ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 211

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
17 август 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1475 на Комисията от 26 януари 2017 година относно класифицирането на експлоатационния показател за мразоустойчивост на глинени керемиди съгласно EN 1304, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1476 на Комисията от 11 август 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1477 на Комисията от 11 август 2017 година за изменение на Регламент (EО) № 1051/2009 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1478 на Комисията от 16 август 2017 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1439/95, приложение III към Регламент (ЕО) № 748/2008 и приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 относно компетентния орган в Аржентина, оправомощен да издава документи и сертификати

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1479 на Комисията от 16 август 2017 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 по отношение на пласирането на интервенционните запаси по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1480 на Комисията от 16 август 2017 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1481 на Комисията от 14 август 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2017) 5589)  ( 1 )

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2095 на Комисията от 26 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ ( ОВ L 326, 1.12.2016 г. )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1475 НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2017 година

относно класифицирането на експлоатационния показател за мразоустойчивост на глинени керемиди съгласно EN 1304, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 27, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Когато Комисията не е определила класове на експлоатационни показатели по отношение на съществените характеристики на строителни продукти, съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 305/2011 те могат да се определят от европейските органи по стандартизация, но само въз основа на изменен мандат.

(2)

Европейският стандарт за продукти EN 1304 относно глинени покривни керемиди и допълнителни елементи е стандарт, който е хармонизиран съгласно Директива 89/106/ЕИО на Съвета (2) от 2005 г. насам.

(3)

В новата версия на посочения стандарт е включена нова класификация на експлоатационния показател за мразоустойчивост на глинени керемиди, предназначени за употреба на открито, съгласно EN 1304. Тази класификация се основава на постепенното разработване на хармонизирани методи за оценяване и по този начин представлява стъпка напред към консолидирането на вътрешния пазар за въпросните продукти.

(4)

За тази нова класификация не е предоставен изменен мандат.

(5)

Поради това следва да бъде определена нова класификационна система, която да се използва за продукти, предназначени за употреба на открито и попадащи в обхвата на стандарт EN 1304,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Експлоатационният показател на глинени керемиди, предназначени за употреба на открито, във връзка с тяхната съществена характеристика „мразоустойчивост“, се класифицира в съответствие с класификационната система, посочена в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

(2)  Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти (ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ

За продукти, попадащи в обхвата на стандарт EN 1304 „Глинени покривни керемиди и допълнителни елементи. Определения и изисквания за продуктите“ и предназначени за употреба на открито, се определя нова класификация по отношение на тяхната съществена характеристика „мразоустойчивост“, както следва:

 

Клас 1 (150 цикъла): най-малко 150 цикъла. Ако след 150 цикъла никоя от керемидите не показва никоя от повредите, описани като недопустими съгласно EN 539-2:2013, таблица 1.

 

Клас 2 (90 цикъла): 90 — 149 цикъла. Ако след 90 цикъла никоя от керемидите не показва никоя от повредите, описани като недопустими съгласно EN 539-2:2013, таблица 1.

 

Клас 3 (30 цикъла): 30 — 89 цикъла. Ако след 30 цикъла никоя от керемидите не показва никоя от повредите, описани като недопустими съгласно EN 539-2:2013, таблица 1.


17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1476 НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2017 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се ползва от титуляря за известен срок по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този срок следва да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се ползва по силата на член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт (т. нар. „светодиодна стоматологична лампа“), изработен от различни материали, като стъкло, пластмаса и различни метали, и включващ няколко светодиода (LED). Представен е прикрепен към въртящо се рамо. Рамото може да бъде монтирано на стоматологичен стол или напр. на стената или тавана на помещение за стоматологична хирургия.

Той е предназначен за осветяване на устната кухина по време на стоматологична процедура. Размерът, цветът и разпръскването на излъчваната светлина са предназначени специално за употреба от стоматолози.

Вж. изображението (*1).

9405 40 99

Класирането се определя въз основа на общи правила 1, 3 в) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и на описанието на кодове по КН 9405 , 9405 40 и 9405 40 99 .

Класирането в позиция 9018 като медицински инструмент или апарат се изключва, тъй като от тази позиция се изключват някои елементи от пълното зъболекарско оборудване (например лампи, осигуряващи светлина без сянка), когато те са представени отделно; тези елементи се класират в съответните им позиции (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система (ОБХС) за позиция 9018 , част II, подточка ii) и изключението по част II.

Продуктът има характеристиките и конструкцията на електрическа лампа/осветително тяло от позиция 9405 , която обхваща електрически специализирани лампи и осветителни тела, които могат да бъдат изработени от всякакви материали и да използват всякакъв светлинен източник (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 9405 , част I.

Следователно продуктът, който се състои от различни материали, нито един от които не придава основния му характер, трябва да бъде класиран в код по КН 9405 40 99 като други електрически лампи и осветителни тела от други материали, различни от пластмаси.

Image


(*1)  Изображението е само за информация.


17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1477 НА КОМИСИЯТА

от 11 август 2017 година

за изменение на Регламент (EО) № 1051/2009 относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1051/2009 (2) Комисията класира ново четириколесно превозно средство, описано в първата колона, точка 2 от таблицата в приложението към посочения регламент, в код по КН 8701 90 90.

(2)

По дело C-91/15 Kawasaki (3) Съдът на ЕС постанови, че точка 2 от таблицата в приложението към Регламент (ЕО) № 1051/2009 е невалидна, доколкото класира въпросното превозно средство в подпозиция 8701 90 90 от Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (4), изменен с Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията (5), а не в подпозиции от 8701 90 11 до 8701 90 39 от посочената Комбинирана номенклатура.

(3)

От съображения за правна сигурност е целесъобразно разпоредбите, които вече не са приложими, да бъдат премахнати от правния ред на Съюза. Поради това обявената за недействителна разпоредба следва да бъде заличена, за да се избегнат евентуалните различия в тарифното класиране на някои превозни средства и да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура в Съюза.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 1051/2009 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В таблицата в приложението към Регламент (ЕО) № 1051/2009 се заличава точка 2.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1051/2009 на Комисията от 3 ноември 2009 г. относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура (ОВ L 290, 6.11.2009 г., стр. 56).

(3)  Решение на Съда на ЕС от 22 септември 2016 г. по дело Kawasaki Motors Europe, C-91/15, ECLI:EU:C:2016:716.

(4)  Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 948/2009 на Комисията от 30 септември 2009 г. за изменение на приложение I към Регламент (EИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 287, 31.10.2009 г., стр. 1).


17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1478 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2017 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1439/95, приложение III към Регламент (ЕО) № 748/2008 и приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 относно компетентния орган в Аржентина, оправомощен да издава документи и сертификати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1),

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (2),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1439/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета по отношение на вноса и износа на продукти в сектора на овчето и козето месо (3), и по-специално член 12, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 748/2008 на Комисията от 30 юли 2008 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за внос на замразени месести части от диафрагмата на едър рогат добитък, попадащи под код по КН 0206 29 91 (4), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 на Комисията от 21 юни 2013 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо (5), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1439/95 се съдържа списъкът на органите в държавите износителки, оправомощени да издават документи за произход.

(2)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 748/2008 се съдържа списъкът на органите в Аржентина, оправомощени да издават сертификати за автентичност.

(3)

В приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 се съдържа списъкът на органите в държавите износителки, оправомощени да издават сертификати за автентичност.

(4)

Аржентина уведоми Комисията, че от 26 юни 2017 г. новият орган, оправомощен да издава документите за произход и сертификатите за автентичност за говеждо, овче и козе место с произход от Аржентина, е Министерството на земеделието. Следователно е целесъобразно настоящият регламент да се прилага от посочената дата.

(5)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 1439/95, приложение III към Регламент (ЕО) № 748/2008 и приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1439/95 точка 1 се заменя със следното:

„1.

Аржентина: Ministerio de Agroindustria“.

Член 2

Приложение III към Регламент (ЕО) № 748/2008 се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на органите в Аржентина, оправомощени да издават сертификати за автентичност

Аржентина: Ministerio de Agroindustria:

за месести части от диафрагмата с произход от Аржентина, както е определено в член 1, параграф 3, буква а).

Член 3

В приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 първото тире се заменя със следното:

„—

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA:

за месо с произход от Аржентина:

а)

отговарящо на определението в член 1, параграф 1, буква в);

б)

отговарящо на определението в член 2, буква а).“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 юни 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(3)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 202, 31.7.2008 г., стр. 28.

(5)  ОВ L 170, 22.6.2013 г., стр. 32.


17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1479 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2017 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 по отношение на пласирането на интервенционните запаси по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 20, буква и) от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 продуктите, изкупени при публична интервенция („интервенционните продукти“), могат да бъдат пласирани чрез предоставянето им на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза („схемата“), както е установено в съответните правни актове на Съюза.

(2)

Съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2) храните за разпределяне на най-нуждаещите се лица в Съюза могат да бъдат набавяни посредством използването, преработката или продажбата на интервенционни продукти, при условие че това е икономически най-благоприятният вариант и не води до неоправдано забавяне на доставката на хранителните продукти.

(3)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (3) съдържа разпоредби по отношение на внасянето на обезпечение при подаване на оферта или тръжно предложение за пласирането на интервенционни продукти по схемата, но Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (4) не съдържа подробни правила относно процедурите, свързани с предоставяните на схемата продукти.

(4)

Когато има налични интервенционни продукти и преобладаващите пазарни условия позволяват тяхното пласиране, Комисията следва да може да решава да предостави тези продукти на схемата. За тази цел Комисията следва да определя количеството за предоставяне, а държавите членки, които желаят да получат част от предоставеното количество — да подават искане.

(5)

Когато общото поискано количество надвишава общото налично количество, продуктите следва да се разпределят пропорционално на поисканите количества. Последващото разпределяне на наличните партиди между държавите членки следва да се извършва в съответствие с критерии, които се определят от Комисията във връзка с местонахождението на продуктите.

(6)

Тъй като интервенционните продукти могат да бъдат с различно естество и да имат различни характеристики, най-подходящите и ефикасни начини за пласирането им за целите на схемата може да са различни. Поради това е необходимо да бъдат определени съответните процедурни правила, включително някои срокове.

(7)

Освен използването или преработката на интервенционните продукти, ефикасен вариант може да бъде продажбата чрез търгове, организирани от държавите членки, на които е разпределена част от предоставеното за схемата количество. Следва да се определят специални правила относно продажбата чрез такива търгове. С цел да не се допуснат смущения на съответните пазари при продажба чрез търгове, е целесъобразно да се определи минимална цена, под която не могат да се приемат оферти.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 се изменя, както следва:

1)

В дял II се добавя следната глава IV:

„ГЛАВА IV

Пласиране на интервенционни продукти по схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза

Член 38а

Предоставяне на интервенционни продукти на схемата

1.   Комисията може да предоставя интервенционни продукти на схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица в Съюза, посочена в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („схемата“), посредством регламент за изпълнение, приет в съответствие с процедурата, посочена в член 229, параграф 2 от същия регламент.

2.   Регламентът за изпълнение, посочен в параграф 1, съдържа по-специално следната информация:

а)

вид и количество на продуктите, които се предоставят на схемата;

б)

местонахождение на предоставяните на схемата продукти и критерии за разпределяне на наличните партиди между съответните държави членки въз основа на тяхното местонахождение;

в)

начин на пласиране на продуктите в съответствие с член 23, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета (*1) (пряка употреба, преработка или продажба), за да бъдат предоставени на схемата по начин, който е икономически най-благоприятният вариант с оглед на естеството и характеристиките на продуктите;

г)

когато продуктите са предназначени за продажба в съответствие с член 38б от настоящия регламент — размерът на обезпечението, което трябва да се внесе в съответствие с член 4, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, и цената, под която не могат да се продават продуктите.

3.   Държавите членки, които желаят да им бъде разпределено част от количеството или цялото количество, посочено в параграф 2, буква а), подават искане до Комисията в срок от 10 работни дни след публикуването на регламента за изпълнение, посочен в параграф 1. В това искане се посочват видът и количеството (в тонове) на искания продукт. Поисканото от една държава членка количество не може да надвишава количеството, посочено в параграф 2, буква а).

4.   В срок от 20 работни дни след публикуването на регламента за изпълнение, посочен в параграф 1, и без да прилага процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията приема регламент за изпълнение, с който:

а)

разпределя количество на всяка държава членка, която е подала искане;

б)

посочва местонахождението на наличните партиди, разпределени на съответните държави членки в съответствие с критериите, посочени в параграф 2, буква б).

За целите на първа алинея, буква а), когато общото количество, поискано от държавите членки, надвишава количеството, посочено в параграф 2, буква а), на съответните държави членки се разпределя количество, пропорционално на поисканото от тях количество.

5.   Когато разпределеното на една държава членка количество е с 50 % по-малко от поисканото количество, държавата членка може да откаже разпределеното ѝ количество, като уведоми Комисията за решението си в срок от 10 работни дни след публикуването на регламента за изпълнение, с който са били разпределени продуктите. Тези продукти престават да са налични за предоставяне на схемата в рамките на съответния регламент за изпълнение.

Член 38б

Продажба на интервенционните продукти, предоставени на схемата

1.   Когато в регламента за изпълнение, посочен в член 38а, параграф 1, се предвижда, че предоставените на схемата продукти трябва да бъдат пласирани чрез продажба, се прилагат параграфи 2—7 от настоящия член.

2.   В срок от 40 работни дни след публикуването на регламента за изпълнение, с който са били разпределени продуктите, разплащателната агенция на държавата членка, на която са разпределени продукти в съответствие с член 38а, параграф 4, открива тръжна процедура за продажба на продуктите.

Когато на държава членка са разпределени продукти, които се държат от разплащателната агенция на друга държава членка, разплащателната агенция, която държи продуктите, предоставя на продаващата продуктите разплащателна агенция информацията, посочена в член 29, параграф 2, букви г) — ж), в срок от 10 работни дни след публикуването на регламента за изпълнение, с който са били разпределени продуктите.

3.   Когато разплащателната агенция на държава членка, на която са разпределени продукти, държани от разплащателната агенция на друга държава членка, продаде всички или част от тези продукти, продаващата продуктите разплащателна агенция извършва плащане към разплащателната агенция, която държи продуктите, по счетоводната стойност, посочена в член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Това плащане се извършва в срок от 4 работни дни след получаване на извършеното от оператор плащане на сумата, съответстваща на неговата оферта. Разплащателната агенция, която държи продуктите, издава заповедта за изтегляне, посочена в член 37 от настоящия регламент, в срок от 5 работни дни след получаване на плащането от продаващата продуктите разплащателна агенция.

4.   В срок от 10 работни дни след получаване на извършеното от оператор плащане на сумата, съответстваща на неговата оферта, продаващата продуктите разплащателна агенция превежда разликата между продажната цена и счетоводната стойност на продуктите, умножена по продаденото количество, на органа, в чиято полза се извършват плащания от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 223/2014. Съответната преведена сума се използва за финансиране на закупуването и разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица, в допълнение към вече наличните ресурси по оперативната програма.

5.   Всички административни разходи, свързани с продажбата на продуктите, се поемат от продаващата продуктите разплащателна агенция.

6.   По отношение на тръжните процедури, открити от разплащателна агенция в съответствие с параграф 2 от настоящия член, се прилагат глава II от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и дял II, глава III от настоящия регламент, с изключение на член 28, параграф 2, член 29, параграф 2, буква б), член 30, параграф 1, букви а) и д), член 31, член 32, параграф 2, член 33, параграф 2, втора алинея и член 36 от настоящия регламент. По отношение на съответното решение на държавата членка се прилагат mutatis mutandis член 32, параграф 1 и член 33, параграф 3. За целите на член 30, параграф 1, буква ж), под размер на обезпечението, предвидено в регламента за изпълнение за откриване на продажбата, се разбира размерът на обезпечението, предвидено в регламента за изпълнение, посочен в член 38а, параграф 1.

7.   Когато всички или част от продуктите, разпределени на държава членка, не са продадени в срок от 5 месеца след публикуването на регламента за изпълнение, с който те са били разпределени, тези продукти престават да са налични за предоставяне в рамките на съответния регламент за изпълнение.

(*1)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).“"

2)

В член 65, параграф 1, буква г) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

информация във връзка с продуктите, пласирани по схемата за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица, включително съответната сума (разликата между продажната цена и счетоводната стойност) и момента на превеждане на тази сума на органа, в чиято полза се извършват плащания от Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 223/2014 в съответствие с член 38б, параграф 4 от настоящия регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 15).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71).


17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1480 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2017 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 7 от него,

след консултации с държавите членки,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване

(1)

На 10 декември 2016 г. Европейската комисия („Комисията“) започна антидъмпингово разследване по отношение на вноса в Съюза на някои изделия от чугун с пластинчат графит (сив чугун) или от сферографитен чугун (известен също като пластичен чугун) и части от тях („чугунени изделия“) с произход от Китайската народна република (КНР) и Индия („засегнатите държави“) въз основа на член 5 от Регламент (ЕС) 2016/1036 („основния регламент“).

(2)

Комисията публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2) („известието за започване“).

(3)

Комисията започна разследването вследствие на жалба, подадена на 31 октомври 2016 г. от седем производители от Съюза, а именно Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd и Fundiciones de Odena SA („жалбоподателите“). Жалбоподателите представляват над 40 % от общото производство на чугунени изделия в Съюза. В жалбата се съдържаха доказателства за дъмпинг и за произтичаща от него съществена вреда, които бяха счетени за достатъчно основание за започване на разследването.

1.2.   Заинтересовани страни

(4)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично уведоми жалбоподателите, другите известни производители от Съюза, известните производители износители, съответните органи на КНР и Индия и известните вносители за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(5)

Заинтересованите страни имаха възможност да изразят мнението си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(6)

В известието за започване Комисията уведоми заинтересованите страни, че временно е избрала Индия като трета държава с пазарна икономика („държава аналог“) по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. Заинтересованите страни имаха възможност да представят коментари и да поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(7)

Сдружение Free Castings Imports, представляващо 19 вносители („сдружение на несвързани вносители“), представи коментари след започването на разследването. Освен това няколко индийски производители износители, индийската промишленост и Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) представиха коментари след започването на процедурата.

(8)

Някои заинтересовани страни изказаха твърдението, че жалбата не съдържа достатъчно prima facie доказателства, които да обосноват започването на разследване, тъй като не предоставя пълни и конкретни доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателите, нито данни относно производствените разходи и цените на вътрешния пазар на китайските производители износители. Те заявиха, че тези данни са необходими, за да се започне разследване срещу държава с пазарна икономика като КНР.

(9)

Комисията извърши преглед на жалбата в съответствие с член 5 от основния регламент и стигна до заключението, че изискванията за започване на разследване са изпълнени, т.е. че представените от жалбоподателя доказателства са достатъчно адекватни и точни. Следва да се припомни, че според член 5, параграф 2 от основния регламент жалбата трябва да съдържа такава информация, с която жалбоподателят обичайно разполага, като например доклади и обществено достъпни статистически данни. На последно място, в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент посочената в жалбата нормална стойност, определена въз основа на данните за държавата аналог, е представлявала достатъчно prima facie доказателства за започване на разследване. По тази причина твърдението бе отхвърлено.

(10)

В резултат на това Комисията стигна до заключението, че в жалбата са се съдържали доказателства за дъмпинг и за произтичаща от него съществена вреда, които бяха счетени за достатъчно основание за започване на разследването.

1.3.   Изготвяне на извадка

(11)

В известието за започване Комисията посочи, че може да състави извадка от производители износители, производители от Съюза и несвързани вносители в съответствие с член 17 от основния регламент.

1.3.1.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(12)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза. Комисията подбра извадката въз основа на най-големите представителни обеми на продажбите на сходния продукт през разследвания период, като взе мерки да бъдат обхванати добре видовете на продукта и географското им разпределение да е представително за отрасъла.

(13)

Извадката се състоеше от трима производители от Съюза — EJ Picardie, Saint-Gobain PAM SA и Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG. Включените в извадката производители от Съюза представляваха 48 % от общия обем на производството и 43 % от общите продажби на промишлеността на Съюза. Комисията прикани заинтересованите страни да изразят становището си по временната извадка.

(14)

Жалбоподателите представиха искане за включване и на четвърти производител от Съюза, Fondatel Lecomte. Тъй като жалбоподателите не аргументираха искането си, Комисията го отхвърли.

(15)

Някои заинтересовани страни заявиха, че предложената извадка не е достатъчно представителна от гледна точка на географското местоположение на производителите или местоположението на производителите от Съюза спрямо жалбоподателите. Предложената извадка включва само жалбоподатели и дружество, което е подкрепило жалбата, но не включва производители от Съюза в държавите членки, които са били най-силно засегнати от предполагаемия дъмпингов внос от КНР, нито производители от Съюза от Централна и Източна Европа.

(16)

Комисията отбеляза, че извадката включва най-големите пазари за разглеждания продукт и най-големите производители по отношение на обема и продажбите на пазара на Съюза, които разумно биха могли да бъдат разследвани в рамките на наличното време.

(17)

Индийските производители износители заявиха, че извадката от производители от Съюза не е представителна, тъй като включва дружества, които сами по себе си са вносители на продукта, за който се твърди, че е дъмпингов.

(18)

Комисията отбелязва, че един от включените в извадката производители от Съюза действително внася разглеждания продукт, за да допълни продуктовата си гама. Комисията установи, че внесеното количество е много по-малко от количеството, произведено от това дружество, тъй като представлява по-малко от 15 % от общия обем на продажбите му в Съюза, и поради това счита, че включеният в извадката производител от Съюза е представителен за промишлеността на Съюза.

(19)

С оглед на изложеното по-горе Комисията потвърди, че извадката е представителна за промишлеността на Съюза.

1.3.2.   Изготвяне на извадка от вносители

(20)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от несвързаните вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(21)

Двадесет и осем несвързани вносители предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от трима несвързани вносители въз основа на най-големия обем на вноса в Съюза. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент с всички известни засегнати вносители бяха проведени консултации във връзка с подбора на извадката. Не бяха получени коментари.

1.3.3.   Извадка от производители износители в КНР

(22)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор, Комисията поиска от всички производители износители в КНР да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисията на Китайската народна република в Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес да участват в разследването.

(23)

Осемдесет и един производители износители в КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Комисията установи, че седемдесет и осем производители износители/групи от производители износители отговарят на условията за включване в извадката. Трима производители съобщиха, че не са имали износ на разглеждания продукт за ЕС по време на разследвания период, и поради това бе счетено, че не отговарят на условията за включване в извадката. Комисията направи временен подбор на извадка от трима оказали съдействие производители въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент във връзка с подбраната извадка бяха проведени консултации с всички известни засегнати производители износители и със съответните органи в КНР. Някои заинтересовани страни приканиха Комисията да разшири своята извадка с цел да се подобри нейната представителност. Комисията взе под внимание тези бележки. Окончателната извадка включваше петте най-големи производители износители за Съюза, които разумно биха могли да бъдат разследвани в рамките на наличното време. Мисията на Китайската народна република в Европейския съюз изрази подкрепата си за окончателната извадка.

1.3.4.   Изготвяне на извадка от производители износители в Индия

(24)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички производители износители в Индия да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисията на Индия към Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес да участват в разследването.

(25)

Двадесет и двама производители износители/групи от производители износители от Индия предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в извадката. Комисията установи, че двадесет и един производители износители/групи от производители износители отговарят на условията за включване в извадката. Един производител съобщи, че не е имал износ на разглеждания продукт за ЕС по време на разследвания период, и поради това бе счетено, че не отговаря на условията за включване в извадката. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от три групи дружества въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, които разумно биха могли да бъдат разследвани в рамките на наличното време. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент във връзка с подбора на извадка бяха проведени консултации с всички известни засегнати производители износители и със съответните органи в Индия.

(26)

В Комисията бяха получени коментари от двама производители износители, че подборът на само три групи дружества въз основа на най-големия представителен обем на износ за Съюза не е представителен за значимите различия на индийския пазар. Тъй като трите временно подбрани групи дружества представляват значителна част от износа от Индия за ЕС по време на разследвания период и биха могли да бъдат разследвани в рамките на наличното време, Комисията потвърди временната извадка.

1.4.   Индивидуално разглеждане

(27)

Осемнадесет невключени в извадката производители износители от КНР официално поискаха индивидуално разглеждане по силата на член 17, параграф 3 от основния регламент. Разглеждането на такъв голям брой искания би представлявало прекомерна тежест и не може разумно да се очаква в рамките на наличното време за това разследване. Поради това Комисията реши, че няма да предоставя никакви индивидуални разглеждания.

(28)

Нито един от невключените в извадката производители износители/групи от производители износители от Индия не поиска индивидуално разглеждане по силата на член 17, параграф 3 от основния регламент.

1.5.   Формуляри за заявления за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(29)

За целите на член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент Комисията изпрати формуляри за заявления за ТДПИ на всички оказали съдействие производители износители от КНР, избрани да бъдат включени в извадката, и на невключените в извадката оказали съдействие производители износители, които поискаха да подадат заявление за индивидуален дъмпингов марж. Само един от производителите износители от КНР, избран да бъде включен в извадката, подаде формуляр за заявление за ТДПИ, който бе прегледан от Комисията.

1.6.   Отговори на въпросника

(30)

Комисията изпрати въпросници на всички включени в извадката дружества, на всички производители износители, изразили намерение да поискат индивидуално разглеждане, и на десет производители от потенциалната държава аналог.

(31)

Комисията получи отговори на въпросника от тримата включени в извадката производители от Съюза, трима несвързани вносители, петимата включени в извадката производители износители от КНР, осемнадесет производители износители в КНР, поискали индивидуално разглеждане, трите включени в извадката групи от производители износители в Индия и трима производители от държавата аналог.

1.7.   Контролни посещения

(32)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. В съответствие с член 16 от основния регламент бяха извършени контролни посещения в помещенията на следните дружества:

 

Представител на жалбоподателите:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Brussels, Белгия.

 

Производители от Съюза:

Saint-Gobain PAM SA, Pont-à-Mousson, Франция,

EJ Picardie, Saint-Crépin-Ibouvillers, Франция,

Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co, Rahden, Германия.

 

Производители износители от КНР:

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Botou,

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd, Botou,

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd, Handan,

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Xiaozhai Town,

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd, Shijiazhuang.

 

Производители износители от Индия:

Crescent Foundry Company Pvt Ltd, Kolkata и Uchchhad,

RB Agarwalla & Co и RBA Exports Private Limited, Kolkata,

Victory Iron Works Ltd. и Chamong Tee Exports Pvt. Ltd., Kolkata.

1.8.   Разследван период и разглеждан период

(33)

Разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 октомври 2015 г. до 30 септември 2016 г. („разследвания период“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, обхвана периода от 1 януари 2013 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

(34)

Някои заинтересовани страни изтъкнаха, че разглежданият период е необичайно кратък и е прекалено селективен, следователно е прекалено кратък, за да позволи точен анализ.

(35)

Комисията отбеляза, че разглежданият период не е необичайно кратък (3). За целите на текущото разследване разглежданият период включва разследвания период плюс предходните три години, което прави общо три години и три тримесечия. Този период бе счетен за уместен за преглед на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата. Той обхваща повече от три години, което е в съответствие с практиката на Комисията, и поради това не е необичайно кратък.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(36)

Разглежданият продукт са някои изделия от чугун с пластинчат графит (сив чугун) или от сферографитен чугун (известен също като пластичен чугун) и части от тях. Тези изделия са от видовете, използвани за:

покритие на наземни и подземи системи и/или отвори на наземни или подземни системи, както и

даване на достъп до наземни или подземни системи и/или осигуряване на визуален достъп до наземни или подземни системи.

Изделията могат да бъдат обработени машинно, с покритие, боядисани и/или свързани с други материали, като например, но не само, бетон, паважни плочи или плочки, с изключение на противопожарни кранове, с произход от КНР и от Индия, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7325 10 00 и ex 7325 99 10 („разглежданият продукт“).

2.2.   Сходен продукт

(37)

При разследването се установи, че следните продукти притежават едни и същи основни физически характеристики, както и една и съща основна употреба:

а)

разглежданият продукт;

б)

продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в КНР и в Индия;

в)

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(38)

Поради това на този етап Комисията реши, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Твърдения относно обхвата на продукта

(39)

Индийските производители износители заявиха, че обхватът на продукта е твърде широк. По-специално те изтъкнаха, че решетките за канали, които отговарят на стандарт EN 1433, следва да бъдат изключени от обхвата на продукта. В подкрепа на твърдението си те се основават главно на следните аргументи.

(40)

На първо място, те твърдят, че компонентите за решетките за канали се произвеждат съгласно различни производствени процеси и че в Съюза се произвеждат само ограничен брой от тях. На второ място, те посочват, че рамките и релсите на решетките за канали имат различни основни физически характеристики и са само част от линейните дренажни системи, които се продават на пазара на Съюза.

(41)

Един китайски производител износител направи подобно твърдение, като в допълнение към горепосочените аргументи заяви, че решетките за канали не са взаимозаменяеми с капаците за ревизионни шахти и отговарят на различен промишлен стандарт.

(42)

Сдружението на несвързаните вносители подкрепи искането решетките за канали да бъдат изключени като продукт и добави към горните аргументи факта, че решетките за канали имат различни крайни употреби и приложения от останалата част от разглеждания продукт и не са в пряка конкуренция с продуктите, произвеждани от производителите от Съюза. Според това сдружение в Съюза няма технологии за производството на решетки за канали.

(43)

Жалбоподателите и един друг производител от Съюза заявиха, че не възразяват срещу изключването на решетките за канали.

(44)

При разследването бе потвърдено, че решетките за канали отговарят на друг стандарт, различен от тези, приложими по отношение на останалата част от разглеждания продукт, а именно EN 1433. Освен това всички заинтересовани страни се съгласиха решетките за канали да бъдат изключени от обхвата на продукта при настоящото разследване. Поради това Комисията временно изключи този продукт от обхвата на разглеждания продукт и сходния продукт.

(45)

Един несвързан вносител заяви, че компонентите с размер на проходното сечение над 1 000 mm, внесени от несвързания вносител Gatic от КНР („компонентите, внесени от Gatic“), следва да бъдат изключени от продуктовия обхват, тъй като тези компоненти не могат да се разглеждат като съставляващи заедно един продукт и с оглед на своя размер не попадат в обхвата на стандарт EN 124. В подкрепа на твърдението си той се основа главно на три аргумента.

(46)

На първо място, той заяви, че компонентите, внесени от Gatic, са произведени съгласно различни производствени процеси, тъй като компонентите се сглобяват в Съюза, като за направата на продукта се използват британски суровини. На второ място, той изтъкна, че компонентите, внесени от Gatic, имат различни основни физически характеристики, тъй като са с по-високо качество и за направата им е необходима допълнителна техническа обработка за постигане на газонепроницаемост и уплътненост в сравнение с разглеждания продукт. На трето място, той заяви, че компонентите, внесени от Gatic, имат различни функции и крайна употреба, тъй като трябва да бъдат запечатани и обикновено се сглобяват в едно по-голямо цяло.

(47)

Освен това сдружението на вносителите заяви, че чугунените капаци и решетки, използвани като компоненти, внесени от Gatic, не са отделен продукт, не са в пряка конкуренция с други видове на продукта в рамките на разглеждания продукт и се нуждаят от допълнителна преработка в производствения процес.

(48)

Индийските производители износители заявиха, че компонентите, внесени от Gatic, описани като вид на продукта, без да са ограничени по размер до проходно сечение над 1 000 mm, се произвеждат в съответствие с единствен по рода си процес, в резултат на което се получава заварен продукт, който трябва да бъде сглобен, и че повечето производители от Съюза не разполагат със съответните технически знания и умения за това.

(49)

Въз основа на аргументите, посочени в съображения 45—48, заинтересованите страни поискаха компонентите, внесени от Gatic, да бъдат изключени от обхвата на продукта.

(50)

Жалбоподателите не се съгласиха с това искане. Те заявиха, че компонентите, внесени от Gatic, имат едни и същи основни физически характеристики, същите функции и крайна употреба и същите производствени процеси като разглеждания продукт. Твърди се, че някои други видове на продукта в рамките на разглеждания продукт имат същите характеристики на газонепроницаемост и уплътненост като компонентите, внесени от Gatic. Освен това те изтъкнаха, че разглежданият продукт не е дефиниран от стандарт EN 124 и включва по-широка гама от видове на продукта, отколкото посоченият стандарт.

(51)

Комисията отбеляза, че анализът на обхвата на разглеждания продукт включва чугунени изделия и части от тях. Поради това аргументът, че компонентите, внесени от Gatic, не представляват заедно един продукт, е неотносим.

(52)

Физическите и техническите характеристики на продукта се определят от функцията, инсталацията и местонахождението и са предимно устойчивост на натоварване от движението, определяно от така наречения клас на натоварване, стабилност на капаците и решетките в рамката и безопасен и лесен достъп. Продуктът може да бъде от сив или пластичен чугун и капакът и/или рамката на ревизионната шахта може да бъде запълнена с бетон или други материали. Продуктът може да отговаря на конкретен стандарт. Що се отнася до функциите и крайната употреба на продукта, капаците и рамките на отливките са връзката между подземните мрежи и повърхността на шосето или паважа. Продуктът се произвежда в леярни, които са същите или подобни на тези, в които се произвеждат други видове на разглеждания продукт.

(53)

Всички посочени по-горе характеристики се отнасят и за компонентите, внесени от Gatic, независимо от размера на проходното сечение на продукта. Компонентите, внесени от Gatic, не могат да бъдат разграничени от разглеждания продукт по никоя от посочените по-горе характеристики. Вследствие на това искането за изключване на компонентите, внесени от Gatic, от обхвата на разглеждания продукт, се отхвърля.

(54)

Една от заинтересованите страни заяви, че отводнителните тръби от подове и покриви, както и капаците на канали и системите с регистрирана търговска марка Watts Dead Level, които отговарят на стандарт EN 1253, следва да бъдат изключени от обхвата на разглеждания продукт. В подкрепа на своето твърдение тя заяви, че продуктите, описани от заинтересованата страна, не попадат в обхвата на същия стандарт като разглеждания продукт.

(55)

Жалбоподателите поясниха, че според тях продуктите, които отговарят на стандарт EN 1253, не са част от разглеждания продукт, защото имат различна функция и не са използвани като отлети продукти за общински цели. Освен това промишлеността на Съюза не произвежда тези продукти.

(56)

Комисията установи, че продуктите, попадащи в обхвата на стандарт EN 1253, не се считат за част от продуктовия обхват на разглеждания продукт.

(57)

Сдружението на несвързаните вносители заяви, че кутиите за надземни пожарни кранове следва да бъдат изключени от обхвата на разглеждания продукт. В подкрепа на твърдението бяха приведени следните аргументи.

(58)

Кутиите за надземни пожарни кранове имат различни физически и технически характеристики от традиционните капаци за ревизионни шахти, тъй като обикновено са много по-малки и попадат в рамките на националните норми, а не в обхвата на стандарт EN 124. Крайната употреба и приложенията на кутиите за надземни пожарни кранове значително се различават от тези на капаците за ревизионни шахти, тъй като служат за защитна камера и капаци, а не като точка за достъп за работниците.

(59)

Както е посочено в съображение 36, Комисията констатира, че разглежданият продукт не обхваща само изделия, които дават достъп до наземни или подземни системи, но също така и изделия, които покриват или осигуряват визуален достъп до наземни или подземни системи. Кутиите за надземни пожарни кранове са част от продукта, предмет на разследването, и искането за изключването им от обхвата на разглеждания продукт бе отхвърлено.

(60)

Поради това Комисията взе временно решение да изключи решетките за канали, които отговарят на стандарт EN 1433, от определението на продукта. Освен това на този етап тя стигна до заключението, че продуктите, които отговарят на стандарт EN 1253, не са обхванати от жалбата и следователно не са предмет на разследването. Тя също така временно отхвърли искането кутиите за надземни пожарни кранове и компонентите, внесени от Gatic, да бъдат изключени от обхвата на разследването.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   КНР

3.1.1.   Нормална стойност

3.1.1.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“)

(61)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент Комисията определя нормалната стойност в съответствие с член 2, параграфи 1 — 6 от основния регламент за производителите износители от КНР, които отговарят на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и на които съответно може да се предостави ТДПИ.

(62)

Накратко и единствено с цел по-лесна справка тези критерии са изложени по-долу:

1)

стопанските решения се вземат в зависимост от пазарните условия и без значителна намеса на държавата, а разходите отразяват пазарните стойности;

2)

дружествата имат един ясен комплект основна счетоводна документация, който се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти и който се прилага във всички случаи;

3)

няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

4)

законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира правна сигурност и стабилност; както и

5)

обменът на валута се извършва по пазарния курс.

(63)

За да може да определи дали са изпълнени критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, Комисията потърси необходимата информация, като поиска от производителите износители да попълнят формуляр за заявление за ТДПИ. Само един включен в извадката производител износител, Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd. („Lisheng“), поиска ТДПИ и отговори в рамките на установения срок. Комисията провери подадената информация на място в помещенията на засегнатото дружество.

(64)

Установено бе, че Lisheng не отговаря на критериите по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и поради това Комисията отхвърли искането за ТДПИ.

(65)

Дружеството не е изпълнило нито един от петте критерия за предоставяне на ТДПИ, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(66)

По отношение на критерий 1 за намеса на държавата бе установено, че дружеството е променило собственика си, без да уведоми за това Комисията, и че един от новите собственици има връзки с държавата и с Китайската комунистическа партия.

(67)

По отношение на критерий 2 във връзка със счетоводството, счетоводната документация на дружеството не е била достатъчно пълна, за да бъде одитирана правилно, и не е водена в съответствие нито с китайските, нито с международните счетоводни стандарти.

(68)

По отношение на критерий 3 дружеството не успя да докаже, че няма съществени изкривявания, пренесени от системата с непазарна икономика във връзка с вземането на земя под наем и съответните дълготрайни активи.

(69)

По отношение на критерий 4 дружеството не успя да докаже, че спрямо него е било приложено законодателството относно собствеността, тъй като не бе в състояние да предостави доказателства във връзка с промяната на собствеността от основаването на дружеството през 2010 г.

(70)

По отношение на критерий 5 дружеството не бе в състояние да докаже в своята счетоводна документация, че обменът на чуждестранна валута се е извършвал по пазарния курс.

(71)

Комисията оповести констатациите си пред засегнатия производител износител, органите в засегнатата държава и пред промишлеността на Съюза. На заинтересованите страни бе дадена възможност да представят становищата си относно констатациите и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Комисията взе предвид представените становища. Тя уведоми заинтересованите страни за окончателното си решение относно предоставянето на ТДПИ.

(72)

След оповестяване на заключенията от оценката за ТДПИ не бяха получени коментари от заинтересованите страни. Заключението за отказ да се предостави ТДПИ на дружеството Lisheng следователно остава непроменено.

3.1.1.2.   Производители износители, на които не е предоставено ТДПИ

3.1.1.2.1.   Държава аналог

(73)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, бе определена въз основа на цената или на формираната стойност в трета държава с пазарна икономика. За тази цел трябваше да бъде избрана трета държава с пазарна икономика.

(74)

Освен в Индия, Съединените американски щати, Норвегия, Турция и Иран, посочени в известието за започване, Комисията се опита да установи производители на разглеждания продукт в Бразилия и Корея. Въз основа на получените сведения Комисията поиска от десет известни производители на сходния продукт да предоставят информация. Двама производители в Съединените американски щати и един производител в Норвегия отговориха на въпросника за производители от държавата аналог. Освен това Комисията проучи информацията, предоставена от тримата включени в извадката индийски производители.

(75)

Обстоятелствата в Индия бяха разгледани в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, в който се предвижда, че „когато е уместно, се използва трета страна с пазарна икономика, обект на същото разследване“. Поради тази причина в известието за започване Комисията уведоми заинтересованите страни, че временно е избрала Индия като подходяща държава аналог, и прикани заинтересованите страни да представят коментари.

(76)

CCCME и сдружението на несвързаните вносители заявиха, че срокът на прилагането на раздел 15 от Протокола за присъединяване на КНР към СТО е изтекъл след 11 декември 2016 г. Поради това изборът на държава аналог вече не е оправдан и Комисията следва да използва цените и разходите на вътрешния пазар на китайските производители, за да се установи наличието на дъмпинг. В това отношение Комисията отбелязва, че само един от петимата включени в извадката производители износители действително е предоставил информация за цените и разходите на вътрешния пазар. Във всеки случай Комисията припомня, че съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент нормалната стойност бе определена въз основа на данни от държава аналог. По тази причина твърдението бе отхвърлено.

(77)

Жалбоподателят отново изрази своето възражение срещу избора на Индия като държава аналог. Жалбоподателят заяви, че изборът на Индия не е подходящ поради prima facie доказателства за дъмпинг, предполагаеми различия в производствения процес между производителите в Индия и в КНР, предполагаеми експортни субсидии и нарушения на пазара, които засягат цената на желязната руда.

(78)

Комисията провери твърдението, че Индия не е подходящ избор поради prima facie доказателства за наличие на дъмпинг. Комисията отбеляза, че prima facie доказателства за наличие на дъмпинг не дават никаква информация за нормалната стойност, а за потенциална разлика между нормалната стойност и експортната цена в Индия. Освен това разследването не потвърди твърдението за дъмпинг от страна на разглеждания продукт в Индия. По тази причина твърдението бе отхвърлено.

(79)

Комисията провери твърдението, че Индия не е подходящ избор, тъй като производителите в КНР са автоматизирали своите производствени линии и използват технологии, които са по-близки до тези, използвани от производителите в САЩ и Норвегия. Контролните посещения, проведени от Комисията, показаха, че производителите от Индия и КНР са започнали да автоматизират своите производствени линии, но като цяло в двете държави производството е продължило да се извършва основно на ръка. Поради това Комисията не намери доказателства, че е налице разлика в производствените процеси. По тази причина твърдението бе отхвърлено.

(80)

Комисията провери твърдението, че изборът на Индия не е подходящ поради предполагаемото наличие на експортни субсидии. Комисията отбеляза, че експортните субсидии са пряко свързани с експортните цени, а не с нормалната стойност, и жалбоподателят не представи доказателства, че те биха оказали отражение върху нормалната стойност. По тази причина твърдението бе отхвърлено.

(81)

Комисията разгледа твърдението, че изборът на Индия не е уместен поради нарушения на пазара, които засягат цената на желязната руда. По време на своето разследване Комисията установи, че включените в извадката индийски производители са използвали необработен чугун, а не желязна руда. Освен това евентуалното отражение на нарушенията на пазара на желязна руда върху продуктите надолу по веригата — в т.ч. необработения чугун и разглеждания продукт, не можа да бъде подкрепено с доказателства по време на настоящото разследване. По тази причина твърдението бе отхвърлено.

(82)

Комисията припомни, че Индия бе използвана като държава аналог в рамките на антидъмпинговата процедура, довела до налагането на антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР през 2005 г. В Индия и Китайската народна република равнището на икономическо развитие е сходно. Както бе признато от CCCME, сдружението на несвързаните вносители и жалбоподателя, Индия разполага с представителни продажби на вътрешния пазар. Конкуренцията на вътрешния пазар е голяма.

(83)

Поради това на този етап Комисията стигна до заключението, че Индия е подходяща държава аналог съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

3.1.1.2.2.   Нормална стойност (държава аналог)

(84)

Нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, бе определена въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие производители в държавата аналог, в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(85)

Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на всеки включен в извадката производител износител е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар са представителни, ако общият обем на продажбите на сходния продукт на независими клиенти на вътрешния пазар в държавата аналог е представлявал най-малко 5 % от общия обем на продажбите на разглеждания продукт за износ за Съюза на всеки производител износител през разследвания период. Въз основа на това бе установено, че общият обем на продажбите на сходния продукт на вътрешния пазар на държавата аналог е бил представителен.

(86)

Комисията установи кои видове на продукта, произвеждани и продавани на вътрешния пазар от включените в извадката индийски производители, са идентични или сравними с видовете на продукта, продавани за износ за Съюза от производителите износители.

(87)

Някои видове на продукта, изнасяни от КНР за Съюза, не можаха да бъдат съпоставени с видовете на продукта, произвеждани в държавата аналог. В тези случаи Комисията определи нормалната стойност, като изчисли среднопретеглена нормална стойност за всички видове на продукта, за които са използвани едни и същи суровини (пластичен или сив чугун).

(88)

В останалите случаи нормалната стойност бе определена въз основа на среднопретеглена стойност по видове на продукта на нормалните стойности, изчислени за всеки от включените в извадката индийски производители, както е изложено в съображения 99—102.

3.1.2.   Експортна цена

(89)

Включените в извадката производители износители са изнасяли за Съюза директно за независими клиенти. В съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент експортната цена е действително платената или подлежаща на плащане цена за разглеждания продукт, когато той се изнася за Съюза.

3.1.3.   Сравнение

(90)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на включените в извадката производители износители на базата на цена франко завода.

(91)

Когато това бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за транспорт (между 1 и 5 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), застраховане (между 0 и 0,2 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), разходи за обработка, товарене и допълнителни разходи (между 0,2 и 2,5 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), разходи за опаковане (между 0 и 3 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), кредити (между 0 и 1 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни) и банкови такси (между 0,1 и 0,2 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни).

3.1.4.   Дъмпингови маржове

(92)

За включените в извадката производители износители Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт в държавата аналог (вж. съображения 86—88) със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(93)

Въз основа на това временните среднопретеглени дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Таблица 1

Дъмпингови маржове, извадка

Дружество

Временен дъмпингов марж (%)

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.

39,1

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.

42,8

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.

28,9

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.

33,1

(94)

За оказалите съдействие производители износители, невключени в извадката, Комисията изчисли среднопретегления дъмпингов марж в съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент.

(95)

Въз основа на това временният дъмпингов марж на оказалите съдействие производители износители, невключени в извадката, е 33,1 %.

(96)

По отношение на всички други производители износители в КНР Комисията определи дъмпинговите маржове въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент. За тази цел Комисията определи степента на съдействие на производителите износители. Степента на съдействие представлява обемът на износа на оказалите съдействие производители износители за Съюза, изразен като процент от общия обем на износа — както е отчетен в статистическите данни за вноса от Евростат — от засегнатата държава за Съюза.

(97)

Степента на съдействие е била висока, тъй като вносът от оказалите съдействие производители износители е представлявал около 60 % от общия износ за Съюза по време на разследвания период и секторът на разглеждания продукт се е оказал силно фрагментиран — общо седемдесет и осем производители износители са заявили своя интерес при изготвянето на извадката. Въз основа на това Комисията реши да основе дъмпинговия марж за всички други дружества на равнището на най-високия дъмпингов марж на включените в извадката дружества.

(98)

Временните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, са, както следва:

Таблица 2

Дъмпингови маржове, всички дружества

Дружество

Временен дъмпингов марж (%)

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

39,1

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

42,8

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

28,9

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

33,1

Други оказали съдействие дружества

33,1

Всички други дружества

42,8

3.2.   Индия

3.2.1.   Нормална стойност

(99)

Комисията провери трите индийски дружества/групи от производители износители. Едната група се състои от един производител и едно свързано дружество, а другата — от двама производители износители.

(100)

Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на вътрешния пазар на всяка от трите включени в извадката групи от производители износители е представителен в съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар са представителни, ако общият обем на продажбите на сходния продукт на независими клиенти на вътрешния пазар за всеки производител износител е представлявал най-малко 5 % от общия обем на продажбите му на разглеждания продукт за износ за Съюза по време на разследвания период.

(101)

С изключение на един вид на продукта, продаван само от един производител износител, за който Комисията е използвала цената, прилагана при обичайни търговски условия, всички останали видове на продукта от трите групи производители износители не са били продавани в представителни количества на вътрешния пазар. По този начин Комисията формира нормалната стойност за всички видове на продукта, с изключение на един, в съответствие с член 2, параграфи 3 и 6 от основния регламент.

(102)

Нормалната стойност бе формирана чрез добавяне на посочените по-долу елементи към средните производствени разходи за сходния продукт на включените в извадката групи от производители износители по време на разследвания период:

а)

среднопретеглените разходи за продажба, общи и административни разходи (ПОАР), направени от включените в извадката групи от производители износители при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, по време на разследвания период; както и

б)

среднопретеглената печалба, реализирана от включените в извадката групи от производители износители при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, при обичайни търговски условия, по време на разследвания период.

3.2.2.   Експортна цена

(103)

Включените в извадката групи от производители износители са изнасяли за Съюза директно за независими клиенти. Поради това в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент експортната цена е действително платената или подлежаща на плащане за разглеждания продукт цена, когато той е изнасян за Съюза.

3.2.3.   Сравнение

(104)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на включените в извадката групи от производители износители на базата на цената франко завода.

(105)

Когато това бе обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за транспорт (между 0 и 4,4 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), застраховане (между 0 и 0,04 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), разходи за обработка, товарене и допълнителни разходи (между 0,1 и 1,8 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), разходи за обработка на товари, навло и вносни такси в Съюза (между 0 и 0,4 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), разходи за кредити (между 0,3 и 1,5 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), разходи за опаковане (между 1,3 и 2,4 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), банкови такси (между 0 и 0,2 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни), други надбавки (между 0 и 0,4 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни) и комисиони (между 0 и 6,5 % в зависимост от отчетените от дружеството и проверени данни).

3.2.4.   Дъмпинг

(106)

За включените в извадката групи от производители износители Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност за всеки вид на сходния продукт със среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(107)

Въз основа на това Комисията временно установи, че няма дъмпинг за включените в извадката групи от производители износители от Индия. Вследствие на това Комисията не установи временен дъмпинг за оказалите съдействие производители износители, невключени в извадката, в съответствие с член 9, параграф 6 от основния регламент, нито временен дъмпинг за всички други производители износители от Индия, тъй като износът на оказалите съдействие индийски производители износители представлява много голям дял (около 85 %) от общия обем на износа от Индия за Съюза.

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(108)

В началото на разглеждания период 24 производители са произвеждали сходния продукт в Съюза. Четири от тях са прекратили производството си по време на разглеждания период, в резултат на което по време на разследвания период дейност са извършвали 20 производители от Съюза. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(109)

Сдружението на вносителите заяви, че шестима производители от Съюза не са били включени в списъка с производителите от Съюза. Жалбоподателите посочиха, че двама от тези производители не са произвеждали разглеждания продукт, един производител е прекратил дейността си преди разглеждания период, производството на един производител вече е включено в списъка и жалбоподателите не са разполагали с пълна информация за един производител. Жалбоподателите включиха един допълнителен производител от Съюза в списъка на производителите от Съюза, което отразява общия брой производители в предходното съображение.

(110)

Въз основа на цялата налична информация относно промишлеността на Съюза, като жалбата, проверените отговори на въпросника, изпратени от включените в извадката производители от Съюза, и проверените данни, предоставени от жалбоподателите, Комисията определи общото производство на Съюза по време на разследвания период на около 360 хиляди тона.

(111)

Както е посочено в съображение 13, в извадката бяха включени трима производители от Съюза, представляващи 48 % от общото производство на Съюза и 43 % от общите продажби на Съюза на сходния продукт.

4.2.   Потребление на Съюза

(112)

Комисията определи потреблението на Съюза въз основа на данните на Евростат за вноса, на проверените данни, предоставени от жалбоподателите, и на проверените данни за продажбите, предоставени от включените в извадката производители от Съюза.

(113)

Потреблението на Съюза на чугунени изделия се е променяло, както следва:

Таблица 3

Потребление на Съюза (MT)

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Общо за Съюза Потребление (МТ)

584 903

584 235

557 067

539 933

Индекс

100

100

95

92

Източник: Евростат, проверени данни, предоставени от жалбоподателите, и отговори на въпросника.

(114)

През разглеждания период потреблението на Съюза е намаляло постепенно с 8 %. Пазарът на чугунени изделия зависи от търсенето, повлияно главно от секторите на водоснабдяването и канализацията, които зависят от цялостното икономическо развитие в Съюза.

4.3.   Внос от КНР

4.3.1.   Кумулативна оценка на въздействието на вноса от засегнатите държави

(115)

Комисията провери дали вносът на чугунени изделия с произход от засегнатите държави следва да се оценява кумулативно в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент.

(116)

Тъй като не бе установен дъмпинг от страна на Индия, Комисията счете, че въздействието на този внос не може да бъде оценявано заедно с дъмпинговия внос от КНР.

4.3.2.   Обем и пазарен дял на вноса от КНР

(117)

Комисията определи обема на вноса въз основа на данни от Евростат. Пазарният дял на вноса беше установен чрез сравнение между обемите на вноса с потреблението на Съюза, както е посочено в съображение 113, таблица 3.

(118)

Вносът на чугунени изделия в Съюза от КНР се е променял, както следва:

Таблица 4

Обем на вноса (в MT) и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Обем на вноса от КНР (в тонове)

126 790

157 728

152 494

147 186

Индекс

100

124

120

116

Пазарен дял (%)

21,7

27,0

27,4

27,3

Индекс

100

125

126

126

Източник: Евростат, проверени данни, предоставени от жалбоподателите, и отговори на въпросника.

(119)

Обемът на вноса от КНР за Съюза се е увеличил с 16 % през разглеждания период. След 24-процентно увеличение между 2013 и 2014 г. през 2015 г. вносът от КНР е намалял с 4 процентни пункта и с още 4 процентни пункта през разследвания период.

(120)

Успоредно с това делът на вноса от КНР на пазара на Съюза се е увеличил от 21,7 % през 2013 г. на 27,3 % през разследвания период.

(121)

CCCME изрази загриженост по отношение на надеждността на данните за вноса. Представителите ѝ заявиха, че жалбоподателите са използвали данни от Евростат, които не съответстват изцяло на определението на разглеждания продукт.

(122)

Комисията отбелязва, че в жалбата си жалбоподателите обясняват метода, по който са получили данните за вноса конкретно за разглеждания продукт, като са използвали данните на Евростат. При липсата на по-надежден метод и данни за определяне на обема на вноса на разглеждания продукт от КНР Комисията основа преценката си на този метод, като използва данни на Евростат, без да вземе предвид данните относно решетките за канали. Освен това CCCME не предостави никакви алтернативни данни. Поради това твърдението бе отхвърлено.

4.3.3.   Цени на вноса от КНР и подбиване на цените

(123)

Комисията установи цените на вноса по данни на Евростат.

(124)

Средната цена на вноса в Съюза от КНР се е променяла, както следва:

Таблица 5

Цени на вноса (EUR/тон)

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Цена на вноса от КНР

1 088

1 123

1 247

1 136

Индекс

100

103

115

104

Източник: данни на Евростат.

(125)

Средните цени на вноса от КНР са се увеличили с 4 % през разглеждания период. След отбелязаното между 2013 и 2015 г. увеличение в размер на 15 %, между 2015 г. и разследвания период е настъпил спад от 11 процентни пункта.

(126)

Тъй като тези данни се основават на статистическите данни за вноса и подробният продуктов асортимент не е известен, промяна на цените не е напълно надеждна.

(127)

Комисията определи подбиването на цените по време на разследвания период, като сравни:

(1)

среднопретеглените продажни цени на тримата включени в извадката производители от Съюза по вид на продукта за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода; както и

(2)

съответните среднопретеглени цени за всеки вид на продукта на вноса от петимата включени в извадката производители от КНР към първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF, със съответните корекции за митата в размер на 1,7 % за продуктите от сив чугун и 2,7 % — за продуктите от пластичен чугун.

(128)

Комисията извърши сравнението на цените поотделно за всеки вид на продукта по отношение на сделки на едно и също ниво на търговия, при необходимост със съответните корекции и след приспадането на направените намаления и отстъпки. Резултатът от сравнението бе изразен като процент от оборота на тримата включени в извадката производители от Съюза по време на разследвания период. То показа, че маржовете на подбиване на цените са варирали от 35,4 % до 42,7 %.

4.4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.4.1.   Общи бележки

(129)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза бе направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза по време на разглеждания период.

(130)

Както е посочено в съображение 12, за определянето на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, бе използвана извадка.

(131)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата.

(132)

Комисията оцени макроикономическите показатели (производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, заетост, растеж, производителност, размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг) на базата на информацията, предоставена от жалбоподателите и от производителите от Съюза. Данните се отнасяха за всички производители от Съюза.

(133)

Сдружението на несвързаните вносители заяви, че макроикономическите показатели сочат като цяло положително и стабилно състояние на промишлеността на Съюза. Данните отразяват общ спад в европейското търсене на продукта, предмет на разследването, което не следва да се приписва на вноса от КНР и Индия.

(134)

Комисията провери данните за макроикономическите показатели, предоставени от жалбоподателите. Данните за промишлеността на Съюза като цяло се основават на действителните данни за жалбоподателите и производителите, подкрепили жалбата, и на проверени оценки, предоставени от жалбоподателите по отношение на останалата част от промишлеността на Съюза.

(135)

Въз основа на това Комисията счете, че наборът от макроикономически данни е представителен за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(136)

Комисията направи оценка на микроикономическите показатели (средни единични продажни цени, разходи за единица продукция, разходи за труд, материални запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите) въз основа на надлежно проверените данни в отговорите на въпросника, предоставени от включените в извадката производители от Съюза. Данните се отнасяха до включените в извадката производители от Съюза.

4.4.2.   Макроикономически показатели

4.4.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(137)

През разглеждания период общото производство, производственият капацитет и използването на капацитета в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 6

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Производствен обем (в тонове)

378 424

390 209

362 881

361 561

Индекс

100

103

96

96

Производствен капацитет (в тонове)

697 794

688 543

665 308

669 176

Индекс

100

99

95

96

Използване на капацитета (%)

54,2

56,7

54,5

54,0

Индекс

100

104

100

99

Източник: проверени данни, предоставени от жалбоподателите, и отговори на въпросника.

(138)

Обемът на производството на промишлеността на Съюза е намалял с 4 % през разглеждания период. След незначително увеличение между 2013 и 2014 г. обемът на производство през 2015 г. е намалял със 7 процентни пункта и е останал стабилен през разследвания период.

(139)

Спадът в обема на производството между 2014 г. и разследвания период е бил предизвикан от спада в потреблението на пазара на Съюза, както е обяснено в съображение 113 (таблица 3), както и от нарастващия обем на дъмпингов внос от КНР.

(140)

Представените данни за производствения капацитет на промишлеността на Съюза се отнасят до техническия капацитет, което означава, че са отчетени корекциите, които в съответния отрасъл се считат за стандартни — по отношение на времето за настройка, поддръжка, изчакване и други обичайни прекъсвания на производството.

(141)

С оглед на това от 2013 до 2015 г. производственият капацитет е намалял с 5 процентни пункта, след което е отбелязал леко увеличение от 1 процентен пункт.

(142)

Тъй като обемът на производството и производственият капацитет са следвали приблизително една и съща тенденция на намаляване, използването на капацитета е останало стабилно през разглеждания период. Като цяло през разглеждания период използването на капацитета е останало на много ниски равнища.

4.4.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(143)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 7

Обем на продажбите и пазарен дял

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Обем на продажбите на пазара на Съюза (в тонове)

355 353

343 683

320 748

317 276

Индекс

100

97

90

89

Пазарен дял (%)

60,8

58,8

57,6

58,8

Индекс

100

97

95

97

Източник: проверени данни, предоставени от жалбоподателите, и отговори на въпросника.

(144)

Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял с 11 % по време на разглеждания период.

(145)

Подобно на развитието на обема на производството, спадът в количеството на продажбите между 2014 г. и разследвания период е бил предизвикан от спада в потреблението на пазара на Съюза, както е обяснено в съображение 113, както и от нарастващия обем на дъмпингов внос от КНР.

(146)

Поради нарастването на вноса от КНР на пазар, характеризиращ се с намаляващо потребление, пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 3 %.

4.4.2.3.   Растеж

(147)

От 2013 г. до разследвания период потреблението в Съюза постепенно е намаляло с 8 %, или с почти 46 000 тона. Този спад е оказал отрицателно въздействие върху продажбите и производството на промишлеността на Съюза, както и върху заетостта.

4.4.2.4.   Заетост и производителност

(148)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 8

Заетост и производителност

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Брой на наетите лица

3 123

3 288

2 929

2 910

Индекс

100

105

94

93

Производителност (тона/ЕПРБ)

121,2

118,7

123,9

124,2

Индекс

100

98

102

103

Източник: проверени данни, предоставени от жалбоподателите, и отговори на въпросника.

(149)

Равнището на заетост в промишлеността на Съюза е намаляло със 7 % през разглеждания период. Това намаление е настъпило вследствие на спада на обема на производството с 4 % поради свиване на търсенето и поради все по-големите количества на дъмпинговия внос от КНР.

4.4.2.5.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(150)

Дъмпинговият марж от КНР е бил значително над нивото de minimis. Въздействието на равнището на действителните дъмпингови маржове върху промишлеността на Съюза е значително, като се имат предвид обемът и цените на вноса от КНР.

(151)

През 2005 г. Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои отливки с произход от КНР (4). Тези мерки бяха отменени през септември 2011 г. (5) Събраните по време на настоящото разследване данни сочат, че по време на разглеждания период дъмпингът отново се е появил в Съюза.

4.4.3.   Микроикономически показатели

4.4.3.1.   Цени и влияещи на цените фактори

(152)

През разглеждания период среднопретеглените единични продажни цени на тримата включени в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Продажни цени в Съюза

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Средна продажна цена (EUR/тон)

1 595

1 567

1 536

1 511

Индекс

100

98

96

95

Производствени разходи за единица продукция (EUR/тон)

1 511

1 500

1 480

1 464

Индекс

100

99

98

97

Източник: проверени отговори на въпросника.

(153)

През разглеждания период средните продажни цени на включените в извадката производители от Съюза са се понижили с 5 %, а средните разходи за единица продукция — с 3 %.

(154)

С цел да ограничат загубата на пазарен дял и да са в състояние да се конкурират с дъмпинговия внос на ниски цени от КНР, производителите от Съюза са били принудени да понижат значително продажните си цени. Понижението на цените превишава намалението на производствените разходи, което се дължи главно на спада на цените на суровините през разглеждания период.

4.4.3.2.   Разходи за труд

(155)

През разглеждания период средните разходи за труд на тримата включени в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Средни разходи за труд на наето лице

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Средни разходи за труд (в евро)

56 018

55 789

57 977

57 501

Индекс

100

100

103

103

Източник: проверени данни, предоставени от жалбоподателите, и отговори на въпросника.

(156)

Средните разходи за труд на наето лице са се увеличили с 3 % през разглеждания период.

4.4.3.3.   Материални запаси

(157)

През разглеждания период равнищата на запасите на тримата включени в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Материални запаси

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Запаси в края на периода (в тонове)

29 456

36 406

33 824

32 971

Индекс

100

124

115

112

Източник: проверени отговори на въпросника.

(158)

Равнището на запасите в края на периода на включените в извадката трима производители от Съюза се е увеличило с 12 % през разглеждания период. Увеличението за периода 2013—2014 г. е било причинено от увеличението в обема на производството, докато продажбите на пазара на Съюза са се понижили.

(159)

Основната причина за увеличението на материалните запаси е била, че макар промишлеността на Съюза да е ограничила обема на производството си, обемът на продажбите е намалял по-бързо, тъй като промишлеността на Съюза е загубила пазарен дял в полза на китайския внос.

4.4.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(160)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на тримата включени в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 12

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота от продажбите)

5,3

4,3

3,7

3,1

Индекс

100

81

69

59

Паричен поток (в хиляди евро)

34 956

15 206

22 551

21 672

Индекс

100

44

65

62

Инвестиции (в хиляди евро)

47 996

47 287

46 781

43 991

Индекс

100

99

97

92

Възвръщаемост на инвестициите (%)

35,6

30,4

28,3

31,2

Индекс

100

86

80

88

Източник: проверени отговори на въпросника.

(161)

Комисията определи рентабилността на тримата включени в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби.

(162)

През последните десет години промишлеността на Съюза е отбелязала постепенно понижение на печалбата. Докато през 2006 г. рентабилността на производителите от Съюза е била около 10 %, през първата година от разглеждания период тя е била само 5,3 % и през целия период е продължила да се влошава. Рентабилността на трите включени в извадката дружества е намаляла с 41 % през разглеждания период.

(163)

Тази отрицателна тенденция е била причинена от намаляващото количество на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза на цени, които са се понижавали по-бързо от производствените разходи през разглеждания период.

(164)

Нетният паричен поток представлява способността на производителите от Съюза да самофинансират дейностите си. През разглеждания период паричният поток е намалял с 38 %. След 56-процентния спад между 2013 и 2014 г. вследствие на ръст в производството в сравнение с 2013 г., докато продажбите са намалявали, през 2015 г. паричният поток се е подобрил. Независимо от това по време на разследвания период отрицателната тенденция е продължила с относително слабо намаление.

(165)

Инвестициите са нетната балансова стойност на активите. Между 2013 и 2015 г. те са отбелязали спад с 3 процентни пункта, а след това рязко са намалели през разследвания период с 5 процентни пункта. Като цяло през разглеждания период инвестициите са намалели с 8 %. Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите, която отразява равнището на амортизация на активите. През разглеждания период тя е намаляла с 12 %. След отбелязания между 2013 и 2015 г. постоянен спад, повлиян от значителен спад в продажбите, тя се е подобрила до известна степен през разследвания период. Този аспект обаче сам по себе си не е показателен за състоянието на промишлеността на Съюза. Активите на промишлеността на Съюза са почти напълно амортизирани и следователно нетната им стойност е ниска, което води до изкуствено висока възвръщаемост на инвестициите.

(166)

Слабите финансови резултати на промишлеността на Съюза между 2013 г. и разследвания период са ограничили способността ѝ за привличане на капитал. Секторът за производство на чугунени изделия е капиталоемък отрасъл и се характеризира с редовни значителни инвестиции на всеки 15 до 20 години за обновяване на машини, необходими за производствения процес. Производствените съоръжения на промишлеността на Съюза остаряват бързо и тя се нуждае от значителни и дългосрочни инвестиции, за да може да продължи дейността си. Възвръщаемостта на инвестициите по време на разглеждания период не е достатъчна, за да покрие такива съществени инвестиции.

4.4.4.   Заключение относно вредата

(167)

Проверката на посочените по-горе фактори показва, че между 2013 г. и разследвания период промишлеността на Съюза е намалила производството си (– 4 %) и е загубила част от пазарния си дял. Четири леярни в Съюза са прекратили дейността си по време на разглеждания период.

(168)

Освен това рентабилността на производителите от Съюза е намаляла почти наполовина и е достигнала много ниски стойности между 2013 г. и разследвания период.

(169)

Освен това други показатели за вредата, като например капацитетът (– 4 %), обемът на продажбите в Съюза (– 11 %) и заетостта (– 7 %), са отбелязали отрицателна тенденция през разглеждания период.

(170)

Въз основа на гореизложеното на този етап Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(171)

В съответствие с член 3, параграф 6 от основния регламент Комисията проучи дали дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза. В съответствие с член 3, параграф 7 от основния регламент Комисията също така проучи дали е възможно по същото време и други известни фактори да са нанесли вреда на промишлеността на Съюза.

(172)

Комисията се увери, че вредата, евентуално причинена от други фактори, различни от дъмпинговия внос от КНР, не се приписва на дъмпинговия внос. Тези фактори са: вносът от други трети държави, равнището на износа на производителите от Съюза, свиването на търсенето, конкуренцията между производителите в Съюза, управлението на промишлеността на Съюза и твърдяно сегментиране на пазара на Съюза.

5.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(173)

Цените на дъмпинговия внос от КНР значително са подбивали цените на промишлеността на Съюза по време на разследвания период, като маржовете на подбиване на цените са варирали от 35,4 % до 42,7 %, което е довело до намаляване на пазарните дялове и печалбата за промишлеността на Съюза (от 5,3 % през 2013 г. на 3,1 % по време на разследвания период). На практика по време на разглеждания период промишлеността на Съюза е загубила 11 % от обема на продажбите си на пазар, намалял с 8 %, докато обемът на вноса от КНР се е увеличил с 16 %.

(174)

Като цяло по време на разглеждания период загубата на пазарен дял от страна на промишлеността на Съюза в размер на 2,1 процентни пункта е компенсирана от увеличение на пазарния дял на дъмпинговия внос от КНР с 5,6 процентни пункта.

5.2.   Въздействие на други фактори

5.2.1.   Внос от трети държави

(175)

През разглеждания период обемът на вноса от други трети държави се е променял, както следва:

Таблица 13

Внос от трети държави

Държава

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Индия

Обем (в тонове)

37 917

51 561

51 452

46 004

Индекс

100

136

136

121

Пазарен дял (%)

6,5

8,8

9,2

8,5

Средна цена

945

1 027

1 055

976

Индекс

100

109

112

103

Други трети държави

Обем (в тонове)

64 843

31 263

32 373

29 468

Индекс

100

48

50

45

Пазарен дял (%)

11,1

5,4

5,8

5,5

Средна цена

928

1 702

1 770

1 795

Индекс

100

183

190

193

Общо за всички трети държави, с изключение на КНР

Обем (в тонове)

102 759

82 824

83 825

75 471

Индекс

100

81

82

73

Пазарен дял (%)

17,6

14,2

15,0

14,0

Средна цена

922

1 269

1 317

1 282

Индекс

100

138

143

139

Източник: Евростат, проверени данни, представени от жалбоподателите.

(176)

През разглеждания период обемът на вноса от други държави, различни от КНР, е намалял с 27 %, като от 102 759 тона през 2013 г. е спаднал на 75 471 тона по време на разследвания период. Пазарният дял на този внос е спаднал с 20 %. По-голямата част от този внос е с произход от Индия (61 % по време на разследвания период). По време на разследвания период вносът от трети държави е представлявал около 34 % от целия внос в Съюза, като през същия период вносът от Индия е бил около 21 %.

(177)

През разглеждания период обемът на вноса от Индия се е увеличил с 19 %, като от 37 917 тона през 2013 г. е достигнал 46 004 тона по време на разследвания период. Пазарният дял на Индия се е увеличил с 30 % — от 6,5 % през 2013 г. на 8,5 % по време на разследвания период.

(178)

През разглеждания период КНР е увеличила пазарния си дял отчасти за сметка на промишлеността на Съюза и отчасти — за сметка на трети държави, различни от Индия, макар да не може да се изключи хипотезата, че Индия също е увеличила пазарния си дял поне отчасти за сметка на промишлеността на Съюза.

(179)

Освен това цените на вноса от Индия са подбивали цените на промишлеността на Съюза по време на разследвания период на равнища, сходни с тези на цените на китайския внос (между 40 % и 50 %). Ако за база се използва количеството в тонове, цените на китайския внос са били средно по-високи от индийските цени през разглеждания период. Въпреки това тази разлика в цените не е показателна, тъй като продуктовият асортимент на износа от Индия и КНР е различен. В действителност от Индия за ЕС се изнася основно сив чугун, а от КНР — предимно пластичен чугун. Поради по-голямата крехкост на сивия чугун за направата на продукт от сив чугун и за да се постигне същият резултат, е необходимо по-голямо количество материал, отколкото за продукт, изработен от пластичен чугун. Следователно продуктите от сив чугун са по-тежки, но цените за единица от разглеждания продукт са сходни.

(180)

Тъй като индийският внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза, той е допринесъл за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза. Неговият обем и пазарен дял обаче (8,5 % пазарен дял по време на разследвания периода, в сравнение с 27,3 % за КНР) са били доста по-ниски. По-специално вносът от КНР по време на разследвания период (147 186 тона) е много по-значим и е повече от три пъти по-голям от вноса от Индия през същия период (46 004 тона). Следователно индийският внос не е прекъснал причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата за промишлеността на Съюза и отражението му върху вредата, понесена от промишлеността на Съюза, е незначително.

(181)

Анализ на данните от Евростат показа, че цените на вноса от други държави, различни от Индия и КНР, са се увеличили през разглеждания период и са достигнали равнища, които са по-високи от тези на цените на промишлеността на Съюза по време на разследвания период, докато в същото време обемът на вноса е намалял с 55 % през разглеждания период (от 64 843 тона на 29 468 тона) (6). Следователно този внос не би могъл да нанесе вреда на промишлеността на Съюза.

(182)

Комисията анализира кумулативно и вноса от държави, различни от КНР. Обемът на вноса е намалял с 27 %, а средната цена се е увеличила с 39 % и е била значително по-висока от цените на вноса от КНР. Следователно вносът от всички държави, различни от КНР, не е прекъснал причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата за промишлеността на Съюза и отражението му върху вредата, понесена от промишлеността на Съюза, е незначително.

5.2.2.   Равнище на износа на промишлеността на Съюза

(183)

През разглеждания период обемът на износа на тримата включени в извадката производители от Съюза се е променял, както следва:

Таблица 14

Равнище на износа на включените в извадката производители от Съюза

 

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Разследван период

Обем на износа (в тонове)

14 030

16 015

19 363

19 842

Индекс

100

114

138

141

Средна цена (в евро)

1 452

1 509

1 463

1 443

Индекс

100

104

101

99

Източник: проверени отговори на въпросника.

(184)

През разглеждания период обемът и стойността на износа на производителите от Съюза за свързани и несвързани клиенти са се увеличили. Средната единична цена на износа за несвързани потребители остава далеч над средната единична цена на китайския внос. Експортните продажби на промишлеността на Съюза следователно не са допринесли за ниската степен на рентабилност и използване на капацитета на промишлеността на Съюза. Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че равнището на износа на промишлеността на Съюза не е допринесло за понесената вреда.

(185)

Сдружението на вносителите заяви, че всяко твърдение за съществена вреда, понесена от промишлеността на Съюза, се дължи най-вече на значително намаляване на износа от Съюза през разглеждания период.

(186)

Комисията отбеляза, че сдружението на вносителите използва за обосновката си данни на Евростат. Както е обяснено в съображение 36, разглежданият продукт е с бивш код по Евростат и следователно данните на Евростат не предоставят информация за определянето на разглеждания продукт.

(187)

Проверените данни от производителите от Съюза показаха увеличение в количеството на износа на продукта, предмет на разследването, както бе показано в таблица 14 в съображение 183.

(188)

Сдружението на вносителите не представи никакви аргументи, с които да опровергае проверените данни, предоставени от включените в извадката дружества, и поради това твърдението бе отхвърлено.

5.2.3.   Свиване на търсенето

(189)

Сдружението на вносители изказа твърдението, че вредата, понесена от промишлеността на Съюза, е свързана с пазарите в областта на строителните дейности, строителството на сгради и гражданското строителство, които все още не са напълно възстановени от икономическата криза. Освен това несигурните перспективи във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза са създали проблеми за промишлеността на Съюза. Сдружението на вносителите не предостави обаче убедителни доказателства в подкрепа на тези твърдения.

(190)

Освен това представителите на индийската промишленост заявиха, че жалбоподателите първоначално не са привели доказателства за наличие на пряка връзка между затварянето на леярни на производителите от Съюза (Aco, Dois Portos и EJ Access Systems) и натиска, упражняван от твърдения дъмпингов внос от КНР и Индия. Въпреки това затварянето на тези леярни е съвпаднало с увеличението на дъмпинговия внос от КНР, загубата на пазарен дял и спада в цените и рентабилността на промишлеността на Съюза.

(191)

Комисията отбеляза, че по време на разглеждания период потреблението в Съюза е намаляло с 8 %, продажбите на промишлеността на Съюза са намалели с 11 %, а китайският дъмпингов внос се е увеличил с 16 %. Поради това Комисията стигна до заключението, че дори да е можело да окаже въздействие върху вредата, понесена от промишлеността на Съюза по време на разследвания период, свиването на търсенето не би могло да наруши причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Китай и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза. Поради това Комисията отхвърли тези твърдения.

5.2.4.   Конкуренция между производителите от Съюза

(192)

Сдружението на вносителите заяви, че понесената от промишлеността на Съюза вреда е свързана с конкуренцията в Съюза от страна на производители, установени в държави членки от Източна Европа, която е причинила вреда на производителите, установени в държави членки в Западна Европа.

(193)

Жалбоподателите оспориха горното твърдение и заявиха, че производителите от Централна и Източна Европа не са се опитвали в голяма степен да се конкурират на пазарите на държавите членки от Западна Европа, тъй като те не са били привлекателни за тях с оглед на дъмпинговия внос от КНР.

(194)

Комисията отбеляза, че е налице търговия с чугунени изделия в рамките на Съюза, в т.ч. между държавите членки от Централна/Източна Европа и тези от Западна Европа. Тенденциите при търговията в рамките на Съюза през разглеждания период са били стабилни и следователно не може да са допринесли за вредата, понесена през същия период. Поради това твърдението бе отхвърлено.

5.2.5.   Управление на промишлеността на Съюза

(195)

Сдружението на вносителите заяви, че по-слабата позиция на промишлеността на Съюза се дължи на неефикасните решения, вземани от ръководния персонал, и на липсата на инвестиции в научноизследователска и развойна дейност.

(196)

Сдружението на вносителите не предостави никакви доказателства в подкрепа на тези твърдения. Поради това Комисията отхвърли тези твърдения.

5.2.6.   Сегментиране на пазара на Съюза

(197)

CCCME заяви, че съществуват значителни различия по отношение на продаваните видове на продукта в зависимост от географското местоположение на държавите членки, свързани основно с разделението между продукти от сив чугун и продукти от пластичен чугун. Клиентите във всяка държава членка, изглежда, трайно използват един от двата продукта. Промишлеността на Съюза е разделена според производството на сив чугун и производството на пластичен чугун; вносът от КНР се състои основно от продукти от пластичен чугун, докато вносът от Индия се състои основно от продукти от сив чугун. Промишлеността на Индия също повдигна този въпрос.

(198)

CCCME заяви, че вредата, понесена в държава членка, в която се продава предимно сив чугун, не може да бъде приписана на китайския внос на разглеждания продукт, тъй като продуктите не се конкурират помежду си.

(199)

Комисията отбелязва, че пазарът на Съюза е единен пазар, с общоевропейска норма и с национални стандарти, където са налице както търговия в рамките на Съюза, така и внос от други държави. Въпреки че е възможно да има предпочитание за сив или пластичен чугун, продажбите и производството не се основават изключително на вида чугун. Двата вида чугун имат една и съща крайна употреба и единият може да заменя другия. Поради това Комисията счита, че продуктите от сив чугун и тези от пластичен чугун са взаимозаменяеми продукти.

(200)

CCCME заяви освен това, че част от промишлеността на Съюза е специализирана в производството и продажбите на нестандартни продукти. Вносът не обхваща нестандартни продукти и вредата при тези продукти не може да бъде приписана на вноса от КНР или Индия.

(201)

Комисията използва система за класификация на продуктите, която даде възможност за сравнение на внасяните продукти със сходните продукти, произведени от промишлеността на Съюза. Ето защо разликите между продуктите са взети предвид при определянето на равнището на вредата. Поради това твърдението бе отхвърлено.

5.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(202)

Комисията временно установи причинно-следствена връзка между вредата, понесена от производителите от Съюза, и дъмпинговия внос от КНР.

(203)

Комисията направи разграничение и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносното въздействие на дъмпинговия внос.

(204)

Временната констатация е, че останалите установени фактори — като вноса от трети държави, експортните продажби на производителите от Съюза, свиването на търсенето, конкуренцията между производителите в Съюза, управлението на промишлеността на Съюза и твърдяното сегментиране на пазара на Съюза — не нарушават причинно-следствената връзка дори ако се вземе предвид тяхното евентуално комбинирано въздействие.

(205)

Въз основа на горепосоченото на този етап Комисията стигна до заключението, че съществената вреда, нанесена на промишлеността на Съюза, е причинена от дъмпинговия внос от КНР и че другите фактори, взети предвид поотделно или заедно, не са нарушили причинно-следствената връзка.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(206)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали независимо от наличието на вредоносен дъмпинг може да се направи категорично заключение, че приемането на мерки в конкретния случай не е в интерес на Съюза. Интересът на Съюза бе определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.

6.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(207)

Промишлеността на Съюза се състои от големи, малки и средни предприятия и по време на разглеждания период в нея са били заети пряко около 3 000 работници във връзка със сходния продукт. Производителите, които съставляват промишлеността на Съюза, са установени предимно в Белгия, Франция, Германия, Испания и Обединеното кралство, като малка част от производството се извършва в Хърватия, Чешката република, Финландия, Италия, Нидерландия, Полша, Словения и Швеция.

(208)

Осем производители от Съюза (двама от които са свързани помежду си) оказаха съдействие по време на разследването. Никой от известните производители не се противопостави на започването на разследването. Както беше доказано в раздел 4.4.4 по-горе при анализа на развитието на показателите за вредата от началото на разглеждания период, състоянието на цялата промишленост на Съюза се е влошило и дъмпинговият внос е оказал отрицателно въздействие върху нея.

(209)

Комисията очаква, че с налагането на временно антидъмпингово мито ще се възстановят условията на справедлива търговия на пазара на Съюза и ще се спре спадът на цените, което ще позволи на промишлеността на Съюза да възстанови изгубения си пазарен дял. Това ще доведе до повишаване на рентабилността на промишлеността на Съюза до равнищата, които се считат за необходими при този капиталоемък промишлен отрасъл.

(210)

Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос. Комисията припомня, че повечето от показателите за вредата са отбелязали отрицателна тенденция след началото на разглеждания период. По-специално сериозно са засегнати показателите за вредата, свързани с финансовите резултати на включените в извадката производители в Съюза, като рентабилност, паричен поток и възвръщаемост на инвестициите.

(211)

Поради това е важно цените да бъдат възстановени до равнище, което позволява на всички производители да работят в условията на справедлива търговия на пазара на Съюза. Ако не бъдат наложени мерки, е твърде вероятно икономическото и финансовото състояние на промишлеността на Съюза да продължи да се влошава.

(212)

Поради това Комисията стигна до временното заключение, че налагането на антидъмпингово мито ще е в интерес на промишлеността на Съюза. Налагането на каквито и да било антидъмпингови мерки би позволило на промишлеността на Съюза да се възстанови от констатирания ефект на вредоносния дъмпинг.

6.2.   Интерес на несвързаните вносители

(213)

Както е посочено в съображение 21, 28 вносители, 19 от които са членове на сдружението на вносителите, посочено в съображение 7, оказаха съдействие при разследването и трима от тях бяха включени в извадката. Оказалите съдействие вносители съставляват 62 % от вноса от КНР и Индия. Тримата включени в извадката вносители представляват 42 % от обема на вноса от всички оказали съдействие вносители. Тримата включени в извадката вносители заедно с останалите членове на сдружението на вносителите се противопоставят на налагането на мерки.

(214)

Сдружението на вносителите заяви, че приемането на антидъмпингови мерки не би било в интерес на Съюза, тъй като ще доведе до нарушаване на конкуренцията на пазара на Съюза и ще попречи на вноса на разглеждания продукт на пазара на Съюза предвид факта, че вносът от КНР и Индия представлява почти целият внос в Съюза.

(215)

Жалбоподателите се противопоставиха на този аргумент и отбелязаха, че налагането на антидъмпингови мерки би възстановило цените на промишлеността на Съюза до равнище, което позволява лоялна конкуренция, без да затваря пазара за внос от КНР и Индия и без да доведе до господстващо положение на пазара на Съюза за някой от производителите от Съюза.

(216)

Сдружението на вносителите заяви, че несвързаните вносители вече срещат сериозни трудности да осигурят адекватни доставки на продукта, предмет на разследването, на пазара на Съюза, поради вертикалната интеграция на производителите от Съюза, която ще се влоши, ако бъдат наложени антидъмпингови мерки.

(217)

Комисията установи, че промишлеността на Съюза продава на независими дистрибутори и не е вертикално интегрирана, както твърди сдружението на несвързани вносители. Понастоящем промишлеността на Съюза използва малка част от капацитета си и около 10 % от вноса е с произход от държави, различни от КНР и Индия, което означава, че вносителите биха могли да преминат към производството от Съюза или към друг внос. Поради това Комисията счита, че жалбоподателите биха могли да подсигурят сигурността на доставките при евентуално допълнително търсене.

(218)

Сдружението на вносителите заяви, че повечето несвързани вносители са МСП и имат ограничени възможности да приспособят своята дейност към налагането на антидъмпингови мерки.

(219)

Комисията направи оценка на твърденията на вносителите и на жалбоподателите и въз основа на данните към момента стигна до заключението, че вносителите добавят известна стойност в Съюза и не биха могли да компенсират дадено антидъмпингово мито без увеличение на цените. Комисията сравни средните продажни цени на вносителите и на промишлеността на Съюза и стигна до заключението, че има възможност за увеличаване на цените.

(220)

Въпреки че вносителите изтъкнаха, че за тях е трудно да преминат към алтернативни източници на доставки поради разходите за калъпи и сертифициране, Комисията счита, че това е възможно поради следната причина. Промишлеността на Съюза работи при 54 % използване на капацитета, а изглежда, че Индия, за която временно бе установено, че не упражнява дъмпинг, произвежда все по-големи количества пластичен чугун и поради това е потенциален източник на доставки наред с други държави, като Турция и Норвегия.

(221)

Комисията установи, че по отношение на заетостта ролята на вносителите е второстепенна. Докато тримата включени в извадката производители от Съюза осигуряват заетост на около 1 200 души персонал, при двамата включени в извадката вносители, които внасят от КНР, отнесени към разглеждания продукт могат да бъдат под 100 души.

(222)

Комисията стигна до заключението, че въз основа на наличната на този етап информация, която тя ще провери и след налагането на временните мерки, вероятното въздействие на мерките върху несвързаните вносители не е съществено и няма да надхвърли положителното въздействие на мерките върху промишлеността на Съюза.

6.3.   Интерес на ползвателите

(223)

Основните крайни ползватели на разглеждания продукт са доставчиците на обществени услуги. За ползвателите разглежданият продукт представлява само малка част от техните разходи за често големи инфраструктурни проекти.

(224)

Сдружението на вносителите изрази опасение, че налагането на антидъмпингови мерки ще доведе до покачване на цените в ущърб на крайните ползватели, които са предимно публични субекти. При все това крайните ползватели не могат да разчитат на цени, които са по-ниски от разходите, за сметка на промишлеността на Съюза.

(225)

Нито едно сдружение на ползватели или потребители не заяви своя интерес. Като се вземе предвид неоказването на съдействие от тяхна страна, Комисията стигна до заключението, че временното налагане на мерките няма да има значително отражение за тях.

6.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(226)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че на този етап от разследването не са налице основателни причини да се заключи, че налагането на временни мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР не е в интерес на Съюза.

7.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(227)

Въз основа на направените от Комисията заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза следва да бъдат наложени временни мерки, за да се предотврати по-нататъшното нанасяне на вреда на промишлеността на Съюза от дъмпинговия китайски внос. Що се отнася до Индия, тъй като не бе установен дъмпинг, няма да бъдат наложени временни мерки, но разследването ще продължи, докато се направят окончателни констатации.

7.1.   Равнище на отстраняване на вредата

(228)

За да определи равнището на мерките, Комисията най-напред определи размера на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(229)

Вредата би била отстранена, ако промишлеността на Съюза е в състояние да покрие производствените си разходи и преди облагане с данъци да реализира от продажбите на сходния продукт на пазара на Съюза печалба, която разумно може да се очаква при нормални условия на конкуренция за промишленост от този вид в отрасъла, а именно при липсата на дъмпингов внос.

(230)

За да определи печалбата, която разумно може да се очаква при нормални условия на конкуренция, Комисията разгледа печалбите, реализирани от несвързаните продажби, които се използват с цел да се определи равнището на премахване на вредата.

(231)

Целевата печалба бе временно определена на 5,3 % в съответствие с печалбите от несвързаните продажби през 2013 г. Тъй като през 2014 г. дъмпинговият внос съществено се е увеличил, след което се е стабилизирал, се счита, че равнището на печалбата от 2013 г. е отражение на това, което разумно може да се очаква при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос. След това Комисията определи равнището на отстраняване на вредата въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на оказалите съдействие включени в извадката производители износители от КНР, установена с цел изчисляване на подбиването на цената и съответно коригирана за разходите за вноса и за митата, и среднопретеглената невредоносна цена на сходния продукт, продаван от включените в извадката производители от Съюза на пазара на Съюза по време на разследвания период. Разликите, получени от това сравнение, бяха изразени като процент от среднопретеглената CIF стойност на вноса.

(232)

Равнището на отстраняване на вредата за „други оказали съдействие дружества“ и за „всички други дружества“ се определя по същия начин като дъмпинговия марж за тези дружества (вж. съображения 94—98).

7.2.   Временни мерки

(233)

Върху вноса на продукти от чугун с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки в съответствие с правилото за по-малкото мито, предвидено в член 7, параграф 2 от основния регламент. Комисията направи сравнение между равнището на отстраняване на вредата и дъмпинговите маржове. Размерът на митото следва да бъде определен на равнището на по-ниската от двете стойности — на дъмпинговия марж или на равнището на отстраняване на вредата.

(234)

Въз основа на гореизложеното ставките на временното антидъмпингово мито, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, следва да бъдат, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж (%)

Равнище на отстраняване на вредата (%)

Временно антидъмпингово мито (%)

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

70,7

25,3

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd.

39,1

59,9

39,1

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd.

42,8

80,7

42,8

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd.

28,9

77,8

28,9

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd.

33,1

73,5

33,1

Други оказали съдействие дружества

33,1

72,1

33,1

Всички други дружества

42,8

80,7

42,8

(235)

Посочените в настоящия регламент индивидуални ставки на антидъмпинговите мита за дружествата са установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват установеното по време на разследването положение по отношение на тези дружества. Тези ставки се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от КНР, произведен от посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, следва да се облага със ставката, приложима за „всички други дружества“. Индивидуалните ставки на антидъмпинговите мита не следва да се прилагат за този внос.

(236)

Дадено дружество може да поиска прилагането на тези индивидуални ставки на антидъмпинговите мита, ако впоследствие промени наименованието на правния си субект. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (7). То трябва да съдържа цялата съответна информация, която позволява да се докаже, че промяната не засяга правото на дружеството да се ползва от приложимата за него ставка на митото. Ако промяната на наименованието на дружеството не засяга правото му да ползва приложимата за него ставка на митото, в Официален вестник на Европейския съюз ще се публикува известие, с което се съобщава за промяната на наименованието.

(237)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговото мито за всички други дружества следва да се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие при настоящото разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза по време на разследвания период.

8.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(238)

В интерес на доброто административно управление Комисията ще прикани заинтересованите страни да представят коментари в писмена форма и/или да поискат изслушване от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури в рамките на определен срок.

(239)

Заключенията относно налагането на временните мита са временни и може да бъдат променени на окончателния етап от разследването,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на някои изделия от чугун с пластинчат графит (сив чугун) или от сферографитен чугун (известен също като пластичен чугун) и части от тях, класирани понастоящем в кодове по КН ex 7325 10 00 (код по ТАРИК 7325100031) и ex 7325 99 10 (код по ТАРИК 7325991051), с произход от Китайската народна република.

Тези изделия са от видовете, използвани за:

покритие на наземни и подземи системи и/или отвори на наземни или подземни системи, както и

даване на достъп до наземни или подземни системи и/или осигуряване на визуален достъп до наземни или подземни системи.

Изделията могат да бъдат обработени машинно, с покритие, боядисани и/или свързани с други материали, като например, но не само, бетон, паважни плочи или плочки.

Следните видове на продукта са изключени от определението на разглеждания продукт:

решетките за канали, които отговарят на стандарт EN 1433, монтирани като компонент на канали от полимер, пластмаса или бетон, позволяващи повърхностните води да се оттичат в канал;

противопожарни кранове.

2.   Ставките на временното антидъмпингово мито, приложими към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1 и произвеждан от изброените по-долу дружества, са, както следва:

Дружество

Временно антидъмпингово мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

C221

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

39,1

C222

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

42,8

C223

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

28,9

C224

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

33,1

C225

Други оказали съдействие дружества, изброени в приложението

33,1

Вж. приложението

Всички други дружества

42,8

C999

3.   Индивидуалните митнически ставки, определени за дружествата, посочени в параграф 2, се прилагат при представяне пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура, върху която фигурира декларация с дата и подпис на служител на издалия фактурата субект, който посочва името и длъжността си, като текстът на декларацията се съставя по следния образец: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че (обемът от) [(количеството)] [разглеждан продукт], продаден за износ в Европейския съюз, обхванат от настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в [засегнатата държава]. Декларирам, че информацията, предоставена в настоящата фактура, е пълна и вярна.“ Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митото, приложимо за всички други дружества.

4.   Допускането за свободно обращение в Съюза на посочения в параграф 1 продукт става след представянето на парична гаранция, равностойна по размер на временното мито.

5.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

1.   В срок от 25 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент заинтересованите страни могат:

а)

да поискат оповестяване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент;

б)

да представят писмено своите коментари на Комисията; както и

в)

да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

2.   В срок от 25 календарни дни от датата на влизане в сила на настоящия регламент страните, посочени в член 21, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036, могат да представят коментари относно прилагането на временните мерки.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 се прилага за срок от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Известие за започване на антидъмпингова процедура относно вноса на някои чугунени изделия с произход от Китайската народна република и Индия (ОВ C 461, 10.12.2016 г., стр. 22).

(3)  Комисията обикновено използва трите години до разследвания период, вж. например Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/141 на Комисията от 26 януари 2017 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за челно заваряване, от неръждаема стомана, за тръбопроводи, завършени или не, с произход от Китайската народна република и Тайван (ОВ L 22, 27.1.2017 г., стр. 14) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1559 на Комисията от 18 септември 2015 г. за налагане на временно антидъмпингово мито по отношение на вноса на тръби от пластичен чугун (наричан също сферографитен чугун) с произход от Индия (ОВ L 244, 19.9.2015 г., стр. 25).

(4)  Регламент (ЕО) № 1212/2005 на Съвета от 25 юли 2005 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република (ОВ L 199, 29.7.2005 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2011 на Съвета от 26 август 2011 г. за прекратяване на преразглеждането с оглед изтичане на срока на мерките, както и на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на някои отливки с произход от Китайската народна република и за отмяна на посочените мерки (ОВ L 227, 2.9.2011 г., стр. 1).

(6)  Средната цена на вноса от държави, различни от Индия и КНР, за 2013 г. не е представителна, тъй като според Евростат част от този внос е от държави и територии, които по търговски или военни причини не са посочени в рамките на търговия в Съюза на непредставителна цена.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие китайски производители износители, невключени в извадката:

Наименование

Допълнителен код по ТАРИК

Baoding City Maikesaier Casting Ltd

C226

Baoding GB Metal Products Co., Ltd

C232

Baoding Hualong Casting Co., Ltd

C233

Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd

C234

Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd

C235

Botou City Minghang Casting Co., Ltd

C236

Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd and the related company Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd

C237

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory

C238

Botou Dongli Foundry Co., Ltd

C239

Botou GuangTai Precision Casting Factory

C240

Botou Mancheng Foundry Co., Ltd

C241

Botou Okai Foundry Co., Ltd

C242

Botou Sanjiang Casting Co., Ltd

C243

Botou TongYang Casting Factory

C244

Botou Weili Precision Casting Co., Ltd

C245

Botou Xinrong Foundry Co., Ltd

C246

Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd

C247

Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd

C248

Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd

C249

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd

C250

Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd

C251

China National Minerals Co., Ltd

C252

Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial

C253

Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd

C254

Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd

C255

Handan Haolin Casting Co., Ltd

C256

HanDan Qunshan Foundry Co., Ltd

C257

Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd

C258

Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd

C259

Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd

C260

Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd

C261

Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd

C262

Hebei Jinghua Casting Co., Ltd

C263

Hebei Shunda Foundry Co., Ltd

C264

Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd

C265

Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd

C266

Hengtong Valve Co.,LTD

C267

Heping Cast Co., Ltd Yi County

C268

Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd

C269

Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd

C270

Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd

C271

Laiwu City Haitian Machinery Plant

C272

Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd

C273

Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry

C274

Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd

C275

Lingshouxian Boyuan Fountry Co., Ltd

C276

Pingyao County Master Casting Co., Ltd

C277

Qingdao Jiatailong Industrial co.,ltd

C278

Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd

C279

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd

C280

Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd

C281

Qingyuanxian Yueda Fountry Co., Ltd

C282

Rockhan Technology Co., Ltd

C283

Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd

C284

Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd

C285

Shandong Lulong Group Co., Ltd

C286

Shanxi Associated Industrial Co., Ltd

C287

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd

C288

Shanxi Solid Industrial Co., Ltd

C289

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd

C290

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

C291

Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd

C292

Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd

C293

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd

C294

Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd

C295

Wangdu Junrong Foundry Co., Limited

C296

Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd

C297

Weifang Stable Casting Co., Ltd

C298

Weifang Weikai Casting Co., Ltd

C299

Wen Shui Hengli Nature of the Company

C300

Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd

C301

Zibo Joy's Metal Co., Ltd

C302


РЕШЕНИЯ

17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1481 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2017 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер C(2017) 5589)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I — IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка по отношение на тази болест, и се определят техните граници. Списъкът включва определени области в Латвия, Литва и Полша.

(2)

През юли 2017 г. са регистрирани няколко огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в общините Kąkolewnica, Podedwórze и Włodawa в Полша. Тези огнища на болестта са регистрирани в области, които понастоящем са включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Тези огнища на болестта представляват увеличаване на нивото на риска, което следва да бъде отразено в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(3)

През юли 2017 г. бяха установени няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в окръзите Bauskas, Dobeles и Talsu в Латвия, в община Pasvaliorajono в Литва и в окръзите Hanna и Tuczna в Полша в области, които понастоящем са включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС или в области, които понастоящем са включени в част II на приложението, но се намират в непосредствена близост до областите, включени в част I на посоченото приложение. Тези случаи представляват увеличаване на нивото на риска, което следва да бъде отразено в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(4)

Настоящото развитие на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете при засегнатите популации от домашни и диви свине следва да се вземе предвид при оценката на риска за здравето на животните, свързан с новата ситуация по отношение на болестта в Латвия, Литва и Полша. С цел мерките за контрол на здравето на животните, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, да бъдат по-целенасочени и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, като същевременно се предотвратяват ненужните смущения в търговията в рамките на Съюза и също така се избягва създаването на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, поместен в приложението към посоченото решение за изпълнение, следва да се измени, за да бъдат взети под внимание промените в епидемиологичната обстановка по отношение на посочената болест в Латвия, Литва и Полша.

(5)

Поради това областите, които са засегнати от скорошните огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в Полша и понастоящем са включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, вместо това следва да бъдат включени в част III от посоченото приложение, като освен това в част I от приложението следва да бъдат включени нови области в Полша.

(6)

Освен това областите, които са засегнати от скорошните случаи на африканска чума по свинете при диви свине в Латвия, Литва и Полша и понастоящем са включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, вместо това следва да бъдат включени в част II от посоченото приложение.

(7)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novada Bēnes, Vecsaules, Vītiņu un Ukru pagasts, Auces pilsēta,

Bauskas novada Īslīces pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Penkules pagasts,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Lygūmų, Linkuvos, Pakruojo ir Pašvitinio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

gminy Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Lelis, Łyse, Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,

gminy Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka i Łomazy w powiecie bialskim,

gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda — Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79),

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Auces novada Lielauces un Īles pagasts,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Brunavas, Ceraukstes un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Žeimių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 144 ir į vakarus nuo kelio Nr 232,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio, Klovainių, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Namišių, Saločių, Pušaloto ir Vaškųseniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Sławatycze i Tuczna w powiecie bialskim.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79),

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Orissaare vald,

Pihtla vald,

Pöide vald,Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Apes novada Virešu pagasts,

Aglonas novada Aglonas pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė: Bukonių, Dumsių, Jonavos miesto, Kulvos, Rūklos, Šilų, Upninkų, Užusalio seniūnijos ir Žeimių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 144 ir į rytus nuo kelio Nr 232,

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto ir Pumpėnų seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Drohiczyn, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Platerów, Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

gmina Korczew w powiecie siedleckim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim.

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.


Поправки

17.8.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/58


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2016/2095 на Комисията от 26 септември 2016 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 2568/91 относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ

( Официален вестник на Европейския съюз L 326 от 1 декември 2016 г. )

На страница 4, в приложението, заменящо приложение I към Регламент (ЕИО) № 2568/91, в таблицата „Характеристики за чистота“, 11-ата графа — „Разлика: ECN42 (HPLC) и ECN42 (теоретично изчисление)“

вместо:

„Разлика: ECN42 (HPLC) и ECN42

(теоретично изчисление)

 

≤ 0,2

 

≤ 0,2

 

≤ 0,3

 

≤ 0,3

 

≤ 0,3

 

≤ 0,6

 

≤ 0,5

 

≤ 0,5“

да се чете:

„Разлика: ECN42 (HPLC) и ECN42

(теоретично изчисление)

 

≤ |0,2|

 

≤ |0,2|

 

≤ |0,3|

 

≤ |0,3|

 

≤ |0,3|

 

≤ |0,6|

 

≤ |0,5|

 

≤ |0,5|“.