ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 113

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
29 април 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно влизането в сила между Европейския съюз и Перу на допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/747 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за изчисляване на предварителните вноски, както и по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено ( 1 )

2

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/748 на Комисията от 14 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземат предвид промените в стойностите на масата на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г. ( 1 )

9

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/749 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него

11

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/750 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

12

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/751 на Комисията от 16 март 2017 година за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 по отношение на крайния срок за спазване на задължението за клиринг от страна на някои контрагенти, търгуващи с извънборсови деривати ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕС) 2017/752 на Комисията от 28 април 2017 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/753 на Комисията от 28 април 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество цихалофоп-бутил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/754 на Комисията от 28 април 2017 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и преработени селскостопански продукти с произход от Eквадор

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/755 на Комисията от 28 април 2017 година за подновяване на одобрението на активното вещество месосулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/756 на Комисията от 28 април 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/757 на Комисията от 28 април 2017 година относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2017 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/758 на Съвета от 25 април 2017 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на осмото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б и В

45

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2017/759 на Комисията от 28 април 2017 година относно общите протоколи и формати на данните, които трябва да бъдат използвани от въздушните превозвачи при предаването на резервационни данни на пътниците на звената за данни за пътниците

48

 

*

Решение (ЕС) 2017/760 на Европейската централна банка от 24 април 2017 година относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11)

52

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2017/761 на Комисията от 26 април 2017 година относно европейския стълб на социалните права

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи ( ОВ L 183, 8.7.2016 г. )

62

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства ( ОВ L 183, 8.7.2016 г. )

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/1


Известие относно влизането в сила между Европейския съюз и Перу на допълнителния протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Допълнителният протокол към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед отчитане на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (1), подписан в Брюксел на 30 юни 2015 г., влиза в сила между Европейския съюз и Перу, считано от 1 май 2017 г., съгласно член 12.3 от него.


(1)  ОВ L 204, 31.7.2015 г., стр. 3.


РЕГЛАМЕНТИ

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/747 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за изчисляване на предварителните вноски, както и по отношение на обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (1), и по-специално член 69, параграф 5 и член 71, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Единният фонд за преструктуриране („Фондът“) бе създаден с Регламент (ЕС) № 806/2014 като единен механизъм за финансиране за всички държави членки, участващи в Единния надзорен механизъм съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (2) и в Единния механизъм за преструктуриране („участващите държави членки“).

(2)

С член 67 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се създава Единен фонд за преструктуриране („Фондът за преструктуриране“) и се определят целите, за които Единният съвет за преструктуриране („Съветът за преструктуриране“) може да използва Фонда.

(3)

В съответствие с член 76 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Фондът следва да бъде използван при процедурите по преструктуриране само когато Съветът за преструктуриране сметне, че това е необходимо за ефективното прилагане на инструментите за преструктуриране в съответствие с мисията на Фонда. Ето защо Фондът следва да разполага с адекватни финансови ресурси, които да осигуряват възможност за ефективно функциониране на рамката за преструктуриране, като му позволят да се намесва, когато е необходимо, с цел ефективното прилагане на инструментите за преструктуриране и защитата на финансовата стабилност, без да се използват парите на данъкоплатците.

(4)

В член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се посочва, че Съветът за преструктуриране е оправомощен да изчислява индивидуалните предварителни вноски, дължими от всички институции, лицензирани на териториите на всички участващи държави членки, в съответствие с член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, и че тези годишни вноски следва да се изчисляват въз основа на единно целево равнище, определено като процент от размера на гарантираните депозити на всички лицензирани кредитни институции във всички участващи държави членки

(5)

В съответствие с член 67, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Съветът за преструктуриране следва да гарантира, че наличните финансови средства на Фонда достигат най-малко целевото равнище, посочено в член 69, параграф 1 от посочения регламент, до изтичането на първоначален осемгодишен срок, считано от 1 януари 2016 г., или, в противен случай — от датата, на която започва да се прилага член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014 съгласно член 99, параграф 6 от същия регламент.

(6)

В съответствие с член 67 и член 69 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Съветът за преструктуриране следва да подсигури за първоначалния период, посочен в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014, че вноските във Фонда са разпределени във времето възможно най-равномерно до постигането на целевото равнище и че първоначалният период се удължава с максимум четири години, в случай че Фондът е изплатил обща сума, надхвърляща 50 % от целевото равнище, и когато са изпълнени критериите на настоящия Регламент. Следователно годишните вноски, събрани в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, може да надхвърлят 12,5 % от целевото равнище. Ако след първоначалния период наличните финансови средства намалеят под целевото равнище, Съветът за преструктуриране следва да гарантира, че редовните предварителни вноски се събират докато се достигне целевото равнище. След като целевото равнище е било достигнато за първи път и когато наличните финансови средства впоследствие са намалели до по-малко от две трети от целевото равнище, Съветът за преструктуриране следва да гарантира, че тези вноски се определят на равнище, което позволява постигането на целевото равнище в срок от шест години. Следователно годишните вноски, посочени в член 69, параграф 4, второто изречение от Регламент (ЕС) № 806/2014, могат да надхвърлят 12,5 % от целевото равнище за постигането на целевото равнище в срок от шест години.

(7)

В съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 фазата на икономическия цикъл и въздействието, което процикличните вноски може да окажат върху финансовото състояние на институциите, извършващи вноски, следва да бъдат взети под внимание при изчисляване на предварителните вноски.

(8)

Всяко изменение, което ще доведе до по-ниски предварителни вноски, следва да се изчислява, като се вземе предвид фактът, че то впоследствие ще доведе до увеличение, за да се гарантира постигането на целевото равнище в рамките на установените срокове.

(9)

Всякакви промени в равнището на предварителните вноски или удължаване на първоначалния период следва да се прилагат еднакво за всички институции в участващите държави членки, така че да не водят до преразпределение на вноските между тези институции.

(10)

В съответствие с член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014 Съветът за преструктуриране следва да отложи изцяло или частично плащането от страна на дадена институция на извънредни последващи вноски, когато това е необходимо, за да се защити нейното финансово състояние. При оценката на необходимостта от отлагане с цел защита на финансовото състояние на дадена институция Съветът за преструктуриране следва да оцени въздействието на плащането на извънредни последващи вноски върху платежоспособността и ликвидността на институцията.

(11)

Отложеното плащане на извънредни последващи вноски следва да се предоставя от Съвета за преструктуриране по искане на институцията, с цел да се улесни оценката от Съвета за преструктуриране дали институцията отговаря на условията за отлагане, предвидени в член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014. Съответната институция следва да предоставя всякаква информация, която се счита за необходима от Съвета за преструктуриране за извършване на такава оценка. Съветът за преструктуриране следва да вземе под внимание цялата информация, която е на разположение на компетентните национални власти, за да се избегне дублиране на изискванията за нотифициране.

(12)

При оценяване на въздействието на плащането на извънредни последващи вноски върху платежоспособността или ликвидността на институцията, Съветът за преструктуриране следва да анализира въздействието на плащането по капиталовата и ликвидната позиция на институцията. При анализа следва да се допусне наличието на загуба в баланса на институцията, равна на сумата, дължима към момента, в който тя е изискуема, и да се направи прогноза за коефициентите на капиталовата адекватност на институцията след тази загуба за уместен период. Освен това при него следва да се допусне изходящ поток от средства, равен на сумата, дължима към момента, в който тя е изискуема, и да се оцени ликвидният риск,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата относно:

1)

критериите за разпределяне във времето на вноските към Фонда в съответствие с член 69, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806//2014;

2)

критериите за определяне на броя на годините, с които първоначалният период, посочен в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014, може да бъде удължен в съответствие с член 69, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

3)

критериите за определяне на годишните вноски, предвидени в член 69, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806//2014;

4)

обстоятелствата и условията, при които плащането на извънредни последващи вноски може да бъде частично или изцяло отложено съгласно член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806//2014.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„първоначален период“ означава периодът, посочен в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

2)

„период на отлагане“ означава период от максимум шест месеца.

ГЛАВА II

КРИТЕРИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Член 3

Критерии за разпределяне на предварителните вноски през първоначалния период

1.   При оценката на фазата на икономическия цикъл и въздействието, което процикличните вноски може да окажат върху финансовото състояние на институциите, извършващи вноски, в съответствие с член 69, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, Съветът за преструктуриране взема предвид най-малко следните показатели:

а)

макроикономическите показатели, посочени в приложението, с цел определяне на етапа на бизнес цикъла;

б)

показателите, посочени в приложението, с цел определяне на финансовото състояние на институциите, извършващи вноски;

2.   Показателите, взети предвид от Съвета за преструктуриране, се определят общо за всички участващи държави членки.

3.   Всяко решение на Съвета за преструктуриране за разпределяне на вноските във времето следва да се прилага еднакво за всички институции, които извършват вноски във Фонда.

4.   През всеки период на плащане на вноски размерът на годишните вноски може да бъде относително по-нисък от средната стойност на годишните вноски, изчислени в съответствие с членове 69, параграф 1 и член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, само когато Съветът за преструктуриране потвърди, че въз основа на консервативни прогнози целевото равнище може да се достигне в края на първоначалния период.

Член 4

Критерии за определяне на броя на годините, с които може да бъде удължен първоначалният период

1.   При определянето на броя на годините, с които първоначалният период, посочен в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014, може да бъде удължен в съответствие с член 69, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 806/2014, Съветът за преструктуриране взема под внимание най-малко следните критерии:

а)

минималния брой години, необходим за постигане на целевото равнище, посочено в член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014, като годишните вноски не надхвърлят двукратно средните годишни вноски през първоначалния период;

б)

фазата на икономическия цикъл и въздействието, което процикличните вноски могат да имат върху финансовото състояние на институциите, извършващи вноски, както е определено от показателите, посочени в член 3, параграф 1;

в)

всякакви допълнителни плащания от Фонда, очаквани от Съвета за преструктуриране, след консултация с Европейския съвет за системен риск в следващия четиригодишен период.

2.   Съветът за преструктуриране не може при никакви обстоятелства да удължава първоначалния период за повече от четири години.

Член 5

Критерии за определяне на годишните вноски след първоначалния период

При изчисляването на вноските, посочени в член 69, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014, Съветът за преструктуриране отчита фазата на икономическия цикъл и въздействието, което процикличните вноски може да окажат върху финансовото състояние на институциите, извършващи вноски, в съответствие с показателите по член 3, параграф 1.

ГЛАВА III

ОТЛАГАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ ВНОСКИ

Член 6

Отлагане на извънредни последващи вноски

1.   Съветът за преструктуриране по своя собствена инициатива след консултация с националния орган по преструктуриране или по предложение на национален орган по преструктуриране отлага изцяло или частично плащането от страна на дадена институция на извънредни последващи вноски в съответствие с член 71, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 806/2014, ако това е необходимо, за да се защити финансовото му състояние.

2.   Отлагането на извънредни последващи вноски може да бъде предоставено от Съвета за преструктуриране по искане на институцията. Институцията предоставя информацията, считана за необходима от Съвета за преструктуриране във връзка с извършването на оценката на въздействието на плащането на извънредни последващи вноски върху финансовото и състояние. Съветът за преструктуриране взема под внимание цялата информация, която е на разположение на компетентните национални органи, за да установи дали тази институция отговаря на условията за отлагане, посочени в параграф 4.

3.   При определянето на това дали институцията удовлетворява условията за отлагане Съветът за преструктуриране оценява въздействието на плащането на извънредни последващи вноски върху платежоспособността и ликвидността на институцията. Когато тази институция е част от група, оценката включва също така въздействието на платежоспособността и ликвидността на групата като цяло.

4.   Съветът за преструктуриране може да отложи плащането на извънредни последващи вноски, когато заключи, че плащането води до която и да е от следните ситуации:

а)

възможно нарушение в рамките на следващите шест месеца на минималните изисквания за собствен капитал на институцията, предвидени в член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3);

б)

възможно нарушение в рамките на следващите шест месеца на минималното изискване за ликвидно покритие на институцията, определено в член 412, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнително уточнено в член 4 от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (4).

в)

възможно нарушение в рамките на следващите шест месеца на специалното изискване за ликвидност на институцията, предвидено в член 105 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5).

5.   Съветът за преструктуриране ограничава периода на отлагане, доколкото това е необходимо, за да се избегнат рисковете за финансовото състояние на институцията или на групата, към която принадлежи. Съветът за преструктуриране следи редовно дали условията за отлагане, посочени в параграф 4, продължават да са валидни в периода на отлагане.

6.   По искане на съответната институция Съветът за преструктуриране може да поднови периода на отлагане, ако прецени, че условията за отлагане, посочени в параграф 4, продължават да са валидни. Това подновяване не надвишава 6 месеца.

Член 7

Оценка на въздействието на отлагането върху платежоспособността

1.   Съветът за преструктуриране или националният орган за преструктуриране оценява въздействието на плащането на извънредни последващи вноски върху изискуемата капиталова позиция на институцията. Оценката включва анализ на въздействието, което плащането на извънредни последващи вноски може да окаже върху спазването от страна на институцията на минималните изисквания за собствен капитал, предвидени в член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   За целите на тази оценка размерът на последващите вноски се приспада от собствения капитал на институцията.

3.   Анализът, посочен в параграф 1, обхваща най-малко периода до следващата дата на подаване на информацията за капиталовите изисквания, установена в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (6).

Член 8

Оценка на въздействието на отлагането върху ликвидността

1.   Съветът за преструктуриране или националният орган за преструктуриране оценява въздействието на плащането на извънредни последващи вноски върху ликвидността на институцията. Оценката включва анализ на въздействието, което плащането на извънредни последващи вноски може да окаже върху спазването от страна на институцията на изискването за ликвидно покритие, предвидено в член 412, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и допълнително уточнено в Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

2.   За целите на анализа, описан в параграф 1, Съветът за преструктуриране добавя изходящ ликвиден поток, равен на 100 % от сумата, дължима в момента, в който плащането на извънредни последващи вноски е изискуемо, към изчисляването на нетните изходящи ликвидни потоци, както е посочено в член 20, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61.

3.   Съветът за преструктуриране също така оценява въздействието на изходящите потоци, установени съгласно параграф 2, върху специалните изисквания за ликвидност, определени в член 105 от Директива 2013/36/ЕС.

4.   Анализът, посочен в параграф 1, обхваща най-малко периода до следващата дата на подаване на информацията във връзка с изискването за ликвидно покритие, установена в член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(3)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.)

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).

(5)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 г. за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Макроикономически показатели за определяне на фазата на икономическия цикъл

Прогнозен растеж на БВП и показател за икономическото доверие — от Европейската комисия.

Растеж на БВП съгласно макроикономическите прогнози за еврозоната на ЕЦБ.

Показатели за определяне на финансовото състояние на институциите, извършващи вноски

1)

Кредитни потоци в частния сектор спрямо БВП и промяна в общите пасиви на финансовия сектор — от индекса на Европейската комисия за макроикономическите дисбаланси.

2)

Комплексен показател за устойчивост на системата и вероятност от едновременно неизпълнение от две или повече големи и комплексни банкови групи от участващите държави членки — от таблицата на риска на Европейския съвет за системен риск (ЕССР).

3)

Промени в кредитните стандарти за заеми за домакинствата (за закупуване на жилище) и промени в кредитните стандарти за заеми за нефинансови предприятия — от таблицата на риска на ЕССР.

4)

Показатели за рентабилността на големи банкови групи от участващите държави членки, включени в таблицата на риска на Европейския банков орган, като например възвръщаемост на собствения капитал и нетния доход от лихви спрямо общите оперативни приходи.

5)

Показатели за платежоспособността на големи банкови групи от участващите държави членки, съдържащи се в таблицата на риска на Европейския банков орган, като например капитал от първи ред към общите активи, с изключение на нематериалните активи, и обезценените и просрочените заеми спрямо общо отпуснатите заеми.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/9


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/748 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2016 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземат предвид промените в стойностите на масата на новите леки търговски превозни средства, регистрирани през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 13, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Средната стойност за масата, използвана за целите на изчисляването на специфичните емисии на CO2 за всяко ново леко търговско превозно средство, трябва да се коригира на всеки три години, за да се отчетат евентуални промени в средната маса на новите превозни средства, регистрирани в Съюза.

(2)

От наблюдението на масата на новите леки търговски превозни средства в готовност за движение, регистрирани през календарните години 2013, 2014 и 2015, е видно, че средната маса се е увеличила и че по тази причина стойността M0, посочена в точка 1, буква б) от приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011, следва да бъде уточнена.

(3)

Новата стойност следва да се определи като се вземат предвид само тези стойности, които съответните производители на превозни средства са могли да верифицират, но като се изключат очевидно погрешните стойности за масата, т.е. стойностите под 500 kg, както и стойностите, отнасящи се за превозни средства извън приложното поле на Регламент (ЕС) № 510/2011, например превозните средства с референтна маса над 2 840 kg. Освен това новата стойност се базира на среднопретеглената стойност, като се взема предвид броят на новите регистрации през всяка от разглежданите години.

(4)

Предвид всичко това, стойността M0, която ще се прилага от 2018 г., следва да бъде увеличена с 60,4 kg, от 1 706,0 на 1 766,4 kg,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 1, буква б) от приложение I към Регламент (ЕС) № 510/2011 се заменя със следното:

„Считано от 2018 г.:

Специфични емисии на CO2 = 175 + a × (M – M0)

където:

M

=

масата на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,093;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/749 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета с цел заличаване на Казахстан от списъка на държавите в приложение I към него

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/755 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно общия режим за внос от някои трети държави (1), и по-специално член 20 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация следва да се предвидят разпоредби за изключването на Казахстан от приложното поле на Регламент (ЕС) 2015/755.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/755 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕС) 2015/755 се заличава наименованието „Казахстан“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 123, 19.5.2015 г., стр. 33.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/12


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/750 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета от 25 април 2005 г. за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В резултат на неуспеха на Съединените американски щати да приведат Закона за компенсиране на трайния дъмпинг и субсидии (ЗКТДС) в съответствие със задълженията си по споразуменията в рамките на Световната търговска организация (СТО), с Регламент (ЕО) № 673/2005 беше наложено допълнително адвалорно мито в размер на 15 % върху вноса на някои продукти с произход от Съединените американски щати, считано от 1 май 2005 г. В съответствие с разрешението на СТО да се преустанови прилагането на отстъпките за Съединените американски щати Комисията трябва ежегодно да коригира степента, в която се преустановява прилагането на отстъпките, спрямо размера на пропуснатите ползи или причинените вреди за Европейския съюз от прилагането на ЗКТДС по това време.

(2)

Плащанията по ЗКТДС за последната година, за която има данни, са свързани с разпределянето на антидъмпинговите и изравнителните мита, събрани през финансовата 2016 година (1 октомври 2015 г. — 30 септември 2016 г.), както и допълнителното разпределяне на антидъмпинговите и изравнителните мита, събрани през финансовите години 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. Въз основа на данните, публикувани от Службата за митническа и гранична защита на Съединените американски щати, размерът на пропуснатите ползи или причинените вреди за Съюза се изчислява на 8 165 179 USD.

(3)

Размерът на пропуснатите ползи или причинените вреди и съответно степента, в която се преустановява прилагането на отстъпките, са се повишили. Степента, в която се преустановява прилагането на отстъпките, не може обаче да се коригира спрямо размера на пропуснатите ползи или причинените вреди чрез добавяне или заличаване на продукти в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 673/2005. Поради това в съответствие с член 3, параграф 1, буква д) от посочения регламент Комисията следва да запази непроменен списъка на продуктите в приложение I и да измени ставката на допълнителното мито с цел да коригира степента, в която се прилага преустановяването на отстъпките, спрямо размера на пропуснатите ползи или причинените вреди. С оглед на това четирите продукта, изброени в приложение I, следва да останат в списъка, а ставката на допълнителното вносно мито следва да бъде изменена и да бъде определена на 4,3 %.

(4)

За период от една година ефектът от допълнителното адвалорно вносно мито в размер на 4,3 % върху вноса на продуктите в приложение I от Съединените щати представлява стойност на търговия, непревишаваща 8 165 179 USD.

(5)

С цел да се гарантира, че няма да има забавяния при прилагането на изменената ставка на допълнителното вносно мито, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 673/2005 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 2 от Регламент (ЕО) № 673/2005 се заменя със следното:

„Член 2

Върху продуктите с произход от Съединените американски щати, изброени в приложение I към настоящия регламент, се налага адвалорно мито в размер на 4,3 % в допълнение към митото, приложимо съгласно Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (*1).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 110, 30.4.2005 г., стр. 1; изменен с Регламент (ЕС) № 38/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 52).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Продуктите, спрямо които се прилагат допълнителни мита, са идентифицирани със своите осемцифрени кодове по КН. Описанието на продуктите, класирани по тези кодове, се съдържа в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), изменен с Регламент (ЕО) № 1810/2004 на Комисията (2).

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6204 62 3129.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/15


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/751 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2017 година

за изменение на делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 по отношение на крайния срок за спазване на задължението за клиринг от страна на някои контрагенти, търгуващи с извънборсови деривати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В следните делегирани регламенти на Комисията: (ЕС) 2015/2205 (2), (ЕС) 2016/592 (3) и (ЕС) 2016/1178 (4) са обособени 4 категории контрагенти за целите на определянето на датите, на които съответните им задължения за клиринг влизат в сила. Контрагентите са категоризирани според техния правен и оперативен капацитет, както и според размера на дейността им по търгуване с извънборсови деривати.

(2)

С оглед на гладкото и организирано изпълнение на задължението за клиринг, за отделните категории контрагенти бяха предвидени съответни преходни периоди.

(3)

При определянето на датата, на която задължението за клиринг влиза в сила за контрагентите от категория 3, бе взето предвид обстоятелството, че достъпът на повечето от тях до централен контрагент (ЦК) е възможен само ако те станат клиент или непряк клиент на клирингов член.

(4)

В категория 3 са включени контрагентите с най-ограничена дейност по търгуване на извънборсови деривати. Актуалните данни сочат, че контрагентите от тази категория срещат значителни трудности при подготовката на необходимите споразумения за клиринг на тези договори за деривати. Това се дължи на сложния характер на двата вида достъп до споразуменията за клиринг — клиринг за клиенти и клиринг за непреки клиенти.

(5)

На първо място, при споразуменията за клиринг за клиенти стимулът клиринговите членове да разширяват тези услуги изглежда малък поради свързаните с предоставянето им разходи. Това още повече важи за контрагентите с ограничена дейност по търгуване на извънборсови деривати. Освен това приложимата към клиринговите дейности регулаторна рамка за капиталовите изисквания е в процес на изменение, което създава несигурност и следователно затруднява развитието на предоставяните от клиринговите членове услуги по клиринг за клиенти.

(6)

На второ място, при споразуменията за клиринг за непреки клиенти контрагентите понастоящем нямат достъп до ЦК по пътя на непреки клиенти на клирингов член поради липсата на предлагане на такива услуги.

(7)

Предвид тези трудности и с цел на контрагентите да се даде допълнително време да приключат необходимите споразумения за клиринг е уместно да бъдат отложени датите на влизане в сила на задължението за клиринг за контрагентите от категория 3. От друга страна бяха отчетени стимулите за централизиране на управлението на риска при вътрешногруповите трансакции на групите, като отлагането на датите няма отражение върху тези стимули, нито върху датите, които се отнасят до някои извънборсови деривати, договорени между контрагенти от една и съща група.

(8)

С оглед на положителните последици от въвеждането на споразумения за клиринг и за да се избегне дублирането на усилията за подготовка за клиринг на различните класове активи, подлежащи на задължителен клиринг, е уместно да се уеднаквят новите датите на влизане в сила на задължението за клиринг за контрагентите от категория 3.

(9)

Поради това делегирани регламенти (ЕС) 2015/2205, (ЕС) 2016/592 и (ЕС) 2016/1178 следва да бъдат изменени.

(10)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проект на регулаторни технически стандарти, предаден на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(11)

ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценни книжа и пазари, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5), като също така се консултира с Европейския съвет за системен риск,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205

В член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 буква в) се заменя със следното:

„в)

21 юни 2019 г. за контрагентите от категория 3;“.

Член 2

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/592

В член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 буква в) се заменя със следното:

„в)

21 юни 2019 г. за контрагентите от категория 3;“.

Член 3

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178

В член 3, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 буква в) се заменя със следното:

„в)

21 юни 2019 г. за контрагентите от категория 3;“.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2205 на Комисията от 6 август 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 13).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/592 на Комисията от 1 март 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 5).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1178 на Комисията от 10 юни 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно задължението за клиринг (ОВ L 195, 20.7.2016 г., стр. 3).

(5)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/752 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 1, букви а), в), г), д), з), и) и й) и член 11, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията (2) („Регламента“) се определят специфични правила относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

(2)

След последното изменение на Регламента Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) публикува допълнителни доклади относно конкретни вещества, които могат да се използват в материалите, предназначени за контакт с храни, както и относно разрешената употреба на вещества, които вече са разрешени. Освен това бяха установени някои грешки и неясноти в текста. Регламентът следва да бъде изменен и коригиран, за да се гарантира, че отразява най-новите заключения на Органа, и за да се премахнат съмненията относно правилното му прилагане.

(3)

Разрешаването на няколко вещества в таблица 1 от приложение I към Регламента съдържа препратка към бележка 1 от таблица 3 от същото приложение. Поради това проверката на съответствието се извършва чрез остатъчното съдържание спрямо повърхността, която е в контакт с храни (КМП), до момента, когато ще има аналитичен метод за определяне на специфичната миграция. Тъй като са налице подходящи методи за изпитване на миграцията и са определени граници на специфична миграция, възможността да се проверява съответствието чрез остатъчното съдържание следва да се заличи от текста за веществата с номерà 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 и 779 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни.

(4)

Органът прие положително научно становище (3) за употребата на веществото диетилов [[3,5-бис(1,1-диметил)-4-хидроксифенил]метил]фосфонат с CAS № 976-56-7 и № 1007 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни. Органът заключи, че веществото не поражда риск за безопасността на потребителите, ако се използва до 0,2 тегл. % въз основа на теглото на крайния полимер в процеса на полимеризация за производство на поли(етилен терефталат) (PET), предназначен за контакт с всички видове храни при всякакви условия на контакта по отношение на време и температура. Поради тази причина това вещество следва да се добави в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че трябва да се използва само в процеса на полимеризация за производство на PET и до 0,2 тегл. %. Тъй като Органът посочи, че веществото се използва в процеса на полимеризация и става част от полимерната структура на крайния полимер, то следва да се включи като изходно вещество.

(5)

Органът прие положително научно становище (4) за употребата на веществото (метакрилова киселина, етил акрилат, n-бутил акрилат, метил метакрилат и бутадиен), което е съполимер в наноформа, с № 1016 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни. Органът заключи, че веществото не поражда риск за безопасността на потребителите, ако се употребява като добавка до 10 тегл. % в непластифициран PVC или до 15 тегл. % в непластифицирана PLA, използвана в контакт с всички видове храни при стайна или по-ниска температура за дългосрочно съхранение. Поради това тази добавка следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че тези спецификации следва да се спазват.

(6)

Органът прие положително научно становище (5) за употребата на добавката монтморилонитова глина, модифицирана с диметилдиалкил(C16-C18)амониев хлорид, с № 1030 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни. Органът заключи, че употребата на сместа не поражда риск за безопасността на потребителите, ако веществото се използва до 12 тегл. % в полиолефини, предназначени за сухи храни, за които в приложение III към Регламент (ЕС) № 10/2011 е определен моделен разтвор Е, и се използва при стайна или по-ниска температура и ако миграцията на веществата 1-хлорохексадекан и 1-хлорооктадекан, които могат да присъстват като примеси или продукти от разпада, не надхвърля 0,05 mg/kg храна. Органът заключи, че частиците могат да образуват пластинки, които да са в едно измерение в нанообхвата, но не се очаква миграцията на такива пластинки, ако те са ориентирани успоредно на филмираната повърхност и когато са изцяло включени в полимера. Поради това тази добавка следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че тези спецификации следва да се спазват.

(7)

Органът прие положително научно становище (6) за употребата на добавката α-токоферил ацетат, с № 1055 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, CAS № 7695-91-2 и 58-95-7. Органът заключи, че употребата на веществото като антиоксидант в полиолефини не поражда риск за безопасността на потребителите. Органът заключи, че веществото се хидролизира на α-токоферил и оцетна киселина, които са разрешени добавки в храните съгласно Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7). По тази причина има опасност да се надвишат ограниченията, установени с Регламент (ЕО) № 1333/2008 и приложими към тези два продукта от хидролизата. Поради това тази добавка следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че може да се използва само като антиоксидант в полиолефини, и следва да се добави бележка, че ограниченията по Регламент (ЕО) № 1333/2008 трябва да се спазват.

(8)

Органът прие положително научно становище (8) за употребата на добавката смлени люспи от слънчогледово семе, с № 1060 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни. Органът заключи, че употребата на веществото не поражда риск за безопасността, ако се използва като добавка в пластмаси, предназначени за контакт със сухи храни, ако се употребяват при стайна или по-ниска температура. Люспите следва да са получени от слънчогледово семе, което е подходящо за консумация от човека, и пластмасите, които съдържат тази добавка, следва да преминат обработка при температури, не по-високи от 240 °C. Поради това тази добавка следва да се включи в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че може да се използва само в контакт с храни, за които в таблица 2 от приложение III е определен моделен разтвор Е, и ако е получена от слънчогледово семе, подходящо за консумация от човека, и ако съответните пластмаси, съдържащи добавката, не преминават обработка при температури, по-високи от 240 °C.

(9)

Органът прие положително научно становище (9) за употребата на дефинираната смес с № 1062 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, съставена от 97 % тетраетил ортосиликат (TEOS) с CAS № 78-10-4 и 3 % хексаметилдисилазан (HMDS) с CAS № 999-97-3. Органът заключи, че сместа не поражда риск за безопасността, ако се използва до 0,12 тегл. % като изходно вещество при рециклиране на РЕТ. Поради това сместа следва да се добави като изходно вещество в списъка на Съюза на разрешените вещества с ограничението, че може да се използва само при рециклиране на РЕТ и до 0,12 тегл. %.

(10)

Органът прие становище за опасностите за общественото здраве поради наличието на никел в храни и питейна вода (10). В становището е определена приемлива дневна доза от 2,8 μg Ni на kg телесно тегло на ден и е указано, че средната хронична експозиция чрез храната на Ni е над приемливата дневна доза, особено за младите хора. Поради това е целесъобразно да се приложи коефициент на разпределение 10 % към определената по обичайния начин граница на миграция. Следователно е уместно да се приложи граница на миграция 0,02 mg/kg храна към миграцията на никел от материалите от пластмаси, предназначени за контакт с храни. Ето защо тази граница следва да се добави към спецификацията на миграцията на метали в приложение II към Регламента.

(11)

В точка 4 от приложение III към Регламента са определени комбинации от моделни разтвори, представителни за различните видове храни, които следва да се използват за изпитването на общата миграция. Текстът на точка 4 не е достатъчно ясен и поради това следва да се внесат разяснения.

(12)

В точка 8, подточка iii) от приложение IV към Регламента е установено, че в декларацията за съответствие, издадена от стопанския субект, може да се посочва отношението на повърхността, която влиза в контакт с храната, към обема, използвано с цел да се установи съответствието на материала или предмета. Въпреки това за стопанския субект, който получава материала или предмета, не е винаги ясно дали това отношение е също така най-голямото отношение, при което са спазени разпоредбите на членове 17 и 18 от Регламента. В други случаи посочването на отношение на повърхността към обема може да няма значение, за да се разбере дали може да се допусне съответствието с изискванията при пропорциите на крайния материал или предмет. В тези случаи ще е необходима равностойна информация, като минимален обем на опаковката при капачките и приспособленията за затваряне. Поради това в точка 8, подточка iii) от приложение IV към Регламента следва да се внесат разяснения, като се посочи най-голямото отношение на повърхността към обема, за което е било установено съответствие съгласно членове 17 и 18, или равностойна информация.

(13)

Поради това Регламент (ЕС) № 10/2011 следва да се измени съответно.

(14)

С цел намаляване на административната тежест и осигуряване на достатъчно време на стопанските субекти да приведат практиките си в съответствие с настоящия регламент следва да се предвидят преходни мерки.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Материалите и предметите от пластмаси, които са в съответствие с Регламент (ЕС) № 10/2011 преди да влезе в сила настоящият регламент, могат да бъдат пускани на пазара до 19 май 2018 г. и могат да останат на пазара до изчерпване на стоковите наличности.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точка 2 от приложението се прилага от 19 май 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(7):4536.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(2):4008.

(5)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(11):4285.

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(3):4412.

(7)  Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(7):4534.

(9)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(1):4337.

(10)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(2):4002.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕС) № 10/2011 се изменя, както следва:

1)

приложение I се изменя, както следва:

а)

в точка 1 таблица 1 се изменя, както следва:

i)

в колона 11 по отношение на текста за веществата с номерà 142, 168, 202, 387, 462, 467, 481, 502, 662 и 779 на веществото от материала, предназначен за контакт с храни, позоваването на бележка „(1)“ се заличава,

ii)

добавя се следният текст по реда на номерата на веществото от материала, предназначен за контакт с храни:

„1007

 

976-56-7

диетилов [[3,5-бис(1,1-диметил)-4-хидроксифенил]метил]фосфонат

не

да

не

 

 

Да се използва само до 0,2 тегл. % въз основа на теглото на крайния полимер в процеса на полимеризация за производство на поли(етилен терефталат) (PET).“

 

„1016

 

 

(метакрилова киселина, етил акрилат, n-бутил акрилат, метил метакрилат и бутадиен) съполимер в наноформа

да

не

не

 

 

Да се използва само до:

а)

10 тегл. % в непластифициран PVC;

б)

15 тегл. % в непластифицирана PLA.

Крайният материал трябва да се използва при стайна или по-ниска температура.“

 

„1030

 

 

Монтморилонитова глина, модифицирана с диметилдиалкил(C16-C18)амониев хлорид

да

не

не

 

 

Да се използва само до 12 тегл. % в полиолефини в контакт със сухи храни, за които в таблица 2 от приложение III е определен моделен разтвор Е, и да се използва при стайна или по-ниска температура.

Сумата от специфичната миграция на 1-хлорохексадекан и 1-хлорооктадекан не трябва да надхвърля 0,05 mg/kg храна.

Могат да се съдържат пластинки в наноформа само в едно измерение, по-тънко от 100 nm. Тези пластинки трябва да са ориентирани успоредно на полимерната повърхност и трябва да са изцяло включени в полимера.“

 

„1055

 

7695-91-2

58-95-7

α-токоферил ацетат

да

не

не

 

 

Да се използва само като антиоксидант в полиолефини.

(24)“

„1060

 

 

Смлени люспи от слънчогледово семе

да

не

не

 

 

Да се използват само при стайна или по-ниска температура в контакт с храни, за които в таблица 2 от приложение III е определен моделен разтвор Е.

Люспите трябва да се получат от слънчогледово семе, което е подходящо за консумация от човека.

Температурата при обработката на пластмасите, които съдържат добавката, не трябва да надхвърля 240 °C.“

 

„1062

 

 

Смес, съставена от 97 % тетраетил ортосиликат (TEOS) с CAS № 78-10-4 и 3 % хексаметилдисилазан (HMDS) с CAS № 999-97-3.

не

да

не

 

 

Да се използва само за производство на рециклиран РЕТ и до 0,12 тегл. %.“;

 

б)

в точка 3, в таблица 3 се добавя следният текст:

„(24)

Веществото или продуктите от неговата хидролиза са разрешени добавки в храните и трябва да се провери съответствието с член 11, параграф 3.“;

2)

в точка 1 от приложение II се добавя следният ред след „Манган“:

„Никел = 0,02 mg/kg храна или моделен разтвор“;

3)

в приложение III точка 4 се заменя със следното:

„4.   Определяне на моделен разтвор за изпитването на общата миграция

За изпитванията за доказване на съответствието с границата на обща миграция моделните разтвори трябва да се избират, както е установено в таблица 3:

Таблица 3

Определяне на моделен разтвор за доказване на съответствието с границата на обща миграция

Обхванати храни

Моделни разтвори, в които се извършва изпитване

Всички видове храни

1)

Дестилирана вода или вода с еквивалентно качество или моделен разтвор А

2)

Моделен разтвор B и

3)

Моделен разтвор D2

Всички видове храни с изключение на киселинните храни

1)

дестилирана вода или вода с еквивалентно качество или моделен разтвор А и

2)

Моделен разтвор D2

Всички водни и алкохолни храни и млечни продукти

Моделен разтвор D1

Всички водни, киселинни и алкохолни храни и млечни продукти

1)

Моделен разтвор D1 и

2)

Моделен разтвор В

Всички водни и алкохолни храни с алкохолно съдържание до 20 %

Моделен разтвор C

Всички водни, киселинни и алкохолни храни с алкохолно съдържание до 20 %

1)

Моделен разтвор C и

2)

Моделен разтвор В“;

4)

в приложение IV, точка 8 подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

най-голямото отношение на повърхността, която влиза в контакт с храната, към обема, за което е било проверено съответствието съгласно член 17 или 18, или равностойна информация;“.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/753 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

за подновяване на одобрението на активното вещество цихалофоп-бутил в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2002/64/ЕО на Комисията (2) цихалофоп-бутил беше включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество цихалофоп-бутил, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 30 юни 2017 г.

(4)

В съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на включването на цихалофоп-бутил в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 1141/2010. Според докладващата държава членка заявлението е пълно.

(6)

Докладващата държава членка подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със съдокладващата държава членка, и на 18 октомври 2013 г. го представи на Европейския орган по безопасност на храните („Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването до заявителя и до държавите членки за коментар и препрати на Комисията получените коментари. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 9 декември 2014 г. Органът предаде на Комисията заключението (6) си за това дали може да се очаква цихалофоп-бутил да отговаря на критериите за одобрявани, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 28 май 2015 г. Комисията представи проекта на доклад за преразглеждане относно цихалофоп-бутил на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество. Поради това посочените критерии за одобряване се считат за изпълнени.

(10)

Поради това е целесъобразно одобрението на цихалофоп-бутил да бъде подновено.

(11)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението на цихалофоп-бутил се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи цихалофоп-бутил. Поради това е целесъобразно ограничението за употреба само като хербицид да отпадне.

(12)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия.

(13)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество цихалофоп-бутил, посочено в приложение I, се подновява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2002/64/ЕО на Комисията от 15 юли 2002 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включването на цинидон-етил, цикалофоп бутил, фамоксадон, флорасулам, металаксил-М и пиколинафен като активни вещества (ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 27).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1141/2010 на Комисията от 7 декември 2010 г. за установяване на процедурата за подновяване на включването на втора група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за съставяне на списък на тези вещества (ОВ L 322, 8.12.2010 г., стр. 10).

(6)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(1):3943. Достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Цихалофоп-бутил

CAS № 122008-85-9

CIPAC № 596

бутилов (R)-2-[4-(2-флуоро-4-цианофенокси)фенокси]пропионат

950 g/kg

1 юли 2017 г.

30 юни 2032 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на цихалофоп-бутил, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

безопасността на операторите,

техническата спецификация,

опазването на нецелевите сухоземни растения.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 34 за цихалофоп-бутил се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

„113

Цихалофоп-бутил

CAS № 122008-85-9

CIPAC № 596

бутилов (R)-2-[4-(2-флуоро-4-цианофенокси)фенокси]пропионат

950 g/kg

1 юли 2017 г.

30 юни 2032 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане на цихалофоп-бутил, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

безопасността на операторите,

техническата спецификация,

опазването на нецелевите сухоземни растения.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска“.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/754 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и преработени селскостопански продукти с произход от Eквадор

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 58, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ЕС) 2016/2369 (2) („решението“) Съветът разреши Протоколът за присъединяване („Протокола“) към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу („Споразумението“), от друга страна, да се подпише от името на Съюза с оглед на присъединяването на Еквадор и той да се прилага временно считано от 1 януари 2017 г. (3).

(2)

В Споразумението се предвижда, че митата върху вноса в Съюза на стоки с произход от Еквадор се намаляват или премахват в съответствие с графика за премахване на митата, изложен в приложение I към Споразумението. В приложение I е предвидено, че за някои стоки с произход от Еквадор намаляването или премахването на митата се предоставя в рамките на тарифни квоти.

(3)

Тарифните квоти, посочени в от допълнение 1, раздел Б, подраздел 3 към приложение I към Споразумението, следва да се управляват от Комисията въз основа на хронологичния ред на датите на приемане на митническите декларации за допускане за свободно обращение в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (4).

(4)

С цел да се осигури безпрепятственото прилагане и управление на системата от квоти, предвидени в рамките на Протокола, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която започва временното прилагане на Протокола.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Откриват се тарифни квоти на Съюза за стоки с произход от Еквадор съгласно посоченото в приложението.

Член 2

Тарифните квоти, посочени в приложението, се управляват в съответствие с членове 49—54 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Решение (ЕС) 2016/2369 на Съвета от 11 ноември 2016 г. за подписване от името на Съюза и за временно прилагане на Протокола за присъединяване към Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед на присъединяването на Еквадор (ОВ L 356, 24.12.2016 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 358, 29.12.2016 г., стр. 1.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура следва да се счита, че текстът на описанието на продуктите, съдържащ се в петата колона на таблицата, има само указателен характер.

За целите на настоящото приложение преференциалният режим се определя от обхвата на кодовете по КН, описан в третата колона на таблицата, приложим към момента на приемането на настоящия регламент. Когато пред кодовете по КН има указание „ех“, преференциалният режим се определя чрез прилагането на кода по КН и съответстващото описание в петата колона на таблицата, взети заедно.

Пореден №

 

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Описание на продуктите

Период на квотата

Обем на квотата (в тонове нетно тегло, ако не е посочено друго)

Мито в рамките на тарифната квота

09.7525

 

0703 20 00

 

Чесън, пресен или охладен

1.1—31.12

500

0

09.7526

 

0710 40 00

 

Сладка царевица, неварена или варена във вода или на пара, замразена

1.1—31.12

300

0

2004 90 10

2005 80 00

 

Сладка царевица (Zea mays var. Saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина

09.7527

 

0711 51 00

 

Гъби от рода Agaricus, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

1.1—31.12

100

0

2003 10 20

2003 10 30

 

Гъби от рода Agaricus, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

09.7528

 

0711 90 30

 

Сладка царевица, временно консервирана, напр. посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, но негодна за консумация в това състояние

1.1—31.12

400

0

2001 90 30

 

Сладка царевица (Zea mays var. Saccharata), приготвена или консервирана с оцет или с оцетна киселина

2008 99 85

 

Царевица, приготвена или консервирана, без прибавка на алкохол или захар (с изключение на сладката царевица (Zea mays var. Saccharata)

09.7529

 

1005 90 00

 

Царевица (с изключение на тази за посев)

1.1—31.12

37 000  (1)

0

1102 20

 

Царевично брашно

09.7530

 

1006 10 30

1006 10 50

1006 10 71

1006 10 79

1006 20

1006 30

1006 40

 

Ориз (с изключение на неолющен ориз за посев)

1.1—31.12

5 000

0

09.7531

 

1108 14 00

 

Нишесте от маниока

1.1—31.12

3 000

0

09.7532

 

1701 13

1701 14

 

Сурова захар от захарна тръстика без ароматизиращи или оцветяващи добавки

1.1—31.12

15 000  (2)

0

09.7533

 

1701 91

1701 99

 

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, различна от сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки

1.1—31.12

10 000 , изразени в еквивалент на сурова захар (3)

0

 

1702 30

 

Глюкоза в твърдо състояние и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20 % фруктоза

 

1702 40 90

 

Глюкоза в твърдо състояние и сироп от глюкоза без ароматизиращи или оцветяващи добавки и съдържащи тегловно в сухо състояние най-малко 20 %, но по-малко от 50 % фруктоза (с изключение на изоглюкоза и инвертна захар)

 

1702 50

 

Фруктоза, химически чиста, в твърдо състояние

 

1702 90 30

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

 

Други захари (с изключение на лактоза и сиропи от лактоза, захар от клен и сироп от клен, глюкоза и сироп от глюкоза, фруктоза и сиропи от фруктоза и химически чиста малтоза), включително инвертна захар и други захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50 % фруктоза

Ex

1704 90 99

91

99

Други захарни изделия без какао, с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза)

 

1806 10 30

1806 10 90

 

Какао на прах, с тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза, равно или по-голямо от 65 %

Ex

1806 20 95

90

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, представени на блокове, на плочки или на пръчки, с тегло над 2 килограма, или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки със съдържание над 2 kg, с тегловно съдържание на какаово масло по-малко от 18 % (с изключение на какао на прах, шоколадова глазура и продукти, наречени „chocolate milk crumb“), с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза)

Ex

1901 90 99

36

Други хранителни продукти, с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза)

Ex

2006 00 31

90

Череши, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани), с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза)

Ex

2006 00 38

19

89

Зеленчуци, плодове, черупкови плодове, кори от плодове и други части от растения (с изключение на джинджифил, череши, тропически плодове или черупкови тропически плодове) консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани), с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза)

Ex

Ex

Ex

2007 91 10

2007 99 20

2007 99 31

90

90

95

99

95

99

95

99

02

04

06

17

19

24

27

30

34

37

40

44

47

52

56

75

85

Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители (с изключение на хомогенизирани продукти) с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза)

Ex

2007 99 33

Ex

2007 99 35

Ex

2007 99 39

Ex

2009 11 11

19

99

Плодов или зеленчуков сок със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, и с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %

Ex

2009 11 91

2009 19 11

29

39

59

79

Ex

2009 19 91

2009 29 11

19

99

 

Ex

2009 29 91

2009 39 11

19

99

 

Ex

2009 39 51

2009 39 91

2009 49 11

19

99

 

Ex

2009 49 91

2009 81 11

2009 81 51

90

 

Ex

2009 89 11

19

99

29

39

59

79

 

Ex

2009 89 35

 

2009 89 61

2009 89 86

 

 

Ex

Ex

2009 90 11

2009 90 21

90

19

99

Смеси от сокове, със стойност, непревишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, с тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %

 

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 94

 

Ex

Ex

2101 12 98

2101 20 98

92

85

Препарати на базата на кафе, чай или мате с тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза, равно или по-голямо от 70 %

Ex

2106 90 98

26

33

34

38

53

55

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, с тегловно съдържание на захароза, равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза

Ex

3302 10 29

10

Препарати на базата на ароматични вещества, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, от видовете, използвани за производството на напитки, с действително алкохолно съдържание по обем под 0,5 %, с тегловно съдържание на млечни мазнини, равно или по-голямо от 1,5 %, с тегловно съдържание на глюкоза или нишесте, равно или по-голямо от 5 %, с тегловно съдържание на захароза равно или по-голямо от 70 % (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза, равно или по-голямо от 70 %

09.7534

 

2208 40 51

 

Ром, със съдържание на летливи съставки, различни от етилов или метилов алкохол, равно или по-голямо от 225 грама за хектолитър чист алкохол (с отклонение 10 %), в съдове с вместимост, превишаваща 2 литра

1.1—31.12

250 хектолитъра (4)

0

2208 40 99

 

Ром, в съдове с вместимост, превишаваща 2 литра, със стойност, непревишаваща 2 EUR на литър чист алкохол


(1)  Считано от 1.1.2018 г., обемът се увеличава годишно с 1 100 метрични тона.

(2)  Считано от 1.1.2018 г., обемът се увеличава годишно с 450 метрични тона.

(3)  Считано от 1.1.2018 г., обемът се увеличава годишно с 150 метрични тона, изразени в еквивалент на сурова захар.

(4)  Считано от 1.1.2018 г., обемът се увеличава годишно с 10 хектолитъра.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/755 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

за подновяване на одобрението на активното вещество месосулфурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 20, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2003/119/ЕО на Комисията (2) веществото месосулфурон бе включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/EEC на Съвета (3).

(2)

Активните вещества, включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, се считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и са посочени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (4).

(3)

Срокът на одобрението на активното вещество месосулфурон, определен в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011, изтича на 31 януари 2018 г.

(4)

В съответствие с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията (5) и в предвидения в същия член срок бе подадено заявление за подновяване на одобрението на месосулфурон.

(5)

Заявителят представи допълнителните досиета, изисквани съгласно член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012. Според докладващата държава членка заявлението е пълно.

(6)

Докладващата държава членка подготви доклад за оценка във връзка с подновяването, като се консултира със съдокладващата държава членка, и на 5 октомври 2015 г. го представи на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) и на Комисията.

(7)

Органът изпрати доклада за оценка във връзка с подновяването на заявителя и на държавите членки за коментар и препрати получените коментари на Комисията. Освен това Органът направи обществено достъпно допълнителното обобщено досие.

(8)

На 22 септември 2016 г. Органът предаде на Комисията заключението си (6) относно това дали може да се очаква веществото месосулфурон (разглеждан вариант: месосулфурон-метил) да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. На 6 декември 2016 г. Комисията представи проекта на доклад във връзка с подновяването на одобрението на месосулфурон-метил пред Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите.

(9)

Бе установено, че предвидените в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 критерии за одобрение са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество.

(10)

Поради това е целесъобразно одобрението на месосулфурон да бъде подновено.

(11)

Оценката на риска във връзка с подновяването на одобрението за месосулфурон се основава на ограничен брой представителни видове употреба, но това не ограничава видовете употреба, за които могат да бъдат разрешени продуктите за растителна защита, съдържащи месосулфурон. Следователно е целесъобразно ограничението за употреба единствено като хербицид да отпадне.

(12)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения. В конкретния случай е целесъобразно да се изиска допълнителна потвърждаваща информация.

(13)

В съответствие с член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 13, параграф 4 от него приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 следва да бъде съответно изменено.

(14)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2016 на Комисията (7) срокът на одобрението на месосулфурон бе удължен до 31 януари 2018 г., за да се даде възможност процедурата по подновяване да приключи, преди срокът на одобрението да изтече. Като се има предвид, че решение за подновяване на одобрението бе взето преди този удължен срок, настоящият регламент следва да се прилага от 1 юли 2017 г.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на одобрението на активното вещество

Одобрението на активното вещество месосулфурон, посочено в приложение I, се подновява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила и начална дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Директива 2003/119/ЕО на Комисията от 5 декември 2003 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на месосулфурон, пропоксикарбазон и зоксамид като активни вещества (ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 41).

(3)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).

(6)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2016 г. Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество месосулфурон (вариант, разгледан при оценката: месосулфурон-метил) като пестицид. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(10):4584, стр. 26 и сл., doi:10.2903/j.efsa.2016.4584, достъпен на следния интернет адрес: www.efsa.europa.eu

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2016 на Комисията от 17 ноември 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества ацетамиприд, бензоена киселина, флазасулфурон, мекопроп-P, мепанипирим, месосулфурон, пропинеб, пропоксикарбазон, пропизамид, пропиконазол, Pseudomonas chlororaphis, щам: MA 342, пираклостробин, хиноксифен, тиаклоприд, тирам, цирам, зоксамид (ОВ L 312, 18.11.2016 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование,

идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане срока на одобрението

Специфични разпоредби

Месосулфурон (изходно вещество)

Месосулфурон-метил (вариант)

CAS № 208465-21-8

(месосулфурон-метил)

CIPAC № 663

(месосулфурон)

CIPAC № 663.201

(месосулфурон-метил)

Месосулфурон-метил:

метилов 2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-α-(метансулфонамидо)-p-толуат

Месосулфурон:

2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-α-(метансулфонамидо)-p-толуенова киселина

≥ 930 g/kg

(изразен като месосулфурон-метил)

1 юли 2017 г.

30 юни 2032 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за подновяване на одобрението за месосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на водните организми и нецелевите сухоземни растения;

опазването на подпочвените води.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

В срок от две години след като Комисията публикува ръководство за оценка на въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в повърхностните и подпочвените води, заявителят предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа потвърждаваща информация във връзка с въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в питейната вода.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя, както следва:

1)

в част А вписване 75 за мезосулфурон се заличава;

2)

в част Б се добавя следното вписване:

„111

Месосулфурон (изходно вещество)

Месосулфурон-метил (вариант)

CAS № 208465-21-8

(месосулфурон-метил)

CIPAC № 663

(месосулфурон)

CIPAC № 663.201

(месосулфурон-метил)

Месосулфурон-метил:

метилов 2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-α-(метансулфонамидо)-p-толуат

Месосулфурон:

2-[(4,6-диметоксипиримидин-2-илкарбамоил)сулфамоил]-α-(метансулфонамидо)-p-толуенова киселина

≥ 930 g/kg

(изразен като месосулфурон-метил)

1 юли 2017 г.

30 юни 2032 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за подновяване на одобрението за месосулфурон, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

опазването на водните организми и нецелевите сухоземни растения;

опазването на подпочвените води.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

В срок от две години след като Комисията публикува ръководство за оценка на въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в повърхностните и подпочвените води, заявителят предоставя на Комисията, на държавите членки и на Органа потвърждаваща информация във връзка с въздействието на процесите за пречистване на водите върху естеството на остатъчните вещества в питейната вода.“


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/40


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/756 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

288,4

MA

99,5

TR

115,6

ZZ

167,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

147,7

ZZ

113,6

0709 93 10

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

50,0

IL

141,6

MA

55,7

TR

41,8

ZA

43,6

ZZ

66,5

0805 50 10

EG

56,5

TR

54,0

ZZ

55,3

0808 10 80

AR

227,9

BR

112,9

CL

124,5

NZ

146,7

US

116,7

ZA

81,8

ZZ

135,1

0808 30 90

AR

168,8

CL

142,4

CN

98,4

NZ

206,0

ZA

116,8

ZZ

146,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/757 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

относно издаването на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода на месец април 2017 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията (2) бяха открити и беше определен начинът на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз, разпределени по страни на произход и групирани в няколко подпериода в съответствие с приложение I към посочения регламент за изпълнение.

(2)

Месец април е вторият подпериод за квотата, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011.

(3)

От съобщената информация съгласно член 8, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 следва, че за квотата с пореден номер 09.4130 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец април 2017 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от посочения регламент за изпълнение, се отнасят за количество, по-голямо от наличното. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициент на разпределение, който да се прилага към заявените количества за съответната квота, изчислен съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията (3).

(4)

От горепосочената информация следва също, че за квотите с поредни номера 09.4127—09.4128—09.4129 заявленията, подадени през първите десет работни дни на месец април 2017 г. в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011, се отнасят за количество, което е по-малко от наличното.

(5)

В съответствие с член 5, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 следва също да се определи общото налично количество за следващия подпериод за квотите с пореден номер 09.4127—09.4128—09.4129 и 09.4130.

(6)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Заявленията за лицензии за внос на ориз, отнасящи се до квотата с пореден номер 09.4130, посочена в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011, и подадени през първите десет работни дни на месец април 2017 г., са основание за издаването на лицензии за заявеното количество, умножено по коефициента на разпределение, определен в приложението към настоящия регламент.

2.   Общото количество, налично за следващия подпериод в рамките на квотите с пореден номер 09.4127—09.4128—09.4129 и 09.4130, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011, е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011 на Комисията от 7 декември 2011 г. за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз (ОВ L 325, 8.12.2011 г., стр. 6).

(3)  Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Количества за разпределение за подпериода на месец април 2017 г. и налични количества за следващия подпериод съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

Квота за бланширан или полубланширан ориз под код по КН 1006 30, предвидена в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение за подпериода на месец април 2017 г.

Общо налично количество за подпериода на месец юли 2017 г. (в kg)

Съединени американски щати

09.4127

 (1)

17 808 482

Тайланд

09.4128

 (1)

8 909 652

Австралия

09.4129

 (1)

911 500

Друг произход

09.4130

0,695296 %

0


(1)  Заявленията покриват количества, по-малки или равни на наличните количества: следователно всички заявления могат да бъдат приети.


РЕШЕНИЯ

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/45


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/758 НА СЪВЕТА

от 25 април 2017 година

за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на осмото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители относно предложенията за изменения на приложения А, Б и В

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители („Конвенцията“) бе одобрена от името на Европейската общност на 14 октомври 2004 г. с Решение 2006/507/ЕО на Съвета (1).

(2)

Европейският съюз е въвел в правото на Съюза задълженията посочени в Конвенцията посредством Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Съюзът отдава голямо значение на необходимостта от постепенно разширяване на приложения A, Б и/или В към Конвенцията с включване в тях на нови вещества, съответстващи на критериите за устойчиви органични замърсители (УОЗ), съобразно принципа на предпазливост, с оглед да бъде постигната целта на Конвенцията и изпълнен ангажиментът за свеждане до минимум на неблагоприятните въздействия на химичните вещества до 2020 г., поет от правителствата на Световната среща на високо равнище, състояла се през 2002 г. в Йоханесбург.

(4)

В съответствие с член 22 от Конвенцията Конференцията на страните може да приема решения за изменение на приложения А, Б и/или В към Конвенцията. Тези решения влизат в сила една година след датата, на която депозитарят е съобщил за дадено изменение, с изключение на страните по Конвенцията („страните“), които са избрали правото на отказ.

(5)

Комитетът за преглед на устойчивите органични замърсители (КПУОЗ), създаден по силата на Конвенцията, приключи прегледа на техническия декабромодифенилов етер (c-decaBDE), след като през 2013 г. това вещество бе предложено за включване от Норвегия. КПУОЗ установи, че c-decaBDE съответства на критериите на Конвенцията за включване в приложение A към нея. Очаква се, че на своето осмо заседание Конференцията на страните ще вземе решение за включване на c-decaBDE в приложение A към Конвенцията.

(6)

Производството, пускането на пазара или употребата на декабромодифенилов етер под формата на вещество, като съставна част в други вещества или съставка в смеси и изделия, са ограничени съгласно Регламент (ЕС) 2017/227 на Комисията (3), с което се създава вписване 67 в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4) (REACH) („вписване 67“). Съгласно вписване 67 производството, пускането на пазара или употребата на декабромодифенилов етер се разрешават само за ограничено време за нови въздухоплавателни средства и за резервни части за въздухоплавателни средства, моторни превозни средства, земеделски и горски превозни средства и определени машини.

(7)

След като през 2006 г. късоверижните хлорирани парафини (SCCP бяха предложени за включване от Съюза, КПУОЗ установи, че те съответстват на критериите на Конвенцията за включване в приложение A към Конвенцията. Очаква се, че на своето осмо заседание Конференцията на страните ще вземе решение за включване на SCCP в приложение A към Конвенцията.

(8)

Производството, пускането на пазара и употребата на SCCP са забранени, като съществуват известни изключения, съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2030 на Комисията (5). В посочения изменен регламент са установени и пределно допустимите стойности за наличието на SCCP в други смеси от хлорирани парафини, генерирани от производствения процес. Тъй като SCCP може да се разпространяват на големи разстояния в околната среда, постепенното преустановяване на употребата им в глобален мащаб би създало по-големи ползи за гражданите на Съюза, отколкото единствено забрана в Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004.

(9)

След съответно предложение за хексахлоробутадиена (HCBD), подадено от Съюза през 2011 г., КПУОЗ установи, че HCBD съответства на критериите на Конвенцията за включване в приложения A и В към Конвенцията. На своето седмо заседание Конференцията на страните реши да включи HCBD в приложение А към Конвенцията. Конференцията на страните обаче прие Решение SC-7/11, с което КПУОЗ бе приканен да извърши допълнителна оценка на HCBD въз основа на нови данни във връзка с включването му в приложение В към Конвенцията и да представи препоръка на Конференцията на страните за включване на HCBD в приложение В, която да се разгледа допълнително на осмото заседание.

(10)

В Съюза производството, пускането на пазара и употребата на HCBD са забранени съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004, изменен с Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията (6), но е възможно той да бъде генериран непреднамерено при някои промишлени дейности. Този вид дейности попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7) и във връзка с тях се изисква прилагането на някои мерки за управление на емисиите. Тъй като HCBD може да се разпространява на големи разстояния в околната среда, глобални мерки срещу непреднамерените изпускания на това вещество биха създали по-големи ползи за гражданите на Съюза, отколкото предприетите само в Съюза мерки, предвидени в Регламент (ЕО) № 850/2004.

(11)

Перфлуорооктансулфоновата киселина (PFOS) и нейните производни са включени в приложение Б към Конвенцията с няколко „допустими употреби“. Конференцията на страните ще бъде приканена да прегледа продължаващата необходимост от тези допустими употреби. С Регламент (ЕО) № 850/2004 се забраняват производството, пускането на пазара и употребата на PFOS, но се освобождават определени употреби, които в Съюза са все още необходими. Поради това Съюзът следва да подкрепи заличаването на „допустимите употреби“ за PFOS и нейните производни, които вече не са необходими на страните, освен тези за фотоустойчиви и противоотражателни покрития за полупроводници, ецващи реактиви за съставни полупроводници и керамични филтри, както и при нанасяне на твърди метални покрития само в системи със затворен цикъл,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на осмото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция (СОР) е в съответствие с препоръките на Комитета за преглед на устойчивите органични замърсители и съответно в подкрепа на:

включване на декабромодифенилов етер (BDE-209), съдържащ се в технически декабромодифенилов етер (c-decaBDE), в приложение А към Конвенцията със „специфични изключения“ за производството и употребата на decaBDE в резервни части за автомобилната промишленост. Съюзът трябва да подкрепи това включване с допълнителни „специфични изключения“ за въздухоплавателни средства и за резервни части за въздухоплавателни средства в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/227, както и за резервни части за земеделски и горски превозни средства и определени машини, ако други страни по Конвенцията или пряко участващи заинтересовани страни могат да докажат нуждата си от тях;

включване на късоверижните хлорирани парафини (SCCP) в приложение А към Конвенцията;

включване на хексахлоробутадиена (HCBD) в приложение В към Конвенцията;

заличаване на следните „допустими употреби“ от вписването за перфлуорооктансулфоновата киселина (PFOS) и нейните производни в приложение Б към Конвенцията: възпроизвеждане на снимки, авиационни хидравлични течности, определени медицински изделия (като слоеве от съполимер на етилен и тетрафлуороетилен (ЕТФЕ) и производството на рентгеноконтрастен ЕТФЕ, ин витро диагностични медицински изделия и цветни филтри CCD), противопожарна пяна, противонасекомни примамки за борба срещу мравките листорези от Atta spp. и Acromyrmex spp.

2.   Чрез координиране на място могат да бъдат договорени незначителни промени в тази позиция в зависимост от развитието на осмото заседание на СОР.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 25 април 2017 година.

За Съвета

Председател

I. BORG


(1)  Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).

(3)  Регламент (ЕС) 2017/227 на Комисията от 9 февруари 2017 г. за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бис(пентабромофенилов) етер (ОВ L 35, 10.2.2017 г., стр. 6).

(4)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) 2015/2030 на Комисията от 13 ноември 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (ОВ L 298, 14.11.2015 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 519/2012 на Комисията от 19 юни 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I (ОВ L 159, 20.6.2012 г., стр. 1).

(7)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/48


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) 2017/759 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2017 година

относно общите протоколи и формати на данните, които трябва да бъдат използвани от въздушните превозвачи при предаването на резервационни данни на пътниците на звената за данни за пътниците

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (1), и по-специално член 16, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива (ЕС) 2016/681 Комисията трябва да състави списък с общи протоколи и поддържани формати на данни, които въздушните превозвачи да използват при предаването на резервационни данни на пътниците на държавите членки. Въздушните превозвачи трябва да изберат от този списък и да посочат пред държавите членки общия протокол и формата на данните, които възнамеряват да използват.

(2)

Списъкът с вариантите следва да отчита актуалното състояние на отрасъла, за да може Директива (ЕС) 2016/681 да бъде приложена бързо и да се намалят отрицателните икономически последици за въздушните превозвачи. Същевременно предлаганите варианти следва да гарантират сигурността и надеждността на предаването на резервационни данни на пътниците.

(3)

Малките въздушни превозвачи, които не извършват полети съгласно определен публично обявен график и които не разполагат с необходимата техническа инфраструктура, за да могат да използват форматите на данните и протоколите за предаване, посочени в приложението, следва да бъдат освободени от задължението да използват тези формати и протоколи. Държавите членки следва да постигнат двустранни договорености с тези въздушни превозвачи относно електронните средства, които ще бъдат използвани за осигуряването на адекватно равнище на сигурност при предаването на резервационни данни на пътниците от тези превозвачи.

(4)

Съгласно съображение 17 от Директива (ЕС) 2016/681 насоките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по отношение на резервационните данни на пътниците следва да служат като основа за приемането на поддържаните формати за предаване на резервационни данни на пътниците от въздушните превозвачи на държавите членки.

(5)

Форматът на данни PNRGOV, признат като международен стандарт за предаването на резервационни данни на пътниците, е разработен съвместно от правителства, въздушни превозвачи и доставчици на услуги под егидата на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), ИКАО и Световната митническа организация (СМО). Форматът на данни PNRGOV следва да съответства на предвиденото в ръководствата за прилагане на форматите EDIFACT и XML, разработени в контекста на стандартите за обмен на данни за пътниците и летищата (Passenger and Airport Data Interchange Standards — PADIS) за съобщенията PNRGOV, които формати са одобрени и публикувани от Комитета за контакт за предварителните данни за пътниците и резервационните данни на пътниците, сформиран от СМО, ИАТА и ИКАО.

(6)

UN/EDIFACT PAXLST е форматът на данни за предаване на предварителни данни за пътниците. Този формат следва да се използва за предвиденото в член 8, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/681 предаване на предварителни данни за пътниците, които въздушните превозвачи събират в хода на обичайната си работа, но не съхраняват със същите технически средства като използваните за други резервационни данни на пътниците.

(7)

Към настоящия момент повечето въздушни превозвачи използват два протокола за предаването на данни за пътниците на националните органи — IBM MQ и IATA Type B.

(8)

IBM MQ представлява патентован продукт на IBM Corporation, чрез който съобщенията се предават по защитен и надежден начин, като се запазва тяхната цялостност и се намалява рискът от загуба на информация и при който се използват опашки от съобщения за улесняване на обмена на информация между приложенията, системите, услугите и файловете.

(9)

„Type B“ е наименованието, дадено от ИАТА на системата за предаване на съобщения, използвана в отраслите, свързани с въздушни превози и пътувания, и помежду им. В отрасъла на въздушния транспорт се смята, че този протокол е с висока степен на надеждност и защита, и поради тази причина той поддържа важни за оперативната дейност приложения.

(10)

Не всички въздушни превозвачи могат да внедрят и приложат за по-малко от 4-5 години протоколи за предаване, различни от използваните понастоящем.

(11)

Съгласно член 16, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/681 въздушните превозвачи следва да могат да използват поне един от форматите на данни и протоколите за предаване, установени с настоящото решение за изпълнение, след изтичането на една година от датата на неговото приемане.

(12)

Поради това решението за изпълнение следва да отчита актуалното състояние на отрасъла и да предвижда възможността въздушните превозвачи да продължат да използват, и за целите на Директива (ЕС) 2016/681, същите формати на данни и протоколи за предаване, които понастоящем се смятат за стандарт в отрасъла.

(13)

От друга страна, използването на формати на данни и протоколи за предаване с отворен стандарт, включително използването на европейски стандарти, следва да се насърчава във възможно най-голяма степен.

(14)

Понастоящем Комисията насърчава използването на протокола AS4, по-специално в контекста на Механизма за свързване на Европа. Ето защо този протокол следва да бъде включен в списъка като алтернатива на протоколите IBM MQ и Type B на ИАТА.

(15)

Отрасълът и държавите членки следва да бъдат насърчавани да предприемат необходимите мерки — съвместно с международните партньори, ИКАО и СМО — за включването на подходящи протоколи с отворен стандарт в списъка с международно допусканите референтни протоколи за предаване на резервационни данни на пътниците от въздушните превозвачи на звената за данни за пътниците на държавите членки.

(16)

Следователно настоящото решение за изпълнение следва да бъде преразгледано в срок от четири години след датата на приемането му, за да се разгледа възможността за замяна на патентованите продукти с протоколи за предаване с отворен стандарт. При това следва да се помисли и за добавянето на евентуалните преработени версии на сегашните формати EDIFACT и XML за PNRGOV и на EDIFACT PAXLST и за евентуалното разработване на XML стандарти за съобщаването на предварителните данни за пътниците.

(17)

Освен това държавите членки могат да обмислят възможността на въздушните превозвачи да се изпраща потвърждение за получаването на предадените резервационни данни на пътниците (чрез използване на съобщение ACKRES). Такова решение следва да бъде взето въз основа на двустранна договореност между въздушния превозвач и държавата членка съгласно препоръката на ИАТА.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, посочен в член 17, параграф 1 от Директива (ЕС) 2016/681,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Общи протоколи и поддържани формати на данните

1.   При предаването на резервационните данни на пътниците на звената за данни за пътниците на държавите членки съгласно Директива (ЕС) 2016/681 въздушните превозвачи използват един от форматите на данни и от протоколите за предаване, изброени в точки 1 и 2 от приложението към настоящото решение.

2.   В случай че въздушните превозвачи предават предварителните данни за пътниците, посочени в член 8, параграф 2 от Директива (ЕС) 2016/681, отделно от резервационните данни на пътниците, предавани за същия полет, те използват формата на данните, посочен в точка 3 от приложението към настоящото решение.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 по-горе въздушните превозвачи, които не извършват външни за ЕС и вътрешни за ЕС полети съгласно определен публично обявен график и които не разполагат с необходимата инфраструктура за поддържане на форматите на данните и протоколите за предаване, посочени в приложението, предават резервационните данни на пътниците чрез електронни средства, които осигуряват достатъчно гаранции по отношение на техническите мерки за сигурност и за които се сключва двустранна договореност между въздушния превозвач и съответната държава членка.

Член 2

Преразглеждане

1.   Комисията ще преразгледа настоящото решение за изпълнение до 28 април 2021 г. При преразглеждането ще се обърне специално внимание на възможността за въвеждането на протоколи за предаване с отворен стандарт — като единствена възможност или в допълнение към съществуващите протоколи, като паралелно с това се предвиди привеждането на тези протоколи в съответствие с международните стандарти и най-добрите практики.

2.   В контекста на това преразглеждане Комисията може да приеме изменение на настоящото решение.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 април 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Формати на данните за предаването на резервационните данни на пътниците

EDIFACT PNRGOV съгласно описаното в EDIFACT implementation guide; PNR data pushed to states or other authorities; PNRGOV message (Ръководство за прилагане на EDIFACT; предаване на резервационните данни на пътниците на държавите или на други органи чрез метода „push“; съобщение PNRGOV), версия 11.1 или по-нова,

XML PNRGOV съгласно описаното в XML implementation guide; PNR data pushed to states or other authorities; PNRGOV message (Ръководство за прилагане на XML; предаване на резервационните данни на пътниците на държавите или на други органи чрез метода „push“; съобщение PNRGOV), версия 13.1 или по-нова.

2.   Протоколи за предаването на резервационните данни на пътниците

IBM MQ,

IATA Type B,

AS4 Profile на ebMS 3.0 версия 1.0, OASIS Standard, публикуван на 23 януари 2013 г. Прилагане на AS4 в съответствие с e-SENS AS4 Profile, разработен в контекста на широкомащабния пилотен проект e-SENS, текущ идентификатор и версия: PR — AS4 — 1.10. От 2017 г. поддържането и актуализирането на тези ръководства за прилагане ще продължат да се извършват в контекста на Механизма за свързване на Европа.

3.   Формати на данните за предаването на предварителните данни за пътниците, когато това предаване се извършва отделно от съобщението с резервационните данни на пътниците

EDIFACT PAXLST съгласно описаното в WCO/IATA/ICAO Passenger List message (PAXLST) implementation guide (Ръководство за прилагане на съобщенията за списъка на пътниците на СМО/ИАТА/ИКАО), версия от 2003 г. или по-нова.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/52


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/760 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 24 април 2017 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за 2017 година (ЕЦБ/2017/11)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 30 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (2), и по-специално член 3, параграф 1 и член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Общата сума на годишните надзорни такси, налагани съгласно член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), следва да покрива, но без да надхвърля, направените от Европейската централна банка (ЕЦБ) разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, през съответния период на таксуване. Тези разноски основно се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за прекия надзор над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите структурни звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси, административни услуги, бюджетиране и контрол, счетоводство, правни услуги, услуги в областта на комуникациите и превода, вътрешен одит, услуги в областта на статистиката и информационните технологии.

(2)

За да се изчислят годишните надзорни такси, дължими по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи, както и по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи, общата сума на разходите следва да се раздели въз основа на разпределението на разноските към съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи и непрекия надзор над по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи.

(3)

Общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г. следва да се изчисли като сбор от: а) прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2017 г., изчислени въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ за 2017 г., и като се вземат предвид всякакви известни към момента на приемане на решението промени в прогнозните годишни разходи, които се очаква да бъдат направени от ЕЦБ; и б) излишъка или дефицита за 2016 г.

(4)

Излишъкът или дефицитът следва да се определи чрез приспадане на действителните годишни разходи по надзорните задачи, направени през 2016 г., както са отразени в годишния отчет за 2016 г. (3), от прогнозните годишни разходи, заложени за 2016 г., както са изложени в приложението към Решение (ЕС) 2016/661 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/7) (4).

(5)

В съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41) в прогнозните годишни разходи по надзорните задачи за 2017 г. следва да бъдат взети предвид и сумите от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми, получените плащания за лихви в съответствие с член 14 и сумите, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от същия регламент, ако има такива,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (5) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за 2017 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г. е 424 957 652 EUR, изчислена по показания в приложение I начин.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща следната обща сума на годишните надзорни такси:

а)

по отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи: 391 279 654 EUR;

б)

по отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи: 33 677 998 EUR.

Разпределянето на общата сума на дължимите годишни надзорни такси за 2017 г. по отношение на всяка категория е изложено в приложение II.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 24 април 2017 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(3)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2017 г.

(4)  Решение (ЕС) 2016/661 на Европейската централна банка от 15 април 2016 г. относно общата сума на годишните надзорни такси за 2016 година (ЕЦБ/2016/7) (ОВ L 114, 28.4.2016 г., стр. 14).

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изчисляване на общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г.

(EUR)

Прогнозни годишни разходи за 2017 г.

464 676 594

Заплати и компенсации

208 621 881

Наем и поддръжка на сгради

54 990 329

Други оперативни разходи

201 064 384

Излишък/дефицит за 2016 г.

– 41 089 798

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 370 856

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 23 761

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 394 617

ОБЩО

424 957 652


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпределяне на общата сума на годишните надзорни такси за 2017 г.

(EUR)

 

По отношение на значимите поднадзорни лица и значимите поднадзорни групи

По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица и по-малко значимите поднадзорни групи

Общо

Прогнозни годишни разходи за 2017 г.

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Излишък/дефицит за 2016 г.

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Суми, които се вземат предвид в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Суми от такси, отнасящи се до предходни периоди на таксуване, които не са били събираеми

0

0

0

Получени плащания за лихви в съответствие с член 14 от гореспоменатия регламент

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Суми, получени или възстановени в съответствие с член 7, параграф 3 от гореспоменатия регламент

1 181 297

213 320

1 394 617

ОБЩО

391 279 654

33 677 998

424 957 652


ПРЕПОРЪКИ

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/56


ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2017/761 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2017 година

относно европейския стълб на социалните права

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз целите на Съюза са, наред с другото, да насърчава благоденствието на своите народи и да работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо се на силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес. Съюзът се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете, солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.

(2)

Съгласно член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на високо равнище на образование, обучение и опазване на човешкото здраве.

(3)

Член 151 от Договора за функционирането на Европейския съюз постановява, че Съюзът и държавите членки, като осъзнават основните социални права, като онези, залегнали в Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., и в Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г., си поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране, докато се осъществява подобряването, осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот.

(4)

В член 152 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Съюзът признава и насърчава ролята на социалните партньори на равнището на Съюза, като отчита многообразието на националните системи. Той улеснява диалога между тях и зачита тяхната автономност.

(5)

Хартата на основните права на Европейския съюз, прокламирана за първи път на Европейския съвет в Ница на 7 декември 2000 г., защитава и насърчава редица основни принципи, които са от съществено значение за европейския социален модел. Разпоредбите на тази харта се отнасят за институциите, органите, службите и агенциите на Съюза при зачитане на принципа на субсидиарност, както и за държавите членки, единствено когато те прилагат правото на Съюза.

(6)

Договорът за функционирането на Европейския съюз съдържа разпоредби за определяне на компетенциите на Съюза, отнасящи се, наред с другото, до свободата на движение на работници (членове 45—48), правото на установяване (членове 49—55), социалната политика (членове 151—161), насърчаването на диалога между ръководството и работната сила (член 154), включително споразуменията, сключени и изпълнявани на равнището на Съюза (член 155), равното заплащане на мъжете и жените за равен труд (член 157), приноса за развитието на качествено образование и професионално обучение (членове 165 и 166), действията на Съюза, които допълват националните политики и засилват сътрудничеството в областта на здравето (член 168), икономическото, социалното и териториалното сближаване (членове 174—178), формулирането и наблюдението на прилагането на общите насоки на икономическите политики (член 121), формулирането и прегледа на прилагането на насоките за заетостта (член 148) и в по-общ план сближаването на законодателствата (членове 114—117).

(7)

Европейският парламент призова за създаване на солиден европейски стълб на социалните права за укрепване на социалните права и постигане на положително въздействие върху живота на хората в краткосрочен и средносрочен план, който позволява да се окаже подкрепа за изграждането на Европа в 21-ви век (1). Европейският съвет подчерта, че икономическата и социалната несигурност трябва да бъдат приоритетно преодолени, и призова за създаване на обещаващо бъдеще за всички, за запазване на нашия начин на живот и осигуряване на по-добри възможности за младите хора (2). Лидерите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент в Римската програма да работят за постигането на социална Европа. Този ангажимент се основава на принципите на устойчивия растеж и насърчаването на икономическия и социален напредък, както и сближаването и конвергенцията, като същевременно се запази целостта на вътрешния пазар (3). Социалните партньори се ангажираха да продължат да допринасят за постигането на Европа, която осигурява резултати за работниците и предприятията (4).

(8)

Завършването на европейския единен пазар през последните десетилетия е съпроводено от разработване на солидни достижения на правото на ЕС в социалната област, което доведе до напредък по въпросите на свободата на движение, условията на живот и труд, равенството между мъжете и жените, здравословните и безопасни условия на труд, социалната закрила и образованието и обучението. Въвеждането на еврото осигури на ЕС стабилна обща валута, валидна за 340 милиона граждани в деветнадесет държави членки, което улеснява ежедневния им живот и ги защитават срещу финансовата нестабилност. Освен това Съюзът значително се разшири, с което се увеличиха икономическите възможности и се стимулира социалният напредък в целия континент.

(9)

Пазарите на труда и обществата се развиват бързо с възникването на нови възможности и нови предизвикателства, произтичащи от глобализацията, цифровата революция, променящите се модели на работа и социалните и демографски промени. Предизвикателствата, като значителното неравенство, дългосрочната и младежката безработица или солидарността между поколенията, често са сходни във всички държави членки, макар и да се различават по интензивност.

(10)

Европа показа своята решимост за преодоляване на финансовата и икономическа криза и в резултат на предприетите целенасочени действия сега икономиката на Съюза е по-стабилна, с безпрецедентно високи равнища на заетост и постоянно намаляваща безработица. Въпреки това социалните последици от кризата са дълбоки — от младежката и дългосрочната безработица до риска от бедност — и справянето с тези последици остава неотложен приоритет.

(11)

До голяма степен трудовите и социалните предизвикателства, пред които е изправена Европа, са резултат от сравнително скромния растеж, който се корени в неизползвания потенциал по отношение на участието в заетостта и производителността. Икономическият и социалният напредък са взаимосвързани и създаването на европейски стълб на социалните права следва да бъде част от по-широки усилия за изграждането на по-приобщаващ и устойчив модел на растеж чрез подобряване на конкурентоспособността на Европа и превръщането ѝ в по-добро място за инвестиции, създаване на работни места и засилване на социалното сближаване.

(12)

Целта на европейския стълб на социалните права е да служи като ръководство за ефективна заетост и социални резултати при предприемането на действия в отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства, които са пряко насочени към удовлетворяване на основните потребности на хората, както и осигуряване на по-добро въвеждане в действие и изпълнение на социалните права.

(13)

По-силният акцент върху заетостта и социалните резултати е от особено значение за повишаване на устойчивостта на икономическия и паричен съюз и за неговото задълбочаване. Поради тази причина европейският стълб на социалните права е замислен преди всичко за еврозоната, но е приложим за всички държави членки, които желаят да участват в него.

(14)

Европейският стълб на социалните права изразява принципите и правата, които са от основно значение за справедливите и добре функциониращи трудови пазари и социални системи в Европа на 21-ви век. Той затвърждава някои от правата, които вече присъстват в достиженията на правото на Съюза. Добавя нови принципи, които са насочени към преодоляване на предизвикателствата, породени от социалните, технологичните и икономическите промени.

(15)

Принципите, залегнали в европейския стълб на социалните права, се отнасят до гражданите на Съюза и законно пребиваващите граждани на трети държави. Когато даден принцип се отнася до работниците, това включва всички заети лица, независимо от техния статут, форма и срок на заетост.

(16)

Европейският стълб на социалните права не възпрепятства държавите членки или техните социални партньори да установяват по-амбициозни социални стандарти. По-специално, нищо в европейския стълб на социалните права не трябва да се тълкува като ограничаващо или накърняващо права и принципи, признати, в съответните им приложни полета, от правото на Съюза или от международното право и от международните конвенции, по които Съюзът или всички държави членки са страни, включително Европейската социална харта, подписана в Торино на 18 октомври 1961 г., и съответните конвенции и препоръки на Международната организация на труда.

(17)

Изпълнението на европейския стълб на социалните права е споделен ангажимент и отговорност на Съюза, неговите държави членки и социалните партньори. Принципите и правата, установени от европейския стълб на социалните права, следва да бъдат прилагани както на равнището на Съюза, така и на равнището на държавите членки, в рамките на съответните им компетенции и в съответствие с принципа на субсидиарност.

(18)

На равнището на Съюза европейският стълб на социалните права не води до разширяване на определените в Договорите правомощия на Съюза. Той следва да се изпълнява в рамките на тези правомощия.

(19)

На равнището на държавите членки социалният стълб зачита многообразието на културите и традициите на европейските народи, както и националната идентичност на държавите членки и организацията на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище. По-специално, създаването на стълба не засяга правото на държавите членки да определят основните принципи на своите системи за социална сигурност и не следва да засяга финансовото равновесие на тези системи.

(20)

Социалният диалог играе централна роля за укрепване на социалните права и за засилване на устойчивия и приобщаващ растеж. Социалните партньори на всички равнища имат ключова роля в осъществяването и прилагането на европейски стълб на социалните права в съответствие с тяхната автономност и право на колективни действия,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

EВРОПЕЙСКИ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА

ГЛАВА I

Равни възможности и достъп до пазара на труда

1.   Образование, обучение и учене през целия живот

Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

2.   Равенство между половете

а)

Равното третиране и равните възможности между мъжете и жените трябва да бъдат гарантирани и насърчавани във всички области, включително по отношение на участието в пазара на труда, реда и условията за наемане на работа и напредъка в кариерата.

б)

Жените и мъжете имат право на равно заплащане за равностоен труд.

3.   Равни възможности

Независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, всеки има право на равно третиране и равни възможности в областта на заетостта, социалната закрила, образованието, както и достъпа до стоки и услуги, които са на разположение на обществеността. Следва да се насърчава предоставянето на равни възможности на по-слабо представените групи.

4.   Активна подкрепа за заетостта

а)

Всеки има право на навременна и съобразена с нуждите помощ за подобряване на перспективите за заетост или самостоятелна заетост. Това включва правото да се получи подкрепа за търсене на работа, обучение и преквалификация. Всеки има право да прехвърля права на социална закрила и обучение по време на преходите в професионалния си живот.

б)

Младите хора имат право на продължаващо образование, чиракуване, стаж или добро предложение за работа в рамките на 4 месеца, след като останат без работа или напуснат образователната система.

в)

Безработните лица имат право на персонализирана, непрекъсната и последователна подкрепа. Трайно безработните лица имат право на задълбочена индивидуална оценка най-късно през 18-ия месец от периода на безработица.

ГЛАВА II

Справедливи условия на труд

5.   Сигурна и гъвкава заетост

а)

Независимо от вида и продължителността на трудовото правоотношение, работниците имат право на справедливо и равно третиране по отношение на условията на труд и достъпа до социална закрила и обучение. Преходът към безсрочни форми на заетост следва да бъде насърчаван.

б)

В съответствие със законовите разпоредби и колективните споразумения трябва да бъде гарантирана необходимата гъвкавост за работодателите, за да могат бързо да се адаптират към промените в икономическите условия.

в)

Новаторските форми на труд, които осигуряват качествени условия, следва да бъдат насърчавани. Предприемачеството и самостоятелната заетост следва да бъдат насърчавани. Професионалната мобилност следва да се улеснява.

г)

Трудовите правоотношения, които водят до несигурни условия на труд, следва да се предотвратяват, включително чрез забрана на злоупотребата с нетипични договори. Изпитателният срок следва да бъде с разумна продължителност.

6.   Работни заплати

а)

Работниците имат право на справедливо възнаграждение, което осигурява достоен стандарт на живот.

б)

Следва да се осигуряват адекватни минимални работни заплати по такъв начин, че да се удовлетворяват потребностите на работника и неговото семейство в контекста на националните икономически и социални условия, като същевременно се запази достъпът до заетост и стимулите за търсене на работа. Следва да се предотвратява бедността сред работещите.

в)

Всички работни заплати следва да се определят по прозрачен и предвидим начин в съответствие с националните практики и като се зачита автономността на социалните партньори.

7.   Информация за условията на работа и защита в случай на уволнение

а)

Работниците имат право да бъдат информирани писмено при наемането на работа за своите права и задължения, произтичащи от трудовите правоотношения, включително за изпитателния срок.

б)

Преди уволнение работниците имат право да бъдат информирани за причините и да получат предизвестие в разумен срок. Те имат право на достъп до ефективно и безпристрастно разрешаване на спорове и, в случай на неоснователно уволнение, правото на правна защита, включително подходящо обезщетение.

8.   Социален диалог и участие на работниците

а)

Следва да се провеждат консултации със социалните партньори относно разработването и изпълнението на политиките в областта на икономиката, заетостта и социалните политики в съответствие с националните практики. Те следва да бъдат насърчавани да договарят и сключват колективни споразумения в области от значение за тях, при спазване на тяхната автономност и право на колективни действия. Когато е целесъобразно, сключените между социалните партньори споразумения следва да бъдат прилагани на равнището на Съюза и неговите държави членки.

б)

Работниците или техните представители имат право да бъдат информирани и да се иска тяхното мнение своевременно по въпроси от значение за тях, особено във връзка с прехвърлянето, преструктурирането и сливането на предприятия и колективни уволнения.

в)

Следва да се насърчава подкрепата за увеличаване на капацитета на социалните партньори с цел да се насърчава социалният диалог.

9.   Баланс между работа и личен живот

Родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи. Жените и мъжете следва да имат равнопоставен достъп до специални отпуски, за да изпълняват своите отговорности за полагане на грижи, и следва да бъдат насърчавани да ги използват по балансиран начин.

10.   Здравословна, безопасна и добре приспособена работна среда и защита на личните данни

а)

Работниците имат право на високо ниво на защита на здравето и безопасността на работното място.

б)

Работниците имат право на работна среда, приспособена към техните професионални нужди и която им дава възможност да удължат участието си на пазара на труда.

в)

Работниците имат право на защита на личните си данни в контекста на работата.

ГЛАВА III

Социална закрила и приобщаване

11.   Грижи и подкрепа за децата

а)

Децата имат право на достъпно ранно образование и грижи с добро качество.

б)

Децата имат право на закрила от бедността. Децата от семейства в неравностойно положение имат право на специални мерки за насърчаване на равните възможности.

12.   Социална закрила

Независимо от вида и продължителността на своето трудово правоотношение, работниците и, при съпоставими условия, самостоятелно заетите лица, имат право на подходяща социална закрила.

13.   Обезщетения за безработица

Безработните лица имат право на подходяща подкрепа за активизиране от публичните служби по заетостта, за да се интегрират (повторно) на пазара на труда, както и на адекватни обезщетения за безработица с разумна продължителност, в съответствие със своите вноски и с националните правила за допустимост. Тези обезщетения не трябва да бъдат демотивиращ фактор за бързото завръщане към заетост.

14.   Минимален доход

Всеки човек, който не разполага с достатъчно средства, има право на подходящи обезщетения за минимален доход, гарантиращи достоен живот на всички етапи от живота, както и ефективен достъп до стоки и услуги за подкрепа. За лицата, които могат да полагат труд, обезщетенията за минимален доход следва да бъдат съчетани със стимули за (повторно) интегриране на пазара на труда.

15.   Доходи и пенсии за старост

а)

Работниците и самостоятелно заетите лица при пенсиониране имат право на пенсия, съответстваща на техните вноски и гарантираща адекватни доходи. Жените и мъжете следва да имат равни възможности за придобиване на пенсионни права.

б)

Всички хора в напреднала възраст имат право на средства, които да гарантират достоен живот.

16.   Здравеопазване

Всеки има право на своевременен достъп до финансово достъпни превантивни и лечебни медицински грижи с добро качество.

17.   Интеграция на хората с увреждания

Хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, което осигурява достоен живот, услуги, които им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, и работна среда, приспособена към техните нужди.

18.   Дългосрочни грижи

Всеки има право на достъп до финансово достъпни дългосрочни грижи с добро качество, по-специално домашни грижи и обществени услуги по места.

19.   Жилищно настаняване и помощ за бездомните хора

а)

На нуждаещите се следва да се предоставя достъп до социално жилищно настаняване или жилищно подпомагане с добро качество.

б)

Уязвимите хора имат право да получават подходяща помощ и закрила срещу принудително изселване.

в)

На бездомните хора следва да се предоставят подходящ подслон и услуги с цел да се насърчи тяхното социално приобщаване.

20.   Достъп до основни услуги

Всеки има право на достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, канализация, енергия, транспорт, финансови услуги и цифрови комуникации. Следва да се осигури подкрепа на достъпа до такива услуги на нуждаещите се.

Съставено в Брюксел на 26 април 2017 година.

За Комисията

Marianne THYSSEN

Член на Комисията


(1)  Резолюция на Европейския парламент от 19 януари 2017 г. относно европейски стълб на социалните права (2016/2095(INI).

(2)  Декларация от Братислава от 16 септември 2016 г.

(3)  Римска декларация от 25 март 2017 г.

(4)  Съвместна декларация на социалните партньори от 24 март 2017 г.


Поправки

29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/62


Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи

( Официален вестник на Европейския съюз L 183 от 8 юли 2016 г. )

На страница 28 в член 69, параграфи 2 и 3

вместо:

„2.   Ако производството е образувано в държавата членка по произход преди 29 януари 2019 г., постановените след тази дата решения се признават и изпълняват в съответствие с разпоредбите на глава IV, ако приложените правила относно компетентността съответстват на тези, предвидени в разпоредбите на глава II. 8.7.2016 г. L 183/28 Официален вестник на Европейския съюз BG.

3.   Разпоредбите на глава III се прилагат само за съпрузите, сключили брак или определили приложимото право към режима на имуществените си отношения след 29 януари 2019 г.“

да се чете:

„2.   Ако производството е образувано в държавата членка по произход преди 29 януари 2019 г., постановените на или след тази дата решения се признават и изпълняват в съответствие с разпоредбите на глава IV, ако приложените правила относно компетентността съответстват на тези, предвидени в разпоредбите на глава II. 8.7.2016 г. L 183/28 Официален вестник на Европейския съюз BG.

3.   Разпоредбите на глава III се прилагат само за съпрузите, сключили брак или определили приложимото право към режима на имуществените си отношения на или след 29 януари 2019 г.“.


29.4.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/62


Поправка на Регламент (ЕС) 2016/1104 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства

( Официален вестник на Европейския съюз L 183 от 8 юли 2016 г. )

На страница 56 в член 69, параграфи 2 и 3

вместо:

„2.   Ако обаче производството е образувано в държавата членка по произход преди 29 януари 2019 г., решенията, постановени след тази дата, се признават и изпълняват в съответствие с разпоредбите на глава IV, ако приложимите правила относно компетентността съответстват на тези, предвидени от разпоредбите на глава II.

3.   Разпоредбите на глава III се прилагат само за партньори, които са регистрирали партньорството си или са определили приложимото право за имуществените отношения на регистрираното си партньорство след 29 януари 2019 г.“

да се чете:

„2.   Ако обаче производството е образувано в държавата членка по произход преди 29 януари 2019 г., решенията, постановени на или след тази дата, се признават и изпълняват в съответствие с разпоредбите на глава IV, ако приложимите правила относно компетентността съответстват на тези, предвидени от разпоредбите на глава II.

3.   Разпоредбите на глава III се прилагат само за партньори, които са регистрирали партньорството си или са определили приложимото право за имуществените отношения на регистрираното си партньорство на или след 29 януари 2019 г.“.