ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
13 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2234 на Съвета от 21 ноември 2016 година за подписване, от името на Съюза, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея слуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2235 на Комисията от 12 декември 2016 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бисфенол А ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2236 на Комисията от 12 декември 2016 година за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот ( 1 )

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2237 на Комисията от 12 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2238 на Съвета от 12 декември 2016 година за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

15

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2239 на Съвета от 12 декември 2016 година за изменение и за удължаване на срока на действие на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност

16

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2240 на Съвета от 12 декември 2016 за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

18

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2241 на Комисията от 9 декември 2016 година за регламентиране на временната търговия със семена от някои сортове на вида Beta vulgaris L., които не отговарят на изискванията на Директива 2002/54/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 8105)  ( 1 )

20

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2242 на Комисията от 9 декември 2016 година за регламентиране на временната търговия със семена от Hordeum vulgare L., сорт Scrabble, които не отговарят на изискванията на Директива 66/402/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 8106)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2234 НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2016 година

за подписване, от името на Съюза, на Споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея слуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 172, във връзка с член 218, параграф 5,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 25 септември 2014 г. Съветът упълномощи Комисията да договори, от името на Съюза, международно споразумение с Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар за определяне на условията за предоставяне на спътникови услуги за повишаване на точността (SBAS) в Африка въз основа на европейската програма за спътникова навигация EGNOS.

(2)

В резултат на преговорите на 12 май 2016 г. беше парафирано Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване („Споразумението“).

(3)

Споразумението следва да бъде подписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението за сътрудничество между Европейския съюзи Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA)относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA, в полза на гражданското въздухоплаване.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза при условие на сключването му.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. PLAVČAN


РЕГЛАМЕНТИ

13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2235 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2016 година

за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на бисфенол А

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 68, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 6 май 2014 г. Франция представи на Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“) досие в съответствие с член 69, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричано по-долу „досието по приложение XV“ (2)), с цел да започне процедурата по ограничаване, предвидена в членове 69—73 от посочения регламент. В досието по приложение XV се посочва наличието на риск за изложените на въздействието на бисфенол А (BPA) работници (главно касиери) и потребители, който възниква при боравене с разписки от термична хартия, като бе предложено ограничаване на пускането на пазара на BPA в термичната хартия в концентрация, равна на 0,02 тегловни процента или по-голяма от тази стойност. По-точно, изложената на риск група са зародишите в утробата на работещите бременни жени и потребителите, които са изложени на въздействието на BPA, съдържащ се в термичната хартия, с която боравят.

(2)

Термичната хартия се състои от хартиена основа, покрита с най-малко един слой, който може да съдържа BPA. Покритието променя цвета си при нагряване, като така дава възможност отпечатаните букви да се появят.

(3)

Оценката на опасността от ВРА, изготвена от Франция, се основава на въздействието върху определени крайни точки на човешкото здраве (женската репродуктивна система, мозъкът и поведението, млечната жлеза, метаболизмът и затлъстяването). Въздействието върху млечната жлеза беше сметнато като най-критичната крайна точка, имаща превес над всички останали. То беше използвано за изчисляване на получената недействаща доза/концентрация (DNEL).

(4)

Докато траеше изработването на становището на Агенцията, Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) публикува ново научно становище за BPA (3). Комитетът за оценка на риска на Агенцията (КОР) обсъди оценката на ВРА с EFSA с цел да гарантира последователността на научната оценка и да я изготви въз основа на най-новата и актуална научна литература. Извършената от КОР оценка на опасността, която беше представена в становището му, е в съответствие с подхода, използван от EFSA.

(5)

КОР смята, че критичните изследвания, избрани от Франция за изчисляване на DNEL, не позволяват количествено определяне на връзката доза-реакция и са несигурни. Поради това за целите на изчисляването на DNEL при орален прием КОР се спря на ефектите върху бъбреците, а с оглед на това, че наличните данни показват, че това не е най-опасното въздействие на ВРА, приложи допълнителен коефициент на оценка, равен на 6, с цел при цялостната оценка на опасността да се вземат предвид въздействията върху женската репродуктивна система, мозъка и поведението, млечната жлеза, метаболизма и наднорменото тегло, а също така и имунната система. Тъй като предложението за ограничаване се отнася до експозиция през кожата от боравене с термична хартия, бяха изчислени също и DNEL за експозиция през кожата за работници и за обикновеното население. КОР уточни оценката си по отношение на експозицията и я допълни с нова информация от биомониторинг на експозицията на касиерите на ВРА. Като приложи тази методика, КОР заключи, че рискът за потребителите е адекватно контролиран, но потвърди риска за работниците.

(6)

На 5 юни 2015 г. КОР прие становище, като заключи, че предложеното ограничение е най-подходящата мярка на равнището на Съюза за справяне с установените рискове от гледна точка на ефективността при намаляване на тези рискове.

(7)

Във връзка със заключението на КОР, че наличните данни не позволяват количествено определяне на връзката доза-реакция относно въздействието на ВРА върху здравето, комитетът за социално-икономически анализ на Агенцията (КСИА) не може да използва прогнозната оценка за ползите в представеното от Франция досие и поради това проведе анализ на прага на рентабилност, въз основа на който стигна до заключението, че като цяло прогнозните разходи надвишават потенциалните ползи на предложеното ограничаване. КСИА обаче отбеляза, че разходите във връзка с ограничаването възлизат на много малка част от общите разходи за персонал или от брутните оперативни излишъци на засегнатите сектори в Съюза, и биха довели до много малко увеличение на цените, ако разходите се прехвърлят към потребителите чрез увеличени цени на потребителските стоки. Освен това КСИА отбеляза, че ограничаването може да доведе до по-справедливо разпределение на въздействието, като се има предвид, че потенциално изложената на риск подгрупа от населението, т.е. касиерите, е непропорционално засегната от неблагоприятното въздействие за здравето, като същевременно икономическото въздействие ще бъде равномерно разпределено върху по-широка група от населението на Съюза.

(8)

На 4 декември 2015 г. КСИА прие становище и реши, че е малко вероятно предложеното ограничаване да бъде пропорционално от гледна точка на социално-икономическите разходи, като обаче изтъкна съображения за възможното благоприятно разпределение и достъпността. Освен това КСИА потвърди, че мерките, засягащи целия ЕС, са обосновани и заключи, че предложеното ограничаване е адекватна мярка за справяне с рисковете за здравето на работниците.

(9)

КОР и КСИА заключиха също, че предложеното ограничаване е приложимо, изпълнимо, управляемо и подлежащо на мониторинг.

(10)

По време на процеса на ограничаване бяха проведени консултации с форума за обмен на информация по правоприлагането към Агенцията и неговите препоръки бяха взети под внимание.

(11)

На 29 януари 2016 г. Агенцията предостави становищата на КОР и КСИА на Комисията (4). Въз основа на тези становища Комисията стигна до заключението, че съществува неприемлив риск за здравето на работниците, които боравят с термична хартия със съдържание на BPA в концентрация, равна на 0,02 тегловни процента или по-голяма от тази стойност. Като се вземат предвид съображенията на КСИА относно достъпността и ефектите на разпределение, Комисията смята, че с предложеното ограничение е възможно да се регулират установените рискове, без да се налага значителна тежест за промишлеността, веригата за доставки или потребителите. По тази причина Комисията заключи, че ограничението, предложено от Франция, е подходяща за целия Съюз мярка за справяне с установените рискове за здравето на работниците, които боравят с термична хартия, съдържаща BPA. Чрез регулиране на пускането на пазара предложеното ограничение също така ще осигури по-висока степен на защита на потребителите.

(12)

Ограничаването е изпълнимо, тъй като понастоящем са налични методи за изпитване за измерването на концентрацията на BPA в термичната хартия. Както бе потвърдено от КСИА, прилагането на това ограничение следва да бъде отложено, за да се даде възможност на промишлеността да се съобрази с него. Срок от 36 месеца изглежда разумен и достатъчен за тази цел.

(13)

В становището си КОР отбелязва, че бисфенол S (BPS), който според Франция е най-вероятният заместител, може да има сходен с BPA токсикологичен профил и би могъл да доведе до подобни неблагоприятни последици за здравето. Поради това, с цел да се избегне ситуация, при която неблагоприятното въздействие на BPA просто се заменя с неблагоприятното въздействие на BPS, следва да се обърне особено внимание на тенденцията за евентуално заместване с BPS. За тази цел Агенцията следва да извършва мониторинг на използването на BPS в термичната хартия. Агенцията следва да съобщава всяка допълнителна информация на Комисията, така че тя да прецени дали е необходимо предложение за ограничаване на BPS съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, тъй като за разлика от BPA, все още не е направена оценка на риска за здравето, свързан с BPS в термичната хартия.

(14)

Поради това Регламент (ЕО) № 1907/2006 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/documents/10162/c6a8003c-81f3-4df6-b7e8-15a3a36baf76

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3978

(4)  http://echa.europa.eu/documents/10162/9ce0977b-3540-4de0-af6d-16ad6e78ff20


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следното ново вписване:

„66.

Бисфенол A

CAS № 80-05-7

EC № 201-245-8

Не може да бъде пускан на пазара в термичната хартия в концентрация, равна на 0,02 тегловни процента или по-голяма от тази стойност след 2 януари 2020 г.“


13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2236 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2016 година

за определяне на техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

ЕС е поел дългосрочен ангажимент да насърчава съчетаването на професионалния и личния живот. С директивите относно отпуска по майчинство (2) и родителския отпуск (3) се определят минимални стандарти в тази област. С целите от Барселона се определят и цели на ЕС за по-добро предоставяне на грижи за децата, а в рамките на европейския семестър за 2016 г. се посочват конкретни препоръки за всяка държава относно съчетаването на професионалния и личния живот.

(2)

В работната си програма за 2016 г. (4) Комисията представя своите планове да разработи инициатива за преодоляване на предизвикателствата за родителите и лицата, полагащи грижи, във връзка със съчетаването на професионалния и личния живот.

(3)

С оглед на това от съществено значение е да се следят предизвикателствата, свързани със съчетаването на професионалния и личния живот, както и напредъкът в тази област; не по-малко важно е да се подобри събирането на данни.

(4)

С Регламент (ЕС) № 318/2013 на Комисията (5) се създава ad hoc модул относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(5)

В Делегиран регламент (ЕС) № 1397/2014 на Комисията (6) се определя и се описва областта на специализирана информация („ad hoc подмодули“), която да бъде включена в ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(6)

Комисията следва да определи техническите характеристики, филтрите, кодовете и срока за предаване на данните за ad hoc модула относно съвместяването на професионалния и семейния живот.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите характеристики на ad hoc модула за 2018 г. относно съвместяването на професионалния и семейния живот, филтрите и кодовете, които трябва да се използват, както и срокът, в който резултатите се изпращат на Комисията, се определят в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(2)  Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Десета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 348, 28. 11.1992 г., стр. 1).

(3)  Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (ОВ L 68, 18.3.2010 г., стр. 13).

(4)  COM(2015) 610 final.

(5)  Регламент (ЕС) № 318/2013 на Комисията от 8 април 2013 г. за приемане на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 99, 9.4.2013 г., стр. 11).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) № 1397/2014 на Комисията от 22 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 318/2013 за приемане на програмата от ad hoc модули за 2016—2018 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В настоящото приложение се определят техническите характеристики, филтрите и кодовете, които трябва да се използват в предвидения за 2018 г. аd hoc модул относно съвместяването на професионалния и семейния живот. В него се определят и датите за предаване на данните на Комисията.

Срок за предаване на резултатите на Комисията:31 март 2019 г.

Филтри и кодове, които трябва да се използват за изпращането на данните: съгласно приложение III към Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията (1).

Колони, предназначени за незадължителни тегловни коефициенти, които да се използват при подизвадки или при липса на отговори: колони 223 — 226, съдържащи цели числа, и колони 227 — 228, съдържащи десетични знаци.

1)   Подмодул 1: Задължения за полагане на грижи

Име/колона

Код

Описание

Филтър

CARERES

 

Задължения за полагане на грижи

AGE = 18–64

211

 

Редовно полагане на грижи за деца — собствени или на партньора (ненавършили 15 години), или за недееспособни роднини (навършили 15 години)

 

 

1

Няма задължения за полагане на грижи

 

 

2

Само за децата в домакинството — собствени или на партньора

 

 

3

Само за деца извън домакинството — собствени или на партньора

 

 

4

За деца в домакинството и извън него — собствени или на партньора

 

 

5

Само за недееспособни роднини

 

 

6

За децата в домакинството — собствени или на партньора, и за недееспособни роднини

 

 

7

За деца извън домакинството — собствени или на партньора, и за недееспособни роднини

 

 

8

За деца в домакинството и извън него — собствени или на партньора, и за недееспособни роднини

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

CHCARUSE

 

Ползване на услуги за грижи за деца

CARERES = 2-4,6-8

212

 

Ползване на професионални услуги за грижи за деца — за някои или за всички деца

 

 

1

Не

 

 

2

Да, за някои деца

 

 

3

Да, за всички деца

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

CHCAROBS

 

Причини да не се ползват услуги за грижи за деца

CHCARUSE = 1,2

213/214

 

Основна причина да не се ползват (в по-голяма степен) услуги за грижи за деца — собствени или на партньора

 

 

01

Няма достъпни/налични услуги

 

 

02

Разходи

 

 

03

Качество/вид на услугата

 

 

04

Други пречки във връзка с услугата

 

 

05

Полагането на грижи се организира самостоятелно/с партньор

 

 

06

Полагането на грижи се организира, в т.ч. с допълнителна неинституционална подкрепа

 

 

07

Използваните професионални услуги (за някои, но не за всички деца) са достатъчни

 

 

08

Децата сами се грижат за себе си

 

 

09

Други лични съображения

 

 

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

CHCAREFF

 

Отражение на задълженията за полагане на грижи за деца върху заетостта

CARERES = 2-4,6-8 и WSTATOR = 1,2

215

 

Основен начин, по който заетите лица са приспособили трудовата си дейност, за да изпълняват по-лесно задълженията си за полагане на грижи за деца

 

 

1

Промени за увеличаване на доходите

 

 

2

Намалено работно време (по-малко часове)

 

 

3

По-лесни за изпълнение задачи на работното място

 

 

4

Смяна на работното място или работодателя за по-лесно съвместяване на задълженията

 

 

5

Понастоящем — в отпуск по семейни причини

 

 

6

Други

 

 

7

Няма отражение

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

2)   Подмодул 2: Гъвкавост при организацията на работата

Име/колона

Код

Описание

Филтър

POSSTEND

 

Гъвкавост на работното време за полагане на грижи

STAPRO = 3 и CARERES = 2-8

216

 

Възможност за различно начало и/или край на работния ден на основното работно място, за да може по-лесно да се изпълняват задълженията за полагане на грижи

 

 

1

По принцип е възможно

 

 

2

Рядко е възможно

 

 

3

Не е възможно

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

POSORGWT

 

Гъвкавост да се ползват цели дни за полагане на грижи

STAPRO = 3 и CARERES = 2-8

217

 

Възможност работното време да се организира така, че на основното работно място да се ползват цели дни, за да може по-лесно да се изпълняват задълженията за полагане на грижи

 

 

1

По принцип е възможно

 

 

2

Рядко е възможно

 

 

3

Не е възможно

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

WORKOBS

 

Основна пречка на работното място за съвместяване на задълженията

WSTATOR = 1,2 и CARERES = 2-8

218

 

Съвместяването на задълженията е извънредно трудно поради характера на основната работа

 

 

1

Няма пречки

 

 

2

Продължително работно време

 

 

3

Непредвидим или затрудняващ график на работа

 

 

4

Дълго пътуване до работното място

 

 

5

Работата е трудна или изтощителна

 

 

6

Липса на подкрепа от страна на работодатели и колеги

 

 

7

Други пречки

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

3)   Подмодул 3: Прекъсвания на трудовата дейност и родителски отпуск

Име/колона

Код

Описание

Филтър

STOPWORK

 

Прекъсване на трудовата дейност за полагане на грижи за деца

AGE = 18–64

219

 

Не са работили най-малко един месец през трудовия си стаж, за да се грижат за деца — собствени или на партньора

 

 

1

Да

 

 

2

Никога не са работили, за да се грижат за децата

 

 

3

Няма (но са били/понастоящем са заети и имат деца)

 

 

4

Никога не са работили по други причини

 

 

5

Никога не са имали деца

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

STOPLENG

 

Обща продължителност на прекъсванията на трудовата дейност за полагане на грижи за деца

STOPWORK = 1

220

 

Сума на всички прекъсвания на работа с продължителност най-малко един месец

 

 

1

До 6 месеца

 

 

2

Повече от 6 месеца до 1 година

 

 

3

Повече от 1, но до 2 години

 

 

4

Повече от 2, но до 3 години

 

 

5

Повече от 3, но до 5 години

 

 

6

Повече от 5 години

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 

 

 

 

 

PARLEAV

 

Ползване на родителски отпуск

STOPWORK = 1

221

 

Ползване на родителски отпуск и/или отпуск по майчинство/бащинство при прекъсване на работа, за да се полагат грижи за деца

 

 

1

Ползван е само родителски отпуск

 

 

2

Съчетание от отпуски по семейни причини

 

 

3

Ползван е само отпуск по майчинство/бащинство

 

 

4

Не е ползван отпуск по семейни причини

 

 

 

 

 

DEREDSTP

 

Прекъсване на трудовата дейност за полагане на грижи за недееспособни роднини

AGE = 18 — 64 и (EXISTPR = 1 или WSTATOR = 1,2)

222

 

Не са работили или са работили с намалено работно време най-малко един месец през трудовия си стаж, за да се грижат за недееспособни роднини (навършили 15 години)

 

 

1

Прекъсване на работата

 

 

2

Само намалено работно време

 

 

3

Няма прекъсване, нито намалено работно време

 

 

4

Никога не се е налагало да се грижат за недееспособни роднини

 

 

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

 

 

Празно

Без отговор/Не знае

 


(1)  Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък, и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи, както и за определянето на референтните тримесечия (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57).


13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2237 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

106,0

TN

123,9

TR

109,6

ZZ

113,2

0707 00 05

MA

77,0

TR

166,4

ZZ

121,7

0709 93 10

MA

144,0

TR

161,6

ZZ

152,8

0805 10 20

TR

66,3

ZA

27,9

ZZ

47,1

0805 20 10

MA

68,8

ZZ

68,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

112,8

JM

112,0

TR

81,5

ZZ

102,1

0805 50 10

TR

86,1

ZZ

86,1

0808 10 80

US

97,3

ZA

36,6

ZZ

67,0

0808 30 90

CN

89,2

ZZ

89,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/15


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2238 НА СЪВЕТА

от 12 декември 2016 година

за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 август 2010 г. Съветът прие Решение 2010/452/ОВППС (1), с което бе удължен срокът на действие на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (наричана по-долу „EUMM Georgia“ или „мисията“), създадена със Съвместно действие 2008/736/ОВППС на Съвета (2). Срокът на действие на Решение 2010/452/ОВППС изтича на 14 декември 2016 г.

(2)

Предвид резултатите от стратегическия преглед от 2016 г. срокът на действие на EUMM Georgia следва да бъде удължен с още две години.

(3)

Решение 2010/452/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мисията ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/452/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 14, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с мисията разходи за периода от 15 декември 2016 г. до 14 декември 2017 г., е 18 000 000 EUR.“

2)

В член 18 втора алинея се заменя със следното:

„Срокът на действието му изтича на 14 декември 2018 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 15 декември 2016 г.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2010/452/ОВППС на Съвета от 12 август 2010 г. относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (ОВ L 213, 13.8.2010 г., стр. 43).

(2)  Съвместно действие 2008/736/ОВППС на Съвета от 15 септември 2008 г. относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (ОВ L 248, 17.9.2008 г., стр. 26).


13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/16


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2239 НА СЪВЕТА

от 12 декември 2016 година

за изменение и за удължаване на срока на действие на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 февруари 2010 г. Съветът прие Решение 2010/96/ОВППС (1) за военна мисия на ЕС в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност.

(2)

На 16 март 2015 г. с Решение (ОВППС) 2015/441 на Съвета (2) беше изменено Решение 2010/96/ОВППС и беше удължен срокът за изпълнение на военната мисия на ЕС до 31 декември 2016 г.

(3)

Вследствие на стратегическия преглед от 2016 г. мандатът на военната мисия на ЕС следва да бъде удължен до 31 декември 2018 г.

(4)

В съответствие с член 5 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в изпълнението на настоящото решение и поради това не участва във финансирането на мисията.

(5)

Поради това Решение 2010/96/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/96/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 10 се добавя следният параграф:

„6.   Референтната сума за общите разходи на военната мисия на ЕС за периода от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2018 г. възлиза на 22 948 000 EUR. Процентът от референтната сума, посочен в член 25, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/528 (*1), е 0 %.

(*1)  Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета от 27 март 2015 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (Athena) и за отмяна на Решение 2011/871/ОВППС (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 39).“"

2)

В член 12 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мандатът на военната мисия на ЕС приключва на 31 декември 2018 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2010/96/ОВППС на Съвета от 15 февруари 2010 г. за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (ОВ L 44, 19.2.2010 г., стр. 16).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/441 на Съвета от 16 март 2015 г. за изменение и удължаване срока на действието на Решение 2010/96/ОВППС за военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 37).


13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/18


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2240 НА СЪВЕТА

от 12 декември 2016

за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/389/ОВППС (1) относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR).

(2)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/485/ОВППС (2), с което измени Решение 2012/389/ОВППС и удължи EUCAP NESTOR до 12 декември 2016 г.

(3)

Цялостният и всеобхватен стратегически преглед на ангажиментите по линия на ОПСО в Сомалия и Африканския рог доведе до заключението, че EUCAP NESTOR следва да се съсредоточи върху Сомалия, като името ѝ следва да бъде променено на EUCAP Somalia, а мандатът ѝ да бъде адаптиран и удължен до декември 2018 г.

(4)

Решение 2012/389/ОВППС, включително задачите и целите на мисията, следва да бъде преразгледано през 2017 г.

(5)

Референтната сума, предвидена за периода до 12 декември 2016 г., е достатъчна, за да покрие периода до 28 февруари 2017 г., когато би трябвало да има подробна информация за финансовите нужди за новия подход, така че да се определи референтна сума за следващия период,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/389/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В заглавието и навсякъде в текста наименованието „EUCAP NESTOR“ се заменя с „EUCAP Somalia“.

2)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Мисия

Съюзът установява мисия за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia).“

3)

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Мандат на мисията

EUCAP Somalia подпомага Сомалия за укрепването на нейния капацитет в областта на морската сигурност, за да може да прилага по-ефективно морското право.“

4)

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Цели и задачи

1.   За осъществяването на мандата на мисията, установена в член 2, EUCAP Somalia:

а)

повишава капацитета на Сомалия за прилагане на морското гражданско право с цел ефективно упражняване на морско управление над бреговата ѝ ивица, вътрешните ѝ води, териториалните ѝ морета и изключителните ѝ икономически зони;

б)

засилва по-специално капацитета на Сомалия за провеждане на риболовни инспекции и дейности по правоприлагане, издирване и спасяване в морето, борба с контрабандата, борба с пиратството и патрулиране по бреговата зона на сушата и по море;

в)

преследва тези цели, като подкрепя сомалийските власти при изготвянето на необходимото законодателство и създаването на нужните съдебни органи и като предоставя необходимите наставничество, съвети, обучение и оборудване на сомалийските структури в областта на прилагането на морското гражданско право.

2.   За постигането на тези цели EUCAP Somalia действа в съответствие с оперативните насоки и задачите, определени в приетите от Съвета документи за оперативно планиране.

3.   EUCAP Somalia не осъществява никакви изпълнителни функции.“

5)

В член 13, параграф 1 последната алинея се заменя със следното:

„Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUCAP Somalia разходи за периода от 16 декември 2015 г. до 28 февруари 2017 г., е в размер на 12 000 000 EUR.“

6)

В член 16 втората алинея се заменя със следното:

„Прилага се до 31 декември 2018 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2012/389/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 40).

(2)  Решение 2014/485/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 39).


13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2241 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2016 година

за регламентиране на временната търговия със семена от някои сортове на вида Beta vulgaris L., които не отговарят на изискванията на Директива 2002/54/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 8105)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/54/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от цвекло (1), и по-специално член 24, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Дания количеството на наличните базови семена от някои сортове на Beta vulgaris L., отговарящи на условието по част Б, точка 3, буква б) от приложение I към Директива 2002/54/ЕО по отношение на максималното тегло на инертната материя в еднокълновите семена, е недостатъчно поради събирането на реколтата в условия на суша и не е в състояние да задоволи нуждите на тази държава членка.

(2)

Търсенето на такива семена не може да бъде задоволено чрез внос от други държави членки или от трети държави на семена, които отговарят на всички изисквания, установени в Директива 2002/54/ЕО.

(3)

Следователно Дания следва да бъде упълномощена да разреши търговията със семена от съответните сортове при по-малко строги изисквания.

(4)

Освен това следва да се позволи на други държави членки, които са в състояние да доставят на Дания семена от съответните сортове, без значение дали са събрани в държава членка, или в трета държава, попадаща в обхвата на Решение 2003/17/ЕО на Съвета (2), да разрешат търговията с такива семена, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и да се предотврати настъпването на смущения.

(5)

Тъй като с настоящото решение се въвежда дерогация от стандартите на правилата на Съюза, е целесъобразно да се ограничи количеството семена, които отговарят на по-малко строги изисквания, до минимума, необходим, за да се отговори на нуждите на Дания. С цел да се гарантира, че общото количество семена, разрешено да бъде пуснато на пазара съгласно настоящото решение, не надхвърля максималното количество, предвидено в настоящото решение, е целесъобразно Дания да действа като координатор, тъй като тя е представила съответното искане за приемането на настоящото решение и е най-засегната от търговията с този сорт.

(6)

Като дерогация от стандартите на правилата на Съюза, търговията със семена, които отговарят на по-малко строги изисквания, следва да бъде с временен характер — до 31 декември 2017 г., тъй като това време е необходимо, за да се даде възможност за производство на тези семена и да се направи преглед на положението във връзка със съответните сортове.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Търговията в Съюза със семена от Beta vulgaris L. (цвекло) от категорията „базови семена“, които принадлежат към сортове Enermax, Feldherr и Creta и които не отговарят на изискването, посочено в част Б, точка 3, буква б), подразделение гг) от приложение I към Директива 2002/54/ЕО по отношение на инертната материя, се разрешава за общо количество, непревишаващо 61 kg, и за период, който изтича на 31 декември 2017 г., при условие че максималният процент от теглото на инертната материя не надвишава 2,2.

Член 2

Всеки доставчик на семена, който желае да пусне на пазара семената, посочени в член 1, подава заявление за разрешение до държавата членка, в която е установен. В заявлението се посочва количеството семена, което доставчикът желае да пусне на пазара.

Съответната държава членка упълномощава доставчика да пусне на пазара тези семена, освен ако:

а)

има достатъчно основания за съмнение дали доставчикът е в състояние да пусне на пазара количеството семена, посочено от него в заявлението за разрешение; или

б)

предоставянето на разрешение би довело до надвишаване на общото максимално количество семена, посочено в член 1.

Член 3

Държавите членки взаимно си предоставят административна подкрепа при прилагането на настоящото решение.

Дания действа като координираща държава членка, за да гарантира, че общото количество семена, разрешено от държавите членки за търговия в Съюза съгласно настоящото решение, не надвишава общото максимално количество семена, посочено в член 1.

Всяка държава членка, която получи заявление съгласно член 2, незабавно уведомява координиращата държава членка за количеството, посочено в заявлението. Координиращата държава членка от своя страна незабавно информира уведомяващата държава членка дали разрешението ще доведе до надвишаване на общото максимално количество.

Член 4

Държавите членки незабавно уведомяват Комисията и останалите държави членки за количествата, за които са предоставили разрешение за търговия съгласно настоящото решение.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 12.

(2)  Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10).


13.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2242 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2016 година

за регламентиране на временната търговия със семена от Hordeum vulgare L., сорт Scrabble, които не отговарят на изискванията на Директива 66/402/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 8106)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (1), и по-специално член 17, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Испания количеството на наличните сертифицирани семена, второ размножение от Hordeum vulgare L., които отговарят на условието по точка 1, буква А от приложение II към Директива 66/402/ЕИО по отношение на минималната чистота на семената, е недостатъчно поради проблеми, възникнали по време на производствения процес през последната година, и поради това не е в състояние да задоволи нуждите на тази държава членка

(2)

Търсенето на такива семена не може да бъде задоволено чрез внос от други държави членки или от трети държави на семена, които отговарят на всички изисквания, установени в Директива 66/402/ЕИО.

(3)

Следователно Испания следва да бъде упълномощена да разреши търговията със семена от посочения сорт при по-малко строги изисквания.

(4)

Освен това следва да се позволи на други държави членки, които са в състояние да доставят на Испания семена от посочения сорт, без значение дали са събрани в държава членка или в трета държава, попадаща в обхвата на Решение 2003/17/ЕО на Съвета (2), да разрешат търговията с такива семена, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и да се предотврати настъпването на смущения.

(5)

Тъй като с настоящото решение се въвежда дерогация от стандартите на правилата на Съюза, е целесъобразно да се ограничи количеството семена, които отговарят на по-малко строги изисквания, до минимума, необходим, за да се отговори на нуждите на Испания. С цел да се гарантира, че общото количество семена, разрешено да бъде пуснато на пазара съгласно настоящото решение, не надхвърля максималното количество, предвидено в настоящото решение, е целесъобразно Испания да действа като координатор, тъй като тя е представила съответното искане за приемането на настоящото решение и е най-засегната от търговията с този сорт.

(6)

Като дерогация от стандартите на правилата на Съюза, търговията със семена, които отговарят на по-малко строги изисквания, следва да бъде с временен характер — до 31 декември 2018 г., тъй като това време е необходимо, за да се даде възможност за производство на тези семена и да се направи преглед на положението във връзка с посочения сорт.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Търговията в Съюза със семена от Hordeum vulgare L. (ечемик) от категорията „сертифицирани семена, второ размножение“, принадлежащи към сорт Scrabble, които не отговарят на изискванията по отношение на чистотата на сорта, предвидени в точка 1, буква А от приложение II към Директива 66/402/ЕИО, се разрешават за количество, което не надвишава 6 000 t, и за период, изтичащ на 31 декември 2018 г., при условие че минималната чистота не е под 97 %.

Член 2

Всеки доставчик на семена, който желае да пусне на пазара семената, посочени в член 1, подава заявление за разрешение до държавата членка, в която е установен. В заявлението се посочва количеството семена, което доставчикът желае да пусне на пазара.

Съответната държава членка упълномощава доставчика да пусне на пазара тези семена, освен ако:

а)

има достатъчно основания за съмнение дали доставчикът е в състояние да пусне на пазара количеството семена, посочено от него в заявлението за разрешение; или

б)

предоставянето на разрешение би довело до надвишаване на общото максимално количество семена, посочено в член 1.

Член 3

Държавите членки взаимно си предоставят административна подкрепа при прилагането на настоящото решение.

Испания действа както координираща държава членка, за да гарантира, че общото количество семена, разрешено от държавите членки за търговия в Съюза съгласно настоящото решение, не надвишава максималното количество семена, посочено в член 1.

Всяка държава членка, която получи заявление съгласно член 2, незабавно уведомява координиращата държава членка за количеството, посочено в заявлението. Координиращата държава членка от своя страна незабавно информира уведомяващата държава членка дали разрешението ще доведе до надвишаване на максималното количество.

Член 4

Държавите членки незабавно уведомяват Комисията и останалите държави членки за количествата, за които са предоставили разрешение за търговия съгласно настоящото решение.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66.

(2)  Решение 2003/17/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. относно еквивалентността на полските инспекции на посеви за производство на семена, извършвани в трети страни, и относно еквивалентността на семената, произведени в трети страни (ОВ L 8, 14.1.2003 г., стр. 10).