ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 29

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
3 февруари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/180 на Комисията от 24 октомври 2016 година за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно стандартите за оценка на сравнителните портфейли и процедурите за обмен на оценки ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/181 на Комисията от 27 януари 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/182 на Комисията от 27 януари 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/183 на Комисията от 27 януари 2017 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/184 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

19

 

*

Регламент (ЕС) 2017/185 на Комисията от 2 февруари 2017 година за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/186 на Комисията от 2 февруари 2017 година за определяне на специални условия, вследствие на микробиологично замърсяване, приложими за въвеждането в Съюза на пратки от определени трети държави, и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 ( 1 )

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/187 на Комисията от 2 февруари 2017 година за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (DSM 28343) като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешението Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

35

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/188 на Комисията от 2 февруари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

38

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/189 на Съвета от 16 януари 2017 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси, Подкомитета по търговия и устойчиво развитие, Митническия подкомитет и Подкомитета по географските означения, създадени по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на процедурните правилници на посочените подкомитети

40

 

*

Решение (ЕС) 2017/190 на Комисията от 1 февруари 2017 година за упълномощаване на Франция съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета да одобрява дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност относно инсталирането на компоненти (нотифицирано под номер С(2017) 458)

61

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/191 на Комисията от 1 февруари 2017 година за изменение на Решение 2010/166/ЕС с оглед въвеждане на нови технологии и радиочестотни обхвати за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз (нотифицирано под номер С(2017) 450)  ( 1 )

63

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2016/2240 на Съвета от 12 декември 2016 г. за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) ( ОВ L 337, 13.12.2016 г. )

69

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/180 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2016 година

за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно стандартите за оценка на сравнителните портфейли и процедурите за обмен на оценки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (1), и по-специално член 78, параграф 7, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Необходимо е да се установят стандарти за оценяване от страна на компетентните органи на възприетите от институциите вътрешни подходи за изчисляване на капиталовите изискванията и за утвърждаване на подробни правила по отношение на процедурите за обмен на тези оценки между компетентните органи, оправомощени да наблюдават границите, в които варира размерът на рисково претеглените експозиции, или капиталовите изисквания за институциите, на които е разрешено да използват вътрешни подходи за изчисляване на размера на тези суми или капиталовите изисквания.

(2)

Оценката на качеството на усъвършенстваните подходи на институциите дава възможност за сравняване на вътрешните подходи на равнището на Съюза, като Европейският банков орган (ЕБО) съдейства на компетентните органи при тяхната оценка на потенциалното подценяване на капиталовите изисквания. Правилата относно процедурите за обмен на оценки следва да съдържат подходящи разпоредби относно графика на обмен на оценките със съответните компетентни органи и ЕБО.

(3)

Компетентните органи, отговорни за надзора над институциите, които са част от група, подлежаща на консолидиран надзор, се интересуват основателно от качеството на вътрешните подходи, използвани от тези институции, тъй като те най-вече спомагат за постигането на съвместно решение относно одобряването на вътрешните подходи по силата на член 20 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2). Правилата относно процедурите за обмен на оценки, изготвени в съответствие с член 78, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС, би следвало също да определят по какъв начин общите задължения за сътрудничество и обмен на информация в рамките на колегиумите се прилагат в конкретния контекст на сравнителния анализ.

(4)

С цел да се гарантира, че направените оценки в съответствие с член 78, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС се споделят по ефективен и практически начин, компетентните органи следва да представят своята оценка или мнения относно степента на потенциалното подценяване на капиталовите изисквания, произтичащо от вътрешните подходи, използвани от институциите, както и мотивите за заключенията от оценките на компетентните органи. Освен това действителните или планираните корективни действия от страна на компетентните органи в съответствие с член 78, параграф 4 от тази директива са от значение и за всички други компетентни органи, отговарящи за надзора над институциите, които са част от група, подлежаща на консолидиран надзор, тъй като те имат основателен интерес да осигуряват постоянно качество на вътрешния подход, използван от тези институции. Освен това действителните или планираните корективни действия на компетентните органи следва да се предоставят на вниманието на ЕБО в съответствие с член 107, параграф 1 от посочената директива, тъй като те са необходими на ЕБО при изпълнението на неговите задачи.

(5)

Докладът на ЕБО, съставен в помощ на компетентните органи при оценяването на качеството на вътрешните подходи, е основен елемент на сравнителния анализ, като се има предвид, че такъв доклад съдържа резултатите от сравнението на съответните институции помежду си на равнището на Съюза. Поради това информацията, която се съдържа в доклада на ЕБО, следва да представлява базата, въз основа на която компетентните органи решават кои предприятия и портфейли, следва да бъдат оценени с „особено внимание“, както се изисква в член 78, параграф 3, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС.

(6)

Резултатите от оценката на качеството на вътрешните подходи зависят от качеството на данните, предоставени от съответните институции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията (3), които също трябва да бъдат последователни и съпоставими. Ето защо от компетентните органи следва да се изисква да потвърдят правилното прилагане на посочения регламент за изпълнение от страна на институциите, особено що се отнася до прилагането на възможността, предоставена на институциите, да се въздържат от докладване за определени индивидуални портфейли.

(7)

Когато компетентните органи изчисляват показатели въз основа на стандартизиран подход, следва да се направи корекция за капиталовите изисквания във връзка с кредитния риск, които произтичат от прилагането на стандартизирания подход, по съображения за предпазливост. Тази корекция следва да бъде направена на равнището, прилагано при изчисляването на преходния минималния размер по Базел I въз основа на член 500 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8)

Референтните показатели, основаващи се на стандартизирания подход, понастоящем не се счита за целесъобразно да се изчисляват в случай на пазарен риск, тъй като могат да доведат до изкривявания. Поради съществени методологически различия при изчисляването на капиталовите изисквания според стандартизираните и вътрешните подходи, дължащи се основно на огромните различия в събирането и диверсификацията на отделните позиции, сравнението между два показателя при пазарен риск за малки портфейли не представлява смислен индикатор за потенциално подценяване на капиталовите изисквания. Когато изчисленията въз основа на стандартизирания подход се вземат под внимание в моделите за оценка на кредитния риск, на тях трябва да се гледа само като на критерии за оценка, а не като на долни граници.

(9)

При оценяването на качеството на вътрешните подходи на институциите и на степента на наблюдаваната изменчивост при някои подходи, компетентните органи следва да не съсредоточават вниманието си единствено върху резултатите, но следва да си поставят за цел определянето на факторите за ключовите разлики и извличането на заключения от различните подходи за моделиране. Следователно от компетентните органи следва да се изисква да вземат предвид резултатите от изчисленията на алтернативните стойности под риск (VaR) и стресираните стойности под риск (sVaR) въз основа на динамичните редове от данни за печалбите и загубите.

(10)

Като се има предвид, че ролята на компетентните органи при проверката и потвърждаване на качеството на вътрешните подходи е от основно значение, в допълнение към информацията, предоставена от институциите в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, компетентните органи следва да използват своите правомощия съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 за одобрение и преглед на вътрешните подходи проактивно, като се търси допълнителна информация, която би била от полза за текущата оценка на качеството на вътрешните подходи.

(11)

Както е посочено в член 366, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за оценката на пазарния риск вече се изисква ежедневно провеждане на бек-тестове за позициите в края на деня на целия портфейл, като те се основат както на хипотетичните, така и действителните промени в стойността на портфейла. Броят на превишенията трябва да бъде съобщаван на компетентните органи и редовно да се използва за оценка на ефективността на модела и за определяне на допълнителни фактори за регулаторна стойност за мултипликационните коефициенти VaR и sVaR. Съответно не следва да се прилагат допълнителни бек-тестове или оценка на портфейлите, свързани с вътрешните подходи за пазарен риск.

(12)

Фактът, че резултатите от сравнителния анализ за отделен портфейл е крайна стойност или че в доклада на ЕБО е определен като нуждаещ се от преглед от страна на компетентните органи, не следва да означава непременно, че използваният от институцията модел е погрешен или неточен. В тази връзка оценките, направени от компетентните органи, следва да се използват като инструмент, за да се получат по-задълбочени познания относно моделите на институциите и допусканията, използвани в моделирането. В допълнение, анализът на потенциалните различия между капиталовите изисквания за кредитен риск, докладвани от институциите по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, и капиталовите изисквания във връзка с кредитен риск, които са резултат от използването на наблюдаваните през минали периоди параметри на риска („резултати“), следва да се използва от компетентните органи като меродавен показател за съществено и системно подценяване на капиталовите изисквания, но никога не следва да замества подходящото валидиране на вътрешния подход.

(13)

При използването на резултатите от сравнителния анализ компетентните органи следва да разгледат възможни ограничения на данните и да отразят това в своята оценка, както е уместно. ЕБО следва да изчислява допълнителни показатели, основаващи се на резултати, въз основа на събраната информация, които допълнително ще подпомогнат анализа. Освен това, като се има предвид, че капиталовите изисквания, които произтичат от моделите за пазарен риск, зависят от портфейлите и заключенията, получени при по-категоризирани равнища, не могат да бъдат безусловно отнесени към реални портфейли, държани от институции, на предварителните заключения въз основа единствено на общите равнища на капитала, получени от консолидирани портфейли, следва да се гледа с достатъчна предпазливост. При оценяването на получените резултати компетентните органи следва да имат предвид, че дори консолидираният портфейл, състоящ се от най-голям брой инструменти, все пак ще бъде по- различен по размер и структура от реалния портфейл. Освен това, тъй като повечето институции няма да бъдат в състояние да моделират всички неконсолидирани портфейли, резултатите може да не бъдат винаги сравними. Също така следва да се припомни, че данните не отразяват всички действия във връзка със собствения капитал, като например ограничения на ползите от диверсификацията или добавения капитал, въведени за справяне с установените пропуски при моделирането или липсващи рискови фактори.

(14)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(15)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от създадената с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета Група на участниците от банковия сектор (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Процедури за обмен на оценки

1.   Компетентните органи, които извършват годишни оценки на качеството на вътрешните подходи на институциите в съответствие с член 78, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС, обменят тези оценки с всички останали ангажирани компетентни органи и Европейския банков орган (ЕБО) в рамките на три месеца след разпространението на доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от същата директива.

2.   При получаване на оценките, посочени в параграф 1, ЕБО следва да ги споделя със съответните компетентни органи, които отговарят за надзора над институции, които са част от група, подлежаща на консолидиран надзор, когато компетентните органи, изготвили тези оценки, не са направили това.

Член 2

Процедури за обмен на информация с други компетентни органи и ЕБО

При обмен на оценки, изготвени в съответствие с член 78, параграф 3 от Директива 2013/36/ЕС, компетентните органи представят следната информация:

а)

заключенията и обосновката на оценката си въз основа на прилагането на стандартите за оценка, посочени в членове 3—11;

б)

своите виждания относно степента на потенциалното подценяване на капиталовите изисквания, произтичащи от вътрешните подходи, използвани от институциите.

Член 3

Преглед

1.   При извършване на оценката, посочена в член 78, параграф 3, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС, компетентните органи определят вътрешните подходи, които се нуждаят от специфична оценка по начин, който е пропорционален на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи на бизнес модела, както и значението на портфейлите, обхванати от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 за институцията по отношение на рисковия профил на институцията. Те също така вземат предвид анализа, представен в доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС, както следва:

а)

те разглеждат стойностите, получени при моделирането, които се считат за крайни в доклада на ЕБО, като показателни за наличието на съществени разлики в капиталовите изисквания в съответствие с член 78, параграф 3, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС;

б)

те разглеждат стойностите, получени при моделирането, и стандартното отклонение на стойностите на експозициите по същите или сходни сравнителни портфейли, посочени в доклада на ЕБО като предварителни данни, показателни за наличието на съществени разлики, и ниска или висока степен на разнообразие, в зависимост от случая, при капиталовите изисквания в съответствие с член 78, параграф 3, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС;

в)

те разглеждат потенциалните разлики, изчислени в съответствие с член 4 от настоящия регламент, като предварителни данни, показателни за наличието на съществено и системно подценяване на капиталовите изисквания в съответствие с член 78, параграф 3, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС;

г)

те разглеждат потенциалните разлики между очакваните рискови параметри, отчитани от институциите по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 и наблюдаваните за минали периоди параметри на риска („резултати“), отчетени от институциите в съответствие с посочения регламент за изпълнение, като предварителни данни, показателни за наличието на съществени разлики в капиталовите изисквания в съответствие с член 78, параграф 3, първа алинея от Директива 2013/36/ЕС;

д)

те разглеждат потенциалните различия между капиталовите изисквания за кредитния риск, отчитани от институциите съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, и капиталовите изисквания за кредитния риск, които са резултат от използването на резултати от институциите в съответствие с посочения регламент за изпълнение, или се изчисляват от ЕБО в неговия доклад, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС като предварителни данни, показателни за наличието на съществено и системно подценяване на капиталовите изисквания в съответствие с член 78, параграф 3, първа алинея от посочената директива. При използването на доклада, предоставен от ЕБО, компетентните органи може да вземат под внимание възможни ограничения на данните и да отразят това в своята оценка, както е уместно.

2.   При извършване на оценката, посочена в параграф 1 от настоящия член, компетентните органи прилагат стандартите за оценка, посочени в членове 6—11.

Член 4

Изчисляване на потенциалните разлики за кредитния риск при използване на стандартизиран подход

1.   Компетентните органи изчисляват потенциалните разлики, посочени в член 3, параграф 1, буква в), чрез изваждане на капиталовите изисквания за кредитния риск, докладван от институциите по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 от капиталовите изисквания за кредитния риск, които произтичат от прилагането на стандартизирания подход. В допълнение, те изчисляват референтните статистически данни по отношение на тези разлики, както следва:

а)

за портфейли с ниско равнище на неизпълнение — на равнище портфейл с изключение на експозиции към централното правителство и централни банки, деноминирани и финансирани в националната валута, както е посочено в член 114, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

за портфейли с високо равнище на неизпълнение (ПВРН) — на равнище портфейл.

2.   За изчисляването на референтните статистически данни, посочени в параграф 1 от настоящия член, компетентните органи използват капиталовите изисквания за кредитния риск, коригирани на равнището, прилагано при изчисляването на преходния минимален размер по Базел I съгласно член 500 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 5

Изчисляване на потенциалните разлики за кредитния риск при използване на резултати

За целите на букви г) и д) от член 3, параграф 1 компетентните органи използват както едногодишни, така и петгодишни средни резултати за изчисляване на разликите.

Член 6

Стандарти за оценка

1.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, компетентните органи оценяват спазването от страна на институциите на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, когато институциите са използвали възможността по член 3, параграф 2 от посочения регламент за изпълнение, за да представят по-ограничени отчетни данни съгласно посочения регламент за изпълнение. Компетентните органи правят това, като потвърждават логиката и обосновката зад ограниченията при отчитането, което тези институции са предоставили съгласно посочения регламент за изпълнение.

2.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, компетентните органи проучват причините за същественото и системно подценяване и за голямо или малко разнообразие в капиталовите изисквания, посочени в този параграф, както следва:

а)

за оценка на подхода спрямо кредитния риск — чрез прилагане на стандартите, посочени в членове 7 и 8;

б)

за оценка на подхода спрямо пазарния риск — чрез прилагане на стандартите, посочени в членове 9 — 11;

Член 7

Общи стандарти за оценка на вътрешните подходи спрямо кредитния риск

1.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, относно подходите спрямо кредитния риск, компетентните органи използват най-малко информацията относно вътрешните подходи, прилагани към сравнителни портфейли за целите на надзора, които се съдържат в следните документи, когато е уместно:

а)

доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС;

б)

редовни доклади за валидиране на институцията;

в)

образци на документи, включително наръчници, документи относно разработването и калибрирането на модела и методология за вътрешните подходи;

г)

доклади за проверките на място.

2.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, относно подходите спрямо кредитния риск, компетентните органи вземат предвид следните елементи, когато е уместно:

а)

дали институцията използва собствени оценки за загуба при неизпълнение (ЗН) и конверсионни коефициенти в съответствие с член 143 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

приложния периметър на модела и представителността на сравнителните портфейли;

в)

основните характеристики на моделите, например като се прави разграничение между моделите, конструирани и калибрирани на централизирано групово равнище (глобално) и моделите, конструирани и калибрирани само на равнището на приемащата юрисдикция (местни), модели на търговеца и на институцията, модели, разработени и калибрирани с използване на вътрешни данни и модели, разработени и калибрирани с използване на външни данни;

г)

датата на одобряване и датата на разработване на модела;

д)

сравнението на прогнозираните и наблюдаваните нива на неизпълнение за съответния период;

е)

сравнение на прогнозирания спад на ЗН с наблюдаваната ЗН;

ж)

сравнение на изчислените и наблюдаваните експозиции в неизпълнение;

з)

дължината на динамичните редове и, когато е приложимо, включването на години на сътресения или на естеството и съществеността на корекциите за отразяване на неблагоприятни условия и добавяне на маржове на консервативност при калибрирането на моделите;

и)

последните промени в състава на портфейла на институцията, за който се прилага вътрешния подход;

й)

микро- и макроикономическа ситуация на портфейла на институцията, риск и бизнес стратегия, както и вътрешния процес, като например процедури за събиране на активите в неизпълнение („процедури за преодоляване“);

к)

настоящата позиция в цикъла, избор на рейтинговата философия между подход PIT (point-in time) или подход на пълния жизнен цикъл (Through-the-Cycle-TTC), както и наблюдаваната цикличност в модела;

л)

броят на рейтинговите класове и размери, използвани от институциите, вероятността от неизпълнение (ВН), загуба при неизпълнение (ЗН) и моделите на конверсионни коефициенти;

м)

определенията за проценти на неизпълнение и на оздравяване, използвани от институцията;

н)

включването или не на процедури за управление на динамичните редове, използвани за калибриране на моделите на ЗН, ако е приложимо.

3.   Когато компетентните органи считат, че информацията, посочена в параграф 1, не е достатъчна, за да може да се направят заключения по отношение на елементите, посочени в параграф 2, те незабавно събират от институциите допълнителна информация, която смятат за необходима за завършване на оценката си.

При вземането на решение относно това каква допълнителна информация да бъде събирана, компетентните органи вземат предвид съществеността и значимостта на отклонението на параметрите на институцията и капиталовите изисквания. Компетентните органи събират допълнителната информация по начин, който те считат за най-подходящ, включително чрез въпросници, интервюта и ad hoc посещения на място.

Член 8

Стандарти за вътрешни подходи във връзка с кредитния риск, които са специфични за ЗН

1.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, относно страните по ЗН в образец 101 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070, компетентните органи оценяват дали различията между капиталовите изисквания за кредитен риск на институцията и тези на нейните аналогични институции произтичат от някое от следните обстоятелства:

а)

различно подреждане на ранговете на контрагентите, включени в извадките за ЗН, или различни нива на ВН, определени за всяка категория;

б)

специфични видове механизми, инструменти за обезпечения или местонахождение на контрагентите;

в)

разнородност на параметрите ЗН, ВН, матуритет или конверсионни коефициенти;

г)

обезпечителните практики;

д)

степен на независимост от външни кредитни оценки и честота на актуализацията на вътрешния рейтинг.

2.   Когато дадена институция класифицира контрагент като „контрагент в неизпълнение“, а други институции го класифицират като „работещ“ или обратно, компетентните органи прилагат към този контрагент подхода, посочен в параграф 1.

Член 9

Общи стандарти за оценка на вътрешните подходи за пазарния риск

1.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, компетентните органи използват най-малко информацията относно вътрешните подходи, прилагани към сравнителните портфейли за целите на надзора, която се съдържа в следните документи, когато е уместно:

а)

доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС;

б)

доклади за валидиране на институцията, съставени от квалифицирани независими страни при първоначалната разработка на вътрешния модел и при въвеждане на значителни изменения в него. Тази информация включва тестове с цел проверка дали допусканията, направени в рамките на вътрешния подход, са подходящи и не подценяват или надценяват риска, специално проектирани бек-тестове за рисковете и структурата на портфейлите и използване на хипотетични портфейли, за да се гарантира, че вътрешните подходи са в състояние да отчитат специфични структурни характеристики, които биха могли да възникнат, като например съществен базисен риск и риск от концентрация;

в)

уведомления за броя и обосновка на ежедневно констатираните превишения при бек-тестове, наблюдавани през предходната година, въз основа на бек-тестове на хипотетичните и действителните промени в стойността на портфейла;

г)

образци на документи, включително наръчници, документи относно разработването и калибрирането на модела и методология за вътрешните подходи;

д)

доклади за проверките на място.

2.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, компетентните органи вземат предвид следните елементи, когато е уместно:

а)

избора на методология за стойностите под риск (VaR), прилагана от институцията;

б)

приложния периметър на модела и представителността на сравнителните портфейли;

в)

обосновката и логиката в случаите, когато рисков фактор е включен в ценовия модел на институцията, но не е включен в модела за измерване на риска;

г)

набор от включени рискови фактори, съответстващи на лихвените проценти във всяка валута, в която институцията има балансови или задбалансови позиции, чувствителни към лихвените проценти.

д)

брой на падежните интервали, на които е разделена всяка крива на доходността;

е)

методите, използвани за отчитане на риска от движения с непълна функционална зависимост между различните криви на доходност;

ж)

набор от рискови фактори, съответстващ на златото и на отделните чуждестранни валути, в които са деноминирани позициите на институцията;

з)

брой на рисковите фактори, използвани за отчитане на риска, свързан с акции;

и)

методите, използвани за оценка на риска от по-нисколиквидни позиции и от позиции с ограничена ценова прозрачност в условията на реалистични пазарни сценарии;

й)

резултатите от използването на сравнителните показатели, включени в модела и оценка на тяхното въздействие върху показателите на риска;

к)

дължината на динамичните редове, използвани за стойност под риск (VaR);

л)

прилаганата методика за определяне на кризисен период за SVaR, уместността на избрания кризисен период за сравнителните портфейли;

м)

методите, прилагани в модела за измерване на нелинейни зависимости за опции, по-специално когато институцията използва подходи на приближение по Тейлър, вместо пълна преоценка, и други продукти, както и корелационния риск и базисния риск;

н)

методите, използвани за отчитане на индивидуалния базисен риск и на чувствителността към съществени характерни различия между подобни, но не идентични позиции;

о)

методите, използвани за отчитане на събитиен риск;

п)

за вътрешния допълнителен риск от неизпълнение и миграционен риск (IRC), прилаганите методи за определяне на ликвидните хоризонти по позиции, както и параметрите ВН, ЗН и преходни матрици, използвани при симулирането, посочено в член 374 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

р)

за вътрешния подход за корелационно търгуване, прилаганите методики за отчитане на рисковете, определени в член 377, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и допусканията за корелационните коефициенти между съответните моделирани рискови фактори.

3.   Когато компетентните органи считат, че информацията, посочена в параграф 1, не е достатъчна, за да може да се направят заключения по отношение на елементите, посочени в параграф 2, те незабавно събират от институциите допълнителна информация, която смятат за необходима за завършване на оценката си.

При вземането на решение относно това каква допълнителна информация да бъде събирана, компетентните органи вземат предвид съществеността и значимостта на отклонението на параметрите на институцията и капиталовите изисквания. Компетентните органи събират допълнителната информация по начин, който те считат за най-подходящ, включително чрез въпросници, интервюта и ad hoc посещения на място.

Член 10

Оценка на различията в резултатите от вътрешните подходи за пазарен риск

1.   При извършване на оценката, посочена в член 3, параграф 1, относно подходите за пазарния риск, компетентните органи прилагат стандартите, изложени в параграфи 2—8 от настоящия член.

2.   При оценката на причините за разликите за VaR, компетентните органи вземат под внимание и двата посочени по-долу елемента:

а)

всякакви други изчисления на хомогенизирани VaR, които ЕБО може да предвиди в своя доклад, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС, като използва наличните данни за приходите и разходите;

б)

наблюдаваното разсейване в стойностите на VaR, предоставяни от институции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070.

3.   За институциите, използващи ретроспективно симулиране, компетентните органи правят оценка на наблюдаваната променливост както при алтернативно изчисляване на хомогенизирани VaR и в данните за VaR, отчетени от институциите, посочени в параграф 2, за да се определи въздействието на различните варианти, прилагани от тези институции в рамките на ретроспективното симулиране.

4.   Компетентните органи оценяват различията между институциите по отношение на конкретни рискови фактори, включени във всеки един от неконсолидираните сравнителни портфейли, като използват наблюдаваната променливост и корелация в приходите и разходите, предоставени от институциите, прилагащи ретроспективно симулиране за неконсолидираните портфейли.

5.   Компетентните органи анализират моделите на VaR на институцията за портфейли, които могат да покажат, че динамичните редове от данни за печалбите и загубите се отклоняват значително от тези на аналогичните институции, както е определено в доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС, дори когато последното капиталово изискване за този конкретен портфейл е подобно на това на аналогичните институции в абсолютно изражение.

6.   Освен това за VaR, sVaR, IRC и моделите, използвани за дейности по корелационно търгуване, компетентните органи правят оценка на въздействието на източниците на регулаторни различия въз основа на данните, предоставени в доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС, като групират установените резултати в зависимост от различните варианти за моделиране.

7.   След като бъде направена оценка на причините за променливостта, произтичащи от различните регулаторни варианти, компетентните органи оценяват дали останалата променливост и подценяване на капиталовите изисквания се дължат на един или няколко от следните елементи:

а)

недоразумения по отношение на позициите или рисковите фактори;

б)

непълно изпълнение на модела;

в)

липсващи рискови фактори;

г)

разлики при калибрирането или динамичните редове, използвани при симулацията на моделирането;

д)

допълнителни рискови фактори, включени в модела;

е)

приложими допускания на алтернативния модел;

ж)

различия, произтичащи от прилаганата от институцията методика;

8.   Компетентните органи извършват сравнение между резултатите, получени от портфейли, които се различават само по конкретен рисков фактор, за да се определи дали институциите са включили подобен рисков фактор в своите вътрешни модели в съответствие с други аналогични институции.

Член 11

Оценка на равнището на собствения капитал за вътрешните подходи за пазарен риск

1.   Когато оценяват равнището на собствения капитал на всяка институция, компетентните органи вземат под внимание и двата посочени по-долу елемента:

а)

размера на собствения капитал по неконсолидирания портфейл;

б)

ефекта от ползата от диверсификацията, прилаган от всяка институция при неконсолидираните портфейли, в съпоставка на сумата на собствения капитал на неконсолидираните портфейли, посочени в буква а) от настоящия параграф, с размера на собствения капитал, предвиден за консолидирания портфейл, както е предвидено в доклада на ЕБО, посочен в член 78, параграф 3, втора алинея от Директива 2013/36/ЕС.

2.   Когато оценяват равнището на собствения капитал на всяка институция, компетентните органи вземат под внимание също и следните елементи:

а)

ефекта от добавения капитал, набран съгласно надзорни изисквания;

б)

ефекта от надзорните действия, които не са отразени в събраните от ЕБО данни.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2070 на Комисията от 14 септември 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за образците, дефинициите и информационно технологичните решения, които институциите да използват при докладването до Европейския банков орган и до компетентните органи съгласно член 78, параграф 2 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 2.12.2016 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/181 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2017 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, формулирана в приложението към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 се определят общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за известен период от време в съответствие с член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този период следва да бъде определен да бъде три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана съгласно член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Отделен стъклен рафт, снабден с метални крепежни елементи за фиксиране към стена.

Стъкленият рафт се състои от прозрачна стъклена плоскост с размери приблизително 60 × 13,5 × 0,7 cm, с неправилна форма и обработени ръбове (предният ръб е извит); две носещи части, направени от сплав на мед и цинк (месинг), с покритие от никел и хром. Стъклената плоскост има два отвора за монтиране върху носещите части.

Продуктът се представя несглобен, заедно с винтове и дюбели за окачване, опакован в картонена кутия.

Вж. изображението (*1).

9403 89 00

Класирането се определя от общи правила 1, 3, буква б) и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН), от забележка 2, буква а) към глава 94 и от текстовете на кодове по КН 9403 и 9403 89 00 .

Изделието се използва за оборудване на помещения, например в частни жилища. Следователно става въпрос за мебели по смисъла на позиция 9403 . Съгласно забележка 2, буква а) към глава 94, тази позиция включва отделни рафтове, представени с крепежни елементи за фиксиране към стена. Следователно се изключва класирането в позиция 7020 като „други изделия от стъкло“.

Стъкленият рафт придава основния характер на изделието. Металните крепежни елементи, винтовете и дюбелите служат само за неговото фиксиране към стената. Следователно се изключва класиране в код по КН 9403 20 80 като „други мебели от метал“.

Поради това изделието трябва да бъде класирано в код по КН 9403 89 00 като „други мебели“.

Image

(*1)  Изображението е само за информация.


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/182 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2017 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, определена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на ЕС с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за известен период от време в съответствие с член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана съгласно член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Артикули (така наречените палцеви грипове на контролер на конзола за видеоигри) с приблизителни размери 20 mm диаметър и 6 mm височина, изработени от еластичен силикон (пластмаса) с противоплъзгаща повърхност. Те са оборудвани със самозалепващ се алуминиев профил, оформен в съответствие с конструкцията на опората).

Тези грипове се използват като капачки върху джойстиците на контролер на конзола за видеоигри.

Палцевите грипове, представляващи капачки, са предназначени да предпазват игровия контролер от пот, износване и разрушаване поради интензивна употреба, както и да предотвратяват приплъзване на пръстите извън контролера посредством своята противоплъзгаща повърхност.

Вж. изображението (*1)

3926 90 97

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3926 , 3926 90 и 3926 90 97 .

„Палцевите грипове“ единствено подсилват действието на игровия контролер. В този смисъл те нито адаптират игровия контролер към конкретно действие, нито увеличават обхвата на действията, нито изпълняват конкретна служба във връзка с основната функция на игровия контролер или на конзолата за видеоигри (вж. Дело C-152/10 Unomedical ECLI:EU:C:2011:402, точки 13, 29 и 38).

Поради това се изключва класирането като принадлежност към конзоли и устройства за видеоигри по позиция 9504 .

Следователно изделието трябва да бъде класирано според материала, от който е направено, в код по КН 3926 90 97 като други изделия от пластмаси.

Image

(*1)  Изображението е само за информация.


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/183 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2017 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, определена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура са определени с Регламент (ЕИО) № 2658/87. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, или с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди, че обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, следва да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за известен период от време в съответствие с член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана съгласно член 34, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Артикул (така наречената „настилка татами тип пъзел“), изработен от EVA (съполимер на етилен и винилацетат) и оформен като отделни плочи с размери 100 × 100 cm с нехлъзгава повърхност и дебелина приблизително 3 cm. Плочите имат система за взаимно захващане на принципа на пъзелите, поставят се устойчиво върху друга повърхност и така образуват настилка.

Артикулът е предназначен да поглъща удари, породени при различни спортни дейности (например йога, гимнастика или бойни изкуства) посредством клетъчната структура на настилката, така че да се предпазва човешкото тяло. „Настилката тип пъзел“ е предназначена също да служи като изолация срещу шум, топлина и влага. Тя служи за предпазване от увреждане на повърхността под нея, както и за предпазване на хора, извършващи и други дейности, когато се използва например в детски ясли или от артисти.

Вж. изображението (*1)

3918 90 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 3918 и 3918 90 00 .

Класирането в позиция 9506 като артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт или игри на открито се изключва, тъй като тази несглобена пластмасова подова настилка е предназначена да се използва не само при спортуване, но също и за предпазване на повърхности и предпазване на хора, извършващи други дейности.

Поради това този артикул следва да се класира в съответствие с материала, от който се състои (пластмаса).

Следователно той трябва да бъде класиран като пластмасова подова настилка по код по КН 3918 90 00 .

Image


(*1)  Изображението е само за информация.


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/184 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 г. относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96 (1), и по-специално член 11, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 са изброени институциите, корпорациите и агенциите, физическите и юридическите лица, органите и образуванията от предишното правителство на Ирак, обхванати от предвиденото в същия регламент замразяване на финансови средства и икономически ресурси, които са се намирали извън Ирак към 22 май 2003 г.

(2)

На 26 януари 2017 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да заличи едно вписване от списъка на лицата и образуванията, по отношение на което следва да се прилага замразяването на финансови средства и на икономически ресурси.

(3)

Поради това приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се изменя в съответствие с посоченото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Изпълняващ длъжността началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение III към Регламент (ЕО) № 1210/2003 се заличава следното вписване:

„13.

AMANAT AL-ASIMA. Адрес: P.O. Box 11151, Masarif, near Baghdad Muhafadha, Al-Kishia, Baghdad, Iraq.“


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/185 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2017 година

за определяне на преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9, първа алинея от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 16, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 се предвиждат съществени промени в правилата и процедурите, които са длъжни да спазват стопанските субекти в областта на храните и компетентните органи в държавите членки. Тъй като в някои случаи прилагането на много от тези правила и процедури с незабавно действие би предизвикало практически затруднения, се наложи да бъдат приети преходни мерки.

(2)

В доклада на Комисията до Съвета и до Европейския парламент от 28 юли 2009 г. относно придобития опит по прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) в областта на хигиената на храните („доклада“) с факти се представя натрупаният опит през 2006, 2007 и 2008 г. от всички заинтересовани страни, участващи в прилагането на посочените регламенти, в това число установените от тях затруднения.

(3)

Докладът съдържа отзиви относно опита при прилагането на преходните мерки, определени в Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията (4). В доклада се отбелязват затруднения във връзка с местното доставяне на някои хранителни продукти в малки количества и се посочва, че е необходимо допълнително да се изяснят условията за внос в случаите, в които националните правила за внос се прилагат при липса на правила, установени на равнището на Съюза; подчертава се също така, че възникналите кризи във връзка с вноса на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход (съставни продукти), са потвърдили необходимостта от по-голям контрол върху тези продукти.

(4)

С цел да се осигури плавното преминаване към цялостно прилагане на новите правила и процедури, с Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията (5) се определят преходни разпоредби за преходен период, който приключва на 31 декември 2016 г. При определянето на преходния период са отчетени констатациите от прегледа на нормативната уредба в областта на хигиената, установена с регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004.

(5)

Също така въз основа на информацията от компетентните органи в държавите членки и от съответните сектори на хранителната промишленост в Съюза, предоставена при проведените неотдавна одити от инспектори от генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, е необходимо някои преходни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1079/2013, да останат в сила до въвеждането на постоянните изисквания, посочени в преамбюла на настоящия регламент.

(6)

От обхвата на Регламент (ЕО) № 853/2004 се изключва директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които директно го доставят на крайния потребител като прясно месо. Ограничаването на тази разпоредба само за прясното месо допълнително би обременило дребните производители. Поради тази причина в Регламент (ЕС) № 1079/2013 се предвижда дерогация при прилагането на Регламент (ЕО) № 853/2004 по отношение на директната доставка на такива продукти при определени условия, без да я ограничава до прясното месо. Това изключение следва да остане в сила за още един преходен период, предвиден в настоящия регламент, като се обмисля възможността дерогацията да стане постоянна.

(7)

С регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 се определят някои правила за внос на продукти от животински произход и съставни продукти в Съюза. В Регламент (ЕС) № 1079/2013 се предвиждат преходни мерки, с които се въвеждат дерогации от редица правила за някои съставни продукти, за вноса на които на равнището на Съюза все още няма установени изисквания, свързани с общественото здраве — например за съставни продукти, различни от посочените в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 28/2012 (6).

(8)

Предложението на Комисията за регламент за официалния контрол по агрохранителната верига е в заключителния етап на приемане по обикновената законодателна процедура. След като бъде приет и започне да се прилага, регламентът ще осигури правно основание при контрола върху вноса на съставни продукти да се прилага съобразен с риска подход. Необходимо е да се предвидят дерогации за нов четиригодишен преходен период до момента, когато се очаква да започне прилагането на новия регламент.

(9)

Съгласно регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 се разрешава вносът на храни от животински произход от предприятия, които се занимават с обработване на продукти от животински произход, за които в приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 не са предвидени специфични изисквания, освен ако не бъде съставен хармонизиран списък на държави извън ЕС, от които е разрешен такъв внос, и не бъде установен образец на сертификат за внос. Необходимо е повече време за консултации със заинтересованите страни и с компетентните органи в държавите членки и в държави извън ЕС, като се има предвид евентуалното отражение, което съставянето на подобен списък и установяването на образец на сертификат за внос биха имали върху вноса на тези продукти.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят преходни мерки за прилагането на някои разпоредби от регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преходен период от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Член 2

Дерогация относно директна доставка на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни

Чрез дерогация от член 1, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 853/2004 разпоредбите, установени в посочения регламент, не се прилагат за директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и лагоморфни, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които директно снабдяват крайния потребител.

Член 3

Дерогация относно изискванията във връзка с общественото здраве при внос на продукти от животински произход и внос на храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход

1.   Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004 не се прилага за вноса на продукти от животински произход, за който не са установени хармонизирани изисквания за внос, свързани с общественото здраве.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 стопанските субекти в областта на храните, извършващи внос на храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход, без посочените в член 3, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 28/2012, са освободени от изискванията, предвидени в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

Член 4

Дерогация относно процедурите във връзка с общественото здраве при вноса на продукти от животински произход

Глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004 не се прилага за вноса на продукти от животински произход, за които не са установени хармонизирани изисквания за внос, свързани с общественото здраве.

При вноса на такива продукти се спазват изискванията за внос, свързани с общественото здраве, в държавата членка на внос.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(3)  COM(2009) 403 окончателен.

(4)  Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83).

(5)  Регламент (ЕС) № 1079/2013 на Комисията от 31 октомври 2013 г. за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 292, 1.11.2013 г., стр. 10).

(6)  Регламент (ЕС) № 28/2012 на Комисията от 11 януари 2012 г. за установяване на приложимите изисквания при сертифициране на определени съставни продукти във връзка с вноса и транзитното им преминаване през територията на Съюза и за изменение на Решение 2007/275/ЕО и Регламент (ЕО) № 1162/2009 (ОВ L 12, 14.1.2012 г., стр. 1).


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/186 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2017 година

за определяне на специални условия, вследствие на микробиологично замърсяване, приложими за въвеждането в Съюза на пратки от определени трети държави, и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53 от Регламент (ЕО) № 178/2002 е предвидена възможността да се предприемат целесъобразни спешни мерки от Съюза за внесени от трета държава храни с цел опазване на здравето на човека, здравето на животните и околната среда, когато е очевидно, че е налице сериозен риск, който не може да бъде задоволително овладян чрез предприетите от отделните държави членки мерки.

(2)

В член 11 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда внасяните в Съюза храни за пускане на пазара в рамките на Съюза да отговарят на съответните изисквания на законодателството в областта на храните или на условията, които са признати от Съюза за най-малкото равностойни на тези изисквания, или при наличие на конкретно споразумение между Съюза и страната износителка, на съдържащите се в споразумението изисквания.

(3)

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета (3) съдържа общи правила за стопанските субекти в областта на храните относно хигиената на храните.

(4)

В член 11 от Регламент (ЕО) № 882/2004 се определят изискванията за методите за вземане на проби и анализ, използвани в рамките на официалния контрол.

(5)

В член 14 от Регламент (ЕО) № 178/2002 се предвижда, че на пазара не се пускат храни, които не са безопасни. Съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 компетентните органи трябва да проверяват спазването на законодателството на Съюза от страна на стопанските субекти в областта на храните.

(6)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (4) се установяват правила за засилен официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход, изброени в приложение I към посочения регламент.

(7)

В продължение на много години се наблюдаваше висока честота на неспазване на микробиологичните изисквания за безопасност при сусамовото семе (семена от сусам) и листата от бетел (Piper betle L.) от Индия. Поради това през 2014 г. беше засилена честотата на официалния контрол върху вноса на тези храни във връзка с наличието на Salmonella spp. Въпреки това засилените проверки потвърдиха голямата честота на неспазване на микробиологичната безопасност при посочените храни поради Salmonella spp. Следователно вносът на тези храни представлява сериозен риск за общественото здраве в Съюза и поради това е необходимо да се приемат спешни мерки на равнището на Съюза.

(8)

Необходими са гаранции от компетентните органи на страните износителки, че тези храни са произведени в съответствие с хигиенните разпоредби, предвидени в Регламент (ЕО) № 852/2004, с цел опазване на здравето на човека в Съюза. За да се гарантира хармонизирано прилагане на контрола на вноса в целия Съюз, всички пратки с такива храни следва да бъдат придружени от здравен сертификат, подписан от компетентните органи на страните износителки, както и от резултатите от аналитичните изпитвания, които доказват, че от храните са взети проби и са анализирани за наличие на микробиологични патогени със задоволителен резултат.

(9)

С член 6 от Регламент (ЕО) № 669/2009 стопанските субекти в областта на храните, отговарящи за пратките, се задължават да уведомяват предварително за естеството на такива пратки и за пристигането им на опредения граничен пункт (DPE).

(10)

В член 8 от Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на засиления официален контрол е предвидено изискването контролът да обхваща документни проверки, проверки за идентичност и физически проверки. Документните проверки следва да се извършват на всички пратки, без необосновано забавяне, в срок от два работни дни от пристигането в DPE, а проверките за идентичност и физическите проверки, включително лабораторен анализ — с честотата, предвидена в приложение I към посочения регламент.

(11)

За да се гарантира ефективна организация и хармонизиран контрол върху вноса, на равнището на Съюза, по отношение на наличието на микробиологични патогени в някои храни от определени трети държави, следва да се установят специални условия за внос на такива храни. За по-голяма правна яснота е целесъобразно всички храни от трети държави, които подлежат на специални условия поради микробиологични рискове, да се обединят в един регламент. Поради това разпоредбите относно листа от бетел от Индия, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/166 на Комисията (5), следва да бъдат включени в настоящия регламент, като Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/166 следва да бъде отменен и същевременно заменен с по-общ регламент, в който се определят разпоредбите по отношение на вноса на някои храни от някои трети държави, вследствие на микробиологично замърсяване.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент се прилага за въвеждането на храните, изброени в приложение I.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 178/2002, член 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 и член 3 от Регламент (ЕО) № 669/2009.

Член 3

Въвеждане в Съюза

Стопанският субект в областта на храните гарантира следното:

а)

Пратките с храни, изброени в приложение I („храни“), се въвеждат в Съюза само в съответствие с процедурите, установени в настоящия регламент.

б)

Пратките с храни се въвеждат в Съюза само през определения граничен пункт („DPE“).

Член 4

Резултати от вземането на проби и анализа

1.   Всяка пратка с храни се придружава от резултатите от вземането на проби и анализа, извършени от компетентния орган на третата държава на изпращане, които потвърждават липсата на опасността, посочена в приложение I.

2.   Вземането на проби и анализът, упоменати в параграф 1, се извършват в съответствие с глава III „Вземане на проби и анализ“ от дял II от Регламент (ЕО) № 882/2004. По-специално, вземането на проби се извършва в съответствие с изискванията на съответните стандарти на ISO (Международната организация по стандартизация) и указанията на Кодекс алиментариус, използвани като референтен източник, а анализът за Salmonella се извършва според референтния метод EN/ISO 6579 (най-новата актуализирана версия на метода за откриване) или метод, валидиран спрямо него в съответствие с протокола в EN/ISO 16140 или други подобни международно приети протоколи.

Член 5

Здравен сертификат

1.   Пратките с храни, изброени в приложение I, се придружават от здравен сертификат в съответствие с образеца, посочен в приложение III.

2.   Здравният сертификат се подписва и подпечатва от упълномощен представител на компетентния орган на третата държава на изпращане.

3.   Здравният сертификат и приложенията му се изготвят на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се намира DPE. Държавата членка на DPE може обаче да се съгласи здравните сертификати да бъдат изготвени на друг официален език на Съюза.

4.   Здравният сертификат е валиден за срок от четири месеца от датата на издаване, но не повече от шест месеца от датата на последния микробиологичен лабораторен анализ.

Член 6

Идентификация

Всяка пратка с храни се обозначава с идентификационен код (код на пратката), който съответства на идентификационния код, отбелязан в резултатите от вземането на проби и анализа, посочени в член 4, и в здравния сертификат, посочен в член 5. Всеки отделен чувал или друга форма на опаковка от пратката се обозначава с този код.

Член 7

Предварително уведомяване за пратки

1.   Стопанските субекти в областта на храните или техните представители дават предварително уведомление за приблизителната дата и час на физическото пристигане на пратките с храни и за естеството на пратката на компетентния орган в DPE.

2.   За целите на предварителното уведомление стопанските субекти в областта на храните или техните представители попълват част I от общия документ за влизане (CED) и го предават на компетентния орган на определения граничен пункт най-малко един работен ден преди физическото пристигане на пратката.

3.   При попълването на CED стопанските субекти в областта на храните или техните представители вземат предвид указанията за попълване на CED, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 669/2009.

4.   CED се изготвя на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се намира DPE. Дадена държава членка на DPE може обаче да се съгласи CED да бъдат изготвени на друг официален език на Съюза.

Член 8

Официален контрол

1.   Компетентният орган на DPE извършва документни проверки на всяка пратка с храни с цел да установи дали са спазени изискванията, определени в членове 4 и 5.

2.   Проверките за идентичност и физическите проверки на храните се извършват в съответствие с членове 8, 9 и 19 от Регламент (ЕО) № 669/2009 с честотата, посочена в приложение II към настоящия регламент.

3.   Когато пратка с храни не е придружена от резултатите от вземането на проби и анализа, посочени в член 4, и здравния сертификат, посочен в член 5, или когато тези резултати или здравният сертификат не отговарят на изискванията, установени в настоящия регламент, пратката не се внася в Съюза, а се изпраща обратно към третата държава на произход или се унищожава.

4.   След приключване на проверките за идентичност и физическите проверки компетентните органи:

а)

попълват съответните полета в част II от CED;

б)

прилагат резултатите от взетите проби и анализа, извършени в съответствие с параграф 2 от настоящия член;

в)

издават на CED референтен номер на CED;

г)

подпечатват и подписват оригинала на CED;

д)

правят и запазват копие на подписания и подпечатан CED.

5.   Оригиналите на CED и на здравния сертификат, посочен в член 5, с придружаващите резултати от вземането на проби и анализа, посочени в член 4, придружават пратката по време на транспортирането и до допускането ѝ за свободно обращение. При предоставено разрешение за по-нататъшно транспортиране на пратките преди получаването на резултатите от физическите проверки се издава заверено копие на оригиналния CED. Когато е предоставено разрешение, компетентният орган на DPE уведомява компетентния орган на местоназначението и се създава подходяща организация, за да се гарантира, че пратката остава под непрекъснатия контрол на компетентните органи и не може по никакъв начин да бъде манипулирана до получаването на резултатите от физическите проверки.

Член 9

Разделяне на пратки

1.   Пратките не се разделят, преди да са завършени всички проверки и CED да е попълнен изцяло от компетентните органи на DPE, както е предвидено в член 8.

2.   При последващо разделяне на пратката всяка част от нея се придружава от заверено копие на CED по време на транспортирането ѝ, докато бъде пусната в свободно обращение.

Член 10

Допускане за свободно обращение

Допускането за свободно обращение на пратките с храни, изброени в приложение I, е обвързано с условието стопанските субекти в областта на храните или техните представители да представят пред митническите органи (физически или в електронен вид) CED, надлежно попълнен от компетентния орган на DPE, след като са били извършени всички дейности по официалния контрол и са известни благоприятни резултати от физическите проверки, когато се изискват такива. Митническите органи допускат пратката за свободно обращение само ако има благоприятно решение от компетентния орган, посочено в клетка II.14 и удостоверено със съответния подпис в клетка II.21 от CED.

Член 11

Несъответствие

Ако при официалния контрол се установи несъответствие със съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 852/2004, компетентният орган на DPE попълва част III на CED и предприема действия съгласно разпоредбите на членове 19, 20 и 21 от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Член 12

Доклади

Държавите членки представят на Комисията доклад, съдържащ всички аналитични резултати за пратките с храни в съответствие с член 8 от настоящия регламент.

Докладът обхваща период от шест месеца и се представя два пъти годишно до края на месеца, следващ всяко шестмесечие.

Докладът включва следните данни:

а)

брой на въведените пратки, включително размер — нетно тегло и държава на произход за всяка пратка;

б)

брой на пратките, от които са били взети проби за анализ;

в)

резултати от проверките за идентичност и физическите проверки, посочени в член 8, параграф 2.

Член 13

Разходи

Всички разходи по официалния контрол, предвиден в член 8, включително вземането на проби, анализите, съхранението и всякакви мерки, взети след откриване на несъответствие по член 11, се поемат от стопанските субекти в областта на храните.

Член 14

Преходни мерки

Държавите членки разрешават въвеждането на пратки с храни, които са напуснали третата държава на изпращане преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, без да са придружени от здравен сертификат, посочен в член 5, и резултати от вземането на проби и анализа, посочени в член 4.

Член 15

Отмяна

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/166 се отменя.

Член 16

Изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009

Регламент (ЕО) № 669/2009 се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент.

Член 17

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/166 на Комисията от 8 февруари 2016 г. за определяне на специални условия, приложими за вноса на хранителни продукти, съдържащи или състоящи се от листа от бетел (Piper Betle) с произход от Индия, и за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 (ОВ L 32, 9.2.2016 г., стр. 143).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на храните, упоменати в член 1

Храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

Сусамово семе (Семена от сусам)

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Индия (IN)

Salmonella

Листа от бетел (Piper betle L.)

(Храни)

ex 1404 90 00

10

Индия (IN)

Salmonella


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и в рамките на този код не съществува специално подразделение, кодът по КН се отбелязва с „ex“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Честота на проверките за идентичност и физическите проверки на храните, упоменати в член 1, на определения граничен пункт (ОГП) съгласно член 8, параграф 2

Храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%)

Сусамово семе (Семена от сусам)

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Индия (IN)

Salmonella  (2)

20

Листа от бетел (Piper betle L.)

(Храни)

ex 1404 90 00

10

Индия (IN)

Salmonella  (2)

10


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и в рамките на този код не съществува специално подразделение, кодът по КН се отбелязва с „ex“.

(2)  Референтен метод EN/ISO 6579 (най-новата актуализирана версия на метода за откриване) или метод, валидиран спрямо него съгласно протокола в стандарт EN/ISO 16140 или други подобни международно приети протоколи.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Здравен сертификат за въвеждането на листа от бетел и сусамово семе от Индия в Европейския съюз

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заличава следното вписване:

„Семена от сусам

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Индия (IN)

Salmonella (12)

20“


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/187 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2017 година

за разрешаване на употребата на препарат от Bacillus subtilis (DSM 28343) като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешението Lactosan GmbH & Co. KG)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешение за препарат от Bacillus subtilis (DSM 28343). Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на препарат от Bacillus subtilis (DSM 28343) като фуражна добавка за пилета за угояване, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи в становището си от 24 май 2016 г. (2), че при предложените условия на използване препаратът от Bacillus subtilis (DSM 28343) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, здравето на човека или околната среда, както и че е в състояние да подобри показателите на пилетата за угояване. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на препарата от Bacillus subtilis (DSM 28343) беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посочения в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2017 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016;14(6):4507.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група „стабилизатори на чревната флора“

4b1825

Lactosan GmbH & Co. KG

Bacillus subtilis

(DSM 28343)

Състав на добавката

Препарат от Bacillus subtilis (DSM 28343), съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

Твърдо състояние

Характеристика на активното вещество

Жизнеспособни спори на Bacillus subtilis (DSM 28343)

Метод на анализ  (1)

Идентификация и преброяване на Bacillus subtilis (DSM 28343) във фуражната добавка, премиксите и фуражите

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Преброяване: Mетод на разстилане с триптон-соев агар — EN 15784

Пилета за угояване

1 × 109

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Разрешава се употребата във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: диклазурил, никарбазин, декоквинат, ласалоцид A натрий, монензин натрий, робенидин хидрохлорид, мадурамицин амоний или халофугинон хидробромид.

3.

За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите трябва да установят процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и за защита на кожата.

23 февруари 2027 г.


(1)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/188 НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

299,8

MA

120,2

TR

157,6

ZZ

192,5

0707 00 05

MA

48,2

TR

191,4

ZZ

119,8

0709 91 00

EG

79,4

ZZ

79,4

0709 93 10

MA

142,6

TR

234,0

ZZ

188,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

41,3

MA

47,1

TN

52,7

TR

71,9

ZZ

53,3

0805 21 10 , 0805 21 90 , 0805 29 00

EG

90,8

IL

135,7

JM

112,4

MA

88,4

TR

83,1

ZZ

102,1

0805 22 00

IL

139,7

MA

85,5

ZZ

112,6

0805 50 10

EG

85,5

TR

88,8

ZZ

87,2

0808 10 80

US

205,0

ZZ

205,0

0808 30 90

CL

81,7

CN

96,1

TR

154,0

ZA

99,6

ZZ

107,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/40


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/189 НА СЪВЕТА

от 16 януари 2017 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси, Подкомитета по търговия и устойчиво развитие, Митническия подкомитет и Подкомитета по географските означения, създадени по силата на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, във връзка с приемането на процедурните правилници на посочените подкомитети

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“) (1), се предвижда временното прилагане на части от Споразумението.

(2)

В член 4 от Решение 2014/668/ЕС на Съвета (2) се определят разпоредбите на Споразумението, които да се прилагат временно. В тях се включват разпоредбите относно създаването и работата на Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси („Подкомитет по СФСВ“), Подкомитета по търговия и устойчиво развитие („Подкомитет по ТУР“), Митническия подкомитет и Подкомитета по географските означения („Подкомитет по ГО“).

(3)

В член 74 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по СФСВ трябва да приеме своите работни процедури на първото си заседание.

(4)

В член 300 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по ТУР трябва да приеме свой процедурен правилник.

(5)

В член 83 от Споразумението се предвижда, че Митническият подкомитет трябва да приеме свой процедурен правилник.

(6)

В член 211 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по ГО трябва да приеме свой процедурен правилник,

(7)

Уместно е да се установят позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза в рамките на Подкомитета по СФСВ, Подкомитета по ТУР, Митническия подкомитет и Подкомитета по ГО по отношение на приемането на процедурните правилници на посочените подкомитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Подкомитета по ТУР, създаден съгласно член 74 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Подкомитета по ТУР.

2.   Представителите на Съюза в Подкомитета по ТУР могат да одобрят незначителни технически промени в проекта на решението, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Подкомитета по ТУР, създаден съгласно член 300 от Споразумението се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Подкомитета по ТУР.

2.   Представителите на Съюза в Подкомитета по ТУР могат да одобрят незначителни технически промени в проекта на решението, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 3

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Митническия подкомитет, създаден съгласно член 83 от Споразумението се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Митническия подкомитет.

2.   Представителите на Съюза в Митническия подкомитет могат да одобрят незначителни технически промени в проекта на решението, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 4

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Подкомитета по ГО, създаден съгласно член 211 от Споразумението се основава на приложения към настоящото решение проект на решение на Подкомитета по ГО.

2.   Представителите на Съюза в Подкомитета по ГО могат да одобрят незначителни технически промени в проектите на решения, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2017 година

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

(2)  Решение 2014/668/ЕС на Съвета от 23 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на дял III (с изключение на разпоредбите относно третирането на граждани на трети държави, които са законно наети като работници на територията на другата страна) и дялове IV, V, VI и VII от него, както и на свързаните приложения и протоколи (ОВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № НА ПОДКОМИТЕТА ПО САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ ВЪПРОСИ ЕС — УКРАЙНА

от …

за приемане на неговия процедурен правилник

ПОДКОМИТЕТЪТ ПО САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ ВЪПРОСИ ЕС — УКРАЙНА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1), и по-специално член 74 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), части от него, включително глава 4 (Санитарни и фитосанитарни мерки) от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси), се прилагат временно, считано от 1 януари 2016 г.

(2)

В член 74 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по санитарните и фитосанитарните въпроси („Подкомитет по СФСВ“) трябва да разглежда всички въпроси, свързани с прилагането на дял IV, глава 4 от Споразумението.

(3)

В член 74, параграф 5 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по СФСВ трябва да приеме свой процедурен правилник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се изложеният в приложението към насоящото решение процедурен правилник на Подкомитета по СФСВ.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в

За Подкомитета по санитарните и фитосанитарните въпроси ЕС — УКРАЙНА

Председател


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ПОДКОМИТЕТА ПО САНИТАРНИТЕ И ФИТОСАНИТАРНИТЕ ВЪПРОСИ ЕС — УКРАЙНА

Член 1

Общи разпоредби

1.   Подкомитетът по санитарните и фитосанитарните въпроси („Подкомитет по СФСВ“), създаден съгласно член 74, параграф 1 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) („Споразумението“), оказва съдействие на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, посочен в член 465, параграф 4 от Споразумението, при изпълнението на неговите задължения.

2.   Подкомитетът по СФСВ изпълнява задачите по член 74, параграф 2 от Споразумението с оглед на постигането на целите, определени в член 59 от Споразумението.

3.   Подкомитетът по СФСВ се състои от представители на компетентните органи на страните, отговарящи за санитарните и фитосанитарните въпроси.

4.   В съответствие с член 2 функциите на председател се изпълняват от представител на Европейската комисия или на Украйна, отговарящ за санитарните и фитосанитарните въпроси.

5.   За целите на настоящия процедурен правилник се прилага определението за „страни“, предвидено в член 482 от Споразумението.

Член 2

Председателство

Председателството на Подкомитета по СФСВ се сменя на ротационен принцип между страните на всеки 12 месеца. Първият период от 12 месеца започва от датата на първото заседание на Съвета за асоцииране и приключва на 31 декември същата година.

Член 3

Заседания

1.   Освен ако страните се споразумеят за друго, Подкомитетът по СФСВ провежда заседание в срок от три месеца от влизането в сила на Споразумението, а след това — по искане на някоя от страните или най-малко веднъж годишно.

2.   Всяко заседание на Подкомитета по СФСВ се свиква от председателя на договорени от страните дата и място. Уведомлението за свикване на заседанието се изпраща от председателя не по-късно от 28 календарни дни преди началото на заседанието, освен ако страните се споразумеят за друго.

3.   Винаги когато това е възможно, редовното заседание на Подкомитета по СФСВ се свиква своевременно преди редовното заседание на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

4.   Заседанията на Подкомитета по СФСВ могат да бъдат провеждани с помощта на всякакви договорени технически средства, като например видео- или аудиоконферентна връзка.

5.   Подкомитетът по СФСВ може да разглежда всякакви въпроси извън заседанията посредством кореспонденция между членовете си.

Член 4

Делегации

Преди всяко заседание всяка страна уведомява другата чрез секретариата на Подкомитета по СФСВ, предвиден в член 5, за предвидения състав на участващите в заседанието делегации на двете страни.

Член 5

Секретариат

Длъжностно лице на Европейската комисия и длъжностно лице на Украйна изпълняват съвместно функциите на секретари на Подкомитета по СФСВ и съвместно изпълняват секретарските задачи в дух на взаимно доверие и сътрудничество.

Член 6

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, предназначена за Подкомитета по СФСВ, се адресира до секретаря на една от страните, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.   Секретариатът осигурява препращането на адресираната до Подкомитета по СФСВ кореспонденция до председателя, а когато е целесъобразно — и разпращането ѝ в съответствие с член 7.

3.   Кореспонденцията от председателя се изпраща до страните от секретариата на този подкомитет от името на председателя. Тази кореспонденция се разпраща, когато е целесъобразно, в съответствие с член 7.

Член 7

Документи

1.   Документите се разпращат чрез секретарите на Подкомитета по СФСВ.

2.   Всяка страна предава документите си на своя секретар. Посоченият секретар предава тези документи на секретаря на другата страна.

3.   Секретарят на Съюза разпраща документите до съответните представители на Съюза и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Украйна и до секретарите на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

4.   Секретарят на Украйна разпраща документите до съответните представители на Украйна и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Съюза и до секретарите на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

5.   Секретарите на Подкомитета по СФСВ служат като лица за контакт за обмена на информация, предвиден в член 67 от Споразумението.

Член 8

Поверителност

Освен ако страните решат друго, заседанията на Подкомитета по СФСВ не са публични.

Когато едната страна представи на Подкомитета по СФСВ информация, обозначена като поверителна, другата страна третира тази информация като поверителна.

Член 9

Дневен ред на заседанията

1.   Въз основа на направените от страните предложения секретариатът на Подкомитета по СФСВ изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание, както и проект на оперативни заключения в съответствие с предвиденото в член 10. Предварителният дневен ред включва точките, за чието включване в дневния ред в секретариата е постъпило искане от някоя от страните, подкрепено със съответните документи, не по-късно от 21 календарни дни преди датата на заседанието.

2.   Предварителният дневен ред, заедно със съответните документи, се разпраща в съответствие с член 7 не по-късно от 15 календарни дни преди началото на заседанието.

3.   Дневният ред се приема от Подкомитета по СФСВ в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на страните.

4.   Ако другата страна е дала съгласието си за това, в конкретни случаи председателят може да кани представители на други органи на страните или независими експерти да присъстват на заседанията на Подкомитета по СФСВ, за да предоставят информация по определени теми. Страните гарантират, че тези наблюдатели спазват изискванията за поверителност.

5.   След като се консултира със страните, председателят може да съкрати определените в параграфи 1 и 2 срокове, за да бъдат отчетени специални обстоятелства.

Член 10

Протокол и оперативни заключения

1.   Двамата секретари съвместно изготвят проект на протокола от всяко заседание.

2.   По правило за всяка точка от дневния ред в протокола се посочват:

а)

участниците в заседанието, придружаващите ги длъжностни лица и всички присъствали на заседанието наблюдатели;

б)

документите, представени на Подкомитета по СФСВ;

в)

изявленията, чието вписване е било поискано от Подкомитета по СФСВ; и

г)

оперативните заключения от заседанието, както е посочено в параграф 4.

3.   Проектът на протокола се представя на Подкомитета по СФСВ за одобрение. Той се одобрява в срок от 28 календарни дни след всяко заседание на Подкомитета по СФСВ. Изпраща се копие от одобрения протокол на всеки от адресатите, посочени в член 7.

4.   Секретарят от председателстващата страна изготвя проект на оперативни заключения от всяко заседание, който се разпраща до страните заедно с дневния ред, обикновено не по-късно от 15 календарни дни преди началото на заседанието. Проектът на оперативните заключения се актуализира в хода на заседанието, така че в края на заседанието, освен ако е договорено друго, Подкомитетът по СФСВ приема оперативните заключения, отразяващи договорените между страните последващи действия. След като бъдат одобрени, оперативните заключения се прилагат към протокола, а по време на следващите заседания на Подкомитета по СФСВ се прави преглед на изпълнението им. За тази цел Подкомитетът по СФСВ приема образец, който дава възможност за проследяване на изпълнението на всяка точка, изискваща действие, съобразно с конкретен срок.

Член 11

Решения и препоръки

1.   Подкомитетът по СФСВ приема решения, становища, препоръки, доклади и съвместни действия, както е предвидено в член 74 от Споразумението. Тези решения, становища, препоръки, доклади и съвместни действия се приемат с консенсус от страните след приключване на съответните вътрешни процедури за тяхното приемане. Решенията са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за изпълнението им.

2.   Всички решения, становища, препоръки и доклади се подписват от председателя и се заверяват от двамата секретари. Без да се засяга параграф 3, председателят подписва тези документи по време на заседанието, на което се приемат съответните решения, становища, препоръки или доклади.

3.   Ако страните се споразумеят за това, Подкомитетът по СФСВ може да приема решения, препоръки, становища или доклади чрез писмена процедура след приключване на съответните вътрешни процедури. Писмената процедура се състои от официален обмен на ноти между двамата секретари, действащи в съгласие със страните. За тази цел текстът на предложението се разпраща в съответствие с член 7, като се указва срок най-малко от 21 календарни дни, в който трябва да се съобщи за евентуални резерви или изменения. След консултация със страните председателят може да съкрати определените в настоящия параграф срокове, за да бъдат отчетени специални обстоятелства. След като текстът бъде одобрен, решението, становището, препоръката или докладът се подписва от председателя и се заверява от двамата секретари.

4.   Актовете на Подкомитета по СФСВ се озаглавяват „Решение“, „Становище“, „Препоръка“ или „Доклад“. Всяко решение влиза в сила в деня на приемането му, освен ако в решението е предвидено друго.

5.   Решенията, становищата, препоръките и докладите се разпращат до двете страни.

6.   Секретариатът на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се уведомява за всички решения, становища, препоръки, доклади или други договорени действия на Подкомитета по СФСВ.

7.   Всяка от страните може да реши дали да публикува решенията, становищата и препоръките на Подкомитета по СФСВ в съответното нейно официално издание.

Член 12

Доклади

Подкомитетът по СФСВ представя на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ доклад за своята дейност и дейността на създадените от подкомитета технически работни групи или специални групи. Докладът се представя 25 дни преди редовното годишно заседание на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Член 13

Езиков режим

1.   Работните езици на Подкомитета по СФСВ са английски и украински език.

2.   Освен ако е решено друго, разискванията в рамките на Подкомитета по СФСВ се основават на документация, изготвена на тези езици.

Член 14

Разходи

1.   Всяка страна поема всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Подкомитета по СФСВ — както разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и пощенските и телекомуникационните разходи.

2.   Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документите се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

3.   Разходите по осигуряване на устен превод на заседанията, както и на писмен превод на документи на или от английски и украински език в съответствие с член 13, параграф 1, се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

Разходите за устен и писмен превод на или от други езици се поемат непосредствено от страната, заявила съответния превод.

Член 15

Технически работни групи и специални групи

1.   С решение в съответствие с член 74, параграф 3 от Споразумението Подкомитетът по СФСВ може по целесъобразност да създава или закрива технически работни групи или специални работни групи, включително научни групи.

2.   Членството в специалните работни групи не е непременно ограничено до представители на страните. Страните гарантират, че членовете на всяка група, създадена от Подкомитета по СФСВ, спазват всички необходими изисквания за поверителност.

3.   Освен ако е решено друго, създадените от Подкомитета по СФСВ групи работят под ръководството на този подкомитет и му докладват.

4.   При необходимост заседанията на работните групи могат да се провеждат присъствено или чрез видео- или аудиоконферентна връзка.

5.   На секретариата на Подкомитета по СФСВ се изпраща копие от цялата съответна кореспонденция и на всички документи и съобщения, отнасящи се до дейностите на работните групи.

6.   Работните групи разполагат с правомощието да отправят писмени препоръки до Подкомитета по СФСВ. Препоръките се приемат с консенсус и се изпращат на председателя, който ги разпраща в съответствие с предвиденото в член 7.

7.   Настоящият процедурен правилник се прилага mutatis mutandis за всяка техническа работна група или специална работна група, създадена от Подкомитета по СФСВ, освен ако в настоящия член е предвидено друго. Позоваванията на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се разбират като позовавания на Подкомитета по СФСВ.

Член 16

Изменение

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян с решение на Подкомитета по СФСВ в съответствие с член 74, параграф 5 от Споразумението.


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № НА ПОДКОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — УКРАЙНА

от …

за приемане на неговия процедурен правилник

ПОДКОМИТЕТЪТ ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — УКРАЙНА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1), и по-специално член 300 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), части от него, включително глава 13 (Търговия и устойчиво развитие) от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси), се прилагат временно, считано от 1 януари 2016 г.

(2)

В член 300 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие („Подкомитетът по ТУР“) трябва да следи за прилагането на дял IV, глава 13 от Споразумението.

(3)

В член 300, параграф 1 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по ТУР следва да приеме свой процедурен правилник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се изложеният в приложението към настоящото решение процедурен правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в

За Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — УКРАЙНА

Председател


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ПОДКОМИТЕТА ПО ТЪРГОВИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ЕС — УКРАЙНА

Член 1

Общи разпоредби

1.   Подкомитетът по търговия и устойчиво развитие („Подкомитет по ТУР“), създаден съгласно член 300 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) („Споразумението“), оказва съдействие на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, както е посочено в член 465, параграф 4 от Споразумението, при изпълнението на неговите задължения.

2.   Подкомитетът по ТУР изпълнява функциите, изложени в глава 13 (Търговия и устойчиво развитие) от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси) от Споразумението.

3.   Подкомитетът по ТУР се състои от представители на администрацията на всяка страна, отговарящи за свързаните с търговията и устойчивото развитие въпроси.

4.   Функциите на председател на Подкомитета по ТУР се изпълняват от представител на Европейската комисия или на Украйна, който отговаря за свързаните с търговията и устойчивото развитие въпроси.

5.   За целите на настоящия процедурен правилник се прилага определението за „страни“, предвидено в член 482 от Споразумението.

Член 2

Специални разпоредби

1.   Членове 2—14 от Процедурния правилник на Комитета за асоцииране ЕС — Украйна се прилагат mutatis mutandis, освен ако в настоящия процедурен правилник е предвидено друго.

2.   Позоваванията на Съвета за асоцииране се считат за позовавания на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“. Позоваванията на Комитета за асоцииране или на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се считат за позовавания на Подкомитета по ТУР.

Член 3

Заседания

Подкомитетът по ТУР провежда заседания при необходимост. Страните се стремят да заседават веднъж годишно.

Член 4

Изменение

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян с решение на Подкомитета по ТУР ЕС — Украйна в съответствие с член 300, параграф 1 от Споразумението.


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № НА МИТНИЧЕСКИЯ ПОДКОМИТЕТ ЕС — УКРАЙНА

от …

за приемане на неговия процедурен правилник

МИТНИЧЕСКИЯT ПОДКОМИТЕТ ЕС — УКРАЙНА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1), и по-специално член 83 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), части от него, включително глава 5 (Митници и улесняване на търговията) от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси), се прилагат временно, считано от 1 януари 2016 г.

(2)

В член 83 от Споразумението се предвижда, че Митническият подкомитет извършва контрол върху прилагането и управлението на разпоредбите от дял IV, глава 5 от Споразумението.

(3)

В член 83, буква д) от Споразумението се предвижда, че Митническият подкомитет трябва да приеме свой процедурен правилник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се изложеният в приложението към настоящото решение процедурен правилник на Митническия подкомитет.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в

За Митническия подкомитет ЕС — Украйна

Председател


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА МИТНИЧЕСКИЯ ПОДКОМИТЕТ ЕС — УКРАЙНА

Член 1

Общи разпоредби

1.   Митническият подкомитет, създаден съгласно член 83 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) („Споразумението“), изпълнява задълженията си в съответствие с предвиденото в посочения член.

2.   Митническият подкомитет се състои от представители на Европейската комисия и на Украйна, отговарящи за митниците и свързаните с митниците въпроси.

3.   В съответствие с член 2 функциите на председател се изпълняват от представител на Европейската комисия или на Украйна, който отговаря за митниците и свързаните с митниците въпроси.

4.   За целите на настоящия процедурен правилник се прилага определението за „страни“, предвидено в член 482 от Споразумението.

Член 2

Председателство

Председателството на Митническия подкомитет се сменя на ротационен принцип между страните на всеки 12 месеца. Първият период от 12 месеца започва от датата на първото заседание на Съвета за асоцииране и приключва на 31 декември същата година.

Член 3

Заседания

1.   Освен ако страните се споразумеят за друго, Митническият подкомитет заседава веднъж годишно или по искане на някоя от страните.

2.   Всяко заседание на Митническия подкомитет се свиква от председателя на договорени от страните дата и място. Уведомлението за свикване на заседанието се изпраща от председателя на Митническия подкомитет не по-късно от 28 календарни дни преди началото на заседанието, освен ако страните се споразумеят за друго.

3.   Заседанията на Митническия подкомитет могат да бъдат провеждани с помощта на всякакви договорени технически средства, като например видео- или аудиоконферентна връзка.

4.   Митническият подкомитет може да разглежда всякакви въпроси извън заседанията посредством кореспонденция между членовете си.

Член 4

Делегации

Преди всяко заседание всяка страна уведомява другата чрез секретариата на Митническия подкомитет, предвиден в член 5, параграф 1, за предвидения състав на своята делегация.

Член 5

Секретариат

Длъжностно лице на Европейската комисия и длъжностно лице на Украйна, които отговарят за митниците и свързаните с митниците въпроси, изпълняват съвместно функциите на секретари на Митническия подкомитет и съвместно изпълняват секретарските задачи в дух на взаимно доверие и сътрудничество.

Член 6

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, предназначена за Митническия подкомитет, се адресира до секретаря на една от страните, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.   Секретариатът осигурява препращането на адресираната до Митническия подкомитет кореспонденция до председателя, а когато е целесъобразно — и разпращането ѝ,в съответствие с член 7.

3.   Кореспонденцията от председателя се изпраща до страните от секретариата на този подкомитет от името на председателя. Тази кореспонденция се разпраща, когато е целесъобразно, в съответствие с член 7.

Член 7

Документи

1.   Документите се разпращат чрез секретарите на Митническия подкомитет.

2.   Всяка страна предава документите си на своя секретар. Секретарят предава тези документи на секретаря на другата страна.

3.   Секретарят на Съюза разпраща документите до съответните представители на Съюза и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Украйна. Секретарят на Съюза изпраща копие от окончателните документи до секретарите на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

4.   Секретарят на Украйна разпраща документите до съответните представители на Украйна и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Съюза. Секретарят на Украйна изпраща копие от окончателните документи до секретарите на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Член 8

Поверителност

Освен ако страните решат друго, заседанията на Митническия подкомитет не са публични.

Когато едната страна представи на Митническия подкомитет информация, обозначена като поверителна, другата страна третира тази информация като поверителна.

Член 9

Дневен ред на заседанията

1.   Въз основа на направените от страните предложения секретариатът на Митническия подкомитет изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Предварителният дневен ред включва точките, за чието включване в дневния ред в секретариата е постъпило искане от някоя от страните, подкрепено със съответните документи, не по-късно от 21 календарни дни преди датата на заседанието.

2.   Предварителният дневен ред, заедно със съответните документи, се разпраща в съответствие с член 7 не по-късно от 15 календарни дни преди началото на заседанието.

3.   Дневният ред се приема от Митническия подкомитет в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на страните.

4.   Ако другата страна е дала съгласието си за това, в конкретни случаи председателят може да кани представители на други органи на страните или независими експерти да присъстват на заседанията на Митническия подкомитет като наблюдатели, за да предоставят информация по определени теми. Страните гарантират, че тези наблюдатели спазват изискванията за поверителност.

5.   След като се консултира със страните, председателят може да съкрати определените в параграфи 1 и 2 срокове, за да бъдат отчетени специални обстоятелства.

Член 10

Протокол и оперативни заключения

1.   Секретарят от председателстващата страна изготвя проект на протокола, включително на оперативните заключения, от всяко заседание.

2.   Проектът на протокола, включително на оперативните заключения, се представя на Митническия подкомитет за одобрение. Той се одобрява в срок от 28 календарни дни след всяко заседание на Митническия подкомитет. Изпраща се копие от одобрения протокол на всеки от адресатите, посочени в член 7.

Член 11

Решения и препоръки

1.   Митническият подкомитет приема практически механизми, мерки, решения и препоръки, както е предвидено в член 83 от Споразумението. Те се приемат с консенсус от страните след приключване на съответните вътрешни процедури за тяхното приемане. Решенията са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за изпълнението им.

2.   Всяко решение или препоръка се подписва от представител на всяка страна. Без да се засяга параграф 3, представителите подписват тези документи по време на заседанието, на което се приема съответното решение или препоръка.

3.   Ако страните се споразумеят за това, Митническият подкомитет може да взема решения или да отправя препоръки чрез писмена процедура след приключване на съответните вътрешни процедури. Писмената процедура се състои от официален обмен на ноти между двамата секретари, действащи в съгласие със страните. За тази цел текстът на предложението се разпраща в съответствие с член 7, като се указва срок най-малко от 21 календарни дни, в който трябва да се съобщи за евентуални резерви или изменения. След консултация със страните председателят може да съкрати определените в настоящия параграф срокове, за да бъдат отчетени специални обстоятелства. След като текстът бъде одобрен, решението или препоръката се подписва от представител на всяка страна.

4.   Актовете на Митническия подкомитет се озаглавяват „Решение“ или „Препоръка“. Всяко решение влиза в сила в деня на приемането му, освен ако в решението е предвидено друго.

5.   Решенията и препоръките на Митническия подкомитет се заверяват от двамата секретари.

6.   Решенията и препоръките се разпращат до двете страни.

7.   Секретариатът на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се уведомява за всички решения, становища, препоръки, доклади или други договорени действия на Митническия подкомитет.

8.   Всяка от страните може да реши дали да публикува решенията и препоръките на Митническия подкомитет в съответното нейно официално издание.

Член 12

Доклади

Митническият подкомитет докладва на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ на всяко редовно годишно заседание на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Член 13

Езиков режим

1.   Работните езици на Митническия подкомитет са английски и украински език.

2.   Освен ако е решено друго, разискванията в рамките на Митническия подкомитет се основават на документация, изготвена на тези езици.

Член 14

Разходи

1.   Всяка страна поема всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Митническия подкомитет — както разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и пощенските и телекомуникационните разходи.

2.   Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документите се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

3.   Разходите по осигуряване на устен превод на заседанията, както и на писмен превод на документи на или от английски и украински език в съответствие с член 13, параграф 1, се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

Разходите за устен и писмен превод на или от други езици се поемат непосредствено от страната, заявила съответния превод.

Член 15

Изменение

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян с решение на Митническия подкомитет в съответствие с член 83, буква д) от Споразумението.


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № НА ПОДКОМИТЕТА ПО ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ ЕС — УКРАЙНА

от …

за приемане на неговия процедурен правилник

ПОДКОМИТЕТЪТ ПО ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ ЕС — УКРАЙНА,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1), и по-специално член 211 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 486 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна („Споразумението“), части от него, включително подраздел 3 (Географски означения) от раздел 2 от глава 9 (Интелектуална собственост) от дял IV (Търговия и свързани с търговията въпроси), се прилагат временно, считано от 1 януари 2016 г.

(2)

В член 211 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по географските означения („Подкомитет по ГО“) трябва да следи развитието на Споразумението в областта на географските означения и служи като форум за сътрудничество и диалог в областта на географските означения.

(3)

В член 211, параграф 2 от Споразумението се предвижда, че Подкомитетът по ГО следва да приеме свой процедурен правилник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приема се изложеният в приложението към настоящото решение процедурен правилник на Подкомитета по ГО.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в

За Подкомитета по географските означения ЕС — Украйна

Председател


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА ПОДКОМИТЕТА ПО ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ ЕС — УКРАЙНА

Член 1

Общи разпоредби

1.   Подкомитетът по географските означения („Подкомитет по ГО“), създаден съгласно член 211 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна (1) („Споразумението“), оказва съдействие на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, както е посочено в член 465, параграф 4 от Споразумението, при изпълнението на неговите функции.

2.   Подкомитетът по ГО изпълнява функциите си, определени в член 211 от Споразумението.

3.   Подкомитетът по ГО се състои от длъжностни лица на Европейската комисия и на Украйна, които са компетентни в областта на географските означения.

4.   Всяка от страните назначава ръководител на делегация, който служи за лице за контакт по всички въпроси, отнасящи се до подкомитета.

5.   Ръководителите на делегации изпълняват функциите на председател в съответствие с член 2.

6.   Всеки ръководител на делегация може да делегира всички или някои от функциите си на номиниран заместник, в който случай всяко по-нататъшно позоваване на ръководителя на делегацията се отнася и за номинирания заместник.

7.   За целите на настоящия процедурен правилник се прилага определението за „страни“, предвидено в член 482 от Споразумението.

Член 2

Председателство

Председателството на Подкомитета по ГО се сменя на ротационен принцип между страните на всеки 12 месеца. Първият период от 12 месеца започва от датата на първото заседание на Съвета за асоцииране и приключва на 31 декември същата година.

Член 3

Заседания

1.   Освен ако страните се споразумеят за друго, Подкомитетът по ГО заседава последователно в Съюза и в Украйна, по искане на която и да е от страните, не по-късно от 90 дни след подаване на искането.

2.   Всяко заседание на Подкомитета по ГО се свиква от председателя на договорени от страните дата и място. Уведомлението за свикване на заседанието се изпраща от председателя не по-късно от 28 календарни дни преди началото на заседанието, освен ако страните се споразумеят за друго.

3.   Винаги когато това е възможно, редовното заседание на Подкомитета по ГО се свиква своевременно преди редовното заседание на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

4.   По изключение заседанията на Подкомитета по ГО могат да бъдат провеждани с помощта на всякакви договорени между страните технически средства, включително видеоконферентна връзка.

Член 4

Делегации

Преди всяко заседание всяка страна уведомява другата чрез секретариата на Подкомитета по ГО, предвиден в член 5, за предвидения състав на своята делегация.

Член 5

Секретариат

Представител на Европейската комисия и представител на Украйна, назначени от съответните ръководители на делегации, изпълняват съвместно функциите на секретари на Подкомитета по ГО и съвместно изпълняват секретарските задачи в дух на взаимно доверие и сътрудничество.

Член 6

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, предназначена за Подкомитета по ГО, се адресира до секретаря на една от страните, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.   Секретариатът осигурява препращането на адресираната до Подкомитета по ГО кореспонденция до председателя, а когато е целесъобразно — и разпращането ѝ,, в съответствие с член 7.

3.   Кореспонденцията от председателя се изпраща до страните от секретариата на този подкомитет от името на председателя. Тази кореспонденция се разпраща, когато е целесъобразно, в съответствие с член 7.

Член 7

Документи

1.   Документите се разпращат чрез секретарите на Подкомитета по ГО.

2.   Всяка страна предава документите си на своя секретар. Секретарят предава тези документи на секретаря на другата страна.

3.   Секретарят на Съюза разпраща документите до съответните представители на Съюза и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Украйна и до секретарите на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

4.   Секретарят на Украйна разпраща документите до съответните представители на Украйна и систематично изпраща копие от тази кореспонденция до секретаря на Съюза и до секретарите на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

Член 8

Поверителност

Освен ако страните решат друго, заседанията на Подкомитета по ГО не са публични.

Когато едната страна представи на Подкомитета по ГО информация, обозначена като поверителна, другата страна третира тази информация като поверителна.

Член 9

Дневен ред на заседанията

1.   Въз основа на направените от страните предложения секретариатът на Подкомитета по ГО изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание, както и проект на оперативни заключения в съответствие с предвиденото в член 10. Предварителният дневен ред включва точките, за чието включване в дневния ред в секретариата на Подкомитета по ГО е постъпило искане от някоя от страните, подкрепено със съответните документи, не по-късно от 21 календарни дни преди датата на заседанието.

2.   Предварителният дневен ред, заедно със съответните документи, се разпраща в съответствие с член 7 не по-късно от 15 календарни дни преди началото на заседанието.

3.   Дневният ред се приема от председателя и от другия ръководител на делегация в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на страните.

4.   Ако другата страна е дала съгласието си за това, в конкретни случаи председателят може да кани представители на други органи на страните или независими експерти да присъстват на заседанията на Подкомитета по ГО като наблюдатели, за да предоставят информация по определени теми. Страните гарантират, че тези наблюдатели спазват изискванията за поверителност.

5.   След като се консултира със страните, председателят може да съкрати определените в параграфи 1 и 2 срокове, за да бъдат отчетени специални обстоятелства.

Член 10

Протокол и оперативни заключения

1.   Двамата секретари съвместно изготвят проект на протокола от всяко заседание.

2.   По правило за всяка точка от дневния ред в протокола се посочват:

а)

участниците в заседанието, придружаващите ги длъжностни лица и всички присъствали на заседанието наблюдатели;

б)

документите, представени на Подкомитета по ГО;

в)

изявленията, чието вписване е било поискано от Подкомитета по ГО; и

г)

при необходимост — оперативните заключения от заседанието, както е посочено в параграф 4.

3.   Проектът на протокола се представя на Подкомитета по ГО за одобрение. Той се одобрява в срок от 28 календарни дни след всяко заседание на Подкомитета по ГО. Изпраща се копие от одобрения протокол на всеки от адресатите, посочени в член 7.

4.   Секретарят на Подкомитета по ГО от председателстващата страна изготвя проект на оперативни заключения от всяко заседание, който се разпраща до страните заедно с дневния ред, обикновено не по-късно от 15 календарни дни преди началото на заседанието. Проектът наоперативни заключения се актуализира в хода на заседанието, така че в края на заседанието, освен ако е договорено друго, Подкомитетът по ГО приема оперативните заключения, отразяващи договорените между страните последващи действия. След като бъдат одобрени, оперативните заключения се прилагат към протокола, а по време на следващите заседания на Подкомитета по ГО се прави преглед на изпълнението им. За тази цел Подкомитетът по ГО приема образец, който дава възможност за проследяване на изпълнението на всяка точка, изискваща действие, съобразно с конкретен срок.

Член 11

Решения

1.   Подкомитетът по ГО разполага с правомощието да приема решения в случаите, предвидени в член 211, параграф 3 от Споразумението. Тези решения се приемат с консенсус от страните след приключване на съответните вътрешни процедури за тяхното приемане. Те са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за изпълнението им.

2.   Всяко решение се подписва от представител на всяка страна. Без да се засяга параграф 3, представителите подписват тези документи по време на заседанието, на което се приема съответното решение.

3.   Ако страните се споразумеят за това, Подкомитетът по ГО може да приема решения чрез писмена процедура след приключване на съответните вътрешни процедури. Писмената процедура се състои от официален обмен на ноти между двамата секретари, действащи в съгласие със страните. За тази цел текстът на предложението се разпраща в съответствие с член 7, като се указва срок най-малко от 21 календарни дни, в който трябва да се съобщи за евентуални резерви или изменения. След консултация със страните председателят може да намали определените в настоящия параграф срокове, за да бъдат отчетени специални обстоятелства. След като текстът бъде одобрен, решението се подписва от представител на всяка страна.

4.   Актовете на Подкомитета по ГО се озаглавяват „Решение“. Всяко решение влиза в сила в деня на приемането му, освен ако в решението е предвидено друго.

5.   Решенията на Подкомитета по ГО се заверяват от двамата секретари.

6.   Решенията се разпращат до двете страни.

7.   Секретариатът на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ се уведомява за всички решения, доклади или други договорени действия на Подкомитета по ГО.

8.   Всяка от страните може да реши дали да публикува решенията на Подкомитета по ГО в съответното ѝ официално издание.

Член 12

Доклади

1.   Подкомитетът по ГО представя на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ доклад за своята дейност на всяко редовно заседание на последния.

2.   Докладите се приемат с консенсус от страните и се озаглавяват „Доклад“. Докладите се разпращат до двете страни.

3.   Процедурата за приемане на решения, установена в член 11, параграфи 2 и 3, се прилага mutatis mutandis за докладите.

Член 13

Езиков режим

1.   Работните езици на Подкомитета по ГО са английски и украински език.

2.   Освен ако е решено друго, разискванията в рамките на Подкомитета по ГО се основават на документация, изготвена на тези езици.

Член 14

Разходи

1.   Всяка страна поема всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Подкомитета по ГО — както разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и пощенските и телекомуникационните разходи.

2.   Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документите се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

3.   Разходите по осигуряване на устен превод на заседанията, както и на писмен превод на документи на или от английски и украински език в съответствие с член 13, параграф 1, се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

Разходите за устен и писмен превод на или от други езици се поемат непосредствено от страната, заявила съответния превод.

Член 15

Изменение

Настоящият процедурен правилник може да бъде изменян с решение на Подкомитета по ГО в съответствие с член 211, параграф 2 от Споразумението.


(1)  ОВ L 161, 29.5.2014 г., стр. 3.


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/61


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/190 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2017 година

за упълномощаване на Франция съгласно член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета да одобрява дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност относно инсталирането на компоненти

(нотифицирано под номер С(2017) 458)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 14, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Франция уведоми за намерението си да даде одобрение за дерогация от общите правила за авиационна безопасност, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията, чрез които се прилага Регламент (ЕО) № 216/2008 (2). В съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008 Комисията оцени необходимостта от защита и нейното равнище, възникваща от предложената дерогация, въз основа на препоръката на Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-нататък „EASA“) от 24 септември 2015 година (3).

(2)

Предложената дерогация, за която Франция уведоми на 24 юли 2015 г., се отнася за точка M.A.501 от приложение I (част М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014, съгласно която никакъв компонент не може да бъде монтиран на въздухоплавателно средство, ако не е надлежно допуснат за експлоатация с формуляр 1 на EASA или еквивалентен документ.

(3)

Предложената дерогация се отнася за монтирането на двигатели R755B2M във въздухоплавателни средства YMF5C, регистрирани във Франция. Тези въздухоплавателни средства се произвеждат от WACO Classic Aircraft Corporation със седалище в Съединените щати, която притежава одобрен от EASA типов сертификат EASA.IM.A.055 и производствен сертификат на FAA № 328СЕ за одобрение на производството на въздухоплавателни средства от съответния тип. Двигателите R755B2M се произвеждат от AIR REPAIR също със седалище в Съединените щати, която притежава одобрен от EASA типов сертификат EASA.E.092. AIR REPAIR снабдява WACO Classic Aircraft Corporation със своите двигатели за монтиране. AIR REPAIR обаче не притежава нито одобрение за производство, нито одобрение FAA 145 за ремонтна база, поради което не може да доставя двигатели с формуляр за допускане в експлоатация на други клиенти. Информацията, получена от EASA, показва, че AIR REPAIR не желае да получи одобрение за производство или одобрение по част 145 от EASA.

(4)

Тъй като новите двигатели, произведени от AIR REPAIR, не могат да бъдат доставени на потребителите с формуляр 1 на EASA или еквивалентен документ, френските органи са обяснили, че посочената дерогация от изискването по точка M.A.501 е необходима, за да се гарантира, че на въздухоплавателно средство YMF5C, чийто собственик възнамерява да закупи нов двигател P/N (модел) R755B2M, сериен номер 17819, може да се монтира във Франция въпросният двигател.

(5)

Френските органи са обяснили, че равностойно равнище на защита може да се постигне чрез други средства. Тези средства се състоят от изискването производителят на въздухоплавателното средство да декларира, че подлежащите на монтиране двигатели са подобни на тези, които той би монтирал на своята производствена линия, и от изискването тези двигатели да бъдат монтирани от квалифициран персонал в съответствие с приложимото ръководство за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, което съдържа необходимата информация за изваждане и монтиране на тези двигатели.

(6)

Въз основа на препоръка от EASA, издадена на 24 септември 2015 г., Комисията счита, че чрез тези други средства може да се постигне равнище на защита, което е равностойно на равнището, постигано с прилагането на точка M.A.501 от приложение I (част М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014. Поради това Франция следва да бъде упълномощена да одобри предложената дерогация.

(7)

В съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008 решението на Комисията, че дадена държава членка може да предоставя предложена дерогация, трябва да бъде съобщено на всички държави членки, които също така ще имат право да приложат въпросната мярка. Затова адресати на настоящото решение следва да са всички държави членки. Описанието на дерогацията, както и на условията във връзка с нея, трябва да дава възможност на други държави членки да прилагат тази мярка, когато се намират в същото положение, без необходимост от допълнително решение от страна на Комисията. Когато държавите членки прилагат тази мярка, в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008 те следва да обменят информация относно прилагането ѝ, тъй като то може да има въздействие извън държавите членки, които предоставят дерогацията.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската агенция за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Франция може да предоставя одобрения за дерогация от точка M.A.501 от приложение I (част М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014 на собствениците на въздухоплавателни средства YMF5C, произведени от WACO Classic Aircraft Corporation, които възнамеряват да закупят двигатели R755B2M за монтиране на техните въздухоплавателни средства, при условие че производителят на въздухоплавателните средства е декларирал, че тези двигатели са подобни на двигателите, които той би монтирал на своята производствена линия, и при условие че тези двигатели бъдат монтирани от квалифициран персонал в съответствие с приложимото ръководство за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, което съдържа необходимата информация за изваждане и монтиране на тези двигатели.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2017 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (ОВ L 362, 17.12.2014 г., стр. 1).

(3)  EASA CASE 2015/87 — Препоръка № FR/18/2015 — писмо на EASA 2015(D)54366.


3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/63


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/191 НА КОМИСИЯТА

от 1 февруари 2017 година

за изменение на Решение 2010/166/ЕС с оглед въвеждане на нови технологии и радиочестотни обхвати за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз

(нотифицирано под номер С(2017) 450)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2010/166/ЕС на Комисията (2) се определят необходимите технически и оперативни условия за използване на GSM на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз.

(2)

Разработването на усъвършенствани съобщителни средства, подпомагано от техническия напредък, може да увеличи капацитета за свързване на всички граждани навсякъде и по всяко време в съответствие с програмата за политиката в областта на радиочестотния спектър, установена с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), и да допринесе за изграждането на цифровия единен пазар. Освен това радиочестотният спектър следва да се използва в съответствие с принципите за неутралност по отношение на технологиите и услугите, посочени в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(3)

Съгласно Решение 2010/166/ЕС държавите членки наблюдават използването на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz от системи, предоставящи MCV услуги в техните териториални морета, по-специално с оглед на запазването на целесъобразността на всички условия, посочени в същото решение, и по отношение на случаи на внасяне на радиосмущения. Освен това от държавите членки се изисква да представят на Комисията доклад относно своите констатации, а Комисията следва, ако е необходимо, да преразгледа Решение 2010/166/ЕС.

(4)

В докладите, представени от държавите членки на Комисията, категорично се потвърждава необходимостта да се даде възможност за използването за MCV услуги на нови комуникационни технологии.

(5)

С цел да се улесни по-нататъшното внедряване на MCV приложения в Съюза, на 16 ноември 2015 г. Комисията възложи мандат на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), в съответствие с член 4, параграф 2 от Решение № 676/2002/ЕО, да проучи възможността за паралелна работа на устройства, намиращи се на борда на плавателни съдове и използващи технологията LTE, с наземни електронни съобщителни мрежи, функциониращи в честотните ленти 1 710—1 785/1 805—1 880 MHz и 2 500—2 570/2 620—2 690 MHz, както и за паралелна работа на устройства, намиращи се на борда на плавателни съдове и използващи технологията UMTS, с наземни електронни съобщителни мрежи, функциониращи в честотните ленти 1 920—1 980/2 110—2 170 MHz.

(6)

В изпълнение на посочения мандат CEPT прие на 17 юни 2016 г. своя Доклад № 62, в който прави заключението, че е възможно да се предоставят MCV услуги, при условие че са изпълнени съответните технически условия, като се използва технологията LTE в лентите 1 710—1 785/1 805—1 880 MHz и 2 500—2 570/2 620—2 690 MHz и технологията UMTS в лентите 1 920—1 980/2 110—2 170 MHz. Поради това Решение 2010/166/ЕС следва да бъде изменено въз основа на резултатите от Доклад № 62 на CEPT, за да включва тези технологии и радиочестоти и да дава възможност за използването на системи, основани на тези технологии, на борда на плавателни съдове.

(7)

Без да се засягат изискванията, определени в приложението, и с оглед да бъдат защитени други разрешени употреби на радиочестотния спектър, държавите членки могат да въвеждат допълнителни географски ограничения за работата на MCV системите в техните териториални води.

(8)

Предвид значението на технологиите UMTS и LTE за безжични комуникации в Съюза, възможността за използване на MCV системи въз основа на LTE и UMTS, описана в настоящото решение, следва да се предостави колкото е възможно по-рано и не по-късно от шест месеца след датата на нотифициране на настоящото решение.

(9)

Наблюдението на техническите спецификации на MCV следва да продължи, за да се гарантира, че те съответстват на технологичния напредък.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/166/ЕС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Целта на настоящото решение е да се хармонизират техническите условия относно достъпността и ефикасното използване на радиочестотните обхвати 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz и 2 600 MHz за системи, предоставящи мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове в териториални морета на Съюза.“

2.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

„мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги)“ са електронни съобщителни услуги, както е определено в член 2, буква в) от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*1), предоставяни от предприятие, с цел да се даде възможност на лица, намиращи се на борда на плавателен съд, да използват обществени съобщителни мрежи на базата на система съгласно член 3, без да установяват пряка връзка с наземни мобилни мрежи;

(*1)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).“;"

б)

точка 7 се заменя със следното:

„7.

„базова приемопредавателна станция на борда на плавателен съд (БС на плавателен съд)“ означава пикоклетка за мобилна връзка, разположена на плавателен съд и поддържаща услуги чрез GSM, LTE или UMTS в съответствие с приложението към настоящото решение;“;

в)

добавят се следните точки:

„8.

„радиочестотните обхвати 1 900/2 100 MHz“ обединяват честотната лента 1 920—1 980 MHz за предаване в обратна посока (терминалът, т.е. крайното устройство предава, а базовата станция приема) и честотната лента 2 110—2 170 MHz за предаване в права посока (базовата станция предава, а крайното устройство приема);

9.

„радиочестотният обхват 2 600 MHz“ обединява честотната лента 2 500—2 570 MHz за предаване в обратна посока (крайното устройство предава, а базовата станция приема) и честотната лента 2 620—2 690 MHz за предаване в права посока (базовата станция предава, а крайното устройство приема);

10.

„система LTE“ означава електронна съобщителна мрежа съгласно определението в приложението към Решение за изпълнение 2011/251/ЕС на Комисията (*2);

11.

„система UMTS“ означава електронна съобщителна мрежа съгласно определението в приложението към Решение за изпълнение 2011/251/ЕС.

(*2)  Решение за изпълнение 2011/251/ЕС на Комисията от 18 април 2011 г. за изменение на Решение 2009/766/ЕО относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността (ОВ L 106, 27.4.2011 г., стр. 9).“"

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   Държавите членки предоставят най-малко 2 MHz от радиочестотния спектър за предаване в обратна посока и съответно 2 MHz за предаване в права посока в радиочестотния обхват 900 MHz и/или 1 800 MHz за системи, предоставящи MCV услуги без внасяне на радиосмущения и без защита в техните териториални морета.

2.   Възможно най-скоро и не по-късно от шест месеца след датата на уведомяване за настоящото решение държавите членки предоставят 5 MHz от радиочестотния спектър за предаване в обратна посока и съответно 5 MHz за предаване в права посока в радиочестотните обхвати 1 900/2 100 MHz за системи UMTS и в радиочестотните обхвати 1 800 и 2 600 MHz за системи LTE, предоставящи MCV услуги без внасяне на радиосмущения и без защита в техните териториални морета.

3.   Държавите членки гарантират, че системите, обхванати от параграфи 1 и 2, отговарят на условията, посочени в приложението.“

4.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Държавите членки наблюдават използването на радиочестотните обхвати от системи, предоставящи MCV услуги в техните териториални морета и посочени в член 3, параграфи 1 и 2, по-специално с оглед на запазването на целесъобразността на всички условия, определени в член 3, и по отношение на случаи на внасяне на радиосмущения.“

5.

Приложението се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 февруари 2017 година.

За Комисията

Andrus ANSIP

Заместник-председател


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  Решение 2010/166/ЕС на Комисията от 19 март 2010 г. за хармонизирани условия за използване на радиочестотния спектър за мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове (MCV услуги) в Европейския съюз (ОВ L 72, 20.3.2010 г., стр. 38).

(3)  Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

(4)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия, на които трябва да отговаря система, предоставяща MCV услуги в териториални морета на държавите — членки на Европейския съюз, за да не внася радиосмущения в работата на наземните мобилни мрежи

1)   Условия, на които трябва да отговарят системите GSM, използващи радиочестотните обхвати 900 и 1 800 MHz за предоставяне на MCV услуги в териториалните морета на държавите членки, за да не внасят радиосмущения в работата на наземните мобилни мрежи

Прилагат се следните условия:

а)

системата, предоставяща MCV услуги, не се използва на разстояние по-малко от 2 морски мили (1) от изходната линия, определена от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

б)

на разстояние от 2 до 12 морски мили от изходната линия БС на плавателния съд използва само вътрешни антени;

в)

ограничения за мобилните крайни устройства при използването им на борда на плавателни съдове и за БС на плавателни съдове:

Параметър

Описание

Предавателна мощност/плътност на мощността

Максимална изходна мощност на излъчване за мобилни крайни устройства, използвани на борда на плавателния съд под контрола на БС на плавателния съд в радиочестотния обхват 900 MHz:

5 dBm

Максимална изходна мощност на излъчване за мобилни крайни устройства, използвани на борда на плавателния съд под контрола на БС на плавателния съд в радиочестотния обхват 1 800 MHz:

0 dBm

Максимална плътност на мощността на базовата станция на плавателен съд, измерена във външни зони на плавателния съд при коефициент на усилване на антената при измерването 0 dBi:

– 80 dBm/200 kHz

Достъп до канал и правила за заемането му

Използват се методи за намаляване на радиосмущенията, които осигуряват резултати, най-малко равностойни на следните показатели на базата на стандартите за GSM:

на разстояние между 2 и 3 морски мили от изходната линия, чувствителността на приемника и прагът на разпадане на връзката (ACCMIN (2) и минималното RXLEV (3) ниво) на мобилните крайни устройства, използвани на борда на плавателния съд, са равни на или надхвърлят – 70 dBm/200 kHz, а на разстояние между 3 и 12 морски мили от изходната линия са равни на или надхвърлят – 75 dBm/200 kHz;

при предаване в обратна посока в MCV системата се задейства режим на предаване с прекъсване на излъчването (4);

зададена е минималната стойност на параметъра за компенсиране на закъснението (5) на БС на плавателния съд.

2)   Условия, на които трябва да отговарят системите UMTS, използващи радиочестотните обхвати 1 900/2 100 MHz за предоставяне на MCV услуги в териториалните морета на държавите членки, за да не внасят радиосмущения в работата на наземните мобилни мрежи

Прилагат се следните условия:

а)

системата, предоставяща MCV услуги, не се използва на разстояние по-малко от 2 морски мили от изходната линия, определена от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

б)

на разстояние от 2 до 12 морски мили от изходната линия БС на плавателния съд използва само вътрешни антени;

в)

може да се използват само до 5 MHz (дуплекс) от широчината на честотната лента;

г)

ограничения за мобилните крайни устройства при използването им на борда на плавателни съдове и за БС на плавателни съдове:

Параметър

Описание

Предавателна мощност/плътност на мощността

Максимална изходна мощност на излъчване за мобилни крайни устройства, предаващи в радиочестотния обхват 1 900 MHz, използвани на борда на плавателния съд под контрола на БС на плавателния съд, предаваща в радиочестотния обхват 2 100 MHz:

0 dBm/5 MHz

Излъчване на палубата

Излъчването от БС на плавателния съд на палубата му трябва да е равно на или по-малко от – 102 dBm/5 MHz (общ пилотен канал)

Достъп до канал и правила за заемането му

За разстоянието между 2 и 12 морски мили от изходната линия критерият за качество (т.е. минималното изисквано ниво на сигнала, получен в клетката) е това ниво да е равно на или по-високо от:

– 87 dBm/5 MHz

Таймерът за избор на обществена мобилна съобщителна мрежа се настройва на 10 минути

Параметърът за компенсиране на закъснението се задава съгласно обхвата на клетката за разпределената антенна система за MCV услуги, равен на 600 m.

Таймерът за освобождаване на радиочестотния ресурс от съответната система за контрол (Radio Resource Control) при бездействие от страна на потребителя се настройва на 2 секунди

Без съвпадение с наземни мрежи

Централната носеща честота на системи за MCV услуги не трябва да съвпада с носещи честоти на наземни мрежи

3)   Условия, на които трябва да отговарят системите LTE, използващи радиочестотните обхвати 1 800 и 2 600 MHz за предоставяне на MCV услуги в териториалните морета на държавите членки, за да не внасят радиосмущения в работата на наземните мобилни мрежи

Прилагат се следните условия:

а)

системата, предоставяща MCV услуги, не се използва на разстояние по-малко от 4 морски мили от изходната линия, определена от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право;

б)

на разстояние от 4 до 12 морски мили от изходната линия БС на плавателния съд използва само вътрешни антени;

в)

за всеки радиочестотен обхват (1 800 MHz и 2 600 MHz) може да се използват само до 5 MHz (дуплекс) от широчината на честотната лента;

г)

ограничения за мобилните крайни устройства при използването им на борда на плавателни съдове и за БС на плавателни съдове:

Параметър

Описание

Предавателна мощност/плътност на мощността

Максимална изходна мощност на излъчване за мобилни крайни устройства, използвани на борда на плавателния съд под контрола на БС на плавателния съд в радиочестотния обхват 1 800 MHz и в обхвата 2 600 MHz:

0 dBm

Излъчване на палубата

Излъчването от БС на плавателния съд на палубата му трябва да е равно на или по-малко от – 98 dBm/5 MHz (равностойно на – 120 dBm/15 kHz)

Достъп до канал и правила за заемането му

За разстоянието между 4 и 12 морски мили от изходната линия критерият за качество (т.е. минималното изисквано ниво на сигнала, получен в клетката) е това ниво да е равно на или по-високо от – 83 dBm/5 MHz (равностойно на – 105 dBm/15 kHz)

Таймерът за избор на обществена мобилна съобщителна мрежа се настройва на 10 минути

Параметърът за компенсиране на закъснението се задава съгласно обхвата на клетката за разпределената антенна система за MCV услуги, равен на 400 m.

Таймерът за освобождаване на радиочестотния ресурс от съответната система за контрол (Radio Resource Control) при бездействие от страна на потребителя се настройва на 2 секунди

Без съвпадение с наземни мрежи

Централната носеща честота на системи за MCV услуги не трябва да съвпада с носещи честоти на наземни мрежи“


(1)  Една морска миля е равна на 1 852 метра.

(2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); съгласно описанието в стандарта ETSI TS 144 018 за GSM.

(3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); съгласно описанието в стандарта ETSI TS 148 008 за GSM.

(4)  Предаване с прекъсване на излъчването (discontinuous transmission — DTX); съгласно описанието в стандарта ETSI TS 148 008 за GSM.

(5)  Компенсиране на закъснението (timing advance); съгласно описанието в стандарта ETSI TS 144 018 за GSM.


Поправки

3.2.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 29/69


Поправка на Решение (ОВППС) 2016/2240 на Съвета от 12 декември 2016 г. за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

( Официален вестник на Европейския съюз L 337 от 13 декември 2016 г. )

На страница 18, в член 1, точка 1)

вместо:

„1)

В заглавието и навсякъде в текста наименованието „EUCAP NESTOR“ се заменя с „EUCAP Somalia“.“

да се чете:

„1)

Заглавието се заменя с: „Решение 2012/389/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 г. относно мисията на Европейския съюз за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia)“, и навсякъде в текста наименованието „EUCAP NESTOR“ се заменя с „EUCAP Somalia“.“.