ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 164

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
27 юни 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1133 на Съвета от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1134 на Съвета от 20 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

6

 

*

Регламент (ЕС) 2017/1135 на Комисията от 23 юни 2017 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоат и ометоат във и върху определени продукти ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1136 на Комисията от 14 юни 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Emmental de Savoie (ЗГУ)]

52

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1137 на Комисията от 26 юни 2017 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към количествата, за които се отнасят подадените за периода от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г. заявления за права за внос в рамките на тарифната квота за замразено говеждо и телешко месо, открита по силата на Регламент (ЕО) № 431/2008

54

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/1138 на Съвета от 19 юни 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на първото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака във връзка с приемането на необходимото съдържание на удостоверението, посочено в член 3, параграф 12 от конвенцията, и на насоките, посочени в член 8, параграфи 8 и 9 от конвенцията

56

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1139 на Комисията от 23 юни 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2017/247 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2017) 4450)  ( 1 )

59

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2017/1140 на Комисията от 23 юни 2017 година относно лични данни, които могат да бъдат обменяни чрез системата за ранно предупреждение и реагиране (СРПР), създадена с Решение № 1082/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, за целите на координацията на мерките за проследяване на контакти във връзка със сериозни трансгранични заплахи за здравето (нотифицирано под номер С(2017) 4197)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1133 НА СЪВЕТА

от 20 юни 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури достатъчното и непрекъснато снабдяване с някои стоки, чието производство в Съюза е недостатъчно, и да се избегнат смущенията на пазара на някои селскостопански и промишлени продукти, с Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета (1) бяха открити автономни тарифни квоти. Продуктите, обхванати от тези тарифни квоти, може да се внасят в Съюза с намалени или нулеви ставки на митата. Поради тези причини е необходимо от 1 юли 2017 г. да се открият тарифни квоти с нулева ставка на митата и с подходящ обем за още седем продукта.

(2)

В случаите, отнасящи се до пет други продукта, обемите на тарифните квоти следва да се увеличат, тъй като това е в интерес на икономическите оператори и на Съюза.

(3)

Освен това за един продукт увеличението на обема на тарифната квота следва да се прилага само за втората половина на 2017 г., а за съществуващата тарифна квота за този продукт следва да се определи крайна дата 31 декември 2017 г.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 1388/2013 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Тъй като промените по отношение на тарифните квоти за съответните продукти, предвидени в настоящия регламент, трябва да се прилагат от 1 юли 2017 г., настоящият регламент следва незабавно да влезе в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013 се изменя, както следва:

1)

редовете за тарифните квоти с поредни номера 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 и 09.2870, съдържащи се в приложение I към настоящия регламент, се вмъкват, като се следва редът на кодовете по КН, посочени във втората колона на таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1388/2013;

2)

редовете за тарифните квоти с поредни номера 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 и 09.2860 се заменят с редовете, съдържащи се в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 20 юни 2017 година.

За Съвета

Председател

H. DALLI


(1)  Регламент (ЕС) № 1388/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 7/2010 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 319).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер на квотата

Мито за квотата (%)

„09.2828

2712 20 90

 

Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло

1.7–31.12

60 000 тона

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Фуралдехид (фурфуралдехид)

1.7–31.12

5 000 тона

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Смеси с тегловно съдържание:

най-малко 60 %, но не повече от 90 % 2-хлоропропен (CAS № 557-98-2),

най-малко 8 %, но не повече от 14 % (Z)-1-хлоропропен (CAS № 16136-84-8),

най-малко 5 %, но не повече от 23 % 2-хлоропропан (CAS № 75-29-6),

не повече от 6 % 3-хлоропропен (CAS № 107-05-1),

не повече от 1 % етилхлорид (CAS № 75-00-3)

1.7–31.12

3 000 тона

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат), с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната λ = 400 nm (определена по метод ISO 13468-2)

1.7–31.12

800 тона

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Отпадъци от синтетични влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) от найлон или други полиамиди (PA6 и PA66)

1.7–31.12

5 000 тона

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

Тъкани от влакна от е-стъкло:

с тегло най-малко 20 gr/m2, но не повече от 209 g/m2,

импрегнирани със силан,

с влажност най-много 0,13 % тегловно,

с най-много 3 кухи влакна на 100 000 влакна,

за употреба при производството на плочи, рула или слоести плоскости от предварително импрегнирана стъклена тъкан (препрег) за производството на печатни платки за автомобилната промишленост (2)

1.7–31.12

3 000 km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Колело за компресор от алуминиева сплав със:

диаметър най-малко 20 mm, но не повече от 130 mm,

тегло най-малко 5 g, но не повече от 800 g

за употреба при производството на двигатели с вътрешно горене (2)

1.7–31.12

2 950 000 броя

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Бутала за системи за окачване, с диаметър най-много 55 mm, от синтерована стомана

1.7–31.12

1 000 000 броя

0 %“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Пореден номер

Код по КН

ТАРИК

Описание

Период за квотата

Размер (обем) на квотата

Мито за квотата (%)

„09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-трис[3-(Диметиламино)пропил]хексахидро-1,3,5-триазин (CAS № 15875-13-5)

1.1–31.12

600 тона

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Aцетоацетиламино)бензимидазолон (CAS № 26576-46-5)

1.1–31.12

400 тона

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Смес от полимери, съставена от поликарбонат и поли(метилметакрилат), с тегловно съдържание на поликарбонат 98,5 % или повече, под формата на пелети или гранули, със светлопропускливост 88,5 % или повече, измерена при използване на проба с дебелина 4,0 mm и дължина на вълната λ = 400 nm (определена по метод ISO 13468-2)

1.1–31.12.2017 г.

400 тона

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Алуминиева телескопична дръжка за употреба при производството на куфари и пътни чанти (2)

1.1–31.12

1 500 000 броя

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Рамка за велосипеди, изработена от въглеродни влакна и изкуствени смоли, боядисана, лакирана и/или полирана, за употреба при производството на велосипеди (2)

1.1–31.12

350 000 броя

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Предна вилка на велосипед, изработена от въглеродни влакна и изкуствени смоли, боядисана, лакирана и/или полирана, за употреба при производството на велосипеди (2)

1.1–31.12

270 000 броя

0 %“

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1134 НА СЪВЕТА

от 20 юни 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Производството в Съюза на 69 селскостопански и промишлени продукти, които към момента не са изброени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета (1), е недостатъчно или не съществува. Затова в интерес на Съюза е да суспендира изцяло автономните мита по Общата митническа тарифа (ОМТ) за тези продукти.

(2)

Необходимо е да се направят промени в условията за 71 случаи на суспендиране на автономните мита по ОМТ, понастоящем включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, за да се отчетат техническите промени в продуктите и икономическите тенденции на пазара. Класирането на някои продукти беше променено, за да се даде възможност на промишлеността да се възползва напълно от действащото суспендиране. Освен това приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде актуализирано поради необходимостта в някои случаи текстовете да бъдат съгласувани или направени по-ясни. Изменените условия се отнасят до промени в описанието на продуктите, класирането или изискванията за крайна употреба. Суспендиранията, при които се налагат изменения, следва да се заличат от списъка на суспендиранията в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013, а изменените суспендирания следва да бъдат включени в същия списък.

(3)

Съюзът вече няма интерес да поддържа суспендирането на автономните мита по ОМТ за два продукта, които понастоящем са включени в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013.

(4)

От съображения за яснота изменените с настоящия регламент текстове следва да бъдат отбелязани със звезда.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1387/2013 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Тъй като предвидените в настоящия регламент изменения в суспендиранията за съответните продукти трябва да се прилагат от 1 юли 2017 г., настоящият регламент следва незабавно да влезе в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013 се изменя, както следва:

1)

редовете за продуктите, изброени в приложение I към настоящия регламент, се вмъкват, като се следва редът на кодовете по КН, посочени в първата колона на таблицата в приложението към Регламент (ЕС) № 1387/2013;

2)

редовете за продуктите, чиито кодове по КН и по ТАРИК са посочени в приложение II към настоящия регламент, се заличават.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 20 юни 2017 година.

За Съвета

Председател

H. DALLI


(1)  Регламент (ЕС) № 1387/2013 на Съвета от 17 декември 2013 г. за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 201).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

ТАРИК

Описание

Ставка на автономното мито

Допълнителна мерна единица

Предвиждана дата за задължително преразглеждане

*ex 2818 30 00

30

Алуминиев хидроксид оксид под формата на бьомит или псевдо-бьомит (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018 г.

ex 2825 70 00

20

Молибденова киселина (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2842 10 00

40

Алуминосиликат (CAS RN 1318-02-1) със зеолитна структура на Алумофосфат-18 за производство на катализаторни препарати (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Метилов метансулфонат (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2905 22 00

20

3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-Диметилбут-3-ин-1-ил)окси]метил}бензен (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2909 30 90

25

1,2-Дифеноксиетан (CAS RN 104-66-5) под формата на прах или като воден разтвор, съдържащ тегловно най-малко 30 %, но не повече от 60 % 1,2-дифеноксиетан

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2909 60 00

40

1,4-Ди(2-трет-бутилпероксиизопропил)бензен (CAS RN 2781-00-2) или смес от изомери 1,4-Ди(2-трет-бутилпероксиизопропил)бензен и 1,3-ди(2-трет-бутилпероксиизопропил)бензен (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017 г.

ex 2912 19 00

10

Ундеканал (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2915 12 00

10

Воден разтвор, съдържащ тегловно най-малко 60 %, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2916 14 00

30

Алил метакрилат (CAS RN 96-05-9) и неговите изомери, с чистота 98 тегловни % или повече, и съдържащ:

най-малко 0,01 %, но не повече от 0,02 % алилов алкохол (CAS RN 107-18-6),

най-малко 0,01 %, но не повече от 0,1 % метакрилова киселина (CAS RN 79-41-4) и

най-малко 0,5 %, но не повече от 1 % 4-метоксифенол (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020 г.

ex 2916 39 90

33

Метилов 4′-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2916 39 90

73

(2,4-Дихлорофенил)ацетилхлорид (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Фосетил-алуминий (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Фосетил-натрий (CAS RN 39148-16-8) под формата на воден разтвор с тегловно съдържание на фосетил-натрий най-малко 35 %, но не повече от 45 %, за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-амино-2-бромо-5-флуорофенил)амино)-3-(бензилокси)пропан-2-ол 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2924 29 70

30

Натриев 4-(4-метил-3-нитробензоиламино)бензенсулфонат (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2924 29 70

50

Изопропиламинова сол на N-бензилоксикарбонил-L-трет-левцин (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2926 90 70

30

3,6-Диоксо-4,5-дихлоро-циклохекса-1,4-диен-1,2-дикарбонитрил (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2931 90 00

05

Диетилметоксиборан (CAS RN 7397-46-8), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН

0 %

31.12.2020 г.

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Дихлор-1,6-дидеокси-β-D-фруктофуранозил-4-хлор-4 деокси-α-D-галактопиранозид (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019 г.

ex 2932 99 00

13

(3-(4-Етоксибензил-4-хлорофенил)((3aS,5R,6S,6aS)-2,2-диметил-6-хидрокситетрахидрофуро[2,3-d][1,3]диоксол-5-ил)метанон (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2932 99 00

18

4-(4-Бромо-3-((тетрахидро-2H-пиран-2-илокси)метил)фенокси)бензонитрил (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 19 90

45

5-Амино-1-[4-(трифлуорометил)-2,6-дихлорофенил]-1H-пиразол-3-карбонитрил (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 19 90

55

5-Метил-1-(нафтален-2-ил)-1,2-дихидро-3H-пиразол-3-он (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 29 90

75

2,2′-Азобис[2-(2-имидазолин-2-ил)пропан]дихидрохлорид (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

10

2-Аминопиридин-4-олхидрохлорид (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

33

Метокси-5-(3-хлорофенил)-пиридин-2-карбонитрил (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

41

2-Хлоро-6-(3-флуоро-5-изобутоксифенил)никотинова киселина (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 39 99

46

Флуопиколид (ISO) (CAS RN 239110-15-7) за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Дикват дибромид (ISO) (CAS RN 85-00-7) във воден разтвор, за използване при производството на хербициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-Триметилпиролидинхидрохлорид (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2933 99 80

44

Метилов (2S,3S,4R)-3-етил-4-хидроксипиролидин-2-карбоксилат 4-метилбензенсулфонат (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 2933 99 80

53

Калиев (S)-5-(трет-бутоксикарбонил)-5-азаспиро[2,4]хептан-6-карбоксилат (CUS 0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-Триметил-1,4,7-триазациклононан (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018 г.

ex 2934 99 90

46

4-Метокси-5-(3-морфолин-4-илпропокси)-2-нитробензонитрил (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2934 99 90

47

Тридиазурон (ISO) (CAS RN 51707-55-2) за употреба при производството на пестициди (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2934 99 90

49

Цитидин 5′-(динатриев фосфат) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2934 99 90

53

4-Метокси-3-(3-морфолин-4-илпропокси)бензонитрил (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021 г.

ex 2935 90 90

30

6-Аминопиридин-2-сулфонамид (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3204 16 00

30

Препарати на основата на багрило реактивоспособно черно 5 (CAS RN 17095-24-8), с тегловно съдържание най-малко 60 %, но не повече от 75 % от това багрило, и включващи едно или повече от следните:

багрило реактивоспособно жълто 201 (CAS RN 27624-67-5),

динатриева сол на 4-амино-3-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-1-нафталенсулфоновата киселина (CAS RN 250688-43-8) или

натриева сол на 3,5-диамино-4-[[4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азо]-2-[[2-сулфо-4-[[2-(сулфоокси)етил]сулфонил]фенил]азобензоената киселина (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019 г.

ex 3204 17 00

22

Багрило C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 169 най-малко 50 %

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3204 17 00

24

Багрило C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) и препарати на негова основа с тегловно съдържание на багрило C.I. Pigment Red 57:1 най-малко 50 %

0 %

31.12.2018 г.

*ex 3215 90 70

30

Мастило за касета за еднократна употреба, с тегловно съдържание:

най-малко 1 %, но не повече от 10 % аморфен силициев диоксид или

най-малко 3,8 % багрило C.I. Solvent Black 7 в органични разтворители,

за употреба при маркиране на интегрални схеми (2)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 15 %, но не повече от 60 % съполимери на стирена и бутадиена или на стирена и изопрена, и

най-малко 10 %, но не повече от 30 % полимери на пинена или съполимери на пентадиена

разтворени във:

Етилметилкетон (CAS RN 78-93-3)

Хептан (CAS RN 142-82-5) и

Толуен (CAS RN 108-88-3) или солвент-нафта, лека алифатна (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020 г.

ex 3811 21 00

11

Диспергиращ агент и забавител на окисляването, съдържащ:

o-аминополиизобутиленфенол (CAS RN 78330-13-9),

тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла,

предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3811 21 00

19

Добавки, съдържащи:

смес на основата на полиизобутиленов сукцинимид и

тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла,

с общо алкално число повече от 40, за употреба в производството на смазочни масла (2)

0 %

31.12.2019 г.

ex 3811 29 00

75

Забавител на окисляването, съдържащ главно смес от изомери на 1-(терт-додецилтио)пропан-2-ол (CAS RN 67124-09-8), за употреба в производството на смеси от добавки за смазочни масла (2)

0 % (2)

31.12.2021 г.

ex 3811 90 00

50

Забавител на корозията, съдържащ:

полиизобутинилянтарна киселина и

тегловно над 5 %, но не повече от 20 % минерални масла

за употреба при производството на смеси от добавки за горива (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3815 90 90

40

Катализатор:

съдържащ молибденов оксид и други оксиди на метали в матрица на силициев диоксид,

под формата на кухи цилиндрични твърди тела с дължина най-малко 4 mm, но не повече от 12 mm

за употреба при производството на акрилова киселина (2)

0 %

31.12.2018 г.

ex 3824 99 92

25

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 25 %, но не повече от 50 % диетилов карбонат (CAS RN 105-58-8)

най-малко 25 %, но не повече от 50 % етиленов карбонат (CAS RN 96-49-1)

най-малко 10 %, но не повече от 20 % литиев хексафлуорофосфат (CAS RN 21324-40-3)

най-малко 5 %, но не повече от 10 % етилметилов карбонат (CAS RN 623-53-0)

най-малко 1 %, но не повече от 2 % виниленкарбонат (CAS RN 872-36-6)

най-малко 1 %, но не повече от 2 % 4-флуоро-1,3-диоксолан-2-он (CAS RN 114435-02-8)

не повече от 1 % 1,5,2,4-Диоксадитиан 2,2,4,4-тетраоксид (CAS RN 99591-74-9)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 92

27

4-Метокси-3-(3-морфолин-4-ил-пропокси)бензонитрил (CAS RN 675126-28-0) в органичен разтворител

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 92

30

Воден разтвор на цезиев формат и калиев формат с тегловно съдържание:

най-малко 1 %, но не повече от 84 % цезиев формат (CAS RN 3495-36-1)

най-малко 1 %, но не повече от 76 % калиев формат (CAS RN 590-24-1)

дори със съдържание не повече от 9 % добавки

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3824 99 92

40

Разтвор на 2-хлоро-5-(хлорометил)-пиридин (CAS RN 70258-18-3) в органичен разредител

0 %

31.12.2020 г.

*ex 3824 99 92

69

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 80 %, но не повече от 92 % бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А (CAS RN 5945-33-5)

най-малко 7 %, но не повече от 20 % олигомери на бис(дифенилфосфат) на бисфенол-А и

не повече от 1 % трифенилфосфат (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020 г.

ex 3824 99 93

45

Натриев хидроген-3-аминонафтален-1,5-дисулфонат (CAS RN 4681-22-5) с тегловно съдържание:

не повече от 20 % динатриев сулфат и

не повече от 10 % натриев хлорид

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 96

70

Смес под формата на прах, съдържаща тегловно:

най-малко 28 %, но не повече от 51 % талк (CAS RN 14807-96-6)

най-малко 30,5 %, но не повече от 48 % силициев диоксид (кварц) (CAS RN 14808-60-7)

най-малко 17 %, но не повече от 26 % алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 96

74

Смес с нестехиометричен състав:

с кристална структура,

съдържаща eлектростопен магнезиево-алуминиев шпинел и примеси на силикатни фази и алуминати, от които най-малко 75 % тегловно са съставени от фракции с размер на частиците от 1 до 3 mm, а най-много 25 % — от фракции с размер на частиците от 0 до 1 mm

0 %

31.12.2021 г.

ex 3824 99 96

80

Смес, състояща се от:

най-малко 64 %, но не повече от 74 % тегловно аморфен силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9)

най-малко 25 %, но не повече от 35 % тегловно бутанон (CAS RN 78-93-3) и

не повече от 1 % тегловно 3-(2,3-епоксипропокси)пропилтриметоксисилан (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Линеен полиетилен-1-бутен с висок индекс на стопилка и ниска плътност/LLDPE (CAS RN 25087-34-7) под формата на прах, със:

индекс на стопилка (MFR 190 °C/2,16 kg) най-малко 16 g/10 min, но не повече от 24 g/10 min и

плътност (ASTM D 1505) най-малко 0,922 g/cm3, но не повече от 0,926 g/cm3 и

температура на размекване по Vicat най-малко 94 °С

0 %

m3

31.12.2019 г.

ex 3906 90 90

53

Полиакриламиден прах със среден размер на частиците, по-малък от 2 микрона, и точка на топене, по-висока от 260 °C, с тегловно съдържание:

най-малко 75 %, но не повече от 85 % полиакриламид и

най-малко 15 %, но не повече от 25 % полиетиленгликол

0 %

31.12.2021 г.

ex 3906 90 90

63

Съполимер на (диметоксиметилсилил)пропилов метакрилат, бутилов акрилат, алилов метакрилат, метилов метакрилат и циклосилоксани (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3910 00 00

45

Диметил силоксан, полимер с крайна хидроксилна група, с вискозитет 38—45 mPa · s(CAS RN 70131-67-8)

0 %

31.12.2021 г.

ex 3910 00 00

55

Препарат с тегловно съдържание:

най-малко 55 %, но не повече от 65 % полидиметилсилоксан с крайна винилна група (CAS RN 68083-19-2),

най-малко 30 %, но не повече от 40 % диметилвинилиран и триметилиран силициев диоксид (CAS RN 68988-89-6) и

най-малко 1 %, но не повече от 5 % силициева киселина, натриева сол, продукти от реакция на препарата с триметилхлоросилан и изопропилов алкохол (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3913 90 00

30

Протеин, химически или ензимно модифициран чрез карбоксилиране и/или добавяне на фталова киселина, дори хидролизиран, със средно тегловно молекулно тегло (Mw) под 350 000

0 %

31.12.2018 г.

ex 3920 99 59

70

Тетрафлуороетиленов филм, представен на рула, със:

дебелина 50 μm,

точка на топене 260 °C и

относителна плътност 1,75 (ASTM D792)

за употреба при производството на полупроводникови прибори (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3921 13 10

10

Лист от полиуретан на пяна, с дебелина 3 mm (± 15 %) и относителна плътност най-малко 0,09435, но не повече от 0,10092

0 %

m3

31.12.2018 г.

ex 3921 19 00

50

Пореста мембрана от политетрафлуоретилен (ПТФЕ), пластифицирана с нетъкан текстил от полиестер, произведен по метода с ежектиране с високоскоростен въздушен поток

обща дебелина над 0,05 mm, но не повече от 0,20 mm,

входно налягане на водата между 5 и 200 kPa съгласно стандарт ISO 811 и

въздухопропускливост най-малко 0,08 cm3/cm2/s съгласно стандарт ISO 5636-5

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3923 10 90

10

Уплътнители за фотошаблони или полупроводникови пластини:

състоящи се от антистатични материали или смесени термопластмаси със специален електростатичен разряд и свойства за освобождаване на газове,

с непорьозна и устойчива на триене или удар повърхност,

снабдени със специално създадена задържаща система, която защитава фотошаблона или полупроводниковите пластини от повърхностни повреди или леки щети, и

със или без уплътнения,

от видовете, употребявани при фотолитографското производство или други видове производства на полупроводници за поместване на фотошаблони или полупроводникови пластини

0 %

31.12.2021 г.

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Пластмасово покритие с щипки за външно огледало за обратно виждане за моторни превозни средства

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 3926 90 97

20

Корпуси, части за корпуси, ролки, колелца за настройка, рамки, капаци и други части от акрилонитрил-бутадиен-стирен от вида, използван при производството на дистанционни управления

0 %

p/st

31.12.2019 г.

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Силиконов разделителен пръстен, с вътрешен диаметър 15,4 mm (+ 0,0 mm/-0,1 mm), от вида, използван в системите от датчици в помощ на паркирането

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 4016 99 57

10

Въздуховод за подаване на въздух към горивната уредба на двигателя, съставен най-малко от:

един гъвкав маркуч от каучук,

един пластмасов маркуч и

метални щипки,

дори и резонатор,

за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 4016 99 57

20

Каучукова броня със силиконово покритие, с дължина не повече от 1 200 mm, с най-малко пет пластмасови щипки, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Части за апарати за пречистване или филтриране на вода чрез обратна осмоза, съставени основно от пластмасови мембрани, вътрешно подсилени с тъкани или нетъкани текстилни материали, които са намотани около перфорирана тръба, поставена в пластмасов цилиндър, чиято дебелина на стената не превишава 4 mm, дори в цилиндър с дебелина на стената 5 mm или повече

0 %

31.12.2018 г.

*ex 5911 90 99

40

Кърпи за полиране от многослоен нетъкан полиестер, импрегнирани с полиуретан

0 %

31.12.2019 г.

ex 6805 30 00

10

Материал за почистване на накрайници на сонди, състоящи се от полимерна матрица, която съдържа абразивни частици върху подложка, за употреба при производството на полупроводници (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 7318 19 00

30

Биела (мотовилка) за главния спирачен цилиндър, с резба в двата края, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Рулон от ламинатно фолио от графит и мед със:

широчина най-малко 610 mm, но не повече от 620 mm и

диаметър най-малко 690 mm, но не повече от 710 mm,

за употреба при производството на литиевойонни електрически акумулаторни батерии (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Алуминиево фолио на рула:

с чистота 99,99 % тегловно,

с дебелина най-малко 0,021 mm, но не повече от 0,2 mm,

с ширина 500 mm,

с повърхностен оксиден слой с дебелина от 3 до 4 nm

и с повече от 95 % кубична текстура

0 %

31.12.2021 г.

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Лист под формата на рулон, състоящ се от ламинат от литий и манган, свързани към алуминий, със:

широчина най-малко 595 mm, но не повече от 605 mm и

диаметър най-малко 690 mm, но не повече от 710 mm,

за употреба при производството на катоди за литиевойонни акумулаторни батерии (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Алуминиева конзолна подставка за двигател със следните размери:

височина над 10 mm, но не повече от 200 mm

широчина над 10 mm, но не повече от 200 mm

дължина над 10 mm, но не повече от 200 mm,

оборудвана с най-малко два отвора за закрепване, направена от алуминиеви сплави ENAC-46100 или ENAC-42100 (въз основа на стандарта EN:1706) със следните характеристики:

вътрешна порьозност не повече от 1 mm;

външна порьозност не повече от 2 mm;

твърдост по Rockwell HRB 10 или повече

от вида, употребяван при производството на системи за окачване на двигателя в моторни превозни средства

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8108 90 30

20

Пръти, кръгли профили и тел от титаниево-алуминиева сплав, с тегловно съдържание на алуминий най-малко 1 %, но не повече от 2 %, за употреба при производството на изпускателните шумозаглушители и изпускателните тръби от подпозиции 8708 92 и 8714 10 40 (2)

0 %

31.12.2017 г.

*ex 8108 90 50

10

Титаниево-алуминиева сплав, съдържаща тегловно най-малко 1 %, но не повече от 2 % алуминий, на листа или на рула, с дебелина най-малко 0,49 mm, но не повече от 3,1 mm, с широчина най-малко 1 000 mm, но не повече от 1 254 mm, предназначена за производството на изделия от подпозиция 8714 10 (2)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 8108 90 50

35

Плочи, листове и ленти от титанова сплав

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Клавиатури от силикон или пластмаса,

със или без части от метал, пластмаса, епоксидна смола, усилена със стъклени влакна, или дърво,

дори напечатани или с повърхностна обработка,

дори с електрически проводящи елементи,

дори с клавиатурно фолио, залепено върху клавиатурата,

дори със защитно фолио,

еднослойни или многослойни

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Изпускателен колектор с елемент на спирална газова турбина на турбокомпресор със:

топлоустойчивост, не по-висока от 1 050  °C, и

с диаметър на отвора за колелото на турбината най-малко 30 mm, но не повече от 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018 г.

ex 8409 99 00

40

Пластмасов или алуминиев капак на цилиндров блок със:

датчик за положението на разпределителния вал (CMPS),

метални скоби за прикрепване към двигател, както и

две или повече уплътнения,

за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8411 99 00

65

Елемент на спирална газова турбина на турбокомпресор:

с топлоустойчивост, не по-висока от 1 050  °C, както и

с диаметър на отвора за колелото на турбината най-много 30 mm, но не повече от 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8413 30 20

30

Едноцилиндрова радиалнобутална помпа за високо налягане за бензинови двигатели с директно впръскване, със:

eксплоатационно налягане най-много 200 bar, но не повече от 350 bar,

регулиране на дебита и

предпазен изпускателен клапан,

за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

31.12.2021 г.

ex 8479 90 70

87

Горивен маркуч за бутални двигатели с вътрешно горене с датчик за температура на горивото, с най-малко два входящи и три изходящи маркуча, за употреба при производството на двигатели за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8481 80 59

20

Клапан за регулиране на налягането, за вграждане в компресори на климатични системи за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8484 20 00

10

Механични уплътнения за валове, за вграждане в роторни компресори, за употреба при производството на климатични системи за моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8501 10 99

56

Двигател за постоянен ток:

с честота на въртене не повече от 7 000 об./мин. (без товар),

с номинално напрежение 12 V (± 4 V),

с максимална мощност 13,78 W (при 3,09 A),

с определен температурен диапазон от – 40 °C до 160 °C,

със зъбен предавателен механизъм,

с механичен съединител,

с 2 електрически връзки,

с максимален въртящ момент 100 Nm

0 %

31.12.2021 г.

ex 8501 10 99

58

Двигател за постоянен ток:

с честота на въртене не повече от 6 500 об./мин. (без товар),

с номинално напрежение 12 V (± 4 V),

с максимална мощност под 20 W,

с определен температурен диапазон от – 40 °C до 160 °C,

с червячен предавателен механизъм,

с механичен съединител,

с 2 електрически връзки,

с максимален въртящ момент 75 Nm

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8501 10 99

65

Електрически изпълнителен механизъм на турбокомпресор със:

двигател за постоянен ток,

вграден предавателен механизъм,

сила (на опън) 200 N или повече при най-малко 140 °C повишена температура на околната среда,

сила (на опън) 250 N или повече във всяко положение на хода му,

ефективен ход най-малко 15 mm, но не повече от 25 mm,

със или без интерфейс за бордова диагностика

0 %

31.12.2020 г.

*ex 8504 31 80

50

Трансформатори, използвани при производството на електронни драйверни стъпала, регулатори и светодиодни светлинни източници за отрасъла за осветителна техника (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8504 40 90

25

Преобразувател за постоянен ток в постоянен ток

без корпус или

с корпус със свързващи изводи, свързващи клеми, винтови съединители, незащитени връзки, съединителни елементи, които позволяват монтиране към печатна платка чрез запояване или друга техника, или други кабелни връзки, изискващи допълнителна преработка

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8504 50 95

70

Соленоидна намотка със:

номинална мощност над 10 W, но не повече от 15 W,

изолационно съпротивление 100 MOhm или повече,

съпротивление за постоянен ток, не по-високо от 34,8 Ohm (± 10 %) при 20 °C,

номинален ток, не по-силен от 1,22 A,

номинално напрежение, не по-високо от 25 V,

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8505 11 00

65

Постоянни магнити, състоящи се от сплав от неодим, желязо и бор, дори с форма на правоъгълник, със заоблени или остри ъгли, с правоъгълно или трапецовидно сечение и със

дължина не повече от 140 mm,

ширoчина не повече от 90 mm и

дебелина не повече от 55 mm,

или във формата на извит правоъгълник (тип плоча) със

дължина не повече от 75 mm,

широчина не повече от 40 mm,

дебелина не повече от 7 mm и

с радиус на кривината, превишаващ 86 mm, но не по-голям от 241 mm,

или с форма на диск с диаметър не повече от 90 mm, дори с отвор в центъра

0 %

p/st

31.12.2018 г.

*ex 8505 11 00

75

Сектори от втулки, предназначени да станат постоянни магнити след намагнитване,

съдържащи най-малко неодим, желязо и бор,

с широчина най-малко 9,1 mm, но не повече от 10,5 mm,

с дължина най-малко 20 mm, но не повече от 30,1 mm,

от вида, употребяван в ротори за производството на горивни помпи

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8507 90 80

70

Плака от никелирано медно фолио със:

широчина 70 mm (± 5 mm),

дебелина 0,4 mm (± 0,2 mm),

дължина, не по-голяма от 55 mm,

за употреба при производството на литиевойонни електрически акумулаторни батерии (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8518 40 80

93

Мощен нискочестотен усилвател със:

изходна мощност 50 W,

работно напрежение повече от 9 V, но не повече от 16 V,

електрически импеданс не повече от 4 Ω,

чувствителност не повече от 80 dB,

в метален корпус,

за употреба при производството на моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Метален държач, метален елемент за фиксиране или вътрешен метален закрепващ елемент, за употреба при производството на телевизори, монитори и устройства за възпроизвеждане на видеозаписи (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Печатна платка за подаване на захранващото напрежение и на управляващите сигнали пряко към веригата за управление върху стъклената плоскост на течнокристален модул тип TFT

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8529 90 92

59

Течнокристални модули със:

размер на екрана по диагонала най-малко 14,5 cm, но не повече от 25,5 cm,

светодиоден подсвет,

печатна платка с EPROM (изтриваема програмируема памет само за четене), микроконтролер, времеви контролер, драйверен модул за шина LIN (Local Interconnect Network) или APIX2 (Automative Pixel Link) и други активни и пасивни елементи,

6 до 8-щифтов щепсел за захранване и 2 до 4-щифтов LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) или интерфейс APIX2,

дори в корпус,

за постоянно вграждане или окончателно монтиране в моторни превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8529 90 92

63

Течнокристален модул

с диагонал на екрана най-малко 14,5 cm, но не повече от 38,5 cm,

дори със сензорен екран,

със светодиоден подсвет,

с печатна платка с EEPROM, микроконтролер, LVDS приемник и други активни и пасивни елементи,

с щепсел за захранване и интерфейси CAN и LVDS,

със или без електронни компоненти за динамична настройка на цвета,

в корпус, със или без функции за механично, сензорно или безконтактно управление и със или без активна система за охлаждане,

пригоден за монтаж в моторни превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8529 90 92

67

Цветен течнокристален дисплей за монитори от позиция 8528 :

с диагонал на екрана най-малко 14,48 cm, но не повече от 31,24 cm,

дори със сензорен екран,

с подсвет, микроконтролер,

с контролер за локална шина CAN (Controller area network) с един или няколко интерфейса LVDS (диференциален сигнал с ниско напрежение) и с едно или няколко гнезда за CAN/захранване или с контролер APIX (Automotive Pixel Link) с интерфейс APIX,

в корпус, дори и с алуминиев топлоотвеждащ радиатор на гърба на корпуса,

без модул за обработка на сигнали,

със или без подаване на обратна информация чрез допир или със звук,

за употреба при производството на превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8536 90 95

20

Корпус за полупроводников кристал, под формата на пластмасова рамка, съдържащ оловна рамка, снабдена с контактни площадки, за напрежение, непревишаващо 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8536 90 95

92

Щанцована метална рамка с изводи

0 %

p/st

31.12.2018 г.

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Еластомерен съединител, от каучук или силикон, състоящ се от един или повече проводящи елемента

0 %

p/st

31.12.2018 г.

ex 8537 10 98

65

Лостов превключвател за модул за управление под волана:

с един или няколко електрически превключвателя с едно или няколко положения (под формата на бутони, задействани чрез натискане, въртящи се превключватели или други),

оборудван или не с печатни платки и електрически кабели,

за напрежение най-малко 9 V, но не повече от 16 V,

от вида, употребяван при производството на моторни превозни средства от глава 87

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8537 10 98

75

Блок за управление за безключов достъп и пускане на двигателя на моторно превозно средство, с електрическа комутационна система, в пластмасов корпус, за напрежение 12 V, дори със:

антена,

съединител,

метален държач,

за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8537 10 98

92

Сензорен екран, състоящ се от проводяща решетка, положена между две плочи от пластмаса или стъкло, с електрически проводници и съединители

0 %

p/st

31.12.2018 г.

ex 8538 90 99

60

Предно контролно табло под формата на пластмасова кутия, със световоди, с въртящи се превключватели, пневматични превключватели и превключватели от тип бутон или други видове превключватели, без електрически компоненти, от вида, употребяван в арматурните табла на моторни превозни средства от глава 87

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8543 70 90

15

Слоесто електрохроматично покритие, състоящо се от:

два външни слоя полиестер,

междинен слой акрилов полимер и силиций и

две електрически съединителни клеми

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8543 70 90

33

Високочестотен усилвател, състоящ се от една или повече интегрални схеми и един или повече кондензатори за повърхностен монтаж, със или без интегрирани пасивни елементи (IPD), върху метален фланец в корпус

0 %

31.12.2021 г.

ex 8544 42 90

80

12-жилен свързващ кабел с два съединителя

за напрежение 5 V,

с дължина не повече от 300 mm

за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Пластмасово покритие за запълване на пространството между фаровете за мъгла и бронята, със или без хромирана ивица, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Задвижвано от двигател устройство за задействане на спирачки:

с номинално напрежение 13,5 V (± 0,5V) и

механизъм със сачмено-винтова двойка за управление на налягането на спирачната течност в главния цилиндър,

за употреба при производството на електрически моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Тяло на дискова спирачка в изпълнение BIR („Ball in Ramp“) или EPB („Electronic Parking Brake“), или само с хидравлична функция, съдържащо функционални и монтажни отвори и водещи прорези, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Барабанна ръчна спирачка:

действаща в диска на работната спирачка,

с диаметър най-малко 170 mm, но не повече от 195 mm

за употреба при производството на моторни превозни средства (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Спирачни накладки от органични вещества без азбест (NAO) със закрепен към подложката на накладката фрикционен материал, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Спирачен апарат от сферографитен чугун за дискови спирачки, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Автоматична хидродинамична предавателна кутия

с хидравличен преобразувател на въртящия момент,

без разпределителна кутия и карданен вал,

дори и с преден диференциал,

за употреба при производството на моторни превозни средства от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Страничен вал на автомобилна ос, снабден с карданен шарнир с еднакви ъглови скорости, от всяка страна, от вида, употребяван при производството на стоки от код по КН 8703

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Предавателен вал в подсилена с въглеродни влакна пластмаса, представляващ единен детайл без никакви свръзки по средата

с дължина най-малко 1 m, но не повече от 2 m,

с тегло най-малко 6 кг, но не повече от 9 кг

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Предавателна кутия (трансмисия) с един вход и два изхода, разположена в корпус от лят алуминий, с общи размери 273 mm (ширина) × 131 mm (височина) × 187 mm (дължина), състояща се най-малко от следното:

два електромагнитни еднопосочни съединителя, които работят в противоположни посоки,

входящ вал с външен диаметър 24 mm (± 1 mm), завършващ с шлиц с 22 зъба, и

коаксиална изходяща втулка в вътрешен диаметър 22 mm (± 1 mm), завършваща с шлиц с 22 зъба,

за употреба при производството на превозни средства с висока проходимост или на превозни средства със специално предназначение (2)

0 %

31.12.2021 г.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Горен тампон за окачване, състоящ се от:

метално легло с три монтажни болта, и

гумен тампон

от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Заден носач с предпазен пластмасов етикет, оборудван с две метални легла със запресовани гумени заглушаващи тампони, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Заден носач, оборудван със сферичен шарнир и метално легло със запресован гумен шумоизолиращ тампон, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

ex 8708 80 99

10

Стабилизатор за предна ос, оборудван със сферични шарнири в двата края, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Алуминиев охладител, използващ сгъстен въздух, рифелован, от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Входящ или изходящ въздушен резервоар от алуминиева сплав, произведен съгласно стандарт EN AC 42100, със:

равнинност на изолационната площ не повече от 0,1 mm,

допустимо количество частици 0,3 mg на резервоар,

разстояние между порите 2 mm или повече,

размер на порите не повече от 0,4 mm, и

не повече от 3 пори, по-широки от 0,2mm

от вида, употребяван в топлообменници за охладителни системи за автомобили

0 %

p/st

31.12.2020 г.

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Кормилен механизъм със зъбна рейка в алуминиева кутия с хомокинетични шарнири от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2019 г.

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Въздушна възглавница за пътуващия отпред пътник, състояща се от:

метален кожух с най-малко шест монтажни скоби,

вградена предпазна възглавница,

патрон, пълен с газ под налягане

от вида, употребяван при производството на стоки от глава 87

0 %

p/st

31.12.2020 г.

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Държач за преден радиатор, със или без каучукови тампони, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Поддържаща конзола от желязо или стомана, с отвори за монтаж, дори с гайки за стягане, за прикрепване на предавателната кутия към каросерията на автомобила, за употреба при производството на стоки от глава 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021 г.

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Предни вилки, с изключение на нетелескопичните предни вилки, направени изцяло от стомана, за употреба при производството на велосипеди (2)

0 %

31.12.2018 г.

*ex 9013 80 90

20

Електронно полупроводниково микроогледало в корпус, подходящ за напълно автоматизиран монтаж на печатни платки, представляващо комбинация най-малко от:

една или повече специфични за приложението монолитни интегрални схеми (ASIC),

едно или повече електромеханични микроогледала (MEMS), изработени по полупроводникова технология, с механични елементи, подредени в триизмерни структури върху полупроводниковия материал

от вида, употребяван за вграждане в продукти от глави 84–90 и 95

0 %

p/st

31.12.2019 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Код по КН

ТАРИК

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 164/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1135 НА КОМИСИЯТА

от 23 юни 2017 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоат и ометоат във и върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) и член 49, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за диметоат (сума от диметоат и ометоат, изразена като диметоат) са определени в приложение II и в част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005.

(2)

На 22 април 2016 г. Франция уведоми Комисията за спешна мярка, предприета на национално равнище в съответствие с член 54 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2) за преустановяване на вноса и пускането на пазара във Франция на пресни череши от други държави — членки на Европейския съюз, или от трети страни, където е разрешено използването на продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество диметоат, при третирането на черешови дръвчета. В съответствие с член 54, параграф 2 от същия регламент, на 28 април 2016 г. на заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите беше договорено, че следва да се даде приоритет на преразглеждането на МДГОВ с цел да се определят нови МДГОВ въз основа на научния преглед, извършен от Европейския орган за безопасност на храните, наричан по-долу „Органът“. Поради това в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 396/2005 Комисията поиска от Органа да извърши приоритетно преразглеждане на съществуващите МДГОВ за диметоат и ометоат. Органът предостави обосновано становище на 28 ноември 2016 г. (3)

(3)

Органът предложи да се измени определението на пестицидния остатък „сума от диметоат и ометоат, изразена като диметоат“ на отделни определения за пестицидните остатъци „диметоат“ и „ометоат“ и стигна до заключението, че МДГОВ за пъпеши и захарно цвекло (корени) могат да предизвикат загриженост във връзка със защитата на потребителите. Поради това Органът препоръча намаляване на съществуващите МДГОВ за тези стоки. Органът стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за дълголистна цикория няма налична информация и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Поради това МДГОВ за този продукт следва да бъдат определени така, че стойностите им да бъдат равни на конкретната граница на определяне. Органът стигна до заключението, че по отношение на МДГОВ за китайско зеле няма налична информация за добри селскостопански практики, които да са безопасни за потребителите, и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Поради това МДГОВ за този продукт следва да бъдат определени така, че стойностите им да бъдат равни на конкретната граница на определяне. Заключението на Органа е, че по отношение на МДГОВ за грейпфрути, портокали, лимони, сладки лимони, мандарини, череши, трапезни маслини, червено цвекло, моркови, целина с едри глави, хрян, пащърнак, магданоз на грудки, репички, козя брада, жълта ряпа, репи, чесън, лук, шалот, пресен лук, домати, патладжани, тикви, дини, броколи, карфиол, брюкселско зеле, зеле, маруля, аспержи, грах, маслини за производство на масло, зърна от ечемик, зърна от овес, зърна от ръж, зърна от пшеница, захарно цвекло (корени) и корени от цикория липсва част от информацията и е необходим по-задълбочен анализ от страна на лицата, отговарящи за управлението на риска. Тъй като не съществува риск за потребителите, МДГОВ за тези продукти следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 с настоящите им стойности или със стойностите, установени от Органа. Тези МДГОВ ще бъдат преразгледани; при това преразглеждане ще се вземе предвид информацията, налична в периода от две години след датата на публикуване на настоящия регламент.

(4)

Комисията проведе консултации с референтните лаборатории на Европейския съюз за остатъци от пестициди относно нуждата да се адаптират някои от границите на определяне. Лабораториите заключиха, че промените в техническо отношение изискват определяне на специални граници на определяне за някои стоки.

(5)

Въз основа на обоснованото становище на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(6)

В рамките на Световната търговска организация бяха проведени консултации с търговските партньори на Съюза относно новите МДГОВ и техните становища бяха взети под внимание.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(8)

С цел да се позволи нормално пускане на пазара, преработване и потребление на продуктите, в настоящия регламент следва да се предвидят преходни разпоредби за продуктите, които са били произведени преди изменението на МДГОВ и за които информацията показва, че се поддържа високо равнище на защита на потребителите. Тъй като не може да бъде изключен риск за потребителите при настоящата МДГОВ, стойностите за диметоат и ометоат от 0,01 mg/kg при пъпеши следва да се прилагат за всички продукти, считано от датата на прилагане на настоящия регламент.

(9)

Следва да се предвиди разумен срок преди прилагането на изменените МДГОВ, така че да се позволи на държавите членки, трети държави и стопанските субекти в областта на храните да се подготвят за спазването на новите изисквания, които ще произлязат от изменението на МДГОВ.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

По отношение на активното вещество диметоат във и върху всички продукти с изключение на пъпеши Регламент (ЕО) № 396/2005, във вида му преди изменението с настоящия регламент, продължава да се прилага по отношение на продукти, произведени до 17 януари 2018 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 17 януари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(3)  Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (ЕС) № 396/2005 (Обосновано становище за приоритетното преразглеждане на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за диметоат и ометоат в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016 г.; 14(11):4647, 50 стр.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II колоната за диметоат се заменя със следното:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Диметоат

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01  (*1)

0110010

Грейпфрути

(+)

0110020

Портокали

(+)

0110030

Лимони

(+)

0110040

Сладки лимони

(+)

0110050

Мандарини

(+)

0110990

Други

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*1)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други

 

0130000

Семкови плодове

0,01  (*1)

0130010

Ябълки

 

0130020

Круши

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмули

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

Други

 

0140000

Костилкови плодове

 

0140010

Кайсии

0,01  (*1)

0140020

Череши (сладки)

0,02 (+)

0140030

Праскови

0,01  (*1)

0140040

Сливи

0,01  (*1)

0140990

Други

0,01  (*1)

0150000

Ягодоплодни култури

0,01  (*1)

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други

 

0160000

Смесени плодове

 

0161000

a)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

0,01  (*1)

0161020

Смокини

0,01  (*1)

0161030

Трапезни маслини

3 (+)

0161040

Кумквати

0,01  (*1)

0161050

Карамболи

0,01  (*1)

0161060

Райска ябълка

0,01  (*1)

0161070

Ямболан/явайска слива

0,01  (*1)

0161990

Други

0,01  (*1)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01  (*1)

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

0,01  (*1)

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0211000

а)

картофи

0,01  (*1)

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,01  (*1)

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

0,01  (*1) (+)

0213020

Моркови

0,03 (+)

0213030

Целина с едри глави

0,03 (+)

0213040

Хрян

0,03 (+)

0213050

Земна ябълка

0,01  (*1)

0213060

Пащърнак

0,03 (+)

0213070

Магданоз на грудки

0,03 (+)

0213080

Репички

0,03 (+)

0213090

Козя брада

0,03 (+)

0213100

Жълта ряпа/брюква

0,03 (+)

0213110

Репи

0,03 (+)

0213990

Други

0,01  (*1)

0220000

Луковични зеленчуци

 

0220010

Чесън

0,01  (*1) (+)

0220020

Лук

0,01  (*1) (+)

0220030

Шалот/дребен лук

0,01  (*1) (+)

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

2 (+)

0220990

Други

0,01  (*1)

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*1)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

0231010

Домати

(+)

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

(+)

0231040

Бамя

 

0231990

Други

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

(+)

0233030

Дини

(+)

0233990

Други

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

 

0241000

а)

цветно зеле

0,02

0241010

Броколи

(+)

0241020

Карфиол

(+)

0241990

Други

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

0,1 (+)

0242020

Зеле

0,01  (*1) (+)

0242990

Други

0,01  (*1)

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

0,01  (*1)

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други

 

0244000

г)

алабаш

0,01  (*1)

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*1)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

(+)

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

0251990

Други

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*1)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*1)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*1)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*1)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,02 (*1)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други

 

0260000

Бобови

0,01  (*1)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*1)

0270010

Аспержи

(+)

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*1)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*1)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*1)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

(+)

0300040

Лупина

 

0300990

Други

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0401000

Маслодайни семена

0,01  (*1)

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

3 (+)

0402020

Ядки от маслодайна палма

0,01  (*1)

0402030

Плодове от маслодайна палма

0,01  (*1)

0402040

Капок (растителен пух)

0,01  (*1)

0402990

Други

0,01  (*1)

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0500010

Ечемик

0,02  (*1) (+)

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01  (*1)

0500030

Царевица

0,01  (*1)

0500040

Просо

0,01  (*1)

0500050

Овес

0,02  (*1) (+)

0500060

Ориз

0,01  (*1)

0500070

Ръж

0,02 (+)

0500080

Сорго

0,01  (*1)

0500090

Пшеница

0,05 (+)

0500990

Други

0,01  (*1)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

 

0610000

Чай

0,05 (*1)

0620000

Кафе на зърна

0,05 (*1)

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

0,05  (*1)

0631020

Хибискус

0,05  (*1)

0631030

Роза

0,1 (+)

0631040

Жасмин

0,05  (*1)

0631050

Липа

0,05  (*1)

0631990

Други

0,05  (*1)

0632000

б)

листа и стръкове

0,05  (*1)

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други

 

0633000

в)

корени

0,05  (*1)

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други

 

0639000

г)

всички останали части на растението

0,05 (*1)

0640000

Какао на зърна

0,05 (*1)

0650000

Рожкови

0,05 (*1)

0700000

ХМЕЛ

0,05 (*1)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

5

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,5

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05 (*1)

0830010

Канела

 

0830990

Други

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,1

0840020

Джинджифил

0,1

0840030

Куркума

0,1

0840040

Хрян

(+)

0840990

Други

0,1

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05 (*1)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05 (*1)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05 (*1)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 

0900010

Захарно цвекло (корени)

0,01  (*1) (+)

0900020

Захарна тръстика

0,01  (*1)

0900030

Корени от цикория

0,03 (+)

0900990

Други

0,01  (*1)

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Тъкани от

 

1011000

а)

свине

 

1011010

Мускули

 

1011020

Мастна тъкан

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбреци

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

 

1012020

Мастна тъкан

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбреци

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1012990

Други

 

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

 

1013020

Мастна тъкан

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбреци

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1013990

Други

 

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

 

1014020

Мастна тъкан

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбреци

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1014990

Други

 

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

 

1015020

Мастна тъкан

 

1015030

Черен дроб

 

1015040

Бъбреци

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1015990

Други

 

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

 

1016020

Мастна тъкан

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

 

1017020

Мастна тъкан

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбреци

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1017990

Други

 

1020000

Мляко

 

1020010

Едър рогат добитък

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

Птичи яйца

 

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

 

1050000

Земноводни и влечуги

 

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

 

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

 

2)

В приложение II се добавя следната колона за ометоат:

„Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Kодов номер

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (2)

Ометоат

(1)

(2)

(3)

0100000

ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ; ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

 

0110000

Цитрусови плодове

0,01  (*2)

0110010

Грейпфрути

(+)

0110020

Портокали

(+)

0110030

Лимони

(+)

0110040

Сладки лимони

(+)

0110050

Мандарини

(+)

0110990

Други

 

0120000

Черупкови плодове

0,01  (*2)

0120010

Бадеми

 

0120020

Бразилски орехи

 

0120030

Кашу

 

0120040

Кестени

 

0120050

Кокосови орехи

 

0120060

Лешници

 

0120070

Орехи макадамия

 

0120080

Пеканови орехи

 

0120090

Ядки от пиния

 

0120100

Шамфъстък

 

0120110

Орехи

 

0120990

Други

 

0130000

Семкови плодове

0,01  (*2)

0130010

Ябълки

 

0130020

Круши

 

0130030

Дюли

 

0130040

Мушмули

 

0130050

Японско нефле/японски мушмули

 

0130990

Други

 

0140000

Костилкови плодове

 

0140010

Кайсии

0,01  (*2)

0140020

Череши (сладки)

0,2 (+)

0140030

Праскови

0,01  (*2)

0140040

Сливи

0,01  (*2)

0140990

Други

0,01  (*2)

0150000

Ягодоплодни култури

0,01  (*2)

0151000

а)

грозде

 

0151010

Трапезно грозде

 

0151020

Винено грозде

 

0152000

б)

ягоди

 

0153000

в)

храстови

 

0153010

Къпини

 

0153020

Полски къпини

 

0153030

Малини (червени и жълти)

 

0153990

Други

 

0154000

г)

други малки плодове и ягодоплодни култури

 

0154010

Боровинки

 

0154020

Червени боровинки

 

0154030

Френско грозде (черно, червено и бяло)

 

0154040

Цариградско грозде (зелено, червено и жълто)

 

0154050

Шипки

 

0154060

Черници (черни и бели)

 

0154070

Азаролски глог/средиземноморски мушмули

 

0154080

Плодове от черен бъз

 

0154990

Други

 

0160000

Смесени плодове

 

0161000

a)

с ядлива кора

 

0161010

Фурми

0,01  (*2)

0161020

Смокини

0,01  (*2)

0161030

Трапезни маслини

1,5 (+)

0161040

Кумквати

0,01  (*2)

0161050

Карамболи

0,01  (*2)

0161060

Райска ябълка

0,01  (*2)

0161070

Ямболан/явайска слива

0,01  (*2)

0161990

Други

0,01  (*2)

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

0,01  (*2)

0162010

Киви (зелено, червено, жълто)

 

0162020

Личи

 

0162030

Пасионфрут/маракуя

 

0162040

Бодливи круши/кактусови плодове

 

0162050

Звездни ябълки

 

0162060

Виржинска хурма

 

0162990

Други

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

0,01  (*2)

0163010

Авокадо

 

0163020

Банани

 

0163030

Манго

 

0163040

Папая

 

0163050

Нарове

 

0163060

Черимоя

 

0163070

Гуава

 

0163080

Ананаси

 

0163090

Плодове от хлебно дърво

 

0163100

Дуриан

 

0163110

Бодлива анона

 

0163990

Други

 

0200000

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ или ЗАМРАЗЕНИ

 

0210000

Кореноплодни и грудкови

 

0211000

а)

картофи

0,01  (*2)

0212000

б)

тропични кореноплодни и грудкови зеленчуци

0,01  (*2)

0212010

Корени от маниока

 

0212020

Сладки картофи

 

0212030

Игнами/индийски картофи

 

0212040

Корени от арарут

 

0212990

Други

 

0213000

в)

други кореноплодни и грудкови зеленчуци, с изключение на захарно цвекло

 

0213010

Червено цвекло

0,01  (*2) (+)

0213020

Моркови

0,02 (+)

0213030

Целина с едри глави

0,02 (+)

0213040

Хрян

0,02 (+)

0213050

Земна ябълка

0,01  (*2)

0213060

Пащърнак

0,02 (+)

0213070

Магданоз на грудки

0,02 (+)

0213080

Репички

0,02 (+)

0213090

Козя брада

0,02 (+)

0213100

Жълта ряпа/брюква

0,02 (+)

0213110

Репи

0,02 (+)

0213990

Други

0,01  (*2)

0220000

Луковични зеленчуци

 

0220010

Чесън

0,01  (*2) (+)

0220020

Лук

0,01  (*2) (+)

0220030

Шалот/дребен лук

0,01  (*2) (+)

0220040

Пресен/зелен лук и пясъчен/зимен лук (батун)

0,2 (+)

0220990

Други

0,01  (*2)

0230000

Плодни зеленчуци

0,01  (*2)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

0231010

Домати

(+)

0231020

Сладки пиперки

 

0231030

Патладжани

(+)

0231040

Бамя

 

0231990

Други

 

0232000

б)

тиквови с ядлива кора

 

0232010

Краставици

 

0232020

Корнишони

 

0232030

Тиквички

 

0232990

Други

 

0233000

в)

кратункови растения с неядлива кора

 

0233010

Пъпеши

 

0233020

Тикви

(+)

0233030

Дини

(+)

0233990

Други

 

0234000

г)

сладка царевица

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

 

0240000

Зеленчуци от вида Brassica (с изключение на корени от тях и на бейби култури от същия род)

0,01  (*2)

0241000

а)

цветно зеле

 

0241010

Броколи

(+)

0241020

Карфиол

(+)

0241990

Други

 

0242000

б)

растения от вида Brassica на глави

 

0242010

Брюкселско зеле

(+)

0242020

Зеле

(+)

0242990

Други

 

0243000

в)

листни растения от вида Brassica

 

0243010

Китайско зеле

 

0243020

Къдраво зеле

 

0243990

Други

 

0244000

г)

алабаш

 

0250000

Листни зеленчуци, тревисти растения и ядливи цветя

 

0251000

а)

марули и салатни растения

0,01  (*2)

0251010

Полска салата/кълнова салата

 

0251020

Маруля

(+)

0251030

Къдрава листна ендивия/широколистна ендивия

 

0251040

Кресон и други кълнове

 

0251050

Земен кресон

 

0251060

Рукола

 

0251070

Червен синап

 

0251080

Бейби култури ( в т.ч. растения от вида Brassica)

 

0251990

Други

 

0252000

б)

спанак и подобни листни зеленчуци

0,01  (*2)

0252010

Спанак

 

0252020

Тученица

 

0252030

Листно цвекло/салатно цвекло

 

0252990

Други

 

0253000

в)

лозови листа и подобни видове

0,01  (*2)

0254000

г)

воден кресон

0,01  (*2)

0255000

д)

дълголистна цикория/италианска цикория/индустриална цикория

0,01  (*2)

0256000

е)

подправки и ядливи цветя

0,02  (*2)

0256010

Кервел

 

0256020

Сибирски лук/лук резанец/салатен лук

 

0256030

Листа целина

 

0256040

Магданоз

 

0256050

Градински чай

 

0256060

Розмарин

 

0256070

Мащерка

 

0256080

Босилек и ядливи цветя

 

0256090

Дафинов лист

 

0256100

Градински пелин

 

0256990

Други

 

0260000

Бобови

0,01  (*2)

0260010

Фасул (с шушулки)

 

0260020

Фасул (без шушулки)

 

0260030

Грах (с шушулки)

 

0260040

Грах (без шушулки)

 

0260050

Леща

 

0260990

Други

 

0270000

Стъблени зеленчуци

0,01  (*2)

0270010

Аспержи

(+)

0270020

Артишок

 

0270030

Целина

 

0270040

Резене

 

0270050

Артишок/ангинарии/кардун

 

0270060

Праз

 

0270070

Ревен

 

0270080

Бамбукови филизи

 

0270090

Сърцевини от палмово дърво

 

0270990

Други

 

0280000

Гъби, мъхове и лишеи

0,01  (*2)

0280010

Култивирани гъби

 

0280020

Диворастящи гъби

 

0280990

Мъхове и лишеи

 

0290000

Водорасли и прокариотни организми

0,01  (*2)

0300000

ВАРИВА

0,01  (*2)

0300010

Фасул

 

0300020

Леща

 

0300030

Грах

(+)

0300040

Лупина

 

0300990

Други

 

0400000

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0401000

Маслодайни семена

0,01  (*2)

0401010

Ленено семе

 

0401020

Фъстъци

 

0401030

Маково семе

 

0401040

Сусамово семе

 

0401050

Слънчогледово семе

 

0401060

Семена от рапица

 

0401070

Соя

 

0401080

Семена от синап

 

0401090

Семена от памук

 

0401100

Тиквено семе

 

0401110

Семена от картам/шафранка

 

0401120

Семена от пореч

 

0401130

Камелина

 

0401140

Конопено семе

 

0401150

Рициново семе

 

0401990

Други

 

0402000

Маслодайни плодове

 

0402010

Маслини за производство на масло

1,5 (+)

0402020

Ядки от маслодайна палма

0,01  (*2)

0402030

Плодове от маслодайна палма

0,01  (*2)

0402040

Капок (растителен пух)

0,01  (*2)

0402990

Други

0,01  (*2)

0500000

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

 

0500010

Ечемик

0,02  (*2) (+)

0500020

Елда и други псевдозърнени култури

0,01  (*2)

0500030

Царевица

0,01  (*2)

0500040

Просо

0,01  (*2)

0500050

Овес

0,02  (*2) (+)

0500060

Ориз

0,01  (*2)

0500070

Ръж

0,01  (*2) (+)

0500080

Сорго

0,01  (*2)

0500090

Пшеница

0,01  (*2) (+)

0500990

Други

0,01  (*2)

0600000

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ, КАКАО И РАСТЕНИЯ ОТ СЕМЕЙСТВО РОЖКОВИ

0,05  (*2)

0610000

Чай

 

0620000

Кафе на зърна

 

0630000

Билкови настойки от

 

0631000

а)

цветове

 

0631010

Лайка

 

0631020

Хибискус

 

0631030

Роза

 

0631040

Жасмин

 

0631050

Липа

 

0631990

Други

 

0632000

б)

листа и стръкове

 

0632010

Ягодови листа

 

0632020

Ройбос

 

0632030

Мате

 

0632990

Други

 

0633000

в)

корени

 

0633010

Валериан

 

0633020

Женшен

 

0633990

Други

 

0639000

г)

всички останали части на растението

 

0640000

Какао на зърна

 

0650000

Рожкови

 

0700000

ХМЕЛ

0,05  (*2)

0800000

ПОДПРАВКИ

 

0810000

Подправки на семена

0,05  (*2)

0810010

Анасон

 

0810020

Черен кимион

 

0810030

Целина

 

0810040

Кориандър

 

0810050

Кимион

 

0810060

Копър

 

0810070

Резене

 

0810080

Сминдух

 

0810090

Индийско орехче

 

0810990

Други

 

0820000

Подправки, които представляват плодове на растения

0,05  (*2)

0820010

Бахар/пимента

 

0820020

Съчуански/анасонов/японски пипер

 

0820030

Ким

 

0820040

Кардамон

 

0820050

Хвойна

 

0820060

Зърна от пипер (черен, зелен и бял)

 

0820070

Ванилия

 

0820080

Тамаринд

 

0820990

Други

 

0830000

Подправки, които се получават от кората на растения

0,05  (*2)

0830010

Канела

 

0830990

Други

 

0840000

Подправки, които представляват корени и коренища

 

0840010

Сладък корен/гол сладник

0,05  (*2)

0840020

Джинджифил

0,05  (*2)

0840030

Куркума

0,05  (*2)

0840040

Хрян

(+)

0840990

Други

0,05  (*2)

0850000

Подправки, които представляват пъпки

0,05  (*2)

0850010

Карамфил

 

0850020

Каперси

 

0850990

Други

 

0860000

Поправки, които представляват плодници на растителни цветове

0,05  (*2)

0860010

Жълт минзухар

 

0860990

Други

 

0870000

Подправки, които представляват обвивки

0,05  (*2)

0870010

Обвивка на индийско орехче

 

0870990

Други

 

0900000

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 

0900010

Захарно цвекло (корени)

0,01  (*2) (+)

0900020

Захарна тръстика

0,01  (*2)

0900030

Корени от цикория

0,02 (+)

0900990

Други

0,01  (*2)

1000000

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

1010000

Тъкани от

 

1011000

а)

свине

 

1011010

Мускули

 

1011020

Мастна тъкан

 

1011030

Черен дроб

 

1011040

Бъбреци

 

1011050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1011990

Други

 

1012000

б)

говеда

 

1012010

Мускули

 

1012020

Мастна тъкан

 

1012030

Черен дроб

 

1012040

Бъбреци

 

1012050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1012990

Други

 

1013000

в)

овце

 

1013010

Мускули

 

1013020

Мастна тъкан

 

1013030

Черен дроб

 

1013040

Бъбреци

 

1013050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1013990

Други

 

1014000

г)

кози

 

1014010

Мускули

 

1014020

Мастна тъкан

 

1014030

Черен дроб

 

1014040

Бъбреци

 

1014050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1014990

Други

 

1015000

д)

еднокопитни

 

1015010

Мускули

 

1015020

Мастна тъкан

 

1015030

Черен дроб

 

1015040

Бъбреци

 

1015050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1015990

Други

 

1016000

е)

домашни птици

 

1016010

Мускули

 

1016020

Мастна тъкан

 

1016030

Черен дроб

 

1016040

Бъбреци

 

1016050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1016990

Други

 

1017000

ж)

други отглеждани в стопанства сухоземни животни

 

1017010

Мускули

 

1017020

Мастна тъкан

 

1017030

Черен дроб

 

1017040

Бъбреци

 

1017050

Карантия, годна за консумация (различна от черен дроб и бъбреци)

 

1017990

Други

 

1020000

Мляко

 

1020010

Едър рогат добитък

 

1020020

Овце

 

1020030

Кози

 

1020040

Коне

 

1020990

Други

 

1030000

Птичи яйца

 

1030010

Кокоши

 

1030020

Пачи

 

1030030

Гъши

 

1030040

Пъдпъдъчи

 

1030990

Други

 

1040000

Мед и други пчелни продукти

 

1050000

Земноводни и влечуги

 

1060000

Сухоземни безгръбначни животни

 

1070000

Диви сухоземни гръбначни животни

 

3)

В приложение III, част Б колоната за диметоат се заличава.


(*1)  Показва долната граница на аналитично определяне.

(**)

Комбинация пестицид — код, за която се прилага МДГОВ, както е посочено в приложение III, част Б.

Диметоат

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсва част от информацията за токсикологичните данни за метаболитите в растения. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 27 юни 2019 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0110010

Грейпфрути

0110020

Портокали

0110030

Лимони

0110040

Сладки лимони

0110050

Мандарини

0140020

Череши (сладки)

0161030

Трапезни маслини

0213010

Червено цвекло

0213020

Моркови

(+)

Европейският орган за безопасност на храните установи, че липсват част от информацията за токсикологичните данни за метаболитите в растения и изпитвания за наличие на остатъчни вещества. При преразглеждането на МДГОВ Комисията ще вземе предвид информацията, която се посочва в първото изречение, ако е подадена до 27 юни 2019 г. или — ако посочената информация не бъде подадена до посочената дата — факта, че тя не е налична.

0213030

Целина с едри глави

0213040

Хрян

0213060

Пащърнак

0213070

Магданоз на грудки

0213080

Репички

0213090

Козя брада

0213100

Жълта ряпа/брюква

0213110

Репи