промишлена кръгла дървесина и 0,056 милиона зелени тона дървесни трупи.

(46)  Вж. също така решения на Комисията по случаи SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) и SA.38812 (2014/N); C(2014) 5074 окончателен; ОВ C 393, 7.11.2014 г., стр. 1) и случаи SA.38796 (2014/N); SA.387962 (2015/C)(2014/N) (решението още не е публикувано), които се възползват от подобна помощ по ДЗР.

(47)  ОВ C 200, 28.6.2014 г., стр. 1.

(48)  Обединеното кралство си е поставило целта 15 % от енергийните нужди да се задоволяват с възобновяеми ресурси и делът на възобновяемата енергия през 2013 г. е възлизал на 5,1 % (2013 г.) — (SWD(2015)117 окончателен).

(49)  Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16) и Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32) и също така Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите от 15 декември 2011 г. — Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. (COM/2011/885 окончателен).

(50)  Вж. съображение 6 от настоящото решение.

(51)  ОВ C 393, 7.11.2014 г., стр. 1.

(52)  Вж. съображение 17.

(53)  Вж. например решението по случаи SA.38758 (2014/N), SA.38759 (2014/N), SA.38761 (2014/N), SA.38763 (2014/N) и SA.38812 (2014/N) — Подкрепа от Обединено кралство за пет офшорни вятърни парка: Walney, Dudgeon, Hornsea, Burbo Bank и Beatrice — C(2014) 5074 final, (ОВ C 393, 7.11.2014 г., стр. 1); и решение по случай SA.38796 (2014/N) — проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) въз основа на биомаса в Teesside (ОВ C 406, 4.11.2016 г., стр. 1); и решението от 1 декември 2015 г. по случай SA.38762 (2015/C) (2014/N) — Обединеното кралство, инвестиционен договор за преобразуване на електроцентралата в Lynemouth с цел преминаване към използване на биомаса (решението още не е публикувано).

(54)  Вж. съображения 26—29 от решението за откриване на процедурата за повече информация относно изравнените разходи за електроенергия (ИРЗЕ) по проекта, за който е постъпило уведомление.

(55)  Вж. съображение 17.

(56)  Вж. например случай за държавна помощ: SA.37453 (2014/N) Изменение по случай SA.35565 — Схемата за задължения за енергия от възобновяеми източници (RO)) (ОВ C 172, 6.6.2014 г., стр. 1).

(57)  Вж. съображение 27.

(58)  Например, вж. Комисията одобри среден нетен коефициент на натоварване от 77 % за електроцентралата в Lynemouth по случай SA.38762 (2015/C) (2014/N) — Обединеното кралство, инвестиционен договор за преобразуване на електроцентралата в Lynemouth с цел преминаване към използване на биомаса (решението още не е публикувано).

(59)  Вж. съображение 44.

(60)  Вж. съображение 43.

(61)  Вж. съображение 59.

(62)  Вж. съображение 59.

(63)  Вж. бележка под линия 38 от настоящото решение.

(64)  Вж. например решение на Комисията SA.38762 (2014/N).

(65)  Вж. параграф 88 от НПОСЕ.

(66)  Вж. съображение 9.

(67)  Вж. параграф 97 от НПОСЕ.

(68)  Статистически доклад на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM) „2013 European Bioenergy Outlook“ [Европейски перспективи за биоенергията за 2013 г.]: www.aebiom.org/2013-european-bioenergy-outlook-aebiom-statistical-report/

(69)  Вж. съображение 33.

(70)  Статистически доклад на Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM) „2015 European Bioenergy Outlook“ [Европейски перспективи за биоенергията за 2013 г.]: www.aebiom.org/library/statistical-reports/statistical-report-2015/

(71)  Вж. фигура 1.

(72)  Вж. бележка под линия 20.

(73)  По отношение на дървесни пелети с произход от Бразилия и риска от неправомерни операции в Южна Америка, Комисията отбелязва, че всички пелети ще бъдат доставяни от една единствена, добре установена плантация, притежаваща сертификат FSC (вж. съображение (63)).

(74)  Вж. съображение 55.

(75)  Вж. съображение 51.

(76)  Вж. съображение 65.

(77)  Вж. съображение 65.

(78)  Вж. съображение 45.

(79)  Вж. съображение 54.

(80)  Вж. съображение 68.

(81)  Вж. фигура 2 в съображение 48.

(82)  Вж. фигура 2 в съображение 48.

(83)  Вж. съображение 34.

(84)  Forest2Market; Wood Supply Market Trends in the US South 1995 — 2015 [Пазарни тенденции в предлагането на дървесина в южната част на САЩ за периода 1995—2015 г.]: www.theusipa.org/Documents/USSouthWoodSupplyTrends.pdf.

(85)  Вж. съображение 49.

(86)  Вж. съображение 69.

(87)  Вж. бележка под линия 38.

(88)  Вж. съображение 67.

(89)  Вж. съображение 67.

(90)  Вж. фигура 1 в съображение 47.

(91)  Вж. съображение 41.