ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 33

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
8 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/207 на Комисията от 3 октомври 2016 година относно общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд Убежище, миграция и интеграция и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/208 на Комисията от 31 октомври 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за допълнителните изходящи ликвидни потоци, съответстващи на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/209 на Комисията от 2 февруари 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/210 на Комисията от 7 февруари 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на разрешението Adisseo France S.A.S.) ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/211 на Комисията от 7 февруари 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis (LMG-S 15136), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и прасета за угояване, за изменение на регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 322/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 516/2007 (притежател на разрешението Beldem, подразделение на Puratos NV) ( 1 )

23

 

*

Регламент (ЕС) 2017/212 на Комисията от 7 февруари 2017 година за определяне на референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни, за установяване на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/213 на Комисията от 7 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/207 НА КОМИСИЯТА

от 3 октомври 2016 година

относно общата рамка за наблюдение и оценка, предвидена в Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 514/2014 от 16 април 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи, (1) и по-специално член 55, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се подпомогне Комисията в наблюдението и оценката на Регламент (ЕС) № 514/2014 и специалните регламенти, посочени в член 2 от него, и да се даде възможност за интегриран анализ на равнището на Съюза, държавите членки следва да се придържат към единен подход във възможно най-голяма степен, когато осъществяват дейности за наблюдение и оценка.

(2)

Експертите по наблюдение и оценка от държавите членки си сътрудничиха с Комисията в разработването на общите показатели за резултати и въздействие, които следва да се използват за оценка на прилагането на Регламент (ЕС) № 514/2014 и специалните регламенти. Тези показатели допълват списъка с общи показатели, посочен в приложение II към Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета, (2) приложение IV към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3) и приложение IV към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(3)

Експертите по наблюдение и оценка от държавите членки си сътрудничиха с Комисията в разработването на общите въпроси за оценката на изпълнението на националните програми от държавите членки. Въпросите за оценка са съобразени с изискванията, определени в член 55, параграфи 3 и 6 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

(4)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани с Регламент (ЕС) № 514/2014 и съответно с настоящия регламент.

(5)

Дания не е обвързана нито с Регламент (ЕС) № 514/2014, нито с настоящия регламент, и те не се прилагат спрямо нея,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Всяка държава членка определя в рамките на отговорния орган координатор, отговарящ за управлението на наблюдението и оценката, и определя неговите задачи.

Чрез създадената от Комисията мрежа от контакти координаторите за наблюдение и оценка:

а)

обменят експертен опит във връзка с най-добри практики за наблюдение и оценка;

б)

допринасят за прилагането на общата рамка за наблюдение и оценка, определена в член 55 от Регламент (ЕС) № 514/2014 и допълнена с настоящия регламент;

в)

улесняват оценката на изпълнението на националните програми, определени в членове 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 514/2014 и допълнени с настоящия регламент; и

г)

сътрудничат на Комисията за разработване на документ за предоставяне на насоки относно начина на извършване на оценките, посочени в член 56, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

Член 2

1.   Докладите за оценка, посочени в член 57, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, следват образеца, който ще бъде разработен от Комисията и който ще включва въпросите за оценка, посочени в приложения I и II към настоящия регламент.

2.   В докладите за оценка се използват показателите, посочени в приложения III и IV. Комисията изготвя определянето, източника и базовото равнище на показателите, изброени в приложения III и IV в документа с насоки относно начина на извършване на оценките, посочен в член 56, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

3.   Държавите членки представят докладите за оценка, като използват електронната система за обмен на данни („SFC 2014“), създадена с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 802/2014 на Комисията (5).

4.   В съответствие с член 12, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 514/2014 отговорният орган се консултира с комитета за наблюдение относно годишните доклади за изпълнението и последващите мерки във връзка със заключенията и препоръките в докладите за оценка, преди документите да бъдат представени на Комисията.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 3 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112.

(2)  Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 93).

(3)  Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

(4)  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 802/2014 на Комисията от 24 юли 2014 г. за създаване на образци за национални програми и за определяне на реда и условията за електронната система за обмен на данни между Комисията и държавите членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 219, 25.7.2014 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък с въпроси за оценка, свързани с докладите за оценка от държавите членки и Комисията във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“, както е посочено в членове 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 514/2014

Ефективност

1)

В каква степен чрез фонд „Убежище, интеграция, миграция“ („Фонда“) са постигнати целите, определени в Регламент (ЕС) № 516/2014?

а)

По какъв начин Фондът е допринесъл за укрепването и развитието на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение?

i)

Какъв напредък е постигнат по отношение на укрепването и развитието на процедурите за предоставяне на убежище и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на укрепването и развитието на условията за приемане и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е отчетен по отношение на постигането на успешно прилагане на правната рамка на Директивата относно признаването (и последващите ѝ изменения) и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iv)

Какъв напредък е постигнат по отношение на повишаването на капацитета на държавите членки за разработване, наблюдение и оценка на техните политики и процедури за предоставяне на убежище и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

v)

Какъв напредък е постигнат по отношение на създаването, разработването и изпълнението на националните програми и стратегии за презаселване и други хуманитарни програми за приемане и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

б)

По какъв начин Фондът е допринесъл за подпомагането на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, както и за насърчаването на ефективната интеграция на гражданите на трети държави, като същевременно се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки,?

i)

Какъв напредък е постигнат по отношение на подпомагането на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на ефективната интеграция на гражданите на трети държави и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на подпомагането на сътрудничеството между държавите членки с цел запазване на целостта на имиграционните системи на държавите членки и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iv)

Какъв напредък е постигнат по отношение на изграждането на капацитет за интеграция и законна миграция в държавите членки и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

в)

По какъв начин Фондът е допринесъл за насърчаването на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с незаконната имиграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване?

i)

Какъв напредък е постигнат по отношение на укрепването на мерките, съпътстващи процедурите за връщане, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на ефективното изпълнение на мерките в областта на връщането (доброволно и принудително) и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на повишаването на практическото сътрудничество между държавите членки и/или с органи на трети държави относно мерки в областта на връщането и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iv)

Какъв напредък е постигнат по отношение на изграждането на капацитет в областта на връщането и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

г)

По какъв начин Фондът е допринесъл за повишаване на солидарността и на споделянето на отговорности между държавите членки, по-специално по отношение на онези от тях, които са най-засегнати от миграционните потоци и потоците от търсещи убежище, включително чрез практическо сътрудничество?

i)

По какъв начин Фондът е допринесъл за прехвърлянето на лица, търсещи убежище (преместване съгласно решения (ЕС) 2015/1523 (1) и (ЕС) 2015/1601 (2) на Съвета)?

ii)

По какъв начин Фондът е допринесъл за прехвърлянето между държавите членки на лица, на които е предоставена международна закрила?

д)

По какъв начин Фондът е допринесъл за подпомагането на държавите членки в надлежно обосновани извънредни ситуации, изискващи неотложни действия?

i)

Какъв вид извънредни действия са предприети?

ii)

По какъв начин извънредните действия по линия на Фонда са допринесли за посрещане на неотложните нужди на държавата членка?

iii)

Какви са основните резултати от извънредните действия?

Ефикасност (Общите цели на Фонда постигнати ли са на разумна цена?)

2)

До каква степен резултатите на Фонда са постигнати на разумна цена от гледна точка на използваните финансови и човешки ресурси? Какви мерки са въведени за предотвратяване, откриване, докладване и извършване на последващи действия по случаи на измама и други нередности, и доколко ефективни са били тези мерки?

Целесъобразност (Отговарят ли целите на финансираните от Фонда интервенции на действителните нужди?)

3)

Отговарят ли целите, определени от държавите членки в националната програма, на установените нужди? Целите, определени в годишната работна програма (действия на Съюза), отговарят ли на действителните нужди? Целите, определени в годишната работна програма (спешно подпомагане), отговарят ли на действителните нужди? Какви мерки са предприели държавите членки, за да отговорят на променящите се нужди?

Съгласуваност (Посочените в националната програма за Фонда цели съгласувани ли са с целите, определени в други програми, финансирани с ресурси на ЕС и насочени към сходни области на дейност? Гарантирана ли е била съгласуваността и при въвеждането на Фонда?)

4)

Извършена ли е оценка на други интервенции със сходни цели и взета ли е предвид на етап програмиране? Създадени ли са механизми за координация между Фонда и други интервенции със сходни цели за периода на изпълнение? Съгласувани ли са осъществените чрез Фонда действия с други интервенции със сходни цели и гарантирано ли е, че не им противоречат?

Допълване (Допълват ли определените в националната програма цели и съответните осъществени действия целите и действията, посочени в рамките на други политики, и по-специално преследваните от държавата членка)?

5)

Извършена ли е оценка на други интервенции с допълващи цели и взета ли е предвид по време на етапа на програмиране? Създадени ли са механизми за координация между Фонда и други интервенции със сходни цели, за да се гарантира тяхното допълване за периода на изпълнение? Насочени ли са механизмите към избягване на припокриване с въведени финансови инструменти?

Добавена стойност от ЕС (Генерирана ли е добавена стойност с подкрепата от ЕС?)

6)

Какви са основните видове добавена стойност в резултат на подкрепата по линия на Фонда (обем, обхват, роля, процес)? Щеше ли държавата членка да изпълни необходимите действия за прилагане на политиките на ЕС в областите на Фонда без финансовата подкрепа от Фонда? Какви щяха да бъдат най-вероятните последствия от прекъсването на подкрепата, осигурена от Фонда? До каква степен подкрепените от Фонда действия са довели до полза на равнището на Съюза?

Устойчивост (Има ли вероятност положителните ефекти от подпомогнатите от Фонда проекти да се запазят след приключване на подкрепата от ФОНДА?)

7)

Какви са основните мерки, предприети от държавата членка, за да се гарантира устойчивост на резултатите от проектите, осъществени с подкрепа от Фонда (както на етапа на програмиране, така и на етапа на изпълнение)? Създадени ли са механизми, осигуряващи проверка на устойчивостта на етап програмиране и етап изпълнение? До каква степен се очаква резултатите/ползите от действията, поддържани от Фонда, да се запазят по-нататък?

Опростяване и намаляване на административната тежест (Опростени ли са процедурите за управление на Фонда и намалена ли е административната тежест за получателите?)

8)

Иновационните процедури, въведени с Фонда (опростен вариант за разходите, многогодишно програмиране, национални правила в областта на допустимостта, по-всеобхватни национални програми, позволяващи гъвкавост), водят ли до опростяване за бенефициерите по Фонда?


(1)  Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 146).

(2)  Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 година за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 80).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с въпроси за оценка, предназначени за докладите за оценка от държавите членки и Комисията във връзка с фонд „Вътрешна сигурност“, както е посочено в членове 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 514/2014

Ефективност

1)

По какъв начин фонд „Вътрешна сигурност“ („Фондът“) е допринесъл за постигането на общата цел, определена в Регламент (ЕС) № 515/2014?

а)

По какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на следните конкретни цели:

 

подпомагане на обща визова политика с цел улесняване на законното пътуване;

 

предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза;

 

осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и

 

справяне с незаконната имиграция?

i)

Какъв напредък е постигнат по отношение на насърчаване на разработването и прилагането на общата визова политика с цел улесняване на законното пътуване и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на осигуряване на по-добро консулско присъствие и хармонизирани практики по визови въпроси между държавите членки и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на гарантиране на прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на визите и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iv)

Какъв напредък е постигнат по отношение на приноса на държавите членки за увеличаване на сътрудничеството между държавите членки, които провеждат дейности в трети държави, във връзка с потоците от граждани на трети държави към територията на държавите членки, включително предотвратяване и справяне с незаконната имиграция, както и на сътрудничеството с трети държави и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

v)

Какъв напредък е постигнат по отношение на подпомагането на общата визова политика чрез създаване и привеждане в действие на информационни системи, тяхната комуникационна инфраструктура и оборудване и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

vi)

По какъв начин предвиденото в член 10 от Регламент (ЕС) № 515/2014 оперативно подпомагане е допринесло за постигането на специфичната цел в областта на общата визова политика?

б)

По какъв начин е допринесъл Фондът за следните конкретни цели:

 

подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки и между държавите членки и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз?

 

осигуряване, от една страна, на еднаква и висока степен на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъп до международна закрила на лицата, които се нуждаят от такава, в съответствие с поетите от държавите членки задължения в областта на правата на човека, включително принципа на забраната за връщане?

i)

Какъв напредък е постигнат по отношение на насърчаване на разработването, изпълнението и прилагането на политики с цел гарантиране на липсата на всякакъв контрол по отношение на лицата при преминаване на вътрешните граници и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на извършването на проверки относно лицата и ефикасното наблюдение на преминаването на външните граници и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на постепенното изграждане на интегрирана система за управление на външните граници, основана на солидарност и отговорност, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iv)

Какъв напредък е постигнат по отношение на гарантиране на прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на управлението на границите и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

v)

Какъв напредък е постигнат по отношение на приноса към засилването на осведомеността относно ситуацията на външните граници и способностите за реагиране на държавите членки и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

vi)

Какъв напредък е постигнат по отношение на създаването и привеждането в действие на информационни системи, тяхната комуникационна инфраструктура и оборудване, подпомагащи системите за контрол и наблюдение на външните граници, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

vii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на помощните услуги за държавите членки в надлежно обосновани извънредни ситуации, изискващи неотложни действия по външните граници, и по какъв начин спешното подпомагане е допринесло за постигането на този напредък? Какъв вид извънредни действия са извършени? По какъв начин извънредните действия по линия на Фонда са допринесли за посрещане на неотложните нужди на държавата членка? Какви са основните резултати от извънредните действия?

viii)

По какъв начин предвиденото в член 10 от Регламент (ЕС) № 515/2014 оперативно подпомагане е допринесло за постигането на специфичната цел в областта на управлението на границите?

2)

По какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на общата цел, определена в Регламент (ЕС) № 513/2014?

а)

По какъв начин Фондът е допринесъл за следните конкретни цели:

 

предотвратяване на трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма?

 

засилване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи и други национални органи на държавите членки, включително с Европол или други компетентни органи на Съюза, и със съответните трети държави и международни организации?

i)

Какъв напредък е реализиран по отношение на постигането на очакваните резултати от укрепването на капацитета на държавите членки за борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, и засилването на взаимното им сътрудничество в тази област и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на разработване на административната и оперативната координация и сътрудничество между публичните органи на държавите членки, Европол или други компетентни органи на Съюза, и, когато е уместно, трети държави и международни организации и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на разработването на схеми за обучение, включително относно техническите и професионални умения и познаването на задълженията във връзка със зачитането на правата на човека и основните свободи, в изпълнение на европейските образователни политики, включително чрез специални програми на Съюза за обмен в областта на правоприлагането, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iv)

Какъв напредък е постигнат по отношение на въвеждането на мерки, предпазни механизми и най-добри практики, свързани с идентификацията и подкрепата, оказвани на свидетели и жертви на престъпления, включително жертви на тероризъм, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

б)

По какъв начин Фондът е допринесъл за подобряване на капацитета на държавите членки за ефективно управление на рисковете и кризите, свързани със сигурността, и защитата на населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, свързани със сигурността?

i)

Какъв напредък е постигнат по отношение на укрепването на административния и оперативния капацитет на държавите членки да защитават критичната инфраструктура във всички сектори на икономическата дейност, включително чрез публично-частни партньорства и подобрена координация, сътрудничество, обмен и разпространение на ноу-хау и опит в рамките на Съюза и със съответните трети държави, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

ii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на установяването на защитени връзки и ефективна координация между съществуващите секторни участници в механизмите за ранно предупреждение и за сътрудничество в кризисни ситуации както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

iii)

Какъв напредък е постигнат по отношение на подобряването на административния и оперативния капацитет на държавите членки и на Съюза за изготвяне на обстойни оценки на заплахите и рисковете и по какъв начин Фондът е допринесъл за постигането на този напредък?

Ефикасност (Резултатите на Фонда постигнати ли са на разумна цена?)

3)

До каква степен резултатите на Фонда са постигнати на разумна цена от гледна точка на използваните финансови и човешки ресурси? Какви мерки са въведени за предотвратяване, откриване, докладване и извършване на последващи действия по случаи на измама и други нередности, и доколко ефективни са били тези мерки?

Целесъобразност (Отговарят ли целите на финансираните от Фонда интервенции на действителните нужди?)

4)

Отговарят ли целите, определени от държавите членки в националните им програми, на установените нужди? Целите, определени в годишната работна програма (действия на Съюза), отговарят ли на действителните нужди? Целите, определени в годишната работна програма (спешно подпомагане), отговарят ли на действителните нужди? Какви мерки са предприели държавите членки, за да отговорят на променящите се нужди?

Съгласуваност (Посочените в националната програма цели съгласувани ли са с целите, определени в други програми, финансирани с ресурси на ЕС и насочени към сходни области на дейност? Гарантирана ли е била съгласуваността и при въвеждането на Фонда?)

5)

Извършена ли е оценка на други интервенции със сходни цели и взета ли е предвид на етап програмиране? Създадени ли са механизми за координация между Фонда и други интервенции със сходни цели за периода на изпълнение? Съгласувани ли са осъществените чрез Фонда действия с други интервенции със сходни цели и гарантирано ли е, че не им противоречат?

Допълване (Допълват ли определените в националната програма цели и съответните осъществени действия целите и действията, посочени в рамките на други политики, и по-специално преследваните от държавата членка?)

6)

Извършена ли е оценка на други интервенции с допълващи цели и взета ли е предвид по време на етапа на програмиране? Създадени ли са механизми за координация между Фонда и други интервенции със сходни цели за периода на изпълнение, за да се гарантира тяхното допълване за периода на изпълнение? Механизмите предназначени ли са избягват припокриване с въведени финансови инструменти?

Добавена стойност от ЕС (Създадена ли е добавена стойност с подкрепата от ЕС?)

7)

Какви са основните видове добавена стойност от подкрепата по линия на Фонда (обем, обхват, роля, процес)? Щеше ли държавата членка да изпълни необходимите действия за прилагане на политиките на ЕС в подпомаганите по линия на Фонда области без неговата финансова подкрепа? Какви щяха да бъдат най-вероятните последствия от прекъсването на подкрепата, осигурена от Фонда? До каква степен подкрепените от Фонда действия са довели до полза на равнището на Съюза? Каква е била добавената стойност на оперативното подпомагане?

Устойчивост (Има ли вероятност положителните ефекти от подпомогнатите по линия на Фонда проекти да се запазят след приключване на неговата подкрепата?)

8)

Какви са основните мерки, предприети от държавата членка, за да се гарантира устойчивост на резултатите от проектите, осъществени с подкрепа на Фонда (както на етап програмиране, така и на етап изпълнение)? Създадени ли са механизми, осигуряващи проверка на устойчивостта на етап програмиране и етап изпълнение? До каква степен се очаква резултатите/ползите от действията, поддържани от Фонда, да се запазят по-нататък? Какви мерки са приети за гарантиране на непрекъснатостта на извършваните дейности благодарение на оперативното подпомагане?

Опростяване и намаляване на административната тежест (Опростени ли са процедурите за управление на Фонда и намалена ли е административната тежест за получателите?)

9)

Иновационните процедури, въведени с Фонда (опростен вариант за разходите, многогодишно програмиране, национални правила в областта на допустимостта, по-всеобхватни национални програми, позволяващи гъвкавост, оперативно подпомагане и специалната транзитна схема за Литва), водят ли до опростяване за бенефициерите по Фонда?


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък с общи показатели за резултати и въздействие, предназначени за докладите за оценка от държавите членки и Комисията, както е посочено в членове 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета

Показатели за оценка на конкретните цели на Регламент (ЕС) № 516/2014

1.   Показатели по конкретни цели:

а)

Укрепване и развитие на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение:

i)

брой места, пригодени за непридружени малолетни и непълнолетни лица, подкрепени по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ („Фонда“), спрямо общия брой места, пригодени за непридружени малолетни и непълнолетни лица;

ii)

брой неприключени случаи на първа инстанция, по продължителност;

iii)

дял на окончателните положителни решения на етап обжалване;

iv)

брой на лицата в системата за приемане (преглед в края на отчетния период);

v)

брой на лицата в системата за приемане спрямо броя на търсещите убежище;

vi)

брой места за настаняване, пригодени за непридружени малолетни и непълнолетни лица, спрямо общия брой непридружени малолетни и непълнолетни лица;

vii)

сближаване на процента на признаване от държавите членки на първа/последна инстанция по отношение на кандидати за убежище от една и съща трета държава.

б)

Подпомагане на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, например нуждите на пазара на труда, като същевременно се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки, както и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави:

i)

дял на гражданите на трети държави, получили статут на дългосрочно пребиваващи, спрямо всички граждани на трети държави;

ii)

равнище на заетост: разлика между гражданите на трети държави и гражданите на приемащата държава;

iii)

равнище на безработица: разлика между гражданите на трети държави и гражданите на приемащата държава;

iv)

равнище на активност: разлика между гражданите на трети държави и гражданите на приемащата държава;

v)

дял на преждевременно напускащите системата на образование и обучение: разлика между гражданите на трети държави и гражданите на приемащата държава;

vi)

дял на лицата на възраст 30—34 години със завършено висше образование: разлика между гражданите на трети държави и гражданите на приемащата държава;

vii)

дял на населението, застрашено от социална бедност или социално изключване: разлика между гражданите на трети държави и гражданите на приемащата държава.

в)

Насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с незаконната имиграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване:

i)

брой извеждания, подкрепени по линия на Фонда, спрямо общия брой връщания вследствие на нареждане за напускане;

ii)

брой върнати лица в рамките на съвместните операции по връщане, подкрепени по линия на Фонда, спрямо общия брой връщания, подкрепени по линия на Фонда;

iii)

брой върнати лица, които са получили предварителна или последваща помощ, съфинансирана от Фонда, за своята реинтеграция, спрямо общия брой доброволни връщания, подкрепени по линия на Фонда;

iv)

брой места в центровете за задържане, създадени/модернизирани с подкрепата на Фонда, спрямо общия брой места в центровете за задържане;

v)

брой връщания вследствие на нареждане за напускане спрямо броя на граждани на трета държава, за които е издадено нареждане за напускане;

vi)

решения за връщане, издадени за лица, на които е отказано убежище;

vii)

ефективно връщане на лица, на които е отказано убежище.

2.   Показатели за измерване и оценяване на ефективността, добавената стойност и устойчивостта, предвидени в Регламент (ЕС) № 514/2014:

г)

За измерване и оценка на ефективността, добавената стойност и устойчивостта:

i)

брой работни места в еквивалент на пълно работно време в отговорния орган, упълномощения орган и одитния орган, които работят по изпълнението на ФУМИ и получават заплащане от бюджета за техническа помощ или националния бюджет, спрямо броя осъществени проекти и размера на поисканите средства за финансовата година;

ii)

техническа помощ плюс административни (непреки) разходи за проекти спрямо размера на поисканите средства за финансовата година;

iii)

процент на усвояване на средства от Фонда.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък с общи показатели за резултати и въздействие, предназначени за докладите за оценка от държавите членки и Комисията, както е посочено в членове 56 и 57 от Регламент (ЕС) № 514/2014

Показатели за оценка на конкретните цели на Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване, като част от фонд „Вътрешна сигурност“, на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи и Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване, като част от фонд „Вътрешна сигурност“, на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите

1.   Показатели по конкретни цели

а)

Подпомагане на обща визова политика за улесняването на законното пътуване, предоставяне на висококачествено обслужване на кандидатите за виза, осигуряване на равно третиране на гражданите на трети държави и справяне с незаконната миграция.

i)

брой мисии във връзка с оценка по Шенген в областта на визите, осъществени с подкрепата на фонд „Вътрешна сигурност“ („Фонда“);

ii)

брой препоръки във връзка с оценка по Шенген в областта на визите, по които са предприети мерки с подкрепата на Фонда, спрямо общия брой издадени препоръки;

iii)

брой лица с фалшиви документи за пътуване, разкрити в консулствата с подкрепата на Фонда;

iv)

брой кандидати за виза, които трябва да кандидатстват за шенгенска виза извън своята държава на пребиваване;

v)

брой държави по света, за които се прилага визов режим и в които броят на представените или представляваните държави членки се е увеличил.

б)

Подпомагане на интегрираното управление на границите, включително насърчаване на допълнителна хармонизация на мерките, свързани с управлението на границите, в съответствие с общите стандарти на Съюза и чрез обмен на информация между държавите членки и между държавите членки и Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз („Frontex“), за да се осигури, от една страна, еднаква и висока степен на контрол и защита на външните граници, включително чрез справяне с незаконната имиграция, и, от друга страна, безпроблемно преминаване на външните граници в съответствие с достиженията на правото от Шенген, като същевременно се гарантира достъп до международна закрила на лицата, които се нуждаят от такава, в съответствие с поетите от държавите членки задължения в областта на правата на човека, включително принципа на забраната за връщане.

i)

брой мисии във връзка с оценка по Шенген в областта на границите, осъществени с подкрепата на Фонда;

ii)

брой препоръки във връзка с оценка по Шенген в областта на границите, по които са предприети мерки с подкрепата на Фонда, спрямо общия брой издадени препоръки;

iii)

брой на използваните елементи оборудване по време на координирани от Frontex операции, които са били закупени с подкрепата на Фонда, спрямо общия брой на използваните елементи оборудване по време на координирани от Frontex операции;

iv)

брой незаконни преминавания на границата, установени по външните граници на ЕС а) между гранични контролно-пропускателни пунктове; б) на гранични контролно-пропускателни пунктове;

v)

брой търсения в системата Шенгенската информационна система (ШИС) II;

vi)

брой лица с фалшиви документи за пътуване, установени на граничните контролно-пропускателни пунктове.

в)

Предотвратяване на престъпността, борба с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително тероризма, и засилване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи и други национални органи на държавите членки, включително с Европол или други компетентни органи на Съюза, и със съответните трети държави и международни организации.

i)

резултати от действия, подкрепени от Фонда, които са довели до неутрализирането на групи на организираната престъпност;

ii)

брой/стойност на замразено, иззето и конфискувано имущество, придобито от престъпна дейност, в резултат на действия в приложното поле на Регламент (ЕС) № 513/2014;

iii)

брой регистрирани от полицията престъпления, заподозрени лица, наказателни преследвания и присъди в резултат на действия в приложното поле на Регламент (ЕС) № 513/2014;

iv)

количество на иззетите от организираната престъпност наркотични вещества в обхвата на Фонда;

v)

брой на жертвите на престъпления, на които е предоставена закрила или помощ;

vi)

обем на обменената информация в контекста на рамката от Прюм (въз основа на измерване на общия брой съвпадения на ДНК годишно; общия брой съвпадения на пръстови отпечатъци годишно; общия брой съвпадения на данни за регистрацията на превозни средства годишно);

vii)

обем на обменената информация в рамките на приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) (въз основа на измерване на започнатите на базата на SIENA преписки годишно от държавите членки, Европол и трети страни; обменените съобщения чрез SIENA годишно от държавите членки, Европол и трети страни);

viii)

обем на споделените данни чрез информационната система на Европол (EIS) (въз основа на измерване на броя лица и единици, въведени в EIS от държавите членки годишно; брой на единиците и лицата, въведени в EIS от държавите членки годишно (заподозрени лица, осъдени лица); броя на търсенията в EIS, извършени от държавите членки годишно).

г)

Увеличаване на капацитета на държавите членки и на Съюза за ефективно управление на рискове и кризи, свързани със сигурността, и подготвяне и защита на населението и на критичната инфраструктура срещу терористични нападения и други инциденти, свързани със сигурността:

i)

брой терористични атентати (въз основа на измерване на неуспешните, осуетените и извършените терористични атентати; броя на жертвите в резултат на терористични атентати).

2.   Показатели за ефективността, ефикасността, добавената стойност и устойчивостта, както са предвидени в Регламент (ЕС) № 514/2014

д)

За измерване и оценка на ефикасността, добавената стойност и устойчивостта:

i)

брой работни места в еквивалент на пълно работно време в отговорния орган, упълномощения орган и одитния орган, които работят по изпълнението на Фонда и получават заплащане от бюджета за техническа помощ или националния бюджет, спрямо броя осъществени проекти и размера на поисканите средства за финансовата година;

ii)

техническа помощ плюс административни (непреки) разходи за проекти спрямо размера на поисканите средства за финансовата година;

iii)

процент на усвояване на средства от Фонда;

iv)

брой на използваното оборудване 2 години след неговото придобиване/брой на придобитото оборудване по линия на Фонда (> над 10 000 евро);

v)

дял на разходите за поддръжка на придобито оборудване по линия на Фонда от общото участие на Съюза към съфинансирани от Фонда действия.


8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/14


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/208 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за допълнителните изходящи ликвидни потоци, съответстващи на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 423, параграф 3, четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 423, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите са задължени да предвидят допълнителен изходящ поток, съответстващ на потребността от обезпечение, която би възникнала в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от тях сделки с деривати, сделки за финансиране и други договори, ако тези операции са значими. Предвид това понятие за значимост най-неотложно е да се определи допълнителният изходящ поток, съответстващ на потребност от обезпечение, която би се появила в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати, а едва на следващ етап да се разгледа значимостта на потребността от обезпечение, която би се появила в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от институцията финансови сделки и други договори.

(2)

В член 423, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се разглежда потребността от обезпечение, поради което нормите, които ще бъдат въведени, следва да обхващат само обезпечените сделки с деривати, в т.ч. с матуритет до 30 дни.

(3)

С цел да се осигури равнопоставеност за институциите и пазарите на деривати изчисляването на допълнителните изходящи потоци при обезпеченията следва да почива на разработения от Базелския комитет за банков надзор (БКБН) ретроспективен подход за третиране на промените на пазарната стойност с оглед определянето на допълнителните изходящи потоци при обезпеченията, при който за целта се използва най-големият, в кумулативно нетно изражение, входящ или изходящ поток при обезпеченията, реализиран на равнище портфейл в края на всички 30-дневни периоди през предходните 24 месеца.

(4)

Европейският банков орган (ЕБО) предаде на Комисията проект на регулаторни технически стандарти. В съответствие с процедурата по член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2) Комисията обаче уведоми ЕБО за намерението си да не одобри този проект на регулаторни технически стандарти, като съответно се обоснова. ЕБО отново предаде проекта на регулаторни технически стандарти под формата на официално становище, с което прие предложения от Комисията подход, строго съобразен с ретроспективния подход на БКБН.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, които ЕБО повторно предаде на Комисията.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Значимост на сключените от институцията сделки с деривати

1.   За целите на член 423, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013 сключените от дадена институция сделки с деривати се приемат за значими, когато в някой момент през последните две години общата им условна стойност надхвърли 10 % от нетните изходящи ликвидни потоци, както са определени в член 412, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   За целите на параграф 1 нетните изходящи ликвидни потоци се изчисляват без компонента допълнителен изходящ поток по член 423, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 2

Изчисляване на допълнителния изходящ поток, съответстващ на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати

1.   Допълнителният изходящ поток, съответстващ на потребност от обезпечение в резултат на въздействието на сценарий на неблагоприятно развитие на пазарните условия върху сключените от дадена институция сделки с деривати, който се приема за значим в приложение на член 1 от настоящия регламент, е най-големият — в нетно абсолютно изражение за период от 30 дни — поток при обезпеченията през 24-те месеца, предшестващи датата, на която се изчислява изискването за ликвидно покритие по член 412, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

2.   Институциите могат да третират на нетна основа входящите и изходящите потоци от сделките само ако сделките са изпълнени при едно и също рамково споразумение за нетиране. Абсолютната нетна стойност на потока при обезпеченията се основава както на реализираните входящи потоци, така и на реализираните изходящи потоци, а нетирането се изчислява на равнище институционален портфейл.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/209 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2017 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за известен период от време в съответствие с член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана съгласно член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Три артикула, опаковани заедно за продажба на дребно:

а)

бележник, състоящ се от около 75 празни листа хартия (задният лист съдържа данни за контакт къде могат да бъдат намерени бележници за замяна) с приблизителни размери 8 × 14 cm. Листовете са свързани с лепило в горната част и са перфорирани, за да се даде възможност за отстраняване на отделни листове. Гърбът и малка част от лицевата страна са покрити с картон;

б)

подложка за бележник с приблизителни размери 32 × 10 cm, изработена от пластмасов лист, подсилен с картон отвътре. Картонената част на бележника се влага в разрез на подложката. Подложката, която може да се сгъва така, че да покрива бележника, включва също джоб от прозрачна пластмаса в горната част и примка от ластични текстилни материали за поставяне на химикалка;

в)

тънка химикалка от пластмаса с приблизителна дължина 10 cm, която се поставя в текстилната примка.

(Вж. изображението) (*1)

4820 10 30

Класирането се определя от общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текстовете на кодове по КН 4820 , 4820 10 и 4820 10 30 .

Артикулите представляват стоки, представени в комплект за продажба на дребно по смисъла на Общо правило 3, буква б). Бележникът играе съществената роля по отношение на използването на комплекта, която представлява осигуряване на хартия за записване на кратки бележки или съобщения. Подложката предоставя само опаковка за защита на бележника от замърсяване и смачкване. Предвид своите обективни характеристики (размери, конструкция и стойност), пластмасовата химикалка не представлява съществен елемент от комплекта. За писане в бележника може да бъде използвана всякаква друга писалка или молив. Следователно бележникът придава основната характеристика на комплекта.

Бележникът се класира в позиция 4820 , която обхваща тетрадки и бележници от всякакви видове (вж. Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 4820 , първи параграф, (1).

Поради това комплектът трябва да бъде класиран в код по КН 4820 10 30 като „Бележници, блокове от листове за писма, канцеларски хартиени кубове“.

Image

(*1)  Изображението е само за информация.


8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/210 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, като фуражна добавка за кокошки носачки (притежател на разрешението Adisseo France S.A.S.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 3.2.1.6, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

То се отнася до разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 3.2.1.6, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, като фуражна добавка за кокошки носачки, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Употребата на посочения препарат беше разрешена за срок от десет години: за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки — с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/661 на Комисията (2), а за пуйки за угояване и за разплод — с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2304 на Комисията (3).

(5)

В становището си от 25 май 2016 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 3.2.1.6, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда, както и че подобрява производителността на кокошките носачки. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 3.2.1.6, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/661 на Комисията от 28 април 2015 г. за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, като фуражна добавка за пилета за угояване, пилета, отглеждани за кокошки носачки, и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване и за носачки (притежател на разрешителното — Adisseo France S.A.S.) (ОВ L 110, 29.4.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2304 на Комисията от 10 декември 2015 г. за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702, като фуражна добавка за пуйки за угояване и за разплод (притежател на разрешението — Adisseo France S.A.S.) (ОВ L 326, 11.12.2015 г., стр. 39).

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(6):4510.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a22

Adisseo France S.A.S.

Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8

и

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 3.2.1.6

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (EC 3.2.1.6), получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702, с минимална активност от:

в твърдо състояние: ендо-1,4-бета-ксиланаза 22 000 VU/g и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 15 200 VU (1)/g;

в течно състояние: ендо-1,4-бета-ксиланаза с активност от 5 500 VU/ml и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза с активност от 3 800 VU/ml;

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза (3.2.1.6), получени от Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 и Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702.

Метод за анализ  (2)

За количествено определяне на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза:

вискозиметричен метод, основаващ се на намаляване на вискозитета под въздействието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху съдържащия ксилан субстрат (пшеничен арабиноксилан).

За количествено определяне на активността на ендо-1,3 (4)-бета-глюканаза:

вискозиметричен метод, основаващ се на намаляване на вискозитета под въздействието на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза върху съдържащия глюкан субстрат (ечемичен бета-глюкан) при pH = 5,5 и температура 30 °C.

Кокошки носачки

Ендо-1,4-бета-ксиланаза 1 100 VU

Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза 760 VU

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите установяват процедури за безопасна работа и организационни мерки за справяне с потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и за защита на кожата.

28 февруари 2027 г.


(1)  1 VU (вискозиметрична единица) е количеството ензим, което хидролизира субстрата (съответно ечемичен бета-глюкан и пшеничен арабиноксилан), намалявайки вискозитета на разтвора, така че да се получи промяна в относителната течливост от 1 (безразмерна единица)/min при температура 30 °С и pH 5,5.

(2)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/211 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis (LMG-S 15136), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и прасета за угояване, за изменение на регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 322/2009 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 516/2007 (притежател на разрешението Beldem, подразделение на Puratos NV)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis (LMG-S 15136), като фуражна добавка за: пилета за угояване — с Регламент (ЕО) № 1259/2004 на Комисията (3), отбити прасенца — с Регламент (ЕО) № 1206/2005 на Комисията (4), прасета и пуйки за угояване — с Регламент (ЕО) № 516/2007 на Комисията (5), и кокошки носачки — с Регламент (ЕО) № 322/2009 на Комисията (6). Впоследствие посоченият препарат беше вписан в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. С Регламент (ЕО) № 242/2007 на Комисията (7) беше разрешена също употребата на посочения препарат за срок от десет години в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003 като фуражна добавка за патици.

(3)

В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis (LMG-S 15136), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца и прасета за угояване. Заявителят поиска посочената добавка да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(4)

В становището си от 13 юли 2016 г. (8) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis (LMG-S 15136), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда. Органът също така заключи, че употребата на посочения препарат може да бъде ефикасна при пилета за угояване, кокошки носачки, отбити прасенца и прасета за угояване. В обхвата на заключението могат да бъдат включени също пилета, отглеждани за кокошки носачки и за кокошки за разплод. Освен това Органът e на мнение, че заключенията му относно ефикасността на препарата могат да бъдат приложени и по отношение на домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за угояване, за разплод и за носачки Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

По отношение на пуйките за угояване Органът заключи също така, че в две проучвания са налице доказателства за положителен ефект върху крайното телесно тегло и съотношението фураж/наддаване. Органът не счете за значимо трето проучване, показващо съществено по-голямо съотношение фураж/наддаване от това, което вече беше оценено и прието при предишната оценка за предоставяне на разрешение. Тъй като тези данни бяха приети за съществени доказателства за подобряването на зоотехническите параметри, наред с дългогодишната употреба на препарата, беше счетено, че предоставените данни доказват ефикасността на добавката, ако бъде използвана при пуйки за угояване.

(6)

При оценката на препарата от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis (LMG-S 15136), беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Регламенти (ЕО) № 1259/2004, (ЕО) № 1206/2005 и (ЕО) № 322/2009 следва да бъдат съответно изменени. Регламент (ЕО) № 516/2007 следва да бъде отменен.

(8)

Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешаване

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент (ЕО) № 1259/2004

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1259/2004 се заличава.

Член 3

Изменение на Регламент (ЕО) № 1206/2005

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1206/2005 се заличава вписването за E 1606 ендо-1,4-бета-ксиланаза (EО 3.2.1.8).

Член 4

Изменение на Регламент (ЕО) № 322/2009

Приложение I към Регламент (ЕО) № 322/2009 се заличава.

Член 5

Отмяна

Регламент (ЕО) № 516/2007 се отменя.

Член 6

Преходни мерки

Посоченият в приложението препарат и съдържащите го фуражи, които са произведени и етикетирани преди 28 август 2017 г. в съответствие с правилата, приложими преди 28 февруари 2017 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1259/2004 на Комисията от 8 юли 2004 г. относно постоянно разрешение на определени добавки, които вече са разрешени при храненето на животни (ОВ L 239, 9.7.2004 г., стр. 8).

(4)  Регламент (ЕО) № 1206/2005 на Комисията от 27 юли 2005 г. относно постоянни разрешения за някои добавки към храни за животни (ОВ L 197, 28.7.2005 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕО) № 516/2007 на Комисията от 10 май 2007 г. за постоянно разрешаване на добавка към храните за животни (ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 22).

(6)  Регламент (ЕО) № 322/2009 на Комисията от 20 април 2009 г. относно безсрочното разрешаване на определени добавки във фуражите (ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 9).

(7)  Регламент (ЕО) № 242/2007 на Комисията от 6 март 2007 г. за разрешаване на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP и Belfeed B1100ML) като фуражна добавка (ОВ L 73, 13.3.2007 г., стр. 1).

(8)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(9):4562


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“

4a1606i

Beldem, подразделение на Puratos NV.

Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8

Състав на добавката

Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получена от Bacillus subtilis LMG-S 15136, с минимална активност 400 IU (1)/g

Твърдо и течно състояние.

Домашни птици

10 IU

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват условията на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

За използване при отбити прасенца с телесно тегло до 35 kg.

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите трябва да установят процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.

28 февруари 2027 г.

Характеристика на активното вещество

Ендо-1,4-бета-ксиланаза (EC 3.2.1.8), получен от Bacillus subtilis LMG-S 15136

Отбити прасенца

10 IU

Метод за анализ  (2)

За количественото определяне на активността на ксиланаза във фуражната добавка:

колориметричен метод за измерване на редуциращите захари, освободени при действието на ксиланаза върху субстрат от ксилан от брезово дърво в присъствието на 3,5-динитросалицилова киселина (DNS).

За количественото определяне на активността на ксиланаза в премикси и фуражи:

колориметричен метод за измерване на водоразтворимото багрилно вещество, освободено при действието на ксиланаза от пшенични арабиноксиланови субстрати, напречно свързани с азурин;

Прасета за угояване

10 IU


(1)  1 IU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращи захари (ксилозен еквивалент) от ксилан от брезово дърво на минута при pH 4,5 и 30 °С.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/212 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2017 година

за определяне на референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни, за установяване на допълнителни отговорности и задачи за тази лаборатория и за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграфи 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят общите задачи, задължения и изисквания за референтните лаборатории на Европейския съюз (ЕС) в областта на фуражите и храните и опазването на здравето на животните. Референтните лаборатории на ЕС за опазване здравето на животните и живите животни са изброени в част II от приложение VII към посочения регламент.

(2)

Все още не съществува референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни. Референтните лаборатории на ЕС са компетентни по въпросите на законодателството в областта на фуражите и храните и здравето на животните, когато са необходими прецизни аналитични и диагностични резултати. Появата на огнища на болестта чума по дребните преживни животни създава необходимост от прецизни аналитични и диагностични резултати.

(3)

На 30 юни 2016 г. Комисията отправи покана за представяне на кандидатури за подбор и определяне на референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни. За референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни следва да бъде определена избраната лаборатория „Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)“.

(4)

В допълнение към общите функции и задължения, посочени в член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004, на избраната лаборатория следва да бъдат възложени определени специфични задачи и отговорности. Те касаят по-специално осигуряването на взаимодействие между националните референтни лаборатории на държавите членки, подпомагането на тяхното функциониране и предоставянето на възможно най-подходящи методи за диагностика на чума по дребните преживни животни.

(5)

Поради това част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 следва да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Монпелие, Франция, се определя с настоящото за референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни.

Допълнителните отговорности и задачи на посочената лаборатория са установени в приложението.

Член 2

В част II от приложение VII към Регламент (ЕО) № 882/2004 се добавя следната точка 20:

„20.

Референтна лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)

TA A-15/G

Campus International de Baillarguet

34398 Montpellier Cedex

France“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 20-тия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отговорности и задачи на референтната лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни

В допълнение към основните функции и задължения на референтните лаборатории на ЕС в областта на здравето на животните съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004, референтната лаборатория на ЕС за чума по дребните преживни животни поема следните отговорности и задачи:

1.

Да осигурява взаимодействие между националните референтни лаборатории на държавите членки и да предоставя възможно най-подходящи методи за диагностика на чума по дребните преживни животни при селскостопанските животни, по-специално чрез:

а)

типизиране и пълно антигенно и генно охарактеризиране, филогенетичен анализ (връзка с други щамове на същия вирус) на вируси и съхраняване на щамове на вируси на чума по дребните преживни животни в помощ на услугите за диагностициране в Съюза и, когато е от значение и е необходимо, например, за епидемиологично проследяване или проверка на диагноза;

б)

изграждане и поддържане на актуализиран набор от щамове и изолати на вируси на чума по дребните преживни животни и специфични серуми и други реагенти против болестта, когато такива са налични;

в)

хармонизиране на диагностиката и осигуряване на професионална компетентност за тестване в рамките на Съюза чрез организиране и извършване на периодични междулабораторни сравнителни опити и практически занятия по външно осигуряване на качеството за диагностицирането на тази болест на равнище ЕС и периодично изпращане на резултатите от тези опити до Комисията, държавите членки и засегнатите национални референтни лаборатории;

г)

събиране на експертни познания относно болестта, за да се позволи бърза диференциална диагностика, по-специално спрямо други относими вирусни заболявания;

д)

провеждане на научни изследвания с цел разработване на усъвършенствани методи за контрол на болестта в сътрудничество с определените за тази болест национални референтни лаборатории и с одобрението на Комисията;

е)

предоставяне на консултации за Комисията по научни въпроси във връзка с чумата по дребните преживни животни, и по-специално относно избора и използването на щамове на ваксината срещу чума по дребните преживни животни.

2.

Да подпомага функционирането на националните референтни лаборатории на държавите членки, определени за диагностициране на чума по дребните преживни животни, по-специално посредством:

а)

съхраняване и доставяне на стандартни серуми и други референтни реагенти, като например вируси, неактивни антигени или клетъчни линии за тези лаборатории с цел стандартизиране на изследванията и реагентите, използвани за диагностика във всяка държава членка, когато се изисква идентифицирането на агента и/или използването на серологични тестове;

б)

оказване на активно съдействие за диагностицирането на болести при съмнение или потвърждаване на появата на огнища в държавите членки чрез получаване на изолати на вируси на чума по дребните преживни животни за целите на потвърдителната диагностика и охарактеризирането на вируса, както и съдействие за епидемиологични изследвания и проучвания. Незабавно съобщаване на резултатите от тези дейности на Комисията, на държавите членки и на засегнатите национални референтни лаборатории.

3.

Да предоставя информация и да провежда по-нататъшно обучение, по-специално посредством:

а)

улесняване на предоставянето на обучение, опреснителни курсове и работни срещи, предназначени за националните референтни лаборатории, определени за диагностициране на чума по дребните преживни животни и експертите по лабораторна диагностика, с цел хармонизиране на техниките за диагностициране на тази болест на цялата територия на Съюза;

б)

участие в международни форуми относно, по-специално, стандартизирането на аналитичните методи за болестта и тяхното прилагане;

в)

сътрудничество със съответните компетентни лаборатории в трети държави, в които тази болест е често срещана, по отношение на методите за диагностика на чума по дребните преживни животни;

г)

извършване на преглед, по време на ежегодната среща на националните референтни лаборатории, определени за диагностициране на чума по дребните преживни животни, на съответните препоръки за извършване на тестове, определени от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) в Здравния кодекс за сухоземните животни и в Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни;

д)

оказване на съдействие на Комисията при прегледа на препоръките на OIE, заложени в Здравния кодекс за сухоземните животни и в Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни;

е)

следене на напредъка в областта на епидемиологията на чумата по дребните преживни животни.


8.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 33/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/213 НА КОМИСИЯТА

от 7 февруари 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

125,6

TN

311,6

TR

151,5

ZZ

196,2

0707 00 05

MA

81,3

TR

187,9

ZZ

134,6

0709 91 00

EG

181,2

ZZ

181,2

0709 93 10

MA

109,8

TR

223,6

ZZ

166,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

40,2

IL

80,7

MA

48,4

TN

56,6

TR

77,1

ZZ

60,6

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

91,5

IL

133,7

JM

112,4

MA

89,6

TR

83,0

ZZ

102,0

0805 22 00

IL

88,5

MA

96,1

ZZ

92,3

0805 50 10

EG

85,5

TR

89,1

ZZ

87,3

0808 10 80

CN

139,4

US

205,0

ZZ

172,2

0808 30 90

CL

181,7

CN

112,8

TR

154,0

ZA

98,4

ZZ

136,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.