ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128I

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
19 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/849 на Комисията от 7 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на картите от приложение I, както и списъка от приложение II към посочения регламент ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 128/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/849 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на картите от приложение I, както и списъка от приложение II към посочения регламент

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС (1), и по-специално член 49, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 1315/2013 се предвижда възможност за адаптиране на приложения I и II по отношение на инфраструктурните компоненти на широкообхватната мрежа, за да бъдат взети под внимание евентуални промени, произтичащи от количествените прагове, определени в членове 14, 20, 24 и 27.

(2)

С оглед на най-актуалните налични статистически данни, публикувани от Евростат, или в някои случаи — от националните статистически служби — е необходимо да се включат в широкообхватната мрежа логистични платформи, железопътно-автомобилни терминали, вътрешни пристанища, морски пристанища и летища, за които най-актуалната двугодишна средна стойност на обема на техния трафик превишава съответния праг.

(3)

Необходимо е също така да се коригират картите на пътната и железопътната инфраструктура и инфраструктурата на вътрешните водни пътища, като това строго се ограничава до отразяването на напредъка в изграждането на мрежата.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 1315/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1315/2013 се изменя, както следва:

1)

приложение I се заменя с текста от приложение I към настоящия регламент;

2)

част 2 от приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАРТИ НА ШИРОКООБХВАТНАТА И ОСНОВНАТА МРЕЖА

Легенда

Основна мрежа

Широкообхватна мрежа

 

Image

 

Вътрешни водни пътища / завършени

Image

 

Вътрешни водни пътища / за модернизация

Image

 

Вътрешни водни пътища / планирани

Image

Image

Конвенционален железен път / завършен

Image

Image

Конвенционален железен път / за модернизация

Image

Image

Конвенционален железен път / планиран

Image

Image

Високоскоростен железен път / завършен

Image

Image

За модернизация до високоскоростен железен път

Image

Image

Високоскоростен железен път / планиран

Image

Image

Автомобилен път / завършен

Image

Image

Автомобилен път / за модернизация

Image

Image

Автомобилен път / планиран

Image

Image

Пристанища

Image

Image

ЖАТ (Железопътно — автомобилни терминали)

Image

Image

Летища

Image

Приложение I се изменя, както следва:

(1)

Точки 0.1 и 0.2 се заменят със следното:

Image

Image

(2)

Точки 0.3 и 0.4 се заменят със следното:

Image

Image

(3)

Точки 1.1 и 1.2 се заменят със следното:

Image

Image

(4)

Точки 1.3 и 1.4 се заменят със следното:

Image

Image

(5)

Точки 2.1 и 2.2 се заменят със следното:

Image

Image

(6)

Точки 2.3 и 2.4 се заменят със следното:

Image

Image

(7)

Точка 3.1 се заменя със следното:

Image

(8)

Точка 3.2 се заменя със следното:

Image

(9)

Точка 3.3 се заменя със следното:

Image

(10)

Точка 3.4 се заменя със следното:

Image

(11)

Точка 4.1 се заменя със следното:

Image

(12)

Точка 4.2 се заменя със следното:

Image

(13)

Точка 4.3 се заменя със следното:

Image

(14)

Точка 4.4 се заменя със следното:

Image

(15)

Точка 5.1 се заменя със следното:

Image

(16)

Точка 5.2 се заменя със следното:

Image

(17)

Точка 5.3 се заменя със следното:

Image

(18)

Точка 5.4 се заменя със следното:

Image

(19)

Точка 6.1 се заменя със следното:

Image

(20)

Точка 6.2 се заменя със следното:

Image

(21)

Точка 6.3 се заменя със следното:

Image

(22)

Точка 6.4 се заменя със следното:

Image

(23)

Точка 7.1 се заменя със следното:

Image

(24)

Точка 7.2 се заменя със следното:

Image

(25)

Точки 7.3 и 7.4 се заменят със следното:

Image

Image

(26)

Точка 8.1 се заменя със следното:

Image

(27)

Точка 8.2 се заменя със следното:

Image

(28)

Точка 8.3 се заменя със следното:

Image

(29)

Точка 8.4 се заменя със следното:

Image

(30)

Точка 9.1 се заменя със следното:

Image

(31)

Точка 9.2 се заменя със следното:

Image

(32)

Точка 9.3 се заменя със следното:

Image

(33)

Точка 9.4 се заменя със следното:

Image

(34)

Точка 10.1 се заменя със следното:

Image

(35)

Точка 10.2 се заменя със следното:

Image

(36)

Точка 10.3 се заменя със следното:

Image

(37)

Точка 10.4 се заменя със следното:

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II към Регламент (ЕС) № 1315/2013 таблицата в част 2 се изменя, както следва:

(1)

частта относно Дания се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният ред между редовете относно Ebeltoft и Esbjerg:

„Enstedværket

 

Широкообхватна

 

“;

б)

вмъква се следният ред между редовете относно Fur и Gedser:

„Fynshav Havn

 

Широкообхватна

 

“;

в)

вмъква се следният ред между редовете относно Hirtshals и Høje-Taastrup:

„Hou Havn

 

Широкообхватна

 

“;

г)

вмъква се следният ред между редовете относно Spodsbjerg и Tårs (Nakskov):

„Statoil-Havnen

 

Широкообхватна

 

“;

(2)

частта относно Германия се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният ред между редовете относно Gernsheim и Großkrotzenburg:

„Ginsheim-Gustavsburg

 

 

Широкообхватна

“;

б)

редът, който се отнася за Honau, се заменя със следното:

„Hohenhameln

 

 

Широкообхватна

“;

в)

вмъква се следният ред между редовете относно Krefeld-Uerdingen и Langeoog:

„Lampertheim

 

 

Широкообхватна

“;

г)

редът относно Mehrum се заличава;

д)

вмъква се следният ред между редовете относно Memmingen и Minden:

„Meppen

 

 

Широкообхватна

“;

е)

вмъква се следният ред между редовете относно Minden и München:

„Mühlheim an der Ruhr

 

 

Широкообхватна

“;

ж)

вмъква се следният ред между редовете относно Münster и Norddeich:

„Niedere Börde

 

 

Широкообхватна

“;

з)

вмъква се следният ред между редовете относно Regensburg и Rheinberg:

„Rheinau

 

 

Широкообхватна

“;

и)

вмъква се следният ред между редовете относно Rheinberg и Rostock:

„Rheinmünster

 

 

Широкообхватна

“;

й)

редът относно Stollhofen се заличава;

к)

редът относно Vahldorf се заличава;

(3)

частта относно Испания се изменя, както следва:

а)

вмъкват се следните редове между редовете относно Castellón и Ceuta:

„Centro de Transportes de Burgos

 

 

 

Широкообхватна

Centro Intermodal de Transporte y Logistica de Vitoria-Gasteiz

 

 

 

Широкообхватна“;

б)

вмъква се следният ред между редовете относно Linares и Madrid:

„Los Cristianos

 

Широкообхватна

 

“;

в)

вмъква се следният ред между редовете относно Sevilla и Tarragona:

„Silla

 

 

 

Широкообхватна“;

г)

вмъква се следният ред между редовете относно Valencia и Valladolid:

„Valencia Fuente de San Luis

 

 

 

Широкообхватна“;

(4)

в частта относно Италия редът относно Catania се заменя със следното:

„Catania

Широкообхватна (Fontanarossa, Comiso emergency runway)

Широкообхватна

 

Широкообхватна“;

(5)

частта относно Нидерландия се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният ред между редовете относно Dordrecht и Eemshaven:

„Drachten

 

 

Широкообхватна

“;

б)

вмъква се следният ред между редовете относно Harlingen и Hengelo:

„Heerenveen

 

 

Широкообхватна

“;

в)

вмъква се следният ред между редовете относно Kampen и Lelystad:

„Leeuwarden

 

 

Широкообхватна

“;

(6)

частта относно Румъния се изменя, както следва:

а)

вмъква се следният ред между редовете относно Baia Mare и Brăila:

„Basarabi

 

 

Широкообхватна

“;

б)

вмъква се следният ред между редовете относно Iași и Medgidia:

„Mahmudia

 

 

Широкообхватна

“;

в)

вмъква се следният ред между редовете относно Oradea и Sibiu:

„Ovidiu

 

 

Широкообхватна

“;

(7)

в частта относно Швеция се вмъква следният ред между редовете относно Sveg и Trelleborg:

„Södertälje

 

 

Широкообхватна

“;

(8)

в частта относно Обединеното кралство редът относно London се заменя със следното:

„London

Основна (City)

Основна (Gatwick)*

Основна (Heathrow)*

Основна (Luton)*

Основна (Stansted)*

Широкообхватна (Southend)

Основна (London, London Gateway, Tilbury)

 

“.