ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 199

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
29 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация във връзка с влизането в сила на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза ( *1 )

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1398 на Съвета от 25 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов

2

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1399 на Комисията от 28 юли 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калиевия полиаспартат ( 1 )

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1400 на Европейския парламент от 4 юли 2017 година за допълнително удължаване на срока на мандата на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

12

 

*

Решение (ОВППС) 2017/1401 на Комитета по политика и сигурност от 18 юли 2017 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията за мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017)

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1402 на Комисията от 28 юли 2017 година за одобряване на функцията движение по инерция при празен ход на двигателя на BMW AG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

14

 

*

Решение (ЕС) 2017/1403 на Европейската централна банка от 23 юни 2017 година за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20)

24

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2017/1404 на Европейската централна банка от 23 юни 2017 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/19)

26

 


 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/1


Информация във връзка с влизането в сила на Рамковото споразумение между Европейския съюз и Косово (*1) относно общите принципи за участие на Косово в програми на Съюза

Тъй като процедурите, необходими за влизането в сила на посоченото по-горе споразумение, приключиха на 20 юли 2017 г., въпросното споразумение влиза в сила на 1 август 2017 г. в съответствие с член 10 от него.


(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.


РЕГЛАМЕНТИ

29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1398 НА СЪВЕТА

от 25 юли 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета (1) се определят възможностите за риболов за 2017 г. на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза.

(2)

Дерогацията, позволяваща улов на лаврак с някои категории уреди, е свързана с регистрираните данни за улова с такива уреди от предходни периоди. Следва да се уточни, че тази дерогация се запазва при заместването на риболовни кораби, като същевременно се гарантира, че броят на обхванатите от дерогацията кораби и техният общ риболовен капацитет не се увеличават.

(3)

В становището си от 2017 г. и в съответствие с референтния показател от 2016 г. Международният съвет за изследване на морето (ICES) въведе изменения в зоните за управление на запасите от пясъчница. Макар по-голямата част от зона 3r за управление на запасите от пясъчница да се намира в норвежки води, част от нея съвпада с водите на Съюза, като някои важни риболовни полета пресичат зоните за управление 2r и 3r. Целесъобразно е да се гарантира, че риболовните кораби на Съюза разполагат с достъп до риболовните полета на пясъчница, намиращи се във водите на Съюза от зона за управление 3r. Следователно възможностите за риболов, установени за зона за управление 2r, следва да обхванат и водите на Съюза от зона за управление 3r.

(4)

На 27 март 2017 г. ICES оповести своето становище относно улова на северна скарида (Pandalus borealis) в участък IVa изток и подучастък 20 от ICES (в северната част на Северно море — в т. нар. „норвежка дълбоководна зона“ и в Скагерак). Въз основа на това становище и след консултации с Норвегия е целесъобразно делът на ЕС от улова на северна скарида в Скагерак да се определи на 3 856 тона и да се измени квотата на Съюза в норвежката дълбоководна зона.

(5)

През изминалите години общият допустим улов (ОДУ) за цаца (Sprattus sprattus) в Северно море се определяше за календарна година, като същевременно ICES оповестява становището за периода от 1 юли на текущата година до 30 юни на следващата година. Тези периоди следва да бъдат приведени в съответствие, за да съвпадне периодът на ОДУ с периода, обхванат от становището на ICES. По изключение и само поради прехода ОДУ за цаца следва да бъде изменен, за да обхване периода от 18 месеца, приключващ на 30 юни 2018 г. Всички следващи възможности за риболов следва да се определят в съответствие с периода, за който ICES издава своето становище.

(6)

В Регламент (ЕС) 2017/127 определеният ОДУ за цаца е 33 830 тона, за да се обхване уловът на цаца през първата половина на 2017 г. Съгласно становището на ICES размерът на улова между 1 юли 2017 г. и 30 юни 2018 г. следва да не надхвърля 170 387 тона. Поради това следва да се определи ОДУ за цаца за период от 18 месеца, за да бъде обхванат уловът, извършен през първата половина на 2017 г. в рамките на ОДУ, определен в Регламент (ЕС) 2017/127, и равнищата на улова съгласно становището на ICES за останалите 12 месеца, т.е. от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г.

(7)

С Регламент (ЕС) 2017/595 на Съвета (2) беше заличена таблицата за възможностите за риболов на лиманда (Limanda limanda) и писия (Platichthys flesus) във водите на Съюза от участък IIa и подзона IV на ICES, съдържаща се в приложение IA към Регламент (ЕС) 2017/127. Поради това е целесъобразно препратките към лиманда да се заличат от бележките под линия в приложение IA към Регламент (ЕС) 2017/127, където тя се посочва като свързан с прилова вид.

(8)

В препоръка 1:2014 на Комисията за риболова в североизточните части на Атлантическия океан (NEAFC) уловът на морски костур (Sebastes mentella) беше забранен в международни води от подзони I и II на ICES от 1 януари до 30 юни 2014 г. Забраната съгласно тази препоръка не се прилага след края на посочения период. Поради това възможностите за риболов следва да се изменят, за да стане възможен риболовът на морски костур през 2017 г.

(9)

На годишното си заседание през 2016 г. Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 16-05 („Препоръка 16-05“) за определянето на ОДУ за средиземноморската риба меч (Xiphias gladius) в размер на 10 500 тона и за учредяване на работна група, която да изработи схема за справедливо и равноправно разпределяне на ОДУ за средиземноморската риба меч, да установи квотата за 2017 г. за договарящите страни по Конвенцията ICCAT и сътрудничещите страни, организации или риболовни организации, които не са договарящи страни, и да определи механизъм за управление на ОДУ.

(10)

На 23 декември 2016 г. Съюзът изпрати писмо до секретариата на ICCAT, в което потвърждава, че от 1 януари 2017 г. ще прилага Препоръка 16-05. По-конкретно Съюзът потвърди, че от 2017 г. ще прилага периода на забрана на улова на средиземноморската риба меч от 1 януари до 31 март, посочен в параграф 11 от Препоръка 16-05. Поради това е целесъобразно да се въведе такъв период на забрана като условие, което е функционално свързано с определянето и разпределянето на възможностите за риболов на средиземноморска риба меч.

(11)

От 20 до 22 февруари 2017 г. се проведе заседание на работната група, учредена в съответствие с Препоръка 16-05, която предложи коефициент на разпределение и компромисно решение във връзка с управлението на усвояването на квотите за 2017 г. В рамките на това компромисно решение делът на Съюза беше определен на 70,756 % от ОДУ на ICCAT, което за 2017 г. представлява 7 410,48 тона. Поради това е целесъобразно делът на Съюза да се въведе в правото на Съюза и да се определят квотите на държавите членки. Разпределянето на квотите следва да се извършва въз основа на улова през референтния период 2012—2015 г.

(12)

Предвидените в Регламент (ЕС) 2017/127 ограничения на улова се прилагат от 1 януари 2017 г. Поради това разпоредбите, въведени с настоящия регламент за изменение, засягащи ограниченията на улова, следва също да се прилагат от посочената дата. Това обратно действие не засяга принципите на правната сигурност и защитата на оправданите очаквания, тъй като съответните възможности за риболов все още не са изчерпани.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) 2017/127 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/127

Регламент (ЕС) 2017/127 се изменя, както следва:

1)

В член 9, параграф 2 трета алинея се заменя със следното:

„Тези дерогации се прилагат по отношение на риболовните кораби на Съюза, които са регистрирали улов на лаврак в периода 1 юли 2015 г. — 30 септември 2016 г.: в буква б) с регистриран улов с куки и въдици, а в буква в) — с регистриран улов с фиксирани хрилни мрежи. В случай на заместване на риболовен кораб на Съюза държавите членки могат да разрешат дерогацията да се приложи за друг риболовен кораб, при условие че не се увеличава броят на обхванатите от дерогацията риболовни кораби на Съюза, нито общият им риболовен капацитет.“

2)

Приложения IА и IГ към Регламент (ЕС) 2017/127 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2017 година.

За Съвета

Председател

M. MAASIKAS


(1)  Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета от 20 януари 2017 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2017 г., приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2017 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС) 2017/595 на Съвета от 27 март 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за риболов (ОВ L 81, 28.3.2017 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение IА към Регламент (ЕС) 2017/127 се изменя, както следва:

а)

таблицата за възможностите за риболов на пясъчница и свързания с нея прилов във водите на Съюза от IIа, IIIa и IV се заменя със следната таблица:

„Вид:

Пясъчница и свързан с нея прилов

Ammodytes spp.

Зона:

Води на Съюза от IIa, IIIa и IV (1)

Дания

458 552  (2)

 

 

Обединено кралство

10 024  (2)

 

 

Германия

701 (2)

 

 

Швеция

16 838  (2)

 

 

Съюз

486 115

 

 

ОДУ

486 115

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

б)

таблицата за възможностите за риболов на северна скарида в IIIa се заменя със следното:

„Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

IIIа

(PRA/03A.)

Дания

2 506

 

 

Швеция

1 350

 

 

Съюз

3 856

 

 

ОДУ

7 221

 

Предпазен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия регламент“

в)

таблицата за възможностите за риболов на северна скарида в норвежките води на юг от 62° с.ш. се заменя със следното:

„Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

Норвежки води на юг от 62° с.ш.

(PRA/04-N.)

Дания

211

 

 

Швеция

123 (3)

 

 

Съюз

334

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

г)

таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея прилов във водите на Съюза от IIа и IV се заменя със следната таблица:

„Вид:

Цаца и свързан с нея прилов

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от IIa и IV

(SPR/2AC4-C)

Белгия

1 890  (4)  (6)

 

 

Дания

149 592  (4)  (6)

 

 

Германия

1 890  (4)  (6)

 

 

Франция

1 890  (4)  (6)

 

 

Нидерландия

1 890  (4)  (6)

 

 

Швеция

1 995  (4)  (6)  (7)

 

 

Обединено кралство

6 264  (4)  (6)

 

 

Съюз

165 411  (4)

 

 

Норвегия

10 000  (5)

 

 

Фарьорски острови

1 000  (5)  (8)

 

 

ОДУ

176 411  (4)

 

Аналитичен ОДУ

д)

в таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея прилов в IIIа бележка под линия 1 се заменя със следното:

„(1)

Без да се засяга задължението за разтоварване, приловът на меджид и пикша може да бъде до 5 % от квотата (OTH/*03A.). Когато държава членка използва тази разпоредба по отношение на прилова на видове при този риболов, тя не може да използва разпоредба за гъвкавост за отделните видове по отношение на прилова на тези видове.“;

е)

таблицата за възможностите за риболов на морски костур в международни води от зони I и II се заменя със следното:

„Вид:

Морски костур

Sebastes spp.

Зона:

Международни води от I и II

(RED/1/2INT)

Съюз

Подлежи на определяне (9)  (10)

 

 

ОДУ

8 000  (11)

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

2.

В приложение IГ към Регламент (ЕС) 2017/127 таблицата за възможностите за риболов на риба меч в Средиземноморския басейн се заменя със следната таблица:

„Вид:

Риба меч

Xiphias gladius

Зона:

Средиземно море

(SWO/MED)

Хърватия

16 (12)

 

 

Кипър

59 (12)

 

 

Испания

1 822,49  (12)

 

 

Франция

127,02 (12)

 

 

Гърция

1 206,45  (12)

 

 

Италия

3 736,26  (12)

 

 

Малта

443,26 (12)

 

 

Съюз

7 410,48  (12)

 

 

ОДУ

10 500

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага


(1)  С изключение на водите в зоната в размер на 6 морски мили от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и Foula.

(2)  Без да се засяга задължението за разтоварване, приловът на меджид и скумрия може да бъде до 2 % от квотата (OT1/*2A3A4). Когато държава членка използва тази разпоредба по отношение на прилова на видове при този риболов, тя не може да използва разпоредба за гъвкавост за отделните видове по отношение на прилова на тези видове.

Специално условие:

в рамките на посочените по-горе квоти, в следните зони за управление на запасите от пясъчница, определени в приложение IIГ, не може да се ловят повече от посочените по-долу количества:

Зона

:

Води на Съюза в зоните за управление на запасите от пясъчница

 

1r

2r и 3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R) за 2r; (SAN/234_3R) за 3r

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Дания

241 443

165 965

50 979

0

165

0

Обединено кралство

5 278

3 628

1 114

0

4

0

Германия

369

254

78

0

0

0

Швеция

8 866

6 094

1 872

0

6

0

Съюз

255 956

175 941

54 043

0

175

0

Общо

255 956

175 941

54 043

0

175

0“

(3)  Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.“

(4)  Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 януари 2017 г. до 30 юни 2018 г.

(5)  Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г.

(6)  Без да се засяга задължението за разтоварване, приловът на меджид може да бъде до 2 % от квотата (OTH/*2AC4C). Когато държава членка използва тази разпоредба по отношение на прилова на видове при този риболов, тя не може да използва разпоредба за гъвкавост за отделните видове по отношение на прилова на тези видове.

(7)  Включително пясъчница.

(8)  Може да съдържа до 4 % прилов на херинга.“

(9)  Риболовът се преустановява след пълното изчерпване на ОДУ от договарящите страни по NEAFC. От датата на преустановяване на риболова държавите членки забраняват целевия риболов на морски костур от кораби, плаващи под тяхното знаме.

(10)  Корабите ограничават своя прилов на морски костур при други риболовни дейности до максимум 1 % от общия улов, задържан на борда.

(11)  Временно ограничение на улова, така че да покрие количествата, уловени от всички договарящи страни по NEAFC.“

(12)  Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 април 2017 г. до 31 декември 2017 г.“


29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1399 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2017 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на калиевия полиаспартат

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 и член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Само добавките в храните, включени в списъка на Съюза в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат пускани на пазара като такива и използвани в храни при условията за употреба, посочени в него.

(3)

Някои добавки в храните са предназначени за специални видове употреба при определени енологични практики и процеси. Употребата на такива добавки в храни следва да е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 и със специалните разпоредби, предвидени в съответното законодателство на Съюза.

(4)

Специалните разпоредби, с които се разрешава употребата на добавки във виното, са установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), Решение 2006/232/ЕО на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията (5), а така също и в мерките за прилагането им.

(5)

С Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (6) се определят спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(6)

Списъкът на Съюза и спецификациите могат да бъдат актуализирани в съответствие с общата процедура по член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(7)

На 24 февруари 2015 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на калиев полиаспартат като стабилизатор във виното. На държавите членки бе предоставен достъп до заявлението в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(8)

Европейският орган за безопасност на храните направи оценка на безопасността на калиевия полиаспартат като добавка в храните и в становището си от 9 март 2016 г. (7) стигна до заключението, че предложената употреба във виното не поражда опасения във връзка с безопасността при максимално влагано количество 300 mg/L и обичайни нива от порядъка на 100—200 mg/L.

(9)

Калиевият полиаспартат действа като стабилизатор, възпрепятстващ утаяването на тартаратни кристали (за червено вино, розе и бяло вино). Той спомага за запазването на качеството и стабилността на виното, като използването му не се отразява на органолептичните характеристики. Поради това е целесъобразно калиевият полиаспартат да бъде включен в списъка на Съюза на добавките в храните под номер E 456, за да може да бъде разрешена употребата му като стабилизатор във виното чрез специалните разпоредби на съответното законодателство на Съюза.

(10)

Спецификациите на калиевия полиаспартат (Е 456) следва да се включат в Регламент (ЕС) № 231/2012 при включването на добавката за първи път в списъка на Съюза на добавките в храните, съдържащ се в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(11)

Поради това регламенти (ЕО) № 1333/2008 и (ЕС) № 231/2012 следва да бъдат съответно изменени.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(4)  Решение 2006/232/EО на Съвета от 20 декември 2005 г. за сключването на споразумение между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1).

(7)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(3):4435.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В част Б, точка 3 — „Добавки, различни от оцветители и подсладители“ от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 след вписването за добавката в храни E 452 се добавя следното ново вписване:

„E 456

Калиев полиаспартат“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 след вписването за добавката в храни E 452 iv) се добавя следното ново вписване:

„Е 456 КАЛИЕВ ПОЛИАСПАРТАТ

Синоними

Определение

Калиевият полиаспартат е калиевата сол на полиаспарагиновата киселина, получена от L-аспарагинова киселина и калиев хидроксид. При термичния процес аспарагиновата киселина се трансформира в полисукцинимид, който е неразтворим. Впоследствие полисукцинимидът се третира с калиев хидроксид, като този процес позволява да се отвори пръстенът и да се полимеризират единиците. Последният етап е пулверизационното сушене, в резултат на което се получава светложълтеникавокафяв прах.

CAS номер

64723-18-8

Химично наименование

L-аспарагинова киселина, хомополимер, калиева сол

Химична формула

[C4H4NO3K]n

Среднопретеглено молекулно тегло

Приблизително 5 300 g/mol

Съдържание на основно вещество

не по-малко от 98 % на база суха маса

Размер на частиците

Не по-малко от 45 μm (не повече от 1 % тегловно частици с размер, по-малък от 45 μm)

Описание

Светлокафяв прах без мирис

Идентификация

Разтворимост

Силно разтворим във вода и слабо разтворим в органични разтворители

pH

7,5 — 8,5 (40 % воден разтвор)

Чистота

Степен на заместване

не по-малко от 91,5 % на база суха маса

Загуба при сушене

Не повече от 11 % (105 °C, 12 часа)

Калиев хидроксид

Не повече от 2 %

Аспарагинова киселина

Не повече от 1 %

Други онечиствания

Не повече от 0,1 %

Арсен

Не повече от 2,5 mg/kg

Олово

Не повече от 1,5 mg/kg

Живак

Не повече от 0,5 mg/kg

Кадмий

Не повече от 0,1 mg/kg“


РЕШЕНИЯ

29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/12


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1400 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 4 юли 2017 година

за допълнително удължаване на срока на мандата на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид предложението на Председателския съвет,

като взе предвид член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент (1),

като взе предвид своето Решение (ЕС) 2016/1021 от 8 юни 2016 г. относно създаването, правомощията, числения състав и срока на мандата на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (2),

като взе предвид своето Решение (ЕС) 2017/846 от 16 март 2017 г. за удължаване на срока на мандата на анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (3),

като взе предвид член 198, параграф 11 от своя правилник,

A.

като има предвид, че анкетната комисия поиска удължаване на срока на своя мандат, за да бъде в състояние да изпълни мандата си изцяло и по целесъобразен начин предвид броя на документите, които все още предстои да бъдат прегледани, възложените анализи и заинтересованите лица, които трябва да бъдат изслушани;

1.

решава да удължи с допълнителен срок от три месеца срока на мандата на анкетната комисия.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI


(1)  ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 24.6.2016 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 125, 18.5.2017 г., стр. 34.


29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/13


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/1401 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 18 юли 2017 година

за удължаване на мандата на ръководителя на мисията за мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2017)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2013/233/ОВППС на Съвета от 22 май 2013 г. относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (1), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 9, параграф 1 от Решение 2013/2013/ОВППС Комитетът по политика и сигурност (КПС) е оправомощен, в съответствие с член 38 от Договора, да взема необходимите решения с цел осъществяване на политически контрол и стратегическо ръководство на мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya), включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

На 30 август 2016 г. КПС прие Решение (ОВППС) 2016/1634 (2) за назначаване на г-н Vincenzo TAGLIAFERRI за ръководител на мисията EUBAM Libya за периода от 1 септември 2016 г. до 21 август 2017 г.

(3)

На 4 август 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1339 (3) за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС до 21 август 2017 г.

(4)

На 17 юли 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/1342 (4) за удължаване на мандата на EUBAM Libya от 22 август 2017 г. до 31 декември 2018 г.

(5)

На 12 юли 2017 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи да се удължи мандатът на г-н Vincenzo TAGLIAFERRI като ръководител на мисията EUBAM Libya за периода от 22 август 2017 г. до 21 август 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мандатът на г-н Vincenzo TAGLIAFERRI като ръководител на мисията EUBAM Libya се удължава от 22 август 2017 г. до 21 август 2018 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 21 август 2017 г.

Съставено в Брюксел на 18 юли 2017 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 138, 24.5.2013 г., стр. 15.

(2)  Решение (ОВППС) 2016/1634 на Комитета по политика и сигурност от 30 август 2016 г. за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (EUBAM Libya/1/2016) (ОВ L 243, 10.9.2016 г., стр. 10).

(3)  Решение (ОВППС) 2016/1339 на Съвета от 4 август 2016 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (ОВ L 212, 5.8.2016 г., стр. 111).

(4)  Решение (ОВППС) 2017/1342 на Съвета от 17 юли 2017 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya) (ОВ L 185, 18.7.2017 г., стр.60).


29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/14


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1402 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2017 година

за одобряване на функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“ на BMW AG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 12, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от 25 юли 2011 г. за установяване на процедура за одобрение и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юни 2016 г. производителят BMW AG („заявителят“) подаде заявление за одобряването на функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“ (coasting function) като иновативна технология. Пълнотата на заявлението бе оценена в съответствие с член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011. Беше прието, че заявлението е пълно.

(2)

Заявлението беше оценено в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009, Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 и Техническите указания за изготвяне на заявления за одобряване на иновативни технологии в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 (3) („Техническите указания“). Поради сложността на технологията периодът за оценка беше удължен с пет месеца в съответствие с член 10, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, т.е. до 23 август 2017 г.

(3)

Заявлението се отнася за функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“, която трябва да се използва в превозните средства от категория M1 с конвенционално силово предаване и автоматична предавателна кутия на BMW. Основният принцип на тази иновационна технология е да се отдели двигателят с вътрешно горене от тяговата система и да се предотврати намаляването на скоростта, предизвикано от спирачното действие на двигателя. Тази функция трябва автоматично да се задейства при преобладаващия режим на движение, който е режимът, избиран автоматично при включване на превозното средство. Движението по инерция може да се използва за увеличаване на разстоянието на движение по инерция на превозното средство в ситуации, когато не е необходимо задвижване или когато се изисква бавно намаляване на скоростта. При „движение по инерция“ кинетичната и потенциалната енергия на превозното средство се използват пряко за преодоляване на съпротивлението при движение и следователно — за намаляване на разхода на гориво. За да се постигне намаляване на скоростта, двигателят с вътрешно горене се отделя от тяговата система чрез отделяне на съединителя. Това се извършва автоматично от управляващия блок на автоматичната предавателна кутия. По време на фазите на движение по инерция двигателят с вътрешно горене работи на празен ход („движение по инерция при празен ход на двигателя“).

(4)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1132 (4) Комисията одобри заявление на Porsche AG относно функция за движение по инерция, предназначена за използване само в превозни средства от категория М1 от сегмент „Porsche S“ (спортно купе). Заявлението на BMW AG се отнася за функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“, предвидена за използване в превозните средства от категория M1 с конвенционално силово предаване и автоматична скоростна кутия на BMW.

(5)

Заявителят предостави методика за изпитване на намалението на емисиите на CO2 в резултат от използването на функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“, която включва изменен изпитвателен цикъл NEDC, позволяващ движение по инерция на превозното средство. За да се сравни превозно средство, оборудвано с функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“, с базовото превозно средство, при което функцията „движение по инерция“ не е налична, не е достъпна в преобладаващия режим на движение или е изключена във връзка с изпитването, двете превозни средства трябва да се изпитат при същия изменен цикъл на изпитване NEDC. С оглед на трудностите базовото превозно средство да следва скоростния профил на изменения цикъл на изпитване NEDC, изпитването на базовото превозно средство се извършва съгласно стандартния цикъл NEDC с пускане при горещ двигател, докато изменените условия се вземат предвид с помощта на коефициент на преобразуване, който се прилага за изчисляване на икономиите на CO2. Коефициентът на преобразуване е специфичен за всяко превозно средство и зависи основно от конструктивната конфигурация на силовото предаване. Въз основа на предишни проучвания се смята, че коефициентът на преобразуване е в интервала 0,96 — 0,99. Заявителят поиска стойността на коефициента на преобразуване да бъде 0,98. Комисията обаче смята, че заявителят не е предоставил достатъчно доказателства, които да оправдават стойност на коефициента на преобразуване, по-голяма от 0,96. С оглед на това е подходящо да се смята, че коефициентът на преобразуване се намира на долната граница на идентифицирания интервал, т.е. стойността му е 0,960, в съответствие с коефициента на преобразуване, определен в Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1132.

(6)

Ключов елемент за определяне на намалението на емисиите на CO2 е частта от разстоянието, изминато от превозното средство, през която функцията „движение по инерция“ е активирана, като се взема предвид, че функцията „движение по инерция“ може да бъде изключена при други режими на управление, различни от преобладаващия режим на движение. Заявителят предложи коефициент на използване, равен на 0,7, който отразява съотношението между наблюдаваното изминато разстояние при движение по инерция при реални условия на изпитване и разстоянието, изминато при движение по инерция при условията на изменения NEDC. Предложеният коефициент на използване обаче съответстваше на стойността при най-благоприятни условия, без да бъде подкрепен от солиден анализ. Въз основа на допълнителен анализ и като се взема предвид анализът, направен за целите на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1132, подходящо е да се приеме по-консервативен коефициент на използване, равен на 0,62.

(7)

Проучването, извършено от BMW AG, се отнасяше до две превозни средства, при които технологията за движение по инерция при празен ход на двигателя е активна до 40 km/h. С оглед на бъдещото производство на модели на BMW, способни да се движат по инерция до 15 km/h, заявителят предложи аналитичен метод с разширен обхват, така че да се обхване и този по-дълъг период на активиране на движението по инерция. Независимо от това влиянието на удължения период на движение по инерция върху коефициента на използване не е било анализирано от заявителя. Поради това е подходящо да се смята, че функцията „движение по инерция“ е активна до скорост, която може да спада поне до 40 km/h.

(8)

Информацията, предоставена в заявлението, показва, че условията, определени в членове 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, и критериите, посочени в член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009, са изпълнени по отношение на поне едно от двете превозни средства, представени в проучването. Освен това заявлението е подкрепено от доклад от проверка, изготвен от независим и сертифициран орган, в съответствие с член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011.

(9)

Въз основа на информацията, предоставена с настоящото заявление, и като се вземе предвид опитът, придобит от оценката на заявлението за одобряване на функцията „движение по инерция“ на Porsche AG в рамките на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1132, беше задоволително доказано, че функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ може да осигури намаляване на емисиите на CO2 с най-малко 1 g CO2/km в съответствие с член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 за някои превозни средства на BMW. Поради това е необходимо органът по одобряване на типа да провери дали прагът от 1 g CO2/km, посочен в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, е постигнат с оглед на сертифицирането на намаляването на емисиите на CO2 от превозните средства на BMW, оборудвани с функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“.

(10)

В този контекст Комисията смята, че не следва да има възражения по отношение на одобряването на въпросната иновативна технология.

(11)

За да бъде сертифицирано намалението на емисиите на CO2 от превозни средства на BMW AG, дължащо се на използването на функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“, производителят BMW AG трябва да предостави на органа по одобряване на типа заедно със заявлението за сертифициране доклад от проверка от независим и сертифициран орган, с който се потвърждава съответствието на оборудваното превозно средство с условията, посочени в настоящото решение.

(12)

За целите на определянето на общия код за екоиновации, който да бъде използван в съответните документи за одобряване на типа в съответствие с приложения I, VIII и IX към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), следва да бъде посочен индивидуалният код, който да бъде използван за иновативната технология,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване

Функцията „движение по инерция при празен ход на двигателя“ на BMW AG, наричана по-долу „функция на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“, се одобрява като иновативна технология по смисъла на член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009, ако са изпълнени следните условия:

а)

иновативната технология се монтира в превозните средства от категория M1 на BMW с конвенционално задвижване с автоматична предавателна кутия, оборудвани с функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“, която се активира автоматично при преобладаващия режим на движение; този режим се активира, когато превозното средство се включва, независимо от режима, избран при предходното изключване на превозното средство; функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ не може да бъде дезактивирана в преобладаващия режим на движение от водача или в резултат от външно въздействие;

б)

функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ е активна до скорост, която може да спада поне до 40 km/h;

в)

при превозни средства, които могат да се движат по инерция при скорости, по-ниски от 40 km/h, функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ трябва да се дезактивира при 40 km/h за целите на изпитването, посочено в приложението.

Член 2

Подаване на заявление за сертифициране на намаленията на емисиите на CO2

Чрез позоваване на настоящото решение производителят BMW AG може да подаде заявление за сертифициране на намалението на емисиите на CO2, дължащо се на функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“.

Заявлението за сертифициране се придружава от доклад от проверка от независим и сертифициран орган, с който се потвърждава, че оборудваното превозно средство отговаря на условията, посочени в член 1, както и че прагът от 1g CO2/km, посочен в член 9 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, е достигнат.

Член 3

Сертифициране на намаление на CO2

Намаляването на емисиите на CO2, дължащо се на функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“, посочено в член 1, се определя съгласно методиката, определена в приложението.

Член 4

Код за екоиновации

Там, където в документацията за одобряване на типа се среща позоваване на настоящото решение в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, се вписва код за екоиновации № 23.

Член 5

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1132 на Комисията от 10 юли 2015 г. за одобряване на функцията „движение по инерция“ на Porsche AG като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 184, 11.7.2015 г., стр. 22).

(5)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика за определяне на намаляването на емисиите на CO2, дължащо се на използването на функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

За да се определели намаляването на емисиите на CO2, дължащо се на използването на функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“, е необходимо да се уточни следното:

1)

изпитваните превозни средства;

2)

процедурата на изпитване за определяне на емисиите на CO2 на превозното средство с екологична иновация при изменени условия на изпитване;

3)

процедурата на изпитване за определяне на емисиите на CO2 на базовото превозно средство при изменени условия на изпитване;

4)

изчисляването на намалението на емисиите на CO2;

5)

изчисляване на статистическата грешка.

2.   ОЗНАЧЕНИЯ, ПАРАМЕТРИ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Латински означения

Formula

намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km];

CO2

въглероден диоксид;

c

параметър на преобразуване;

BMC

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с базова технология при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

EMC

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с технология с екологична иновация при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

Formula

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство при изпитване за одобряване на типа с пускане на горещ двигател [gCO2/km];

BTA

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство при изпитване за одобряване на типа, [gCO2/km];

ETA

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с технология с екологична иновация, при изпитване за одобряване на типа, [gCO2/km];

RCDRW

относително разстояние на движение по инерция при реални условия на изпитване [%];

RCDmNEDC

относително разстояние на движение по инерция при изменени условия на изпитване [%];

UF

коефициент на използване на технологията за движение по инерция, който при технологията на BMW „движение по инерция при празен хода двигателя“ е равен на 0,62. Тази стойност е представителна само за превозните средства на BMW;

Formula

статистическа грешка на общото намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km];

Formula

стандартно отклонение на средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство при изпитване за одобряване на типа с пускане на горещ двигател [gCO2/km]

Formula

стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство с екологична иновация при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

sUF

стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на коефициента на използване.

Индекси

RW

реални условия (real-world conditions)

TA

условия за одобряване на типа (type approval conditions)

B

базова линия

3.   ИЗПИТВАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Изпитваните превозни средства трябва да отговарят на следните спецификации:

а)

превозно средство с екологична иновация: превозно средство, оборудвано с иновативна технология, която е активна в преобладаващия режим на движение, определен в член 1, буква а);

б)

Базово превозно средство: превозно средство, оборудвано с иновативна технология, която е дезактивирана, не е налична или не е достъпна в преобладаващия режим на движение. Ако дезактивирането на технологията не е възможно, следва да се гарантира, че функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ не е активирана по време на процедурата за изпитване с динамометричен стенд.

4.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО С ЕКОЛОГИЧНА ИНОВАЦИЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПИТВАНЕ (EMC)

Емисиите на CO2 и разходът на гориво на превозните средства с екологична иновация трябва да се измерват в съответствие с приложение 6 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН (Метод за измерване на емисиите на въглероден диоксид и консумацията на гориво на превозните средства, задвижвани само от двигатели с вътрешно горене). Изменят се следните процедури и условия на изпитване:

4.1.   Подготовка на превозното средство

За да бъдат постигнати условията на изпитване при горещ цикъл на силовото предаване, се извършват едно или повече пълни изпитвания NEDC за подготовка.

4.2.   Определяне на съпротивлението на движение по пътя с динамометричния стенд

Определянето на съпротивлението на движение по пътя с динамометричен стенд се извършва на едноролков динамометричен стенд, както е описано:

а)

превозното средство се привежда в работна температура, като се следва процедурата за предварителна подготовка, посочена в точка 4.1;

б)

определя се съпротивлението на движение по пътя на динамометричния стенд в съответствие със стандартните процедури, определени в Правило № 83 на ИКЕ на ООН (1).

4.3.   Определяне на кривата на спадане на скоростта при движение по инерция

Определянето на кривата на спадане на скоростта при движение по инерция се извършва на едноролков динамометричен стенд в следните задължителни стъпки, както е описано:

а)

превозното средство се привежда в работна температура, като се следва процедурата за предварителна подготовка, посочена в точка 4.1;

б)

изпълнява се движение по инерция от начална скорост, не по-ниска от 120 km/h, до състояние на покой или на възможната най-ниска скорост на движение по инерция.

4.4.   Изготвяне на изменения скоростен профил NEDC (mNEDC)

Скоростният профил на mNEDC се изготвя както следва:

4.4.1.   Предположения

а)

Последователността на изпитване се състои от един цикъл градско движение, съставен от четири елементарни цикъла градско движение и един цикъл извънградско движение;

б)

всички интервали, през които скоростта нараства, са идентични с профила NEDC;

в)

всички постоянни скоростни нива са идентични с профила NEDC;

г)

стойностите на отрицателното ускорение, когато функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ е дезактивирана, са равни на тези от профила NEDC;

д)

допустимите отклонения за скоростта и времето са в съответствие с точка 1.4 от приложение 7 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН.

4.4.2.   Ограничения

а)

Отклонението от профила NEDC трябва да бъде сведено до минимум и за общото разстояние трябва да се спазват определените допустими отклонения съгласно NEDC;

б)

разстоянието в края на всяка фаза на отрицателно ускорение от профила mNEDC трябва да е равно на разстоянието в края на всяка фаза на отрицателно ускорение от профила NEDC;

в)

за всички фази на ускорение, постоянна скорост и отрицателно ускорение се прилагат стандартните допустими отклонения съгласно NEDC;

г)

по време на фазите на движение по инерция връзката с двигателя с вътрешно горене е прекъсната и не е позволено активно коригиране на кривата на скоростта на превозното средство.

4.4.3.   Граници на системата

а)

Долна граница за скоростта за движението по инерция:

режимът на движение по инерция се дезактивира при скорост на движение по инерция 40 km/h чрез задействане на спирачката. От този момент кривата на спадане на скоростта при движение по инерция е последвана от интервал, през който скоростта намалява, както е описано за профила NEDC (vmin на фигура 1).

б)

Минимално време на спиране:

минималното време след всяко забавяне на движението по инерция до спиране или до фаза на постоянна скорост е 2 секунди (Formula на фигура 1);

в)

Минимално време за фазите на постоянна скорост:

минималното време за фазите на постоянна скорост след ускоряване или след забавяне на движението по инерция е 2 секунди (Formula на фигура 1). По технически причини тази стойност може да бъде увеличена.

Фигура 1

Профил NEDC с граници на системата за режима на движение по инерция

Image

4.5.   Брой изпитвания

Цялата процедура на изпитване на стенда се повтаря най-малко три пъти. Изчислява се средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство с екологична иновация (EMC) и съответното стандартно отклонение на средноаритметичната стойност (Formula).

5.   ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ОТ БАЗОВОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИ ИЗПИТВАНЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА С ПУСКАНЕ НА ГОРЕЩ ДВИГАТЕЛ (

Formula

)

Емисиите на CO2 и разходът на гориво на базовите превозни средства трябва да се измерват в съответствие с приложение 6 към Правило № 101 на ИКЕ на ООН (Метод за измерване на емисиите на въглероден диоксид и консумацията на гориво на превозните средства, задвижвани само от двигатели с вътрешно горене). Изменят се следните процедури и условия на изпитване:

5.1.   Подготовка на превозното средство

За да бъдат постигнати условията на изпитване при горещ цикъл на силовото предаване, се извършват едно или повече пълни изпитвания NEDC за подготовка.

5.2.   Брой изпитвания

Цялата процедура на изпитване на стенд при изпитване за одобряване на типа с пускане на горещ двигател се повтаря най-малко три пъти. Изчисляват се средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство (Formula) и съответното стандартно отклонение на средноаритметичната стойност (Formula).

6.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА CO2

За изчисляване на намалението на емисиите на CO2, дължащо се на иновативната технология, се използва следната формула:

Формула 1:

Formula

където:

Formula

:

Намаление на емисиите на CO2 [gCO2/km];

BMC

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с базова технология, при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

EMC

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с технология с екологична иновация, при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

BTA

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство, оборудвано с базова технология, при изпитване за одобряване на типа [gCO2/km];

ETA

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с технология с екологична иновация, при изпитване за одобряване на типа [gCO2/km];

UF

:

Коефициентът на използване на функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ е 0,62.

Ако се докаже, че иновативната технология не е активна по време на изпитването за одобряване на типа, формула 1 може да бъде опростена, както следва:

Формула 2:

Formula

За да се определи BMC, трябва да се прилагат едни и същи изменени условия на изпитване върху превозно средство, което не разполага с функция на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“.

Приема се, че базовото превозно средство е в състояние да се движи съгласно кривата на отрицателно ускорение (линия 2 на фигура 2), без да се прекъсва връзката на двигателя с колелата, макар и с по-ниска ефективност от превозно средство, оборудвано с функция на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“ (т.е. такова, при което е възможно прекъсването на връзката на двигателя с колелата).

Фигура 2

Крива на отрицателното ускорение на базовото превозно средство

Image

На фигура 2 е илюстрирано как по време на фазите на отрицателно ускорение при изпитвания за одобряване на типа (3) и при изпитвания при изменени условия (2' + 3') базовото превозно средство не използва гориво (прекъсване на подаването на гориво).

За да се определят емисиите на CO2 на базовото превозно средство при изменени условия (BMC), тези емисии се изчисляват въз основа на емисиите на CO2 на базовото превозно средство, определени при изпитване за одобряване на типа с пускане при горещ двигател, като се прилага параметър на преобразуване (c-коефициент), с помощта на който се отчита въздействието на изменените условия на изпитване в съответствие със следната формула 3:

Формула 3:

Formula

Следователно формула 2 придобива вида:

Формула 4:

Formula

където:

с

:

коефициентът на преобразуване със стойност 0,960;

Formula

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство при изпитване за одобряване на типа с пускане на горещ двигател [gCO2/km];

EMC

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с екологична иновация при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

UF

:

коефициентът на използване на технологията на BMW „движение по инерция“ със стойност 0,62; тази стойност е представителна само за превозни средства на BMW;

7.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ГРЕШКА

Трябва да се даде количествен израз на статистическата грешка в резултатите от методиката на изпитване. Статистическата грешка на общото намаление на емисиите на CO2 не трябва да надвишава 0,5 g CO2/km съгласно следната формула 5:

Формула 5:

Formula

където:

Formula

:

статистическа грешка на общото намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km].

Статистическата грешка се изчислява в съответствие със следната формула 6:

Формула 6:

Formula

където:

Formula

:

статистическа грешка на общото намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km];

с

:

коефициентът на преобразуване със стойност 0,960;

Formula

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство при изпитване за одобряване на типа при пускане при горещ двигател [gCO2/km];

Formula

:

стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от базовото превозно средство при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

EMC

:

средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство, оборудвано с екологична иновация, при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

Formula

:

стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на емисиите на CO2 от превозното средство с екологична иновация при изменени условия на изпитване [gCO2/km];

UF

:

коефициент на използване на функцията на BMW „движение по инерция при празен ход на двигателя“, който е равен на 0,62; тази стойност е представителна само за парка превозни средства на BMW;

sUF

:

стандартно отклонение на средноаритметичната стойност на коефициента на използване, което е 0,019; тази стойност е представителна само за превозни средства на BMW.

8.   ДОКАЗВАНЕ, ЧЕ МИНИМАЛНАТА ПРАГОВА СТОЙНОСТ ОТ 1 g CO2/km Е ПРЕВИШЕНА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМ НАЧИН

За да се докаже, че праговата стойност от 1 g CO2/km е превишена по статистически значим начин, се използва следната формула:

Формула 7

Formula

където:

MT

:

минимална прагова стойност, (g CO2/km);

Formula

:

намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km];

Formula

:

статистическа грешка на общото намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km].

Когато намаленията на емисиите на CO2, които са резултат от изчислението по формула 4, са под праговите стойности, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, се прилага член 11, параграф 2, втора алинея от същия регламент.


(1)  Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за одобрение на типа на превозни средства по отношение на емисиите на замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя (ОВ L 42, 15.2.2012 г., стр. 1).


29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1403 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 юни 2017 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2012/6 относно създаването на Съвет за програмата TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/20)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 3.1, 12.1 и 12.3, както и членове 17, 18 и 22 от него,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2012/13 от 18 юли 2012 г. относно TARGET2-Securities (1),

като има предвид, че:

(1)

На 16 март 2016 г. Управителният съвет одобри създаването на Съвет за пазарна инфраструктура, нов управителен орган, който отговаря за задачите, които се отнасят до техническото и оперативното управление в областта на пазарните инфраструктури и платформи.

(2)

Поради това Решение ЕЦБ/2012/6 (2) следва да бъде изменено, за да се отрази създаването на Съвета за пазарна инфраструктура и дейността на Съвета за T2S като един от специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение ЕЦБ/2012/6 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Определения

Термините, използвани в настоящото решение, имат същото значение като в Насоки ЕЦБ/2012/13 (*1) и в Рамковото споразумение за T2S, одобрено от Управителния съвет на 17 ноември 2011 г.

(*1)  Насоки ЕЦБ/2012/13 от 18 юли 2012 г. относно TARGET2-Securities (ОВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19).“"

2.

В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съветът за T2S се създава като управителен орган в Евросистемата, чиято задачата е да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S, възложени му от Управителния съвет. Той действа като един от специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура.“

3.

В приложение I, в раздела „Състав“ четвъртата алинея се заменя със следното:

„Мандатът на член на Съвета за T2S продължава 24 месеца и може да бъде подновяван. Управителният съвет може да вземе решение за по-кратък мандат, включително когато членовете подадат оставка или се пенсионират преди изтичането на мандата им.“

4.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в член 1 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Членовете не могат да участват пряко в надзора на T2S или на централните депозитари на ценни книжа, които възлагат сетълмент операции на T2S, доколкото това участие би могло да доведе до действителни или потенциални конфликти с функциите им на членове на Съвета за T2S. Въвеждат се подходящи мерки с цел откриването и избягването на такива конфликти. Членовете не могат да участват в Комитета на вътрешните одитори, нито ежедневно в дейности на ниво 3.“;

б)

в член 2 параграф 1 се заличава.

Член 2

Заключителна разпоредба

Настоящото решение влиза в сила на 23 юни 2017 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 юни 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19.

(2)  Решение ЕЦБ/2012/6 от 29 март 2012 г. относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6 (ОВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13).


НАСОКИ

29.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/26


НАСОКИ (ЕС) 2017/1404 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 23 юни 2017 година

за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/13 относно TARGET2-Securities (ЕЦБ/2017/19)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 3.1, 12.1 и 12.3, както и членове 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 16 март 2016 г. Управителният съвет одобри създаването на Съвет за пазарна инфраструктура, нов управителен орган, който отговаря за задачите, които се отнасят до техническото и оперативното управление в областта на пазарните инфраструктури и платформи.

(2)

На същата дата Управителният съвет одобри създаването на Комитет за пазарна инфраструктура и плащания, който да замести Комитета за платежни и сетълмент системи.

(3)

Създаде се консултативна група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения (наричана по-долу „AMI SeCo“), която да поеме функциите на консултативната група за T2S във връзка с предоставянето на консултации на Евросистемата по въпроси от значение за клиринга и сетълмента на ценни книжа, управлението на обезпечения и T2S.

(4)

Поради това Насоки ЕЦБ/2012/13 (1) следва да бъдат изменени, за да отразят замяната на Комитета за платежни и сетълмент системи с Комитета за пазарна инфраструктура и плащания, създаването на Съвет за пазарна инфраструктура и замяната на консултативната група за T2S с AMI SeCo,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Изменения

Насоки ЕЦБ/2012/13 се изменят, както следва:

1.

В член 2 се добавят следните определения:

„25)

„консултативна група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения“ или„AMI SeCo“ (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) е консултативен орган, чиято функция е да предоставя консултации на Евросистемата по въпроси, свързани с клиринга и сетълмента на ценни книжа, управлението на обезпечения и T2S и чиито задачи са публикувани на уебсайта на ЕЦБ;

26)

„Съвет за пазарна инфраструктура“ (Market Infrastructure Board) е управителен орган, чиято функция е да подпомага Управителния съвет, като гарантира, че пазарните инфраструктури и платформи на Евросистемата в областта на паричния сетълмент, сетълмента на ценни книжа и управлението на обезпечения се поддържат и разработват в съответствие с целите на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) съгласно Договора, нуждите, произтичащи от дейността на ЕСЦБ, технологичния прогрес, както и в съответствие с приложимите регулаторни и надзорни изисквания;

27)

„Комитет за пазарна инфраструктура и плащания“ (Market Infrastructure and Payments Committee) е комитет на Евросистемата, чиято функция е да подпомага органите за вземане на решения на Евросистемата при изпълнението на законовото задължение на ЕСЦБ да насърчава нормалното функциониране на платежните системи, включително непрекъснатостта на дейността им, или неговия правоприемник.“

2.

В член 2 точка 18 се заменя със следното:

„18)

„Съвет за Т2S“ (T2S Board) е управителен орган, създаден съгласно Решение ЕЦБ/2012/6, чиято задача е да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S и който действа като един от специализираните състави на Съвета за пазарна инфраструктура;“.

3.

В член 7, параграфи 1—3 позоваванията на „консултативната група за T2S“ се заменят с „AMI SeCo“.

4.

В член 8 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За да се избегне конфликт на интереси между предоставянето на услуги на T2S от Евросистемата и надзорните функции на Евросистемата, централните банки от Евросистемата гарантират, че:

а)

членовете на Съвета за T2S няма да бъдат пряко включени в надзора на T2S или на ЦДЦК, които възлагат сетълмент операции на T2S, доколкото това участие би могло да доведе до действителни или потенциални конфликти с функциите им на членове на Съвета за T2S. Въвеждат се подходящи мерки с цел откриването и избягването на такива конфликти;

б)

членовете на Съвета за T2S не могат да участват в Комитета на вътрешните одитори, нито ежедневно в дейности на ниво 3;

в)

надзорните дейности на T2S се разделят от оперативните дейности на T2S.“

5.

В член 9, параграфи 3 и 4 позоваванията на „Комитета за платежни и сетълмент системи“ се заменят с „Комитет за пазарна инфраструктура и плащания“.

6.

Приложението се заменя с приложението към настоящите насоки.

Член 2

Действие

Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, бъдат уведомени за тях.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 23 юни 2017 годинa.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Насоки ЕЦБ/2012/13 от 18 юли 2012 г. относно TARGET2-Securities (ОВ L 215, 11.8.2012 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛНИ ГРУПИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАДАЧИ

1.   Цели

1.1.

Националните групи на потребителите обединяват доставчиците и потребителите на услуги за сетълмент на ценни книжа в рамките на техните национални пазари с цел да подпомогнат разработването, изпълнението и работата на TARGET2-Securities (T2S). Те създават форуми за включване на участниците на националните пазари в работата на консултативната група за пазарни инфраструктури за ценни книжа и обезпечения (наричана по-долу „AMI SeCo“) и установяват формалната връзка между AMI SeCо и националните пазари. Те действат като форум за обсъждане на идеите на Службата за програмата T2S и предоставят коментари на AMI SeCо по всички въпроси, обсъждани от AMI SeCо. В това си качество те могат също да предлагат на AMI SeCо въпроси за разглеждане.

1.2.

Националните групи на потребителите могат да участват в процеса на управление на измененията и новите версии и могат да играят важна роля при оценката на тези искания във връзка с функционирането на националните пазари. Националните групи на потребителите следва да възприемат принципа на Т2S за избягване на въвеждането на национални специфики в Т2S и следва активно да насърчават хармонизацията.

2.   Отговорности и задачи

2.1.

На пазарите, участващи в T2S, националните групи на потребителите отговарят за:

а)

оценяване на влиянието на функционалността на T2S, и по-специално на промените в изискванията към потребителите на Т2S, върху националния им пазар. В този контекст следва да се отдели дължимото внимание на концепцията за „стандартизирана T2S“, с която се цели избягване на националните специфики и насърчаване на хармонизацията;

б)

приноса към задачите за наблюдение и прилагане, свързани с дейностите за хармонизация на T2S, подпомагани от AMI SeCo;

в)

информиране на AMI SeCo за съществени опасения на националния пазар;

г)

повишаване на осведомеността за T2S във всички сегменти на националната общност за ценни книжа;

д)

подпомагане на членовете на AMI SeCo, представляващи националната общност.

2.2.

При изпълнение на задачите си националните групи на потребителите трябва да се придържат към високите стандарти за прозрачност, които са ключов елемент на T2S.

2.3.

Въпреки че акцентът на тези задачи е върху пазарите, участващи в T2S, пазарите, които все още не участват в T2S, също могат да създадат национални групи на потребителите. Ако такъв пазар реши да създаде национална група на потребителите, той трябва да има сходни задачи с цел да подготви пазара си за участие в T2S.

3.   Състав и срок

3.1.

Националните групи на потребителите се състоят от председател, секретар и членове.

3.2.

За предпочитане е председателят на националната група на потребителите да бъде пълноправен член или наблюдател в AMI SeCo. Тази роля обикновено се изпълнява от старши служител на съответната национална централна банка (НЦБ). Ако съответната НЦБ не представи или не определи председател на националната група на потребителите, той се определя от председателя на AMI SeCo, който се стреми да постигне единодушие между главните участници на съответния пазар. Ако председателят на националната група на потребителите не е член на AMI SeCo, член на AMI SeCo следва да извършва координация между AMI SeCo и председателя на националната група на потребителите, за да се осигури тясна връзка между AMI SeCo и националната група на потребителите. Ако в AMI SeCo не участват членове на националната група на потребителите, националната група на потребителите трябва да потърси тясно сътрудничество със секретаря на AMI SeCo, за да бъде информирана за промените в T2S.

3.3.

В страните от еврозоната секретарят на националната група на потребителите се определя от съответната НЦБ. В другите страни секретарят се назначава от председателя на националната група на потребителите и би било най-добре той да се определя от съответната НЦБ. От секретаря се очаква да присъства на редовните информационни срещи за секретарите на националните групи на потребителите, организирани от Службата за програмата T2S чрез експертната мрежа на националните групи на потребителите. Секретарите на националните групи на потребителите от пазари, които не участват в T2S, могат да участват като гости в експертната мрежа на националните групи на потребителите.

3.4.

Членовете на националната група на потребителите са съответните членове и наблюдатели в AMI SeCо (или техни старши представители, одобрени от председателя на националната група на потребителите) и други лица със знания и репутация, като целта е да се осигури широко представителство на всички категории потребители и доставчици на националния пазар, включително експерти по парични въпроси. Поради това членове на националната група на потребителите могат да бъдат централни депозитари за ценни книжа (ЦДЦК), брокери, банки, инвестиционни банки, попечители, емитенти и/или техни агенти, централни контрагенти, борси и многостранни системи за търговия, съответните НЦБ, регулаторни органи и съответните банкови асоциации.

3.5.

Мандатът на националните групи на потребителите изтича по същото време, когато изтича мандатът на AMI SeCо, т.е. когато рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута се заменят с нов договор и/или когато рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута се прекратят с всички подписали ЦДЦК и централни банки извън еврозоната.

4.   Работни процедури

4.1.

Националните групи на потребителите се занимават единствено с въпроси, свързани с Т2S. Те се приканват да търсят активно информация от Службата за програмата Т2S по актуални въпроси и да представят своевременно националната позиция по въпроси, поставени от секретаря на AMI SeCо или повдигнати от националната група на потребителите. С цел да насърчи взаимодействието си с националните групи на потребителите, Службата за програмата T2S редовно предоставя информация на националните групи на потребителите за участващите в T2S пазари и организира срещи със секретарите им чрез експертната мрежа на националните групи на потребителите.

4.2.

Националните групи на потребителите полагат усилия да провеждат редовно заседания в съответствие с графика на заседанията на AMI SeCо, за да могат да съветват националните членове на AMI SeCo. Членовете на AMI SeCо обаче не са обвързани от предоставените съвети. Националните групи на потребителите могат също да отправят писмени искания до AMI SeCо чрез секретаря на AMI SeCо и да канят членове на AMI SeCо да изразят становището си.

4.3.

Секретарят на националната група на потребителите се стреми да изпраща дневния ред и съответните документи, които ще се обсъждат на заседанието на националната група на потребителите, най-малко пет работни дни преди провеждането му. Резюмета от заседанията на националната група на потребителите се публикуват на уебсайта на T2S и, ако е уместно, на уебсайта на съответната НЦБ. Най-добре би било те да се публикуват на английски език и, ако се изисква, на съответния национален език, в срок до три седмици след всяко заседание на национална група на потребителите.

4.4.

Имената на членовете на националните групи на потребителите се публикуват на уебсайта на T2S. Националните групи на потребителите публикуват също на уебсайта на Т2S адреса на електронната поща за връзка с тях, така че участниците на националните пазари да знаят с кого да се свържат, за да изразят становищата си.