ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 114

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
3 май 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/762 на Съвета от 25 април 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2013 за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/763 на Комисията от 2 май 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на наложеното временно мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/764 на Комисията от 2 май 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (ХТСХ)]

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/765 на Комисията от 2 май 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí salašnícky údený syr (ХТСХ)]

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/766 на Комисията от 2 май 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/767 на Комисията от 28 април 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 2741)  ( 1 )

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/762 НА СЪВЕТА

от 25 април 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2013 за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 43 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 479/2013 на Съвета (1) се предвижда освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане и за напускане за съюзните стоки, които се придвижват през коридора Неум (Neum), когато общата стойност на пратките от съюзни стоки не надвишава 10 000 EUR и когато съюзните стоки са придружени от фактури или транспортни документи, отговарящи на условията по буква б) от същия член (наричано по-долу „освобождаването“).

(2)

Прагът от 10 000 EUR бе определен съобразно прага със същия размер, предвиден в член 317, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2).

(3)

След влизането в сила на Митническия кодекс на Съюза с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) член 317, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 бе заменен с член 126, параграф 1 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 (4), в който се предвижда праг от 15 000 EUR. Поради това, за да се осигури еднакво прилагане на митническото законодателство на Съюза, е целесъобразно обхватът на освобождаването да бъде съобразен с посочения праг.

(4)

От съображения за правна сигурност и яснота някои препратки в Регламент (ЕС) № 479/2013 следва да бъдат осъвременени.

(5)

Поради това е целесъобразно Регламент (ЕС) № 479/2013 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 479/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 2 точка 1 се заменя със следното:

„1)

„съюзни стоки“ означава съюзни стоки съгласно определението в член 5, точка 23 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (*1);

(*1)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).“"

2)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в буква а) числото „10 000 EUR“ се заменя с числото „15 000 EUR“;

б)

в буква б) подточка i) се заменя със следното:

„i)

съдържат най-малко данните, посочени в член 126, параграф 2, първа алинея от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 (*2);

(*2)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).“"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 25 април 2017 година.

За Съвета

Председател

I. BORG


(1)  Регламент (ЕС) № 479/2013 на Съвета от 13 май 2013 г. за освобождаване от изискването за подаване на обобщени декларации за въвеждане и за напускане за съюзни стоки, придвижвани през коридора Neum (ОВ L 139, 25.5.2013 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).


3.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/763 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2017 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на наложеното временно мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

На 16 ноември 2016 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2005 на Комисията (2) („регламента за временните мерки“) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на някои видове лека термична хартия (ЛТХ) с произход от Република Корея („засегнатата държава“).

(2)

Разследването беше започнато на 18 февруари 2016 г. (3) вследствие на жалба, подадена на 4 януари 2016 г. от Европейската асоциация на производителите на термична хартия (European Thermal Paper Association — „ETPA“ или „жалбоподателя“) от името на производители, представляващи над 25 % от общото производство на някои видове ЛТХ в Съюза.

(3)

Както е посочено в съображение 14 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. („разследвания период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

1.2.   Последваща процедура

(4)

След разгласяването на основните факти и съображения, въз основа на които бе наложено временно антидъмпингово мито („разгласяване на временните заключения“), три заинтересовани страни направиха писмени изявления, в които изложиха своите становища относно предварителните заключения. На страните, които поискаха да бъдат изслушани, бе предоставена такава възможност.

(5)

Групата Hansol и ETPA поискаха намесата на служителя по изслушванията при търговските процедури („служителя по изслушванията“). По време на изслушванията, проведени на 13 декември 2016 г. и 2 март 2017 г., групата Hansol отново повдигна въпроси, обсъдени по време на изслушването от 10 март 2016 г. (т.е. относно освобождаването от задължението за попълване на въпросника, поискано за някои свързани преработватели) и оспори методологията, използвана за изчисляване на дъмпинга и вредата от него. При изслушването от 22 март 2017 г. групата Hansol повдигна някои свързани с изчислението на дъмпинга въпроси и предложи промяна на формата на мерките. При изслушването от 24 януари 2017 г. ETPA изрази загриженост по отношение на някои свързани с поверителността въпроси и оспори твърденията на групата Hansol относно обхвата на продукта и равнището на подкрепа за мерките.

(6)

След налагането на временните мерки Комисията продължи да търси и проверява цялата информация, която счете за необходима за изготвянето на окончателните си заключения. Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на ЛТХ с произход от Република Корея (разгласяване на окончателните заключения). На страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно разгласяването на окончателните заключения. След разгласяването на окончателните заключения бяха направени допълнителни изменения на изчисленията на дъмпинга и вредата, за които всички страни бяха информирани и им беше предоставен срок, в който да могат да представят своите коментари (допълнително разгласяване на окончателните заключения). В следствие на това на страните бе даден срок, в който да представят своите коментари относно промяната на формата на мерките.

(7)

Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно.

1.3.   Разглеждан продукт и сходен продукт

1.3.1.   Разглеждан продукт

(8)

Както е посочено в съображение 15 от регламента за временните мерки, разглежданият продукт е лека термична хартия с тегло, непревишаващо 65 g/m2; на роли с ширина 20 cm или повече, с тегло на ролaта (включително хартията) 50 kg или повече и с диаметър на ролата (включително хартията) 40 cm или повече („джъмбо ролки“); със или без основно покритие от едната или от двете страни; покрита с термочувствително вещество (представляващо смес от боя и проявител, която реагира и формира изображение при излагане на топлина) от едната или от двете страни; и със или без горно покритие, с произход от Република Корея, понастоящем класирана в кодове по КН ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 и ex 4823 90 85.

1.3.2.   Твърдения относно обхвата на продукта

(9)

Групата Hansol повтори искането си за изключване на несъдържащата фенол ЛТХ от обхвата на продукта, като се обоснова с това, че Комисията не е извършила подходяща оценка на редица фактори. Според групата Hansol несъдържащата фенол ЛТХ и другите видове ЛТХ имат различен химичен състав, производствени процеси и възприемане от потребителите.

(10)

По отношение на химичния състав посочената страна заяви, че съдържащата и несъдържащата фенол ЛТХ са с много различен химичен състав, поради това че се третират по различен начин на пазара на ЕС от регулаторна гледна точка в зависимост от използвания при тяхното производство проявител. Следва обаче да се отбележи, че само бисфенол А („BPA“), т.е. един от многобройните възможни съдържащи фенол проявители, наскоро беше забранен в ЕС, като забраната поражда действие през 2020 г., и че не съществува отделно правно третиране за всички други съдържащи фенол проявители. Твърденията за по-стриктно нормативно третиране на два съдържащи бисфенол проявителя не доказва, че всички използвани като проявители бисфеноли и фенолни вещества са различни от другите цветни проявители. Освен това следва да се отбележи, че макар да е от ключово значение, проявителят е само един от многобройните видове химикали, които са необходими за производството на ЛТХ. Освен това няма данни в подкрепа на твърдението, че съдържаща BPA ЛТХ вече е била забранена в някои държави членки. Поради това се стигна до заключението, че по същество съдържащата и несъдържащата фенол ЛТХ не са с различен химичен състав. Поради това твърдението се отхвърля.

(11)

Що се отнася до производствените процеси, страната заяви, че не е възможно да се произвежда несъдържаща фенол и несъдържаща BPA ЛТХ на една и съща производствена линия. При разследването обаче беше показано, че от техническа гледна точка е възможно да се произвежда несъдържаща и съдържаща фенол ЛТХ на една и съща производствена линия, макар и на различни партиди, и че производителите от Съюза го правят.

(12)

По отношение на възприемането от потребителите страната изрази твърдението, че потребителите знаят, че ЛТХ съдържа бисфенол. Освен това групата Hansol заяви, че един американски производител на ЛТХ е започнал да произвежда несъдържаща фенол ЛТХ в отговор на търсене от страна на потребителите и че една верига супермаркети в Съюза е изразила опасения относно вида на използвания в ЛТХ проявител. При все това, въпреки че може да съществуват различни предпочитания на потребителите, по принцип всички видове на продукта са взаимозаменяеми от гледна точка на търсенето (без промени от крайните ползватели) и се конкурират помежду си.

(13)

Групата Hansol заяви също така, че съществува ограничена наличност на Pergafast 201 (несъдържащ фенол цветен проявител) и значителна ценова разлика между несъдържащата и съдържащата фенол ЛТХ предвид покупните цени на две дружества в Съюза, свързани с групата Hansol.

(14)

Като се има предвид наличието на много видове проявители, твърдението за ограниченото наличие само на един конкретен вид, т.е. Pergafast 201 (който при това групата Hansol, изглежда, не е използвала), е без значение, тъй като съществуват други алтернативни източници. Например през 2015 г. комитетите на Европейската агенция по химикалите, а именно Комитетът за оценка на риска (КОР) и Комитетът за социално-икономически анализ (КСИА), счетоха, че към съответния момент има около 10 реалистични алтернативи за бисфенол А за използване в термичната хартия, както и нови обещаващи алтернативи (4). Очаква се до 2019 г. доставчиците на химически проявители да бъдат готови за споменатата в съображение 10 забрана на BPA и за изтичането на срока на действие на патента за Pergafast 201.

(15)

Що се отнася до твърдението за ценова разлика, може да се посочи, че често продуктът, предмет на антидъмпингово разследване, включва различни видове на продукта с различни ценови диапазони. Тази ценова разлика обаче не е достатъчно основание сама по себе си различните видове на продукта да се разглеждат като различни продукти за целите на определянето на продукт, предмет на антидъмпингово разследване, доколкото различните видове имат едни и същи основни характеристики и се конкурират помежду си, какъвто е конкретният случай. Във всеки случай всички елементи, оказващи влияние върху цените, се вземат под внимание за целите на сравнението на цените. Групата Hansol отново изтъкна, че има значителна ценова разлика между несъдържащата и съдържащата фенол ЛТХ (предвид покупните цени не нейните преработватели в Съюза), което по нейно твърдение доказва, че това са различни продукти. В това отношение общото заключение в съображение 113 от регламента за временните мерки, че продажните цени за единица продукция на несъдържащата фенол ЛТХ са намалели в по-малка степен в сравнение с продажните цени за единица продукция на съдържащата фенол ЛТХ, не може да бъде опровергано с покупните цени на две свързани с групата Hansol дружества в Съюза, които представляват малък дял от потреблението на Съюза.

(16)

Групата Hansol първоначално заяви, че несъдържащата фенол ЛТХ не следва да бъде включена в обхвата на разследването, поради това че несъдържащата фенол ЛТХ нито се произвежда в Република Корея, нито се изнася от тази държава. По този въпрос от уебстраниците на групата Hansol става ясно, че тази страна предлага на пазара несъдържаща бисфенол ЛТХ и ЛТХ без съдържание на BPA.

(17)

Групата Hansol заяви също така, че Комисията неправилно е определила твърде широк обхват на продукта, тъй като той ще възпрепятства бъдещото развитие на технологиите. По-специално страната заяви, че каталозите на жалбоподателите не съдържат ЛТХ с тегло под 44 g/m2, като повтори твърдението си, посочено в съображение 20 от регламента за временните мерки, че този вид ЛТХ следва да бъде изключен.

(18)

Горното твърдение не беше подкрепено с никакви доказателства. Първо, няма данни, които да сочат, че ЛТХ с тегло под 44 g/m2 е с различни физически, технически и химически характеристики, използване, възприемане от потребителите, дистрибуторски канали, производствен процес, производствени разходи и качество спрямо другите видове ЛТХ или че не е взаимозаменяема с тези видове. Второ, няма технически пречки производителите да произвеждат ЛТХ с тегло под 44 g/m2. Действително един производител от Съюза понастоящем продава ЛТХ с тегло 42 g/m2. Трето, няма ясно разграничение по отношение на грамажа. Производителите на термична хартия работят с толеранс по отношение на теглото. Възможно е например даден вид хартия да е отбелязан като имащ тегло 45 g/m2, но действителното тегло да е малко по-малко, или даден вид хартия, който е отбелязан като имащ тегло 44 g/m2 в действителност да тежи повече от обявеното. Поради това твърдението бе отхвърлено.

1.3.3.   Заключение

(19)

В съответствие с анализа по-горе заключенията по отношение на разглеждания продукт и на сходния продукт, изложени в съображения 16 — 24 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

2.   ДЪМПИНГ

2.1.   Нормална стойност

(20)

Както е обяснено в съображение 12 от регламента за временните мерки, групата Hansol се състои от корейските производители износители Hansol Paper и Artone. Дружеството Artone е произвеждало два вида на продукта и не е извършвало продажби на вътрешния пазар или е извършвало такива продажби, но в непредставителни количества. В съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент нормалната стойност за тези два вида на продукта беше изчислена въз основа на производствените разходи на Artone (вж. съображения 34 — 36 от регламента за временните мерки). След разгласяването на временните заключения групата Hansol заяви, че при определянето на нормалната стойност за тези два вида на продукта Комисията е трябвало да използва цените на другия производител — Hansol Paper, вместо да формира нормалната стойност въз основа на производствените разходи на Artone. Това твърдение беше повторено след разгласяването на окончателните заключения.

(21)

Твърдението беше отхвърлено, тъй като Комисията установи, че структурата на разходите и продажните цени на Artone съществено се различава от тези на Hansol Paper. Освен това за един от тези два вида на продукта, продавани от Hansol Paper, количествата на продажбите на вътрешния пазар бяха счетени за непредставителни. Поради това Комисията потвърди, че при тези обстоятелства е по-целесъобразно нормалната стойност за тези видове на продукта да бъде изчислена въз основа на производствените разходи на Artone, увеличени с обосновани по размер разходи за продажба и общи и административни разходи (ПОАР) и печалба в съответствие с първата възможност по член 2, параграф 3 от основния регламент.

2.2.   Експортна цена

(22)

В коментарите си относно разгласяването на временните заключения групата Hansol оспори включването на малките ролки в изчисленията на дъмпинга по две причини. Първо, обемът на продажбите на джъмбо ролки за несвързани страни би бил значителен и поради това изчислението въз основа на тези продажби би имало представителен характер. Второ, малките ролки не попадат в обхвата на разглеждания продукт.

(23)

Както е обяснено в съображения 25 и 37 от регламента за временните мерки, подчертано по-голямата част (между 75 % и 85 %) от продажбите на Hansol Paper и Artone за Съюза са представлявали продажби за свързани страни, предназначени за преработване в малки ролки. Предвид значителното количество на джъмбо ролките, които са преработени в малки ролки и едва след това препродадени на несвързани клиенти, Комисията остана на позицията си, че не можеше малките ролки да бъдат изключени от изчисленията. Поради това беше счетено за целесъобразно експортната цена при продажбите на джъмбо ролки за свързани страни за преработване в малки ролки да бъде определена въз основа на цената, на която внесеният и преработен продукт е бил препродаден за първи път на независими клиенти в Съюза, в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент.

(24)

След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol повтори възражението си срещу включването на малките ролки в изчислението на дъмпинга. Не бяха представени обаче нови аргументи.

(25)

Освен това групата Hansol отправи критика, че дъмпинговият марж по отношение на продажбите чрез свързани страни е определен въз основа на данни от един свързан преработвател, а не на данни от всичките четирима свързани преработватели.

(26)

В това отношение следва да се отбележи следното. На 19 февруари 2016 г. групата Hansol поиска от Комисията да освободи напълно трима от четиримата свързани преработватели от задължението да попълнят въпросника. На 23 февруари 2016 г. Комисията прие това искане, като същевременно си запази правото да отправя към тези трима свързани преработватели допълнителни запитвания/искания за информация, както и когато това стане необходимо. На 7 март 2016 г., след като анализира допълнително информацията, предоставена от групата Hansol по време на проведената на 22 февруари 2016 г. среща, Комисията поиска от тези трима свързани преработватели за попълнят адаптирана версия на въпросника, която, наред с другото, включваше искането за предоставяне на данни относно разходите за преработване и препродажбите на малки ролки. На 8 март 2016 г. групата Hansol поиска изслушване от служителя по изслушванията, което беше проведено на 10 март 2016 г. Тя мотивира искането си за изслушване, като повтори искането си за освобождаване на тримата свързани преработватели от задължението за попълване на въпросника, както и с това, че не е в състояние да разбере „защо Комисията (изисква) данни за разходите и продажбите за продукта извън обхвата на разглеждания продукт и по какъв начин тези данни могат да бъдат използвани по смислен начин в настоящото разследване.“ Тази позиция беше потвърдена по време на изслушването.

(27)

Служителят по изслушванията предложи да бъде потърсен компромис между службите на Комисията и заинтересованата страна по въпроса как да се провери дали обемът на данните, както и проследимостта и формирането на експортната цена въз основа на продажбите на малки ролки са от значение за целите на разследването; служителят по изслушванията предложи също така да се извърши предхождащо проверката посещение на четвъртия свързан вносител, за който не бе поискано освобождаване от задължението, за да се провери верността на изложените по-горе обяснения на страната, а в случай на утвърдителни резултати — ограничаване на разследването до тази страна, що се отнася до формирането на експортната цена по отношение на продажбите на групата Hansol на малки ролки. Освен тези предложения Комисията разгледа въпроса по какъв начин би било възможно да се намали тежестта за свързаните преработвателни дружества и как да се установи проследимост между продажбите на малки ролки и вноса на джъмбо ролки.

(28)

След посоченото първо изслушване през март 2016 г. и последвалото посещение на място, Комисията установи следното. Първо, един от четиримата свързани преработватели е закупил много по-малък от този на другите трима дял джъмбо ролки за преработване от други несвързани некорейски производители на джъмбо ролки (т.е. по-малко от 25 % от своите покупки на джъмбо ролки). Второ, същият свързан преработвател е закупил от групата Hansol най-големите обеми джъмбо ролки за преработване в малки ролки. Трето, същият свързан преработвател съответства на по-голямата част от продажбите на групата Hansol на джъмбо ролки за свързани преработватели в Съюза, както и на най-големия обем препродажби на джъмбо ролки за независими клиенти. На последно място, обемът на неговите продажби на малки ролки за несвързани клиенти също е бил значително по-голям от съответните обеми на всичките четирима свързани преработватели, с изключение на един. Обемът на последния обаче е реализиран през втората половина на разследвания период, поради което е по-малко представителен.

(29)

При тези обстоятелства Комисията реши да основе заключенията си по отношение на продажбите на групата Hansol чрез свързани преработватели на данните от първия свързан преработвател, който беше счетен за най-представителен. Тези заключения бяха счетени за представителни по отношение на продажбите на дружеството чрез свързани преработватели предвид малките обеми на покупките на този свързан преработвател на джъмбо ролки за преработване с некорейски произход, както и предвид големите обеми на продажбите на групата Hansol за несвързани страни, в които дружеството е участвало.

(30)

Освен това, както е посочено в съображение 25 от регламента за временните мерки, за двата канала за продажба (т.е. продажби за несвързани страни на джъмбо ролки и продажби за свързани страни на джъмбо ролки, предназначени за преработване в малки ролки) беше определено съответно тегло. Поради това, както е обяснено в съображение 45 от регламента за временните мерки, заключението относно продажбите за свързани страни на джъмбо ролки за преработване в малки ролки и последваща препродажба за несвързани страни под формата на малки ролки беше екстраполирано, за да отрази действителните потоци на продажбите на групата Hansol през разследвания период. Комисията потвърди, че този подход е целесъобразен по следните причини. Беше припомнено, че през разследвания период 75 % — 85 % от продажбите на групата Hansol за Съюза са реализирани чрез свързани преработватели за преработване в малки ролки. При разследването беше установено, че тези продажби, обратно изчислени до нивото за джъмбо ролките, са реализирани на различни цени от тези на продажбите на джъмбо ролки за несвързани клиенти. Поради това с цел правилно отчитане на евентуално извършвания дъмпинг, за двата канала за продажба беше определено съответно тегло при надлежно отчитане на обемите и стойностите на продажбите за всеки от каналите за продажба.

(31)

След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol заяви също така, че Комисията в действителност е включила свързания преработвател в извадка. Тя заяви, че като не е информирала групата Hansol по време на разследването, и по-специално преди разгласяването на временните заключения, че заключението относно продажбите за свързани страни на джъмбо ролки за преработване в малки ролки и последваща препродажба за несвързани страни под формата на малки ролки ще бъде екстраполирано, за да отрази действителните потоци на продажбите на групата Hansol, Комисията е нарушила член 17 от основния регламент. Това твърдение беше повторено след допълнителното разгласяване на окончателните заключения. Групата Hansol заяви също така, че решението на Комисията да екстраполира заключенията относно свързания преработвател няма правно основание.

(32)

Комисията отбеляза още от самото начало, че не се е позовавала на член 17 от основния регламент. Като се има предвид, че групата Hansol бе възразила срещу попълването на въпросника от всичките четирима свързани преработватели, и с цел да изпълни предложението на служителя по изслушването за ограничаване на тежестта за засегнатата страна, като все пак стигне до надеждни изводи по отношение на продажбите на малки ролки и препродажбите на джъмбо ролки, Комисията съсредоточи вниманието си върху въпросния свързан преработвател, понеже въз основа на информацията, предоставена от групата Hansol и проверена по време на последвалата проверка на място, той беше в най-добра позиция да предостави най-точните данни относно по-голямата част от продажбите на групата Hansol за Съюза (т.е. продажбите му за свързани преработватели за последваща препродажба за несвързани клиенти под формата на малки ролки). По отношение на останалите трима свързани преработватели Комисията установи, че данните за продажбите им за Съюза са били много по-неточни и по-малко представителни поради определени фактори, описани в съображение 28 по-горе. Действително много по-големите обеми джъмбо ролки с некорейски произход и обстоятелството, че обемът на единия от тримата други свързани преработватели е реализиран едва в средата на разследвания период, щеше да доведе до по-малко надеждно заключение по отношение на тези продажби с корейски произход, ако те бяха включени в анализа. Поради това Комисията не се позова на член 17 от основния регламент и твърдението на групата Hansol, че Комисията е включила свързаните преработватели в извадка, не е правилно. Вместо това в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент Комисията имаше за цел да установи при конкретните обстоятелства на разглеждания случай, описани в съображения 28 и 29 по-горе, най-надеждната експортна цена при продажбите за свързани страни на джъмбо ролки, предназначени за преработване в малки ролки. В съответствие с член 6, параграф 8 от основния регламент Комисията подложи предоставената от заинтересованата страна информация на възможно най-задълбочена проверка за достоверност.

(33)

Освен това още от ранните етапи на разследването групата Hansol следва да е разбирала значението на реализираните чрез свързани преработватели продажби. Първо, още при представянето в жалбата на данни за дъмпинговия марж жалбоподателят обърна внимание на факта, че по-голямата част от продажбите на групата Hansol за Съюза са извършени чрез свързани преработватели и че нивото на дъмпинга при тези продажби е значително по-високо, отколкото това на дъмпинга при преките продажби. Жалбоподателят беше изчислил два маржа (един за преките продажби и един за продажбите чрез свързани дружества), за които беше определил също така обикновена средна стойност, тъй като не е могъл да знае с точност колко значими са преките продажби на групата Hansol за несвързани страни (посоченият в жалбата процент за дела на тези продажби на групата Hansol от общите продажби за Съюза обаче беше много близо до действителния дял). Второ, още при първото изслушване Комисията ясно заяви пред групата Hansol, че не може да не вземе под внимание по-голямата част от продажбите на групата Hansol, които са осъществени чрез свързани преработватели, и че те трябва да бъдат съответно отчетени при изчисляването на дъмпинга. По тази причина Комисията бе включила във въпросниците за свързаните преработватели искане за пълна и подробна информация относно препродажбите на малки ролки и относно разходите за преработка на джъмбо ролки в малки ролки. Трето, предвид последвалите обсъждания и приемането от Комисията с писмо по електронната поща от 21 март 2016 г. на искането на групата Hansol изискването за другите трима свързани преработватели да попълнят въпросника да отпадне, Комисията трябваше да ограничи анализа си по отношение на тези продажби до въпросния свързан преработвател.

(34)

На последно място, Комисията разгласи всички основания и данни, свързани с извършената екстраполация по отношение на тези продажби на етапа на налагането на временните мерки, както на етапа на разгласяването на окончателните заключения. По този начин правата на въпросната заинтересована страна бяха изцяло зачетени. Поради това твърденията на групата Hansol се отхвърлят.

(35)

Групата Hansol заяви също така, че цените за свързаните с него преработватели са определени на принципа на сделката между несвързани лица. Тя заяви, че поради това не е било необходимо експортните цени за нейните продажби чрез свързани преработватели да бъдат формирани въз основа на продажните цени на малки ролки за несвързани клиенти.

(36)

Комисията отхвърли това твърдение, тъй като наличните данни не го подкрепят. Първо, най-продаваният вид на продукта (представляващ повече от 30 % от общите продажби на групата Hansol за Съюза) е продаван на свързани лица на продажна цена, която е била между 8 % и 15 % по-висока от средните продажни цени за несвързани клиенти. Второ, за всички видове на продукта, взети заедно, свързаните дружества са заплатила цена, която е била между 3 % и 6 % по-висока от цената за несвързани клиенти. Поради това твърдението, че продажните цени на групата Hansol за свързани преработватели са били определени на принципа на сделката между несвързани лица не беше потвърдено от наличните данни. Освен това Комисията установи, че и двете свързани страни в Съюза, на които беше направена проверка, са регистрирали големи загуби по отношение на разглеждания продукт. Това потвърждава горното заключение, че покупната цена, платена от свързаните с групата Hansol дружества в Съюза, не е пазарна цена за джъмбо ролките, като се имат предвид разходите, които те трябва да извършат за преработване, и/или ПОАР, в зависимост от конкретното свързано дружество. Въз основа на това Комисията прецени, че е трябвало да формира експортната цена за продажбите на групата чрез свързани страни.

(37)

Групата Hansol заяви също така, че някои съображения при прекратяването на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура по отношение на сьомгата  (5) и при антидъмпинговата процедура по отношение на някои видове безшевни тръби  (6) дават повод да се смята, че съществува практика на Комисията да използва заплащаните от свързани страни цени при обстоятелства като тези по настоящата процедура. По отношение на настоящата процедура Комисията отбелязва, че, както е обяснено в съображение 36 по-горе, беше установено, че продажбите за свързани страни не са извършени на цени, определени на принципа на сделката между несвързани лица, но на изкривени трансферните цени, поради което те са ненадеждни за определяне на експортната цена. Тези обстоятелства се различават от обстоятелствата при посочените от групата Hansol процедури, тъй като в тези случаи бе установено, че продажбите за свързаните страни са извършени на цени, които са били в пълно съответствие с цените за независими клиенти. Освен това при тези процедури Комисията установи също така, че свързаните страни са работили с разумна печалба, докато при настоящата процедура случаят не е такъв (вж. съображение 36). Поради това този коментар беше отхвърлен.

(38)

Групата Hansol заяви също така, че като е използвала продажбите на малки ролки, Комисията е включила и някои продажби на малки ролки, които не са били произведени (т.е. преработени) от въпросния свързан преработвател, но са били закупени от свързани и несвързани източници.

(39)

Комисията не разполагаше с информация за покупната цена или идентичността на доставчиците на закупените от този свързан преработвател малки ролки. Имаше възможност обаче да бъде потвърдено, че тези продажби на малки ролки са представлявали 10 % — 15 % (по тегло) от общите продажби на малки ролки за несвързани клиенти. Като се има предвид, че 85 % — 90 % от продадените малки ролки са преработени от въпросния преработвател джъмбо ролки, Комисията счете подхода си за основателен. Освен това изчислението на дъмпинга бе извършено въз основа на продажните цени на малките ролки. В същото време групата Hansol не предостави никакви доказателства за това, че продажната цена на произведените от нея малки ролки се различава от тази на закупените. Следователно няма доказателства, че незначителният дял на закупените малки ролки е оказал въздействие върху изчислението на дъмпинга. Поради това Комисията отхвърли това твърдение.

(40)

След разгласяването на временните заключения и това на окончателните заключения групата Hansol изрази критика за включването на доставените от Съюза джъмбо ролки в изчислението на дъмпинга за малките ролки. Както е обяснено в съображение 43 от регламента за временните мерки, поради липса на проследимост между продажбите на малки ролки и съответните джъмбо ролки, не можеше малките ролки, произведени от джъмбо ролки с произход, различен от групата Hansol, да бъдат изключени при формирането на експортната цена на джъмбо ролките, преработени в малки ролки и продавани като такива. Този въпрос възниква единствено поради това че групата Hansol не разполага с действаща система за проследяване, подобна на тази на други преработватели в Съюза. Във всеки случай, както е посочено в съображения 28 и 29 по-горе, Комисията ограничи потенциално използвания при формирането на експортната цена обем джъмбо ролки с произход, различен от групата Hansol, като ограничи своето изчисление на тези продажби до въпросния свързан преработвател. През разследвания период този преработвател предимно е произвеждал и препродавал малки ролки от джъмбо ролки, чийто производител и източник на доставка е била групата Hansol. Включването на тези ролки би могло да има само незначително въздействие върху изчислението на дъмпинга, ако изобщо има някакво въздействие, поради относително малкия дял на джъмбо ролките с произход, различен от групата Hansol. Във всеки случай изчислението на дъмпинга бе извършено въз основа на продажната цена на малките ролки, за която се смяташе, че вероятно е една и съща независимо от произхода на джъмбо ролките. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(41)

След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol заяви, че при изчисляването на формираната експортна цена транспортните разходи за някои сделки са приспаднати два пъти, като това двойно приспадане е приложено и по отношение на използваната като знаменател формирана цена CIF. Твърдението беше надлежно проверено и бе установено, че за продажбите на свързания преработвател на малки ролки, закупени от групата Hansol чрез свързан търговец, някои корекции действително са приспаднати два пъти. Тази грешка беше съответно коригирана по отношение на формирането както на експортната цена, така и на цената CIF.

(42)

Що се отнася до изчислението на формираната експортна цена, групата Hansol заяви също така, че по отношение на корекциите под формата на приспадане от продажната цена на малките ролки за несвързани клиенти не е взето предвид в достатъчна степен наличието на определени обеми основен материал с некорейски произход, което като цяло е довело до завишени корекции. След проверка на това твърдение бе установено, че действително не е обосновано корекциите да се прилагат за целите на изчисляването на корейска експортна цена франко завода за частта на малките ролки, които са произведени от доставени от Европа джъмбо ролки. Тази грешка бе поправена чрез приспадане, за представителен обем продажби на малки ролки, на корекции само до нивото CIF. Действително въз основа на наличната информация беше установено, че европейският производител е продавал джъмбо ролките на свързания с групата Hansol преработвател съгласно условия на доставка CIP. За тези продажби изчислената стойност CIF беше счетена за сравнима на стойността франко завода на дела на продажбите с корейски произход.

(43)

След допълнителното разгласяване на окончателните заключения групата Hansol оспори факта, че преразгледаните корекции на единица продукция са изчислени като среднопретеглена стойност за всички видове на продукта, и предложи тя да се основава, по отношение на един вид на продукта, на специфичните корекции, определени за продажбите между дружества само на този вид на продукта. Комисията прецени, че през разследвания период обемът на покупките на свързания преработвател на този конкретен вид на продукта, които биха могли да бъдат използвани за това изчисление, не е достатъчно представителен, за да послужи за надеждна база за определяне на корекциите за изчисляване на корейска експортна цена франко завода на този вид на продукта. Действително по-голямото количество от този вид на продукта е било доставяно чрез друг свързан канал за покупки, който не беше използван за това изчисление. Освен това групата Hansol не успя да докаже, че методът на Комисията за изчисляване и прилагане на средна стойност е неточен. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(44)

Относно ПОАР, изчислени и приложени по отношение на продажбите чрез един свързан търговец в Съюза, след разгласяването на временните мерки и отново след разгласяването на окончателните мерки групата Hansol оспори сумата, която Комисията добави като разход в таблицата за приходите и разходите на свързания търговец, по отношение на разходите за управление. В това отношение Комисията припомня, че въпросният свързан търговец е получил от Hansol Корея и от други свързани преработватели финансово възнаграждение във връзка с разходите за управление. Тези такси бяха включени в таблицата за приходите и разходите на свързания търговец като приход и това беше прието от Комисията. При тези обстоятелства Комисията счете за целесъобразно да вземе предвид и 100 % от съответните свързани разходи, т.е. разходите за заплати за съответния управленски персонал. Тези разходи бяха проверени при проверката на място в Корея, бяха конвертирани в евро по предоставения от Комисията среден обменен курс за разследвания период и отразени в таблицата за приходите и разходите на свързания търговец като разход. По този начин третирането на таксите за управление (приход) бе в съответствие с третирането на заплатите за управленския персонал (разходи).

(45)

Групата Hansol заяви, че свързаният търговец е генерирал оборот само през част от разследвания период и че никой от управленския персонал не е участвал в извършването на продажбите на разглеждания продукт. По тези причини използваната стойност на ПОАР е била завишена. Подходът на Комисията бе да се установи отношението на ПОАР на свързания търговец (включително въпросните разходи) към общия оборот на този търговец. Този оборот като цяло се отнася за съответния продукт. Дори използваните в крайна сметка ПОАР отчасти да са били извършени преди оборотът да е бил генериран, това не нарушава връзката им с него, тъй като разходите са били извършени с цел постигане на този оборот. По тази причина Комисията счете възприетия подход за точен. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(46)

След разгласяването на временните заключения и това на окончателните заключения групата Hansol заяви, че Комисията е трябвало да прекласифицира продажбите на един вид на продукта чрез свързания преработвател, тъй като на крайния клиент е бил фактуриран вид на продукта, различен от действително получения. По отношение на този въпрос Комисията установи при проверката на място, че свързаният преработвател е закупил от групата Hansol известно количество джъмбо ролки, съдържащи проявителя бисфенол S, но този продукт впоследствие е бил препродаден на несвързан клиент като съдържащ проявителя бисфенол A. Твърдението беше надлежно проверено, вследствие на което се отбелязва следното: Първо, двата продукта са очевидно различни видове на продукта, които имат различни производствени разходи и се продават на вътрешния пазар в Корея на различни цени. Второ, фактът, че при фактурирането свързаният преработвател е продал продукта на пазара на Съюза като различен вид на продукта, не е сам по себе си основателна причина действителните спецификации на продукта да не бъдат взети предвид за целите на сравнението на цените. Страната не беше предоставила никакви доказателства, че подвеждащото описание на продукта на етапа на препродажба е засегнало и неговата продажна цена. Вследствие на това твърдението бе отхвърлено.

2.3.   Сравнение

(47)

Когато това беше обосновано от необходимостта да се гарантира обективно сравнение, Комисията коригира нормалната стойност и/или експортната цена за разликите, отразяващи се на цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(48)

Вследствие на направените от групата Hansol коментари след разгласяването на временните заключения беше прието искане относно метода за изчисляване и прилагане на разходите за преработване. Тази корекция доведе до установяване и на подобна методологична грешка по отношение на приспадането на някои корекции за транспортните разходи, която бе съответно поправена. Освен това вследствие на коментарите на групата Hansol беше поправена техническа грешка в изчисленията. На последно място, групата Hansol заяви също така, че е следвало да бъдат предоставени определени корекции (свързани с разходите за кредити и възстановяването на мита), а методологията за изчисляване на транспортните разходи в засегнатата държава следва да бъде преразгледана, като бъде приложен предоставеният от групата Hansol метод за разпределяне. Комисията прие и тези искания и съответно коригира изчисленията на нормалната стойност и/или на експортната цена.

2.4.   Дъмпингов марж

2.4.1.   Претегляне на дъмпинговите маржове

(49)

Както е обяснено в съображение 46 от регламента за временните мерки, установеният за групата Hansol временен дъмпингов марж представляваше среднопретеглена стойност на дъмпинговите маржове, установени за продажбите на джъмбо ролки (марж от 0,5 % до 5 % с тегло от 15 % до 25 %) и продажбите на малки ролки (марж от 10 % до 15 % с тегло от 75 % до 85 %). Това претегляне беше определено въз основа на обема на продажбите на групата Hansol за свързани и несвързани клиенти в Съюза през разследвания период.

(50)

След разгласяването на временните заключения и това на окончателните заключения групата Hansol заяви, че няма правно основание за прилагане на такова претегляне и че претеглянето е било основано на недоказани допускания. Това твърдение беше отхвърлено, тъй като претеглянето беше основано на съобщените от групата Hansol обеми на вноса на разглеждания продукт през разследвания период. Комисията счита за уместно да се коригира теглото на дъмпинговия марж, установен за продажбите за свързани страни (за последваща препродажба за несвързани клиенти като малки ролки), до неговото действително тегло през разследвания период на ниво границата на Съюза.

(51)

Групата Hansol оспори също така факта, че Комисията формира цената CIF, използвана като знаменател за продажбите, при които свързани страни в Съюза първо са извършили преработване в малки ролки, преди тези ролки да бъдат продадени на несвързани ползватели. Тя предложи на Комисията за тези продажби да използва съобщената средна стойност на трансферната цена CIF на джъмбо ролките или изчислена средната стойност CIF на тон въз основа на преките продажби на групата Hansol за несвързани клиенти. Като алтернативен вариант, в случай че Комисията не желае да използва един от горепосочените методи, групата Hansol прикани Комисията да приложи антидъмпингово мито под формата на конкретна сума на тон, вместо адвалорно мито. Страната заяви, че мито, изразено под формата на конкретна сума за тон, би дало адекватен отговор на опасенията ѝ, че събраното адвалорно антидъмпингово мито вероятно ще надхвърли размера на установения дъмпинг.

(52)

Що се отнася до последния аргумент, той е конкретно разгледан и приет в съображения 127 и 128 по-долу. Поради това не е необходимо Комисията да заеме позиция по предложените от групата Hansol два варианта за алтернативни стойности CIF, тъй като те стават безпредметни.

(53)

След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol оспори приспадането на разходите за кредити при изчисляването на формираната стойност CIF. Това твърдение бе прието. Освен това използваната като знаменател цена CIF бе засегната от описаните в съображения 41 и 42 по-горе промени.

(54)

След отчитане на промените при определянето на експортната цена, нормалната стойност и цената CIF, както е посочено в съображения 41, 42, 48 и 53 по-горе, и след потвърждаване на другите заключения от съображения 25 — 47 от регламента за временните мерки, окончателният среднопретеглен дъмпингов марж за групата Hansol, изразен като процент от цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, е 10,3 %. Както е описано в съображения 49 и 50 от регламента за временните мерки, остатъчният дъмпингов марж бе определен на същото равнище.

3.   ВРЕДА

3.1.   Въведение

(55)

Групата Hansol заяви, че състоянието на промишлеността на Съюза не се е влошило, тъй като някои показатели за вредата са се променили благоприятно или са останали непроменени. Това твърдение вече бе отхвърлено в съображения 95 и 96 от регламента за временните мерки и се отхвърля окончателно.

(56)

За да се установи наличието на съществена вреда, не е необходимо анализът на вредата да показва, че всеки един показател за вредата предполага наличието на такава. Действително в съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент един или няколко от съответните фактори за вредата не могат да бъдат от решаващо значение. В този случай установената вреда е съществена. Това е видно по-специално от равнището на рентабилност, свързаните с цените показатели и пазарния дял на промишлеността на Съюза. Всички включени в извадката производители са засегнати от голям линеен спад на печалбите и паричните потоци, който съвпада по време с внезапния растеж на вноса от Република Корея. Освен това обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза е останал относително непроменен, но тъй като това е станало в контекста на значително увеличение на потреблението на Съюза (+ 15 %), пазарният дял на производителите от Съюза в действителност е намалявал. Въпреки че някои показатели за вредата, като например използването на капацитета, заетостта, разходите за труд и инвестициите, не можеше да покажат безспорно, че на производителите от Съюза е нанесена вреда, те не бяха в противоречие със заключението за наличието на съществена вреда, нито го изключваха.

(57)

Изтъкнатите от групата Hansol специфични аргументи относно определени показатели за вредата са подробно разгледани в останалата част от настоящата точка.

3.2.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(58)

Поради липсата на коментари относно определението за промишленост на Съюза и производство на Съюза заключенията, изложени в съображения 51 и 52 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.3.   Потребление на Съюза

(59)

Поради липсата на коментари относно потреблението на Съюза заключенията, изложени в съображения 53 — 55 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.4.   Внос от засегнатата държава

3.4.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава

(60)

През разследвания период обемът на вноса от засегнатата държава е бил много над нивата, считани за незначителни (7).

(61)

Поради липсата на коментари относно обема и пазарния дял на вноса от засегнатата държава заключенията, изложени в съображения 56 — 58 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.4.2.   Цена на вноса от засегнатата държава и подбиване на цените

(62)

Според групата Hansol временно установеният марж на подбиване на цените от 8,1 % е незначителен поради ограничения обем на вноса (13,6 % от потреблението на Съюза). Страната заяви, че в съответствие с доклада на специализираната група на СТО относно DRAM чиповете (8) се смята, че „значителен“ означава важен, голям, с последствия, което е повече от номинална/незначителна промяна. Тя цитира също така два случая (Тежка калцинирана сода (натриев карбонат)  (9) и Някои лазерни оптични четящи системи  (10)), при които Комисията счете маржа на подбиване на цените за ограничен.

(63)

Комисията отхвърли твърденията на групата Hansol поради следните съображения. Първо, въпреки че в случая Тежка калцинирана сода (натриев карбонат) Комисията счете маржа на подбиване на цените от 6 % за незначителен, следва да се отбележи, че пазарният дял на вноса в посочения случай беше много по-малък (3,2 % преди 1983 г.; 1,4 % след това) от този в настоящия случай. Второ, решението в случая Някои лазерни оптични четящи системи се отнасяше основно за нееднородни продукти с голямо разнообразие от характеристики и технически различия и под въздействието на бързо технологично развитие, докато случаят на ЛТХ не е такъв. Не на последно място, Комисията счете маржа на подбиване на цените за ЛТХ от 8,1 % за значителен, като се има предвид, че равнището на дъмпинговия внос е важно и че рязко се е увеличило през разглеждания период. Както е посочено в съображение 67 по-долу, установеният окончателен марж на подбиване на цените е дори по-голям от временния марж, което също оборва аргумента, че маржът е трябвало да бъде счетен за ограничен.

(64)

Твърдението на групата Hansol, че изчислението на подбиването на цените е било незаконно, беше отхвърлено поради сходни съображения като изложените в точка 6.1 по-долу.

(65)

С цел да се следва същата методология като използваната при изчислението на дъмпинга, на окончателния етап бе решено подбиването на цените да се изчисли, като се приложи същото претегляне като посоченото в точка 2.4.1 от настоящия регламент. Установеният за групата Hansol марж на подбиване на цените представляваше среднопретеглена стойност на маржовете, установени за продажбите на джъмбо ролки (марж от -5 % до 0 % с тегло от 15 % до 25 %) и продажбите на малки ролки (марж от 10 % до 20 % с тегло от 75 % до 85 %). Този подход и корекциите, обяснени в точка 2 по-горе, наложиха преразглеждане на временно установения марж на подбиване на цените.

(66)

След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol заяви, че Комисията не е взела предвид последиците от отрицателния марж на подбиване на цените за една част от продажбите и по този начин е нарушила член 3, параграфи 2 и 3 от основния регламент. Това твърдение обаче бе отхвърлено, тъй като в съответствие със своята обичайна практика Комисията направи своите заключения въз основа на общия марж на подбиване на цените.

(67)

Окончателният марж на подбиване на цените възлиза на 9,4 %.

(68)

Поради липсата на други коментари относно цената на вноса от засегнатата държава и с изключение на маржа на подбиване на цените, както е обяснено в съображенията по-горе, заключенията, изложени в съображения 59 — 64 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

3.5.1.   Макроикономически показатели

3.5.1.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(69)

Групата Hansol заяви, че състоянието на промишлеността на Съюза не се е влошило, тъй като с изключение на едно дружество производствените резултати са впечатляващи и някои производители от Съюза са увеличили производствения си капацитет и използването на капацитета. Тя заяви също така, че използването на капацитета е било близо до пълния капацитет.

(70)

Що се отнася до производството обаче, в съображение 70 от регламента за временните мерки беше посочено, че обемът на производството на промишлеността на Съюза е намалял с общо един процент. Тази отрицателна тенденция е в съответствие със заключението, че промишлеността е понасяла вреда предвид нейните високи постоянни разходи. Това общо заключение не може да бъде оборено поради състоянието на някои отделни производители. Във всеки случай значителното увеличение на производството на един невключен в извадката производител износител е само математически резултат от възобновяването на временно преустановена дейност, както е обяснено в съображение 71 от регламента за временните мерки. Освен това един производител е бил в процес на прекратяване на производството на ЛТХ. Това се е случвало в контекста на нарастващо потребление на Съюза през разглеждания период (+ 15 %). В предишни случаи, като например този за Някои свещи  (11), Комисията установи, че е нанесена вреда при наличието на увеличение на производството (което не е така в случая на ЛТХ), когато това увеличение е било по-ниско от увеличението на потреблението на Съюза.

(71)

Що се отнася до производствения капацитет, твърдението на страната, че всички производители от Съюза са увеличили производствения си капацитет, с изключение на едно дружество, не е вярно. Производителят от Съюза, споменат в съображение 71 от регламента за временните мерки, реално не е увеличил производствения си капацитет. Той просто е възобновил работата на производствено съоръжение, което не е било налично за използване през 2012 г., поради което не е било считано за съществуващ капацитет през посочената година. Освен това в съображение 70 от регламента за временните мерки са подчертани трудностите, изпитани от едно от включените в извадката дружества по отношение на производството.

(72)

Що се отнася до общото използване на капацитета, таблица 4 от временния регламент не показва увеличение, а спад в използването на капацитета от страна на промишлеността на Съюза през разглеждания период. Значителното нарастване на използването на капацитета от страна на един производител е било в резултат на възобновяването на дейността след преустановяването, посочено в съображение 71 от регламента за временните мерки.

(73)

Освен това, въпреки че 92 % използване на капацитета може да изглежда като висока стойност, се смята, че разлика от 8 % между капацитета и действителното му използване, особено в промишленост с високи постоянни разходи, не е незначителна разлика. Производителите на ЛТХ трябва да поддържат постоянно поръчките, продажбите и производството, за да избягват периоди на неактивност на своите производствени линии. Производителите на хартия биха предпочели да продават съответният продукт на по-ниска цена, отколкото да произвеждат по-малко, тъй като ненатоварените машини вероятно биха причинили още по-голяма вреда. Като се има предвид капиталоемкостта на хартиената промишленост и често ограничената гъвкавост по отношение на продажните цени, високите нива на използване на капацитета са от основно значение за рентабилността. Поради това незначителни промени в степента на използване на капацитета могат да означават успех или провал за дадено предприятие. Що се отнася до разликата от 8 %, тя представлява 32 240 тона произведена ЛТХ, което е повече от обемите на вноса на групата Hansol през 2015 г. Освен това производителите от Съюза разполагат с многофункционално оборудване с капацитет за реакция при извънредни обстоятелства и лесно могат да предложат по-голям капацитет, както е подчертано в съображение 125 от регламента за временните мерки. Капацитетът за реакция при извънредни обстоятелства обаче не може да бъде използван на пазар, на който съществуват дъмпингови практики.

(74)

Поради това твърденията по-горе бяха отхвърлени и при липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 69 — 72 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.1.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(75)

Групата Hansol заяви, че състоянието на промишлеността на Съюза не се е влошило, тъй като производителите от Съюза i) са увеличили продажбите си в Съюза и ii) са решили да намалят продажбите на разглеждания продукт на пазара на Съюза, за да насочат усилията си към пазарите на трети държави.

(76)

Горните твърдения бяха отхвърлени, тъй като въпреки че обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза като цяло се е увеличил с 1 % през разглеждания период, производителите от Съюза не са могли да извлекат пълните ползи от увеличението на потреблението на Съюза (+ 15 %). Израз на това е значителната загуба на пазарни дялове. Що се отнася до твърдението относно намаляването на продажбите на пазара на Съюза, то е в противоречие с първата част на това твърдение.

(77)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 73 — 75 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.1.3.   Заетост, разходи за труд и производителност

(78)

Групата Hansol заяви, че състоянието на промишлеността на Съюза не се е влошило, тъй като в таблица 6 от регламента за временните мерки са обобщени добрите резултати на промишлеността на Съюза по отношение на заетостта. Страната заяви също така, че не е имало инфлация, с която да е можело да се обясни увеличението на разходите за труд.

(79)

Що се отнася до заетостта, Комисията не установи добри резултати за промишлеността на Съюза. Обратно на това, както е подчертано в регламента за временните мерки, тя установи, че равнището на заетост е спаднало с 1 %. Съгласно досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, равнището на заетост е нараснало значително за двама от производителите от Съюза. Като се има предвид размерът на тези производители обаче, това съответства на малко на брой работни места в абсолютно изражение и на спад за промишлеността на Съюза като цяло. Във всеки случай, като се има предвид, че в този конкретен сектор равнището на заетост е тясно свързано с производството, заетостта не се счита за показател, който безспорно да показва дали на производителите от Съюза е нанесена вреда.

(80)

След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol заяви, че работната сила от двамата производители от Съюза следва да бъде изключена от таблица 6 от регламента за временните мерки поради специфичното състояние на тези производители. Това твърдение бе отхвърлено, тъй като не бяха посочени основания Комисията да не следва обичайната си практика по отношение на анализа на макроикономическите показатели за вредата.

(81)

Що се отнася до разходите за труд, съображение 86 от регламента за временните мерки трябва да се тълкува в този смисъл, че увеличението на разходите за труд не изглежда твърде голямо предвид годишните темпове на инфлацията.

(82)

Поради това твърденията по-горе бяха отхвърлени и при липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 77 — 79, 85 и 86 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.1.4.   Цени и влияещи на цените фактори

(83)

Групата Hansol заяви, че цените на производителите от Съюза на пазара на Съюза следва да се проучат допълнително. Тази страна постави под въпрос липсата на увеличение на цените на производителите от Съюза през разследвания период въз основа на твърдението, че някои производители от Съюза са увеличили своите продажни цени. Групата Hansol заяви също така, че отбелязаният през 2013 г. и 2014 г. спад на продажната цена се дължи на факта, че един производител от Съюза е залял пазара на Съюза със стоки, които не е успял да продаде в Съединените американски щати („САЩ“).

(84)

Горните твърдения бяха отхвърлени. По отношение на първото твърдение фактът, че някои производители са обявили поредица от увеличения на цените, не означава, че всички увеличения са били реализирани. Твърдението на страната се основава на увеличения на цените на продажбите на промишлеността на Съюза за свързани с него дружества, които представляват само малка част от потреблението на Съюза. В съответствие с таблица 7 от регламента за временните мерки, която се основава на проверени данни, не е имало общо увеличение на цените на пазара на Съюза. Не на последно място, спадът на продажните цени през 2013 г. и 2014 г. съвпада във времето с най-голямото намаление на цените на вноса от Република Корея в съответствие с таблица 3 от регламента за временните мерки.

(85)

По отношение на второто твърдение таблица 5 от регламента за временните мерки (обем на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза) не съдържа нищо в потвърждение на извършеното според твърдението заливане на пазара със стоки. В периода от 2013 до 2014 г. индексът е спаднал от 101 на 97.

(86)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 82 — 84 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.1.5.   Наличности

(87)

Групата Hansol заяви, че състоянието на промишлеността на Съюза не се е влошило, тъй като нивото на наличностите е намаляло както в абсолютно, така и в относително изражение, следователно промишлеността на Съюза не е изпитвала затруднения при продажбата на продукцията си.

(88)

Горните твърдения бяха отхвърлени, тъй като, както е посочено в съображение 88 от регламента за временните мерки, сходният продукт по принцип се произвежда въз основа на конкретни поръчки от страна на ползвателите. По тази причина за този вид промишленост стоковите наличности не се считат за важен показател за вредата, тъй като са свързани с производството и през целия разглеждан период не са надвишавали едномесечната продукция.

(89)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 87 и 88 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.1.6.   Рентабилност и инвестиции

(90)

Групата Hansol заяви, че състоянието на промишлеността на Съюза не се е влошило, тъй като нейните инвестиции са се увеличили повече от два пъти през разследвания период. Според нея таблица 10 от регламента за временните мерки и наличните официални данни не подкрепят твърдението в съображение 93 от регламента за временните мерки, че включените в извадката производители са поддържали своите инвестиции на абсолютно необходимото равнище за продължаване на дейността. Групата заяви също така, че двама от включените в извадката производители от Съюза са направили значителни инвестиции през 2014 г.

(91)

Горните твърдения обаче бяха отхвърлени, тъй като въпреки удвоените инвестиции абсолютното им равнище е останало ограничено, особено предвид факта, че стойността на нова производствена линия за ЛТХ например се оценява на 120 милиона евро. Както е посочено в съображение 119 от регламента за временните мерки, през разглеждания период промишлеността на Съюза е отложила някои инвестиции поради намаляващите печалби.

(92)

Същата страна поиска и нова оценка на рентабилността на промишлеността на Съюза, тъй като по нейно твърдение проблемите на един включен в извадката производител от Съюза са произтекли от фактори, които не са свързани с дъмпинговия внос, но по-специално с огромните разходи, свързани със закриването на два завода, както и в резултат на провизиите на друго дружество за покриване на бъдещи плащания на антидъмпинговите мита в САЩ. Страната добави, че всяка изкривяване по отношение на пазарните стратегии, провеждани от другите две включени в извадката дружества на различни географски пазари, следва да бъде премахнато и изрази твърдението, че същите две дружества като цяло са генерирали значителни печалби през разследвания период.

(93)

Комисията прецени, че не е необходима нова оценка на рентабилността на промишлеността на Съюза, тъй като всички извънредни според твърденията разходи вече бяха изолирани и изключени от установяването на показаната на предварителния етап рентабилност. Също така, както е посочено в съображение 90 от регламента за временните мерки, Комисията установи рентабилността на включените в извадката производители от Съюза, като изрази нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби, т.е. рентабилността на пазарите, различни от този на Съюза, не беше взета предвид. Поради това тези твърдения бяха отхвърлени.

(94)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 89 — 91, а по отношение на инвестициите — в съображение 93 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.1.7.   Размер на дъмпинговия марж, растеж, паричен поток, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(95)

Поради липсата на коментари относно размера на дъмпинговия марж, растежа, паричния поток, възвръщаемостта на инвестициите и способността за привличане на капитал, заключенията, изложени в съображения 76, 80, 81, 92 и 93, що се отнася до възвръщаемостта на инвестициите, и в съображение 94 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

3.5.2.   Заключение относно вредата

(96)

Въз основа на анализа на коментарите, обобщени в съображения 55 — 95 по-горе, заключенията, изложени в съображения 95 — 98 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

4.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(97)

Групата Hansol заяви, че вредата не може да бъде приписана на дъмпинговия внос от засегнатата държава, а на следните фактори: въздействието на антидъмпинговите мерки на САЩ върху един включен в извадката производител от Съюза; въздействието на производствените разходи заедно с обменните курсове; както и въздействието на цената на несъдържащата фенол ЛТХ. Повечето от аргументите бяха същите като вече изтъкнатите на предварителния етап. Всички те са разгледани в съображения 98 — 101 по-долу.

(98)

Що се отнася до антидъмпинговата мярка на САЩ, Комисията отбеляза, че в съображение 109 от регламента за временните мерки беше потвърдено, че има известно въздействие върху въпросния производител от Съюза. Дори въздействието да не е било ограничено до това дружество, както е обяснено в съображение 110 от регламента за временните мерки, въздействието за промишлеността на Съюза като цяло през разследвания период е било почти нулево. В съображение 110 от регламента за временните мерки беше установено, че САЩ са наложили високи мита само върху един производител от Съюза, които мита обаче са премахнати през 2015 г., както и че включеният в извадката производител от Съюза е успял да компенсира частично загубите, като е увеличил износа за други пазари. Това дали въпросният включен в извадката производител от Съюза е успял да компенсира нереализираните продажби в САЩ и да се възстанови, не е от значение, тъй като тези обстоятелства не биха имали никакво въздействие върху повечето от данните за този производител от Съюза, както е посочено в съображение 109 от регламента за временните мерки. Обратно на твърдението на групата Hansol, не е имало заливане на пазара с ЛТХ с произход от Съюза в периода на прилагане на високите мита на САЩ (това твърдение е допълнително опровергано в съображение 85 по-горе) или увеличение на продажните цени през 2015 г. (както е показано в таблици 3 и 7 от регламента за временните мерки). Въз основа на изложеното по-горе и на заключенията от предварителния етап се стигна до заключението, че анализираните антидъмпингови мерки на САЩ не са довели до намаляване на цените и рентабилността на пазара на Съюза.

(99)

Що се отнася до производствените разходи, страната първо засегна само периода 2014—2015 г. След разгласяването на окончателните заключения тя разшири обхвата на твърдението, като включи целия разследван период, и изрази становището, че увеличението на цените на суровините заедно с тенденцията на спад на обменния курс на еврото са засегнали особено много промишлеността на Съюза. Беше установено обаче, че загубата на рентабилност през разглеждания период се е дължала на липсата на взаимовръзка между разходите (+ 3 %) и цените (– 11 %), като спадът на цените е надвишил увеличението на разходите. Въз основа на изложеното по-горе и на заключенията от предварителния етап се стигна до заключението, че увеличението на разходите не е нарушило причинно-следствената връзка между съществената вреда и дъмпинговия внос от Република Корея.

(100)

Що се отнася до въздействието на цената на несъдържащата фенол ЛТХ, по-високите според твърдението покупни цени на някои свързани с производителя износител дружества не противоречат на общия извод в съображение 113 от регламента за временните мерки, че „през разглеждания период продажните цени за единица продукция на несъдържащата фенол ЛТХ са намалели в по-малка степен в сравнение с продажните цени за единица продукция на съдържащата фенол ЛТХ“. Тези дружества представляват незначителен дял от потреблението на Съюза. Въз основа на изложеното по-горе и на заключенията от предварителния етап се стигна до заключението, че занижаването на цените на промишлеността на Съюза не може да бъде приписано на отбелязания според твърдението спад на цената на несъдържащата фенол ЛТХ.

(101)

Групата Hansol заяви, че дори нито един от посочените в твърденията фактори сам по себе си да не е оказал решаващо влияние, Комисията следва допълнително да проучи действителните причини за нанесената според твърденията вреда, включително съвкупното въздействие на факторите. Това твърдение обаче бе отхвърлено, тъй като Комисията вече направи такава комбинирана оценка в съображение 121 от регламента за временните мерки, а след налагането на временните мерки не бяха представени нови аргументи.

(102)

Въз основа на изложеното по-горе и поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 99 — 121 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

5.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

5.1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(103)

Жалбоподателят изрази мнение, че е налице опасност от причиняване на допълнителна вреда на производителите от Съюза предвид заявеното от групата Hansol значително увеличаване на нейния капацитет за производство на термична хартия до 2019 г. Предвид заключенията относно съществената вреда Комисията не извърши анализ на опасността от причиняване на вреда.

(104)

Поради липсата на коментари относно интереса на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 123 — 128 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

5.2.   Интерес на другите заинтересовани страни

(105)

Правителството на Корея повтори твърдението си, изложено в съображение 132 от регламента за временните мерки, без да предостави допълнителни доказателства. Това твърдение вече бе отхвърлено на предварителния етап.

(106)

Правителството на Корея заяви също така, че мерките не са в интерес на Съюза, понеже много европейски преработватели и вносители изразиха възраженията си при изслушването през септември 2016 г. (вж. съображение 5 от регламента за временните мерки), че мерките ще окажат неблагоприятно въздействие върху дъщерните предприятия преработватели на групата Hansol, които съставляват сектора надолу по веригата в промишлеността за производство на ЛТХ, и че производителите от Съюза са големи дружества, докато повечето дъщерни предприятия преработватели на групата Hansol са малки и средни предприятия (МСП), които нямат много възможности да влияят на цените.

(107)

Горните твърдения бяха отхвърлени. При разследването не беше установено наличието на мнозинство от обявили се срещу мерките преработватели и вносители от Съюза, като този въпрос е доразвит в съображение 109 по-долу. Освен това не беше възможно да се заключи до каква степен мерките биха оказали неблагоприятно въздействие върху дъщерните предприятия на групата Hansol в Съюза, като се има предвид, че самата група подчерта, че едно от тези дъщерни предприятия е било с отрицателни резултати поради лошо управление. Що се отнася до големината на дъщерните предприятия преработватели на групата Hansol, се отбелязва, че в крайна сметка те принадлежат към голяма група. Тъй като самата група Hansol потвърди нежеланието на крайните клиенти да приемат увеличения на цените, беше направено заключението, че клиентите имат влияние при воденето на преговори за цените.

(108)

Групата Hansol заяви, че почти всички сектори надолу по веригата в Съюза са срещу налагането на мерките и че според досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, най-малко 36 несвързани преработватели и крайни потребители са изразили силното си противопоставяне на мерките. След разгласяването на окончателните заключения страната заяви, че Комисията е пренебрегнала факта, че по-голямата част от сектора на оказалите съдействие преработватели и ползватели надолу по веригата в Съюза са се противопоставили на налагането на мерки. Беше изказано твърдението, че фактът, че не всички сектори надолу по веригата в Съюза са изразили противопоставянето си, или фактът, че много от тях не са повторили становището си след разгласяването на временните заключения, не би следвало да се счита за отслабване на противопоставянето им.

(109)

Горните твърдения бяха отхвърлени. В съображение 129 от регламента за временните мерки се отбелязва ограниченото съдействие на някои страни. Много от секторите надолу по веригата в Съюза останаха пасивни по време на разследването и нито един от секторите надолу по веригата не представи становище след разгласяването на временните или на окончателните заключения. Пасивността не можеше да се тълкува като противопоставяне на мерките, а като „неизвестна позиция“. Както е посочено в съображение 130 от регламента за временните мерки, с оглед на закупеното количество ЛТХ преработвателите, които заявиха интереса си и се обявиха в полза на мерките, имат по-голяма тежест в сравнение с тези, които не изразиха становище или се противопоставиха на мерките. След допълнителното разгласяване на окончателните заключения още един преработвател се обяви в полза на мерките. Освен това Конфедерацията на европейските хартиени предприятия, която в крайна сметка представлява много сектори надолу по веригата, се обяви в полза на мерките както на началния, така и на окончателния етап. Що се отнася до досието, което е на разположение на заинтересованите страни за справка, то показва, че около една трета от несвързаните преработватели и крайни ползватели, чийто брой е посочен в съображението по-горе, са се противопоставили на мерките на определен етап от процедурата преди разгласяването на временните мерки.

(110)

Групата Hansol заяви, че мерките са в противоречие с интереса на европейските предприятия, понеже пазарът на Съюза може да се определи като дуопол/олигопол, а конкуренцията следва да бъде насърчавана, тъй като не съществуват алтернативни източници на доставка, производителите от Съюза не разполагат с конкурентна инфраструктура и не биха били в състояние ефективно да преминат към производство на ЛТХ, понеже е много малко вероятно малкият производител от Съюза да реши да отмени бизнес решение, което е довело до увеличаване на рентабилността, и понеже европейските МСП, които извършват дейност в сектора надолу по веригата, ще бъдат изправени пред ограничен достъп до доставки едновременно с прекомерно високи цени, което сериозно ще застраши оцеляването им. Освен това мерките биха премахнали конкуренцията и биха довели до загуба на работни места за ползвателите.

(111)

Горните твърдения бяха отхвърлени. Наличието на няколко производители в Съюза само по себе си е без значение и както е посочено в съображение 115 от регламента за временните мерки, няма доказателства за каквито и да било антиконкурентни практики. Съгласно съображение 131 от регламента за временните мерки в Съюза има няколко източника на доставка. Съществуват алтернативни източници: внос на групата Hansol (на справедливи цени) и неголям внос от други трети държави. Твърдението за липса на конкурентна инфраструктура се опровергава, inter alia, в изявлението на групата Hansol от 8 декември 2016 г., в което промишлеността на Съюза се описва като „показваща добри резултати“. Що се отнася до малкия производител от Съюза, той е готов да отмени решението си, ако се появят по-добри перспективи по отношение на ЛТХ. По въпроса за сектора надолу по веригата се смята, че той ще извлече полза от значителния капацитет на промишлеността на Съюза (както е посочено в съображение 73), от споменатите по-горе различни източници на доставка и от възстановяването на конкуренцията на пазара на Съюза.

(112)

Групата Hansol заяви също така, че мерките биха били в противоречие с интереса на потребителите, които няма да имат достъп до ЛТХ на разумни цени. Поради липсата на каквито и да било данни в подкрепа на това твърдение, то беше отхвърлено.

(113)

Групата Hansol изрази и твърдението, че освен до заливане на пазара с малки ролки от Китай, мерките биха довели до създаването на нови заводи за преработка близо до границата на Съюза, разполагащи със свободен достъп до суровини, а по този начин и до закриването на много преработватели в Съюза. Поради липсата на каквито и да било данни в подкрепа на това твърдение, то беше отхвърлено.

(114)

Поради липсата на други коментари относно интереса на другите заинтересовани страни заключенията, изложени в съображения 129 — 134 от регламента за временните мерки, бяха потвърдени.

5.3.   Други аргументи

(115)

Групата Hansol заяви, че определена група от европейски предприятия се стремят да постигнат изкуствено увеличаване на своите печалби, като подтикват Комисията към злоупотреба с антидъмпинговия инструмент.

(116)

Горното твърдение не бе подкрепено с доказателства. Комисията подчерта, че разследването бе проведено в съответствие с приложимата правна рамка при спазване на най-високите стандарти за неутралност и прозрачност.

5.4.   Заключение относно интереса на Съюза

(117)

Поради липсата на други коментари относно интереса на Съюза заключението в съображение 135 от регламента за временните мерки беше потвърдено.

6.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

6.1.   Равнище на отстраняване на вредата

(118)

След разгласяването на временните мерки нито една от страните не направи коментари относно целевата печалба, временно използвана за изчисляване на занижаването на продажните цени. Нито една от страните не направи коментари относно целевата печалба и на окончателния етап.

(119)

Групата Hansol възрази срещу начина, по който Комисията прилага член 2, параграф 9 за изчислението на вредата, като заяви, че член 2, параграф 9 фигурира сред антидъмпинговите разпоредби на основния регламент и не може да бъде използван по аналогия за изчисляване на маржа на вредата. Страната заяви, че изчислението се основава до голяма степен на коригирани данни за сделките за продажба на малки ролки — различен продукт, който не е предмет на разследването. Според групата Hansol няма конкуренция между продажбите на малки ролки в Съюза на свързаните с нея преработватели и продажбите на джъмбо ролки на промишлеността на Съюза, а като е изчислила маржа на вредата въз основа на продажните цени на продукт, който не се счита за сходен продукт по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент, Комисията е нарушила член 3, параграф 3 от същия регламент. Страната обоснова своето становище по отношение на причинно-следствената връзка, като се позова на член 3, параграф 6 от основния регламент, доклада на Апелативния орган на СТО по случая „Китай — електротехнически (магнитни) стомани със зърнесто ориентирани структури“ (12) и доклада на специализираната група на СТО по случая „Китай — рентгеново оборудване“ (13).

(120)

Целта на изчисляването на маржа на вредата е да се определи дали ако върху експортната цена на дъмпинговия внос се наложи по-ниска митническа ставка (от ставката, основана на дъмпинговия марж), това би било достатъчно за отстраняване на вредата, причинена от дъмпинговия внос. Тази оценка следва да се основава на експортната цена на границата на Съюза, която се счита за сравнима с цената франко завода на промишлеността на Съюза. В случай на експортни продажби чрез свързани вносители, по аналогия с подхода, следван при изчислението на дъмпинговия марж, експортната цена беше формирана въз основа на цената на препродажбата за първия независим клиент, надлежно коригирана в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Тъй като експортната цена е необходим елемент в изчислението на маржа на вредата и тъй като този член е единствената разпоредба в основния регламент, предоставяща насоки за формирането на експортната цена, прилагането на настоящия член по аналогия е обосновано.

(121)

Комисията прецени, че установяването на съответната цена на вноса за изчисленията на подбиването и на занижаването на цените не следва да се влияе от това дали износът е извършен за свързани или независими субекти в Съюза. Използваната от Комисията методология гарантира, че и двата случая са третирани равностойно.

(122)

Изчисляването на маржа на вредата следва по принцип да се извършва въз основа на сравнение на цените на нивото на осъществяване на конкуренцията в ЕС. В този случай само малка част от експортните продажби на разглеждания продукт са извършени за несвързани клиенти в ЕС. Подчертано по-голямата част от продажбите на разглеждания продукт са извършени за свързани преработватели в Съюза, които са преработили продуктите в малки ролки. При тези обстоятелства конкуренцията е била осъществена предимно на нивото на свързаните преработватели. По аналогия с изчисляването на дъмпинга не можеше тези продажни цени да бъдат счетени за надеждни за целите на извършването на обективно сравнение на цените. Поради това цените на вноса за разглеждания продукт трябваше да бъде формирани. В точка 2.2 по-горе са изложени по-подробно причините, поради които не можеше малките ролки да бъдат изключени от изчисленията и поради които за някои сделки бе необходимо да се формират експортни цени.

(123)

Доколкото Комисията потвърди подхода си да вземе предвид малките ролки за целите на изчисленията, позоваванията на член 3, параграфи 3 и 6 от основния регламент, на доклада на Апелативния орган на СТО по случая „Китай — електротехнически (магнитни) стомани със зърнесто ориентирани структури“ и на доклада на специализираната група на СТО по случая „Китай — рентгеново оборудване“ не са от значение.

(124)

Поради горните съображения Комисията прецени, че следваният подход е точен и отхвърли исканията.

(125)

С цел да се следва същата методология като използваната при изчислението на дъмпинга, на окончателния етап бе решено маржът на вредата да се изчисли, като се приложи същото претегляне като посоченото в точка 2.4.1 от настоящия регламент. Този подход и корекциите, обяснени в точка 2 по-горе, наложиха преразглеждане на временно установения марж на вредата.

(126)

Така установеният окончателен марж на вредата възлиза на 37,0 %.

6.2.   Форма на мерките

(127)

Припомня се, че повечето от продажбите на групата Hansol са извършени чрез свързани страни за преработване в малки ролки. След разгласяването на окончателните заключения групата Hansol оспори факта, че Комисията бе формирала цената CIF, използвана като знаменател за тези продажби (вж. съображение 51 по-горе). В това отношение тя заяви, inter alia, че цената CIF, която Комисията временно бе използвала като знаменател при изчисляването на дъмпинга за тези продажби, ще доведе до размер на митото, който е по-висок от размера на установения дъмпинг. С цел коригиране на това изкривяване, според групата Hansol Комисията е следвало да приложи антидъмпингово мито под формата на конкретна сума на тон, вместо адвалорно мито.

(128)

Твърдението беше надлежно анализирано и предвид конкретните обстоятелства по настоящия случай във връзка с определянето на надеждна цена CIF за тези продажби, Комисията стигна до заключението, че би било по-подходящо да се използва форма на митото, която не изисква да бъде установена надеждна цена CIF. Поради това Комисията реши, че антидъмпинговото мито следва да бъде наложено под формата на фиксирана сума за тон нетно тегло, вместо временно наложеното адвалорно мито.

6.3.   Окончателни мерки

(129)

Като се вземат предвид посочените в точката по-горе въпроси, ставките на антидъмпинговото мито, изразени спрямо цената CIF на границата на Съюза, без платено мито, следва да се основават на дъмпинговия марж, както следва:

Държава

Дружество

Окончателен дъмпингов марж (%)

Окончателен марж на вредата (%)

Ставка на окончателното мито (%)

Ставка на окончателното фиксирано мито — EUR за тон

Република Корея

Групата Hansol (Hansol Paper Co., Ltd. и Hansol Artone Paper Co., Ltd)

10,3

37,0

10,3

104,46

Всички други дружества

10,3

37,0

10,3

104,46

(130)

След допълнителното разгласяване на окончателните заключения групата Hansol заяви, че специфичното мито, изчислено и посочено в последната колона на таблицата по-горе, ще съответства на размер на дъмпинга, превишаващ установения при разследването размер. Изчислението, на което се основава нейното заключение, обаче е погрешно, тъй като в него не е отчетено претеглянето, описано в съображение 46 от регламента за временните мерки и в съображение 49 по-горе. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(131)

Посочените в настоящия регламент индивидуални ставки на антидъмпинговото мито за дружествата бяха установени въз основа на заключенията от настоящото разследване.

(132)

Също така, както е пояснено в съображение 50 от регламента за временните мерки, степента на съдействие в този случай бе висока, тъй като вносът на оказалите съдействие производители износители представлява общият износ за Съюза през разследвания период. Поради това остатъчното антидъмпингово мито бе основано на равнището на оказалото съдействие дружество.

(133)

За да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита, антидъмпинговото мито за всички други дружества следва да се прилага не само за производителите износители, неоказали съдействие в настоящото разследване, но и за производителите, които не са осъществявали износ за Съюза през разследвания период.

6.4.   Окончателно събиране на временните мита

(134)

Предвид установените дъмпингови маржове и причинената на промишлеността на Съюза вреда сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, следва да бъдат окончателно събрани. Обезпечените суми, които превишават ставката на окончателното антидъмпингово мито, определена в съответствие с член 1, параграф 2 от настоящия регламент, следва да бъдат освободени.

(135)

Комитетът, създаден с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036, не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с тегло, непревишаващо 65 g/m2; на роли с ширина 20 cm или повече, с тегло на ролaта (включително хартията) 50 kg или повече и с диаметър на ролата (включително хартията) 40 cm или повече („джъмбо ролки“); със или без основно покритие от едната или от двете страни; покрита с термочувствително вещество от едната или от двете страни; и със или без горно покритие, с произход от Република Корея, понастоящем класирана в кодове по КН ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 и ex 4823 90 85 (кодове по ТАРИК: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520).

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за описания в параграф 1 продукт, е фиксирана сума с размер 104,46 EUR за тон нетно тегло.

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2005, се събират окончателно. Обезпечените суми, които превишават ставката на митото, посочена в член 1, параграф 2 по-горе, се освобождават.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2005 на Комисията от 16 ноември 2016 г. за налагане на антидъмпингово мито върху вноса на някои видове лека термична хартия с произход от Република Корея (ОВ L 310, 17.11.2016 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 62, 18.2.2016 г., стр. 7.

(4)  КОР и КСИА, Съпътстващ документ към Становище относно досието по приложение XV, предлагащо ограничения за съдържанието на 4,4′-изопропилидендифенол (бисфенол A; BPA), 4 декември 2015 г., достъпен на адрес http://echa.europa.eu/documents/10162/d52d2c6b-2f1c-4ddf-bb44-4e3e42ea1820, стр. 356 — 358.

(5)  Регламент (ЕО) № 930/2003 на Съвета от 26 май 2003 г. за прекратяване на антидъмпинговата и антисубсидийната процедура по отношение на вноса на отглеждана в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга, с произход от Норвегия, и на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на отглеждана в рибовъдни стопанства атлантическа сьомга, с произход от Чили и Фарьорските острови (ОВ L 133, 29.5.2003 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 954/2006 на Съвета от 27 юни 2006 г. относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана, с произход от Хърватска, Румъния, Русия и Украйна, за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/97 и Регламент (ЕО) № 348/2000 относно приключване на междинното преразглеждане и преразглеждането във връзка с изтичане на срока на прилаганите антидъмпингови мита спрямо вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или нелегирана стомана, с произход, inter alia, от Русия и Румъния и от Хърваска и Украйна (ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 4).

(7)  В съответствие с член 5, параграф 7 от основния регламент границата за „незначителност“ е 1 % пазарен дял, освен когато държавите износителки заедно съответстват на 3 % или повече от потреблението на Съюза.

(8)  Доклад на специализираната група на СТО, Европейски общности — изравнителни мерки относно чипове за динамични памети за четене и запис с произволен достъп от Корея, WT/DS299/R, 3.8.2015 г.

(9)  Решение 90/507/ЕИО на Комисията (ОВ L 283, 16.10.1990 г., стр. 38).

(10)  Решение 1999/55/ЕО на Комисията от 21 декември 1998 г. за прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на някои лазерни оптични четящи системи и на основните им съставни елементи, предназначени за употреба в моторни превозни средства, с произход от Япония, Корея, Малайзия, Китайската народна република и Тайван (ОВ L 18, 23.1.1999 г., стр. 62).

(11)  Регламент (ЕО) № 1130/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои свещи, вощеници и подобни артикули с произход от Китайската народна република (ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 22).

(12)  Доклад на Апелативния орган на СТО по случая „Китай — електротехнически (магнитни) стомани със зърнесто ориентирани структури“, WT/DS414/AB/R от 18 октомври 2012 г., параграф 128.

(13)  Доклад на специализираната група на СТО по случая „Китай — рентгеново оборудване“, WT/DS425/R от 26 февруари 2013 г., параграф 7.50.


3.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/764 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2017 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Словакия за одобрение на изменение в спецификацията на храната с традиционно специфичен характер „Ovčí hrudkový syr — salašnícky“, регистрирана по силата на Регламент (ЕС) № 984/2010 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Ovčí hrudkový syr — salašnícky“ (ХТСХ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 984/2010 на Комисията от 3 ноември 2010 г. за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí hrudkový syr — salašnícky (ХТСХ)] (ОВ L 286, 4.11.2010 г., стр. 3).

(3)  ОВ C 388, 21.10.2016 г., стр. 6.


3.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/765 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2017 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí salašnícky údený syr (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Словакия за одобрение на изменение в спецификацията на храната с традиционно специфичен характер „Ovčí salašnícky údený syr“, регистрирана по силата на Регламент (ЕС) № 930/2010 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква б) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Ovčí salašnícky údený syr“ (ХТСХ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 930/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 г. за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí salašnícky údený syr (ХТСХ)] (ОВ L 273, 19.10.2010 г., стр. 5).

(3)  ОВ C 388, 21.10.2016 г., стр. 10.


3.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/766 НА КОМИСИЯТА

от 2 май 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 май 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

288,4

MA

92,1

TR

118,3

ZZ

166,3

0707 00 05

MA

79,4

TR

140,7

ZZ

110,1

0709 93 10

TR

138,3

ZZ

138,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,9

IL

80,5

MA

56,7

TR

65,5

ZA

43,6

ZZ

59,2

0805 50 10

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

89,0

BR

117,6

CL

121,6

NZ

141,4

US

116,7

ZA

84,0

ZZ

111,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

3.5.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/767 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2017) 2741)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка, и се определят техните граници. Наред с други области в списъка са включени и определени области в Полша.

(2)

От ноември 2015 г. насам няма съобщени случаи на африканска чума по свинете при диви свине в най-северните области в Полша, които са изброени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Освен това в тези области се прилагат и практики за наблюдение и управление във връзка с дивите свине. Тези факти показват подобрение на епидемиологичната обстановка в тези области. Поради това тези области в Полша сега следва да бъдат включени не в част II, а в част I от посоченото приложение.

(3)

Между януари и март 2017 г. бяха установени няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в окръг Лошишки (powiecie łosickim) в Полша, в област, включена понастоящем в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, и в непосредствена близост до областите, изброени в част I от същото приложение. Появата на тези случаи представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това съответните области в Полша сега следва да бъдат включени не в част I, а в част II от посоченото приложение.

(4)

При оценката на риска за здравеопазването на животните, свързан със случаите на африканска чума по свинете в Полша, следва да се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с тази болест при засегнатите популации домашни и диви свине. С цел предвидените в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС мерки за контрол на здравето на животните да бъдат по-целенасочени и за да се предотвратят по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, ненужните затруднения за търговията в рамките на Съюза и необоснованите пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза, посочен в приложението към същото решение за изпълнение и съдържащ областите, в които се прилагат мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епидемиологична обстановка по отношение на тази болест в Полша.

(5)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiu maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Dobeles novada Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu, Dobeles un Bērzes pagasts, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagasts,

Kuldīgas novada Rendas un Kabiles pagasts,

Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Ventspils novada Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts un Piltenes pilsēta,

Brocēnu novads,

Rundāles novads,

Tērvetes novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Bauskas pilsēta,

Talsu pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

republikas pilsēta Ventspils.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Jurbarko rajono savivaldybė: Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus ir Juodaičių seniūnijos,

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo ir Pakruojo seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų ir Šiluvos seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų ir Šakių seniūnijos,

Pasvalio miesto savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo i Prostki w powiecie ełckim,

gmina Biała Piska w powiecie piskim,

 

w województwie podlaskim:

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

gminy Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów w powiecie zambrowskim,

gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki i Raczki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński,

gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim,

gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

Północna część gminy Platerów do linii kolejowej Nr 31 (Czeremcha — Siedlce) oraz gminy Olszanka i Łosice w powiecie Łosickim,

powiat ostrowski.

 

w województwie lubelskim:

gmina Hanna w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia i Komarówka Podlaska w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

Ida-Viru maakond,

Lääne maakond,

Pärnu maakond,

Põlva maakond,

Võru maakond,

Valga maakond,

Rapla maakond,

Suure-Jaani vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Raunas novada Raunas pagasts,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes un Puzes pagasts,

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Iecavas novads,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Rēzeknes novads,

Rojas novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Skrīveru novads,

Strenču novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Naujamiesčio, Paįstrio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Alytaus miesto savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Visagino savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Rutki w powiecie zambrowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

południowa część gmina Platerów od linii kolejowej Nr 31 (Czeremcha — Siedlce) w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Jõgeva maakond,

Järva maakond,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Vārkavas novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

3.   Литва

Следните области в Литва:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio rajono savivaldybė: Miežiškių, Raguvos ir Karsakiškio seniūnijos,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

tutto il territorio della Sardegna.