ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 171

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
4 юли 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1180 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1181 на Комисията от 2 март 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778

30

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1182 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

74

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/1183 на Комисията от 20 април 2017 година за допълване на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи ( 1 )

100

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1184 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на скàлите на Съюза за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и по отношение на отчитането на пазарните цени на някои категории кланични трупове и живи животни

103

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията ( 1 )

113

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1186 на Комисията от 3 юли 2017 година за отнемане на одобрението на активното вещество обонятелни репеленти от животински или растителен произход/сурово талово масло в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

131

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1187 на Комисията от 3 юли 2017 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои фини хартии с покритие с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

134

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1188 на Комисията от 3 юли 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои фини хартии с покритие с произход от Китайската народна република вследствие на преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

168

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2017 на Смесения комитет по селското стопанство от 22 юни 2017 година относно изменението на приложение 12 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти [2017/1189]

185

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1180 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки имат право да приемат мерки за опазване по отношение на рибарството в своите води, които са необходими за изпълнение на задълженията им съгласно законодателството на Съюза в областта на околната среда, включително член 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2) и член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Съгласно член 6 от Директива 92/43/ЕИО от държавите членки се изисква да определят необходимите консервационни мерки за специалните защитени територии, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете естествени местообитания и видовете, срещащи се в защитените зони, изброени в приложенията към посочената директива. В съответствие със същата разпоредба държавите членки са длъжни да предприемат подходящи мерки за предотвратяване в специалните защитени територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания и местообитанията на видовете, както и значително обезпокояване на видовете, за които са определени териториите.

(3)

Съгласно член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО държавите членки трябва да приемат програми от мерки, които включват мерки за пространствена защита, допринасящи за създаване на последователни и представителни мрежи от защитени морски територии, които в достатъчна степен да отразяват разнообразието на съставляващите ги екосистеми, като например на специални защитени територии съгласно Директивата за местообитанията, на специални защитени територии съгласно Директивата за птиците (4), както и на морски защитени територии, договорени от Общността или от съответните държави членки в рамките на международни или регионални споразумения, по които те са страни.

(4)

Когато дадена държава членка е на мнение, че трябва да бъдат приети мерки, необходими за изпълнение на нейните задължения съгласно законодателството на Съюза в областта на околната среда, а други държави членки имат пряк управленски интерес в рибарството, което ще бъде засегнато от такива мерки, Комисията има правомощия да приема тези мерки чрез делегирани актове въз основа на съвместна препоръка, представена от заинтересованите държави членки.

(5)

На 5 септември 2016 г. Комисията прие Делегиран регламент (EС) 2017/118 (5) за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в някои зони на Северно море.

(6)

В съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Дания като държава членка инициатор предостави на Комисията и на държавите членки, които имат пряк управленски интерес, съответната информация за изискваните допълнителни мерки, включително обосновката им, научните доказателства и подробностите за практическото им прилагане и изпълнение.

(7)

На 16 ноември 2016 г., след консултация с Консултативния съвет за Северно море, Дания, Германия и Швеция представиха на Комисията съвместна препоръка за мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на рифовите образувания в още четири датски защитени зони от „Натура 2000“ в Категат. Тези мерки включват забраната на риболовни дейности с подвижни дънни уреди в рифовите зони (местообитание тип 1170) и забраната на всички риболовни дейности в зоните с мехурчести рифове (местообитание тип 1180).

(8)

Дънната риболовна дейност с подвижни дънни уреди има отрицателно въздействие върху рифовите местообитания, тъй като такава дейност засяга както рифовите образувания, така и биологичното разнообразие на рифовете. Поради това забраната на риболова с такива уреди в съответните датски рифови зони, предвидена в съвместната препоръка, следва да бъде включена в Делегиран регламент (EС) 2017/118. Мехурчестите рифове са много крехки образувания и всяко физическо въздействие е заплаха за природозащитния им статус. Съответно забраната на всички риболовни дейности в съответната зона с мехурчести рифове, предвидена в съвместната препоръка, следва също така да бъде включена в посочения регламент.

(9)

В становището на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) от 6 декември 2016 г. (6) се посочва, че предложените цели за опазване в специалните зони, посочени в съвместната препоръка, не могат да бъдат постигнати изцяло без подходящи мерки за предотвратяване на риболовната дейност в съответните зони.

(10)

НТИКР посочи някои проблеми във връзка с контрола и правоприлагането на мерките за опазване в съответните защитени зони. От държавите членки се изисква да приемат подходящи мерки, да разпределят достатъчно ресурси и да създадат структурите, необходими за осигуряването на контрола, инспекциите и правоприлагането на дейностите, извършвани в обхвата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Те могат да включват различни мерки — например от всички съответни кораби, оборудвани със системи за наблюдение (VMS), да се изисква по-често да съобщават получаваните от тези системи данни за местоположението си, или да се определят високорисковите зони в националната система за контрол въз основа на управлението на риска, за да се отговори на опасенията на НТИКР.

(11)

Дания предостави подробна информация относно мерките за осигуряване на мониторинг и контрол, като взе предвид сегашния обем на риболовната дейност в тези зони. Тези мерки за контрол включват риболовни инспекции в морето и непрекъснат мониторинг от страна на датския център за наблюдение на риболова посредством система за управление, основана на риска. Освен това се използва система за автоматична идентификация с цел допълване на данните от VMS.

(12)

Важно е да се осигури оценка на мерките, въведени с настоящия регламент, по-специално по отношение на контрола на спазването на забраните за риболов. Поради това Дания следва да извърши допълнителна оценка, за да се осигури спазването на забраните за риболов най-късно 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

(13)

Делегиран регламент (EС) 2017/118 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Мерките за опазване по отношение на рибарството, установени с настоящия регламент, не засягат другите съществуващи или бъдещи мерки за управление, целящи опазване на засегнатите защитени зони, включително мерки за опазване по отношение на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118

Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 се изменя, както следва:

1)

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Преглед

1.   В срок до 30 юни 2017 г. съответните държави членки извършват оценка на изпълнението на мерките, определени в членове 3 и 4, в:

а)

определените в приложение I зони 1(1), 1(2) и 1(3); и

б)

определените в приложение II зони 2(1)—2(2).

2.   В срок до 31 юли 2017 г. съответните държави членки представят на Комисията обобщен доклад за оценката, посочена в параграф 1.

3.   В срок до 31 октомври 2018 г. съответните държави членки извършват оценка на изпълнението на мерките, определени в членове 3 и 4, в:

а)

определените в приложение I зони 1(4)—1(7); както и

б)

определените в приложение II зони 2(22), 2(23) и 2(24).

4.   В срок до 30 ноември 2018 г. съответните държави членки представят на Комисията обобщен доклад за оценката, посочена в параграф 3.“

2)

Приложение I се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.

3)

Приложение II се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

4)

Приложение III се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр.7).

(3)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр.19).

(4)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 на Комисията от 5 септември 2016 година за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (ОВ L 19, 25.1.2017 г., стр. 10).

(6)  stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24+-+JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Координати на зони 1

Зона 1(1): Местообитание № 166, защитена зона от „Натура 2000“ № 191 (Код на ЕС: DK00VA248) Herthas Flak

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

57°39,422′

10°49,118′

2S

57°39,508′

10°49,602′

3S

57°39,476′

10°49,672′

4S

57°39,680′

10°50,132′

5S

57°39,312′

10°50,813′

6S

57°39,301′

10°51,290′

7S

57°38,793′

10°52,365′

8S

57°38,334′

10°53,201′

9S

57°38,150′

10°52,931′

10S

57°38,253′

10°52,640′

11S

57°37,897′

10°51,936′

12S

57°38,284′

10°51,115′

13S

57°38,253′

10°50,952′

14S

57°38,631′

10°50,129′

15S

57°39,142′

10°49,201′

16S

57°39,301′

10°49,052′

17S

57°39,422′

10°49,118′

Зона 1(2): Местообитание № 168, защитена зона от „Натура 2000“ № 192 (Код на ЕС: DK00VA249) Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

57°25,045′

11°6,757′

2S

57°26,362′

11°6,858′

3S

57°27,224′

11°9,239′

4S

57°26,934′

11°10,026′

5S

57°27,611′

11°10,938′

6S

57°28,053′

11°11,000′

7S

57°28,184′

11°11,547′

8S

57°28,064′

11°11,808′

9S

57°28,843′

11°13,844′

10S

57°29,158′

11°15,252′

11S

57°29,164′

11°16,861′

12S

57°29,017′

11°17,266′

13S

57°29,080′

11°17,597′

14S

57°28,729′

11°18,494′

15S

57°28,486′

11°18,037′

16S

57°28,258′

11°18,269′

17S

57°27,950′

11°18,239′

18S

57°27,686′

11°18,665′

19S

57°27,577′

11°18,691′

20S

57°27,525′

11°18,808′

21S

57°27,452′

11°18,837′

22S

57°27,359′

11°18,818′

23S

57°26,793′

11°17,929′

24S

57°27,984′

11°15,500′

25S

57°27,676′

11°14,758′

26S

57°25,998′

11°17,309′

27S

57°25,946′

11°17,488′

28S

57°26,028′

11°17,555′

29S

57°26,060′

11°17,819′

30S

57°26,011′

11°18,360′

31S

57°25,874′

11°18,666′

32S

57°25,683′

11°18,646′

33S

57°25,417′

11°18,524′

34S

57°25,377′

11°18,408′

35S

57°25,330′

11°18,039′

36S

57°25,175′

11°17,481′

37S

57°24,928

11°17,579′

38S

57°24,828′

11°17,366′

39S

57°24,891′

11°17,049′

40S

57°25,128′

11°17,118′

41S

57°25,249′

11°16,721′

42S

57°25,211′

11°16,592′

43S

57°25,265′

11°16,162′

44S

57°25,170′

11°15,843′

45S

57°25,245′

11°15,562′

46S

57°25,208′

11°15,435′

47S

57°25,278′

11°15,083′

48S

57°25,462′

11°15,059′

49S

57°25,517′

11°15,007′

50S

57°25,441′

11°14,613′

51S

57°25,610′

11°14,340′

52S

57°25,630′

11°14,119′

53S

57°25,629′

11°13,827′

54S

57°25,738′

11°13,658′

55S

57°25,610′

11°13,392′

56S

57°25,625′

11°13,176′

57S

57°25,933′

11°12,379′

58S

57°25,846′

11°11,959′

59S

57°25,482′

11°12,956′

60S

57°25,389′

11°13,083′

61S

57°25,221′

11°13,212′

62S

57°25,134′

11°13,221′

63S

57°25,031′

11°13,077′

64S

57°25,075′

11°12,751′

65S

57°24,817′

11°12,907′

66S

57°24,747′

11°12,862′

67S

57°24,616′

11°13,229′

68S

57°24,549′

11°13,240′

69S

57°24,347′

11°13,093′

70S

57°24,256′

11°13,288′

71S

57°24,145′

11°13,306′

72S

57°24,051′

11°13,138′

73S

57°23,818′

11°13,360′

74S

57°23,649′

11°13,280′

75S

57°23,553′

11°13,260′

76S

57°23,432′

11°13,088′

77S

57°23,416′

11°12,861′

78S

57°23,984′

11°9,081′

79S

57°25,045′

11°6,757′

Зона 1(3): Местообитание № 167, защитена зона от „Натура 2000“ № 207 (Код на ЕС: DK00VA299) Lysegrund

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

56°19,367′

11°46,017′

2S

56°18,794′

11°48,153′

3S

56°17,625′

11°48,541′

4S

56°17,424′

11°48,117′

5S

56°17,864′

11°47,554′

6S

56°17,828′

11°47,265′

7S

56°17,552′

11°47,523′

8S

56°17,316′

11°47,305′

9S

56°17,134′

11°47,260′

10S

56°16,787′

11°46,753′

11S

56°16,462′

11°46,085′

12S

56°16,455′

11°43,620′

13S

56°17,354′

11°42,671′

14S

56°18,492′

11°42,689′

15S

56°18,950′

11°41,823′

16S

56°19,263′

11°41,870′

17S

56°19,802′

11°40,939′

18S

56°19,989′

11°41,516′

19S

56°18,967′

11°43,600′

20S

56°19,460′

11°44,951′

21S

56°19,367′

11°46,017′

Зона 1(4): Местообитание № 169, защитена зона от „Натура 2000“ № 193 (Код на ЕС: DK00VA250) Store Middelgrund

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1

56°34,52′

12°2,208′

1

56°34,612′

12°2,136′

1

56°35,19′

12°2,285′

1

56°35,474′

12°2,817′

1

56°35,465′

12°4,468′

1

56°35,233′

12°5,415′

1

56°33,428′

12°6,808′

1

56°32,915′

12°5,233′

1

56°31,324′

12°4,355′

1

56°31,318′

12°2,235′

Зона 1(5): Местообитание № 204, защитена зона от „Натура 2000“ № 204 (Код на ЕС: DK00VA303) Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1

56°11,54′

11°11,308′

1

56°12,748′

11°11,412′

1

56°12,977′

11°11,076′

1

56°13,812′

11°11,019′

1

56°14,318′

11°11,153′

1

56°16,409′

11°12,95′

1

56°16,553′

11°13,137′

1

56°16,645′

11°13,574′

1

56°17,029′

11°14,117′

1

56°17,401′

11°14,234′

1

56°17,495′

11°14,355′

1

56°17,543′

11°15,095′

1

56°17,511′

11°15,328′

1

56°17,047′

11°15,456′

1

56°16,571′

11°14,971′

1

56°16,555′

11°14,611′

1

56°15,931′

11°14,504′

1

56°15,479′

11°14,11′

1

56°14,679′

11°14,013′

1

56°14,193′

11°14,207′

1

56°12,565′

11°13,067′

1

56°11,523′

11°13,443′

1

56°11,247′

11°14,042′

1

56°10,105′

11°13,247′

1

56°9,516′

11°11,983′

1

56°9,417′

11°11,258′

1

56°9,476′

11°10,556′

1

56°8,737′

11°8,954′

1

56°8,756′

11°8,568′

1

56°9,334′

11°8,269′

1

56°9,907′

11°8,446′

1

56°9,914′

11°9,319′

1

56°10,4′

11°10,654′

1

56°10,362′

11°11,298′

1

56°10,805′

11°11,88′

1

56°11,184′

11°11,956′

2

56°20,985′

11°22,005′

2

56°20,367′

11°19,136′

2

56°19,547′

11°17,294′

2

56°18,7′

11°15,982′

2

56°18,724′

11°18,399′

2

56°20,817′

11°20,511′

2

56°18,27′

11°17,204′

2

56°18,629′

11°17,695′

2

56°18,078′

11°16,411′

2

56°18,7′

11°15,982′

2

56°20,257′

11°22,733′

2

56°20,13′

11°22,319′

2

56°19,134′

11°18,983′

Зона 1(6): Местообитание № 9, защитена зона от „Натура 2000“ № 9 (Код на ЕС: DK00FX010) Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1

57°16,590′

11°14,495′

1

57°16,256′

11°14,59′

1

57°16,169′

11°14,409′

1

57°16,169′

11°14,209′

1

57°16,677′

11°12,483′

1

57°17,116′

11°12,001′

1

57°16,556′

11°13,269′

1

57°17,591′

11°12,392′

1

57°17,86′

11°13,122′

1

57°17,55′

11°13,861′

7

57°5,371′

11°20,659′

7

57°6,381′

11°21,944′

7

57°5,91′

11°22,787′

7

57°5,18′

11°22,809′

7

57°8,174′

11°16,527′

7

57°8,68′

11°18,549′

7

57°7,534′

11°20,441′

7

57°6,804′

11°20,398′

7

57°5,816′

11°19,63′

7

57°6,634′

11°17,078′

7

57°8,174′

11°16,527′

7

57°4,903′

11°22,463′

8

57°9,615′

11°17,231′

8

57°10,129′

11°13,882′

8

57°2,822′

11°17,65′

8

57°11,948′

11°12,687′

8

57°12,088′

11°11,741′

8

57°10,658′

11°12,883′

8

57°3,599′

11°17,885′

8

57°5,012′

11°16,909′

8

57°8,004′

11°13,522′

8

57°9,202′

11°17,358′

8

57°1,939′

11°16,417′

8

57°1,962′

11°14,827′

8

57°0,983′

11°14,342′

8

57°1,274′

11°10,035′

8

57°2,903′

11°6,783′

8

57°9,434′

11°17,472′

8

57°3,496′

11°7,083′

8

57°2,717′

11°11,757′

8

57°4,945′

11°9,468′

8

57°6,501′

11°10,111′

8

57°10,612′

11°11,461′

8

57°11,716′

11°11,244′

8

57°12,088′

11°11,741′

8

57°3,177′

11°6,659′

10

57°6,231′

11°8,031′

10

57°5,661′

11°7,912′

10

57°6,118′

11°6,363′

10

57°5,32′

11°6,254′

10

57°4,912′

11°6,315′

10

57°4,942′

11°7,2′

10

57°7,305′

11°6,688′

10

57°7,293′

11°5,893′

10

57°7,147′

11°7,866′

10

57°7,293′

11°5,893′

10

57°6,946′

11°5,845′

11

57°5,31′

10°59,197′

11

57°4,371′

10°56,279′

11

57°3,443′

10°58,93′

11

57°6,547′

11°1,968′

11

57°1,808′

10°58,496′

11

57°1,597′

10°57,823′

11

57°2,366′

10°53,025′

11

57°4,236′

11°5,614′

11

57°2,764′

10°51,91′

11

57°7,571′

11°4,806′

11

57°7,936′

11°3,651′

11

57°7,953′

11°2,667′

11

57°7,198′

11°5,634′

11

57°6,366′

10°52,893′

11

57°4,98′

10°50,473′

11

57°3,356′

10°51,401′

11

57°7,443′

10°58,998′

11

57°7,198′

11°5,634′

11

57°6,471′

11°5,125′

11

57°6,751′

11°2,224′

11

57°3,535′

11°5,08′

11

57°4,354′

10°59,94′

Зона 1(7): Местообитание № 20, защитена зона от „Натура 2000“ № 20 (Код на ЕС: DK00FX257) Havet omkring Nordre Rønner

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1

57°25,564′

11°1,008′

1

57°25,474′

11°1,727′

1

57°25,29′

11°1,947′

1

57°24,992′

11°1,863′

1

57°24,724′

11°1,233′

1

57°24,785′

11°0,981′

1

57°25,008′

11°0,467′

1

57°24,837′

11°0,331′

1

57°24,813′

11°0,153′

1

57°24,837′

10°59,992′

1

57°24,927′

10°59,909′

1

57°25,004′

10°59,935′

1

57°25,223′

11°0,27′

1

57°25,564′

11°1,008′

1

57°25,12′

11°1,924′

17

57°20,061′

11°2,851′

17

57°19,734′

11°0,84′

17

57°19,812′

11°0,697′

17

57°19,891′

11°0,335′

17

57°19,621′

10°59,763′

17

57°19,398′

10°59,772′

17

57°19,174′

11°0,903′

17

57°19,579′

11°3,014′

17

57°19,776′

11°3,182′

17

57°19,912′

11°3,156′

17

57°20,061′

11°2,851′

18

57°22,145′

10°57,371′

18

57°20,103′

10°55,273′

18

57°22,57′

10°57,338′

18

57°22,66′

10°56,892′

18

57°21,115′

10°55,086′

18

57°22,634′

10°56,392′

18

57°19,757′

10°54,713′

18

57°20,042′

10°54,207′

18

57°22,512′

10°55,648′

18

57°21,238′

10°53,014′

18

57°21,634′

10°53,434′

18

57°22,151′

10°54,627′

18

57°21,263′

10°55,473′

18

57°21,169′

10°56,585′

18

57°20,831′

10°53,127′

19

57°22,957′

11°4,239′

19

57°22,64′

11°4,987′

19

57°21,687′

11°5,546′

19

57°21,85′

11°6,385′

19

57°21,559′

11°6,792′

19

57°21,026′

11°6,641′

19

57°20,663′

11°6,423′

19

57°20,435′

11°6,035′

19

57°20,219′

11°4,913′

19

57°20,173′

11°3,355′

19

57°20,351′

11°1,386′

19

57°20,676′

10°59,222′

19

57°20,968′

10°59,072′

19

57°21,64′

10°59,792′

19

57°22,075′

10°58,079′

19

57°22,814′

10°57,873′

19

57°23,349′

10°58,116′

19

57°23,44′

10°59,169′

19

57°23,291′

11°1,892′

19

57°23,44′

10°59,169′


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Координати на зони 2

Зона 2(1): Местообитание № 166, защитена зона от „Натура 2000“ № 191 (Код на ЕС: DK00VA248) зона с мехурчести рифове Herthas Flak

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1B

57°38,334′

10°53,201′

2B

57°38,15′

10°52,931′

3B

57°38,253′

10°52,64′

4B

57°38,237′

10°52,15′

5B

57°38,32′

10°51,974′

6B

57°38,632′

10°51,82′

7B

57°38,839′

10°52,261′

8B

57°38,794′

10°52,36′

9B

57°38,334′

10°53,201′

Зона 2(2): Местообитание № 168, защитена зона от „Натура 2000“ № 192 (Код на ЕС: DK00VA249) зона с мехурчести рифове Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1B

57°27,496′

11°15,033′

2B

57°25,988′

11°17,323′

3B

57°25,946′

11°17,488′

4B

57°25,417′

11°18,524′

5B

57°25,377′

11°18,408′

6B

57°25,346′

11°18,172′

7B

57°25,330′

11°18,039′

8B

57°25,175′

11°17,481′

9B

57°24,928′

11°17,579′

10B

57°24,828′

11°17,366′

11B

57°24,891′

11°17,049′

12B

57°25,128′

11°17,118′

13B

57°25,249′

11°16,721′

14B

57°25,211′

11°16,592′

15B

57°25,263′

11°16,177′

16B

57°25,170′

11°15,843′

17B

57°25,240′

11°15,549′

18B

57°26,861′

11°15,517′

19B

57°26,883′

11°14,998′

20B

57°27,496′

11°15,033′

Зона 2(3): BRATTEN 1.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

1.1

58,54797

10,61234

58°32,87790′

10°36,74060′

1.2

58,54242

10,59708

58°32,54500′

10°35,82450′

1.3

58,57086

10,57829

58°34,25170′

10°34,69750′

1.4

58,57113

10,58584

58°34,26810′

10°35,15060′

Зона 2(4): BRATTEN 2.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

2.1

58,58333

10,70000

58°35,00000′

10°42,00000′

2.2

58,56370

10,70000

58°33,82200′

10°42,00000′

2.3

58,56834

10,68500

58°34,10000′

10°41,10000′

2.4

58,58333

10,67333

58°35,00000′

10°40,40000′

Зона 2(5): BRATTEN 3.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

3.1

58,55448

10,66622

58°33,26910′

10°39,97320′

3.2

58,53817

10,65876

58°32,29020′

10°39,52570′

3.3

58,56064

10,62589

58°33,63840′

10°37,55310′

3.4

58,58333

10,60196

58°35,00000′

10°36,11730′

3.5

58,58333

10,64007

58°35,00000′

10°38,40390′

Зона 2(6): BRATTEN 4.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

4.1

58,41829

10,56322

58°25,09750′

10°33,79350′

4.2

58,44104

10,54711

58°26,46240′

10°32,82670′

4.3

58,46111

10,53893

58°27,66680′

10°32,33610′

4.4

58,49248

10,55864

58°29,54890′

10°33,51860′

4.5

58,47846

10,58575

58°28,70790′

10°35,14500′

4.6

58,45570

10,60806

58°27,34200′

10°36,48350′

4.7

58,42942

10,58963

58°25,76550′

10°35,37770′

Зона 2(7): BRATTEN 5.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

5.1

58,46216

10,62166

58°27,72940′

10°37,29940′

5.2

58,48256

10,59473

58°28,95350′

10°35,68400′

5.3

58,50248

10,58245

58°30,14850′

10°34,94690′

5.4

58,50213

10,61104

58°30,12770′

10°36,66250′

5.5

58,47972

10,63392

58°28,78320′

10°38,03540′

Зона 2(8): BRATTEN 6.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

6.1

58,45450

10,49373

58°27,26970′

10°29,62370′

6.2

58,46727

10,47881

58°28,03640′

10°28,72850′

6.3

58,48976

10,46582

58°29,38550′

10°27,94900′

6.4

58,49126

10,47395

58°29,47550′

10°28,43730′

6.5

58,47369

10,50004

58°28,42150′

10°30,00260′

6.6

58,45435

10,49995

58°27,26080′

10°29,99710′

Зона 2(9): BRATTEN 7A.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

7A.1

58,42132

10,53168

58°25,27900′

10°31,90080′

7A.2

58,41075

10,51853

58°24,64520′

10°31,11190′

7A.3

58,41982

10,50999

58°25,18910′

10°30,59960′

7A.4

58,44487

10,51291

58°26,69240′

10°30,77450′

7A.5

58,45257

10,52057

58°27,15410′

10°31,23410′

7A.6

58,44918

10,52936

58°26,95050′

10°31,76140′

7A.7

58,42423

10,52271

58°25,45370′

10°31,36260′

Зона 2(10): BRATTEN 7B.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

7B.1

58,38556

10,51815

58°23,13340′

10°31,08930′

7B.2

58,39907

10,50486

58°23,94410′

10°30,29150′

7B.3

58,41075

10,51853

58°24,64520′

10°31,11190′

7B.4

58,42132

10,53168

58°25,27900′

10°31,90080′

7B.5

58,41613

10,54764

58°24,96810′

10°32,85830′

7B.6

58,38776

10,53394

58°23,26560′

10°32,03650′

Зона 2(11): BRATTEN 7C.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

7C.1

58,32839

10,44780

58°19,70320′

10°26,86790′

7C.2

58,33196

10,43976

58°19,91750′

10°26,38560′

7C.3

58,34390

10,44579

58°20,63390′

10°26,74760′

7C.4

58,36412

10,46309

58°21,84690′

10°27,78530′

7C.5

58,39907

10,50486

58°23,94410′

10°30,29150′

7C.6

58,38556

10,51815

58°23,13340′

10°31,08930′

7C.7

58,38172

10,50243

58°22,90310′

10°30,14580′

7C.8

58,34934

10,46503

58°20,96020′

10°27,90180′

7C.9

58,33436

10,45233

58°20,06130′

10°27,13950′

Зона 2(12): BRATTEN 7D.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

7D.1

58,32839

10,44780

58°19,70320′

10°26,86790′

7D.2

58,30802

10,43235

58°18,48120′

10°25,94100′

7D.3

58,31273

10,42636

58°18,76400′

10°25,58170′

7D.4

58,32300

10,43560

58°19,38030′

10°26,13580′

7D.5

58,33196

10,43976

58°19,91750′

10°26,38560′

Зона 2(13): BRATTEN 7E.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

7E.1

58,30802

10,43235

58°18,48120′

10°25,94100′

7E.2

58,30260

10,42276

58°18,15610′

10°25,36540′

7E.3

58,30642

10,41908

58°18,38510′

10°25,14470′

7E.4

58,31273

10,42636

58°18,76400′

10°25,58170′

Зона 2(14): BRATTEN 8.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

8.1

58,35013

10,56697

58°21,00780′

10°34,01820′

8.2

58,35000

10,54678

58°21,00000′

10°32,80660′

8.3

58,36596

10,54941

58°21,95780′

10°32,96480′

8.4

58,36329

10,56736

58°21,79740′

10°34,04160′

Зона 2(15): BRATTEN 9A

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

9A.1

58,28254

10,48633

58°16,95260′

10°29,17970′

9A.2

58,28185

10,46037

58°16,91100′

10°27,62230′

9A.3

58,32814

10,47828

58°19,68840′

10°28,69670′

9A.4

58,32314

10,49764

58°19,38860′

10°29,85840′

Зона 2(16): BRATTEN 9B.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

9B.1

58,28254

10,49986

58°16,95260′

10°29,99170′

9B.2

58,30184

10,50257

58°18,11030′

10°30,15410′

9B.3

58,30128

10,51117

58°18,07690′

10°30,67040′

9B.4

58,28560

10,51374

58°17,13590′

10°30,82450′

Зона 2(17): BRATTEN 10.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

10.1

58,40548

10,47122

58°24,32870′

10°28,27330′

10.2

58,39710

10,45111

58°23,82620′

10°27,06670′

10.3

58,41923

10,45140

58°25,15390′

10°27,08390′

10.4

58,43279

10,45575

58°25,96770′

10°27,34510′

10.5

58,41816

10,46972

58°25,08960′

10°28,18310′

Зона 2(18): BRATTEN 11.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

11.1

58,44546

10,48585

58°26,72760′

10°29,15080′

11.2

58,43201

10,48224

58°25,92060′

10°28,93410′

11.3

58,44293

10,46981

58°26,57590′

10°28,18890′

11.4

58,46009

10,46709

58°27,60540′

10°28,02550′

Зона 2(19): BRATTEN 12.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

12.1

58,31923

10,39146

58°19,15400′

10°23,48740′

12.2

58,33421

10,41007

58°20,05280′

10°24,60400′

12.3

58,32229

10,41228

58°19,33750′

10°24,73680′

12.4

58,30894

10,39258

58°18,53660′

10°23,55460′

Зона 2(20): BRATTEN 13.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

13.1

58,53667

10,41500

58°32,20000′

10°24,90020′

13.2

58,55302

10,40684

58°33,18120′

10°24,41050′

13.3

58,55827

10,41840

58°33,49610′

10°25,10420′

13.4

58,54551

10,42903

58°32,73030′

10°25,74190′

Зона 2(21): BRATTEN 14.

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

14.1

58,26667

10,02858

58°16,00000′

10°1,71510′

14.2

58,51269

10,14490

58°30,76120′

10°8,69400′

14.3

58,53608

10,18669

58°32,16510′

10°11,20140′

14.4

58,46886

10,23659

58°28,13140′

10°14,19520′

14.5

58,31137

10,26041

58°18,68210′

10°15,62490′

14.6

58,26667

10,16996

58°16,00000′

10°10,19740′

Зона 2(22): Местообитание № 169, защитена зона от „Натура 2000“ № 193 (Код на ЕС: DK00VA250) зона с мехурчести рифове Store Middelgrund

Точка

Северна ширина

Източна дължина

B-2

56°33,544′

12°6,298′

B-2

56°33,409′

12°5,528′

B-2

56°33,335′

12°5,519′

B-2

56°33,265′

12°5,575′

B-2

56°33,383′

12°6,519′

B-2

56°33,476′

12°5,629′

B-2

56°33,544′

12°6,298′

B-2

56°33,517′

12°6,446′

B-2

56°33,443′

12°6,52′

B-2

56°33,331′

12°6,476′

B-2

56°33,292′

12°6,396′

B-2

56°33,224′

12°5,717′

Зона 2(23): Местообитание № 9, защитена зона от „Натура 2000“ № 9 (Код на ЕС: DK00FX010) зона с мехурчести рифове Strandenge på Læsø og havet syd herfor

Точка

Северна ширина

Източна дължина

B-2

57°15,542′

10°45,194′

B-2

57°15,604′

10°45,344′

B-2

57°15,614′

10°45,557′

B-2

57°15,446′

10°45,761′

B-2

57°15,124′

10°45,67′

B-2

57°15,04′

10°45,438′

B-2

57°15,139′

10°45,208′

B-2

57°15,542′

10°45,194′

B-3

57°13,714′

10°46,124′

B-3

57°13,788′

10°46,399′

B-3

57°13,53′

10°46,837′

B-3

57°13,421′

10°46,821′

B-3

57°13,233′

10°46,369′

B-3

57°13,225′

10°46,199′

B-3

57°13,305′

10°46,023′

B-3

57°13,714′

10°46,124′

B-4

57°13,175′

10°46,559′

B-4

57°13,298′

10°46,613′

B-4

57°13,37′

10°46,818′

B-4

57°13,286′

10°47,075′

B-4

57°13,115′

10°47,045′

B-4

57°13,069′

10°46,751′

B-5

57°15,382′

10°51,675′

B-5

57°15,132′

10°52,02′

B-5

57°15,382′

10°51,675′

B-5

57°15,401′

10°51,986′

B-5

57°15,271′

10°52,139′

B-5

57°15,13′

10°51,715′

B-5

57°15,246′

10°51,612′

B-6

57°15,146′

10°51,413′

B-6

57°15,265′

10°51,276′

B-6

57°15,276′

10°50,991′

B-6

57°15,007′

10°51,29′

B-6

57°15,276′

10°50,991′

B-6

57°15,123′

10°50,862′

B-6

57°15,011′

10°51,016′

B-9

57°7,285′

11°8,669′

B-9

57°7,256′

11°9,263′

B-9

57°6,929′

11°9,478′

B-9

57°6,675′

11°9,137′

B-9

57°6,707′

11°8,498′

B-9

57°7,285′

11°8,669′

B-9

57°7,046′

11°8,343′

B-12

57°2,207′

10°57,537′

B-12

57°2,081′

10°57,168′

B-12

57°1,881′

10°57,05′

B-12

57°1,799′

10°57,111′

B-12

57°1,656′

10°57,457′

B-12

57°1,649′

10°57,5′

B-12

57°1,889′

10°58,494′

B-12

57°1,752′

10°58,311′

B-12

57°1,633′

10°57,929′

B-12

57°2,207′

10°57,537′

B-12

57°2,244′

10°58,141′

B-12

57°2,201′

10°58,248′

B-12

57°1,972′

10°58,528′

B-13

57°7,65′

11°2,894′

B-13

57°7,501′

11°3,03′

B-13

57°7,409′

11°3,539′

B-13

57°7,453′

11°3,718′

B-13

57°7,707′

11°3,935′

B-13

57°7,838′

11°3,837′

B-13

57°7,93′

11°3,614′

B-13

57°7,941′

11°3,373′

B-13

57°7,942′

11°3,31′

B-13

57°7,877′

11°3,093′

B-13

57°7,872′

11°3,077′

B-13

57°7,409′

11°3,258′

B-13

57°7,549′

11°3,894′

B-13

57°7,872′

11°3,077′

B-13

57°7,783′

11°2,965′

B-14

57°9,651′

11°16,75′

B-14

57°9,202′

11°17,358′

B-14

57°9,528′

11°16,459′

B-14

57°9,348′

11°16,415′

B-14

57°9,528′

11°16,459′

B-14

57°9,649′

11°17,006′

B-14

57°9,434′

11°17,472′

B-14

57°9,615′

11°17,231′

B-14

57°9,182′

11°16,531′

B-14

57°9,094′

11°16,95′

B-15

57°7,089′

11°17,532′

B-15

57°7,014′

11°17,903′

B-15

57°6,837′

11°18,035′

B-15

57°6,683′

11°17,999′

B-15

57°6,522′

11°17,479′

B-15

57°6,605′

11°17,172′

B-15

57°6,698′

11°17,063′

B-15

57°6,778′

11°17,027′

B-15

57°6,793′

11°17,021′

B-15

57°6,905′

11°17,047′

B-15

57°7,033′

11°17,211′

B-15

57°6,57′

11°17,784′

Зона 2(24): Местообитание № 20, защитена зона от „Натура 2000“ № 20 (Код на ЕС: DK00FX257) зона с мехурчести рифове Havet omkring Nordre Rønner

Точка

Северна ширина

Източна дължина

B-3

57°26.016′

10°59.043′

B-3

57°25.683′

10°58.337′

B-3

57°25.906′

10°58.09′

B-3

57°26.191′

10°58.652′

B-4

57°26.23′

10°59.318′

B-4

57°26.357′

10°59.266′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.097′

10°59.228′

B-4

57°26.375′

10°58.909′

B-4

57°26.225′

10°58.796′

B-4

57°26.113′

10°58.93′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-5

57°25.545′

10°58.468′

B-5

57°25.39′

10°58.583′

B-5

57°25.364′

10°58.894′

B-5

57°25.515′

10°59.05′

B-5

57°25.659′

10°58.968′

B-5

57°25.681′

10°58.575′

B-6

57°25.441′

10°57.453′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.688′

10°57.605′

B-6

57°25.523′

10°57.957′

B-6

57°25.408′

10°57.813′

B-6

57°25.608′

10°57.415′

B-6

57°25.663′

10°57.895′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.54′

10°53.719′

B-10

57°24.973′

10°53.21′

B-10

57°24.988′

10°53.482′

B-10

57°24.733′

10°54.043′

B-10

57°24.581′

10°53.99′

B-10

57°24.804′

10°53.132′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-11

57°24.852′

10°54.493′

B-11

57°24.781′

10°54.874′

B-11

57°24.924′

10°55.053′

B-11

57°25.068′

10°54.936′

B-11

57°25.064′

10°54.588′

B-12

57°24.739′

10°58.133′

B-12

57°24.878′

10°58.216′

B-12

57°24.992′

10°57.798′

B-12

57°24.996′

10°58.095′

B-12

57°24.85′

10°57.68′

B-12

57°24.732′

10°57.833′

B-13

57°23.058′

10°56.857′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°22.944′

10°56.445′

B-13

57°23.205′

10°56.485′

B-13

57°23.089′

10°56.289′

B-13

57°22.94′

10°56.712′

B-13

57°23.197′

10°56.754′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.538′

10°56.582′

B-14

57°23.821′

10°56.317′

B-14

57°23.59′

10°56.302′

B-14

57°23.694′

10°56.23′

B-14

57°23.675′

10°56.756′

B-14

57°23.828′

10°56.661′

B-15

57°23.393′

10°51.3′

B-15

57°23.455′

10°51.039′

B-15

57°23.561′

10°50.998′

B-15

57°23.684′

10°51.09′

B-15

57°23.514′

10°51.538′

B-15

57°23.677′

10°51.428′

B-16

57°22.969′

10°49.591′

B-16

57°22.921′

10°49.501′

B-16

57°22.816′

10°49.487′

B-16

57°22.735′

10°49.619′

B-16

57°22.722′

10°49.734′

B-16

57°22.761′

10°49.938′

B-16

57°22.919′

10°49.988′

B-16

57°22.971′

10°49.841′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-16

57°22.866′

10°49.475′

B-16

57°22.768′

10°49.538′

B-16

57°22.993′

10°49.718′

B-20

57°26.397′

10°56.392′

B-20

57°26.404′

10°56.415′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.618′

10°57.292′

B-20

57°26.555′

10°57.383′

B-20

57°26.344′

10°56.29′

B-20

57°26.379′

10°56.352′

B-20

57°26.184′

10°56.277′

B-20

57°26.582′

10°56.907′

B-20

57°26.085′

10°57.231′

B-20

57°26.413′

10°56.446′

B-20

57°26.645′

10°57.215′

B-20

57°26.652′

10°57.129′

B-20

57°26.648′

10°57.08′

B-20

57°26.64′

10°57.025′

B-20

57°26.621′

10°56.973′

B-20

57°26.422′

10°56.555′

B-20

57°26.355′

10°56.912′

B-20

57°26.527′

10°56.881′

B-20

57°26.418′

10°56.49′

B-20

57°26.388′

10°56.369′

B-21

57°23.075′

11°2.044′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-21

57°23.295′

11°1.816′

B-21

57°23.298′

11°1.827′

B-21

57°23.293′

11°1.849′

B-21

57°23.256′

11°2.034′

B-21

57°23.163′

11°2.085′

B-21

57°23.023′

11°1.885′

B-21

57°23.037′

11°1.684′

B-21

57°23.132′

11°1.592′

B-21

57°23.243′

11°1.61′

B-22

57°25.491′

11°0.852′

B-22

57°25.562′

11°1.005′

B-22

57°25.564′

11°1.008′

B-22

57°25.541′

11°1.188′

B-22

57°25.298′

11°1.417′

B-22

57°25.54′

11°1.198′

B-22

57°25.232′

11°1.019′

B-22

57°25.383′

11°0.818′

B-22

57°25.424′

11°1.389′

B-22

57°25.202′

11°1.239′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.254′

11°0.698′

B-23

57°25.165′

11°0.746′

B-23

57°24.837′

10°59.992′

B-23

57°25.302′

11°0.479′

B-23

57°25.241′

11°0.31′

B-23

57°25.223′

11°0.27′

B-23

57°25.004′

10°59.935′

B-23

57°24.927′

10°59.909′

B-23

57°24.813′

11°0.153′

B-23

57°24.837′

11°0.331′

B-23

57°25.008′

11°0.467′

B-23

57°25.075′

11°0.729′


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Координати на защитената морска зона Bratten

Точка

Северна ширина

Източна дължина

Северна ширина

Източна дължина

1 NV

58,58333

10,27120

58°35,00000′

10°16,27200′

2 NO

58,58333

10,70000

58°35,00000′

10°42,00000′

3 SO

58,26667

10,70000

58°16,00000′

10°42,00000′

4 SV

58,26667

10,02860

58°16,00000′

10° 1,71600′

5 V

58,5127

10,14490

58°30,76200′

10° 8,69400′


4.7.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/30


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1181 НА КОМИСИЯТА

от 2 март 2017 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 държавите членки имат право да приемат в териториалните си води мерки за опазване по отношение на рибарството, които са необходими с цел спазване на задълженията съгласно законодателството на Съюза в областта на околната среда, включително член 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2) и член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Съгласно член 6 от Директива 92/43/ЕИО държавите членки са длъжни да определят необходимите мерки за опазване по отношение на специалните консервационни зони, които отговарят на екологичните изисквания на посочените в приложенията към директивата типове естествени местообитания и видове, срещащи се в тези зони. В съответствие със същата разпоредба държавите членки са длъжни също така да предприемат подходящи мерки, за да се предотврати влошаването на състоянието на естествените местообитания и местообитанията на видовете в специалните консервационни зони, както и значителното обезпокояване на видовете, за които са били определени зоните.

(3)

Съгласно член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО държавите членки трябва да приемат програми от мерки, които включват мерки за пространствена защита, допринасящи за създаване на последователни и представителни мрежи от защитени морски територии, които в достатъчна степен да отразяват разнообразието на съставляващите ги екосистеми, като например на специални защитени територии съгласно Директивата за местообитанията, на специални защитени територии съгласно Директивата за птиците (4), както и на морски защитени територии, договорени от Общността или от съответните държави членки в рамките на международни или регионални споразумения, по които те са страни.

(4)

Когато дадена държава членка е на мнение, че се налага приемането на мерки с цел изпълнение на нейните задължения съгласно законодателството на Съюза в областта на околната среда, а други държави членки имат пряк управленски интерес по отношение на риболовната дейност, която ще бъде засегната от тези мерки, Комисията има право да приема съответните мерки чрез делегирани актове въз основа на съвместна препоръка, представена от заинтересованите държави членки.

(5)

На 5 септември 2016 г. Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 (5) за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778 на Комисията (6).

(6)

В съответствие с член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 Дания предостави на Комисията и на държавите членки с пряк управленски интерес съответната информация за някои необходими допълнителни мерки, включително обосновката, научните доказателства в тяхна подкрепа и подробностите за тяхното практическо изпълнение и правоприлагане.

(7)

На 30 ноември 2016 г. Дания, Швеция, Германия и Полша представиха на Комисията съвместна препоръка за мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на рифовите образувания в три допълнителни датски зони по „Натура 2000“ в Балтийско море. Тази препоръка бе представена след консултации с Консултативния съвет за Балтийско море.

(8)

Препоръчаните мерки включват забрана на риболовните дейности с подвижни дънни съоръжения в рифовите зони (местообитание тип 1170) и заобикалящите ги буферни зони.

(9)

Риболовната дейност с подвижни дънни съоръжения оказва отрицателно въздействие върху рифовите местообитания, тъй като засяга както тях, така и биологичното разнообразие в рифовете. Поради това в Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 следва да бъде включена формулираната в съвместната препоръка забрана за риболов с такива съоръжения в съответните рифови зони на Дания.

(10)

В становището на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) от 6 декември 2016 г. (7) се посочва, че предложените цели за опазване в специалните консервационни зони, посочени в съвместната препоръка, не могат да бъдат постигнати изцяло без подходящи мерки за предотвратяване на риболовната дейност в съответните зони.

(11)

НТИКР посочва някои проблеми във връзка с контрола и правоприлагането на мерки за опазване в съответните зони. От държавите членки се изисква да приемат подходящи мерки, да разпределят достатъчно ресурси и да създадат структурите, необходими за осигуряването на контрола, инспекциите и правоприлагането на дейностите, извършвани в обхвата на общата политика в областта на рибарството. Те могат да включват различни мерки — например от всички съответни кораби, оборудвани с VMS, да се изисква по-често да съобщават получаваните от тези системи данни за местоположението си, или да се определят високорисковите зони в националната система за контрол въз основа на управлението на риска, за да се отговори на опасенията на НТИКР.

(12)

Датската страна предостави подробна информация относно мерките за осигуряване на мониторинг и контрол, в които е взет предвид текущият обем на риболовната дейност в съответните зони. Тези мерки за контрол включват риболовни инспекции в морето и непрекъснат мониторинг от страна на датския център за наблюдение на риболова посредством система за управление, основана на риска. Освен това се използва система за автоматична идентификация с цел допълване на данните от VMS.

(13)

Важно е да се осигури оценка на мерките, въведени с настоящия регламент, по-специално по отношение на контрола на спазването на забраните за риболов. Поради това най-късно 18 месеца след влизането в сила на настоящия регламент е необходимо Дания да извърши допълнителна оценка, за да се гарантира спазването на забраните за риболов.

(14)

Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките за опазване по отношение на рибарството, установени с настоящия регламент, не засягат прилагането на други съществуващи или бъдещи мерки за управление, целящи опазването на съответните зони, включително мерки за опазване по отношение на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/117

Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 се изменя, както следва:

1)

В член 2 буква в) се заличава.

2)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Преглед

1.   В срок до 30 юни 2017 г. Дания, Германия и Швеция извършват оценка на изпълнението на предвидените в членове 3 и 4 мерки в зони 1—7, които са определени в приложението.

2.   В срок до 31 юли 2017 г. Дания, Германия и Швеция представят на Комисията обобщен доклад от оценката, посочена в параграф 1.

3.   В срок до 31 октомври 2018 г. Дания, Швеция, Германия и Полша извършват оценка на изпълнението на предвидените в членове 3 и 4 мерки в зони 8, 9 и 10, които са определени в приложението.

4.   В срок до 30 ноември 2018 г. Дания, Швеция, Германия и Полша представят на Комисията обобщен доклад от оценката, посочена в параграф 3.“

3)

Приложението се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.

(2)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(3)  Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).

(4)  Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/117 на Комисията от 5 септември 2016 година за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Балтийско море и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778 (ОВ L 19, 25.1.2017 г., стр. 1).

(6)  .Делегиран регламент (ЕС) 2015/1778 на Комисията от 25 юни 2015 година за установяването на мерки за опазване на рибните стопанства за защита на рифовите зони във водите под суверенитета на Дания в Балтийско море и Категат (ОВ L 259, 6.10.2015 г., стр. 5).

(7)  2016-12_STECF 16-24 — JR for Natura 2000 sites under CFP art.11_JRCxxx.pdf


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Зони с ограничен достъп: Координати на защитени зони с каменни рифове

Зона 1: Местообитание № 205, зона № 205 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA304) Munkegrund

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

55°57.190′

10°51.690′

2S

55°57.465′

10°51.403′

3S

55°57.790′

10°51.477′

4S

55°57.976′

10°52.408′

5S

55°57.985′

10°54.231′

6S

55°58.092′

10°54.315′

7S

55°58.092′

10°57.432′

8S

55°57.920′

10°57.864′

9S

55°57.526′

10°57.861′

10S

55°56.895′

10°57.241′

11S

55°57.113′

10°53.418′

12S

55°57.050′

10°53.297′

13S

55°57.100′

10°52.721′

14S

55°57.275′

10°52.662′

15S

55°57.296′

10°52.435′

16S

55°57.399

10°52.244′

17S

55°57.417′

10°52.116′

18S

55°57.251′

10°52.121′

19S

55°57.170′

10°51.919′

20S

55°57.190′

10°51.690′

Зона 2: Местообитание № 174, зона № 198 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA255) Hatterbarn

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

55°51.942′

10°49.294′

2S

55°52.186′

10°49.309′

3S

55°52.655′

10°49.509′

4S

55°52.676′

10°49.407′

5S

55°52.892′

10°49.269′

6S

55°52.974′

10°49.388′

7S

55°53.273′

10°49.620′

8S

55°53.492′

10°50.201′

9S

55°53.451′

10°50.956′

10S

55°53.576′

10°51.139′

11S

55°53.611′

10°51.737′

12S

55°53.481′

10°52.182′

13S

55°53.311′

10°52.458′

14S

55°53.013′

10°52.634′

15S

55°52.898′

10°52.622′

16S

55°52.778′

10°52.335′

17S

55°52.685′

10°52.539′

18S

55°52.605′

10°52.593′

19S

55°52.470′

10°52.586′

20S

55°52.373′

10°52.724′

21S

55°52.286′

10°52.733′

22S

55°52.129′

10°52.572′

23S

55°52.101′

10°52.360′

24S

55°52.191′

10°52.169′

25S

55°51.916′

10°51.824′

26S

55°51.881′

10°51.648′

27S

55°51.970′

10°51.316′

28S

55°51.976′

10°51.064′

29S

55°52.325′

10°50.609′

30S

55°52.647′

10°50.687′

31S

55°52.665′

10°50.519′

32S

55°52.091′

10°50.101′

33S

55°51.879′

10°50.104′

34S

55°51.810′

10°49.853′

35S

55°51.790′

10°49.482′

36S

55°51.942′

10°49.294′

Зона 3: Местообитание № 172, зона № 196 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA253) Ryggen

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

55°37.974′

10°44.258′

2S

55°37.942′

10°45.181′

3S

55°37.737′

10°45.462′

4S

55°37.147′

10°44.956′

5S

55°36.985′

10°45.019′

6S

55°36.828′

10°44.681′

7S

55°36.521′

10°44.658′

8S

55°36.527′

10°43.575′

9S

55°37.163′

10°43.663′

10S

55°37.334′

10°43.889′

11S

55°37.974′

10°44.258′

Зона 4: Местообитание № 175, зона № 199 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA256) Broen

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

55°11.953′

11°0.089′

2S

55°12.194′

11°0.717′

3S

55°12.316′

11°0.782′

4S

55°12.570′

11°1.739′

5S

55°12.743′

11°1.917′

6S

55°12.911′

11°2.291′

7S

55°12.748′

11°2.851′

8S

55°12.487′

11°3.188′

9S

55°12.291′

11°3.088′

10S

55°12.274′

11°3.108′

11S

55°12.336′

11°3.441′

12S

55°12.023′

11°3.705′

13S

55°11.751′

11°2.984′

14S

55°11.513′

11°2.659′

15S

55°11.390′

11°2.269′

16S

55°11.375′

11°2.072′

17S

55°11.172′

11°1.714′

18S

55°11.069′

11°0.935′

19S

55°11.099′

11°0.764′

20S

55°11.256′

11°0.588′

21S

55°11.337′

11°0.483′

22S

55°11.582′

11°0.251′

23S

55°11.603′

11°0.254′

24S

55°11.841′

11°0.033′

25S

55°11.953′

11°0.089′

Зона 5: Местообитание № 210, зона № 189 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK007X079) Ertholmene

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

55°19.496′

15°9.290′

2S

55°20.441′

15°9.931′

3S

55°20.490′

15°10.135′

4S

55°20.284′

15°10.690′

5S

55°20.216′

15°10.690′

6S

55°20.004′

15°11.187′

7S

55°19.866′

15°11.185′

8S

55°19.596′

15°11.730′

9S

55°19.820′

15°12.157′

10S

55°19.638′

15°12.539′

11S

55°19.131′

15°12.678′

12S

55°18.804′

15°11.892′

13S

55°18.847′

15°10.967′

14S

55°19.445′

15°9.885′

15S

55°19.387′

15°9.717′

16S

55°19.496′

15°9.290′

Зона 6: Местообитание № 209, зона № 209 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA308) Davids Banke

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

55°20.167′

14°41.386′

2S

55°20.354′

14°40.754′

3S

55°21.180′

14°39.936′

4S

55°22.000′

14°39.864′

5S

55°22.331′

14°39.741′

6S

55°22.449′

14°39.579′

7S

55°23.150′

14°39.572′

8S

55°23.299′

14°39.890′

9S

55°23.287′

14°40.793′

10S

55°23.011′

14°41.201′

11S

55°22.744′

14°41.206′

12S

55°22.738′

14°41.775′

13S

55°22.628′

14°42.111′

14S

55°22.203′

14°42.439′

15S

55°22.050′

14°42.316′

16S

55°21.981′

14°41.605′

17S

55°21.050′

14°41.818′

18S

55°20.301′

14°41.676′

19S

55°20.167′

14°41.386′

Зона 7: Местообитание № 212, зона № 212 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1S

54°57.955′

14°44.869′

2S

54°58.651′

14°41.755′

3S

54°59.234′

14°41.844′

4S

54°59.458′

14°43.025′

5S

54°59.124′

14°44.441′

6S

54°59.034′

14°44.429′

7S

54°58.781′

14°45.240′

8S

54°58.298′

14°45.479′

9S

54°58.134′

14°45.406′

10S

54°57.955′

14°44.869′

Зона 8: Местообитание № 261, зона № 252 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA261) Adler Grund og Rønne Banke

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1

54°50.2′

14°22.77′

1

54°49.91′

14°22.5′

1

54°49.461′

14°21.831′

1

54°49.673′

14°21.203′

1

54°49.637′

14°21.172′

1

54°49.229′

14°21.434′

1

54°49.075′

14°21.385′

1

54°48.736′

14°21.821′

1

54°48.324′

14°21.197′

1

54°48.321′

14°19.268′

1

54°48.368′

14°17.09′

1

54°48.233′

14°16.306′

1

54°48.262′

14°14.382′

1

54°47.997′

14°12.93′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°58.281′

14°36.49′

1

54°56.959′

14°34.793′

1

54°56.816′

14°35.056′

1

54°50.283′

14°26.605′

1

54°50.368′

14°25.991′

1

54°50.479′

14°25.724′

1

54°50.586′

14°25.711′

1

54°50.655′

14°25.222′

1

54°50.573′

14°25.081′

1

54°50.599′

14°24.788′

1

54°50.704′

14°24.373′

1

54°50.553′

14°24.025′

1

54°50.576′

14°23.71′

1

54°50.735′

14°23.591′

1

54°50.778′

14°23.43′

1

54°50.898′

14°23.263′

1

54°51.248′

14°22.848′

1

54°51.607′

14°23.248′

1

54°51.733′

14°22.857′

1

54°51.174′

14°22.625′

1

54°50.784′

14°22.19′

1

54°50.561′

14°22.625′

1

54°51.407′

14°22.412′

1

54°54°.127′

14°21.359′

1

54°48.802′

14°9.888′

1

54°50.52′

14°12.125′

1

54°49.028′

14°13.925′

1

54°50.832′

14°16.266′

1

54°50.608′

14°16.808′

1

54°59.354°′

14°31.369′

1

54°54°.3′

14°22.661′

1

54°53.976′

14°23.554′

1

54°55.143′

14°25.105′

1

54°55.013′

14°26.378′

1

54°55.131′

14°26.576′

1

54°55.316′

14°28.098′

1

54°48.623′

14°10.252′

1

54°56.264′

14°28.778′

1

54°57.603′

14°30.03′

1

54°58.146′

14°28.954′

1

54°59.569′

14°30.82′

1

54°59.918′

14°32.115′

1

55°0.553′

14°30.644′

1

54°59.771′

14°29.605′

1

55°0.053′

14°29.042′

1

55°0.334′

14°29.386′

1

55°0.578′

14°28.837′

1

55°0.968′

14°29.355′

1

55°0.734′

14°29.839′

1

55°1.266′

14°30.639′

1

55°1.34′

14°31.374′

1

55°0.065′

14°33.739′

1

54°59.72′

14°33.79′

1

54°59.485′

14°34.193′

1

54°59.594′

14°35.129′

1

54°58.875′

14°36.417′

2

54°56.989′

14°20.483′

2

54°56.775′

14°21.031′

2

54°55.97′

14°20.005′

2

54°55.208′

14°19.918′

2

54°54.614′

14°19.139′

2

54°54.842′

14°18.629′

2

54°55.423′

14°19.358′

2

54°56.232′

14°19.534′

2

54°56.989′

14°20.483′

3

54°59.065′

14°26.817′

3

54°57.764′

14°25.132′

3

54°57.984′

14°24.458′

3

54°57.971′

14°23.479′

3

54°57.233′

14°22.515′

3

54°57.285′

14°22.001′

3

54°57.922′

14°21.922′

3

54°58.045′

14°21.993′

3

54°58.098′

14°22.314′

3

54°57.983′

14°22.684′

3

54°58.736′

14°23.659′

3

54°58.606′

14°24.422′

3

54°58.706′

14°24.611′

3

54°58.485′

14°25.145′

3

54°59.305′

14°26.211′

3

54°59.065′

14°26.817′

Зона 9: Местообитание № 100, зона № 116 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

Точка

Северна ширина

Източна дължина

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°25.601′

11°3.28′

1

55°24.903′

11°3.559′

1

55°24.649′

11°2.88′

1

55°24.439′

11°2.217′

1

55°25.119′

11°1.706′

1

55°25.438′

11°1.989′

1

55°24.619′

11°1.854′

2

55°25.419′

11°5.434′

2

55°25.184′

11°5.534′

2

55°24.902′

11°5.54′

2

55°24.783′

11°5.26′

2

55°24.819′

11°5.086′

2

55°24.67′

11°4.593′

2

55°24.659′

11°4.042′

2

55°24.939′

11°3.703′

2

55°25.256′

11°4.045′

2

55°25.252′

11°4.428′

2

55°25.625′

11°4.901′

2

55°25.625′

11°4.901′

3

55°23.089′

11°0.437′

3

55°23.314′

11°0.64′

3

55°23.276′

11°1.024′

3

55°22.98′

11°1.046′

3

55°22.965′

11°0.658′

3

55°23.257′

11°0.451′

3

55°23.314′

11°0.64′

4

55°22.624′

11°0.355′

4

55°22.359′

11°0.259′

4

55°22.176′

10°59.661′

4

55°22.279′

10°59.321′

4

55°22.479′

10°59.184′

4

55°22.78′

10°59.978′

4

55°22.479′

10°59.184′

5

55°22.187′

11°6.828′

5

55°23.241′

11°5.892′

5

55°23.232′

11°6.815′

5

55°22.211′

11°6.834′

5

55°22.792′

11°6.766′

5

55°22.499′

11°7.033′

5

55°22.154′

11°6.932′

5

55°22.139′

11°6.882′

5

55°22.162′

11°6.84′

5

55°22.232′

11°6.814′

5

55°22.227′

11°6.789′

5

55°22.195′

11°6.762′

5

55°22.107′

11°6.651′

5

55°22.049′

11°6.583′

5

55°21.901′

11°6.091′

5

55°21.759′

11°5.742′

5

55°21.822′

11°4.958′

5

55°21.98′

11°4.822′

5

55°22.383′

11°5.326′

5

55°22.671′

11°5.463′

5

55°22.87′

11°5.831′

5

55°23.241′

11°5.892′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°23.116′

11°5.023′

6

55°22.97′

11°5.376′

6

55°22.783′

11°5.465′

6

55°22.4′

11°5.251′

6

55°22.211′

11°4.987′

6

55°22.085′

11°4.631′

6

55°21.815′

11°3.811′

6

55°21.865′

11°3.393′

6

55°21.955′

11°3.286′

6

55°22.125′

11°3.286′

6

55°22.426′

11°3.522′

6

55°22.771′

11°3.846′

6

55°23.116′

11°4.313′

6

55°22.56′

11°5.372′

7

55°20.632′

11°6.389′

7

55°20.646′

11°6.342′

7

55°20.638′

11°6.342′

7

55°20.616′

11°6.469′

7

55°20.514′

11°6.85′

7

55°20.61′

11°6.83′

7

55°20.627′

11°6.794′

7

55°20.613′

11°6.506′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.525′

11°6.027′

7

55°20.225′

11°5.564′

7

55°20.103′

11°5.659′

7

55°20.028′

11°5.906′

7

55°20.223′

11°6.516′

7

55°20.682′

11°6.403′

7

55°20.68′

11°6.641′

7

55°20.651′

11°6.771′

7

55°20.633′

11°6.767′

7

55°20.62′

11°6.51′

7

55°20.336′

11°5.695′

7

55°20.635′

11°6.49′

7

55°20.639′

11°6.446′

7

55°20.63′

11°6.436′

7

55°20.647′

11°6.362′

8

55°21.056′

10°56.562′

8

55°21.92′

10°59.68′

8

55°22.028′

10°59.909′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°20.379′

10°58.507′

8

55°20.421′

10°58.837′

8

55°20.49′

10°59.106′

8

55°20.537′

10°59.268′

8

55°20.506′

10°59.374′

8

55°20.444′

10°59.385′

8

55°20.72′

11°0.843′

8

55°20.951′

11°1.385′

8

55°21.374′

11°1.777′

8

55°22.182′

11°2.048′

8

55°22.637′

11°1.948′

8

55°22.807′

11°1.442′

8

55°22.535′

11°0.65′

8

55°22.219′

11°0.087′

8

55°19.712′

10°59.605′

8

55°20.707′

10°55.772′

8

55°20.044′

10°55.351′

8

55°19.074′

10°55.587′

8

55°19.01′

10°55.724′

8

55°18.926′

10°57.284′

8

55°18.978′

10°59.081′

8

55°20.044′

10°59.317′

8

55°19.963′

10°59.031′

8

55°19.878′

10°58.604′

8

55°19.765′

10°58.204′

8

55°19.669′

10°57.572′

8

55°19.673′

10°57.297′

8

55°19.475′

10°56.801′

8

55°19.53′

10°56.681′

8

55°19.683′

10°57.012′

8

55°19.784′

10°57.181′

8

55°19.882′

10°57.508′

8

55°20.129′

10°57.805′

8

55°20.382′

10°58.341′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.464′

11°8.143′

10

55°19.348′

11°8.54′

10

55°19.237′

11°8.9′

10

55°19.249′

11°8.982′

10

55°19.134′

11°9.283′

10

55°19.063′

11°9.396′

10

55°18.886′

11°9.591′

10

55°18.843′

11°9.67′

10

55°18.724′

11°9.841′

10

55°17.958′

11°8.211′

10

55°17.881′

11°8.862′

10

55°17.714′

11°9.281′

10

55°17.648′

11°9.861′

10

55°17.477′

11°10.315′

10

55°17.239′

11°10.827′

10

55°17.114′

11°11.133′

10

55°16.854′

11°11.197′

10

55°16.766′

11°11.324′

10

55°16.53′

11°11.452′

10

55°16.095′

11°12.308′

10

55°16.08′

11°12.453′

10

55°16.169′

11°12.654′

10

55°16.161′

11°12.723′

10

55°16.033′

11°12.904′

10

55°16.007′

11°13.144′

10

55°16.543′

11°13.644′

10

55°16.902′

11°13.73′

10

55°17.096′

11°13.51′

10

55°17.076′

11°13.064′

10

55°17.545′

11°13.235′

10

55°17.587′

11°13.017′

10

55°17.673′

11°12.6′

10

55°17.845′

11°12.322′

10

55°17.929′

11°12.155′

10

55°18.036′

11°11.762′

10

55°18.08′

11°11.607′

10

55°18.129′

11°11.477′

10

55°18.265′

11°11.005′

10

55°18.326′

11°10.851′

10

55°18.315′

11°10.591′

10

55°18.361′

11°10.416′

10

55°18.527′

11°10.156′

10

55°18.616′

11°10.002′

10

55°17.988′

11°11.987′

10

55°19.539′

11°7.846′

10

55°19.847′

11°6.941′

10

55°19.653′

11°5.987′

10

55°19.486′

11°5.827′

10

55°19.338′

11°5.889′

10

55°19.032′

11°6.271′

10

55°18.7′

11°6.298′

10

55°18.633′

11°6.171′

10

55°18.155′

11°6.263′

10

55°18.056′

11°6.409′

10

55°17.965′

11°6.661′

10

55°17.843′

11°6.743′

10

55°17.755′

11°6.86′

10

55°17.682′

11°7.066′

10

55°17.682′

11°7.356′

10

55°17.736′

11°7.553′

10

55°17.835′

11°7.591′

10

55°17.937′

11°7.587′

12

55°13.037′

10°54.564′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.975′

10°53.846′

12

55°12.738′

10°53.308′

12

55°12.528′

10°54.474′

12

55°12.431′

10°52.92′

12

55°12.291′

10°52.964′

12

55°12.204′

10°53.563′

12

55°13.099′

10°54.201′

12

55°12.27′

10°54.034′

12

55°12.934′

10°54.608′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°11.988′

10°54.097′

13

55°11.946′

10°54.239′

13

55°11.675′

10°54.439′

13

55°11.172′

10°54.336′

13

55°11.088′

10°54.182′

13

55°11.241′

10°53.372′

13

55°11.541′

10°53.384′

13

55°11.584′

10°52.825′

13

55°11.107′

10°52.819′

13

55°10.944′

10°53.173′

13

55°10.431′

10°53.477′

13

55°10.324′

10°53.338′

13

55°10.304′

10°52.808′

13

55°10.069′

10°52.688′

13

55°9.994′

10°52.053′

13

55°10.484′

10°51.781′

13

55°10.689′

10°51.872′

13

55°11.711′

10°51.901′

13

55°12.001′

10°52.671′

13

55°9.919′

10°52.511′

14

55°8.442′

10°53.135′

14

55°7.312′

10°53.026′

14

55°7.339′

10°52.24′

14

55°6.665′

10°52.011′

14

55°6.458′

10°51.873′

14

55°6.425′

10°51.644′

14

55°6.49′

10°51.431′

14

55°7.913′

10°51.552′

14

55°8.542′

10°51.629′

14

55°8.762′

10°51.987′

14

55°8.754′

10°52.343′

14

55°8.442′

10°53.135′

15

55°23.281′

10°45.868′

15

55°23.438′

10°46.899′

15

55°22.436′

10°48.264′

15

55°21.686′

10°48.96′

15

55°21.508′

10°50.307′

15

55°20.441′

10°51.066′

15

55°20.104′

10°51.73′

15

55°19.095′

10°52.473′

15

55°18.718′

10°52.328′

15

55°18.642′

10°51.7′

15

55°18.91′

10°51.124′

15

55°19.513′

10°50.867′

15

55°19.65′

10°49.615′

15

55°19.861′

10°48.606′

15

55°20.471′

10°48.321′

15

55°21.046′

10°47.795′

15

55°21.568′

10°47.536′

15

55°22.25′

10°46.695′

15

55°22.534′

10°46.353′

15

55°22.816′

10°46.344′

15

55°22.948′

10°46.253′

15

55°23.281′

10°45.868′

16

55°17.047′

10°49.155′

16

55°16.79′

10°48.307′

16

55°15.961′

10°50.277′

16

55°15.729′

10°50.6′

16

55°15.396′

10°50.281′

16

55°15.076′

10°49.59′

16

55°14.69′

10°49.923′

16

55°14.26′

10°49.912′

16

55°13.484′

10°49.512′

16

55°13.171′

10°49.238′

16

55°13.008′

10°48.759′

16

55°13.052′

10°48.589′

16

55°13.187′

10°48.565′

16

55°13.412′

10°48.691′

16

55°13.514′

10°48.719′

16

55°13.598′

10°48.78′

16

55°13.696′

10°48.876′

16

55°13.756′

10°48.89′

16

55°13.844′

10°48.866′

16

55°13.876′

10°48.941′

16

55°14.054′

10°48.763′

16

55°14.243′

10°48.657′

16

55°14.308′

10°48.555′

16

55°14.365′

10°48.506′

16

55°14.61′

10°48.945′

16

55°15.371′

10°49.001′

16

55°15.408′

10°48.532′

16

55°15.772′

10°47.882′

16

55°16.2′

10°47.656′

16

55°16.614′

10°47.216′

16

55°16.75′

10°47.263′

16

55°17.035′

10°47.428′

16

55°17.137′

10°47.465′

16

55°17.217′

10°47.533′

16

55°17.277′

10°47.53′

16

55°17.317′

10°47.474′

16

55°17.563′

10°47.673′

16

55°17.654′

10°48.554′

16

55°17.615′

10°49.147′

16

55°17.27′

10°49.375′

16

55°17.047′

10°49.155′

17

55°15.901′

10°53.294′

17

55°15.897′

10°53.739′

17

55°16.516′

10°54.748′

17

55°17.165′

10°55.712′

17

55°17.195′

10°56.657′

17

55°17.043′

10°57.42′

17

55°16.717′

10°57.427′

17

55°16.223′

10°56.627′

17

55°15.216′

10°55.738′

17

55°14.488′

10°55.598′

17

55°14.255′

10°55.435′

17

55°13.955′

10°54.872′

17

55°14.014′

10°54.435′

17

55°14.277′

10°54.294′

17

55°14.315′

10°53.183′

17

55°14.404′

10°52.716′

17

55°15.081′

10°52.435′

17

55°15.504′

10°52.472′

17

55°15.901′

10°53.294′

18

55°19.153′

11°1.41′

18

55°19.153′

11°1.405′

18

55°18.706′

11°1.361′

18

55°18.556′

11°1.38′

18

55°18.54′

11°1.382′

18

55°18.407′

10°59.519′

18

55°18.083′

10°58.811′

18

55°17.231′

10°57.913′

18

55°17.31′

10°56.894′

18

55°17.792′

10°55.498′

18

55°17.345′

10°55.539′

18

55°17.204′

10°55.094′

18

55°16.45′

10°54.649′

18

55°16.272′

10°54.307′

18

55°16.034′

10°53.54′

18

55°16.043′

10°53.107′

18

55°16.312′

10°52.573′

18

55°16.321′

10°51.505′

18

55°16.48′

10°50.971′

18

55°16.719′

10°50.963′

18

55°17.598′

10°51.706′

18

55°17.712′

10°51.637′

18

55°17.756′

10°51.339′

18

55°18.016′

10°51.184′

18

55°17.996′

10°50.625′

18

55°18.057′

10°50.283′

18

55°18.209′

10°49.881′

18

55°18.337′

10°49.638′

18

55°18.446′

10°49.432′

18

55°18.71′

10°49.284′

18

55°19.429′

10°49.555′

18

55°19.456′

10°49.88′

18

55°18.953′

10°50.561′

18

55°18.626′

10°50.886′

18

55°18.339′

10°53.146′

18

55°18.587′

10°53.85′

18

55°19.2′

10°54.345′

18

55°19.368′

10°54.926′

18

55°19.129′

10°55.437′

18

55°18.633′

10°55.848′

18

55°18.749′

10°58.729′

18

55°18.67′

10°59.198′

18

55°19.262′

11°0.072′

18

55°20.109′

11°0.134′

18

55°20.163′

11°0.469′

18

55°19.793′

11°1.058′

18

55°19.185′

11°1.404′

18

55°19.153′

11°1.41′

19

55°12.521′

10°48.713′

19

55°12.66′

10°48.627′

19

55°12.612′

10°49.461′

19

55°12.028′

10°49.661′

19

55°11.588′

10°49.552′

19

55°11.513′

10°49.361′

19

55°11.598′

10°49.005′

19

55°11.744′

10°48.931′

19

55°12.172′

10°48.956′

19

55°12.25′

10°48.747′

19

55°12.322′

10°48.752′

19

55°12.398′

10°48.755′

19

55°12.464′

10°48.707′

19

55°12.509′

10°48.678′

19

55°12.521′

10°48.713′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.138′

10°50.719′

21

55°10.916′

10°51.079′

21

55°10.626′

10°51.187′

21

55°9.675′

10°50.936′

21

55°9.479′

10°50.754′

21

55°9.476′

10°49.829′

21

55°10.234′

10°48.014′

21

55°10.256′

10°48.051′

21

55°11.213′

10°49.51′

21

55°11.177′

10°49.151′

21

55°10.847′

10°48.427′

21

55°10.816′

10°48.379′

21

55°10.719′

10°48.362′

21

55°10.669′

10°48.285′

21

55°10.475′

10°48.162′

21

55°10.339′

10°48.111′

22

55°14.799′

11°10.2′

22

55°15.844′

11°10.527′

22

55°15.044′

11°10.252′

22

55°16.2′

11°8.367′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°15.204′

11°10.346′

22

55°14.917′

11°10.106′

22

55°14.446′

11°8.476′

22

55°16.484′

11°8.142′

22

55°15.684′

11°8.295′

22

55°13.227′

11°9.632′

22

55°13.149′

11°9.334′

22

55°13.702′

11°8.196′

22

55°16.768′

11°8.485′

22

55°16.551′

11°9.587′

23

55°14.471′

11°6.497′

23

55°15.696′

11°6.903′

23

55°15.987′

11°6.678′

23

55°15.927′

11°6.109′

23

55°15.683′

11°5.663′

23

55°14.974′

11°5.842′

23

55°14.502′

11°6.306′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°14.49′

11°6.317′

23

55°15.907′

11°5.482′

23

55°15.162′

11°7.045′

23

55°15.36′

11°6.988′

23

55°15.052′

11°6.967′

23

55°15.008′

11°6.705′

23

55°14.73′

11°6.849′

24

55°16.004′

11°7.717′

24

55°15.922′

11°7.401′

24

55°15.963′

11°7.048′

24

55°16.19′

11°6.895′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.601′

11°7.41′

24

55°16.578′

11°6.822′

24

55°16.422′

11°7.753′

24

55°16.19′

11°7.898′

25

55°17.387′

11°7.5′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°16.608′

11°6.803′

25

55°17.108′

11°7.79′

25

55°17.225′

11°6.722′

25

55°17.232′

11°7.807′

25

55°16.67′

11°7.181′

25

55°16.779′

11°6.532′

26

55°11.208′

11°8.312′

26

55°11.336′

11°8.546′

26

55°11.466′

11°8.478′

26

55°11.584′

11°8.192′

26

55°11.594′

11°8.074′

26

55°11.545′

11°7.839′

26

55°11.336′

11°7.839′

26

55°11.545′

11°7.839′

27

55°12.832′

11°8.739′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.522′

11°9.001′

27

55°12.818′

11°8.16′

27

55°12.907′

11°8.258′

27

55°12.918′

11°8.519′

27

55°12.45′

11°8.991′

27

55°12.371′

11°8.858′

27

55°12.351′

11°8.707′

27

55°12.388′

11°8.532′

27

55°12.523′

11°8.438′

27

55°12.707′

11°8.117′

27

55°12.74′

11°8.871′

28

55°13.515′

11°6.869′

28

55°13.519′

11°6.868′

28

55°14.309′

11°6.652′

28

55°14.311′

11°6.651′

28

55°14.276′

11°6.793′

28

55°14.06′

11°7.176′

28

55°13.781′

11°7.32′

28

55°13.623′

11°7.281′

28

55°13.52′

11°7.074′

28

55°13.515′

11°6.869′

29

55°11.712′

11°2.469′

29

55°11.707′

11°2.916′

29

55°12.211′

11°2.56′

29

55°12.756′

11°2.064′

29

55°13.506′

11°2.685′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.132′

11°4.408′

29

55°14.174′

11°5.053′

29

55°14.119′

11°5.172′

29

55°13.845′

11°5.486′

29

55°13.238′

11°5.52′

29

55°12.863′

11°5.161′

29

55°12.681′

11°5.349′

29

55°12.439′

11°5.275′

29

55°12.283′

11°4.904′

29

55°12.123′

11°4.836′

29

55°12.079′

11°4.703′

29

55°11.665′

11°2.827′

29

55°11.634′

11°2.708′

30

55°10.661′

11°3.627′

30

55°11.822′

11°6.151′

30

55°11.741′

11°5.371′

30

55°11.501′

11°4.037′

30

55°11.374′

11°3.746′

30

55°10.86′

11°3.558′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°10.628′

11°3.878′

30

55°11.079′

11°5.423′

30

55°10.893′

11°5.851′

30

55°10.889′

11°6.753′

30

55°11.513′

11°7.505′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.574′

11°7.507′

30

55°11.81′

11°7.802′

30

55°12.075′

11°6.32′

30

55°13.387′

11°6.859′

30

55°13.397′

11°6.863′

30

55°13.366′

11°7.055′

30

55°13.219′

11°7.528′

30

55°12.743′

11°8.047′

30

55°11.882′

11°7.928′

33

55°10.52′

11°0.624′

33

55°9.891′

10°56.303′

33

55°9.835′

10°56.615′

33

55°9.651′

10°56.891′

33

55°9.493′

10°57.265′

33

55°9.355′

10°57.346′

33

55°9.383′

10°59.387′

33

55°9.419′

10°59.402′

33

55°9.509′

10°59.432′

33

55°9.761′

10°59.518′

33

55°10.084′

10°59.832′

33

55°10.301′

11°0.194′

33

55°10.35′

11°0.271′

33

55°10.566′

11°0.25′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°10.885′

10°55.558′

33

55°11.174′

10°55.765′

33

55°9.807′

10°56.235′

33

55°12.186′

10°58.317′

33

55°12.329′

10°59.308′

33

55°11.837′

11°0.701′

33

55°11.229′

11°1.175′

33

55°10.675′

11°0.948′

33

55°11.904′

10°57.704′

34

55°9.411′

11°3.202′

34

55°9.411′

11°2.46′

34

55°9.676′

11°2.082′

34

55°9.383′

11°1.07′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.991′

11°3.159′

34

55°9.866′

11°0.298′

34

55°10.451′

11°1.635′

34

55°10.501′

11°2.061′

34

55°10.276′

11°2.795′

34

55°9.39′

10°59.871′

34

55°9.587′

11°3.423′

34

55°9.515′

10°59.983′

35

55°20.698′

11°5.781′

35

55°20.501′

11°5.489′

35

55°19.429′

11°4.654′

35

55°18.993′

11°4.615′

35

55°18.847′

11°4.228′

35

55°18.904′

11°3.106′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°20.109′

11°3.973′

35

55°18.823′

11°3.041′

35

55°18.872′

11°2.921′

35

55°19.173′

11°2.188′

35

55°19.162′

11°1.756′

35

55°19.195′

11°1.75′

35

55°19.674′

11°1.496′

35

55°19.793′

11°1.681′

35

55°20.048′

11°1.664′

35

55°20.365′

11°1.713′

35

55°20.817′

11°1.873′

35

55°21.281′

11°2.069′

35

55°21.423′

11°3.756′

35

55°21.639′

11°5.288′

35

55°21.429′

11°6.001′

35

55°21.349′

11°5.918′

35

55°21.119′

11°5.624′

35

55°21.084′

11°5.633′

35

55°21.04′

11°5.628′

35

55°20.991′

11°5.667′

35

55°20.964′

11°5.667′

35

55°20.903′

11°5.631′

35

55°20.814′

11°5.537′

35

55°20.796′

11°5.613′

35

55°20.758′

11°5.667′

35

55°20.736′

11°5.715′

35

55°20.705′

11°5.766′

Зона 10: Местообитание № 173, зона № 197 по „Натура 2000“ (код на ЕС DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

Точка

Северна ширина

Източна дължина

2

54°53.509′

9°46.189′

2

54°53.686′

9°45.822′

2

54°54.227′

9°46.743′

2

54°54.056′

9°47.246′

2

54°53.788′

9°47.19′

2

54°53.647′

9°47.665′

2

54°53.175′

9°47.547′

2

54°53.239′

9°47.288′

2

54°53.509′

9°46.189′

3

54°53.037′

9°44.738′

3

54°53.034′

9°45.098′

3

54°52.581′

9°45.493′

3

54°52.313′

9°45.144′

3

54°52.304′

9°44.662′

3

54°52.405′

9°44.49′

3

54°52.551′

9°44.514′

3

54°52.701′

9°44.481′

3

54°52.814′

9°44.46′

3

54°53.037′

9°44.738′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°52.164′

9°45.97′

4

54°51.927′

9°46.449′

4

54°51.774′

9°46.719′

4

54°51.576′

9°47.24′

4

54°51.49′

9°47.397′

4

54°51.374′

9°47.565′

4

54°51.319′

9°47.574′

4

54°51.201′

9°47.734′

4

54°51.167′

9°47.772′

4

54°51.161′

9°47.917′

4

54°51.148′

9°47.979′

4

54°51.117′

9°48.044′

4

54°51.086′

9°48.079′

4

54°50.948′

9°48.13′

4

54°50.939′

9°48.149′

4

54°50.918′

9°48.175′

4

54°50.899′

9°48.193′

4

54°50.665′

9°48.391′

4

54°50.612′

9°48.374′

4

54°50.572′

9°48.345′

4

54°50.541′

9°48.294′

4

54°50.525′

9°48.24′

4

54°50.5′

9°48.096′

4

54°50.498′

9°48.028′

4

54°50.436′

9°47.909′

4

54°50.351′

9°47.861′

4

54°50.318′

9°47.83′

4

54°50.254′

9°47.679′

4

54°50.242′

9°47.609′

4

54°50.24′

9°47.551′

4

54°50.22′

9°47.443′

4

54°50.217′

9°47.377′

4

54°50.24′

9°47.234′

4

54°50.252′

9°46.969′

4

54°50.147′

9°46.907′

4

54°50.04′

9°45.967′

4

54°50.07′

9°46.089′

4

54°50.099′

9°46.164′

4

54°50.13′

9°46.21′

4

54°50.107′

9°46.381′

4

54°50.073′

9°46.522′

4

54°50.067′

9°46.599′

4

54°50.091′

9°46.783′

4

54°50.106′

9°46.841′

4

54°50.809′

9°45.451′

4

54°52.09′

9°44.886′

4

54°51.914′

9°44.953′

4

54°51.734′

9°45.508′

4

54°51.178′

9°45.611′

4

54°51.02′

9°45.725′

4

54°50.937′

9°45.662′

4

54°50.384′

9°45.183′

4

54°50.22′

9°44.71′

4

54°50.184′

9°44.392′

4

54°50.116′

9°44.377′

4

54°50.005′

9°44.45′

4

54°49.964′

9°44.515′

4

54°49.94′

9°44.607′

4

54°49.878′

9°44.654′

4

54°49.846′

9°44.705′

4

54°49.83′

9°44.805′

4

54°49.822′

9°44.904′

4

54°49.825′

9°45.043′

4

54°49.852′

9°45.167′

4

54°49.865′

9°45.205′

4

54°49.871′

9°45.252′

4

54°49.892′

9°45.332′

4

54°49.934′

9°45.38′

4

54°49.961′

9°45.44′

4

54°49.964′

9°45.496′

4

54°50.005′

9°45.698′

4

54°50.044′

9°45.778′

4

54°50.033′

9°45.902′

5

54°50.845′

9°52.297′

5

54°50.789′

9°52.249′

5

54°50.763′

9°52.206′

5

54°50.688′

9°51.99′

5

54°50.617′

9°51.601′

5

54°50.586′

9°51.244′

5

54°50.584′

9°51.162′

5

54°50.605′

9°51.077′

5

54°50.393′

9°49.586′

5

54°50.428′

9°49.548′

5

54°50.46′

9°49.534′

5

54°50.526′

9°49.535′

5

54°51.514′

9°52.659′

5

54°50.579′

9°49.494′

5

54°50.641′

9°49.416′

5

54°50.691′

9°49.392′

5

54°50.747′

9°49.373′