ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 182

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
13 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1259 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1260 на Комисията от 19 юни 2017 година за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

20

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1261 на Комисията от 12 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 във връзка с алтернативен метод за преработка на определени видове топени мазнини ( 1 )

31

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1262 на Комисията от 12 юли 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на използването на оборски тор от селскостопански животни като гориво в горивни инсталации ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1263 на Комисията от 12 юли 2017 година за актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, създаден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1264 на Комисията от 12 юли 2017 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 30 юни до 7 юли 2017 г. в рамките на тарифната квота за царевица, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006

40

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1265 на Комисията от 11 юли 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 4686)  ( 1 )

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1259 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2017 година

за замяна на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (1), и по-специално член 26 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложенията към Регламент (ЕО) № 861/2007 са установени формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане.

(2)

Регламент (ЕО) № 861/2007 бе изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета (2). Въведените промени в европейската процедура за искове с малък материален интерес следва да бъдат отразени във формулярите в приложенията. От съображения за яснота е подходящо целите приложения да бъдат заменени.

(3)

Тъй като измененията на Регламент (ЕО) № 861/2007 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., настоящият регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.

(4)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на Регламент (ЕО) № 861/2007 и на Регламент (ЕС) 2015/2421 и поради това са обвързани от настоящия регламент.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Поради това е необходимо приложения I — IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 да бъдат заменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 861/2007 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image Текст на изображението Image Текст на изображението

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/20


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1260 НА КОМИСИЯТА

от 19 юни 2017 година

за замяна на приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (1), и по-специално член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложенията към Регламент (ЕО) № 1896/2006 се установяват формулярите, които трябва да се използват, за да се улесни неговото прилагане.

(2)

Регламент (ЕО) № 1896/2006 бе изменен с Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета (2), който се прилага от 14 юли 2017 г. Считано от тази дата, когато се подава възражение срещу европейска заповед за плащане, ищецът има възможността да поиска производството да продължи в съответствие с правилата на европейската процедура за искове с малък материален интерес, установена в Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета (3). В допълнение 2 и насоките към него в приложение I следва да бъде отразена тази възможност. За по-голяма яснота е целесъобразно цялото приложение I да бъде заменено.

(3)

Тъй като измененията на Регламент (ЕО) № 1896/2006 ще започнат да се прилагат на 14 юли 2017 г., настоящият регламент следва да влезе в сила на 14 юли 2017 г.

(4)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство и Ирландия са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането на Регламент (ЕО) № 1896/2006 и на Регламент (ЕС) 2015/2421 и следователно са обвързани от настоящия регламент.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(6)

Следователно е необходимо приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 да бъде заменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1896/2006 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 19 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението Image Текст на изображението

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1261 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 във връзка с алтернативен метод за преработка на определени видове топени мазнини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (1), и по-специално член 20, параграф 11, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (2) се определят правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1069/2009, включително процедури за приемане на алтернативен метод на преработка.

(2)

След като компетентният орган на Финландия подаде заявление за разрешаване на алтернативен метод за употреба или унищожаване на странични животински продукти или производни продукти по реда на член 20 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува научно становище относно използването на непрекъсната многостадийна каталитична хидрообработка за преработката на топени животински мазнини (категория 1) (3). Този метод може да се използва за производството на възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин. Той беше оценен от ЕОБХ като безопасен алтернативен метод за преработка на топени мазнини от категория 1, а продуктите могат да бъдат определени за крайна точка в производствената верига.

(3)

Поради това приложение IV към Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Върху производните продукти, получени след преработката на материали от категории 1 и 2, следва да се поставя трайна маркировка, за да се осигури тяхната проследяемост и да се предотврати навлизането им в хранителната верига на хората и на животните. В приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 са определени изискванията за маркиране на такива производни продукти. В съответствие с глава V, точка 3, буква д) от приложение VIII към посочения регламент обаче не се изисква маркиране за възобновяемите горива, посочени в глава IV, раздел 2, буква Й от приложение IV към същия регламент.

(5)

Тъй като многостадийната каталитична хидрообработка, използвана за преработката на топени животински мазнини (категория 1), намалява рисковете за здравето на животните и за общественото здраве със същата ефикасност като метода, определен в глава IV, раздел 2, буква Й от приложение IV към Регламент (ЕС) № 142/2011, тя също следва да бъде изключена от изискванията за маркиране, като се добави позоваване на този метод в глава V, точка 3, буква д) от приложение VIII към посочения регламент.

(6)

Поради това приложение VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3 от Регламент (ЕС) № 142/2011 се добавя следната буква к):

„к)

възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин, които отговарят на специфичните изисквания за продукти, получени чрез многостадийна каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива, посочена в приложение IV, глава IV, раздел 3, точка 2, буква е).“

Член 2

Приложения IV и VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменят в съответствие с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(11): 4307.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения IV и VIII към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменят, както следва:

1)

В приложение IV глава IV се изменя, както следва:

а)

В раздел 1, точка 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

възобновяеми горива, произведени от топени мазнини, които са получени от материали от категории 1 и 2 в съответствие с букви Й и Л.“

б)

В раздел 2 се добавя следната буква Л:

„Л.   Многостадийна каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива

1.   Изходни материали

За този процес могат да бъдат използвани следните материали:

а)

топени мазнини, произведени от материал от категория 1, които са били преработени, като се използва метод на преработка 1 (стерилизация под налягане);

б)

топени мазнини и рибно масло, отговарящи на буква Й, точка 1, буква а) от настоящия раздел.

2.   Метод на преработка

а)

топените мазнини трябва да бъдат подложени на предварителна обработка, която се състои най-малко от избелване на изходния материал, включително топени мазнини, с киселина, при наличието на избелваща глина, и последващо отстраняване на използваната избелваща глина и неразтворимите примеси чрез филтрация.

Преди тази обработка топените мазнини могат да бъдат дегумирани с киселина и/или киселинен разтвор, за да бъдат отстранени примесите от топените мазнини, като бъдат образувани смоли, които впоследствие бъдат отделени чрез центрофугиране;

б)

предварително обработените материали трябва да преминат през процес на хидрообработка, който се състои от следните етапи: каталитична хидрообработка, десорбция и изомеризиране.

Материалите трябва да бъдат подложени на налягане от най-малко 30 bar при температура най-малко 265 °C в продължение на най-малко 20 минути.“

в)

В раздел 3, точка 2 се добавя следната буква е):

„е)

многостадийната каталитична хидрообработка за производството на възобновяеми горива, може да бъдат:

i)

в случай на възобновяем газьол, възобновяемо гориво за реактивни двигатели, възобновяем пропан и възобновяем бензин, получени чрез процеса, използвани като гориво без ограничения съгласно настоящия регламент (крайна точка);

ii)

в случай на утайка от смола и употребявана избелваща глина от процеса на предварителна преработка, посочен в раздел 2, буква Л, точка 2, буква а):

унищожени в съответствие с член 12, буква а) или б) от Регламент (ЕО) № 1069/2009,

унищожени чрез заравяне в разрешено депо,

преобразувани в биогаз, при условие че остатъците от храносмилането от преобразуването на биогаз се унищожават чрез изгаряне, съвместно изгаряне или заравяне в разрешено депо,

използвани за техническите цели, посочени в член 36, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1069/2009.“

2)

В приложение VIII, глава V, точка 3 буква д) се заменя със следното:

„д)

възобновяеми горива, произведени от топени мазнини, които са получени от материали от категории 1 и 2 в съответствие с приложение IV, глава IV, раздел 2, букви Й и Л.“


13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1262 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на използването на оборски тор от селскостопански животни като гориво в горивни инсталации

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (1), и по-специално член 15, параграф 1, буква д) и член 27, буква и) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (2) се определят правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009, включително параметрите за унищожаването на странични животински продукти, както и за безопасните обработка, преобразуване и преработка на странични животински продукти в производни продукти.

(2)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009 горенето, определено в точка 41 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011, е един от процесите за унищожаване на странични животински продукти, включително оборски тор.

(3)

В член 6 от Регламент (ЕС) № 142/2011 се предвиждат правила за одобряване на инсталации за изгаряне, които използват като гориво странични животински продукти. Параграф 8 от този член следва съответно да бъде изменен, за да се включи използването на оборски тор от селскостопански животни като гориво.

(4)

Оборският тор от селскостопански животни може да представлява устойчив източник на гориво за горене, при условие че процесът на горене отговаря на конкретни изисквания, за да се намалят ефикасно неблагоприятните въздействия от употребата му като гориво върху общественото здраве и здравето на животните, както и върху околната среда. С Регламент (ЕС) № 592/2014 на Комисията (3) се въвеждат изисквания във връзка с употребата на оборски тор от домашни птици като гориво в горивни инсталации. В него се определят общи изисквания, които се отнасят за всички инсталации, които използват животински странични продукти или производни продукти като гориво, както и специфични изисквания в зависимост от вида гориво и инсталация. Оборският тор от видове селскостопански животни, различни от домашни птици, също вече може да се използва като гориво в горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност не превишава 50 MW, при същите условия като определените за горенето на оборски тор от домашни птици, включително допустимите емисии и изискванията за мониторинг.

(5)

Операторите на горивните инсталации, използващи за гориво оборски тор от селскостопански животни, следва да предприемат необходимите хигиенни мерки, за да се предотврати разпространението на евентуални патогени. В това отношение такива инсталации следва да отговарят на общите изисквания за използване на животински странични продукти и производни продукти като гориво, определени в глава IV от приложение III към Регламент (ЕС) № 142/2011, и на специфичните изисквания за конкретни видове инсталации и гориво, които могат да се използват за горене, предвидени с настоящия регламент.

(6)

Поради състава си оборският тор от тревопасни животни генерира при горене по-високи емисии на прахови частици от оборския тор от домашни птици. За разрешаване на този проблем в настоящия регламент следва да се предвидят по-гъвкави пределно допустими стойности за емисии на прахови частици за много малки горивни инсталации, за да може да се унищожи оборският тор, който иначе не би могъл да бъде унищожен като гориво за горене.

(7)

По подобен начин настоящият регламент следва да даде възможност на компетентните органи за предоставят преходен период на съществуващите горивни инсталации, за да могат те да спазват изискванията за контролирано повишаване на температурата на газа, при условие че съответните емисии не представляват риск за общественото здраве и здравето на животните или за околната среда. Законодателството относно страничните животински продукти не възпрепятства държавите членки да прилагат съответните правила за изчисляване на пределно допустимите стойности за емисии, установени в законодателството в областта на околната среда, когато оборският тор от селскостопански животни се изгаря заедно с други горива или отпадъци.

(8)

В приложение XVI към Регламент (ЕС) № 142/2011 се предвиждат специфични изисквания за официалния контрол. След като с настоящия регламент се въвеждат изисквания за горене на оборски тор от селскостопански животни като гориво, тези специфични изисквания следва да се прилагат и по отношение на този процес.

(9)

Приложения III и ХVI към Регламент (ЕС) № 142/2011 следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕС) № 142/2011 член 6, параграф 8 се заменя със следното:

„8.   По отношение на използването на оборски тор от селскостопански животни като гориво за горене, предвидено в глава V от приложение III, се прилагат следните правила в допълнение към посочените в параграф 7 от настоящия член:

а)

заявлението за одобрение, което операторът подава пред компетентния орган в съответствие с член 24, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да съдържа доказателства, сертифицирани от компетентния орган или професионална организация, лицензирана от компетентните органи на държавата членка, че горивната инсталация, в която като гориво се използва оборски тор от селскостопански животни, отговаря напълно на изискванията, определени в глава V, буква Б, точки 3—5 от приложение III към настоящия регламент, без да се засяга възможността компетентните органи на държавата членка да предоставят дерогация от спазването на определени разпоредби в съответствие с глава V, буква В, точка 4 от приложение III;

б)

процедурата за одобрение, предвидена в член 44 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, не може да бъде приключена, докато в рамките на първите шест месеца от експлоатацията на горивната инсталация компетентният орган или професионална организация, лицензирана от този орган, не направят най-малко две последователни проверки, едната от които внезапна проверка, включително за извършване на необходимите измервания на температурата и емисиите. Одобрението се дава, след като резултатите от тези проверки потвърдят, че са изпълнени изискванията, определени в глава V, буква Б, точки 3—5 и, ако е приложимо, глава V, буква В, точка 4 от приложение III към настоящия регламент.“

Член 2

Приложения III и XVI към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменят в съответствие с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 592/2014 на Комисията от 3 юни 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на употребата на странични животински продукти и производни продукти като гориво в горивни инсталации (ОВ L 165, 4.6.2014 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III и XVI към Регламент (ЕС) № 142/2011 се изменят, както следва:

1)

В приложение III, глава V се добавя следната буква В:

„В.   Горивни инсталации, в които като гориво за горене се използва оборски тор от селскостопански животни, различен от оборски тор от домашни птици, посочен в буква Б.

1.   Тип инсталация

Горивни инсталации, чиято обща номинална входяща топлинна мощност не превишава 50 MW

2.   Изходен материал:

В съответствие с изискванията по точка 3 като гориво за горене се използва изключително оборски тор от селскостопански животни, различен от оборски тор от домашни птици, посочен в буква Б.

Други странични животински продукти или производни продукти не могат да се използват като гориво за горене в горивните инсталации, посочени в точка 1. Оборски тор от селскостопански животни, различен от посочения в буква Б оборски тор от домашни птици, който е генериран извън стопанството, не трябва да влиза в контакт със селскостопанските животни.

3.   Методика:

Горивни инсталации, в които като гориво за горене се използва оборски тор от селскостопански животни, различен от оборски тор от домашни птици, посочен в буква Б, отговарят на изискванията, определени в буква Б, точки 3—5.

4.   Дерогация и преходен период:

Компетентният орган на държавата членка, отговарящ за околната среда, може:

а)

чрез дерогация от буква Б, точка 3, буква б), подточка ii) да предостави на горивни инсталации, които са в експлоатация към 2 август 2017 г., допълнителен период от най-много 6 години, за да бъдат приведени в съответствие с глава IV, раздел 2, точка 2, първа алинея от приложение III към настоящия регламент;

б)

чрез дерогация от буква Б, точка 4 да разреши емисии на прахови частици, не по-високи от 50 mg/m3, при условие че общата номинална входяща топлинна мощност на горивните инсталации не превишава 5 MW;

в)

чрез дерогация от буква Б, точка 3, буква б), подточка i) да разреши ръчно добавяне на оборски тор от коне като гориво в горивната камера, ако общата номинална входяща топлинна мощност не превишава 0,5 MW.“

2)

В приложение XVI раздел 12 от глава III се заменя със следното:

„Раздел 12

Официални проверки на одобрени инсталации за горене на странични животински продукти

Компетентният орган извършва проверки по документи в съответствие с процедурите, описани в член 6, параграфи 7 и 8, в одобрените инсталации, посочени в приложение III, глава V.“


13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/37


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1263 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2017 година

за актуализиране на списъка на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, създаден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (1), и по-специално член 4, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията (2) се създава списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза („списък на Съюза“), като при необходимост той се актуализира в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014.

(2)

Въз основа на наличните научни доказателства и на оценките на риска, изготвени съгласно член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, Комисията стигна до заключението, че всички критерии, изброени в член 4, параграф 3 от посочения регламент, са изпълнени за следните инвазивни чужди видове: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Заключението на Комисията е, че всички елементи, изброени в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, са надлежно отчетени по отношение на посочените инвазивни чужди видове.

(4)

В съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1143/2014 някои държави членки възнамеряват да поискат от Комисията разрешение за продължаване на отглеждането в стопанства на Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 въз основа на твърдения за наличието на причини от първостепенен обществен интерес от социален или икономически характер. Във връзка с това при включването на вида в списъка на Съюза следва да се приложи преходен период, позволяващ завършване на процедурата по член 9 от същия регламент, преди посоченото включване да породи действие.

(5)

След приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 бяха актуализирани кодовете по КН, установени в Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (3), като последните изменения са въведени с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията (4). Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за инвазивни чужди видове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията от 13 юли 2016 г. за приемане на списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, 14.7.2016 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 294, 28.10.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1141 на Комисията се изменя, както следва:

1)

В табличния списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза, в азбучен ред се добавят следните видове:

Вид

Кодове по КН за живи екземпляри

Кодове по КН за частите, които могат да се възпроизвеждат

Категории на свързаните с тях стоки

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

0407 19 90 (оплодени яйца за инкубиране)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (семена)

 

2)

Към бележките към таблицата във връзка с колона (iv) се добавя следната точка:

„(12)

ex 2309 90: Препарати за хранене на птици“.

3)

Препратките към код по КН „0301 99 18“ в цялото приложение се заменят с „0301 99 17“.

4)

Препратките към код по КН „0306 24 80“ в цялото приложение се заменят с „0306 33 90“.

5)

Препратките към код по КН „0306 29 10“ в цялото приложение се заменят с „0306 39 10“.

6)

Препратките към код по КН „0602 90 49“ в цялото приложение се заменят с „0602 90 46 или 0602 90 48“.


(*1)  Включването на Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 се прилага, считано от 2 февруари 2019 г.“


13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1264 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2017 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 30 юни до 7 юли 2017 г. в рамките на тарифната квота за царевица, открита с Регламент (ЕО) № 969/2006

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 188, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията (2) се открива годишна тарифна квота за внос на 277 988 тона царевица (пореден номер 09.4131).

(2)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 969/2006 определя на 138 994 тона количеството за подпериод № 2 за периода от 1 юли до 31 декември 2017 г.

(3)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 30 юни 2017 г., 13 часа, до 7 юли 2017 г., 13 часа брюкселско време, надхвърлят наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества, изчислен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3).

(4)

Следва също да не се издават повече лицензии за внос по Регламент (ЕО) № 969/2006 за текущия квотен период.

(5)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Към количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, отнасящи се до квотата, посочена в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 969/2006 (пореден номер 09.4131) и подадени от 30 юни 2017 г., 13 часа, до 7 юли 2017 г., 13 часа брюкселско време, се прилага коефициент на отпускане в размер на 2,556976 %.

2.   Подаването на нови заявления за лицензии, отнасящи се до квотата, посочена в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 969/2006 (пореден номер 09.4131), се прекратява от 7 юли 2017 г., 13 часа брюкселско време, за текущия квотен период.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция„Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 969/2006 на Комисията от 29 юни 2006 г. за откриване и осигуряване на управлението на тарифна квота на Общността за внос на царевица от трети страни (ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 44).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).


РЕШЕНИЯ

13.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 182/42


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1265 НА КОМИСИЯТА

от 11 юли 2017 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2017) 4686)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I — IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка, и се определят техните граници. Списъкът включва определени области в Естония, Литва и Полша.

(2)

През юни 2017 г. са регистрирани две нови огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в област Парну в Естония и в община Варена в Литва, в области, включени понастоящем в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на тези огнища представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид.

(3)

През юни 2017 г. бе отчетен случай на африканска чума по свинете при диви свине в община Соколка в Полша, в област, включена понастоящем в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на този случай представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид.

(4)

Настоящото развитие на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с африканската чума по свинете при засегнатите популации от домашни и диви свине следва да се вземе предвид при оценката на риска за здравето на животните, свързан с новата ситуация по отношение на болестта в Естония, Литва и Полша. С цел мерките за контрол на здравето на животните, предвидени в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, да бъдат по-целенасочени и да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, като същевременно се предотвратяват ненужните смущения в търговията в рамките на Съюза и се избягва създаването на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, списъкът на Съюза на областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, поместен в приложението към посоченото решение за изпълнение, следва да се измени, за да бъдат взети под внимание промените в епидемиологичната обстановка по отношение на посочената болест в Естония, Литва и Полша. В резултат на това областите, засегнати от новите огнища в Естония и Литва, сега следва да бъдат включени не в част II, а в част III от посоченото приложение, а съответната област в Полша сега следва да бъде включена не в част I, а в част II от същото приложение.

(5)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 юли 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald),

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Audru vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Tõstamaa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos,

Varėnos rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.