ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 5

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 60
10 януари 2017 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/41 на Комисията от 9 януари 2017 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2017/42 на Съвета от 19 декември 2016 година за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Европейския икономически и социален комитет

22

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/39 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2016 година

относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 25 и член 223, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, букви а) — г) и член 64, параграф 7, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (3) и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част II, дял I, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвиждат две схеми за помощ, предназначени за подобряване на разпространението на селскостопански продукти сред децата в учебните заведения. Първата схема се отнася за доставката на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти (схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата), а втората се отнася за доставката на мляко и млечни продукти (схема за предлагане на мляко в училищата). Посочените две схеми се заменят с една единна схема, въведена с Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета (4), считано от учебната 2017/2018 година. В тази единна схема се предвижда нова обща рамка за помощта от Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци, продукти от преработени плодове и зеленчуци, пресни продукти от сектора на бананите („предлагани плодове и зеленчуци в училищата“) и за предлагането на мляко и млечни продукти („предлагано мляко в училищата“) на децата в учебните заведения („схема за училищата“). С Регламент (ЕС) № 1308/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2016/791, също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение. С цел да се гарантира безпрепятственото функциониране на схемата за училищата в съответствие с новата правна рамка, следва да бъдат приети някои правила чрез такива актове. Тези актове следва да заменят делегирани регламенти (ЕС) № 1047/2014 (5) и (ЕС) 2016/247 на Комисията (6), Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията (7) и Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията (8). Посочените регламенти се отменят с Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията (9).

(2)

В съответствие с член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки, които желаят да участват в схемата за училищата, следва да разработят стратегия за нейното прилагане. За да може да се направи оценка на прилагането на схемата за училищата, следва да бъдат определени елементите на стратегията. За да се намали административната тежест, е целесъобразно да се прави разграничение между елементите, които следва да бъдат включени в стратегията, и тези, които следва да се предоставят на Комисията при поискване, а именно в случай на одит, ако не са включени в стратегията.

(3)

В интерес на доброто административно и бюджетно управление държавите членки, прилагащи схемата за училищата, следва да подават ежегодно искане за помощ от Съюза. Освен това следва да се определи съдържанието на това искане.

(4)

Следва да се определят съдържанието и честотата на заявленията за помощ, подавани от заявителите на такава помощ, както и правилата за подаване на заявленията. Освен това следва да бъдат уточнени доказателствата, необходими в подкрепа на заявленията за помощ. Следва също така да бъдат установени санкциите, които да бъдат налагани от компетентния орган, когато заявлението за помощ е подадено след определения срок.

(5)

Условията за плащането на помощта следва да бъдат уточнени допълнително, за да се отчете разликата между помощта за доставка и разпространение на продуктите и помощта за осъществяване на съпътстващите образователни мерки, мониторинга, оценката и популяризирането. Следва да бъде уточнено и съдържанието на необходимите документални доказателства в подкрепа на всяко заявление за плащането на помощта.

(6)

Следва да бъдат определени сроковете за трансфери между разпределените финансови средства за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, и подаването, формата и съдържанието на нотификациите за трансфер до Комисията.

(7)

За да се оползотвори максимално потенциалът на наличните финансови средства, Комисията следва да приеме мерки за преразпределение на непоисканата помощ от Съюза между държавите членки, участващи в схемата за училищата, които са уведомили за желанието си да използват повече от разпределените им средства, съгласно член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1370/2013. Следва да бъдат определени условията за тези трансфери на средства между държавите членки.

(8)

За да се направи оценка на ефективността на схемата за училищата и за да се помогне на държавите членки да подобрят допълнително своите национални и регионални стратегии, държавите членки следва да уведомят Комисията за резултатите и констатациите от своя мониторинг и оценка на схемата. С цел постигане на яснота е уместно да се определи краен срок за уведомяване на Комисията за резултатите от годишния мониторинг и от доклада за оценка. Комисията следва да публикува тези документи.

(9)

За да бъдат защитени финансовите интереси на Съюза, следва да бъдат приети ефективни мерки за контрол за борба с нередностите и измамите. Тези мерки за контрол следва да включват системна административна проверка на всички заявления за помощ, допълвана от проверки на място. Следва да се уточнят обхватът, съдържанието, графикът за изпълнение и начинът на докладване на въпросните мерки за контрол, за да се гарантира справедлив и уеднаквен подход в държавите членки, с оглед на различията в прилагането на схемата за училищата.

(10)

Неправомерно изплатените суми следва да се възстановяват в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (10).

(11)

В съответствие с член 23, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, обществеността следва да бъде достатъчно добре запозната с финансовото участие на Съюза в схемата за училищата. В допълнение към разпоредбата относно плаката, предвидена в Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, е целесъобразно да се предвидят правила за популяризирането на схемата за училищата и за използването на емблемата на Съюза.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле и определение

1.   С настоящия регламент се определят правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1370/2013 по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, продукти от преработени плодове и зеленчуци и пресни продукти от сектора на бананите („предлагане на плодове и зеленчуци в училищата“) и за доставка и разпространение на мляко и млечни продукти („предлагане на мляко в училищата“) сред децата в учебните заведения, за съпътстващи образователни мерки и за някои свързани с тях разходи в рамките на схемата, посочена в член 23 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 („схемата за училищата“).

2.   За целите на схемата за училищата „учебна година“ означава периодът от 1 август до 31 юли на следващата година.

Член 2

Стратегии на държавите членки

1.   Стратегията на отделната държава членка, посочена в член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в член 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, включва следните елементи:

а)

административното равнище, на което схемата за училищата ще бъде прилагана;

б)

потребностите, които трябва да бъдат удовлетворени чрез прилагането на схемата за училищата, и тяхното класиране по приоритети;

в)

резултатите, които се очаква да бъдат постигнати чрез прилагането на схемата за училищата, както и показателите за измерване на тяхното постигане;

г)

първоначалното състояние, спрямо което ще бъде измерван напредъкът в постигането на резултатите, въз основа на наличните данни;

д)

прогнозния бюджет за основните елементи на схемата за училищата по отношение на предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, както и бюджета за елементите, свързани с цялата схема за училищата;

е)

целевата група;

ж)

списъка на продуктите, по продуктови групи, посочени в член 23, параграфи 3, 4, 5, а ако е приложим, — и параграф 7, от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които ще се доставят по схемата за училищата;

з)

ако продуктите не са достъпни безплатно по схемата за училищата — мерките, въведени с цел да се гарантира, че размерът на помощта от Съюза е надлежно отразен в цената на тези продукти;

и)

ако са разрешени стандартните таблици на единичните разходи, финансирането по единни ставки и/или еднократни суми — съответния честен, справедлив и проверим метод на изчисление, използван за тяхното съставяне; ако се използва основана на разходите система — механизмите за оценка на основателността на представените разходи от заявителите на помощ;

й)

целите и съдържанието на съпътстващите образователни мерки;

к)

процедурите за участието на съответните органи и заинтересовани страни;

л)

процедурите за избор на доставчици на продукти, материали и услуги по схемата за училищата;

м)

действащите механизми за популяризиране на предоставянето на помощ от Съюза в рамките на схемата за училищата.

2.   Държавите членки предоставят на Комисията при поискване следната информация, ако не е включена в стратегията:

а)

критериите за избора на продуктите, които ще се доставят по схемата за училищата и приоритета или приоритетите, посочени в член 23, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

условията за доставка и/или разпространение на продуктите, включително по отношение на допустимите разходи, планираните честота и график на разпределение, както и, в случай че бъде разрешено разпространението в рамките на обичайната училищна храна — мерките, предприети в съответствие с член 11 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40;

в)

ако са определени максимални цени, които да се заплащат от бенефициерите за продуктите, материалите и услугите, предоставени по схемата за училищата — съответния честен, справедлив и проверим метод на изчисление, използван за тяхното установяване;

г)

размера на националната помощ, ако такава помощ се предоставя в допълнение към помощта от Съюза за схемата за училищата;

д)

ако съществуващи национални схеми за училищата се разширяват или се осъществяват по-ефективно чрез помощ от Съюза по схемата за училищата — мерките, въведени с цел да се осигури добавената стойност на схемата за училищата;

е)

ако продуктите, посочени в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са разпределени — мерките за гарантиране, че помощта от Съюза ще се изплаща само за компонента „мляко“ на тези продукти, и няма да превишава сумата, посочена в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1370/2013;

ж)

структурите, мерките и формите, въведени във връзка с мониторинга и оценката на схемата за училищата в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 и във връзка с проверките в съответствие с членове 9 и 10 от настоящия регламент.

3.   Комисията публикува стратегиите на държавите членки.

Член 3

Искане на държавите членки за помощ от Съюза

Държавите членки предават до 31 януари всяка година искането си за помощ от Съюза, отнасящо се за следващата учебна година и, ако е приложимо, актуализират искането за помощ от Съюза за текущата учебна година. Искането съдържа следната информация:

а)

информация, отнасяща се за следващата учебна година:

i)

индикативното разпределение на средства от помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, посочено в приложение 1 към Регламент (ЕС) № 1370/2013;

ii)

желанието да прехвърлят част от индикативно разпределените средства за предлагането на плодове и зеленчуци или на мляко в училищата към другите индикативно разпределени средства, до максималния процент, посочен в член 23а, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и процента и сумата по трансфера;

iii)

желанието за усвояване на сума, по-голяма от размера на индикативно разпределените средства за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата и максималния размер на допълнителни средства, който се иска, при наличие на възможност за разпределение на допълнителни средства;

iv)

размера на индикативното разпределение, който не се иска, ако няма желание за използване на цялата сума от индикативното разпределение за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата;

v)

общия размер на исканата сума за предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата.

б)

информация, отнасяща се за текущата учебна година:

i)

трансфер между окончателно разпределените средства, посочени в член 23а, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

ii)

при липса на намерение за използване на цялата сума от окончателното разпределение на средства от помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата за текущата учебна година — сумата, която няма да бъде поискана за предлагане на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата;

iii)

желанието за усвояване на сума, по-голяма от пълния размер на окончателното разпределение на средства от помощта за предлагането на плодове и зеленчуци и/или на мляко в училищата, налични за текущата учебна година, при наличие на възможност за разпределение на допълнителни средства.

Сумите, посочени в настоящия член, се посочват в евро.

Член 4

Заявления за помощ, подавани от заявителите на помощ

1.   Държавите членки определят формата, съдържанието и честотата на заявленията за помощ в съответствие със своята стратегия и правилата, установени в параграфи 2—6.

2.   Заявленията за помощ, отнасящи се за доставка и разпределяне на продукти, включват най-малко следната информация:

а)

количествата продукти, разпределени по групи от продукти, посочени в член 23, параграфи 3, 4, 5, а ако е приложим — и параграф 7, от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

идентификационните данни на заявителя, името и адреса или единния идентификационен номер на учебното заведение или образователния орган, за което/който са разпределени тези количества;

в)

броя на децата в училищния регистър в началото на учебната година в учебното заведение/ия с право да получат продуктите, обхванати от схемата за училищата през периода, за който се отнася заявлението за помощ.

3.   Заявленията за помощ, свързани с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, може да се отнасят за периоди от две седмици до цялата учебна година.

4.   Заявленията за помощ се подават в рамките на три месеца след края на периода, за който се отнасят, а в случай на заявления за помощ, свързани с мониторинг, оценка или популяризиране — в рамките на три месеца от датата на доставка на материала или услугата.

5.   Ако срокът, посочен в параграф 4, бъде надхвърлен с по-малко от 60 календарни дни, помощта се изплаща, като се намалява съответно:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с 1 до 30 календарни дни;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с 31 до 60 календарни дни.

Ако срокът е надхвърлен с повече от 60 календарни дни, помощта се намалява с още 1 % за всеки следващ ден, изчислен върху оставащата част.

6.   Сумите, декларирани в заявленията за помощ, се подкрепят с документални доказателства за цените на доставените продукти, материали или услуги, както и с потвърждение за получаване или доказателство за плащане или равностойни на тях документи. Държавите членки определят документите, които да бъдат представени в подкрепа на заявленията за помощ.

В случай на заявления за помощ, свързани със съпътстващи образователни мерки, мониторинг, оценка и популяризиране, документалните доказателства трябва да включват и финансовата разбивка по дейности и данни за свързаните разходи.

Член 5

Изплащане на помощта

1.   Помощ, отнасяща се за доставка и разпределяне на продукти, се плаща само:

а)

при представяне на разписка за действително доставените и/или разпределени количества, или,

б)

ако държавата членка разреши използването на стандартни таблици за единичните разходите, финансиране по единни ставки и/или еднократни суми — при представяне на алтернативно доказателство, че количествата са били доставени и/или разпределени за целите на схемата за училищата и платени.

2.   Помощ за съпътстващи образователни мерки, мониторинг, оценяване и популяризиране се изплаща само при доставката на съответните материали или услуги и при представяне на съответните документални доказателства, изисквани от компетентния орган, или, ако държавата членка разрешава използването на стандартни таблици за единичните разходите, финансиране по единни ставки и/или еднократни суми — при представяне на алтернативно доказателство, че материалът или услугите са доставени и платени.

3.   Помощта се изплаща от компетентния орган в срок от три месеца от датата на подаване на заявлението за помощ, освен ако не са предприети административни разследвания.

4.   Всяка помощ за учебната 2017/2018 година не се изплаща от компетентния орган преди началото на тази учебна година.

Член 6

Трансфери между разпределените средства

1.   Трансфери между индикативно разпределените средства съгласно член 23а, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се правят в искането за помощ от Съюза, посочено в член 3 от настоящия регламент.

2.   Трансфери между окончателно разпределените средства съгласно член 23а, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, когато не са направени трансфери между индикативно разпределените средства, може да се правят в искането за помощ от Съюза, посочено в член 3 от настоящия регламент.

Държавите членки нотифицират Комисията за сумата по всеки такъв трансфер до 31 януари на учебната година, през която е направен.

Член 7

Преразпределение на помощта от Съюза

1.   Въз основа на размера на помощта от Съюза, поискана съгласно член 3 от настоящия регламент, Комисията преразпределя непоисканите индикативно разпределени средства или непоисканите части от тях в съответствие с член 5, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1370/2013.

Не се отпуска допълнителна сума на дадена държава членка за групата продукти, от която въпросната държава членка е направила трансфер към другата група продукти съгласно член 6, параграф 1.

Ако държава членка не представи искане съгласно член 3, индикативно разпределените средства на тази държава членка се считат за непоискани.

2.   Комисията може да преразпределя всички непоискани окончателно разпределени средства или непоисканите части от тях за текущата учебна година, нотифицирани в съответствие с член 3, буква б), между държавите членки, които са уведомили за желанието си да използват сума, по-голяма от размера на окончателно разпределените им средства.

Не се отпуска допълнителна сума на дадена държава членка за групата продукти, от която въпросната държава членка е направила трансфер към другата група продукти съгласно член 6, параграф 2.

Това преразпределяне се извършва в рамките на разпределените средства за предлагането на плодове и зеленчуци или на мляко за училищата, въз основа на индикативно разпределените средства на държавите членки, отправили искането. Ако е приложимо, сумите, които не са поискани от държавите членки в рамките на едни и същи разпределени средства, може да бъдат разпределени на държавите членки, поискали допълнителни суми за другите разпределени средства.

3.   Размерът на окончателно разпределените средства, който може да бъде преразпределен към друга държава членка в съответствие с параграф 1, се основава на равнището на усвояване на окончателно разпределените средства в рамките на помощта от Съюза през предходната учебна година за предлагане на плодове и зеленчуци и съответно на мляко в училищата от тази държава членка. Като се вземат предвид декларациите за разходите, изпратени на Комисията до 31 декември преди подаването на заявление за помощ в съответствие с член 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (11), размерът на окончателното разпределение се изчислява, както следва:

а)

когато усвояването на окончателното разпределение е по-малко или равно на 50 %, не се предоставят допълнителни средства;

б)

когато усвояването на окончателното разпределение е над 50 %, но по-малко или равно на 75 %, максималният размер на допълнителните средства се ограничава до 50 % от индикативното разпределение;

в)

когато усвояването на окончателното разпределение е по-голямо от 75 %, максималният размер на допълнителните средства не се ограничава.

Изчислението, описано в първа алинея, не се прилага при изчисляването на окончателно разпределените суми за учебните 2017/2018 и 2018/2019 години, както и за държави членки, отскоро прилагащи схемата за училищата или един от нейните елементи, по време на първите две години от нейното прилагане.

Член 8

Мониторинг и оценка

1.   За мониторинга в съответствие с член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 се използват данните, получени в рамките на задълженията за управление и контрол, в това число и тези, определени по член 4 и член 5 от настоящия регламент.

Държавите членки съобщават на Комисията резултатите от мониторинга в срок до 31 януари след края на съответната учебна година.

2.   За всеки шестгодишен период, обхванат от стратегията, изготвена в съответствие с член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки представят на Комисията доклад за оценка, съдържащ резултатите от оценката, предвидена в член 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, за периода на изпълнение, обхващащ първите пет учебни години до 1 март на годината, следваща края на този период.

Първият доклад за оценка се представя на или преди 1 март 2023 г.

3.   Комисията публикува резултатите от годишния мониторинг, осъществен от държавите членки, и докладите за оценка.

Член 9

Административни проверки

1.   Държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да изпълнят изискванията на настоящия регламент. Тези мерки включват системна административна проверка на всички заявления за помощ по схемата за училищата.

2.   Държавите членки определят подкрепящите документи, отнасящи се за доставката и разпределянето на продуктите, които трябва да се приложат към заявлението за помощ в съответствие с член 5. Държавите членки извършват проверки на всички заявления за помощ, включително представителна извадка от подкрепящите документи, представени заедно със заявлението за помощ.

3.   Административните проверки, извършвани по отношение на помощта, за която са подадени заявления, които се отнасят до мониторинга, оценката, популяризирането и съпътстващите образователни мерки, включват проверка на доставката на материалите и услугите и на достоверността на заявения разход.

4.   В случай на помощ, за която са подадени заявления, свързана с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, административните проверки се допълват от проверки на място в съответствие с член 10.

Член 10

Проверки на място

1.   В случай на помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, проверките на място включват по-специално проверка на:

а)

отчетността, предвидена в член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, включваща финансови отчетни документи, като например фактури за покупка и продажба, известия за доставка или извлечения от банкови сметки;

б)

използването на продуктите в съответствие с настоящия регламент.

2.   Проверките на място се извършват през периода на учебната година, започващ на 1 август и завършващ на 31 юли, за който те се отнасят (период N), и/или през следващите 8 месеца (период N + 1).

Проверки на място могат да се извършват по време на изпълнението на съпътстващите образователни мерки.

Всяка проверка на място се счита за приключена, когато е направен съответният доклад за проверката, посочен в параграф 6.

3.   Общият брой на проверките на място обхваща поне 5 % от помощта, поискана на национално равнище, и поне 5 % от всички заявители на помощ, които се занимават с доставката и разпределението на продукти и със съпътстващите образователни мерки, по отношение на всяка учебна година.

Когато броят на заявителите на помощ в държава членка е по-малък от сто, проверки на място се извършват в помещенията на не по-малко от петима заявители.

Когато броят на заявителите на помощ в държава членка е по-малък от пет, проверки на място се извършват в помещенията на всички заявители.

Когато заявител, който не е учебно заведение, кандидатства за помощ, свързана с доставката и разпределението на продукти, проверката на място, извършена в помещенията на този заявител, се допълва от проверки на място в помещенията на поне две учебни заведения или поне 1 % от учебните заведения, отчетени от заявителя в съответствие с член 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, като се избира по-голямата от двете стойности.

Когато заявител кандидатства за помощ, свързана със съпътстващи образователни мерки, проверките на място в помещенията на заявителя може да бъдат заменени, въз основа на анализ на риска, с проверки на място в местата, където се осъществяват съпътстващи мерки. Въз основа на анализ на риска държавите членки определят равнището на такива проверки на място.

4.   Въз основа на анализ на риска компетентният орган избира заявителите, които трябва да бъдат подложени на проверки на място.

За тази цел компетентният орган взема по-специално под внимание:

а)

различните географски райони;

б)

повтарящия се характер на грешките и резултатите от проверките, извършени в предходни години;

в)

размера на въпросната помощ;

г)

вида на заявителите;

д)

вида на съпътстващата образователна мярка, ако има такава.

5.   Може да се даде предварително уведомление, строго ограничено до минимално необходимия срок от време, при условие че това не обезсмисля проверката.

6.   Компетентният контролен орган изготвя контролен доклад за всяка проверка на място. Докладът описва точно различните контролирани елементи.

Докладът за проверката се разделя на следните части:

а)

обща част, съдържаща по-специално следната информация:

i)

обхванатия период, проверените заявления за помощ, количествата продукти, за които е подадено заявление за помощ, в случай на заявления, свързани с доставката и разпределянето на продукти, участващите учебни заведения, прогнозна оценка въз основа на наличните данни за броя на децата, за които е предоставена финансовата помощ, и размера на усвоените финансови средства;

ii)

имената на присъствалите отговорни лица;

б)

част, описваща поотделно извършените проверки и съдържаща по-специално следната информация:

i)

проверените документи;

ii)

характера и обсега на извършените проверки;

iii)

забележки и констатации.

Всички доклади за проверки се приключват не по-късно от 8 месеца след края на учебната година.

7.   Държавите членки уведомяват Комисията за извършените проверки на място и свързаните с тях констатации до 31 октомври на календарната година, следваща въпросната учебна година.

Член 11

Възстановяване на неправомерно изплатени суми

За възстановяването на неправомерно изплатени суми член 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 се прилага mutatis mutandis.

Член 12

Публичност

1.   Ако държава членка реши да не използва плаката, посочен в член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, в своята стратегия тя следва да даде ясно обяснение за това по какъв начин възнамерява да информира обществеността за финансовото участие на Съюза в схемата за училищата.

2.   На средствата за комуникация и мерките за популяризиране, посочени в член 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, както и образователните материали и инструменти, които ще се използват в рамките на съпътстващите образователни мерки, се изобразява европейският флаг и се споменава „схемата за училищата“ и, освен ако размерът на материалите и инструментите изключва това, финансовото участие на Съюза.

3.   Позоваването на финансовото участие от страна на Съюза получава поне същата публичност като позоваването на участието на други частноправни или публичноправни субекти в подкрепа на схемата за училищата на държавата членка.

4.   Държавите членки могат да продължат да използват съществуващите запаси от плакати и други инструменти за популяризиране, отпечатани в съответствие с регламенти (ЕС) 2016/248 и (ЕО) № 657/2008.

Член 13

Нотифициране

1.   Нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки се извършва посредством електронни средства, използващи предоставените от Комисията технически спецификации за пренос на данни.

2.   Формата и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци, предоставени на държавите членки от Комисията след уведомяване на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари.

Член 14

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за помощи за учебната 2017/2018 година и следващите учебни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(4)  Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1047/2014 на Комисията от 29 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните или регионалните стратегии, които държавите членки следва да изготвят за целите на схемата за предлагане на мляко в училищата (ОВ L 291, 7.10.2014 г., стр. 4).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (ОВ L 46, 23.2.2016 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията от 17 декември 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта на Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение на тази помощ (ОВ L 46, 23.2.2016 г., стр. 8).

(8)  Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (ОВ L 183, 11.7.2008 г., стр. 17).

(9)  Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(10)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(11)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).


10.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/11


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/40 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2016 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 24 и член 223, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 64, параграф 6, буква а) и член 106, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В част II, дял I, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвиждат две схеми за помощ, предназначени за подобряване на разпространението на селскостопански продукти сред децата в учебните заведения. Първата схема се отнася до доставката на плодове и зеленчуци, продукти от преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти (схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата), а втората — до доставката на мляко и млечни продукти (схема за предлагане на мляко в училищата). Посочените две схеми се заменят с една единна схема, въведена с Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета (3), считано от учебната 2017/2018 година. В тази единна схема се предвижда нова обща рамка за помощта от Съюза за предлагането на плодове и зеленчуци, продукти от преработени плодове и зеленчуци, пресни продукти от сектора на бананите („предлагани плодове и зеленчуци в училищата“) и за предлагането на мляко и млечни продукти („предлагано мляко в училищата“) на децата в учебните заведения („схема за училищата“). С Регламент (ЕС) № 1308/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2016/791, също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение. С цел да се гарантира безпрепятственото функциониране на схемата за училищата в съответствие с новата правна рамка, някои правила следва да бъдат приети чрез такива актове. Тези актове следва да заменят Делегиран регламент (ЕС) № 1047/2014 на Комисията (4) и Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията (5), Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията (6) и Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията (7). Поради това посочените актове следва да бъдат отменени, но следва да продължат да се прилагат до приключването на текущата схема за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и текущата схема за предлагане на мляко в училищата.

(2)

В съответствие с член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, като условие за участие в схемата за училищата и преди да се включат в нея, държавите членки трябва да изготвят стратегия на национално или регионално равнище за прилагането на тази схема. На всеки шест години трябва да се изготвя нова стратегия. Когато държавите членки решат да прилагат схемата за училищата на регионално равнище, те трябва да изготвят стратегия за всеки регион и да предвидят координационна рамка съгласно своите разпоредби или процедури. Те следва да създадат единно звено за контакт за обмен на информация с Комисията с цел да бъде улеснена Комисията при оценяването на стратегиите и при извършването на мониторинг и оценка на прилагането в съответната държава членка. Целесъобразно е също така да се установят разпоредби за определяне на сроковете, в които стратегията и евентуалните ѝ последващи изменения следва да се представят на Комисията.

(3)

Следва да се определят конкретни условия за разработването и прилагането на съпътстващите образователни мерки, по-специално що се отнася до нуждата от подкрепа за разпространението на продуктите. Следва да се предвиди възможността в тези мерки да участват също така учители и родители с оглед да се увеличи ефективността на мерките и общата ефективност на схемата за училищата.

(4)

В интерес на правната сигурност е целесъобразно да се уточни кои разходи, направени във връзка с изпълнението на схемата за училищата, са допустими за предоставяне на помощ от Съюза.

(5)

В интерес на доброто административно и бюджетно управление и на контрола следва да бъдат определени условията за предоставяне на помощ и за одобряване на заявителите за помощ.

(6)

Следва да се определят конкретни условия за временното прекратяване и оттеглянето на одобрението и за административните санкции, които следва да се налагат на заявителите на помощ, неспазващи задълженията, предвидени в рамките на схемата за училищата.

(7)

За да се направи оценка на ефективността на схемата за училищата и да се даде възможност за партньорски проверки и обмен на добри практики, държавите членки следва редовно да извършват мониторинг и оценка на прилагането на схемата и да изпращат резултатите до Комисията. За тази цел следва да бъдат уточнени характерът и видът на информацията, която се съдържа в докладите за мониторинг. Освен това неспазването на изискванията от страна на държавите членки по отношение на мониторинга и оценката може да застраши оценяването на ефективността на схемата за училищата и гаранцията относно доброто управление на предоставената от Съюза помощ. Поради това следва да се установят разпоредби за намаляване на помощта с възпиращ ефект, което да се прилага от Комисията, когато дадена държава членка е закъсняла с представянето на доклада за оценка.

(8)

С цел ефективен мониторинг и оценка на схемата за училищата следва да бъдат уточнени характерът и видът на информацията, която държавите членки следва да съобщават на Комисията.

(9)

За да се гарантира, че продуктите, предлагани в рамките на схемата за училищата, отговарят на целите за насърчаване на навиците за здравословно хранене и за свикване на децата с естествения вкус на тези продукти, е целесъобразно да се уточни, че максималното съдържание на добавена захар в продуктите, посочени в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, за чието приготвяне или производство добавянето на захар не е технически необходимо, следва да е нула.

(10)

За да се гарантира, че продуктите, предлагани в рамките на схемата за училищата, отговарят на целите за насърчаване на навиците за здравословно хранене, е целесъобразно да се уточни максималното съдържание на добавена захар и/или мед в продуктите, изброени в приложение V към Регламент (ЕС) № 1308/2013, което държавите членки могат да разрешават. Държавите членки могат да предвидят по-ниски граници.

(11)

Следва да се определят конкретни условия, за да се гарантира наличието на добавена стойност и видимост на схемата на Съюза за училищата, когато продуктите, за които се получава помощ от Съюза в рамките на схемата за училищата, се предлагат в учебните заведения заедно с редовната храна в училище.

(12)

В съответствие с член 23а, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки следва да оповестяват публично своето участие в схемата за училищата и факта, че тя се субсидира от Съюза. За тази цел държавите членки следва да могат да използват плакат, който да се поставя в участващите учебни заведения. Плакатът следва да бъде изготвен в съответствие с някои минимални изисквания.

(13)

В глава V от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (8) се определят правила относно правопораждащия факт за валутния курс, приложим по отношение на сумите и плащанията на помощ от Съюза. Поради това е необходимо да се включат правила по отношение на помощта, свързана с прилагането на схемата за училищата. Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРАВИЛА ОТНОСНО СХЕМАТА ЗА УЧИЛИЩАТА

Член 1

Обхват и определения

1.   С настоящия регламент се определят правила за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, продукти от преработени плодове и зеленчуци и пресни продукти от сектора на бананите („предлагани плодове и зеленчуци в училищата“) и за доставка и разпространение на мляко и млечни продукти („предлагано мляко в училищата“) сред децата в учебните заведения, за съпътстващи образователни мерки и за някои свързани с тях разходи в рамките на схемата, посочена в член 23 от същия регламент („схема за училищата“).

2.   За целите на настоящия регламент се прилага определението за учебна година, посочено в член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията (9).

Член 2

Стратегии на държавите членки

1.   При изготвянето на стратегията, посочена в член 23, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки могат да изберат административното равнище, на което желаят да прилагат схемата за училищата. Ако държава членка реши да прилага схемата за училищата на регионално равнище, тя изготвя стратегия за всеки регион и съпътстваща координационна рамка на равнището на държавата членка. Държавата членка създава единно звено за контакт за обмен на информация с Комисията.

2.   Ако дадена държава членка не предоставя безплатно продуктите в рамките на схемата за училищата, тя разяснява в своята стратегия какви мерки е въвела, за да гарантира, че предоставяната от Съюза помощ в рамките на схемата за училищата се отразява в цената, на която се предоставят тези продукти.

3.   Държавите членки, които желаят да участват в схемата за училищата, уведомяват Комисията за своята стратегия до 30 април преди първата учебна година, обхваната от стратегията. Държавите членки обаче уведомяват Комисията за своята стратегия, обхващаща шестгодишния период с начало учебната 2017/2018 година, в срок до 1 август 2017 г.

4.   Държавата членка може да изменя стратегията си. Държавата членка уведомява Комисията за своята изменена стратегия в срок от два месеца след изменението.

Член 3

Съпътстващи образователни мерки

1.   Съпътстващите образователни мерки, посочени в член 23, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са пряко свързани с целите на схемата за училищата.

2.   Съпътстващите образователни мерки подкрепят предлагането на плодове и зеленчуци и на мляко в училищата, а в случай че включват селскостопански продукти, различни от посочените в член 23, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, мерките предвиждат дегустация на тези други продукти.

3.   В съпътстващите образователни мерки могат да участват също така родители и учители.

Член 4

Допустими разходи

1.   Следните разходи са допустими за помощ от Съюза:

а)

разходите за продуктите, доставяни в рамките на схемата за училищата и предлагани на децата в учебните заведения, посочени в член 22 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които може да включват разходите за закупуване, вземане под наем, наемане и вземане на лизинг на оборудване, използвано за доставката и предлагането на продукти, съгласно предвиденото в стратегията на държавата членка;

б)

разходите за съпътстващи образователни мерки, включително:

i)

разходи за организиране на часове по дегустация, създаване и поддържане на градини в училищата, организиране на посещения в земеделски стопанства и други подобни дейности, насочени към възстановяване на връзката между децата и селското стопанство,

ii)

разходи за мерки, насочени към образоването на децата по отношение на селското стопанство, навиците за здравословно хранене, местните хранителни вериги, биологичното производство, устойчивото производство и борбата с разхищаването на храна;

в)

разходите за популяризиране на схемата за училищата, чиято пряка цел е информирането на широката общественост относно схемата за училищата, включително:

i)

разходи за плаката, посочен в член 12 от настоящия регламент,

ii)

разходи за информационни кампании посредством излъчване, електронни медии, вестници и аналогични средства за комуникация,

iii)

разходи за информационни сесии, конференции, семинари и работни срещи, предназначени да осведомяват широката общественост относно схемата за училищата и подобни мероприятия,

iv)

разходи за информационни и рекламни материали като писма, листовки, брошури, аксесоари и други подобни;

г)

разходи за мерки за изграждане на мрежи с цел обмяна на опит и най-добри практики във връзка с изпълнението на схемата за училищата;

д)

разходите, свързани със задължението на държавите членки да извършват мониторинг и оценка на ефективността на прилаганата от тях схема за училищата;

е)

разходите за транспорт и предлагане на продуктите, доставяни в рамките на схемата за училищата, доколкото тези продукти не са обхванати от буква а) от настоящия параграф.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, не се финансират по други схеми, програми, мерки или операции за помощ от Съюза.

3.   Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за помощ от Съюза.

4.   Разходите, свързани с персонала, не са допустими за помощ от Съюза, ако тези разходи за персонал се финансират от публични средства от държавата членка.

Член 5

Общи условия за предоставянето на помощ и подбора на заявителите за помощ

1.   Помощта, предоставена на държава членка по силата на схемата за училищата, се разпределя между заявителите на помощ, които са одобрени от компетентния орган на държавата членка в съответствие с член 6 и чието заявление се отнася до изпълнението на една или повече от следните дейности:

а)

доставка или предлагане на продукти на децата в учебните заведения в рамките на схемата за училищата;

б)

съпътстващи образователни мерки;

в)

дейности за мониторинг или оценка;

г)

популяризиране.

2.   Държавите членки избират заявителите за помощ измежду следните организации:

а)

учебни заведения;

б)

органи в сферата на образованието;

в)

доставчици или дистрибутори на продукти;

г)

организации, действащи от името на едно или повече учебни заведения или образователни органи и създадени специално с цел управление и предоставяне на някоя от дейностите, посочени в параграф 1;

д)

всеки друг публичен или частен орган, който се занимава с управлението и предоставянето на някоя от дейностите, посочени в параграф 1.

Член 6

Условия за одобряване на заявители за помощ

1.   Заявителите за помощ се одобряват от компетентен орган на държавата членка, в която се намира учебното заведение, за което се доставят и/или разпределят продуктите. Одобрение се дава, ако заявителите поемат следните задължения в писмена форма:

а)

да гарантира, че продуктите, финансирани от Съюза в рамките на схемата за училищата, се предоставят за консумация от децата в учебното заведение или заведения, по отношение на които ще подава заявление за помощ;

б)

да използва помощта, предоставена за съпътстващи образователни мерки, мониторинг, оценка и популяризиране, в съответствие с целите на схемата за училищата;

в)

да върне всяка неправомерно изплатена помощ за съответните количества, ако се установи, че продуктите не са били раздадени на децата или че не са допустими за помощ от Съюза;

г)

да върне всяка неправомерно изплатена помощ за съпътстващи образователни мерки, мониторинг, оценка и популяризиране, ако се установи, че тези мерки или дейности не са проведени правилно;

д)

да предостави допълнителни документи при поискване от страна на компетентния орган;

е)

да позволи на компетентния орган да извърши всички необходими проверки, по-специално подробен преглед на документацията и физическа проверка.

Когато заявленията за помощ се отнасят до дейности, които са предмет на процедури за възлагане на обществена поръчка, държавите членки могат да считат одобрението за дадено, когато задълженията, посочени в първа алинея, бъдат включени в условията за участие в процедурите за възлагане на обществена поръчка.

2.   При заявления за помощ, свързани само с доставката и/или предлагането на продукти, разпоредбите на букви б) и г) от параграф 1 не се прилагат. Заявителите поемат допълнително задължение в писмен вид да водят отчетност на наименованията и адресите на учебните заведения или органите в сферата на образованието, получаващи техните продукти, и отчетност на количествата от конкретните продадени или доставени продукти.

3.   При заявления за помощ, свързани само със съпътстващи образователни мерки, разпоредбите на букви а) и в) от параграф 1 не се прилагат. Компетентните органи могат да определят всякакви допълнителни писмени ангажименти, които да бъдат поети от заявителите, по-специално по отношение на:

а)

съпътстващите образователни мерки, провеждани в училища, когато тези училища не са заявители за помощ;

б)

съпътстващите образователни мерки, които включват предлагането на продукти.

4.   При заявления за помощ, свързани само с мониторинг, оценка и популяризиране, разпоредбите на букви а) и в) от параграф 1 не се прилагат.

5.   Държавите членки могат да считат одобренията, дадени в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 и/или в рамките на схемата за предлагане на мляко в училищата съгласно Регламент (ЕО) № 657/2008, за валидни, ако критериите и условията не са променени.

Член 7

Временно прекратяване и оттегляне на одобрението

1.   Ако одобрен заявител за помощ не спазва задълженията, предвидени в рамките на схемата за училищата, компетентният орган прекратява одобрението на заявителя за период от един до дванадесет месеца или го оттегля в зависимост от сериозността на неспазването и в съответствие с принципа на пропорционалност.

2.   Временното прекратяване и оттеглянето не биват налагани в случаите, посочени в член 64, параграф 2, букви а)—г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или ако неспазването е с незначителен характер.

3.   По искане на заявителя и ако основанията за оттегляне са били отстранени, компетентният орган може да възстанови одобрението на заявителя за помощ след период от минимум 12 месеца от датата, на която основанията за оттегляне са били отстранени.

Член 8

Административни санкции

В случаите на неспазване на задълженията, предвидени в рамките на схемата за училищата, с изключение на случаите, посочени в член 64, параграф 2, букви а)—г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, освен възстановяването на неправомерно изплатените суми, заявителят заплаща административна санкция, равна на разликата между първоначално заявената сума и сумата, на която заявителят има право.

Член 9

Мониторинг и оценка

1.   Държавите членки осигуряват подходящи структури и форми, за да гарантират ежегодния мониторинг на изпълнението на схемата за училищата.

2.   Държавите членки извършват оценка на изпълнението на схемата за училищата, за да оценят ефективността ѝ по отношение на нейните цели.

3.   Годишните доклади за мониторинг, изготвяни от държавите членки, включват информация относно финансовите средства, използвани за доставката и предлагането на всяка от групите продукти, изброени в член 23, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и за съпътстващите образователни мерки, броя на учебните заведения и броя на децата, участващи в схемата за училищата, средната големина на порциите и средната цена за една порция, честотата на доставка на продуктите, доставените количества продукти с разпределение по групи продукти и, ако е приложимо, количествата продукти, различни от изброените в член 23, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, които са включени в рамките на съпътстващите образователни мерки съгласно член 23, параграф 7 от същия регламент, видовете прилагани мерки за комуникация и съпътстващи мерки, както и органите и заинтересованите страни, участващи в разработването и прилагането на схемата за училищата.

4.   Годишните доклади за проверка, изготвяни от държавите членки във връзка с извършените проверки на място и свързаните с тях констатации, включват информация относно размера на поисканата, изплатената и проверената на място помощ, намалението на помощта след административни проверки, намалението на помощта вследствие на закъсняло подаване на заявления, размера на възстановената помощ след проверки на място и приложените административни санкции.

5.   Ако някоя държава членка не представи на Комисията доклад за оценка, съдържащ резултатите от оценката, предвидена в параграф 2 от настоящия член, в сроковете, посочени в член 8, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39, размерът на предвиденото за нея следващо окончателно разпределение се намалява, както следва:

а)

с 5 %, ако срокът е надхвърлен с 1 до 30 дни;

б)

с 10 %, ако срокът е надхвърлен с 31 до 60 дни.

Ако срокът е превишен с повече от 60 дни, окончателното разпределение на помощта се намалява с 1 % за всеки следващ ден, изчислен върху оставащата част.

Член 10

Максимално съдържание на добавени съставки

1.   Максималното съдържание на добавена захар, което може да се разрешава от държавите членки по член 23, параграф 6, втора алинея в продуктите, посочени в член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, е нула.

2.   Максималното съдържание на добавена захар и/или мед, което може да се разрешава от държавите членки по член 23, параграф 6, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1308/2013 в продуктите, изброени в приложение V към Регламент (ЕС) № 1308/2013, е 7 %. За целите на настоящия параграф захар означава позициите, включени в кодове по КН 1701 и 1702. Захарта, добавена към плодовете, се включва в максималното съдържание от 7 % добавена захар.

3.   Сиренето може да съдържа най-много 10 % немлечни съставки.

Член 11

Предлагане на продукти заедно с редовната храна в училище

В надлежно обосновани случаи, когато държавите членки смятат, че това е по-ефективно за постигане на целите на тяхната стратегия, те могат да разрешат на училищата да предлагат продукти, за които се получава помощ от Съюза в рамките на схемата за училищата, заедно с редовната храна в училище.

В такива случаи държавите членки гарантират, че тези продукти:

а)

не се използват за приготвянето на редовна храна в училище;

б)

не се използват за заместване на продуктите, които са част от редовната храна в училище и са финансирани чрез участие на публични и/или частни субекти;

в)

са винаги ясно разпознаваеми чрез подходящи мерки за комуникация и популяризиране като участващи в схемата за училищата.

Разпоредбите на буква б) не се прилагат, когато учебните заведения раздават редовна храна в училище безплатно.

Член 12

Популяризиране

За целите на член 23а, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 държавите членки могат да използват плакат, отговарящ на минималните изисквания, установени в приложението към настоящия регламент, който се излага постоянно на добре видимо място на главния вход на участващото учебно заведение.

ГЛАВА II

ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЯНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Изменения на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014

В Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 се вмъква следният член:

„Член 32а

Суми и плащания на помощ, свързана с прилагането на схемата за училищата

За помощта, предоставяна за прилагането на схемата за училищата, посочена в част II, дял I, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 1308/2013, правопораждащият факт за валутния курс е 1 януари, предшестващ съответната учебна година.“

Член 14

Отмяна

Регламент (ЕО) № 657/2008, делегирани регламенти (ЕС) № 1047/2014 и (ЕС) 2016/247 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 се отменят. Посочените регламенти обаче продължават да се прилагат по отношение на схемата за предлагане на мляко в училищата и схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата за учебните години преди учебната 2017/2018 година до приключването на тези схеми.

Член 15

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за помощи за учебната 2017/2018 година и следващите учебни години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕС) 2016/791 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (ОВ L 135, 24.5.2016 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 1047/2014 на Комисията от 29 юли 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на националните или регионалните стратегии, които държавите членки следва да изготвят за целите на схемата за предлагане на мляко в училищата (ОВ L 291, 7.10.2014 г., стр. 4).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/247 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата (ОВ L 46, 23.2.2016 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/248 на Комисията от 17 декември 2015 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта на Съюза за доставка и разпространение на плодове и зеленчуци, преработени плодове и зеленчуци и бананови продукти в рамките на схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата и за установяване на индикативното разпределение на тази помощ (ОВ L 46, 23.2.2016 г., стр. 8).

(7)  Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията от 10 юли 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения (ОВ L 183, 11.7.2008 г., стр. 17).

(8)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Минимални изисквания по отношение на плаката, посочен в член 12

Размер на плаката:

A3 или по-голям

Големина на буквите:

1 cm или по-големи

Заглавие:

„Схема за училищата“ на Европейския съюз

Съдържание:

Поне следният текст:

Нашето [посочете вида учебно заведение (напр. детска градина/предучилище/основно или среднообразователно училище)] участва в „Схемата за училищата“ на Европейския съюз с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Плакатът носи емблемата на Съюза.


10.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/41 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2017 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 януари 2017 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

IL

269,9

MA

102,0

SN

188,2

TR

114,3

ZZ

168,6

0707 00 05

MA

85,5

TR

164,9

ZZ

125,2

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

244,2

TR

175,5

ZZ

209,9

0805 10 20

EG

49,1

MA

54,3

TR

72,5

ZZ

58,6

0805 20 10

IL

175,1

MA

73,2

ZZ

124,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

157,1

JM

119,0

TR

74,4

ZZ

116,8

0805 50 10

TR

85,9

ZZ

85,9

0808 10 80

CN

96,3

US

116,9

ZZ

106,6

0808 30 90

CL

282,6

CN

84,1

TR

133,1

ZZ

166,6


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

10.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/22


РЕШЕНИЕ (EС, Евратом) 2017/42 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2016 година

за назначаване на член, предложен от Италианската република, в Европейския икономически и социален комитет

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 18 септември 2015 г. и 1 октомври 2015 г. Съветът прие решения (ЕС, Евратом) 2015/1600 (1) и 2015/1790 (2) за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

(2)

След изтичането на мандата на г-н Carmelo CEDRONE се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-жа Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2020 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

L. SÓLYMOS


(1)  Решение (EС, Евратом) 2015/1600 на Съвета от 18 септември 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 53).

(2)  Решение (EС, Евратом) 2015/1790 на Съвета от 1 октомври 2015 г. за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г. (ОВ L 260, 7.10.2015 г., стр. 23).