ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
8 март 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 на Комисията от 1 март 2017 година за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.3.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/373 НА КОМИСИЯТА

от 1 март 2017 година

за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011, (ЕС) № 1035/2011 и (ЕС) 2016/1377, както и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8б, параграф 6 от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (2), и по-специално членове 4 и 6 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (3), и по-специално член 6, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 (4) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 (5) на Комисията се определят съответно изисквания относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване, както и общи изисквания относно доставянето на аеронавигационни услуги. Последните изисквания трябва да се спазват от съответните доставчици на услуги, за да им бъдат издадени сертификатите, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и член 8б, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008. В посочените регламенти се определят и изисквания за компетентните органи, които отговарят за издаването на тези сертификати и за изпълнението на задачи по надзора и правоприлагането в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета (6), член 2 и член 7, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и членове 10 и 22а от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(2)

Изискванията, определени в регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 и (ЕС) № 1035/2011, служат по-специално за прилагането на един първоначален етап на основните изисквания относно предоставянето на услуги по управление на въздушното движение и по аеронавигационно обслужване (УВД/АНО), предвидени в Регламент (ЕО) № 216/2008, и по-конкретно — да се гарантира спазването на разпоредбите на членове 8б и 22а от Регламент (ЕО) № 216/2008, както и на приложение Vб към него, и да се позволи започването на стандартизационни инспекции в съответствие с член 24 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(3)

Изискванията, определени в регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 и (ЕС) № 1035/2011, следва сега да бъдат допълнени и актуализирани с оглед на техническия напредък. Също така следва да се поясни, че за да се издаде сертификат на доставчиците на услуги и те да го запазят или да направят декларация, в съответствие с настоящия регламент те трябва да спазят и да продължат да спазват тези изисквания, както и основните изисквания, посочени в член 8б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Освен това следва да се осигури съгласуваност между тези изисквания и изискванията, определени в регламенти (ЕС) № 965/2012 (7), (ЕС) № 1178/2011 (8), (ЕС) № 139/2014 (9) и (ЕС) 2015/340 (10) на Комисията, като по този начин се премине към „общ системен подход“, водещ до логичен и технологично съгласуван подход в различните области. Следователно изискванията, посочени в регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 и (ЕС) № 1035/2011, сега следва да бъдат определени в един общ инструмент, а регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 и (ЕС) № 1035/2011 следва да бъдат отменени.

(4)

Общите правила за сертифициране и надзор на съответните доставчици на услуги са от съществено значение за увеличаване на взаимното доверие на държавите членки в системите на другите държави. Поради това и за да се гарантира най-високо равнище на безопасност и сигурност, следва да бъдат подсилени единните изисквания за предоставянето на услуги и за надзора върху тях. Това следва да гарантира безопасното, висококачествено предоставяне на услуги за целите на въздухоплаването и взаимното признаване на сертификати в целия Съюз, като по този начин се увеличи свободата на движение и разполагаемостта на тези услуги.

(5)

С оглед да се гарантира хармонизиран подход в областта на сертифицирането и надзора, мерките, които трябва да се приложат за сигурността на системите, съставните елементи в употреба и данните следва да бъдат координирани между държавите членки, функционалните блокове въздушно пространство и мрежата, образувана от услуги, функции и продукти, предлагани от доставчици, управителния орган на мрежата, летища и други лица, предоставящи необходимата инфраструктура за изпълнение на полети.

(6)

Управлението на безопасността гарантира идентифицирането, оценката и намаляването до минимум на рисковете за безопасността и на слабостите по отношение на сигурността, които оказват въздействие върху безопасността. В тази връзка е необходимо да се доразвият изискванията, свързани с оценката на безопасността от сертифицирана организация при промени във функционалната система. Тези изисквания следва да бъдат адаптирани, като се вземе предвид включването на изисквания, свързани с управлението на промените в общата регулаторна структура за безопасността на гражданското въздухоплаване, и опитът, натрупан от заинтересованите страни и компетентните органи в областта на надзора на безопасността.

(7)

Целесъобразно е да се въведе култура по безопасност като аспект на системите за управление на доставчиците на услуги по начин, който насърчава разбирането и подобряването на тези системи, като същевременно се отчита необходимостта от по-нататъшно укрепване на системите за управление, по-специално чрез въвеждане на надеждно докладване за събития.

(8)

Следва да се уточни кои органи отговарят за задачите, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането по отношение на доставчиците на услуги, които са предмет на настоящия регламент, в съответствие с условието, посочено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 550/2004, и задачите на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ, наричана по-долу „Агенцията“) съгласно член 22а от Регламент (ЕО) № 216/2008, и без да се засягат изискванията по член 2 от Регламент (ЕО) № 550/2004. Агенцията следва да бъде компетентният орган за доставчиците на услуги за данни и за управителния орган на мрежата предвид характера и мащаба на предоставяните услуги. С оглед изпълнението на целите на Регламент (ЕО) № 216/2008 и по-специално на целта, посочена в член 2, параграф 2, буква г) от него, и на целта, посочена в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004, е уместно също така изискванията за компетентните органи да се приведат в съответствие с напредъка в развитието на концепциите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) за управление на безопасността — по-специално с въвеждането на системата за управление на органите, както и в изпълнението на националните програми за безопасност и в осигуряването на координацията между тези органи.

(9)

Следва да се уточни, че когато изпълняват задачите си по сертифициране, надзор и правоприлагане в рамките на настоящия регламент, компетентните органи следва да са независими от който и да е бил доставчик на услуги, като се осигури необходимото за това отделяне на тези органи от доставчиците най-малко на функционално равнище, и че следва да се избягват всякакви възможни конфликти на интереси. Целта е да се гарантира обективността и безпристрастността на тези органи и да се гарантира, че те изпълняват висококачествено задачите си съгласно настоящия регламент.

(10)

Агенцията следва да създаде база данни с информация, отнасяща се до компетентните органи, така че да се улеснят стандартизационните инспекции и координацията с компетентните органи, както и да се подпомага Комисията при изпълнението на нейните задачи.

(11)

С цел да се гарантира, че изискванията за доставчиците на услуги, посочени в настоящия регламент, са спазени по всяко време и компетентните органи могат да изпълняват ефективно своите задачи съгласно настоящия регламент, в съответствие с член 4, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на тези органи следва да бъдат предоставени някои специфични правомощия за разследване в допълнение към възможността за провеждане на разследвания и проверки, посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и член 10, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Уместно е да се поясни, че тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с приложимите правила на националното законодателство, като надлежно се вземат предвид редица конкретни елементи, служещи да се гарантира справедлив баланс между всички права и интереси в конкретния случай.

(12)

Персоналът за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEP), нает от доставчик на услуги или от управителния орган на мрежата, следва да подлежи на обучение и оценка на компетентността по хармонизирана схема. Доставчикът на услуги или управителният орган на мрежата следва също така да гарантира, че персоналът на наетите организации е с подходяща квалификация. Поради това в настоящия регламент следва да бъдат включени подробни разпоредби относно обучението и оценката на компетентността на този персонал.

(13)

С цел да се гарантира високо равнище на безопасност на гражданското въздухоплаване в Европейския съюз, предвидените мерки в настоящия регламент следва да отразяват последните достижения в областта на авиационната безопасност, включително най-добрите практики и научно-техническия напредък в областта на метеорологичното обслужване. Поради това настоящият регламент следва да се основава на приложимите стандарти и препоръчителни практики на ИКАО, по-конкретно приложение 3 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписана на 7 декември 1944 г. в Чикаго (Чикагска конвенция) относно „Метеорологично обслужване на международното въздухоплаване“, като същевременно се използва опитът на Съюза и по света в предоставянето на метеорологично обслужване и се гарантира пропорционалност съобразно големината, вида и сложността на доставчика на метеорологично обслужване.

(14)

Следва да се установят общи изисквания за сертифициране и надзор на доставчиците на услуги за данни, за да се гарантира, че доставчиците на аеронавигационни данни за използване на въздухоплавателни средства обработват данните по подходящ начин, който отговаря на изискванията на крайните ползватели на въздушното пространство и дава възможност за безопасно изпълнение на операциите с навигация, основаваща се на летателните характеристики.

(15)

Следва да се предостави достатъчно време на въздухоплавателния сектор и компетентните органи на държавите членки, за да се адаптират към новата регулаторна рамка, установена с настоящия регламент, и за подмяна на сертификатите, издадени преди той да стане приложим.

(16)

Независимо от това, с оглед осигуряване на съгласуваност с Регламент (ЕС) № 965/2012, съответните разпоредби на настоящия регламент следва да се прилагат от по-ранна дата по отношение на доставчиците на услуги за данни. Освен това на посочените доставчици на услуги следва да се позволи да кандидатстват на доброволен принцип за получаване на съответните сертификати незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, така че да им се даде възможност, като на предприятия, които не са предмет на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, но подлежат на практиката на издаване на доброволни писма за потвърждение от Агенцията, да се ползват от ранно прилагане на настоящия регламент в това отношение и от взаимното признаване на тези сертификати. Такова ранно прилагане на настоящия регламент по отношение на доставчиците на услуги за данни също така освобождава операторите на въздухоплавателни средства от техните задължения за надзор при договаряне на услугите от тези доставчици, щом като доставчикът е сертифициран за аеронавигационни бази данни. Когато доставчик на услуги се възползва от тази възможност, той следва да бъде обвързан с приложимите изисквания по настоящия регламент за целите на получаването на сертификат, като впоследствие продължава да бъде обвързан със същите изисквания. С оглед на тази възможност за доставчиците на услуги за данни, съответните разпоредби на настоящия регламент, засягащи компетентния орган във връзка с посочените доставчици, който в случая е единствено Агенцията, също следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(17)

Разпоредбите, съдържащи се в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията (11), следва да бъдат допълнени с аспекти, свързани с предоставянето на обслужване на въздушното движение, за да се осигури съгласуваност на предоставянето на услуги с действията на и изискванията съгласно посочения регламент за пилотите и персонала за обслужване на въздушното движение.

(18)

Приемливостта от гледна точка на безопасността на всякаква промяна, предложена от доставчик на услуги, следва да бъде оценявана въз основа на анализ на рисковете, свързани с въвеждането на промяна в неговата функционална система, диференцирани или по количествени, или по качествени критерии за обективна оценка, или по комбинация и от двата вида критерии, които трябва да бъдат определени на местно равнище.

(19)

От съображения за последователност и улеснено прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията (12) следва да бъдат включени в настоящия регламент и поради това Регламент (ЕО) № 482/2008 следва да бъде отменен.

(20)

Изискванията по членове 12 и 21 от Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията (13) и приложение VI към него следва да бъдат включени в настоящия регламент, за да се гарантира хармонизиран подход към всички доставчици на услуги. Поради това съответните разпоредби следва да бъдат заличени.

(21)

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1377 на Комисията (14), който все още не се прилага, се съдържат множество грешки. С цел да бъдат премахнати въпросните грешки, като в същото време се осигури необходимата правна яснота, е уместно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1377 да бъде отменен в неговата цялост и той да бъде заменен с правилата, определени в настоящия регламент.

(22)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, се основават на становището на Агенцията в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят общите изисквания за:

1)

предоставянето на услуги по управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване (УВД/АНО), както и за други мрежови функции за управление на въздушното движение („мрежови функции за УВД“) за общия въздушен трафик, по-специално за юридическите или физическите лица, предоставящи тези услуги и функции;

2)

компетентните органи и квалифицираните организации, действащи от тяхно име, които изпълняват задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане по отношение на доставчиците на услуги и функции, посочени в точка 1.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в приложение I, както и следните определения:

1)

определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и в член 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008, с изключение на определението за „сертификат“ в член 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 549/2004;

2)

„доставчик на услуги“ означава всяко юридическо или физическо лице, предоставящо функции или услуги по УВД/АНО, определени в член 3, буква р) от Регламент (ЕО) № 216/2008, или други мрежови функции за УВД — поотделно или заедно за общия въздушен трафик;

3)

„управителен орган на мрежата“ означава органът, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004, за да изпълнява задълженията, предвидени в същия член и в членове 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 677/2011;

4)

„общоевропейска услуга“ означава дейност, която е предназначена и установена за ползватели в повечето или във всички държави членки и която може също да се разшири извън въздушното пространство на територията, за която се прилага Договорът;

5)

„доставчик на услуги за данни“ (доставчик на DAT) означава организация, която е:

а)

доставчик на услуги за данни от тип 1, който обработва аеронавигационни данни за използване на въздухоплавателни средства и предоставя при контролирани условия аеронавигационна база данни, отговаряща на изискванията за качество на данните, чиято съвместимост със съответното бордно приложение/оборудване не е определена;

б)

доставчик на услуги за данни от тип 2, който обработва аеронавигационни данни и предоставя аеронавигационна база данни за използване със сертифицирано приложение/оборудване на въздухоплавателни средства, отговаряща на изискванията за качество на данните, чиято съвместимост с въпросното приложение/оборудване е определена.

Член 3

Предоставяне на УВД/АНО и на мрежови функции за УВД

1.   Държавите членки гарантират, че подходящите УВД/АНО и мрежови функции за УВД се предоставят в съответствие с настоящия регламент, така че да се улесни общият въздушен трафик, като същевременно се вземат предвид съображенията за безопасност и изискванията на трафика.

2.   Когато държавите членки приемат още разпоредби за допълване на настоящия регламент по всякакви въпроси, за които са оправомощени съгласно настоящия регламент, в тези разпоредби се спазват стандартите и препоръчителните практики, установени от Чикагската конвенция. При прилагане на разпоредбите на член 38 от Чикагската конвенция държавите членки уведомяват освен Международната организация за гражданско въздухоплаване и Европейската агенция за авиационна безопасност с надлежна обосновка най-късно два месеца след приемането на допълнителните разпоредби.

3.   В съответствие с Чикагската конвенция държавите членки публикуват тези допълнителни разпоредби в своя сборник за аеронавигационна информация и публикация.

4.   Когато дадена държава членка реши да организира предоставянето на някои конкретни услуги по въздушното движение в конкурентна среда, въпросната държава членка предприема всички необходими мерки, за да гарантира в съответствие с приложимото национално законодателство и законодателството на Съюза, че доставчиците на тези услуги не предприемат действия, имащи за цел или последица възпрепятстване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, нито предприемат действия, водещи до злоупотреба с господстващо положение.

Член 4

Компетентен орган за сертифициране, надзор и правоприлагане

1.   Компетентният орган, отговорен за издаването на сертификатите на доставчиците на услуги, за потвърждение получаването на декларациите от доставчиците на полетно-информационно обслужване, посочени в член 7, където е уместно, както и за надзора и правоприлагането по отношение на тези доставчици на услуги, е посоченият в член 4 от Регламент (ЕО) № 549/2004 национален надзорен орган на държавата членка, в която е основното място на дейност на кандидатстващото за сертификата или деклариращото физическо или юридическо лице или същото има регистриран офис, ако съществува такъв, освен ако компетентният орган е Агенцията съгласно член 22а от Регламент (ЕО) № 216/2008.

За целите на настоящия регламент доставчиците на услуги за данни и управителният орган на мрежата се считат за доставчици на общоевропейски услуги; компетентният орган по отношение на тях е Агенцията в съответствие с член 22а, буква в) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

2.   Компетентните органи, посочени в параграф 1, трябва да отговарят на изискванията, определени в приложение II.

3.   Когато един от засегнатите доставчици на услуги е организация, компетентният орган по отношение на която е Агенцията, компетентните органи на съответните държави членки се координират с Агенцията, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията, определени в точка ATM/ANS.AR.A.005, буква б), точки (1), (2) и (3) от приложение II:

а)

когато доставчиците на услуги предоставят услуги във връзка с функционалните блокове въздушно пространство, които обхващат въздушно пространство, намиращо се под отговорността на повече от една държава членка, както е посочено в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004; или

б)

когато доставчиците на услуги предоставят трансгранично аеронавигационно обслужване, както е посочено в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 550/2004.

4.   Когато дадена държава членка е определила или създала повече от един компетентен орган в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 549/2004 или съгласно посоченото в член 2, параграфи 3—6 от Регламент (ЕО) № 550/2004 за изпълнение на задачите по сертифициране, надзор и правоприлагане съгласно настоящия регламент, тя гарантира, че областите на компетентност на всеки от тези органи са ясно определени, по-специално по отношение на отговорности, географско ограничение и въздушно пространство. В такъв случай тези органи установяват координация помежду си въз основа на писмени споразумения, така че да се гарантира ефективен надзор и правоприлагане по отношение на всички доставчици на услуги, на които са издали сертификати или, според случая, от които са получили декларации.

5.   При изпълнението на задачите си по сертифициране, надзор и правоприлагане съгласно настоящия регламент компетентните органи трябва да са независими от доставчиците на услуги. Тази независимост се осигурява чрез адекватно разделяне, най-малко на функционално равнище, на компетентните органи от доставчиците на услуги. Във връзка с това държавите членки гарантират, че компетентните органи упражняват правомощията си безпристрастно и прозрачно.

6.   Държавите членки и, когато Агенцията е компетентният орган, Комисията гарантират, че техните компетентни органи не позволяват на своите служители да участват в изпълнението на задачите си по сертифициране, надзор и правоприлагане съгласно настоящия регламент, когато има признаци, че това участие може да доведе пряко или непряко до конфликт на интереси, по-специално по отношение на семейни или финансови интереси.

7.   Агенцията поддържа база от данни за контакт с компетентните органи, посочени в параграф 1. За тази цел държавите членки уведомяват Агенцията за наименованията и адресите на своите компетентни органи и за всички последващи промени в тях.

8.   Държавите членки и, когато Агенцията е компетентният орган, Комисията определят ресурсите и капацитета, необходими на компетентните органи за изпълнение на техните задачи в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и член 22а от Регламент (ЕО) № 216/2008, като вземат предвид всички значими фактори, включително оценка, извършена от съответните компетентни органи за определяне на необходимите ресурси за изпълнението на техните задачи по настоящия регламент.

Член 5

Правомощия на компетентния орган, посочен в член 4

1.   Компетентните органи, когато това е необходимо за изпълнението на задачите им по сертифициране, надзор и правоприлагане съгласно настоящия регламент, се оправомощават:

а)

да изискват от подлежащите на надзор от тях доставчици на услуги да предоставят цялата необходима информация;

б)

да изискват от всеки представител, ръководител или друг член на персонала на тези доставчици на услуги да даде устни обяснения относно всеки факт, документ, предмет, процедура или други въпроси, свързани с надзора върху доставчика на услуги;

в)

да влизат във всички помещения и терени, включително експлоатационни площадки, както и в транспортни средства на тези доставчици на услуги;

г)

да проучват, копират или правят извлечения от всеки документ, запис или данни, които се съхраняват от тези доставчици на услуги или те имат достъп до тях, независимо от носителя, на който се съхранява въпросната информация;

д)

да извършват одити, оценки, разследвания и проверки на тези доставчици на услуги.

2.   Компетентните органи се оправомощават също така, когато това е необходимо за изпълнението на задачите им по сертифициране, надзор и правоприлагане съгласно настоящия регламент, да упражняват правомощията, посочени в параграф 1, по отношение на организациите, с които са сключени договори и които подлежат на надзор от доставчиците на услуги, както е посочено в точка ATM/ANS.OR.B.015 от приложение III.

3.   Правомощията по параграфи 1 и 2 се упражняват в съответствие с националното законодателство на държавата членка, в която се извършват въпросните дейности, при надлежно отчитане на необходимостта да се гарантира ефективното упражняване на тези правомощия, както и при съобразяване с правата и законните интереси на доставчика на услуги и всякакви трети заинтересовани лица, и при спазване на принципа на пропорционалност. Когато в съответствие с приложимото национално законодателство се изисква предварително разрешение от съдебен орган на съответната държава членка за достъп до помещения, терени и транспортни средства, както е посочено в параграф 1, буква в), съответните правомощия се упражняват едва след получаването на такова предварително разрешение.

При упражняването на правомощията по параграфи 1 и 2 компетентният орган гарантира, че членовете на неговия персонал и, когато е уместно, всички други експерти, които участват във въпросните дейности, са надлежно упълномощени за това.

4.   Компетентните органи предприемат или инициират необходимите правоприлагащи мерки, за да гарантират, че доставчиците на услуги, на които са издали сертификат или, когато е приложимо, от които са получили декларация, отговарят и продължават да отговарят на изискванията на настоящия регламент.

Член 6

Доставчици на услуги

На доставчиците на услуги се издава сертификат и им се разрешава да упражняват правата, предоставени в рамките на обхвата на този сертификат, когато в допълнение към изискванията, посочени в член 8б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008, те отговарят и продължават да отговарят на следните изисквания:

а)

за всички доставчици на услуги — изискванията, определени в приложение III (Част ATM/ANS.OR), подчасти А и Б, и в приложение XIII (Част PERS);

б)

за доставчиците на услуги, различни от доставчиците на обслужване на въздушното движение — изискванията, определени в приложение III (Част ATM/ANS.OR), подчаст В, в допълнение към изискванията по буква а);

в)

за доставчиците на аеронавигационно обслужване, доставчиците на услуги по управление на потоците въздушно движение и управителния орган на мрежата — изискванията, определени в приложение III (Част ATM/ANS.OR), подчаст Г, в допълнение към изискванията по буква а);

г)

за доставчиците на обслужване на въздушното движение — изискванията, определени в приложение IV (Част ATS), в допълнение към изискванията по букви а) и в);

д)

за доставчиците на метеорологично обслужване — изискванията, определени в приложение V (Част MET), в допълнение към изискванията по букви а), б) и в);

е)

за доставчиците на аеронавигационно информационно обслужване — изискванията, определени в приложение VI (Част AIS), в допълнение към изискванията по букви а), б) и в);

ж)

за доставчиците на услуги за данни — изискванията, определени в приложение VII (Част DAT), в допълнение към изискванията по букви а) и б);

з)

за доставчиците на комуникационно, навигационно или обзорно обслужване — изискванията, определени в приложение VIII (Част CNS), в допълнение към изискванията по букви а), б) и в);

и)

за доставчиците на услуги по управление на потоците въздушно движение — изискванията, определени в приложение IX (Част ATFM), в допълнение към изискванията по букви а), б) и в);

й)

за доставчиците на услуги по управление на въздушното пространство — изискванията, определени в приложение X (Част ASM), в допълнение към изискванията по букви а) и б);

к)

за доставчиците на услуги по разработване на процедури — изискванията, определени в приложение XI (Част ASD), когато тези изисквания бъдат приети от Комисията, в допълнение към изискванията по букви а) и б);

л)

за управителния орган на мрежата — изискванията, определени в приложение XII (Част NM), в допълнение към изискванията по букви а), б) и в).

Член 7

Декларация от доставчиците на полетно-информационно обслужване

Когато държавите членки позволяват на доставчиците на полетно-информационно обслужване да декларират своята способност и средствата си за изпълнение на отговорностите, свързани с предоставяното обслужване в съответствие с член 8б, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008, тези доставчици трябва да отговарят освен на изискванията, посочени в член 8б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008, и на изискванията, определени в точка ATM/ANS.OR.A.015 от приложение III към настоящия регламент.

Член 8

Съществуващи сертификати

1.   Сертификатите, които са били издадени в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

2.   Не по-късно от 1 януари 2021 г. държавите членки заменят сертификатите, посочени в параграф 1, със сертификати в съответствие с формàта, определен в допълнение 1 към приложение II.

Член 9

Отмяна и изменение

1.   Регламент (ЕО) № 482/2008 и регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 и (ЕС) № 1035/2011 се отменят.

2.   Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1377 се отменя.

3.   Членове 12 и 21 от Регламент (ЕС) № 677/2011 и приложение VI към същия регламент се заличават.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 януари 2020 г.

Независимо от това,

1)

член 9, параграф 2 се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент;

2)

по отношение на Агенцията — член 4, параграфи 1, 2, 5, 6 и 8, както и член 5 се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент;

3)

по отношение на доставчиците на услуги за данни — член 6 се прилага във всички случаи от 1 януари 2019 г., а когато такъв доставчик подаде заявление за сертификат и той му бъде предоставен в съответствие с член 6 — от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 март 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 271, 18.10.2011 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 271, 18.10.2011 г., стр. 23).

(6)  Регламент (EО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 25.11.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 г. за определяне на изискванията и административните процедури във връзка с летищата в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 44, 14.2.2014 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка със свидетелствата за правоспособност и други свидетелства и сертификати на ръководители на полети съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията (ОВ L 63, 6.3.2015 г., стр. 1).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (ОВ L 281, 13.10.2012 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕО) № 482/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. относно изграждане на система за осигуряване безопасността на софтуера, която да бъде въведена от доставчиците на аеронавигационни услуги, и за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2096/2005 (ОВ L 141, 31.5.2008 г., стр. 5).

(13)  Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията от 7 юли 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (ОВ L 185, 15.7.2011 г., стр. 1).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1377 на Комисията от 4 август 2016 г. за определяне на общи изисквания за доставчиците на услуги и надзора при управлението на въздушното движение/аеронавигационното обслужване и други мрежови функции за управление на въздушното движение, за отмяна на Регламент (ЕО) № 482/2008 и на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 и (ЕС) № 1035/2011, и за изменение на Регламент (ЕС) № 677/2011 (ОВ L 226, 19.8.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПРИЛОЖЕНИЯ II—XIII

(Част ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

За целите на приложения II—XIII се прилагат следните определения:

1.

„приемливи средства за съответствие“ (acceptable means of compliance — AMC) означава незадължителни стандарти, приети от Агенцията за поясняване на средствата за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

2.

„въздухоплавателна дейност“ означава полет на въздухоплавателното средство, при който то се използва за специализирани услуги, като услугите, свързани със селското стопанство, строителството, фотографията, топографските измервания, наблюдението и патрулирането, търсенето и спасяването или въздушната реклама;

3.

„летищно климатологично резюме“ (aerodrome climatological summary) означава кратко представяне на стойностите на определени метеорологични елементи на дадено летище въз основа на статистически данни;

4.

„летищна климатологична таблица“ (aerodrome climatological table) означава таблица, съдържаща статистически данни от наблюдения на един или няколко метеорологични елемента на дадено летище;

5.

„превишение на летището“ (aerodrome elevation) означава височината на най-високата точка от зоната за кацане спрямо средното морско ниво;

6.

„летищно полетно-информационно обслужване“ (aerodrome flight information service — AFIS) означава полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване на летищното движение на дадено летище;

7.

„летищна метеорологична служба“ (aerodrome meteorological office) означава служба, отговаряща за метеорологичното обслужване на летището;

8.

„летищно предупреждение“ (aerodrome warning) означава информацията, която се публикува от дадена летищна метеорологична служба относно възникването или очакваното възникване на метеорологични условия, които могат да се отразят неблагоприятно на въздухоплавателно средство на земята, включително паркирано въздухоплавателно средство, както и на летищни съоръжения и услуги;

9.

„аеронавигационни данни“ означава сбор от аеронавигационни факти, понятия или инструкции във формализиран вид, подходящ за съобщаване, интерпретиране или обработка;

10.

„аеронавигационна база данни“ (aeronautical database) означава съвкупност от аеронавигационни данни, която е организирана и оформена като структурирано множество от данни, съхранява се в електронна форма в системи, валидна е за конкретен период и може да бъде актуализирана;

11.

„аеронавигационно неподвижно обслужване“ (aeronautical fixed service — AFS) означава телекомуникационно обслужване между определени неподвижни точки, предоставяно главно за осигуряване на безопасността на въздухоплаването и за редовно, ефикасно и икономично функциониране на въздухоплавателните услуги;

12.

„аеронавигационна неподвижна телекомуникационна мрежа (aeronautical fixed telecommunication network — AFTN)“ означава световна система от аеронавигационни неподвижни комуникационни звена, инсталации, устройства, предоставяна като част от аеронавигационното неподвижно обслужване (AFS) за обмен на съобщения и/или цифрови данни между аеронавигационни неподвижни станции с еднакви или съвместими комуникационни характеристики;

13.

„аеронавигационна информация“ е информация, получена в резултат на събиране, анализ и форматиране на аеронавигационни данни;

14.

„картографски данни за летищата“ (aerodrome mapping data) означава данните, събирани за целите на съставянето на картографска информация за летищата;

15.

„картографска база данни за летищата“ (aerodrome mapping database — AMDB) означава съвкупност от картографски данни за летищата, организирана и оформена като структурирано множество от данни;

16.

„аеронавигационна метеорологична станция“ (aeronautical meteorological station) означава станция, извършваща наблюдения и изготвяща метеорологични сведения за използване във въздухоплаването;

17.

„доклад от въздухоплавателно средство“ (air-report) означава доклад от въздухоплавателно средство в полет, изготвен в съответствие с изискванията за докладване на информация за местоположението, протичането на полета и/или метеорологичната обстановка;

18.

„въздухоплавателно средство“ (aircraft) е всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха срещу земната повърхност;

19.

„съобщение AIRMET“ (AIRMET message) означава информация, издадена от метеорологична служба за следене, относно наличието или очакваната поява на определени метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на сигурността на полетите на въздухоплавателни средства на малки височини и които не са били вече включени в прогнозата, предназначена за полети на малки височини в съответния район за полетна информация или негов подрайон;

20.

„персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEP)“ (air traffic safety electronics personnel — ATSEP) означава оправомощен персонал, който е компетентен за експлоатацията, поддръжката, извеждането от експлоатация и повторното пускане в експлоатация на оборудване на функционалната система;

21.

„орган за обслужване на въздушното движение“ (air traffic services unit) е общ термин, означаващ в различните случаи орган за контрол на въздушното движение, център за полетна информация, летищен орган за полетно-информационно обслужване или пункт за събиране на докладите за обслужване на въздушното движение;

22.

„резервно (запасно) летище“ (alternate aerodrome) означава летище, към което дадено въздухоплавателно средство може да продължи полета си, когато стане невъзможно или непрепоръчително то да продължи полета си или да кацне на летището на планирано кацане, на което са налице необходимите услуги и съоръжения, което отговаря на експлоатационните показатели на въздухоплавателното средство и което функционира в разчетното време на използването му;

23.

„алтернативни средства за съответствие“ (alternative means of compliance — AltMOC) означава алтернатива на съществуващи приемливи средства за съответствие (AMC) или нови средства за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, по отношение на които няма приети от Агенцията приемливи средства за съответствие;

24.

„абсолютна височина“ (altitude) означава вертикалното разстояние, измерено от средното морско ниво (mean sea level) до определено ниво, точка или обект, приет за точка;

25.

„районен контролен център (РКЦ)“ (area control centre — ACC) означава орган, създаден за обслужване по контрол на въздушното движение за контролирани полети в контролираните райони под негова юрисдикция;

26.

„зонална прогноза за полети на малки височини“ (area forecast for low-level flights) означава прогноза за метеорологични явления за район за полетна информация или подрайон от него, издадена за обхващане на въздушното пространство под полетно ниво 100 (или под полетно ниво 150 в планински райони, или по-високо, когато е необходимо);

27.

„зонална навигация“ (area navigation — RNAV) означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата на наземни или космически навигационни средства, или в границите на възможностите на автономни средства, или комбинация от двете;

28.

„аргумент“ (argument) означава твърдение, което се подкрепя чрез изводи от съвкупност от доказателства;

29.

„ASHTAM“ означава специална серия от известия NOTAM, уведомяващи посредством специфичен формат за промяна в активността на вулкан, вулканично изригване и/или облак от вулканична пепел, които са от значение за изпълнението на полетите;

30.

„мрежови функции за УВД“ (ATM network functions) означава функциите, осъществявани от управителния орган на мрежата в съответствие с Регламент (ЕС) № 677/2011;

31.

„одит“ (audit) означава систематичен, независим и документиран процес за установяване на факти и тяхното обективно оценяване с цел контролиране за правилното изпълнение на установените изисквания;

32.

„достоверен източник“ (authoritative source) означава:

а)

държавен орган или

б)

организация, официално призната от държавен орган, да създава и/или публикува данни, които отговарят на изискванията за качество на данните (DQRs), определени от съответната държава;

33.

„автоматична система за наблюдение“ (automatic observing system) означава система за наблюдение, която измерва, извежда и съобщава всички изисквани елементи без човешка намеса;

34.

„авиационно предприятие“ (aviation undertaking) означава субект, лице или организация, различни от регулираните от настоящия регламент доставчици на услуги, който се влияе от или въздейства върху услуга, предоставяна от доставчик на услуга;

35.

„пауза“ (break) означава период от време в рамките на периода на дежурство, през който от ръководителя на полети не се изисква да изпълнява задълженията си, с цел възстановяване на силите;

36.

„сертифицирано приложение за въздухоплавателно средство“ (certified aircraft application) означава софтуерно приложение, одобрено от Агенцията като част от въздухоплавателно средство, което е предмет на член 4 от Регламент (ЕО) № 216/2008;

37.

„облачност от оперативно значение“ (cloud of operational significance) означава облачност с височина на долната граница под 1 500 m (5 000 ft) или под най-голямата минимална секторна височина — което от двете е по-голямо, или купесто-дъждовен облак или мощен купест облак на всякаква височина;

38.

„търговски въздушен транспорт“ (commercial air transport) означава полет на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение;

39.

„контролиран район“ (control area) е контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от определена граница над земната повърхност;

40.

„стрес при критични инциденти“ (critical incident stress) означава проявата на нехарактерни и/или крайни емоционални, физически и/или поведенчески реакции на лице след събитие или инцидент;

41.

„качество на данните“ (data quality) означава степента или нивото на увереност, че предоставените данни отговарят на изискванията на ползвателя на данните по отношение на точност, резолюция (разрешаваща способност), интегритет (или еквивалентното ниво на увереност), проследимост, навременност, пълнота и формат;

42.

„изисквания за качество на данните“ (data quality requirements — DQRs) означава спецификация за характеристиките на данните (т.е. точност, резолюция, интегритет (или еквивалентното ниво на увереност), проследимост, навременност, пълнота и формат), за да се гарантира, че данните съответстват на употребата, за която са предназначени;

43.

„резервно летище на летището за кацане“ (destination alternate) означава резервно летище, на което дадено въздухоплавателно средство ще може да извърши кацане, ако кацането на планираното летище за кацане стане невъзможно или непрепоръчително;

44.

„дежурство“ (duty) означава всяка задача, чието изпълнение от ръководителя на полети е поискано от доставчика на обслужване по контрол на въздушното движение;

45.

„период на дежурство“ (duty period) означава периода, който започва, когато доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение поиска от ръководителя на полети да се яви, да бъде на разположение или да започне дежурство, и приключва, когато ръководителят на полети бъде освободен от дежурство;

46.

„превишение“ (elevation) означава разстоянието по вертикалата между точка или ниво от земната повърхност или върху нея до средното морско ниво;

47.

„резервно летище по маршрута“ (en-route alternate) означава резервно летище, на което дадено въздухоплавателно средство ще може да извърши кацане, ако по време на полета по маршрут възникне необходимост да се отклони;

48.

„умора“ (fatigue) означава физиологично състояние на намалена умствена или физическа способност вследствие на недоспиване или продължително безсъние, смяната на деня и нощта или натоварване (с умствена или физическа дейност или и двете), което може да намали бдителността на дадено лице и способността му да изпълнява безопасно своите задачи;

49.

„полетна документация“ (flight documentation) означава документи, включително карти или формуляри, съдържащи метеорологична информация за даден полет;

50.

„център за полетна информация“ (flight information centre) означава орган, създаден за осигуряване на полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване;

51.

„район за полетна информация (РПИ)“ (flight information region — FIR) означава въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване;

52.

„полетно ниво“ (flight level — FL) означава повърхност с постоянно атмосферно налягане спрямо определена стойност на налягането — 1 013,2 хектопаскала (hPa), отделена от други такива повърхности посредством определени интервали от налягане;

53.

„летателен тест“ (flight test ) означава полет във фазата на разработване на нови конструктивни решения (за въздухоплавателното средство, задвижващите системи, частите и устройствата), полет за демонстриране на съответствие с основанието за сертифициране или с типовия проект на въздухоплавателно средство, идващо от производствената линия, полет, предназначен за изпробване на нови проектни концепции, изискващи неконвенционални маневри или профили, за които би било възможно да се излезе от вече одобрения полетен диапазон на въздухоплавателното средство, или полет при обучение за изпълнение на някои от горепосочените полети;

54.

„прогноза“ (forecast) означава описание на метеорологичните условия, очаквани в конкретен момент или в период от време в определен район или част от въздушното пространство;

55.

„прогноза за излитане“ (forecast for take-off) означава прогноза за определен период от време, изготвена от летищна метеорологична служба, която съдържа информация за очакваните условия на комплекса от писти за излитане и кацане (ПИК) по отношение на посоката и скоростта на приземния вятър, както и за всякакви промени в тях, температурата, налягането (QNH) и всички други елементи съгласно договореното на местно равнище;

56.

„функционална система“ (functional system) означава комбинация от процедури, човешки ресурси и оборудване, включително хардуер и софтуер, организирани за извършването на определена функция в контекста на УВД/АНО и други мрежови функции за УВД;

57.

„въздухоплаване с общо предназначение“ (general aviation) означава полет на гражданско въздухоплавателно средство, различен от въздухоплавателна дейност или от търговски въздушни превози;

58.

„цифрови данни в точките на равномерна мрежа“ (данни във форма грид) (grid point data in digital form) означава метеорологични данни, обработени с компютър, за множество точки, разположени на еднакво разстояние една от друга върху карта, предназначени за предаване от един метеорологичен компютър на друг компютър в кодиран вид, подходящ за автоматизирано използване;

59.

„инструктивни материали“ (guidance material) означава незадължителни материали, разработени от Агенцията, помагащи за разбиране на значението на изискванията или спецификациите и служещи за правилно тълкуване на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, както и на приемливите средства за съответствие;

60.

„глобални прогнози в грид-формат“ (gridded global forecasts) означава прогнози за очаквани стойности на метеорологични елементи върху глобална мрежа с определена вертикална и хоризонтална резолюция;

61.

„опасност“ означава всяко условие, събитие или обстоятелство, което може да породи вреден ефект;

62.

„относителна височина“ (height) означава вертикалното разстояние до дадено ниво, точка или обект, приет за точка, измерено от определена отправна точка;

63.

„ниво“ (level) е общ термин, отнасящ се до вертикалното положение на въздухоплавателно средство в полет, като в различните случаи може да означава относителна височина, абсолютна височина или полетно ниво;

64.

„локално редовно сведение“ (local routine report) означава метеорологично сведение, издавано през определени интервали от време, предназначено за разпространение само на летището, от което произхождат наблюденията;

65.

„локално специално сведение“ означава метеорологично сведение, издавано съгласно установените критерии за специално наблюдение и предназначено за разпространение само на летището, от което произхождат наблюденията;

66.

„метеорологичен бюлетин“ (meteorological bulletin) означава текст, съдържащ метеорологична информация, предхождана от подходящо заглавие;

67.

„метеорологична информация“ (meteorological information) означава метеорологично сведение, анализ, прогноза и всяко друго изложение, свързано със съществуващи или очаквани метеорологични условия;

68.

„метеорологично наблюдение“ (meteorological observation) означава измерването и/или оценяването на един или повече метеорологични елементи;

69.

„метеорологично сведение“ (meteorological report) означава изложение на наблюдаваните метеорологични условия, отнасящи се за определено време и място;

70.

„метеорологичен спътник“ (meteorological satellite) означава изкуствен спътник на Земята, който извършва метеорологични наблюдения и предава тези наблюдения на Земята;

71.

„метеорологична служба за наблюдение (МСС)“ (meteorological watch office — MWO) означава служба, която наблюдава метеорологичните условия, влияещи на изпълнението на полети и предоставя информация относно възникването или очакваното възникване на определени метеорологични явления по маршрута, природни бедствия и други опасности, които могат да повлияят на безопасността на полетите на въздухоплавателни средства в определена зона на отговорност;

72.

„минимална секторна височина“ (minimum sector altitude) означава най-малката височина, която може да се използва, осигурявайки минимален запас от височина 300 m (1 000 ft) над всички обекти, намиращи се в сектор от кръг с радиус 46 km (25 морски мили), в чийто център се намира значима точка — контролната точка на летището (ARP) или контролната точка на вертолетна площадка (HRP);

73.

„NOTAM“ означава съобщение, разпространявано по телекомуникационен път, което съдържа информация за въвеждането в действие, състоянието или промяната на всяко аеронавигационно оборудване, обслужване, процедура или опасност, навременното познаване на които има важно значение за персонала, участващ в изпълнението на полети;

74.

„препятствие“ (obstacle) означава всички неподвижни (временни или постоянни) и подвижни обекти или части от тях, които:

а)

са разположени в зона, предназначена за движение на въздухоплавателни средства по повърхността; или

б)

превишават определена повърхност, предназначена да осигури безопасността на въздухоплавателни средства в полет; или

в)

се намират извън определените по-горе повърхности и са оценени като опасни за въздухоплаването;

75.

„OPMET“ означава оперативна метеорологична информация, използвана при подготовката или планирането по време на полет на летателни операции;

76.

„банка данни OPMET“ (OPMET databank) означава банка данни, създадена да съхранява и предоставя международно оперативна метеорологична информация за аеронавигационно използване;

77.

„вулканична дейност преди изригване“ (pre-eruption volcanic activity) означава необичайна и/или засилваща се вулканична дейност, която може да предвещава изригване на вулкан;

78.

„преобладаваща видимост“ (prevailing visibility) означава най-голямата стойност на видимостта, наблюдавана в съответствие с определението за „видимост“, която е достигната поне на половината от линията на хоризонта или поне на половината от повърхността на летището. Тази област може да включва съседни или несъседни сектори;

79.

„неразрешена употреба на психоактивни вещества“ (problematic use of psychoactive substances) означава употребата на едно или няколко психоактивни вещества от дадено лице по начин, който:

а)

представлява пряка опасност за употребилия ги или застрашава живота, здравето или благополучието на други хора; и/или

б)

причинява или задълбочава проблеми или разстройства от професионален, социален, психически или физически характер;

80.

„прогностична карта“ (prognostic chart) означава прогноза за определен(и) метеорологичен(ни) елемент(и), валидна за определен момент или период от време и за определено ниво или част от въздушното пространство, представена графично върху карта;

81.

„психоактивни вещества“ (psychoactive substances) означава алкохол, опиоиди, канабиноиди, успокоителни и приспивателни, кокаин, други психостимуланти, халюциногени и летливи разтворители, като се изключват кофеинът и тютюнът;

82.

„координационен център за търсене и спасяване“ (rescue co-ordination centre — RCC) означава структура, отговаряща за осигуряването на ефикасна организация на обслужването за търсене и спасяване и за координацията на действията по търсене и спасяване в границите на района за търсене и спасяване;

83.

„период на почивка“ (rest period) означава непрекъснат и определен период от време — след и/или преди дежурство, през който ръководителят на полети е освободен от всички задължения;

84.

„система за работа на смени“ (rostering system) означава структурата от периоди на дежурство и на почивка на ръководителите на полети в съответствие с правни и оперативни изисквания;

85.

„риск“ (risk) означава комбинацията от общата вероятност или честотата на възникване на вреден ефект, породен от опасност, и степента на сериозност на такъв ефект;

86.

„писта за излитане и кацане (ПИК)“(runway) означава определен правоъгълен участък от наземно летище, подготвен за излитане и кацане на въздухоплавателни средства;

87.

„хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане (runway visual range — RVR)“ означава разстоянието, до което пилотът на въздухоплавателно средство, намиращо се на осовата линия на пистата за излитане и кацане, може да види маркировъчните знаци на повърхността на пистата или светлините, които я ограничават или маркират осовата ѝ линия;

88.

„указание по безопасност“ (safety directive) означава документ, издаден или одобрен от компетентен орган, с който се изисква извършването на действия по дадена функционална система или се налагат ограничения за нейното експлоатационно използване с цел възстановяване на безопасността, когато факти сочат, че в противен случай безопасността на въздухоплаването може да бъде изложена на риск;

89.

„система за управление на безопасността (СУБ)“ (safety management system — SMS) означава систематичен подход за управление на безопасността, включително необходимите организационни структури, отговорности, политики и процедури;

90.

„служба за търсене и спасяване“ (search and rescue services unit) е общ термин, който означава според случая служба, която действа като координационен спасителен център, спомагателен спасителен център или пост за аварийно оповестяване;

91.

„избрана вулканична обсерватория“ (selected volcano observatory) означава доставчик, избран от компетентния орган да наблюдава дейността на вулкан или група от вулкани и да предоставя тези наблюдения на разположение по договорен списък на получатели от въздухоплавателния сектор;

92.

„полуавтоматична система за наблюдение“ (semi-automatic observing system) означава система за наблюдение, която позволява увеличаването на измерваните елементи и изисква участието на човек във веригата за издаване на съответните сведения;

93.

„SIGMET“ означава информация за метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на полетите на въздухоплавателни средства;

94.

„съобщение SIGMET“ (SIGMET message) означава информация, издадена от метеорологична служба за следене, относно наличието или очакваната поява на определени метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на полетите на въздухоплавателни средства, и за развитието на тези явления във времето и пространството;

95.

„специален доклад от въздухоплавателно средство“ (special air-report) означава метеорологично сведение от въздухоплавателно средство, издадено в съответствие с критериите въз основа на наблюденията, направени по време на полета;

96.

„стрес“ (stress) означава последиците, преживени от дадено лице при сблъскване с потенциална причина („стресов фактор“) за изменение на човешките възможности. Сблъскването със стресовия фактор може да повлияе отрицателно на човешките възможности на дадено лице (вреден стрес), неутрално или положително (полезен стрес) в зависимост от това как лицето схваща способността си да се справи със стресовия фактор;

97.

„обучение за квалификационен клас по системи и оборудване“ (system and equipment rating training) означава обучение, предназначено да дава конкретни знания и умения по системи/оборудване, така че да се придобие оперативна компетентност;

98.

„специално подбрани данни“ (tailored data) означава аеронавигационни данни, които се предоставят от оператора на въздухоплавателни средства или от доставчика на данни от името на този оператор и са генерирани за това въздухоплавателно средство с оглед на планираната му експлоатация;

99.

„резервно летище при излитане“ (take-off alternate) означава резервно летище, на което дадено въздухоплавателно средство може да извърши кацане, ако възникне необходимост от това непосредствено след излитането и няма възможност да бъде използвано летището на излитане;

100.

„летищна прогноза TAF“ (terminal aerodrome forecast — TAF)“ означава кратко изложение на очакваните метеорологични условия на дадено летище за определен период от време;

101.

„терен“ (terrain) означава повърхността на земята, съдържаща природни обекти като планини, хълмове, ридове, долини, водни басейни, постоянно ледено или снежно покритие, като се изключват препятствията;

102.

„праг“ (threshold) означава началото на използваемата за кацане част от пистата;

103.

„зона за приземяване“ (touchdown zone) означава частта от пистата след прага, предназначена за първо опиране на пистата от кацащи самолети;

104.

„тропичен циклон“ (tropical cyclone) е общ термин за означаване на нефронтални циклони от синоптичен мащаб, зараждащи се над тропични или субтропични води, с организирана конвекция и определена циклонична циркулация на приземния вятър;

105.

„консултативен център за тропични циклони (КЦТЦ)“ (tropical cyclone advisory centre — TCAC) означава метеорологичен център, предоставящ консултативна информация на метеорологичните служби за следене, световните центрове за зонални прогнози и международните банки данни OPMET относно местоположението, прогнозираните посока и скорост на движение, налягането в центъра и максималната скорост на приземния вятър на тропичните циклони;

106.

„видимост“ (visibility) означава видимост за въздухоплавателни цели, която се определя от по-голямата стойност от:

а)

най-голямото разстояние, на което черен обект с подходящи размери, разположен в близост до земната повърхност, може да се види и разпознае, когато се наблюдава на светъл фон;

б)

най-голямото разстояние, на което може да се види и разпознае светлина с интензитет около 1 000 кандели (cd) на неосветен фон;

107.

„консултативен център за вулканична пепел (КЦВП)“ (volcanic ash advisory centre — VAAC) означава метеорологичен център, предоставящ консултативна информация на метеорологичните служби за следене, районните центрове за контрол, центровете за полетна информация, световните центрове за зонални прогнози и международните банки данни ОРМЕТ относно хоризонталните и вертикалните размери и прогнозираното преместване на вулканичната пепел в атмосферата вследствие на вулканични изригвания;

108.

„световен център за зонални прогнози (СЦЗП)“ (world area forecast centre — WAFC) означава метеорологичен център, изготвящ и предоставящ значими метеорологични прогнози и прогнози за горното въздушно пространство в цифрова форма в световен мащаб пряко на държавите членки чрез подходящи средства като част от аеронавигационното неподвижно обслужване;

109.

„световна система за зонални прогнози (ССЗП)“ (world area forecast system — WAFS) означава глобална система, чрез която световните центрове за зонални прогнози предоставят аеронавигационни метеорологични прогнози по маршрути в унифицирани стандартни формати.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ — НАДЗОР НА УСЛУГИТЕ И ДРУГИ МРЕЖОВИ ФУНКЦИИ ЗА УВД

(Част ATM/ANS.AR)

ПОДЧАСТ A — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ATM/ANS.AR.A.001 Приложно поле

В настоящото приложение се установяват изискванията за системите за администрация и управление на компетентните органи, отговорни за сертифицирането, надзора и правоприлагането по отношение на прилагането на изискванията, посочени в приложения III—XIII, от доставчиците на услуги, в съответствие с член 6.

ATM/ANS.AR.A.005 Задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане

а)

Компетентният орган изпълнява задачи по сертифициране, надзор и правоприлагане по отношение на спазването на изискванията, приложими към доставчиците на услуги, следи за безопасното предоставяне на техните услуги и проверява дали са изпълнени приложимите изисквания.

б)

Компетентните органи определят и упражняват отговорностите за сертифициране, надзор и правоприлагане по начин, който гарантира, че:

(1)

за изпълнението на всяка разпоредба на настоящия регламент съществуват конкретни структури, носещи отговорността;

(2)

те са запознати с механизмите за надзор на безопасността и резултатите от тях;

(3)

е осигурен обмен на съответна информация между компетентните органи.

Компетентните органи извършват редовен преглед на споразумението относно надзора на доставчиците на услуги, предоставящи аеронавигационно обслужване във функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП), които обхващат въздушно пространство, за което отговарят повече от една държава членка, посочено в член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004, а в случая на трансгранично предоставяне на аеронавигационно обслужване — в споразумението относно взаимното признаване на надзорните функции, посочено в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 550/2004, както и на практическото прилагане на тези споразумения, по-специално с оглед на постигнатото равнище на безопасност от доставчиците на услуги под техен надзор.

в)

Компетентният орган установява механизми за координация с други компетентни органи относно съобщени промени във функционални системи, в които участват доставчици на услуги, намиращи се под надзора на другите компетентни органи. Тези механизми за координация трябва да гарантират ефективния подбор и преглед на въпросните съобщени промени в съответствие с точка ATM/ANS.AR.C.025.

ATM/ANS.AR.A.010 Документация по сертифициране, надзор и правоприлагане

Компетентният орган предоставя на разположение на своите служители необходимите законодателни актове, стандарти, правила, технически публикации и свързани документи, за да могат те да изпълняват своите задачи и задължения.

ATM/ANS.AR.A.015 Средства за съответствие

а)

Агенцията разработва приемливи средства за съответствие (AMC), които могат да бъдат използвани за установяване на съответствие с изискванията на настоящия регламент. Когато AMC са спазени, приложимите изисквания на настоящия регламент се считат за изпълнени.

б)

За установяване на съответствие с изискванията на настоящия регламент могат да бъдат използвани и алтернативни средства за съответствие (AltMOC).

в)

Компетентният орган установява система за непрекъснато оценяване дали всички AltMOC, използвани от него или от доставчиците на услуги под негов надзор, позволяват установяването на съответствие с изискванията на настоящия регламент.

г)

Компетентният орган оценява всички AltMOC, предложени от даден доставчик на услуги в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.020, като анализира представената документация и, ако счете за необходимо, извършва проверка на доставчика на услуги.

Когато компетентният орган констатира, че AltMOC са достатъчни, за да се гарантира спазването на приложимите изисквания на настоящия регламент, той без необосновано забавяне:

(1)

уведомява заявителя, че AltMOC могат да бъдат прилагани и, ако е приложимо, изменя съответно сертификата на заявителя;

(2)

уведомява Агенцията за тяхното съдържание, като включва копия от всички съответни документи;

(3)

информира други държави членки относно AltMOC, които са били приети.

д)

Когато самият компетентен орган използва AltMOC, за да постигне съответствие с приложимите изисквания на настоящия регламент, той:

(1)

ги предоставя на всички доставчици на услуги, намиращи се под негов надзор;

(2)

уведомява Агенцията без необосновано забавяне.

Компетентният орган предоставя на Агенцията пълно описание на AltMOC, включително всякакви редакции на процедурите, които могат да са от значение, както и оценка, която показва, че приложимите изисквания на настоящия регламент са спазени.

ATM/ANS.AR.A.020 Информация за Агенцията

а)

Компетентният орган уведомява без необосновано забавяне Агенцията, ако възникнат значителни проблеми с изпълнението на съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане или на регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), приложими за доставчиците на услуги.

б)

Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2), компетентният орган предоставя на Агенцията информация от значение за безопасността, произтичаща от получените от него доклади за събития.

ATM/ANS.AR.A.025 Незабавно реагиране на проблем за безопасността

а)

Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 376/2014, компетентният орган въвежда система за целесъобразно събиране, анализиране и разпространение на информация, свързана с безопасността.

б)

Агенцията въвежда система за целесъобразно анализиране на всякаква информация от значение за безопасността, получена от компетентните органи, и без необосновано забавяне предоставя на държавите членки и на Комисията, според случая, всякаква информация, включително препоръки или предложени коригиращи действия, която им е необходима, за да реагират своевременно на проблем за безопасността, свързан с доставчиците на услуги.

в)

След получаване на информацията, посочена в букви а) и б), компетентният орган предприема подходящи мерки за справяне с проблема за безопасността, включително издава указания по безопасност в съответствие с точка ATM/ANS.AR.A.030.

г)

Съответните доставчици на услуги се уведомяват незабавно за мерките, предприети по буква в), за да ги спазват в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.060. Компетентният орган уведомява за тези мерки и Агенцията, а когато са необходими съвместни действия — другите засегнати компетентни органи.

ATM/ANS.AR.A.030 Указания по безопасност

а)

Компетентният орган публикува указание по безопасност, когато е открил в дадена функционална система обстоятелство, което е в разрез с безопасността и налага незабавни действия.

б)

Указанието по безопасност се изпраща на съответните доставчици на услуги и съдържа като минимум следната информация:

(1)

идентифициране на обстоятелството, което застрашава безопасността;

(2)

идентифициране на засегнатата функционална система;

(3)

необходимите действия и тяхната обосновка;

(4)

срокът за приключване на необходимите действия;

(5)

датата на влизането му в сила.

в)

Компетентният орган изпраща копие от указанието по безопасност до Агенцията и до всички други засегнати компетентни органи в срок от един месец от издаването му.

г)

Компетентният орган проверява съответствието на доставчиците на услуги с приложимите указания по безопасност.

ПОДЧАСТ Б — УПРАВЛЕНИЕ (ATM/ANS.AR.B)

ATM/ANS.AR.B.001 Система за управление

а)

Компетентният орган създава и поддържа система за управление, включваща като минимум следните елементи:

(1)

документирани политики и процедури, които описват неговата организация, средства и методи за постигане на съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, доколкото е необходимо за изпълнение на задачите му по сертифициране, надзор и правоприлагане съгласно настоящия регламент. Процедурите редовно се актуализират и служат като основни работни документи в рамките на въпросния компетентен орган за всички съответни задачи;

(2)

достатъчен персонал, включително инспектори, за да може да изпълнява своите задачи и задължения по настоящия регламент. Този персонал трябва да е квалифициран за изпълнението на възложените му задачи, да притежава необходимите знания и опит, да е преминал първоначално обучение и да получава обучение в процеса на работа и периодично обучение, гарантиращо поддържането на неговата компетентност. Въвежда се система за планиране на наличието на персонал, за да се гарантира надлежното завършване на всички съответни задачи;

(3)

подходящи съоръжения и служебни помещения за изпълнение на тези възложени задачи;

(4)

процес за наблюдение на съответствието на системата за управление със съответните изисквания и подходящи процедури, включително въвеждането на процес на вътрешен одит и процес на управление на риска в областта на безопасността. Наблюдението на съответствието включва система за предоставяне на висшето ръководство на компетентния орган на обратна информация за работата по констатираните от одита нередности, за да се гарантира предприемането на коригиращи действия, когато е необходимо;

(5)

лице или група от лица, носещи крайната отговорност пред висшето ръководство на компетентния орган за функцията по наблюдение на съответствието.

б)

За всяка област на дейност, включена в системата за управление, компетентният орган назначава едно или повече лица, които носят цялата отговорност за управлението на съответната задачи или задачи.

в)

Компетентният орган установява процедури за участие във взаимен обмен на цялата необходима информация и за подпомагане на други засегнати компетентни органи, включително обмен за всички направени констатации и последващи действия, предприети в резултат на сертифицирането и надзора на доставчици на услуги, упражняващи дейност на територията на държава членка, но сертифицирани от компетентен орган на друга държава членка или от Агенцията.

г)

Копие от процедурите, свързани със системата за управление и нейните изменения, се предоставя на Агенцията за целите на стандартизацията.

ATM/ANS.AR.B.005 Възлагане на задачи на квалифицирани органи

а)

Компетентният орган може да възложи на квалифицирани органи свои задачи, свързани със сертифицирането или надзора на доставчиците на услуги съгласно настоящия регламент и различни от издаването на самите сертификати. При възлагането на такива задачи компетентният орган гарантира, че:

(1)

разполага с функционираща система за първоначално и текущо оценяване на съответствието на квалифицирания орган с приложение V към Регламент (ЕО) № 216/2008. Тази система и резултатите от оценяването се документират; както и

(2)

е сключил документирано споразумение с квалифицирания орган, одобрено и от двете страни на подходящо управленско равнище, в което ясно се определят:

(i)

задачите, които трябва да се изпълняват;

(ii)

декларациите, докладите и отчетите, които трябва да се представят;

(iii)

техническите условия, които трябва да се спазват при изпълнението на тези задачи;

(iv)

съответното застрахователно покритие за отговорност;

(v)

защитата на информацията, събирана при изпълнението на тези задачи.

б)

Компетентният орган гарантира, че процесът по вътрешен одит и процесът по управление на риска за безопасността, изисквани съгласно точка ATM/ANS.AR.B.001 буква а), точка 4, обхващат всички задачи, които квалифицираният орган изпълнява от негово име.

ATM/ANS.AR.B.010 Промени в системата за управление

а)

Компетентният орган въвежда система, за да идентифицира промените, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и отговорности по настоящия регламент. Тази система трябва да му позволява да предприема действия според случая, за да гарантира, че системата за управление продължава да бъде подходяща и ефективна.

б)

Компетентният орган актуализира своята система за управление, за да отрази своевременно всяко изменение на настоящия регламент, така че да гарантира ефективно изпълнение.

в)

Компетентният орган уведомява Агенцията за значителни промени, които влияят на способността му да изпълнява своите задачи и отговорности по настоящия регламент.

ATM/ANS.AR.B.015 Водене на документация

а)

Компетентният орган създава система за водене на документация, която осигурява подходящо съхранение, достъп и възможност за надеждно проследяване на:

(1)

документираните политики и процедури на системата за управление;

(2)

обучението, квалификацията и упълномощаването на персонала съгласно изискванията на точка ATM/ANS.AR.B.001, буква а), точка 2;

(3)

възлагането на задачи, което обхваща елементите, изисквани съгласно точка ATM/ANS.AR.B.005, както и подробности за възложените задачи;

(4)

процесите на сертифициране и/или деклариране;

(5)

определянето на доставчици на обслужване на въздушното движение и на метеорологично обслужване, според случая;

(6)

сертифицирането и надзора на доставчици на услуги, които упражняват дейност на територията на държавата членка, но са сертифицирани от компетентния орган на друга държава членка или от Агенцията, както е договорено между тези органи;

(7)

оценката и уведомяването на Агенцията относно AltMOC, предложени от доставчиците на услуги и оценката на AltMOC, използвани от самия компетентен орган;

(8)

съответствието на доставчиците на услуги с приложимите изисквания на настоящия регламент след издаването на сертификата или, когато е приложимо, подаването на декларация, включително докладите от всички одити, обхващащи констатациите, коригиращите действия и датата на приключване на действията и забележките, както и други записи във връзка с безопасността;

(9)

предприети мерки за правоприлагане;

(10)

информация за безопасността, указания по безопасност и последващи мерки;

(11)

използването на разпоредбите за гъвкавост в съответствие с член 14 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б)

Компетентният орган поддържа списък на всички издадени сертификати на доставчици на услуги и получени декларации от такива доставчици.

в)

Всички документи се съхраняват минимум 5 години след изтичане на срока на валидност на сертификата или на оттегляне на декларацията в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните.

ПОДЧАСТ В — НАДЗОР, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ (ATM/ANS.AR.C)

ATM/ANS.AR.C.001 Наблюдение на равнището на безопасност

а)

Компетентните органи редовно следят и оценяват равнището на безопасност на доставчиците на услуги под техен надзор.

б)

Компетентните органи използват резултатите от наблюдението на равнището на безопасност по-специално в рамките на осъществявания от тях надзор, основан на риска.

ATM/ANS.AR.C.005 Сертифициране, деклариране и проверка на съответствието на доставчиците на услуги с изискванията

а)

В рамките на точка ATM/ANS.AR.B.001, буква a), точка 1 компетентният орган установява процес за проверка на:

(1)

спазването от доставчиците на услуги на приложимите изисквания, посочени в приложения III—XIII, и на приложимите условия към сертификата преди издаването му. Сертификатът се издава в съответствие с допълнение 1 към настоящото приложение;

(2)

спазването на всички задължения във връзка с безопасността, посочени в акта за определяне, издаден в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 550/2004;

(3)

продължаващото спазване на изискванията, приложими за доставчиците на услуги, намиращи се под негов надзор;

(4)

изпълнението на целите за безопасност, изискванията за безопасност и други условия по безопасността, определени в декларациите за проверка на системите, включително всички съответни декларации за съответствие или годност за употреба на съставни части на системите, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 552/2004;

(5)

изпълнението на указанията по безопасност, коригиращи действия и мерки за правоприлагане.

б)

Процесът, посочен в буква а), трябва:

(1)

да бъде основан на документирани процедури;

(2)

да е подкрепен с документация, специално предназначена да осигури на съответния персонал насоки за изпълнението на техните задачи, свързани със сертифицирането, надзора и правоприлагането;

(3)

да указва на съответната организация резултатите от дейностите по сертифициране, надзор и правоприлагане;

(4)

да се основава на одити, прегледи и инспекции, извършени от компетентния орган;

(5)

по отношение на сертифицираните доставчици на услуги — да осигурява на компетентния орган доказателства, необходими за обосноваване на по-нататъшни действия, включително мерки, посочени в член 9 от Регламент (ЕО) № 549/2004, член 7, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и членове 10, 25 и 68 от Регламент (ЕО) № 216/2008, когато изискванията не са изпълнени;

(6)

по отношение на доставчици на услуги, подаващи декларации — да осигурява на компетентния орган доказателства, за да предприеме той коригиращи действия, ако е целесъобразно, които могат да включват действия за правоприлагане, включително в съответствие с националното законодателство, когато е уместно.

ATM/ANS.AR.C.010 Надзор

а)

Компетентният орган или квалифицираните органи, действащи от негово име, извършва(т) одити в съответствие с член 5.

б)

Одитите, посочени в буква а), трябва:

(1)

да осигуряват на компетентния орган доказателства за спазването на приложимите изисквания и на мерките за изпълнение;

(2)

да са независими от дейностите по вътрешни одити, предприемани от доставчика на услуги;

(3)

да обхващат цялостните мерки за изпълнение или елементи от тях, както и процеси или услуги;

(4)

да определят дали:

(i)

мерките за изпълнение са в съответствие с приложимите изисквания;

(ii)

предприетите действия са в съответствие с мерките за изпълнение и приложимите изисквания;

(iii)

резултатите от предприетите действия съвпадат с резултатите, очаквани от мерките за изпълнение.

в)

Компетентният орган следи въз основа на доказателствата, с които разполага, за непрекъснатото спазване на приложимите изисквания на настоящия регламент от доставчиците на услуги под негов надзор.

ATM/ANS.AR.C.015 Програма за надзор

а)

Компетентният орган въвежда и актуализира ежегодно програма за надзор, като взема предвид спецификата на доставчиците на услуги, сложността на техните дейности и резултатите от предишни дейности по сертифициране и/или надзор, като тя се основава на оценката на свързаните рискове. Тя включва одити, които:

(1)

обхващат всички области, в които могат да възникнат проблеми за безопасността, като се набляга върху тези области, в които вече са открити такива проблеми;

(2)

обхващат всички доставчици на услуги, които са под надзора на компетентния орган;

(3)

обхващат средствата, прилагани от доставчика на услуги, за да се осигури компетентността на персонала;

(4)

гарантират, че одитите се провеждат по начин, съобразен с нивото на риск, породен от операциите и услугите на доставчика на услуги; както и

(5)

гарантират, че за доставчиците на услуги под надзора на компетентния орган се прилага цикъл на планиране на надзора не по-дълъг от 24 месеца.

Цикълът на планиране на надзора може да бъде съкратен, ако съществуват доказателства за понижаване на равнището на безопасност на доставчика на услуги.

За доставчик на услуги, сертифициран от компетентния орган, цикълът на планиране на надзора може да бъде удължен до максимум 36 месеца, ако компетентният орган е установил, че през предходните 24 месеца:

(i)

доставчикът на услуги е доказал ефективност при разпознаването на заплахи за безопасността на въздухоплаването и управлението на свързаните рискове;

(ii)

доставчикът на услуги докаже постоянно спазване на изискванията за управление на промените съгласно точка ATM/ANS.OR.A.040 и точка ATM/ANS.OR.A.045;

(iii)

не са направени констатации от ниво 1;

(iv)

всички коригиращи действия са изпълнени в приетия или удължен от компетентния орган срок, определен в точка ATM/ANS.AR.C.050.

Ако в допълнение към горепосоченото доставчикът на услуги е въвел ефективна система за непрекъснато докладване на компетентния орган относно равнището на безопасност и спазването на регулаторните разпоредби от доставчика на услугата, която е одобрена от компетентния орган, цикълът на планиране на надзора може да бъде удължен до максимум 48 месеца;

(6)

осигуряват проследяване на изпълнението на коригиращи действия;

(7)

са предмет на консултация със съответните доставчици на услуги и на последващо уведомление;

(8)

указват предвиждания интервал за инспекциите на различните обекти, ако има такива.

б)

Компетентният орган може да реши да промени целите и обхвата на предварително планираните одити, включително документални проверки и допълнителни одити, всякога когато възникне необходимост от това.

в)

Компетентният орган решава кои мерки, елементи, услуги, функции, физически местоположения и дейности следва да бъдат обект на одити в рамките на определен период.

г)

Забележките и констатациите от одита, издадени в съответствие с точка ATM/ANS.AR.C.050, се документират. Констатациите се подкрепят с доказателства, като се посочват приложимите изисквания и мерките за изпълнението им, по отношение на които е проведен одитът.

д)

За одита се изготвя доклад, включващ подробности за констатациите и забележките, който се съобщава на съответния доставчик на услуги.

ATM/ANS.AR.C.020 Издаване на сертификати

а)

Въз основа на процеса, определен в точка ATM/ANS.AR.C.005, буква а), след като получи заявление за издаването на сертификат на доставчика на услуги, компетентният орган проверява съответствието на доставчика на услуги с приложимите изисквания на настоящия регламент.

б)

Компетентният орган може да изиска всякакви одити, инспекции или оценки, които счита за необходими, преди да издаде сертификата.

в)

Сертификатът се издава за неопределен срок. Правата за дейностите, които доставчикът на услуги е одобрен да извършва, се уточняват в приложените към сертификата условия за предоставянето на услуги.

г)

Сертификатът не се издава, ако констатация от ниво 1 остава непроменена. При изключителни обстоятелства констатации от ниво, различно от 1, се оценяват и смекчават по целесъобразност от доставчика на услуги и на компетентния орган се представя за одобрение план за коригиращи действия с цел отстраняване на констатираните несъответствия преди издаването на сертификат.

ATM/ANS.AR.C.025 Промени

а)

При получаване на уведомление за промяна в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.045, компетентният орган се съобразява с точки ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 и ATM/ANS.AR.C.040.

б)

При получаване на уведомление за промяна в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.040, буква а, точка 2, за която се изисква предварително одобрение, компетентният орган:

(1)

проверява съответствието на доставчика на услуги с приложимите изисквания преди да издаде одобрение за промяната;

(2)

предприема незабавни подходящи действия, без да се засягат допълнителните мерки за правоприлагане, когато доставчикът на услуги осъществява промени, за които се изисква предварително одобрение, без да е получил такова от компетентния орган, както е посочено в точка 1.

в)

С оглед да даде възможност на даден доставчик на услуги да въведе промени в своята система за управление и/или система за управление на безопасността, според случая, без предварително одобрение в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.040, буква б), компетентният орган одобрява процедура, която определя обхвата на такива промени и описва начина за уведомяване за тях и за управлението им. В процеса на продължаващ надзор компетентният орган извършва оценка на информацията, предоставена в уведомлението, за да провери дали предприетите действия са в съответствие с одобрените процедури и приложимите изисквания. В случай на несъответствие компетентният орган:

(1)

уведомява доставчика на услуги за несъответствието и изисква допълнителни промени;

(2)

в случай на констатации от ниво 1 и ниво 2 действа съгласно точка ATM/ANS.AR.C.050.

ATM/ANS.AR.C.030 Одобряване на процедури за управление на промени във функционалните системи

а)

Компетентният орган прави преглед на:

(1)

процедурите за управление на промени във функционалните системи или на всички съществени промени в тези процедури, представени от доставчика на услуги в съответствие с точка ATM/ANS.OR.B.010, буква б);

(2)

всякакви отклонения от процедурите, посочени в точка 1, за конкретна промяна, ако са поискани такива от доставчика на услуги в съответствие с точка ATM/ANS.OR.B.010, буква в, точка 1.

б)

Компетентният орган одобрява процедурите, измененията и отклоненията, посочени в буква а), когато е установил, че те са необходими и достатъчни за доставчика на услуги, за да докаже съответствие с точки ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 и ATS.OR.210, според случая.

ATM/ANS.AR.C.035 Решение за разглеждане на съобщена промяна във функционалната система

а)

При получаването на уведомление в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.045, буква а), точка 1 или при получаването на изменена информация в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.045, буква б) компетентният орган взема решение дали да разгледа промяната или не. Компетентният орган изисква от доставчика на услуги необходимата допълнителна информация за вземане на това решение.

б)

Компетентният орган определя необходимостта от разглеждане въз основа на конкретни, обосновани и документирани критерии, които като минимум да гарантират разглеждане на съобщената промяна, ако има значителна вероятност за комбинация на сложни или непознати за доставчика на услугата аргументи и евентуални тежки последствия от промяната.

в)

Когато компетентният орган взема решение относно необходимостта от разглеждане въз основа на други критерии, основани на риска, в допълнение към буква б), тези критерии трябва да бъдат конкретни, обосновани и документирани.

г)

Компетентният орган информира доставчика на услуги за решението си да разгледа съобщената промяна във функционалната система и предоставя при поискване съответната обосновка на доставчика на услуги.

ATM/ANS.AR.C.040 Разглеждане на съобщена промяна във функционалната система

а)

Когато компетентният орган разглежда аргументите за съобщената промяна, той:

(1)

оценява валидността на представените аргументи по отношение на точка ATM/ANS.OR.C.005, буква а), точка 2 или ATS.OR.205, буква а), точка 2;

(2)

координира дейността си с други компетентни органи, всякога когато това е необходимо.

б)

Компетентният орган:

(1)

одобрява аргументите, посочени в буква а), точка 1, евентуално с условия според случая, когато установи, че те са валидни, и информира за това доставчика на услуги, или

(2)

отхвърля аргументите, посочени в буква а), точка 1, и информира със съответна обосновка за това доставчика на аеронавигационно обслужване.

ATM/ANS.AR.C.045 Декларации на доставчиците на полетно-информационно обслужване

а)

След получаване на декларация от доставчик на полетно-информационно обслужване, който има намерение да предоставя такова обслужване, компетентният орган проверява дали декларацията съдържа цялата информация, изисквана съгласно точка ATM/ANS.OR.A.015, и потвърждава получаването на декларацията на този доставчик.

б)

Ако декларацията не съдържа изискваната информация или съдържа информация, която сочи несъответствие с приложимите изисквания, компетентният орган уведомява съответния доставчик на полетно-информационно обслужване за несъответствието и изисква допълнителна информация. Ако е необходимо, компетентният орган извършва одит на доставчика на полетно-информационно обслужване. Ако бъде потвърдено несъответствието, компетентният орган предприема действията, предвидени в точка ATM/ANS.AR.C.050.

в)

Компетентният орган води регистър на декларациите на доставчиците на полетно-информационно обслужване, които са изготвени в съответствие с настоящия регламент.

ATM/ANS.AR.C.050 Констатации, коригиращи действия и мерки за правоприлагане

а)

Компетентният орган въвежда система за анализ на констатациите по отношение на значението им за безопасността и взема решение относно мерки за правоприлагане въз основа на риска за безопасността, породен от несъответствието на доставчика на услуги с изискванията.

б)

При обстоятелства, при които с незабавни подходящи мерки за смекчаване допълнителният риск за безопасността би бил нулев или много малък, компетентният орган може да допусне предоставянето на услуги, за да се гарантира непрекъснатост на обслужването, докато се предприемат коригиращи действия.

в)

Компетентният орган издава констатация от ниво 1, когато открие значително несъответствие с приложимите изисквания съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, както и съгласно регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 и правилата за тяхното прилагане, с процедурите и наръчниците на доставчика на услуги, със сертификата или условията по сертификата, с акта за определяне, ако е приложимо, или със съдържанието на декларация, което поражда значителен риск за безопасността на полетите или другояче поставя под въпрос способността на доставчика на услуги да продължи дейността си.

Констатациите от ниво 1 включват, но не само:

(1)

разгласяване на оперативни процедури и/или предоставяне на услуга по начин, който поражда значителен риск за безопасността на полетите;

(2)

получаване или запазване на валидността на сертификата на доставчика на услуги чрез фалшифициране на представените документни доказателства;

(3)

доказателства за злоупотреба със сертификата на доставчика на услуги или използване на сертификата с цел измама;

(4)

липса на отговорен ръководител.

г)

Компетентният орган издава констатация от ниво 2, когато открие друго несъответствие с приложимите изисквания съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, както и съгласно регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 и правилата за тяхното прилагане, с процедурите и наръчниците на доставчика на услуги, с условията по сертификата или със съдържанието на декларация.

д)

Когато бъде направена констатация в рамките на надзора или с всякакви други средства, компетентният орган съобщава констатацията на доставчика на услуги в писмен вид и изисква коригиращи действия за отстраняване на установените несъответствия, без да се засягат допълнителните действия, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и настоящия регламент, както и съгласно регламенти (ЕО) № 549/2004, (ЕО) № 550/2004, (ЕО) № 551/2004 и (ЕО) № 552/2004 и правилата за тяхното прилагане.

(1)

В случай на констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни и подходящи действия и може, ако е уместно, да ограничи, спре действието или отмени изцяло или частично сертификата, като същевременно гарантира непрекъснатост на предоставяното обслужване, при условие че не се излага на риск безопасността, а в случай с управителния орган на мрежата, компетентният орган информира Комисията. Предприетата мярка зависи от значимостта на констатацията и продължава до успешното предприемане на коригиращи действия от доставчика на услуги.

(2)

В случай на констатации от ниво 2 компетентният орган:

(i)

предоставя на доставчика на услуги период от време за изпълнение на коригиращи действия в рамките на план за действия, съобразен със същността на констатацията;

(ii)

оценява плана за коригиращи действия и за тяхното изпълнение, предложен от доставчика на услуги, и приема тези действия, ако в резултат от оценяването стигне до заключение, че те са достатъчни за справяне с несъответствията.

(3)

В случай на констатации от ниво 2, когато доставчикът на услуги не успее да представи план за коригиращи действия, който да е приемлив за компетентния орган в контекста на констатацията, или когато доставчикът на услуги не извърши коригиращите действия в срока, одобрен или удължен от компетентния орган, нивото на констатацията може да бъде повишено на 1 и се предприемат действията, предвидени в точка 1.

е)

За случаите, в които не се изискват констатации от ниво 1 и 2, компетентният орган може да издава забележки.


(1)  Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26).

(2)  Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 18).

Допълнение 1

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ

[СЕРТИФИКАТ НОМЕР/ИЗДАНИЕ №]

Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 и при условията, посочени по-долу, с настоящото [компетентният орган] сертифицира

[ИМЕ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ]

[АДРЕС НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ]

като доставчик на услуги с правата, посочени в приложените условия за предоставянето на услуги.

УСЛОВИЯ:

Настоящият сертификат се издава, ако са спазени условията и обхватът за предоставяне на услуги и функции, посочени в приложените условия за предоставянето на услуги.

Настоящият сертификат е валиден, докато сертифицираният доставчик на услуги продължава да отговаря на изискванията по Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/373 и на другите приложими разпоредби и, когато е уместно, на процедурите в документацията на доставчика на услуги.

При спазване на горепосочените условия настоящият сертификат остава валиден, освен ако бъде отказан, ограничен, временно прекратен или отнет.

Дата на издаване:

Подпис:

[Компетентен орган]

Формуляр 157 на ЕААБ, издание 1 — страница 1/4

ДОСТАВЧИК НА УСЛУГИ

СЕРТИФИКАТ

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Приложение към сертификат за доставчика на услуги:

[СЕРТИФИКАТ НОМЕР/ИЗДАНИЕ №]

[ИМЕ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ]

получи правата да предоставя услуги/функции със следния обхват:

(ненужните редове се зачеркват)

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Обслужване на въздушното движение (ОВД)  (*4)

Контрол на въздушното движение (КВД)

Обслужване по контрол на района

 

Обслужване по контрол на подхода

 

Обслужване по контрол на летищното движение

 

Полетно-информационно обслужване (FIS)

Летищно полетно-информационно обслужване (AFIS)

 

Полетно-информационно обслужване по маршрута (En-route FIS)

 

Консултативно обслужване

не е приложимо

 

Управление на потоците въздушно движение (УПВД)

УПВД

Предоставяне на местното УПВД

 

Управление на въздушното пространство (УВП)

УВП

Предоставяне на обслужване за местно УВП (тактическо/УВП ниво 3)

 

Условия  (*2)

 

 

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Обслужване на въздушното движение (ОВД) за летателни тестове  (*3)  (*4)

Контрол на въздушното движение (КВД)

Обслужване по контрол на района

 

Обслужване по контрол на подхода

 

Обслужване по контрол на летищното движение

 

Полетно-информационно обслужване (FIS)

Летищно полетно-информационно обслужване (AFIS)

 

Полетно-информационно обслужване по маршрута (En-route FIS)

 

Консултативно обслужване

Не е приложимо

 

Условия  (*2)

 

 

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Комуникационно, навигационно или обзорно обслужване (CNS)

Комуникации (C)

Аеронавигационна подвижна служба (комуникация въздух—земя)

 

Аеронавигационно неподвижно обслужване (комуникация земя—земя)

 

Аеронавигационна подвижна спътникова служба (AMSS)

 

Навигация (N)

Предоставяне на NDB сигнал във въздушното пространство

 

Предоставяне на VOR сигнал във въздушното пространство

 

Предоставяне на DME сигнал във въздушното пространство

 

Предоставяне на ILS сигнал във въздушното пространство

 

Предоставяне на MLS сигнал във въздушното пространство

 

Предоставяне на GNSS сигнал във въздушното пространство

 

Обзор (S)

Предоставяне на данни от първичен обзор (PS)

 

Предоставяне на данни от вторичен обзор (SS)

 

Предоставяне на данни от автоматичен зависим обзор (ADS)

 

Условия  (*2)

 

 

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Аеронавигационно информационно обслужване (АИО)

АИО

Предоставяне на цялото АИО

 

Условия  (*2)

 

 

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Услуги за данни (DAT)

Тип 1

При услуги DAT от тип 1 се разрешава предоставянето на аеронавигационни бази данни в следните формати:

[списък на широко използваните формати за данни]

При услуги DAT от тип 1 не се разрешава предоставянето на аеронавигационни бази данни пряко на крайни ползватели/оператори на въздухоплавателни средства.

 

Тип 2

При услуги DAT от тип 2 се разрешава предоставянето на аеронавигационни бази данни пряко на крайни ползватели/оператори на въздухоплавателни средства за следните бордни приложения/ оборудване, за което е доказана съвместимост:

[Производител] Сертифицирано приложение/оборудване модел [XXX], част № [YYY]

 

Условия  (*2)

 

 

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Метеорологично обслужване (MET)

MET

Метеорологична служба за наблюдение

 

Летищни метеорологични служби

 

Аеронавигационни метеорологични станции

 

Консултативен център за вулканична пепел (КЦВП)

 

Световен център за зонални прогнози (СЦЗП)

 

Консултативен център за тропични циклони (КЦТЦ)

 

Условия  (*2)

 

 

Услуги/функции

Вид услуга/функция

Обхват на услугата/функцията

Ограничения (*1)

Мрежови функции за УВД

Проектиране на ERN

Не е приложимо

 

Ограничени ресурси

Радиочестота

 

Код на транспондера

 

УПВД

Предоставяне на централизирано УПВД

 

Условия  (*2)

 

Дата на издаване:

Подпис: [Компетентен орган]

За държавата членка/ЕААБ

Формуляр 157 на ЕААБ, издание 1 — страница 4/4


(*1)  Предписани от компетентния орган.

(*2)  Когато е необходимо.

(*3)  Ако компетентният орган счита, че е необходимо да се въведат допълнителни изисквания.

(*4)  ОВД обхваща аварийно-оповестителното обслужване.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ

(Част ATM/ANS.OR)

ПОДЧАСТ А — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ (ATM/ANS.OR.A)

ATM/ANS.OR.A.001 Приложно поле

В съответствие с член 6 в настоящото приложение се установяват изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на услуги.

ATM/ANS.OR.A.005 Заявление за сертификат за доставчик на услуги

а)

Заявлението за сертификат за доставчик на услуги или за изменение на съществуващ сертификат се подава във форма и по начин, установени от компетентния орган, като се вземат предвид приложимите изисквания на настоящия регламент.

б)

В съответствие с член 6, за да получи сертификата, доставчикът на услуги трябва да отговаря на::

(1)

изискванията, посочени в член 8б, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008;

(2)

общите изисквания, определени в настоящото приложение;

(3)

специфичните изисквания, посочени в приложения IV—XIII, когато тези изисквания са приложими в контекста на услугите, които доставчикът на услуги предоставя или планира да предоставя.

ATM/ANS.OR.A.010 Заявление за ограничен сертификат

а)

Независимо от буква б), доставчикът на обслужване на въздушното движение, може да подаде заявление за сертификат, ограничен до предоставянето на услуги във въздушното пространство, намиращо се под отговорността на държавата членка, в която е основното му място на дейност или има регистриран офис, ако съществува такъв, когато той предоставя или планира да предоставя услуги само по отношение на една или повече от следните категории:

(1)

въздухоплавателна дейност;

(2)

въздухоплаване с общо предназначение;

(3)

търговски въздушен транспорт, ограничен до въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 10 тона или с по-малко от 20 пътнически седалки;

(4)

търговски въздушен транспорт с по-малко от 10 000 движения годишно, независимо от максималната излетна маса и броя на пътническите седалки; за целите на настоящата разпоредба, „движение“ означава, за дадена година, средния брой на всички излитания и кацания през предходните три години.

б)

Освен това за ограничен сертификат могат да кандидатстват и следните доставчици на аеронавигационно обслужване:

(1)

доставчик на аеронавигационно обслужване, който е различен от доставчик на обслужване на въздушното движение, с брутен годишен оборот 1 000 000 EUR или по-малко от услугите, които предоставя или планира да предоставя;

(2)

доставчик на аеронавигационно обслужване, предоставящ летищно полетно-информационно обслужване, като ползва редовно за това не повече от едно работно място на летище.

в)

Както е определено от компетентния орган, доставчикът на аеронавигационно обслужване, кандидатстващ за ограничен сертификат в съответствие с буква а) или буква б), точка 1, трябва да отговаря, като минимум, на следните изисквания, определени в:

(1)

точка ATM/ANS.OR.B.001 Техническа и оперативна компетентност и способност;

(2)

точка ATM/ANS.OR.B.005 Система за управление;

(3)

точка ATM/ANS.OR.B.020 Изисквания към персонала;

(4)

точка ATM/ANS.OR.A.075 Открито и прозрачно предоставяне на услугите;

(5)

приложения IV, V, VI и VIII, когато тези изисквания са приложими в контекста на услугите, които доставчикът на услуги предоставя или планира да предоставя, в съответствие с член 6.

г)

Както е определено от компетентния орган, доставчикът на аеронавигационно обслужване, кандидатстващ за ограничен сертификат в съответствие с буква б), точка 2, трябва да отговаря като минимум на изискванията, посочени в буква в), точки 1—4, и на специфичните изисквания, посочени в приложение IV.

д)

Кандидатът за ограничен сертификат подава заявление до компетентния орган във формата и по начина, установени от компетентния орган.

ATM/ANS.OR.A.015 Декларация от доставчици на полетно-информационно обслужване

а)

Съгласно член 7 доставчикът на полетно-информационно обслужване може да декларира способността и средствата си за изпълнение на отговорностите, свързани с предоставяното обслужване, ако освен на изискванията, посочени в член 8б, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 216/2008, отговаря и на следните изисквания:

(1)

доставчикът на полетно-информационно обслужване предоставя или планира да предоставя своите услуги, като ползва редовно за това не повече от едно работно място; или

(2)

тези услуги са с временен характер и с продължителност, договорена с компетентния орган, доколкото е необходимо да се гарантира пропорционално осигуряване на безопасност.

б)

Доставчикът на полетно-информационно обслужване, деклариращ своите дейности:

(1)

предоставя на компетентния орган цялата съответна информация, преди да започне работа, във формата и по начина, установени от компетентния орган;

(2)

предоставя на компетентния орган списък на използваните алтернативни средства за съответствие съгласно точка ATM/ANS.OR.A.020;

(3)

поддържа съответствие с приложимите изисквания и с информацията, представена в декларацията;

(4)

уведомява компетентния орган за всички промени в своята декларация или в използваните средства за съответствие чрез подаване на изменена декларация;

(5)

предоставя услугите си съгласно своя оперативен наръчник и спазва всички приложими разпоредби, съдържащи се в него.

в)

Преди да прекрати предоставянето на услугите си, доставчикът на полетно-информационно обслужване, деклариращ своите дейности, уведомява компетентния орган в срок, определен от компетентния орган.

г)

Доставчикът на полетно-информационно обслужване, деклариращ своите дейности, трябва да отговаря на следните изисквания, определени в:

(1)

точка ATM/ANS.OR.A.001 Приложно поле;

(2)

точка ATM/ANS.OR.A.020 Средства за съответствие;

(3)

точка ATM/ANS.OR.A.035 Доказване на съответствие;

(4)

точка ATM/ANS.OR.A.040 Промени — общи разпоредби;

(5)

точка ATM/ANS.OR.A.045 Промени във функционалната система;

(6)

точка ATM/ANS.OR.A.050 Улесняване и сътрудничество;

(7)

точка ATM/ANS.OR.A.055 Констатации и коригиращи действия;

(8)

точка ATM/ANS.OR.A.060 Незабавна реакция на проблем за безопасността;

(9)

точка ATM/ANS.OR.A.065 Докладване на събития;

(10)

точка ATM/ANS.OR.B.001 Техническа и оперативна компетентност и способност;

(11)

точка ATM/ANS.OR.B.005 Система за управление;

(12)

точка ATM/ANS.OR.B.020 Изисквания към персонала;

(13)

точка ATM/ANS.OR.B.035 Оперативни наръчници;

(14)

точка ATM/ANS.OR.D.020 Отговорност и застрахователно покритие;

(15)

Приложение IV.

д)

Доставчикът на полетно-информационно обслужване, деклариращ своите дейности, започва работа едва след като получи потвърждение за получаването на декларацията от компетентния орган.

ATM/ANS.OR.A.020 Средства за съответствие

а)

За установяване на съответствие с изискванията на настоящия регламент доставчикът на услуги може да използва и алтернативни средства за съответствие (AltMOC) на средствата за съответствие (AMC), приети от Агенцията.

б)

Когато доставчикът на услуги желае да използва дадено алтернативно средство за съответствие (AltMOC), той предоставя на компетентния орган пълно описание на въпросното средство, преди да го приложи. Описанието включва всички преработки на наръчници или процедури, които могат да бъдат от значение, както и оценка, доказваща съответствие с изискванията на настоящия регламент.

Доставчикът на услуги може да приложи тези алтернативни средства за съответствие след предварително одобрение от компетентния орган и след получаване на уведомлението, предвидено в точка ATM/ANS.AR.A.015, буква г).

ATM/ANS.OR.A.025 Запазване на валидността на сертификат

а)

Сертификатът на даден доставчик на услуги запазва валидността си, при условие че:

(1)

доставчикът на услуги продължава да отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, включително тези относно улесняването и сътрудничеството за целите на упражняването на правомощията на компетентните органи и тези, отнасящи се до третирането на констатациите, както е определено съответно в точки ATM/ANS.OR.A.050 и ATM/ANS.OR.A.055;

(2)

сертификатът не бъде отказан, временно прекратен или отнет.

б)

След отнемане или отказване сертификатът незабавно се връща на компетентния орган.

ATM/ANS.OR.A.030 Запазване на валидността на декларация на доставчик на полетно-информационно обслужване

Декларацията, направена от доставчик на полетно-информационно обслужване в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.015, запазва валидността си, при условие че:

а)

полетно-информационното обслужване продължава да отговаря на приложимите изисквания на настоящия регламент, включително тези относно улесняването и сътрудничеството за целите на упражняването на правомощията на компетентните органи и тези, отнасящи се до третирането на констатациите, както е определено съответно в точки ATM/ANS.OR.A.050 и ATM/ANS.OR.A.055;

б)

декларацията не бъде оттеглена от доставчика на това обслужване или заличена от регистъра от компетентния орган.

ATM/ANS.OR.A.035 Доказване на съответствие

По искане на компетентния орган доставчикът на услуги представя всички значими доказателства за съответствие с приложимите изисквания на настоящия регламент.

ATM/ANS.OR.A.040 Промени — общи разпоредби

а)

Уведомяването за и управлението на:

(1)

промяна във функционалната система или промяна, която засяга функционалната система, се извършва в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.045;

(2)

промяна в предоставянето на услуга, в системата за управление на доставчика на услуги и/или в неговата система за управление на безопасността, която промяна не засяга функционалната система, се извършва в съответствие с буква б).

б)

За всяка промяна, посочена в буква а), точка 2, се изисква предварително одобрение преди нейното извършване, освен ако такава промяна е съобщена и управлявана в съответствие с процедура, одобрена от компетентния орган, както е посочено в точка ATM/ANS.AR.C.025, буква в).

ATM/ANS.OR.A.045 Промени във функционалната система

а)

Доставчик на услуги, който планира промяна в своята функционална система:

(1)

уведомява компетентния орган за промяната;

(2)

предоставя на компетентния орган, при поискване, всякаква допълнителна информация, която да позволи на компетентния орган да реши дали да разгледа аргументите за промяната;

(3)

информира другите доставчици на услуги и, ако е възможно, засегнатите от планираната промяна авиационни предприятия.

б)

След като уведоми за промяната, доставчикът на услуги информира компетентния орган за всяко съществено изменение на информацията, предоставена в съответствие с буква а), точки 1 и 2, и съответните доставчици на услуги и авиационни предприятия за всяко съществено изменение на информацията, предоставена в съответствие с буква а), точка 3.

в)

Доставчикът на услуги допуска прилагането само на тези части от промяната, за които са завършени дейностите, изисквани съгласно процедурите, посочени в точка ATM/ANS.OR.B.010.

г)

Ако промяната подлежи на разглеждане от компетентния орган в съответствие с точка ATM/ANS.AR.C.035, доставчикът на услуги допуска прилагането само на тези части от промяната, аргументите за които са одобрени от компетентния орган.

д)

Когато дадена промяна засяга други доставчици на услуги и/или авиационни предприятия, посочени в буква а), точка 3, доставчикът на услуги и другите доставчици на услуги съгласувано определят:

(1)

зависимостите помежду си и, когато е възможно, със засегнатите авиационни предприятия;

(2)

допусканията и ограниченията на риска, които се отнасят до повече от един доставчик на услуги или авиационни предприятия.

е)

Доставчиците на услуги, засегнати от допусканията и ограниченията на риска, посочени в буква д), точка 2, използват в аргументите си за промяната само допусканията и ограниченията на риска, които са договорени и съгласувани помежду им и, когато е възможно, с авиационните предприятия.

ATM/ANS.OR.A.050 Улесняване и сътрудничество

Доставчикът на услуги улеснява извършването на инспекции и одити от компетентния орган или от квалифициран орган, действащ от негово име, и оказва необходимото сътрудничество за ефикасното и ефективно упражняване на правомощията на компетентните органи, посочени в член 5.

ATM/ANS.OR.A.055 Констатации и коригиращи действия

След като получи уведомление за констатациите от компетентния орган, доставчикът на услуги:

а)

установява първопричината за несъответствието;

б)

изготвя план за коригиращи действия, който да бъде одобрен от компетентния орган;

в)

доказва изпълнението на коригиращите действия по удовлетворителен за компетентния орган начин в срока, договорен с този орган, както е посочено в точка ATM/ANS.AR.C.050, буква д).

ATM/ANS.OR.A.060 Незабавна реакция на проблем за безопасността

Доставчикът на услуги изпълнява всички мерки за безопасност, включително указания по безопасност, предписани от компетентния орган в съответствие с точка ATM/ANS.AR.A.025, буква в).

ATM/ANS.OR.A.065 Докладване на събития

а)

Доставчикът на услуги докладва на компетентния орган и на всяка друга организация, определена от държавата членка, в която доставчикът на услуги предоставя услугите си, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, определени в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1) и Регламент (ЕС) № 376/2014.

б)

Без да се засяга разпоредбата по буква a), доставчикът на услуги докладва на компетентния орган и на организацията, отговорна за проектирането на системата и нейните съставни части, ако тя е различна от доставчика на услуги, всяка неизправност, технически дефект, превишаване на техническите ограничения, събитие или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или може да е застрашило безопасността на услугите, без да е довело до произшествие или сериозен инцидент.

в)

Без да се засягат разпоредбите на регламенти (ЕС) № 996/2010 и (ЕС) № 376/2014, посочените в букви а) и б) доклади се изготвят във форма и по начин, определени от компетентния орган, и съдържат цялата известна на доставчика на услуги информация относно събитието.

г)

Докладите се изготвят възможно най-бързо и във всички случаи в срок до 72 часа, след като доставчикът на услуги установи подробностите за събитието, за което се отнася докладът, освен ако извънредни обстоятелства попречат за това.

д)

Без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 376/2014, доставчикът на услуги изготвя, когато е уместно, последващ доклад с подробности за действията, които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага след като определи тези действия. Този доклад се изготвя във форма и по начин, определени от компетентния орган.

ATM/ANS.OR.A.070 Планове за действие при извънредни ситуации

Доставчикът на услуги изготвя планове за действие при извънредни ситуации за всички предоставяни от него услуги в случай на събития, водещи до значително влошаване или прекъсване на операциите му.

ATM/ANS.OR.A.075 Открито и прозрачно предоставяне на услугите

а)

Доставчикът на услуги предоставя услугите си по открит и прозрачен начин. Той публикува условията за достъп до услугите си и промените в него и установява процес на консултации с ползвателите на услугите си — редовно или при необходимост за конкретни промени в предоставянето на услуги, индивидуално или колективно.

б)

Доставчикът на услуги не разграничава по националност или по друга характеристика на ползвател или група от ползватели на неговите услуги по начин, който е в противоречие със законодателството на Съюза.

ПОДЧАСТ Б — УПРАВЛЕНИЕ (ATM/ANS.OR.B)

ATM/ANS.OR.B.001 Техническа и оперативна компетентност и способност

Доставчикът на услуги гарантира, че е в състояние да предоставя своите услуги по безопасен, ефикасен, непрекъснат и устойчив начин, съответстващ на всяко предвиждано равнище на общо търсене за дадено въздушно пространство. За тази цел той поддържа адекватен технически и оперативен капацитет и експертиза.

ATM/ANS.OR.B.005 Система за управление

а)

Доставчикът на услуги въвежда и поддържа система за управление, която включва:

(1)

ясно определени области на отговорност и отчетност в организацията му, включително пряка отговорност на отговорния ръководител;

(2)

описание на общите виждания и принципи на доставчика на услуги по отношение на безопасността, качеството и сигурността на неговите услуги, представляващо като цяло политика и подписано от отговорния ръководител;

(3)

начините за проверка на равнището на организацията на доставчика на услуги в контекста на заложените в системата за управление показатели и цели за ефективност;

(4)

процес за установяване на промени в организацията на доставчика на услуги и контекста, в който той извършва дейност, които могат да повлияят върху установени процеси, процедури и услуги, и за изменение при необходимост на системата за управление и/или функционалната система с оглед на адаптиране към тези промени;

(5)

процес за преглед на системата за управление, установяване на причините за функциониране на системата за управление под равнището на установените стандарти, определяне на последиците от такова функциониране и отстраняване или намаляване на тези причини;

(6)

процес за гарантиране, че персоналът на доставчика на услуги е обучен и компетентен да изпълнява задълженията си по безопасен, ефективен, непрекъснат и устойчив начин. В този контекст доставчикът на услуги установява политики за наемане и обучение на своя персонал;

(7)

официален начин за комуникация, който гарантира, че всички служители на доставчика на услуги са напълно запознати със системата за управление, който позволява предаване на критична информация и дава възможност да се обясни защо са предприети конкретни действия и защо се въвеждат или променят процедури.

б)

Доставчикът на услуги документира всички основни процеси на системата за управление, включително процес за осъзнаване от персонала на неговите отговорности, и процедурата за изменение на тези процеси.

в)

Доставчикът на услуги въвежда функция за наблюдение на съответствието на организацията му с приложимите изисквания и на адекватността на процедурите. Наблюдението на съответствието включва система за подаване към отговорния служител на обратна информация по констатациите, за да се осигури ефективното изпълнение на необходимите коригиращи действия.

г)

Доставчикът на услуги наблюдава поведението на своята функционална система и, при установени незадоволителни резултати, идентифицира и отстранява причините за тях или намалява въздействието на незадоволителните резултати, след като установи последиците от тях.

д)

Системата за управление трябва да съответства на големината на доставчика на услуги и на сложността на неговите дейности, като се вземат предвид опасностите и свързаните рискове, присъщи на тези дейности.

е)

В рамките на своята система за управление доставчикът на услуги установява официални форми на взаимодействие със съответните доставчици на услуги и авиационни предприятия с оглед да:

(1)

гарантира, че опасностите за безопасността на въздухоплаването вследствие на неговите дейности са установени и оценени, а свързаните рискове се управляват и намаляват, ако е необходимо;

(2)

гарантира, че предоставя услугите си в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

ж)

В случай че доставчикът на услуги притежава и сертификат за летищен оператор, той гарантира, че системата за управление обхваща всички дейности в обхвата на неговите сертификати.

ATM/ANS.OR.B.010 Процедури за управление на промените

а)

Доставчикът на услуги използва процедури за управление, оценка и, ако е необходимо, намаляване на въздействието на промените върху своите функционални системи в съответствие с точки ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 и ATS.OR.210, според случая.

б)

Процедурите, посочени в буква а), или всички съществени изменения на тези процедури:

(1)

се представят от доставчика на услуги на компетентния орган за одобрение;

(2)

не се използват, докато не бъдат одобрени от компетентния орган.

в)

Когато одобрените процедури, посочени в буква б), не са подходящи за специфична промяна, доставчикът на услуги:

(1)

отправя искане към компетентния орган по изключение да се отклони от одобрените процедури;

(2)

предоставя на компетентния орган подробности за отклонението и обосновка за него;

(3)

не използва отклонението преди то да бъде одобрено от компетентния орган.

ATM/ANS.OR.B.015 Договорени дейности

а)

Договорените дейности включват всички дейности в обхвата на дейността на доставчика на услуги съгласно условията на сертификата, които се изпълняват от други организации, като те самите са сертифицирани да изпълняват такава дейност или, ако не са сертифицирани, работят под надзора на доставчика на услуги. Доставчикът на услуги гарантира, че когато договаря с външни организации или ги наема за каквато и да било част от своите дейности, договорената или възложената дейност, система или съставен елемент са в съответствие с приложимите изисквания.

б)

Когато доставчик на услуги възложи с договор част от своята дейност на организация, която не е сертифицирана съгласно настоящия регламент да извършва такава дейност, той гарантира, че организацията изпълнител работи под негов надзор. Доставчикът на услуги гарантира, че компетентният орган има достъп до организацията изпълнител, за да определи продължаващо съответствие с приложимите изисквания.

ATM/ANS.OR.B.020 Изисквания за персонала

a)

Доставчикът на услуги определя отговорен ръководител, който има правомощие да гарантира, че всички дейности могат да бъдат финансирани и извършвани в съответствие с приложимите изисквания. Отговорният ръководител отговаря за установяване и поддържане на ефективна система за управление.

б)

Доставчикът на услуги определя правомощията, задълженията и отговорностите на назначените длъжностни лица, по-специално на ръководния персонал, отговарящи за функции във връзка с безопасността, качеството, сигурността, финансите и човешките ресурси, според случая.

ATM/ANS.OR.B.025 Изисквания за съоръженията

Доставчикът на услуги гарантира, че са налице адекватни и подходящи съоръжения за извършване и управление на всички задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания.

ATM/ANS.OR.B.030 Водене на документация

а)

Доставчикът на услуги създава система за водене на документация, която осигурява подходящо съхранение на документацията и надеждно проследяване на всички негови дейности, като обхваща по-специално всички елементи, посочени в точка ATM/ANS.OR.B.005.

б)

Форматът и срокът на съхранение на документацията, посочена в буква а), се определят в процедурите на системата за управление на доставчика на услуги.

в)

Документите се съхраняват по начин, който гарантира защита от повреда, промяна и кражба.

ATM/ANS.OR.B.035 Оперативни наръчници

а)

Доставчикът на услуги предоставя и поддържа актуализирани оперативни наръчници относно извършването на своите услуги, които да се използват от оперативния персонал и съдържат указания за него.

б)

Той гарантира, че:

(1)

оперативните наръчници съдържат инструкциите и информацията, необходими на оперативния персонал за изпълнение на неговите задължения;

(2)

персоналът има достъп до съответните части от оперативните наръчници;

(3)

оперативният персонал е информиран за отнасящи се до неговите задължения изменения в оперативния наръчник по начин, който позволява прилагането им след тяхното влизане в сила.

ПОДЧАСТ В — СПЕЦИФИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОВД (ATM/ANS.OR.C)

ATM/ANS.OR.C.001 Приложно поле

В настоящата подчаст се определят изискванията, на които трябва да отговаря доставчикът на услуги, различен от доставчика на обслужване на въздушното движение, в допълнение към изискванията, посочени в подчасти А и Б.

ATM/ANS.OR.C.005 Оценка на поддържането на безопасността и осигуряване на безопасността при промени във функционалната система

а)

За всяка промяна, за която е уведомил в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.045, буква а), точка 1, доставчикът на услуги, различен от доставчика на обслужване на въздушното движение:

(1)

гарантира, че е извършена оценка по отношение на поддържането на безопасността за целия обхват на промяната, който включва:

(i)

оборудването, процедурите и човешките елементи, които се променят;

(ii)

интерфейсите и взаимодействията между променяните елементи и останалата част на функционалната система;

(iii)

интерфейсите и взаимодействието между променяните елементи и контекста, в който е предвидено да функционират;

(iv)

жизнения цикъл на промяната от определянето до нормалното функциониране, включително прехода за въвеждане;

(v)

планирани влошени работни режими;

(2)

предоставя достатъчно убедителна гаранция чрез пълни, документирани и валидни аргументи, че услугата ще функционира и ще продължи да функционира само както е определено в посочения контекст.

б)

Доставчикът на услуги, различен от доставчик на обслужване на въздушното движение, гарантира, че посочената в буква а) оценка на промяната по отношение на поддържането на безопасността, включва:

(1)

проверка, че:

(i)

оценката съответства на обхвата на промяната, определен в буква а), точка 1;

(ii)

услугата функционира само както е определено в посочения контекст;

(iii)

начинът на функциониране на услугата е в съответствие със и не противоречи на приложимите изисквания на настоящия регламент спрямо услугите, предоставяни от променената функционална система; както и

(2)

спецификация на критериите за наблюдение, които са необходими, за да се докаже, че услугата, предоставяна от променената функционална система, ще продължи да функционира само както е определено в посочения контекст.

ПОДЧАСТ Г — СПЕЦИФИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И НА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОЦИТЕ ВЪЗДУШНО ДВИЖЕНИЕ, И ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА МРЕЖАТА (ATM/ANS.OR.D)

ATM/ANS.OR.D.001 Приложно поле

В настоящата подчаст се определят изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на аеронавигационно обслужване (АНО) и на услуги по управлението на потоците въздушно движение (УПВД), както и управителният орган на мрежата, в допълнение към изискванията, посочени в подчасти A, Б и В.

ATM/ANS.OR.D.005 Бизнесплан, годишен план и план за ефективност

а)   Бизнесплан

(1)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение изготвят бизнесплан, обхващащ период от минимум пет години. Този бизнесплан:

(i)

определя общите цели и задачи на доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управлението на потоците въздушно движение, както и тяхната стратегия за постигането им съгласувано с общ по-дългосрочен план на тези доставчици и със съответните изисквания на законодателството на Съюза за развитието на инфраструктурни или други технологии;

(ii)

съдържа цели за ефективност по отношение на безопасността, капацитета, околната среда и ефективността на разходите, според случая, в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията (2).

(2)

Информацията, посочена в подточки i) и ii) от точка 1, трябва да бъде в съответствие с плана за ефективност, посочен в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004, а по отношение на данните за безопасността — да е в съответствие с националната програма за безопасност, посочена в Стандарт 3.1.1 от приложение 19 към Чикагската конвенция, първо издание, юли 2013 г.

(3)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение предоставят обосновки по отношение на безопасността и икономически обосновки за големи инвестиционни проекти, включващи, когато е уместно, прогнозираното въздействие върху съответните цели за ефективност, посочени в точка 1, подточка ii), и набелязват инвестициите, които произтичат от правните изисквания, свързани с изпълнението на Програмата за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (SESAR).

б)   Годишен план

(1)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение изготвят годишен план за предстоящата година, в който се доуточняват характеристиките на бизнесплана и се описват промените в него в сравнение с предишния план.

(2)

Годишният план включва следните предвиждания за равнището и качеството на обслужването, като например очакваното равнище на капацитета, безопасността, околната среда и ефективността на разходите:

(i)

информация за въвеждането на нова инфраструктура или за друго развитие и изявление как то ще допринесе за повишаване на ефективността на работа на доставчика на аеронавигационно обслужване или на услуги по управление на потоците въздушно движение, включително за равнището и качеството на обслужването;

(ii)

показатели за ефективност, които може да са приложими според случая и са съвместими с плана за ефективност, посочен в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004, спрямо който равнището и качеството на обслужване могат да бъдат надлежно оценявани;

(iii)

информация за мерките, предвидени за намаляване на рисковете за безопасността, идентифицирани от доставчика на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, включително показатели за наблюдаване на риска за безопасността и, ако е необходимо, прогнозираните разходи по мерките за намаляване на рисковете;

(iv)

очакваното от доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение финансово състояние в краткосрочен план, както и всякакви промени в бизнесплана или въздействия върху него.

в)   Част на плановете, отнасяща се за ефективността

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение предоставят съдържанието на отнасящата се за ефективността част на своите бизнеспланове и годишни планове на разположение на Комисията по нейно искане при условията, определени от компетентния орган в съответствие с националното законодателство.

ATM/ANS.OR.D.010 Управление на сигурността

а)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, както и управителният орган на мрежата, изграждат като неразделна част от своята система за управление, изисквана съгласно точка ATM/ANS.OR.B.005, система за управление на сигурността, за да гарантират:

(1)

сигурността на своите съоръжения и персонал, така че да предотвратят незаконно вмешателство при предоставянето на услуги;

(2)

сигурността на оперативните данни, които те получават, генерират или използват по друг начин, така че достъпът до тези данни да бъде ограничен — само за оправомощени лица.

б)

В системата за управление на сигурността се определят:

(1)

процедурите, свързани с оценяване и намаляване на риска за сигурността, наблюдението и повишаването на сигурността, прегледите на сигурността и разпространяването на изводите от тези прегледи;

(2)

средствата за откриване на пробиви в сигурността и алармиране на персонала с подходящи предупреждения относно сигурността;

(3)

средствата за контролиране на последиците от нарушенията на сигурността и за определяне на коригиращи действия и процедури за намаляване на риска, за да се предотврати повторно възникване.

в)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, както и управителният орган на мрежата, гарантират, че техният персонал е проучен за надеждност, ако е необходимо, и координират със съответните граждански и военни органи гарантирането на безопасността на своите съоръжения, персонал и данни.

г)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, както и управителният орган на мрежата предприемат необходимите мерки, за да защитят своите системи, използвани съставни части и данни, както и да предотвратят излагането на мрежата на риск от заплахи за информационната и кибернетичната сигурност, които могат да причинят незаконно вмешателство при предоставянето на услугите им.

ATM/ANS.OR.D.015 Финансова стабилност — икономически и финансов капацитет

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение трябва да бъдат в състояние да изпълняват своите финансови задължения, като например покриване на постоянните и променливите експлоатационни разходи или на разходите за капиталови инвестиции. Те използват подходяща система за отчитане на разходите. Те демонстрират своите възможности чрез годишния план, посочен в точка ATM/ANS.OR.D.005, буква б), както и чрез счетоводни баланси и отчети, приложими съгласно правния им статут, и редовно са подлагани на независим финансов одит.

ATM/ANS.OR.D.020 Отговорност и застрахователно покритие

а)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, както и управителният орган на мрежата трябва да разполагат с механизми за покриване на отговорностите, свързани с изпълнението на техните задачи, в съответствие с приложимото законодателство.

б)

За осигуряване на покритието се използва подходящ метод с оглед на евентуалните загуби и щети, като се взема предвид правният статут на съответните доставчици и на управителния орган на мрежата, както и равнището на предлаганото на пазара застрахователно покритие.

в)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, както и управителният орган на мрежата, които ползват услугите на друг доставчик на услуги, гарантират, че в сключените за целта споразумения е посочено разпределението на отговорността между тях.

ATM/ANS.OR.D.025 Изисквания за докладване

а)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение представят годишен доклад за дейностите си пред компетентния орган.

б)

Годишният доклад на доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение обхваща финансовите им резултати, без да се засяга член 12 от Регламент (ЕО) № 550/2004, както и оперативната им ефективност и всички други значими дейности и разработки, по-специално в областта на безопасността.

в)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 677/2011 управителният орган на мрежата представя на Комисията и на Агенцията годишен доклад за своите дейности. Този доклад обхваща неговата оперативна ефективност, както и съществени дейности и разработки, по-специално в сферата на безопасността.

г)

Годишните доклади, посочени в букви а) и в), включват като минимум:

(1)

оценка на равнището на ефективност на предоставените услуги;

(2)

за доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение — техните резултати спрямо целите за ефективност, определени в бизнесплана, посочен в точка ATM/ANS.OR.D.005, буква а), сравнявайки действителната ефективност със заложената в годишния план, като се използват показателите за ефективност, установени в годишния план;

(3)

за управителния орган на мрежата — неговите резултати спрямо целите за ефективност, определени в стратегическия план за мрежата, посочен в член 2, параграф 24 от Регламент (ЕС) № 677/2011, сравнявайки действителната ефективност със заложената в плана за управление на мрежата, посочен в член 2, параграф 23 от същия регламент, като се използват показателите за ефективност, установени в плана за управление на мрежата;

(4)

обяснение на разликите спрямо съответните цели и задачи и посочване на необходимите мерки за отстраняване на евентуални несъответствия между плановете и действителните резултати през референтния период, посочен в член 11 от Регламент (ЕО) № 549/2004;

(5)

развитие в областта на операциите и инфраструктурата;

(6)

финансовите резултати, в случай че те не са публикувани отделно в съответствие с член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 550/2004;

(7)

информация относно официалния процес на консултации с ползвателите на услугите;

(8)

информация относно политиката за човешките ресурси.

д)

Доставчиците на аеронавигационно обслужване и на услуги по управление на потоците въздушно движение, както и управителният орган на мрежата, предоставят своите годишни доклади на Комисията и Агенцията по тяхно искане. Те също така правят докладите обществено достояние при условията, определени от компетентния орган в съответствие със законодателството на Съюза и националното законодателство.


(1)  Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ L 295, 12.11.2010 г, стр. 35).

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

(Част ATS)

ПОДЧАСТ А — ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (ATS.OR)

РАЗДЕЛ 1 — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ATS.OR.100 Собственост

а)

Доставчиците на обслужване на въздушното движение уведомяват компетентните органи за:

(1)

своя правен статут, структура на собствеността и всички разпоредби, които оказват значително влияние върху контрола на активите им;

(2)

всички връзки с организации, които не участват в процеса на предоставяне на аеронавигационно обслужване, включително търговски дейности, в които участват директно или чрез свързани с тях предприятия, с дял повече от 1 % от техния очакван годишен доход; освен това те уведомяват за всяка промяна на всеки акционерен дял, който представлява 10 % или повече от техния общ акционерен капитал.

б)

Доставчиците на обслужване на въздушното движение вземат всички необходими мерки за предотвратяване на конфликт на интереси, който може да компрометира безпристрастното и обективно предоставяне на техните услуги.

ATS.OR.105 Открито и прозрачно предоставяне на услугите

В допълнение към точка ATM/ANS.OR.A.075 от приложение III, доставчиците на обслужване на въздушното движение, в съответствие с приложимото законодателство на Съюза и националното законодателство, не предприемат действия, целящи или водещи до възпрепятстване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията, нито предприемат действия, водещи до злоупотреба с господстващо положение.

РАЗДЕЛ 2 — БЕЗОПАСНОСТ НА УСЛУГИТЕ

ATS.OR.200 Система за управление на безопасността

Доставчикът на обслужване на въздушното движение въвежда система за управление на безопасността (СУБ), която може да бъде неразделна част от системата за управление, изисквана съгласно точка ATM/ANS.OR.B.005, и включва следните съставни елементи:

(1)

Политика и цели за безопасност

(i)

Ангажимент и отговорност на ръководството по отношение на безопасността, което следва да бъде включено в политиката за безопасност;

(ii)

отговорности по отношение на създаването и поддържането на СУБ и на оправомощения орган за вземане на решения по отношение на безопасността;

(iii)

назначаване на отговорник по безопасността, който е отговорен за създаването и поддържането на ефективна СУБ;

(iv)

координация на планирането на ответни действия при извънредни ситуации с други доставчици на услуги и с авиационни предприятия, които взаимодействат с доставчика на ОВД по време на предоставянето на неговите услуги;

(v)

документация на СУБ, в която са описани всички елементи на СУБ, свързаните процеси на СУБ и резултатите от СУБ.

(2)

Управление на риска за безопасността

(i)

Процес за установяване на опасностите, свързани с неговите услуги, който се основава на комбинация от реактивни, проактивни и прогностични методи на събиране на данни за безопасността;

(ii)

процес, който осигурява анализ, оценка и контрол на рисковете за безопасността, свързани с установените опасности;

(iii)

процес за гарантиране, че приносът му към риска от произшествия с въздухоплавателни средства е сведен до минимум, доколкото това е разумно осъществимо.

(3)

Осигуряване на безопасност

(i)

Наблюдение и измерване на ефективността на безопасността означава проверка на равнището на безопасност на организацията и потвърждаване на ефективността на контрола на рисковете за безопасността;

(ii)

процес за установяване на промените, които могат да повлияят на равнището на риска за безопасността, свързан с неговите услуги, и да се установяват и управляват рисковете за безопасността, които могат да възникнат от тези промени;

(iii)

процес за наблюдение и оценяване на ефективността на СУБ, за да се даде възможност за непрекъснато подобряване на цялостната ефективност на СУБ.

(4)

Популяризиране на безопасността

(i)

Програма за обучение, която да гарантира, че персоналът е обучен и компетентен да изпълнява своите задължения по СУБ;

(ii)

съобщаване на информация във връзка с безопасността, която да гарантира, че персоналът е запознат с въвеждането на СУБ.

ATS.OR.205 Оценка и осигуряване на безопасност при промени във функционалната система

а)

За всяка промяна, за която е уведомил в съответствие с точка ATM/ANS.OR.A.045, буква а), точка 1, доставчикът на обслужване на въздушното движение:

(1)

гарантира, че е извършена оценка по отношение на безопасността за целия обхват на промяната, който включва:

(i)

оборудването, процедурите и човешките елементи, които се променят;

(ii)

интерфейсите и взаимодействията между променяните елементи и останалата част на функционалната система;

(iii)

интерфейсите и взаимодействието между променяните елементи и контекста, в който е предвидено да функционират;

(iv)

жизнения цикъл на промяната от определянето до нормалното функциониране, включително прехода за въвеждане;

(v)

планирани влошени режими на работа на функционалната система; както и

(2)

предоставя достатъчно убедителна гаранция чрез пълни, документирани и валидни аргументи, че критериите за безопасност, установени чрез прилагането на точка ATS.OR.210, са валидни, ще бъдат изпълнени и ще продължават да бъдат спазвани.

б)

Доставчикът на обслужване на въздушното движение гарантира, че посочената в буква а) оценка на промяната по отношение на безопасността, включва:

(1)

установяването на опасностите;

(2)

определянето и обосновката на критериите за безопасност, приложими за промяната в съответствие с точка ATS.OR.210;

(3)

анализа на риска за ефекти, свързани с промяната;

(4)

оценката на риска и, ако е необходимо, намаляване на риска вследствие на промяната, така че тя да отговаря на приложимите критерии за безопасност;

(5)

проверката, че:

(i)

оценката съответства на обхвата на промяната, определен в буква а), точка 1;

(ii)

промяната отговаря на критериите за безопасност;

(6)

спецификацията на критериите за наблюдение, които са необходими, за да се докаже, че услугата, предоставяна от променената функционална система, ще продължи да отговаря на критериите за безопасност.

ATS.OR.210 Критерии за безопасност

а)

Доставчикът на обслужване на въздушното движение определя приемливостта на дадена промяна във функционална система от гледна точка на безопасността въз основа на анализ на рисковете, свързани с въвеждането на промяната, диференцирана в зависимост от вида на операциите и типовете заинтересовани страни, според случая.

б)

Приемливостта на дадена промяна от гледна точка на безопасността се оценява чрез специфични и проверими критерии за безопасност, като всеки критерий се изразява по отношение на определено, количествено равнище на риска за безопасността или друга мярка, която се отнася до риск за безопасността.

в)

Доставчикът на обслужване на въздушното движение гарантира, че критериите за безопасност:

(1)

са обосновани за конкретната промяна, като се отчита видът на промяната;

(2)

когато са изпълнени, предвиждат, че след промяната функционалната система ще бъде също толкова безопасна, колкото преди това, или доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя аргументи, потвърждаващи, че:

(i)

всяко временно намаляване на безопасността ще бъде компенсирано от бъдещи подобрения на безопасността; или

(ii)

всяко трайно намаляване на безопасността е с други благоприятни последици;

(3)

взети заедно, гарантират, че промяната не поражда неприемлив риск за безопасността на обслужването;

(4)

спомагат за подобряването на безопасността, винаги когато това е разумно осъществимо.

ATS.OR.215 Изисквания за лицензиране и медицинско освидетелстване на ръководителите на полети

Доставчикът на обслужване на въздушното движение гарантира, че ръководителите на полети са надлежно лицензирани и притежават валидно медицинско свидетелство, в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/340.

РАЗДЕЛ 3 — СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР, ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ ПО КОНТРОЛ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

ATS.OR.300 Приложно поле

В настоящия раздел се определят изискванията, на които трябва да отговаря доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение по отношение на човешкия фактор, за да:

а)

се предотврати и намали рискът обслужването по контрол на въздушното движение да се предоставя от ръководители на полети след неразрешена употреба на психоактивни вещества;

б)

се предотвратят и смекчат отрицателните последици от стреса на ръководителите на полети, за да се гарантира безопасността на въздушното движение;

в)

се предотвратят и смекчат отрицателните последици от умората на ръководителите на полети, за да се гарантира безопасността на въздушното движение.

ATS.OR.305 Отговорности на доставчиците на обслужване по контрол на въздушното движение по отношение на неразрешената употреба на психоактивни вещества от страна на ръководителите на полети

а)

Доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение разработва и прилага политика със съответни процедури, за да гарантира, че неразрешената употреба на психоактивни вещества не засяга предоставянето на обслужване по контрол на въздушното движение.

б)

Без да се засягат разпоредбите, предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), както и съгласно приложимото национално законодателство за вземане на проби на физическите лица, доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение разработва и прилага обективна, прозрачна и недискриминационна процедура за откриване на случаи на неразрешена употреба на психоактивни вещества от ръководители на полети. За тази процедура се вземат предвид разпоредбите съгласно точка ATCO.A.015 от Регламент (ЕС) 2015/340.

в)

Процедурата, посочена в буква б), се одобрява от компетентния орган.

ATS.OR.310 Стрес

В съответствие с точка ATS.OR.200 доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение:

а)

разработва и поддържа политика за управление на стреса на ръководители на полети, включително изпълнението на програма за управление на стреса при критични инциденти;

б)

осигурява на ръководителите на полети образователни и информационни програми относно превенцията на стреса, включително стрес при критични инциденти, допълващи обучението относно човешкия фактор, предоставяно в съответствие с раздели 3 и 4 от подчаст Г от приложение I към Регламент (ЕС) 2015/340.

ATS.OR.315 Умора

В съответствие с точка ATS.OR.200 доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение:

а)

разработва и поддържа политика за управление на умората на ръководители на полети;

б)

осигурява на ръководителите на полети информационни програми относно превенцията на умората, допълващи обучението относно човешкия фактор, предоставяно в съответствие с раздели 3 и 4 от подчаст Г от приложение I към Регламент (ЕС) 2015/340.

ATS.OR.320 Система(и) за работа на смени на ръководителите на полети

а)

Доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение разработва, прилага и наблюдава система за работа на смени, за да управлява рисковете от професионална умора на ръководителите на полети чрез безопасно редуване на периодите на дежурство и почивка. В рамките на системата за работа на смени доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение определя следните елементи:

(1)

максимален брой последователни работни дни с дежурство;

(2)

максимално времетраене на периода на дежурство в часове;

(3)

максимално времетраене на предоставянето на обслужване по контрол на въздушното движение без паузи;

(4)

съотношение между периодите на дежурство и паузите при предоставянето на обслужване по контрол на въздушното движение;

(5)

минимални периоди на почивка;

(6)

максимален брой на последователните периоди на дежурство, включващи нощно време, ако е приложимо, в зависимост от работното време на съответния орган за контрол на въздушното движение;

(7)

минимален период на почивка след период на дежурство, включващ нощно време;

(8)

минимален брой на периодите на почивка в рамките на един цикъл на работа на смени.

б)

Доставчикът на обслужване по контрол на въздушното движение се допитва до ръководителите на полети, които ще подлежат на действието на системата за работа на смени, или до техни представители, когато е приложимо, по време на нейното разработване и прилагане, за да установят и намалят рисковете от умора, която може да се дължи на самата система за работа на смени.

ПОДЧАСТ Б — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ (ATS.TR)

РАЗДЕЛ 1 — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

ATS.TR.100 Работни методи и оперативни процедури за доставчиците на обслужване на въздушното движение

а)

Доставчикът на обслужване на въздушното движение трябва да може да докаже, че неговите работни методи и оперативни процедури са в съответствие с:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012; както и

(2)

стандартите, установени в следните приложения към Чикагската конвенция, доколкото те се отнасят до предоставянето на обслужване на въздушното движение в съответното въздушно пространство:

(i)

приложение 10 относно аеронавигационните телекомуникации, том II относно процедурите за комуникация, включително тези със статут на процедури за аеронавигационно обслужване, 6-о издание от октомври 2001 г., в това число всички изменения до № 89 включително;

(ii)

без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 923/2012, приложение 11 относно обслужването на въздушното движение, 13-то издание от юли 2001 г., включително всички изменения до № 49 включително.

б)

Независимо от буква а), за органите за обслужване на въздушното движение, предоставящи услуги за летателни тестове, компетентният орган може да определи допълнителни или алтернативни условия и процедури спрямо съдържащите се в буква а), когато това е необходимо за предоставянето на услуги за летателни тестове.


(1)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

(Част MET)

ПОДЧАСТ А — ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ (MET.OR)

РАЗДЕЛ 1 — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

MET.OR.100 Метеорологични данни и информация

а)

Доставчиците на метеорологично обслужване предоставят на оператори, членове на полетни екипажи, органи за обслужване на въздушното движение, служби за търсене и спасяване, летищни оператори, органи по разследване на произшествия и инциденти, други доставчици на услуги и авиационни субекти метеорологичната информация, която е необходима за изпълнението на съответните им функции, както е определено от компетентния орган.

б)

Доставчиците на метеорологично обслужване потвърждават желателната от гледна точка на експлоатацията точност на информацията, разпространявана за целите на операциите, включително източника на тази информация, като същевременно гарантират, че тази информация се разпространява своевременно и се актуализира според изискванията.

MET.OR.105 Съхраняване на метеорологична информация

а)

Доставчикът на метеорологично обслужване съхранява издадената метеорологична информация най-малко 30 дни от датата на издаване.

б)

При поискване тази метеорологична информация се предоставя за проучвания или разследвания, като за тези цели се съхранява, докато приключи проучването или разследването.

MET.OR.110 Изисквания за обмен на метеорологична информация

Доставчикът на метеорологично обслужване гарантира, че разполага със системи и процеси, както и с достъп до подходящи телекомуникационни съоръжения, за да:

а)

е в състояние да обменя оперативна метеорологична информация с други доставчици на метеорологично обслужване;

б)

предоставя своевременно изискваната метеорологична информация на ползвателите.

MET.OR.115 Метеорологични бюлетини

Доставчикът на метеорологично обслужване, отговарящ за съответния район, предоставя метеорологични бюлетини на съответните ползватели чрез аеронавигационното неподвижно обслужване или интернет.

MET.OR.120 Уведомяване на световните центрове за зонални прогнози (СЦЗП) за несъответствия

Доставчикът на метеорологично обслужване, отговарящ за съответния район, който използва данни BUFR от ССЗП, уведомява незабавно съответния СЦЗП при откриване или докладване на значими несъответствия спрямо прогнози в ССЗП за значими метеорологични явления (SIGWX) по отношение на:

а)

обледяване, турбулентност, купесто-дъждовна облачност, която е скрита, честа, вградена или се наблюдава шквалова линия и пясъчна/прашна буря;

б)

вулканични изригвания или изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата, които са от значение за полетите на въздухоплавателни средства.

РАЗДЕЛ 2 — СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава 1 — Изисквания за аеронавигационните метеорологични станции

MET.OR.200 Метеорологични сведения и друга информация

а)

Аеронавигационните метеорологични станции разпространяват:

(1)

локални редовни сведения на определени интервали от време за разпространение само на летището на произход;

(2)

локални специални сведения за разпространение само на летището на произход;

(3)

сведения METAR на половинчасови интервали на летища, обслужващи редовни международни полети за нуждите на търговския въздушен транспорт — за разпространение извън летището на произход.

б)

Аеронавигационната метеорологична станция информира органите за обслужване на въздушното движение и службата за аеронавигационно информационно обслужване на дадено летище за промени в експлоатационния статус на автоматизираното оборудване, използвано за оценка на хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане.

в)

Аеронавигационната метеорологична станция съобщава на съответния орган за обслужване на въздушното движение, орган за аеронавигационно информационно обслужване и метеорологична служба за следене за наличието на вулканична дейност, предхождаща изригване, за вулканично изригване и за облак от вулканична пепел.

г)

Аеронавигационната метеорологична станция изготвя списък с критерии за предоставяне на локални редовни сведения в консултация със съответните органи за ОВД, оператори и други заинтересовани страни.

MET.OR.205 Съобщаване на метеорологични елементи

На летища, обслужващи редовни международни полети на търговския въздушен транспорт, аеронавигационната метеорологична станция съобщава за:

а)

посока и скорост на приземния вятър;

б)

видимост;

в)

хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане, ако е приложимо;

г)

метеорологични явления в момента на наблюдението на летището и в неговите околности;

д)

облачността;

е)

температурата на въздуха и температурата на точка на оросяване;

ж)

атмосферното налягане;

з)

допълнителна информация, когато е приложимо.

Когато това е разрешено от компетентния орган, на летища, които не обслужват редовни международни полети на търговския въздушен транспорт, аеронавигационната метеорологична станция може да съобщава само част от множеството от метеорологични елементи — тези, които са от значение за видовете полети на такива летища. Това множество от данни се публикува в сборника за аеронавигационна информация и публикация.

MET.OR.210 Наблюдение на метеорологични елементи

На летища, обслужващи редовни международни полети на търговския въздушен транспорт, аеронавигационната метеорологична станция наблюдава и/или измерва:

а)

посока и скорост на приземния вятър;

б)

видимост;

в)

хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане, ако е приложимо;

г)

метеорологични явления в момента на наблюдението на летището и в неговите околности;

д)

облачността;

е)

температурата на въздуха и температурата на точка на оросяване;

ж)

атмосферното налягане;

з)

допълнителна информация, когато е приложимо.

Когато това е разрешено от компетентния орган, на летища, които не обслужват редовни международни полети на търговския въздушен транспорт, аеронавигационната метеорологична станция може да наблюдава и/или измерва само част от множеството от метеорологични елементи — тези, които са от значение за видовете полети на такива летища. Това множество от данни се публикува в сборника за аеронавигационна информация и публикация.

Глава 2 — Изисквания за аеронавигационните метеорологични станции

MET.OR.215 Прогнози и друга информация

Летищната метеорологична служба:

а)

изготвя и/или получава прогнози и друга съответна метеорологична информация, необходима за изпълнението на своите функции за полети, към които има отношение, както е определено от компетентния орган;

б)

предоставя прогнози и/или предупреждения за местните метеорологични условия на летищата, за които отговаря;

в)

непрекъснато преразглежда прогнозите и предупрежденията, като при необходимост своевременно издава изменения и отменя прогноза от същия тип, издадена преди това за същото място и за същия период на валидност или за част от него;

г)

предоставя брифинг, консултации и полетна документация на членовете на полетни екипажи и/или на друг персонал по изпълнението на полети;

д)

предоставя климатологична информация;

е)

предоставя на съответния орган за обслужване на въздушното движение, орган за аеронавигационно информационно обслужване и метеорологична служба за следене получената информация за наличието на вулканична дейност, предхождаща изригване, за вулканично изригване или за облак от вулканична пепел;

ж)

предоставя, ако е приложимо, метеорологична информация на службите за търсене и спасяване и поддържа връзка с тях по време на операции за търсене и спасяване;

з)

предоставя на съответните органи за аеронавигационно информационно обслужване необходимата метеорологична информация за изпълнението на техните функции;

и)

изготвя и/или получава прогнози и друга съответна метеорологична информация, необходима на органите за ОВД за изпълнението на техните функции в съответствие с точка MET.OR.242;

к)

предоставя на съответния орган за обслужване на въздушното движение, орган за аеронавигационно информационно обслужване и метеорологични служби за следене получената информация относно изхвърлянето на радиоактивни материали в атмосферата.

MET.OR.220 Летищни прогнози

а)

Летищната метеорологична служба издава летищни прогнози в кодова форма TAF в определен момент от време.

б)

При издаването на TAF летищната метеорологична служба гарантира, че за дадено летище във всеки един момент е валидна не повече от една TAF.

MET.OR.225 Прогнози за кацане

а)

Летищната метеорологична служба изготвя прогнози за кацане, както е определено от компетентния орган.

б)

Тези прогнози за кацане се издават във форма TREND.

в)

Срокът на валидност на една прогноза TREND е 2 часа, считано от момента на сведението, което представлява част от прогнозата за кацане.

MET.OR.230 Прогнози за излитане

Летищната метеорологична служба:

а)

изготвя прогнози за излитане, както е определено от компетентния орган;

б)

предоставя прогнози за излитане на операторите и членовете на полетните екипажи при поискване в рамките на 3 часа преди разчетното време на излитане.

MET.OR.235 Летищни предупреждения и предупреждения и сигнали за срез на вятъра

Летищната метеорологична служба:

а)

предоставя летищна предупредителна информация;

б)

изготвя предупреждения за срез на вятъра за летищата, на които той се счита за важен фактор, съгласно местните договорености със съответния орган за ОВД и съответните оператори;

в)

на летища, където срезът на вятъра се установява чрез автоматични наземни системи за дистанционно наблюдение или откриване — издава сигнали за срез на вятъра, генерирани от тези системи;

г)

отменя предупреждения, когато условията вече не се наблюдават или повече не се очакват на летището.

MET.OR.240 Информация, предназначена за оператори или за полетни екипажи

а)

Летищната метеорологична служба предоставя на операторите и членовете на полетни екипажи:

(1)

прогнози, произхождащи от ССЗП, за елементите, изброени в точка MET.OR.275, буква а), точки 1 и 2;

(2)

сведения в кодова форма METAR или SPECI, включително прогнози TREND, TAF или изменена TAF за летищата за излитане и за планирано кацане, както и за резервните летища за излитане, по маршрута и на летището за кацане;

(3)

летищни прогнози за излитане;

(4)

информация SIGMET и специални доклади от ВС, които са от значение за целия маршрут;

(5)

консултативна информация от значение за целия маршрут относно вулканична пепел и тропични циклони;

(6)

зонални прогнози за полети на малки височини във форма на карти, изготвени в помощ на издаването на съобщение AIRMET, и съобщение AIRMET за полети на малки височини — от значение за целия маршрут;

(7)

летищни предупреждения за местното летище;

(8)

изображения, получени от метеорологични спътници;

(9)

информация от наземни метеорологични радари.

б)

Винаги когато метеорологичната информация, която трябва да бъде включена в полетната документация, се различава съществено от тази, предоставена за планирането на полетите, летищната метеорологична служба:

(1)

незабавно уведомява съответния оператор или полетен екипаж;

(2)

предоставя, ако е възможно, коригираната метеорологична информация съгласно договореностите с оператора.

MET.OR.242 Информация, която се предоставя на органите за обслужване на въздушното движение

а)

Летищната метеорологична служба предоставя при необходимост на съответната летищна контролна кула:

(1)

локални редовни и специални сведения, сведения METAR и прогнози TAF и TREND, както и изменения в тях;

(2)

информация SIGMET и AIRMET, предупреждения и сигнали за срез на вятъра, и летищни предупреждения;

(3)

всякаква допълнителна метеорологична информация, договорена на местно равнище, като например прогнози за приземния вятър с оглед определяне на възможните промени във връзка с ползването на пистата за излитане и кацане;

(4)

получената информация относно облак от вулканична пепел, за което все още не е издадена информация SIGMET, както е договорено между летищната метеорологична служба и съответната летищна контролна кула;

(5)

получената информация относно вулканична дейност, предхождаща изригване, и/или относно вулканично изригване, както е договорено между летищната метеорологична служба и съответната летищна контролна кула.

б)

Летищната метеорологична служба предоставя на съответния орган за контрол на подхода:

(1)

локални редовни и специални сведения, сведения METAR и прогнози TAF и TREND, както и изменения в тях;

(2)

информация SIGMET и AIRMET, предупреждения и сигнали за срез на вятъра, както и специални доклади от ВС и летищни предупреждения;

(3)

всякаква допълнителна метеорологична информация, договорена на местно равнище;

(4)

получената информация относно облак от вулканична пепел, за който още не е издадена SIGMET, както е договорено между летищната метеорологична служба и съответния орган за контрол на подхода;

(5)

получената информация относно вулканична дейност, предхождаща изригване, и/или относно вулканично изригване, както е договорено между летищната метеорологична служба и съответния орган за контрол на подхода.

Глава 3 — Изисквания за метеорологичната служба за следене

MET.OR.245 Метеорологична информация от следенето и друга информация

В своята зона на отговорност метеорологичната служба за следене:

а)

следи непрекъснато метеорологичните условия, които влияят на провеждането на полетите;

б)

координира се с организацията, отговорна за предоставянето на NOTAM и/или ASHTAM, за да осигури съответствието на включената в SIGMET и съобщения NOTAM и/или ASHTAM метеорологична информация относно вулканичната пепел;

в)

координира се с избрани вулканични обсерватории, за да си осигури получаването по ефикасен и своевременен начин на информация относно вулканичната дейност;

г)

предоставя на съответните КЦВП получената информация относно вулканична дейност, предхождаща изригване, вулканично изригване и облак от вулканична пепел, за което все още не е издадена информация SIGMET;

д)

предоставя на съответните органи за аеронавигационно информационно обслужване получената информация за изхвърляне на радиоактивни материали в района или в съседни райони, които следи, когато все още не е издадена съответна SIGMET;

е)

предоставя на съответния районен контролен център и център за полетна информация (РКЦ/ЦПИ) при необходимост следната подходяща информация:

(1)

METAR, включително текущи данни за налягането на летища и други обекти, прогнози TAF и TREND, както и измененията в тях;

(2)

прогнози за вятър и температура във височина, както и за значими метеорологични явления по маршрута и съществени изменения в тях, информация SIGMET и AIRMET, и съответни специални доклади от ВС;

(3)

всякаква друга метеорологична информация, изисквана от РКЦ/ЦПИ с оглед да отговори на запитвания от въздухоплавателни средства в полет;

(4)

получената информация относно облак от вулканична пепел, за който още не е издадена SIGMET, както е договорено между метеорологичната служба за следене и РКЦ/ЦПИ;

(5)

получената информация относно изхвърлянето на радиоактивни вещества в атмосферата, както е договорено между метеорологичната служба за следене и РКЦ/ЦПИ;

(6)

консултативна информация за тропични циклони, издадена от КЦТЦ в неговата зона на отговорност;

(7)

консултативна информация за вулканична пепел, издадена от КЦВП в неговата зона на отговорност;

(8)

получената информация относно вулканична дейност, предхождаща изригване, и/или относно вулканично изригване, както е договорено между метеорологичната служба за следене и РКЦ/ЦПИ.

MET.OR.250 Съобщения SIGMET

Метеорологичната служба за следене:

а)

предоставя и разпространява съобщения SIGMET;

б)

осигурява отмяната на съобщението SIGMET, когато съответното явление вече не се наблюдава или не се очаква да възникне в района, обхванат от това съобщение;

в)

гарантира, че срокът на валидност на съобщението SIGMET е не повече от 4 часа, като специално за съобщения SIGMET за облаци от вулканична пепел и тропични циклони той се удължава на до 6 часа;

г)

гарантира, че съобщенията SIGMET се издават не по-рано от 4 часа преди началото на валидността им, а специално за съобщения SIGMET за облаци от вулканична пепел и тропични циклони — във възможно най-кратък срок, но не по-рано от 12 часа преди началото на валидността им, и се актуализират най-малко веднъж на всеки 6 часа.

MET.OR.255 Съобщения AIRMET

Метеорологичната служба за следене:

а)

предоставя и разпространява съобщения AIRMET, когато компетентният орган е определил, че плътността на въздушното движение под полетно ниво 100 или под полетно ниво 150 в планински местности, или по-високо, където е необходимо, налага издаването и разпространението на зонални прогнози за такива полети;

б)

отменя съобщението SIGMET, когато съответното явление вече не се наблюдава или не се очаква да възникне в зоната;

в)

гарантира, че срокът на валидност на дадено съобщение AIRMET е не повече от 4 часа.

MET.OR.260 Зонални прогнози за полети на малки височини

Метеорологичната служба за следене:

а)

предоставя зонална прогноза за полети на малки височини, когато плътността на въздушното движение под полетно ниво 100 или под полетно ниво 150 в планински местности, или по-високо, където е необходимо, налага редовното издаване и разпространение на зонални прогнози за такива полети;

б)

гарантира, че честотата на издаване, формата и фиксираният срок или период на валидност на зоналната прогноза за полети на малки височини и критериите за изменения в нея са съгласно определеното от компетентния орган;

в)

гарантира, че зоналните прогнози за полети на малки височини, изготвени в помощ на издаването на съобщение AIRMET, се издават на всеки 6 часа за период на валидност 6 часа и се предават на съответните метеорологични служби за следене не по-късно от 1 час преди началото на валидността им.

Глава 4 — Изисквания за консултативния център за вулканична пепел (КЦВП)

MET.OR.265 Отговорности на консултативния център за вулканична пепел

В своята зона на отговорност КЦВП:

а)

когато избухне или се очаква да избухне вулкан или е докладвано за облак от вулканична пепел — предоставя консултативна информация относно размера и прогнозираното движение на този облак на:

(1)

европейското звено за координация при кризи в авиацията;

(2)

метеорологичните служби за следене, обслужващи райони за полетна информация в неговата зона на отговорност, които може да бъдат засегнати;

(3)

оператори, районни контролни центрове и центрове за полетна информация, обслужващи райони за полетна информация в неговата зона на отговорност, които може да бъдат засегнати;

(4)

световни центрове за зонални прогнози, международни банки данни OPMET, международни служби NOTAM и центрове, определени с регионални аеронавигационни споразумения за експлоатацията на спътникови разпределителни системи за аеронавигационното неподвижно обслужване услуга;

(5)

други КЦВП, чиято зона на отговорност може да бъде засегната;

б)

координира се с избрани вулканични обсерватории, за да си осигури получаването по ефикасен и своевременен начин на информация относно вулканичната дейност;

в)

предоставя консултативната метеорологична информация, посочена в буква а), най-малко на всеки 6 часа, докато не е възможно повече облакът от вулканична пепел да бъде идентифициран въз основа на спътникови данни, от зоната не се получават повече метеорологични сведения за вулканична пепел и не се докладва повече за още изригвания на вулкана; както и

г)

поддържа 24-часово следене.

Глава 5 — Изисквания за консултативния център за тропични циклони (КЦТЦ)

MET.OR.270 Отговорности на консултативния център за тропични циклони

КЦТЦ издава:

а)

консултативна информация относно местоположението на центъра на циклона, посоката и скоростта на движението му, налягането в центъра и максималния срез на приземния вятър в близост до центъра на разбираем език в съкратена форма, предназначена за:

(1)

метеорологични служби за следене в своята зона на отговорност;

(2)

други КЦТЦ, чиито зони на отговорност може да бъдат засегнати;

(3)

световни центрове за зонални прогнози, международни банки данни OPMET и центрове, отговарящи за експлоатацията на спътникови разпределителни системи за аеронавигационното неподвижно обслужване;

б)

актуализирана консултативна информация, предназначена за метеорологичните служби за следене — за всеки тропичен циклон в зависимост от необходимостта, но най-малко на всеки 6 часа.

Глава 6 — Изисквания за световния център за зонални прогнози (СЦЗП)

MET.OR.275 Отговорности на световния център за зонални прогнози

а)

СЦЗП предоставя в цифрова форма:

(1)

глобални прогнози в грид-формат за:

(i)

вятъра във височина;

(ii)

температурата и влажността във височина;

(iii)

геопотенциалната височина на полетните нива;

(iv)

полетното ниво и температурата на тропопаузата;

(v)

посоката, скоростта и полетното ниво на максималния вятър;

(vi)

купесто-дъждовни облаци;

(vii)

обледяването;

(viii)

турбулентност;

(2)

глобални прогнози за значими метеорологични явления (SIGWX), включително вулканична дейност, и изхвърляне на радиоактивни материали.

б)

СЦЗП гарантира, че продуктите в цифрова форма на световната система за зонални прогнози се предават, като се използват комуникационни техники за двоични данни.

ПОДЧАСТ Б — ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ (MET.TR)

РАЗДЕЛ 1 — ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

MET.TR.115 Метеорологични бюлетини

а)

Метеорологичните бюлетини съдържат заглавие, състоящо се от:

(1)

идентификатор от четири букви и две цифри;

(2)

четирибуквен индикатор на ИКАО за местоположението, съответстващ на географското местоположение на доставчика на метеорологично обслужване, изготвящ или съставящ метеорологичния бюлетин;

(3)

група „дата—време“;

(4)

ако е необходимо, трибуквен индикатор.

б)

Метеорологичните бюлетини, съдържащи оперативна метеорологична информация и предавани чрез AFTN, се поместват в текстовата част на формата на съобщението AFTN.

РАЗДЕЛ 2 — СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава 1 — Технически изисквания за аеронавигационните метеорологични станции

MET.TR.200 Метеорологични сведения и друга информация

а)

Локалните редовни и специални сведения, както и сведенията METAR съдържат следните елементи в указаната последователност:

(1)

идентификатор за типа на сведението;

(2)

индикатор за местоположението;

(3)

време на наблюдението;

(4)

идентификатор за автоматизирано или липсващо сведение, според случая;

(5)

посока и скорост на приземния вятър;

(6)

видимост;

(7)

хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане, когато са изпълнени критериите за докладване;

(8)

метеорологични явления в момента на наблюдението;

(9)

количество на облаците, вида им — само за купесто-дъждовни и мощни купести облаци, и височина на долната им граница или вертикална видимост, ако се измерва;

(10)

температура на въздуха и температура на точка на оросяване;

(11)

QNH и, когато е приложимо, QFE — в локалните редовни и специални сведения;

(12)

допълнителна информация, когато е приложимо.

б)

В локалните редовни и специални сведения:

(1)

при наблюдения на приземния вятър, които се извършват на повече от едно място по дължината на пистата за излитане и кацане, се съобщават местата на тези наблюдения, за които стойностите са представителни;

(2)

когато се използва повече от една писта за излитане и кацане и за тях се провеждат наблюдения на приземния вятър, се съобщават стойностите за всяка една писта за излитане и кацане, като се указват пистите за излитане и кацане, за които се отнасят данните;

(3)

когато се съобщават вариации от средната посока на вятъра в съответствие с точка MET.TR.205, буква а), точка 3, подточка ii), буква Б), се указват двете крайни посоки, между които се е променял приземният вятър;

(4)

когато се съобщават вариации от средната скорост на вятъра (пориви) в съответствие с точка MET.TR.205, буква а), точка 3, подточка iii), те се съобщават с достигнатите максимални и минимални стойности на скоростта на вятъра.

в)

METAR

(1)

METAR се издават в съответствие с образеца, показан в допълнение 1, и се разпространяват в кодовата форма METAR, предписана от Световната метеорологична организация.

(2)

Ако сведенията METAR се разпространяват в цифрова форма, те се:

(i)

форматират съгласно модела за обмен на оперативно съвместима информация в световен мащаб и при тях се използва Geography Markup Language (GML);

(ii)

придружават от съответни метаданни.

(3)

METAR се подават за предаване не по-късно от 5 минути след действителното време на наблюдението.

г)

Информацията за видимостта, хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане, метеорологичните явления в момента на наблюдението и облаците — количество, вид и височина на долната граница, се заменя във всички метеорологични сведения с термина CAVOK, когато по време на наблюдението са налице едновременно следните условия:

(1)

видимост 10 km или повече и минималната видимост не се съобщава;

(2)

няма облачност от оперативно значение;

(3)

няма метеорологични явления от значение за въздухоплаването.

д)

Списъкът с критерии за предоставяне на локални специални сведения включва:

(1)

тези стойности, които съответстват в най-голяма степен на експлоатационните минимуми на операторите, използващи летището;

(2)

тези стойности, които отговарят на други местни изисквания на органите за ОВД и операторите;

(3)

повишаване на температурата на въздуха с 2 °C или повече спрямо съобщената в последното локално сведение или алтернативна прагова стойност, договорена между доставчиците на метеорологично обслужване, съответния орган за ОВД и засегнатите оператори;

(4)

наличната допълнителна информация за възникването на значими метеорологични условия в зоните за подход и първоначален набор;

(5)

когато се прилагат процедури за намаляване на шума и вариацията от средната скорост на приземния вятър се промени с 5 kt (2,5 m/s) или повече спрямо тази, посочена в последното локално сведение, а средната скорост преди и/или след промяната е 15 kt (7,5 m/s) или повече;

(6)

когато средната посока на приземния вятър се измени с 60° или повече спрямо тази, посочена в последното сведение, като при това средната скорост преди и/или след промяната е 10 kt (5 m/s) или повече;

(7)

когато средната скорост на приземния вятър се измени с 10 kt (5 m/s) или повече спрямо тази, посочена в последното локално сведение;

(8)

когато вариацията от средната скорост на приземния вятър (пориви) се промени с 10 kt (5 m/s) или повече спрямо тази, посочена в последното локално сведение, а средната скорост преди и/или след промяната е 15 kt (7,5 m/s) или повече;

(9)

когато започне, приключи или промени интензивността си някое от следните метеорологични явления:

(i)

преохладен валеж;

(ii)

умерени или силни валежи, включително краткотрайни; както и

(iii)

гръмотевична буря с валеж;

(10)

когато започне или приключи някое от следните метеорологични явления:

(i)

преохладена мъгла;

(ii)

гръмотевична буря без валеж;

(11)

когато количеството на облачния слой под 1 500 ft (450 m) се промени:

(i)

от разпръсната облачност (SCT) или по-лека до разкъсана (BKN) или до плътна облачност (OVC); или

(ii)

от BKN или OVC на SCT или по-малко.

е)

Когато това е договорено между доставчика на метеорологично обслужване и компетентния орган, локални специални сведения се издават винаги, когато настъпят следните промени:

(1)

когато вятърът се променя, като преминава през стойности от оперативно значение. Такива прагови стойности се определят от доставчика на метеорологично обслужване в консултация със съответния орган за ОВД и засегнатите оператори, като се вземат предвид промените във вятъра, които биха:

(i)

наложили промяна на използваната(ите) писта(и) за излитане и кацане;

(ii)

указват, че гръбната и напречната компонента на вятъра на пистата за излитане и кацане са се променили, като са преминали през стойности, представляващи основните експлоатационни гранични стойности за въздухоплавателните средства, които са типични за летището;

(2)

когато видимостта се подобрява и се променя на или преминава през една или повече от следните стойности, или когато видимостта се влошава и преминава през една или повече от следните стойности:

(i)

800, 1 500 или 3 000 m;

(ii)

5 000 m, ако значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

(3)

когато хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане се подобрява и се променя на или преминава през една или повече от следните стойности, или когато хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане се влошава и преминава през една или повече от следните стойности: 50, 175, 300, 550 или 800 m;

(4)

когато започне, приключи или промени интензивността си някое от следните метеорологични явления:

(i)

прашна буря;

(ii)

пясъчна буря;

(iii)

фуниевидни облаци (торнадо или воден смерч);

(5)

когато започне или приключи някое от следните метеорологични явления:

(i)

ниско носещ се прах, пясък или сняг;

(ii)

прашна, пясъчна или снежна виелица;

(iii)

шквал;

(6)

когато височината на долната граница на най-ниския облачен слой в количество BKN или OVC се увеличава, като се променя на или преминава през една или повече от следните стойности, или когато височината на долната граница на най-ниския облачен слой в количество BKN или OVC намалява и преминава през една или повече от следните стойности:

(i)

100, 200, 500 или 1 000 ft (30, 60, 150 или 300 m);

(ii)

1 500 ft (450 m), ако значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети;

(7)

когато небето е покрито и вертикалната видимост се подобрява и се променя на или преминава през една или повече от следните стойности, или когато вертикалната видимост се влошава и преминава през една или повече от следните стойности: 100, 200, 500 или 1 000 ft (30, 60, 150 или 300 m);

(8)

други критерии, основани на местни летищни експлоатационни минимуми съгласно договореното между доставчиците на метеорологично обслужване и операторите.

MET.TR.205 Съобщаване на метеорологични елементи

а)   Посока и скорост на приземния вятър

(1)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR посоката и скоростта на приземния вятър се съобщават съответно по скала с деления през 10 географски градуса и 1 kt (0,5 m/s).

(2)

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с деление от използваната скала за съобщаване на данни, се закръглява до най-близкото деление от скалата.

(3)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR:

(i)

се указва използваната мерна единица за скорост на вятъра;

(ii)

вариацията от средната посока на вятъра през последните 10 min се съобщава, ако общата вариация е 60° или повече, по следните начини:

(A)

когато общата вариация е 60° или повече, но по-малко от 180° и скоростта на вятъра е 3 kt (1,5 m/s) или повече, вариацията на посоката се съобщава, като се указват двете крайни посоки, между които се е променял вятърът; или

(B)

когато общата вариация е 60° или повече, но по-малко от 180° и скоростта на вятъра е по-малко от 3 kt (1,5 m/s), вариацията на посоката се съобщава като променлива без средна посока на вятъра; или

(C)

когато общата вариация е 180° или повече, скоростта на вятъра се съобщава като променлива без средна посока на вятъра;

(iii)

вариации от средната скорост на вятъра (пориви) през последните 10 минути се съобщават, когато максималната скорост на вятъра превишава средната скорост със:

(A)

5 kt (2,5 m/s) или повече — в локалните редовни и специални сведения, когато се прилагат процедури за намаляване на шума; или

(B)

10 kt (5 m/s) или повече — в противен случай;

(iv)

когато скоростта на вятъра е по-малко от 1 kt (0,5 m/s), тя се указва с термина CALM; или

(v)

когато се съобщава за скорост на вятъра 100 kt (50 m/s) или повече, тя се указва като по-голяма от 99 kt (49 m/s); или

(vi)

когато се съобщават вариации от средната скорост на вятъра (пориви) в съответствие с точка MET.TR.205, буква а), се указва максималната достигната стойност на скоростта на вятъра; или

(vii)

когато 10-минутният период включва рязко изменение на стойностите за посоката и/или скоростта на вятъра, се съобщават само вариациите от средната посока и средната скорост на вятъра, наблюдавани след това изменение.

б)   Видимост

(1)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR видимостта се съобщава по скала с деления през 50 m, когато видимостта е под 800 m; с деления през 100 m, когато тя е 800 m или повече, но по-малко от 5 км; с деления през един километър, когато видимостта е 5 km или повече, но по-малко от 10 км; и се указва като 10 km, когато видимостта е 10 km или повече, освен когато са налице условията за използване на CAVOK.

(2)

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с деление от използваната скала за съобщаване на данни, се закръглява надолу към най-близкото по-малко деление от скалата.

(3)

В локалните редовни и специални сведения стойността на видимостта по дължината на пистата(ите) за излитане и кацане се съобщава заедно с единиците, използвани за нейното измерване.

в)   Хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане (RVR)

(1)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане се съобщава по скала с деления през 25 m, когато е по-малко от 400 m; с деления през 50 m, когато тя е между 400 и 800 m; и с деления през 100 m, когато тя е повече от 800 m.

(2)

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с деление от използваната скала за съобщаване на данни, се закръглява надолу към най-близкото по-малко деление от скалата.

(3)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR:

(i)

когато хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане е над максималната стойност, която може да бъде определена от използваната система, тя се съобщава, като се използва съкращението „ABV“ в локалните редовни и специални сведения и съкращението „P“ в METAR, последвано от максималната стойност, която системата може да определи;

(ii)

когато хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане е под максималната стойност, която може да бъде определена от използваната система, тя се съобщава, като се използва съкращението „BLW“ в локалните редовни и специални сведения и съкращението „M“ в METAR, последвано от минималната стойност, която системата може да определи.

(4)

В локалните редовни и специални сведения:

(i)

се указват използваните мерни единици;

(ii)

ако наблюденията за видимостта на дадена писта за излитане и кацане се провеждат само на едно място по дължината на пистата — например в зоната за приземяване, измерената стойност се включва направо без указание за местоположение;

(iii)

ако наблюденията за видимостта на пистата за излитане и кацане се извършват на повече от едно място по дължината на пистата, първо се съобщава стойността, представителна за зоната за приземяване, следвана от стойностите за средната точка и за отдалечения край и се указват съответните места, за които наблюденията са представителни;

(iv)

когато се използва повече от една писта за излитане и кацане, се съобщават наличните данни за RVR на всяка една ПИК, като се указват ПИК, за които се отнасят данните;

г)   Метеорологични явления в момента на наблюдението

(1)

В локалните редовни и специални сведения се съобщават типът и характеристиките на наблюдаваните в момента метеорологични явления и се указва тяхната интензивност, според случая.

(2)

В сведенията METAR се съобщават типът и характеристиките на наблюдаваните в момента метеорологични явления и се указва тяхната интензивност или близост до летището, според случая.

(3)

В локалните редовни и специални сведения и в сведенията METAR се съобщават, в зависимост от необходимостта, следните характеристики на наблюдаваните в момента метеорологични явления, като се използват съответните им съкращения и приложими критерии, според случая:

(i)

Гръмотевична буря (TS)

Използва се за съобщаване на гръмотевична буря с валеж. Когато през 10-минутния период, предшестващ момента на наблюдението, на летището се чуе гръмотевица или се види светкавица, но не се наблюдава валеж на летището, съкращението „TS“ се използва самостоятелно, т.е. без доуточняване с други съкращения.

(ii)

Преохлаждане (FZ)

Преохладени водни капки или валеж — използва се за типове метеорологични явления в момента в съответствие с допълнение 1.

(4)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR:

(i)

се използват в зависимост от необходимостта едно или повече, но най-много три от съкращенията за метеорологични явления в момента заедно, според случая, с указание за характеристиките и интензивността или близостта до летището, така че да се даде пълно описание на метеорологичните явления в момента, които са от значение за полетите;

(ii)

първо се съобщава указанието за интензивност или близост, според случая, следвано съответно от характеристиките и типа на метеорологичното явление;

(iii)

когато се наблюдават две различни метеорологични явления, те се съобщават в две отделни групи, като индикаторът за интензивност или близост се отнася за явлението, указано след него. Различните типове валеж, наблюдавани едновременно, се съобщават обаче като една група, в която указанието за преобладаващия тип валеж е на първо място, предхождано само от указател за интензивност, отнасящ се до сумарната интензивност на валежите.

д)   Облачност

(1)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR височината на долната граница на облачността се съобщава по скала с деления през 100 ft (30 m), когато е до 10 000 ft (3 000 m).

(2)

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с деление от използваната скала за съобщаване на данни, се закръглява надолу към най-близкото по-малко деление от скалата.

(3)

В локалните редовни и специални сведения:

(i)

се указват използваните мерни единици за височината на долната граница на облачността и за вертикална видимост;

(ii)

когато се използва повече от една писта за излитане и кацане и за тях се провеждат наблюдения посредством прибори за височината на долната граница на облачността, се съобщават наличните данни за тази височина за всяка ПИК, като се указва пистата, за която се отнасят данните;

е)   Температура на въздуха и температура на точка на оросяване

(1)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR температурата на въздуха и температурата на точка на оросяване се съобщава по скала с деления през един градус по Целзий.

(2)

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с деление от използваната скала за съобщаване на данни, се закръглява до най-близките цели градуси по Целзий, като наблюдаваните стойности, завършващи на 0,5°, се закръгляват към следващите по-високи цели градуси по Целзий.

(3)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR се указват температурите, по-ниски от 0 °C.

ж)   Атмосферно налягане

(1)

В локалните редовни и специални сведения, както и в сведенията METAR стойностите на QNH и QFE се изчисляват с точност до десета от хектопаскала и се съобщават по скала с деления през един хектопаскал, като се използват четири цифри.

(2)

Всяка наблюдавана стойност, която не съвпада с деление от използваната скала за съобщаване на данни, се закръглява надолу към най-близкото по-малко цяло число в хектопаскали.

(3)

В локалните редовни и специални сведения:

(i)

се включва QNH;

(ii)

QFE се включва редовно по искане на ползватели или по договореност на местно равнище между доставчика на метеорологично обслужване, органа за ОВД и съответните оператори;

(iii)

указват се използваните мерни единици за стойностите на QNH и QFE;

(iv)

когато се изискват стойностите на QFE за повече от една писта за излитане и кацане, те се съобщават за всяка една ПИК, като се указват ПИК, за които се отнасят данните;

(4)

В METAR се включват само стойности на QNH.

MET.TR.210 Наблюдение на метеорологични елементи

Следните метеорологични елементи се наблюдават и/или се измерват с определена точност и се разпространяват от автоматична или полуавтоматична метеорологична система за наблюдение.

а)   Посока и скорост на приземния вятър

Измерват се средната посока и средната скорост на приземния вятър, както и значителни вариации в посоката и скоростта на вятъра (пориви) и се докладват съответно в географски градуси и възли.

(1)   Разположение

Метеорологичният прибор, използван за измерване на посоката и скоростта на приземния вятър, се разполага по такъв начин, че да предоставя представителни данни за зоната, за която се изискват измерванията.

(2)   Визуализиране

В метеорологичната станция се разполагат дисплеи за приземния вятър, отнасящи се за всеки датчик. Дисплеите в метеорологичната станция и в органите за обслужване на въздушното движение се отнасят за едни и същи датчици, а когато са необходими отделни датчици, дисплеите се обозначават ясно с цел идентифициране на пистата за излитане и кацане и частта от нея, наблюдавана чрез всеки датчик.

(3)   Осредняване

Периодът на осредняване на наблюденията за приземния вятър е:

(i)

2 минути — за локалните редовни и специални сведения и за визуализиране на дисплеи за вятъра в органите за ОВД;

(ii)

10 минути — за METAR, освен когато периодът от 10 минути включва рязко изменение на стойностите за посоката и/или скоростта на вятъра; в такъв случай за получаване на средни стойности се използват само данните, получени след рязкото изменение; поради това интервалът от време при тези обстоятелства съответно се намалява.

б)   Видимост

(1)   Видимостта се измерва или се наблюдава и се съобщава в метри или в километри.

(2)   Разположение

Метеорологичният прибор, използван за измерване на видимостта, се разполага по такъв начин, че да предоставя представителни данни за зоната, за която се изискват измерванията.

(3)   Визуализиране

Когато за измерване на видимостта се използват инструментални системи, в метеорологичната станция се разполагат дисплеи за видимостта, отнасящи се за всеки датчик. Дисплеите в метеорологичната станция и в органите за обслужване на въздушното движение се отнасят за едни и същи датчици, а когато са необходими отделни датчици, дисплеите се обозначават ясно с цел идентифициране на зоната, наблюдавана чрез всеки датчик.

(4)   Осредняване

Периодът на осредняване е 10 минути за METAR, освен когато 10-минутният период, непосредствено предхождащ наблюдението, включва рязко изменение на видимостта — в такъв случай за получаване на средни стойности се използват само стойностите, получени след рязкото изменение.

в)   Хоризонтална видимост на пистата за излитане и кацане (RVR)

(1)   Разположение

Метеорологичният прибор, използван за оценка на хоризонталната видимост на пистата за излитане и кацане, се разполага по такъв начин, че да предоставя представителни данни за зоната, за която се изискват наблюденията.

(2)   Инструментални системи

За оценка на хоризонталната видимост на писти за излитане и кацане, предназначени за подход и кацане по прибори по категории I, II и III, се използват трансмисометри и/или скетърметри, както е определено от компетентния орган.

(3)   Визуализиране

Когато хоризонталната видимост на ПИК се определя чрез инструментални системи, в метеорологичната станция се разполага съответен дисплей — един или повече, ако е необходимо. Дисплеите в метеорологичната станция и в органите за обслужване на въздушното движение се отнасят за едни и същи датчици, а когато са необходими отделни датчици, дисплеите се обозначават ясно с цел идентифициране на пистата за излитане и кацане и частта от нея, наблюдавана чрез всеки датчик.

(4)   Осредняване

(i)

Когато за оценка на хоризонталната видимост на писти за излитане и кацане се използват инструментални системи, постъпващите от тях данни се актуализират най-малко на всеки 60 секунди, за да се осигури предоставянето на актуални, представителни стойности.

(ii)

Периодът на осредняване на стойността на хоризонталната видимост на писти за излитане и кацане е:

(A)

1 минута — за локалните редовни и специални сведения и за визуализиране на дисплеи за RVR в органите за ОВД;

(B)

10 минути за METAR, освен когато 10-минутният период, непосредствено предхождащ наблюдението, включва рязко изменение на стойностите на RVR; в такъв случай за получаване на средни стойности се използват само стойностите, получени след рязкото изменение.

г)   Метеорологични явления в момента на наблюдението

(1)   Като минимум се съобщават следните метеорологични явления в момента на наблюдението: дъжд, ръмеж, сняг и преохладен валеж — включително интензивността им, омара, димка, мъгла, мъгла и мраз и гръмотевични бури, включително гръмотевични бури в близост.

(2)   Разположение

Метеорологичният прибор, използван за измерване на метеорологични явления в момента на наблюдението на летището и в близост до него, се разполага по такъв начин, че да предоставя представителни данни за зоната, за която се изискват измерванията.

д)   Облачност

(1)   Наблюдават се и се съобщават типът, количеството и височината на долната граница на облачността, доколкото е необходимо за описване на облачността от оперативно значение. Когато небето е покрито, вместо типа, количеството и височината на долната граница на облачността се наблюдава и съобщава вертикалната видимост, ако се измерва. Височината на долната граница на облачността и вертикалната видимост се съобщават във футове.

(2)   Разположение

Метеорологичният прибор, използван за измерване на количеството и височината на облачността, се разполага по такъв начин, че да предоставя представителни данни за зоната, за която се изискват измерванията.

(3)   Визуализиране

Когато се използва автоматизирано оборудване за измерване на височината на долната граница на облачността, в метеорологичната станция се разполага най-малко един съответен дисплей. Дисплеите в метеорологичната станция и в органите за обслужване на въздушното движение се отнасят за едни и същи датчици, а когато са необходими отделни датчици, дисплеите се обозначават ясно с цел идентифициране на зоната, наблюдавана чрез всеки датчик.

(4)   Ниво на отчитане

(i)

Височината на долната граница на облаците се съобщава спрямо превишението на летището.

(ii)

Когато използвана писта за излитане и кацане, оборудвана за точен подход, е с праг, разположен с 50 ft (15 m) или повече под превишението на летището, се осигурява височината на долната граница на облачността да се съобщава на долитащите ВС спрямо превишението на прага.

(iii)

В случай на сведения от съоръжения в открито море, височината на долната граница на облачността се дава спрямо средното морско ниво.

е)   Температура на въздуха и температура на точка на оросяване

(1)

Температурата на въздуха и температурата на точка на оросяване се измерват, визуализират и съобщават в градуси по Целзий.

(2)

Когато се използва автоматизирано оборудване за измерване на температурата на въздуха и температурата на точка на оросяване, в метеорологичната станция се разполагат съответни дисплеи. Дисплеите в метеорологичната станция и в органите за обслужване на въздушното движение се отнасят за едни и същи датчици.

ж)   Атмосферно налягане

(1)   Измерва се атмосферното налягане, изчисляват се стойностите QNH и QFE и се съобщават в хектопаскали.

(2)   Визуализиране

(i)

Когато се използва автоматизирано оборудване за измерване на атмосферното налягане, в метеорологичната станция и в съответните органи за обслужване на въздушното движение се разполагат свързани с барометъра дисплеи за QNH и евентуално QFE — ако се изисква съгласно точка MET.TR.205, буква ж), точка 3, подточка ii).

(ii)

Когато се визуализират стойностите на QFE за повече от една писта за излитане и кацане, съответните дисплеи се обозначават ясно с цел идентифициране на пистата за излитане и кацане, за която се отнася показваната стойност на QFE.

(3)   Ниво на отчитане

За изчисляването на QFE се използва ниво на отчитане.

Глава 2 — Технически изисквания за летищните метеорологични служби

MET.TR.215 Прогнозна и друга информация

а)

Метеорологичната информация за операторите и членовете на полетни екипажи трябва:

(1)

да обхваща съответния полет по отношение на времето, абсолютната височина и географския обхват;

(2)

да се отнася за подходящи определени моменти или периоди от време;

(3)

да се простира по обхват до планираното летище за кацане и да включва очакваните метеорологични условия между планираното летище за кацане и резервните летища, определени от оператора;

(4)

да е актуална.

б)

Метеорологичната информация, предоставяна на центровете за координация на спасителните дейности, трябва да включва сведения за метеорологичните условия, съществували в последното известно местоположение на дадено изчезнало въздухоплавателно средство и по протежение на планирания му маршрут, като се обръща особено внимание на елементи, за които не се разпространяват редовно данни.

в)

Метеорологичната информация, предоставяна на органи за аеронавигационно информационно обслужване, трябва да включва:

(1)

информация относно метеорологичното обслужване, предназначена за включване в съответния(те) сборник(ци) за аеронавигационна информация и публикация;

(2)

информация, необходима за изготвянето на NOTAM или ASHTAM;

(3)

информация, необходима за изготвянето на аеронавигационни информационни циркуляри.

г)

Метеорологичната информация, включена в полетната документация, се представя, както следва:

(1)

вятърът върху картите се обозначава със стрелки с пера и защриховани флагчета в достатъчно гъста мрежа;

(2)

температурите се обозначават с цифри в достатъчно гъста мрежа;

(3)

данните за температурата и вятъра, избрани от множествата от данни, получени от световен център за зонални прогнози, се нанасят в достатъчно гъста мрежа по географска ширина/дължина;

(4)

стрелките на вятъра се показват ясно над температурите и географската информация, която остава като фон;

(5)

Обозначенията за височина, отнасящи се до метеорологичните условия по маршрута, се изразяват, както е счетено за подходящо според ситуацията, например в полетни нива, налягане, относителна или абсолютна височина над нивото на земната повърхност, докато всички обозначения за височина, отнасящи се за метеорологичните условия на летището, се изразяват спрямо превишението на летището.

д)

Полетната документация включва:

(1)

прогнози за вятъра и температурата във височина;

(2)

явления SIGWX;

(3)

сведения METAR или, ако са издадени, SPECI за летищата за излитане и за планирано кацане, както и за резервните летища за излитане, по маршрута и на летището за кацане;

(4)

TAF или изменена TAF за летищата за излитане и за планирано кацане, както и за резервните летища за излитане, по маршрута и на летището за кацане;

(5)

съобщение SIGMET и, ако е издадено, AIRMET и съответните специални доклади от ВС, отнасящи се за целия маршрут;

(6)

консултативна информация от значение за целия маршрут относно вулканична пепел и тропични циклони.

По договореност между летищната метеорологична служба и съответните оператори полетната документация за полети с продължителност два часа или по-малко след кратък престой или обработка може да се ограничи до оперативно необходимата информация, но във всички случаи полетната документация трябва да съдържа поне метеорологичната информация, посочена в точки 3, 4, 5 и 6.

е)

Предоставят се карти, изготвени от цифрови прогнози, съгласно изискванията на операторите за фиксирани райони на покритие, както е показано в допълнение 2.

ж)

Когато прогнозите за вятъра и температурата във височина, посочени в точка MET.OR.275, буква а), точка 1, се предоставят във форма на карти, те трябва да са фиксирани по време прогностични карти за полетни нива съгласно точка MET.TR.260, буква б), точка MET.TR.275, буква в) и точка MET.TR.275, буква г). Когато прогнозите за явления SIGWX, посочени в точка MET.OR.275, буква а), точка 2, се предоставят във форма на карти, те трябва да са фиксирани по време прогностични карти за атмосферен слой, ограничен от полетни нива, съгласно точка MET.TR.275, буква б), точка 3.

з)

Прогнозите за вятъра и температурата във височина и за явления SIGWX над полетно ниво 100 се предоставят веднага след изготвянето им, но не по-късно от 3 часа преди излитане.

и)

Авиационната климатологична информация се изготвя във форма на летищни климатологични таблици и летищни климатологични резюмета.

MET.TR.220 Летищни прогнози

а)

Летищните прогнози и измененията в тях се издават като TAF и включват в указаната последователност:

(1)

идентификатор за типа на прогнозата;

(2)

индикатор за местоположението;

(3)

дата и време на издаване на прогнозата;

(4)

идентификатор за липсваща прогноза, ако е приложимо;

(5)

дата и период на валидност на прогнозата;

(6)

идентификатор за отменена прогноза, ако е приложимо;

(7)

приземен вятър;

(8)

видимост;

(9)

метеорологични явления;

(10)

облачност;

(11)

очаквани значителни промени в един или повече от тези елементи през периода на валидност.

б)

TAF се издават в съответствие с образеца, показан в допълнение 3, и се разпространяват в кодовата форма TAF.

в)

Периодът на валидност на редовна TAF е или 9, или 24, или 30 часа и се подава за предаване не по-рано от 1 час преди началото на нейната валидност.

г)

Ако TAF се разпространяват в цифрова форма, те:

(1)

се форматират в съответствие с модела за обмен на оперативно съвместима информация в световен мащаб;

(2)

при тях се използва Geography Markup Language (GML);

(3)

се придружават от съответни метаданни.

д)

Метеорологичните елементи, включени в TAF, са:

(1)   Приземен вятър

(i)

Прогнозира се очакваната преобладаваща посока на приземния вятър.

(ii)

Когато не е възможно да се прогнозира преобладаващата посока на приземния вятър поради очакваната му променливост, прогнозираната посока на вятъра се указва като променлива със съкращението „VRB“.

(iii)

Когато се прогнозира вятърът да е със скорост по-малко от 1 kt (0,5 m/s), тя се указва с термина CALM.

(iv)

Когато прогнозираната максимална скорост превишава прогнозираната средна скорост на вятъра с 10 kt (5 m/s) или повече, се указва прогнозираната максимална скорост на вятъра.

(v)

Когато се прогнозира скорост на вятъра 100 kt (50 m/s) или повече, тя се указва като по-голяма от 99 kt (49 m/s).

(2)   Видимост

(i)

Когато се прогнозира видимостта да бъде по-малко от 800 m, тя се указва по скала с деления през 50 m; когато се прогнозира да бъде 800 m или повече, но по-малко от 5 км — с деления през 100 m; когато се прогнозира да бъде 5 km или повече, но по-малко от 10 км — с деления през километър; и когато се прогнозира да бъде 10 км или повече, се указва като 10 км, освен когато се прогнозира приложимост на условията за CAVOK. Прогнозира се преобладаващата видимост.

(ii)

Когато се прогнозира видимостта да варира в различните посоки и не може да се прогнозира преобладаващата видимост, се указва най-ниската прогнозирана видимост.

(3)   Метеорологични явления

(i)

В прогнозата се включва едно или няколко, но не повече от три от следните метеорологични явления или комбинации от тях, очаквани да настъпят над летището, заедно с техните характеристики, а при необходимост — и интензивност:

(A)

преохладен валеж;

(B)

преохладена мъгла;

(C)

умерени или силни валежи, включително краткотрайни;

(D)

ниско носещ се прах, пясък или сняг;

(E)

прашна, пясъчна или снежна виелица;

(F)

прашна буря;

(G)

пясъчна буря;

(H)

гръмотевична буря (със или без валеж);

(I)

шквал;

(J)

фуниевидни облаци (торнадо или воден смерч);

(K)

други метеорологични явления, както е договорено от летищната метеорологична служба със съответните органи за ОВД и оператори.

(ii)

Очакваният край на тези явления се указва със съкращението „NSW“.

(4)   Облачност

(i)

Дава се прогноза за количеството на облачността, като се използват съкращенията „FEW“, „SCT“, „BKN“ или „OVC“, според случая. Когато се очаква небето да остане покрито или да се покрие и не е възможно да се прогнозира облачността, а е налична информация за вертикалната видимост на летището, в прогнозата се указва вертикалната видимост със съкращението „VV“, следвано от прогнозираната стойност на вертикалната видимост.

(ii)

Когато се прогнозират няколко слоя или масива облаци, тяхното количество и височина на долната граница се включват в прогнозата в следната последователност:

А)

най-ниският слой или масив се прогнозира, независимо от количеството, като FEW, SCT, BKN или OVC, според случая;

Б)

следващият слой или масив, покриващ повече от 2/8 от небето, се прогнозира като SCT, BKN или OVC, според случая;

В)

следващият по-висок слой или масив, покриващ повече от 4/8, се прогнозира като BKN или OVC, според случая;

Г)

купесто-дъждовни облаци и/или мощни купести облаци — винаги когато са прогнозирани такива и не са включени вече съгласно букви от А) до В).

(iii)

Информацията за облачността се ограничава до облаци от оперативно значение; когато не се прогнозират облаци от оперативно значение и съкращението „CAVOK“ не е подходящо, се използва съкращението „NSC“.

е)

Използване на групи за изменения

(1)

Използваните критерии за включване на групите за изменения в прогнозата TAF или за корекции на прогнозата се базират на прогнозата за начало, край или промяна в интензивността на някое от следните метеорологични явления или техни комбинации:

(i)

преохладена мъгла;

(ii)

преохладен валеж;

(iii)

умерени или силни валежи, включително краткотрайни;

(iv)

гръмотевична буря;

(v)

прашна буря;

(vi)

пясъчна буря.

(2)

Когато е необходимо указване на изменението на някой от метеорологичните елементи, посочени в буква а), се използват индикаторите за промяна „BECMG“ и „TEMPO“, следвани от периода от време, през който се очаква изменението. Периодът от време се указва със своето начало и край в цели часове по UTC. След индикатора за промяна се указват само елементите, за които се очакват значителни изменения. Когато се очакват обаче значителни изменения на облачността, се указват всички облачни групи, включително слоевете или масивите, за които не се очакват изменения.

(3)

Индикаторът за промяна „BECMG“ и съответната група от данни за хронологичното време се използват за описване на очаквани изменения на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават определени прагови стойности с постоянна или променлива скорост и в неопределен момент от периода от време. Периодът от време не може да надвишава 4 часа.

(4)

Индикаторът за промяна „TEMPO“ и съответната група от данни за хронологичното време се използват за описване на очаквани чести или редки временни флуктуации на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават определени прагови стойности и които продължават по-малко от 1 час във всеки отделен случай, а общо — по-малко от половината от периода на прогнозата, през който се очакват флуктуациите. Ако се очаква временната флуктуация да продължи 1 час или повече, се използва групата за изменения „BECMG“ в съответствие с точка 3 или периодът на валидност се подразделя в съответствие с точка 5.

(5)

Когато се очаква определено съчетание от преобладаващи метеорологични условия да се промени съществено и в по-голяма или по-малка степен цялостно в съчетание от други условия, периодът на валидност се подразделя на самостоятелни подпериоди, като се използва съкращението „FM“, непосредствено следвано от шестцифрена група от данни за хронологичното време в дни, часове и минути по UTC, указваща очакваното време на промяната. Подпериодът, следващ съкращението „FM“, е самостоятелен и всички метеорологични условия, описани след съкращението, заменят прогнозираните, посочени преди съкращението.

ж)

Вероятността за достигане на алтернативна стойност на даден прогнозиран елемент се указва, когато:

(1)

съществува вероятност от 30 или 40 % за алтернативни метеорологични условия през определен период от време, за който се отнася прогнозата; или

(2)

съществува вероятност от 30 или 40 % за временни флуктуации през определен период от време, за който се отнася прогнозата.

Това се указва в прогнозата TAF, като се използва съкращението „PROB“, следвано от вероятността в десетки процента и в посочения в точка 1 случай — от периода от време, през който се очакват алтернативните стойности, а в посочения в точка 2 случай се използва съкращението „PROB“, следвано от вероятността в десетки процента, индикатора за промяна „ТЕМПО“ и съответната група от данни за хронологичното време.

MET.TR.225 Прогнози за кацане

а)

Прогнози TREND се издават в съответствие с допълнение 1.

б)

В прогнозата TREND се използват същите мерни единици и скали както тези в сведението, към което е добавена.

в)

Прогнозата TREND указва значителни промени по отношение на един или повече от елементите: приземен вятър, видимост, метеорологични явления и облачност. Включват се само елементите, за които се очакват значителни промени. Когато се очакват обаче значителни изменения на облачността, се указват всички облачни групи, включително слоевете или масивите, за които не се очакват изменения. В случай на значителна промяна на видимостта се указва и явлението, което причинява намалението на видимостта. Когато не се очакват промени, това се указва с термина „NOSIG“.

(1)   Приземен вятър

В прогнозата TREND се указват промени в приземния вятър, които включват:

(i)

промяна на средната посока на вятъра с 60° и повече, като при това средната скорост преди и/или след промяната е 10 kt (5 m/s) или повече;

(ii)

промяна на средната скорост на вятъра с 10 kt (5 m/s) или повече;

(iii)

промени във вятъра, при които се преминава през стойности от оперативно значение.

(2)   Видимост

(i)

Когато се очаква видимостта да се подобри и се промени на или премине през една или повече от следните стойности, или когато се очаква видимостта да се влоши и да премине през една или повече от следните стойности: 150, 350, 600, 800, 1 500 или 3 000 m, в прогнозата TREND се указва промяната.

(ii)

Когато значителен брой полети се изпълняват по правилата за визуални полети, в прогнозата допълнително се указва промяната на 5 000 m или преминаването през тази стойност.

(iii)

В прогнозите TREND, добавени към сведения METAR, се указва прогнозираната преобладаваща видимост.

(3)   Метеорологични явления

(i)

В прогнозата TREND се указват очакваното начало, край или промяна в интензивността на някое от следните метеорологични явления или комбинации от тях:

А)

преохладен валеж;

Б)

умерени или силни валежи, включително краткотрайни;

В)

гръмотевична буря с валеж;

Г)

прашна буря;

Д)

пясъчна буря;

Е)

други метеорологични явления, както е договорено от летищната метеорологична служба със съответните органи за ОВД и оператори.

(ii)

В прогнозата TREND се указва очакваното начало или край на някое от следните метеорологични явления или комбинации от тях:

А)

преохладена мъгла;

Б)

ниско носещ се прах, пясък или сняг;

В)

прашна, пясъчна или снежна виелица;

Г)

гръмотевична буря (без валеж);

Д)

шквал;

Е)

фуниевидни облаци (торнадо или воден смерч).

(iii)

Общият брой на явленията, посочени в подточки i) и ii), не трябва да надвишава три.

(iv)

Очакваният край на метеорологичните явления се указва със съкращението „NSW“.

(4)   Облачност

(i)

Когато се очаква височината на долната граница на облачен слой в количество BKN или OVC да се увеличи и да се промени на или да премине през една или повече от следните стойности, или когато височината на долната граница на облачен слой в количество BKN или OVC се очаква да намалее и да премине през една или повече от следните стойности: 100, 200, 500, 1 000 и 1 500 ft (30, 60, 150, 300 and 450 m), в прогнозата TREND се указва промяната.

(ii)

Когато височината на долната граница на облачен слой е под или се очаква да спадне под или да нарасне над 1 500 ft (450 m), в прогнозата TREND се указват и промените в количеството на облаците — увеличаване от FEW или SCT на BKN или OVC, или намаляване от BKN или OVC на FEW или SCT.

(iii)

Когато не се прогнозират облаци от оперативно значение и съкращението „CAVOK“ не е подходящо, се използва съкращението „NSC“.

(5)   Вертикална видимост

Когато се очаква небето да остане покрито или да се покрие и на летището се провеждат наблюдения за вертикалната видимост, която се прогнозира да се подобри на или да премине през една или повече от следните стойности, или когато се прогнозира вертикалната видимост да се влошава и да премине през една или повече от следните стойности: 100, 200, 500 или 1 000 ft (30, 60, 150 или 300 m), в прогнозата TREND се указва промяната.

(6)   Допълнителни критерии

Летищната метеорологична служба и ползвателите могат да се споразумеят за използването на допълнителни критерии въз основа на местните експлоатационни минимуми на летището.

(7)   Използване на групи за изменения

(i)

Когато се очаква да настъпи промяна, прогнозата TREND започва с един от индикаторите за промяна „BECMG“ или „TEMPO“.

(ii)

Индикаторът за промяна „BECMG“ се използва за описване на прогнозирани изменения, при които се очаква метеорологичните условия да достигнат или да преминат през определени стойности с постоянна или променлива скорост. Периодът или моментът, в който се прогнозира да настъпи промяната, се указва със съкращенията „FM“, „TL“ и „AT“, според случая, всяко от което е следвано от група от данни за съответното време в часове и минути.

(iii)

Индикаторът за промяна „TEMPO“ се използва за описване на прогнозирани временни флуктуации на метеорологичните условия, при които се достигат или преминават определени стойности и които продължават по-малко от 1 час във всеки отделен случай, а общо — по-малко от половината от периода на прогнозата, за който се прогнозират флуктуациите. Периодът, през който се прогнозира да настъпят временните флуктуации, се указва със съкращенията „FM“ и/или „TL“, според случая, всяко от което е следвано от група от данни за съответното време в часове и минути.

(8)   Използване на индикатора за вероятност

Индикаторът „PROB“ не се използва в прогнози TREND.

MET.TR.230 Прогнози за излитане

а)

Прогнозата за излитане се отнася за определен период от време и съдържа информация за очакваните условия над комплекса от пистите за излитане и кацане по отношение на посоката и скоростта на приземния вятър, както и за всякакви вариации в тях, температурата, налягането и всички други елементи съгласно договореното между летищната метеорологична служба и операторите.

б)

Последователността на елементите, терминологията, мерните единици и скалите, използвани в прогнозите за излитане, трябва да бъдат същите както използваните в сведенията за същото летище.

MET.TR.235 Летищни предупреждения и предупреждения и сигнали за срез на вятъра

а)

Предупреждения за срез на вятъра се издават в съответствие с образеца в допълнение 4.

б)

Поредният номер, посочен в образеца в допълнение 4, трябва да съответства на броя на предупрежденията за срез на вятъра, издадени за летището от 00:01 часа по UTC на съответния ден.

в)

Сигналите за срез на вятъра дават кратка актуална информация относно наблюдаваното наличие на срез на вятъра, включващ промяна на насрещния/гръбния вятър с 15 kt (7,5 m/s) или повече, който може да се отрази неблагоприятно на въздухоплавателно средство по траекторията за финален подход или за излитане, както и когато то се намира върху пистата за излитане и кацане по време на пробега след кацане или на разбега за излитане.

г)

Сигналът за срез на вятъра трябва да се отнася по възможност за конкретни участъци на пистата за излитане и кацане и разстояния по траекторията за подхода за кацане или траекторията за излитане, както е договорено между летищната метеорологична служба и съответните органи за ОВД и оператори.

Глава 3 — Технически изисквания за метеорологичните служби за следене

MET.TR.250 Съобщения SIGMET

а)

Съдържанието и последователността на елементите в съобщенията SIGMET трябва да бъде в съответствие с образеца, показан в допълнение 5.

б)

Съобщенията SIGMET се състоят от три типа:

(1)

SIGMET за метеорологични явления по маршрута, различни от вулканична пепел или тропични циклони, наричани съобщения WS SIGMET;

(2)

SIGMET за вулканична пепел, наричани WV SIGMET;

(3)

SIGMET за тропични циклони, наричани WC SIGMET.

в)

Поредният номер на съобщенията SIGMET се състои от три знака, включващи една буква и две цифри.

г)

Само едно от явленията, изброени в допълнение 5, се включва в съобщението SIGMET, като се използват съответните съкращения и праговата стойност на скоростта на приземния вятър 34 kt (17 m/s) или повече за тропичен циклон.

д)

Информацията SIGMET относно гръмотевични бури или тропичен циклон не включва свързаните с тях турбулентност и обледяване.

е)

Ако съобщенията SIGMET се разпространяват в цифрова форма, те се:

(1)

форматират съгласно модела за обмен на оперативно съвместима информация в световен мащаб и при тях се използва Geography Markup Language (GML);

(2)

придружават от съответни метаданни.

MET.TR.255 Съобщения AIRMET

а)

Съдържанието и последователността на елементите в съобщенията AIRMET трябва да бъде в съответствие с образеца, показан в допълнение 5.

б)

Поредният номер, посочен в образеца в допълнение 5, трябва да съответства на броя на съобщенията AIRMET, издадени за района за полетна информация от 00:01 часа по UTC на съответния ден.

в)

Само едно от явленията, изброени в допълнение 5, се включва в съобщението AIRMET, като се използват съответните съкращения и следните прагови стойности, когато явленията са под полетно ниво 100 или под полетно ниво 150 в планинските райони, или по-високо, когато това е необходимо:

(1)

скорост на вятъра над 30 kt (15 m/s);

(2)

обширни райони, засегнати от намаляване на видимостта на по-малко от 5 000 m, включително метеорологичното явление, което причинява намалението на видимостта;

(3)

обширни райони с разкъсана или плътна облачност с височина на долната граница под 1 000 ft (300 m) над земната повърхност.

г)

Съобщенията SIGMET относно гръмотевични бури или купесто-дъждовни облаци не включват свързаните с тях турбулентност и обледяване.

MET.TR.260 Зонални прогнози за полети на малки височини

а)

Когато зоналните прогнози за полети на малки височини се изготвят във форма на карти, прогнозата за вятъра и температурата във височина се издава за точки на разстояние не повече от 300 морски мили (NM) една от друга и най-малко за следните височини: 2 000, 5 000 и 10 000 ft (600, 1 500 и 3 000 m) и 15 000 ft (4 500 m) в планински райони. Издаването на прогнози за вятъра и температурата на абсолютна височина 2 000 ft (600 m) може да е предмет на местни орографски съображения, както е определено от компетентния орган.

б)

Когато зоналните прогнози за полети на малки височини се изготвят във форма на карти, прогнозата за явления SIGWX се издава във вид на прогноза SIGWX на малки височини за полетни нива до полетно ниво 100 или до полетно ниво 150 в планински райони, или по-високо, ако е необходимо. Прогнозите SIGWX на малки височини включват:

(1)

следните явления, за които се изисква издаването на SIGMET: обледяване, турбулентност, купесто-дъждовна облачност, която е скрита, честа, вградена или се наблюдава шквалова линия, пясъчни/прашни бури и вулканични изригвания или изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата, и за които се очаква да окажат влияние върху полетите на малки височини;

(2)

следните елементи в зоналните прогнози за полети на малки височини: приземен вятър, приземна видимост, значими метеорологични явления, закритие на планините, облачност, обледяване, турбулентност, планински вълни и височина на изотермата за нула градуса.

в)

Когато компетентният орган е определил, че плътността на въздушното движение под полетно ниво 100 налага издаването на съобщение AIRMET, се издават зонални прогнози за атмосферния слой между земната повърхност и полетно ниво 100 или до полетно ниво 150 в планински райони, или по-високо, ако е необходимо, които съдържат информация за метеорологични явления по маршрута, представляващи опасност за полети на малки височини, и използвана при издаването на съобщението AIRMET и на необходимата допълнителна информация за полети на малки височини.

Глава 4 — Технически изисквания за консултативните центрове за вулканична пепел (КЦВП)

MET.TR.265 Отговорности на консултативния център за вулканична пепел

а)

Консултативната информация относно вулканичната пепел се издава като явен текст със съкращения в съответствие с образеца, показан в допълнение 6. Когато липсват подходящи съкращения, се използва опростен и краткословен английски език.

б)

Когато консултативната информация за вулканична пепел е изготвена в графичен формат, тя е във вида, показан по-долу

Image

и се разпространява:

(1)

във формата Portable Network Graphics (PNG); или

(2)

в кодовата форма BUFR, когато се обменя в двоичен формат.

Глава 5 — Технически изисквания за консултативните центрове за тропични циклони (КЦТЦ)

MET.TR.270 Отговорности на консултативния център за тропични циклони

а)

За тропични циклони се издава консултативна информация, когато максималната стойност на средната 10-минутна скорост на приземния вятър се очаква да достигне или надхвърли 34 kt през периода, обхванат от консултативната информация.

б)

Консултативната информация за тропични циклони трябва да бъде в съответствие с допълнение 7.

Глава 6 — Технически изисквания за световните центрове за зонални прогнози (СЦЗП)

MET.TR.275 Отговорности на световния център за зонални прогнози

а)

СЦЗП използват обработени метеорологични данни под формата на стойности в грид-формат, изразени двоично (кодова форма GRIB), за предоставяне на глобални прогнози в грид-формат, и кодовата форма BUFR за предоставяне на прогноза за значими метеорологични явления.

б)

За глобалните прогнози в грид-формат СЦЗП:

(1)

изготвят прогнози за:

(i)

вятъра във височина;