ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 137

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
24 май 2017 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 ( 1 )

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие ( 1 )

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) ( ОВ L 95, 7.4.2017 г. )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Живакът е силно токсично вещество, което представлява глобална и сериозна заплаха за здравето на човека, включително под формата на метилживак в риби и морски храни, екосистемите и дивата флора и фауна. Поради трансграничния характер на замърсяването с живак, между 40 и 80 % от общото отлагане на живак в Съюза е с произход извън Съюза. Поради това е налице основание за предприемане на действия на местно, регионално, национално и международно равнище.

(2)

Повечето емисии на живак и свързаните с тях рискове от експозиция са в резултат от антропогенна дейност, като първичен добив и преработка на живак, употреба на живак в продукти и промишлени процеси, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, изгаряне на въглища и управление на отпадъци от живак.

(3)

Седмата програма за действие за околната среда, приета с Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), определя дългосрочната цел за нетоксична околна среда и за тази цел в нея се посочва, че са необходими действия, за да се гарантира свеждане до минимум на значителните неблагоприятни последици от химикалите върху здравето на човека и околната среда до 2020 г.

(4)

Съобщението на Комисията от 28 януари 2005 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Стратегия на Общността относно живака“, преразгледана на 7 декември 2010 г. („наричана по-долу „Стратегията“), цели свеждане до минимум и, когато това е осъществимо, пълно преустановяване на глобалните антропогенни изпускания на живак във въздуха, водата и почвата.

(5)

През последните 10 години в Съюза бе постигнат значителен напредък във връзка с управлението на живака след приемането на Стратегията и на широка гама от мерки по отношение на емисиите, предлагането, търсенето и употребата на живак и управлението на излишъка и запасите от живак.

(6)

В Стратегията се препоръчва, че договарянето и сключването на международен правно обвързващ инструмент относно живака следва да бъде приоритет, тъй като действията на Съюза сами по себе си не могат да гарантират ефективно защитата на гражданите на Съюза от отрицателните последици от живака върху здравето.

(7)

Съюзът и 26 държави членки подписаха през 2013 г. Конвенцията Минамата относно живака (наричана по-долу „Конвенцията“). Естония и Португалия — двете държави членки, които не са подписали Конвенцията — заявиха ангажимента си да я ратифицират. Следователно Съюзът и всички негови държави членки са ангажирани с нейното сключване, транспониране и изпълнение.

(8)

Бързото одобрение на Конвенцията от страна на Съюза и нейното ратифициране от държавите членки ще насърчи държавите, които са основни потребители и източници на емисии на живак в световен мащаб, които са подписали Конвенцията, да я ратифицират и изпълняват.

(9)

Настоящият регламент следва да допълни достиженията на правото на Съюза и да предвиди разпоредби, които са необходими, за да се гарантира пълното привеждане на достиженията на правото на Съюза в съответствие с Конвенцията, за да могат Съюзът и неговите държави членки съответно да я одобрят или ратифицират, како и да я изпълняват.

(10)

По-нататъшните действия, предприемани от Съюза и надхвърлящи изискванията на Конвенцията, биха проправили пътя, както беше в случая с Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4), за безживачните продукти и процеси.

(11)

В съответствие с член 193 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) настоящият регламент не възпрепятства държавите членки да поддържат или въвеждат по-строги защитни мерки, при условие че тези мерки са съвместими с Договорите и Комисията е уведомена за тях.

(12)

Забраната за износ на живак, установена в Регламент (ЕО) № 1102/2008, следва да бъде допълнена с ограничения върху вноса на живак, които варират в зависимост от източника, предвидената употреба и мястото на произход на живака. Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да продължава да се прилага по отношение на вноса на отпадъци от живак, по-специално що се отнася до правомощията на компетентните органи съгласно посочения регламент.

(13)

Разпоредбите на настоящия регламент относно вноса на живак и на смеси на живака имат за цел да гарантират изпълнението от страна на Съюза и държавите членки на задълженията съгласно Конвенцията за търговията с живак.

(14)

Износът, вносът и производството на редица продукти с добавен живак, представляващи значителен дял от употребата в рамките на Съюза и в световен мащаб на живак и живачни съединения, следва да бъдат забранени.

(15)

Настоящият регламент следва да се прилага, без да се засягат разпоредбите на приложимите достижения на правото на Съюза, които определят по-строги изисквания за продукти с добавен живак, включително по отношение на максималното съдържание на живак.

(16)

Употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси следва да се прекрати постепенно и за тази цел е необходимо да се насърчава търсенето на алтернативни на живака вещества с безвредни характеристики или при всички случаи по-малко опасни за околната среда и здравето на човека.

(17)

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6) забранява, считано от 10 октомври 2017 г., производството, пускането на пазара и употребата на пет фенилживачни съединения, за които е известно, че се използват по-специално като катализатори за производството на полиуретан. Употребата на други съдържащи живак катализатори в производството на полиуретан следва също да бъде забранена, считано от 1 януари 2018 г.

(18)

Производството на алкохолати, включващи употребата на живак като електрод, следва постепенно да бъде прекратено и тези производствени процеси следва да бъдат заменени в най-кратък срок от осъществими безживачни производствени процеси. При отсъствие на относими налични безживачни производствени процеси следва да се установят оперативни условия за производството на натриев или калиев метилат или етилат, включващо употребата на живак. Следва да се вземат мерки за намаляване на употребата на живак, така че постепенно да се прекрати неговата употреба в това производство възможно най-скоро и при всички случаи преди 1 януари 2028 г.

(19)

Производството и пускането на пазара на нови продукти с добавен живак и използването на нови производствени процеси, които включват употребата на живак и живачни съединения би увеличило употребата на живак и живачни съединения, както и емисиите на живак в Съюза. Следователно такива нови дейности следва да бъдат забранени, освен ако с оценката не се докаже, че новите продукти с добавен живак или новите производствени процеси биха осигурили значителни ползи за околната среда или за здравето и че те не представляват значителни рискове за околната среда или за здравето на човека, както и че не са налични технически и практически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи.

(20)

Употребата на живак и живачни съединения в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато представлява значителен дял от употребата и емисиите на живак в световен мащаб с отрицателни последици както за местни общности, така и в световен мащаб. Поради това тази употреба на живак и живачни съединения следва да бъде забранена съгласно настоящия регламент и регулирана на международно равнище. Без да се засяга забраната за такава употреба и в допълнение към прилагането на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции от държавите членки по отношение на нарушения на настоящия регламент, също така е целесъобразно да бъде предвиден национален план в случай на повече от само изолирани случаи на неспазване на тази забрана с цел решаване на проблема с ръчния и дребномащабния добив и преработката на злато, при които за извличане на златото от рудата се използва амалгамиране с живак.

(21)

В Съюза живакът се употребява най-често в денталната амалгама, която е значителен източник на замърсяване. Ето защо употребата на дентална амалгама следва да бъде постепенно прекратено в съответствие с разпоредбите на Конвенцията и с националните планове, които се основават, по-специално на мерките, изброени в приложение А, част II към Конвенцията. Комисията следва да изготви оценка и да докладва относно осъществимостта на постепенното прекратяване на употребата на дентална амалгама в дългосрочен план, за предпочитане до 2030 г., като се вземат предвид националните планове, изисквани съгласно настоящия регламент, и при пълно зачитане на компетентността на държавите членки за организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. Освен това следва да бъдат предприети специални превантивни мерки за защита на здравето на уязвимите групи от населението, като например деца и бременни или кърмещи жени.

(22)

Следва да бъде позволена единствено употребата на предварително дозирана капсулирана дентална амалгама и употребата на амалгамни сепаратори в денталните практики, в които се използва дентална амалгама или се премахват пломби от дентална амалгама или зъби, съдържащи такива пломби, следва да бъде задължително, с цел предпазване на практикуващите специалисти по дентална медицина и пациентите от експозиция на живак и за гарантиране, че отпадъците от живак се събират и изхвърлят в съответствие с добро управление на отпадъците и при никакви обстоятелства не се изпускат в околната среда. В тази връзка употребата на живак в насипно състояние от практикуващите специалисти по дентална медицина следва да бъде забранена. Капсулите с амалгама, като например описаните в Европейските стандарти EN ISO 13897:2004 и EN ISO 24234:2015, се считат за подходящи за използване от практикуващите специалисти по дентална медицина. Освен това следва да бъде определено минимално ниво на ефективност на задържане за амалгамните сепаратори. Съответствието на амалгамните сепаратори следва да се основава на съответните стандарти, като например на Европейски стандарт EN ISO 11143:2008. Като се има предвид размерът на икономическите оператори в денталния сектор, засегнати от въвеждането на тези изисквания, целесъобразно е да се предостави достатъчно време за адаптиране към новите изисквания.

(23)

Обучението на студентите по дентална медицина и практикуващите специалисти по дентална медицина относно употребата на безживачни алтернативи, по-специално за уязвимите групи от населението, като например деца и бременни или кърмещи жени както и осъществяването на научни изследвания и иновации в областта на здравето на устната кухина, с цел подобряване на познанията за съществуващите материали и техники за възстановяване и за разработване на нови материали, могат да спомогнат за намаляването на употребата на живак.

(24)

Над 6 000 тона отпадъци от течен живак ще бъдат генерирани в Съюза до края на 2017 г., главно в резултат на задължителното извеждане от експлоатация на инсталациите с живачни клетки в хлоралкалната промишленост в съответствие с Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията (7). Поради ограничения наличен капацитет за извършване на преобразуването на отпадъците от течен живак, временното съхраняване на отпадъци от течен живак следва да остане разрешено съгласно настоящия регламент за достатъчно дълъг срок, за да се гарантира преобразуването и ако е приложимо, втвърдяването на всички такива отпадъци. Такова съхраняване следва да се извършва в съответствие с изискванията, установени в Директива 1999/31/ЕО на Съвета (8).

(25)

Имайки предвид че живакът е изключително опасно вещество в своята течна форма, постоянното съхраняване без предварително третиране на отпадъците от живак следва да се забрани, поради рисковете, свързани с такова обезвреждане. Поради това отпадъците от живак следва да бъдат подложени на подходящи операции по преобразуване и ако е приложимо, по втвърдяване, преди постоянното съхраняване. За тази цел и за да се намалят свързаните с това рискове, държавите членки следва да вземат предвид техническите насоки относно живака на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

(26)

За да се гарантира, че разпоредбите на настоящия регламент относно отпадъците се прилагат правилно, следва да се вземат мерки, за да се гарантира ефективна система за проследимост по цялата верига на управление на отпадъците от живак, при която производителите на отпадъци от живак и операторите на съоръжения за управление на отпадъците, в които се съхраняват и обработват тези отпадъци, се задължават да създадат информационен регистър като част от документирането, изисквано съгласно Директива № 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

(27)

Конвенцията изисква страните да се стремят да разработват подходящи стратегии за идентифициране и оценка на обектите, замърсени с живак или живачни съединения. Директива № 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (10) съдържа изискването операторите на промишлени инсталации да намират разрешение на проблема, свързан със замърсяването на почвата. Освен това съгласно Директива № 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11) от държавите членки се изисква да разрешават проблемите, свързани със замърсяването на почвата, когато това замърсяване оказва неблагоприятно въздействие върху състоянието на даден воден обект. Поради това следва да бъде извършван обмен на информация между Комисията и държавите членки с цел обмяна на опит относно инициативите и мерките, осъществявани на национално ниво.

(28)

За да бъдат отразени настоящите научни познания относно рисковете от метилживак, Комисията следва, когато извършва преглед на настоящия регламент, да направи оценка на съществуващите допустими гранични дози на живака и да установи нови здравни показатели.

(29)

С цел съгласуване на законодателството на Съюза с решенията на Конференцията на страните по Конвенцията, подкрепени от Съюза чрез решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9от ДФЕС, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с измененията на приложенията към настоящия регламент, както и във връзка с удължаване на срока за временно съхраняване на отпадъци от живак. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (12). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент по отношение на определянето на формуляри за внос и износ, установяването на технически изисквания за екологосъобразното междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака, забраната или разрешаването на нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси, включващи употребата на живак и живачни съединения, и определянето на задълженията за докладване, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(31)

Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими при нарушаване на настоящия регламент, и следва да гарантират, че те се прилагат. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

(32)

С оглед на естеството и обхвата на измененията, които трябва да се внесат в Регламент (ЕО) № 1102/2008 и за да се повишат правната сигурност, яснотата и прозрачността на законодателството, както и то да се опрости, посоченият регламент следва да бъде отменен.

(33)

С цел на компетентните органи на държавите членки и на икономическите оператори, засегнати от настоящия регламент, да се даде достатъчно време, за да се адаптират към новия режим, установен с настоящия регламент, той следва да се прилага от 1 януари 2018 г.

(34)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез, inter alia, забрана за внос и износ на живак и продукти с добавен живак, чрез ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато и в дентална амалгама и чрез задължения, приложими към отпадъците от живак, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради трансграничното естество на замърсяването с живак и естеството на мерките, които трябва да се предприемат, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и цел

С настоящия регламент се създават мерки и условия относно употребата, съхранението и търговията с живак, живачни съединения и смеси на живака, както и производството и употребата, и търговията с продукти с добавен живак, и управлението на отпадъци от живак, за да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и на околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения.

Държавите членки, когато е целесъобразно, могат да прилагат по-строги изисквания от тези, предвидени в настоящия регламент, в съответствие с ДФЕС.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„живак“ означава метален живак (Hg, CAS № 7439-97-6);

2)

„живачно съединение“ означава всяко вещество, състоящо се от атоми на живака и един или повече атоми на други химични елементи, които могат да бъдат разделени на различни компоненти единствено чрез химични реакции;

3)

„смес“ означава смес или разтвор, съставен от две или повече вещества;

4)

„продукт с добавен живак“ означава продукт или компонент на продукт, съдържащ целенасочено добавен живак или живачно съединение;

5)

„отпадъци от живак“ означава метален живак, който се квалифицира като отпадък, както е определено в член 3, точка 1 от Директива 2008/98/ЕО;

6)

„износ“ означава всяко от следните:

а)

окончателен или временен износ на живак, живачни съединения, смеси на живака и на продукти с добавен живак, отговарящ на условията по член 28, параграф 2 от ДФЕС;

б)

реекспорт на живак, живачни съединения, смеси на живака и на продукти с добавен живак, които не отговарят на условията по член 28, параграф 2 от ДФЕС и които са поставени под митнически режим, различен от режим външен съюзен транзит за движение на стоки през митническата територия на Съюза;

7)

„внос“ означава физическото въвеждане в митническата територия на Съюза на живак, живачни съединения, смеси на живака и на продукти с добавен живак, които са поставени под митнически режим, различен от режим външен съюзен транзит за движение на стоки през митническата територия на Съюза;

8)

„обезвреждане“ означава обезвреждане, както е определено в член 3, точка 19 от Директива 2008/98/ЕО;

9)

„първичен добив на живак“ означава добив, при който основният търсен материал е живак;

10)

„преобразуване“ означава химичната трансформация на физичното състояние на живак от течно агрегатно състояние в живачен сулфид или сходно химично съединение, което е еднакво или по-стабилно и еднакво или по-малко разтворимо във вода и което не представлява по-голяма опасност за здравето или околната среда, отколкото живачният сулфид;

11)

„пускане на пазара“ означава доставяне или предоставяне на разположение, срещу заплащане или безплатно, на трета страна. Вносът се счита за пускане на пазара;

ГЛАВА II

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЖИВАК, ЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, СМЕСИ НА ЖИВАКА И ПРОДУКТИ С ДОБАВЕН ЖИВАК

Член 3

Ограничения за износа

1.   Забранява се износът на живак.

2.   Забранява се износът на живачни съединения и на смеси на живака, изброени в приложение I, считано от посочените в същото приложение дати.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, се разрешава износът на живачни съединения, изброени в приложение I и предназначени за лабораторни изследвания или лабораторен анализ.

4.   Забранява се износът с цел извличане на живак от живачни съединения и от смеси на живака, които не попадат в обхвата на забраната, установена в параграф 2.

Член 4

Ограничения за внос

1.   Забраняват се вносът на живак и вносът на смеси на живака, изброени в приложение I, включително отпадъци от живак от който и да е от големите източници, посочени в член 11, букви а) — г) за цели, различни от обезвреждане като отпадъци. Вносът за обезвреждане като отпадъци се разрешава единствено когато държавата износител няма достъп до наличен капацитет за преобразуване на своята територия.

Без да се засяга член 11 и чрез дерогация от първа алинея на настоящия параграф, се разрешава вносът на живак и вносът на смеси на живака, изброени в приложение I, за употреба, разрешена в дадена държава членка, когато държавата членка вносител е дала писмено съгласие за такъв внос в следните случаи:

а)

държавата износител е страна по Конвенцията и изнасяният живак не е от първичен добив на живак, който е забранен съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Конвенцията; или

б)

държавата износител не е страна по Конвенцията и е представила удостоверение, че живакът не е от първичен добив на живак.

Без да се засягат националните мерки, приети в съответствие с ДФЕС, употреба, разрешена съгласно законодателството на Съюза, се счита за разрешена употреба в държава членка за целите на настоящия параграф.

2.   Забранява се вносът на смеси на живака, които не попадат в обхвата на параграф 1, и на съединения на живака, предназначени за извличане на живак.

3.   Забранява се вносът на живак за употреба при ръчен и дребномащабен добив и обработка на злато

4.   Когато вносът на отпадъци от живак е разрешен в съответствие с настоящия член, Регламент (ЕО) № 1013/2006 продължава да се прилага в допълнение към изискванията на настоящия регламент.

Член 5

Износ, внос и производство на продукти с добавен живак

1.   Без да се засягат по-строгите изисквания, предвидени в друго приложимо законодателство на Съюза, се забраняват износът, вносът и производството в Съюза на продукти с добавен живак, посочени в приложение II, считано от датите, определени в приложението.

2.   Забраната, предвидена в параграф 1, не се прилага спрямо който и да е от следните продукти с добавен живак:

а)

продукти от основна необходимост за гражданска защита и военни цели;

б)

продукти за проучване, за калибриране на уреди и апарати или за употреба като референтен стандарт.

Член 6

Формуляри за внос и износ

Комисията приема решения чрез актове за изпълнение с цел определяне на формуляри, които да се използват за прилагането на членове 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

ГЛАВА III

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЖИВАК, ЖИВАЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ И СМЕСИ НА ЖИВАКА

Член 7

Промишлени дейности

1.   Забранява се употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси, изброени в част I на приложение III, считано от датите, определени в приложението.

2.   Употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси, изброени в част II на приложение III, се разрешава само при изпълнение на посочените там условия.

3.   Междинното съхранение на живак и на живачни съединения и на смеси на живака, изброени в приложение I към настоящия регламент, се извършва по екологосъобразен начин в съответствие с праговете и изискванията, определени в Директива № 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (14) и в Директива 2010/75/ЕС.

За да се гарантира еднаквото прилагане на задължението, установено в първа алинея от настоящия параграф, Комисията може да приема актове за изпълнение за установяване на технически изисквания за екологосъобразното междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака, в съответствие с решенията, приети от Конференцията на страните по Конвенцията в съответствие с член 10, параграф 3 и член 27 от Конвенцията, при условие че Съюзът е подкрепил решението посредством решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2 от настоящия регламент.

Член 8

Нови продукти с добавен живак и нови производствени процеси

1.   Икономическите оператори не произвеждат продукти с добавен живак след 1 януари 2018 г., нито пускат на пазара продукти с добавен живак, които не са били произведени преди 1 януари 2018 г. (наричани по-долу „нови продукти с добавен живак“), освен ако не получат разрешение да направят това посредством решение, взето съгласно параграф 6 от настоящия член, или не им е позволено да направят това съгласно Директива № 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (15).

Първа алинея не се прилага за което и да е от следните:

а)

оборудване, което е необходимо за защитата на основните интереси на сигурността на държавите членки, включително оръжие, боеприпаси и други военни материали, специално предназначени за военни цели;

б)

оборудване, предназначено за изпращане в космическото пространство;

в)

технически подобрения или промени на продукти с добавен живак, които са били произведени преди 1 януари 2018 г., при условие че такива подобрения или промени водят до намаляването на употребата на живак в тези продукти.

2.   Икономическите оператори не използват производствени процеси, включващи употребата на живак или живачни съединения, които не са били използвани процеси преди 1 януари 2018 г. (наричани по-долу „нови производствени процеси“), освен ако не са получили разрешение да направят това посредством решение, взето съгласно параграф 6.

Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за процесите, при които се произвеждат или употребяват продукти с добавен живак, различни от тези, за които се прилага забраната, установена в параграф 1.

3.   Когато даден икономически оператор възнамерява да подаде уведомление с оглед приемането на решение съгласно параграф 6, с цел да произвежда или да пуска на пазара нов продукт с добавен живак, или да използва нов производствен процес, които ще осигурят значителни ползи за околната среда и здравето и не представляват значителни рискове за околната среда или за здравето на човека, и когато не съществуват технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи, икономическият оператор уведомява компетентните органи на съответната държава членка. Уведомлението включва следната информация:

а)

техническо описание на съответния продукт или процес;

б)

оценка на ползите и рисковете е от него за околната среда и здравето;

в)

доказателства, установяващи липсата на технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят значителни ползи за околната среда или за здравето;

г)

подробно обяснение на начина, по който процесът трябва да се провежда или продуктът да се произвежда, употребява и, и обезврежда след употреба като отпадък, за да се гарантира високо ниво на защита на околната среда и на здравето на човека.

4.   Съответната държава членка препраща на Комисията уведомлението, получено от икономическия оператор, ако прецени, въз основа на собствената си оценка на информацията, представена в него, че критериите, посочени в първа алинея от параграф 6, са изпълнени.

Съответната държава членка информира Комисията за случаи, при които счита, че критериите, посочени в първата алинея на параграф 6, не са били изпълнени.

5.   Когато държавата членка препрати уведомление съгласно параграф 4, първа алинея от настоящия член Комисията незабавно предоставя уведомлението на комитета, посочен в член 22, параграф 1.

6.   Комисията разглежда полученото уведомление и преценява дали е доказано, че новият продукт с добавен живак или новият производствен процес би осигурил значителни ползи за околната среда или здравето, че не представлява значителни рискове за околната среда или за здравето на човека и че не съществуват технически осъществими безживачни алтернативи, които предоставят такива ползи.

Комисията информира държавите членки относно резултата от оценката.

Комисията приема решения чрез актове за изпълнение, в които посочва дали съответният нов продукт с добавен живак или нов производствен процес е разрешен. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

7.   До 30 юни 2018 г. Комисията публикува в интернет списък на производствените процеси, включващи употребата на живак или живачни съединения, които са били използвани процеси преди 1 януари 2018 г., и на продуктите с добавен живак, произведени преди 1 януари 2018 г., както и приложимите ограничения за търговия.

Член 9

Ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато

1.   Забраняват се ръчният и дребномащабният добив и преработката на злато, при които се използва амалгамиране с живак за извличане на златото от рудата.

2.   Без да се засяга параграф 1 от настоящия член и член 16, ако съществуват доказателства за повече от само изолирани случаи на неспазване на забраната, установена в параграф 1 от настоящия член, компетентният орган на съответната държава членка разработва и прилага национален план в съответствие с приложение IV.

Член 10

Дентална амалгама

1.   Считано от 1 януари 2019 г., денталната амалгама се използва само в предварително дозирана капсулирана форма. Забранена е употребата на живак в насипно състояние от практикуващите специалисти по дентална медицина.

2.   Считано от 1 юли 2018 г., не се използва дентална амалгама за дентално лечение на пациенти с млечни зъби, на деца под 15 години и на бременни или кърмещи жени, освен когато това се счита за абсолютно необходимо от страна на практикуващия специалист по дентална медицина въз основа на специфичните медицински нужди на пациента.

3.   До 1 юли 2019 г. всяка държава членка определя национален план относно мерките, които възнамерява да приложи за постепенно прекратяване на употребата на дентална амалгама.

Държавите членки публикуват своите национални планове в интернет и ги предават на Комисията в срок от един месец от приемането им.

4.   Считано от 1 януари 2019 г., лицата, отговарящи за дентални практики, в които се използва дентална амалгама или се премахват пломби от дентална амалгама или зъби, съдържащи такива пломби, гарантират, че техните практики са оборудвани с амалгамни сепаратори с цел задържане и събиране на частиците амалгама, включително и на тези, които се съдържат в използваната вода.

Лицата, отговарящи за дентални практики гарантират, че:

а)

амалгамните сепаратори, въведени в експлоатация, считано от 1 януари 2018 г., осигуряват ниво на задържане на най-малко 95 % от частиците амалгама.

б)

считано от 1 януари 2021 г., всички използвани амалгамни сепаратори осигуряват нивото на задържане, посочено в буква а).

Амалгамните сепаратори се поддържат в съответствие с указанията на производителя, за да се осигури възможно най-високото ниво на задържане.

5.   Счита се, че капсулите и амалгамните сепаратори, които отговарят на европейските стандарти или на други национални или международни стандарти, които гарантират еквивалентно ниво на качество и на задържане, изпълняват изискването, предвидено в параграфи 1 и 4.

6.   Практикуващите специалисти по дентална медицина гарантират, че техните отпадъци от амалгама, включително амалгамни остатъци, частици и пломби, както и зъби или части от тях, замърсени с дентална амалгама, се обработват и се събират от оправомощено учреждение или предприятие за управление на отпадъци.

При никакви обстоятелства практикуващите специалисти по дентална медицина не изпускат пряко или непряко такива отпадъци от амалгама в околната среда.

ГЛАВА IV

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВАК

Член 11

Отпадъци

Без да се засяга член 2, точка 5 от настоящия регламент, живак и живачни съединения, независимо дали в чиста форма или в смеси, от който и да е от посочените по-долу големи източници се считат за отпадък по смисъла на Директива 2008/98/ЕО и се обезвреждат, без това да застрашава здравето на човека или да се уврежда околната среда в съответствие с посочената директива:

а)

хлоралкалната промишленост;

б)

пречистването на природен газ;

в)

дейности по добив и топене на цветни метали;

г)

извличане от цинабарит в Съюза.

Такова обезвреждане не трябва да води до каквато и да е форма на възстановяване на живак.

Член 12

Докладване относно големи източници

1.   Икономическите оператори в промишлените отрасли, посочени в член 11, букви а), б) и в), изпращат всяка година най-късно до 31 май следното на компетентните органи на съответните държави членки:

а)

данни за общото количество отпадъци от живак, съхранявани във всяко от техните съоръжения;

б)

данни за общото количество отпадъци от живак, изпратени в индивидуални съоръжения, извършващи временно съхраняване, преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак или постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване или, ако е приложимо, втвърдяване;

в)

местоположението и данните за връзка с всяко от съоръженията, посочени в буква б);

г)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ временно съхраняване на отпадъците от живак, в съответствие с член 14, параграф 1;

д)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, в съответствие с член 14, параграф 2;

е)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване, в съответствие с член 14, параграф 3.

2.   Данните, посочени в параграф 1, букви а) и б) се съобщават, като се използват кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета (16).

3.   Прилагането на задължението, установено в параграфи 1 и 2, се прекратява за икономически оператор на хлоралкални съоръжения, след изтичането на една година от датата, на която всички живачни клетки, експлоатирани от икономически оператор, са били изведени от експлоатация в съответствие с Решение за изпълнение № 2013/732/ЕС и цялото количество живак е било предадено на съоръжения за управление на отпадъци.

Член 13

Съхраняване на отпадъци от живак

1.   Чрез дерогация от член 5, параграф 3, буква а) от Директива 1999/31/ЕО отпадъците от живак могат да бъдат временно съхранявани в течно състояние, при условие че са спазени специалните изисквания за временно съхраняване на отпадъците от живак, посочени в приложения I, II и III към посочената директива, и че такова съхраняване се извършва в надземни съоръжения, специално предназначени и оборудвани за временно съхраняване на отпадъци от живак.

Дерогацията, предвидена в първата алинея, престава да се прилага, считано от 1 януари 2023 г.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за изменение на настоящия регламент чрез удължаване на срока за временно съхраняване на отпадъци от живак, посочен в параграф 1 от настоящия член, до три години.

3.   Преди постоянното им обезвреждане, отпадъците от живак се подлагат на преобразуване, а когато са предназначени за обезвреждане в надземни съоръжения — на преобразуване и втвърдяване.

Отпадъците от живак, които са били подложени на преобразуване, и когато е приложимо, на втвърдяване, се обезвреждат за постоянно в следните съоръжения за постоянно съхраняване, лицензирани за обезвреждане на опасни отпадъци:

а)

солни мини, пригодени за постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване, или дълбоки подземни, твърди скални образувания, осигуряващи ниво на безопасност и задържане, равностойно или по-високо от това на посочените солни мини; или

б)

надземни съоръжения, специално предназначени и оборудвани за постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и втвърдяване, които осигуряват ниво на безопасност и задържане, равностойно на или по-високо от това на съоръженията, посочени в буква а).

Операторите на съоръжения за постоянно съхраняване гарантират, че отпадъците от живак, които са били подложени на преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване, се съхраняват в запечатана камера отделно от други отпадъци и в партиди за обезвреждане в. Освен това тези оператори гарантират, че по отношение на съоръженията за постоянно съхраняване са спазени изискванията, определени в Директива 1999/31/ЕО, включително специфичните изисквания за временно съхраняване на отпадъците от живак, установени в приложение I, раздел 8, трето и пето тире и в приложение II към посочената директива.

Член 14

Проследимост

1.   Операторите на съоръжения, извършващи временно съхраняване на отпадъци от живак, създават регистър, включващ следното:

а)

за всяка получена пратка отпадъци от живак:

i)

произхода и количеството на тези отпадъци;

ii)

името и данните за контакт на доставчика и собственика на тези отпадъци;

б)

за всяка пратка отпадъци от живак, напускаща съоръжението:

i)

количеството на тези отпадъци и съдържанието на живак в тях;

ii)

местоназначението и предвидената операция по обезвреждане на тези отпадъци;

iii)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на тези отпадъци, както е посочено в параграф 2;

iv)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, както е посочено в параграф 3;

в)

количеството отпадъци от живак, съхранявано в съоръжението в края на всеки месец.

Веднага след като отпадъците от живак се извадят от съоръжението за временно съхраняване, операторите на инсталациите за временно съхраняване на отпадъци от живак издават удостоверение, че отпадъците от живак са изпратени в съоръжение, извършващо операции по обезвреждане, уредени от настоящия член.

След като е издадено удостоверение, посочено във втората алинея на настоящия параграф, копие от него се изпраща незабавно на съответните икономически оператори, посочени в член 12.

2.   Операторите на съоръжения, извършващи преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, създават регистър, включващ следното:

а)

за всяка получена пратка отпадъци от живак:

i)

произхода и количеството на тези отпадъци;

ii)

името и данните за контакт на доставчика и собственика на тези отпадъци;

б)

за всяка пратка отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване, която напуска съоръжението:

i)

количеството на тези отпадъци и съдържанието на живак в тях;

ii)

местоназначението и планираната операция по обезвреждане на тези отпадъци;

iii)

копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно съхраняване на тези отпадъци, както е посочено в параграф 3;

в)

количеството отпадъци от живак, съхранявано в съоръжението в края на всеки месец.

Веднага след като бъде завършена операцията по преобразуване и ако е приложимо, по втвърдяване на цялата пратка, операторите на съоръжения, извършващи преобразуване и, ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, издават удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак е преобразувана и, ако е приложимо, втвърдена.

След като е издадено удостоверение, посочено във втората алинея от настоящия параграф, копие от него се изпраща незабавно на операторите на съоръженията, посочени в параграф 1 от настоящия член, и на съответните икономически оператори, посочени в член 12.

3.   Веднага след като бъде завършена операцията за обезвреждане на цялата пратка, операторите на съоръжения, извършващи постоянно съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, издават удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, е поставена в съоръжение за постоянно съхраняване в съответствие с Директива 1999/31/ЕО, като това удостоверение включва и информация относно местоположението на съоръжението.

След като е издадено удостоверение, посочено във първата алинея от настоящия параграф, копие от него се изпраща незабавно на операторите на съоръженията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, както и на съответните икономически оператори, посочени в член 12.

4.   Всяка година до 31 януари операторите на съоръженията, посочени в параграфи 1 и 2, предават регистъра за предходната календарна година на компетентните органи на съответните държави членки. Компетентните органи на съответните държави членки препращат ежегодно на Комисията всеки предаден регистър.

Член 15

Замърсени площи

1.   Комисията организира обмен на информация с държавите членки по отношение на мерките, взети на национално равнище, за установяване и оценка на площите, замърсени с живак и живачни съединения, както и за справяне със значителните рискове, които такова замърсяване може да представлява за здравето на човека и околната среда.

2.   До 1 януари 2021 г. Комисията публикува в интернет информацията, събрана по параграф 1, включително списък на площите, замърсени с живак или живачни съединения.

ГЛАВА V

САНКЦИИ, КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ДОКЛАДВАНЕ

Член 16

Санкции

Държавите членки установяват система от санкции, които се прилагат за нарушения на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на прилагането им. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. До съответните дати на прилагане на относимите разпоредби от настоящия регламент държавите членки нотифицират на Комисията тези правила и мерки, като я нотифицират незабавно и за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 17

Компетентни органи

Държавите членки определят компетентните органи, които отговарят за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящия регламент.

Член 18

Доклад

1.   До 1 януари 2020 г. и на подходящи интервали от време след това държавите членки изготвят, представят на Комисията и публикуват в интернет доклад със следното съдържание:

а)

информация, отнасяща се до изпълнението на настоящия регламент;

б)

информация, необходима за изпълнението от страна на Съюза на задължението за докладване съгласно член 21 от Конвенцията;

в)

обобщение на информацията, събрана в съответствие с член 12 от настоящия регламент;

г)

информация относно живака, който се намира на тяхна територия:

i)

списък на обектите, в които се намират повече от 50 тона живак, различен от отпадъци от живак, както и количеството живак във всеки обект;

ii)

списък на обектите, в които са събрани повече от 50 тона отпадъци от живак, както и количеството отпадъци от живак във всеки обект; и

д)

списък на източниците на доставки на живак над 10 тона живак на година, когато държавите членки са запознати с тези източници.

Държавите членки могат да решат да не публикуват част от информацията, посочена в първата алинея, въз основа на някое от основанията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2 от Директива № 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (17), при условие че се спазва член 4, параграф 2, втора алинея от посочената директива.

2.   За целите на докладването, посочено в параграф 1, Комисията предоставя на държавите членки инструмент за докладване по електронен път.

Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват подходящи въпросници с цел уточняване на съдържанието, информацията и ключовите показатели за изпълнението, които са необходими за спазване на изискванията, посочени в параграф 1, както и формата и честотата на доклада, посочен в параграф 1. Тези въпросници не дублират задълженията за докладване на страните по Конвенцията. Актовете за изпълнение, посочени в настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 22, параграф 2.

3.   Държавите членки незабавно предоставят на Комисията доклади, които са представили на секретариата по Конвенцията.

Член 19

Преглед

1.   До 30 юни 2020 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от оценката си по отношение на:

а)

необходимостта от това Съюзът да регулира емисиите от живак и живачни съединения от крематориуми;

б)

осъществимостта на постепенното прекратяване на употребата на дентална амалгама в дългосрочен план, за предпочитане до 2030 г., като се вземат предвид националните планове, посочени в член 10, параграф 3, и при пълно зачитане на компетентността на държавите членки за организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи; и

в)

ползите за околната среда и осъществимостта на по-нататъшно привеждане в съответствие на приложение II с относимото законодателство на Съюза, уреждащ пускането на пазара на продукти с добавен живак.

2.   До 31 декември 2024 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането и прегледа на настоящия регламент inter alia с оглед на оценяването на ефективността, предприето от Конференцията на страните по Конвенцията, и на докладите, представени от държавите членки в съответствие с член 18 от настоящия регламент и член 21 от Конвенцията.

3.   Комисията представя, ако е целесъобразно, законодателно предложение заедно със своите доклади, посочени в параграфи 1 и 2.

ГЛАВА VI

ДЕЛЕГИРАНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ

Член 20

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 от настоящия регламент за изменение на неговите приложения I, II, III и IV с цел привеждането им в съответствие с решенията, приети от Конференцията на страните по Конвенцията съгласно член 27 от Конвенцията, при условие че Съюзът е подкрепил съответното решение чрез решение на Съвета, прието в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС.

Член 21

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 13 юни 2017 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 22

Процедура на комитет

1.   За приемането на формуляри за внос и износ съгласно член 6, на технически изисквания за екологосъобразно междинно съхранение на живак, живачни съединения и смеси на живака съгласно член 7, параграф 3, на решение съгласно член 8, параграф 6, и на въпросници съгласно член 18, параграф 2, Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1102/2008 се отменя, считано от 1 януари 2018 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата за съответствие в приложение V.

Член 24

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2018 година.

Приложение III, част I, буква г) обаче се прилага от 11 декември 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

C. ABELA


(1)  ОВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 122.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 април 2017 г.

(3)  Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година„Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).

(4)  Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак (ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 75).

(5)  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(7)  Решение за изпълнение 2013/732/ЕС на Комисията от 9 декември 2013 г. за установяване на заключения за най-добрите налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността, по отношение на производството на хлоралкални продукти (ОВ L 332, 11.12.2013 г., стр. 34).

(8)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(9)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(10)  Директива 2010/75//ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).

(11)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(12)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(13)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(14)  Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).

(15)  Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

(16)  Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1).

(17)  Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Живачни съединения, попадащи в обхвата на член 3, параграфи 2 и 3 и член 7, параграф 3и смеси на живака, попадащи в обхвата на член 3, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 7, параграф 3

Живачни съединения, забранени за износ от 1 януари 2018 г.:

живачен (I) хлорид (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1)

живачен (II) оксид (HgO, CAS № 21908-53-2)

цинабарит

живачен сулфид (HgS, CAS RN 1344-48-5)

Живачни съединения, забранени за износ от 1 януари 2020 г.:

живачен сулфат (II) (HgSO4, CAS RN 7783-35-9)

живачен нитрат (II) (Hg(NO3)2, CAS RN 10045-94-0)

Смеси на живака, забранени за износ от1 януари 2018 г.:

Смеси на живака с други вещества, включително живачни сплави, при които концентрацията на живак е най-малко 95 тегловни процента.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продукти с добавен живак, посочени в член 5

Част А — продукти с добавен живак

Продукти с добавен живак

Дата, считано от която се забраняват износът, вносът и производството на продукти с добавен живак

1.

Батерии или акумулатори, които съдържат повече от 0,0005 тегловни процента живак.

31.12.2020 г.

2.

Комутатори и релета, с изключение на мостове с висока точност за измерване на загуби и капацитет и високочестотни радиочестотни комутатори и релета в контролни и регулиращи прибори, с максимално съдържание на живак от 20 mg на мост, комутатор или реле.

31.12.2020 г.

3.

Компактни луминесцентни лампи (CFL) за общо осветление:

а)

CFL.i ≤ 30 вата със съдържание на живак, надвишаващо 2,5 mg на лампова горелка.

б)

CFL.ni ≤ 30 вата със съдържание на живак, надвишаващо 3,5 mg на лампова горелка.

31.12.2018 г.

4.

Следните линейни луминесцентни лампи за общо осветление:

а)

рилентови фосфорни < 60 вата със съдържание на живак, надвишаващо 5 mg на лампа;

б)

халофосфатни фосфорни ≤ 40 вата със съдържание на живак, надвишаващо 10 mg на лампа.

31.12.2018 г.

5.

Живачни лампи с високо налягане за общо осветление

31.12.2018 г.

6.

Следните луминесцентни лампи със студен катод и луминесцентни лампи с външен електрод (CCFL и EEFL) с добавен живак за електронни екрани:

а)

малка дължина (≤ 500 mm) със съдържание на живак, надвишаващо 3,5 mg на лампа;

б)

средна дължина (> 500 mm и ≤ 1 500 mm) със съдържание на живак, надвишаващо 5 mg на лампа;

в)

голяма дължина (> 1 500 mm) със съдържание на живак, надвишаващо 13 mg на лампа.

31.12.2018 г.

7.

Козметичните продукти, съдържащи живак и живачни съединения, с изключение на специалните случаи, включени в приложение V, вписвания 16 и 17 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1).

31.12.2020 г.

8.

Пестициди, биоциди и локални антисептици.

31.12.2020 г.

9.

Следните неелектронни измервателни уреди:

а)

барометри;

б)

влагомери;

в)

манометри;

г)

термометри и други неелектрически уреди за измерване на температурата;

д)

сфигмоманометри;

е)

тензометрични датчици, използвани в плетизмографи;

ж)

живачни пикнометри;

з)

живачни измервателни уреди за определяне на точката на омекване.

Това вписване не включва следните измервателни уреди:

неелектронни измервателни уреди, инсталирани в широкомащабно оборудване или използвани за измерване с висока прецизност, когато не е налице подходяща безживачна алтернатива;

измервателни уреди, които са произведени преди повече от 50 години към 3 октомври 2007 г.;

измервателни уреди, които ще бъдат показвани в рамките на публични изложения с културна и историческа цел.

31.12.2020 г.

Част Б — допълнителни продукти, изключени от списъка в част А от настоящото приложение

комутатори и релета, луминесцентни лампи със студен катод и луминесцентни лампи с външен електрод (CCFL и EEFL) за електронни екрани и измервателни уреди, когато те се използват за замяна на компонент от по-голям уред и при условие че не е налична безживачна алтернатива за този компонент, в съответствие с Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и Директива 2011/65/ЕС.


(1)  Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти (ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59).

(2)  Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Свързани с живака изисквания, приложими към производствени процеси, посочени в член 7, параграфи 1 и 2

Част I:   Забранена употреба на живак и живачни съединения, независимо дали в чиста форма или в смеси, в производствени процеси

а)

считано от 1 януари 2018 г.: производствени процеси, в които живакът или живачните съединения се употребяват като катализатор;

б)

чрез дерогация от буква а), производството на винилхлориден мономер се забранява, считано от 1 януари 2022 г.;

в)

считано от 1 януари 2022 г.: производствени процеси, в които живакът се употребява като електрод;

г)

чрез дерогация от буква в), считано от 11 декември 2017 г.: хлоралкално производство, в което живакът се употребява като електрод;

д)

чрез дерогация от буква в), производството на натриев или калиев метилат и етилат се забранява, считано от 1 януари 2028 г.;

е)

считано от 1 януари 2018 г.: производство на полиуретан, доколкото вече не е ограничено или забранено в съответствие с вписване 62 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Част II:   Производствени процеси, подлежащи на ограничения по отношение на употребата и изпусканията на живак и живачни съединения

Производство на натриев или калиев метилат или етилат

Производството на натриев или калиев метилат или етилат се извършва в съответствие с част I, точка д) и със следните условия:

а)

не се употребява живак от първичен добив на живак;

б)

намаляване с 50 % до 2020 г., в сравнение с равнищата от 2010 г., на преките и непреките изпускания на живак и на живачни съединения във въздуха, водата и почвата, в единица продукция;

в)

подпомагане на научноизследователската и развойната дейност по отношение на безживачни производствени процеси; и

г)

считано от 13 юни 2017 г. капацитетът на съоръженията, в които се употребяват живак или живачни съединения за производство на натриев или калиев метилат или етилат, които вече са били в експлоатация преди тази дата, не следва да се увеличават и не се разрешават нови съоръжения.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съдържание на националния план относно ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато, посочен в член 9

Националният план включва следната информация:

а)

национални цели и цели за намаляване с цел прекратяване на употребата на живак и на живачни съединения;

б)

дейности за преустановяване на:

i)

амалгамирането на нераздробена руда;

ii)

изгарянето на открито на амалгама или преработена амалгама;

iii)

изгарянето на амалгама в жилищни райони; и

iv)

цианидното излужване — без предварително отстраняване на живака — в седимент, руда или хвост, към които е добавен живак;

в)

стъпки за улесняване на формализирането или регулирането на отрасъла за ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато;

г)

базови прогнозни стойности на употребените количества живак и използваните практики при ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато на територията на държавата;

д)

стратегии за насърчаване на намаляването на емисиите, изпусканията и експозицията на живак в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато, включително безживачни методи;

е)

стратегии за управление на търговията и предотвратяване на отклоняването на живак и живачни съединения от чуждестранни и местни източници за употреба в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато;

ж)

стратегии за включване на заинтересованите лица в реализацията и непрекъснатото развитие на националния план;

з)

стратегия в областта на общественото здравеопазване относно експозицията на живак на миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив на злато, и техните общности, която включва inter alia набиране на данни за здравето, обучение на здравни работници и повишаване на осведомеността чрез здравни заведения;

и)

стратегии за предотвратяване на експозицията на уязвими групи от населението — по-конкретно деца, жени в детеродна възраст и особено бременни жени — на живак, използван в ръчния и дребномащабния добив и преработка на злато;

й)

стратегии за предоставяне на информация на миньорите, занимаващи се с ръчен и дребномащабен добив на злато, и на засегнатите общности; и

к)

график за осъществяването на националния план.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1102/2008

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 3, параграфи 1 и 2

Член 1, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 2

Член 11

Член 3, параграф 1, буква а)

Член 13, параграф 3, буква а)

Член 3, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1

Член 3, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 1, първа алинея и член 13, параграф 3, трета алинея

Член 3, параграф 2

Член 4, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 2

Член 13, параграф 1

Член 4, параграф 3

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 1, букви б) и в)

Член 6, параграф 2, буква а)

Член 12, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 2, буква б)

Член 12, параграф 1, букви б) и в)

Член 6, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 6, параграф 4

Член 7

Член 16

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 3

Член 8, параграф 4

Член 8, параграф 5

Член 9


ДИРЕКТИВИ

24.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/22


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/853 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година

за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 91/477/ЕИО (3) се въведе съпътстваща мярка за вътрешния пазар. С нея беше установено равновесие между, от една страна, ангажимента за осигуряване на известна свобода на движение за някои огнестрелни оръжия и техни основни компоненти в рамките на Съюза и, от друга страна, необходимостта тази свобода да се контролира чрез въвеждане на гаранции за сигурност, подходящи за тези продукти.

(2)

Необходимо е някои аспекти на Директива 91/477/ЕИО да бъдат допълнително подобрени по пропорционален начин, за да се обърне внимание на злоупотребата с огнестрелни оръжия за престъпни цели, и като се имат предвид неотдавнашните терористични актове. В тази връзка Комисията призова в съобщението си от 28 април 2015 г., озаглавено „Европейска програма за сигурност“, за преразглеждане на тази директива и за общ подход към дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел недопускане на въвеждането им отново в употреба и използването им от лица с престъпни намерения.

(3)

След като огнестрелните оръжия са законно придобити и притежавани в съответствие с Директива 91/477/ЕИО, следва да се прилагат националните разпоредби, отнасящи се до носенето на оръжие, лова или спортната стрелба.

(4)

За целите на Директива 91/477/ЕИО определението за оръжеен посредник следва да обхваща всяко физическо или юридическо лице, включително съдружия, а понятието „доставка“ следва да се счита, че включва даване назаем и лизинг. Тъй като оръжейните посредници предоставят услуги, подобни на предоставяните от оръжейниците, те също следва да попаднат в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО по отношение на тези задължения на оръжейниците, които са от значение за дейностите на оръжейните посредници, до степента, до която те са в състояние да изпълняват тези задължения и доколкото тези задължения не се изпълняват от оръжейник във връзка с една и съща основна сделка.

(5)

Дейностите на оръжейника включват не само производството, но и модифицирането или видоизменянето на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, като например скъсяване на цялото огнестрелно оръжие, водещи до промяна на тяхната категория или подкатегория. Изцяло частни, нетърговски дейности, като ръчно зареждане и презареждане на боеприпаси от боеприпасни компоненти за лична употреба или модифициране на огнестрелни оръжия или основни компоненти, собственост на съответното лице, като например промяна на приклади или мерници, или поддръжка за справяне с износването на основни компоненти, не следва да се считат за дейности, разрешавани само на оръжейник.

(6)

С цел да се увеличи проследимостта на всички огнестрелни оръжия и основни компоненти и да се улесни свободното им движение, всички огнестрелни оръжия или техните основни компоненти следва да бъдат обозначени с ясна, постоянна и уникална маркировка и регистрирани в системите за регистриране на данни в държавите членки.

(7)

В записите, които се съхраняват в системите за регистриране на данни, следва да се съдържа цялата информация, която позволява свързването на дадено огнестрелно оръжие с неговия собственик, и следва да се вписват наименованието на производителя или марката, държавата или мястото на производство, типът, марката, моделът, калибърът и серийният номер на огнестрелното оръжие или всяка уникална маркировка, прилагана върху затворната рама или цевната кутия на огнестрелното оръжие. Основните компоненти, различни от затворната рама или цевната кутия, се вписват в системите за регистриране на данни в рамките на записа, свързан с огнестрелното оръжие, към което трябва да се монтират.

(8)

С цел да се предотврати лесно заличаване на маркировките и да се разясни върху кои основни компоненти следва да се нанася маркировката, следва да бъдат въведени общи за Съюза правила относно маркировките. Тези правила следва да се прилагат само по отношение на огнестрелни оръжия или основни компоненти, които са произведени или внесени в Съюза на или след 14 септември 2018 г., когато те са пуснати на пазара, а огнестрелни оръжия и части, произведени или внесени в Съюза преди тази дата, следва да останат в обхвата на изискванията за маркировка и регистрация съгласно Директива 91/477/ЕИО, които са приложими до тази дата.

(9)

С оглед на опасния характер и дълготрайността на огнестрелните оръжия и на основните компоненти, за да се гарантира, че компетентните органи могат да проследяват огнестрелни оръжия и основни компоненти за целите на административното и наказателното производство, и като се вземе предвид националното процесуално право, е необходимо записите в системите за регистриране на данни да се съхраняват за срок от 30 години след унищожаването на съответните огнестрелни оръжия или основни компоненти. Достъпът до тези записи и всички свързани с тях лични данни следва да бъде ограничен до компетентните органи и следва да бъде разрешен само до 10 години след унищожаването на съответното огнестрелно оръжие или на съответните основни компоненти за целите на издаването или отнемането на разрешения или за целите на митническото производство, включително евентуалното налагане на административни наказания, и до 30 години след унищожаването на съответното огнестрелно оръжие или на съответните основни компоненти, когато достъпът е необходим за прилагането на наказателното право.

(10)

Ефикасният обмен на информация между оръжейниците и оръжейните посредници, от една страна, и националните компетентни органи, от друга, е важен за ефективното функциониране на системите за регистриране на данни. Поради това оръжейниците и оръжейните посредници следва незабавно да предоставят информация на националните компетентни органи. За да се улесни това, националните компетентни органи следва да създадат средство за електронна връзка, достъпно за оръжейниците и оръжейните посредници, което може да включва подаване на информацията по електронна поща или пряко чрез база данни или друг регистър.

(11)

По отношение на задължението на държавите членки да имат въведена система за мониторинг, за да гарантират, че условията относно издаването на разрешително за дадено огнестрелно оръжие се спазват през целия срок на действието му, държавите членки следва да решават дали оценката трябва да включва предварителен медицински или психологически преглед.

(12)

Без да се засягат разпоредбите на националното право, уреждащи професионалната отговорност, не следва да се приема, че при оценката на съответната медицинска или психологическа информация медицинското лице или други лица, които предоставят такава информация, следва да носят отговорност в случай на злоупотреба при използването на огнестрелни оръжия, които са притежавани в съответствие с Директива 91/477/ЕИО.

(13)

Огнестрелните оръжия и боеприпасите следва да се съхраняват по сигурен начин, когато не са под непосредствено наблюдение. Ако се съхраняват на място, различно от сейф, огнестрелните оръжия и боеприпасите следва да се съхраняват поотделно. Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите трябва да бъдат предадени на превозвач за транспортиране, превозвачът следва да отговаря за подходящ надзор и съхранение. Критериите за правилно съхранение и за безопасен транспорт следва да се определят от националното право, като се отчетат броят и категорията на съответните огнестрелни оръжия и боеприпаси.

(14)

Директива 91/477/ЕИО не следва да засяга правилата на държавите членки, които позволяват сключването на законни сделки, свързани с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, чрез поръчка по пощата, интернет или „договори от разстояние“ по смисъла на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), например чрез онлайн каталози за търгове или класифицирани обяви, по телефона или по електронната поща. Въпреки това от съществено значение е самоличността на страните по такива сделки и тяхната дееспособност да сключват такива сделки да бъдат проверими и проверени. По отношение на купувачите следователно е целесъобразно да се гарантира, че тяхната самоличност, и когато е приложимо, наличието на разрешително за придобиване на огнестрелно оръжие, основни компоненти и боеприпаси се проверяват, преди или най-късно по време на доставката, от оръжейник или оръжеен посредник, на когото е издаден лиценз или разрешително, или от публичен орган, или представител на такъв орган.

(15)

По отношение на най-опасните огнестрелни оръжия в Директива 91/477/ЕИО следва да бъдат въведени по-строги правила с цел да се гарантира, че придобиването, притежаването или търговията с тези огнестрелни оръжия, с някои ограничени и надлежно обосновани изключения, не са разрешени. В случай на неспазване на тези правила държавите членки следва да предприемат всички подходящи мерки, които биха могли да включват отнемане на тези огнестрелни оръжия.

(16)

Държавите членки следва обаче да имат възможност да разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, когато това е необходимо за образователни, културни, включително за филми и театри, научноизследователски или исторически цели. Получилите разрешително лица биха могли да включват, inter alia, оръжейни майстори, лица, които изпитват и сертифицират огнестрелни оръжия, производители, сертифицирани експерти, криминалисти и в определени случаи — лица, които участват в заснемане на филми и телевизионни продукции. Държавите членки следва също така да имат право да разрешават на отделни лица да придобиват и да притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, за целите на националната отбрана, като например в контекста на доброволно военно обучение, предвидено съгласно националното право.

(17)

Държавите членки следва да имат възможност да издават разрешителни на признати музеи и колекционери за придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, когато това е необходимо за исторически, културни, научни, технически, образователни или свързани с историческото наследство цели, при условие че музеите и колекционерите докажат, преди да получат такова разрешително, че са взели необходимите мерки за отстраняване на всякакви рискове, свързани с обществената сигурност или обществения ред, включително чрез правилно съхранение. При всяко такова разрешително следва да се вземе предвид и отрази специфичната ситуация, включително естеството на колекцията и нейните цели, и държавите членки следва да гарантират, че е въведена система за мониторинг на колекционерите и колекциите.

(18)

Оръжейниците и оръжейните посредници не следва да бъдат възпрепятствани да боравят с огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, в случаите, в които придобиването и притежаването на такива огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси е разрешено по изключение, когато боравенето с тях е необходимо с цел дезактивиране или видоизменяне или във всеки друг случай, когато то е разрешено съгласно Директива 91/477/ЕИО, както е изменена с настоящата директива. Оръжейниците и оръжейните посредници не следва също така да бъдат възпрепятствани да боравят с такива огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси в случаи, които не са включени в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО, както е изменена с настоящата директива, например когато огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси се изнасят извън Съюза или когато се придобиват от въоръжените сили, полицията или публичните органи.

(19)

Оръжейниците и оръжейните посредници следва да могат да откажат да сключат всяка подозрителна сделка за придобиване на фабрично произведени боеприпаси или на компоненти за производство на боеприпаси. Дадена сделка може да бъде считана за подозрителна, ако например включва количества, които са необичайни за предвиденото лично ползване, ако купувачът изглежда незапознат с използването на боеприпасите или ако купувачът настоява да заплати в брой, като същевременно не желае да предостави доказателство за самоличността си. Оръжейниците и оръжейните посредници следва също така да могат да докладват на компетентните органи за такива подозрителни сделки.

(20)

Рискът от видоизменянето на акустични оръжия и на други видове оръжия, изстрелващи халосни патрони, в действителни огнестрелни оръжия е голям. Поради това е от съществено значение да бъде разрешен проблемът с такива видоизменени оръжия, използвани за извършването на престъпления, по-специално като те бъдат включени в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО. Освен това, за да се избегне рискът от произвеждането на предупредителните и сигналните оръжия по такъв начин, който да позволява видоизменянето им така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, Комисията следва да приеме технически спецификации с цел да се гарантира, че не могат да бъдат видоизменяни по такъв начин.

(21)

Като се отчита високият риск от въвеждане отново в употреба на неправилно дезактивирани огнестрелни оръжия и с цел повишаване на сигурността в целия Съюз, такива огнестрелни оръжия следва да попадат в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО. Следва да бъде дадено определение на дезактивирани огнестрелни оръжия, което да отразява основните принципи за дезактивиране на огнестрелни оръжия, предвидени в Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси, приложен към Решение 2014/164/ЕС на Съвета (5), което транспонира този протокол в правната уредба на Съюза.

(22)

Огнестрелните оръжия, предназначени за военна употреба, като например AK-47 и M16, които са оборудвани да работят въз основа на селективна стрелба, и при които може ръчно да се преминава от автоматичен на полуавтоматичен режим на стрелба и обратно, следва да се класифицират в категория A огнестрелни оръжия и поради това да бъдат забранени за гражданска употреба. Ако бъдат видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, те следва да се класифицират в категория A, точка 6.

(23)

Някои полуавтоматични огнестрелни оръжия могат лесно да бъдат видоизменяни в автоматични огнестрелни оръжия и така да представляват заплаха за сигурността. Дори и да не е налице такова видоизменяне, някои полуавтоматични огнестрелни оръжия биха могли да бъдат много опасни, когато капацитетът по отношение на броя на патроните, които съдържат, е голям. Поради това полуавтоматичните огнестрелни оръжия с несменяем пълнител, позволяващ изстрелването на голям брой патрони, както и полуавтоматичните огнестрелни оръжия със сменяем пълнител с голям капацитет, следва да бъдат забранени за гражданска употреба. Самата възможност за поставяне на пълнител с капацитет над 10 патрона при дългоцевните огнестрелни оръжия и над 20 патрона при късоцевните огнестрелни оръжия не е определяща за класификацията на огнестрелното оръжие в определена категория.

(24)

Без да се засяга подновяването на разрешителните в съответствие с Директива 91/477/ЕИО, полуавтоматичните огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника, включително тези с калибър 22 или по-малък, не следва да се класифицират в категория A, освен ако са били видоизменени от автоматични огнестрелни оръжия.

(25)

Разпоредбите на Директива 91/477/ЕИО относно европейския паспорт за огнестрелно оръжие, като основен документ, необходим за съответните дейности на спортни стрелци и на други лица, получили разрешително в съответствие с тази директива, следва да бъдат подобрени чрез включване в нейните относими разпоредби на препращане към огнестрелните оръжия, класифицирани в категория A, без да се засяга правото на държавите членки да избират прилагането на по-строги правила.

(26)

Обекти, които притежават външния вид на огнестрелно оръжие („реплики“), но са произведени по такъв начин, че не могат да бъдат видоизменени да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, не следва да попадат в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО.

(27)

Когато държавите членки имат национална правна уредба относно антични оръжия, тези оръжия не попадат в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО. Репродукциите на антични оръжия обаче нямат същото историческо значение или няма такъв исторически интерес към тях и могат да бъдат произведени чрез използване на модерни техники, които могат да подобрят тяхната дълготрайност и точност. Поради това такива репродукции следва да бъдат включени в приложното поле на Директива 91/477/ЕИО. Директива 91/477/ЕИО не се прилага за други изделия, като еърсофт устройства, които не съответстват на определението за огнестрелно оръжие и поради това не са уредени в посочената директива.

(28)

С цел да се подобри действието на обмена на информация между държавите членки, би било от полза Комисията да направи оценка на елементите, необходими за системата, която да подпомогне този обмен на информация, съдържаща се в компютризираните системи за регистриране на данни, действащи в държавите членки, включително възможността всяка държава членка да получи достъп до такава система. Тази система може да използва специално приспособен за огнестрелните оръжия модул на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета (6). Такъв обмен на информация между държавите членки следва да се осъществява в съответствие с правилата за защита на личните данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (7). Когато компетентният орган се нуждае от достъп до регистрите за съдимост на дадено лице, което кандидатства за разрешително за придобиване или притежаване на огнестрелно оръжие, този орган следва да може да получи тази информация съгласно Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета (8). Оценката на Комисията би могла да се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение, което отчита съществуващите инструменти по отношение на обмена на информация.

(29)

С цел да се гарантира подходящ обмен на информация по електронен път между държавите членки относно издадените разрешителни за пренасяне на огнестрелни оръжия към друга държава членка и отказите за издаване на разрешителни за придобиване или притежаване на огнестрелно оръжие, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приемането на разпоредби, които да позволяват на държавите членки да създадат такава система за обмен на информация. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (9). По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(30)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (10).

(31)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(32)

Регламент (ЕС) 2016/679 следва да се прилага по отношение на обработването на лични данни в рамките на Директива 91/477/ЕИО. Когато лични данни, събирани в съответствие с Директива 91/477/ЕИО, се обработват за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, органите, обработващи тези данни, следва да спазват правилата, приети съгласно Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(33)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(34)

Поради това Директива 91/477/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(35)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящата директива и Директива 91/477/ЕИО представляват развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (12), които попадат в областта, посочена в член 1 от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (13).

(36)

По отношение на Швейцария настоящата директива и Директива 91/477/ЕИО представляват развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (14), които попадат в областта, посочена в член 1 от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (15).

(37)

По отношение на Лихтенщайн настоящата директива и Директива 91/477/ЕИО представляват развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (16), които попадат в областта, посочена в член 1 от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (17),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 91/477/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„огнестрелно оръжие“ означава всяко преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменяно, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен ако е изключено от това определение по някоя от причините, изброени в приложение I, част III. Огнестрелните оръжия са класифицирани в приложение I, част II.

Даден предмет се счита, че може да бъде видоизменен, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, ако:

а)

външният му вид наподобява огнестрелно оръжие, и

б)

конструкцията или материалът, от който е направен, могат да бъдат лесно видоизменени по този начин;

2)

„основен компонент“ означава цев, затворна рама, цевна кутия, включително, когато е приложимо, както горната, така и долната ѝ част, затвор, барабан, ударен механизъм или затворен блок, които като отделни предмети са включени в категорията на огнестрелните оръжия, на които са монтирани или са предназначени да бъдат монтирани;

3)

„боеприпаси“ означава целия патрон или неговите компоненти, включително гилзи, капсули, барутен заряд, куршуми или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие, при условие че тези компоненти сами по себе си подлежат на разрешителен режим в съответната държава-членка;

4)

„предупредителни и сигнални оръжия“ означава устройства с пълнител, които са проектирани само за изстрелване на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества и други активни вещества или на пиротехнически сигнални изделия и които не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество;

5)

„салютни и акустични оръжия“ означава огнестрелни оръжия, специално видоизменени единствено за използването им за изстрелване на халосни патрони, с приложение например в театрални представления, фотографски сесии, заснемане на филми и телевизионни продукции, възстановка на исторически събития, шествия, спортни събития и обучение;

6)

„дезактивирани огнестрелни оръжия“ означава огнестрелни оръжия, които са били доведени до трайна негодност за употреба чрез дезактивиране, като се гарантира, че всички основни компоненти на съответното огнестрелно оръжие са доведени до постоянна нефункционалност и невъзможност за тяхното отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин;

7)

„музей“ означава трайно установена институция, действаща в полза на обществото и неговото развитие, отворена за обществеността, която придобива, съхранява, проучва и излага на показ огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси за исторически, културни, научни, технически, образователни, свързани с историческото наследство или развлекателни цели и е призната за такава от съответната държава членка;

8)

„колекционер“ означава всяко физическо или юридическо лице, отдадено на събирането и съхраняването на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси за исторически, културни, научни, технически, образователни или свързани с историческото наследство цели и признато като такова от съответната държава членка;

9)

„оръжейник“ означава всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или отчасти от някоя от изброените по-долу дейности:

а)

производство, търговия, обмен, отдаване под наем, ремонтиране, модифициране или видоизменяне на огнестрелни оръжия или на основни компоненти;

б)

производство, търговия, обмен, модифициране или видоизменяне на боеприпаси;

10)

„оръжеен посредник“ означава всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или отчасти от някоя от изброените по-долу дейности:

а)

договаряне или уреждане на сделки за закупуване, продажба или доставка на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси;

б)

организиране на пренасянето на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси в рамките на една държава членка, от една държава членка към друга държава членка, от държава членка към трета държава или от трета държава към държава членка;

11)

„незаконно производство“ означава производство или сглобяване на огнестрелни оръжия, техни основни компоненти и боеприпаси:

а)

от който и да е основен компонент на тези огнестрелни оръжия, предмет на незаконен трафик;

б)

без разрешително, издадено в съответствие с член 4 от компетентен орган на държавата членка, където се извършва производството или сглобяването; или

в)

без маркиране на огнестрелните оръжия в момента на производство съгласно член 4;

12)

„незаконен трафик“ означава придобиването, продажбата, доставката, движението или пренасянето на огнестрелни оръжия, техни основни компоненти или боеприпаси от или през територията на една държава членка към територията на друга държава членка, ако някоя от съответните държави членки не е издала разрешително за това в съответствие с настоящата директива или ако огнестрелните оръжия, основните компоненти или боеприпасите не са маркирани в съответствие с член 4;

13)

„проследяване“ означава системно следене на огнестрелните оръжия и, при възможност, на техните основни компоненти и боеприпаси, от производителя до купувача, с цел осигуряване на съдействие на компетентните органи на държавите членки при откриването, разследването и анализирането на незаконно производство и незаконен трафик.

2.   За целите на настоящата директива лицето се счита за пребиваващо в държавата, указана с адреса, посочен в официален документ, установяващ мястото на пребиваване, като паспорт или национална лична карта, които в случай на проверка при придобиване или притежаване на оръжие, се представят на компетентните органи на държава членка или на оръжейник, или на оръжеен посредник. Ако адресът на лицето не е посочен в неговия паспорт или национална лична карта, държавата на пребиваване се определя въз основа на друг официален документ за пребиваване, който е признат от съответната държава членка.

3.   „Европейски паспорт за огнестрелно оръжие“ се издава от компетентните органи на държава членка по искане на лице, което става законен притежател и ползвател на огнестрелно оръжие. Неговият максимален срок на валидност е пет години и може да бъде удължаван. Той съдържа данните, предвидени в приложение II. Европейският паспорт за огнестрелно оръжие е непрехвърлим документ, в който са отбелязани огнестрелното оръжие или огнестрелните оръжия, притежавани и използвани от титуляря на паспорта. Паспортът трябва да бъде носен винаги от лицето, което използва огнестрелното оръжие. В паспорта се отбелязват промените, настъпили във връзка с притежаването или характеристиките на огнестрелното оръжие, както и загубата или кражбата на огнестрелното оръжие.“

2)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   Настоящата директива не засяга прилагането на националните разпоредби, отнасящи се до носенето на оръжие, лова или спортната стрелба, при използване на оръжия, законно придобити и притежавани в съответствие с настоящата директива.

2.   Настоящата директива не се прилага по отношение на придобиването или притежаването в съответствие с националното право на оръжия и боеприпаси от страна на въоръжените сили, полицията или публичните органи. Тя не се прилага и за трансфери, уредени в Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1).

(*1)  Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността (ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1).“"

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   По отношение на огнестрелни оръжия, произведени или внесени в Съюза на или след 14 септември 2018 г., държавите членки гарантират, че всяко такова огнестрелно оръжие или основен компонент, пуснати на пазара:

а)

са маркирани с ясна, постоянна и уникална маркировка веднага след като са били произведени и най-късно преди пускането им на пазара или незабавно след внасянето им в Съюза; и

б)

са регистрирани в съответствие с настоящата директива незабавно след като са били произведени и най-късно преди пускането им на пазара или незабавно след внасянето им в Съюза.

2.   Уникалната маркировка, посочена в параграф 1, буква а), включва името на производителя или марката, държавата или мястото на производство, серийния номер и годината на производство, ако тя не представлява част от серийния номер, както и по възможност модела. Това не засяга възможността за поставяне на търговската марка на производителя. Когато основен компонент е твърде малък, за да бъде маркиран в съответствие с настоящия член, той бива маркиран поне със сериен номер, буквено-цифров или цифров код.

Изискванията за маркировката на огнестрелни оръжия или на основни компоненти, които са от особено историческо значение, се определят в съответствие с националното право.

Държавите членки гарантират, че върху всяка единична елементарна опаковка готови боеприпаси се поставя маркировка по начин, който да посочва името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси.

За целите на параграф 1 и на настоящия параграф държавите членки могат да решат да прилагат разпоредбите на Конвенцията относно взаимното признаване на контролните щемпели на преносимите огнестрелни оръжия от 1 юли 1969 г.

Освен това в момента на прехвърляне на огнестрелно оръжие или на негови основни компоненти от държавния резерв към постоянна гражданска употреба държавите членки осигуряват уникалната маркировка, посочена в параграф 1, която позволява да бъде идентифициран субектът, извършващ прехвърлянето.

2а.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на техническите спецификации за маркирането. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

3.   Всяка държава членка установява система за регулиране на дейността на оръжейниците и оръжейните посредници. Тези системи включват най-малко следните мерки:

а)

регистрация на оръжейниците и оръжейните посредници, които извършват дейност на територията на тази държава членка;

б)

лицензиране или издаване на разрешително за дейността на оръжейниците и оръжейните посредници на територията на тази държава членка; и

в)

проверка на личната и професионалната почтеност и на релевантните способности на съответните оръжейници или оръжейни посредници. В случай на юридическо лице, проверката се извършва както по отношение на юридическото лице, така и по отношение на физическото лице (лица), което (които) ръководи (ръководят) предприятието.“;

б)

параграф 4 се изменя, както следва:

i)

в първата алинея второто изречение се заменя със следното:

„Тази система за регистриране на данни записва цялата информация, свързана с огнестрелните оръжия, която е необходима за тяхното проследяване и идентифициране, включително:

а)

типа, марката, модела, калибъра и серийния номер на всяко огнестрелно оръжие, както и на маркировката, нанесена върху неговата затворна рама или цевна кутия като уникална маркировка в съответствие с параграф 1, която служи за уникален идентификатор на всяко огнестрелно оръжие;

б)

серийния номер или уникалната маркировка, нанесена върху основните компоненти, когато се различават от маркировката върху затворната рама или цевната кутия на всяко огнестрелно оръжие;

в)

имената и адресите на доставчиците и на лицата, които придобиват или притежават огнестрелното оръжие, заедно със съответната дата или дати; и

г)

всички видоизменяния или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория или подкатегория, включително неговото удостоверено дезактивиране или унищожаване, и съответната дата или дати.

Държавите членки гарантират, че записите относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват от компетентните органи в системите за регистриране на данни за срок от 30 години след унищожаването на съответните огнестрелни оръжия или основни компоненти.

Записите относно огнестрелни оръжия и основни компоненти, посочени в първа алинея от настоящия параграф, и свързаните с тях лични данни могат да бъдат достъпни:

а)

за органите, компетентни за издаване или отнемане на разрешителните, посочени в член 6 или в член 7, или за компетентните органи в митническото производство — за срок от 10 години след унищожаването на съответното огнестрелно оръжие или на съответните основни компоненти; и

б)

за органите, компетентни за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания — за срок от 30 години след унищожаването на съответното огнестрелно оръжие или на съответните основни компоненти.

Държавите членки гарантират, че личните данни са заличени от системите за регистриране на данни след изтичането на сроковете, посочени във втора и трета алинеи. Това не засяга случаите, в които определени лични данни са били прехвърлени на орган, компетентен за предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, и се използват в този специфичен контекст, или на други органи, със сходна компетентност, предвидени в националното право. В тези случаи обработката на такива данни от компетентните органи се урежда от националното право на съответните държави членки, при пълно съответствие с правото на Съюза, по-специално относно защитата на данните.“;

ii)

втора алинея се заменя със следното:

„За цялото времетраене на тяхната дейност оръжейниците и оръжейните посредници са длъжни да водят регистър, в който да вписват всяко огнестрелно оръжие и всеки основен компонент, попадащи в приложното поле на настоящата директива, които са получени или предоставени от тях, заедно с данните, позволяващи идентифицирането и проследяването на съответното огнестрелно оръжие или основен компонент, и по-специално типа, марката, модела, калибъра, серийния номер и имената и адресите на доставчиците и на лицата, които го придобиват.

При прекратяване на дейността си оръжейниците и оръжейните посредници предават този регистър на националните органи, които отговарят за системите за регистриране на данни, предвидени в първа алинея.

Държавите членки гарантират, че оръжейниците и оръжейните посредници, установени на тяхна територия, докладват незабавно сделките с огнестрелни оръжия или основни компоненти на националните компетентни органи, че оръжейниците и оръжейните посредници имат електронна връзка с тези органи за целите на такова докладване и че системите за регистриране на данни се актуализират веднага след получаването на информация за подобни сделки.“;

в)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Държавите членки гарантират, че всички огнестрелни оръжия могат във всеки момент да бъдат свързани с техните настоящи собственици.“

4)

Член 4а се заменя със следното:

„Член 4а

Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които са получили лиценз, или, по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория C, които са получили специално разрешително да придобиват и притежават такива огнестрелни оръжия в съответствие с националното право.“

5)

Член 4б се заличава.

6)

Членове 5 и 6 се заменят със следното:

„Член 5

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 3, държавите членки разрешават придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия само от лица, които имат основателна причина за това и които:

а)

са навършили 18 години, с изключение на придобиването, по друг начин освен чрез закупуване, и притежаването на огнестрелни оръжия за лов и спортна стрелба, при условие че в този случай лицата, които не са навършили 18 години, имат разрешение от родителите си или се намират под надзора на родител или на друго пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, или са в лицензиран или одобрен по друг начин тренировъчен център, и родителят или пълнолетно лице, притежаващо валидно разрешително за огнестрелно оръжие или за лов, поеме отговорност за правилното съхранение съгласно член 5а; и

б)

не е вероятно да представляват опасност за себе си или за другите, за обществения ред или за обществената безопасност; наличието на присъда за тежко умишлено престъпление се смята за показателно за такава опасност.

2.   Държавите членки разполагат със система за мониторинг, която могат да използват непрекъснато или периодично, за да гарантират, че условията относно издаването на разрешително, определени от националното право, се спазват за целия срок на действие на разрешителното и, освен това, се прави оценка на съответната медицинска и психологическа информация. Специалните условия се определят в съответствие с националното право.

Когато някое от условията относно издаването на разрешително вече не се спазва, държавите членки оттеглят съответното разрешително.

Държавите членки не могат да забраняват на лица, които пребивават на тяхна територия, притежаването на огнестрелно оръжие, придобито в друга държава членка, освен ако не забраняват придобиването на същия вид огнестрелно оръжие на своя територия.

3.   Държавите членки гарантират, че разрешителното за придобиване и разрешителното за притежаване на огнестрелно оръжие, класифицирано в категория B, се отнема, ако се установи, че лицето, на което е издадено разрешителното, притежава пълнител, който може да се постави на полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване или на полуавтоматични многозарядни огнестрелни оръжия, които:

а)

могат да поберат повече от 20 патрона; или

б)

в случай на дългоцевни огнестрелни оръжия — могат да поберат повече от 10 патрона,

освен ако на съответното лице е издадено разрешително съгласно член 6 или разрешително, което е потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.

Член 5а

За да се сведе до минимум рискът огнестрелните оръжия и боеприпасите да станат достъпни за лица, които не са получили разрешително, държавите членки установяват правила за подходящ надзор на огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и правила за правилното им съхранение по сигурен начин. Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не са лесно достъпни едновременно заедно. Подходящ надзор означава упражняването на контрол от лицето, което законно притежава съответното огнестрелно оръжие или боеприпаси, върху тях по време на тяхното транспортиране и употреба. Нивото на контрол по отношение на режима на правилно съхранение отразява броя и категорията на съответните огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Член 5б

Държавите членки гарантират, че в случаи, които включват придобиване и продажба на огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси, класифицирани в категории А, В или С, чрез „договори от разстояние“ съгласно определението на член 2, точка 7 от Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (*2), самоличността, а при необходимост и разрешителното на купувача на огнестрелното оръжие, основните компоненти или боеприпасите, се проверяват преди или най-късно по време на доставката им до това лице от:

а)

получил лиценз или разрешително оръжейник или оръжеен посредник; или

б)

публичен орган или представител на този орган.

Член 6

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 2, държавите членки предприемат всички необходими мерки за забрана на придобиването и притежаването на огнестрелните оръжия, основните компоненти и боеприпасите, класифицирани в категория А. Те гарантират, че огнестрелните оръжия, основните компоненти и боеприпасите, държани незаконно в нарушение на тази забрана, се отнемат.

2.   За защита на сигурността на критичната инфраструктура, търговското корабоплаване, особено ценните конвои и чувствителните обекти, както и за цели, свързани с национална отбрана, образователни, културни, научноизследователски и исторически цели, и без да се засягат разпоредбите на параграф 1, националните компетентни органи в отделни случаи, по изключение и при надлежно обосноваване, издават разрешителни за огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, когато това не противоречи на обществената сигурност или обществения ред.

3.   Държавите членки могат да изберат в специални и надлежно обосновани отделни случаи по изключение да издават разрешителни на колекционери за придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност, включително като се докаже на националните компетентни органи, че са взети мерки за справяне с всякакви рискове за обществената сигурност или обществения ред, както и че съответните огнестрелни оръжия, основни компоненти или боеприпаси се съхраняват при ниво на сигурност, което е пропорционално на рисковете, свързани с неразрешения достъп до такива изделия.

Държавите членки гарантират, че колекционерите, получили разрешително съгласно първата алинея от настоящия параграф, могат да бъдат идентифицирани в системите за регистриране на данни, посочени в член 4. От получилите разрешително колекционери се изисква да водят регистър на всички огнестрелни оръжия, които притежават и които са класифицирани в категория А, като регистърът трябва да бъде достъпен за националните компетентни органи. Държавите членки създават подходяща система за мониторинг по отношение на получилите разрешение колекционери, като отчитат всички относими фактори.

4.   Държавите членки могат да разрешат на оръжейниците или на оръжейните посредници, в съответното им професионално качество, да придобиват, произвеждат, дезактивират, ремонтират, доставят, предават и притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност.

5.   Държавите членки могат да разрешат на музеи да придобиват и притежават огнестрелни оръжия, основни компоненти и боеприпаси, класифицирани в категория А, при спазване на строги условия за сигурност.

6.   Държавите членки могат да разрешат на практикуващи спортна стрелба да придобиват и притежават полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, точки 6 или 7, при спазване на следните условия:

а)

задоволителна оценка на относимата информация, произтичаща от прилагането на член 5, параграф 2;

б)

представяне на доказателство, че съответният практикуващ спортна стрелба активно тренира с цел участие или участва в състезания по стрелба, признати от официално призната организация по спортна стрелба в съответната държава членка или от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба; и

в)

представяне на удостоверение от официално призната организация по спортна стрелба, в което се потвърждава, че:

i)

практикуващият спортна стрелба е член на клуб по спортна стрелба и редовно практикува спортна стрелба в него от поне 12 месеца, и

ii)

съответното огнестрелно оръжие отговаря на спецификациите, които се изискват за дадена дисциплина в спортната стрелба, призната от международно утвърдена и официално призната федерация по спортна стрелба.

По отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, точка 6, държавите членки, които прилагат военна система, основана на обща наборна служба, и които през последните 50 години са прилагали система на прехвърляне на огнестрелни оръжия на лица, напускащи армията след изпълнение на военните им задължения, могат да дадат разрешително на такива лица в качеството им на практикуващи спортна стрелба, да задържат едно огнестрелно оръжие, използвано по време на задължителната военна служба. Съответният публичен орган преобразува тези огнестрелни оръжия в полуавтоматични огнестрелни оръжия и извършва периодични проверки дали лицата, използващи такива огнестрелни оръжия, не представляват риск за обществената сигурност. Прилагат се разпоредбите, посочени в букви а), б) и в) от първа алинея.

7.   Разрешенията, издадени съгласно настоящия член, се преразглеждат периодично на интервали, които не надвишават пет години.“

(*2)  Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64)."

7)

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в параграф 4 се добавя следната алинея:

„Разрешителните за притежаване на огнестрелни оръжия се преразглеждат периодично на интервали, които не надвишават пет години. Разрешителното може да бъде подновено или удължено, ако условията, въз основа на които то е издадено, продължават да се спазват.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„4а.   Държавите членки могат да вземат решение да потвърдят, подновят или удължат разрешителни за полуавтоматични огнестрелни оръжия, класифицирани в точки 6, 7 или 8 от категория A, за огнестрелно оръжие, което е било класифицирано в категория B, и което е било законно придобито и регистрирано преди 13 юни 2017 г. при спазване на другите условия, определени в настоящата директива. Освен това държавите членки могат да позволят такива огнестрелни оръжия да бъдат придобивани от други лица, получили разрешително от държавите членки в съответствие с настоящата директива, както е изменена с Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета (*3).

(*3)  Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ L 137, 24.5.2017 г., стр. 22).“"

8)

Член 8 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако държава членка забранява или въвежда разрешителен режим на своята територия за придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие, класифицирано в категория B или C, тя уведомява другите държави членки, които изрично включват декларация в този смисъл върху всеки европейски паспорт за огнестрелно оръжие, който издават за подобно огнестрелно оръжие съгласно член 12, параграф 2.“

9)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Режимът за придобиване и притежаване на боеприпаси е идентичен с този за притежаване на огнестрелните оръжия, за които те са предназначени.

Придобиването на пълнители за полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване, които могат да поберат повече от 20 патрона или, в случаите на дългоцевни огнестрелни оръжия, повече от 10 патрона, се разрешава единствено за лица, на които е издадено разрешително съгласно член 6 или разрешително, което е потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.

2.   Оръжейниците и оръжейните посредници могат да откажат да сключат сделка за придобиване на фабрично произведени боеприпаси или на компоненти за производство на боеприпаси, която имат разумна причина да считат за подозрителна поради естеството или мащаба ѝ, и докладват за опити за такава сделка на компетентните органи.“

10)

Вмъкват се следните членове:

„Член 10а

1.   Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че устройства с пълнител, който е проектиран за изстрелване само на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия, не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

2.   Държавите членки класифицират като огнестрелни оръжия устройства с пълнител, който е проектиран за изстрелване само на халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически сигнални изделия и които могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

3.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия, произведени или внесени в Съюза на или след 14 септември 2018 г. с цел да гарантира, че същите не могат да бъдат видоизменяни така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2. Комисията приема първия такъв акт за изпълнение до 14 септември 2018 г.

Член 10б

1.   Държавите членки определят режим за проверка от компетентен орган на дезактивирането на огнестрелните оръжия с цел да се гарантира, че модификациите, извършени по отношение на дадено огнестрелно оръжие, са привели всички негови основни компоненти в състояние на постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин. В рамките на тази проверка държавите членки предвиждат издаване на сертификат и протокол, удостоверяващ дезактивирането на огнестрелното оръжие, и щамповане на ясна маркировка върху него със същата цел.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на стандарти и методи за дезактивиране с цел да гарантира, че всички основни компоненти на огнестрелното оръжие са приведени в състояние на постоянна нефункционалност и невъзможност за отстраняване, подмяна или модификация по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба по какъвто и да било начин. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

3.   Актовете за изпълнение, посочени в параграф 2, не се прилагат за огнестрелни оръжия, дезактивирани преди датата на прилагане на тези актове за изпълнение, освен ако съответните огнестрелни оръжия са прехвърлени в друга държава членка или са пуснати на пазара след тази дата.

4.   Държавите членки нотифицират на Комисията в срок от два месеца след 13 юни 2017 г. своите национални стандарти и методи за дезактивиране, прилагани преди 8 април 2016 г., обосновавайки причините, поради които нивото на сигурност, гарантирано от тези национални стандарти и методи за дезактивиране, е равностойно на това, гарантирано от техническите спецификации за дезактивиране, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията (*4), приложими към 8 април 2016 г.

5.   Когато държавите членки нотифицират Комисията в съответствие с параграф 4 от настоящия член, Комисията, най-късно 12 месеца след нотификацията, приема актове за изпълнение, като взема решение дали националните стандарти и методи, както са нотифицирани, са гарантирали, че огнестрелните оръжия са дезактивирани с ниво на сигурност, което е равностойно на техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, посочени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, приложими към 8 април 2016 г. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13б, параграф 2.

6.   До датата на прилагане на актовете за изпълнение, посочени в параграф 5, когато огнестрелни оръжия, дезактивирани в съответствие с националните стандарти и методи за дезактивиране, прилагани преди 8 април 2016 г., се прехвърлят в друга държава членка или се пускат на пазара, съответстват на техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.

7.   Огнестрелните оръжия, дезактивирани преди 8 април 2016 г. в съответствие с националните стандарти и методи за дезактивиране, за които се установи, че нивото на сигурност, което гарантират, е равностойно на това, гарантирано от техническите спецификации за дезактивиране на огнестрелни оръжия, определени в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403, приложими към 8 април 2016 г., се считат за дезактивирани огнестрелни оръжия, включително и когато се прехвърлят в друга държава членка или пускат на пазара след датата на прилагане на актовете за изпълнение, посочени в параграф 5.

(*4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 62).“"

11)

В заглавието на глава 3 думата „Общността“ се заменя с думата „Съюза“.

12)

В член 11 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Без да се засягат разпоредбите на член 12, огнестрелни оръжия могат да бъдат пренасяни от една държава членка в друга само при спазване на процедурата, която е предвидена в настоящия член. Тази процедура се прилага и към пренасянето на огнестрелни оръжия след продажба чрез „договори от разстояние“ съгласно определението на член 2, точка 7 от Директива 2011/83/ЕС.“

13)

Член 12, параграф 2 се изменя, както следва:

а)

първата алинея се заменя със следното:

„Независимо от разпоредбите на параграф 1, ловците и лицата, участващи във възстановки на исторически събития, по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория C, и практикуващите спортна стрелба, по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория B или C, и огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, за които е издадено разрешително съгласно член 6, параграф 6, или разрешителното за които е било потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а, могат да притежават без предварителното разрешително, посочено в член 11, параграф 2, едно или няколко огнестрелни оръжия по време на пътуване през две или повече държави членки с цел практикуване на своята дейност, при условие че:

а)

притежават европейски паспорт за огнестрелно оръжие, в който са посочени това оръжие или оръжия; и

б)

са в състояние да обосноват причините за пътуването си, по-специално чрез представяне на покана или друго доказателство за практикуването на лов, спортна стрелба или възстановка на исторически събития в държавата членка по местоназначение.“;

б)

трета алинея се заменя със следното:

„Въпреки това тази дерогация не се прилага за пътуванията към държава членка, в която съгласно член 8, параграф 3, е забранено придобиването и притежаването на съответното огнестрелно оръжие или в която има разрешителен режим за него. В този случай това се отбелязва изрично в европейския паспорт за огнестрелно оръжие. Държавите членки могат да откажат също така прилагането на дерогацията по отношение на огнестрелни оръжия, класифицирани в категория А, за които е издадено разрешително съгласно член 6, параграф 6, или разрешителното за които е било потвърдено, подновено или удължено съгласно член 7, параграф 4а.“

14)

В член 13 се добавят следните параграфи:

„4.   Компетентните органи на държавите членки обменят по електронен път информация относно разрешителните, издадени за пренасяне на огнестрелни оръжия към друга държава членка и информация по отношение на отказите за издаване на разрешителни, предвидени в членове 6 и 7, въз основа на причини, свързани със сигурността или с надеждността на съответното лице.

5.   Комисията предвижда система за обмен на информацията, посочена в настоящия член.

Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 13а, с цел да допълни настоящата директива чрез определяне на реда и условията за системен обмен на информация по електронен път. Комисията приема първия такъв делегиран акт до 14 септември 2018 г.“

15)

Член 13а се заменя със следното:

„Член 13а

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 13, параграф 5, се предоставя на Комисията за неограничен срок, считано от 13 юни 2017 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 13, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 13, параграф 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

16)

Вмъква се следният член:

„Член 13б

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (*5).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(*5)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

17)

В член 15, параграф 1, думата „Общността“ се заменя с думата „Съюза“.

18)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

До 14 септември 2020 г. и на всеки пет години слeд това, Комисията представя доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на настоящата директива, включително проверка на пригодността на нейните разпоредби, който се придружава, ако това е целесъобразно, от законодателни предложения по отношение, по-специално на категориите огнестрелни оръжия в приложение I и въпросите, свързани с прилагането на системата за европейския паспорт за огнестрелно оръжие, поставянето на маркировка и последиците от новите технологии, като триизмерния печат, използването на QR код и използването на радиочестотна идентификация (RFID).“

19)

Приложение I се изменя, както следва:

1)

Част II се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„За целите на настоящата директива, огнестрелните оръжия се класифицират в следните категории:“;

б)

раздел А се изменя, както следва:

i)

уводната част се заличава;

ii)

в категория A се добавят следните точки:

„6.

Автоматичните огнестрелни оръжия, които са видоизменени в полуавтоматични огнестрелни оръжия, без да се засяга член 7, параграф 4а.

7.

Всяко от следните полуавтоматични огнестрелни оръжия с централно възпламеняване:

а)

късоцевните огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 21 патрона без презареждане, ако:

i)

пълнител с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие; или

ii)

към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 20 патрона;

б)

дългоцевните огнестрелни оръжия, които могат да изстрелват повече от 11 патрона без презареждане, ако:

i)

пълнител с капацитет над 10 патрона е част от огнестрелното оръжие; или

ii)

към него е добавен сменяем пълнител с капацитет над 10 патрона.

8.

Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия (тоест огнестрелни оръжия, които първоначално са били предназначени за стрелба от рамо), чиято дължина може да бъде сведена под 60 cm без загуба на функционалност чрез сгъващ се или телескопичен приклад или чрез приклад, който може да бъде отстранен без използване на инструменти.

9.

Всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.“;

iii)

категория B се заменя със следното:

„Категория В — Огнестрелни оръжия, подлежащи на разрешителен режим

1.

Многозарядните късоцевни огнестрелни оръжия.

2.

Късоцевните огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с централно действие на ударника.

3.

Късоцевните огнестрелни оръжия с единичен изстрел, с периферно действие на ударника, с обща дължина под 28 сантиметра.

4.

Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които заедно могат да поберат повече от три патрона за огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника, и повече от три, но по-малко от дванадесет патрона — за огнестрелни оръжия с централно действие на ударника.

5.

Късоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в категория A, точка 7, буква а).

6.

Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, изброени в категория A, точка 7, буква б), пълнителят и патронникът на които заедно не могат да поберат повече от три патрона, когато пълнителят е сменяем или за които не може да се гарантира, че оръжието не може да бъде видоизменено с помощта на обикновен инструментариум в оръжие, пълнителят и патронникът на което заедно могат да побират повече от три патрона.

7.

Дългоцевните многозарядни и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, чиято дължина не надвишава 60 сантиметра.

8.

Всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.

9.

Полуавтоматичните огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, различни от изброените в категория A, точки 6, 7 или 8.“;

iv)

категория C се заменя със следното:

„Категория C — Огнестрелни оръжия и други оръжия, подлежащи на деклариране

1.

Дългоцевните многозарядни огнестрелни оръжия, различни от изброените в категория B, точка 7.

2.

Дългоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия с винтонарезна цев.

3.

Дългоцевните полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от изброените в категория А или В.

4.

Късоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия, с периферно действие на ударника и с обща дължина не по-малка от 28 cm.

5.

Всяко огнестрелно оръжие в тази категория, което е било видоизменено в изстрелващо халосни патрони, патрони с дразнещи вещества, други активни вещества или пиротехнически изделия, или в салютно или акустично оръжие.

6.

Огнестрелните оръжия, класифицирани в категория A или B или настоящата категория, дезактивирани в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403.

7.

Дългоцевните еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, пуснати на пазара на или след 14 септември 2018 г.“;

v)

категория D се заличава;

в)

раздел Б се заличава.

2)

Част III се заменя със следното:

„III.

За целите на настоящото приложение в определението за огнестрелни оръжия не са включени предмети, които отговарят на определението, но които:

а)

са проектирани за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за поваляне на животни, за риболов с харпун или са предназначени за промишлени или технически цели, при условие че могат да се използват единствено за такава цел;

б)

са считани за антични оръжия, когато не са включени в категориите, установени в част II, и подлежат на регулиране от националното право.

До момента на координиране на равнището на Съюза държавите членки могат да прилагат своето национално право по отношение на огнестрелните оръжия, отбелязани в настоящата част.“

20)

В приложение II буква е) се заменя със следното:

„е)

обозначението:

„Правото за извършване на пътуване към друга държава членка с едно оръжие или няколко оръжия, класифицирани в категория A, B или C, отбелязани в настоящия паспорт, зависи от предварителното издаване на едно или няколко съответни разрешителни от държавата членка, която се посещава. Такива разрешителни могат да бъдат отбелязани в паспорта.

Изискването за предварително разрешително, посочено по-горе, по принцип не е необходимо при извършване на пътуване с оръжие, класифицирано в категория C, използвано за практикуване на лов или възстановка на исторически събития, или с оръжие, класифицирано в категория A, B или C, използвано за практикуване на спортна стрелба, при условие че пътуващото лице притежава паспорта за огнестрелното оръжие и може да обоснове причината за пътуването.“

Когато дадена държава членка е уведомила другите държави членки, в съответствие с член 8, параграф 3, че притежаването на някои огнестрелни оръжия, класифицирани в категория B или C, е забранено или подлежи на разрешителен режим, се прибавя някое от следните обозначения:

„Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е забранено.“

„Пътуване в … (съответната/ите държава/и) с оръжието … (идентификация) е възможно след получаване на разрешително.“

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до 14 септември 2018 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 4, параграфи 3 и 4 от Директива 91/477/ЕИО, както е изменена с настоящата директива, до 14 декември 2019 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

3.   Когато държавите членки приемат мерките съгласно параграфи 1 и 2, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

4.   Независимо от параграф 1, държавите членки могат, по отношение на огнестрелните оръжия, придобити преди 14 септември 2018 г. да спрат да прилагат изискването за деклариране на огнестрелните оръжия, класифицирани в категория C, точки 5, 6 или 7 до 14 март 2021 г.

5.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 17 май 2017 година.

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI

За Съвета

Председател

C. ABELA


(1)  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 77.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 25 април 2017 г.

(3)  Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51).

(4)  Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64).

(5)  Решение 2014/164/ЕС на Съвета от 11 февруари 2014 г. относно сключването от името на Европейския съюз на Протокола срещу незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (ОВ L 89, 25.3.2014 г., стр. 7).

(6)  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)  Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23).

(9)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(10)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(11)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(12)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(13)  Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31).

(14)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(15)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(16)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(17)  Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора (ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19).


Поправки

24.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/40


Поправка на Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол)

( Официален вестник на Европейския съюз L 95 от 7 април 2017 г. )

Навсякъде в текста на настоящия регламент

вместо:

„(ЕС) 2017/…“

да се чете:

„(ЕС) 2017/625“

вместо:

„ОВ L …, стр. …“

да се чете:

ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1

На страница 95, в член 135

вместо:

„1.   Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (*1) се прилагат доколкото информацията, обработвана чрез IMSOC, съдържа лични данни съгласно определението в член 2, буква а) от Директива 95/ 46/ЕО и член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

да се чете:

„1.   Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1) се прилагат доколкото информацията, обработвана чрез IMSOC, съдържа лични данни съгласно определението в член 2, буква а) от Директива 95/ 46/ЕО и член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

На страница 113 подписът

вместо:

За Съвета

Председател

…“

да се чете:

За Съвета

Председател

I. BORG“

вместо:

За Европейския парламент

Председател

…“

да се чете:

За Европейския парламент

Председател

A. TAJANI“