ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 165

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
28 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в хода на присъединяването ѝ към Европейския съюз

1

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1141 на Комисията от 27 юни 2017 година за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1142 на Комисията от 27 юни 2017 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на списъка на фуражите и храните от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол върху вноса ( 1 )

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2017/1143 на Съвета от 26 юни 2017 година за назначаване на член, предложен от Френската република, в Европейския икономически и социален комитет

36

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1144 на Комисията от 26 юни 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (нотифицирано под номер С(2017) 4136)

37

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/1


Известие относно влизането в сила на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в хода на присъединяването ѝ към Европейския съюз

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в хода на присъединяването ѝ към Европейския съюз (1), подписано в Брюксел на 25 ноември 2016 г., ще влезе в сила на 30 юни 2017 г.


(1)  ОВ L 108, 26.4.2017 г., стр. 3.


28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/1


Известие относно влизането в сила на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия

Протоколът към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия, като се вземе предвид изтичането на двустранното споразумение (1) относно текстилните изделия, ще влезе в сила на 1 юли 2017 г.


(1)  ОВ L 81, 28.3.2017 г., стр. 3.


РЕГЛАМЕНТИ

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1141 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2017 година

за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия след преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 18 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

През април 2011 г., след проведено антисубсидийно разследване („първоначалното разследване“), с Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 (2) („регламента за окончателните мерки“) Съветът наложи окончателно изравнително мито върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани, понастоящем класирани в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89, с произход от Индия.

(2)

С регламента за окончателните мерки беше наложено изравнително мито със ставки, вариращи между 3,3 и 4,3 % за вноса от включените в извадката производители износители, в размер на 4,0 % за невключените в извадката съдействащи дружества, както и митническа ставка в размер на 4,3 % за всички други дружества в Индия.

(3)

През юли 2013 г., в резултат на частичен междинен преглед („междинния преглед“), с Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2013 (3) („регламента за изменение“) Съветът измени митническата ставка, приложима за индийския производител износител Viraj Profiles Limited, Палгхар, Махаращра и Мумбай, Махаращра („Viraj“), от 4,3 на 0 % и преразгледа митническата ставка за всички други дружества — от 4,3 на 4,0 %.

1.2.   Искане за преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките

(4)

През юни 2015 г. Комисията публикува известие за предстоящото изтичане на срока на действие на изравнителните мерки по отношение на пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(5)

На 28 януари 2016 г. Европейското сдружение на производителите на стомана („Eurofer“), което представлява над 25 % от общото производство на пръти от неръждаеми стомани в Европейския съюз („Съюза“), подаде искане за преглед в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета (5).

(6)

Като основание за искането си Eurofer изтъкна вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване на субсидирането и до продължаване или повторно възникване на вредата от него за промишлеността на Съюза.

1.3.   Започване на процедурата

(7)

След като установи, че съществуват достатъчно доказателства за започването на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките, на 27 април 2016 г. Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз известие за започване на процедура (6) („известието за започване“).

1.4.   Заинтересовани страни

(8)

В известието за започване Комисията прикани всички заинтересовани страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването.

(9)

Освен това Комисията изрично информира Eurofer, известните производители от Съюза и техните сдружения, известните вносители и ползватели на пръти от неръждаеми стомани в Съюза, както и правителството на Индия („ПИ“) и известните производители износители в Индия, за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(10)

Всички заинтересовани страни имаха възможност да представят становищата си относно започването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

1.4.1.   Изготвяне на извадка

(11)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересовани страни в съответствие с член 27 от основния регламент.

1.4.1.1.   Изготвяне на извадка от производители от Съюза

(12)

В известието за започване Комисията посочи, че е направила временен подбор на извадка от производители от Съюза.

(13)

В съответствие с член 27, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадката въз основа на най-големия представителен обем продажби, за които в разумна степен може да се очаква да бъдат разследвани в рамките на наличното време, като следеше да бъде обхваната добре цялата територия на Съюза.

(14)

Временно подбраната извадка се състоеше от трима производители от Съюза, съставляващи около 50 % от общите продажби на оказалите съдействие производители от Съюза. Комисията прикани заинтересованите страни да изразят становището си по временната извадка.

(15)

Комисията беше уведомена, че един производител от Съюза е декларирал продажбите между членове на групата като продажби за Съюза и поради това той беше заменен с друг производител от Съюза. В окончателната извадка също бяха обхванати около 50 % от общите продажби на оказалите съдействие производители от Съюза.

1.4.1.2.   Изготвяне на извадка от вносители

(16)

В известието за започване Комисията прикани вносителите и техните представителни сдружения да заявят своя интерес и да предоставят специфичната информация, необходима с оглед на това да се реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако случаят е такъв — да се направи подбор на извадка. Двама вносители се отзоваха.

1.4.1.3.   Изготвяне на извадка от производители износители

(17)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако е случаят е такъв — да направи подбор на такава извадка, Комисията поиска от всички производители износители в Индия да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията поиска от съответните органи на Индия да посочат и/или да се свържат с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(18)

Четиринадесет производители износители/групи от производители износители, представляващи около 46 % от общия внос в Съюза на пръти от неръждаеми стомани от Индия, предоставиха информацията, изисквана в приложение I към известието за започване за целите на изготвянето на извадката. Комисията подбра извадка от трима производители износители/групи от производители износители с най-големия обем на продажбите за износ за Съюза (представляващи 62 % от обема на износа от оказалите съдействие дружества), за който беше разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време.

(19)

В съответствие с член 27, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации относно подбора на извадката с всички известни засегнати производители износители и със съответните органи на Индия. Не бяха получени коментари.

1.4.1.4.   Ползватели

(20)

В известието за започване Комисията прикани ползвателите и техните представителни сдружения, както и представителните организации на потребителите да заявят своя интерес и да окажат съдействие. Не се отзоваха нито ползватели в Съюза, нито техни сдружения.

1.4.2.   Въпросници и контролни посещения

(21)

Комисията изпрати въпросници на всички страни, за които е известно, че са засегнати, и на всички други дружества, които заявиха своя интерес в сроковете, посочени в известието за започване.

(22)

Сред тях бяха ПИ, тримата включени в извадката производители износители в Индия, тримата включени в извадката производители от Съюза, двамата свързани вносители, посочени в съображение 16 по-горе, Eurofer и едно друго сдружение на производители от Съюза.

(23)

Отговори на въпросника бяха получени от тримата включени в извадката производители от Съюза, Eurofer, ПИ и тримата включени в извадката производители износители в Индия.

(24)

Комисията потърси и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на определянето на вероятността от продължаване или повторно възникване на субсидирането, от продължаване или повторно причиняване на вредата, както и за това дали запазването на изравнителните мерки няма да е в противоречие с интереса на Съюза.

(25)

В съответствие с член 26 от основния регламент бяха направени извършени контролни посещения в помещенията на ПИ в Делхи, Индия, в помещенията на Eurofer в Брюксел, Белгия, както и в тези на следните дружества:

а)

производители от Съюза:

Ugitech SA, Южин, Франция,

Acerinox SA, Мадрид, Испания,

A.I. Olarra SA, Билбао, Испания;

б)

производители износители в Индия:

Chandan Steel Limited, Мумбай, Индия,

Isinox Steel Limited, Мумбай, Индия,

Venus Group:

Hindustan Inox Ltd, Мумбай, Индия,

Precision Metals, Мумбай, Индия,

Sieves Manufactures Pvt. Ltd, Мумбай, Индия,

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Мумбай, Индия.

1.5.   Разследван период в рамките на прегледа и разглеждан период

(26)

Разследването на вероятността за продължаване или повторно възникване на субсидирането и на произтичащата от него вреда обхвана периода от 1 април 2015 г. до 31 март 2016 г. („разследвания период в рамките на прегледа“ или „РПП“).

(27)

Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхвана периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период в рамките на прегледа („разглеждания период“).

2.   ПРОДУКТ, ПРЕДМЕТ НА ПРЕГЛЕДА, И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(28)

Разглежданият продукт е същият, като продукта, определен при първоначалното разследване, а именно пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, различни от пръти с кръгло напречно сечение с диаметър 80 mm или повече („пръти от неръждаеми стомани“ или „продуктът, предмет на прегледа“), понастоящем класирани в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89, с произход от Индия („разглежданият продукт“).

2.2.   Сходен продукт

(29)

Разследването показа, че следните продукти имат едни и същи основни физически, химически и технически характеристики, както и едни и същи видове основна употреба:

разглежданият продукт,

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(30)

Комисията стигна до заключението, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 2, буква в) от основния регламент.

3.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СУБСИДИРАНЕТО

3.1.   Въведение

(31)

В съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент Комисията разгледа дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване на субсидирането.

(32)

Въз основа на информацията, съдържаща се в искането за преглед, бяха разследвани следните схеми, за които се твърди, че са свързани с предоставянето на субсидии:

 

Схеми на национално равнище

а)

схема на предварителни разрешения (Advance Authorisation Scheme — „AAS“);

б)

схема за възстановяване на мита (Duty Drawback Scheme — „DDS“);

в)

схема за кредитиране на заплащането на митнически задължения (Duty Entitlement Passbook Scheme — „DEPBS“);

г)

разрешение за безмитен внос (Duty Free Import Authorisation — „DFIA“);

д)

освобождаване на експортното кредитиране от облагане на приходите от лихви;

е)

схема за експортно кредитиране („ECS“);

ж)

схема за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване (Export Promotion Capital Goods Scheme — „EPCGS“);

з)

гаранции по заеми и пряко прехвърляне на средства от ПИ;

и)

схема за стоков износ от Индия (Merchandise Exports from India Scheme — „MEIS“);

 

Регионални схеми

й)

схема с пакет от насърчителни мерки (Package Scheme of Incentives — „PSI“);

к)

регионални субсидии.

(33)

Схемите, посочени в букви а), в), г), ж) и и) по-горе, са на основание Закона за външната търговия (развитие и регулиране) от 1992 г. (№ 22 от 1992 г.), който влезе в сила на 7 август 1992 г. („Закона за външната търговия“). Съгласно Закона за външната търговия ПИ има право да отправя уведомления относно политиката в областта на износа и вноса. Те се резюмират в документите „Външнотърговска политика“, издавани на всеки 5 години и редовно актуализирани от Министерството на търговията. За РПП по настоящото разследване има два приложими документа „Външнотърговска политика“: „Външнотърговска политика 2009—2014 г.“ („ВТП 09-14“) и „Външнотърговска политика 2015—2020 г.“ („ВТП 15-20“). Вторият документ влезе в сила през април 2015 г. Освен това ПИ определя процедурите по отношение на ВТП 09-14 и ВТП 15-20 съответно в „Наръчник на процедурите, том I, 2009—2014 г.“ („НП I 04-09“) и в „Наръчник на процедурите, том I, 2015—2020 г.“ („НП I 15-20“). Наръчниците на процедурите също се актуализират редовно.

(34)

Схемата DDS, посочена в буква б) по-горе, се основава на раздел 75 от Закона за митниците от 1962 г., на раздел 37 от Закона за централните акцизи от 1944 г., на раздели 93A и 94 от Финансовия закон от 1994 г. и на Правилника за възстановяване на митата, централните акцизи и данъка върху услугите от 1995 г. Ставките за възстановяване се публикуват редовно.

(35)

Освобождаването на експортното кредитиране от облагане на приходите от лихви, посочено в буква д) по-горе, се основава на Закона за облагане на приходите от лихви от 1974 г.

(36)

Схемата ECS, посочена в буква е) по-горе, е на основание раздели 21 и 35А от Закона за регулиране на банковото дело от 1949 г., с които се допуска централната индийска банка Reserve Bank of India (RBI) да дава указания на търговските банки в областта на експортното кредитиране.

(37)

Гаранциите по заеми и прякото прехвърляне на средства от ПИ, посочени в буква з) по-горе, са уредени от политиката за държавни гаранции.

(38)

Посочената в буква й) по-горе схема PSI, която се прилага от 1 април 2013 г., се основава на Резолюция № PSI–2013/(CR–54)/IND–8, издадена от Министерството на промишлеността, енергетиката и заетостта на правителството на Махаращра.

(39)

Регионалните схеми, посочена в буква к) по-горе, се управляват от регионалните правителства.

3.2.   Схема на предварителни разрешения (AAS)

3.2.1.   Правно основание

(40)

Подробно описание на схемата се съдържа в параграфи 4.1.1 — 4.1.14 от ВТП 09-14 и глави 4.1 — 4.30 от НП I 09-14, както и в параграфи 4.03 — 4.24 от ВТП 15-20 и глави 4.04 — 4.52 от НП I 15-20.

3.2.2.   Допустимост

(41)

AAS се състои от шест подсхеми, описани по-подробно в съображение 42 по-долу. Тези подсхеми се различават, inter alia, по отношение на обхвата на допустимост. Производителите износители и търговците износители, „свързани с“ поддържащи производители, отговарят на условията за участие в AAS за „физически износ“ и в подсхемата на AAS за годишни потребности. Производителите износители, които снабдяват крайния износител, имат право да участват в AAS за междинни доставки. Основните изпълнители, които извършват доставки за категориите за „планиран износ“, посочени в параграф 7.02 от ВТП 15-20, например доставчиците на експортно ориентирани единици (ЕОЕ), имат право да участват в подсхемата на AAS за планиран износ. И накрая, междинните доставчици на производителите износители могат да се възползват от свързаните с „планирания износ“ ползи в рамките на подсхемите „предварително нареждане за освобождаване“ и „насрещен вътрешен акредитив“.

3.2.3.   Практическо прилагане

(42)

Разрешението по AAS може да бъде издадено за:

а)

физически износ: това е основната подсхема. Тя позволява безмитен внос на суровини за производството на конкретен получен продукт, предназначен за износ. „Физически“ в този контекст означава, че продуктът, предназначен за износ, трябва да напусне територията на Индия. Разрешителното за внос, както и задължението за износ, включително видът на продукта, предназначен за износ, са посочени в лицензията;

б)

годишни потребности: това разрешение не е свързано с конкретен продукт, предназначен за износ, а с по-широка група продукти (напр. химически продукти и свързани с тях продукти). В рамките на определена стойност, заложена в зависимост от осъществения внос в миналото, притежателят на лицензията може да внася безмитно всякакви суровини, предназначени за производството на който и да е от артикулите, попадащи в такава група продукти. Той може да изнася всеки получен продукт, който попада в групата продукти и за който са били използвани освободени от мито суровини;

в)

междинни доставки: тази подсхема обхваща случаите, при които двама производители възнамеряват да произвеждат един-единствен продукт, предназначен за износ, като си поделят производствения процес. Производителят износител, който произвежда междинния продукт, може да внася безмитно суровини и да ползва за тази цел AAS за междинни доставки. Крайният износител завършва процеса на производство и е задължен да изнесе готовия продукт;

г)

планиран износ: тази подсхема дава възможност на главния изпълнител да внася безмитно суровини, които са нужни за производството на стоки, които ще бъдат продавани като „планиран износ“ на категориите клиенти, посочени в параграф 7.02, букви б) — е), ж), и) и й) от ВТП 15-20. Според ПИ планираният износ се отнася за онези сделки, при които доставените стоки не напускат страната. Няколко категории доставки са считани за планиран износ, при условие че стоките се произвеждат в Индия, т.е. представляват доставка на стоки на ЕОЕ или на дружество, разположено в специална икономическа зона („СИЗ“);

д)

предварително нареждане за освобождаване (Advance Release Order — ARO): притежателят на разрешение по AAS, който възнамерява да доставя суровини от местни източници, вместо посредством пряк внос, може да използва документи ARO. В такива случаи предварителните разрешения се признават за ARO и се прехвърлят в полза на местния доставчик при доставката на посочените в тях суровини. Чрез прехвърлянето на ARO местният доставчик получава право на ползите за планиран износ, съгласно посоченото в параграф 7.03 от ВТП 15-20 (т.е. AAS за междинни доставки/планиран износ, отстъпки при планиран износ и възстановяване на крайния акциз). Чрез механизма на ARO се възстановяват данъци и мита на доставчика, а не на крайния износител, под формата на отстъпки или възстановяване на мита. Възстановяването на данъци или мита е възможно както за местни, така и за вносни суровини;

е)

насрещен вътрешен акредитив: тази подсхема също се прилага за местните доставки на притежател на предварително разрешение. Притежателят на предварително разрешение може да се обърне към банка за издаване на вътрешен акредитив в полза на местен доставчик. Разрешението ще бъде признато от банката за пряк внос само по отношение на стойността и обема на суровините, които са набавени на местния пазар, а не чрез внос. Местният доставчик ще има право на ползите по линия на планирания износ, предвидени в параграф 7.03 от ВТП 15-20 (т.е. AAS за междинни доставки/планиран износ, отстъпки при планиран износ и възстановяване на крайния акциз).

(43)

Комисията установи, че оказалите съдействие производители износители, които са използвали схемата, са получили през РПП отстъпки по първата подсхема, т.е. AAS за физически износ. Следователно не е необходимо да се установи дали останалите неизползвани подсхеми подлежат на изравнителни мерки.

(44)

За целите на проверките от страна на индийските органи притежателят на предварително разрешително е задължен по закон да води „вярна и точна отчетност за потреблението и оползотворяването на безмитни вносни стоки/стоки от вътрешния пазар“ в определен формат (глави 4.47 и 4.51 и допълнение 4H към НП I 15-20), т.е. регистър на действителното потребление. Този регистър трябва да бъде заверен от външен експерт-счетоводител/счетоводител, експерт по управленско счетоводство, който издава сертификат, удостоверяващ, че изискваните регистри и съответните записи са били проверени, и че информацията, представена съгласно допълнение 4H, е вярна и точна във всяко едно отношение.

(45)

По отношение на подсхемата, използвана през РПП от засегнатите дружества, т.е. физически износ, разрешителното за внос и задължението за износ са фиксирани от ПИ по отношение на обема и стойността и са документирани в разрешението. В допълнение към това към момента на вноса и износа държавните служители трябва да отразят в разрешението съответните сделки. Обемът на вноса, разрешен по AAS, се определя от ПИ въз основа на стандартните норми за вложените материали в крайния продукт (Standard Input Output Norms — SION), които съществуват за повечето продукти, включително за разглеждания продукт.

(46)

Внасяните суровини не могат да се прехвърлят и трябва да бъдат използвани за производството на получения продукт, предназначен за износ. Задължението за износ трябва да бъде изпълнено в рамките на предвидения срок след издаването на лицензията (18 месеца с възможност за две удължавания от по 6 месеца всяко).

(47)

Комисията установи, че няма тясна взаимовръзка между внасяните суровини и изнасяните крайни продукти. Допустимите за влагане суровини се внасят и използват и за продукти, различни от разглеждания продукт. Освен това лицензиите за различните продукти могат да бъдат предмет на групиране. Това означава, че износът на даден продукт по силата на лицензията по схемата AAS може да даде право на безмитен внос на суровини по силата на лицензии по схемата AAS за други продукти.

(48)

По време на контролното посещение, проведено от Комисията, един от производителите износители потвърди, че поради липсата на очевидна връзка използването на суровините се отчита въз основа на нормите SION. Другият производител износител, използващ схемата, заяви, че разполага с проследяваща система, при която внасяните по схемата суровини се проследяват до крайния продукт. Дружеството обаче не беше в състояние да предостави описание на въпросната система във вътрешната си документация. Тази система никога не е била подлагана на външен одит.

(49)

Един от производителите износители не беше в състояние да покаже никакви допълнения 4H за своите лицензии по схемата AAS. Другият производител износител беше в състояние да предостави един формуляр на допълнение 4H, свидетелстващ за липса на прекомерно освобождаване. Независимо от това, както става ясно от формулировката в декларацията на експерт-счетоводителя в допълнение 4H и беше потвърдено от ПИ по време на контролното посещение, извършената от експерт-счетоводителя проверка е била ограничена само до това дали данните в съответното допълнение 4H отговарят на регистрите на дружеството. Освен това един производител износител потвърди, че експерт-счетоводителят насочва вниманието си към това дали задължението за износ съответства на разрешителното за внос съгласно нормата SION по силата на съответните лицензии. Той не поставя под въпрос, нито проверява наистина дали действителното потребление съответства на относимата норма SION. Следователно експерт-счетоводителят не проверява дали регистрите сами по себе си отразяват вярна и точна отчетност за потреблението и оползотворяването на безмитни вносни стоки/стоки от вътрешния пазар. Следва също да се отбележи, че както по време на контролното посещение, така и след него ПИ не беше в състояние да предостави на Комисията копие от нито един формуляр на допълнение 4H, подаден до него от включените в извадката производители износители. Като цяло Комисията стигна до заключението, че и двете дружества, използващи схемата, не са били в състояние да докажат, че съответните разпоредби на документа относно ВТП са спазени.

3.2.4.   Заключение относно AAS

(50)

Освобождаването от вносни мита е субсидия по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент, т.е. представлява финансово участие на ПИ, тъй като намалява приходите от мита, които иначе биха били дължими, и от него произтичат ползи за разследвания износител, тъй като по този начин се подобрява неговата ликвидност.

(51)

Освен това физическият износ по AAS зависи по закон от извършването на износ и следователно се разглежда като специфичен и подлежащ на изравнителни мерки съгласно член 4, параграф 4, първа алинея, буква а) от основния регламент. Без поемане на задължение за износ никое дружество не може да получава ползи по тази схема.

(52)

Подсхемата, използвана в настоящия случай, не може да се разглежда като допустима схема за възстановяване на мита или като схема за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на правилата, установени в буква и) от приложение I, в приложение II (определение и правила за възстановяване) и в приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. ПИ не е приложило по ефективен начин система за проверка или процедура, с която да се потвърди дали и в какви количества са вложени суровини в производството на изнасяния продукт (точка 4 от приложение II към основния регламент и, в случай на схеми за възстановяване за заместители, раздел II, точка 2 от приложение III към основния регламент). Също така се счита, че нормите SION за продукта, предмет на прегледа, не са били достатъчно точни и че те сами по себе си не могат да представляват система за проверка на действителното потребление, тъй като естеството на тези стандартни норми не дава възможност на ПИ да провери с достатъчна точност какво количество суровини са вложени в производството на продукта, предназначен за износ. Освен това ПИ не е провело други проверки въз основа на действително вложените суровини, макар това по принцип да се изисква в случаите, в които няма ефективно прилагана система за проверка (точка 5 от приложение II и раздел II, точка 3 от приложение III към основния регламент).

(53)

Следователно тази подсхема подлежи на изравнителни мерки.

3.2.5.   Изчисляване на размера на субсидията

(54)

Поради липсата на допустими системи за възстановяване на мита или за възстановяване за заместители, подлежащата на изравняване полза е освобождаването от задължението за заплащане на всички вносни мита, които по принцип са дължими при вноса на влаганите в продукта суровини. В това отношение следва да се отбележи, че основният регламент не предвижда само изравнителни мерки, които да компенсират „прекомерно“ освобождаване от задължението за заплащане на мита. В съответствие с член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент и с буква и) от приложение I към него само прекомерното освобождаване от мита може да бъде обект на изравнителни мерки, когато са спазени условията на приложения II и III към основния регламент. В настоящия случай обаче тези условия не са изпълнени. Следователно ако не бъде доказано, че е проведен адекватен процес на мониторинг, посоченото по-горе изключение за схемите за възстановяване не е приложимо и се прилага обичайното правило за изравнителните мерки спрямо сумата на неплатените мита (пропуснати приходи), а не спрямо предполагаемо прекомерно освобождаване от задължението за заплащане на мита. Както е посочено в раздел II от приложение II и в раздел II от приложение III към основния регламент, изчисляването на такова прекомерно освобождаване от задължението за заплащане на мита не спада към задълженията на разследващия орган. Напротив, съгласно член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент, той трябва само да установи наличието на достатъчно доказателства, които да опровергаят целесъобразността на дадена система за проверка, за която се твърди, че съществува.

(55)

Както бе обяснено в съображение 47 по-горе, взаимовръзката между правото на получаване на ползи (т.е. износ по силата на лицензията) и предоставянето на ползи (т.е. безмитен внос на суровина) е много слаба. Не е задължително те да възникват в специална последователност или в кратък времеви диапазон. Така например е възможно правото да възникне през РПП, а свързаното с него предоставяне на ползи да настъпи както преди, така и след РПП. Освен това, посредством групирането правата на ползи по силата на лицензия за даден продукт могат да бъдат прехвърляни и да донесат ползи за друг продукт.

(56)

В регламента за окончателните мерки размерът на субсидията, получена от AAS, бе изчислен въз основа на незаплатените вносни мита върху всички материали, внесени за продуктите, т.е. прътите от неръждаеми стомани, по тази схема през първоначалния разследван период. Този размер на субсидията след това бе отнесен към оборота от износа на разглеждания продукт през първоначалния разследван период.

(57)

Двамата производители износители, използвали AAS, са съгласиха с посочената в съображение 55 по-горе оценка на Комисията и потвърдиха, че износът през РПП на разглеждания продукт е довел до полза за тях, част от която е била получена или ще бъде получена извън РПП. Освен това един от производителите износители потвърди, че като се има предвид начина, по който е бил осъществяван процесът на стапяне през РПП, не може да се изключи вероятността суровини, внесени по силата на лицензии по схемата AAS за производство на пръти от неръждаеми стомани, в крайна сметка да са били използвани за други продукти, нито вероятността суровини, внесени по силата на лицензии по схемата AAS за производство на други продукти, в крайна сметка да са били използвани за пръти от неръждаеми стомани. Следователно производителят износител се е съгласил, че ако се разглеждат само незаплатените мита за внос по силата на лицензии по схемата AAS за пръти от неръждаеми стомани през РПП, това не би отразило действителната полза, предоставена по схемата, по отношение на износа на пръти от неръждаеми стомани през този период. Както и при първоначалното разследване, поради липсата на подходящи данни Комисията не беше в състояние да изчисли размера на субсидията въз основа на незаплатените вносни мита върху всички материали, внесени за пръти от неръждаеми стомани по тази схема през РПП.

(58)

При тези обстоятелства и двете дружества се съгласиха изчислението на размера на субсидията да бъде направено въз основа на общите сделки за износ, приключени през РПП по силата на лицензии по схемата AAS във връзка с разглеждания продукт. Всяко от дружествата предложи методология, подходяща за негово конкретно положение (в този случай в зависимост от набора на суровините, внасяни за производството на разглеждания продукт). Размерът на митата, спестени от вносните суровини, може надеждно да бъде изчислен чрез използване или на нормата SION, или на средната добавена стойност по всички предходни лицензии, предоставени по отношение на разглеждания продукт. Комисията счете тези методологии за подходящи и ги прие.

(59)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент тези размери на субсидията бяха отнесени към общия оборот от износа на разглеждания продукт през РПП като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ, а не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(60)

На тази основа Комисията установи, че през РПП ставките на субсидията по тази схема са възлизали съответно на 0,88 % за Chandan Steel Limited и 1,56 % за Isinox Steel Limited.

3.3.   Схема за възстановяване на мита („DDS“)

3.3.1.   Правно основание

(61)

Подробно описание на схемата DDS се съдържа в Митническите правила и правилата за централните акцизи и за възстановяването на митата от 1995 г., изменени с последващи уведомления.

3.3.2.   Допустимост

(62)

Допустими за участие в схемата са всички производители износители или търговци износители.

3.3.3.   Практическо прилагане

(63)

Износител, който отговаря на условията за участие, може да подаде молба за възстановяване на сума, чийто размер се изчислява като процент от стойността франко борд (FOB) на продуктите, изнасяни по тази схема. Ставките за възстановяване са установени от ПИ за повечето продукти, включително и за разглеждания продукт. Тези ставки са определени въз основа на средното количество или стойност на материалите, използвани като суровини за производството на даден продукт, и средния размер на митата, платени върху суровините. Те се прилагат независимо дали вносните мита са действително платени, или не. През РПП ставката по DDS е била 1,9 % до 22 ноември 2015 г., след това 2 %, но не повече от 3,2 INR/kg до 10 февруари 2016 г. и 2 %, но не повече от 4,3 INR/kg след това.

(64)

За да получава ползи по тази схема, дружеството трябва да има износ. В момента на вписване на данните за пратката в митническия сървър (ICEGATE) се посочва, че износът се осъществява по DDS и размерът по DDS се фиксира окончателно. След като превозвачът подаде общ манифест за износ (Export General Manifest — EGM) и митническата служба направи задоволително сравнение на този документ с данните в товарителницата, са изпълнени всички условия, за да се разреши изплащането на сумата за възстановяване — чрез директно плащане по банковата сметка на износителя или с менителница.

(65)

Износителят също така трябва да представи доказателства за реализиране на постъпленията от износа чрез банково удостоверение за реализация (Bank Realisation Certificate — BRC). Този документ може да се представи и след изплащането на сумата за възстановяване, но ПИ си възстановява изплатената сума, ако износителят не предостави банковото удостоверение за реализация в рамките на определен срок.

(66)

Сумата от възстановяването може да бъде използвана за всякаква цел.

(67)

В съответствие с индийските счетоводни стандарти сумата от възстановяване на мита може да бъде осчетоводена на основата на текущо начисляване като приход по търговските сметки след изпълнение на задължението за износ.

(68)

Комисията установи, че всички оказали съдействие производители износители са продължили да получават ползи по DDS през РПП.

3.3.4.   Заключение относно DDS

(69)

В рамките на DDS се предоставят субсидии по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка i) и на член 3, параграф 2 от основния регламент. Т.нар. сума от възстановяване на мита е финансово участие на ПИ, тъй като представлява директен трансфер на средства от страна на ПИ. Не съществуват ограничения по отношение на използването на тези средства. Освен това възстановяването на митата облагодетелства износителя, тъй като се подобрява неговата ликвидност.

(70)

Ставката на схемата за възстановяване на мита при износ се определя от ПИ отделно за всеки отделен продукт. Въпреки че субсидията е наречена „възстановяване на мита“, схемата няма характеристиките на допустима система за възстановяване на мита или система за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Заплащането в брой на износителя не е свързано с действителното заплащане на вносни мита върху суровини и не представлява митнически кредит за компенсиране на вносни мита върху минал или бъдещ внос на суровини.

(71)

По време на контролното посещение ПИ заяви, че съществува адекватна връзка между ставките на възстановяване и митата, платени върху суровините. Това е така поради факта, че при определянето на ставките по схемата за възстановяване на мита ПИ взема предвид средното количество или стойност на материалите, използвани като суровини за производството на продукта, както и средния размер на митата, платени върху суровините.

(72)

Комисията обаче не счита, че твърдяната връзка между ставките на възстановяване и митата, платени за суровините, е достатъчна, за да бъде схемата в съответствие с правилата, посочени в приложение I, приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. По-специално размерът на кредита не се изчислява в зависимост от действително вложените суровини. Нещо повече, не съществува система или процедура, чрез която да се потвърди кои суровини (включително в какви количества и с какъв произход) са използвани в производствения процес на изнасяния продукт и дали не е налице прекомерно плащане на вносни мита по смисъла на буква и) от приложение I и приложения II и III към основния регламент. Освен това ПИ не е провеждало други проверки въз основа на реално вложените суровини и сделките с цел да установят дали са били направени прекомерни плащания. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(73)

Следователно плащането под формата на директно прехвърляне на средства от страна на ПИ след осъществения от износителите износ трябва да се разглежда като директна безвъзмездна помощ от ПИ, която зависи от осъществяването на износ и поради това се разглежда като специфична и подлежаща на изравняване по смисъла на член 4, параграф 4, първа алинея, буква а) от основния регламент.

3.3.5.   Изчисляване на размера на субсидията

(74)

В съответствие с член 3, параграф 2 и член 5 от основния регламент размерът на субсидиите, които подлежат на изравнителни мерки, бе изчислен от гледна точка на ползата за получателя, за която е установено, че е налице през РПП. В това отношение беше счетено, че ползата е предоставена на получателя в момента, в който се осъществява сделка за износ по схемата. В този момент за ПИ възниква задължението да изплати сумата за възстановяване на мита, която представлява финансово участие по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. След като митническите органи издадат товарителницата за износ, в която, inter alia, е посочена сумата за възстановяване, която следва да се предостави за тази сделка за износ, ПИ няма право на преценка дали да предостави субсидията, или не. Предвид гореизложеното и тъй като няма надеждни доказателства, сочещи противното, се счита за целесъобразно оценката на ползата от DDS да се извършва чрез сумиране на възстановените мита по сделките за износ, осъществени по тази схема през РПП.

(75)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент тези размери на субсидията бяха отнесени към общия оборот от износа на разглеждания продукт през РПП като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ, а не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(76)

На тази основа Комисията установи, че през РПП ставките на субсидията по тази схема са възлизали съответно на 1,02 % за Chandan Steel Limited, 0,66 % за Isinox Steel Limited и 1,82 % за Venus Group.

3.4.   Схема за кредитиране на заплащането на митнически задължения (DEPBS)

(77)

При разследването бе установено, че тази схема е била прекратена и не е довела до полза за включените в извадката производители износители през РПП, поради което за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали схемата подлежи на изравнителни мерки.

3.5.   Разрешение за безмитен внос (DFIA)

(78)

При разследването бе установено, че никой от включените в извадката производители износители не е използвал тази схема през РПП, поради което за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали тя подлежи на изравнителни мерки.

3.6.   Освобождаване на експортното кредитиране от облагане на приходите от лихви

(79)

При разследването бе установено, че тази схема е била прекратена и не е довела до полза за включените в извадката производители износители през РПП, поради което за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали схемата подлежи на изравнителни мерки.

3.7.   Схема за експортно кредитиране (ECS)

(80)

При разследването бе установено, че всички включени в извадката производители износители са използвали тази схема през РПП. Тъй като обаче бе констатирано, че получените стимули са били незначителни, за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали тази схема подлежи на изравнителни мерки.

3.8.   Схема за насърчаване на износа чрез внос на производствено оборудване (EPCGS)

(81)

При разследването бе установено, че всички включени в извадката производители износители са използвали тази схема през РПП. Тъй като обаче бе констатирано, че получените стимули са били незначителни, за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали тази схема подлежи на изравнителни мерки.

3.9.   Гаранции по заеми и пряко прехвърляне на средства от ПИ

(82)

При разследването бе установено, че никой от включените в извадката производители износители не е получил гаранции по заеми и пряко прехвърляне на средства от ПИ, които да донесат ползи през РПП, поради което за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали тези договорености подлежат на изравнителни мерки.

3.10.   Схема за стоков износ от Индия (MEIS)

3.10.1.   Правно основание

(83)

Подробно описание на MEIS се съдържа в глава 3 от ВТП 15-20 и в глава 3 от НП I 15-20.

(84)

MEIS е схема наследник на 5 други схеми (Схема за фокусиране върху пазара, Схема за фокусиране върху продукта, Схема за фокусиране върху продукта с връзка към пазара, Схема за насърчаване на селскостопанската инфраструктура и Схема VKGUY).

3.10.2.   Допустимост

(85)

Допустими за участие в тази схема са всички производители износители или търговци износители.

3.10.3.   Практическо прилагане

(86)

Допустимите дружества могат да извлекат ползи от MEIS, като изнасят конкретни продукти за конкретни държави, които са включени в група А („Традиционни пазари“, в която са включени всички държави — членки на ЕС), група Б („Възникващи и целеви пазари“) и група В („Други пазари“). Дружествата, попадащи във всяка една група, и списъкът на продуктите със съответните ставки на възстановяване са посочени съответно в таблици 1 и 2 от допълнение 3В към ВТП 15—20. Към края на РПП разграничението между различните видове пазари е премахнато и достъп до схемата е предоставен на всички.

(87)

Ползата е под формата на митнически кредит, еквивалентен на процент от стойността FOB на износа. В случая на прътите от неръждаеми стомани беше установено, че в началото на РПП този процент е бил 2 % за износа за държавите от група Б и 0 % за износа за държавите от групи А и В. Както е посочено в съображение 86 по-горе, в края на РПП разграничението между групите държави е премахнато и тези 2 % са станали приложими за всички държави. От схемата са изключени някои видове износ, като износът на внесени или претоварени стоки, планираният износ, износът на услуги и оборотът от износа на единици, функциониращи в специални икономически зони/експортно ориентирани единици.

(88)

Митническите кредити по MEIS могат да се прехвърлят свободно и са валидни в рамките на 18 месеца от датата на отпускане. Те могат да се използват за: i) плащане на мита върху вноса на материали за влагане или стоки, включително капиталови стоки, ii) плащане на акцизи при закупуване на вътрешния пазар на материали за влагане или стоки, включително производствено оборудване и iii) плащане на данък върху услугите при закупуване на услуги.

(89)

Заявлението за получаване на средства по MEIS трябва да се подаде онлайн на уебсайта на Генералната дирекция за външна търговия. Съответните документи (товарителници, банково удостоверение за реализация, доказателство за разтоварване) трябва да бъдат приложени към онлайн заявлението. След като прегледа документите, съответният регионален орган (РО) на ПИ отпуска митнически кредит. При положение, че износителят предостави необходимата документация, РО няма право на преценка относно отпускането на митническите кредити.

(90)

Комисията установи, че оказалите съдействие производители износители са получавали ползи по DDS през РПП.

3.10.4.   Заключение относно DDS

(91)

В рамките на MEIS се предоставят субсидии по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 3, параграф 2 от основния регламент. Митническият кредит по MEIS представлява финансово участие от страна на ПИ, тъй като в крайна сметка кредитът ще се използва за компенсиране на вносни мита, като по този начин се намаляват приходите на ПИ от мита, които иначе биха били дължими. Освен това от митническите кредити по MEIS произтича полза за износителя, тъй като те подобряват неговата ликвидност.

(92)

Нещо повече, схемата MEIS зависи по закон от осъществяването на износ и следователно се разглежда като специфична и подлежаща на изравняване по смисъла на член 4, параграф 4, първа алинея, буква а) от основния регламент.

(93)

Тази схема не може да се разглежда като допустима система за възстановяване на мита или система за възстановяване за заместители по смисъла на член 3, параграф 1, буква а), подточка ii) от основния регламент. Тя не съответства на строгите правила, посочени в буква и) от приложение I, в приложение II (определение и правила за възстановяване) и приложение III (определение и правила за възстановяване за заместители) към основния регламент. Износителят няма задължение действително да използва безмитно внесените стоки в производствения процес и размерът на кредита не се изчислява в зависимост от действително вложените суровини. Не съществува система или процедура, чрез която да се потвърди кои суровини са използвани в производствения процес на изнасяния продукт и дали не е налице прекомерно плащане на вносни мита по смисъла на буква и) от приложение I и на приложения II и III към основния регламент. Даден износител има право да се възползва от MEIS независимо дали внася суровини или не. За да може да се ползва от схемата, износителят трябва само да изнесе стоки, без да доказва внос на суровини. По този начин дори износителите, които доставят суровините си изцяло от местния пазар и не внасят стоки, които могат да бъдат използвани като суровини, имат право да се ползват от MEIS. Освен това даден износител може да се възползва от митническите кредити по MEIS, за да внася производствено оборудване, въпреки че то не попада в обхвата на допустимите системи за възстановяване на мита, както е посочено в буква и) от приложение I към основния регламент, тъй като не се влага в производството на изнасяните продукти. Освен това ПИ не е провеждало други проверки въз основа на реално вложените суровини и сделките с цел да установи дали са били направени прекомерни плащания.

3.10.5.   Изчисляване на размера на субсидията

(94)

В съответствие с член 3, параграф 2 и член 5 от основния регламент размерът на субсидиите, които подлежат на изравнителни мерки, бе изчислен от гледна точка на ползата за получателя, за която е установено, че е налице през РПП. В това отношение беше счетено, че ползата е предоставена на получателя в момента, в който се осъществява сделка за износ по тази схема.

(95)

В съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент тези размери на субсидията бяха отнесени към общия оборот от износа на разглеждания продукт през РПП като подходящ знаменател, тъй като субсидията зависи от осъществяването на износ, а не е обвързана с изработените, произведените, изнесените или транспортираните количества.

(96)

На тази основа Комисията установи, че през РПП ставките на субсидията по тази схема са възлизали съответно на 1,31 % за Chandan Steel Limited, 1,33 % за Isinox Steel Limited и 1,00 % за Venus Group.

(97)

След оповестяването една страна заяви, че предмет на изравнителни мерки следва бъде само ползата, получена за сметка на продажбите за Съюза през РПП. Както беше посочено в съображение 95 по-горе обаче, в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент размерът на субсидията беше отнесен към общия оборот от износа на разглеждания продукт през РПП като подходящ знаменател. Така на изравнителни мерки беше подложен размерът на ползата, отнесена към оборота, генериран от износа за Съюза.

3.11.   Схема с пакет от насърчителни мерки, предоставян от щата Махаращра (PSI)

(98)

При разследването бе установено, че никой от включените в извадката производители износители не е използвал тази схема през РПП, поради което за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали тя подлежи на изравнителни мерки.

3.12.   Регионални субсидии

(99)

При разследването бе установено, че никой от включените в извадката производители износители не е използвал тези схеми през РПП, поради което за целите на настоящото разследване не е необходимо да се прави допълнителна оценка дали те подлежат на изравнителни мерки.

3.13.   Размери на подлежащите на изравняване субсидии

(100)

Размерите на подлежащите на изравняване субсидии съгласно разпоредбите на основния регламент, изразени ad valorem, за оказалия съдействие производител износител са, както следва:

Таблица 1

Подлежащи на изравняване субсидии

СХЕМИ

ДРУЖЕСТВА

AAS (%)

DDS (%)

MEIS (%)

Общо (%)

Chandan Steel Limited

0,88

1,02

1,31

3,21

Isinox Steels Limited

1,56

0,66

1,33

3,55

Venus Group

Не е приложимо

1,82

1,00

2,82

Източник: разследването.

(101)

Общият размер на субсидирането надхвърля прага de minimis, посочен в член 14, параграф 5 от основния регламент.

3.14.   Заключения относно вероятността от продължаване на субсидирането

(102)

В съответствие с член 18, параграф 2 от основния регламент Комисията разгледа вероятността за продължаване на субсидирането, ако изтече срокът на действащите мерки.

(103)

Както е посочено в съображения 31—101 по-горе, беше установено, че през РПП индийските износители на разглеждания продукт са продължили да се ползват от подлежащо на изравнителни мерки субсидиране от страна на съответните индийски органи.

(104)

Схемите за субсидиране осигуряват постоянни ползи и няма признаци тези ползи да отпаднат в близко бъдеще. На практика субсидирането по схемите DDS и MEIS се е увеличило през РПП. Ставката и таванът по схемата DDS са се увеличили, докато схемата MEIS, която в началото на РПП е била на разположение за износ, предназначен за група държави (в която не влизат държавите членки), в края на РПП вече е била на разположение за износ за всички държави. Последната промяна е засилила привлекателността на износа за Съюза.

(105)

Въпреки че цените на прътите от неръждаеми стомани за Съюза са сходни на тези за трети пазари, всички включени в извадката производители износители разполагат със значителен свободен капацитет — от 14 до 66 %. Степента на използване на капацитета на всички оказали съдействие производители износители (представляващи около 46 % от общия внос в Съюза на пръти от неръждаеми стомани от Индия) е около 42 %. Свободният капацитет само на тези производители възлиза на около 156 000 метрични тона, т.е. на 50 % от цялото потребление на Съюза през РПП. Като се има предвид, че в тези данни не е включен свободният капацитет на производителите износители, представляващи другите 54 % от общия внос в Съюза на пръти от неръждаеми стомани от Индия, нито на тези индийски производители, които не изнасят за Съюза, то това е консервативна оценка за общия свободен капацитет в Индия.

(106)

Съгласно проекта на индийска национална политика в областта на стоманодобива от 2017 г., през 2015 г. Индия е била единствената голяма икономика в света, в която в търсенето на стомана се е запазила тенденция на растеж — от 5,3 %. Въпреки че производството за вътрешно потребление сред включените в извадката производители износители през РПП варира от 1 до 17 % от общата продукция, свръхкапацитетът на оказалите съдействие производители износители е около 58 %. Следователно, дори и ако растежът на вътрешното потребление да е останал на равнището си от 2015 г., ще са необходими много години, за да може това потребление да поеме свръхкапацитета.

(107)

Пазарът на Съюза е привлекателен, независимо от мерките. Всички включени в извадката производители износители са експортно ориентирани, като изнасят между 83 % и 99 % от цялото си производство на пръти от неръждаеми стомани. Въпреки действащите мерки Съюзът е продължил да бъде важна експортна дестинация за включените в извадката производители износители, представляваща от 35 до 53 % от целия им износ на пръти от неръждаеми стомани през РПП. В случай че мерките бъдат отменени, вероятно обемите на износа за Съюза, които вече са били значителни през РПП, биха нараснали. Както е допълнително пояснено в съображение 183 по-долу, добра илюстрация за това е примерът на един производител износител, чието мито е било намалено на 0 % вследствие на междинен преглед през 2013 г.

(108)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че има вероятност от продължаване на субсидирането.

4.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(109)

През РПП сходният продукт е бил произвеждан от 25 производители. Те представляват „промишлеността на Съюза“ по смисъла на член 9, параграф 1 от основния регламент.

4.2.   Предварителни бележки

(110)

Вредата бе оценена въз основа на тенденциите, регистрирани на нивото на общата промишленост на Съюза, по отношение на производството, производствения капацитет, използването на капацитета, продажбите, пазарния дял, заетостта, производителността и растежа, и на тенденциите, регистрирани на нивото на включените в извадката производители от Съюза, по отношение на цените, рентабилността, паричния поток, способността за привличане на капитал и инвестиции, материалните запаси, възвръщаемостта на инвестициите и възнагражденията.

(111)

През разглеждания период, с изключение на 2013 г., са доминирали благоприятни пазарни условия с увеличение на потреблението на пръти от неръждаеми стомани в Съюза. Както е посочено в съображение 3 по-горе, през 2013 г. митническата ставка за Viraj беше намалена на 0 % вследствие на междинен преглед.

4.3.   Потребление на Съюза

(112)

Комисията определи потреблението на Съюза, като сумира:

а)

проверените продажби в Съюза на тримата включени в извадката производители от Съюза;

б)

продажбите в Съюза на невключените в извадката оказали съдействие производители от Съюза, по данни от искането за преглед и след проверка на предоставените от Eurofer данни; и

в)

вноса по данни от Евростат.

(113)

Потреблението на Съюза на пръти от неръждаеми стомани се е променяло, както следва:

Таблица 2

Потребление на Съюза (MT)

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Общо потребление на Съюза (MT)

270 254

259 213

301 309

310 418

314 305

Индекс (2012 г. = 100)

100

96

111

115

116

Източник: Евростат, данни от Eurofer и отговори на въпросника.

(114)

През разглеждания период потреблението на Съюза се е увеличило с 16 %. Анализът по години показва първоначален спад от 4 % между 2012 г. и 2013 г. и последващо постепенно увеличение с 20 процентни пункта или с над 55 хиляди тона през периода от 2014 г. до края на РПП.

4.4.   Внос от Индия

4.4.1.   Обем и пазарен дял на вноса от Индия

(115)

Комисията определи обема на вноса на пръти от неръждаеми стомани от Индия в Съюза въз основа на данните от Евростат и на пазарните дялове на вноса, като сравни тези обеми на вноса с потреблението на Съюза, както е показано в таблица 2.

(116)

Вносът на пръти от неръждаеми стомани от Индия в Съюза се е променял, както следва:

Таблица 3

Обеми на вноса от Индия (MT) и пазарни дялове

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Обем на вноса от Индия (MT)

27 138

27 053

42 631

44 494

44 636

Индекс (2012 г. = 100)

100

100

157

164

164

Пазарен дял на вноса от Индия (%)

10

10

14

14

14

Индекс (2012 г. = 100)

100

102

140

141

140

Източник: Евростат.

(117)

През разглеждания период обемът на вноса от Индия за Съюза се е увеличил значително — с 64 % или с близо 18 000 тона. Анализът по години показва първоначален незначителен спад през 2013 г., последващо увеличение с 57 процентни пункта през 2014 г. и допълнително увеличение със 7 проценти пункта до 2015 г. и РПП.

(118)

Първоначално, между 2012 г. и 2013 г., вносът от Индия е бил на стабилно равнище, докато потреблението на Съюза е намаляло с 3 %. Между 2013 г. и РПП вносът от Индия се е увеличил с 64 %, докато потреблението на Съюза се е увеличило с 20 %. Тъй като увеличението на вноса от Индия е било по-голямо от увеличението на потреблението на Съюза, пазарният дял на въпросния внос се е увеличил от 10 на 14 %.

4.4.2.   Цени на вноса от Индия

(119)

Комисията използва цените на вноса от Индия, отчетени от Евростат.

(120)

Средните цени на вноса на пръти от неръждаеми стомани от Индия в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 4

Цени на вноса от Индия

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Цени на вноса от Индия

(EUR за MT)

2 509

2 233

2 095

2 225

2 165

Индекс (2012 г. = 100)

100

89

84

89

86

Източник: Евростат.

(121)

През разглеждания период цените на вноса от Индия са намалели с 14 %, като най-голямото намаление е настъпило в периода между 2012 и 2013 г. Цените са намалели с 11 % през 2013 г. и с още 5 проценти пункта през 2014 г., преди да се повишат с 5 процентни пункта през 2015 г., а след това да намалеят допълнително с 3 процентни пункта през РПП.

(122)

Въпреки че този спад е следвал тенденцията на намаляване на цените на суровините, Комисията отбеляза, че през разглеждания период средната цена на вноса за единица продукция от Индия е била значително по-ниска както от средните продажни цени за единица продукция, така и от средните производствени разходи за единица продукция на промишлеността на Съюза, както е посочено в таблица 9, в резултат на което е оказан силен натиск върху продажните цени на Съюза.

4.4.3.   Подбиване на цените

(123)

Комисията определи подбиването на цените през РПП, като сравни:

а)

среднопретеглените продажни цени, коригирани на ниво франко завода, за всеки вид на продукта на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза; и

б)

съответните среднопретеглени цени за всеки вид на продукта, внасян от включените в извадката индийски производители, за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база стойност, застраховка, навло (CIF), със съответните корекции за разходите след вноса.

(124)

Сравнението на цените беше извършено поотделно за всеки вид на продукта за сделки на едно и също ниво на търговия, със съответните корекции при необходимост и след приспадането на всички направени намаления и отстъпки. Резултатът от сравнението беше изразен като процент от оборота на включените в извадката производители от Съюза през РПП.

(125)

Сравнението показа, що се отнася до оказалите съдействие производители износители, среднопретеглен марж на подбиване на цените на пазара на Съюза от 12 % през РПП.

4.5.   Внос от други държави

(126)

Комисията установи обема на вноса от други държави, различни от Индия, въз основа на данните от Евростат и на пазарните дялове на вноса, като сравни тези обеми на вноса с потреблението на Съюза, както е показано в таблица 2.

(127)

Вносът на пръти от неръждаеми стомани в Съюза от други държави се е променял, както следва:

Таблица 5

Внос на пръти от неръждаеми стомани от други държави

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Общо други държави:

Обем на вноса (MT)

22 035

19 243

20 326

20 367

20 262

Индекс (2012 г. = 100)

100

87

92

92

92

Пазарен дял (%)

8

7

7

7

6

Средна цена (EUR/MT)

4 395

4 171

4 178

4 236

4 145

Индекс (2012 г. = 100)

100

95

95

96

94

Швейцария

Обем на вноса (MT)

9 911

10 122

10 921

10 268

10 578

Индекс (2012 г. = 100)

100

102

110

104

107

Пазарен дял (%)

4

4

4

3

3

Средна цена (EUR/MT)

4 364

4 080

4 013

3 960

3 866

Индекс (2012 г. = 100)

100

93

92

91

89

Украйна

Обем на вноса (MT)

4 276

3 344

2 891

3 773

3 573

Индекс (2012 г. = 100)

100

78

68

88

84

Пазарен дял (%)

2

1

1

1

1

Средна цена (EUR/MT)

3 174

2 834

2 805

2 612

2 406

Индекс (2012 г. = 100)

100

89

88

82

76

Останалите други държави

Обем на вноса (MT)

7 849

5 777

6 514

6 327

6 111

Индекс (2012 г. = 100)

100

74

83

81

78

Пазарен дял (%)

3

2

2

2

2

Средна цена (EUR/MT)

5 099

5 103

5 065

5 651

5 646

Индекс (2012 г. = 100)

100

100

99

111

111

Източник: Евростат.

(128)

Обемът на вноса от трети държави, различни от Индия, е намалял с 8 % в сравнение с увеличението от 64 % на обема на вноса от Индия.

(129)

През разглеждания период пазарният дял на вноса от държави, различни от Индия, е намалял от 8 на 6 %, докато пазарният дял на вноса от Индия се е увеличил от 10 на 14 %.

(130)

Пазарните дялове на двете най-важни държави на внос, след Индия, са намалели през разглеждания период, както следва: за Швейцария пазарният дял е намалял от 4 на 3 %, а за Украйна — от 2 на 1 %.

(131)

Фактът, че през разглеждания период потреблението на Съюза е нараснало с 16 %, а пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 3 % означава, че вносът от Индия е увеличил пазарния си дял не само за сметка на промишлеността на Съюза, но и за сметка на другите вносители.

(132)

Средната цена на вноса от други трети държави е намалявала значително по-бавно, отколкото цените на вноса от Индия. Тя е намаляла с 6 %, докато цените на вноса от Индия са намалели с 14 %.

(133)

Цените на вноса от Швейцария и от Украйна са били средно значително под цените на вноса от Индия през целия разглеждан период. Тези цени все пак не са непременно непосредствено сравними, тъй като средната цена зависи от различен продуктов асортимент.

(134)

Освен това при обемите на вноса от Швейцария (+ 7 %) и от Украйна (– 16 %) по-специално, или от всички други трети държави (– 8 %) като цяло не е наблюдавано толкова силно увеличение, както при обемите на вноса от Индия (+ 64 %).

(135)

Макар че обемът на вноса от Индия се е увеличил с над 17 000 тона през разглеждания период, обемът на вноса от Украйна е намалял с около 700 тона, този от Швейцария се е увеличил с около 700 тона, а този от всички други трети държави (в т.ч. Швейцария и Украйна) — с около 1 700 тона.

(136)

Въз основа на горепосоченото и като се имат предвид много по-малките обеми на вноса от Швейцария и Украйна в сравнение с обемите на вноса от Индия, няма данни, че вносът от тези две държави е причинявал вреда на промишлеността на Съюза.

(137)

Вносът от държави, различни от Индия, (в т.ч. Швейцария и Украйна) е бил на по-високи като средна стойност цени в сравнение с вноса от Индия и е претърпял загуба на пазарен дял от 2 % през разглеждания период.

4.6.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.6.1.   Общи бележки

(138)

В съответствие с член 8, параграф 4 от основния регламент Комисията разгледа въздействието на субсидирания внос върху промишлеността на Съюза, като направи оценка на всички икономически показатели, имали отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(139)

Както е посочено в съображение 12 по-горе, за определянето на евентуалната вреда, понесена от промишлеността на Съюза, беше прибегнато до изготвяне на извадка.

(140)

За определянето на вредата Комисията направи разграничение между макроикономическите и микроикономическите показатели за вредата.

(141)

Комисията направи оценка на макроикономическите показатели въз основа на данните в искането за преглед, на подадените от Eurofer данни и на проверените отговори на въпросника на включените в извадката производители от Съюза. Данните се отнасяха за всички производители от Съюза.

(142)

Комисията направи оценка на микроикономическите показатели въз основа на проверените данни в отговорите на въпросника, предоставени от включените в извадката производители от Съюза.

(143)

И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(144)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност, размер на подлежащите на изравняване субсидии и възстановяване от предишно субсидиране.

(145)

Микроикономическите показатели са: средни цени за единица продукция, разходи за единица продукция, разходи за труд, материални запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали.

4.6.2.   Макроикономически показатели

4.6.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(146)

През разглеждания период общото производство на Съюза, производственият капацитет и използването на капацитета са се променяли, както следва:

Таблица 6

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета на производителите от Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Производствен обем (MT)

285 000

269 000

314 000

325 000

326 000

Индекс (2012 г. = 100)

100

94

110

114

114

Производствен капацитет (MT)

475 000

470 000

491 000

494 000

493 500

Индекс (2012 г. = 100)

100

99

103

104

104

Използване на капацитета (%)

60

57

64

66

66

Индекс (2012 г. = 100)

100

95

107

110

110

Източник: Евростат, данни от Eurofer и отговори на въпросника.

(147)

Обемът на производството на промишлеността на Съюза се е увеличил с 14 % през разглеждания период. Анализът по години показва, че първоначално обемът е намалял с 6 % през 2013 г., след това постепенно се е увеличил с 16 процентни пункта през 2014 г. и с още 4 проценти пункта през 2015 г., за да остане на същото равнище през РПП.

(148)

Производственият капацитет на промишлеността на Съюза се е увеличил с 4 % през разглеждания период.

(149)

Поради увеличението в обема на производството използването на капацитета от страна на промишлеността на Съюза се е увеличило с 10 % през разглеждания период.

4.6.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(150)

През разглеждания период обемът на продажбите в Съюза и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 7

Обем на продажбите и пазарен дял на производителите от Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Обем на продажбите в Съюза (MT)

221 081

212 917

238 352

245 557

249 407

Индекс (2012 г. = 100)

100

96

108

111

113

Пазарен дял (%)

82

82

79

79

79

Индекс (2012 г. = 100)

100

99

96

96

96

Източник: Евростат, данни от Eurofer и отговори на въпросника.

(151)

През разглеждания период обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза се е увеличил с около 13 % или с над 28 000 тона, което е под растежа на пазара от 16 %, както е отчетено в таблица 2.

(152)

Анализът по години показва първоначален спад от 4 % между 2012 и 2013 г. и последващи увеличения с 12 процентни пункта през 2014 г., с 3 пункта през 2015 г. и с още 2 пункта през РПП.

(153)

През разглеждания период пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 3 % — от 82 % през 2012 и 2013 г. на 79 % през периода между 2014 г. и РПП.

4.6.2.3.   Растеж

(154)

През разглеждания период потреблението на Съюза се е увеличило с 16 % или с над 44 000 тона. Обемът на продажбите на промишлеността на Съюза се е увеличил с 13 % или с над 23 000 тона, но въпреки това промишлеността на Съюза е претърпяла загуба на пазарен дял от 4 процентни пункта.

4.6.2.4.   Заетост и производителност

(155)

През разглеждания период заетостта и производителността на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 8

Заетост и производителност на производителите от Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Брой на наетите лица

2 150

2 150

2 150

2 150

2 150

Индекс (2012 г. = 100)

100

100

100

100

100

Производителност (MT/наето лице)

133

125

146

151

152

Индекс (2012 г. = 100)

100

94

110

114

114

Източник: Евростат, данни от Eurofer и отговори на въпросника.

(156)

Заетостта в промишлеността на Съюза се е запазила на едно и също равнище през разглеждания период.

(157)

Поради увеличението от 14 % в производството през разглеждания период производителността също се е увеличила с 14 % през същия период. Анализът по години показва първоначален спад от 6 % между 2012 и 2013 г. и последващи увеличения с 16 процентни пункта през 2014 г. и с още 4 процентни пункта през 2015 г., за да се достигне до запазване на същото равнище през РПП.

4.6.2.5.   Марж на субсидията и възстановяване от предишно субсидиране

(158)

Комисията установи, че вносът на пръти от неръждаеми стомани от Индия е продължил да навлиза на пазара на Съюза на субсидирани цени. Маржът на субсидията, установен за Индия през РПП, е бил значително над нивото de minimis, както е описано в съображение 100 по-горе.

(159)

Това е съвпаднало с намаляване на индийските цени на вноса с 14 % през разглеждания период. В резултат на това промишлеността на Съюза не е успяла напълно да се възползва от действащите изравнителни мерки, тъй като пазарният ѝ дял е намалял с 4 %, а рентабилността ѝ — с почти 5 процентни пункта.

4.6.3.   Микроикономически показатели

4.6.3.1.   Цени и влияещи на цените фактори

(160)

През разглеждания период средните продажни цени на включените в извадката производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 9

Средни продажни цени в Съюза и разходи за единица продукция

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Средна единична продажна цена в Съюза (EUR/MT)

3 190

2 832

2 804

2 680

2 482

Индекс (2012 г. = 100)

100

89

88

84

78

Производствени разходи за единица продукция (EUR/MT)

3 012

2 772

2 681

2 561

2 459

Индекс (2012 г. = 100)

100

92

89

85

82

Източник: отговори на въпросника.

(161)

Средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза е намаляла трайно с 22 % през разглеждания период, за да достигне 2 482 EUR/тон през РПП. Промишлеността на Съюза е била принудена да коригира цените си в посока надолу, за да отговори на общия спад в продажните цени на пазара на пръти от неръждаеми стомани.

(162)

Средните производствени разходи на промишлеността на Съюза са спаднали в по-малка степен — с 18 % през разглеждания период. Основният фактор за спада в разходите за единица продукция е спадът в цените на суровините, но също и в повишената производителност.

4.6.3.2.   Разходи за труд

(163)

През разглеждания период средните разходи за труд на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 10

Средни разходи за труд на наето лице

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Средни разходи за труд на наето лице (EUR/наето лице)

51 304

52 672

54 130

54 393

52 462

Индекс (2012 г. = 100)

100

103

106

107

103

Източник: отговори на въпросника.

(164)

Средните разходи за труд на наето лице на промишлеността на Съюза са нараснали леко през разглеждания период — с 3 %.

4.6.3.3.   Материални запаси

(165)

През разглеждания период равнищата на запасите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 11

Запаси

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Запаси в края на периода (MT)

6 857

9 336

8 493

6 331

5 778

Индекс (2012 г. = 100)

100

136

124

92

84

Запаси в края на периода като процент от производството (%)

6

8

7

5

5

Индекс (2012 г. = 100)

100

134

114

85

77

Източник: отговори на въпросника.

(166)

Равнището на запасите в края на периода на промишлеността на Съюза е намаляло с 16 % през разглеждания период. През РПП равнището на запасите е възлизало на около 5 % от нейното производство.

4.6.3.4.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(167)

Комисията определи рентабилността на промишлеността на Съюза чрез изразяване на нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби.

(168)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите на включените в извадката производители от Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 12

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

РПП

Рентабилност на продажбите на ЕС за несвързани клиенти (% от оборота от продажбите)

8,1

3,8

6,4

6,1

3,3

Индекс (2012 г. = 100)

100

47

79

76

41

Паричен поток (милиони евро)

28,4

9,6

26,8

28,4

16,5

Индекс (2012 г. = 100)

100

34

94

100

58

Инвестиции (милиони евро)

7,7

6,9

6,8

7,1

7,0

Индекс (2012 г. = 100)

100

90

88

92

91

Възвръщаемост на инвестициите (%)

44

20

34

38

23

Индекс (2012 г. = 100)

100

46

78

86

53

Източник: отговори на въпросника.

(169)

Рентабилността на промишлеността на Съюза е спадала постепенно — от 8,1 % през 2012 г. на 3,3 % през РПП, т.е. спад от 59 %. Анализът по години показва първоначален драстичен спад от 53 % между 2012 и 2013 г. и последващо увеличение с 32 процентни пункта през 2014 г., последващ лек спад с 3 процентни пункта през 2015 г. и отново драстичен спад с 35 процентни пункта през РПП.

(170)

Нетният паричен поток е способността на промишлеността на Съюза да самофинансира дейността си. Нетният паричен поток е намалял с 42 % през разглеждания период. Анализът по години показва нестабилно развитие на този показател. Наблюдава се първоначален драстичен спад от 66 % между 2012 и 2013 г. с последващо увеличение с 60 процентни пункта през 2014 г., допълнително леко увеличение с 6 процентни пункта през 2015 г. и отново драстичен спад с 42 процентни пункта през РПП.

(171)

Значителният спад в паричния поток на промишлеността на Съюза се обяснява най-вече със значителния спад в рентабилността, както е описано в съображение 169 по-горе.

(172)

През разглеждания период годишните инвестиции в разглеждания продукт от страна на промишлеността на Съюза са намалели с 9 % — от 7,7 млн. евро през 2012 г. на 7,0 млн. евро през РПП.

(173)

Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата, изразена като процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Възвръщаемостта на инвестициите на промишлеността на Съюза от производството и продажбата на сходния продукт е намаляла през разглеждания период с 47 %.

4.6.4.   Заключение относно състоянието на промишлеността на Съюза

(174)

При разследването се установи, че въпреки действащите мерки повечето от показателите за вредата са се изменили неблагоприятно, а икономическото и финансовото състояние на промишлеността на Съюза са се влошили през разглеждания период.

(175)

Промишлеността на Съюза е загубила 4 % от пазарния си дял и е постигала все по-ниски печалби, със спад в паричния поток, в инвестициите и във възвръщаемостта на инвестициите.

(176)

Тези неблагоприятни промени са настъпили успоредно със значителното увеличение на потреблението на Съюза — с 16 % през разглеждания период. Същевременно вносът от Индия непрекъснато е увеличавал обема си и дела си на пазара на Съюза.

(177)

Този субсидиран внос от Индия е подбивал цените на промишлеността на Съюза с 12 % през РПП, като е упражнявал ценови натиск. В действителност ценовият натиск през РПП е бил по-силен в сравнение с този при първоначалното разследване, когато подбиването на цените е било под 2 %.

(178)

Поради това промишлеността на Съюза е била принудена да намали продажните си цени в стремежа си да ограничи загубата на пазарен дял. Вследствие на това печалбата ѝ, макар все още да е била положителна (3,3 %) през РПП, е била под целевата печалба от 9,5 %, определена при първоначалното разследване.

(179)

Същевременно, както е посочено в съображение 133 по-горе, вносът на пръти от неръждаеми стомани от държави, различни от Индия, е бил на по-високи цени в сравнение с вноса от Индия и е загубил 2 % от пазарния си дял през разглеждания период.

(180)

Поради това Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е продължила да понася вреда през разглеждания период и през РПП.

4.7.   Вероятност от продължаване на вредата

(181)

За да бъде установена вероятността от продължаване на вредата, в случай че мерките срещу Индия бъдат отменени, Комисията анализира производствения капацитет и свободния капацитет в Индия, износа от Индия за други държави и привлекателността на пазара на Съюза.

(182)

Както е пояснено в съображение 105 по-горе, индийският свободен капацитет е оценен консервативно на около 156 000 тона през РПП, което вече е представлявало 50 % от потреблението на Съюза през същия период.

(183)

Комисията също така отбеляза, че вследствие на намалението на митническата ставка за Viraj на 0 % през 2013 г., в резултат на прегледа, посочен в съображение 3 по-горе, този производител значително е увеличил присъствието си на пазара на Съюза.

(184)

На практика между 2013 г. и РПП Viraj е придобил мажоритарен дял в индийския внос за Съюза. През този период вносът на Viraj е нараснал почти трикратно, като е увеличил дела си с над 60 %.

(185)

През същия период обемът на индийския внос е нараснал с 64 % и неговият дял на пазара на Съюза се е увеличил с 40 %. Голямата част от това увеличение се дължи на значителното увеличение на вноса от страна на Viraj. Това показва нарастващата привлекателност на пазара на Съюза за индийските производители. През същия период промишлеността на Съюза е загубила 3 процентни пункта от пазарния си дял и почти 5 процентни пункта от рентабилността си, което е довело до влошаване на нейната ситуация.

(186)

Ценовото равнище на индийския износ за други държави е било сравнимо на това на техния износ за Съюза.

(187)

Поради привлекателността на пазара на Съюза, описана в съображения 105, 182 и 183 по-горе, в случай че мерките бъдат отменени, поне една част от свободния капацитет най-вероятно ще бъде насочена към пазара на Съюза. Освен това, както е описано в съображение 107 по-горе, индийските производители имат силна експортна ориентация.

(188)

Индийският внос е подбивал продажните цени на Съюза с 12 %. Тази оценка показва какви биха могли да бъдат вероятните ценови равнища на вноса от Индия, ако мерките бъдат отменени. На тази основа е вероятно ценовият натиск на пазара на Съюза да се увеличи значително, ако мярката бъде отменена, и така да се влоши още повече икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(189)

При тези условия, в отсъствието на мерки, индийските производители износители вероятно ще увеличат пазарното си присъствие в Съюза, както като обем, така и като пазарен дял при субсидирани цени, които биха подбивали в значителна степен продажните цени на промишлеността на Съюза.

(190)

Това би довело до по-голям ценови натиск на пазара на Съюза, който би се отразил неблагоприятно на рентабилността на промишлеността на Съюза и на нейното финансово състояние, влошавайки още повече икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(191)

Поради това Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност от продължаване на вредата, в случай че мерките бъдат отменени.

5.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(192)

В съответствие с член 31 от основния регламент Комисията проучи дали продължаването на действието на съществуващите изравнителни мерки по отношение на Индия би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло.

(193)

Интересът на Съюза беше определен от Комисията въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите. На всички заинтересовани страни беше предоставена възможност да изразят становищата си в съответствие с член 31, параграф 2 от основния регламент.

(194)

Въз основа на това Комисията проучи дали въпреки заключението, че има вероятност от продължаване на субсидирането и продължаване на вредата, не са налице наложителни причини, които в конкретния случай биха довели до заключението, че продължаването на действието на мерките не е в интерес на Съюза.

5.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(195)

Както е пояснено в съображение 153 по-горе, мерките не са предотвратили загубата на 4 % пазарен дял от страна на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(196)

В същото време в съображение 188 по-горе Комисията също така стигна до заключението, че състоянието на промишлеността на Съюза вероятно би се влошило значително, ако се допусне срокът на действие на изравнителните мерки по отношение на Индия да изтече.

(197)

Поради това Комисията стигна до заключението, че продължаването на действието на мерките по отношение на Индия би било в интерес на промишлеността на Съюза.

5.2.   Интерес на вносителите

(198)

Комисията изпрати въпросници на двамата оказващи съдействие вносители. Както е посочено в съображение 23 по-горе, нито един от тях не изпрати отговор, нито по друг начин оказа съдействие при настоящото разследване. Нямаше други вносители, които да заявят интереса си.

(199)

Поради това Комисията стигна до заключението, че няма индикации, че запазването на мерките би имало отрицателно въздействие върху вносителите, което да не се компенсира от положителното въздействие на мерките.

5.3.   Интерес на ползвателите

(200)

Както е посочено в съображение 20 по-горе, нямаше ползватели в Съюза, които да се отзоват след започването на настоящото разследване или да съдействат по друг начин в неговите рамки.

(201)

Прътите от неръждаеми стомани се използват в широк спектър от приложения, включително в автомобилната промишленост, в производството на битови уреди, на медицински и лабораторни инструменти и т.н.

(202)

При все това, както установи Комисията по време на първоначалното разследване, ползвателите са само междинни действащи лица, които произвеждат и доставят елементите за горепосочените приложения.

(203)

В това си качество ползвателите са в състояние да прехвърлят цялото или почти цялото увеличение на цените, произтичащо от изравнителното мито, на крайните ползватели, като се има предвид, че за последните въздействието от тези мерки е незначително.

(204)

Тези констатации бяха потвърдени при текущия преглед, тъй като при разследването не бяха установени индикации, които биха опровергали тази първоначална констатация за периода след налагането на действащите мерки.

(205)

Освен това, макар мерките да са в сила от 2011 г., ползвателите в Съюза продължават да ползват като източник за своите доставки, inter alia, Индия. Ползвателите не представиха информация, която да сочи, че са срещнали трудности с намирането на други източници на доставки; такава информация не беше установена и при разследването.

(206)

На тази основа и в съответствие със заключенията, направени при първоначалното разследване, Комисията стигна до заключението, че продължаването на мерките няма да окаже съществено отрицателно въздействие върху ползвателите.

5.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(207)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че не са налице основателни причини да се счита, че продължаването на срока на действие на съществуващите изравнителни мерки по отношение на вноса на пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия не е в интерес на Съюза.

6.   ИЗРАВНИТЕЛНИ МЕРКИ

(208)

Всички заинтересовани страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, въз основа на които се предвижда да бъдат запазени действащите изравнителни мерки. На страните беше предоставен и период, в рамките на който да могат да представят коментари вследствие на оповестяването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид.

(209)

От гореизложеното следва, че, както е предвидено в член 18 от основния регламент, изравнителните мерки, приложими по отношение на вноса на пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия, наложени с регламента за окончателните мерки, изменен с регламента за изменение, следва да се запазят.

(210)

Посочените в настоящия регламент изравнителни митнически ставки, приложими за отделни дружества, се прилагат изключително за внос на разглеждания продукт, произведен от тези дружества, и съответно — от изрично посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от което и да било друго дружество, непосочено изрично в постановителната част на настоящия регламент с наименование и адрес, включително и субекти, свързани с онези, които са изрично посочени, не може да се ползва от тези ставки и се облага със ставката на митото, приложима за „всички други дружества“.

(211)

Исканията за прилагане на индивидуалните ставки на изравнителното мито (например след промяна в наименованието на правния субект или след създаване на нови структури за производство или продажби) следва незабавно да се адресират до Комисията (7), като се посочи цялата свързана информация, по-специално всяка промяна в дейностите на дружеството, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и продажбите за износ, с която е свързана например промяната на наименованието или промяната в структурите за производство и продажби. Ако е целесъобразно, след това регламентът ще бъде съответно изменен чрез актуализиране на списъка на дружествата, към които се прилагат индивидуални митнически ставки.

(212)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036 Европейския парламент и на Съвета (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно изравнително мито върху вноса на пръти от неръждаеми стомани, само получени или завършени чрез студена обработка, различни от пръти с кръгло напречно сечение с диаметър 80 mm или повече, понастоящем класирани в кодове по КН 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 и 7222 20 89, с произход от Индия.

2.   Ставката на окончателното изравнително мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Chandan Steel Ltd., Мумбай

3,4

B002

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Мумбай;

Precision Metals, Мумбай;

Hindustan Inox Ltd, Мумбай;

Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd, Мумбай

3,3

B003

Viraj Profiles Limited, Палгхар, Махаращра и Мумбай, Махаращра

0

B004

Дружества, посочени в приложението

4,0

B005

Всички други дружества

4,0

B999

3.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55 5.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 на Съвета от 19 април 2011 г. за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 108, 28.4.2011 г., стр. 3).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 721/2013 на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 405/2011 за налагане на окончателно изравнително мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 202, 27.7.2013 г., стр. 2).

(4)  ОВ C 248, 29.7.2015 г., стр. 4.

(5)  Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93). Въпросният регламент е кодифициран с основния регламент.

(6)  ОВ C 148, 27.4.2016 г., стр. 8.

(7)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.

(8)  Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие индийски производители износители, които не са включени в извадката

Допълнителен код по ТАРИК B005

Наименование на дружеството

Град

Ambica Steel Ltd

Ню Делхи

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Нави Мумбай

Chase Bright Steel Ltd

Нави Мумбай

D.H. Exports Pvt. Ltd

Мумбай

Facor Steels Ltd

Нагпур

Global Smelters Ltd

Канпур

Indian Steel Works Ltd

Нави Мумбай

Jyoti Steel Industries Ltd

Мумбай

Laxcon Steels Ltd

Ахмадабад

Meltroll Engineering Pvt. Ltd

Мумбай

Mukand Ltd

Тхане

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd

Мумбай

Panchmahal Steel Ltd

Калол

Raajratna Metal Industries Ltd

Ахмадабад

Rimjhim Ispat Ltd

Канпур

Sindia Steels Ltd

Мумбай

SKM Steels Ltd

Мумбай

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd

Тхане

Shah Alloys Ltd

Гандинагар


28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1142 НА КОМИСИЯТА

от 27 юни 2017 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на списъка на фуражите и храните от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол върху вноса

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се упражнява върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, включени в списъка в приложение I към посочения регламент („списъка“), на граничните пунктове, през които стоките се въвеждат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно, най-малко два пъти годишно, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, посочени в същия член.

(3)

Наличието и значимостта на настъпилите неотдавна инциденти с храни, за които постъпиха уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от одитите в трети държави, провеждани от дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията два пъти годишно в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-конкретно, по отношение на пратки от сушено грозде с произход от Турция и Иран, пиперки (Capsicum spp.) с произход от Шри Ланка, фъстъци и производни продукти от тях с произход от Сенегал и семена от сусам с произход от Нигерия и Судан съответните източници на информация сочат възникването на нови рискове, което налага да се въведе засилен официален контрол. Поради това в списъка следва да бъдат добавени вписвания за посочените пратки.

(5)

Списъкът следва също така да бъде изменен, като се засили честотата на официалния контрол за стоките, за които наличната информация показва, че се среща по-високо ниво на несъответствие с приложимото законодателство на Съюза, като това представлява достатъчно основание за засилено провеждане на официален контрол. Поради това записът в списъка относно сушени кайсии с произход от Турция следва да бъде съответно изменен.

(6)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като се намали честотата на официалния контрол за стоките, за които съответните източници на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това запазването на съществуващата степен на официален контрол вече не е целесъобразно. Поради това вписванията в списъка относно грах с шушулки с произход от Кения и Brassica oleracea („китайско броколи“) с произход от Китай следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които наличните източници на информация сочат удовлетворителна като цяло степен на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това провеждането на засилен официален контрол вече не е обосновано. Поради това вписванията в списъка относно патладжани с произход от Камбоджа и ензими с произход от Индия следва да бъдат заличени.

(8)

С цел да се осигури съгласуваност и яснота е целесъобразно приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъде заменено с текста в приложението към настоящия регламент.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%)

Ананаси

(Храни — пресни или охладени)

0804 30 00

 

Бенин (BJ)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (3)

20

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Боливия (BO)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00 ;

10

10

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (4)

50

Китайска целина (Apium graveolens)

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 0709 40 00 ;

20

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(други ядивни видове от род Brassica, „китайско броколи“) (6)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0704 90 90 ;

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

20

Чай, дори ароматизиран

(Храни)

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (7)

10

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (8)

20

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59 ;

20

20

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00 ;

10

10

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

 

Ягоди

(Храни — пресни или охладени)

0810 10 00

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (9)

10

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (10)

10

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59 ;

20

20

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

 

Трапезно грозде

(Храни — пресни или охладени)

0806 10 10

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (3)

20

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Гамбия (GM)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Лешници, с черупки

0802 21 00

 

Грузия (GE)

Афлатоксини

20

Лешници, без черупки

0802 22 00

(Храни)

 

Палмово масло

(Храни)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Гана (GH)

Oцветители тип „Судан“ (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Сушено грозде

(Храни)

0806 20

 

Иран (IR)

Охратоксин А

5

Грах необелен (с шушулки)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0708 10 00 ;

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (13)

5

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Мадагаскар (MG)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Семена от сусам

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Нигерия (NG)

Салмонела (12)

50

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Сенегал (SN)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Малини

(Храни — замразени)

0811 20 31 ;

 

Сърбия (RS)

Норовирус

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

10

10

Семки от диня (Egusi, Citrullus spp.) и производни продукти от тях

(Храни)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99 ;

10

30

50

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

(Храни — сушени, печени, стрити или смлени)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Шри Ланка (LK)

Афлатоксини

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

20

11 ; 19

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Судан (SD)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Семена от сусам

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Судан (SD)

Салмонела (12)

50

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0709 60 99 ;

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (14)

10

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00 ;

10

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (15)

20

Патладжани (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95 ;

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Грозде, сушено

(Храни)

0806 20

 

Турция (TR)

Охратоксин А

5

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Турция (TR)

Сулфити (16)

20

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

2008 50 61

(Храни)

 

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

(Храни — пресни, охладени или сушени)

0805 50 10

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

20

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (17)

10

Лозови листа

(Храни)

ex 2008 99 99 ;

11 ; 19

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (18)

50

Нар

(Храни — пресни или охладени)

ex 0810 90 75 ;

30

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (19)

20

Патладжани (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Уганда (UG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

20

ex 0710 80 95 ;

72

Етиопски патладжан (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95 ;

80

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Семена от сусам

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Уганда (UG)

Салмонела (12)

50

Шам фъстък, с черупки

0802 51 00

 

Съединени щати (US)

Афлатоксини

10

Шам фъстък, без черупки

0802 52 00

(Храни)

 

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Узбекистан (UZ)

Сулфити (16)

50

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

2008 50 61

(Храни)

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90 ;

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (20)

50

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86 ;

20

Мента

ex 1211 90 86 ;

30

Магданоз

ex 0709 99 90 ;

40

(Храни — пресни или охладени билки)

 

 

Бамя

ex 0709 99 90 ;

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (20)

50

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

20

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Питайя (драконов плод)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0810 90 20 ;

10

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (20)

10


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и в рамките на този код не съществува специално подразделение, кодът по КН се отбелязва с „ex“.

(2)  Остатъчни вещества поне от пестицидите, изброени в програмата за контрол, приета в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1), които могат да бъдат анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS (пестициди, които се подлагат на мониторинг само във/върху продукти от растителен произход).

(3)  Остатъчни вещества от етефон.

(4)  Остатъчни вещества от хлорбуфам.

(5)  Остатъчни вещества от фентоат.

(6)  Видове, принадлежащи към Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, сорт alboglabra. Познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски кейл“, „джей лан“.

(7)  Остатъчни вещества от трифлуралин.

(8)  Остатъчни вещества от ацефат, алдикарб (сума от алдикарб, неговия сулфоксид и неговия сулфон, изразена като алдикарб), амитраз (амитраз, включително метаболитите, съдържащи частта 2,4-диметиланилин, изразени като амитраз), диафентиурон, дикофол (сума от изомерите p, p′ и o,p′), дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и цирам) и метиокарб (сума от метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб).

(9)  Остатъчни вещества от хексафлумурон, метиокарб (сума от метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), фентоат и тиофанат-метил.

(10)  Остатъчни вещества от дикофол (сума от изомерите p, p′ и o,p′), динотефуран, фолпет, прохлораз (сума от прохлораз и неговите метаболити, съдържащи частта 2,4,6-трихлорофенол, изразена като прохлораз), тиофанат-метил и трифорин.

(11)  За целите на настоящото приложение оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества: i) Судан I (CAS № 842-07-9); ii) Судан II (CAS № 3118-97-6); iii) Судан III (CAS № 85-86-9); iv) аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).

(12)  Референтен метод EN/ISO 6579-1 или метод, валидиран спрямо него съгласно най-новата версия на стандарт EN/ISO 16140 или други подобни международно приети протоколи.

(13)  Остатъчни вещества от ацефат и диафентиурон.

(14)  Остатъчни вещества от форметанат (сума от форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид), протиофос и трифорин.

(15)  Остатъчни вещества от ацефат, дикротофос, протиофос, хиналфос и трифорин.

(16)  Референтни методи: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 или ISO 5522:1981.

(17)  Остатъчни вещества от диафентиурон, форметанат (сума от форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид) и тиофанат-метил.

(18)  Остатъчни вещества от дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и цирам) и метрафенон.

(19)  Остатъчни вещества от прохлораз.

(20)  Остатъчни вещества от дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и цирам), фентоат и хиналфос.


РЕШЕНИЯ

28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/36


РЕШЕНИЕ (EС, Евратом) 2017/1143 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2017 година

за назначаване на член, предложен от Френската република, в Европейския икономически и социален комитет

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на правителството на Франция,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 септември 2015 г. и 1 октомври 2015 г. Съветът прие решения (ЕС, Евратом) 2015/1600 (1) и (ЕС, Евратом) 2015/1790 (2) за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Michel DUBROMEL се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Arnaud SCHWARTZ, Secrétaire national de France Nature environnement, се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2017 година.

За Съвета

Председател

J. MIZZI


(1)  Решение (EС, Евратом) 2015/1600 на Съвета от 18 септември 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 53).

(2)  Решение (EС, Евратом) 2015/1790 на Съвета от 1 октомври 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 23).


28.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1144 НА КОМИСИЯТА

от 26 юни 2017 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

(нотифицирано под номер С(2017) 4136)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, испански, италиански, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки и френски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 52 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (2) и — считано от 1 януари 2015 г. — съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията трябва да извърши необходимите проверки, да предостави резултатите от тези проверки на държавите членки, да се запознае с направените от тях забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите членки бе предоставена възможността да поискат откриване на помирителна процедура. В някои случаи тази възможност бе използвана, като изготвените доклади за резултата от процедурата бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 може да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правото на Съюза.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите членки разходи не отговарят на това изискване и следователно не може да бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Тези суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение, с което Комисията уведомява държавите членки за резултатите от проверките.

(6)

За сумите, които с настоящото решение се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз, следва да се вземат предвид и намаляванията или спиранията в съответствие с член 41 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 поради факта, че такива намалявания или спирания са с временен характер и без да се засягат решенията, взети съгласно член 51 или 52 от посочения регламент.

(7)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, Комисията съобщи на държавите членки в обобщен нарочен доклад изчислените суми, които трябва да бъдат изключени поради несъответствие с правото на Съюза (3).

(8)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията може да направи в резултат от решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 31 март 2017 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението суми, които са свързани с разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции на държавите членки и заявени по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Съюза.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Словашката република и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 26 юни 2017 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

(3)  Ares(2017)2831484, 7 юни 2017 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бюджетна позиция: 05040501

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

RO

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

22 850 154,78

6 418 693,16

16 431 461,62

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — допълнения към преките плащания (2007—2013 г.)

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

8 507 107,30

1 459 929,21

7 047 178,09

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

13 471 514,97

2 311 644,65

11 159 870,32

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

129 773,68

– 481,74

130 255,42

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — допълнения към преките плащания (2007—2013 г.)

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 10 435,76

0,00

– 10 435,76

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

1 924 121,26

330 203,99

1 593 917,27

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 394 552,63

0,00

– 394 552,63

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР — допълнения към преките плащания (2007—2013 г.)

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 60 445,30

0,00

– 60 445,30

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

46 417 238,30

10 519 989,27

35 897 249,03

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

LT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2010

Финансов ефект от Решение C(2015)6810 от 9.10.2015 г., който е довел до намаляване на междинните плащания, свързани с разходите, направени в периода между 16 октомври и 31 декември 2014 г., между 1 януари и 31 март 2015 г. и между 1 април и 30 юни 2015 г.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83

 

 

 

 

 

Общо LT:

EUR

708 136,83

0,00

708 136,83


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

47 125 375,13

10 519 989,27

36 605 385,86

Бюджетна позиция: 05070107

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

MT

Нередности

2016

Възстановяване на сума, събрана за уравняване в случаи на нередности

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

 

 

 

 

 

Общо MT:

EUR

201 499,67

0,00

201 499,67

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

PL

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2012

Възстановяване на разходи за периода 16.10.2011 г. — 13.2.2012 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

 

 

 

 

 

Общо PL:

EUR

12 517 258,69

5 006 903,48

7 510 355,21

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

RO

Отделени от производството преки помощи

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

60 723 392,19

2 629 950,76

58 093 441,43

 

Други преки помощи — енергийни култури

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

185 062,92

370,13

184 692,79

 

Други преки помощи

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

83 561,22

7 140,83

76 420,39

 

Отделени от производството преки помощи

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

34 885 948,11

765 982,00

34 119 966,11

 

Други преки помощи

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

40 279,67

0,00

40 279,67

 

Отделени от производството преки помощи

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

14 498,34

29,00

14 469,34

 

Други преки помощи — енергийни култури

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

23,62

0,05

23,57

 

Други преки помощи

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 6,62

– 0,01

– 6,61

 

Отделени от производството преки помощи

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

40 874,57

0,00

40 874,57

 

Отделени от производството преки помощи

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 98 628,64

0,00

– 98 628,64

 

Други преки помощи — енергийни култури

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-145/15

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 6,51

0,00

– 6,51

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

95 874 998,87

3 403 472,76

92 471 526,11


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

108 593 757,23

8 410 376,24

100 183 380,99

Бюджетна позиция: 6701

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

AT

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2014

Липса на 2 основни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 677 033,31

– 677 033,31

 0,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2015

Липса на 2 основни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 763 280,20

 0,00

– 763 280,20

 

 

 

 

 

Общо AT:

EUR

– 1 440 313,51

– 677 033,31

– 763 280,20

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

BG

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място и докладването за прилагане на допустими отклонения за ЗИУ 7 и 8, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 174 830,40

– 1 875,59

– 172 954,81

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място и докладването за прилагане на допустими отклонения за ЗИУ 7 и 8, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

6,00 %

EUR

– 8 128,40

 0,00

– 8 128,40

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място и докладването за прилагане на допустими отклонения за ЗИУ 7 и 8, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

6,00 %

EUR

– 391 569,13

– 150,78

– 391 418,35

 

Кръстосано спазване

2013

Неизпълнение на задължителния процент на проверки за ЗИУ 7 и 8, пропуск при увеличаването на процента на проверките, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 21 192,88

 0,00

– 21 192,88

 

Кръстосано спазване

2015

Неизпълнение на задължителния процент на проверки за ЗИУ 7 и 8, пропуск при увеличаването на процента на проверките, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 172 970,16

– 526,34

– 1 172 443,82

 

 

 

 

 

Общо BG:

EUR

– 1 768 690,97

– 2 552,71

– 1 766 138,26

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

DE

Отделени от производството преки помощи

2013

Референтна година 2012, недопустими площи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 23 056,56

 0,00

– 23 056,56

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Референтна година 2013, недопустими площи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 23 513,46

 0,00

– 23 513,46

 

Отделени от производството преки помощи

2015

Референтна година 2014, недопустими площи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 27 314,63

 0,00

– 27 314,63

 

Отделени от производството преки помощи

2015

Референтна година 2014, възстановявания със задна дата

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 023,01

– 5 362,92

– 3 660,09

 

Нередности

2011

Небрежност във връзка с невъзстановяване на недължимо плащане

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 298,67

 0,00

– 1 298,67

 

Нередности

2013

Необосновано решение да не се търси възстановяване на суми

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 523,94

 0,00

– 4 523,94

 

Нередности

2011

Необосновано спиране на процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 46 219,07

 0,00

– 46 219,07

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 134 949,34

– 5 362,92

– 129 586,42

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

DK

Отделени от производството преки помощи

2015

ФГ 2015 — качество на СИЗП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 174 979,00

 0,00

– 174 979,00

 

Отделени от производството преки помощи

2015

ФГ 2015 — възстановявания със задна дата

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 736 162,00

 0,00

– 736 162,00

 

Отделени от производството преки помощи

2016

ФГ 2016 — проверки на място — проверка на допустимостта

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 522 366,00

 0,00

– 522 366,00

 

Отделени от производството преки помощи

2016

ФГ 2016 — проверки на място — екологично насочени площи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 54 849,00

 0,00

– 54 849,00

 

Отделени от производството преки помощи

2016

ФГ 2016 — качество на СИЗП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 174 587,00

 0,00

– 174 587,00

 

Отделени от производството преки помощи

2016

ФГ 2016 — възстановявания със задна дата

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 243 766,00

 0,00

– 1 243 766,00

 

 

 

 

 

Общо DK:

EUR

– 2 906 709,00

 0,00

– 2 906 709,00

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

ES

Отделени от производството преки помощи

2014

Референтна 2013 година Незадоволително качество на проверките на място

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 312,36

 0,00

– 9 312,36

 

Отделени от производството преки помощи

2015

Референтна 2013 година Незадоволително качество на проверките на място

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 26,35

 0,00

– 26,35

 

Кръстосано спазване

2015

Пропуски в избраната на случаен принцип част от контролната извадка във връзка с хуманното отношение към животните, референтни години 2012—2014

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 66 615,68

 0,00

– 66 615,68

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — недостатъци в анализа на риска — стълб I — референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 240 657,88

– 11 564,21

– 229 093,67

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — недостатъци в анализа на риска — лозаро-винарски сектор — референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 30,18

 0,00

– 30,18

 

Кръстосано спазване

2015

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — стълб I — референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 222 425,22

 0,00

– 222 425,22

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — лозаро-винарски сектор — референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 10 385,58

 0,00

– 10 385,58

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — лозаро-винарски сектор — референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 448,95

 0,00

– 448,95

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — късно извършване на проверките на място — недостатъци в анализа на риска — стълб I — референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 247 147,90

– 15 410,19

– 231 737,71

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски по отношение на обхвата на контролите за ЗИУ 2, ЗИУ 4 и на спазването на хуманното отношение към животните, както и при докладването за него, референтна година 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 89 033,37

 0,00

– 89 033,37

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски по отношение на обхвата на контролите за ЗИУ 2, ЗИУ 4 и на спазването на хуманното отношение към животните, както и при докладването за него, и в проверките на парцелите на място, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 316 430,95

 0,00

– 316 430,95

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Пропуски в основната проверка с изчислено финансово отражение — Каталуня

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 122 144,38

 0,00

– 122 144,38

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Пропуски в основната проверка с изчислено финансово отражение — Каталуня

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 122 144,38

 0,00

– 122 144,38

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Фиксирани плащания на помощ за разходи за персонал

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 97 958,68

– 97 958,68

 0,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Фиксирани плащания на помощ за разходи за персонал

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 112 555,18

– 91 488,65

– 21 066,53

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Недостатъчен брой проверки на място през референтна година 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 5 707,30

 0,00

– 5 707,30

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Недостатъчен брой проверки на място през референтна година 2013 за постоянните пасища

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 82 097,33

– 82 097,33

 0,00

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Липса на анализ с обратно действие по отношение на периода 2010—2012 г., референтна година 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 12 884,58

 0,00

– 12 884,58

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Липса на анализ с обратно действие по отношение на периода 2010—2012 г., референтна година 2013 (във връзка с постоянните пасища)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 19 298,48

– 19 298,48

 0,00

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Липса на анализ с обратно действие по отношение на периода 2011—2013 г., референтна година 2014

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 603,76

 0,00

– 9 603,76

 

Сертифициране

2012

Превишаване на общия таван, ФГ 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 18 356 430,10

– 287 742,17

– 18 068 687,93

 

Лозаро-винарски сектор — Популяризиране на пазарите на трети държави

2014

Извършване на административни проверки, включително кръстосани проверки, обхващащи всички заявления за подпомагане и искания за плащане (член 59 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и член 77 от Регламент (ЕО) № 555/2008)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 44 060,79

 0,00

– 44 060,79

 

Лозаро-винарски сектор — Популяризиране на пазарите на трети държави

2015

Извършване на административни проверки, включително кръстосани проверки, обхващащи всички заявления за подпомагане и искания за плащане (член 59 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и член 77 от Регламент (ЕО) № 555/2008)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 19 149,42

 0,00

– 19 149,42

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Неоснователно признати организации на производители — Каталуня

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 054 948,10

 0,00

– 1 054 948,10

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Неоснователно признати организации на производители — Каталуня

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 139 900,05

 0,00

– 1 139 900,05

 

Проверка на трансакциите

2012

Пропуски в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

0,50 %

EUR

– 798 575,83

– 35 460,70

– 763 115,13

 

Проверка на трансакциите

2013

Пропуски в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

0,50 %

EUR

– 872 653,50

 0,00

– 872 653,50

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Пропуски при основна проверка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 536 412,02

– 158 849,53

– 1 377 562,49

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Пропуски при основна проверка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 943 353,24

– 191 765,11

– 2 751 588,13

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2014

Пропуски при основна проверка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 103 864,90

– 135 618,25

– 2 968 246,65

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Пропуск при одобряването на програми — Валенсия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 27 829,89

 0,00

– 27 829,89

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Пропуск при одобряването на програми — Валенсия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 20 026,86

– 20 026,86

 0,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Пропуск при одобряването на програми — Валенсия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 27 546,54

– 27 546,54

 0,00

 

Проверка на трансакциите

2011

Пропуск в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

0,50 %

EUR

– 587 025,35

– 93 858,22

– 493 167,13

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 32 318 685,08

– 1 268 684,92

– 31 050 000,16

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

FR

Мляко — мляко в училищата

2013

Непълни административни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,78 %

EUR

– 237 587,74

 0,00

– 237 587,74

 

Мляко — мляко в училищата

2014

Непълни административни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,78 %

EUR

– 437 243,59

 0,00

– 437 243,59

 

Сертифициране

2013

Просрочени плащания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 646 948,97

 0,00

– 646 948,97

 

Сертифициране

2012

Пропуски в управлението

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 109 959,83

 0,00

– 109 959,83

 

Сертифициране

2013

Пропуски в управлението през ФГ 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 137 612,96

 0,00

– 137 612,96

 

Мляко — мляко в училищата

2014

Неприлагане на намалено плащане поради закъсняло подаване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 281 052,48

– 374 599,36

– 906 453,12

 

Мляко — мляко в училищата

2015

Неприлагане на намалено плащане поради закъсняло подаване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 846 946,00

 0,00

– 846 946,00

 

Възстановявания при износ — други

2011

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

94,00 %

EUR

– 11 000 810,21

 0,00

– 11 000 810,21

 

Възстановявания при износ — други

2012

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

94,00 %

EUR

– 52 202 377,67

 0,00

– 52 202 377,67

 

Възстановявания при износ — други

2013

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

94,00 %

EUR

– 27 340 769,48

 0,00

– 27 340 769,48

 

Възстановявания при износ — други

2011

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

83,33 %

EUR

– 3 507 120,69

 0,00

– 3 507 120,69

 

Възстановявания при износ — други

2012

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

83,33 %

EUR

– 16 247 139,77

 0,00

– 16 247 139,77

 

Възстановявания при износ — други

2013

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

83,33 %

EUR

– 10 103 631,00

 0,00

– 10 103 631,00

 

Възстановявания при износ (2014+)

2014

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

83,33 %

EUR

– 415 472,21

 0,00

– 415 472,21

 

Възстановявания при износ (2014+)

2014

Сериозни пропуски в проверките дали домашните птици за износ, за които се предоставят възстановявания при износ, за здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество

ЕКСТРАПОЛИРАНО

94,00 %

EUR

– 83 895,58

 0,00

– 83 895,58

 

 

 

 

 

 Total FR:

EUR

– 124 598 568,18

– 374 599,36

– 124 223 968,82

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GR

Кръстосано спазване

2014

Снизходителна система за санкциониране, референтна година 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 149 585,87

 0,00

– 149 585,87

 

Кръстосано спазване

2015

Снизходителна система за санкциониране, референтна година 2014

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 161 979,04

 0,00

– 161 979,04

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуск в анализа на риска, при минималните изисквания за употребата на изкуствени торове и средства за растителна защита и при ЗИУ 1, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 589 334,72

 0,00

– 589 334,72

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуск в анализа на риска, при минималните изисквания за употребата на изкуствени торове и средства за растителна защита и при ЗИУ 1, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

 5 986,07

 0,00

 5 986,07

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

– 894 913,56

 0,00

– 894 913,56

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

IT

Нередности

2009

Случай 2008000093: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 541 621,44

 0,00

– 541 621,44

 

Нередности

2009

Случай 3099: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 008 606,28

 0,00

– 1 008 606,28

 

Нередности

2009

Случай 3133: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 539 514,05

 0,00

– 539 514,05

 

Нередности

2010

Случай 3690: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 378 239,16

 0,00

– 1 378 239,16

 

Нередности

2009

Случай 8002: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 673 871,96

 0,00

– 2 673 871,96

 

Нередности

2012

Случаи 8194 и 8558: Небрежност на държавата членка при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 809 767,13

 0,00

– 1 809 767,13

 

Нередности

2009

Случай 8522: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 739 489,65

 0,00

– 739 489,65

 

Нередности

2012

Случай 8802: Забавяне при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 10 298,68

 0,00

– 10 298,68

 

Нередности

2009

Случай 9117: Забавяне при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 585 884,28

 0,00

– 585 884,28

 

Нередности

2012

Случай 9172: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 743 929,98

 0,00

– 743 929,98

 

Нередности

2010

Случай 9298: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 152 704,50

 0,00

– 152 704,50

 

Нередности

2012

Случай OLAF OF/2010/0942: Небрежност на държавата членка при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 101 410,87

 0,00

– 101 410,87

 

Нередности

2009

Случаи 11353, 11354, 11355, 14982: Небрежност на държавата членка при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 201 609,04

 0,00

– 9 201 609,04

 

Нередности

2012

Случаи 3108, 3109: Забавяне при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 541 365,89

 0,00

– 1 541 365,89

 

Нередности

2012

Случаи 8155 и 8187: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 694 447,20

 0,00

– 1 694 447,20

 

Нередности

2012

Случаи 8316 и 8859: Забавяне при процедурите по събиране на вземания и небрежност от страна на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 812 811,90

 0,00

– 6 812 811,90

 

Нередности

2012

Случаи 8433, 8434, 8435: Забавяне при процедурите по събиране на вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 8 321 237,00

 0,00

– 8 321 237,00

 

Нередности

2012

Коригирани случаи и случаи, обявени за несъбираеми, между ФГ 2010 и ФГ 2013 Корекция въз основа на небрежността при процедурите по събиране на вземания във връзка с управлението на отделни преписки

ФИКСИРАНА СТАВКА

100,00 %

EUR

– 37 925 444,68

 0,00

– 37 925 444,68

 

Сертифициране

2011

Корекция за сметка „Б“ — съдебни изземвания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 45 285,89

 0,00

– 45 285,89

 

Сертифициране

2011

Корекция за сметка „Б“: просрочени плащания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 493 670,22

 0,00

– 493 670,22

 

Нередности

2009

Неправилна класификация на случай като случай с висящо съдебно производство, като по този начин за определена сума не се прилага правилото 50/50

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 106,60

 0,00

– 1 106,60

 

Сертифициране

2007

Вземания на ЕС са записани като вземания на национално равнище

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 17 196,50

 0,00

– 17 196,50

 

Сертифициране

2008

Вземания на ЕС са записани като вземания на национално равнище

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 364 988,16

 0,00

– 364 988,16

 

Сертифициране

2009

Вземания на ЕС са записани като вземания на национално равнище

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 31 531,16

 0,00

– 31 531,16

 

Сертифициране

2010

Вземания на ЕС са записани като вземания на национално равнище

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 99 765,05

 0,00

– 99 765,05

 

Сертифициране

2011

Вземания на ЕС са записани като вземания на национално равнище

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 91 996,91

 0,00

– 91 996,91

 

Кръстосано спазване

2013

Снизходителна система за санкциониране в областта на животните, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 92 510,77

 0,00

– 92 510,77

 

Кръстосано спазване

2015

Ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 148 562,11

 0,00

– 1 148 562,11

 

Сертифициране

2007

Небрежност при управлението на възстановявания и други вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 491 218,51

 0,00

– 4 491 218,51

 

Сертифициране

2008

Небрежност при управлението на възстановявания и други вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 95 324 148,63

 0,00

– 95 324 148,63

 

Сертифициране

2009

Небрежност при управлението на възстановявания и други вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 8 235 009,37

 0,00

– 8 235 009,37

 

Сертифициране

2010

Небрежност при управлението на възстановявания и други вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 26 055 691,76

 0,00

– 26 055 691,76

 

Сертифициране

2011

Небрежност при управлението на възстановявания и други вземания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 24 026 882,28

 0,00

– 24 026 882,28

 

Кръстосано спазване

2014

Липса на проверки за един стандарт за ДЗЕС и непълна проверка за две ЗИУ, земеделски стопани без животни, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 449 776,89

 0,00

– 449 776,89

 

Нередности

2011

Случай OLAF OF/2007/0889: Нередност в резултат на небрежност на органите на държавата членка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 13 189 041,35

 0,00

– 13 189 041,35

 

Кръстосано спазване

2014

Непълна проверка на две изисквания, прилагане на секторна проверка без да се изисква документна гаранция, земеделски стопани с животни, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 237 679,39

 0,00

– 237 679,39

 

Кръстосано спазване

2015

Частична проверка на две изисквания, прилагане на секторна проверка без да се изисква документна гаранция, земеделски стопани с животни, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 240 761,35

 0,00

– 240 761,35

 

Кръстосано спазване

2016

Непълна проверка на две изисквания, прилагане на секторна проверка без да се изисква документна гаранция, земеделски стопани с животни, референтна година 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 199 521,76

 0,00

– 199 521,76

 

Кръстосано спазване

2013

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 323 958,59

– 160,12

– 3 323 798,47

 

Кръстосано спазване

2014

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 033,28

 0,00

– 7 033,28

 

Кръстосано спазване

2015

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 186,77

 0,00

– 186,77

 

Кръстосано спазване

2014

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 271 891,50

 0,00

– 3 271 891,50

 

Кръстосано спазване

2015

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 10 760,16

 0,00

– 10 760,16

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 257 232 428,65

– 160,12

– 257 232 268,53

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

PT

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Пропуски в проверките от страна на регионалните служби (DRAP) за спазване на критериите за признаване от страна на ОП: Помощ, неправомерно изплатена на ОП „Х“

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 175 573,68

 0,00

– 175 573,68

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Пропуски в проверките от страна на регионалните служби (DRAP) за спазване на критериите за признаване от страна на ОП: Помощ, неправомерно изплатена на ОП „Х“

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 252 204,60

 0,00

– 252 204,60

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Пропуски в проверките от страна на регионалните служби (DRAP) за спазване на критериите за признаване от страна на ОП: пропуски в системата за контрол, ФГ 2012 и 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 244 696,30

– 8 778,69

– 235 917,61

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Пропуски в проверките от страна на регионалните служби (DRAP) за спазване на критериите за признаване от страна на ОП: пропуски в системата за контрол, ФГ 2012 и 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 366 164,35

– 12 610,23

– 353 554,12

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2014

Пропуски в проверките от страна на регионалните служби (DRAP) за спазване на критериите за признаване от страна на ОП: пропуски в системата за контрол, ФГ 2014 и 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 631,15

 0,00

– 2 631,15

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2015

Пропуски в проверките от страна на регионалните служби (DRAP) за спазване на критериите за признаване от страна на ОП: пропуски в системата за контрол, ФГ 2014 и 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 8 500,96

 0,00

– 8 500,96

 

Сертифициране

2011

Неспазване на срокове за плащания

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 995 329,97

– 1 995 329,97

 0,00

 

Сертифициране

2011

Превишаване на таван

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 112 617,66

– 112 617,66

 0,00

 

Уравняване на сметки — финансово уравняване

2012

Превишаване на таван

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 981 955,95

– 981 955,95

 0,00

 

Уравняване на сметки — финансово уравняване

2012

Превишаване на таван, допълнителна сума, предстои да бъде приспадната

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 584 114,93

 0,00

– 584 114,93

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 4 723 789,55

– 3 111 292,50

– 1 612 497,05

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

RO

Нередности

2012

Известна грешка в резултат от съществените проверки по приложение III А

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 18 439,35

 0,00

– 18 439,35

 

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2013

ГП: право на продължаване на признаването и планове за признаване. Продължаващо спазване на критериите за признаване и плановете за признаване ФГ 2013&2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 778 261,88

 0,00

– 778 261,88

 

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2014

ГП: право на продължаване на признаването и планове за признаване. Продължаващо спазване на критериите за признаване и плановете за признаване ФГ 2013&2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 589 910,80

 0,00

– 589 910,80

 

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2015

ГП: право на продължаване на признаването и планове за признаване. Продължаващо спазване на критериите за признаване и плановете за признаване ФГ 2013&2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 346 636,03

 0,00

– 346 636,03

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

ОП: Проверки на заявления за помощ — допустимост на разходите, ФГ 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 20 646,29

 0,00

– 20 646,29

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2014

Проверки на заявления за помощ от страна на ОП — допустимост на разходите, ФГ 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 30 663,30

 0,00

– 30 663,30

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително изтегляния

2015

Проверки на заявления за помощ от страна на ОП — допустимост на разходите, ФГ 2015

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 47 987,50

 0,00

– 47 987,50

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

– 1 832 545,15

 0,00

– 1 832 545,15


Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

EUR

– 427 851 592,99

– 5 439 685,84

– 422 411 907,15

Бюджетна позиция: 6711

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

AT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.) — мерки, за които се отнася ИСАК

2015

Мярка 214: прилагане на подходяща система за налагане на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5 958,97

0,00

– 5 958,97

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.) — мерки, за които се отнася ИСАК

2015

Мярка 214 „Биологично земеделие“ — подходяща процедура по надзор

ЕКСТРАПОЛИРАНО

0,21 %

EUR

– 101 920,89

0,00

– 101 920,89

 

 

 

 

 

Общо AT:

EUR

– 107 879,86

0,00

– 107 879,86

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

BG

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2010

Корекция с фиксирана ставка от 5 % за пропуски при проверките на място, за пропуски при проверката на процедурата за обществените поръчки и за пропуски при основателността на разходите и недопустимите разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 793 872,47

– 2 793 872,47

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Корекция с фиксирана ставка от 5 % за пропуски при проверките на място, за пропуски при проверката на процедурата за обществените поръчки и за пропуски при основателността на разходите и недопустимите разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 074 263,60

– 1 074 263,60

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Корекция с фиксирана ставка от 5 % за пропуски при проверките на място, за пропуски при проверката на процедурата за обществените поръчки и за пропуски при основателността на разходите и недопустимите разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 780 941,24

– 780 941,24

0,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Корекция с фиксирана ставка от 5 % за пропуски при проверките на място, за пропуски при проверката на процедурата за обществените поръчки и за пропуски при основателността на разходите и недопустимите разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 637 751,75

0,00

– 1 637 751,75

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2014

Корекция с фиксирана ставка от 5 % за пропуски при проверките на място, за пропуски при проверката на процедурата за обществените поръчки и за пропуски при основателността на разходите и недопустимите разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 690 283,33

0,00

– 1 690 283,33

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2010

Корекция в резултат на това, че националните органи за заличили от декларацията коригирани по-рано суми

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

259 643,71

0,00

259 643,71

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Корекция в резултат на това, че националните органи за заличили от декларацията коригирани по-рано суми

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

107 839,98

0,00

107 839,98

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Корекция в резултат на това, че националните органи за заличили от декларацията коригирани по-рано суми

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

51 063,74

0,00

51 063,74

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място и докладването за прилагане на допустими отклонения за ЗИУ 7 и 8, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 27 147,64

0,00

– 27 147,64

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място и докладването за прилагане на допустими отклонения за ЗИУ 7 и 8, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

6,00 %

EUR

– 105 957,72

0,00

– 105 957,72

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2010

Екстраполирана корекция от 9 % — пропуски по отношение на основателността на разходите и недопустимите разходи

ЕКСТРАПОЛИРАНО

9,00 %

EUR

– 4 183 858,87

– 418 385,89

– 3 765 472,98

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2011

Екстраполирана корекция от 9 % — пропуски по отношение на основателността на разходите и недопустимите разходи

ЕКСТРАПОЛИРАНО

9,00 %

EUR

– 896 213,65

– 89 621,36

– 806 592,29

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Екстраполирана корекция от 9 % — пропуски по отношение на основателността на разходите и недопустимите разходи

ЕКСТРАПОЛИРАНО

9,00 %

EUR

– 556 147,52

– 55 614,76

– 500 532,76

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Екстраполирана корекция от 9 % — пропуски по отношение на основателността на разходите и недопустимите разходи

ЕКСТРАПОЛИРАНО

9,00 %

EUR

– 2 893 246,02

0,00

– 2 893 246,02

 

Кръстосано спазване

2015

Неизпълнение на задължителния процент на проверки за ЗИУ 7 и 8, пропуск при увеличаването на процента на проверките, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 350 314,96

0,00

– 350 314,96

 

 

 

 

 

Общо BG:

EUR

– 16 571 451,34

– 5 212 699,32

– 11 358 752,02

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

DE

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2014

Финансови грешки в одитираните процедури за обществените поръчки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 351 787,61

– 349 181,08

– 2 606,53

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), инвестиции — публични бенефициери

2015

Финансови грешки в одитираните процедури за обществените поръчки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 159 761,90

0,00

– 159 761,90

 

Сертифициране

2015

Финансови грешки в съвкупността от ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 511 727,53

0,00

– 511 727,53

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 1 023 277,04

– 349 181,08

– 674 095,96

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

ES

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — недостатъци в анализа на риска — стълб II — референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

2,40

0,00

2,40

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — недостатъци в анализа на риска — стълб II — референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 2 272,97

0,00

– 2 272,97

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — стълб II — референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

1,06

0,00

1,06

 

Кръстосано спазване

2015

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — непълно докладване за проверките на място — късно извършване на проверките на място — стълб II — референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 2 493,06

0,00

– 2 493,06

 

Кръстосано спазване

2013

Пропуски в обхвата и качеството на проверките на място — късно извършване на проверките на място — непълно формиране на извадки на парцели за проверките на място — недостатъци в анализа на риска — стълб II — референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 180,81

0,00

– 180,81

 

Сертифициране

2013

Съществена грешка в сметките по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 903 456,80

– 17 985,15

– 885 471,65

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 908 400,18

– 17 985,15

– 890 415,03

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

FR

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

Пропуски при проверките на основателността на разходите и на исканията за плащане, мерки 121 и 123

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 980 641,31

– 41 685,40

– 4 938 955,91

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Пропуски при проверките на основателността на разходите и на исканията за плащане, мерки 121 и 123

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 396 917,70

0,00

– 396 917,70

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), инвестиции — частни бенефициери

2015

Пропуски при проверките на основателността на разходите и на исканията за плащане при мерки 121 и 123

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 482 936,52

0,00

– 4 482 936,52

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), инвестиции — частни бенефициери

2016

Пропуски при проверките на основателността на разходите и на исканията за плащане при мерки 121 и 123

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 595 408,44

0,00

– 1 595 408,44

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), инвестиции — частни бенефициери

2015

Пропуски при проверките на основателността на разходите: Завишена корекция поради повтарящ се пропуск, мерки 121С4 и 123А

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 3 184 129,20

– 1 592 064,61

– 1 592 064,59

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), инвестиции — частни бенефициери

2016

Пропуски при проверките на основателността на разходите: Завишена корекция поради повтарящ се пропуск, мерки 121С4 и 123А

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 279 291,51

– 639 645,75

– 639 645,76

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Пропуски при проверките на основателността на разходите: Завишена корекция поради повтарящ се пропуск, мерки 121С4 и 123А

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 344 907,12

– 171 577,47

– 173 329,65

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

Пропуски при проверките на основателността на разходите: Завишена корекция поради повтарящ се пропуск, мерки 121С4 и 123А

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 2 802 935,54

– 1 404 390,37

– 1 398 545,17

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — публични бенефициери

2014

Изключване на недопустими разходи, М321

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 68 062,01

0,00

– 68 062,01

 

Сертифициране

2012

Пропуски в управлението

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 16 845 764,04

0,00

– 16 845 764,04

 

Сертифициране

2013

Пропуски в управлението през ФГ 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 10 359 335,40

0,00

– 10 359 335,40

 

 

 

 

 

Общо FR:

EUR

– 46 340 328,79

– 3 849 363,60

– 42 490 965,19

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GB

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Мярка 214 — ФГ 2014: пропуски в системата за контрол относно гъстотата на животните (при административните проверки и проверките на място)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 538 979,08

0,00

– 538 979,08

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.) — мерки, за които се отнася ИСАК

2015

Мярка 214 — ФГ 2015: пропуски в системата за контрол относно гъстотата на животните (при административните проверки и проверките на място)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 543 702,51

0,00

– 543 702,51

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2014

Мярка 221 — ФГ 2014: пропуски в проверките на критериите за допустимост

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), мерки в областта на горското стопанство

2015

Мярка 221 — ФГ 2015: пропуски в проверките на критериите за допустимост

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 12 204,00

0,00

– 12 204,00

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2014

Пропуски в една основна проверка и липса на една спомагателна проверка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 602 585,37

0,00

– 602 585,37

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2015

Пропуски в една основна проверка и липса на една спомагателна проверка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

4 026,71

0,00

4 026,71

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2016

Пропуски в една основна проверка и липса на една спомагателна проверка

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

368,09

0,00

368,09

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 1 705 280,16

0,00

– 1 705 280,16

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

GR

Кръстосано спазване

2013

Пропуск в анализа на риска, при минималните изисквания за употребата на изкуствени торове и средства за растителна защита и при ЗИУ 1, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 229 711,85

0,00

– 229 711,85

 

Кръстосано спазване

2014

Пропуск в анализа на риска, при минималните изисквания за употребата на изкуствени торове и средства за растителна защита и при ЗИУ 1, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 57 428,76

0,00

– 57 428,76

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

– 287 140,61

0,00

– 287 140,61

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

IT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Пропуски в основна проверка: „Адекватна оценка на основателността на разходите с помощта на подходяща система за оценка“ по отношение на общите разходи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 26 409,49

0,00

– 26 409,49

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

Пропуски в основна проверка: „Адекватна оценка на основателността на разходите с помощта на подходяща система за оценка“ по отношение на общите разходи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 45 475,98

0,00

– 45 475,98

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.), управление на риска

2015

Пропуски в основна проверка: „Адекватна оценка на основателността на разходите с помощта на подходяща система за оценка“ по отношение на общите разходи

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 133 118,88

0,00

– 133 118,88

 

Кръстосано спазване

2013

Снизходителна система за санкциониране в областта на животните, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 112,87

0,00

– 7 112,87

 

Кръстосано спазване

2015

Ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 175 426,91

0,00

– 175 426,91

 

Кръстосано спазване

2014

Липса на проверки за един стандарт за ДЗЕС и непълна проверка за две ЗИУ, земеделски стопани без животни, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 39 153,87

0,00

– 39 153,87

 

Кръстосано спазване

2014

Непълна проверка на две изисквания, прилагане на секторна проверка без да се изисква документна гаранция, земеделски стопани с животни, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 61 526,63

0,00

– 61 526,63

 

Кръстосано спазване

2015

Частична проверка на две изисквания, прилагане на секторна проверка без да се изисква документна гаранция, земеделски стопани с животни, референтна година 2014

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 78 725,47

0,00

– 78 725,47

 

Кръстосано спазване

2013

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 280 745,26

– 41,98

– 280 703,28

 

Кръстосано спазване

2014

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2012

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 97 287,65

0,00

– 97 287,65

 

Кръстосано спазване

2015

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2012

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 13 600,21

0,00

– 13 600,21

 

Кръстосано спазване

2014

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2013

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 203 367,80

0,00

– 203 367,80

 

Кръстосано спазване

2015

Липса на проверки за ЗИУ 1 и 5 извън зоната от „Натура 2000“, пропуск в проверките за ЗИУ 7 и ЗИУ 16, ограничен достъп до докладите за ветеринарните проверки, референтна година 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 27 839,23

0,00

– 27 839,23

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР (2014—2020 г.) — мерки, за които се отнася ИСАК

2015

Две агроекологични подмерки (214):

Непроследяване на резултатите от кръстосаните проверки във всички случаи, когато е целесъобразно, с информацията от ИСАК

ФИКСИРАНА СТАВКА

3,00 %

EUR

– 148 200,00

0,00

– 148 200,00

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 1 337 990,25

– 41,98

– 1 337 948,27

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

LT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2013

Пропуски в основни проверки: 1) Качество на проверките на място; 2) Оценка на основателността на разходите на етапа на подаване на заявления; 3) Допустимост на разходите за дейността (вноски в натура).

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 288 795,90

0,00

– 1 288 795,90

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

Пропуски в основни проверки: 1) Качество на проверките на място; 2) Оценка на основателността на разходите на етапа на подаване на заявления; 3) Допустимост на разходите за дейността (вноски в натура).

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 530 512,90

0,00

– 1 530 512,90

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2015

Пропуски в основни проверки: 1) Качество на проверките на място; 2) Оценка на основателността на разходите на етапа на подаване на заявления; 3) Допустимост на разходите за дейността (вноски в натура).

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 926 149,21

0,00

– 926 149,21

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2016

Пропуски в основни проверки: 1) Качество на проверките на място; 2) Оценка на основателността на разходите на етапа на подаване на заявления; 3) Допустимост на разходите за дейността (вноски в натура). Допустимост на разходите за дейността (вноски в натура). Период за извършване на корекциите: 16.10.2015 г. — 31.12.2015 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 462 436,92

0,00

– 462 436,92

 

 

 

 

 

Общо LT:

EUR

– 4 207 894,93

0,00

– 4 207 894,93

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

LU

Уравняване на сметки — уравняване по съответствие

2010

Неспазване на критериите за допустимост

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

 

 

 

 

 

Общо за LU:

EUR

– 1 469 939,00

0,00

– 1 469 939,00

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

MT

Сертифициране

2015

Уравняване на сметки за ФГ 2015

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

 

 

 

 

 

Общо MT:

EUR

– 131 903,31

0,00

– 131 903,31

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

NL

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

Пропуски в основни и спомагателни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 217 083,50

0,00

– 217 083,50

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2014

Пропуски в основни и спомагателни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

7,00 %

EUR

– 89 804,68

0,00

– 89 804,68

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4, LEADER (2007—2013 г.)

2015

Пропуски в основни и спомагателни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

7,00 %

EUR

– 314 873,64

0,00

– 314 873,64

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, LEADER

2016

Пропуски в основни и спомагателни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

7,00 %

EUR

– 216 895,65

0,00

– 216 895,65

 

 

 

 

 

Общо NL:

EUR

– 838 657,47

0,00

– 838 657,47

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Приспадания

Финансово отражение

RO

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2015

Проверки за изкуствени условия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 949 386,13

0,00

– 949 386,13

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Допустимост на бенефициера — проверка на уменията и проверки за изкуствени условия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 661 268,10

0,00

– 2 661 268,10

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

Допустимост на бенефициера — проверка на уменията и проверки за изкуствени условия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 648 249,31

0,00

– 648 249,31

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2012

Допустимост на разходите — спазване на таваните/интензитета на помощта

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 478 707,10

– 73 935,36

– 1 404 771,74

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007 — 2013 г.)

2013

Допустимост на разходите — спазване на таваните/интензитета на помощта

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 335 193,08

0,00

– 1 335 193,08

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, инвестиции — частни бенефициери

2014

Допустимост на разходите — спазване на таваните/интензитета на помощта

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 041 006,91

0,00

– 1 041 006,91

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2010

Възстановяване на сумата на припокриващите се корекции

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

0,00

5 907,74

– 5 907,74

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2011

Възстановяване на сумата на припокриващите се корекции

ФИКСИРАНА СТАВКА