ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 50

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
28 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2017/330 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

1

 

*

Регламент (ЕС) 2017/331 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/332 на Комисията от 14 февруари 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pistacchio Verde di Bronte (ЗНП)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/333 на Комисията от 14 февруари 2017 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент (ЕС) 2017/334 на Комисията от 27 февруари 2017 година за поправка на текста на български, естонски, немски и нидерландски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014 относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) 2017/335 на Комисията от 27 февруари 2017 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/336 на Комисията от 27 февруари 2017 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои дебели листове от нелегирани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/337 на Комисията от 27 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1375/2007 относно вноса на остатъци от производството на царевично нишесте от Съединените американски щати

42

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/338 на Комисията от 27 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/339 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.

47

 

*

Решение (ЕС) 2017/340 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

49

 

*

Решение (ЕС) 2017/341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в отговор на заявление от Испания — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

51

 

*

Решение (ЕС) 2017/342 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността

53

 

*

Решение (ЕС) 2017/343 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на средства от фонд Солидарност на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

55

 

*

Решение (ЕС) 2017/344 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

57

 

*

Решение (ОВППС) 2017/345 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

59

 

*

Решение (ОВППС) 2017/346 на Съвета от 27 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека

66

 

*

Решение (ОВППС) 2017/347 на Съвета от 27 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

70

 

*

Решение (ОВППС) 2017/348 на Съвета от 27 февруари 2017 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово ( *1 )

75

 

*

Решение (ОВППС) 2017/349 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)

80

 

*

Решение (ОВППС) 2017/350 на Съвета от 27 февруари 2017 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

81

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/351 на Комисията от 24 февруари 2017 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2017) 1261)  ( 1 )

82

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

 

(*1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/330 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 329/2007 (2) на Съвета влизат в сила мерките, предвидени в Решение (ОВППС) 2016/849, с което, inter alia, беше отменено и заменено Решение 2013/183/ОВППС (3). На 30 ноември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2321 (2016), в която се предвиждат нови мерки срещу Корейската народнодемократична република. Те включват забрани за износ на мед, никел, сребро, цинк, статуи, вертолети, плавателни съдове, както и засилване на забраните в транспортния сектор и нови ограничения в банковия сектор.

(2)

На 27 февруари 2017 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2017/345 (4) за влизане в сила на тези мерки.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 329/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:

1.

В член 1 се добавя следната точка:

„15.

„дипломатически представителства, консулства, сътрудници на дипломатическите представителства и членове на консулствата“ има същото значение както съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г. и включва и дипломатическите представителства на Северна Корея при международни организации, установени в държавите членки и севернокорейските сътрудници на тези представителства.“

2.

Член 2 се изменя както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Приложение I включва всички изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, включително софтуер, които са изделия или технология с двойна употреба съгласно определението в Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (*1).

Приложение Iа включва други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, които биха могли да допринесат за програмите на Северна Корея, свързани с ядрени оръжия, други оръжия за масово унищожение или балистични ракети.

Приложение Iб включва някои важни компоненти за сектора на балистичните ракети.

Приложение Iд включва авиационно гориво, посочено в параграф 1, буква б).

Приложение Iж включва оръжия за масово унищожение и свързани изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени и посочени съгласно точка 25 от Резолюция 2270 (2016) и точки 4 и 7 от Резолюция 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН.

(*1)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).“;"

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Забранява се:

а)

прекият или непряк внос, закупуване или трансфер на злато, титанови руди, ванадиеви руди и редкоземни минерали, изброени в приложение Iв, или на въглища, желязо и железни руди, изброени в приложение Iг, от Северна Корея, независимо дали произхождат от Северна Корея, или не;

б)

прекият или непряк внос, закупуване или трансфер на мед, никел, сребро и цинк, изброени в приложение Iз, от Северна Корея, независимо дали произхождат от Северна Корея, или не;

в)

прекият или непряк внос, закупуване или трансфер на петролните продукти, изброени в приложение Iе от Северна Корея, независимо дали произхождат от Северна Корея, или не;

г)

съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или чийто резултат е заобикаляне на забраните, посочени в букви а), б) и в) от настоящата алинея.

Приложение Iв включва злато, титаниеви руди, ванадиеви руди и редкоземни минерали, посочени в алинея първа, буква а).

Приложение Iг включва въглища, желязо и железни руди, посочени в алинея първа, буква а).

Приложение Iе включва петролните продукти, посочени в алинея първа, буква в).

Приложение Iз включва мед, никел, сребро и цинк, посочени в алинея първа, буква б).“

в)

параграф 5 се изменя както следва:

i)

буква б) се заменя със следното

„б)

сделките с желязо и желeзни руди, чието предназначение е било определено единствено като осигуряване на прехрана и които не са свързани с генериране на приходи за ядрените програми или програмите за балистични ракети на Северна Корея или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН или с настоящия регламент.“

ii)

добавя се следната буква:

„в)

сделките с въглища, чието предназначение е било определено единствено като осигуряване на прехрана, ако са изпълнени следните условия:

i)

сделките не са свързани с генериране на приходи за ядрените програми или програмите за балистични ракети на Северна Корея или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН;

ii)

в сделките не участват лица или образувания, които са свързани с ядрените програми или програмите за балистични ракети на Северна Корея или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, включително лица, образувания и органи, изброени в списъка в приложение IV, или лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани, пряко или непряко от тях, или лица или образувания, които помагат за избягване на санкциите, и

iii)

Комитетът по санкциите не е уведомил държавите членки, че съвкупният годишен лимит е достигнат.“

3.

Вмъкват се следните членове:

„Член 4в

1.   Забранява се прекият или непряк внос, закупуване или трансфер от Северна Корея на статуи, изброени в приложение IIIa, независимо дали произхождат от Северна Корея, или не.

2.   Чрез дерогация от забраната по параграф 1 съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши такъв внос, закупуване или трансфер, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

Приложение IIIa включва статуите, посочени в параграф 1.

Член 4г

1.   Забранява се пряката или непряка продажба, доставка, трансфер или износ в Северна Корея на нови вертолети и плавателни съдове, изброени в приложение IIIб.

2.   Чрез дерогация от забраната по параграф 1 съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши такава продажба, доставка, трансфер или износ, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

3.   Приложение IIIб включва вертолетите и плавателните съдове, посочени в параграф 1.

Член 4д

1.   Забранява се:

а)

отдаването под наем или предоставянето по друг начин, пряко или непряко, на недвижими имоти на лица, образувания или органи на правителството на Северна Корея, за каквато и да е цел, различна от дипломатически или консулски дейности съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г.;

б)

наемането на недвижими имоти, пряко или непряко, от лица, образувания или органи на правителството на Северна Корея; или

в)

извършването на каквато и да било дейност, свързана с използването на недвижими имоти, които лица, образувания или органи на правителството на Северна Корея притежават, отдават под наем или имат право да ползват по друг начин, с изключение на предоставянето на стоки и услуги, които:

i)

са от съществено значение за функционирането на дипломатическите представителства или консулствата съгласно Виенските конвенции от 1961 и 1963 г., и

ii)

не могат да бъдат използвани за генерирането на приходи или печалба, пряко или непряко, за правителството на Северна Корея.

2.   За целите на настоящия член „недвижим имот“ означава земя, сгради и части от тях, разположени извън територията на Северна Корея.“

4.

Член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Товар, включително личен багаж и регистриран багаж, в рамките на Съюза или преминаващ транзитно през него, включително в летища, морски пристанища и свободни зони, посочени в членове 243—249 от Регламент (ЕС) № 952/2013, подлежи на проверка с цел да се гарантира, че не съдържа предмети, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН или с настоящия регламент, когато:

а)

товарът е с произход от Северна Корея;

б)

товарът е предназначен за Северна Корея;

в)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на Северна Корея или на нейни граждани, или на лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или на образувания, притежавани или контролирани от тях;

г)

товарът е бил договорен с посредничеството или съдействието на лица, образувания или органи, изброени в приложение IV; или

д)

товарът се превозва от плавателни съдове, плаващи под знамето на Северна Корея, или въздухоплавателни средства, регистрирани в Северна Корея, или плавателни съдове или въздухоплавателни средства без държава.“

5.

Член 5а, параграф 1г, буква а) се заменя със следното:

„а)

да закрият всички банкови сметки в кредитни или финансови институции, посочени в член 5в, параграф 2;“.

6.

Член 5а параграф 1д се заличава.

7.

Член 5а параграф 1е се заменя със следното:

„1е.   Чрез дерогация от параграф 1г, букви а) и в) съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши някои представителства, дъщерни дружества или банкови сметки да продължат да действат, при условие че Комитетът по санкциите определи за всеки отделен случай, че тези представителства, дъщерни дружества или банкови сметки са необходими за предоставянето на хуманитарна помощ, за дейностите на дипломатическите представителства в Северна Корея или за дейностите на ООН, на нейни специализирани агенции или на свързани организации или за всякаква друга цел, съответстваща на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН.“

8.

Вмъква се следният член:

„Член 5aa

1.   Забранява се на кредитните и финансовите институции, попадащи в обхвата на член 16, да откриват банкови сметки на севернокорейски дипломатически представителства или консулства и техните севернокорейски сътрудници на представителствата или членове на консулствата.

2.   Кредитните и финансовите институции, попадащи в обхвата на член 16, закриват всички банкови сметки, притежавани или контролирани от севернокорейски дипломатически представителства или консулства и техните севернокорейски сътрудници на представителствата или членове на консулствата, най-късно до 11 април 2017 г.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши по искане на севернокорейско дипломатическ представителство, консулство или сътрудник на представителството или член на консулството, откриването на една банкова сметка на севернокорейско дипломатическо представителство, консулство и сътрудник на представителството или член на консулството, при условие че дипломатическото представителство или консулството са установени в съответната държава членка или че сътрудникът на представителството или членът на консулството са акредитирани в съответната държава членка.

4.   Чрез дерогация от параграф 2 съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II към настоящия регламент, може да разреши, по искане на севернокорейско дипломатическо представителство, консулство или техен сътрудник на представителството или член на консулството, една банкова сметка за всяко дипломатическо представителство, консулство или техен сътрудник на представителството или член на консулството да продължи да действа, при условие че държавата членка е установила, че представителството или консулството са установени в съответната държава членка или сътрудникът на представителството или членът на консулството са акредитирани в съответната държава членка и не притежават други банкови сметки на нейната територия. В случай че дипломатическото представителство, консулството или техен севернокорейски сътрудник или член притежава повече от една банкова сметка на територията на съответната държава членка, представителството, консулството или техният сътрудник или член могат да посочат коя банкова сметка да продължи да действа.

5.   В съответствие с приложимите правила на Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения от 1963 г. държавите членки съобщават на останалите държави членки и на Комисията имената и идентификационните данни на всички севернокорейски сътрудници на дипломатически представителства и членове на консулства, акредитирани на тяхна територия, най-късно до 13 март 2017 г., както и всяка последваща актуализирана информация в рамките на една седмица след евентуална промяна в този списък. Държавите членки информират останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 3 и 4. Съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да съобщи на кредитните и финансовите институции в тази държава членка идентификационните данни на всеки севернокорейски сътрудник на дипломатическо представителство или член на консулство, акредитирани на територията на съответната държава членка или на територията на всяка друга държава членка.“

9.

В член 6 се вмъква следният параграф:

„1а.   Всички плавателни съдове, изброени в приложение IVa, и финансовите средства и икономическите ресурси, държани от тях, се замразяват, ако Комитетът по санкциите вземе решение за това. Приложение IVa включва плавателните съдове, посочени от Комитета по санкциите в съответствие с точка 12 от Резолюция 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН.“

10.

Член 9б се заменя със следното:

„Член 9б

1.   Забранява се предоставянето на финансиране или финансова подкрепа за търговия със Северна Корея, включително предоставянето на експортни кредити, гаранции или застраховане, на физически или юридически лица, образувания или органи, участващи в такава търговия.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши финансова подкрепа за търговия със Северна Корея, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

3.   Съответната държава членка информира останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, предоставено съгласно параграф 2.“

11.

Член 11а се изменя както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната буква:

„е)

който фигурира в приложение IVa, ако Комитетът по санкциите вземе решение за това.“

б)

параграфи 2—6 се заменят със следното:

„2.   Параграф 1 не се прилага:

а)

в случай на извънредно положение;

б)

в случай че плавателният съд се връща в пристанището си по произход;

в)

в случай че плавателният съд пристига в пристанище за проверка, когато става въпрос за плавателен съд, попадащ в обхвата на параграф 1, букви а)—д).

3.   Чрез дерогация от забраната в параграф 1, когато става въпрос за плавателен съд, попадащ в обхвата на параграф 1, букви а)—д), съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши на плавателен съд да влезе в пристанище, ако:

а)

Комитетът по санкциите е определил предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на Резолюция 2270 (2016) на Съвета за сигурност на ООН; или

б)

държавата членка е установила предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.

4.   Чрез дерогация от забраната в параграф 1, буква е) съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши на плавателен съд да влезе в пристанище, ако Комитетът по санкциите е дал указания за това.

5.   Забранява се на всички въздухоплавателни средства, управлявани от превозвачи от Северна Корея или с произход от Северна Корея, да излитат, да се приземяват или да прелитат над територията на Съюза.

6.   Параграф 5 не се прилага:

а)

за въздухоплавателно средство, което се приземява за проверка;

б)

в случай на аварийно кацане.

7.   Чрез дерогация от параграф 5 съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши въздухоплавателно средство да излети, да се приземи или да прелети над територията на Съюза, ако този компетентен орган е установил предварително, че това е необходимо за хуманитарни цели или за всяка друга цел, съответстваща на целите на настоящия регламент.“

12.

Член 11б се заменя със следното:

„Член 11б

1.   Забранява се:

а)

лизинга или чартъра на плавателни съдове и въздухоплавателни средства или предоставянето на услуги за набиране на екипаж на Северна Корея, лицата или образуванията, изброени в приложение IV, всички други севернокорейски образувания, всички други лица или образувания, които са подпомагали нарушаването на разпоредбите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, или всяко лице или образувание, което действа от името на или по указания на всяко такова лице или образувание и образувания, притежавани или контролирани, пряко или непряко от тях;

б)

услуги по предоставянето на екипаж за плавателни съдове или въздухоплавателни средства от Северна Корея;

в)

притежаването, лизинга, експлоатацията или предоставянето на услуги, свързани с класификация или свързани услуги на плавателни съдове, плаващи под знамето на Северна Корея;

г)

регистрирането или поддържането в регистъра на плавателен съд, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от Северна Корея или севернокорейски граждани, или е бил отписан от друга държава съгласно точка 24 от Резолюция 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН;

д)

предоставянето на застрахователни и презастрахователни услуги за плавателни съдове, които са притежавани, контролирани или експлоатирани от Северна Корея.

2.   Чрез дерогация от забраната по параграф 1, буква а) съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши лизинга, чартъра или предоставянето на услуги за набиране на екипаж, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

3.   Чрез дерогация от забраните по параграф 1, букви б) и в) съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши притежаването, лизинга, експлоатацията или предоставянето на услуги, свързани с класификацията на плавателни съдове, или свързани услуги на плавателни съдове, плаващи под знамето на Северна Корея, или регистрирането или поддържането в регистъра на плавателен съд, който е притежаван, експлоатиран или снабден с екипаж от Северна Корея или севернокорейски граждани, при условие че държавата членка е получила предварителното одобрение на Комитета по санкциите поотделно за всеки конкретен случай.

4.   Чрез дерогация от забраната по параграф 1, буква д) съответният компетентен орган на държавата членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши предоставянето на застрахователни или презастрахователни услуги, при условие че Комитетът по санкциите е определил предварително и за всеки отделен случай, че плавателният съд участва в дейности, предназначени изключително за осигуряване на прехрана, които няма да бъдат използвани от севернокорейски физически лица или образувания за генериране на приходи, или е изключително за хуманитарни цели.

5.   Съответната държава членка уведомява останалите държави членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 2, 3 и 4.“

13

Вмъква се следният член:

„Член 11в

Чрез дерогация от забраните, произтичащи от резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016) и 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН, съответният компетентен орган на държава членка, посочен в уебсайтовете, изброени в приложение II, може да разреши всички дейности, ако Комитетът по санкциите е определил за всеки отделен случай, че те са необходими, за да се улесни работата на международни и неправителствени организации, предоставящи съдействие и хуманитарна помощ в Северна Корея в интерес на цивилното население в Северна Корея, съгласно точка 46 от Резолюция 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН.“

14.

Член 13, параграф 1 букви в), г) и ж) се заменят със следното:

„в)

изменя приложения III, IIIa и IIIб, за да уточни или адаптира списъка на стоките, включени в него, съгласно определенията или насоките, които могат да бъдат оповестени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на ООН, и за да добави референтните номера, взети от Комбинираната номенклатура, посочена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, ако е необходимо или уместно;“;

„г)

изменя приложения IV и IVa въз основа на определенията, направени от Комитета по санкциите или на Съвета за сигурност на ООН;“;

„ж)

изменя приложения Iж и Iз въз основа на определенията, направени от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите, и добавя референтните номера, взети от Комбинираната номенклатура, посочена в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.“

Член 2

Приложения I, II, III и IV към настоящия регламент се добавят към Регламент (ЕО) № 329/2007 съответно като приложения Iз, IIIa, IIIб и IVa.

Член 3

В приложение 1ж следният текст:

„оръжия за масово унищожение и свързани изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени и посочени като чувствителни стоки съгласно точка 25 от Резолюция 2270 (2016) на Съвета за сигурност на ООН.“

се заменя със:

„оръжия за масово унищожение и свързани изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, определени и посочени съгласно точка 25 от Резолюция 2270 (2016) и точки 4 и 7 от Резолюция 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН.“

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.

(2)  Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1).

(3)  Решение 2013/183/ОВППС на Съвета от 22 април 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2010/800/ОВППС (ОВ L 111, 23.4.2013 г., стр. 52).

(4)  Решение (ОВППС) 2017/345 на Съвета от 27 февруари 2017 г. за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (вж. стр. 59 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ Iз

Мед, никел, сребро и цинк, посочени в член 2, параграф 4, буква б)“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIа

Статуите, посочени в член 4в, параграф 1“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIIб

Вертолетите и плавателните съдове, посочени в член 4г, параграф 1“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ IVа

Плавателните съдове, определени от Комитета по санкциите съгласно точка 12 от Резолюция 2321 (2016) на Съвета за сигурност на ООН“


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/331 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки срещу Беларус (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета (2) се предвижда забрана за износ за лица, образувания или органи на оборудване, което може да бъде използвано за вътрешни репресии в Беларус, както и предоставянето на техническа помощ, брокерски услуги, финансиране или финансова помощ в това отношение.

(2)

С Регламент (ЕО) № 765/2006 се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2012/642/ОВППС.

(3)

С Решение (ОВППС) 2017/350 (3) на Съвета за изменение на Решение 2012/642/ОВППС от забраната за износ се освобождава оборудването за биатлон.

(4)

Нищо в настоящия регламент не засяга изискванията за лиценз съгласно Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменен.

(6)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както следва:

1)

В член 1а се добавя следният параграф:

„4.   Параграф 1 не се прилага за пушките, както и за патроните и мерниците за тях, посочени в приложение IV, които освен това отговарят на техническите характеристики за оборудване за биатлон, определени от Международния съюз по биатлон (МСБ) в правилниците, приложими за прояви и състезания в тази област, и които са предназначени изключително за използване при прояви и тренировки по биатлон.“;

2)

В член 1б се добавя следният параграф:

„4.   Параграф 1 не се прилага за пушките, както и за патроните и мерниците за тях, посочени в приложение IV, които освен това отговарят на техническите характеристики за оборудване за биатлон, определени от МСБ в правилниците, приложими за прояви и състезания в тази област, и които са предназначени изключително за използване при прояви и тренировки по биатлон.“

2.   Текстът в приложението към настоящия регламент се добавя като приложение IV към Регламент (ЕО) № 765/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Решение (ОВППС) 2017/350 на Съвета от 27 февруари 2017 г. за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 50 28.2.2017 г., стр. 81).

(4)  Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Пушки, патроните и мерници, посочени в членове 1а и 1б, които освен това отговарят на техническите характеристики за оборудване за биатлон, определени в правилниците, приложими за прояви и състезания по биатлон от Международния съюз по биатлон

Пушки за биатлон:

ex 9303 30

Други пушки и карабини за лов или за спортна стрелба

Патрони за пушки за биатлон:

ex 9306 21

Патрони за пушки

ex 9306 29

Части на патрони за пушки

ex 9306 30 90

Патрони и техните части за оръжия, различни от пушки, бойни оръжия, револвери и пистолети от позиция № 9302, леки картечници от позиция № 9301

Мерници за пушки за биатлон:

ex 9305 20

Части и принадлежности за пушки или карабини от позиция № 9303“


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/332 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2017 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pistacchio Verde di Bronte (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Италия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Pistacchio Verde di Bronte“, регистрирано по силата на Регламент (ЕС) № 21/2010 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Pistacchio Verde di Bronte“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 21/2010 на Комисията от 12 януари 2010 г. за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Pistacchio Verde di Bronte (ЗНП) (ОВ L 8, 13.1.2010 г., стр. 3).

(3)  ОВ C 403, 1.11.2016 г., стр. 14.


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/333 НА КОМИСИЯТА

от 14 февруари 2017 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Германия за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Schwäbische Spätzle“/„Schwäbische Knöpfle“, регистрирано по силата на Регламент (ЕС) № 186/2012 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията, свързана с наименованието „Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 186/2012 на Комисията от 7 март 2012 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (ЗГУ)] (ОВ L 69, 8.3.2012 г., стр. 3).

(3)  ОВ C 403, 1.11.2016 г., стр. 20.


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/334 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за поправка на текста на български, естонски, немски и нидерландски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014 относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В текста на нидерландски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕС) 2015/1088 (3), е допусната грешка в точка 145.А.55, буква в), подточка 3 от приложение II (част-145), по отношение на броя на годините, за които трябва да се съхранява документацията за техническото обслужване, която се изпраща. Поради това е необходимо текстът на нидерландски език да се поправи. Поправката не се отнася за останалите езици.

(2)

В текста на български, естонски и немски език на Регламент (ЕС) № 1321/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2015/1088, е допусната грешка в точка 145.А.70, буква а), подточка 6 от приложение II (част-145), в която е пропуснат изразът „помощен персонал“. Поради това е необходимо текстът на български, естонски и немски език да се поправи. Поправката не се отнася за останалите езици.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 1321/2014 следва да бъде съответно поправен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 65, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията се поправя, както следва:

1.

Отнася се само за текста на нидерландски език.

2.

Точка 145.А.70, буква а), подточка 6 от приложение II (част-145) се заменя със следното:

„6.

списък на персонала, отговарящ за сертифицирането, на помощния персонал и — ако е приложимо — на персонала за преглед на летателната годност и персонала, отговарящ за разработването на програмата за техническо обслужване и осигуряването на нейното одобрение, с обхвата на тяхното одобрение;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) 2015/1088 на Комисията от 3 юли 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1321/2014 във връзка с облекчения в процедурите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на авиацията с общо предназначение (ОВ L 176, 7.7.2015 г., стр. 4).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/335 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установява списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба.

(2)

Посоченият списък може да се актуализира в съответствие с общата процедура, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), по инициатива на Комисията или при постъпване на заявление.

(3)

На 27 май 2015 г. бе подадено заявление за разрешаване на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия. Впоследствие заявлението бе предоставено на държавите членки съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

(4)

Стевиоловите гликозиди са некалорични, сладки на вкус съставки и могат да бъдат използвани, за да заместят калоричните захари в някои сладкарски изделия, като по този начин се намалява енергийната стойност на тези продукти, в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1333/2008. Комбинираната употреба на стевиолови гликозиди и захар придава сладост на продуктите и подобрява вкусовия им профил в сравнение с продукти, при които за подслаждане са използвани само стевиолови гликозиди, тъй като захарта прикрива послевкуса от стевиоловите гликозиди.

(5)

Съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 Комисията трябва да изиска становището на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“), за да актуализира списъка на Съюза на добавките в храните, установен в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(6)

През 2010 г. Органът прие научно становище (3) относно безопасността на стевиоловите гликозиди за предложените видове употреба като добавка в храните (E 960) и определи допустимия дневен прием (ДДП) от 4 mg/kg телесно тегло на ден, изразено като еквиваленти на стевиол.

(7)

През 2015 г. Органът преразгледа оценката на експозицията на стевиолови гликозиди и стигна до заключението, че оценките за експозицията са под ДДД за всички възрастови групи, с изключение на малки деца на горната граница на най-високите прогнози (95-и процентил) в една държава (4). Изчисленията във връзка с експозицията, направени от Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu през 2015 г., са показали, че предложеното разширяване на употребата, при допускане за 25 % пазарен дял на съдържащи стевиолови гликозиди продукти и 100 % лоялност към марката, не засяга 95-ия процентил от експозицията при малки деца на възраст между две и шест години в Нидерландия.

(8)

В становището си от 2015 г. Органът посочи, че не е възможно в системата за класификация на храните FoodEx да се отразят всички ограничения/изключения, приложими по отношение на употребата на стевиолови гликозиди (E 960) в храни в подкатегория храни 05.2. Поради това за цялата категория храни бе определено най-високото максимално равнище от 2 000 mg/kg, което доведе до надценяване на експозицията. Освен това храните от категория 05.2 „Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха“ не са идентифицирани като една от основните категории храни, които допринасят за експозицията на стевиолови гликозиди (E 960).

(9)

Като се има предвид, че прогнозите за експозицията са под ДДП за всички възрастови групи, предложените видове и равнища на употреба на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител не пораждат опасения във връзка с безопасността.

(10)

Поради това е целесъобразно да се разреши употребата на стевиолови гликозиди (E 960) като подсладител в някои нискоенергийни сладкарски изделия в категория храни 05.2 „Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха“: твърди сладкарски изделия (бонбони и близалки), меки сладкарски изделия (дъвчащи бонбони, плодови гумени бонбони и други захарни изделия/желирани бонбони), лакриц, нуга и марципан (с максимално съдържание 350 mg/kg); силно ароматизирани пастили за гърло без добавена захар (с максимално съдържание 670 mg/kg) и сладки дражета за освежаване на дъха (с максимално съдържание 2 000 mg/kg).

(11)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2010;8(4):1537.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015;13(6):4146.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подкатегория храни 05.2 „Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха“ от част Д от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

а)

вписването за E 960 стевиолови гликозиди, което обхваща „само захарни изделия без добавена захар“, се заменя със следното:

 

„E 960

Стевиолови гликозиди

350

(60)

само захарни изделия без добавена захар

само нискоенергийни твърди сладкарски изделия (бонбони и близалки)

само нискоенергийни меки сладкарски изделия (дъвчащи бонбони, плодови гумени бонбони и други захарни изделия/желирани бонбони)

само нискоенергиен лакриц

само нискоенергийна нуга

само нискоенергиен марципан“

б)

вписването за E 960 стевиолови гликозиди, което обхваща „само силно ароматизирани пастили за гърло без добавена захар“, се заменя със следното:

 

„E 960

Стевиолови гликозиди

670

(60)

само силно ароматизирани пастили за гърло, нисконергийни или без добавена захар“

в)

вписването за E 960 стевиолови гликозиди, което обхваща „само сладки дражета за освежаване на дъха без добавена захар“, се заменя със следното:

 

„E 960

Стевиолови гликозиди

2 000

(60)

само сладки дражета за освежаване на дъха, нисконергийни или без добавена захар“


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/336 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои дебели листове от нелегирани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

На 7 октомври 2016 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1777 на Комисията (2) („регламента за временните мерки“) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на плоски продукти от нелегирани или от легирани стомани (с изключение на неръждаеми стомани, силициеви електротехнически (магнитни) стомани, инструментални стомани и бързорежещи стомани), горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, ненавити, с дебелина, превишаваща 10 mm, и с широчина 600 mm или повече, или с дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm, и с широчина 2 050 mm или повече („дебели листове“), с произход от Китайската народна република („КНР“).

(2)

Комисията започна разследването на 13 февруари 2016 г., като публикува известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз („известието за започване“) вследствие на жалба, подадена на 4 януари 2016 г. от Европейското сдружение на производителите на стомана (Eurofer), от името на производители, които представляват повече от 25 % от общото производство на дебели листове в Съюза.

(3)

Както се посочва в съображения 28 и 29 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. („разследвания период“, или „РП“), а проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

1.2.   Регистрационен режим

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1357 (3) („регламента относно регистрационния режим“) Комисията въведе регистрационен режим по отношение на вноса на дебели листове с произход от КНР, считано от 11 август 2016 г. Прилагането на регистрационния режим спрямо вноса бе прекратено с налагането на временни мерки на 8 октомври 2016 г.

(5)

Заинтересованите страни разполагаха с 20 дни след началото на регистрационнния режим да представят коментари. Коментари не бяха получени.

1.3.   Последваща процедура

(6)

След оповестяването на основните факти и съображения, въз основа на които беше наложено временно антидъмпингово мито („оповестяването на временните заключения“), Eurofer, едно сдружение на производители на стомана в КНР (CISA), един производител износител от КНР, един вносител на дебели листове в Съюза, посочен в съображение 34 от регламента за временните мерки („посоченият вносител“) и едно ad hoc сдружение на ползватели в отрасъл надолу по веригата (кули за вятърни турбини) представиха в писмен вид становищата си по отношение на временните констатации.

(7)

На страните, които поискаха да бъдат изслушани, бе предоставена такава възможност. Изслушвания се проведоха с един производител износител от КНР, с представители на CISA и с посочения вносител.

(8)

Комисията взе предвид устните и писмените коментари, представени от заинтересованите страни, и в случаите, в които това беше счетено за целесъобразно, ги разгледа в изложените по-долу съображения.

(9)

Комисията продължи да търси и проверява цялата информация, която счете за необходима във връзка с изготвянето на окончателните си констатации. С цел проверка на отговорите на въпросника от несвързаните вносители бяха проведени контролни посещения в помещенията на следните страни:

Network Steel S.L., Мадрид, Испания,

Primex Steel Trading GmbH, Дюселдорф, Германия,

Salzgitter Mannesmann International GmbH, Дюселдорф, Германия.

(10)

Комисията информира всички страни за основните факти и съображения, въз основа на които възнамерява да наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на дебели листове с произход от КНР и окончателно да събере сумите, обезпечени с временното мито („оповестяване на окончателните заключения“).

(11)

На всички страни бе даден срок, в който да представят своите коментари във връзка с оповестяването на окончателните заключения. Eurofer, CISA и посоченият вносител представиха коментарите си под формата на писмени изявления след оповестяването на окончателните заключения и по време на проведеното изслушване. Коментарите, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и взети под внимание, когато това бе счетено за целесъобразно.

1.4.   Изготвяне на извадка

(12)

Според CISA извадката от производители от Съюза, представляващи 28,5 % от общите продажби на промишлеността на Съюза, е твърде малка и не обхваща достатъчно продажби.

(13)

Както се посочва в съображение 12 от регламента за временните мерки, извадката от производители от Съюза бе съставена въз основа на най-големия обем на продажбите в Съюза през разследвания период, за който е разумно да се очаква, че би могъл да бъде разследван в рамките на наличното време.

(14)

Дори само по тази причина твърдението трябва да бъде отхвърлено. Както се посочва в съображение 197 по-долу, видовете на продукта, изнасяни от включените в извадката производители износители от КНР, и видовете на продукта, продавани от включените в извадката производители от Съюза на пазара на Съюза, почти изцяло съвпадат — съответствието е над 90 % (по отношение на обема) и близо 70 % (по контролния номер на продукта (КНП), използван за разграничаване на различните видове на продукта за целите на разследването).

(15)

След оповестяването на окончателните заключения в своите коментари и по време на изслушването представителите на CISA отново повдигнаха този въпрос — според тях изключително трудно може да се приеме, че КНП почти изцяло съвпадат, при положение че не и тримата включени в извадката производители от Съюза продават по-голямата част от КНП. Комисията отбелязва, че след този коментар степента на съответствие на КНП беше проверена отново и бе установено, че процентите, посочени в съображение 14, са верни.

(16)

Комисията отбелязва, че в случая „съответствие“ означава, че за даден вид на продукта, изнасян от включените в извадката производители износители от КНР с даден КНП, има поне една сделка на включените в извадката производители от Съюза за вида продукт със същия КНП. Съответствие от 90 % по отношение на обема означава, че 90 % от сделките за внос на включените в извадката производители износители от КНР през разследвания период са за КНП, за който има поне една сделка на включените в извадката производители от Съюза. Съответствие от 70 % по КНП означава, че за 70 % от видовете на продукта, внесени с даден КНП, има поне една съответстваща сделка на включените в извадката производители от Съюза.

(17)

Поради това Комисията стигна до заключението, че извадката от производители от Съюза е представителна, макар сам по себе си фактът, че е съставена въз основа на най-големия обем, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван, не е достатъчен.

(18)

Поради липсата на други коментари относно метода на съставяне на извадката временните заключения, посочени в съображения 11 — 24 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

1.5.   Индивидуално разглеждане

(19)

В съображение 25 от регламента за временните мерки се отбелязва, че седем производители износители от КНР са посочили, че желаят да поискат индивидуално разглеждане в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент.

(20)

Въпреки че никой от тези производители износители не отговори на въпросника и поради това се счита, че не са получени никакви искания, един от седемте производители износители изпрати обратно формуляр за заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), и след публикуването на регламента за временните мерки поиска Комисията да оцени неговото заявление за ТДПИ.

(21)

Като се има предвид, че производителят износител не е представил попълнен въпросник, искането на дружеството за индивидуално разглеждане бе отхвърлено, тъй като производителят износител не е доказал, че отговаря на условията за това. С оглед на това той бе уведомен, че в подкрепа на искането не е достатъчно да се представи само формуляр за заявление за предоставяне на ТДПИ. Комисията не е направила оценка на заявлението за получаване на статут на ТДПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква г) от основния регламент, тъй като производителят износител не е включен в извадката, нито е успял да представи надлежно искане за индивидуално разглеждане.

(22)

Поради липсата на други коментари относно индивидуалното разглеждане временните заключения, посочени в съображение 25 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПPОДУКТ

2.1.   Твърдения относно обхвата на продукта

(23)

В съображения 30 и 31 от регламента за временните мерки е посочено временното определение на разглеждания продукт.

(24)

В съображения 34 и 41 от регламента за временните мерки са представени твърденията на посочения вносител и тяхната оценка от страна на Комисията по отношение на обхвата на продукта.

(25)

След налагането на временните мерки посоченият вносител и CISA представиха други доводи в подкрепа на същото твърдение, а именно че изброените по-долу видове на продукта:

конструкционна стомана от стомана клас S500 и по-висок;

стомани за повърхностно втвърдяване, закаляване и темпериране;

стомана за тръбопроводи;

стомана, устойчива на абразивно износване;

други видове стомана (4);

всички дебели листове с дебелина над 150 mm,

наричани от тях „специални дебели листове“, следва да бъдат изключени от обхвата на продукта.

(26)

Комисията отбелязва, че тъй като и специалните дебели листове, и други дебели листове могат да се произвеждат по мярка, това не е целесъобразен критерий, за да се направи разграничение между тях.

(27)

В подкрепа на това искане за изключване бяха приведени редица доводи, които са анализирани поотделно по-долу.

(28)

Още в началото Комисията припомня, че според съдебната практика обхватът на понятието „разглеждан продукт“ не се уточнява нито в основния регламент, нито в Антидъмпинговото споразумение на СТО. Поради това Съдът счита, че при определянето на разглеждания продукт Комисията разполага с широка свобода на преценка. По-специално, не съществува изискване за еднородност или сходство между продуктите, за които става въпрос. Напротив, съдилищата на Съюза считат, че е от значение дали продуктите, за които става въпрос, имат еднакви основни физически и технически характеристики. Според становището на Общия съд подходящи критерии могат да бъдат също така крайната употреба и взаимозаменяемостта.

(29)

Комисията първо ще анализира тези критерии в конкретния случай, а след това ще обясни как въз основа на това е взела решение да упражни широкото си право на преценка.

2.1.1.   Различни физични, химични и технически свойства

(30)

Посоченият вносител изтъкна, че специалните дебели листове може лесно да бъдат различени от обикновените дебели листове по химичните им свойства, като съдържание на въглерод, по физичните им свойства — като граница на провлачане или твърдост по Бринел, и по техническите им свойства, като например показателите за клас или дебелината.

(31)

Според доводите на CISA най-важният критерий (по обем на износа) за разграничаване на специалните дебели листове е дебелината, като по този показател трябва да бъдат изключени повече от половината продукти. Като основание за изключването им от обхвата на продукта CISA посочва структурата на КНП, използван за групиране на различните видове на продукта за целите на разследването.

(32)

Структурата на КНП се използва, за да е сигурно, че се сравняват продукти със съпоставими разходи и цени — тя не съдържа никаква информация относно употребата или взаимозаменяемостта на продукта. Специално за дебелината номерът също така не съдържа никаква информация за физичните, химичните и техническите свойства на продукта. По-специално, нито една от заинтересованите страни не успя да докаже, че дебели листове с дебелина 155 mm не биха имали същата крайна употреба и при еднакви други параметри не са взаимозаменяеми с дебели листове с дебелина 145 mm.

(33)

Освен това, въпреки че действително е възможно да съществуват описаните специфични различия по отношение на специфичните свойства, посочени в съображение 30, това не доказва, че специалните дебели листове нямат същите основни характеристики като обикновените дебели листове.

(34)

От Eurofer поискаха определението на продукта да остане непроменено и подкрепиха аргументите на Комисията, изложени в съображения 36 и 41 от регламента за временните мерки.

(35)

Представителите на сдружението заявиха също така, че дъмпинговият внос от КНР включва широка гама стомани с различни класове и размери, в т.ч. дебели листове както от легирана, така и от нелегирана стомана. Накрая, от сдружението отбелязаха, че не съществува „конкретно изискване за еднородност или сходство между продуктите“, включени в обхвата на разглеждания продукт.

(36)

Комисията отбелязва, че при антидъмпинговите разследвания обхватът на даден продукт действително често включва стотици или дори хиляди видове на продукта, които не са еднакви, нито еднородни, но въпреки това имат еднакви основни характеристики, както е при настоящото разследване.

(37)

След оповестяването на окончателните заключения CISA, Eurofer и посоченият вносител отново повдигнаха този въпрос в коментарите си и по време на изслушването, като

а)

От CISA не представиха нови съществени доводи.

б)

Посоченият вносител заяви, че специалните дебели листове и обикновените дебели листове нямат еднакви основни физически, химически и технически характеристики, а обстоятелството, че дебелите листове могат да се правят по мярка, не може да се приеме като довод за това, че разграничението по дебелина между тях е несъстоятелно.

Във връзка с това посоченият вносител се позова на три предишни случая по антидъмпингови процедури, при които за определяне на продукта, предмет на разследването, са използвани неговите размери — като максимално напречно сечение (стоманени въжета и кабели с произход от КНР и Украйна (5)), определена дебелина, съчетана с определена ширина (алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и КНР (6)), или определени физически и химически параметри (корозионноустойчиви стомани с произход от КНР (7)).

Въз основа на това той представи заключението, че Комисията би могла да определи дебелина от 150 mm като критерий за разграничаване на специалните дебели листове от обикновените дебели листове.

в)

От Eurofer застъпиха противоположното твърдение — че всички дебели листове имат сходни физични, химични и технически свойства, направени са от плосковалцовани стомани, плоски са (т.е. не са навити) и са със сходни размери, които отговарят на определението на разглеждания продукт.

Във връзка с това от Eurofer се позоваха на три предишни случая по антидъмпингови процедури в стоманодобивната и стоманопреработвателната промишленост, при които продуктът, предмет на разследването, е определен като продукт от една категория независимо от дебелината или класа на стоманата (горещовалцовани плоски продукти с произход от България, Индия, Южна Африка, Тайван и Югославия (8)), наличието на широк продуктов асортимент сред всички видове на продукта (телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (9)) или различните загуби във феромагнитната сърцевина или различната степен на шум (плосковалцовани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнисто ориентирани структури с произход от КНР, Япония, Република Корея, Русия и САЩ (10)).

От Eurofer също така се позоваха на случаи в други промишлени отрасли, като производството на соларни панели с произход от КНР и на обувки с произход от КНР и Виетнам, при които също е било установено, че продукти с различни свойства попадат в обхвата на определението на разглеждания продукт.

На последно място, от Eurofer посочиха заключението на Първоинстанционния съд (11), че Комисията разполага с „широка свобода на преценка“ при определянето на сходния продукт.

(38)

По отношение на гореизложените коментари Комисията отбелязва, че както при повечето разследвания определението на разглеждания продукт включва голямо разнообразие от видове продукти, които имат еднакви или сходни основни физически, технически и химически характеристики. Фактът, че е възможно тези характеристики да варират при различните видове на продукта, действително може да доведе до това в обхвата на определението да влиза широка гама от видове на продукта.

(39)

Освен това Комисията отбелязва, че макар различните видове дебели листове да са с различна дебелина, от различни класове стомана и т.н., CISA и посоченият вносител не успяха да докажат, нито да представят доказателства или съществени доводи за това, че дебелина от 150 mm би била подходящ критерий за разграничаване на специалните дебели листове и обикновените дебели листове поради съображения, свързани с техните физически, химически и технически характеристики или с крайната им употреба и взаимозаменяемост (вж. раздел 2.1.2 по-долу).

(40)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че специалните дебели листове и обикновените дебели листове имат еднакви основни физически, химически и технически характеристики.

2.1.2.   Различна крайна употреба и взаимозаменяемост

(41)

CISA и посоченият вносител заявиха, че вносът на специални дебели листове е предназначен за съвсем различна крайна употреба и те не са взаимозаменяеми с обикновените дебели листове. Според CISA вносът на специални дебели листове е по същество за европейската металообработваща промишленост, която зависи от него.

(42)

Посоченият вносител обаче заяви, че специалните дебели листове се използват в широк кръг отрасли, включително за машини за минно дело и земни работи („жълта техника“), за кранове и подемно оборудване, мостови конструкции, кули за вятърни турбини, в енергийния сектор и др.

(43)

Нито един ползвател в Съюза и в промишлените отрасли, посочени в съображения 41 и 42, не се отзова в подкрепа на довода, изложен в съображение 40 по-горе. Напротив, специално по отношение на кулите за вятърни турбини доказателствата, предоставени от този вносител и от други заинтересовани страни, сочат, че производителите на кули за вятърни турбини купуват дебели листове, които не попадат в обхвата на определението за специални дебели листове, предложено от посочения вносител и CISA, а по-скоро влизат в обхвата на даденото от тях определение за обикновени дебели листове.

(44)

Комисията отбелязва, че специалните дебели листове действително могат да се използват за най-различни видове крайна употреба. Независимо от това заинтересованите страни не представиха подробни доказателства (например фактури за ползватели в тези отрасли, от които е видно, че посочените производства действително използват тези продукти), въз основа на които Комисията да може да прецени дали специалните дебели листове и обикновените дебели листове имат различна крайна употреба, или на практика повечето или всички крайни ползватели са в състояние взаимно да ги заменят. Следователно не бяха представени доказателства, че специалните дебели листове не са взаимозаменяеми с други дебели листове.

(45)

След оповестяването на окончателните заключения CISA, посоченият вносител и Eurofer отново повдигнаха този въпрос в коментарите си и по време на изслушването, като от CISA не представиха нови съществени доводи. Посоченият вносител изтъкна, че използването на дебели листове зависи от изчислените стойности на структурни и механични въздействия (свързани с физичните и химичните свойства) и от търговските аспекти (свързани с цените и разходите за производствените процеси).

(46)

В подкрепа на тези доводи се посочват:

а)

публикация на Немската асоциация на стоманопроизводителите, в която се посочва съответствието между теглото, дебелината, якостта и класа на стоманата;

б)

ценовата политика на производителите от Съюза, при която за дебели плоскости над 120 mm се прави надценка за дебелина;

в)

сравнение между две технологии за производство на дебели листове — от блокове (по-скъпа) и от сляби с непрекъснато леене (с по-малко разходи);

г)

обстоятелството, че в КНР максималната дебелина на слябите е 400 mm, което означава, че като суровина за производството на дебели листове с дебелина над 200 mm са необходими блокове (и това предполага използването на по-скъпия процес);

д)

обстоятелството, че някои производители от Съюза изнасят дебели листове от специални класове в КНР.

(47)

Комисията отбелязва, че нито CISA, нито посоченият вносител представиха доказателства в подкрепа на твърдението, че обективната разлика между специалните дебели листове и обикновените дебели листове е в това дали дебелината на листа е по-голяма, или по-малка от 150 mm.

(48)

Освен това не бяха представени доказателства, че няма припокриване и конкуренция между съседни сегменти дебели листове, например между тези с дебелина 155 mm и 145 mm. Напротив, при няколко от представените от посочения вносител фактури е видно, че обикновени дебели листове и специални дебели листове са били продавани на един и същ клиент с една и съща фактура.

(49)

След оповестяването на окончателните заключения посоченият вносител изтъкна също така, че Комисията би могла да създаде отделен нов код по ТАРИК, за да се направи разграничение между обикновените дебели листове и специалните дебели листове, като се посочат техните физични и химични свойства и дебелината им. Същата страна предложи и да се въведе официално изискване да се представя доклад от инспекция, проведена от независимо надзорно дружество, с който посочената по-горе разлика да се удостоверява при митническото оформяне.

(50)

Тъй като не са налице надлежни основания дебелината от 150 mm да бъде разграничаващ фактор между специалните дебели листове и обикновените дебели листове, не е необходимо да се разглеждат доводът и предложението на вносителя за определяне на митнически кодове и официална инспекция. При все това Комисията е съгласна, че по принцип от техническа гледна точка е възможно някои продукти да бъдат изключени от обхвата на продукта. От решаващо значение обаче е дали такова изключване е оправдано, независимо дали въз основа на правни, икономически или политически съображения (вж. по този въпрос в следващия раздел).

(51)

В коментарите си във връзка с оповестяването на окончателните заключения посоченият вносител представи също така някои анонимизирани фактури, които по думите му са за извършените от дружеството продажби на специални дебели листове за ползватели от следните отрасли — машини за минно дело и земни работи („жълта техника“), кранове и подемно оборудване, мостови конструкции, кули за вятърни турбини, енергийния сектор и др. Същият вносител предложи да договори с Комисията процедура за проверка на достоверността на данните.

(52)

Комисията е на мнение, че в настоящия случай такава проверка не е необходима. Освен това, като се има предвид извънредно късният етап, на който бе направено предложението, практическото му осъществяване би било изключително трудно, ако не и невъзможно.

(53)

Въпреки това, както е посочено в съображение 47, при няколко от представените от посочения вносител фактури е видно, че обикновени дебели листове и специални дебели листове са били продавани на един и същ клиент с една и съща фактура. Това ясно показва, че едни и същи клиенти могат да използват — и действително използват — и двата вида дебели листове.

(54)

В коментарите си във връзка с оповестяването на окончателните заключения посоченият вносител също така посочи публикация на Stahl-Informations-Zentrum, в която се описват различните видове употреба на дебели листове. Комисията надлежно взема под внимание този доклад и е наясно с различните видове употреба на дебели листове. Въпреки това, както се посочва в съображение 44, не бяха представени доказателства, че специалните дебели листове не са взаимозаменяеми с други дебели листове.

(55)

На последно място, в коментарите си във връзка с оповестяването на окончателните заключения посоченият вносител привежда пример с антидъмпингови мерки по отношение на дебели листове в Австралия и САЩ, където са били въведени изключения за някои видове на продукта въз основа на клас и дебелина.

(56)

Комисията отбелязва обаче, че изключенията са били въведени още при самото започване на процедурите и не са изложени основания защо е било взето такова решение. Във всеки случай решения на други членове на СТО не предопределят решенията в Съюза.

(57)

В коментарите си във връзка с оповестяването на окончателните заключения от Eurofer изтъкнаха, че класовете, определени от посочения вносител и от CISA като специални дебели листове, се основават само на собствената им произволно съставена класификация. В подкрепа на това твърдение от Eurofer посочиха два примера, които потвърждават констатацията на Комисията, изложена в съображение 47:

а)

страните определят конструкционна стомана клас S500 като специални дебели листове, а корабостроителна стомана клас AQ51 — като обикновени дебели листове, въпреки че двата класа стомана имат сходна граница на провлачане и якост на опън;

б)

страните определят легирана стомана за съдове под налягане като обикновени дебели листове, а редица други класове легирана стомана — като специални дебели листове.

(58)

Въз основана това Комисията отхвърля твърдението, че специалните дебели листове имат различна крайна употреба и не са взаимозаменяеми с другите продукти, предмет на разследването.

2.1.3.   Оценка на възможността някои продукти да бъдат изключени от обхвата на продукта

(59)

Комисията отбелязва, че обстоятелството, че в обхвата на продукта „дебели листове“ могат да се правят различни разграничения по видове, класове, качества и т.н., както и това, че е възможно да има разлики в производствените методи и разходите, не изключва възможността те да се считат за един и същ продукт, стига да имат еднакви основни физически, технически и/или химически характеристики. В това отношение Комисията се позовава на съдебната практика, цитирана в съображение 28.

(60)

Комисията също така признава, че ако счита това за целесъобразно, би могла да изключи някои продукти от обхвата на разследването, както са постъпили разследващите органи в други държави — членки на СТО.

(61)

Въпреки това Комисията счита, че въз основа на оценката на всички факти, установени по време на разследването, такова изключване не е оправдано.

(62)

От CISA представиха изчисление, според което изключването на специалните дебели листове би съставлявало 9,2 % от общия внос от КНР. Въз основа на това от сдружението заявиха, че изключването на специалните дебели листове от обхвата на продукта „ще има изключително ограничено отражение върху общата констатация от разследването“ и „няма да застраши общото въздействие на антидъмпинговите мерки върху вноса на дебели листове на дъмпингови цени“, тъй като мерките ще останат в сила по отношение на обикновените дебели листове.

(63)

Освен това извършеният въз основа на КНП анализ на експортните продажби на включените в извадката производители износители от КНР сочи, че специалните дебели листове действително подбиват продажните цени на промишлеността на Съюза и следователно допринасят за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(64)

Тъй като не е възможно да се установи, че специалните дебели листове имат различна крайна употреба в сравнение с обикновените дебели листове и не са взаимозаменяеми с тях, понастоящем ограничените количества на тези продажби не може да се използват като показател, че изключването им не би застрашило ефективността на мерките. В действителност ако специалните дебели листове бъдат изключени от обхвата на продукта, ползвателите, които понастоящем купуват обикновени дебели листове, биха могли да се насочат към специални дебели листове, като по този начин се избягват митата и това застрашава ефективността на мерките.

(65)

Освен това, за разлика от положението в други държави — членки на СТО, производителите от Съюза произвеждат в значителни количества всички видове дебели листове и причиняващият вреда дъмпинг засяга всички тези продукти.

(66)

Въз основа на това Комисията отхвърля твърдението, че изключването на специалните дебели листове не би застрашило ефективността на антидъмпинговите мерки.

2.1.4.   Заключение

(67)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че нито един от доводите, изтъкнати от CISA и от посочения вносител, не показва, че специалните дебели листове следва да бъдат изключени от обхвата на продукта, предмет на разследването.

(68)

Поради липсата на други коментари относно обхвата на продукта Комисията потвърждава определението на разглеждания продукт, установено в съображения 30 и 31 от регламента за временните мерки.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Нормална стойност

3.1.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“)

(69)

Както е посочено в съображение 43 от регламента за временните мерки, нито един от включените в извадката производители износители не поиска ТДПИ, а исканията за индивидуално разглеждане, включително с цел да се предостави ТДПИ, не бяха приети.

3.1.2.   Държава аналог

(70)

С регламента за временните мерки Комисията избра Австралия за държава аналог в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент.

(71)

След публикуването на регламента за временните мерки от CISA отбелязаха, че в информация, предоставена в началото на разследването, сдружението е коментирало евентуалното използване на Съединените американски щати, като е изразило сериозна загриженост относно този избор, който би довел до това Комисията да използва данни от дружества, свързани с промишлеността на Съюза. Представителите на CISA отбелязаха, че Комисията следва да използва данни от други държави и да използва САЩ единствено като последна възможност при липса на сътрудничество от други държави.

(72)

След публикуването на регламента за временните мерки Eurofer, един производител износител от КНР и CISA изразиха становища относно избора на Австралия и изискаха вместо това Комисията да използва Съединените американски щати.

(73)

Eurofer и производителят износител от КНР предложиха Комисията да използва данни от Съединените американски щати, тъй като там има повече конкуриращи се местни производители и съответно ще има данни за повече видове на продукта в сравнение с наличните данни от единствения производител от Австралия.

(74)

Като се има предвид, че само един производител от САЩ оказа съдействие при разследването, ако САЩ бяха избрани за държава аналог, не би имало данни от други производители.

(75)

От CISA поискаха Комисията да изчисли дъмпинговите маржове, като използва данните от единствения оказал съдействие производител от САЩ, и ако резултатът се окаже „напълно различен“ от установения на предварителния етап, в който е използвана Австралия, Комисията да потвърди, че Австралия не е „подходяща държава аналог“ и вместо това да използва САЩ.

(76)

Това искане бе отхвърлено. Както е посочено в съображения 44 — 52 от регламента за временните мерки, за държава аналог бе избрана Австралия и приведените от страните нови доводи не доказват, че изборът е нецелесъобразен.

(77)

След оповестяването на окончателните заключения от CISA представиха допълнителни коментари за това доколко е целесъобразно за държава аналог да се използва Австралия.

(78)

На първо място, те отбелязаха, че изчислените дъмпингови маржове за производителите износители от КНР са по-високи от маржа на вредата и следователно нормалната стойност за Австралия е по-висока от невредоносната цена на промишлеността на Съюза, ако се използват средни стойности. Въз основа на това от CISA правят заключението, че Австралия „в никакъв случай не може да се счита за подходяща държава аналог“.

(79)

Този довод се отхвърля. Нормалната стойност въз основа на цените или разходите в съответната държава с пазарна икономика е информация, която се проверява след избора на държава аналог. Нормалната стойност е цената на сходния продукт на вътрешния пазар в държава с пазарна икономика и не е основание Австралия да бъде отхвърлена като държава аналог.

(80)

На второ място, представителите на CISA се позоваха на неотдавнашен случай по отношение на КНР (относно „пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала (ВСУУМ), използвани за арматура на бетон“) (12), при който според тях Комисията е изключила някои видове на продукта при определянето на нормалната стойност в държавата аналог, след като „заинтересованите страни са оспорили много високите цени на вътрешния пазар и високите производствени разходи“.

(81)

Приведеният от CISA пример няма отношение към настоящото разследване. В цитирания случай Комисията установи, че някои видове на продукта се произвеждат съобразно със стандартите на държавата аналог и не се конкурират с видовете на продукта, изнасяни от КНР. Тези конкретни видове на продукта не са взети под внимание при сравнението между нормалната стойност и експортната цена на производителите износители от КНР.

(82)

Тъй като от CISA не твърдят, че производителят от Австралия произвежда видове на продукта, които не се конкурират с видовете на продукта, изнасяни от КНР за Съюза, примерът няма отношение към случая.

(83)

Поради липсата на други коментари относно държавата аналог временното заключение на Комисията да използва Австралия като държава аналог, посочено в съображение 52 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

3.1.3.   Нормална стойност

(84)

Представителите на Eurofer изразиха становище относно временната методология на Комисията, посочена в съображение 68 от регламента за временните мерки, по отношение на видове на продукта, които не се продават от производителя от държавата аналог. От сдружението поискаха Комисията да „включи корекция, с която да се отчетат по-големите разходи“ за продуктите, които не се продават на вътрешния пазар на държавата аналог.

(85)

Комисията отхвърля това искане, тъй като единствените налични данни за разходите или цените на дебелите листове в Австралия са проверените данни от производителя в държавата аналог. В случаите, когато производителят не произвежда конкретен вид на продукта, изнасян от производител износител от КНР, няма налични данни, за да се направи такава корекция.

(86)

Поради липсата на други коментари относно нормалната стойност заключенията, изложени в съображения 53 — 68 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.2.   Експортна цена

(87)

Поради липсата на коментари относно експортната цена заключенията, изложени в съображения 69 — 70 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.3.   Сравнение

(88)

Поради липсата на коментари относно сравнението заключенията, изложени в съображения 71 — 73 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.4.   Дъмпингови маржове

(89)

Поради липсата на коментари относно дъмпинговите маржове временните дъмпингови маржове, посочени в таблица 2 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.   ВРЕДА

4.1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(90)

Поради липсата на коментари във връзка с определението за промишленост на Съюза и производство на Съюза заключенията, изложени в съображения 82 — 85 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.2.   Потребление на Съюза

(91)

Поради липсата на коментари във връзка с потреблението на Съюза заключенията, изложени в съображения 86 — 89 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.3.   Обем и пазарни дялове на вноса

(92)

Поради липсата на коментари във връзка с обема и пазарния дял на вноса от КНР заключенията, изложени в съображения 90 — 94 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.4.   Цени на вноса от КНР и подбиване на цените

(93)

От Eurofer заявиха, че „Комисията следва да действа внимателно, за да не подцени маржа на подбиване на цените, като извърши нереалистично високи корекции на разходите след вноса“.

(94)

Комисията обаче отбелязва, че сумите на разходите след вноса са били потвърдени при проверките на място и поради това не могат да се считат за нереалистично високи.

(95)

От Eurofer заявиха също така, че „цените на промишлеността на Съюза също не следва да се намаляват с комисионите за свързани страни, плащани в рамките на една корпоративна група“.

(96)

Комисията отбелязва, че приспадане за комисиони е оправдано, когато дружеството, намесващо се в дадена сделка, изпълнява функциите на агент, независимо от това дали дружеството е свързано, или не. Освен това нито Eurofer, нито който и да е индивидуален производител от Съюза не е представил сведения, че случаят не е такъв. Поради това Комисията поддържа позицията, че приспадането е оправдано.

(97)

От Eurofer отбелязаха още, че „производителите износители от Китай често добавят известно количество бор или хром към нормалната конструкционна стомана, за да получат право на приложими в Китай данъчни облекчения, но след това продават стоманата като нормална нелегиранa конструкционна стомана на пазара на Съюза (например класове S235, S275 и S355)“. Представителите на Eurofer поискаха Комисията да гарантира, че „при извършения от нея анализ относно подбиването на цените тези продукти са съпоставени правилно с продажбите на промишлеността на Съюза на класове S235, S275 и S355“.

(98)

При анализа на подбиването на цените се сравняват цените на вноса от КНР с цените на Съюза въз основа на контролния номер на продукта (КНП), който е общ за всички части на разследването. Класът на стоманата представлява част от КНП и беше проверен по време на контролните посещения при включените в извадката производители износители от КНР и производители от Съюза. Следователно при анализа на подбиването на цените са съпоставени едни и същи класове стомана.

(99)

Поради липсата на други коментари във връзка с цената на вноса от КНР и подбиването на цените заключенията, изложени в съображения 95 — 99 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.5.1.   Общи бележки

(100)

В съображение 104 от регламента за временните мерки Комисията отбелязва, че през декември 2015 г. един от включените в извадката производители от Съюза е преустановил производството на дебели листове.

(101)

Един производител износител от КНР изказа твърдението, че Комисията следва да изключи този включен в извадката производител от Съюза от анализа на вредата, тъй като „потенциалът за изкривяване е налице, поради което следва или анализът да бъде преработен без остарялата информация на дружеството, или да се съберат данни от друг производител от ЕС“.

(102)

Преустановяването на производството не влияе върху нито един показател за вредата, тъй като е настъпило в самия край на разследвания период; поради това и двата набора от данни, т.е. макроикономическите данни, отнасящи се за всички производители от Съюза, и микроикономическите показатели, отнасящи се за включените в извадката производители от Съюза, бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

(103)

Поради липсата на други коментари по общите бележки относно икономическото състояние на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 100 — 104 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.2.   Макроикономически показатели

4.5.2.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(104)

Поради липсата на други коментари относно производството, производствения капацитет и използването на капацитета на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 105 — 110 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.2.2.   Обем на продажбите и пазарен дял

(105)

От CISA заявиха, че не приемат методологията на сравняване за показателя за вредата по отношение на обема на продажбите с използване на „периода от „началната точка“ (2012 г.) до „крайната точка“ (2015 г., т.е. РП)“ и произтичащото заключение, че обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е намалял със 7 %. Според CISA за определянето на вредата по-подходящи са по-актуални данни. Освен това представителите на CISA твърдят, че Комисията е трябвало да „придаде по-голяма тежест на актуалната тенденция при обема на продажбите на промишлеността на Съюза, която не показва никакво намаление през целия досегашен 3-годишен период“, т.е. от 2013 до 2015 г. включително.

(106)

Комисията отхвърля този довод по следните причини.

(107)

На първо място, тя припомня съображение 3 по-горе, в което се посочва, че проучването на тенденциите, които са от значение за оценката на вредата, обхваща периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период.

(108)

Комисията проучи всички показатели за вредата, като представи техните тенденции през целия разглеждан период, както и анализ по години, когато това беше счетено за целесъобразно.

(109)

На второ място, в съображение 112 от регламента за временните мерки се посочва, че „след спад със 7 % между 2012 и 2013 г., и дори още по-голямо намаление с още 2 процентни пункта през 2014 г., обемът на продажбите леко се е увеличил (с 2 процентни пункта) през разследвания период“. Следователно е очевидно, че Комисията не е извършила просто сравнение с използване на „периода от „началната точка“ (2012 г.) до „крайната точка“ (2015 г., т.е. РП)“, както се твърди, а е направила обстойно сравнение на всички години през разглеждания период.

(110)

На трето място, стабилният обем на продажбите в периода 2013—2015 г. трябва да се разглежда на фона на увеличаващо се потребление с 11 процентни пункта, както е посочено в таблица 3 от регламента за временните мерки. Така стабилният обем на продажбите не е предотвратил значителна загуба на пазарен дял през същия период в размер на 9,3 процентни пункта, както се посочва в таблица 7 от регламента за временните мерки. Поради това се счита, че стабилният обем на продажбите в периода 2013—2015 г. е признак за причинена вреда, тъй като обемът на продажбите трябва да се анализира успоредно с нарастващо потребление и намаляващ пазарен дял.

(111)

Поради липсата на други коментари във връзка с обема на продажбите и пазарния дял на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 111 — 114 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.2.3.   Заетост и производителност

(112)

Поради липсата на коментари във връзка със заетостта и производителността на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 115 — 117 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.2.4.   Разходи за труд

(113)

Поради липсата на коментари във връзка с разходите за труд на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 118 и 119 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.2.5.   Растеж

(114)

Поради липсата на коментари във връзка с растежа заключенията, изложени в съображения 120 и 121 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.2.6.   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(115)

Поради липсата на коментари във връзка с размера на дъмпинговия марж и възстановяването от предишен дъмпинг заключенията, изложени в съображения 122 и 124 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.3.   Микроикономически показатели

4.5.3.1.   Цени и фактори, влияещи на цените

(116)

Поради липсата на коментари във връзка с цените и факторите, влияещи на цените на включените в извадката производители от Съюза, заключенията, изложени в съображения 125 — 127 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.3.2.   Наличности

(117)

Поради липсата на други коментари във връзка с наличностите на включените в извадката производители от Съюза заключенията, изложени в съображения 128 — 130 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.3.3.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(118)

Според CISA по време на разглеждания период независимо от обема на вноса от КНР производствените разходи за единица продукция на включените в извадката производители от Съюза винаги са били по-високи от техните продажни цени.

(119)

В таблица 10 от регламента за временните мерки са представени тенденциите при единичните продажни цени и при производствените разходи за единица продукция на включените в извадката производители от Съюза през разглеждания период. Както се посочва в съображение 126 от регламента за временните мерки, „продажните цени са намалявали по-бързо и като средна стойност непрекъснато са били по-ниски от производствените разходи за единица продукция“.

(120)

Освен това представителите на CISA заявиха, че за тях не е ясно как включените в извадката производители от Съюза са реализирали печалба, след като през 2012 г. производствените разходи за единица продукция са били по-високи от средните единични продажни цени.

(121)

Средните производствени разходи в таблица 10 от регламента за временните мерки действително са по-високи от средните продажни цени за 2012 г. Това обикновено би означавало загуба за тази година. При все това печалбата за 2012 г., посочена в таблица 12 от регламента за временните мерки, се дължи на приходите на един от включените в извадката производители от Съюза, които са свързани с производството на дебели листове, но не са отразени в системата за определяне на разходите на дружеството и следователно не са посочени в таблица 10 от регламента за временните мерки.

(122)

След оповестяването на окончателните заключения представителите на CISA попитаха защо приходите на един от включените в извадката производители от Съюза, свързани с производството на дебели листове, не са отразени във вътрешната система за отчитане на разходите (система за остойностяване на разходите за продукта) на дружеството.

(123)

Както сочи проверената от Комисията информация, представена от включения в извадката производител от Съюза, това се дължи на обстоятелството, че тази печалба почти изцяло представлява корекция в края на годината в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС) във връзка с обичайната дейност на дружеството. По тази причина тя не се съдържа в разходната документация за произведените през годината продукти, но е отразена в някои статии от отчета за приходите и разходите (съгласно определението в МСС 1). Ако печалбата не се вземе предвид, промишлеността на Съюза би отчела загуби (под 1 %) и през 2012 г.

(124)

Освен това средните производствени разходи в таблица 10 от регламента за временните мерки се отнасят за общия обем на производството на включените в извадката производители от Съюза, а средните продажни цени — само за продажбите на включените в извадката производители от Съюза за първия несвързан клиент в Съюза. Тези две средни стойности не са пряко сравними поради следните причини:

а)

Първо, обемът на производството значително надвишава обема на продажбите до първия несвързан клиент в Съюза, най-вече заради износа. В тази връзка трябва да се вземе предвид и собственото потребление на включените в извадката производители от Съюза; въпреки това, както се посочва в съображение 89 от регламента за временните мерки, собственото им потребление е незначително.

б)

Второ, продуктът, предмет на разследването, е съставен от множество видове на продукта, продавани на различни цени, и продуктовият асортимент на пазара на Съюза и на експортните пазари е различен.

(125)

След оповестяването на окончателните заключения от CISA попитаха дали обемът на продажбите и пазарният дял в таблица 7 от регламента за временните мерки се отнасят за продажби на несвързани клиенти, или както на свързани, така и на несвързани клиенти. Комисията припомня посоченото в съображение 102 от регламента за временните мерки, а именно че макроикономическите показатели, като производството или обема на продажбите, са оценени за цялата промишленост на Съюза. Поради това данните в таблица 7 се отнасят за продажбите до първия несвързан клиент съгласно представената информация от Eurofer. Включването на продажбите за свързани страни би довело до риск от двойно отчитане.

(126)

В коментарите си във връзка с оповестяването на окончателните заключения от CISA заявиха също така, че разликата между обема на производството на промишлеността на Съюза и обема на продажбите до първия несвързан клиент в Съюза се дължи на значителните продажби за свързани клиенти. Въз основа на това представителите на CISA заявиха, че Комисията не е успяла да събере и да представи информация за обема на продажбите за свързани клиенти и по този начин е разкрила само отчасти състоянието на пазара на Съюза.

(127)

Посочените по-горе твърдения се основават на неправилно предположение. Комисията припомня, че разликата между обема на производството и обема на продажбите за несвързани клиенти в Съюза се дължи не само на продажбите за свързани клиенти, но и на продажби за клиенти извън Съюза. Също така при невключените в извадката производители от Съюза може да съществува разлика, дължаща се на продажби до първия несвързан клиент, които може да не са били отчетени в информацията от Eurofer и съответно не са били проверени от Комисията поради описания в съображение 125 метод за отчитане, за да се избегне рискът от двойно отчитане. Таблица 7 от регламента за временните мерки се отнася за обема на продажбите и пазарния дял само на пазара на Съюза.

(128)

Представителите на CISA посочиха също така две разследвания, при които Комисията е анализирала поотделно свързаните и несвързаните клиенти — във връзка с пръти, използвани за арматура на бетон, с произход от КНР (13), и във връзка със студеновалцовани плоски продукти от стомана с произход от КНР и Русия (14).

(129)

Комисията припомня, че в посочените случаи са анализирани собственото потребление (при студеновалцованите плоски продукти от стомана) или продажбите за свързани ползватели (при прътите, използвани за арматура на бетон), а не продажбите за свързани клиенти, като свързани дружества за продажби. Както се посочва в съображение 89 от регламента за временните мерки, собственото потребление на производителите от Съюза е незначително.

(130)

На последно място, Комисията припомня, че цените и рентабилността на пазара на Съюза са от значение само ако цените се отнасят за продажби между несвързани страни.

(131)

Поради липсата на коментари във връзка с рентабилността, паричния поток, инвестициите, възвръщаемостта на инвестициите и способността за привличане на капитал от страна на включените в извадката производители от Съюза заключенията, изложени в съображения 131 — 138 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.4.   Заключение относно вредата

(132)

Поради липсата на други коментари заключенията относно вредата, изложени в съображения 139 — 147 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

5.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(133)

Представителите на Eurofer заявиха, че дъмпинговият внос от КНР представлява „единственият и най-важен фактор, оказващ въздействие върху промишлеността на Съюза по време на разглеждания период“. Освен това от сдружението посочиха, че обемът на вноса от КНР е нараснал двойно през 2014 г. в сравнение с 2013 г. и след това отново се е увеличил двойно между 2014 и 2015 г., както и че през 2015 г. обемът на вноса от КНР „е надвишил обема на вноса общо от всички други трети държави“.

(134)

От Eurofer отбелязаха подобни тенденции и при пазарните дялове на дъмпинговия внос от КНР, който „се е увеличил от 4,1 % през 2013 г. на 14,4 % през 2015 г., като същевременно пазарният дял на вноса от всички останали трети държави е намалял от 13,2 % през 2013 г. на 12,2 % през 2015 г.“

(135)

Според заключението на Eurofer „пазарният дял на дъмпинговия внос от Китай се е увеличил почти изцяло за сметка на пазарния дял на промишлеността на Съюза“. От сдружението добавиха, че цената на дъмпинговия внос от Китай е спаднала с почти 30 % по време на разглеждания период, като е установено, че този внос е подбивал цените на промишлеността на Съюза средно с 29 %.

(136)

Това потвърждава констатациите, изложени в съображение 151 от регламента за временните мерки, че последвалото почти непрекъснато увеличаване на вноса от КНР при значително подбиване на цените е оказало безспорно отрицателно въздействие върху резултатите на промишлеността на Съюза след 2013 г.

(137)

Поради липсата на други коментари относно въздействието на дъмпинговия внос заключенията относно въздействието на дъмпинговия внос, изложени в съображения 150 — 157 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.2.   Въздействие на други фактори

5.2.1.   Ожесточена конкуренция, породена от проблеми с търсенето на пазара на Съюза

(138)

Поради липсата на коментари във връзка с въздействието на ожесточената конкуренция, породена от проблеми с търсенето на пазара на Съюза, заключенията, изложени в съображения 158 — 163 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.2.2.   Слабо използване на капацитета на производителите от Съюза

(139)

Поради липсата на други коментари относно въздействието на слабото използване на капацитета на производителите от Съюза заключенията, изложени в съображения 164 — 166 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.2.3.   Внос от други трети държави

(140)

От CISA изказаха твърдението, че „Комисията е анализирала поотделно вноса от Русия и Украйна и поради това не е установила данни, че вносът от тези две държави е причинил вреда на промишлеността на Съюза“.

(141)

Според CISA Комисията е трябвало да извърши „кумулативна оценка на вноса от Украйна и Русия“, дори нещо повече — „кумулативна оценка на вноса и от трите държави (Китай, Русия и Украйна)“, тъй като „по време на разследвания период обемът на вноса от Украйна и Русия не е незначителен, ако се съпостави с пазара на Съюза“, и „средните цени на вноса от двете държави са дори по-ниски от тези на вноса от Китай“.

(142)

Въз основа на горепосоченото CISA представи следното заключение: „Ако е било счетено, че вносът от Китай подбива цените на промишлеността на Съюза, вносът от Украйна и Русия ги е подбивал в още по-голяма степен. Ако беше спазвала същата методология, която е приложила по отношение на Китай, т.е. сравнение въз основа на периода от „началната точка“ до „крайната точка“, Комисията би установила, че обемът на продажбите и пазарният дял на вноса от тези две държави са се увеличили съответно с 41 % и 2,2 процентни пункта.“

(143)

Комисията се позовава на член 3, параграф 4 от основния регламент, в който се предвижда, че кумулативно се оценява единствено внос, който е предмет на антидъмпингови разследвания. Вносът от Украйна и Русия не е предмет на антидъмпингови разследвания и поради това не може да се оценява кумулативно с вноса от КНР.

(144)

Средните цени на вноса от Украйна, Русия и КНР също не са непременно непосредствено сравними, тъй като средната цена зависи от продуктовия асортимент. От по-голямо значение са тенденциите при цените през разглеждания период. В таблица 13 от регламента за временните мерки е показано ясно, че средните цени на вноса от Украйна и Русия са намалявали с много по-бавен темп в сравнение с цените на вноса от КНР през разглеждания период.

(145)

Пазарният дял на вноса от други трети държави е останал относително стабилен през разглеждания период, докато делът на вноса от КНР се е увеличил повече от три пъти. Фактът, че през разглеждания период потреблението на Съюза е нараснало с 5 %, а пазарният дял на промишлеността на Съюза е намалял с 10 процентни пункта, означава, че вносът от КНР е увеличил пазарния си дял само за сметка на промишлеността на Съюза.

(146)

И накрая, докато обемът на вноса от КНР се е увеличил с почти 1 млн. тона през разглеждания период, обемът на вноса от Украйна се е увеличил с около 160 000 тона, а от Русия — с около 75 000 тона.

(147)

Въз основа на горепосоченото и като се имат предвид много по-малките обеми на вноса от Украйна и Русия в сравнение с обемите на вноса от КНР, няма данни, че вносът от тези две държави би могъл да наруши причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата за промишлеността на Съюза.

(148)

Поради липсата на други коментари относно въздействието на вноса от други трети държави заключенията, изложени в съображения 167 — 178 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.2.4.   Резултати от експортните продажби на промишлеността на Съюза

(149)

Поради липсата на други коментари относно въздействието на резултатите от експортните продажби на промишлеността на Съюза заключенията, изложени в съображения 179 — 183 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.2.5.   Конкуренция между вертикално интегрираните производители от Съюза и предприятията за повторно валцоване от Съюза

(150)

Поради липсата на други коментари относно конкуренцията между вертикално интегрираните производители от Съюза и предприятията за повторно валцоване от Съюза заключенията, изложени в съображения 184 — 189 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

5.2.6.   Липса на печалба на производителите в Съюза независимо от обема на дъмпинговия внос от КНР

(151)

От CISA заявиха също, че от 2013 г. до разследвания период включените в извадката производители от Съюза до голяма степен не реализират печалба и са понесли най-големи загуби през 2013 г. — именно годината, когато вносът на дебели листове от КНР е бил най-малък.

(152)

Този довод е разгледан в съображение 134 от регламента за временните мерки със следното обяснение: „Макар че съществената загуба от 12,2 % през 2013 г. е повлияна от особено ниското търсене през същата година, значителният ценови и количествен натиск, упражняван върху промишлеността на Съюза от увеличаващия се внос от КНР през 2014 г. и през разследвания период, е попречил на промишлеността на Съюза да се възползва от динамичното нарастване на потреблението в Съюза с 11 процентни пункта.“ Както се посочва в съображение 93 от регламента за временните мерки, този растеж е бил почти изцяло поет от дъмпинговия внос от КНР.

(153)

Поради това Комисията стигна до заключението, че големите загуби през 2013 г. са предизвикани не от неголемия внос от КНР, а от особено слабото търсене на пазара на Съюза. Загубите за промишлеността на Съюза през 2014 и 2015 г. обаче се дължат на постоянно нарастващия обем на дъмпингов внос от КНР.

(154)

Освен това Комисията отбелязва, че през 2011 и 2012 г. промишлеността на Съюза е отчела печалба. През 2011 г. промишлеността на Съюза отчита марж на печалбата от 7,9 %, в момент, когато вносът от КНР все още не е в значителни количества, както е посочено в съображение 221 от регламента за временните мерки. През 2012 г. маржът на печалбата вече е значително по-малък — само 1,6 %, което се дължи на значителното присъствие на дъмпингов внос от КНР. Следва да се отбележи, че нито една от заинтересованите страни не направи коментар относно рентабилността на промишлеността на Съюза през 2011 и 2012 г.

5.2.7.   Въздействие на „други значими фактори“

(155)

Представителите на CISA изтъкнаха, че са налице „други значими фактори“ освен дъмпинговия внос от КНР, „които пораждат предполагаемата вреда за промишлеността на Съюза“, и че „това може да наруши причинно-следствената връзка между предполагаемия дъмпингов внос“ от КНР и вредата. От CISA поискаха Комисията да преработи своя анализ на причинно-следствената връзка и да вземе под внимание всички други фактори.

(156)

В тази връзка следва да се отбележи, че изброените по-горе шест други фактора са разгледани в регламента за временните мерки или в настоящия регламент. С оглед на това е ясно, че Комисията внимателно е анализирала всички фактори, посочени от заинтересованите страни. Представителите на CISA дори не посочват кои „други значими фактори“ освен вече подробно анализираните шест, следва да бъдат проучени. От CISA споменават единствено, че те са „очевидни“, без да представят никаква допълнителна информация. Поради това Комисията отхвърля този довод.

5.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(157)

Въз основа на горепосоченото и поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 190 — 194 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

6.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(158)

От CISA посочиха, че през разглеждания период делът на производителите от Съюза на пазара на Съюза е бил над 70 %. Според CISA те съвместно имат господстващо положение на пазара на Съюза, като единственият сериозен източник на конкуренция е вносът от КНР.

(159)

Комисията отбелязва, че представителите на CISA не отчитат обстоятелството, че производителите в Съюза се конкурират помежду си, както и с вноса от КНР и от други трети държави, чийто пазарен дял, както е видно в таблица 13 от регламента за временните мерки, е 12,2 %. Освен това нищо не показва, че производителите от Съюза не се конкурират помежду си.

(160)

След налагането на временните мерки посоченият вносител изтъкна също така, че налагането на антидъмпингови мерки изкуствено ще намали конкуренцията на пазара на Съюза и ще доведе до възникването на олигополен пазар в сегмента на специалните дебели листове, където един-единствен участник вече има господстващо положение.

(161)

При все това Комисията отбелязва, че тази заинтересована страна не представи никакви доказателства в подкрепа на това твърдение. Напротив, според представената от Eurofer информация в коментарите във връзка с оповестяването на окончателните заключения множество производители от Съюза предлагат различни видове специални дебели листове.

(162)

Комисията признава, че налагането на мита може да намали броя на конкурентите при някои сегменти на пазара на Съюза, на които се продават специални дебели листове. Въпреки това при антидъмпинговото разследване не се определят продуктовите и географските пазари, нито се прави оценка на пазарната мощ и вероятните тенденции за нейното развитие. По тази причина в рамките на настоящото разследване не бе нито възможно, нито необходимо да се правят констатации относно това дали има риск от пораждане или укрепване на господстващо положение на един от пазарите по смисъла на правото в областта на конкуренцията.

(163)

При анализа относно интереса на Съюза Комисията е длъжна да вземе предвид и други политики на Съюза, като политиката в областта на конкуренцията. Въпреки това с оглед на изложените съображения допълнително разследване се налага само ако има конкретни доказателства за господстващо положение и евентуална злоупотреба с него. Изявленията на заинтересованите страни не съдържат необходимата информация за това.

(164)

При всяко положение Комисията припомня, че антидъмпинговите мита се налагат с цел да се премахне въздействието на вредоносния дъмпинг, установено за всички сегменти на пазара на дебели листове, както и че господстващото положение на определен пазар не означава, че има злоупотреба с него. Ако в бъдеще заинтересованите страни станат свидетели на поведение, което нарушава правилата на конкуренцията, те могат да използват правото си да подадат жалба до компетентния орган за защита на конкуренцията.

(165)

След налагането на временните мерки посоченият вносител изтъкна, че налагането на антидъмпингови мерки не бива да доведе до повишаване на цените на пазара на Съюза.

(166)

Комисията припомня, че целта на антидъмпинговите мерки е да се отстранят нарушаващите търговията последици от вредоносен дъмпинг. Отражението на тези мерки върху цените зависи от ценовите решения на различните участници на пазара и следователно не може да се предвиди. Цените може да се повишат, ако в съответствие с пазарните сили и при липса на пазарно изкривяване следва да се наложат по-високи цени.

(167)

От CISA заявиха също, че ползвателите от Съюза се нуждаят от конкурентни и стабилни източници на доставки и че налагането на антидъмпингови мерки „има вероятност да доведе до сериозни загуби и/или преместване на работни места извън Европейския съюз в отрасъла надолу по веригата“.

(168)

При все това през разследвания период има 30 производители от Съюза, както и внос от редица държави, включително Русия и Украйна, като това осигурява устойчиво предлагане на дебели листове за ползвателите в Съюза. Също така ползвателите в промишлените отрасли надолу по веригата не предоставиха сведения, че поради налагането на антидъмпингови мерки не биха били в състояние да се снабдяват с дебели листове. Що се отнася до риска от значителна загуба и/или преместване на работни места извън Съюза, такова твърдение изрази само един отрасъл надолу по веригата, а именно производителите на кули за вятърни турбини. Това твърдение е обсъдено по-долу.

(169)

Създаденото ad hoc сдружение на ползватели в отрасъл надолу по веригата (производители на кули за вятърни турбини) изрази мнение, че налагането на мерки по отношение на дебелите листове ще породи риск от изнасяне на производството в отрасъла към КНР, както и проблеми със сигурността на доставките на произведени готови или полуготови кули за вятърни турбини в бъдеще. В коментарите си във връзка с оповестяването на окончателните заключения посоченият вносител също изтъкна този довод за кулите за вятърни турбини, както и за други компоненти на системи за вятърна енергия.

(170)

Комисията отхвърля тези твърдения, тъй като заинтересованите страни не ги обосноваха с никакви доказателства или анализ — така например производителите на кули за вятърни турбини не са заявили своя интерес в сроковете, определени в известието за започване, и не са попълнили въпросника, в който се уточняват видът на използваните в отрасъла дебели листове и се прави анализ на въпроса дали съответните видове дебели листове са взаимозаменяеми с видовете дебели листове, използвани в други сектори.

(171)

Комисията отбелязва, че съгласно информацията в досието и като се има предвид посоченото в съображение 42 по-горе, изключването на специалните дебели листове от обхвата на продукта не би било от полза за производителите на кули за вятърни турбини. Поради това единственото решение на изразените от тях опасения би било дебелите листове да се изключат от обхвата на продукта, когато се използват за кули за вятърни турбини, от съображения, свързани с интереса на Съюза. На този етап обаче производителите на кули за вятърни турбини не предоставиха конкретен и подробен анализ, включително обяснение за отражението, което би имало налагането на мита върху техните производствени разходи и възможността да прехвърлят тези разходи върху крайните потребители, което би обосновало изключването от обхвата на продукта.

(172)

Освен това Комисията отбелязва, че ако има надлежни основания за това, производителите на кули за вятърни турбини могат да поискат да се направи междинен преглед на мерките по отношение на дебелите листове във връзка с интереса на Съюза. Освен това при разследването не бяха установени никакви признаци, че промишлеността на Съюза би изложила на риск дейността на ползвателите. Такова поведение не може да се очаква при нормално действие на пазарните сили.

(173)

Посоченият вносител заяви, че изключването на специалните дебели листове от обхвата на продукта е в интерес на Съюза, тъй като според него „няколко ключови отрасъла“ в Съюза, като „машиностроенето и енергийния сектор“, разчитат на вноса на специални дебели листове от КНР. Нито един ползвател от посочените отрасли обаче не се отзова, за да потвърди това твърдение.

(174)

Същият вносител заяви също така, че специалните дебели листове с дебелина над 150 mm се произвеждат само от трима производители в Съюза. Според твърденията производството на листове с висока граница на провлачане, закалени и темперирани листове и дебели листове, устойчиви на абразивно износване, се контролира само от четирима производители в Съюза. Въз основа на това страната твърди, че отрасълът надолу по веригата в Съюза „дори понастоящем страда от недостиг на доставки и драстично увеличение на продажните цени“ и че това може да бъде компенсирано единствено чрез внос на специални дебели листове от КНР.

(175)

Представителите на CISA заявиха, че поради извънредно ограничения брой европейски производители на специални дебели листове недостигът на доставки би засегнал в еднаква степен и ползвателите на такива листове в металообработващата промишленост. Нито един ползвател в отраслите надолу по веригата обаче не повдигна въпроса за недостиг в предлагането.

(176)

Комисията отхвърля твърденията, изложени в съображения 173 — 175 по-горе, тъй като заинтересованите страни не ги обосноваха с никакви доказателства или анализ. Напротив, при разследването беше установено значително намаляване на цените на дебелите листове в Съюза по време на разглеждания период. Освен това при разследването беше установено, че поради постоянно намаляващото използване на наличните мощности промишлеността на Съюза разполага със значителен свободен капацитет. Също така според CISA изнасяният от КНР обем специални дебели листове е незначителен.

(177)

В коментарите си след оповестяването на окончателните заключения посоченият вносител отново повдигна този въпрос, без обаче да представи нови съществени доводи.

(178)

При липсата на фактически доказателства за предполагаем недостиг на доставките вследствие на наложените антидъмпингови мерки Комисията не може да направи заключението, че налагането на мерките ще доведе до недостиг в предлагането на специални дебели листове.

6.1.   Заключение относно интереса на Съюза

(179)

В обобщение, нито един от доводите, представени от заинтересованите страни, не доказва, че са налице убедителни причини да не се наложат мерки срещу вноса на разглеждания продукт от КНР.

(180)

Отрицателното въздействие върху несвързаните ползватели се смекчава от наличието на алтернативни източници на доставка. Положителното въздействие на антидъмпинговите мерки върху пазара на Съюза, по-специално върху промишлеността на Съюза, надвишава евентуалното отрицателно въздействие за другите заинтересовани групи.

(181)

Поради липсата на други коментари относно интереса на Съюза заключенията в съображения 195 — 215 от регламента за временните мерки се потвърждават.

7.   НАЛАГАНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВИ МИТА С ОБРАТНА СИЛА

(182)

Както се посочва в съображение 4 по-горе, след подадено искане от Eurofer Комисията въведе регистрационен режим по отношение на вноса на дебели листове с произход от КНР. Вносът, осъществен в периода от 11 август 2016 г. до налагането на временните мерки, а именно до 7 октомври 2016 г., е бил регистриран.

(183)

Съгласно член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент мита могат да се налагат с обратна сила, ако „в допълнение към нивото на внос, причинил вреда през разследвания период, се наблюдава допълнително съществено нарастване на вноса, който с оглед на времетраенето, обема и други фактори е вероятно съществено да намали изравнителния ефект на окончателното антидъмпингово мито, което трябва да се приложи“.

7.1.   Коментари относно възможното прилагане с обратна сила на антидъмпинговите мерки

(184)

От CISA заявиха, че всички евентуални мерки, прилагани с обратна сила, биха имали отрицателно въздействие върху вносителите, тъй като те „неоснователно биха понесли допълнителни разходи“ с плащането на антидъмпингови мита. Според CISA вносителите „не възнамеряват да натрупват запаси от разглеждания продукт“ от КНР, a вносът, който е бил регистриран, е представлявал остатъчна част от стари договори, сключени преди започването на процедурата. На последно място, от CISA заявиха, че „неочакваният митнически налог ще породи загуби“ за вносителите и ползвателите в Съюза.

(185)

В заключение представителите на CISA изказаха твърдението, че „регистрирането на вноса и заплахата за налагане на мерки с обратна сила безспорно създават още една пречка от съображения за търговска защита, така че вносителите от ЕС да преустановят вноса от Китай дори още преди да бъде доказано, че този внос нанася вреда на промишлеността на ЕС“.

7.2.   Статистически данни за вноса

(186)

Статистическите данни на Евростат за вноса, представени в таблица 1 по-долу, показват, че след разследвания период вносът на дебели листове от КНР значително е намалял.

Таблица 1

Развитие на средния месечен обем на вноса

 

Средно на месец през РП

Средно на месец март — септември 2016 г.

Средно на месец март — октомври 2016 г.

Обем на вноса от КНР (в тонове)

113 262

84 669

76 562

Тенденция спрямо РП (%)

Не се прилага

– 25,2

– 32,4

Източник: Евростат

7.3.   Заключение относно действието с обратна сила

(187)

Комисията заключава, че тъй като не е имало допълнително значително увеличаване на вноса, правното условие за събиране на мита с обратна сила съгласно член 10, параграф 4, буква г) от основния регламент не е изпълнено. Следователно за регистрирания внос не следва да се събират мита с обратна сила.

8.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

8.1.   Равнище на отстраняване на вредата

(188)

Както се посочва в съображение 222 от регламента за временните мерки, Комисията определи равнището на отстраняване на вредата въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на включените в извадката производители износители от КНР по време на разследвания период, съответно коригирана за разходите след вноса и за митата, и среднопретеглената невредоносна цена на сходния продукт, продаван от включените в извадката производители от Съюза на пазара на Съюза по време на разследвания период.

(189)

От CISA представиха редица коментари относно методологията на изчисляване на невредоносната цена на сходния продукт, продаван от включените в извадката производители от Съюза на пазара на Съюза по време на разследвания период в настоящия случай.

(190)

Първо, от CISA поставиха въпроса защо Комисията е използвала методологията на добавяне на загубата, понесена по време на разследвания период, към продажните цени на промишлеността на Съюза, а след това — добавяне на целевия марж на печалбата в размер на 7,9 %, вместо добавяне на целевата печалба към производствените разходи.

(191)

Решение относно избора между двете методологии, използвани от Комисията за определяне на равнището на отстраняване на вредата, се взема за всеки отделен случай. При липсата на съпоставими продажби от страна на промишлеността на Съюза невредоносната цена често се установява, като към общите разходи се добави целевата печалба. В настоящия случай обаче са налице съпоставими продажби.

(192)

Това се дължи на обстоятелството, че продаваният от промишлеността на Съюза сходен продукт се състои от стотици видове на продукта, а включените в извадката производители от Съюза имат добре развита мрежа от свързани дружества, в т.ч. центрове за производство, обработка и търговия със стомана, които също са имали разходи, но те не са документирани в счетоводните книги на включените в извадката производители от Съюза по начин, който позволява лесно да се разпределят между различните КНП. Поради тези причини бе невъзможно да се събере информация за разходите за всеки КНП не само от производствените предприятия, но и от всички свързани дружества за продажби (по-специално от центровете за производство, обработка и търговия със стомана) в Съюза, за да се стигне до общи разходи по КНП.

(193)

Ето защо вместо това Комисията установи общия размер на разходите за всеки КНП, като към среднопретеглената продажна цена добави среднопретеглената загуба, понесена от включените в извадката производители от Съюза. След това към така установените общи разходи беше добавен целевият марж на печалба от 7,9 %, за който след оповестяването на временните мерки не бяха получени коментари.

(194)

Накрая от CISA посочиха също така, че използваната методология е „погрешна“ и че двете методологии „водят до напълно различни резултати“. Представен бе пример с хипотетични производствени разходи и хипотетична продажна цена, който според приведените доводи сочи, че изчисляването на целевата цена въз основа на продажната цена е погрешно.

(195)

Комисията отбелязва, че тъй като голямата част от използваната в примера информация е хипотетична и не е свързана с действителни данни, резултатът от такъв пример не може да докаже, че използваната методология в конкретния случай е погрешна. Поради това Комисията не може да счита този аргумент за доказателство. Ако е налична еднакво подробна информация, и двете методологии биха довели до сходни резултати.

(196)

В заключение от CISA заявиха, че „ако повечето КНП, изнасяни от производителите износители от Китай, се продават от по-малко от трима включени в извадката производители от Съюза, това поставя под въпрос представителността на данните за продажбите, получени от включените в извадката производители от Съюза, и следователно може да се заключи, че изчисляването на маржа на подбиване на цените въз основа на тези данни е доста спорно. Изключително важен е и фактът, че вредата трудно може да бъде доказана, ако промишлеността на Съюза дори не произвежда/продава видовете, изнасяни от производителите износители от Китай.“

(197)

Комисията отбелязва, че макар в извадката да са включени трима производители от Съюза, обстоятелството, че „повечето КНП, изнасяни от включените в извадката производители износители от КНР, се продават от по-малко от трима включени в извадката производители от Съюза“, не означава, че промишлеността на Съюза или дори включените в извадката производители от Съюза изобщо не ги продават. Това означава само, че не всички от тримата включени в извадката производители от Съюза продават всички КНП, изнасяни от включените в извадката производители износители от КНР.

(198)

Комисията отбелязва също така, че не всички включени в извадката производители износители от КНР са изнасяли за Съюза едни и същи контролни номера на продукта. В действителност преобладаващата част от КНП, изнасяни в Съюза от включените в извадката производители износители (съставляващи като обем над 90 % от този износ), се произвежда от един или повече включени в извадката производители от Съюза.

(199)

След оповестяването на окончателните заключения в коментарите си и по време на изслушването представителите на CISA отново повдигнаха този въпрос.

(200)

Според тях промишлеността на Съюза може да не е съобщила верни данни и може да се е възползвала от благоприятно третиране, нарушавайки правата на другите страни за обективно и безпристрастно разследване без прояви на дискриминация. Пример за такова благоприятно третиране на промишлеността на Съюза е и проявената от Комисията снизходителност, при положение че не е била предоставена определена важна информация (представителите на CISA посочиха информацията относно производствените разходи).

(201)

Твърдението за благоприятно третиране се отхвърля. Този въпрос е свързан с изложеното в съображения 191 — 193 по-горе. В тях Комисията посочва причината за избора между двата използвани от нея метода за определяне на нивото на отстраняване на вредата.

(202)

Поради липсата на други коментари относно равнището на отстраняване на вредата заключенията, изложени в съображения 217 — 223 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

8.2.   Предложение за ценова гаранция

(203)

След оповестяването на окончателните заключения един производител износител от КНР представи на Комисията предложение за ценова гаранция. В предложението се определят минимални вносни цени (МВЦ) за продаваните от производителя износител от КНР видове дебели листове в Съюза и се предлага метод за индексиране на МВЦ на базата на цените на основните суровини.

(204)

Комисията отхвърли предложената ценова гаранция поради големия риск от кръстосано компенсиране, тъй като разликата в МВЦ между различните видове на продукта, които не могат да бъдат лесно разграничени, е твърде голяма, а методът за индексиране е твърде сложен. Освен това структурата на използваните от производителя износител канали за експортни продажби и паралелните експортни продажби на други продукти не позволяват извършването на подходящо наблюдение и съответно възможността за кръстосано компенсиране чрез други продукти, продавани от дружества, свързани с производителя износител, е твърде голяма.

(205)

Производителят износител бе уведомен за основанията предложената от него ценова гаранция да бъде отхвърлена и му бе дадена възможност да изрази становището си.

8.3.   Окончателни мерки

(206)

Предвид направените заключения относно дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъдат наложени окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на разглеждания продукт на равнището на отстраняване на вредата в съответствие с правилото за по-ниското мито.

(207)

Въз основа на горепосоченото в таблица 2 по-долу са определени ставките, по които ще се налага окончателното антидъмпингово мито:

Таблица 2

Дъмпингов марж, равнище на отстраняване на вредата и ставка на митото

Дружествo

Дъмпингов марж (%)

Равнище на отстраняване на вредата (%)

Мито (в %)

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

120,1

73,1

73,1

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

126,0

65,1

65,1

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd и Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

127,6

73,7

73,7

Други оказали съдействие дружества

125,5

70,6

70,6

Всички други дружества

127,6

73,7

73,7

Източник: Разследване

(208)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружествата, посочени в настоящия регламент, бяха установени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват положението, установено по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези митнически ставки (за разлика от митото, което се прилага в национален мащаб за „всички други дружества“) са приложими изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от КНР, който е произведен от съответните дружества, т.е. от посочените конкретни правни субекти. Внесеният разглеждан продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент с наименование и адрес, включително субекти, свързани с конкретно посочените, не може да се ползва от тези ставки и се облага с митото, приложимо по отношение на „всички други дружества“.

(209)

Всички искания за прилагане на тези индивидуални ставки на антидъмпинговото мито за дружествата (например след промяна на наименованието на субекта или след учредяване на нови производствени или търговски субекти) следва да бъдат отправяни до Комисията (15) с цялата съответна информация, по-специално всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството и продажбите на местния пазар и за износ, която произтича например от споменатата промяна на наименованието или от промяната на производствените и търговските субекти. Ако е целесъобразно, регламентът ще бъде съответно изменен, като бъде актуализиран списъкът на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

(210)

За да се осигури правилно прилагане на антидъмпинговото мито, ставката на митото за „всички други дружества“ следва да се прилага не само за неоказалите съдействие производители износители, но и за онези производители, които не са осъществили никакъв износ за Съюза по време на разследвания период.

8.4.   Окончателно събиране на временните мита

(211)

С оглед на установените дъмпингови маржове и вредата, причинена на промишлеността на Съюза, сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с регламента за временните мерки, следва да бъдат окончателно събрани.

(212)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1036,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на плоски продукти от нелегирани или от легирани стомани (с изключение на неръждаеми стомани, силициеви електротехнически (магнитни) стомани, инструментални стомани и бързорежещи стомани), горещовалцовани, неплакирани, нито покрити, ненавити, с дебелина, превишаваща 10 mm, и с широчина 600 mm или повече, или с дебелина 4,75 mm или повече, но непревишаваща 10 mm, и с широчина 2 050 mm или повече, понастоящем класирани в кодове по КН ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 и ex 7225 99 00 (кодове по ТАРИК: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990035, 7225990040), с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продукта, описан в параграф 1 и произведен от посочените по-долу дружества, е следната:

Дружествa

Мито (в %)

Допълнителен код по ТАРИК

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

73,1

C143

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

65,1

C144

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd и Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

73,7

C145

Други оказали съдействие дружества, изброени в приложението

70,6

 

Всички други дружества

73,7

C999

3.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат съответните действащи разпоредби в областта на митническото облагане.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1777, се събират окончателно.

Член 3

Когато нов производител износител в Китайската народна република представи на Комисията достатъчно доказателства за това, че:

не е изнасял за Съюза описания в член 1, параграф 1 продукт през разследвания период (от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г.),

не е свързан с който и да било от износителите или производителите в Китайската народна република, спрямо които са наложени мерките по настоящия регламент,

действително е изнасял за Съюза разглеждания продукт след разследвания период, на който се основават мерките, или е поел неотменимо договорно задължение да изнесе значително количество за Съюза,

член 1, параграф 2 се изменя, след като на всички заинтересовани страни бъде дадена възможност да представят своите коментари, като новият производител износител се добавя към списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и следователно се облагат със среднопретеглената митническа ставка.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1777 на Комисията от 6 октомври 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои дебели листове от нелегирани или от други легирани стомани с произход от Китайската народна република (ОВ L 272, 7.10.2016 г., стр. 5).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1357 на Комисията от 9 август 2016 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на някои дебели листове от нелегирани или други легирани стомани, с произход от Китайската народна република (ОВ L 215, 10.8.2016 г., стр. 23).

(4)  Стомана, различна от: конструкционна стомана, корабостроителна стомана, стомана за съдове под налягане, стомани за повърхностно втвърдяване, закаляване и темпериране, стомана за тръбопроводи и стомана, устойчива на абразивно износване.

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета от 27 януари 2012 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република и Украйна, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко, Молдова и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от същите страни, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 и за прекратяване на процедурата за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие по отношение на вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Южна Африка съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 36, 9.2.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 1).

(7)  Известие за започване 2016/C 459/11 (ОВ C 459, 9.12.2016 г., стр. 17).

(8)  Решение № 283/2000/ЕОВС на Комисията от 4 февруари 2000 г. (ОВ L 31, 5.2.2000 г., стр. 15) съображения 9 — 12.

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1106/2013 на Съвета от 5 ноември 2013 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове телове от неръждаеми стомани с произход от Индия (ОВ L 298, 8.11.2013 г., стр. 1) съображение 16.

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1953 на Комисията от 29 октомври 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на някои плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури с произход от Китайската народна република, Япония, Република Корея, Руската федерация и Съединените американски щати (ОВ L 284, 30.10.2015 г., стр. 109).

(11)  Дело T-2/95, Industrie des Poudres Spériques.

(12)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1246 на Комисията от 28 юли 2016 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република (ОВ L 204, 29.7.2016 г., стр. 70).

(13)  Регламент (ЕС) 2016/113 на Комисията от 28 януари 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република (ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 16).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/181 на Комисията от 10 февруари 2016 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои студеновалцувани плоски продукти от стомана с произход от Китайската народна република и Руската федерация (ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 1).

(15)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Оказали съдействие китайски производители износители, които не са включени в извадката:

Наименование

Град

Допълнителен код по ТАРИК

Angang Steel Company Limited

Anshan, Liaoning

C150

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Baotou, Inner Mongolia

C151

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

Zhangjiagang, Jiangsu

C146

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

Danyang, Jiangsu

C155

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

Jiangyin, Jiangsu

C147

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

Laiwu, Shandong

C154

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

Xixia, Henan

C152

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

Qinhuangdao, Hebei

C153

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

Jinan, Shandong

C149

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

Wuhan, Hubei

C156

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

Xinyu, Jiangxi

C148


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/337 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1375/2007 относно вноса на остатъци от производството на царевично нишесте от Съединените американски щати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 178 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1375/2007 на Комисията (2) са залегнали разпоредби, които да гарантират, че остатъците от производството на царевично нишесте, внасяни от Съединените американски щати, съответстват на договорената тарифна дефиниция. Приложение I към посочения регламент съдържа образец на сертификат за съответствие, издаван от мелничната промишленост за смилане по мокър способ в Съединените щати.

(2)

Дружеството, което потвърждава получаването на сертификатите от производителите и издава сертификат за съответствие, е сменено. Поради това наименованието на дружеството върху сертификата за съответствие трябва да бъде съответно изменено.

(3)

Следва да се установи съответна разпоредба, за да може да се използват сертификатите, издадени преди датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1375/2007 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1375/2007 образецът на сертификата за съответствие („Certificate of Conformity“) се заменя с образеца в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1375/2007 преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, остават валидни.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1375/2007 на Комисията от 23 ноември 2007 г. относно вноса на остатъци от производството на царевично нишесте от Съединените американски щати (ОВ L 307, 24.11.2007 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/338 НА КОМИСИЯТА

от 27 февруари 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

EG

232,7

MA

95,7

TR

98,6

ZZ

142,3

0707 00 05

MA

64,9

TR

199,6

ZZ

132,3

0709 91 00

EG

113,1

ZZ

113,1

0709 93 10

MA

55,2

TR

163,9

ZZ

109,6

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

46,9

IL

78,9

MA

47,0

TN

49,5

TR

75,0

ZZ

59,5

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

100,8

IL

125,6

MA

103,8

TR

88,3

ZZ

104,6

0805 22 00

IL

117,0

MA

97,2

ZZ

107,1

0805 50 10

EG

82,4

TR

74,4

ZZ

78,4

0808 30 90

CL

125,5

CN

85,6

ZA

109,7

ZZ

106,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/47


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/339 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 14, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

С член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2) беше създаден марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03 % от брутния национален доход на Съюза.

(2)

Съгласно член 6 от посочения регламент Комисията е изчислила абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства за 2016 г. (3).

(3)

След като бяха разгледани всички други финансови възможности за реагиране в непредвидени обстоятелства в рамките на тавана за 2016 г. за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) от многогодишната финансова рамка и след като бе мобилизиран Инструментът за гъвкавост в размер на пълната сума от 1 530 млн. евро, предвидена за 2016 г., мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства е необходимо за покриване на нуждите вследствие на кризата с миграцията, бежанците и сигурността, като се увеличат бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година над тавана за поети задължения по функция 3.

(4)

С оглед на тази много специфична ситуация, условието за крайно средство, предвидено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, е изпълнено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2016 година се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства, за да се осигури сума в размер на 240,1 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поети задължения по функция 3 на многогодишната финансова рамка.

Член 2

Сумата от 240,1 млн. евро бюджетни кредити за поети задължения, посочена в член 1, се компенсира изцяло от маржа в рамките на тавана за поети задължения по функция 5 (Администрация) на многогодишната финансова рамка за финансовата 2016 година.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 22 май 2015 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2016 г. в съответствие с промените в БНД (COM(2015)0320).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/49


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/340 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Германия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

С фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) се цели да бъде дадена възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, за да прояви солидарност с населението на региони, които са засегнати от природни бедствия.

(2)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) максималната годишна сума, която Фондът не може да надхвърля, е 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.).

(3)

На 19 август 2016 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след поредица от изключително интензивни, краткотрайни случаи на наводнения, които засегнаха региона на Долна Бавария (Niederbayern) през май и юни 2016 г.

(4)

Заявлението на Германия отговаря на условията за предоставяне на финансово подпомагане от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(5)

Поради това Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се предостави финансова помощ на Германия.

(6)

За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансова 2016 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 31 475 125 EUR на Германия под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 14 декември 2016 г.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/51


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/341 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в отговор на заявление от Испания — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006 (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)

В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)

На 21 юни 2016 г. Испания подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършените съкращения в 29 предприятия на автомобилния сектор в Испания. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 заявлението на Испания се счита за допустимо, тъй като съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта и местната, регионалната или националната икономика.

(5)

Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Испания заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 856 800 EUR.

(6)

С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 856 800 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 14 декември 2016 г.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/53


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/342 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

относно мобилизирането на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 12 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Инструментът за гъвкавост е предназначен да осигурява финансирането на ясно определени разходи, които не могат да се финансират в рамките на наличните тавани за една или повече функции.

(2)

Таванът на годишната сума, предоставена за Инструмента за гъвкавост, е в размер на 471 милиона евро (по цени от 2011 г.), съгласно член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2).

(3)

Предвид неотложните нужди е необходимо да се мобилизират значителни допълнителни суми за финансирането на мерки за смекчаване на продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността.

(4)

След като бяха разгледани всички възможности за преразпределяне на бюджетни кредити в рамките на тавана за разходите по функция 3 (Сигурност и гражданство), е видно, че е необходимо да се мобилизира Инструментът за гъвкавост, за да се допълнят финансовите средства, предвидени в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година над тавана по функция 3, със сумата от 530 милиона евро за финансиране на мерки в сферата на миграцията, бежанците и сигурността.

(5)

Според очаквания график на плащанията бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизирането на Инструмента за гъвкавост, следва да бъдат разпределени в рамките на няколко финансови години, като се изчисляват на 238,3 милиона евро през 2017 г., 91 милиона евро през 2018 г., 141,9 милиона евро през 2019 г. и 58,8 милиона евро през 2020 г.

(6)

С цел да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, това решение следва да се прилага от началото на финансовата 2017 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Инструментът за гъвкавост се мобилизира за осигуряване на сума в размер на 530 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) в рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година.

Тази сума се използва за финансиране на мерки за управление на продължаващата криза с миграцията, бежанците и сигурността.

2.   Въз основа на очаквания профил на плащанията, бюджетните кредити за плащания, съответстващи на мобилизираните средства по линия на Инструмента за гъвкавост, са, както следва:

а)

238,3 милиона евро през 2017 г.;

б)

91 милиона евро през 2018 г.;

в)

141,9 милиона евро през 2019 г.;

г)

58,8 милиона евро през 2020 г.

Конкретните суми за всяка финансова година се разрешават в съответствие с годишната бюджетна процедура.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага, считано от 1 януари 2017 г.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/55


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/343 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (1), и по-специално член 4а, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

С фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фондът“) се цели да бъде дадена възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации, за да прояви солидарност с населението на региони, които са засегнати от природни бедствия.

(2)

Фондът не бива да надвишава размера на максималната сума от 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.), както е посочено в член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (3).

(3)

В член 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002 е предвидено, че когато е необходимо, и за да се гарантира своевременното наличие на бюджетни ресурси, от Фонда следва да се мобилизира до максимален размер от 50 000 000 EUR за авансови плащания, като съответните бюджетни кредити се включат в общия бюджет на Съюза.

(4)

С цел да бъде гарантирано своевременното наличие на достатъчни бюджетни ресурси в общия бюджет на Съюза за 2017 г., от Фонда следва да се мобилизира сума в размер на 50 000 000 EUR за авансови плащания.

(5)

С цел да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на Фонда, настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2017 г.,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за осигуряване на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за извършването на авансови плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага, считано от 1 януари 2017 г.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г. (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/57


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/344 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2016 година

относно мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 14, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

В член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (2) е предвиден марж за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03 % от брутния национален доход на Съюза.

(2)

Съгласно член 6 от посочения регламент Комисията е изчислила абсолютната стойност на маржа за непредвидени обстоятелства за 2017 г. (3).

(3)

След като бяха разгледани всички други финансови възможности за реагиране в непредвидени обстоятелства в рамките на таваните за 2017 г. за поети задължения по функции 3 (Сигурност и гражданство) и 4 (Глобална Европа)от многогодишната финансова рамка, и след като беше мобилизиран Инструментът за гъвкавост в размер на пълната сума от 530 милиона евро, предвидена за 2017 г., мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства е необходимо за покриване на нуждите вследствие на кризата с миграцията, бежанците и сигурността, като се увеличат бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година над тавана за поети задължения по функции 3 и 4 от многогодишната финансова рамка.

(4)

С оглед на тази много специфична ситуация условието за крайно средство, предвидено в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, е изпълнено.

(5)

С цел да се сведе до минимум необходимото време за мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства, настоящото решение следва да се прилага от началото на финансовата 2017 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства, за да се осигури сума в размер на 1 176 030 960 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поети задължения по функция 3 (Сигурност и гражданство) и сума в размер на 730 120 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поети задължения по функция 4 (Глобална Европа) на многогодишната финансова рамка.

Член 2

Общата сума от 1 906 150 960 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения, която е резултат от член 1, се компенсира от маржовете под таваните за поетите задължения за периода 2017—2019 г. за следните функции от многогодишната финансова рамка:

а)

2017 г.:

i)

функция 2 (Устойчив растеж: природни ресурси): 575 000 000 EUR;

ii)

функция 5 (Администрация): 507 268 804 EUR;

б)

2018 г.: функция 5 (Администрация): 570 000 000 EUR;

в)

2019 г.: функция 5 (Администрация): 253 882 156 EUR.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2017 г.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)  Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 30 юни 2016 г. относно техническата корекция на финансовата рамка за 2017 г. в съответствие с промените в БНД (COM(2016) 311).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/59


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/345 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849 (1) относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (КНДР) в изпълнение, inter alia, на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации („ССООН“).

(2)

На 30 ноември 2016 г., Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2321 (2016) на ССООН, в която изразява дълбоката си загриженост във връзка с ядрения опит, извършен от КНДР на 9 септември 2016 г. в нарушение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, осъждайки отново текущите дейности, свързани с ядрени оръжия и балистични ракети, които са в сериозно нарушение на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и посочвайки, че продължава да съществува явна заплаха за международния мир и сигурност в региона и извън него.

(3)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН изразява загриженост, че личният багаж и регистрираният багаж на лицата, влизащи в КНДР или напускащи страната, може да се използва за превоз на изделия, чиято доставка, продажба или трансфер са забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН, и се пояснява, че такъв багаж представлява „товар“ за целите на прилагането на точка 18 от Резолюция 2270 (2016) на ССООН, което препраща към задължението за извършване на проверка на товарите.

(4)

С Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН призовава държавите членки да намалят броя на персонала в дипломатическите си мисии и консулските си служби в КНДР.

(5)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН изразява своята загриженост, че е възможно забранени изделия да бъдат превозвани към и от КНДР с железопътен и автомобилен транспорт и се подчертава, че задължението по точка 18 от Резолюция 2270 (2016) на ССООН да се извършват проверки на товарите на територията на държавите членки или на транзитно преминаващите товари включва товарите, превозвани с железопътен и автомобилен транспорт.

(6)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН се отбелязва, че за целите на нейното прилагане и на прилагането на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) на ССООН понятието „транзитно преминаване“ включва, но не е ограничено до пътуване на физически лица през терминалите на международните летища на дадена държава на път за местоназначение в друга държава, независимо от това дали тези лица преминават през митнически или паспортен контрол на съответното летище.

(7)

С Резолюция 2321 (2016) на ССООН се въвежда максимално общо количество въглища, което може да бъде внасяно от КНДР, и се създава съответен механизъм за наблюдение и проверка. Като част от този механизъм държавите членки, които внасят въглища от КНДР, са приканени периодично да извършват преглед на уебсайта на ООН, за да направят необходимото да не бъде достигнато общото количество на внос на въглища.

(8)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН се припомня, че на дипломатическите представители на КНДР е забранено да упражняват каквато и да било професионална или търговска дейност за лична печалба в приемащата държава.

(9)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН изразява загриженост, че граждани на КНДР биват изпращани да работят в други държави с цел получаване твърда валута, която КНДР използва за своите програми за ядрено оръжие и балистични ракети, и призовава държавите да проявяват бдителност по отношение на тази практика.

(10)

В Резолюция 2321 (2016) на ССООН, Съветът за сигурност на ООН отново изразява загриженост, че големи суми в брой могат да бъдат използвани за избягване на наложените от Съвета за сигурност мерки, и призовава държавите членки да бъдат бдителни по отношение на тази опасност.

(11)

Резолюция 2321 (2016) на ССООН изразява ангажимента на Съвета за сигурност на ООН към мирно, дипломатическо и политическо решение на това положение, като в нея отново се потвърждава неговата подкрепа за шестстранните преговори и се призовава за тяхното възобновяване.

(12)

Резолюция 2321 (2016) на ССООН потвърждава, че действията на КНДР подлежат на постоянен преглед и че Съветът за сигурност на ООН е готов да засили, измени, спре или отмени мерките, които могат да се окажат необходими в контекста на спазването на условията от КНДР, както и че той е решен да вземе допълнителни съществени мерки в случай на нов ядрен опит или изстрелване на ракета от страна на КНДР.

(13)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки, предвидени в това решение.

(14)

Държавите членки следва да споделят съответната информация с другите държави членки, за да подкрепят ефективно в рамките на целия Съюз прилагане на разпоредбите на настоящото решение.

(15)

Поради това Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение (ОВППС) 2016/849 се изменя, както следва:

1)

В член 1, параграф 1 се добавят следните букви:

„з)

някои други изделия, материали, оборудване, стоки и технологии, изброени в съответствие с точка 4 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН;

и)

всички други изделия, изброени в списъка на конвенционалните оръжия с двойна употреба, приет от Комитета по санкциите в съответствие с точка 7 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН.“

2)

Член 4, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Забранява се набавянето от граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка на злато, титаниева руда, ванадиева руда, редкоземни минерали, мед, никел, сребро и цинк от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

1.   Забранява се набавянето от страна на граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държави членки на статуи от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай.

3.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият член.“

4)

Вмъква се следният член:

„Член 6б

1.   Забранява се пряката или непряка доставка, продажба или трансфер на хеликоптери и плавателни съдове за КНДР от граждани на държави членки или използването за тази цел на плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държава членка, независимо дали те са с произход от териториите на държавите членки или не.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай.

3.   Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият член.“

5)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

1.   Забранява се закупуването от страна на граждани на държавите членки или посредством плавателни съдове или въздухоплавателни средства под знамето на държави членки на въглища, желязо и желязна руда от КНДР, независимо дали са с произход от територията на КНДР или не. Съюзът предприема необходимите мерки за определяне на съответните изделия, за които да се прилага настоящият параграф.

2.   Параграф 1 не се отнася за въглищата, за които закупуващата държава членка потвърждава въз основа на достоверна информация, че са с произход извън КНДР и са транспортирани през КНДР единствено с цел експорт от пристанище Раджин (Расон), при условие че посочената държава членка уведоми предварително Комитета по санкциите и че тези сделки не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321(2016) на ССООН или с настоящото решение.

3.   Параграф 1 не се отнася за общия износ на всички държави — членки на ООН, на въглища с произход от КНДР, който общо не надвишава 53 495 894 щатски долара или 1 000 866 метрични тона, което от двете е по-малко, между датата на приемане на Резолюция 2321 (2016) на ССООН и 31 декември 2016 г., и общия износ за всички държави — членки на ООН, на въглища с произход от КНДР, който общо не надвишава 400 870 018 щатски долара или 7 500 000 метрични тона годишно, което от двете е по-малко, считано от 1 януари 2017 г., при условие че доставките:

а)

са без участието на лица или образувания, свързани с ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) на ССООН, включително на посочени в списък за ограничителни мерки лица или образувания, лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно разпореждане, лица, които пряко или непряко са притежавани или контролирани от тях, както и на лица или образувания, съдействащи за избягването на санкции; и

б)

са изключително с цел поминък на граждани на КНДР и не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321(2016) на ССООН.

4.   Държава членка, която закупува въглища директно от КНДР, уведомява Комитета по санкциите за общия закупен обем през всеки месец не по-късно от 30 дни след края на въпросния месец чрез формуляра в приложение V към Резолюция 2321 (2016) ССООН. Държавата членка също съобщава за предоставената по този повод информация на Комитета по санкциите, на другите държави членки и на Комисията.

5.   Параграф 1 не се отнася за сделките с желязо и желязна руда, за които е определено, че са изключително с цел поминък и не са свързани с генерирането на приходи за ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или за други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН.“

6)

Член 10 се заменя със следното:

„Член 10

1.   Забранява се предоставянето на публична или частна финансова подкрепа за търговия с КНДР, включително експортни кредити, гаранции или застраховане на граждани или образувания на КНДР, участващи в подобна търговия.

2.   Параграф 1 не се прилага, ако Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай за предоставянето на финансовата подкрепа.“

7)

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

1.   Забранява се откриването на териториите на държавите членки на клонове, дъщерни дружества или представителства на банки на КНДР, включително на централната банка на КНДР, на нейните клонове и дъщерни дружества, както и на други финансови образувания, посочени в член 13, точка 2.

2.   Съществуващите клонове, дъщерни дружества или представителства на образуванията по параграф 1 на територията на държавите членки се закриват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на ССООН.

3.   Освен ако не е предварително одобрено от Комитета по санкциите, на банките на КНДР, включително на централната банка на КНДР, на нейните клонове и дъщерни дружества, както и на другите финансови образувания, посочени в член 13, точка 2, се забранява:

а)

да създават нови съвместни предприятия с банки под юрисдикцията на държави членки;

б)

да придобиват дялово участие в банки под юрисдикцията на държави членки; или

в)

да установяват или поддържат кореспондентски отношения с банки под юрисдикцията на държави членки.

4.   Съществуващите съвместни предприятия, дялови участия и кореспондентски отношения с банки на КНДР се прекратяват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2270 (2016) на ССООН.

5.   Забранява се на финансовите институции на териториите на държавите членки или под тяхна юрисдикция да откриват представителства, дъщерни дружества, клонове или банкови сметки в КНДР.

6.   Съществуващите представителства, дъщерни дружества или банкови сметки в КНДР се закриват в срок от 90 дни от приемането на Резолюция 2321 (2016) на ССООН.

7.   Параграф 6 не се прилага, ако Комитетът по санкциите определи за конкретния случай, че тези представителства, дъщерни дружества или сметки са необходими за доставките на хуманитарна помощ, или за дейността на дипломатическите представителства в КНДР съгласно Виенските конвенции за дипломатическите и консулските отношения, за дейностите на ООН или нейните специализирани агенции или свързани организации или за всякакви други цели, в съответствие с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН.“

8)

Член 16, параграф 6 се заменя със следното:

„6.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да изземат и неутрализират, например като ги унищожат, направят ги неизползваеми, съхраняват ги или ги прехвърлят към държава, различна от държавата на произход или на местоназначение с цел неутрализиране, изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН и които са установени при инспекции, в съответствие със задълженията на държавите членки по приложимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН, включително Резолюция 1540 (2004) на ССООН.“

9)

Вмъква се следният член:

„Член 18а

1.   Държавата членка, която е държавата на знамето на плавателен съд, посочен от Комитета по санкциите, отнема знамето на плавателния съд, ако комитетът е поискал това.

2.   Държавата членка, която е държавата на знамето на плавателния съд, посочен от Комитета по санкциите, го насочва към посочено от комитета пристанище, съгласувано с държавата на пристанището, ако комитетът е поискал това.

3.   Държавите членки, ако така е посочено от Комитета по санкциите, забраняват влизането в пристанищата си на плавателен съд, освен в случай на извънредна ситуация или на завръщане в пристанището по произход на плавателния съд.

4.   Държавите членки, ако така е посочено от Комитета по санкциите, налагат запор върху плавателния съд.

5.   Приложение IV съдържа плавателните съдове, посочени в параграфи 1–4 от настоящия член, посочени от Комитета по санкциите в съответствие с точка 12 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН.“

10)

Член 20 се изменя, както следва:

а)

Параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Параграф 1 не се прилага когато Комитетът по санкциите предоставя предварително одобрение за всеки конкретен случай.“;

б)

Параграф 3 се заличава.

11)

Вмъква се следният член:

„Член 20а

Забранява се предоставянето на плавателни или въздухоплавателни услуги от КНДР.“

12)

Член 21 се заменя със следното:

„Член 21

Държавите членки отписват от регистъра всеки плавателен съд, който е притежаван, контролиран или експлоатиран от КНДР, и не регистрират такъв плавателен съд, който е бил отписан от регистъра от друга държава съгласно точка 24 от Резолюция 2321 (2016) на ССООН.“

13)

Член 22 се заменя със следното:

„Член 22

1.   Забранява се регистрирането на плавателни съдове в КНДР, получаването на разрешение за плавателен съд да плава под знамето на КНДР, притежаването, отдаването на лизинг, експлоатацията, застраховането на плавателен съд под знамето на КНДР или предоставянето на такъв съд на каквито и да е услуги за класифициране и сертифициране на плавателния съд и свързани услуги.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е дал одобрението си предварително за конкретния случай.

3.   Забранява се предоставянето от граждани на държавите членки или от териториите на държавите членки на застрахователни или презастрахователни услуги на плавателни съдове, които са притежавани, контролирани или експлоатирани, включително с незаконни средства, от КНДР.

4.   Параграф 3 не се прилага, когато Комитетът по санкциите е определил за конкретния случай, че плавателният съд участва в дейности изключително с цел поминък, които няма да се използват от лица или образувания от КНДР за генериране на приходи, или в дейности изключително за хуманитарни цели.“

14)

В член 23 се добавя следният параграф:

„12.   Държавите членки предприемат мерките, необходими за ограничаване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на членове на правителството на КНДР, длъжностни лица от това правителство и членове на въоръжените сили на КНДР, ако те са свързани с ядрената програма или програмата за балистични ракети на КНДР или с други дейности, забранени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321(2016) на ССООН.“

15)

Вмъква се следният член:

„Член 24а

1.   Когато държава членка установи, че дадено лице работи от името или по указание на банка или финансова институция от КНДР, държавите членки експулсират въпросното лице от своята територия с цел репатриране в държавата, на която лицето е гражданин, в съответствие с приложимото право.

2.   Параграф 1 не се прилага, когато присъствието на дадено лице е необходимо с оглед на съдебен процес или изключително от съображения за безопасност, с медицинска или друга хуманитарна цел, или Комитетът по санкциите е определил за конкретния случай, че експулсирането на лицето би противоречало на целите на резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) на ССООН.“

16)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

1.   Държавите членки предприемат мерките, необходими за проявяване на бдителност и препятстване на специализирано преподаване или обучение на граждани на КНДР на техните територии или от техни граждани по дисциплини, които биха могли да допринесат за чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности на КНДР и за разработването на системи — носители на ядрени оръжия, включително преподаване или обучение по висша физика, авангардна компютърна симулация и свързани компютърни науки, геопространствена навигация, ядрена техника, авиокосмическа техника, авиационна техника и свързани дисциплини, авангардни материали, висша инженерна химия, съвременно машиностроене, съвременно електроинженерство и съвременно индустриално инженерство.

2.   Държавите членки спират научното и техническото сътрудничество с хора или групи, официално спонсорирани от КНДР или представляващи КНДР, с изключение на медицинския обмен, освен ако:

а)

в случай на научно или техническо сътрудничество в областта на ядрената наука и технологии, авиокосмическата и авиационната техника и технологии или съвременните производствени техники и методи, Комитетът по санкциите е определил за конкретния случай, че дейността няма да допринесе за чувствителните от гледна точка на разпространението ядрени дейности или програми за балистични ракети на КНДР; или

б)

в случай на всяко друго научно или техническо сътрудничество, държавата членка, участваща в научното или техническото сътрудничество, определи, че конкретната дейност няма да допринесе за чувствителните от гледна точка на разпространението ядрени дейности или програми за балистични ракети на КНДР, и уведоми Комитета по санкциите предварително за това.“

17)

Вмъква се следният член:

„Член 31а

Забранява се на дипломатическа мисия или консулска служба на КНДР, както и на техните служители от КНДР да притежават или контролират банкови сметки в Съюза, с изключение на една сметка в държавата членка или държавите членки, в които се намира мисията или службата или в които са акредитирани техните служители.“

18)

Вмъква се следният член:

„Член 31б

1.   Забранява се отдаването на лизинг или предоставянето на недвижими имоти на КНДР, или ползването им от или в полза на КНДР, за каквато и да е цел, различна от дипломатическите или консулските дейности.

2.   Забранява се ползването на лизинг от КНДР на недвижими имоти, намиращи се извън територията на КНДР.“

19)

Член 33, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съветът привежда в изпълнение измененията на приложения I и IV въз основа на определеното от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.“

20)

Вмъква се следният член:

„Член 36а

Чрез дерогация от мерките, наложени с резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321(2016) на ССООН, при условие че Комитетът по санкциите е определил, че е необходимо изключение за улесняване на работата на международни и неправителствени организации, извършващи дейности за предоставяне на помощ и подкрепа в КНДР за нуждите на гражданското население в КНДР, компетентният орган на държава членка предоставя необходимото разрешение.“

21)

Добавя се приложение IV, така както се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на плавателните съдове, посочени в член 18а“


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/66


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/346 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 25 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/440/ОВППС (1) за назначаване на г-н Stavros LAMBRINIDIS за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за правата на човека. Мандатът на СПЕС изтича на 28 февруари 2017 г.

(2)

На 20 юли 2015 г. Съветът прие Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.

(3)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 24 месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Stavros LAMBRINIDIS като СПЕС за правата на човека се удължава до 28 февруари 2019 г. Съветът може да реши да прекрати предсрочно мандата на СПЕС въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в областта на правата на човека, определени в Договора за Европейския съюз, Хартата на основните права на Европейския съюз, както и в Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията:

а)

подобряване на ефективността, присъствието и видимостта на Съюза за защита и утвърждаване на правата на човека в целия свят, по-конкретно чрез задълбочаване на сътрудничеството и политическия диалог на Съюза с трети държави, със съответните партньори, деловите среди, гражданското общество и международните и регионалните организации, както и чрез осъществяване на дейност в рамките на съответните международни форуми;

б)

увеличаване на приноса на Съюза за укрепването на демокрацията и институционалното изграждане, принципите на правовата държава, доброто управление, зачитането на правата на човека и основните свободи навсякъде по света;

в)

подобряване на последователността на действията на Съюза по отношение на правата на човека и включването на правата на човека във всички области на външната дейност на Съюза.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката мандатът на СПЕС се състои в следното:

а)

да допринася за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека, по-специално на Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, включително чрез формулиране на препоръки в това отношение;

б)

да допринася за прилагането на насоките на Съюза, на инструментите и плановете за действие в областта на правата на човека и международното хуманитарно право;

в)

да стимулира диалога с правителствата на трети държави и с международните и регионалните организации по въпросите на правата на човека, както и с организациите на гражданското общество и други заинтересовани страни, с цел да се осигури ефективност и видимост на политиката на Съюза в областта на правата на човека;

г)

да допринася за по-голямата последователност и съгласуваност на политиките и действията на Съюза в областта на защитата и утвърждаването на правата на човека, по-специално като дава принос за определянето на съответните политики на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и съответните ѝ отдели с цел да се осигури последователност и съгласуваност на тяхната работа в областта на правата на човека.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 март 2017 г. до 28 февруари 2018 г., е в размер на 860 000 EUR.

2.   Референтната сума за СПЕС, предназначена за следващия период, се определя от Съвета.

3.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

4.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и на Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани да работят със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Целият командирован персонал остава съответно под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД, и изпълнява задълженията си и действа в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС е разположен в същите сгради като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, което има за цел да осигури съгласуваност и последователност на дейностите им.

Член 7

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 8

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета осигуряват достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза и дипломатическите представителства на държавите членки осигуряват при необходимост логистична подкрепа на СПЕС.

Член 9

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза за сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразно мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

разработва, въз основа на насоки от страна на ЕСВД, специфичен план за сигурност, който включва специфични физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащ управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и включва план за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, въз основа на степента на риск, определена за същия район от ЕСВД;

г)

гарантира изпълнението на всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя пред Съвета, ВП, и Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на докладите за напредъка и за изпълнението на мандата.

Член 10

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета, по-специално работна група „Права на човека“. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади и пред Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 11

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки, с оглед постигането на целите на политиката на Съюза. Дейността на СПЕС се координира с тези на държавите членки и Комисията, както и с други специални представители на Европейския съюз, при необходимост. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки със съответните с ръководители на мисии на държавите членки и с ръководителите на делегации на Съюза,, както и с ръководителите или командващите мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, и при необходимост с други специални представители на Европейския съюз. Те полагат всички усилия, за да окажат съдействие на СПЕС при изпълнението на неговия мандат.

3.   Освен това СПЕС осъществява връзка и се стреми към взаимно допълване и взаимодействие с други участници на международно и регионално ниво както в щабовете, така и на място. СПЕС поддържа редовни контакти с организациите на гражданското общество както в щабовете, така и на място.

Член 12

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза подлежат на редовен преглед. До 30 ноември 2018 г. СПЕС представя пред Съвета, ВП и Комисията редовни доклади за напредъка и цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 13

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  Решение на Съвета 2012/440/ОВППС от 25 юли 2012 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за правата на човека (ОВ L 200, 27.7.2012 г., стр. 21).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/70


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/347 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 19 януари 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/77 (1) за назначаване на г-н Lars-Gunnar WIGEMARK за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Босна и Херцеговина. Мандатът на СПЕС изтича на 28 февруари 2017 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 16 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Lars-Gunnar WIGEMARK като СПЕС в Босна и Херцеговина се удължава до 30 юни 2018 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на следните цели на политиката на Съюза в Босна и Херцеговина:

а)

непрекъснат напредък в процеса на стабилизиране и асоцииране;

б)

стабилна, надеждна, мирна, мултиетническа и обединена Босна и Херцеговина, която да живее в мирно сътрудничество със своите съседи; и

в)

гарантиране, че Босна и Херцеговина е трайно ориентирана към членство в Съюза.

2.   Съюзът ще продължи да подкрепя и изпълнението на Общото рамково споразумение за мир (ОРСМ) в Босна и Херцеговина.

Член 3

Мандат

За постигането на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети от страна на Съюза и да подпомага политическия процес, по-специално чрез насърчаване на диалога между различните равнища на управление;

б)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза;

в)

да улеснява напредъка по политическите, икономическите и европейските приоритети, по-специално чрез насърчаване на прилагането на координационния механизъм по въпросите на ЕС и продължаване на прилагането на програмата за реформи;

г)

да наблюдава и да съветва органите на изпълнителната и законодателната власт на всички равнища на управление в Босна и Херцеговина и да осъществява контакти с властите и политическите партии в Босна и Херцеговина;

д)

да осигурява изпълнението на усилията на Съюза във всички дейности в областта на правовата държава и реформата в сектора на сигурността, да насърчава цялостната координация и да осигурява на място политическа ориентация на усилията на Съюза за справяне с организираната престъпност и корупцията, както и с тероризма и в тази връзка да предоставя на ВП и Комисията оценки и съвети при необходимост;

е)

да оказва подкрепа за по-силно и по-ефективно взаимодействие между наказателното правосъдие и полицията в Босна и Херцеговина, както и на инициативи, чиято цел е укрепването на ефективността и безпристрастността на правораздавателните институции, по-специално на структурирания диалог относно правосъдието;

ж)

без да се засяга военната верига на командване, да дава на командващия силите на ЕС политически насоки по военни въпроси с местно политическо измерение, по-специално по отношение на чувствителни по характер операции и на отношенията с местните власти и с местните медии и да допринася за консултациите по стратегическия преглед на EUFOR/ALTHEA, да се консултира с командващия силите на ЕС, преди да предприеме политически действия, които могат да окажат въздействие върху свързаното със сигурността положение и да координира съгласуваността на посланията до местните власти и до други международни организации;

з)

да координира и изпълнява комуникационните дейности на Съюза по въпроси на ЕС, насочени към обществеността в Босна и Херцеговина;

и)

да насърчава процеса на интеграция в ЕС чрез целенасочена обществена дипломация и информационни дейности на ЕС, предназначени да осигурят по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Босна и Херцеговина по свързани с ЕС въпроси, включително чрез ангажиране на местните структури на гражданското общество;

й)

да допринася за развитието и утвърждаването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Босна и Херцеговина, в съответствие с политиката на ЕС относно правата на човека и насоките на ЕС относно правата на човека;

к)

да работи със съответните органи на Босна и Херцеговина за оказване на пълно съдействие от тяхна страна на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ);

л)

в съответствие с процеса на интеграция в ЕС да съветва, подпомага, улеснява и наблюдава политическия диалог по необходимите конституционни и съответни законодателни промени;

м)

да поддържа тесни контакти и да се консултира редовно с върховния представител за Босна и Херцеговина и с други международни организации, работещи в страната; в тази връзка да информира Съвета за дискусиите на място относно международното присъствие в страната, включително Службата на върховния представител;

н)

да съветва ВП, според необходимостта, относно физическите и юридическите лица, на които биха могли да бъдат наложени ограничителни мерки с оглед на обстановката в Босна и Херцеговина;

о)

без да се засягат приложимите вериги на командване, да помага за гарантиране на съгласуваното прилагане на място на всички инструменти на Съюза с цел постигане на целите на политиката на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 март 2017 г. до 30 юни 2018 г., e 7 690 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществени поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички извършени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   Назначава се специализиран персонал, който да подпомага СПЕС при изпълнението на мандата и като цяло да допринася за съгласуваността, видимостта и ефективността на дейността на Съюза в Босна и Херцеговина. В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства, СПЕС отговаря за сформирането на своя екип. В екипа се включват експерти по конкретни въпроси на политиката в съответствие с изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на персонал, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на този командирован персонал се поема съответно от изпращащата държава членка, от изпращащата институция на Съюза или от ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство съответно на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят съответно с приемащите страни. Държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие за тази цел.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите членки по целесъобразност осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

разработва, въз основа на насоки от страна на ЕСВД, конкретен план за сигурност, който включва специфични физически, организационни и процедурни мерки за сигурност и урежда управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, включително план за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск в съответствие с условията на района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който СПЕС отговаря, въз основа на степента на риск, определена за този район от ЕСВД;

г)

гарантира изпълнението на всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността и представя пред Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Дейността на СПЕС е съгласувана с тази на Комисията, както и с дейността на други СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на представителствата на държавите членки и с ръководителите на делегациите на Съюза в региона. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС също така осъществява връзка на място с участниците на международно и регионално ниво и по-специално работи в Босна и Херцеговина в тясна координация с върховния представител.

3.   В подкрепа на операциите на Съюза по управление на кризи СПЕС, заедно с други участници от страна на Съюза на място, подобрява разпространението и предоставянето на информация от тези участници от страна на Съюза на място, с оглед постигането на висока степен на обща осведоменост и оценка на ситуацията.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и членовете на персонала на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задълженията, възникнали във връзка с предходни мандати на СПЕС в Босна и Херцеговина, и оказват административна помощ и достъп до съответните документи за тази цел.

Член 14

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежи на редовен преглед. До 30 септември 2017 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка, а до 31 март 2018 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/77 на Съвета от 19 януари 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ОВ L 13, 20.1.2015 г., стр. 7).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/75


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/348 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (*1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 август 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/1338 за изменение на Решение (ОВППС) 2015/2052 за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (1) и за назначаване на г-жа Наталия АПОСТОЛОВА за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово. Мандатът на СПЕС изтича на 28 февруари 2017 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 16 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-жа Наталия АПОСТОЛОВА като СПЕС се удължава до 30 юни 2018 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Косово. Тези цели включват заемането на водеща роля в утвърждаването на стабилно, жизнеспособно, мирно, демократично и многоетническо Косово; укрепването на стабилността в региона и допринасянето за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения на Западните Балкани; утвърждаването на Косово, ангажирано със спазването на принципите на върховенството на закона и закрилата на малцинствата, както и на културното и религиозното наследство; подкрепата за европейската перспектива на Косово и сближаването със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (2) (наричано по-нататък „Споразумението за стабилизиране и асоцииране“) и Решение (ЕС) 2015/1998 на Съвета (3), както и със съответните заключения на Съвета.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предоставя съвети и подкрепа от страна на Съюза в политическия процес;

б)

да съдейства за цялостната политическа координация на Съюза в Косово;

в)

да укрепва присъствието на Съюза в цяло Косово и да осигурява неговата съгласуваност и ефективност;

г)

да предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO), включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер;

д)

да осигурява последователността и съгласуваността на действията на Съюза в Косово, включително като ръководи на местно равнище прехода на EULEX с крайна цел прехвърляне на дейности към СПЕС/бюрото на ЕС и/или местните власти, според случая;

е)

да оказва подкрепа за европейската перспектива на Косово и сближаването му със Съюза в съответствие с перспективата на региона и съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране и Решение (ЕС) 2015/1988, както и със съответните заключения на Съвета, чрез целенасочена обществена комуникация и дейности на Съюза за осведомяване, целящи осигуряването на по-широко разбиране и подкрепа от страна на обществеността в Косово по въпросите, свързани със Съюза, включително чрез работата на EULEX;

ж)

да наблюдава, подпомага и улеснява чрез всички средства и инструменти, които са на разположение на СПЕС, и с подкрепата на бюрото на ЕС в Косово напредъка в работата по политическите, икономическите и европейските приоритети съгласно съответните институционални компетентности и отговорности, и да подпомага изпълнението на Споразумението за стабилизиране и асоцииране, включително чрез Европейската програма за реформи;

з)

да допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи в Косово, включително правата на жените и децата и закрилата на малцинствата, в съответствие с политиката на Съюза в областта на правата на човека и насоките на Съюза по въпросите на правата на човека;

и)

да подпомага водения със съдействието на Съюза диалог Белград—Прищина;

й)

да подпомага мандата на специализираните съдебни състави и специализираната прокуратура по целесъобразност, включително чрез комуникационни и информационни дейности.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и съответните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 март 2017 г. до 30 юни 2018 г., е в размер на 3 615 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Няма ограничения за участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за поръчки от страна на СПЕС. Освен това, по отношение на стоките, закупени от СПЕС, не се прилагат правила за произход.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   Назначава се специализиран персонал, който да подпомага СПЕС при изпълнението на мандата му и да допринася за съгласуваността, осигуряването на информация за дейността на Съюза в Косово като цяло и нейната ефективност. В рамките на мандата си и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на екипa.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема съответно от изпращащата държавата членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани за работа със СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство съответно на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитет на СПЕС и персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС, се договарят съответно с приемащите страни. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

1.   СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (4).

2.   ВП е оправомощен да предоставя на НАТО/КФОР класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС.

3.   В съответствие с оперативните нужди на СПЕС ВП е оправомощен да предоставя на Организацията на обединените нации (ООН) и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, изготвени за целите на действията, в съответствие с правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС. За тази цел се изготвят споразумения на местно равнище.

4.   ВП е оправомощен да предоставя на трети страни, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, отнасящи се до обсъжданията в Съвета във връзка с действията, за които се прилага задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета.

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията и генералният секретариат на Съвета осигуряват на СПЕС достъп до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или съответно държавите членки осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, в съответствие с мандата на СПЕС и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в района, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва специфични физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките нарайона, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и включващ план за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че всички членове на екипа на СПЕС, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в района, за който отговаря, въз основа на степента на риск, определена за същия район от ЕСВД;

г)

гарантира изпълнението на всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя пред Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП. СПЕС докладва редовно на КПС. При необходимост СПЕС се отчита също и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефикасността на действията на Съюза и спомага за съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с цел да бъдат постигнати целите на политиката на Съюза. Дейността на СПЕС се съгласува с тази на Комисията, както и с дейността на други СПЕС в същия регион, когато това е целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги пред мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки със съответните ръководители на мисии на държавите членки и ръководители на делегациите Съюза в региона. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с отговорности от изпълнителен характер. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират помежду си при необходимост.

3.   СПЕС поддържа също така връзка със съответните местни органи и с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.

4.   СПЕС заедно с други участници от страна на Съюза в района гарантира разпространението и обмена на информация между представените на място участници от страна на Съюза с цел постигане на висока степен на познаване и оценка на ситуацията сред всички тях.

Член 13

Помощ във връзка с правни претенции

СПЕС и персоналът на СПЕС съдействат за предоставяне на необходимото в отговор на правните претенции и задълженията, възникнали във връзка с предходни мандати на СПЕС в Косово, и оказват административна помощ и достъп до съответните преписки за тази цел.

Член 14

Преразглеждане

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в този регион подлежат на редовен преглед. До 30 септември 2017 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка, а до 31 март 2018 г. — цялостен доклад за изпълнението на мандата.

Член 15

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(*1)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(1)  ОВ L 212, 5.8.2016 г., стр. 109.

(2)  ОВ L 71, 16.3.2016 г., стр. 3.

(3)  Решение (ЕС) 2015/1988 на Съвета от 22 октомври 2015 г. за подписване от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (ОВ L 290, 6.11.2015 г., стр. 4).

(4)  2013/488/ЕС: Решение на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/80


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/349 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/389/ОВППС (1) относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR).

(2)

На 12 декември 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/2240 на Съвета (2) за изменение на Решение 2012/389/ОВППС. Наименованието на мисията беше променено на EUCAP Somalia и мандатът ѝ беше удължен до 31 декември 2018 г.

(3)

Решение 2012/389/ОВППС следва да бъде изменено, за да се предвиди референтна сума за периода от 1 март 2017 г. до 28 февруари 2018 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 13, параграф 1 от Решение 2012/389/ОВППС се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP Somalia разходи за периода от 1 март 2017 г. до 28 февруари 2018 г., е в размер на 22 950 000 EUR.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 40.

(2)  ОВ L 337, 13.12.2016 г., стр. 18.


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/81


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2017/350 НА СЪВЕТА

от 27 февруари 2017 година

за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 октомври 2012 г. Съветът прие Решение 2012/642/ОВППС (1).

(2)

Въз основа на преглед на Решение 2012/642/ОВППС срокът на действие на ограничителните мерки срещу Беларус следва да бъде удължен до 28 февруари 2018 г.

(3)

Освен това Съветът постигна съгласие, че държавите членки могат да разрешат износа на оборудване за биатлон за Беларус в съответствие с приложимите лицензионни разпоредби.

(4)

Във връзка с това Решение 2012/642/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(5)

За да се гарантира, че предвидените в настоящото решение мерки са ефективни, настоящото решение следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/642/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 2 се добавя следният параграф:

„3.   Член 1 не се прилага по отношение на оборудване за биатлон, което отговаря на спецификациите, посочени в правилника за провеждане на събития и състезания на Международния съюз по биатлон (МСБ).“;

2)

член 8 се заменя със следното:

„Член 8

1.   Настоящото решение се прилага до 28 февруари 2018 г.

2.   Настоящото решение подлежи на постоянен преглед и се подновява или изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 27 февруари 2017 година.

За Съвета

Председател

K. MIZZI


(1)  Решение 2012/642/ОВППС на Съвета от 15 октомври 2012 г. относно ограничителните мерки срещу Беларус (ОВ L 285, 17.10.2012 г., стр. 1).


28.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 50/82


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/351 НА КОМИСИЯТА

от 24 февруари 2017 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2017) 1261)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/EО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка, и се определят техните граници. Наред с други области в списъка са включени и определени области в Латвия и Литва.

(2)

През февруари 2017 г. са регистрирани две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в област Salaspils novads в Латвия и в област Biržai rajono savivaldybė в Литва, които понастоящем са включени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на тези огнища представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това съответните области на Латвия и Литва, включени в части I и II от посоченото приложение, сега следва да бъдат включени в част III от него.

(3)

През януари 2017 г. бяха регистрирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в две области в Латвия — Talsu novads и Tukuma novads, които понастоящем са включени в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, но се намират в непосредствена близост до областите, изброени в част I от същото приложение. Появата на тези случаи представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това съответните области на Латвия сега следва да бъдат включени не в част I, а в част II от посоченото приложение, като освен това в част I от него следва да бъдат включени нови области.

(4)

При оценката на риска за здравеопазването на животните, свързан със случаите на африканска чума по свинете в Латвия и Литва, следва да се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с тази болест при засегнатите популации домашни и диви свине. С цел предвидените в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС мерки за контрол на здравето на животните да бъдат по-целенасочени и за да се предотвратят по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и необоснованите пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза, посочен в приложението към същото решение за изпълнение и съдържащ областите, по отношение на които са наложени мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епидемиологична обстановка по отношение на тази болест в Латвия и Литва.

(5)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 февруари 2017 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

the maakond of Hiiumaa.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

in the novads of Bauskas, the pagasti of Īslīces, Gailīšu, Brunavas and Ceraukstes,

in the novads of Dobeles, the pagasti of Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru and Krimūnu, Dobeles, Berzes, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the West of road P98, and the pilsēta of Dobele,

in the novads of Jelgavas, the pagasti of Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas and Sesavas,

in the novads of Kandavas, the pagasti of Vānes and Matkules,

in the novads of Kuldīgas, the pagasti of Rendas and Kabiles,

in the novads of Saldus, the pagasti of Jaunlutriņu, Lutriņu and Šķēdes,

in the novads of Talsu, the pagasts of Ģibuļu,

in the novads of Ventspils, the pagasti of Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas and Zlēku, the pilsēta of Piltene,

the novads of Brocēnu,

the novads of Rundāles,

the novads of Tērvetes,

the part of the novads of Stopiņu located to the West of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte,

the pilsēta of Bauska,

the pilsēta of Talsi,

the republikas pilsēta of Jelgava,

the republikas pilsēta of Ventspils.

3.   Литва

Следните области в Литва:

in the rajono savivaldybė of Jurbarkas, the seniūnijos of Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus and Juodaičių,

in the rajono savivaldybė of Pakruojis, the seniūnijos of Klovainių, Rozalimo and Pakruojo,

in the rajono savivaldybė of Panevežys, the part of the Krekenavos seniūnija located to the west of the river Nevėžis,

in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių and Vaškų,

in the rajono savivaldybė of Raseiniai, the seniūnijos of Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų and Šiluvos,

in the rajono savivaldybė of Šakiai, the seniūnijos of Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

the rajono savivaldybė of Radviliškis,

the rajono savivaldybė of Vilkaviškis,

the savivaldybė of Kalvarija,

the savivaldybė of Kazlų Rūda,

the savivaldybė of Marijampolė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

In the województwo warmińsko-mazurskie:

the gminy of Kalinowo and Prostki in the powiat ełcki,

the gmina of Biała Piska in powiat piski.

 

In the województwo podlaskie:

the gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne in the powiat białostocki,

the gminy of Brańsk with the city of Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the West of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the city of Bielsk Podlaski, the part of the gmina of Orla located to the West of road number 66, in the powiat bielski,

the gminy of Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk and Perlejewo in the powiat siemiatycki,

the gminy of Grabowo and Stawiski in the powiat kolneński,

the gminy of Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów with the city Zambrów in powiat zambrowski,

the gminy of Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki in the powiat suwalski,

the gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie with the city of Wysokie Mazowieckie, Czyżew in powiat wysokomazowiecki,

the powiat augustowski,

the powiat łomżyński,

the powiat M. Białystok,

the powiat M. Łomża,

the powiat M. Suwałki,

the powiat sejneński.

 

In the województwo mazowieckie:

the gminy of Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń and Repki in the powiat sokołowski,

the gminy of Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce and Zbuczyn in the powiat siedlecki,

the powiat M. Siedlce,

the gminy of Rzekuń, Troszyn, Czerwin and Goworowo in the powiat ostrołęcki,

the gminy of Olszanka, Łosice and Platerów in the powiat łosicki,

the powiat ostrowski.

 

In the województwo lubelskie:

the gmina of Hanna in the powiat włodawski,

the gminy of Kąkolewnica Wschodnia and Komarówka Podlaska in the powiat radzyński,

the gminy of Międzyrzec Podlaski with the city of Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy and Tuczna in the powiat bialski.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

the linn of Elva,

the linn of Võhma,

the linn of Kuressaare,

the linn of Rakvere,

the linn of Tartu,

the linn of Viljandi,

the maakond of Harjumaa (excluding the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20), the vald of Aegviidu and the vald of Anija),

the maakond of Ida-Virumaa,

the maakond of Läänemaa,

the maakond of Pärnumaa,

the maakond of Põlvamaa,

the maakond of Võrumaa,

the maakond of Valgamaa,

the maakond of Raplamaa,

the vald of Suure-Jaani,

the part of the vald of Tamsalu located to the North-East of the Tallinn-Tartu railway,

the vald of Tartu,

the vald of Abja,

the vald of Alatskivi,

the vald of Haaslava,

the vald of Haljala,

the vald of Tarvastu,

the vald of Nõo,

the vald of Ülenurme,

the vald of Tähtvere,

the vald of Rõngu,

the vald of Rannu,

the vald of Konguta,

the vald of Puhja,

the vald of Halliste,

the vald of Kambja,

the vald of Karksi,

the vald of Kihelkonna,

the vald of Kõpu,

the vald of Lääne-Saare,

the vald of Laekvere,

the vald of Leisi,

the vald of Luunja,

the vald of Mäksa,

the vald of Meeksi,

the vald of Muhu,

the vald of Mustjala,

the vald of Orissaare,

the vald of Peipsiääre,

the vald of Piirissaare,

the vald of Pöide,

the vald of Rägavere,

the vald of Rakvere,

the vald of Ruhnu,

the vald of Salme,

the vald of Sõmeru,

the vald of Torgu,

the vald of Vara,

the vald of Vihula,

the vald of Viljandi,

the vald of Vinni,

the vald of Viru-Nigula,

the vald of Võnnu.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

in the novads of Apes, the pagasti of Trapenes, Gaujienas and Apes and the pilsēta of Ape,

in the novads of Balvu, the pagsti of Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils and Krišjāņu,

in the novads of Bauskas, the pagasti of Mežotnes, Codes, Dāviņu and Vecsaules,

in the novads of Daugavpils the pagasti of Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas and Skrudalienas,

in the novads of Dobeles, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the East of road P98,

in the novads of Gulbenes the pagasts of Līgo,

in the novads of Ikšķiles, the part of pagasts of Tīnūžu located to the South- East of road P10, the pilsēta of Ikšķile,in the novads of Jelgavas the pagasti of Kalnciema, Līvbērzes and Valgundes,

in the novads of Kandavas, the pagasti of Cēres, Kandavas, Zemītes and Zantes, the pilsēta of Kandava,

in the novads of Krimuldas, the part of pagasts of Krimuldas located to the North — East of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the North — East of roads V81 and V128,

in the novads of Limbažu, the pagasti of Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes and the pilsēta of Limbaži,

in the novads of Preiļu the pagasts of Saunas,

in the novads of Raunas, the pagasts of Raunas,

in the novads of Riebiņu, the pagasti of Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu and Silajāņu,

in the novads of Rugāju the pagsts of Lazdukalna,

in the novads of Siguldas, the pagasts of Mores and the part of the pagasts of Allažu located to the South of the road P3,

in the novads of Smiltenes, the pagasti of Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas and Grundzāles, the pilsēta of Smiltene,

in the novads of Talsu, the pagasti of Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu and Abavas, the pilsētas of Sabile, Stende and Valdemārpils,

in the novads of Ventspils, the pagasti of Ances, Tārgales, Popes and Puzes,

the novads of Ādažu,

the novads of Aglonas,

the novads of Aizkraukles,

the novads of Aknīstes,

the novads of Alojas,

the novads of Alūksnes,

the novads of Amatas,

the novads of Babītes,

the novads of Baldones,

the novads of Baltinavas,

the novads of Beverīnas,

the novads of Burtnieku,

the novads of Carnikavas,

the novads of Cēsu,

the novads of Cesvaines,

the novads of Ciblas,

the novads of Dagdas,

the novads of Dundagas,

the novads of Engures,

the novads of Ērgļu,

the novads of Iecavas,

the novads of Ilūkstes,

the novads of Jaunjelgavas,

the novads of Jaunpils,

the novads of Jēkabpils,

the novads of Kārsavas,

the novads of Ķeguma,

the novads of Ķekavas,

the novads of Kocēnu,

the novads of Kokneses,

the novads of Krāslavas,

the novads of Krustpils,

the novads of Lielvārdes,

the novads of Līgatnes,

the novads of Līvānu,

the novads of Lubānas,

the novads of Ludzas,

the novads of Madonas,

the novads of Mālpils,

the novads of Mārupes,

the novads of Mazsalacas,

the novads of Mērsraga,

the novads of Naukšēnu,

the novads of Neretas,

the novads of Ogres,

the novads of Olaines,

the novads of Ozolnieki,

the novads of Pārgaujas,

the novads of Pļaviņu,

the novads of Priekuļu,

the novads of Rēzeknes,

the novads of Rojas,

the novads of Rūjienas,

the novads of Salacgrīvas,

the novads of Salas,

the novads of Saulkrastu,

the novads of Skrīveru,

the novads of Strenču,

the novads of Tukuma,

the novads of Valkas,

the novads of Varakļānu,

the novads of Vecpiebalgas,

the novads of Vecumnieku,

the novads of Viesītes,

the novads of Viļakas,

the novads of Viļānu,

the novads of Zilupes,

the part of the novads of Garkalnes located to the North — West of road A2,the part of the novads of Ropažu located to the East of road P10,

the republikas pilsēta of Daugavpils,

the republikas pilsēta of Jēkabpils,

the republikas pilsēta of Jūrmala,

the republikas pilsēta of Rēzekne,

the republikas pilsēta of Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

in the rajono savivaldybė of Alytus the seniūnijos of Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Kavarsko, Kurklių and the part of Anykščių, located south west to the road No.121 and No. 119,

in the rajono savivaldybė of Biržai the seniūnijos of Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės and Parovėjos,

in the rajono savivaldybė of Jonava, the seniūnijos of Šilų, Bukonių and, in the Žeimių seniūnija, the villages of Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių and Zapyškio,

in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnijos of Josvainių and Pernaravos,

in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus and Šimonių,

in the rajono savivaldybė of Panevėžys the seniūnijos of Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio and the part of Krekenavos seniūnija located to the east of the river Nevėžis,

in the rajono savivaldybė of Prienai the seniūnijos of Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

in the rajono savivaldybė of Utena the seniūnijos of Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the North-East from the road No. 171, the seniūnijos of Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių and Juodšilių,

the miesto savivaldybė of Alytus,

the miesto savivaldybė of Kaunas,

the miesto savivaldybė of Panevėžys,

the miesto savivaldybė of Prienai,

the miesto savivaldybė of Vilnius,

the rajono savivaldybė of Ignalina,

the rajono savivaldybė of Lazdijai,

the rajono savivaldybė of Molėtai,

the rajono savivaldybė of Rokiškis,

the rajono savivaldybė of Širvintos,

the rajono savivaldybė of Švenčionys,

the rajono savivaldybė of Ukmergė,

the rajono savivaldybė of Zarasai,

the savivaldybė of Birštonas,

the savivaldybė of Druskininkai,

the savivaldybė of Visaginas.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

In the województwo podlaskie:

the gmina of Dubicze Cerkiewne, the parts of the gminy of Kleszczele and Czeremcha located to the East of road number 66, in the powiat hajnowski,

the gmina of Rutki in the powiat zambrowski,

the gmina Kobylin-Borzymy in the powiat wysokomazowiecki,

the gminy of Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady and Choroszcz in the powiat białostocki,

the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the East of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the part of the gmina of Orla located to the East of road number 66, in the powiat bielski,

the powiat sokólski.

 

In the województwo lubelskie:

the gminy of Piszczac and Kodeń in the powiat bialski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

the maakond of Jõgevamaa,

the maakond of Järvamaa,

the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20),

the part of the vald of Tamsalu located to the South-West of the Tallinn-Tartu railway,

the vald of Aegviidu,

the vald of Anija,

the vald of Kadrina,

the vald of Kolga-Jaani,

the vald of Kõo,

the vald of Laeva,

the vald of Laimjala,

the vald of Pihtla,

the vald of Rakke,

the vald of Tapa,

the vald of Väike-Maarja,

the vald of Valjala.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

in the novads of Apes, the pagasts of Virešu,

in the novads of Balvu, the pagasti of Kubuļu, Balvu and the pilsēta of Balvi,

in the novads of Daugavpils the pagasti of Nīcgales, Kalupes, Dubnas and Višķu,

in the novads of Gulbenes, the pagasti of Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma and Lejasciema and the pilsēta of Gulbene,

in the novads of Ikšķiles, the part of the pagasts of Tīnūžu located to the North — West of road P10,in the novads of Krimuldas the part of pagasts of Krimuldas located to the South-West of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the South-West of roads V81 and V128,

in the novads of Limbažu the pagasts of Vidrižu,

in the novads of Preiļu the pagasti of Preiļu, Aizkalnes and Pelēču, the pilsēta of Preiļi,

in the novads of Raunas, the pagasts of Drustu,

in the novads of Riebiņu the pagasti of Riebiņu and Rušonas,

in the novads of Rugāju the pagasts of Rugāju,

in the novads of Siguldas the pagasts of Siguldas and the part of pagasts of Allažu located to the North of road P3 and the pilsēta of Sigulda,

in the novads of Smiltenes, the pagasti of Launkalnes, Variņu and Palsmanes,

the novads of Inčukalna,

the novads of Jaunpiebalgas,

the novads of Salaspils,the novads of Sējas,

the novads of Vārkavas,

the part of the novads of Garkalnes located to the South — East of road A2,the part of the novads of Ropažu located to the West of road P10, the part of the novads of Stopiņu located to the East of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte.

3.   Литва

Следните области в Литва:

in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio and the part of the seniūnija of Anykščių located north east to the road No. 121 and No. 119,

in the rajono savivaldybė of Alytus, the seniūnija of Butrimonių,

in the rajono savivaldybė of Biržai, the seniūnijos of Vabalninko, Papilio and Širvenos,

in the rajono savivaldybė of Jonava the seniūnijos of Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos and, in the seniūnija of Žeimiai, the villages Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai and Žeimių miestelis,

the rajono savivaldybė of Kaišiadorys,

in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos and Neveronių,

in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnija of Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Alizavos and Kupiškio,

in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Daujėnų and Krinčino,

in the rajono savivaldybė of Prienai, the seniūnijos of Jiezno and Stakliškių,

in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the seniūnijos of Miežiškių,Raguvos and Karsakiškio,

in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos and Kalesninkų,

in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos and Vydenių,

in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the South-West from the road No. 171,

in the rajono savivaldybė of Utena, the seniūnijos of Užpalių, Vyžuonų and Leliūnų,

the savivaldybė of Elektrėnai,

the miesto savivaldybė of Jonava,

the miesto savivaldybė of Kaišiadorys,

the rajono savivaldybė of Trakai.

4.   Полша

Следните области в Полша:

 

In the województwo podlaskie:

the powiat grajewski,

the powiat moniecki,

the gminy of Czyże, Białowieża, Hajnówka with the city of Hajnówka, Narew, Narewka and the parts of the gminy of Czeremcha and Kleszczele located to the West of road number 66 in the powiat hajnowski,

the gminy of Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze with the city of Siemiatycze in the powiat siemiatycki.

 

In the województwo mazowieckie:

the gminy of Sarnaki, Stara Kornica and Huszlew in powiat łosicki.

 

In the województwo lubelskie:

the gminy of Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie and Terespol with the city of Terespol in the powiat bialski,

the powiat M. Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

all areas of Sardinia.“