ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 180

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
12 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1214 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за ръчно миене (нотифицирано под номер С(2017) 4227)  ( 1 )

1

 

*

Решение (ЕС) 2017/1215 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини (нотифицирано под номер С(2017) 4228)  ( 1 )

16

 

*

Решение (ЕС) 2017/1216 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (нотифицирано под номер С(2017) 4240)  ( 1 )

31

 

*

Решение (ЕС) 2017/1217 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност (нотифицирано под номер С(2017) 4241)  ( 1 )

45

 

*

Решение (ЕС) 2017/1218 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (нотифицирано под номер С(2017) 4243)  ( 1 )

63

 

*

Решение (ЕС) 2017/1219 на Комисията от 23 юни 2017 година за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на промишлени и институционални перилни детергенти (нотифицирано под номер C(2017) 4245)  ( 1 )

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕШЕНИЯ

12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1214 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за ръчно миене

(нотифицирано под номер С(2017) 4227)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2011/382/ЕС на Комисията (2) се определят екологични критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка за детергенти за ръчно миене на съдове, валидни до 31 декември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение № 2011/382/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за детергенти за ръчно миене въз основа на критериите, определени в Решение 2011/382/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „детергенти за ръчно миене на съдове“ включва всички детергенти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) относно детергентите, които се търгуват и са предназначени за ръчно миене на съдове като стъклени и глинени съдове и кухненски прибори, включително прибори за хранене, тенджери, тигани и тави.

Групата продукти включва продукти както за лична, така и за професионална употреба. Продуктите са смес от химични вещества и не съдържат микроорганизми, добавени умишлено от производителя.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта [(включително водоразтворимо фолио, когато е използвано)];

2)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба — обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други типове продукти — опаковката, предвидена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

3)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като полиадиция, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

микробна ферментация;

4)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

Член 3

За да получи екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден детергент за ръчно миене на съдове спада към групата продукти „детергенти за ръчно миене на съдове“, определена в член 1 от настоящото решение, и удовлетворява критериите, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, определени в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „детергенти за ръчно миене“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер за означаване на продуктовата група „детергенти за ръчно миене на съдове“ за административни цели е „019“.

Член 6

Решение 2011/382/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за ръчно миене“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/382/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за ръчно миене“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2011/382/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2011/382/ЕС, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/382/ЕС на Комисията от 24 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за ръчно миене на съдове (ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 40).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка на Комисията 2011/696/ЕС от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за детергенти за ръчно миене

КРИТЕРИИ

1.

Токсичност за водни организми

2.

Биоразградимост

3.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

4.

Изключени и ограничени вещества

5.

Опаковка

6.

Годност за употреба

7.

Информация за потребителя

8.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитирането се извършва в съответствие с разпоредбите в Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио, ако се използва).

Посочват се консервантите, ароматизиращите вещества и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на екологичните критерии се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за детергентите за ръчно миене (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Ароматизиращи вещества

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Ароматизиращи вещества

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Без ограничения (*1)

Не се прилага

Консерванти

Не се прилага

Без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Без ограничения (*1)

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на почистващите свойства.

Най-високата доза, препоръчана от производителя за получаването на 1 литър воден разтвор на измиващ препарат за почистване на нормално замърсени съдове (посочено в g/l воден разтвор на измиващ препарат или ml/l воден разтвор на измиващ препарат).

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза:

Продуктов тип

Граничен CDV

(l/l воден разтвор на измиващ препарат)

Детергенти за ръчно миене на съдове

2 500

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, като се използва следното уравнение:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

коефициент на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Критерий 2 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: Категория 1 (H400) остра опасност или категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности за референтната доза:

Продуктов тип

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/l воден разтвор на измиващ препарат)

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/l воден разтвор на измиващ препарат)

Детергенти за ръчно миене на съдове

0,03

0,08

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост, описана по-горе, входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 3 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 4 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

Алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли,

Атранол,

Хлороатранол,

Диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA),

Етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли,

Формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкоксисъединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество,

(само за професионални продукти) аромати,

Глутаралдехид,

Хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC),

Микропластмаси,

Наносребро,

Нитромускуси и полициклични мускуси,

Фосфати,

Перфлуорни алкилати,

Четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими,

Реактивни хлорни съединения,

Родамин B,

Триклозан,

3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни (ако стойността на 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, която е позволена в приложение V (списък на консервантите, позволени за употреба в козметичните продукти) към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5), е по-ниска към момента на подаване на заявлението, тази по-ниска стойност има предимство),

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он: 0,0050 % тегловни,

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до 0,08 g/l воден разтвор на измиващ препарат.:

Ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не трябва да присъстват в количества ≥ 0,010 % тегловни за вещество.

Оценка и проверка: заявителят предоставя следните документи:

а)

ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности;

б)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта;

в)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации или документация от доставчици, ако е целесъобразно, в която се потвърждава, че ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не присъстват над определените гранични стойности. За професионални продукти се предоставя подписана декларация за липса на ароматизиращи вещества.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Веществата и смесите, включени в таблица 3, са освободени от критерий 4, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Субтилизин

H400 Силно токсичен за водните организми

 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351 Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0,010 % тегловни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Всички входящи вещества, добавяни към продукта като ароматизираща съставка, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматите (IFRA) (6). Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничена употреба и специфични критерии за чистота на веществата.

В детергентите за ръчно миене на съдове, които са предназначени за професионални цели, не се допускат ароматни вещества.

Оценка и проверка: доставчикът или производителят на ароматизиращите вещества, според случая, предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти

i)

Продуктът може да включва консерванти само с цел запазване на продукта и само в дозата, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които могат да имат и биоцидни свойства.

ii)

продуктът може да съдържа консерванти при условие че те не са биоакумулиращи. Даден консервант не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

iii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен консервант, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow. Заявителят предоставя също и образец на опаковката.

е)   Оцветителни агенти

Оцветителните агенти в продукта не трябва да са биоакумулиращи.

Даден оцветителен агент не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF. За оцветителни агенти, одобрени за употреба в хранителни продукти, не е необходимо да се представя документация за потенциала им за биоакумулиране.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен оцветителен агент, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow, или документация, с която се показва, че оцветителният агент е одобрен за употреба в храни.

ж)   Ензими

Използват се само капсулирани ензими (в твърда форма) и ензими в течна форма/във форма на каша.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен ензим.

з)   Корозивни свойства

Крайният продукт не трябва да се класифицира като „Корозивна (C) смес“ с H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите, като „Корозивна за кожата/дразнеща кожата, категории 1A, 1B, 1C“ смес в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя на компетентния орган точната концентрация на всички входящи вещества, използвани в продукта, като част от формулировката или като част от смес, включена във формулировката, които са класифицирани като „Корозивни“ (C) с H314 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, заедно с ИЛБ за продукта.

Критерий 5 — Опаковка

а)   Съотношение тегло/полезно действие (WUR)

Съотношението тегло/полезно действие (WUR) на продукта се изчислява само за първичната опаковка и не надвишава следните стойности за референтната доза.

Продуктов тип

WUR

(g/l воден разтвор на измиващ препарат)

Детергент за ръчно миене на съдове

0,6

Първична опаковка, произведена от над 80 % рециклирани материали, се освобождава от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчисление на WUR за продукта. Ако продуктът се продава в различни опаковки (т.е. с различни обеми), изчислението трябва да бъде представено за всеки размер на опаковката, за който има заявление за присъждане на екомаркировка на ЕС.

Стойността на WUR се изчислява, както следва:

WUR = Σ ((Wi + Ui)/(Di * Ri )

където:

Wi

:

теглото (g) на първичната опаковка (i);

Ui

:

теглото (g) в първичната опаковка (i) на опаковката, която не е рециклирана след употреба от потребителя. Ui = Wi, освен когато заявителят може да докаже друго;

Di

:

брой референтни дози, съдържащи се в първичната опаковка (i);

Ri

:

индекс за повторно пълнене Ri = 1 (опаковката не е използвана повторно със същата цел) или Ri = 2 (ако заявителят успее да докаже, че компонентът на опаковката може да се използва повторно за същата цел и се продават пълнители).

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация. Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.

б)   Проектиране на опаковките

Пластмасовите опаковки трябва да бъдат проектирани така, че да се улесни ефективното рециклиране чрез избягване на потенциални замърсители или несъвместими материали, за които е известно, че могат да възпрепятстват разделянето или преработването, или да понижат качеството на рециклирания материал. Етикетът или ръкавният етикет, системата за затваряне и когато е приложимо, защитните покрития, не трябва да включват нито поотделно, нито заедно, материалите и компонентите, изброени в таблица 4. Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.

Таблица 4

Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката

Елемент на опаковката

Изключени материали и компоненти (*4)

Етикет или ръкавен етикет

етикет или ръкавен етикет от PS, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

етикет или ръкавен етикет от PVC, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

етикет или ръкавен етикет от PETG, в комбинация с бутилка от PET

друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност > 1 g/cm3, използвани с бутилка от PET

друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност < 1 g/cm3, използвани с бутилка от PP или HDPE

етикети или ръкавни етикети, които са метализирани или са заварени към тялото на опаковката (вградено етикетиране)

Система за затваряне

система за затваряне от PS в комбинация с бутилка от PET, HDPE или PP

система за затваряне от PVC в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

система за затваряне от PETG или материал за система за затваряне с плътност > 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET

система за затваряне, изработена от метал, стъкло или EVA, които не са лесно отделими от бутилката

система за затваряне, изработена от силикон. Освободени са силиконовите системи за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET и силиконовите системи за затваряне с плътност > 1g/cm3 в комбинация с бутилка от PEHD или PP.

Метално фолио или пломби, които остават закрепени към бутилката или системата за затваряне, след като продуктът е бил отворен

Защитни покрития

Полиамид, функционални полиолефини, метализирани и противосветлинни защитни покрития

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката, включително контейнера, етикета или ръкавния етикет, лепилата, системата за затваряне и защитното покритие, според случая, заедно със снимки или технически чертежи на първичната опаковка.

Критерий 6 — Годност за употреба

Продуктът трябва да има удовлетворително миещо действие при минимална температура и препоръчваната от производителя доза за твърдост на водата в съответствие с „Рамка за изпитване на ефективността на детергентите за ръчно миене“, на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС (7).

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация, която доказва, че продуктът е бил подложен на изпитване при условията, определени в рамката, и че резултатите са показали, че при продукта е постигнато поне минималното необходимо миещо действие. Заявителят предоставя документация, която доказва съответствието с изискванията на лабораториите, включени в съответните хармонизирани стандарти за лабораториите за изпитване и калибриране, ако е целесъобразно.

Може да се използва еквивалентно изпитване на действието, ако еквивалентността е била оценена и приета от компетентния орган.

Критерий 7 — Информация за потребителите

Продуктът се придружава от инструкции за правилна употреба, така че действието на продукта да бъде достигнато във възможно най-голяма степен и отпадъците да се сведат до минимум, както и да се намали замърсяването на водите и използването на ресурсите. Тези инструкции трябва да бъдат четливи или да включват графично представяне или картинки и да включват информация за следното:

а)   Инструкции за дозиране

Заявителят предприема необходимите стъпки, за да помогне на потребителите да спазват препоръчителната доза, като предостави указанията за дозиране и целесъобразна система за дозиране (например чашки).

Инструкциите за дозировката включват препоръчителната доза за поне две степени на замърсяване и ако е приложимо, въздействието на твърдостта на водата при дозирането.

Ако е приложимо, се предоставят показанията за най-често срещаната твърдост на водата в района, където е предназначено да бъде търгуван продуктът, или когато тази информация може да бъде намерена.

б)   Информация за изхвърлянето на опаковката

Първичната опаковка трябва да съдържа информация за начините за повторна употреба, рециклиране и правилно изхвърляне на опаковките.

в)   Информация за околната среда

Върху първичната опаковка се изписва текст, в който се подчертава значението на това да се използва правилната доза и най-ниската препоръчана температура, за да се сведе до минимум потреблението на енергия и вода и да се намали замърсяването на водата.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с образец на етикета на продукта.

Критерий 8 — Информация, присъстваща в екомаркировката на ЕС

Знакът трябва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Заявителят може да реши да включи незадължително каре за текст върху етикета, което съдържа следния текст:

Ограничено въздействие върху водната среда,

Намалено количество опасни вещества,

Изпитано почистващо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с мостра от продуктовия етикет или образец на графичното оформление върху опаковката, върху която се поставя знакът за екомаркировка на ЕС, както и подписана декларация за съответствие.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(*1)  „Без ограничения“ означава: независимо от концентрацията, всички вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини (аналитичната граница на откриване).

N/A не е приложимо.

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Дадено вещество не се счита за биоакумулиращо, при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

(5)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(*2)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите.

(*3)  С концентрация под 0,2 % в изходния материал, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %.

(6)  На разположение на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org

(*4)  EVA — Етиленвинилацетат, HDPE — Полиетилен с висока плътност, PET — Полиетилентерефталат, PETG — Полиетилентерефталат, модифициран с гликол PP — Полипропилен, PS — Полистирен, PVC — Поливинилхлорид.

(7)  Налична на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test.pdf


12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/16


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1215 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини

(нотифицирано под номер С(2017) 4228)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2012/720/ЕС на Комисията (2) бяха определени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка на промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини, валидни до 14 ноември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат при препоръчаните температури и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение 2012/720/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини въз основа на критериите, определени в Решение 2012/720/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини“ включва детергенти за съдомиялни машини, подобрители на изплакването или препарати за предварително накисване, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и които се търгуват и са предвидени за употреба от специализиран персонал за съдомиялни машини за професионална употреба.

Тази група продукти включва многокомпонентни системи, състоящи се от повече от един компонент за съставянето на цялостен детергент. Многокомпонентните системи могат да включват повече продукти, като например препарати за предварително накисване и подобрители на изплакването, като те се изпитват като цяло.

Тази група продукти не включва детергентите за съдомиялни машини, предназначени за домакински съдомиялни машини, детергенти, предназначени за употреба в миялни машини за медицински изделия или в специални машини за хранително-вкусовата промишленост.

Спрейове, които не се дозират с автоматични помпи, се изключват от обхвата на тази група продукти.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта [(включително водоразтворимо фолио, ако е използвано)];

2)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба — обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други типове продукти — опаковката, предвидена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

3)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като например полиадиция, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

микробна ферментация;

4)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

Член 3

За да получи екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден детергент за миялни машини спада към групата продукти „промишлени и институционални детергенти“, определена в член 1 от настоящото решение, и удовлетворява критериите, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, определени в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „промишлени и институционални детергенти“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

За административни цели кодовият номер на групата продукти „промишлени и институционални детергенти“ е „038“.

Член 6

Решение 2012/720/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „промишлени и институционални детергенти“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2012/720/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „промишлени и институционални детергенти“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2012/720/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2012/720/ЕС, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2012/720/ЕС на Комисията от 14 ноември 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални детергенти за автоматични съдомиялни машини (ОВ L 326, 24.11.2012 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка на Комисията 2011/696/ЕС от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини

КРИТЕРИИ

1.

Токсичност за водни организми

2.

Биоразградимост

3.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

4.

Изключени и ограничени вещества

5.

Опаковка

6.

Годност за употреба

7.

Автоматична система за дозировка

8.

Информация за потребителя

9.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички съответни законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио, ако се използва).

Посочват се консервантите и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на екологичните критерии се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за промишлени и институционални детергенти за съдомиялни машини (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Без ограничения (*1)

Консерванти

Не се прилага

Без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

Без ограничения (*1)

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Без ограничения (*1)

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на почистващите свойства:

Най-високата доза, препоръчана от производителя за получаването на 1 литър воден разтвор на измиващ препарат (посочено в g/l воден разтвор на измиващ препарат или ml/l воден разтвор на измиващ препарат) за три степени на твърдост на водата (мека, средна, твърда).

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза:

Твърдост на водата

Продуктов тип

Мека

(< 1,5 mmol CaCO3/l)

(l/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Средна

(1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Твърда

(> 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Предварително накисване

2 000

2 000

2 000

Детергенти за съдомиялни машини

3 000

5 000

7 000

Мултикомпонентна система

3 000

4 000

5 000

Подобрители на изплакването

3 000

3 000

3 000

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, като се използва следното уравнение:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

коефициент на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Критерий 2 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: Категория 1 (H400) остра опасност или категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности за референтната доза:

 

aNBO (g/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Твърдост на водата

Продуктов тип

Мека

< 1,5 mmol CaCO3/l

Средна

1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l

Твърда

> 2,5 mmol CaCO3/l

Предварително накисване

0,40

0,40

0,40

Детергенти за съдомиялни машини/мултикомпонентна система

0,40

0,40

0,40

Подобрители на изплакването

0,04

0,04

0,04

 

anNBO (g/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Твърдост на водата

Продуктов тип

Мека

< 1,5 mmol CaCO3/l

Средна

1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l

Твърда

> 2,5 mmol CaCO3/l

Предварително накисване

0,40

0,40

0,40

Детергенти за съдомиялни машини/мултикомпонентна система

0,60

1,00

1,00

Подобрители на изплакването

0,04

0,04

0,04

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост, описана по-горе, входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 3 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие.

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 4 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

Алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли,

Атранол,

Хлороатранол,

Диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA),

Етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли,

Формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкоксисъединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество,

Глутаралдехид,

Хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC),

Микропластмаси,

Наносребро,

нитромускуси и полициклични мускуси,

Перфлуорни алкилати,

Четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими,

Реактивни хлорни съединения,

Родамин B,

Триклозан,

3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни,

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он: 0,0050 % тегловни,

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до:

Продуктов тип

(в g/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Твърдост на водата (mmol/CaCO3/l)

Мека (< 1,5)

Средна (1,5-2,5)

Твърда (> 2,5)

Предварително накисване

0,08

0,08

0,08

Детергенти за съдомиялни машини

0,15

0,30

0,50

Подобрители на изплакването

0,02

0,02

0,02

Мултикомпонентна система

0,17

0,32

0,52

Оценка и проверка: заявителят предоставя следните документи:

а)

ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности;

б)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Веществата и смесите, включени в таблица 3, са освободени от критерий 4, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Субтилизин

H400 Силно токсичен за водните организми

 

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351 Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0,010 % тегловни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Промишлените и институционалните продукти за съдомиялни машини не съдържат ароматизиращи вещества.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти

i)

Продуктът може да включва консерванти само с цел запазване на продукта и само в дозата, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които могат да имат и биоцидни свойства.

ii)

продуктът може да съдържа консерванти при условие че те не са биоакумулиращи. Даден консервант не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

iii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен консервант, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow. Заявителят предоставя също и образец на опаковката.

е)   Оцветителни агенти

Оцветителните агенти в продукта не трябва да са биоакумулиращи.

Даден оцветителен агент не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF. За оцветителни агенти, одобрени за употреба в хранителни продукти, не е необходимо да се представя документация за потенциала им за биоакумулиране.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен оцветителен агент, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow, или документация, с която се показва, че оцветителният агент е одобрен за употреба в храни.

ж)   Ензими

Използват се само капсулирани ензими (в твърда форма) и ензими в течна форма/във форма на каша.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен ензим.

Критерий 5 — Опаковка

а)   Системи за връщане на опаковки

Ако продуктът се доставя в опаковка, която е част от система за връщане, този продукт се освобождава от изискванията, посочени в критерий 5, букви б) и в).

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, заедно със съответната документация, в която се описва или доказва, че е въведена система за връщане на тази опаковка.

б)   Съотношение тегло/полезно действие (WUR)

Съотношението тегло/полезно действие (WUR) на продукта се изчислява само за първичната опаковка и не надвишава следните стойности за референтната доза.

Твърдост на водата

Продуктов тип

Мека

< 1,5 mmol CaCO3/l

(g/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Средна

1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l

(g/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Твърда

> 2,5 mmol CaCO3/l

(g/l воден разтвор на измиващ разтвор)

Прахове

0,8

1,4

2,0

Течности

1,0

1,8

2,5

Първична опаковка, произведена от над 80 % рециклирани материали, се освобождава от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчисление на WUR за продукта. Ако продуктът се продава в различни опаковки (т.е. с различни обеми), изчислението трябва да бъде представено за всеки размер на опаковката, за който има заявление за присъждане на екомаркировка на ЕС.

Стойността на WUR се изчислява, както следва:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

където:

Wi

:

теглото (g) на първичната опаковка (i)

Ui

:

теглото (g) в първичната опаковка (i) на опаковката, която не е рециклирана след употреба от потребителя. Ui = Wi, освен когато заявителят може да докаже друго

Di

:

брой референтни дозировки, съдържащи се в първичната опаковка (i);

Ri

:

Индекс за повторно пълнене. Ri = 1 (опаковката не е използвана повторно със същата цел) или Ri = 2 (ако заявителят успее да докаже, че компонентът на опаковката може да се използва повторно за същата цел и се продават пълнители).

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация. Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.

в)   Проектиране на опаковките

Пластмасовите опаковки трябва да бъдат проектирани така, че да се улесни ефективното рециклиране чрез избягване на потенциални замърсители или несъвместими материали, за които е известно, че могат да възпрепятстват разделянето или преработването, или да понижат качеството на рециклирания материал. Етикетът или ръкавният етикет, системата за затваряне и когато е приложимо, защитните покрития, не трябва да включват нито поотделно, нито заедно, материалите и компонентите, изброени в таблица 4. Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.

Таблица 4

Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката

Елемент на опаковката

Изключени материали и компоненти (*4)

Етикет или ръкавен етикет

етикет или ръкавен етикет от PS, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

етикет или ръкавен етикет от PVC, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

етикет или ръкавен етикет от PETG, в комбинация с бутилка от PET

друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност > 1 g/cm3, използвани с бутилка от PET

друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност < 1 g/cm3, използвани с бутилка от PP или HDPE

етикети или ръкавни етикети, които са метализирани или са заварени към тялото на опаковката (вградено етикетиране)

Система за затваряне

система за затваряне от PS в комбинация с бутилка от PET, HDPE или PP

система за затваряне от PVC в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

система за затваряне от PETG или материал за система за затваряне с плътност > 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET

система за затваряне, изработена от метал, стъкло или EVA, които не са лесно отделими от бутилката

система за затваряне, изработена от силикон. Освободени са силиконовите системи за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET и силиконовите системи за затваряне с плътност > 1g/cm3 в комбинация с бутилка от PEHD или PP.

Метално фолио или пломби, които остават закрепени към бутилката или системата за затваряне, след като продуктът е бил отворен

Защитни покрития

Полиамид, функционални полиолефини, метализирани и противосветлинни защитни покрития

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката, включително контейнера, етикета или ръкавния етикет, лепилата, системата за затваряне и защитното покритие, според случая, заедно със снимки или технически чертежи на първичната опаковка.

Критерий 6 — Годност за употреба

Продуктът трябва да има удовлетворително почистващо действие при минимална температура и препоръчваната от производителя доза за твърдост на водата в съответствие с „Рамка за изпитване на ефективността на промишлените и институционалните детергенти за съдомиялни машини“, на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС (5)

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация, която доказва, че продуктът е бил подложен на изпитване при условията, определени в рамката и че резултатите са показали, че при продукта са постигнати поне минималното необходимо почистващо действие. Заявителят предоставя документация, която доказва съответствието с изискванията на лабораториите, включени в съответните хармонизирани стандарти за лабораториите за изпитване и калибриране, ако е целесъобразно.

Може да се използва еквивалентно изпитване на действието, ако еквивалентността е била оценена и приета от компетентния орган.

Критерий 7 — Автоматизирана система за дозировка

За мултикомпонентни системи заявителят прави необходимото, за да осигури, че продуктът се използва с автоматизирана и контролирана система за дозировка.

За да се осигури правилното дозиране в автоматизираните системи за дозировка, посещенията на клиентите се извършват във всички помещения, където се използва продуктът, най-малко веднъж годишно по време на лицензионния период, като те включват калибриране на дозиращото оборудване. Тези посещения на клиентите могат да се извършват и от трета страна.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена с описание на включеното в посещенията на клиентите, кой отговаря за тях и честотата им.

Критерий 8 — Информация за потребителите

Продуктът се придружава от инструкции за правилна употреба, така че действието на продукта да бъде достигнато във възможно най-голяма степен и отпадъците да се сведат до минимум, както и да се намали замърсяването на водите и използването на ресурсите. Тези инструкции трябва да бъдат четливи или да включват графично представяне или картинки и да включват информация за следното:

а)

Инструкции за дозиране

В инструкциите за дозиране се отбелязва каква е дозата в g или ml и/или втора или алтернативна възможност за измерване (напр. чашки, механизъм за спрей) и въздействието на твърдостта на водата при дозирането.

Това изискване не се прилага за мултикомпонентни продукти, които ще се дозират с автоматична система

Предоставят се показания за най-често срещаната твърдост на водата в района, където е предназначено да бъде търгуван продуктът, или когато тази информация може да бъде намерена.

б)

Информация за изхвърлянето на опаковката

Първичната опаковка трябва да съдържа информация за начините за повторна употреба, рециклиране и правилно изхвърляне на опаковките.

в)

Информация по отношение на околната среда

Върху първичната опаковка се изписва текст, в който се подчертава значението на това да се използва правилната доза и най-ниската препоръчана температура, за да се сведе до минимум потреблението на енергия и вода и да се намали замърсяването на водата.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с образец на етикета на продукта.

Критерий 9 — Информация върху знака за екомаркировка на ЕС

Знакът трябва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Заявителят може да реши да включи незадължително каре за текст върху етикета, което съдържа следния текст:

Ограничено въздействие върху водната среда,

Намалено количество опасни вещества,

Изпитано почистващо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с мостра от етикета на продукта или образец на графичното оформление върху опаковката, върху която се поставя знакът за екомаркировка на ЕС.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(*1)  „Без ограничения“ означава: независимо от концентрацията, всички вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини (аналитичната граница на откриване).

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Дадено вещество не се счита за биоакумулиращо, при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

(*2)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите.

(*3)  С концентрация под 0,2 % в изходния материал, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %.

(*4)  EVA — Етиленвинилацетат, HDPE — Полиетилен с висока плътност, PET — Полиетилентерефталат, PETG — Полиетилентерефталат, модифициран с гликол PP — Полипропилен, PS — Полистирен, PVC — Поливинилхлорид.

(5)  Налична на адрес: [URL за протокола на сайта на екомаркировката на ЕС ще бъде добавен по-късно — понастоящем всички предложени документи за протокола могат да бъдат намерени в техническия доклад].


12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/31


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1216 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини

(нотифицирано под номер С(2017) 4240)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2011/263/ЕС на Комисията (2) бяха определени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка на детергенти за съдомиялни машини, валидни до 31 декември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение 2011/263/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за детергенти за съдомиялни машини въз основа на критериите, определени в Решение 2011/263/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „детергенти за съдомиялни машини“ включва детергентите за съдомиялни машини или подобрителите на изплакването, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), които са пуснати на пазара и са предназначени да бъдат използвани изключително за домакинските съдомиялни машини и за автоматични съдомиялни машини за професионална употреба, които са със същия размер и употреба като домакинските съдомиялни машини.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта (включително водоразтворимо фолио, когато е използвано);

2)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба — обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други типове продукти — опаковката, предвидена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

3)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като полиадиция, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

микробна ферментация;

4)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

Член 3

За да му бъде присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден детергент за съдомиялни машини или подобрител на изплакването трябва да попада в групата продукти „детергенти за съдомиялни машини“, определена в член 1 от настоящото решение, и да отговаря на критериите, както и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „детергенти за съдомиялни машини“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер за означаване на групата продукти „детергенти за съдомиялни машини“ за административни цели е 015.

Член 6

Решение 2011/263/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за съдомиялни машини“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/263/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за съдомиялни машини“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2011/263/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение.

Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2011/263/ЕС, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/263/ЕС на Комисията от 28 април 2011 г. за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за детергенти за съдомиялни машини

КРИТЕРИИ

1.

Изисквания за дозиране

2.

Токсичност за водни организми

3.

Биоразградимост

4.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

5.

Изключени и ограничени вещества

6.

Опаковка

7.

Годност за употреба

8.

Информация за потребителя

9.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио, ако се използва).

Посочват се консервантите, ароматизиращите вещества и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на екологичните критерии се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за детергентите за съдомиялни машини (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Ароматизиращи вещества

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Ароматизиращи вещества

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Консерванти

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на почистващите свойства.

Детергент за съдомиялни машини

Най-високата доза, препоръчана от производителя за измиване на 12 комплекта нормално замърсена посуда при стандартни условия („измиване“), както е определено в стандарт EN 50242 (указано за g/измиване или в ml/измиване)

Подобрител на изплакването

3 ml/измиване

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Изисквания за дозиране

Референтната доза не трябва да надвишава следните количества:

Продуктов тип

Дозиране

(g/измиване)

Еднофункционален детергент за съдомиялни машини

19,0

Многофункционален детергент за съдомиялни машини

21,0

Подобрителите на изплакването са освободени от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта, който съдържа инструкциите за дозиране и документацията, в която е указана плътността (g/ml) на течност или гелообразни продукти.

Критерий 2 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза:

Продуктов тип

Граничен CDV

(l/измиване)

Еднофункционални детергенти за съдомиялни машини

22 500

Многофункционални детергенти за съдомиялни машини

27 000

Подобрител на изплакването

7 500

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, като се използва следната формула:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

коефициент на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Критерий 3 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: Категория 1 (H400) остра опасност или категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности за референтната доза:

Продуктов тип

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/измиване)

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/измиване)

Детергенти за съдомиялни машини

1,00

3,00

Подобрители на изплакването

0,15

0,50

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост, описана по-горе, входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 4 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие.

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 5 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

Алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли;

Атранол;

Хлороатранол;

Диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA);

Етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли;

Формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкоксисъединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество;

Глутаралдехид;

Хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC);

Микропластмаси;

Наносребро;

Нитромускуси и полициклични мускуси;

Фосфати;

Перфлуорни алкилати;

Четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими;

Реактивни хлорни съединения;

Родамин B;

Натриев хидроксилметилглицинат;

Триклозан;

3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни;

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он: 0,0050 % тегловни;

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до:

0,20 g/измиване за детергенти за съдомиялни машини;

0,030 g/измиване за подобрители на изплакването

Ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не трябва да присъстват в количества ≥ 0,010 % тегловни за вещество.

Оценка и проверка: заявителят предоставя следните документи:

а)

ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности;

б)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта;

в)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации или документация от доставчици, ако е целесъобразно, в която се потвърждава, че ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не присъстват над определените гранични стойности.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Веществата и смесите, включени в таблица 3, са освободени от критерий 5, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Субтилизин

H400 Силно токсичен за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351 Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0,010 % тегловни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Всички входящи вещества, добавяни към продукта като ароматизираща съставка, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматите (IFRA) (5). Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничена употреба и специфични критерии за чистота на веществата.

Оценка и проверка: доставчикът или производителят на ароматизиращите вещества, според случая, предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти

i)

Продуктът може да включва консерванти само с цел запазване на продукта и само в дозата, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които могат да имат и биоцидни свойства.

ii)

Продуктът може да съдържа консерванти при условие че те не са биоакумулиращи. Даден консервант не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

iii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен консервант, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow. Заявителят предоставя също и образец на опаковката.

е)   Оцветителни агенти

Оцветителните агенти в продукта не трябва да са биоакумулиращи.

Даден оцветителен агент не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF. За оцветителни агенти, одобрени за употреба в хранителни продукти, не е необходимо да се представя документация за потенциала им за биоакумулиране.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен оцветителен агент, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow, или документация, с която се показва, че оцветителният агент е одобрен за употреба в храни.

ж)   Ензими

Използват се само капсулирани ензими (в твърда форма) и ензими в течна форма/във форма на каша.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен ензим.

Критерий 6 — Опаковка

а)   Съотношение тегло/полезно действие (WUR)

Съотношението тегло/полезно действие (WUR) на продукта се изчислява само за първичната опаковка и не надвишава следните стойности за референтната доза.

Продуктов тип

WUR

(g/измиване)

Детергенти за съдомиялни машини

2,4

Подобрители на изплакването

1,5

Първична опаковка, произведена от над 80 % рециклирани материали, се освобождава от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчисление на WUR за продукта. Ако продуктът се продава в различни опаковки (т.е. с различни обеми), изчислението трябва да бъде представено за всеки размер на опаковката, за който има заявление за присъждане на екомаркировка на ЕС.

Стойността на WUR се изчислява, както следва:

WUR = Σ ((Wi + Ui)/(Di * Ri))

където:

Wi

:

теглото (g) на първичната опаковка (i);

Ui

:

теглото (g) в първичната опаковка (i) на опаковката, която не е рециклирана след употреба от потребителя. Ui = Wi, освен когато заявителят може да докаже друго;

Di

:

брой референтни дози, съдържащи се в първичната опаковка (i);

Ri

:

индекс за повторно пълнене. Ri = 1 (опаковката не е използвана повторно със същата цел) или Ri = 2 (ако заявителят успее да докаже, че компонентът на опаковката може да се използва повторно за същата цел и се продават пълнители).

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация. Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.

б)   Проектиране на опаковките

Пластмасовите опаковки трябва да бъдат проектирани така, че да се улесни ефективното рециклиране чрез избягване на потенциални замърсители или несъвместими материали, за които е известно, че могат да възпрепятстват разделянето или преработването, или да понижат качеството на рециклирания материал. Етикетът или ръкавният етикет, системата за затваряне и когато е приложимо, защитните покрития, не трябва да включват нито поотделно, нито заедно, материалите и компонентите, изброени в таблица 4. Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.

Таблица 4

Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката

Елемент на опаковката

Изключени материали и компоненти (*4)

Етикет или ръкавен етикет

етикет или ръкавен етикет от PS, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

етикет или ръкавен етикет от PVC, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

етикет или ръкавен етикет от PETG, в комбинация с бутилка от PET

друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност > 1 g/cm3, използвани с бутилка от PET

друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност < 1 g/cm3, използвани с бутилка от PP или HDPE

етикети или ръкавни етикети, които са метализирани или са заварени към тялото на опаковката (вградено етикетиране)

Система за затваряне

система за затваряне от PS в комбинация с бутилка от PET, HDPE или PP

система за затваряне от PVC в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

система за затваряне от PETG или материал за система за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET

система за затваряне, изработена от метал, стъкло или EVA, които не са лесно отделими от бутилката

система за затваряне, изработена от силикон. Освободени са силиконовите системи за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET и силиконовите системи за затваряне с плътност > 1g/cm3 в комбинация с бутилка от PEHD или PP.

Метално фолио или пломби, които остават закрепени към бутилката или системата за затваряне, след като продуктът е бил отворен

Защитни покрития

Полиамид, функционални полиолефини, метализирани и противосветлинни защитни покрития

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката, включително контейнера, етикета или ръкавния етикет, лепилата, системата за затваряне и защитното покритие, според случая, заедно със снимки или технически чертежи на първичната опаковка.

Критерий 7 — Годност за употреба

Продуктът трябва да има удовлетворително почистващо действие при минимална температура и препоръчваната от производителя доза за твърдост на водата в съответствие с най-актуалното стандартно изпитване на IKW (6) или най-актуалния стандарт EN 50242/EN 60436, изменен в „Рамка за изпитване на ефективността на детергентите за съдомиялни машини“, на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС (7).

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация, която доказва, че продуктът е бил подложен на изпитване при условията, определени в стандарта или рамката на IKW и че резултатите са показали, че при продукта е постигнато поне минималното необходимо почистващо действие. Заявителят предоставя документация, която доказва съответствието с изискванията на лабораториите, включени в съответните хармонизирани стандарти за лабораториите за изпитване и калибриране, ако е целесъобразно.

Може да се използва еквивалентно изпитване на действието, ако еквивалентността е била оценена и приета от компетентния орган.

Критерий 8 — Информация за потребителите

Продуктът се придружава от инструкции за правилна употреба, така че действието на продукта да бъде достигнато във възможно най-голяма степен и отпадъците да се сведат до минимум, както и да се намали замърсяването на водите и използването на ресурсите. Тези инструкции трябва да бъдат четливи или да включват графично представяне или картинки и да включват информация за следното:

а)   Инструкции за дозиране

Заявителят предприема необходимите стъпки, за да помогне на потребителите да спазват препоръчителната доза, като предостави указанията за дозиране и целесъобразна система за дозиране (например чашки).

Инструкциите за дозиране трябва да включват информация за препоръчителната доза за стандартно количество съдове, поставяно за измиване.

б)   Информация за изхвърлянето на опаковката

Първичната опаковка трябва да съдържа информация за начините за повторна употреба, рециклиране и правилно изхвърляне на опаковките.

в)   Информация по отношение на околната среда

Върху първичната опаковка се изписва текст, в който се подчертава значението на това да се използва правилната доза и най-ниската препоръчана температура, за да се сведе до минимум потреблението на енергия и вода и да се намали замърсяването на водата.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с образец на етикета на продукта.

Критерий 9 — Информация, присъстваща в екомаркировката на ЕС

Знакът следва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Заявителят може да реши да включи незадължително каре за текст върху етикета, което съдържа следния текст:

Ограничено въздействие върху водната среда;

Ограничено количество опасни вещества;

Изпитано почистващо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с мостра от продуктовия етикет или образец на графичното оформление върху опаковката, върху която се поставя знакът за екомаркировка на ЕС, както и подписана декларация за съответствие.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(*1)  „без ограничения“ означава: независимо от концентрацията, всички вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини (аналитичната граница на откриване)

НП= не се прилага

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Дадено вещество не се счита за биоакумулиращо, при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow се използва най-високата измерена стойност на BCF.

(*2)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите

(*3)  С концентрация под 0,2 % в изходния материал, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %.

(5)  На разположение на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org

(*4)  EVA — Етиленвинилацетат, HDPE — Полиетилен с висока плътност, PET — Полиетилентерефталат, PETG — Полиетилентерефталат, модифициран с гликол PP — Полипропилен, PS — Полистирен, PVC — Поливинилхлорид

(6)  Наличен на http://www.ikw.org/fileadmin/content/downloads/Haushaltspflege/HP_DishwasherA_B_e.pdf.

(7)  [URL за протокола на сайта на екомаркировката на ЕС ще бъде добавен по-късно — понастоящем всички предложени документи за протокола могат да бъдат намерени в техническия доклад].


12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/45


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1217 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност

(нотифицирано под номер С(2017) 4241)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2011/383/ЕС на Комисията (2) се определят екологичните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка за универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения, валидни до 31 декември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат ограничено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение 2011/383/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировка на ЕС за универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения въз основа на критериите, определени с Решение 2011/383/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преработените критерии и изисквания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „почистващи продукти за твърда повърхност“ включва всички универсални почистващи продукти, почистващи продукти за кухня, продукти за миене на прозорци или почистващи продукти за санитарни помещения, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), които се търгуват и са предназначени за употреба като някои от следните продукти:

универсални почистващи продукти, които включват детергенти, предназначени за рутинно почистване вътре в помещението на твърди повърхности като стени, подове и други неподвижни повърхности,

почистващи продукти за кухня, които включват детергенти, предназначени за рутинно почистване и за отстраняване на мазнина от кухненски повърхности като повърхности на шкафове, печки, кухненски умивалници и повърхности на кухненски уреди,

продукти за миене на прозорци, които включват детергенти, предназначени за рутинно почистване на прозорци, стъкло и други силно полирани повърхности,

почистващи продукти за санитарни помещения, които включват детергенти, предназначени за рутинно отстраняване включително чрез търкане на замърсявания или отлагания в санитарни помещения като перални помещения, тоалетни, бани, помещения с душове.

Групата продукти обхваща продукти както за лична, така и за професионална употреба и се продават както готови за употреба, така и неразредени. Продуктите са смеси на химични вещества. Продукти за лична употреба не съдържат микроорганизми, които са били умишлено добавени от производителя.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта (включително водоразтворимо фолио, ако е използвано);

2)

„неразреден продукт“ означава продукт, който следва да се разреди с вода, преди да се използва;

3)

„готов за използване продукт“ означава продукт, който не се разрежда с вода, преди да се използва;

4)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба, обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други видове продукти опаковката е изпълнена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

5)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като адитивна полимеризация, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

бактериална ферментация;

6)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързвано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

Член 3

За присъждане на знак за екомаркировка на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 даден почистващ продукт попада в групата продукти „почистващи продукти за твърда повърхност“, както е определена в член 1 от настоящото решение, и отговаря на критериите, както и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „почистващи продукти за твърда повърхност“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Кодът на групата продукти „почистващи продукти за твърда повърхност“, определен за административни цели, е „020“.

Член 6

Решение 2011/383/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „почистващи продукти за твърда повърхност“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/383/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „почистващи продукти за твърда повърхност“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2011/383/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, с които са съобразени.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2011/383/ЕС, могат да се използват в продължение на 18 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/383/ЕС на Комисията от 28 юни 2011 година за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения (ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 52).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировка на ЕС на почистващи продукти за твърда повърхност

КРИТЕРИИ

1.

Токсичност за водни организми

2.

Биоразградимост

3.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

4.

Изключени и ограничени вещества

5.

Опаковка

6.

Годност за употреба

7.

Информация за потребителя

8.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио).

Посочват се консервантите, ароматизиращите вещества и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на критериите се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за почистващи продукти за твърда повърхност (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Ароматизиращи вещества

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Ароматизиращи вещества

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Консерванти

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Микроорганизми

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

в)   Характеристики на групата продукти

Ако даден продукт може да се намери в готов за употреба вид и в неразреден вид и ако и двата вида се продават като част от една партида (напр. бутилка с готовия за употреба продукт и бутилка пълнител с неразредения продукт), и двата вида продукт отговарят на изискванията, определени в критериите за съответните видове.

Неразредените продукти в опаковки, предназначени единствено за пререждане на бутилки с пулверизатор трябва да отговарят на готовите за употреба продукти.

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на почистващите свойства.

Готови за употреба продукти

1 литър готов за употреба продукт

Неразредени продукти

Най-високата доза, препоръчана от производителя за получаването на 1 литър почистващ разтвор за почистване на нормално замърсени повърхности (посочено в g/l разтвор за почистване или ml/l разтвор за почистване)

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза:

Продуктов тип

Граничен CDV

(l/l разтвор за почистване)

Универсални почистващи продукти, готови за употреба

350 000

Универсални почистващи продукти, неразредени

18 000

Почистващи продукти за кухня, готови за употреба

600 000

Почистващи продукти за кухня, неразредени

45 000

Почистващи продукти за миене на прозорци, готови за употреба

48 000

Почистващи продукти за миене на прозорци, неразредени

18 000

Почистващи продукти за санитарни помещения, готови за употреба

600 000

Почистващи продукти за санитарни помещения, неразредени

45 000

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, с изключение на микроорганизми, като се използва следното уравнение:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

фактор на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Критерий 2 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: Категория 1 (H400) остра опасност или категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, с изключение на микроорганизми, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надвишават следните гранични стойности за референтната доза:

Продуктов тип

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/l разтвор за почистване)

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/l разтвор за почистване)

Универсални почистващи продукти, готови за употреба

3,00

55,00

Универсални почистващи продукти, неразредени

0,20

0,50

Почистващи продукти за кухня, готови за употреба

5,00

35,00

Почистващи продукти за кухня, неразредени

0,20

0,50

Почистващи продукти за миене на прозорци, готови за употреба

2,00

20,00

Почистващи продукти за миене на прозорци, неразредени

0,20

0,50

Почистващи продукти за санитарни помещения, готови за употреба

5,00

35,00

Почистващи продукти за санитарни помещения, неразредени

0,20

0,50

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост дадено входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 3 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 4 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

Алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли;

Атранол;

Хлороатранол;

Диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA);

Етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли;

Формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкоксисъединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество;

Глутаралдехид;

Хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC);

Микропластмаси;

Наносребро;

Нитромускуси и полициклични мускуси;

Фосфати;

Перфлуоринатни алкилати;

Четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими;

Реактивни хлорни съединения;

Родамин B;

Триклозан;

3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат;

Ароматни въглеводороди;

Халогенирани въглеводороди.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни (ако стойността на 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, който е позволен за употреба в приложение V (списък на консервантите, позволени за употреба в козметични продукти) към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (5), е по-ниска към момента на подаване на заявлението, тогава предимство има тази по-ниска стойност);

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он: 0,0050 % тегловни;

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до следните стойности за референтната доза.

Продуктов тип

Съдържание на P

Универсални почистващи продукти, готови за употреба

0,02 g/l готов за употреба продукт

Универсални почистващи продукти, неразредени

0,02 g/l разтвор за почистване

Почистващи продукти за кухня, готови за употреба

1,00 g/l готов за употреба продукт

Почистващи продукти за кухня, неразредени

1,00 g/l разтвор за почистване

Почистващи продукти за миене на прозорци, готови за употреба

0,00 g/l готов за употреба продукт

Почистващи продукти за миене на прозорци, неразредени

0,00 g/l разтвор за почистване

Почистващи продукти за санитарни помещения, готови за употреба

1,00 g/l готов за употреба продукт

Почистващи продукти за санитарни помещения, неразредени

1,00 g/l разтвор за почистване

Ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не трябва да присъстват в количества ≥ 0,010 % тегловни за вещество.

ЛОС** не трябва да присъстват със стойности над граничните стойности, посочени по-долу (ЛОС означава органично съединение с точка на кипене под 150 °C).

Продуктов тип

Гранична стойност за ЛОС

Универсални почистващи продукти, готови за употреба

30 g/l готов за употреба продукт

Универсални почистващи продукти, неразредени

30 g/l разтвор за почистване

Почистващи продукти за кухня, готови за употреба

60 g/l готов за употреба продукт

Почистващи продукти за кухня, неразредени

60 g/l разтвор за почистване

Почистващи продукти за миене на прозорци, готови за употреба

100 g/l готов за употреба продукт

Почистващи продукти за миене на прозорци, неразредени

100 g/l разтвор за почистване

Почистващи продукти за санитарни помещения, готови за употреба

60 g/l готов за употреба продукт

Почистващи продукти за санитарни помещения, неразредени

60 g/l разтвор за почистване

Оценка и проверка: заявителят предоставя следните документи:

а)

Ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности.

б)

Подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта.

в)

Подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации или документация от доставчици, ако е целесъобразно, в която се потвърждава, че ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не присъстват над определените гранични стойности.

г)

Подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество ЛОС е по-ниско от определените гранични стойности. Тази декларация се придружава от протоколи от изпитванията или изчисления на съдържанието на ЛОС, основани на списъка на съставките.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да доведе до увреждания при кърмачета

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Вещества и смеси, включени в таблица 3, са освободени от критерий 4, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351 Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0,010 % процентни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Всички входящи вещества, добавяни към продукта като ароматизираща съставка, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматите (IFRA) (6). Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничена употреба и специфични критерии за чистота на веществата.

Оценка и проверка: доставчикът или производителят на ароматизиращите вещества, според случая, предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти

i)

Продуктът може да включва консерванти само с цел запазване на продукта и само в дозата, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които могат да имат и биоцидни свойства.

ii)

Продуктът може да съдържа консерванти при условие че те не са биоакумулиращи. Даден консервант не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

iii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен консервант, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow. Заявителят предоставя също и образец на опаковката.

е)   Оцветителни агенти

Оцветителните агенти в продукта не трябва да са биоакумулиращи.

Даден оцветителен агент не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF. За оцветителни агенти, одобрени за употреба в хранителни продукти, не е необходимо да се представя документация за потенциала им за биоакумулиране.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен оцветителен агент, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow, или документация, с която се показва, че оцветителният агент е одобрен за употреба в храни.

ж)   Ензими

Използват се само капсулирани ензими (в твърда форма) и ензими в течна форма/във форма на каша.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен ензим.

з)   Микроорганизми

i)

Идентификация: всички умишлено добавени микроорганизми трябва да имат номер от Американската банка за типови култури (American Type Culture Collection (ATCC), да принадлежат към колекция на международен депозитарен орган (IDA) или тяхното ДНК да е било идентифицирано в съответствие с протокола за идентификация на щамове (като се използва 16S рибозомална ДНК секвенция или еквивалентен метод).

ii)

Безопасност: всички микроорганизми, добавени умишлено, трябва да спадат към следните две групи:

Рискова група I, както е дефинирана от Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) — биологични агенти при работа;

Списъка за квалифицирана презумпция за безопасност (QPS), издаден от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

iii)

Отсъствие на замърсители: патогенни микроорганизми, както е определено по-долу, не трябва да присъстват в някой от щамовете, включени в крайния продукт, когато се извършва скрининг с посочените методи за изпитване или еквивалентни на тях методи:

E. coli, метод за изпитване ISO 16649-3:2005;

Streptococcus (Enterococcus), метод за изпитване ISO 21528-1:2004;

Staphylococcus aureus, метод за изпитване ISO 6888-1;

Bacillus cereus, метод за изпитване ISO 7932:2004 или ISO 21871;

Salmonella, метод за изпитване ISO6579:2002 или ISO 19250.

iv)

Всички умишлено добавени микроорганизми не трябва да бъдат генетично модифицирани микроорганизми (ГММ).

v)

Антибиотична възприемчивост: всички умишлено добавени микроорганизми трябва да са възприемчиви (с изключение на вътрешната им устойчивост) към всеки от петте основни антибиотични класове (аминогликозиди, макролиди, бета-лактам, тетрациклин и флуорохинолони) в съответствие с EUCAST дискдифузионен метод или еквивалентен метод.

vi)

Брой микроорганизми: продуктите в своята форма за употреба трябва да са със стандартен брой микроорганизми, равен или по-голям от 1 × 105 образуващи колония единици (CFU)/ml в съответствие със стандарт ISO 4833-1:2014.

vii)

Срок на съхранение: минималният срок на съхранение на продукта не трябва да е по-кратък от 24 месеца и броят на микроорганизмите не трябва да намалява с повече от 10 % на всеки 12 месеца в съответствие със стандарта ISO 4833-1:2014.

viii)

Годност за употреба: продуктът трябва да отговаря на всички изисквания, посочени в критерий 6 за годност за употреба и всички твърдения на производителя относно действията на микроорганизмите, съдържащи се в продукта, се документират чрез изпитване от трета страна.

ix)

Твърдения: Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката, или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

x)

Информация за потребителя: етикетът на продукта съдържа следната информация:

че продуктът съдържа микроорганизми;

че продуктът не трябва да се използва с механизъм, който действа като спрей;

че продуктът не трябва да се използва върху повърхности, които влизат в контакт с храни;

указан е срокът на годност на продукта.

Оценка и проверка: заявителят предоставя:

i)

наименованието (отнасящо се за щама) и идентификация на всички микроорганизми, които се съдържат в продукта, с ATCC или IDA номера или документация относно ДНК идентификацията;

ii)

документация, доказваща, че всички микроорганизми спадат към рискова група I и към списъка QPS;

iii)

документация от изпитванията, доказваща, че патогенните микроорганизми не присъстват в продукта;

iv)

документация, доказваща, че микроорганизмите не са ГММ;

v)

документация за изпитванията, доказваща, че всички микроорганизми са възприемчиви (с изключение на вътрешната им устойчивост) към всеки от посочените пет основни класове антибиотици;

vi)

документация за CFU/ml на разтвора за употреба (за неразредени продукти се използва коефициентът на разреждане, препоръчан за обичайно почистване);

vii)

Документация за изпитванията на CFU/ml на разтвора за употреба на всеки 12 месеца за продукт, съхраняван до края на неговия срок на годност;

viii)

Резултати от изпитване от трета страна лаборатория, които доказват валидността на претендираното действие на микроорганизмите и образеца на опаковката или копие на етикета на продукта, на който е отбелязано претендираното действие на микроорганизма;

ix) и x)

образец на опаковката или копие на етикета на продукта.

Критерий 5 — Опаковка

а)   Продукти, продавани в бутилки за спрей

Не трябва да се използват спрейове, съдържащи изтласкващ газ. Бутилките за спрей трябва да бъдат за многократно пълнене и за многократна употреба.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, заедно със съответната документация, в която се описва или доказва как бутилките за спрей, които са част от опаковката, могат да се напълнят отново.

б)   Системи за връщане на опаковки

Ако продуктът се доставя в опаковка, която е част от система за връщане, този продукт се освобождава от изискванията, посочени в критерий 5, букви в) и г).

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, заедно със съответната документация, в която се описва или доказва, че е въведена система за връщане на тази опаковка.

в)   Съотношение тегло/полезно действие (WUR)

Съотношението тегло/полезно действие (WUR) на продукта се изчислява само за първичната опаковка и не надвишава следните стойности за референтната доза.

Продуктов тип

WUR

(g/l разтвор за почистване)

Неразредени продукти

15

Готови за употреба продукти

150

Готови за употреба продукти, продавани в бутилки с пулверизатор

200

Първична опаковка, произведена от над 80 % рециклиран материал, се освобождава от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчисление на WUR за продукта. Ако продуктът се продава в различни опаковки (т.е. с различни обеми), изчислението трябва да бъде представено за всеки размер на опаковката, за който има заявление за присъждане на екомаркировка на ЕС.

Стойността на WUR се изчислява, както следва:

WUR = Σ ((W i + U i)/(D i * R i))

където:

Wi

:

теглото (g) на първичната опаковка (i);

Ui

:

теглото (g) в първичната опаковка (i) на опаковката, която не е рециклирана след употреба от потребителя. Ui = Wi, освен когато заявителят може да докаже друго;

Di

:

брой референтни дози, съдържащи се в първичната опаковка (i). За готови за употреба продукти Di = обема на продукта (в литри);

Ri

:

индекс за повторно пълнене Ri = 1 (опаковката не е използвана повторно със същата цел) или Ri = 2 (ако заявителят успее да докаже, че компонентът на опаковката може да се използва повторно за същата цел и се продават пълнители).

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация. Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.

г)   Проектиране на опаковките

Пластмасовите опаковки трябва да бъдат проектирани така, че да се улесни ефективното рециклиране чрез избягване на потенциални замърсители или несъвместими материали, за които е известно, че могат да възпрепятстват разделянето или преработването, или да понижат качеството на рециклирания материал. Етикетът или ръкавният етикет, системата за затваряне и когато е приложимо, защитните покрития, не трябва да включват нито поотделно, нито заедно, материалите и компонентите, изброени в таблица 4. Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.

Таблица 4

Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката

Елемент на опаковката

Изключени материали и компоненти (*4)

Етикет или ръкавен етикет

Етикет или ръкавен етикет от PS, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Етикет или ръкавен етикет от PVC, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Етикет или ръкавен етикет от PETG, в комбинация с бутилка от PET

Друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност > 1 g/cm3, използвани с бутилка от PET

Друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност < 1 g/cm3, използвани с бутилка от PP или HDPE

Етикети или ръкавни етикети, които са метализирани или са заварени към тялото на опаковката (вградено етикетиране)

Система за затваряне

Система за затваряне от PS в комбинация с бутилка от PET, HDPE или PP

Система за затваряне от PVC в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Система за затваряне от PETG или материал за система за затваряне с плътност > 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET

Система за затваряне, изработена от метал, стъкло или EVA, които не са лесно отделими от бутилката

Система за затваряне, изработена от силикон. Освободени са силиконовите системи за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET и силиконовите системи за затваряне с плътност > 1g/cm3 в комбинация с бутилка от PEHD или PP.

Метално фолио или пломби, които остават закрепени към бутилката или системата за затваряне, след като продуктът е бил отворен

Защитни покрития

Полиамид, функционални полиолефини, метализирани и противосветлинни защитни покрития

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката, включително контейнера, етикета или ръкавния етикет, лепилата, системата за затваряне и защитното покритие, според случая, заедно със снимки или технически чертежи на първичната опаковка.

Критерий 6 — Годност за употреба

Продуктът трябва да има удовлетворително почистващо свойство при минимална температура и доза, препоръчвани от производителя за твърдостта на водата в съответствие с рамката за изпитване на действието на почистващите продукти за твърда повърхност, която е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС (8).

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация, която доказва, че продуктът е бил подложен на изпитване при условията, определени в рамката и че резултатите са показали, че при продукта са постигнати поне минималните необходими почистващи свойства. Заявителят предоставя документация, която доказва съответствието с изискванията на лабораториите, включени в съответните хармонизирани стандарти за лабораториите за изпитване и калибриране, ако е целесъобразно.

Може да се използва еквивалентно изпитване на действието, ако еквивалентността е била оценена и приета от компетентния орган.

Критерий 7 — Информация за потребителите

Продуктът се придружава от инструкции за правилна употреба, така че действието на продукта да бъде достигнато във възможно най-голяма степен и отпадъците да се сведат до минимум, както и да се намали замърсяването на водите и използването на ресурсите. Тези инструкции трябва да бъдат четливи или да включват графично представяне или картинки и да включват информация за следното:

а)

Инструкции за дозиране

Заявителят предприема необходимите стъпки, за да помогне на потребителите да спазват препоръчителната доза, като предостави указанията за дозиране и целесъобразна система за дозиране (например чашки). На опаковката на готовия за употреба продукт се поставя следният текст: „Продуктът не е предназначен за почистване на голяма площ“.

Инструкциите за дозиране включват препоръчителната доза за поне две степени на замърсяване и ако е приложимо, въздействието на твърдостта на водата при дозирането.

Ако е приложимо, се предоставят показанията за най-често срещаната твърдост на водата в района, където е предназначено да бъде търгуван продуктът, или когато тази информация може да бъде намерена.

б)

Информация за изхвърлянето на опаковката

Първичната опаковка трябва да съдържа информация за начините за повторна употреба, рециклиране и правилно изхвърляне на опаковките.

в)

Информация за околната среда

Върху първичната опаковка се изписва текст, в който се подчертава значението на това да се използва правилната доза и най-ниската препоръчана температура, за да се сведе до минимум потреблението на енергия и вода и да се намали замърсяването на водата.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с образец на етикета на продукта.

Критерий 8 — Информация върху знака за екомаркировка на ЕС

Знакът трябва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Заявителят може да реши да включи незадължително каре за текст върху етикета, което съдържа следния текст:

Ограничено въздействие върху водната околна среда;

Намалено количество опасни вещества;

Изпитано почистващо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с мостра от етикета на продукта или образец на графичното оформление върху опаковката, върху която се поставя знакът за екомаркировка на ЕС.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(*1)  „без ограничения“ означава: всички вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини (аналитичната граница на откриване), независимо от концентрацията.

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Дадено вещество не се счита за биоакумулиращо при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

(5)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(*2)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите.

(*3)  С концентрация под 0,2 % в изходния материал, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %.

(6)  На разположение на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org.

(7)  Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (Седма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 262, 17.10.2000 г., стр. 21).

(*4)  EVA — Етиленвинилацетат, HDPE — Полиетилен с висока плътност, PET — Полиетилентерефталат, PETG — Полиетилентерефталат, модифициран с гликол PP — Полипропилен, PS — Полистирен, PVC — Поливинилхлорид

(8)  Налична на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test_cleaners.pdf.


12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/63


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1218 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини

(нотифицирано под номер С(2017) 4243)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2011/264/ЕС на Комисията (2) бяха определени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка на детергенти за перални машини, валидни до 31 декември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат при ниски температури и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение 2011/264/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за детергенти за перални машини въз основа на критериите, определени в Решение 2011/264/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „детергенти за перални машини“ включва детергенти за перални машини или препарати за отстраняване на петна за третиране преди прането, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3), които постигат търсения с тях резултат при температура 30 °C или по-ниска и се търгуват и са предвидени за употреба за пране на текстилни изделия предимно в домашни перални машини, без да се изключва употребата им в перални машини в центрове за самообслужване или в обществени перални.

Препаратите за отстраняване на петна за третиране преди прането включват препарати за отстраняване на петна, използвани за пряко третиране на участък от съответното текстилно изделие преди прането в пералната машина, но не включват препарати за отстраняване на петна, които се дозират в пералната машина, нито препарати за отстраняване на петна, предназначени за други видове употреба, различна от предварителното третиране.

Тази група продукти не включва омекотители за тъкани, продукти, които се дозират чрез средства като детергентни листа, тъкани или други материали, нито помощните почистващи средства, използвани без последващо изпиране, като например препарати за отстраняване на петна по килими и мебелна тапицерия.

Член 2

1.   За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта [(включително водоразтворимо фолио, ако е използвано)];

2)

„детергенти за интензивно пране“ означава детергенти, използвани за обикновено пране на бели текстилни изделия при всякаква температура;

3)

„безопасни за цветовете детергенти“ означава детергенти, използвани за обикновено пране на цветни текстилни изделия при всякаква температура;

4)

„детергенти за леко замърсено пране“ означава детергенти, предназначени за фини тъкани;

5)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба — обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други типове продукти — опаковката, предвидена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

6)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като полиадиция, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

микробна ферментация;

7)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

2.   За целите на параграф 1, точки 2 и 3 даден детергент се разглежда или като детергент за силно замърсено пране, или като безопасен за цветовете детергент, освен когато на опаковката на детергента изрично не е посочено, че продуктът е предназначен за пране на фини тъкани (т.е. детергенти за леко замърсено пране).

Член 3

За да му бъде присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден детергент за перални машини или препарат за отстраняване на петна за употреба преди прането трябва да попада в групата продукти „детергенти за перални машини“, както е определено в член 1 от настоящото решение, и да отговаря на критериите, както и на съответните изисквания за оценка и проверка, формулирани в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „детергенти за перални машини“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

Кодовият номер за означаване за административни цели на групата продукти „Детергенти за перални машини“ е „006“.

Член 6

Решение 2011/264/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за перални машини“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2011/264/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „детергенти за перални машини“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2011/264/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2011/264/ЕС, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2011/264/ЕС на Комисията от 28 април 2011 г. за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 34).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка 2011/696/ЕС на Комисията от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за детергенти за перални машини

КРИТЕРИИ

1.

Изисквания за дозиране

2.

Токсичност за водни организми

3.

Биоразградимост

4.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

5.

Изключени и ограничени вещества

6.

Опаковка

7.

Годност за употреба

8.

Информация за потребителя

9.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио, ако се използва).

Посочват се консервантите, ароматизиращите вещества и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на екологичните критерии се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за детергентите за перални машини (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Ароматизиращи вещества

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Ароматизиращи вещества

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Консерванти

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на миещите свойства:

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

Дозата, препоръчана от производителя за един килограм нормално замърсено сухо пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране), изчислени въз основа на дозировката, препоръчана за зареждане от 4,5 kg при твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l.

Детергенти за леко замърсено пране

Дозата, препоръчана от производителя за един килограм нормално замърсено деликатно пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране), изчислена въз основа на дозата, препоръчана за зареждане от 2,5 kg при твърдост на водата 2,5 mmol CaCO3/l.

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

Дозата, препоръчана от производителя за един килограм сухо пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране), изчислена въз основа на 6 пъти прилагане за зареждане от 4,5 kg.

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Изисквания за дозиране

Референтната доза не трябва да надвишава следните количества:

Продуктов тип

Дозиране

(g/kg пране)

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

16,0

Детергенти за леко замърсено пране

16,0

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

2,7

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта, който съдържа инструкциите за дозиране и документацията, в която е указана плътността (g/ml) на течност или гелообразни продукти.

Критерий 2 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза.

Продуктов тип

Граничен CDV

(l/kg пране)

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

31 500

Детергенти за леко замърсено пране

20 000

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

3 500

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, като се използва следното уравнение:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

коефициент на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Критерий 3 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: категория 1 (H400) остра опасност, категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности за референтната доза:

 

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

Продуктов тип

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/kg пране)

прах/таблетки

Аеробно небиоразградими вещества (aNBO)

(g/kg пране)

течност, капсули, гел

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

1,00

0,45

Детергенти за леко замърсено пране

0,55

0,30

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

0,10

0,10

 

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

Продуктов тип

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/kg пране)

прах/таблетки

Анаеробно небиоразградими вещества (anNBO)

(g/kg пране)

течност, капсули, гел

Детергенти за интензивно пране и безопасни за цветовете детергенти

1,10

0,55

Детергенти за леко замърсено пране

0,55

0,30

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

0,10

0,10

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост, описана по-горе, входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 4 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 5 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

Алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли;

Атранол;

Хлороатранол;

Диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA);

Етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли;

Формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкоксисъединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество;

Глутаралдехид;

Хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC);

Микропластмаси;

Наносребро;

Нитромускуси и полициклични мускуси;

Фосфати;

Перфлуорни алкилати;

Четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими;

Реактивни хлорни съединения;

Родамин B;

Триклозан;

3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни;

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он: 0,0050 % тегловни;

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до:

0,04 g/kg пране за детергенти за перални машини;

0,005 g/kg пране за препарати за отстраняване на петна.

Ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не трябва да присъстват в количества ≥ 0,010 % тегловни за вещество.

Оценка и проверка: заявителят предоставя следните документи:

а)

ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности;

б)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта;

в)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации или документация от доставчици, ако е целесъобразно, в която се потвърждава, че ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не присъстват над определените гранични стойности.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност. Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Веществата и смесите, включени в таблица 3, са освободени от критерий 5, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Субтилизин

H400 Силно токсичен за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Ε-фталимидо-перокси-хексанова киселина (PAP), използвана като средство за избелване в максимална концентрация 0,6 g/kg пране

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351 Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0,010 % тегловни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Всички входящи вещества, добавяни към продукта като ароматизираща съставка, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматите (IFRA) (5). Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничена употреба и специфични критерии за чистота на веществата.

Оценка и проверка: доставчикът или производителят на ароматизиращите вещества, според случая, предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти

i)

Продуктът може да включва консерванти само с цел запазване на продукта и само в дозата, подходяща за тази цел. Това не се отнася за повърхностноактивните вещества, които могат да имат и биоцидни свойства.

ii)

Продуктът може да съдържа консерванти, при условие че те не са биоакумулиращи. Даден консервант не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

iii)

Забранено е да се твърди или внушава върху опаковката или по какъв да е друг начин, че продуктът има антимикробно или дезинфекциращо действие.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен консервант, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow. Заявителят предоставя също и образец на опаковката.

е)   Оцветителни агенти

Оцветителните агенти в продукта не трябва да са биоакумулиращи.

Даден оцветителен агент не се счита за биоакумулиращ при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF. За оцветителни агенти, одобрени за употреба в хранителни продукти, не е необходимо да се представя документация за потенциала им за биоакумулиране.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен оцветителен агент, както и информация за неговите стойности на BCF и/или log Kow, или документация, с която се показва, че оцветителният агент е одобрен за употреба в храни.

ж)   Ензими

Използват се само капсулирани ензими (в твърда форма) и ензими в течна форма/във форма на каша.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, заедно с ИЛБ за който и да било добавен ензим.

Критерий 6 — Опаковка

а)   Съотношение тегло/полезно действие (WUR)

Съотношението тегло/полезно действие (WUR) на продукта се изчислява само за първичната опаковка и не надвишава следните стойности за референтната дозировка.

Продуктов тип

WUR

(g/kg пране)

Детергенти на прах за перални машини

Детергенти за перални машини под формата на таблетки или капсули

1,2

Детергенти под формата на течност/гел (не под формата на таблетки или капсули)

1,4

Препарати за отстраняване на петна (само за третиране преди прането)

1,2

Първична опаковка, произведена от над 80 % рециклирани материали, се освобождава от това изискване.

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчисление на WUR за продукта. Ако продуктът се продава в различни опаковки (т.е. с различни обеми), изчислението трябва да бъде представено за всеки размер на опаковката, за който има заявление за присъждане на екомаркировка на ЕС.

Стойността на WUR се изчислява, както следва:

WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))

където:

Wi

:

теглото (g) на първичната опаковка (i);

Ui

:

теглото (g) в първичната опаковка (i) на опаковката, която не е рециклирана след употреба от потребителя. Ui = Wi, освен когато заявителят може да докаже друго;

Di

:

брой референтни дози, съдържащи се в първичната опаковка (i);

Ri

:

индекс за повторно пълнене Ri = 1 (опаковката не е използвана повторно със същата цел) или Ri = 2 (ако заявителят успее да докаже, че компонентът на опаковката може да се използва повторно за същата цел и се продават пълнители).

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, потвърждаваща съдържанието на рециклиран след употребата материал, заедно със съответната документация. Опаковката се смята за рециклирана след употреба, ако използваната за производството ѝ суровина е събрана от производителите на опаковки на етапа на търговското разпространение или на етапа на потреблението.

б)   Проектиране на опаковките

Пластмасовите опаковки трябва да бъдат проектирани така, че да се улесни ефективното рециклиране чрез избягване на потенциални замърсители или несъвместими материали, за които е известно, че могат да възпрепятстват разделянето или преработването, или да понижат качеството на рециклирания материал. Етикетът или ръкавният етикет, системата за затваряне и когато е приложимо, защитните покрития, не трябва да включват нито поотделно, нито заедно, материалите и компонентите, изброени в таблица 4. Помпените механизми (включително в спрейове) са освободени от това изискване.

Таблица 4

Материали и компоненти, изключени от елементите на опаковката

Елемент на опаковката

Изключени материали и компоненти (*4)

Етикет или ръкавен етикет

Етикет или ръкавен етикет от PS, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Етикет или ръкавен етикет от PVC, в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Етикет или ръкавен етикет от PETG, в комбинация с бутилка от PET

Друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност > 1 g/cm3, използвани с бутилка от PET

Друг пластмасов материал за ръкавни етикети/етикети с плътност < 1 g/cm3, използвани с бутилка от PP или HDPE

Етикети или ръкавни етикети, които са метализирани или са заварени към тялото на опаковката (вградено етикетиране)

Система за затваряне

Система за затваряне от PS в комбинация с бутилка от PET, HDPE или PP

Система за затваряне от PVC в комбинация с бутилка от PET, PP или HDPE

Система за затваряне от PETG или материал за система за затваряне с плътност > 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET

Система за затваряне, изработена от метал, стъкло, EVA, които не са лесно отделими от бутилката

Система за затваряне, изработена от силикон. Освободени са силиконовите системи за затваряне с плътност < 1 g/cm3 в комбинация с бутилка от PET и силиконовите системи за затваряне с плътност > 1g/cm3 в комбинация с бутилка от PEHD или PP.

Метално фолио или пломби, които остават закрепени към бутилката или системата за затваряне, след като продуктът е бил отворен

Защитни покрития

Полиамид, функционални полиолефини, метализирани и противосветлинни защитни покрития

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката, включително контейнера, етикета или ръкавния етикет, лепилата, системата за затваряне и защитното покритие, според случая, заедно със снимки или технически чертежи на първичната опаковка.

Критерий 7 — Годност за употреба

Продуктът трябва да има удовлетворително почистващо действие при минимална температура и препоръчваната от производителя доза за твърдост на водата в съответствие с „Протокол за екомаркировката на ЕС за изпитване на детергенти за перални машини“ (6) или с „Протокол за екомаркировката на ЕС за изпитване на препарати за отстраняване на петна“ (7), според случая, на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС.

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация, която доказва, че продуктът е бил подложен на изпитване при условията, определени в протокола, и че резултатите са показали, че при продукта е постигнато поне минималното необходимо измивно действие. Заявителят предоставя документация, която доказва съответствието с изискванията на лабораториите, включени в съответните хармонизирани стандарти за лабораториите за изпитване и калибриране, ако е целесъобразно.

Може да се използва еквивалентно изпитване на действието, ако еквивалентността е била оценена и приета от компетентния орган.

Критерий 8 — Информация за потребителите

Продуктът се придружава от инструкции за правилна употреба, така че действието на продукта да бъде достигнато във възможно най-голяма степен, отпадъците да се сведат до минимум, както и да се намали замърсяването на водите и използването на ресурсите. Тези инструкции трябва да бъдат четливи или да включват графично представяне или картинки и да включват информация за следното:

а)

Инструкции за дозиране

Заявителят предприема необходимите стъпки, за да помогне на потребителите да спазват препоръчителната доза, като предостави указанията за дозиране и целесъобразна система за дозиране (например чашки).

Инструкциите за дозировката включват информация за препоръчителната доза за стандартно зареждане с поне две степени на замърсяване и за въздействието на твърдостта на водата при дозирането.

Предоставят се показания за най-често срещаната твърдост на водата в района, където е предназначено да бъде търгуван продуктът, или когато тази информация може да бъде намерена.

б)

Информация за изхвърлянето на опаковката

Първичната опаковка трябва да съдържа информация за начините за повторна употреба, рециклиране и правилно изхвърляне на опаковките.

в)

Информация за околната среда

Върху първичната опаковка се изписва текст, в който се подчертава значението на това да се използва правилната доза и най-ниската препоръчана температура (която не трябва да е по-висока от 30 °C) и пълно зареждане, за да се сведе до минимум потреблението на енергия и вода и да се намали замърсяването на водата.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с образец на етикета на продукта.

Критерий 9 — Информация, присъстваща в екомаркировката на ЕС

Знакът трябва да бъде видим и четлив. Регистрационният/лицензионният номер на екомаркировката на ЕС трябва да фигурира върху продукта, да е четлив и да е ясно видим.

Заявителят може да реши да включи незадължително каре за текст върху етикета, което съдържа следния текст:

Ограничено въздействие върху водната среда;

Ограничено количество опасни вещества;

Изпитани за измивно действие при 30 °C (*).

(*)

Ако продуктът е бил изпитван при 15 или 20 °C съгласно критерий 7, заявителят може съответно да промени посочената температура.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие заедно с мостра от продуктовия етикет или образец на графичното оформление върху опаковката, върху която се поставя знакът за екомаркировка на ЕС, както и подписана декларация за съответствие.


(1)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(*1)  „без ограничения“ означава: независимо от концентрацията, всички умишлено добавени вещества, странични продукти и онечиствания от суровини

НП= не се прилага

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(4)  Дадено вещество не се счита за биоакумулиращо, при BCF < 100 или logKow < 3,0. Ако са налични стойностите както на BCF, така и на logKow, се използва най-високата измерена стойност на BCF.

(*2)  Включително стабилизатори и други помощни вещества в препаратите.

(*3)  С концентрация под 0,2 % в изходния материал, при условие че общата концентрация в крайния продукт е по-ниска от 0,10 %.

(5)  На разположение на уебсайта на IFRA: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA — Етиленвинилацетат, HDPE — Полиетилен с висока плътност, PET — Полиетилентерефталат, PETG — Полиетилентерефталат, модифициран с гликол PP — Полипропилен, PS — Полистирен, PVC — Поливинилхлорид

(6)  Налично на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20Laundry%20Detergents.pdf.

(7)  Налично на адрес: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/Performance%20Test%20stain%20removers.pdf.


12.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/79


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1219 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за установяване на критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на промишлени и институционални перилни детергенти

(нотифицирано под номер C(2017) 4245)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които през целия си жизнен цикъл имат намалено въздействие върху околната среда.

(2)

В Регламент (ЕО) № 66/2010 е предвидено да се определят специални критерии за екомаркировката на ЕС за всяка група продукти.

(3)

С Решение 2012/721/ЕС на Комисията (2) бяха определени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка на промишлени и институционални перилни детергенти, валидни до 14 ноември 2016 г.

(4)

С цел да се отчетат съвременните тенденции на пазара и иновациите в последващия период, се счита за целесъобразно да се установи преразгледан набор от екологични критерии за тази продуктова група.

(5)

Преразгледаните критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение, като се вземе предвид иновационният цикъл за тази група продукти. Посочените критерии имат за цел да популяризират продукти, които имат намалено въздействие върху водните екосистеми, съдържат намалено количество опасни вещества, постигат търсения с тях резултат при препоръчаните температури и способстват за минимализирането на отпадъците чрез наличието на по-малко опаковки.

(6)

От съображения за правна сигурност Решение 2012/721/ЕС следва да бъде отменено.

(7)

Следва да бъде предоставен преходен период за производителите, на чиито продукти е присъдена екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални перилни детергенти въз основа на критериите, определени в Решение 2012/721/ЕС, така че те да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите продукти към преразгледаните критерии и изисквания.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Групата продукти „промишлени и институционални перилни детергенти“ включва перилни детергенти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) и които се търгуват и са предвидени за употреба от специализиран персонал индустриални и институционални сгради.

Тази група продукти включва многокомпонентни системи, състоящи се от повече от един компонент за съставянето на цялостен детергент, или програма за пране за автоматична дозираща система. Многокомпонентните системи могат да включват повече продукти, като например омекотители за дрехи, препарати за отстраняване на петна и подобрители на изплакването, като те се изпитват като цяло.

Тази продуктова група не включва продукти, които създават текстилни характеристики, като например свойство за незадържане на вода, водоустойчивост или забавяне на горенето. Освен това тази група продукти не включва продукти, които се дозират чрез носители като детергентни листа, тъкани или други материали, нито помощните почистващи средства, използвани без последващо изпиране, като например препарати за отстраняване на петна по килими и мебелна тапицерия.

Перилните детергенти за домакинските перални машини са изключени от обхвата на тази група продукти.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„входящи вещества“ означава вещества, добавени умишлено, както и странични продукти и онечиствания от суровини, които са в крайната формулировка на продукта (включително водоразтворимо фолио, ако е използвано);

2)

„първична опаковка“ означава:

а)

за единични дози в опаковка, която е предвидено да се отстранява преди употреба — обвивката на индивидуалната доза и опаковката, която е предвидено да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

б)

за всички други типове продукти — опаковката, предвидена така, че да представлява най-малката единица стока за продажба на крайния ползвател или потребител на мястото на покупката, включително етикета, когато е приложимо;

3)

„микропластмаси“ означава частици с размер под 5 mm от неразтворима макромолекулна пластмаса, получена чрез един от следните процеси:

а)

процес на полимеризация, като например полиадиция, поликондензация или друг сходен процес, при който се използват мономери или други изходни вещества;

б)

химическа промяна на естествени или синтетични макромолекули;

в)

микробна ферментация;

4)

„наноматериал“ означава естествен, съпътстващ или произведен материал, съдържащ частици в необвързано състояние или под формата на агрегат или агломерат, при което външният размер в едно или повече измерения на поне 50 % от общия брой частици е в обхвата 1—100 nm (4).

Член 3

За да получи екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, даден перилен детергент спада към групата продукти „промишлени и институционални перилни детергенти“, определена в член 1 от настоящото решение, и удовлетворява критериите, както и съответните изисквания за оценяване и удостоверяване, определени в приложението.

Член 4

Критериите за групата продукти „промишлени и институционални перилни детергенти“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години, считано от датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 5

За административни цели кодовият номер на групата продукти „промишлени и институционални перилни детергенти“ е „039“.

Член 6

Решение 2012/721/ЕС се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „промишлени и институционални перилни детергенти“, които са подадени преди датата на нотифициране на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2012/721/ЕС.

2.   Заявленията за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС на продукти, попадащи в групата продукти „промишлени и институционални перилни детергенти“, които са подадени в срок от два месеца от датата на нотифициране на настоящото решение, могат да се основават на критериите, формулирани в Решение 2012/721/ЕС, или на критериите, формулирани в настоящото решение. Тези заявления се оценяват в съответствие с критериите, на които се основават.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, предоставени в съответствие с критериите, определени в Решение 2012/721/ЕС, могат да се използват в продължение на 12 месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2012/721/ЕС на Комисията от 14 ноември 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални перилни детергенти (ОВ L 326, 24.11.2012 г., стр. 38).

(3)  Регламент (ЕО) № 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите (ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Препоръка на Комисията 2011/696/ЕС от 18 октомври 2011 г. относно определението за наноматериали (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 38).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РАМКОВИ РАЗПОРЕДБИ

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални перилни детергенти

КРИТЕРИИ

1.

Токсичност за водни организми

2.

Биоразградимост

3.

Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

4.

Изключени и ограничени вещества

5.

Опаковка

6.

Годност за употреба

7.

Автоматична система за дозировка

8.

Информация за потребителя

9.

Информация, отбелязана на екомаркировката на ЕС

ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

а)   Изисквания

В рамките на всеки критерий са посочени съответните специални изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи пред компетентните органи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства за съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(те) доставчик(ци), според случая.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги. Акредитацията се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (1).

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентният орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат придружаваща документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Предварително условие е продуктът да отговаря на всички приложими законови изисквания на държавата или държавите, на чийто пазар е предназначен да бъде предлаган. Заявителят трябва да декларира, че продуктът удовлетворява това изискване.

Списъкът с базата данни на съставките на детергентите (списъкът DID), който е на разположение на уебсайта за екомаркировката на ЕС, съдържа най-използваните входящи вещества във формулировката на детергентите и козметичните продукти. Този списък се използва за получаване на данни за изчисляването на критичния обем на разреждане (CDV) и за оценката на биоразградимостта на входящите вещества. По отношение на веществата, които не са включени в списъка DID, са дадени указания за това как да се изчисляват или екстраполират съответните данни.

Списък на всички входящи вещества се предоставя на компетентния орган, като се посочва търговското наименование (ако има такова), химичното наименование, CAS номер, DID номер, входящото количество, функцията и формата, налични във формулировката на крайния продукт (включително водоразтворимо фолио, ако се използва).

Посочват се консервантите, ароматизиращите вещества и оцветителите, независимо от концентрацията им. Други входящи вещества се посочват при концентрация от 0,010 % тегловни или над нея.

Всички входящи вещества, налични под формата на наноматериали, се посочват ясно в списъка с думата „нано“ в скоби.

За всяко включено в списъка входящо вещество се предоставят информационни листове за безопасност (ИЛБ) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2). Когато няма ИЛБ за дадено вещество, тъй като то е част от смес, заявителят предоставя ИЛБ за сместа.

б)   Измервателни прагове

Спазването на екологичните критерии се изисква за всички входящи вещества, както е указано в таблица 1.

Таблица 1

Прагови равнища, приложими за входящи вещества по критерий за промишлени и институционални перилни детергенти (тегловни проценти)

Наименование на критерия

Повърхностноактивни вещества

Консерванти

Оцветителни агенти

Ароматизиращи вещества

Други (напр. ензими)

Токсичност за водни организми

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Биоразградимост

Повърхностноактивни вещества

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Органични вещества

≥ 0,010

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

≥ 0,010

Устойчиво снабдяване с палмово масло

≥ 0,010

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

≥ 0,010

Изключени или ограничени вещества

Посочени изключени и ограничени вещества

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Опасни вещества

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

без ограничения (*1)

Ароматизиращи вещества

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Консерванти

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Оцветителни агенти

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

Не се прилага

Не се прилага

Ензими

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

без ограничения (*1)

РЕФЕРЕНТНА ДОЗА

Следната доза се приема за референтна доза за изчисленията с цел документиране на съответствието с критериите за екомаркировка на ЕС и за изпитване на миещите свойства:

Най-високата доза, препоръчана от производителя за изпиране на един килограм сухо пране (посочено в g/kg пране или в ml/kg пране) за три степени на замърсяване (леко, средно и силно) и твърдост на водата (мека, средна или твърда).

Всички продукти в многокомпонентна система са включени в дозата при най-неблагоприятния случай, когато се правят оценки на критериите.

Примери за степента на замърсяване

Замърсяване

Степен на замърсяване

Лека

Хотели: спално бельо, кувертюри и хавлии и др. (хавлиите могат да се считат за силно замърсени)

Кърпи за избърсване на ръце във вид на руло

Средна

Работно облекло: институции/магазини/услуги и др.

Ресторанти: покривки, салфетки и др.

Парцали и изтривалки

Силна

Работно облекло: промишленост/кухни/месарници и др.

Кухненски текстил: кърпи, кърпи за съдове и др.

Институции като болнични заведения: спално бельо, кувертюри, чаршафи с ластик, облекло за пациенти, лекарски престилки или халати и др.

Оценка и проверка: заявителят предоставя етикета на продукта или листовката с инструкции за потребителя, съдържаща инструкции за дозиране.

Критерий 1 — Токсичност за водни организми

Критичният обем на разреждане (CDVchronic) на продукта не трябва да надхвърля следните гранични стойности за референтната доза.

Мека вода (< 1,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg пране)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

30 000

40 000

50 000

Течност

50 000

60 000

70 000

Многокомпонентна система

50 000

70 000

90 000


Средно твърда вода (1,5 — 2,5 mmolCaCO3/l)

(l/kg пране)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

40 000

60 000

80 000

Течност

60 000

75 000

90 000

Многокомпонентна система

60 000

80 000

100 000


Твърда вода (> 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg пране)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

50 000

75 000

90 000

Течност

75 000

90 000

120 000

Многокомпонентна система

75 000

100 000

120 000

Оценка и проверка: заявителят предоставя изчислението на CDVchronic на продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица за изчисляването на стойността на CDVchronic.

CDVchronic се изчислява за всички входящи вещества (i) в продукта, като се използва следното уравнение:

Formula

където:

дозировка(i)

:

тегло (g) на веществото (i) в референтната доза;

DF(i)

:

коефициент на разграждане за веществото (i);

TFchronic(i)

:

коефициент на хронична токсичност на веществото (i).

Стойностите на DF(i) and TFchronic(i) се посочват в най-актуалната част А на списъка DID. Ако входящото вещество не е включено в част А, заявителят прави оценка на стойностите, като използва подхода, описан в част Б от посочения списък, и приложи съответната документация.

Поради разграждането на някои вещества в процеса на измиване, за следните вещества се прилагат отделни правила:

водороден пероксид (H2O2) — не се включва в изчислението на CDV;

пероцетна киселина — включва се в изчислението като „оцетна киселина“.

Критерий 2 — Биоразградимост

а)   Биоразградимост на повърхностноактивни вещества

Всички повърхностноактивни вещества трябва да са лесно разградими (аеробно).

Всички повърхностноактивни вещества, класифицирани като опасни за водната среда: категория 1 (H400) остра опасност или категория 3 (H412) хронична опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3) освен това трябва да бъдат анаеробно биоразградими.

б)   Биоразградимост на органични съединения

Съдържанието на органични вещества в продукта, които са аеробно небиоразградими (т.е. които не са лесно биоразградими — not readily biodegradable, aNBO) и/или анаеробно небиоразградими (anNBO) не трябва да надхвърлят следните гранични стойности за референтната доза:

 

aNBO (g/kg пране)

Мека вода (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

0,70

1,10

1,40

Течност

0,50

0,60

0,70

Многокомпонентна система

1,25

1,75

2,50

Средно твърда вода (1,5 — 2,5 mmolCaCO3/l)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

1,10

1,40

1,75

Течност

0,60

0,70

0,90

Многокомпонентна система

1,75

2,50

3,75

Твърда вода (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

1,40

1,75

2,20

Течност

0,70

0,90

1,20

Многокомпонентна система

2,50

3,75

4,80

 

anNBO (g/kg пране)

Мека вода (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

0,70

1,10

1,40

Течност

0,50

0,60

0,70

Многокомпонентна система

1,25

1,75

2,50

Средно твърда вода (1,5 — 2,5 mmol CaCO3/l)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

1,10

1,40

1,75

Течност

0,60

0,70

0,90

Многокомпонентна система

1,75

2,50

3,75

Твърда вода (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Степен на замърсяване

Тип продукт

Лека

Средна

Силна

Прах

1,40

1,75

2,20

Течност

0,70

0,90

1,20

Многокомпонентна система

2,50

3,75

4,80

Оценка и проверка: заявителят предоставя документация за разградимостта на повърхностноактивните вещества, както и изчислението на aNBO и на anNBO за продукта. На уебсайта за екомаркировката на ЕС е предоставена електронна таблица, която да се използва за изчисляването на стойността на aNBO и на anNBO.

Както за разградимостта на повърхностноактивни вещества, така и за стойностите на aNBO и anNBO за органични съединения, се прави препратка към най-актуалния списък DID.

За входящи вещества, които не са включени в част А от списъка DID, се предоставя съответната информация, получена от литературни или други източници, или подходящи резултати от изпитвания, показващи, че съответните вещества са аеробно и анаеробно биоразградими, както е описано в част Б от посочения списък.

При липсата на документация за разградимост дадено входящо вещество, различно от повърхностноактивно вещество, може да бъде освободено от изискването за анаеробна разградимост, ако е изпълнена една от следните три алтернативи:

1)

лесно разградимо е и има ниска адсорбция (A < 25 %);

2)

лесно разградимо е и има висока десорбция (D > 75 %);

3)

лесно разградимо е и небиоакумулиращо (4).

Провежда се изпитване за адсорбция/десорбция в съответствие с насока 106 на ОИСР.

Критерий 3 — Устойчиво снабдяване с палмово масло, масло от палмови ядки и техните производни

Входящите вещества, използвани в продуктите, които са получени от палмово масло или масло от палмови ядки, трябва да са с произход от насаждения, които отговарят на изискванията на схема за сертифициране за устойчива продукция, създадена въз основата на организации с няколко заинтересовани страни, които имат множество членове, включително НПО, промишлеността и държавата, и които обръщат внимание на въпросите, свързани с въздействието върху околната среда, включително върху почвата, биоразнообразието, запасите от органичен въглерод и опазването на природните ресурси.

Оценка и проверка: Заявителят предоставя данни посредством сертификати на трета страна и система за проследяване на това, че палмовото масло и маслото от палмови ядки, използвани при производството на входящите вещества, произхождат от насаждения, които са обработвани съгласно принципите на устойчивото развитие.

Приетите сертификати включват тези по схемата Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) (със запазване на идентичността (identity preserved), с разделно третиране на сертифицирани и несертифицирани масла (segregated) и със смесване на сертифицирани и несертифицирани масла (mass balance) или всяка равностойна или по-строга схема за устойчиво развитие

За химичните производни на палмовото масло и маслото от палмови ядки е допустимо да се докаже устойчивост чрез системи с търгуеми сертификати като GreenPalm или равностойни на тях, като се предоставят декларираните суми по годишния доклад за напредъка (Annual Communications of Progress (ACOP) на предоставени и изкупени сертификати GreenPalm по време на последния годишен търговски период.

Критерий 4 — Изключени и ограничени вещества

а)   Конкретни изключени и ограничени вещества

i)   Изключени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация:

алкилфенолетоксилати (APEO) и други производни на алкилфеноли;

атранол;

хлороатранол;

диетилентриаминпентаоцетна киселина (DTPA);

етилендиаминтетраоцетна киселина (EDTA) и нейните соли;

формалдехид и изпускащи формалдехид продукти (напр. 2-бромо-2-нитропропан-1,3-диол, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, натриев хидроксилметилглицинат, диазолидинилуреа), с изключение на онечистванията на формалдехид в повърхностноактивни вещества на базата на химията на полиалкокси съединенията в концентрация до 0,010 % тегловни във входящото вещество;

глутаралдехид;

хидроксиизохексил-3-циклохексенкарбоксалдехид (HICC);

микропластмаси;

наносребро;

нитромускуси и полициклични мускуси;

перфлуорни алкилати;

родамин B;

четвъртични амониеви соли, които не са лесно биоразградими;

реактивни хлорни съединения;

триклозан;

3-йодо-2-пропинилов бутилкарбамат.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците, ако е целесъобразно, с които се потвърждава, че изброените в списъка вещества не са включени във формулировката на продукта, независимо от тяхната концентрация.

ii)   Ограничени вещества

Веществата, посочени по-долу, не трябва да се включват във формулировката на продукта с концентрация, която е над указаната:

2-метил-2Н-изотиазол-3-он: 0,0050 % тегловни;

1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он: 0,0050 % тегловни;

2-метил-5-хлоро-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он: 0,0015 % тегловни.

Общото съдържание на фосфор (P), изчислено като елементарен P, се ограничава до:

0,50 g/kg за леко замърсено пране;

1,00 g/kg за средно замърсено пране;

1,50 g/kg за силно замърсено пране.

Ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не трябва да присъстват в количества ≥ 0,010 % тегловни за вещество.

Оценка и проверка:

Заявителят предоставя следните документи:

а)

ако се използват изотиазолинони — подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че съдържанието на използваните изотиазолинони е равно или по-ниско от определените гранични стойности;

б)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, в които се потвърждава, че общото количество на елементарен Р е равно или по-ниско от определените гранични стойности. Декларацията се придружава от изчисленията на общото съдържание на Р в продукта;

в)

подписана декларация за съответствие, подкрепена от декларации или документация от доставчици, ако е целесъобразно, в която се потвърждава, че ароматизиращите вещества, обвързани с изискването за деклариране, предвидено в Регламент (ЕО) № 648/2004, не присъстват над определените гранични стойности.

б)   Опасни вещества

i)   Краен продукт

Крайният продукт не трябва да се класифицира и етикетира като остро токсичен, специфично токсичен за определени органи, респираторен или кожен сенсибилизатор, канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията, нито опасен за водната околна среда, както е определено в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2, с изключение на посоченото по-долу:

продукти, съдържащи пероцетна киселина и водороден пероксид, използвани като средство за избелване, могат да бъдат класифицирани и етикетирани като опасни за водната околна среда [категория 1 (H410) хронична опасност, категория 2 (H411) хронична опасност или категория 3 (H412) хронична опасност], ако наличието на посочените вещества е основание за класифицирането и етикетирането.

ii)   Входящи вещества

Продуктът не трябва да съдържа входящи вещества в пределна концентрация, чиито стойности са равни на или по-високи от 0,010 % тегловни в крайния продукт, които отговарят на критериите за класифициране като токсични, опасни за водната среда, респираторни или кожни сенсибилизатори, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и в съответствие със списъка в таблица 2.

Когато са дефинирани по-строго, общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, имат предимство.

Таблица 2

Ограничения по отношение на класовете на опасност и тяхната категоризация

Остра токсичност

Категории 1 и 2

Категория 3

H300 Смъртоносен при поглъщане

H301 Токсичен при поглъщане

H310 Смъртоносен при контакт с кожата

H311 Токсичен при контакт с кожата

H330 Смъртоносен при вдишване

H331 Токсичен при вдишване

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

EUH070 Токсичен при контакт с очите

Специфична токсичност за определени органи

Категория 1

Категория 2

H370 Причинява увреждане на органите

H371 Може да причини увреждане на органите

H372 Причинява увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H373 Може да причини увреждане на органи при продължителна или повтаряща се експозиция

Респираторна или кожна сенсибилизация

Категория 1A/1

Категория 1B

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията свойства

Категории 1A и 1B

Категория 2

H340 Може да причини генетични дефекти

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти

H350 Може да причини рак

H351 Предполага се, че причинява рак

H350i Може да причини рак при вдишване

 

H360F Може да увреди оплодителната способност

H361f Предполага се, че уврежда оплодителната способност

H360D Може да увреди плода

H361d Предполага се, че уврежда плода

H360FD Може да увреди оплодителната способност Може да увреди плода

H361fd Предполага се, че уврежда оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H360Fd Може да увреди оплодителната способност Предполага се, че уврежда плода

H362 Може да бъде вреден за кърмачета

H360Df Може да увреди плода Предполага се, че уврежда оплодителната способност

 

Опасно за водната околна среда

Категории 1 и 2

Категории 3 и 4

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

 

Опасен за озоновия слой

H420 Опасен за озоновия слой

 

Този критерий не се прилага за входящи вещества, попадащи в обхвата на член 2, параграф 7, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, в който се определят критериите за освобождаване на вещества от приложения IV и V към същия регламент от изискванията за регистрация, за потребители надолу по веригата и за оценка. С цел да се определи дали това изключение се прилага, заявителят проучва внимателно всяко входящо вещество с концентрация над 0,010 % тегловни.

Веществата и смесите, включени в таблица 3, са освободени от критерий 4, буква б), точка ii).

Таблица 3

Вещества, подлежащи на дерогация

Вещество

Предупреждение за опасност

Повърхностноактивни вещества

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Субтилизин

H400 Силно токсичен за водните организми

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

Ензими (*2)

H317 Може да предизвика алергична кожна реакция

H334 Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения с дишането при вдишване

Ε-фталимидо-перокси-хексанова киселина (PAP), използвана като средство за избелване в максимална концентрация 0,6 g/kg пране

H400 Силно токсичен за водните организми

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

Пероцетна киселина/водороден пероксид като средство за избелване

H400 Силно токсичен за водните организми

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

NTA като онечистване в MGDA и в GLDA (*3)

H351: Предполага се, че причинява рак

Оценка и проверка: заявителят доказва съответствие с този критерий за крайния продукт и за всяко входящо вещество, присъстващо в концентрация, по-голяма от 0 010 % тегловни в крайния продукт. Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че нито едно от тези вещества не отговаря на критериите за класифициране с едно или повече предупреждения за опасност, изброени в таблица 2 във формата(ите) или агрегатното(ите) състояние(я), в които те присъстват в продукта.

За веществата, посочени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 1907/2006, които са освободени от задълженията за регистриране по член 2, параграф 7, букви а) и б) от посочения регламент, е достатъчна декларация в този смисъл от страна на заявителя.

Заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчици, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава присъствието на входящи вещества, които изпълняват условията за дерогация.

в)   Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Крайният продукт не трябва да съдържа входящи вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, по която се установява списъкът с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Оценка и проверка: заявителят предоставя подписана декларация за съответствие, придружена от декларации от доставчиците си, ако е целесъобразно, или ИЛБ, в който се потвърждава, че няма наличие на нито едно от кандидат-веществата от списъка.

При подаване на заявлението се прави позоваване на най-актуалния списък с вещества, идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство.

г)   Ароматизиращи вещества

Всички входящи вещества, добавяни към продукта като ароматизираща съставка, се произвеждат и обработват в съответствие с правилника на Международната асоциация по ароматите (IFRA), на разположение на http://www.ifraorg.org (5). Производителят трябва да спазва препоръките в стандартите на IFRA за забрана, ограничена употреба и специфични критерии за чистота на веществата.

Оценка и проверка: доставчикът или производителят на ароматизиращите вещества, според случая, предоставя подписана декларация за съответствие.

д)   Консерванти