ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 9

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
13 януари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие във връзка с влизането в сила на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/67 на Комисията от 4 ноември 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал чрез допълване на списъка на болестите по животните и зоонозите в посоченото приложение

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/68 на Комисията от 9 януари 2017 година за изменение на Регламент (ЕО) № 121/2008 за установяване на метода за анализ за определяне на съдържанието на нишесте в препарати от видовете, използвани за храна на животни (код по КН 2309)

4

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/69 на Комисията от 12 януари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2017/70 на Комисията от 25 юли 2016 година относно Държавна помощ SA.37185 (2015/C) (ex-2013/N), която Испания е отпуснала и привела частично в действие за финансиране на Centro de ensayos de alta tecnología ferroviaria de Antequera (CEATF) (нотифицирано под номер С(2016) 4573)  ( 1 )

8

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 138 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — единни разпоредби за одобряване на тихи пътни превозни средства по отношение на тяхната намалена чуваемост [2017/71]

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/1


Известие във връзка с влизането в сила на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

След като процедурата, предвидена в член 63, параграф 1 от Рамковото споразумение, приключи на 29 септември 2016 г., Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна (1), влезе в сила на 1 октомври 2016 г.


(1)  ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 8.


РЕГЛАМЕНТИ

13.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/2


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/67 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2016 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал чрез допълване на списъка на болестите по животните и зоонозите в посоченото приложение

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за установяване на разпоредби за управлението на разходите, свързани с хранителната верига, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, за изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти (ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Специфичните условия, които трябва да бъдат отчетени съгласно член 10, параграф 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 652/2014, са изпълнени по отношение на чумата по дребните преживни животни, включена в списъците на Световната организация по здравеопазване на животните (OIE) като peste des petits ruminants, по отношение на шарката по овцете, шарката по козите и заразния нодуларен дерматит — болести, които са включени само в приложение I към посочения регламент с болестите, които отговарят на условията за получаване на финансиране съгласно член 6 от посочения регламент във връзка с прилагането на спешни мерки.

(2)

Чумата по дребните преживни животни е силно заразно вирусно заболяване по овцете и козите, което е ендемично за Източна Африка, Арабския полуостров, държавите от Близкия изток и Индия. Тя е широко разпространена в Африка и Азия, а в Турция и Северна Африка за случаи на заболяване на животни се съобщава още от 2014 г.

(3)

Чумата по дребните преживни животни се предава чрез пряк контакт и в свободните от нея зони се пренася главно чрез транспорт на заболели животни. Въпреки че се счита, че козите са по-възприемчиви към нея от овцете, при тях тя може да протече скрито.

(4)

Шарката по овцете и шарката по козите са тежки и силно заразни заболявания по овцете и козите, причинени от карпипоксвируси, които имат особено тежко отражение върху рентабилността на овцевъдството и козевъдството и затрудняват търговията в Съюза и износа за трети държави.

(5)

Шарката по овцете и шарката по козите са ендемични заболявания в държавите от Северна Африка, Близкия изток и Азия и редовно навлизат в Гърция и България от съседна на тях трета държава.

(6)

Заразният нодуларен дерматит е силно заразно вирусно заболяване по говедата, което може да бъде предадено от вектори насекоми и може да има тежко отражение върху рентабилността на говедовъдството, като по този начин може да затрудни търговията в Съюза и износа за трети държави Заболяването е ендемично за повечето държави в Африка, а през 2012 и 2013 г. се разпространи в Близкия изток и Турция. От август 2015 г. в Гърция са регистрирани няколко огнища на болестта, а през март 2016 г. тя се разпространи в България и впоследствие — в няколко западнобалкански държави.

(7)

Епидемиологичната обстановка по отношение на шарката по овцете, шарката по козите и заразния нодуларен дерматит се развива бързо и те се разпространяват и на територията на Съюза със сериозни неблагоприятни последици за животновъдството и търговията.

(8)

Освен това по искане на Комисията Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) излезе с научни становища във връзка с мерките за надзор, които Съюзът да предприеме за ранното откриване на чумата по дребните преживни животни (2), шарката по овцете, шарката по козите (3) и заразния нодуларен дерматит (4), така че да не се допусне разпространяването на заболяванията и те да бъдат ликвидирани в кратък срок.

(9)

Поради това и с цел да бъдат изпълнени подходящи годишни или многогодишни програми за надзор за ранното откриване на горепосочените болести е необходимо чумата по дребните преживни животни, шарката по овцете, шарката по козите и заразният нодуларен дерматит да бъдат добавени в списъка на болестите по животните и зоонозите в приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014. С член 10, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 652/2014 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове с цел да допълни списъка на болестите по животните и зоонозите в приложение II към посочения регламент. Комисията може да допълни списъка в приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 единствено като измени посоченото приложение.

(10)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 се добавят следните болести по животните: „чума по дребните преживни животни, шарка по овцете, шарка по козите и заразен нодуларен дерматит“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 1.

(2)  Експертна група ЗЖХО на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по здравето на животните и хуманното отношение към тях), 2015. Научно становище относно чумата по дребните преживни животни. EFSA Journal 2015;13 (1):3985.

(3)  Експертна група ЗЖХО на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по здравето на животните и хуманното отношение към тях), 2014. Научно становище относно шарката по овцете и шарката по козите. EFSA Journal 2014;12(11):3885.

(4)  Експертна група ЗЖХО на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по здравето на животните и хуманното отношение към тях), 2016. Спешни насоки относно заразния нодуларен дерматит. EFSA Journal 2016;14(8):4573.


13.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/68 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2017 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 121/2008 за установяване на метода за анализ за определяне на съдържанието на нишесте в препарати от видовете, използвани за храна на животни (код по КН 2309)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1), и по-специално член 57, параграф 4 и член 58, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Класирането на препаратите от видовете, използвани за храна на животни, в подпозициите на позиция 2309 от Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (2), се определя на базата на съдържанието на нишесте в продукта.

(2)

За целите на това класиране, в Регламент (ЕО) № 121/2008 на Комисията (3) се предвижда използването на ензимен аналитичен метод за определяне на съдържанието на нишесте в някои препарати.

(3)

Когато в тези препарати са налице соеви продукти, съдържанието на нишесте може да бъде установено чрез поляриметричния метод или чрез ензимния аналитичен метод. В зависимост от използвания метод се получават съществено различаващи се резултати, като поляриметричният метод се счита за неподходящ за определяне на съдържанието на нишесте в препарати със соеви продукти, тъй като дава неточни резултати.

(4)

Поради това, за да се изясни кой метод трябва да използват митническите органи и по този начин да се осигури единно класиране в държавите членки, соевите продукти следва да бъдат добавени в списъка на фуражните суровини, установен в член 1 от Регламент (ЕО) № 121/2008, по отношение на които съдържанието на нишесте в препарата трябва да се определя чрез ензимния аналитичен метод.

(5)

Поради това член 1 от Регламент (ЕО) № 121/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1 от Регламент (ЕО) № 121/2008 се добавя следната буква к):

„к)

соеви продукти.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 януари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Stephen QUEST

Генерален директор

Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 121/2008 на Комисията от 11 февруари 2008 г. за установяване на метода за анализ за определяне на съдържанието на нишесте в препарати от видовете, използвани за храна на животни (код по КН 2309) (ОВ L 37, 12.2.2008 г., стр. 3).


13.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/69 НА КОМИСИЯТА

от 12 януари 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 януари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

269,9

MA

121,7

SN

204,0

TR

106,0

ZZ

175,4

0707 00 05

MA

86,1

TR

166,7

ZZ

126,4

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

240,8

TR

229,3

ZZ

235,1

0805 10 20

EG

47,5

IL

126,4

MA

56,5

TR

75,0

ZZ

76,4

0805 20 10

IL

160,9

MA

70,1

ZZ

115,5

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

97,9

IL

111,8

JM

125,6

MA

93,5

TR

99,1

ZZ

105,6

0805 50 10

TR

78,9

ZZ

78,9

0808 10 80

CN

144,5

US

72,4

ZZ

108,5

0808 30 90

CL

307,7

CN

72,4

TR

133,1

ZZ

171,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

13.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/8


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/70 НА КОМИСИЯТА

от 25 юли 2016 година

относно Държавна помощ SA.37185 (2015/C) (ex-2013/N), която Испания е отпуснала и привела частично в действие за финансиране на Centro de ensayos de alta tecnología ferroviaria de Antequera (CEATF)

(нотифицирано под номер С(2016) 4573)

(само текстът на испански език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

след като уведоми всички заинтересовани страни да представят своите мнения в съответствие с посочените по-горе разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писмо от 5 август 2013 г. Испания уведоми предварително Комисията относно помощ за финансиране на център за изпитване на високотехнологичeн железопътен транспорт в Antequera (наричан по-нататък „Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria de Antequera“ или „CEATF“). Уведомлението бе регистрирано на 30 септември 2013 г. Комисията поиска допълнителна информация с писма от 28 ноември 2013 г., 28 март, 25 юли и 5 декември 2014 г., на които испанските органи отговориха с писма от 6 февруари, 20 май, 15 октомври 2014 г. и 23 януари 2015 г.

(2)

С писмо от 23 март 2015 г. Комисията уведоми Испания за решението си да образува производство по член 108, параграф 2 от Договора във връзка с горепосочената мярка.

(3)

Решението на Комисията за образуване на производството (наричано по-нататък „решението за откриване на процедурата“) бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си относно помощта.

(4)

По искане на Комисията на 28 май 2015 г. се проведе среща с испанските органи. Испания представи становището си относно решението за откриване на процедурата на 2 юли 2015 г. Комисията поиска допълнителна информация с писма от 8 септември, 15 октомври 2015 г. и 15 януари 2016 г., на които испанските органи отговориха с писма от 28 септември, 13 ноември 2015 г. и 21 януари 2016 г.

(5)

Комисията получи мнения от дружества, осъществяващи дейност в железопътния сектор, на 7, 9, 10, 16, 17 и 23 юли 2015 г. Тези десет дружества са железопътни оператори, производители на подвижен състав или дружества, които предоставят съоръжения за виртуално изпитване или които изпитват материали.

(6)

Комисията препрати тези мнения на Испания с писмо от 24 септември 2015 г., на което Испания отговори с писмо от 14 октомври 2015 г.

(7)

Най-накрая, на 26 юли 2013 г. испанските органи внесоха проекта във вида, в който впоследствие на 30 септември 2013 г. внесоха уведомление за него в ГД „Конкуренция“, в Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ на Комисията като „голям проект“, който да бъде финансиран по многорегионална оперативна програма, която е в сила в Испания по онова време (3). Те оттеглиха проекта с писмо от 14 април 2015 г.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

2.1.   Цел и описание на проекта за CEATF

(8)

Мярката, за която е постъпило уведомление, се отнася до публичното финансиране на научноизследователска инфраструктура, предназначена да функционира като център за изпитване на високоскоростен подвижен състав и свързаното с него оборудване. Целта на проекта CEATF е да се създаде единствена по рода си инфраструктура в Европа, която да позволява извършването на необходимите процеси по изпитване, валидиране и одобрение на високоскоростен подвижен състав.

(9)

Проектът CEATF се състои от железопътно трасе, където влаковете могат да се движат с много висока скорост (до 520 km/h), и помощни съоръжения, които позволяват осъществяването на научни изследвания, одобряване и настройване на подвижно железопътно оборудване и елементи на инфраструктурата и надстройките. По-конкретно съоръженията на центъра позволяват научни изследвания в областта на железопътната динамика, новото поколение задвижващи и спирачни системи за влакове и системите за сигнализация на железопътната инфраструктура.

(10)

Железопътното трасе е пръстен с дължина 58 km и права отсечка с дължина 9 km, която позволява развиване на скорост до 520 km/h. Трасето включва криви с голям радиус, които, съчетани със специфичeн наклон, позволяват движение с определена скорост и странично ускорение.

(11)

Испания посочи, че това железопътно трасе е предназначено да се използва за типово одобрение на подвижен състав, който се движи със скорост до 520 km/h, което съответства на типово одобрение по криви с голям и много голям радиус (4).

(12)

Трасето е снабдено също така с две отсечки с двойни железопътни линии и перони, които могат да се използват за типово одобрение на подвижен състав, който се движи със скорост 250 km/h (5) или по-малко, както и за изпитвания на инфраструктурата и надстройките.

(13)

Трасето е снабдено със свързващи разклонения, които могат да бъдат използвани за типово одобрение по малки и много малки криви.

(14)

Помощните съоръжения включват Интегрирания център за железопътни услуги (наричан по-нататък „Centro Integral de Servicios Ferroviarios“ или „CISF“), в който се помещават лаборатории, кабинети и зали за обучение. Лабораториите се състоят от многофункционална работилница и зона за подготовка на изпитванията, която следва да улесни монтажа и демонтажа на влаковото оборудване, задачите по разработване на различните бордови системи, научноизследователската и развойната дейност и иновациите (наричани по-нататък „НИРДИ“). Част от тази зона е специализирана за изпитвания на оптималното поведение на подвижния състав за бъдещо валидиране и одобрение на железопътни превозни средства.

(15)

Помощните съоръжения включват също така железопътни линии за специфични изпитвания, подстанция за различни видове напрежение, която да осигурява енергия за веригите, и център за ръководство на движението.

(16)

Изграждането на железопътното трасе се планира да бъде възложено на публично-частно партньорство (ПЧП), в чийто състав влизат ADIF (Administrador de Infraestructura ferroviaria, вж. съображение 24 по-долу) и обединение на предприятия. Обединението на предприятия следва да приеме правната форма на дружество със специално предназначение (ДСП, или на испански език „Sociedad de Propósito Específico“, „SPE“) (6), което ще отговаря за изграждането на центъра за изпитвания, а след това и за неговата експлоатация за период от 25 години. ADIF е определен за собственик на CEATF.

(17)

Преди публикуването на поканата за участие в тръжна процедура в испанския Държавен вестник на 2 юли 2013 г. (7), испанските органи посочиха, че са били организирани срещи с потенциални заинтересовани дружества, както и че са били проведени съгласувани анкети. Според тях отговорите са потвърдили значителния интерес на частния сектор да участва в изпълнението на проекта (8). Дружествата, изразили голям интерес към проекта, са от строителния сектор (40,43 % от получените отговори на въпросниците) и производители на подвижен състав (12,76 % от получените отговори на въпросниците). Те са изразили интереса си да участват в проекта и да поемат рискове, при условие че им бъдат предоставени някакви гаранции за инвестициите им, тъй като информацията за доходността, налична към момента на анкетата, не е била достатъчна за поемане на категоричен ангажимент (9).

(18)

Въпреки това първата покана за участие в тръжна процедура за избор на ДСП е обявена за нищожна през октомври 2013 г. поради липса на оференти, изразили интерес към проекта. След това процедурата по избор на оферент е спряна временно, докато се изчаква окончателното решение на Комисията относно проекта.

(19)

Испанските органи потвърдиха, че в CEATF ще се извършва единствено икономическа дейност. Ако ADIF или дъщерното му дружество ADIF Alta Velocidad желаят да използват центъра за собствени изпитвания, ще го правят при същите условия като останалите потребители по време на 25-годишния срок на договора.

(20)

Испанските органи посочиха, че понастоящем в Европа функционират три центъра за изпитвания в областта на железопътния транспорт (Cerhenice (Velim) в Чешката република, Wildenrath в Германия и Valenciennes във Франция). Според тях тези съоръжения позволяват изпитвания единствено при по-ниски скорости (вж. таблица 1 по-долу).

Таблица 1

Сравнение между други функциониращи центрове за изпитвания в железопътния транспорт в Европа, един в САЩ и CEATF

 

Velim

(Чешка република)

Wegberg-Wildenrath (Германия)

Valenciennes (10)

(Франция)

TTCI — Puebla

(САЩ)

CEATF

(Испания)

Година на изграждане

1963 г.

1997 г.

1999 г.

1998 г.

Предстои изграждане

Брой трасета

2

5

4

4

1

Дължина (km)

3,9 и 13,3

От 0,4 до 6,1

От 1,6 до 2,7

От 5,6 до 21,7

9 права отсечка

58 пръстен

Максимална скорост (km/h)

210

160 (голямо трасе)

110

265 (голямо трасе)

520

Собственик

Железопътен научноизследователски институт, клон на националния железопътен оператор

Siemens

CEF SA (61 % собственост на Alstom)

Association of American railroads (Сдружение на американските железници)

Национален железопътен оператор — ADIF

Източник: испанските органи

(21)

Испанските органи посочиха, че за целите на изпитванията на трасе испанските производители на подвижен състав най-често използват съоръженията, предлагани от Velim и Wildenrath, но също така и центъра за изпитвания TTCI в Puebla, САЩ.

(22)

Изпитвания на високоскоростен подвижен състав се извършват и на железопътни линии в търговска употреба, които имат максимална проектна скорост 350 km/h, като изпитванията се провеждат при скорост до 385 km/h съгласно изискването на стандарта (10 % над номиналната скорост на влака). Изпитванията се провеждат през нощта, когато не се осъществяват търговските услуги на пътническите влакове.

2.2.   Получателят на помощта

(23)

ADIF, в качеството си на бъдещ собственик на центъра, иска публично финансиране за изграждането на CEATF.

(24)

ADIF е 100 % държавно предприятие, създадено през 2005 г., което функционира под опеката на Министерството на благоустройството и транспорта (наричано по-нататък „Ministerio de Fomento“). ADIF е собственик на испанската железопътна инфраструктура и отговаря за нейното управление (изграждане, поддръжка, ремонт и администрация).

(25)

Ново дружество, публична собственост, с наименованието ADIF-Alta Velocidad бе създадено с Кралски указ-закон 15 от 13 декември 2013 г. относно преструктурирането на ADIF (11). Вследствие на това клонът, отговарящ за изграждането и управлението на традиционната национална железопътна мрежа (ADIF), вече е отделен от клона, отговарящ за управлението на високоскоростните железопътни линии (ADIF Alta Velocidad).

(26)

Според испанските органи дейностите на ADIF включват изграждането и администрирането на железопътна инфраструктура, включваща релсовите трасета, гарите и товарните терминали, ръководството на железопътното движение, разпределението на наличния капацитет сред железопътните оператори, събирането на такси за ползване на инфраструктурата, гарите и товарните терминали и експлоатацията на собствените му активи (като портфейла за индустриална и интелектуална собственост). Тези дейности представляват икономическа дейност. Други видове икономическа дейност включват отдаване под наем на пространство за магазини, търговски панаири, изложения, щандове, рекламни или развлекателни прояви в гарите на ADIF (12). Тези дейности представляват 99,97 % от приходите на ADIF. Испанските органи посочиха обаче, че ADIF може да осъществява и други дейности, които по тяхно мнение са от неикономическо естество, например научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

2.3.   Описание на мярката за помощ

2.3.1.   Дизайн на проекта, правно основание и финансиране

(27)

През февруари 2009 г. Министерството на благоустройството и транспорта възложи на ADIF задачата да идентифицира изпълними варианти за съоръжение за изпитване в железопътния транспорт, което да позволява осъществяването на НИРДИ за авангардни решения в сектора на високоскоростния железопътен транспорт.

(28)

На 15 декември 2009 г. ADIF и Съветът на Андалусия (наричан по-нататък „Junta de Andalucía“, посредством своя Съвет по иновации, наука и предприятия) сключват официално Меморандум за разбирателство, в който се урежда задължението и на двете институции да създадат Железопътния технологичен център (наричан по-нататък „Centro de Tecnologías Ferroviarias“ или „CTF“ (13)) в Андалусийския технологичен парк и съоръжение за изпитване в железопътния транспорт, а именно CEATF, в провинция Малага.

(29)

В първата версия на проекта, представена на Министерството на благоустройството и транспорта на 1 юни 2010 г., се предвижда изграждането на основно трасе, представляващо пръстен с дължина 57 km за високоскоростни влакове (с максимална скорост на изпитване 450 km/h), и две вторични трасета (с дължина 20 km и 5 km) за изпитване на мотриси за метро и трамваи (с максимална скорост 220 km/h). В процес на разглеждане са били различни местоположения за основното трасе и различни варианти за дизайна. В първоначалния документ са представени четири алтернативи за основното трасе и две за вторичните трасета, като този документ бе изготвен, за да може да започне оценката на въздействието върху околната среда на проекта.

(30)

Едновременно с проучванията на ADIF, предназначени да идентифицират най-подходящия вариант за център за изпитвания на високоскоростни влакове, Испания включи предложения за такъв проект в своята Оперативна програма (в рамките на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (14)), за да получи средства от ЕФРР (15).

(31)

На 1 декември 2010 г. ADIF одобри условно „Информативното проучване за съоръжения за изпитване и експериментиране, свързани с железопътния технологичен център на ADIF в Малага“. В документа бе представен многокритериен анализ на две алтернативи за основното трасе (1A и 1B) и две алтернативи за вторичното трасе (1B1 и 1B2). В документа се прави заключението, че най-подходящи са алтернативи 1B и 1B1.

(32)

На 27 декември 2010 г. Министерството на науката и иновациите и ADIF подписаха споразумение (наричано по-нататък „convenio de collaboración“) за финансиране на изграждането и оборудването на високоскоростен технологичен железопътен център. По-специално държавата се съгласи да предостави финансиране на ADIF под формата на кредити и безвъзмездни средства. Безвъзмездните средства бяха определени като „аванс“ от средствата от ЕФРР (16).

(33)

ADIF започна да получава паричните преводи от държавата през януари 2011 г. Според испанските органи (17) тези авансови суми са използвани отчасти за предпроектни проучвания и отчасти за изграждането на лабораториите (CISF) на мястото в региона на Antequera, където е било планирано изграждането на проекта за CEATF.

(34)

След дълъг административен и консултативен процес и след няколко коментара по време на първите обществени консултации ADIF реши да преосмисли обхвата на проекта. В документите бе включена и анализирана допълнително нова алтернатива (1C), състояща се от трасе, по което в правата отсечка влаковете могат да достигат скорост 520 km/h, и при която се премахват вторичните трасета (и се заменят с две свързани с основното трасе линии).

(35)

След това ADIF проведе допълнителна проверка и изготви „Основен план за съоръженията за изпитване и научни изследвания към Железопътния технологичен център на ADIF в Малага. Основно и вторично трасе и свръзки“. Този документ, който се основава на алтернатива 1C, представя проекта така, както е описан в точка 2.1 по-горе. Този план бе представен на Генерална дирекция „Железници“ в Министерството на благоустройството и транспорта, която реши да стартира обществена консултация на 8 април 2013 г. (18).

(36)

След обществената консултация проектът бе одобрен на министерско равнище на 27 юни 2013 г. (от Генерална дирекция „Железници“ в Министерството на благоустройството и транспорта), като окончателното одобрение следва да бъде дадено от Министерския съвет.

(37)

На 28 юни 2013 г. Министерският съвет официално одобри проекта (19) и неговото финансиране и упълномощи Министерството на благоустройството и транспорта да стартира тръжната процедура чрез ADIF за изграждането и експлоатацията на CEATF (20).

(38)

Следователно финансирането на проекта, за който е постъпило уведомление, първо се е основавало на споразумението от 27 декември 2010 г., а след това на Решението на Министерския съвет от 28 юни 2013 г.

2.3.2.   Инструментът на помощта

(39)

Съгласно Решението от 28 юни 2013 г. общите разходи за проекта възлизат на 358,6 милиона евро (21). Публичното финансиране покрива пълните разходи за проекта и следва да се отпусне от Министерството на икономиката и конкурентоспособността по следния начин:

а)

99,6 милиона евро под формата на кредити (91,3 милиона евро от Convenio INNVENTA 2010, 1,7 милиона евро от Programa INNPLANTA 2010 и 6,6 милиона евро от programa INNPLANTA 2011) (22).

б)

259 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, платени от общия държавен бюджет и определени като „аванс“ от средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) (253,2 милиона евро от Convenio INNVENTA 2010, 3,9 милиона евро чрез покани за представяне на предложения от programa INNPLANTA 2010 и 1,9 милиона евро от Programa INNPLANTA 2011).

(40)

По отношение на кредитите, които следва да бъдат отпуснати на ADIF за проекта и описани в съображение 39, буква а) по-горе, испанските органи предоставиха следните подробни данни:

Таблица 2

Структура и погасяване на кредитите по проекта за CEATF

ПРОГРАМА

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

(%)

ПОГАСИТЕЛЕН ПЕРИОД

МАКСИМАЛНА СУМА

(млн. EUR)

INNVENTA 2010

1,17

2016—2024 г.

91,3

INNPLANTA 2010

1,17

2015—2025 г.

1,7

INNPLANTA 2011

0,00

3,06

2014—2018 г.

2015—2025 г.

0,8

5,8

 

 

 

99,6

Източник: испанските органи

(41)

Кредитите се олихвяват по различни ставки в зависимост от траншовете и програмите, по които се отпускат.

(42)

За да направят сравнение между лихвените проценти на горепосочените кредити и действителните пазарни ставки, испанските органи предоставиха списък с търговски кредити, отпуснати на ADIF/ADIF Alta velocidad през последните пет години, заедно с условията по тях (23) (с изключение на тези от ЕИБ):

а)

През 2010 г. ADIF получава седем кредита: три с фиксиран лихвен процент от 4,036 % до 4,580 %, а останалите четири с променливи лихвени проценти, изчислявани върху ставката Euribor на 3 до 12 месеца, спрямо които е прилаган марж от 100 до 170 базисни пункта в зависимост от срока на кредита;

б)

През 2011 г. ADIF получава 11 кредита с променлив лихвен процент, изчисляван върху ставката на 3 месечен до 6 месечен — Euribor, спрямо които е прилаган марж от 210 до 250 базисни пункта в зависимост от срока на кредита. На 8 април 2011 г. например на ADIF е отпуснат кредит от 75 милиона евро със срок седем години и променлив лихвен процент, изчисляван върху ставката на шест месечен Euribor, спрямо който е приложен марж от 230 базисни пункта (с тригодишен гратисен период и погасяване на шестмесечие);

в)

Комисията отбелязва, че маржът от базисни пунктове, прилаган спрямо отпуснатите на ADIF кредити, се е увеличил през 2013 г. и 2014 г. до 450 базисни пункта (24).

2.3.3.   Средствата, които вече са изплатени на ADIF

(43)

Испания посочи също така, че към ноември 2015 г. ADIF е получило обща нетна сума от 139,9 милиона евро, в която влизат както „авансово изплатени безвъзмездни средства“, така и кредити. Таблици 3, 4 и 5 по-долу описват подробно финансирането, получено от ADIF от януари 2011 г. нататък:

Таблица 3

Актуализирани данни за сумите, получени от ADIF — ноември 2015 г..

(млн. EUR)

 

INNVENTA

INNPLANTA 2010

INNPLANTA 2011

ОБЩО (нетно)

Авансово изплатени безвъзмездни средства

130,0

3,9

1,25

135,2

Кредити

1,7

3,0

4,7

ОБЩО

130,0

5,6

4,2

139,9

Източник: испанските органи


Таблица 4

Данни за траншовете на безвъзмездните средства

 

АВАНСОВО ИЗПЛАТЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

 

Дата

Дейност

 

Суми (в EUR)

 

Convenio Innventa

(1)

17.1.2011

 

 

30 000 000

(2)

17.1.2012

 

 

100 000 000

 

 

 

Общо Innventa

(1 + 2)

130 000 000

 

Programa Innplanta 2010

(3)

17.1.2011

Дейност 2

 

3 023 790

(4)

11.1.2012

Дейност 2

 

966 210

(5)

28.2.2013

Дейност 2

възстановяване

– 25 084

 

 

 

Общо Innplanta 2010

(3 + 4 + 5)

3 964 916

 

Programma Innplanta 2011

(6)

2.5.2012

Дейност 16

 

161 000

(7)

13.2.2013

Дейност 16

 

857 500

(8)

10.1.2014

Дейност 16

 

857 500

(9)

16.7.2014

Дейност 16

възстановяване

– 627 591

 

 

Общо Innplanta 2011

(6 + 7 + 8 + 9)

1 248 409

(10)

Общо за всички програми, по които са направени плащания

(1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8)

135 866 000

(11)

Общо за всички програми, по които са направени възстановявания

(5 + 9)

– 652 675

 

Общ остатък по всички програми (нетно) (10 + 11)

135 213 325,00

Източник: испанските органи


Таблица 5

Данни за траншовете на кредитите, спрямо които трябва да се приложи лихвен процент

 

КРЕДИТИ

 

Дата

Дейност

Лихвен процент

(%)

 

Суми (в EUR)

 

Convenio Innventa

 

 

 

Общо

00

 

Programa Innplanta 2010

(1)

17.1.2011

Дейност 2

1,17

 

1 295 910

(2)

11.1.2012

Дейност 2

1,17

 

414 090

(3)

28.2.2013

Дейност 2

1,17

възстановяване

– 10 750

 

 

 

Общо Innplanta 2010

(1 + 2 + 3)

1 699 250

 

Programma Innplanta 2011

(4)

2.5.2012

Дейност 13

3,06

 

236 000

(5)

13.2.2013

Дейност 13

3,06

 

5 087 000

(6)

27.11.2013

Дейност 13

3,06

възстановяване

– 2 839 388

(7)

2.5.2012

Дейност 16

3,06

 

69 000

(8)

13.2.2013

Дейност 16

3,06

 

367 500

(9)

10.1.2014

Дейност 16

3,06

 

367 500

(10)

16.7.2014

Дейност 16

3,06

възстановяване

– 268 467

 

 

Общо Innplanta 2011

(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)

3 019 145

(11)

Общо за всички програми, по които са направени плащания

(1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9)

7 837 000

(12)

Общо за всички програми, по които са направени възстановявания

(3 + 6 + 10)

– 3 118 605

 

Общ остатък по всички програми (нетно)

(11 + 12)

4 718 395

Източник: испанските органи

(44)

Общата (25) сума, изплатена от испанската държава на ADIF, е 143 703 000 EUR, състояща се от 135 866 000 EUR безвъзмездни средства и 7 837 000 EUR кредити. Комисията отбелязва, че според предоставената от испанските органи информация, за периода 2011—2014 г. ADIF вече е изплатило обратно 652 675 EUR от безвъзмездните средства и 3 118 605 EUR от кредитите. Според испанските органи остават непогасени (нетно) 139 931 720 EUR, включващи 135 213 325 EUR безвъзмездни средства и 4 718 395 EUR кредити. Испанските органи посочиха, че от тази сума ADIF вече е изразходило 20,46 милиона евро (26).

(45)

В рамките на официалното разследване испанските органи потвърдиха, че сумата 20,46 милиона евро, която вече е похарчена, произтича от горепосочените програми (INNVENTA 2010, INNPLANTA 2010 и 2011) и че няма разходи, които да са покрити от собствени ресурси на ADIF, придобити от икономическата му дейност. Освен това те предоставиха списък с подписаните договори и извършените работи (вж. съображение 33 по-горе, отнасящо се до извършените работи). Всеки договор бе категоризиран в зависимост от предмета му и компонента от цялостния проект, по отношение на който е бил сключен. ADIF е похарчило 6,54 милиона евро за проучвания и предварителни работи за трасетата за изпитване и 13,92 милиона евро за изграждането и оборудването на CISF.

3.   РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ОФИЦИАЛНАТА ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

(46)

В решението си за откриване на процедурата Комисията изрази съмнения относно:

а)

Твърдяното отсъствие на помощ:

на равнището на ADIF. В тази връзка Комисията отбеляза, че ADIF е публично предприятие, което осъществява както икономическа, така и неикономическа дейност и получава публично финансиране, отпускано от Министерството на икономиката и конкурентоспособността (държавни ресурси). Тъй като помощта е отпусната на ADIF за целите на осъществяване на икономическа дейност (отдаване под наем на съоръженията на трети страни, вж. съображение 19 по-горе) и тъй като ADIF е определено за собственик на инфраструктурата без всякаква тръжна процедура, мярката изглежда представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора в полза на ADIF;

на равнището на ДСП. Макар отсъствието на държавна помощ да може да се предположи, ако тръжната процедура бе дала възможност на икономически най-изгодната оферта да съвпадне със стойността на концесията, стартиралата през юли 2013 г. тръжна процедура бе обявена за нищожна през октомври 2013 г. и след това не е стартирана друга конкурсна процедура. Следователно в решението за откриване на процедурата бяха повдигнати съмнения относно присъствието на помощ на това равнище (27);

на равнището на потребителите на центъра CEATF. Въпреки че инфраструктурата би била отворена за всички потенциални потребители, отсъствието на жизнеспособен бизнес план накара Комисията да повдигне съмнения дали предвижданите цени за достъп биха отразявали действително пазарните равнища.

б)

Законосъобразността на помощта:

Въз основа на информацията, налична към датата на приемане на решението за откриване на процедурата, Комисията отбеляза, че 19,8 милиона евро са изразходени, преди уведомление за мярката да постъпи в Комисията, и зададе въпрос относно частния или публичния характер на ресурсите, използвани за работата, извършена преди уведомяването за въпросната мярка;

в)

Съвместимостта на подобно финансиране с Рамката на Комисията за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (наричана по-нататък „Рамката за НИРДИ“) (28):

Комисията изрази загриженост относно приноса на проекта за постигане на ясно определена цел от общ интерес, неговата необходимост и целесъобразност, стимулиращия ефект на помощта и нейната пропорционалност. Освен това Комисията посочи, че не могат да бъдат изключени неправомерни отрицателни въздействия върху конкуренцията и търговията.

4.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(47)

Както бе посочено в съображение 5 по-горе, десет дружества, работещи в железопътния сектор, представиха мненията си по време на официалната процедура по разследване.

(48)

На първо място, повечето респонденти поставиха под въпрос съществуването на търсене на съоръжение за изпитвания, което да функционира при толкова висока скорост (а именно над 385 km/h), като посочиха, че понастоящем високоскоростният железопътен сектор в Европа е ограничен до 320/350 km/h (29). Според железопътен оператор, скоростта от 300 km/h представлява оптимален баланс между потребление на енергия и време за пътуване по отношение на пазарната ефективност.

(49)

От техническа гледна точка две дружества посочиха, че понастоящем високоскоростните линии представляват коловози с баластова призма, които позволяват на подвижния състав да пътува с до 350 km/h. Значително увеличение на търговската скорост би изисквало инфраструктурата да бъде променена и съществуващите коловози да бъдат заменени с бетонни плочи, което би било свързано с неимоверно високи инвестиционни и оперативни разходи. Тъй като разходите за експлоатация и поддръжка на търговските железопътни линии се повишават с увеличаването на скоростта, цените на билетите за пътуващите биха направили дейността неконкурентна в сравнение с въздушния транспорт.

(50)

На второ място, по отношение на самите изпитвания, производител на подвижен състав подчерта, че дори когато подобни съоръжения позволяват разширени изпитвания, валидиране и одобряване на високоскоростен подвижен състав, инфраструктура и надстройки, някои специфични изпитвания могат да бъдат проведени по-добре директно върху търговските линии, т.е. върху реалната инфраструктура. Освен това друг производител на подвижен състав посочи, че произвежданите влакове биха били изпитвани допълнително върху редовната мрежа в държавата, за която са предназначени. И двете мнения показват липсата на търсене.

(51)

Освен това дружество, което предоставя среда за изпитвания, отбелязва, че вече е възможно да се извършва виртуално изпитване посредством усъвършенствани платформи на ИКТ и то би могло да е рентабилно решение за бъдещи високоскоростни изпитвания, тъй като разходите за експлоатация и поддръжка на физическите съоръжения за изпитване ще бъдат избегнати, откъдето силно ще намалеят бюджетите за НИРД на железопътните дружества.

(52)

На трето място, само едно дружество, което също предоставя изпитвания на материали, посочи, че CEATF би бил възможност за нови развойни проекти. Още две дружества посочиха, че ако съоръжението за изпитвания бъде изградено, те биха го използвали.

(53)

Едно от тези две дружества посочи, че за испанските производители на подвижен състав, установени на националната територия, наличието на местен център за изпитвания би могло да представлява конкурентно предимство.

(54)

На четвърто място, по отношение на изграждането и експлоатацията на центъра за изпитвания, някои заинтересовани страни подчертаха, че за да се продължи по-нататък с подобен проект, би било необходимо ясно и надеждно изложение на икономическите ползи в подкрепа на инвестициите. В много от представените мнения бе подчертана и необходимостта, ако центърът за изпитвания бъде изграден и въведен в експлоатация, той да предоставя открит и недискриминационен достъп при пазарни условия.

(55)

Накрая, няколко трети страни коментираха географското местоположение на съоръжението CEATF. Те подчертават, че южна Испания е отдалечена от голямото мнозинство европейски железопътни предприятия и производители на подвижен състав. Подобно местоположение е свързано със значителни рискове и разходи, тъй като транспортирането на прототипни влакове е много скъпо, което неизбежно би довело до предимство за испанските производители на подвижен състав.

5.   МНЕНИЕ НА ИСПАНИЯ

5.1.   Наличие на помощ

(56)

Испанските органи преразгледаха отчасти позицията си относно наличието на помощ, по-специално с оглед произтичащото от помощта потенциално нарушаване на конкуренцията. Те посочиха, че могат да бъдат разграничени три диапазона от скорости за изпитване, при които проектът CEATF може да се конкурира, или не, с други намиращи се в Европейския съюз съоръжения:

а)

Изпитвания при скорости под 210 km/h: испанските органи потвърдиха, че подобни изпитвания, извършвани в CEATF, биха могли да се конкурират с изпитвания, провеждани в други съоръжения в Европа. Те обаче посочиха, че центърът CEATF не би имал никакво предимство по отношение на тези изпитвания, тъй като фиксираните разходи за експлоатацията и поддръжката в Antequera биха били твърде високи в сравнение с други центрове, проектирани да функционират при тези скорости;

б)

Изпитвания при скорост между 210 и 385 km/h: испанските органи признаха, че е възможно да има конкуренция в този сегмент между изпитванията, извършвани в CEATF, и тези, провеждани върху съществуващи търговски железопътни линии. Испанските органи обаче посочиха, че тези изпитвания представляват само малка част от всички изпитвания на елементите от коловозната инфраструктура и надстройки, подвижния състав и взаимодействието помежду им. Следователно тези изпитвания биха се ограничили до определени видове подвижен състав, които се изпитват при „класически“ условия на употреба. Освен това, както вече бе посочено по-горе, испанските органи посочиха, че разходите за тези изпитвания биха били твърде високи, за да бъдат конкурентни в съоръжението CEATF;

в)

Изпитвания при скорости над 385 km/h: испанските органи отстояват, че тъй като не съществува пазар за изпитвания при такива скорости, частта от финансирането, предназначена за изграждането на съоръжението за изпитвания над 385 km/h, не следва да се разглежда като помощ.

(57)

Испанските органи подчертаха факта, че разграничението между изпитванията при различни скорости следва да се разглежда като теоретично, тъй като на практика възможността за осъществяване на изпитвания под 210 km/h или между 210 и 385 km/h в CEATF би била ограничена поради високите разходи за поддръжка и експлоатация.

(58)

В заключение, като преразглежда частично първоначалната си позиция относно наличието на помощ, Испания счита, че единствено финансирането на изграждането на елементите на CEATF, които допускат изпитвания под 385 km/h, следва да се разглежда като държавна помощ и да се оцени в съответствие с Рамката за НИРДИ. В становището си от 2 юли 2015 г. испанските органи предоставиха оценка и посочиха, че тези разходи представляват 25,1 % от разходите по проекта и възлизат на 90,2 милиона евро без ДДС. Следователно според тях частта от съоръжението CEATF, предназначена за изпитвания при скорости над 385 km/h, разходите за която възлизат на 240,6 милиона евро, не следва да се разглеждат като помощ (30).

5.2.   Съвместимост

(59)

В становището си испанските органи потвърждават също така позицията си относно съвместимостта на държавната помощ:

а)

Съоръжението CEATF би допринесло за постигането на цел от общ интерес, тъй като посредством увеличаването на инвестициите в НИРДИ, то би намерило подходящо място в Оперативната програма за интелигентен растеж на Испания, приета през февруари 2015 г. (31), една от целите на която е да усъвършенстват инфраструктурите за НИРДИ, за да се укрепи капацитетът за иновации на Испания. Според Испания страната разполага с най-разширената високоскоростна мрежа в Европа и подобно съоръжение за изпитвания би могло несъмнено да доведе до нови технологични открития;

б)

Испанските органи обосновават необходимостта от държавна помощ за този проект с мултидисциплинарното естество на техническите изпитвания, които ще бъдат осъществявани. Според тях, поради разнообразните сфери на дейност на участващите в тези изпитвания дружества (например дружества, осъществяващи дейност в строителството, комуникациите, сигнализацията, системите за задвижване, подвижния състав), нито едно от тях поотделно не може да достигне критичната маса или да разполага с финансовите възможности да направи инвестиция, сравнима с тази, необходима за CEATF, и не би могло да привлече и приобщи други дружества. По отношение на финансирането на проекта и наличието на пазарна неефективност под формата на несъвършена и асиметрична информация, испанските органи потвърдиха, че за изграждането на CEATF не е наличен никакъв друг източник на финансиране, различен от публичното, „предвид проучванията за доходност, проведени от ADIF“;

в)

С оглед на горепосоченото Испания потвърди, че мярката за помощ е подходяща, тъй като няма друг подходящ инструмент за помощ, различен от публичното финансиране, поради факта, че паричните потоци по проекта биха покрили само 8,13 % от инвестицията (финансовият дефицит би бил 91,87 %). Положението с паричните потоци обяснява и неуспеха на първата тръжна процедура за избор на ДСП, тъй като компаниите са счели паричния поток за недостатъчен да покрие първоначалната инвестиция;

г)

Според испанските органи помощта има стимулиращ ефект. Испания подчертава настоятелно факта, че макар икономическият анализ на проекта да показва отрицателна нетна настояща стойност (наричана по-нататък „NPV“) от -362,5 милиона евро, от социално-икономическа гледна точка той би имал положителна NPV от 17,3 милиона евро (предвид създадената заетост и други дейности, появяващи се вследствие от установяването на CEATF в региона);

д)

Испанските органи посочиха, че за да се изчисли сумата на държавната помощ и максималният интензитет на помощта, приложим спрямо проекта, следва да се вземе под внимание само частта от инвестицията, отговаряща на частта на проекта, която може действително да се конкурира с други съоръжения (т.е. според тях 90,2 милиона евро). Както бе посочено в съображение 58 по-горе, испанските органи считат, че тази част представлява 25,1 % от общата инвестиция. Според тях, тъй като интензитетът на помощта, допустим за научноизследователска инфраструктура, осъществяваща икономическа дейност, е 60 %, както е предвидено в точка 89 от Рамката за НИРДИ, ADIF ще трябва да предостави само 10 % от инвестицията (0,4 × 25,1 % = 10 %). Въпреки това, те посочват, че предоставяйки директно 39,2 милиона евро, ADIF би осигурило по-голямо финансиране, равно на 20 % от частта, която не е покрита от генерирания от проекта доход, посредством кредит, отпуснат при лихвен процент 1,17 %. Освен това според Испания процедурите по провеждане на търг и договаряне гарантират, че помощта е ограничена до минимум. Следователно те считат, че помощта е пропорционална и ограничена до необходимия минимум;

е)

Според Испания неправомерните отрицателни въздействия върху конкуренцията и търговията ще бъдат избегнати поради относителните конкурентни недостатъци на CEATF, предизвикани от високите му разходи за експлоатация и поддръжка при изпитвания със скорости под 210 km/h. Тъй като разходите за експлоатация и поддръжка на високоскоростна линия са три пъти по-големи от тези за една нормално експлоатирана линия, de facto, CEATF би бил изключен от пазара на такива изпитвания;

ж)

Испания гарантира, че помощта ще съответства на всички изисквания за прозрачност, както се предвижда в приложимите регламенти на Съюза.

(60)

Както бе посочено в съображение 6 по-горе, получените от трети страни мнения бяха изпратени на испанските органи на 24 септември 2015 г. В отговора си от 14 октомври 2015 г. испанските органи посочват, че тези мнения са много общи по своето естество във връзка с перспективата за използване на центъра CEATF и се основават на схващането на всяко дружество за развитието на пазара за изпитвания в железопътния транспорт.

6.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

6.1.   Наличие на помощ

(61)

Член 107, параграф 1 от Договора гласи, че „всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар“.

(62)

Комисията ще разгледа дали отпуснатите на ADIF средства на основание споразумението от 27 декември 2010 г., както и общото финансиране, отпуснато за проекта на основание Решението на Министерския съвет от 28 юни 2013 г., могат да бъдат окачествени като помощ.

6.1.1.   Икономическа дейност

(63)

Според постоянната практика на Съда на Европейския съюз предприятията се определят като субекти, извършващи стопанска дейност, независимо от правния им статут и начина им на финансиране. (32) Следователно определянето на даден субект като предприятие зависи изцяло от естеството на дейностите му.

(64)

През 1999 г. Общият съд се произнесе, че „предоставянето на инфраструктури от субекти, отговарящи за тяхното управление“, може да представлява икономическа дейност (33). Следователно е ясно, че изграждането на инфраструктура, която ще бъде обект на търговска експлоатация, представлява икономическа дейност (34).

(65)

В настоящия случай изграждането на CEATF е свързано пряко с експлоатацията му и испанските органи потвърдиха, че дейностите по изпитване, които ще бъдат осъществявани в CEATF, са от икономическо естество. Тези дейности в действителност включват услуги, които ще бъдат предлагани на пазара.

(66)

Следователно Комисията счита, че изграждането и експлоатацията на CEATF са икономически дейности.

6.1.2.   Държавни ресурси

(67)

Проектът се финансира чрез авансово изплатени безвъзмездни средства и кредити от Министерството на икономиката и конкурентоспособността. Това са държавни ресурси.

6.1.3.   Селективно икономическо предимство

6.1.3.1.   В полза на ADIF

(68)

Мярката е отпусната само на едно предприятие, ADIF (35), и следователно е селективна.

(69)

Посредством допринасяне към финансирането на CEATF чрез авансово изплатени безвъзмездни средства и кредити, мярката дава предимство на ADIF.

(70)

На първо място, авансово изплатените безвъзмездни средства представляват пряко прехвърляне на държавни ресурси към ADIF, което несъмнено е икономическо предимство.

(71)

На второ място, по отношение на кредитите, отпуснати на ADIF, е необходимо да се определи дали лихвеният процент съответства на пазарната ставка.

(72)

Съобщението относно преразглеждане на метода за определяне на референтните и сконтови лихвени проценти (36) (наричано по-нататък „Съобщението от 2008 г.“) предоставя проценти, които да се прилагат по подразбиране вместо пазарните лихвени проценти, приложими спрямо кредитите. В становището си от ноември 2015 г. испанските органи посочиха, че са следвали тази методика и са приложили марж от 100 пункта към приложимата ставка за Испания. След това те направиха оценка на лихвата, спестена в резултат на разликата между пазарния лихвен процент и този по програмата, като вземат предвид конкретните условия по всеки кредит (амортизация, срок и гратисен период). Те стигат до заключението, че пазарните лихвени проценти, приложими за траншовете, изплатени по програма Innplanta 2010, са по-високи от лихвения процент, приложен по програмата, но са по-ниски от пазарните лихвени проценти, приложими за траншовете, изплатени по програма Innplanta 2011 (3,06 %) (37).

(73)

Маржовете, прилагани спрямо изчислените въз основа на Съобщението от 2008 г. лихвени проценти, зависят от рейтинга на дружеството и равнището на предлаганото обезпечение. В тази връзка Комисията отбелязва, че рейтингът на ADIF е неразривно свързан с рейтинга на испанската държава (38). Освен това Комисията отбелязва, че испанските органи не са предоставили конкретна информация относно предложеното обезпечение за кредитите, получени по различните програми. От таблица 6 по-долу става ясно, че в определен момент в началото на 2012 г. рейтингът на ADIF е понижен от „A“ на „B“. Испанските органи са приложили марж от 100 базисни пункта към всички кредити, отпуснати на ADIF. Следва да се отбележи, че за дружество с рейтинг „A“ този марж предполага ниско ниво на обезпечението. При дружество с рейтинг „B“ обаче марж от 100 базисни пункта предполага нормално ниво на обезпечението (а не ниско).

(74)

В хода на официалното производство Комисията поиска от испанските органи да предоставят информация относно кредитите, които ADIF е получило на пазара между 20 юли 2010 г. и 20 юли 2015 г. (с изключение на тези от ЕИБ). Испанските органи предоставиха списък с търговски кредити, отпуснати на ADIF/ADIF Alta velocidad през последните пет години, заедно със съответните условия по тях (39) (с изключение на тези от ЕИБ) (40).

(75)

Тези кредити, получени на пазара, предоставят достатъчна информация за определяне на подходящ пазарен лихвен процент за всяка от годините в периода от 2011 г. до 2014 г.

Таблица 6

Данни за изчисляването на пазарния лихвен процент, който следва да се приложи спрямо изплатените на ADIF кредити

Дата на изплащане

Лихвени проценти по кредитите, изплатени на ADIF

(%)

Кредитен рейтинг на ADIF

Съобщение от 2008 г.

Предложение на испанските органи за изчисляване на пазарните лихвени проценти

(%)

Търговски кредити, получени от ADIF

Изчисляване на пазарния лихвен процент въз основа на условията по търговските кредити

(%)

Основен процент

(%)

Базисни пунктове за добавяне при нормална до ниска обезпеченост

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

17.1.2011

1,17

Aa1

1,49

75—100

2,49

За 2011 г.: Euribor 6M

(3.1.2011) + 227 бп (средно)

1,224 + 2,27 = 3,494

11.1.2012

1,17

Aa2

2,07

75—100

3,07

За 2012 г.: Euribor 6M

(2.1.2012) + 352 бп (средно)

1,606 + 3,52 = 5,126

2.5.2012

3,06

Baa1

1,67

100—220

2,67

-”-

(2.5.2012)

0,992 + 3,52 = 4,512

13.2.2013

1,17/3,06

Ba1

0,66

100—220

1,66

За 2013 г.: Euribor 6M

(1.2.2013) + 425 бп (средно)

0,38 + 4,25 = 4,63

10.1.2014

3,06

Ba1

0,53

100—220

1,53

За 2014 г.: Euribor 6M

(2.1.2014) + 215 бп (средно)

0,387 + 2,15 = 2,537

(76)

От таблица 6 е видно, че пазарните лихвени проценти, основани на търговските кредити, получени от ADIF (дясна графа), са трайно по-високи от предложените от Испания лихвени проценти. Тъй като в Съобщението от 2008 г. се предоставя единствено заместител на пазарните лихвени проценти, Испания не е представила доказателства в подкрепа на заключение относно нивото на наличното обезпечение и в преписката са налице последователни доказателства, че лихвените проценти, които ADIF е изплатило в действителност на пазара, са били значително по-високи, Комисията счита, че последните представляват подходяща база за сравнение за да се определи дали свързаните с проекта кредити дават предимство на ADIF.

(77)

Въз основа на таблица 6 може да се изведе заключението, че лихвените проценти по кредитите, отпуснати на ADIF във връзка с проекта, са по-ниски от съответните пазарни лихвени проценти, изчислени въз основа на условията по търговски кредити, получени от ADIF, с изключение на кредитите, отпуснати през 2014 г. Следователно условията по различните кредити, отпуснати на ADIF в периода 2011—2013 г. и възлизащи на 7 469 500 EUR, предоставят предимство на ADIF по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

6.1.3.2.   В полза на ДСП и бъдещите потребители на CEATF

(78)

В решението за откриване на процедурата (41) Комисията обяснява, че отсъствието на държавна помощ може да бъде предположено единствено ако тръжната процедура позволи на икономически най-изгодната оферта да съвпадне с пазарната стойност на концесията и ако съответната държава членка се увери, че произтичащите концесионни такси са в съответствие с пазарните цени, като извърши анализ на дисконтираните парични потоци и сравнение с таксите, плащани за сходни услуги другаде (42). Комисията посочи, че макар определени основни компоненти на структурата на таксите да са били определени от Испания ex ante, това само по себе си не е достатъчно за разсейване на всякакви съмнения относно открития и недискриминационен характер на процеса.

(79)

Комисията разгледа също така евентуалното наличие на косвено предимство на равнището на потребителите на инфраструктурата.

(80)

Тъй като ДСП не е избрано поради неуспешното провеждане на първата тръжна процедура и няма признаци, че ще бъде организирана втора тръжна процедура, не е възможно да се изведат окончателни заключения относно наличието на предимство на равнището на ДСП. По същия начин не могат да бъдат изведени категорични заключения относно наличието на помощ на равнището на потребителите.

6.1.4.   Нарушаване на конкуренцията и въздействие върху търговията

(81)

Когато отпусната от държава членка помощ засилва позицията на едно предприятие спрямо други предприятия, които се конкурират в търговията в рамките на Съюза, тази търговия трябва да се разглежда като засегната от въпросната помощ (43).

(82)

Ясно е, че дадените на ADIF предимства засилват позицията на това предприятие спрямо други предприятия, които се конкурират в търговията в рамките на Съюза.

(83)

Както бе посочено в точка 5.1 по-горе, испанските органи признават, че CEATF може да се конкурира с други европейски съоръжения за изпитвания при скорости под 210 km/h и със съществуващи линии, които са отворени за движение с цел изпитвания при скорости между 210 и 385 km/h. Вследствие на това сега те считат, че само финансирането на изграждането на частите от CEATF, които позволяват изпитвания под 385 km/h, следва да се разглежда като държавна помощ и да се оцени в съответствие с Рамката за НИРДИ. В тази връзка те твърдят също така, че публичното финансиране за последните дейности би било ограничено до 90,2 милиона евро.

(84)

CEATF би се конкурирал с други съоръжения в Европейския съюз, които предлагат изпитвания за високоскоростен железопътен транспорт, тъй като е напълно в състояние да предлага изпитвания при скорости под 385 km/h. Тъй като данните предполагат, че търсенето на изпитвания при по-високи скорости е много слабо или отсъства (вж. по-подробно съображения 48—51 по-горе), изпитването при скорости под 385 km/h вероятно ще се превърне в основната дейност на CEATF.

(85)

Вследствие на това държавните ресурси, отпуснати на ADIF за изграждането на CEATF, биха били използвани за субсидиране на навлизането на пазара на нов конкурент.

(86)

С оглед на доводите, изложени в съображения 82—85 по-горе, отпуснатата на ADIF помощ може да наруши конкуренцията и да засегне търговията между държавите членки.

6.1.5.   Заключение относно наличието на помощ

(87)

Комисията счита, че публичните ресурси, отпуснати на ADIF за изграждането на CEATF на основание Решението от 28 юни 2013 г. и споразумението от 27 декември 2010 г., се окачествяват като държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

6.2.   Законосъобразност на помощта

(88)

Испанските органи подадоха уведомление за мярката на основание член 108, параграф 3 от Договора на 20 септември 2013 г. Те посочиха също така, че железопътното трасе няма да бъде изградено, докато не бъде одобрено от Комисията (44).

(89)

Испания отпусна помощта на основание споразумението от 27 декември 2010 г. и Решението на Министерския съвет от 28 юни 2013 г. Част от тази помощ вече е изплатена, както бе описано в съображение 44 по-горе.

(90)

Тъй като помощта е отпусната, преди да бъде одобрена от Комисията, тя трябва да се счита за неправомерна по смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета (45).

6.3.   Съвместимост

(91)

След като вече установи, че мярката включва държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, Комисията трябва да оцени дали тя може да бъде счетена за съвместима с вътрешния пазар.

(92)

Съдът на Европейския съюз се е произнесъл, че „когато Комисията реши да образува официална процедура по разследване, държавата членка и потенциалният получател на новата помощ следва да ѝ предоставят данните, които да доказват съвместимостта на тази помощ с общия пазар“ (46). Както е посочено по-нататък в настоящото решение, испанските органи и получателят ADIF не предоставиха убедителни данни в този смисъл нито в уведомлението, нито в по-нататъшните становища, нито в мненията си, подадени във връзка с решението за откриване на процедурата, както и в становищата си, представени по време на етапа на официалното разследване.

(93)

Испанските органи посочиха, че публичното финансиране на CEATF, доколкото то представлява помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, следва да се обяви за съвместимо с вътрешния пазар с оглед на цялостната си цел във връзка с НИРДИ и на правилата в Рамката за НИРДИ, приложими спрямо инфраструктурите, свързани с НИРДИ (47).

(94)

От заключението в точка 6.2. по-горе следва, че помощта е неправомерна. Точка 126 от Рамката за НИРДИ гласи, че „неправомерната помощ за НИРДИ ще се оценява в съответствие с правилата, които са приложими към датата, на която е отпусната помощта“.

(95)

Към момента на отпускане на помощта в сила е била Рамката за НИРДИ от 2006 г. (48).

(96)

Рамката за НИРДИ от 2006 г. не съдържа конкретни разпоредби относно помощта за научноизследователски инфраструктури. Поради тази причина Комисията счита, че оценката на мярката за помощ следва да се основава пряко на член 107, параграф 3, буква в) от Договора. Тази разпоредба гласи, че за съвместими с вътрешния пазар могат да се приемат „помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес“.

(97)

За да определи съвместимостта на мярка съгласно член 107, параграф 3, буква в) от Договора, Комисията извършва тест на съпоставяне, като претегля положителните последици що се отнася до приноса за постигането на ясно определени цели от общ интерес спрямо отрицателните последици за търговията и конкуренцията в общия пазар. В тази връзка Комисията ще разгледа следните принципи (49):

а)

принос за постигането на ясно определена цел от общ интерес: мярката за държавна помощ трябва да бъде насочена към постигането на цел от общ интерес в съответствие с член 107, параграф 3 от Договора;

б)

необходимост от държавна намеса: мярката за държавна помощ трябва да бъде насочена към ситуация, в която помощта може да доведе до съществено подобрение, което пазарът не е в състояние да постигне сам по себе си, например чрез отстраняването на пазарна неефективност или решаването на проблем, свързан със справедливостта или сближаването;

в)

целесъобразност на мярката за помощ: предложената мярка за помощ трябва да бъде целесъобразен инструмент на политиката, който да допринася за постигането на целта от общ интерес;

г)

стимулиращ ефект: помощта трябва да промени поведението на съответното/ите предприятие/я по такъв начин, че то да се ангажира с извършването на допълнителна дейност, която не би предприело без помощта или би я предприело, но по ограничен или различен начин или на различно място;

д)

пропорционалност на помощта: размерът и интензитетът на помощта трябва да бъдат ограничени до необходимия минимум, за да бъдат насърчени допълнителни инвестиции или допълнителна дейност от страна на засегнатото(ите) предприятие(я);

е)

избягване на неоправданите отрицателни въздействия върху конкуренцията и търговията между държавите членки: отрицателните въздействия от помощта трябва да бъдат достатъчно ограничени, така че общият баланс на мярката да е положителен;

ж)

прозрачност на помощта: държавите членки, Комисията, икономическите оператори и обществеността трябва да имат лесен достъп до всички съответни актове и до информацията, отнасяща се за предоставената съгласно тях помощ.

6.3.1.   Принос за постигането на ясно определена цел от общ интерес

(98)

В уведомлението си и в отговора си на решението за откриване на процедурата (вж. съображение 59 от решението за откриване на процедурата и точка 5.2 по-горе) испанските органи подчертаха, че проектът допринася за увеличаването в Испания на инвестициите, свързани с НИРДИ, което е една от целите от общ интерес в стратегията „Европа 2020“, и се вписва в Оперативната програма за интелигентен растеж на Испания, приета през февруари 2015 г. Те твърдят, че CEATF е научна и техническа инфраструктура, която ще позволи изпитването на мултидисциплинарни технически аспекти в железопътния сектор. Испанските органи твърдят също така, че инвестициите в CEATF ще укрепят икономическото развитие на региона Андалусия, който е изправен пред висока безработица.

(99)

На първо място, тези твърдения следва да се оценят с оглед на търсенето на подобно научноизследователско съоръжение и съобразно дейностите, свързани с НИРДИ, които биха могли да се осъществяват в него.

(100)

Както бе изложено подробно в съображения 60—62 от решението за откриване на процедурата, Комисията постави под въпрос наличието на търсене от страна на производителите на подвижен състав и железопътно оборудване към тази конкретна научноизследователска инфраструктура. По-специално Комисията се позова на неуспеха на първата тръжна процедура за изграждане и експлоатация на CEATF, както и на високите разходи за изграждане и експлоатация на железопътни мрежи, предназначени да предоставят търговски транспортни услуги при скорости над 350 km/h, които не биха били икономически осъществими при настоящите пазарни условия и в обозримото бъдеще (50).

(101)

Мненията, получени от трети страни в отговор на решението за откриване на процедурата, потвърждават становището на Комисията, че пазарът не се нуждае от научноизследователска инфраструктура, предназначена за изпитвания на влакове, движещи се с много висока скорост (изпитвания, извършвани при скорост над 385 km/h, за търговски транспортни услуги, предоставяни при скорост над 350 km/h).

(102)

Нито един производител на подвижен състав не предвижда разработването на продукти, които да се движат с толкова високи скорости, поради липсата на пазарно търсене спрямо търговската експлоатация на такива влакове. Някои железопътни оператори излагат доводи, свързани с пазарната ефективност (баланс между потребление на енергия и време за пътуване), които ограничават търговската експлоатация на високоскоростни влакове в Европа до много по-ниски скорости (средно в Европа — 280—300 km/h, максимум — 320—350 km/h), както и експоненциалното нарастване на инвестициите в инфраструктура и на разходите за експлоатация и поддръжка при скорости над 300 km/h, което би направило цените на билетите за влакове неконкурентни в сравнение със самолетните билети. Не са налице данни, които да предполагат, че има пазарно търсене за изграждането на нови търговски железопътни линии и/или модернизирането на съществуващите линии за целите на предоставянето на транспортни услуги при скорости над 320—350 km/h, а оттам и за съоръжение за изпитвания в железопътния транспорт, което да е специално предназначено за скорости, надвишаващи тези граници (51).

(103)

Допълнителни специфични доводи за липсата на търсене за инфраструктурата на CEATF произтичат от географското му местоположение, което според някои от респондентите ще доведе до разход на време и транспортни разходи.

(104)

Накрая, доводите относно наличието на по-авангардни и рентабилни решения за възможно бъдещо изпитване на високоскоростни влакове, като виртуалното изпитване посредством основани на ИКТ решения, също опровергават необходимостта от специализирано физическо съоръжение за изпитване.

(105)

Следователно събраната от Комисията информация противоречи на твърдението, че помощта, за която е постъпило уведомление, би стимулирала допълнителни дейности, свързани с НИРДИ в железопътния сектор, посредством изграждането на инфраструктура на съоръжение за изпитвания на високоскоростни влакове.

(106)

На второ място, посочените от испанските органи други цели, свързани с други политики, по-специално социално-икономическите ползи, произтичащи от създаването на нови работни места в региона на Antequera (52), не са относими за оценката на приноса на помощта, за която е постъпило уведомление, към постигането на цел от общ интерес в областта на НИРДИ. Макар испанските органи да твърдят, че от социално-икономическа гледна точка проектът за CEATF би постигнал положителна NPV от 17,3 милиона евро, те не са предоставили никакви убедителни доказателства за ползи, чийто мащаб би бил толкова голям, че да компенсира разходите за изграждането и загубите при експлоатацията, които планираната инфраструктура би генерирала по време на целия си срок на експлоатация. Твърдените ползи изглежда се ограничават до създаването на работни места в строителството по време на етапа на изграждане на инфраструктурата. Това означава, че проектът далеч няма да допринесе за дългосрочната цел за насърчаване на устойчивото развитие на регион Андалусия, а би имал само краткотраен, преходен ефект върху местната икономика (53).

(107)

С оглед на доводите, изложени в съображения 98—106 по-горе, Комисията счита, че Испания не е предоставила достатъчно доказателства в подкрепа на твърдението, че проектът допринася за постигането на ясно определена цел от общ интерес.

6.3.2.   Необходимост от държавна намеса

(108)

Испанските органи обосновават необходимостта от държавна помощ за този проект с мултидисциплинарното естество на техническите изпитвания, които ще бъдат осъществявани. Според тях, поради разнообразните сфери на дейност на потенциално участващите в тези изпитвания дружества (например дружества, осъществяващи дейност в строителството, комуникациите, сигнализацията, системите за задвижване и подвижния състав), нито едно от тях поотделно не може да достигне критичната маса или да разполага с финансовите възможности да направи инвестиция в размера, необходим за CEATF, или не би могло да привлече и приобщи други дружества към тази инвестиция. По отношение на финансирането на проекта, испанските органи заявиха, че за изграждането на CEATF не е наличен никакъв друг източник на финансиране, различен от публичното, „предвид проучванията за доходност, проведени от ADIF“.

(109)

Доводът, повдигнат от испанските органи, е свързан с твърдяна пазарна неефективност под формата на координационен проблем за финансирането на изграждането на предвиденото съоръжение. Допускането изглежда е, че тъй като няма отделно дружество, което да има стимул да предприеме финансирането на проекта поради липсата на баланс между разходите за този проект и очакваните ползи от него (на равнището на отделното дружество), единственият възможен начин за поддържане на инвестицията би бил чрез създаване на обединение на различни дружества, осъществяващи дейност в различни технически сфери, което би могло да гарантира пълната експлоатация на потенциала на съоръжението чрез съвместно ползване.

(110)

Нищо в преписката обаче не предполага, че дружествата, които са потенциално заинтересовани да влязат в такова сътрудничество, биха били възпрепятствани да го направят поради обективни затруднения, които пречат на ефективното взаимодействие между тях. Точно обратното, фактът, че испанското правителство се намесва, за да улесни създаването на дружество със специално предназначение (ДСП) чрез организирането на открита тръжна процедура, и че тази процедура бе неуспешна, предполага вместо това, че действителният проблем, засягащ финансирането на проекта, за който е постъпило уведомление, е другаде, а именно в липсата му на финансова осъществимост. Слабостта на довода, изложен от испанските органи, се потвърждава от факта, че дори когато испанското правителство решава да отпусне публично финансиране на ADIF за започване на работите, нито един частен независим инвеститор не е проявил интерес към участие във финансирането.

(111)

Следователно Комисията стига до заключението, че Испания не е предоставила достатъчно доказателства за наличието на пазарна неефективност под формата на координационна неефективност на равнището на финансиране на CEATF.

(112)

Освен това следва да се отбележи, че в практиката си за вземане на решения в областта на НИРДИ Комисията се позовава на три вида специфична пазарна неефективност: несъвършена и асиметрична информация, координационни и мрежови неефективности при дейностите, свързани с НИРДИ, и разпространение на знания. Испанските органи обаче не са доказали, че в настоящия случай е налице която и да е от тези специфични пазарни неефективности.

(113)

По отношение на трудностите, засягащи финансирането на проекта за CEATF, не са представени доказателства, че частният сектор би бил възпрепятстван да финансира проекта поради евентуална липса на информация или поради асиметрична информация, конкретно свързана с определими и рисковани дейности в областта на НИРДИ. По отношение на координационните и мрежовите неефективности при дейностите, свързани с НИРДИ, от изявленията на испанските органи става ясно, че в центъра за изпитвания не е планирано да се осъществява сътрудничество между ADIF и отрасъла. Изглежда помощта има за цел да привлече дружества за участие при проектирането или използването на инфраструктурата на CEATF, но не способства за конкретно сътрудничество между тях с цел осъществяване на съвместни дейности в областта на НИРДИ в центъра. Накрая, Испания не е представила доказателства за разпространение на знания в полза на трети страни, което би могло да произтече от проекта за CEATF.

(114)

Испания не е представила никакви други доводи в подкрепа на заключението, че помощта може да доведе до съществено подобрение, което пазарът не е в състояние да постигне сам по себе си.

(115)

С оглед на доводите, изложени в съображения 108—113 по-горе, Комисията стига до извода, че необходимостта от държавна намеса не е доказана.

6.3.3.   Целесъобразност на мярката за помощ

(116)

Държавите членки могат да избират различни инструменти на политиката и контролът върху държавните помощи не налага един-единствен начин за намеса в икономиката. Обаче, държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора може да бъде оправдана единствено посредством целесъобразността на определен инструмент за постигане на целта на публичната политика и за допринасяне към постигането на една или няколко от целите от общ интерес (54).

(117)

Комисията обикновено счита, че дадена мярка представлява целесъобразен инструмент, когато държавата членка е разгледала въпроса дали са налице алтернативни варианти на политиката, които са също толкова подходящи за постигане на целта от общ интерес, но същевременно нарушават в по-малка степен конкуренцията, отколкото селективната държавна помощ, както и когато държавата членка може да докаже целесъобразността на мярката за постигането на цели, свързани с ефективността и/или равенството.

(118)

Испанските органи не са представили никаква информация относно възможните алтернативни инструменти на политиката или други инструменти за помощ с оглед финансирането на проекта. В отговор на тревогите, изразени в решението за откриване на процедурата, те заявиха единствено, че с оглед на твърдения финансов дефицит от 91,87 % на проекта, не би бил целесъобразен никакъв друг инструмент, различен от публичното финансиране.

(119)

Комисията определя факта, че проектът, за който е постъпило уведомление, продължава да е на голяма загуба дори след като му е отпусната помощ, като недостатъчен, за да се докаже, че държавната помощ е целесъобразен инструмент.

(120)

Освен това, тъй като не бе доказано, че проектът допринася за постигане на целта от общ интерес, а именно увеличаване на дейностите, свързани с НИРДИ, целесъобразността на инвестиционния инструмент, избран от испанското правителство, също не е доказана. Други мерки, които в действителност биха довели до увеличаване на дейностите, свързани с НИРДИ, биха представлявали по-целесъобразни инструменти за постигане на тази цел от общ интерес.

(121)

Сходни съображения важат и във връзка с останалите цели от общ интерес, приведени от Испания. Както бе посочено в съображение 106 по-горе, новите работни места биха били ограничени основно в строителството и биха били временни по своето естество. Държавната помощ за изграждане на инфраструктура с малка вероятност да бъде използвана не е целесъобразен инструмент на политиката за създаване на растеж и работни места.

6.3.4.   Стимулиращ ефект

(122)

Държавната помощ трябва да има стимулиращ ефект. Изискваният стимулиращ ефект е налице, ако помощта променя поведението на получателя във връзка с постигането на целта от общ интерес и отстраняването на откритата пазарна неефективност.

(123)

Испанските органи посочиха, че без помощта CEATF не би бил изграден: те твърдят, че помощта има стимулиращ ефект, тъй като проектът никога не би бил реализиран без нея.

(124)

В настоящия случай обаче Комисията отбелязва, че помощта способства за изграждането на съоръжение за изпитвания в железопътния транспорт, което се предоставя на разположение на ADIF в качеството му на бъдещ собственик, но не изглежда да води до някаква промяна в поведението на ADIF или на други субекти по отношение на допълнителните дейности в областта на НИРДИ, които да бъдат осъществявани в съоръжението за изпитвания.

(125)

В хода на официалната процедура по разследване испанските органи не предоставиха никаква нова информация или доводи във връзка с промяната в поведението на ADIF вследствие от помощта. Докато наличните данни показват, че проектът, за който е постъпило уведомление, ще продължи да работи на загуба въпреки помощта, испанските органи не успяха да докажат, че при все това той ще доведе до значими ползи за обществото, свързани с НИРДИ. Точно обратното, мненията, получени от потенциални потребители на инфраструктурата в хода на официалното разследване, предполагат, че в настоящия си вид проектът не отговаря на никакви неудовлетворени изисквания на търсенето от страна на дружества, занимаващи се с НИРДИ в железопътния сектор.

(126)

Не бяха приведени никакви основания, които да накарат Комисията да промени първоначалната си оценка така, както е представена в решението за откриване на процедурата. По същество, помощта съвсем не създава стимулиращ ефект, а е насочена към изграждане на инфраструктура, чиято добавена стойност в сравнение със съществуващите алтернативи (а именно изпитвания върху обикновените железопътни мрежи) не е доказана.

6.3.5.   Пропорционалност на помощта

(127)

Комисията счита, че помощта е пропорционална, ако същият резултат не би могъл да бъде постигнат с по-малка помощ.

(128)

В уведомлението си за проекта испанските органи го представят като съответстващ на Рамката за НИРДИ, в която се посочва, че максималният интензитет на помощта, допустим за покриване на инвестиции в научноизследователски инфраструктури, използвани за икономически цели, е ограничен до нетния размер на допълнителните разходи, без да надвишава 60 % от допустимите разходи (точка 89 от Рамката за НИРДИ). В настоящия случай публичното подпомагане ще покрие 100 % от разходите.

(129)

Поради отсъствието или недостига на частни инвестиции в инфраструктурата на CEATF разглежданата помощ не изглежда пропорционална.

6.3.6.   Избягване на неоправданите отрицателни въздействия върху конкуренцията и търговията между държавите членки

(130)

Член 107, параграф 3, буква в) от Договора изисква положителните развития в резултат от дадена мярка да бъдат балансирани с нейните отрицателни въздействия върху търговията и конкуренцията.

(131)

Комисията счита, че испанските органи не са доказали наличието на положителни въздействия, предизвикани от разглежданата мярка. Следователно Комисията стига до заключението, че изграждането на CEATF няма да постигне целта си, а именно да увеличи НИРД в конкретната област на услугите за високоскоростен железопътен транспорт, тъй като пазарното търсене на подобна инфраструктура в най-добрия случай е слабо или въобще отсъства. Комисията стига и до заключението, че не е доказана пазарна неефективност, нито че мярката допринася за значима промяна в поведението на получателя ѝ.

(132)

По отношение на останалите положителни въздействия на мярката, на които се позовава Испания, Комисията счита, че временното създаване на работни места основно в строителството излиза много скъпо и има ограничена положителна стойност.

(133)

Освен това, тъй като мярката способства за навлизането на пазара на нов конкурент посредством използване на мащабно публично финансиране, Комисията счита, че тя ще има отрицателно въздействие върху конкуренцията. Помощта би поставила под въпрос предходни инвестиции, направени от конкурентите в собствените им съоръжения за изпитвания, и би намалила бъдещите инвестиции за поддръжка или усъвършенстване на тези инфраструктури.

(134)

Пазарът, който е засегнат от помощта, е този на услуги за изпитване на железопътно оборудване в Европейския съюз. Както вече бе посочено в решението за откриване на процедурата, на този пазар в Европейския съюз понастоящем функционират три центъра за изпитвания в железопътния транспорт: Cerhenice (Velim) в Чешката република, Wildenrath в Германия и Valenciennes във Франция, където се провеждат изпитвания със скорости до 210 km/h. Изпитвания на високоскоростен подвижен състав (55) се извършват на линии в търговска употреба, които имат максимална проектна скорост 350 km/h, като изпитванията се провеждат при скорост до 385 km/h съгласно изискването на стандарта (10 % над номиналната скорост на влака).

(135)

Следователно няма пълна взаимозаменяемост между услугите за изпитване на CEATF, от една страна, и тези на други съоръжения за изпитвания и изпитванията в търговските железопътни мрежи, от друга, поради различните максимални скорости, при които се осъществяват изпитванията. Въпреки това, вече съществуващата възможност за изпитвания при скорост до 385 km/h в търговските железопътни мрежи удовлетворява действителното и потенциалното търсене на услуги за изпитвания до тази осъществима от търговска гледна точка скорост. По отношение на потенциално бъдещо търсене на изпитвания при скорости до 520 km/h, наличната информация и получените мнения на участниците на пазара предполагат, че това няма да е осъществим от търговска гледна точка вариант поне в обозримото бъдеще. Следователно съоръжението за изпитвания CEATF ще бъде пряк конкурент както на съществуващите съоръжения за изпитвания, така и на публичните железопътни мрежи. В тази връзка Комисията счита, че мярката е предназначена да субсидира навлизането на пазара на нов конкурент изцяло благодарение на държавни ресурси и може, вследствие от това, значително да наруши конкуренцията на този пазар.

(136)

Конкуренцията надолу по веригата на пазарите на железопътни продукти, които следва да бъдат изпитвани (в това число подвижен състав и оборудване), също би могла да бъде засегната отрицателно от тази мярка за помощ. Както се посочва в мненията, получени в резултат от решението за откриване на процедурата, географското местоположение на съоръжението може да създаде de facto конкурентни предимства в полза на националните производители на подвижен състав, за които е по-вероятно да използват CEATF за изпитвания, без да понасят значителни транспортни разходи.

(137)

Предвид липсата на достатъчно доказани положителни въздействия на помощта, за която е представено уведомление, както е посочено от Комисията в точки 6.3.1—6.3.5, се счита, че отрицателните въздействия на мярката по отношение на действително и потенциално нарушаване на конкуренцията надделяват над твърдените ефективности.

6.3.7.   Прозрачност на помощта

(138)

С оглед на гореизложените съображения не е необходимо да се разглежда въпросът до каква степен помощта е прозрачна.

6.3.8.   Заключения относно съвместимостта на помощта

(139)

С оглед на доводите, изложени в точки 6.3.1—6.3.7 по-горе, Комисията стига до заключението, че мярката за помощ, за която е постъпило уведомление, не може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар на основание член 107, параграф 3, буква в) от Договора.

6.4.   Възстановяване на несъвместимата помощ

(140)

В съответствие с постоянната съдебна практика, член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/1589 гласи, че „когато са взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от бенефициера (…)“.

(141)

Съдилищата на Съюза също нееднократно са постановявали, че задължението на дадена държава членка да отмени помощ, счетена от Комисията за несъвместима с вътрешния пазар, цели да възстанови съществувалото преди това положение (56). В този контекст съдилищата на Съюза са приели, че тази цел е постигната, когато получателят е изплатил обратно сумите, предоставени чрез неправомерна помощ (заедно с лихвите), като така се е отказал от преимуществото, което е имал над конкурентите си на пазара, и ситуацията от преди плащането на помощта е възстановена (57).

(142)

Комисията стигна до заключението, че помощта, отпусната от Испания на ADIF, е неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар. Следователно помощта трябва да бъде възстановена, за да се възстанови положението, съществувало на пазара преди отпускането ѝ. Възстановяването следва да обхваща периода от момента на предоставяне на предимството на получателите, т.е. от момента, в който помощта е предоставена на разположение на получателите, и сумите за възстановяване следва да бъдат олихвявани до момента на действителното им възстановяване.

(143)

Въз основа на информацията, предоставена от Испания и обобщена в съображения 43 и 44, както и в таблици 3, 4 и 5 по-горе, общата сума на средствата, изплатени на ADIF в периода 2011—2014 г., възлиза на 143 703 000 EUR (включваща 135 866 000 EUR безвъзмездни средства и 7 837 000 EUR кредити).

(144)

Комисията е изчислила лихвения процент, който би бил приложим на пазара, въз основа на информацията, предоставена от Испания относно търговските кредити, получени от ADIF в относимия период. Въпреки това Комисията признава, че резултатът от нейното изчисление би могъл да бъде повлиян от съществуването на други кредити, за които тя не е била уведомена. Затова, с цел изчисляване на разликата между лихвените проценти, които действително са били фиксирани по кредитите, отпуснати на ADIF, и пазарните лихвени проценти, а оттам и на елемента на помощта, който следва да бъде възстановен, Испания разполага с два месеца от датата на приемане на настоящото решение, в които може да предостави на Комисията данни за евентуални други търговски кредити, получени от ADIF в относимия период.

(145)

Следователно Испания трябва да възстанови от ADIF както действително изплатените и все още непогасени от ADIF авансови безвъзмездни средства, така и елемента на помощ, включен в кредитите, отпуснати през 2011 г., 2012 г. и 2013 г., който без да се засяга възможността, посочена в предходния параграф, представлява разликата между лихвения процент по кредита и пазарния лихвен процент, посочен в таблица 6 по-горе (вж. съображение 75 по-горе). Общата сума за възстановяване включва лихвата за възстановяване, прилагана от момента на изплащане на безвъзмездните средства или кредитите до момента на погасяването им.

(146)

Докато за безвъзмездните средства лихвата за възстановяване следва да се изчисли въз основа на главницата на тези средства, лихвата за възстановяване по кредитите следва да се изчисли въз основа на елемента на помощта, включен в кредитите.

(147)

Испания не следва да извършва никакви нови плащания във връзка с разглеждания проект.

(148)

Както бе посочено в съображение 88 по-горе, испанските органи заявиха, че железопътното трасе на CEATF няма да бъде изградено без одобрението на Комисията. С оглед на това Комисията счита, че не би следвало да има причина ADIF да запазва кредитите, предвид факта, че те са били отпуснати единствено и само за този конкретен проект. Поради тази причина Комисията изисква незабавното прекратяване и погасяване на кредитите, отпуснати на ADIF.

7.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(149)

Авансово изплатените безвъзмездни средства и кредитите, предоставени на ADIF от Испания, представляват помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. Тази помощ е отпусната от Испания в нарушение на задълженията за уведомяване и непредприемане на действия, предвидени в член 108, параграф 3 от Договора.

(150)

Комисията стигна до заключението, че помощта е несъвместима с вътрешния пазар.

(151)

Следователно помощта трябва да бъде възстановена от получателя ѝ, ADIF, заедно с лихвите за възстановяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Публичното финансиране, отпуснато от Испания на Administrador de Infraestructura ferroviaria (ADIF) на основание споразумението от 27 декември 2010 г. и Решението на Министерския съвет от 28 юни 2013 г. за изграждането на CEATF, под формата на кредити при лихвени проценти под пазарните и на безвъзмездни средства, възлизащо на 358 552 309 EUR, представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

Член 2

Посочената в член 1 помощ е неправомерна, тъй като е отпусната в нарушение на задълженията за уведомяване и непредприемане на действия, произтичащи от член 108, параграф 3 от Договора.

Член 3

Посочената в член 1 помощ е несъвместима с вътрешния пазар.

Член 4

1.   Доколкото посочената в член 1 помощ е изплатена на ADIF, Испания я възстановява незабавно.

2.   Сумите за възстановяване се олихвяват от датата, на която са предоставени на разположение на ADIF, до действителното им възстановяване.

3.   Лихвата се изчислява с натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (58). Сумите, които следва да се изплатят обратно, се олихвяват от датата, на която са били предоставени на разположение на получателите, т.е. от датата на плащането на безвъзмездните средства и кредитите, до действителното възстановяване.

4.   Испания отменя всички все още неизвършени плащания на посочената в член 1 помощ, считано от датата на приемане на настоящото решение.

5.   Испания изисква прекратяването и погасяването на отпуснатите на ADIF кредити.

Член 5

Испания гарантира, че в срок от четири месеца от датата на уведомяването за настоящото решение то ще бъде изпълнено.

Член 6

1.   В срок от два месеца от датата на уведомяването за настоящото решение Испания подава следната информация до Комисията:

а)

общата сума (главница и лихви за възстановяване), която следва да бъде възстановена от ADIF;

б)

подробно описание на вече предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото решение;

в)

документи, които доказват, че на ADIF е наредено да възстанови помощта.

2.   Испания осведомява Комисията за напредъка на националните мерки, предприети за изпълнение на настоящото решение, до окончателното възстановяване на посочената в член 1 помощ. При поискване от Комисията, тя незабавно представя информация относно мерките, които вече са предприети и планирани за изпълнение на настоящото решение. Тя предоставя също така подробна информация относно вече възстановените от ADIF суми от помощта и лихви за възстановяване.

Член 7

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 25 юли 2016 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ C 188, 5.6.2015 г., стр. 10.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  Многорегионална оперативна програма „Научноизследователска, развойна дейност и иновации (НИРДИ) за и от предприятията — Технологичен фонд“, приета от Комисията на 7 декември 2007 г. (Решение C/2007/6316). Програмата включва подпомагане от Общността във всички испански региони в рамките на целите за сближаване, регионална конкурентоспособност и заетост.

(4)  Второ представено становище от испанските органи, получено и регистрирано на 20 май 2014 г., стр. 12, потвърдено в становището им от 22 януари 2015 г.

(5)  Както е описано в точка 2.3.1 по-долу, проектът претърпява промени в техническата част по време на етапа на предпроектното проучване и придобива окончателна форма през април 2013 г., когато ADIF го подава в Министерството на благоустройството и транспорта.

(6)  За по-подробно описание вж. точка 2.4 от решението за откриване на процедурата.

(7)  Държавен вестник на Испания (BOE), брой 157 от 2 юли 2013 г.

(8)  Deloitte, „Final conclusions on the questionnaires received on the project for the development, construction, maintenance and operation of ADIF's railway ring in Antequera under public-private partnership“ („Окончателни заключения от получените въпросници във връзка с проекта за разработване, изграждане, поддръжка и експлоатация на железопътния пръстен на ADIF в Antequera при публично-частно партньорство“), 8 октомври 2012 г.

(9)  Резюме на доклада на Deloitte, възпроизведено в становището на испанските органи от 22 януари 2015 г.

(10)  http://www.c-e-f.fr/

(11)  Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, обнародван в испанския Държавен вестник (BOE), брой 299 от 14 декември 2013 г.

(12)  Търговското им управление се осъществява от отдел „Пътнически гари“ на ADIF (източник: www.adif.es).

(13)  Железопътният технологичен клъстер, функциониращ в същия регион, вж. съображение 12 от решението за откриване на процедурата

(14)  Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).

(15)  Протокол от заседанието на „Comité de seguimiento del programa operativo de I+D+I por y para el beneficio de las empresasFondo tecnologico 2007-2013“ — 11 юни 2010 г. Комитетът се председателства от генералния директор за ЕФРР в испанското Министерство на икономиката, а на заседанията присъстват представители на участниците в Оперативната програма (както от държавната администрация, така и частни дружества) и на Комисията.

(16)  Испанските органи изпратиха текста на споразумението със съобщение по електронната поща от 2 юли 2015 г.

(17)  Електронните съобщения на испанските органи от 1 и 8 юни 2015 г. бяха потвърдени в становището, представено на 13 ноември 2015 г., стр. 5 и приложенията към него.

(18)  Публикуване в испанския Държавен вестник (BOE) на 17 април 2013 г.

(19)  В съответствие с техническите характеристики, определени като окончателни (максимална скорост, брой и форма на трасетата, местоположение и тип подвижен състав, с който да се провеждат изпитванията).

(20)  Резолюция на Държавния департамент по инфраструктура, транспорт и жилищно устройване, с която се приема проектът и се представят неговите цели и предстоящият процес. Вж. съображение 10 от решението за откриване на процедурата.

(21)  Точната сума е 358 552 309,00 EUR, закръглена нагоре до 358,6 милиона евро; вж. Решението на Министерския съвет от 28 юни 2013 г. http://prensa.adif.es/ade/u08/GAP/Prensa.nsf/0/80A8FA05AE117307C1257B9B00284BC1/$file/130628%20Anillo%20Ferroviario%20Antequera%20Consejo%20Ministros.pdf?OpenElement

(22)  Източник: стр. 85 от меморандума за нотификация (септември 2013 г.), допълнен с електронно съобщение от 2 юли 2015 г. и представено становище от 13 ноември 2015 г. Структурата на финансирането под формата на безвъзмездни средства (определени като „авансови безвъзмездни средства“) и кредити произтича от подписаното през 2010 г. споразумение, но бюджетът е бил актуализиран след решението, прието на 28 юни 2013 г.

(23)  Те изброиха всички кредити, получени от ADIF и ADIF-Alta Velocidad, но с правно действие от 1 януари 2013 г., датата, на която ADIF се разделя на ADIF и ADIF-Alta Velocidad. Активите, свързани с железопътното трасе, остават в ADIF.

(24)  През 2012 г. фиксираният лихвен процент е бил 4,884 %, а променливият лихвен процент е бил изчисляван върху ставката Euribor на 3 до 6 месеца, спрямо който е прилаган марж от 275 до 400 базисни пункта в зависимост от срока на кредита. През 2013 г. фиксираният лихвен процент е бил 6,28 %, а променливият лихвен процент е бил изчисляван върху ставката Euribor на 6 месеца, спрямо който е прилаган марж от 400 до 450 базисни пункта в зависимост от сумата на кредита.

(25)  Числото 139 931 720 е получено, след като вече са приспаднати частичните погасявания на кредитите и безвъзмездните средства.

(26)  19,8 милиона евро, споменати в становището от 20 май 2014 г., приложение II „отрицателни последици от неосъществяването на проекта“, стр. 10. Актуализирано на 20,46 милиона евро в становището на испанските органи от 28 септември 2015 г.

(27)  Вж. съображение 43 от решението за откриване на процедурата.

(28)  ОВ C 198, 27.6.2014 г., стр. 1.

(29)  Търговска скорост до 350 km/h би изисквала изпитванията да се провеждат при максимална скорост 385 km/h

(30)  Тъй като испанските органи признават, че са налице допълнителни разходи, които са общи и за двете части на съоръжението CEATF и не могат да бъдат разделени прецизно и причислени към всяка от частите, тези стойности не следва да се разглеждат като точно разпределяне на разходи.

(31)  https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/new-eu-regional-funds-programme-will-transform-spain-smarter-and-more-competitive-economy_en

(32)  Решение на Съда от 12 септември 2000 г., съединени дела Pavlov и др., C-180/98 — C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, т. 74; Решение на Съда от 10 януари 2006 г., Cassa di Risparmio di Firenze и др., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, т. 107.

(33)  Решение на Общия съд от 12 декември 2000 г., Aéroports de Paris/Комисия, T-128/98, ECLI:EU:T:2000:290, потвърдено на втора инстанция с решение на Съда от 24 октомври 2002 г., Aéroports de Paris/Комисия, C-82/01 P, ECLI:EU:C:2002:617, т. 75—80.

(34)  Вж. решение на Съда от 19 декември 2012 г., Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen Leipzig-Halle/Комисия, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, т. 43 и 44, и решение на Съда от 14 януари 2015 г., Eventech, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, т. 42.

(35)  ADIF, в качеството му на собственик на инфраструктурата, предназначена да бъде използвана за икономически дейности, се счита за „предприятие“ за целите на държавната помощ. Испанските органи не оспориха това в хода на официалното разследване.

(36)  ОВ C 14, 19.1.2008 г., стр. 6.

(37)  Основният лихвен процент, към който се прибавят 100 базисни пункта като минимален марж съгласно Съобщението от 2008 г., е бил 2,49 % за януари 2011 г., 3,07 % за януари 2012 г., 2,67 % за май 2012 г., 1,66 % за февруари 2013 г. и 1,53 % за януари 2014 г.

(38)  https://www.moodys.com/credit-ratings/Administrador-de-Infraestruct-Ferroviarias-credit-rating-3010 Кредитният рейтинг на ADIF е фиксиран спрямо рейтинга на испанското правителство.

(39)  Те изброиха всички кредити, получени от ADIF и ADIF-Alta Velocidad, но с правно действие от 1 януари 2013 г., датата, на която ADIF се разделя на ADIF и ADIF-Alta Velocidad, като активите, свързани с железопътното трасе, остават в ADIF. Те осигуриха информация относно дата на предоставяне, дата на изтичане на срока, банка, финансиран проект, сума, лихвен процент за периода на погасяване и гратисния период.

(40)  Вж. съображение 42 по-горе

(41)  Вж. съображения 43 и 44 от решението за откриване на процедурата.

(42)  Дело SA.38302 Инвестиционна помощ за пристанището на Salerno, решение от 27 март 2014 г., съображение 46.

(43)  Решение на Съда от 14 януари 2015 г., Eventech, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, т. 66, и решение на Съда, Libert и др., C-197/11 и C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, т. 77.

(44)  Вж. становище на испанските органи от 6 февруари 2014 г., отговор на въпрос 7, предоставен от испанското Министерство на финансите и държавната администрация, стр. 13.

(45)  Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).

(46)  Решение на Съда от 16 декември 2010 г., AceaElectrabel Produzione/Комисия, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, т. 99 и цитираната съдебна практика.

(47)  Съгласно точка 15, буква вв) от Рамката за НИРДИ „научноизследователска инфраструктура“ означава съоръжения, ресурси и свързани с тях услуги, използвани от научната общност за провеждане на научни изследвания в съответните области, и обхваща научно оборудване или набори от инструменти, ресурси, основани на знанието, като колекции, архиви или структурирана научна информация, помощни инфраструктури, базирани на информационни и телекомуникационни технологии, като мрежи, компютърна техника, софтуер и средства за комуникация, както и всички останали средства с уникален характер, позволяващ провеждането на научни изследвания. Тези инфраструктури могат да бъдат съсредоточени в един субект или „разпръснати“ (организирана мрежа от ресурси)“.

(48)  Рамка на Общността за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации (ОВ C 323, 30.12.2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 5, стр. 9).

(49)  Например SA 32835 (2011/N) — Northwest Urban Investment Fund (JESSICA) (ОВ C 281, 24.9.2011 г., стр. 2, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/240234/240234_1247477_97_2.pdf и SA 38769 (2015/N) — Green Deal for Electric Vehicle Charging Infrastructure, предстои публикуване, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258489/258489_1710979_137_2.pdf

(50)  По отношение на довода, изтъкнат от испанските органи, с който се припомня, че сред над 80 дружества е разпространен въпросник, от тях 47 са отговорили, а 26 са посочили, че биха били готови да поемат част от свързаните с проекта рискове, следва да се отбележи, че последните са най-вече дружества от строителния сектор, чиито бизнес интереси са свързани с етапа на изграждане на проекта, но не и с дейностите, свързани с НИРДИ, които ще се осъществяват в него. Освен това нито едно от тези дружества не е потвърдило действителния си интерес, като в крайна сметка представи оферта в организираната през 2013 г. тръжна процедура, която е обявена за нищожна поради липса на участници.

(51)  Не е изненадващо, че единственото дружество, което се е произнесло благосклонно, т.е. в подкрепа на проекта, е испанско дружество, което както потвърждават други респонденти в мненията си, би могло de facto да се ползва с преференциален достъп до съоръжението поради близостта си до местоположението на центъра. Следователно неговото мнение изглежда повлияно от възможността да придобие конкурентно предимство, а не толкова от обективната оценка на необходимостта от съоръжението.

(52)  Вж. също бележка под линия 17 в решението за откриване на процедурата.

(53)  В Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. например (ОВ C 209, 23.7.2013 г., стр. 1), които специално предвиждат създаването на работни места, тази цел е поставена в по-широкия контекст на осигуряване на приобщаващ и устойчив растеж (подчертаването е добавено допълнително). Всъщност, дори когато Комисията издаде конкретни насоки за помощта за създаване на работни места (Насоки за държавните помощи за заетост, ОВ C 334, 12.12.1995 г., стр. 4), бе признато, че когато тази помощ се ограничава до един или няколко чувствителни сектора, в които се наблюдава свръхпотенциал или криза, на нея по принцип се гледа по-малко благосклонно, като резултатът бе, че отрицателните последици от нея върху заетостта в конкурентните сектори в други държави членки като цяло надделяха над общия интерес към активни мерки за намаляване на безработицата (вж. точка 23).

(54)  За анализ на целесъобразността вж. дела C–25/2004 — DVB-T Берлин-Бранденбург (ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 14) или N 854/2006 — Soutien de l'agence de l'innovation industrielle en faveur du programme mobilisateur pour l'innovation industrielle TVMSL (ОВ C 182, 4.8.2007 г., стр. 5).

(55)  Например Rete Feroviaria Italiana в Италия, SNCF във Франция, DB Bahn в Германия.

(56)  Вж. inter alia решение на Съда от 14 септември 1994 г., Испания/Комисия, C-278/92, C-279/92 и C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, т. 75.

(57)  Вж. inter alia решение на Съда от 17 юни 1999 г., Белгия/Комисия, дело C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, т. 64 и 65.

(58)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 2, стр. 42).


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 9/33


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правна сила съгласно международното публично право Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН за статута TRANS/WP.29/343, който е на разположение на електронен адрес:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 138 на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) — единни разпоредби за одобряване на тихи пътни превозни средства по отношение на тяхната намалена чуваемост [2017/71]

Дата на влизане в сила: 5 октомври 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

Обхват

2.

Определения

3.

Заявление за одобрение

4.

Маркировки

5.

Одобрение

6.

Спецификации

7.

Изменение и разширение на одобрението за тип превозно средство

8.

Съответствие на производството

9.

Санкции при несъответствие на производството

10.

Окончателно прекратяване на производството

11.

Преходни разпоредби

12.

Наименование и адреси на техническите служби, отговорни за провеждане на изпитванията за одобряване на типа, и на органите по одобряване на типа

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.

Съобщение

Допълнение към формуляра за съобщение (технически информационен документ)

2.

Разположение на маркировката за одобрение

3.

Методи и уреди за измерване на шума, излъчван от моторните превозни средства

Допълнение

Фигури и диаграми

1.   ОБХВАТ

Настоящото Правило се прилага към електрифицираните превозни средства от категории M и N, които могат да се движат в нормален режим, на заден ход или най-малкото с една предна предавка без функционирането на двигател с вътрешно горене (1), по отношение на тяхната чуваемост.

2.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото правило

2.1.

„Одобрение на превозно средство“ е одобрението на типа на превозното средство по отношение на шума;

2.2.

„Акустична система за сигнализиране за превозно средство“ (АССПС) е компонент или набор от компоненти, монтирани в превозните средства, чието основно предназначение е да изпълнява изискванията на настоящото правило;

2.3.

„Тип превозно средство“ означава категория моторни превозни средства, които не се различават съществено по аспекти като:

2.3.1.

формата и материалите на каросерията на превозното средство, които оказват влияние върху нивото на излъчвания звук;

2.3.2.

принципа на действие на силовата уредба (от акумулаторите до колелата). Независимо от разпоредбите на точка 2.3.2, превозни средства, които се различават по отношение на общото предавателно отношение, типа акумулатор или наличието на устройство за увеличаване на автономността, могат се разглеждат като превозни средства от един и същ тип;

2.3.3.

ако е приложимо, номерът и видът (видовете) на устройствата, произвеждащи звук (оборудването) за АССПС, монтирани на превозното средство;

2.3.4.

ако е приложимо, местоположението на АССПС в превозното средство;

2.4.

„Промяна на честотата“ е изменението на честотното съдържание на произвеждания от АССПС звук в зависимост от скоростта на превозното средство;

2.5

„Електрифицирано превозно средство“ е превозно средство, чието силово предаване включва поне един електрически двигател или двигател-генератор;

2.5.1.   „Изцяло електрическо превозно средство“ (ИЕПС) е моторно превозно средство с електрически двигател като единствено средство за задвижване;

2.5.2.   „Хибридно електрическо превозно средство“ (ХЕПС) е превозно средство, чието силово предаване съдържа поне един електрически двигател или двигател-генератор и поне един двигател с вътрешно горене като преобразователи на енергията на задвижване.

2.5.3.   „Превозно средство с горивна клетка“ (ПСГК) е превозно средство с горивна клетка и електрическа машина като преобразователи на енергията на задвижване.

2.5.4.   „Хибридно превозно средство с горивна клетка“ (ХПСГК) е превозно средство с поне една система за съхраняване на гориво и поне една презаредима система за съхранение на електроенергия („ПССЕЕ“) като система за съхранение на енергия за задвижване.

2.6.

„Маса в готовност за движение“ е масата на превозното средство с резервоара(ите) за горивото, пълен(ни) най-малко до 90 % от неговата (тяхната) вместимост, включително масата на водача (75 kg), на горивото и течностите, оборудвано със стандартното оборудване в съответствие със спецификациите на производителя, и когато са монтирани — масата на каросерията, кабината, теглително-прикачното устройство и резервното(те) колело(а), както и на инструментите.

2.7.

„Функция за пауза“ е механизъм за временно преустановяване на действието на АССПС.

2.8.

„Челна равнина на превозното средство“ е вертикалната равнина, допирателна към най-издадената предна точка на превозното средство.

2.9.

„Задна равнина на превозното средство“ е вертикалната равнина, допирателна към най-издадената задна точка на превозното средство.

2.10.

Символи, съкращения и точките, в които те се използват за пръв път.

Таблица 1

Символи и съкращения

Символ

Мерна единица

Точка

Обяснение

ДВГ

6.2.

Двигател с вътрешно горене

AA′

Приложение 3, точка 3

Права, перпендикулярна спрямо движението на превозното средство, която показва началото на зоната, в която трябва да се измерва нивото на звуковото налягане по време на изпитването.

BB′

Приложение 3, точка 3

Права, перпендикулярна спрямо движението на превозното средство, която показва края на зоната, в която трябва да се измерва нивото на звуковото налягане по време на изпитването.

PP′

Приложение 3, точка 3

Права, перпендикулярна спрямо движението на превозното средство, която показва разположението на микрофоните

CC′

Приложение 3, точка 3

Осова линия на хода на превозното средство

v test

km/h

Приложение 3, точка 3

Скорост на изпитваното превозно средство по време на изпитването

j

Приложение 3, точка 3

Показател за еднократно повторение на изпитване при неподвижно превозно средство или при постоянна скорост

Lreverse

dB(A)

Приложение 3, точка 3

Ниво на звуковото налягане по крива А за превозното средство в изпитването на заден ход

L crs,10

dB(A)

Приложение 3, точка 3

Ниво на звуковото налягане по крива А за превозното средство в изпитването при постоянна скорост от 10 km/h.

L crs,20

dB(A)

Приложение 3, точка 3

Ниво на звуковото налягане по крива А за превозното средство в изпитването при постоянна скорост от 20 km/h.

L corr

dB(A)

Приложение 3, точка 2.3.2

Корекция за фоновия шум

L test,j

dB(A)

Приложение 3, точка 2.3.2

Резултат за нивото на звуковото налягане по крива А в j-тото повторение на изпитването

L testcorr,j

dB(A)

Приложение 3, точка 2.3.2

Резултат за нивото на звуковото налягане по крива А в j-тото повторение на изпитването с корекция за фоновия шум.

L bgn

dB(A)

Приложение 3, точка 2.3.1

Звуково налягане на фоновия шум по крива А.

ΔL bgn, p-p

dB(A)

Приложение 3, точка 2.3.2

Интервал между максималната и минималната стойност на звуковото налягане по крива А на представителния фонов шум за определен период от време

ΔL

dB(A)

Приложение 3, точка 2.3.2

Ниво на звуковото налягане по крива А за j-тия резултат от изпитването минус нивото на звуковото налягане по крива А на фоновия шум (ΔL = L test,jL bgn)

v ref

km/h

Приложение 3, точка 4

Референтна скорост на превозното средство, използвана за изчисляване на процента на изменение на честотата.

fj, speed

Hz

Приложение 3, точка 4

Единична честотна компонента при дадена скорост на превозното средство за сегмент от образеца f1, 5

fref

Hz

Приложение 3, точка 4

Единична честотна компонента при референтна скорост на превозното средство

fspeed

Hz

Приложение 3, точка 4

Единична честотна компонента при дадена скорост на превозното средство, напр. f5

lveh

m

Приложение 3, допълнение

Дължина на превозното средство

3.   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ

3.1.   Заявлението за одобрение на тип превозно средство по отношение на намалената чуваемост трябва да бъде подадено от производителя на превозното средство или от негов надлежно упълномощен представител.

3.2.   То трябва да се придружава от посочените по-долу документи и следните данни:

3.2.1.

Описание на типа превозно средство по отношение на позициите, посочени в точка 2.3 по-горе;

3.2.2.

Описание на двигателя/двигателите, посочен/и в допълнението към приложение 1;

3.2.3.

Ако е приложимо, списък на компонентите, от които е изградена АССПС.

3.2.4.

Ако е приложимо, чертеж на сглобената АССПС, като е посочено местоположението ѝ в превозното средство.

3.3.   В случай на точка 2.3 техническата служба, която провежда изпитванията за одобряване, избира, със съгласието на производителя на превозното средство, едно превозно средство, представително за разглеждания тип.

3.4.   Органът по одобряване на типа проверява дали са налични задоволителни механизми за гарантиране на ефективен контрол на съответствието на производството преди издаването на одобрение.

4.   МАРКИРОВКИ

4.1.   Върху компонентите на АССПС (ако е приложимо) се нанася(т):

4.1.1.

търговската марка или наименованието(ата) на производителя(те) на АССПС и нейните компоненти;

4.1.2.

Определеният(те) идентификационен(и) номер(а).

4.2.   Маркировките трябва да бъдат четливи и незаличими.

5.   ОДОБРЕНИЕ

5.1.   Одобрение на типа се издава само ако типът превозно средство отговаря на изискванията на точки 6 и 7 по-долу.

5.2.   На всеки одобрен тип се присвоява номер на одобрение. Първите му две цифри (понастоящем 00, което отговаря на серия изменения 00) показват серията изменения, които включват последните значими технически изменения, въведени в Правилото към момента на издаване на одобрението. Една и съща страна по Спогодбата не може да присвоява един и същ номер на друг тип превозно средство.

5.3.   Посредством формуляр, съответстващ на образеца в приложение 1 към настоящото Правило, страните по Спогодбата, прилагащи настоящото Правило, се уведомяват за одобрение, за разширение на одобрение, за отказ за издаване на одобрение, за отменяне на одобрение или за окончателно прекратяване на производството на тип превозно средство по силата на настоящото правило.

5.4.   На всяко превозно средство, което съответства на одобрен съгласно настоящото правило тип, на видно и леснодостъпно място, посочено във формуляра за одобрение, се поставя международна маркировка за одобрение, състояща се от:

5.4.1.

окръжност около буквата „Е“, следвана от отличителния номер на държавата, издала одобрението;

5.4.2.

номера на настоящото правило, следван от буквата „R“, тире и номера на одобрението, отдясно на окръжността по точка 5.4.1.

5.5.   Ако превозното средство съответства на тип превозно средство, одобрен съгласно едно или няколко други правила, приложени към Спогодбата, в държавата, издала одобрението съгласно настоящото правило, не е необходимо да се повтаря символът, указан в точка 5.4.1 по-горе. В такъв случай номерата на Правилото и одобрението, както и допълнителните символи за всички правила, по които е издадено одобрение в държавата, издала одобрението по настоящото правило, се нанасят във вертикални колони вдясно от символа по точка 5.4.1.

5.6.   Маркировката за одобрение трябва да е ясно четлива и незаличима.

5.7.   Маркировката за одобрение се поставя в близост до табелата с данни за превозното средство, поставена от производителя, или върху нея.

5.8.   В приложение 2 към настоящото Правило са дадени примери за разположението на маркировката за одобрение.

6.   СПЕЦИФИКАЦИИ

6.1.   Общи изисквания

За целите на настоящото правило превозното средство трябва да отговаря на следните изисквания:

6.2.   Акустични характеристики

Звукът, издаван от превозното средство, чийто тип се одобрява, се измерва с методите, описани в приложение 3 към настоящото правило.

Интервалът на работни скорости е интервалът между 0 km/h и 20 km/h включително.

Ако превозното средство, което не е оборудвано с АССПС, отговаря на общите нива, посочени в таблица 2 по-долу с допуск от +3 dB(A), изискването за обхват от 1/3 от октавата и за изменение на честотата не се прилага.

6.2.1.   Изпитвания с постоянна скорост

6.2.1.1.   Скоростите, с които се провеждат изпитванията, са 10 km/h и 20 km/h.

6.2.1.2.   При изпитване в условията, определени в приложение 3, точка 3.3.2, превозното средство издава звук, който има:

а)

минимално общо ниво на звуково налягане при приложимата при изпитването скорост в съответствие с таблица 2 от точка 6.2.8.

б)

най-малко два обхвата от 1/3 от октавата в съответствие с таблица 2 от точка 6.2.8. Най-малко един от обхватите трябва да бъде под обхвата от 1/3 от октавата с централна честота 1 600 Hz, или да е в този обхват;

в)

минимално ниво на звуково налягане в избраните обхвати при приложимата при изпитването скорост в съответствие с таблица 2 от точка 6.2.8, колона 3 или 4.

6.2.1.3.   Ако превозно средство, изпитано в съответствие с приложение 3, точка 3.3.2, при десет последователни повторения в рамките на серия измервания, без да е записано валидно измерване поради това, че двигателят с вътрешно горене (ДВГ) на превозното средство продължава да работи или се рестартира и влияе на измерванията, превозното средство се освобождава от това изпитване.

6.2.2.   Изпитване на заден ход

6.2.2.1.   Когато се изпитва при посочените в приложение 3, точка 3.3.3 условия, превозното средство трябва да произвежда звук с минимално общо звуково налягане в съответствие с таблица 2, колона 5 от точка 6.2.8.

6.2.2.2.   Ако превозно средство, изпитано в съответствие с приложение 3, точка 3.3.3, при десет последователни повторения в рамките на серия измервания, без да е записано валидно измерване поради това, че ДВГ на превозното средство продължава да работи или се рестартира и влияе на измерванията, превозното средство се освобождава от това изпитване.

6.2.3.   Изменение на честотата с цел оповестяване на ускоряване или забавяне на превозното средство.

6.2.3.1.   Целта на изменението на честотата е да извести участниците в движението за промяната на скоростта на превозното средство.

6.2.3.2.   Когато превозно средство се изпитва в съответствие с приложение 3, точка 4, поне един издаван от него тон в обхвата честоти, посочени в точка 6.2.8, се изменя пропорционално на скоростта в рамките на всяко отделно предавателно отношение със средно 0,8 % на 1 km/h в обхвата от 5 km/h до 20 km/h включително при движение напред. Ако се изменя повече от една честота, необходимо е само едно изменение на честотата да отговаря на изискванията.

6.2.4.   Звук при престой на място

Превозното средство може да издава звук, когато е спряло.

6.2.5.   Звукове, избирани от водача

Производителят на превозното средство може определи алтернативни звукове, които водачът може да избира; всеки от тези звукове трябва да е в съответствие с разпоредбите на точки 6.2.1—6.2.3 и да е одобрен съгласно тези точки.

6.2.6.   Функция на пауза

Производителят може да установи функция за временно деактивиране на АССПС. Всяка друга функция за деактивиране, която не отговаря на спецификациите по-долу, е забранена.

6.2.6.1.   Функцията трябва да е разположена по такъв начин, че да може да се задейства от водача при нормално седнало положение.

6.2.6.2.   В случай на активиране на функцията за пауза, потискането на АССПС трябва да бъде ясно означено на водача.

6.2.6.3.   АССПС трябва да бъде повторно активирана, когато превозното средство се стартира след изключване.

6.2.6.4.   Информация в наръчника на собственика

Ако е инсталирана функция за пауза, производителят предоставя на собственика информация (напр. в наръчника на собственика) за действието ѝ:

„Функцията за пауза на акустичната система за сигнализиране за превозно средство (АССПС) не трябва да се използва, освен при очевидна липса на необходимост от издаване на звук за предупреждаване в областта около превозното средство и когато е сигурно, че наблизо няма пешеходци.“

6.2.7.   Спецификации за максималното ниво на звуково налягане за АССПС

Когато превозно средство, оборудвано с АССПС, се изпитва в съответствие с приложение 3, точка 3.3.2, създаваното от него общо ниво на звуково налягане не трябва да надвишава 75 dB(A), ако то се движи напред (2).

6.2.8.   Минимални нива на звуково налягане

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение 3 към настоящото правило ниво на звука, математически закръглено до най-близкото цяло число, трябва да има най-малко следните стойности:

Таблица 2

Изисквания за минимално ниво на звуково налягане в dB(A)

Честота в Hz

Изпитване при постоянна скорост по точка 3.3.2

(10 km/h)

Изпитване при постоянна скорост точка 3.3.2

(20 km/h)

Изпитване при движение на заден ход по точка 3.3.3

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Общо

50

56

47

Честотни обхвати от 1/3 от октавата

160

45

50

 

200

44

49

250

43

48

315

44

49

400

45

50

500

45

50

630

46

51

800

46

51

1 000

46

51

1 250

46

51

1 600

44

49

2 000

42

47

2 500

39

44

3 150

36

41

4 000

34

39

5 000

31

36

7.   ИЗМЕНЕНИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ТИП ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

7.1.   Органът по одобряването на типа, който е одобрил типа превозно средство, се уведомява за всяко изменение на типа превозно средство. Тогава органът по одобряването на типа може:

7.1.1.

да сметне, че не е вероятно направените промени да имат осезаемо неблагоприятно въздействие и че във всички случаи превозното средство продължава на съответства на изискванията, или

7.1.2.

да изиска допълнителен протокол от изпитвания от техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията.

7.2.   Потвърждението или отказът на одобрение, в което се посочват съответните изменения, се съобщава съгласно процедурата по точка 5.3 по-горе на страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило.

7.3.   Органът по одобряване на типа, който издава разширение на одобрение, присвоява сериен номер на разширението и уведомява за него другите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, с помощта на формуляра за съобщение съгласно образеца от приложение 1 към настоящото правило.

8.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Процедурите по съответствие на производството трябва да са съобразени с установените в Спогодбата в допълнение 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), като се спазват следните изисквания:

8.1.

превозните средства, одобрени по настоящото правило, трябва да се произвеждат така, че да съответстват на одобрения тип и да отговарят на изискванията по точка 6.2 по-горе.

8.2.

органът, който е издал одобрението на типа, може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всеки един производствен обект. Нормалната честота на тези проверки е веднъж на всеки две години.

9.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

9.1.   Одобрението, издадено по отношение на тип превозно средство съгласно настоящото правило, може да се отмени, ако не са спазени определените по-горе изисквания.

9.2.   Ако договаряща страна, която прилага настоящото правило, отмени издадено от нея одобрение, тя трябва незабавно да уведоми за това останалите договарящи страни, прилагащи настоящото правило, посредством формуляра за съобщение по образеца от приложение 1 към настоящото правило.

10.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

Ако притежател на одобрение напълно прекрати производството на тип превозно средство, одобрен в съответствие с настоящото правило, той трябва да уведоми за това органа по одобряването на типа, издал одобрението. При получаване на съответното съобщение, органът на свой ред уведомява останалите договарящи страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, посредством формуляра за съобщение по образеца от приложение 1 към настоящото правило.

11.   ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

До 30 юни 2019 г. за проверка на съответствието на изпитвателното трасе, описано в приложение 3, точка 2.1.2 от настоящото правило, може да се използва ISO 10844:1994 вместо ISO 10844:2014.

12.   НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕСИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА, И НА ОРГАНИТЕ ПО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Договарящите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, съобщават на Секретариата на Организацията на обединените нации наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждане на изпитванията за одобряване, и на органите по одобряването на типа, които издават одобренията и на които трябва да се изпращат формулярите, удостоверяващи одобряването, разширяването, отказа или отменянето на одобрения.


(1)  На настоящия етап ще се разработват само акустични мерки с оглед на преодоляване на загрижеността, породена от отслабените звукови сигнали, издавани от електрифицираните превозни средства. След финализирането на правилото на съответната работна група ще бъде възложено засилване на правилото с цел разработване на алтернативни мерки, различни офт акустичните, при които ще се разглеждат активни системи за сигурност, напр. системи за откриване на пешеходци, а също и други системи за сигурност. За да се предвидят мерки за защита на околната среда, в настоящото правило са посочени и максимално допустими стойности.

(2)  Максималното ниво на звуково налягане от 75 dB(A), измерено на разстояние 2 m трябва да съответства на общото ниво на звуково налягане, равно на 66 dB(A), измерено на разстояние 7,5 m. Пределната стойност от 66 dB(A) на разстояние 7,5 m е най-ниската позволена максимална стойност съгласно правилата, установени по силата на Спогодбата от 1958 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Image Image Image Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ А

(вж. точка 5.4 от настоящото правило)

Image

Горната маркировка за одобрение, нанесена върху превозно средство, показва, че типът превозно средство е одобрен в Нидерландия (E 4) по отношение на чуваемостта си съгласно Правило № 138 под № на одобрение 002439.

Първите две цифри на номера на одобрение сочат, че към момента на издаване на одобрението, серия изменения 00 вече е включена в Правило № 138.

ОБРАЗЕЦ Б

(вж. точка 5.5. от настоящото правило)

Image

Горната маркировка за одобрение, нанесена върху превозно средство, показва, че типът превозно средство е одобрен в Нидерландия (E 4) съгласно правила № 138 и № 33 (1). Номерата на одобренията сочат, че към датите, когато са издадени съответните одобрения, Правило № 138 вече е включвало серия изменения 00, докато Правило № 33 е включвало серия изменения 01.


(1)  Вторият номер е даден само за пример.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

МЕТОДИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЗВУКА, ПРОИЗВЕДЕН ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1   УРЕДИ

1.1.   Уреди за акустични измервания

1.1.1.   Общи положения

Уредът, използван за измерване на нивото на звуковото налягане, трябва да е прецизен шумомер или еквивалентна измервателна система, отговаряща на изискванията за уреди от клас 1 (включително и препоръчваният защитен екран срещу вятър, ако се използва). Тези изисквания са описани в IEC 61672-1-2013.

Цялата измервателна система трябва да се провери с помощта на калибратор на шума, който отговаря на изискванията за калибратори на шума от клас 1 в съответствие с IEC 60942-2003.

Измерванията се извършват чрез използване на времевата корекция„F“ на уреда за акустично измерване и честотната корекция „А“, също описани в IEC 61672-1-2013. Когато се използва система, която включва периодично следене на нивото на звуковото налягане, измерено с честотна корекция „А“, отчитането се прави през интервали, не по-големи от 30 ms.

Когато се правят измервания на 1/3 от октавата, уредите трябва да отговарят на всички изисквания на IEC 61260-1-2014, клас 1. Когато се правят измервания на изменение на честотата, цифровата звукозаписната система трябва да работи с поне 16-битово квантуване. Честотата на дискретизация и динамичният обхват трябва да бъдат пригодени към представляващия интерес сигнал.

Уредите се поддържат и калибрират в съответствие с инструкциите на производителя.

1.1.2.   Калибриране

В началото и в края на всяка серия измервания се проверява цялата система за акустично измерване чрез акустичния калибратор, описан в точка 1.1.1. Без никакво допълнително регулиране разликата между показанията трябва да бъде по-малка или равна на 0,5 dB(А). Ако тази стойност се превиши, резултатите от измерванията, получени след последната удовлетворителна проверка, се отхвърлят.

1.1.3.   Съответствие с изискванията

Съответствието на акустичния калибратор с изискванията на IEC 60942-2003 се проверява веднъж годишно. Съответствието на акустичния калибратор с изискванията на IEC 61672-3-2013 се проверява най-малко веднъж на 2 години. Всички изпитвания за съответствие трябва да се проведат от лаборатория, упълномощена да извършва калибриране, проследимо спрямо съответните стандарти.

1.2.   Уреди за измерване на скоростта

Когато се използват устройства за непрекъснато измерване, скоростта на движение на превозното средство се измерва с уреди, отговарящи на пределните стойности по спецификация с точност най-малко ± 0,5 km/h.

Ако при изпитването се използва независимо измерване на скоростта, използваните уреди трябва по спецификация да работят с допустими отклонения от най-много ± 0,2 km/h.

1.3   Метеорологични уреди

Метеорологичните уреди, които се използват за следене на условията на околната среда по време на изпитването, трябва да отговарят на спецификациите за:

а)

± 1 °C или по-малко за устройства за измерване на температурата;

б)

± 1,0 m/s за устройство за измерване на скоростта на вятъра;

в)

± 5 hPa за устройство измерване на атмосферното налягане;

г)

± 5 % за устройство за измерване на относителната влажност.

2.   АКУСТИЧНА СРЕДА, МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА И ФОНОВ ШУМ.

2.1.   Място на изпитването

2.1.1.   Общи положения

Спецификациите за мястото на изпитването предоставят данни за необходимата акустична среда за провеждането на изпитванията на превозното средство, документирани в настоящото правило. Околните условия за изпитване на открито и на закрито, които отговарят на спецификациите на настоящото правило, осигуряват еквивалентна акустична среда и генерират еднакво валидни резултати.

2.1.2.   Изпитване на открито

Мястото на изпитването трябва да бъде предимно равно. Конструкцията и покритието на трасето за изпитване трябва да отговарят на изискванията на ISO 10844:2014.

В радиус от 50 м около центъра на трасето пространството трябва да бъде свободно от големи отразяващи обекти, напр. огради, скали, мостове или сгради. Трасето за изпитване и повърхността на мястото за изпитване трябва да бъдат сухи и свободни от абсорбиращи материали, напр. неутъпкан сняг или отпадъци.

В близост до микрофона не трябва да има препятствия, които да влияят върху акустичното поле, а между микрофона и източника на шум не трябва да има хора. Отчитащият измервателното устройство трябва да застане така, че да не влияе на показанието на измервателното устройство. Микрофоните трябва да бъдат разположени, както е показано на фигура 1.

2.1.3.   Полубезехови и безехови изпитвания на закрито

В настоящата точка са посочени условията, приложими при изпитване на превозно средство, независимо дали то функционира както при движение по път с всички работещи системи, или в режим, в който само АССПС е в работно състояние.

Съоръжението за изпитване трябва да отговаря на условията на ISO 26101:2012 със следните квалификационни критерии и измервателни изисквания, подходящи за този метод на изпитване.

Пространството, което трябва да се приеме за полубезехово, се определя, както е показано на фигура 3.

За да се обяви дадено пространство за полуакустично пространство, трябва да се проведе следната оценка:

а)

местоположението на източника на звук трябва да бъде разпложено на пода в средата на приетото за безехово пространство;

б)

източникът на звук трябва да осигурява широколентов вход за измерване;

в)

оценката се извършва в обхвати от 1/3 от октавата;

г)

позициите на микрофоните за извършване на оценката трябва да бъдат подредени в линия от източника на звук до всяко местоположение на микрофоните, използвано за измерване по настоящото правило, както е показано на фигура 3. Обикновено това се нарича „напречна микрофонна ос“.

д)

За оценка на напречната микрофонна ос трябва да се използват най-малко 10 точки;

е)

за покриване на спектралния обхват, който представлява интерес, се определят обхвати от 1/3 от октавата, като те се използват за даване на квалификация на полубезеховото пространство.

Съоръжението за изпитване трябва да има гранична честота, определена в ISO 26101:2012, по-ниска от най-ниската честота, представляваща интерес. Най-ниската честота, представляваща интерес, е честотата, под която не се регистрира сигнал, значим за измерването на звуковата емисия от изпитваното превозно средство.

В близост до микрофона не трябва да има препятствия, които да влияят върху акустичното поле, а между микрофона и източника на шум не трябва да има хора. Отчитащият измервателното устройство трябва да застане така, че да не влияе на показанието на измервателното устройство. Микрофоните трябва да бъдат разположени, както е показано на фигура 2.

2.2.   Метеорологични условия

Метеорологичните условия се посочват с цел да се осигури обхват от нормални работни температури и да се предотврати неправилно отчитане поради екстремни условия на околната среда.

В интервала на измерването се записва стойност, представителна за температурата, относителната влажност и атмосферното налягане.

Метеорологичните уреди трябва да осигуряват данни, представителни за мястото на изпитване и да бъдат разположени близо до изпитвателните съоръжения на височина, която е представителна за височината на измервателния микрофон.

Измерванията трябва да се правят, когато температурата на околния въздух е в интервала от 5 °C до 40 °C.

Температурата може да бъде ограничена до по-малък температурен интервал, такъв че всички основни функции на превозното средство, които могат да намалят емисиите на шум от превозното средство (напр. старт/стоп, хибридно задвижване, задвижване с акумулатор, функциониране с горивна клетка) да са задействани съобразно спецификациите на производителя.

Изпитвания не се провеждат, ако скоростта на вятъра, включително внезапно появил се вятър, на височината на микрофона, е по-голяма от 5 m/s в интервала на измерването.

2.3.   Фонов шум

2.3.1.   Критерии за измерване за звуково налягане по крива А

Фоновият, или околният, шум се измерва в продължение на най-малко 10 секунди. От тези измервания се взема образец с продължителност 10 секунди, който се използва за изчисляване на отчетения фонов шум, като се гарантира, че избраният 10-секунден образец е представителен за фоновия шум при липса на всякакви временни смущения. Измерванията се извършат със същите микрофони и тяхното местоположение е както при изпитването.

Когато изпитването се провежда в съоръжение на закрито, шумът, издаван от барабанен или динамометричен стенд или друго оборудване на изпитвателното съоръжение, без превозното средство да е поставено или налично, включително шумът, предизвикан от обработката на въздуха в съоръжението и охлаждането на превозното средство, се отчита като фонов шум.

Записаното максимално звуково налягане по крива А от двата микрофона по време на 10-секундния образец се отчита като фонов шум L bgn, както за левия, така и за десния микрофон.

За всеки 10-секунден образец за всеки микрофон се отчита интервалът между максималната и минималната стойност на фоновия шум ΔL bgn, p-p.

Отчита се честотният спектър от 1/3 от октавата, отговарящ на отчетеното максимално ниво на фоновия шум в микрофона с най-високо ниво на фонов шум.

Като помощ за измерването и отчитането на фоновия шум, вж. диаграмата на фигура 4 в допълнението към настоящото приложение.

2.3.2.   Критерии за корекция на измерването на нивото на звуковото налягане по крива А на превозното средство

В зависимост от нивото и интервала между максималната и минималната стойност на нивото на звуково налягане по крива А на представителния фонов шум за определен период, измереният резултат от изпитване j при условията на изпитване L test, j трябва да се коригира в съответствие с дадената по-долу таблица, за да се получи коригираното ниво на фоновия шум L testcorr, j . Освен когато е посочено друго, L testcorr, j  = L test, j L corr.

Корекциите на измерените стойности на фоновия шум са валидни, само когато интервалът между максималната и минималната стойност на нивото на звуково налягане по крива А на фоновия шум е 2 dB(A) или по-малко.

Когато интервалът между максималната и минималната стойност на нивото на фоновия шум е по-голям от 2 dB(A), максималното ниво на фоновия шум трябва да бъде 10 dB(A) или повече под нивото на измерената стойност. Когато интервалът между максималната и минималната стойност на нивото на фоновия шум е по-голям от 2 dB(A) и нивото на фоновия шум е по-малко от 10 dB(A) под нивото на измерената стойност, не е възможно провеждането на валидно измерване.

Таблица 3

Корекции на нивото на фоновия шум при измерване на звуковото налягане по крива А на превозното средство

Корекция за фонов шум

Интервал между максималната и минималната стойност на звуковото налягане по крива А на представителния фонов шум за определен период от време

ΔLbgn, p-p в dB(A)

Ниво на звуково налягане при j-тия резултат от изпитване минус нивото на фоновия шум

ΔL = Ltest,j – Lbgn в dB(A)

Корекция в dB(A)

Lcorr

ΔL ≥ 10

не е необходима корекция

≤ 2

8 ≤ ΔL < 10

0,5

6 ≤ ΔL < 8

1,0

4,5 ≤ ΔL < 6

1,5

3 ≤ ΔL < 4,5

2,5

ΔL < 3

не може да се отчете валидно измерване

Ако се наблюдава пик в нивото на шума, който очевидно не съответства на общото звуково налягане, това измерване се отхвърля.

Като помощ относно критериите за корекция на измерването, вж. диаграмата на фигура 4 в допълнението към настоящото приложение.

2.3.3.   Изисквания за нивото на фоновия шум при анализиране на обхвати от 1/3 от октавата

Когато по настоящото правило се анализират обхвати от 1/3 от октавата, нивото на фоновия шум във всеки представляващ интерес обхват от 1/3 от октавата, който се анализира съгласно точка 2.3.1., трябва да бъде най-малко 6 dB(A) под измереното ниво за изпитваното превозно средство или АССПС във всеки представляващ интерес обхват от 1/3 от октавата. Звуковото налягане по крива А на фоновия шум трябва да бъде поне 10 dB(A) под нивото, измерено за изпитваното превозно средство или АССПС.

При измерване в обхвати от 1/3 от октавата не се разрешава компенсация за фоновия шум.

Като помощ за изискванията за фоновия шум при анализ в обхвати от 1/3 от октавата, вж. диаграмата на фигура 6 в допълнението към настоящото приложение.

3   ПРОЦЕДУРИ НА ИЗПИТВАНЕ НА НИВОТО НА ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

3.1.   Позиции на микрофона

Разстоянието от позициите на микрофона по правата на разполагане на микрофона PP′ до перпендикулярната на нея базова права CC′, показана на фигури 1 и 2, на изпитвателното трасе или в изпитвателното съоръжение на закрито трябва да бъде 2,0 m ± 0,05 m.

Микрофоните трябва да бъдат разположени на 1,2 m ± 0,02 m над повърхността на земята. Базовата посока в условията на свободно поле (вж. IEC 61672-1:2013) трябва да бъде хоризонтална и насочена перпендикулярно на правата CC′ на превозното средство.

3.2.   Условия на превозното средство

3.2.1.   Общи условия

Превозното средство е представително за посочените от производителя със съгласието на техническата служба превозни средства, чието пускане на пазара предстои, за изпълнението на изискванията на настоящото правило.

Измерванията се извършат без ремарке, освен в случаите на неделими превозни средства.

При ХПС/ХПСГК изпитването трябва да се извършва в най-енергоспестяващия режим с цел да се избегне рестартирането на двигателя с вътрешно горене, напр. всички аудио, развлекателни, комуникационни и навигационни уредби трябва да са изключени.

Преди започване на измерванията превозното средство трябва да достигне нормалното си работно състояние.

3.2.2.   Степен на зареждане на акумулаторната батерия

Ако превозното средство е оборудвано с акумулаторна батерия за задвижване, степента ѝ на зареждане трябва да бъде достатъчно висока, за да се задействат всички основни функционални възможности съгласно спецификациите на производителя. Акумулаторните батерии за задвижване трябва да бъдат в предписания за този компонент температурен интервал, за да се задействат всички основни функционални възможности, които биха могли да намалят звуковите емисии от превозното средство. Всеки друг вид презаредима система за съхранение на енергия трябва да бъде готова за работа по време на изпитването.

3.2.3.   Многорежимно функциониране

Ако превозното средство е оборудвано с избираеми от водача режими на функциониране, трябва да се избере режимът, който осигурява най-ниски звукови емисии при условията на изпитването по точка 3.3.

Когато превозното средство предлага множество автоматично избираеми режими на функциониране, производителят е отговорен за определянето на правилния начин за изпитване, така че да се постигнат най-ниски звукови емисии.

В случаите, когато не е възможно да се определи режимът на функциониране на превозното средство, който осигурява най-ниски звукови емисии, трябва да се проведат изпитвания във всички режими и режимът, който при изпитването осигурява най-ниските резултати, се използва за протоколиране на звуковите емисии на превозното средство в съответствие с настоящото правило.

3.2.4.   Маса на превозното средство при изпитването

Измерванията се правят с превозни средства с маса в готовност за движение с допустимо отклонение от 15 %.

3.2.5.   Избор на гуми и състояние на гумите

Гумите, монтирани на превозното средство при изпитването, се избират от производителя на превозното средство, като те трябва да съответстват на един от размерите и типовете гуми, определени за превозното средство от неговия производител.

Гумите трябва да бъдат напомпани до налягането, препоръчано от производителя на превозното средство за масата на изпитване на превозното средство.

3.3.   Условия на експлоатация

3.3.1.   Общи положения

Превозното средство може да бъде изпитвано в помещение или на открито за всяко условие на експлоатация.

В изпитванията с постоянна скорост и на заден ход, превозното средство може да бъде изпитано в движение или при симулирани условия на експлоатация. При симулирани условия на експлоатация към превозното средство се подават сигнали с цел да се симулира реално функциониране.

Ако превозното средство е оборудвано с двигател с вътрешно горене, той трябва да бъде изключен.

3.3.2.   Изпитвания с постоянна скорост

Тези изпитвания се извършват с превозно средство при движение напред или при неподвижно превозно средство, като към АССПС се подава външен сигнал за симулиране на скоростта.

3.3.2.1.   Изпитване с постоянна скорост при движение напред

При превозно средство, изпитвано в съоръжение на открито, посоката на осовата линия на превозното средство трябва да следва правата СС′ възможно най-точно с постоянна скорост vtest по време на цялото изпитване. Челната равнина на превозното средство трябва да пресече правата АА′ в началото на изпитването, а в края на изпитването задната равнина на превозното средство трябва да пресече правата ВВ′, както е показано на фигура 1а. Ремаркетата, за които не е предвидена възможност за отделяне от теглещото превозно средство, не се вземат под внимание, когато се отчита пресичането на линията BB′.

Когато превозно средство се изпитва в съоръжение в помещение, то се разполага така, че челната му равнина да бъде върху правата РР′, както е показано на фигура 2а. Превозното средство трябва да поддържа постоянна скорост на изпитване vtest в продължение на най-малко 5 секунди.

При изпитването с постоянна скорост 10 km/h, скоростта на изпитване vtest трябва да бъде 10 km/h ± 2 km/h.

При изпитването с постоянна скорост 20 km/h, скоростта на изпитване vtest трябва да бъде 20 km/h ± 1 km/h.

При превозните средства с автоматична предавателна кутия, превключвателят на предавките трябва да се постави, както е посочено от производителя за нормално движение.

При превозните средства с ръчна предавателна кутия, превключвателят на предавките трябва да се постави на най-високата предавка, с която може да се постигне зададената скорост на превозното средство при постоянна честота на въртене на двигателя.

3.3.2.2.   Изпитване с постоянна скорост, симулирано чрез външен сигнал към АССПС при неподвижно превозно средство

Когато превозно средство се изпитва в съоръжение в помещение или на открито, то се разполага така, че челната му равнина да бъде върху правата РР′, както е показано на фигура 2б. Превозното средство трябва да поддържа постоянна симулирана скорост на изпитване vtest в продължение на най-малко 5 секунди.

При изпитването с постоянна скорост 10 km/h, симулираната скорост на изпитване vtest трябва да бъде 10 km/h ± 0,5 km/h.

При изпитването с постоянна скорост 20 km/h, симулираната скорост на изпитване vtest трябва да бъде 20 km/h ± 0,5 km/h.

3.3.3.   Изпитвания на заден ход

Тези изпитвания могат да се извършват, като превозното средство се движи на заден ход или като движението на заден ход се симулира чрез подаване към АССПС на външен сигнал при неподвижно превозно средство.

3.3.3.1.   Изпитване на заден ход в движение

При превозно средство, изпитвано в съоръжение на открито, посоката на осовата линия на превозното средство трябва да следва правата СС′ възможно най-точно с постоянна скорост vtest по време на цялото изпитване. Задната равнина на превозното средство трябва да пресече правата АА′ в началото на изпитването, а в края на изпитването предната равнина на превозното средство трябва да пресече правата ВВ′, както е показано на фигура 1а. Ремаркетата, за които не е предвидена възможност за отделяне от теглещото превозно средство, не се вземат под внимание, когато се отчита пресичането на линията BB′.

Когато превозно средство се изпитва в съоръжение в помещение, то се разполага така, че задната му равнина да бъде върху правата РР′, както е показано на фигура 2б. Превозното средство трябва да поддържа постоянна скорост на изпитване vtest в продължение на най-малко 5 секунди.

При изпитването с постоянна скорост 6 km/h, скоростта на изпитване vtest трябва да бъде 6 km/h ± 2 km/h.

При превозните средства с автоматична предавателна кутия, превключвателят на предавките трябва да се постави, както е посочено от производителя за нормално движение на заден ход.

При превозните средства с ръчна предавателна кутия, превключвателят на предавките трябва да се постави на най-високата предавка за заден ход, с която може да се постигне зададената скорост на превозното средство при постоянна честота на въртене на двигателя.

3.3.3.2.   Изпитване на заден ход, симулирано чрез външен сигнал към АССПС при неподвижно превозно средство.

Когато превозно средство се изпитва в съоръжение в помещение или на открито, то се разполага така, че задната му равнина да бъде върху правата РР′, както е показано на фигура 2б. Превозното средство трябва да поддържа постоянна симулирана скорост на изпитване vtest в продължение на най-малко 5 секунди.

При изпитването с постоянна скорост 6 km/h, симулираната скорост на изпитване vtest трябва да бъде 6 km/h ± 0,5 km/h.

3.3.3.3.   Изпитване на заден ход при неподвижно превозно средство

Когато превозно средство се изпитва в съоръжение в помещение или на открито, то се разполага така, че задната му равнина да бъде върху правата РР′, както е показано на фигура 2б.

Превключвателят на предавките трябва да бъде в положение за заден ход, а спирачката да бъде освободена за изпитването.

3.4.   Показания от измерванията и отчетени стойности

За всяко условие на изпитване се провеждат най-малко четири измервания от двете страни на превозното средство.

За изчисляване на междинните или на окончателните резултати се използват първите четири валидни последователни измервания за всяко условие на изпитване в рамките на 2,0 dB(A) от всяка страна, като се допуска заличаването на невалидните резултати.

Ако се наблюдава пик в нивото на шума, който очевидно не съответства на общото звуково налягане, това измерване се отхвърля. При измерванията с движещо се (напред или назад) превозно средство на открито се отбелязват максималните стойности на звуковото налягане по крива А, получени при всяко преминаване на превозното средство между АА′ и РР′ (Ltest,j) за всяко положение на микрофона с точност до първата значеща цифра след десетичната запетая (напр. „ХХ,Х“). При измерванията с движещо се превозно средство в помещение и с неподвижно превозно средство (с включен преден или заден ход) се отбелязват максималните стойности на звуковото налягане по крива А, получени за всеки период от 5 секунди за всяко положение на микрофона Ltest,j, с точност до първата значеща цифра след десетичната запетая (напр. „ХХ,Х“)

Ltest,j се коригира съгласно точка 2.3.2, за да се получи Ltestcorr,j.

За всяко максимално ниво на звуково налягане по крива А за всяко положение на микрофона се отчита съответния обхват от 1/3 от октавата. За измерените резултати за 1/3 от октавата не се прилага корекция за фона.

3.5.   Обобщаване на данни и отчитане на резултатите.

За всяко условие на изпитване, описано в точка 3.3, се взема средно аритметично от коригираните с отчитане на фона резултати Ltestcorr,j и съответните им обхвати от 1/3 от октавата поотделно за двете страни на превозното средство и получените стойности се закръглят с точност до първия десетичен знак.

Окончателните резултати за звуковото налягане по крива А Lcrs 10, Lcrs 20 и Lreverse, които трябва да се отчетат, са по-ниските от двете средни стойности за всяка страна, закръглени до цяло число. Окончателните обхвати от 1/3 от октавата, които трябва да се отчетат, са обхватите, съответстващи за една и съща страна на отчетените стойности на звуковото налягане по крива А.

4.   ПРОЦЕДУРИ НА ИЗПИТВАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЕСТОТАТА

4.1   Общи положения

Разпоредбите за изменението на честотата, посочени в точка 6.2.3 от основния текст се проверяват с използване на един от следните методи за изпитване, който се избира от производителя:

Метод „А“

Изпитване на движещо се комплектовано превозно средство на изпитвателното трасе на открито

Метод „Б“

Изпитване на неподвижно комплектовано превозно средство на изпитвателно трасе на открито, като на АССПС се подава сигнал от външен генератор за симулиране на движение

Метод „В“

Изпитване на комплектовано превозно средство в движение в съоръжение в помещение на динамометричен стенд

Метод „Г“

Изпитване на неподвижно комплектовано превозно средство в съоръжение в помещение, като на АССПС се подава сигнал от външен генератор за симулиране на движение

Метод „Д“

Изпитване на АССПС без превозно средство в съоръжение в помещение, като на АССПС се подава сигнал от външен генератор за симулиране на движението на превозното средство

Изискванията по отношение на съоръженията, както и спецификациите на превозното средство и на изпитвателната установка, са същите като посочените в точки 1, 2, 3.1 и 3.2 от настоящото приложение, съгласно избрания метод за изпитване, освен ако в следващите по-долу точки се въвеждат различни или допълнителни спецификации.

За нито едно измерване не се прави корекция за фоновия шум. На измерванията на открито трябва да се отдели специално внимание. Трябва да се избягва всякакво влияние от фоновия шум. Ако се наблюдава пик в нивото на шума, който очевидно не съответства на общия сигнал, измерването се отхвърля.

4.2.   Уреди и обработка на сигнала

Производителят и техническата служба трябва да съгласуват помежду си настройките на анализатора, така че той да предоставя данни в съответствие с изискванията.

Системата за анализ на звука трябва да е годна да извършва спектрален анализ с дадена честота на дискретизация в честотния диапазон, съдържащ всички представляващи интерес честоти. Честотното разделение трябва да бъде достатъчно точно, за да се разграничат честотите при различните условия на изпитване.

4.3.   Методи на изпитване

4.3.1.   Метод „А“ — движещо се превозно средство и изпитвателно съоръжение на открито

Превозното средство трябва да се изпитва в съоръжение за изпитване на открито и в съответствие с общи експлоатационни условия, които са същите като онези, които се използват при изпитването на превозното средство с постоянна скорост (точка 3.3.2).

Звуковата емисия на превозното средство трябва да се измерва при целеви скорости от 5 km/h до 20 km/h, с увеличаване от 5 km/h и допустимо отклонение ± 2 km/h за скорост до10 km/h или по-малко, и ± 1 km/h за други скорости. Скоростта от 5 km/h е най-ниската целева скорост. Ако превозното средство не може да се експлоатира при тази скорост с посочената точност, вместо това следва да се използва най-ниската възможна скорост под 10 km/h.

4.3.2.   Метод „Б“ и Метод „Г“ — съоръжение на открито/в помещение и неподвижно превозно средство

Превозното средство трябва да се изпитва в изпитвателно съоръжение, където към АССПС на превозното средство може да се включи външен сигнал за скоростта, чрез който се симулира движение на превозното средство. Микрофонът се разполага както при изпитване на комплектовано превозно средство съгласно фигура 2а. Предната равнина на превозното средство се поставя на правата РР′.

Звуковата емисия на превозното средство трябва да се измерва при симулирани скорости от 5 km/h до 20 km/h с увеличаване от 5 km/h и допустимо отклонение ± 0,5 km/h за всяка скорост на изпитване.

4.3.3.   Метод „В“ — изпитвателно съоръжение в помещение и движещо се превозно средство

Превозното средство се поставя на изпитвателно съоръжение в помещение, където превозното средство може да се движи на динамометричен стенд по същия начин, както ако би било на открито. Всички местоположения на микрофона са както при условията на изпитване съгласно фигура 2а. Предната равнина на превозното средство се поставя на правата РР′.

Звуковата емисия на превозното средство трябва да се измерва при целеви скорости от 5 km/h до 20 km/h, с увеличаване от 5 km/h и допустимо отклонение ± 2 km/h за скорост до10 km/h или по-малко, и ± 1 km/h за други скорости. Скоростта от 5 km/h е най-ниската целева скорост. Ако превозното средство не може да се експлоатира при тази скорост с посочената точност, вместо това следва да се използва най-ниската възможна скорост под 10 km/h.

4.3.4   Метод „Д“

АССПС се монтира неподвижно на съоръжението за изпитване в помещение, като се използва оборудването, посочено от производителя. Микрофонът на измервателния уред се поставя на разстояние 1 m от АССПС, така че да сочи в посоката, в която субективното ниво на звуково налягане е най-силно, и да бъде на височина, приблизително еднаква с нивото на излъчването на звука от АССПС.

Звуковата емисия трябва да се измерва при симулирани скорости от 5 km/h до 20 km/h с увеличаване от по 5 km/h и допустимо отклонение ± 0,5 km/h за всяка скорост на изпитване.

4.4   Отчитане на измерванията

4.4.1.   Метод на изпитване „А“

Правят се поне по четири измервания при всяка скорост, посочена в точка 4.3.1. Излъчваният звук се записва при всяко преминаване на превозното средство между АА′ и ВВ′ за всяко положение на микрофона. От всеки измервателен запис се отделя сегмент от АА′ до 1 метър преди РР′ за допълнителен анализ.

4.4.2.   Методи за изпитване „Б“, „В“, „Г“ и „Д“

Излъченият звук се измерва при всяка скорост, посочена в съответната точка по-горе, в продължение на най-малко 5 секунди.

4.5   Обработка на сигнала

За всеки записан образец се определя усреднената автокорелационна спектрална функция, като се използват интервал на Ханинг и най-малко 66,6 % застъпващи се средни стойности. Честотната разделителна способност трябва да се избере достатъчно висока, така че да позволява разделяне на изменението на честотата за всяко целево условие. Отчетената скорост за всеки сегмент от образеца е средната скорост на превозното средство за времетраенето на сегмента от образеца, закръглена до първия десетичен знак.

При метод за изпитване „А“ честотата, която трябва да се променя в зависимост от скоростта, трябва да се определя за всеки сегмент от образеца. Отчетената честота за всяко целево условие fspeed е математическата средна стойност от честотите, определени с помощта на измервания образец, закръглена до най-близкото цяло число. Отчетената честота за всяко целево условие е математическата средна стойност от четири сегмента от образеца.

Таблица 4

Анализ на изменената честота за всяко целево условие за всяка страна

Целева скорост

Повторение на изпитването за целево условие

Отчетена скорост (средна за сегмент от образец)

Определена представляваща интерес честота

(fj, speed)

Отчетена скорост за всяко целево условие (средна стойност от отчетените стойности за скоростта)

Отчетена представляваща интерес честота за всяко целево условие

(fspeed)

km/h

km/h

Hz

km/h

Hz

5

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

10

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

15

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

20

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

За всички други методи на изпитване, изведеният честотен спектър се използва директно за по-нататъшни изчисления.

4.5.1.   Обобщаване на данни и отчитане на резултатите.

Честотата, която подлежи на изменение, се използва за по-нататъшни изчисления. Честотата при най-ниската скорост на изпитване, закръглена до най-близкото цяло число, се взема като базова честота fref.

За други стойности на скоростта на превозното средство, съответните изменени честоти fspeed, закръглени до най-близкото цяло число, се получават от анализа на спектрите. Изменението на честотата на сигнала, del f се изчислява по формулата (1):

Formula

уравнение (1)

където:

f speed

е честотата при дадена стойност на скоростта;

f ref

е честотата при базовата стойност на скоростта 5 km/h или при най-ниската отчетена скорост;

vtest

е скоростта на превозното средство, действителна или симулирана, съответстваща на честота f speed;

vref

е скоростта на превозното средство, действителна или симулирана, съответстваща на честота f ref;

Резултатът се отчита, като се използва следната таблица:

Таблица 5

Таблица за отчитане, попълва се за всяка анализирана честота

 

Резултати от изпитването при целева скорост

5 km/h

(база)

10 km/h

15 km/h

20 km/h

Отчетена скорост

km/h

 

 

 

 

честота, fspeed, лява страна

Hz

 

 

 

 

честота, fspeed, дясна страна

Hz

 

 

 

 

Изменение на честотата, лява страна

%

н.п.

 

 

 

Изменение на честотата, дясна страна

%

н.п.

 

 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ

ФИГУРИ И ДИАГРАМИ

Фигури 1а и 1б

Позиции за измерване при превозни средства, движещи се на открито

Image

Текст на изображението

Фигури 2а и 2б

Позиции за измерване при движещи се в помещение превозни средства и при неподвижни превозни средства

Image

Текст на изображението

Фигура 3

Минимално пространство, което може да се обяви за полубезехова камера

Image

Фигура 4

Определяне на диапазона на фоновия шум

Image

Фигура 5

Критерии за корекция на измерването на нивото на звуковото налягане по крива А на превозното средство

Image

Фигура 6

Изисквания за нивото на фоновия шум при анализиране на обхвати от 1/3 от октавата

Image

Фигура 7а

Изпитвателни процедури за измерване на изменението на честотата

Image

Фигура 7б

Изпитвателни процедури за измерване на изменението на честотата, метод „А“

Image

Фигура 7в

Изпитвателни процедури за измерване на изменението на честотата, методи „Б“, „В“, „Г“ и „Д“

Image