ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 334

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
9 декември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2211 на Комисията от 6 декември 2016 година за забрана на риболова на червенопер пагел във води на Съюза и в международни води от зони VI, VII и VIII от страна на плавателни съдове под флага на Франция

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2212 на Комисията от 6 декември 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (ЗНП)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2213 на Комисията от 6 декември 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2214 на Комисията от 8 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2215 на Комисията от 8 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2216 на Комисията от 8 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2217 на Съвета от 8 декември 2016 година за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

35

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2218 на Комисията от 7 декември 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 7836)  ( 1 )

40

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2219 на Комисията от 8 декември 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 8436)  ( 1 )

52

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2211 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2016 година

за забрана на риболова на червенопер пагел във води на Съюза и в международни води от зони VI, VII и VIII от страна на плавателни съдове под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на nредседателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1367/2014 на Съвета от 15 декември 2014 г. за определяне на възможностите за риболов за 2015 и 2016 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Съюза (ОВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

38/DSS

Държава членка

Франция

Запас

SBR/678-

Вид

Червенопер пагел (Pagellus bogaraveo)

Зона

Води на Съюза и международни води от VI, VII и VIII

Дата

14.11.2016 г.


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2212 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Aceite de Terra Alta“/„Oli de Terra Alta“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 205/2005 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Aceite de Terra Alta“/„Oli de Terra Alta“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 205/2005 на Комисията от 4 февруари 2005 г. за допълнение на приложението към Регламент (ЕО) № 2400/96 относно вписването на някои наименования в „Регистър на защитените наименования за произход и на защитените географски обозначения“ [Valdemone — (AOP), Queso Ibores — (AOP), Pera de Jumilla — (AOP), Aceite de Terra Alta или Oli de Terra Alta — (AOP), Sierra de Cádiz — (AOP), Requeijão Serra da Estrela — (AOP), Zafferano dell'Aquila — (AOP), Zafferano di San Gimignano — (AOP), Mantecadas de Astorga — (IGP) и Pan de Cea — (IGP)] (ОВ L 33, 5.2.2005 г., стр. 6).

(3)  ОВ C 291, 11.8.2016 г., стр. 19.


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2213 НА КОМИСИЯТА

от 6 декември 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Pommes et poires de Savoie“/„Pommes de Savoie“/„Poires de Savoie“ (ЗГУ), регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Pommes et poires de Savoie“/„Pommes de Savoie“/„Poires de Savoie“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 261, 19.7.2016 г., стр. 7.


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2214 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 по отношение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаването на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията (2) бе създаден списък на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, като този списък е посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави членки и Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) съобщиха на Комисията информацията, която е необходима за актуализиране на посочения списък. Такава информация бе предоставена и от трети държави и международни организации. Въз основа на подадената информация списъкът следва да бъде актуализиран.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи — директно или чрез органите, отговарящи за регулаторния надзор върху тях — за най-важните факти и съображения, върху които ще се основава решението да им се наложи оперативна забрана в границите на Съюза или да се изменят условията на оперативната забрана, наложена на даден въздушен превозвач, включен в списъка.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да прегледат предоставените от държавите членки документи, да изпратят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията и пред комитета, създаден съгласно Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета (3) (Комитет за авиационна безопасност).

(5)

Комисията запозна Комитета за авиационна безопасност с най-новата информация относно продължаващите съвместни консултации, които се провеждат съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 и Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията (4) с компетентните органи и въздушните превозвачи на Афганистан, Бенин, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Киргизката република, Либия, Мозамбик и Тайланд. Комисията също така предостави на Комитета за авиационна безопасност информация относно състоянието на авиационната безопасност в Камерун, Демократична република Конго, Доминиканската република, Ирак, Ливан, Непал, Филипините и Судан и относно техническите консултации с Руската федерация.

(6)

ЕААБ представи на Комисията и на Комитета за авиационна безопасност резултатите от анализа на одитните доклади, изготвени от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) в рамките на Всеобщата програма за одит на надзора на безопасността. В този контекст държавите членки бяха приканени да отдадат приоритетно значение на наземните инспекции на въздушни превозвачи, лицензирани от държави, по отношение на които ИКАО е формулирала сериозни опасения за безопасността или при които ЕААБ е установила значителни пропуски в системата за надзор на безопасността. Наред с извършените от Комисията консултации съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005 приоритетните наземни инспекции ще позволят набавянето на допълнителна информация относно показателите за безопасност на въздушните превозвачи, лицензирани в посочените държави.

(7)

ЕААБ също така информира Комисията и Комитета за авиационна безопасност за резултатите от анализа на наземните инспекции, извършени в рамките на програмата за оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства (програмата SAFA) в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията (5).

(8)

Освен това ЕААБ информира Комисията и Комитета за авиационна безопасност за проектите за техническа помощ, реализирани в държави, спрямо които са предприети мерки или наблюдение по Регламент (ЕО) № 2111/2005. Тя предостави информация за плановете и исканията за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административният и техническият капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с оглед съдействие за отстраняване на несъответствията с приложимите международни стандарти за гражданското въздухоплаване. Държавите членки бяха приканени да отговорят на тези искания на двустранна основа в сътрудничество с Комисията и ЕААБ. Във връзка с това Комисията подчерта ползата да се предоставя информация на международната авиационна общност — по-специално чрез базата данни на мрежата на ИКАО за сътрудничество и съдействие в областта на безопасността (SCAN) — относно оказваната от Съюза и неговите държави членки техническа помощ за подобряване на авиационната безопасност в целия свят.

(9)

Евроконтрол предостави на Комисията и на Комитета за авиационна безопасност актуализирана информация относно състоянието на функцията на програмата SAFA за подаване на алармен сигнал и текущите статистически данни, свързани с предупрежденията за забранените въздушни превозвачи.

Въздушни превозвачи от Европейския съюз

(10)

След като ЕААБ анализира получената информация от проведените наземни инспекции на въздухоплавателни средства на превозвачи от ЕС или от стандартизационните инспекции, извършени от ЕААБ, както и от специалните инспекции и одити, проведени от националните въздухоплавателни органи, няколко държави членки приеха принудителни мерки, за които уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност. Гърция уведоми Комисията и Комитета за авиационна безопасност относно действията, предприети във връзка с въздушния превозвач Olympus Airways.

(11)

Държавите членки потвърдиха готовността си да предприемат необходимите действия, когато информацията от значение за безопасността показва наличието на непосредствени рискове в резултат на неспазването на съответните стандарти за безопасност от страна на въздушни превозвачи на Съюза.

Въздушни превозвачи от Афганистан

(12)

С писмо от 10 януари 2016 г. Органът за гражданско въздухоплаване на Ислямска република Афганистан (ACAA) уведоми Комисията относно напредъка в прилагането на правните норми на Афганистан в областта на въздухоплаването, разпоредбите в областта на гражданското въздухоплаване, структурата на ACAA, в т. ч. набирането и обучението на инспектори, процедурата по сертифициране на въздушните превозвачи, резултатите от дейностите по надзор, проведени през 2014 г. и 2015 г. по отношение на сертифицирани в Афганистан въздушни превозвачи, докладваните авиационни събития, както и информация относно разследванията на случилите се наскоро произшествия.

(13)

Тази информация показва, че в Афганистан е изградена базова система за надзор на безопасността, която обаче трябва да бъде доразработена, така че да бъдат приложени всички международни стандарти за безопасност на гражданското въздухоплаване. Предоставена от ACAA информация относно дейностите по надзора на безопасността е повърхностна. ACAA демонстрира, че по време на одитите и инспекциите се правят констатации и забележки, но не представи доказателства за това каква е реакцията на тези констатации и забележки, в т. ч. анализ на първопричините и подходящи последващи действия от страна на съответните въздушни превозвачи.

(14)

ACAA посочи, че въздушният превозвач Pamir Airlines вече не притежава свидетелство за авиационен оператор, а превозващите пътници въздушни превозвачи Afghan Jet International Airlines (САО 008) и East Horizon Airlines (САО 1013) са били сертифицирани от ACAA. ACAA не представи доказателства, че надзорът на безопасността на тези два въздушни превозвача е гарантиран в съответствие с международните стандарти за безопасност.

(15)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Pamir Airlines да бъде заличен от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, а въздушните превозвачи Afghan Jet International Airlines и East Horizon Airlines да бъдат включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

Въздушни превозвачи от Бенин

(16)

С писмо от 20 юли 2016 г. Органът за гражданско въздухоплаване на Бенин — Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC Бенин), информира Комисията, че са отнети свидетелствата за авиационен оператор на следните въздушни превозвачи: Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air Benin, Alafia Jet, Benin Littoral Airways и Africa Airways.

(17)

С писмо от 18 ноември 2016 г. ANAC Бенин информира Комисията, че след последната актуализация е бил сертифициран един нов въздушен превозвач, а именно Air Taxi Benin (САО № BEN 004 ATB-5). ANAC Бенин обаче не представи доказателства, че надзорът на безопасността на посочения въздушен превозвач е гарантиран в съответствие с международните стандарти за безопасност.

(18)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Air Taxi Benin да бъде включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, а въздушните превозвачи Aero Benin, Benin Golf Air, Cotair, Royal Air Limited, Trans Air Benin, Alafia Jet, Benin Littoral Airways и Africa Airways да бъдат заличени от посоченото приложение.

Въздушни превозвачи от Индия

(19)

На 8 ноември 2016 г. се проведоха технически консултации между Комисията, ЕААБ, държава членка и представители на Генералната дирекция за гражданско въздухоплаване на Индия (индийската DGCA) и сертифицирания в Индия въздушен превозвач Air India. Консултациите се проведоха в контекста на предишното споразумение с индийската DGCA — съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006 — за провеждане на редовни технически консултации с Комисията за обсъждане на задълженията на индийската DGCA за сертифициране и надзор по отношение на сертифицираните от нея въздушни превозвачи.

(20)

По време на тези консултации индийската DGCA предостави информация, включваща извършен от нейния отдел за наземни инспекции анализ на дейността на индийските въздушни превозвачи в контекста на програмата SAFA, в т. ч. за Air India. По-конкретно, в рамките на своите задължения по сертифициране и надзор тя предостави подробности относно взаимодействието си с Air Indiа и с други въздушни превозвачи, сертифицирани в Индия. В този контекст индийската DGCA представи преглед на дейността по надзор, който включваше обобщение на данните за 2015 г. и 2016 г. Индийската DGCA също така предостави актуална информация за своята програма за развитие на управлението на бази данни.

(21)

Air India предостави актуализирана информация по отношение на програмата си за управление по SAFA, в т. ч. конкретна информация за начина, по който се управлява повтарящата се информация за тенденции по програмата SAFA. По отношение на своята система за управление на безопасността и качеството Air India докладва за своите вътрешни заседания и организационна структура, за начина на разпространение на информацията за безопасността на полетите, както и за своите ангажименти пред вътрешните и външните заинтересовани страни.

(22)

По време на консултациите Комисията припомни на индийската DGCA редица елементи във връзка със задълженията ѝ за сертифициране и надзор. По-конкретно, въпреки че се отчита прозрачността, с която индийската DGCA предостави на Комисията информацията, свързана с безопасността, все още съществува необходимост от проактивен подход от страна на DGCA за по-нататъшното развитие на нейните вътрешни процедури относно сертифицирането и надзора, включително проследяване и наблюдение на надзора на безопасността, както и последващите мерки във връзка с направени констатации.

(23)

Що се отнася до Air India, отчитайки нивото на детайлност и прозрачност, демонстрирани от този въздушен превозвач, Комисията отново изтъкна, че устойчивото подобрение по програмата SAFA трябва да остане конкретно поставен приоритет.

(24)

Комисията взема предвид информацията, предоставена от индийската DGCA и от Air India. Въз основа на цялата налична информация, включително подробната информация, предоставена от индийската DGCA и Air India на срещата по технически въпроси, проведена на 8 ноември 2016 г., както и предоставянето от страна на ЕААБ на разрешения — по силата на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията (6) — за оператори от трети държави на няколко сертифицирани в Индия въздушни превозвача, в т. ч. Air India, се приема, че на този етап няма основания за налагане на оперативна забрана или оперативни ограничения на въздушни превозвачи, сертифицирани в Индия.

(25)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Индия.

(26)

Комисията възнамерява да продължи официалните консултации с индийската DGCA съгласно разпоредбите, предвидени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006, по-конкретно с цел редовно обсъждане на мерките за безопасност, прилагани от индийската DGCA и от сертифицираните в Индия въздушни превозвачи, в т. ч. Air India.

(27)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки ще продължат да следят дали индийските въздушни превозвачи действително спазват съответните стандарти за безопасност.

(28)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Индонезия

(29)

Продължават консултациите с Генералната дирекция за гражданско въздухоплаване на Индонезия (индонезийската DGCA) с цел проследяване на нейния напредък по хармонизиране на системата за надзор на безопасността на гражданското въздухоплаване в Индонезия с международните стандарти за безопасност. В този контекст с писмо от 15 ноември 2016 г. индонезийската DGCA предостави на Комисията допълнителна информация.

(30)

Писмото съдържа данни за решението на Федералната въздухоплавателна администрация на САЩ (FAA) от 15 август 2016 г. да повиши статута на Индонезия до категория 1 съгласно оценката на FAA на безопасността на въздухоплаването в международен мащаб. През 2017 г. индонезийската DGCA очаква координирана мисия на ИКАО за проверка на напредъка. Оценката, която Комисията направи на предоставената информация, е, че ефективното прилагане на международните стандарти в областта на безопасността все още не е на необходимото ниво и индонезийската DGCA трябва да продължи работата по прилагането на коригиращи действия.

(31)

С посоченото по-горе писмо индонезийската DGCA информира Комисията и за сертифицирането на четири нови въздушни превозвача след последната актуализация, а именно: САО № 135-037, издадено на Tri M.G. Intra Asia Airlines на 11 ноември 2015 г.; САО № 135-054, издадено на AMA на 29 декември 2015 г.; САО № 135-057, издадено на Indo Star Aviation на 29 юни 2016 г.; и САО № 135-058, издадено на Spirit Aviation Sentosa на 7 март 2016 г. Индонезийската DGCA обаче не представи доказателства, че надзорът на безопасността на посочените въздушни превозвачи е гарантиран в съответствие с международните стандарти за безопасност.

(32)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006 да бъдат включени следните въздушни превозвачи: Tri M.G. Intra Asia Airlines, AMA, Indo Star Aviation и Spirit Aviation Sentosa.

(33)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки ще продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Индонезия, действително спазват съответните стандарти за безопасност.

Въздушни превозвачи от Иран

(34)

В периода 8 октомври 2014 г. — 16 декември 2015 г. ЕААБ изпрати пет писма на Организацията за гражданска авиация на Ислямска република Иран (CAO-IRI) относно опасения за безопасността, свързани с резултатите от наземните инспекции, направени на въздушния превозвач Iran Aseman Airlines в рамките на програмата SAFA. Данните по програмата SAFA показват немалък брой повтарящи се констатации във връзка с показателите за безопасност на Iran Aseman Airlines.

(35)

На 15 октомври 2014 г.Iran Aseman Airlines подаде заявление до ЕААБ за издаване на разрешение за оператор от трета държава. ЕААБ оцени заявлението в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията.

(36)

При извършването на оценка на безопасността на Iran Aseman Airlines с оглед издаване на разрешение за оператор от трета държава ЕААБ повдигна редица сериозни опасения по отношение на невъзможността на Iran Aseman Airlines да покаже, че спазва приложимите изисквания. Поради това ЕААБ заключи, че допълнителната оценка няма да доведе до издаване на разрешение на Iran Aseman Airlines за оператор от трета държава и че тази компания не отговаря на приложимите изисквания, предвидени в Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията. В резултат на горепосоченото на 3 август 2016 г. ЕААБ отхвърли заявлението от съображения за безопасност.

(37)

На 8 ноември 2016 г. Комисията поиска информация от CAO-IRI относно предприетите мерки след отказа на разрешение за оператор от трета държава за Iran Aseman Airlines. Тъй като не бяха предприети мерки във връзка с изразените опасения за безопасността, CAO-IRI и Iran Aseman Airlines получиха възможност да бъдат изслушани на 22 ноември 2016 г. от Комисията и от Комитета за авиационна безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(38)

По време на изслушването CAO-IRI информира Комисията и Комитета за авиационна безопасност относно развитието на своята организационна структура, прилагането на нови разпоредби, дейностите по надзор, както и действията по правоприлагане, предприети във връзка с направените констатации относно иранските въздушни превозвачи като цяло и конкретно относно Iran Aseman Airlines. Органът представи и информация за предприетите от него действия за насърчаване на безопасността.

(39)

Iran Aseman Airlines представи информация пред Комисията и пред Комитета за авиационна безопасност за предприетите коригиращи действия след оценката на безопасността, направена във връзка със заявлението за издаване на разрешение на оператор от трета държава, в т. ч. информация за коригиращите действия в областта на обучението и квалификацията на полетните екипажи, ограниченията на летателното време и времето на дежурство, летателната годност и контрола на техническото обслужване, системата за управление на безопасността и качеството, обучението на персонала и отстраняването на причините за констатациите по програмата SAFA. Независимо от това представената информация не дава достатъчно доказателства за подобрения в посочените области, и по-конкретно по отношение на управлението на летателната годност при Iran Aseman Airlines, както и функционирането на неговата система за управление на безопасността и качеството.

(40)

Наличната към момента информация, основаваща се на констатациите от инспекциите по програмата SAFA и оценката на безопасността, направена във връзка със заявлението за издаване на разрешение на оператор от трета държава, съчетани с представените от Iran Aseman Airlines данни, показва, че има доказателства за сериозни пропуски по отношение на безопасността и че Iran Aseman Airlines не е в състояние да се справи с тези пропуски, както става ясно, между другото, от неподходящия и недостатъчен план за коригиращи действия, който бе представен от превозвача в отговор на констатациите в рамките на оценката на безопасността, извършена във връзка със заявлението за издаване на разрешение на оператор от трета държава.

(41)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушният превозвач Iran Aseman Airlines да бъде включен в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(42)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки трябва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Иран, действително спазват съответните стандарти за безопасност.

(43)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Казахстан

(44)

От юли 2009 г. всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Казахстан, с изключение на един (Air Astana), са обект на пълна оперативна забрана, дължаща се главно на неспособността на органа, който отговаря за надзора на безопасността на сертифицираните в Казахстан въздушни оператори — Комисията за гражданско въздухоплаване на Казахстан (САС), да въведе и приложи съответните международни стандарти за безопасност. През декември 2015 г. Air Astana беше заличен от приложение Б към Регламент (ЕО) № 474/2006 и понастоящем му е разрешено да изпълнява полети в границите на Съюза.

(45)

През април 2016 г. в Казахстан беше проведена координирана мисия на ИКАО за проверка. Мисията позволи на ИКАО да установи, че действителното прилагане на международните стандарти за безопасност се е подобрило до 74 %. На 20 април 2016 г. ИКАО свали съществуващото сериозно опасение за безопасността по отношение на сертифицирането на въздушни превозвачи.

(46)

От 19 до 23 септември 2016 г. представители на ЕС посетиха Казахстан, като целта им бе да извършат на място оценка на безопасността. В това посещение взеха участие експерти от Комисията, ЕААБ и държави членки. По време на посещението САС показа, че е постигнат значителен напредък през последните години. Тя е обърнала специално внимание на прилагането на стандартите и препоръчителните практики на ИКАО. CAC има традиционен подход към авиационната безопасност, основан на осигуряване на съответствие, но наскоро започна да прилага съвременни техники за управление на авиационната безопасност, в т. ч. национална програма за безопасност. Положени са и усилия за набиране и обучение на допълнителни инспектори за надзор на въздухоплавателния сектор в Казахстан. Управленският екип на CAC е с богат опит, а неговите служители като цяло имат познания в конкретната област. Системата за надзор на безопасността в Казахстан се основава на проверка на съответствието с приложимите в тази държава разпоредби, като се прилага консервативен подход, основан на проверка по контролен списък.

(47)

Данните показват, че като цяло изпълнението на задачите, възложени на CAC, отговаря на стандартите на ИКАО, и че CAC разполага с план за одит и наблюдение с цел извършване на надзор на безопасността по отношение на сертифицираните в Казахстан въздушни превозвачи, че планът за одит и наблюдение се прилага и че наземните инспекции се изпълняват.

(48)

С оглед изготвянето на подходяща извадка два от сертифицираните в Казахстан въздушни превозвачи бяха посетени от представители на Съюза по време на посещението за оценка на място. В тази извадка бяха включени двата най-големи въздушни превозвача, които към момента на посещението все още фигурираха в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006. Целта на посещението беше да се провери до каква степен те спазват международните стандарти за безопасност. В съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, посещението имаше също така за цел да се оценят готовността и способността на всеки от тези въздушни превозвачи да намери решение за пропуските по отношение на безопасността. Основното заключение е, че са налице както готовност за отстраняване на тези пропуски, така и капацитет това да бъде извършено.

(49)

На 23 ноември 2016 г. CAC представи пред Комисията и пред Комитета за авиационна безопасност мерките, предприети в Казахстан, с цел подобряване на авиационната безопасност. Основните мерки включват изменение на първичното и вторичното законодателство в областта на гражданското въздухоплаване, подобряване на структурата и състава на CAC, увеличаване на броя на инспекторите, актуализиране на системата за управление на квалификацията и обучението на инспекторите, в т. ч. допълнително първоначално и периодично обучение, както и обучение на работното място. Освен това CAC обясни, че са разработени допълнителни процедури и контролни списъци, изработен е проект на програма за надзор на безопасността, извършени са дейности по надзор на безопасността и се прилага механизъм за отстраняване на опасенията, свързани с безопасността. Подобренията в системата за надзор на безопасността бяха илюстрирани с предприетите от CAC през 2015 г. и 2016 г. действия по правоприлагане.

(50)

CAC предостави също така резюме на плана си за коригиращи действия по отношение на забележките, направени по време на посещението на Съюза за оценка на място. Представените коригиращи действия включват актуализиране на няколко процедури и контролни списъци с цел подобряване на дейностите по надзор на безопасността, прилагане на електронна база данни в подкрепа на процеса по надзор, въвеждане на система за доброволно докладване на инциденти, изготвяне на нова програма за обучение за 2017 г., както и допълнително обучение с оглед осигуряване на квалификация на повече инспектори за извършване на наземни инспекции във връзка с опасни товари.

(51)

На 23 ноември 2016 г., с оглед изготвянето на подходяща извадка, въздушният превозвач Aircompany SCAT представи пред Комисията и пред Комитета за авиационна безопасност своето развитие, в т. ч. история, мрежа, флот, перспективи и планове за бъдещето на въздушния превозвач. Aircompany SCAT представи и информация относно своята организация за техническо обслужване и обучение. Превозвачът даде подробности относно своята система за управление на безопасността и относно инспекциите и одитите, които е преминал. Aircompany SCAT показа, че е регистриран съгласно програмата за одит на експлоатационната безопасност (IOSA) на Международната асоциация за въздушен транспорт (ИАТА), както и че организацията му за техническо обслужване притежава сертификат за одобрение на организация за техническо обслужване, издаден от ЕААБ.

(52)

Въз основа на цялата налична информация, включително резултатите от посещението за оценка на място и информацията, представена по време на изслушването на 23 ноември 2016 г., се приема, че с времето CAC е постигнала трайни подобрения. Отчита се и фактът, че CAC изразява готовност да поеме траен ангажимент към Комисията, както и че ясно заявява готовността си да продължи усилията си за изпълнение на своите задължения за надзор, както и за отстраняване на причините за опасенията за безопасността. Оценките сочат, че CAC е способна да изпълнява своите задължения по отношение на надзора върху въздушните превозвачи, сертифицирани в Казахстан. В рамките на изслушването CAC се ангажира с цялостен и постоянен диалог с Комисията по въпросите на безопасността, включително чрез допълнителни срещи, ако и когато Комисията прецени за необходимо.

(53)

Колкото до Aircompany SCAT, сертифицираният в Казахстан въздушен превозвач, който беше поканен на изслушването в рамките на подходящата извадка — предоставената от него информация на 23 ноември 2016 г. се счита за удовлетворителна. По-специално превозвачът представи конкретни детайли по отношение на изградената от него система за управление на безопасността.

(54)

Въз основа на резултатите от посещението на място от страна на Съюза в Казахстан, което включваше срещи с CAC и двата въздушни превозвача, презентацията на CAC и на въздушния превозвач Aircompany SCAT, съществуват достатъчно данни за спазване на приложимите международни стандарти за безопасност и препоръчителните практики от страна на CAC и сертифицираните в Казахстан въздушни превозвачи.

(55)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че всички сертифицирани в Казахстан въздушни превозвачи да бъдат заличени от приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006.

(56)

Държавите членки ще продължат да следят дали всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Казахстан, действително спазват съответните стандарти за безопасност, като извършват приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(57)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на съответните международни стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Киргизката република

(58)

В периода 25 януари — 5 февруари 2016 г. беше проведен одит на системата на киргизкото гражданско въздухоплаване в рамките на Всеобщата програма на ИКАО за одит на надзора на безопасността. Въз основа на резултатите от одита ИКАО формулира сериозно опасение за безопасността в областта на лицензирането и обучението на персонала по отношение на издаването на свидетелства за летателна правоспособност и квалификация в Киргизката република. На 30 юни 2016 г. ИКАО обяви, че в Киргизката република са предприети коригиращи действия и че са отстранени причините за сериозното опасение за безопасността във връзка с лицензирането на персонала. Независимо от това причините за сериозното опасение за безопасността, свързано с процеса на сертифициране за издаване на свидетелства за авиационен оператор, което бе констатирано от ИКАО на 16 юли 2015 г., все още не са отстранени.

(59)

На 8 юли 2016 г. бяха проведени консултации между Комисията и представители на Агенцията за гражданско въздухоплаване на Киргизката република. По време на тези консултации представителите на агенцията посочиха, че Киргизката република желае да работи съвместно с Комисията и да предостави техническа актуализация за напредъка си по отношение на своите международни задължения във връзка с авиационната безопасност.

(60)

Въпреки показаната от Киргизката република готовност за сътрудничество с Комисията, въз основа на неизчерпателната информация, предоставена от нейната Агенция за гражданско въздухоплаване, се счита, че, засега не е отбелязан достатъчен напредък по отношение на подобреното прилагане на международните стандарти за безопасност в областта на сертифицирането и надзора от страна на Агенцията за гражданско въздухоплаване на Киргизката република.

(61)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Киргизката република.

Въздушни превозвачи от Либия

(62)

На 27 юли 2016 г. се проведоха технически консултации между Комисията и Органа за гражданско въздухоплаване на Либия (LYCAA) във връзка с действащата оперативна забрана, наложена на всички въздушни превозвачи от Либия съгласно Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(63)

По време на тези консултации LYCAA представи подробна информация за своите планове за развитие по отношение на задълженията си за сертифициране и надзор на либийските въздушни превозвачи. LYCAA докладва, че в рамките на ограниченията, наложени от изпълнената с предизвикателства оперативна среда, той се ангажира да изпълнява международните си задължения във връзка с авиационната безопасност.

(64)

Комисията приветства усилията, полагани от ръководството на LYCAA, и факта, че органът демонстрира ангажимент за съвместна работа с Комисията и за предоставяне на актуализирана информация за състоянието на своите задължения за сертифициране и надзор.

(65)

Комисията обаче отбелязва, че напрегнатата оперативна обстановка в Либия и последствията от нея върху възможността на LYCAA да изпълнява задълженията си за надзор на безопасността продължават да бъдат ключов проблем, който пречи на ограничаването на рисковете за авиационната безопасност, довели до решението за включване на всички въздушни превозвачи, лицензирани в Либия, в списъка на ЕС за авиационна безопасност. Въз основа на цялата налична информация се приема, че понастоящем Либия не може да изпълни международните си задължения по отношение на авиационната безопасност.

(66)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на Съюза на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушните превозвачи от Либия.

Въздушни превозвачи от Мозамбик

(67)

През изминалия период Комисията и ЕААБ продължиха да предоставят техническа помощ на компетентните органи на Мозамбик. На 10 ноември 2016 г. органът за гражданско въздухоплаване на Мозамбик — Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), уведоми Комисията, че наскоро са предприети множество действия с цел подобряване на регулаторната среда, инфраструктурата и организацията на IACM, както и капацитета за осигуряване на надзор в областта на летателните стандарти и летищата. Освен това IACM потвърди, че е нает персонал и е осигурено периодично обучение във всички технически области.

(68)

Независимо от това на този етап способността на IACM да контролира дейностите на гражданското въздухоплаване в Мозамбик все още не е напълно в съответствие с международните стандарти за безопасност. По тази причина липсват достатъчно доказателства, за да се обоснове решение за облекчаване на оперативната забрана за всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Мозамбик.

(69)

Макар и подобренията да не са достатъчни, за да дадат основание за смекчаване на действащата забрана, положението е достатъчно обещаващо, за да оправдае допълнително посещение през следващите месеци от страна на Съюза за извършване на оценка на място.

(70)

Съгласно списъка, предоставен от IACM на 16 ноември 2016 г., в Мозамбик са били сертифицирани два нови въздушни превозвача, а именно Archipelago Charters Lda (САО MOZ-25), който изпълнява търговски полети с хеликоптери, и Solenta Aviation Mozambique SA (САО MOZ-23), който изпълнява търговски полети със самолети. IACM също така уведоми Комисията, че е отнето свидетелството за авиационен оператор на въздушния превозвач SAMSolenta Aviation Mozambique SA (САО MOZ-10), който изпълнява търговски полети със самолети за индивидуални клиенти.

(71)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че списъкът на Общността на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, следва да се измени така, че въздушните превозвачи Archipelago Charters Lda и Solenta Aviation Mozambique SA да бъдат включени в приложение А към Регламент (ЕО) № 474/2006, а въздушният превозвач SAMSolenta Aviation Mozambique SA да бъде заличен от посоченото приложение.

Въздушни превозвачи от Руската федерация

(72)

През изминалия период Комисията, ЕААБ и компетентните органи на държавите членки продължиха да следят отблизо показателите за безопасност на сертифицираните в Руската федерация въздушни превозвачи, които извършват полети в границите на Съюза, включително чрез приоритетни наземни инспекции на някои руски въздушни превозвачи в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

(73)

На 28 октомври 2016 г. Комисията, подпомагана от ЕААБ, проведе среща с представители на Руската федерална агенция за въздушен транспорт (FATA). Срещата имаше за цел преглед на показателите за безопасност на руските въздушни превозвачи въз основа на докладите от наземните инспекции по програмата SAFA за периода между 18 октомври 2015 г. и 17 октомври 2016 г. и установяване на случаите, които изискват специално внимание.

(74)

По време на срещата Комисията прегледа по-подробно резултатите по програмата SAFA на шест въздушни превозвача, сертифицирани в Руската федерация. FATA информира Комисията, че са предприети действия по правоприлагане по отношение на един от тези въздушни превозвачи, като му е наложена забрана да изпълнява полети до ЕС.

(75)

Въз основа на наличната информация се стигна до заключението, че не е необходимо руският въздухоплавателен орган или сертифицираните в Руската федерация въздушни превозвачи да бъдат изслушани от Комисията и Комитета по авиационна безопасност.

(76)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, така че в него да бъдат включени въздушни превозвачи от Руската федерация.

(77)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки трябва да продължат да следят дали въздушните превозвачи от Руската федерация действително спазват съответните стандарти за безопасност.

(78)

В случай че при тези инспекции бъде установен непосредствен риск за безопасността, произтичащ от неспазване на съответните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме действия срещу въздушни превозвачи от Руската федерация в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

Въздушни превозвачи от Тайланд

(79)

На 13 септември 2016 г. се проведе среща по технически въпроси между Комисията, ЕААБ и Органа за гражданско въздухоплаване на Тайланд (CAAT). По време на тази среща CAAT представи на Комисията актуализирана информация относно изпълнението на плана за коригиращи действия, разработен от компетентния орган с цел отстраняване на констатациите и на сериозното опасение за безопасността, които бяха установени от ИКАО след одита, проведен през януари 2015 г. По-конкретно CAAT представи данни за въведените след май 2016 г. подобрения, свързани със схемата за неговото финансиране, развитието на организацията, включително броя на наличните инспектори, новоназначените ръководители, въвеждането на система за управление на информацията, подобряването на първичното законодателство в областта на въздухоплаването, актуализирането на оперативните разпоредби и вътрешните наръчници, обучението на инспектори и възобновяването на дейностите по надзора на безопасността в Тайланд.

(80)

Понастоящем CAAT работи върху подновяването на свидетелствата на въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд, прилагайки пететапен подход. Началото на този проект е поставено на 12 септември 2016 г., като за 25 въздушни превозвача, които изпълняват международни полети, проектът се очаква да приключи през септември 2017 г. CAAT твърди, че разполага с достатъчно инспектори и подкрепа от доставчиците на техническа помощ, за да бъде изпълнен проектът. В този контекст е важно да се отбележи, че CAAT все още не приема заявления за свидетелства за авиационен оператор от нови въздушни превозвачи, а съществуващите въздушни превозвачи са ограничени по отношение на увеличаване на дейността. Този подход има принос за управлението на работното натоварване, свързано с проекта по сертифициране, и гарантира, че няма да бъдат въведени нови рискове за безопасността.

(81)

Въз основа на информацията, представена по време на срещата, стана ясно, че макар CAAT да е посочил ежедневния надзор и наблюдение на авиационните дейности за свой приоритет, работата в тази насока съществено изостава. Инспекциите се осъществяват предимно в областта на летателната годност, а не в областта на летателната експлоатация. Според CAAT ежедневният надзор и наблюдение на авиационните дейности постепенно ще бъдат подобрени, когато бъдат назначени и обучени нови инспектори, а автоматизираната система за наблюдение бъде изцяло внедрена.

(82)

На 14 ноември 2016 г. CAAT предостави допълнителна информация относно напредъка на изпълнението на коригиращите действия, както и информация относно последните дейности по надзор и наблюдение. Тази информация показва, че CAAT извършва експлоатационни инспекции, че се правят констатации и че съответните въздушните превозвачи са възприели процедура за реагиране на тези констатации, както и за прилагане на коригиращи действия, които от своя страна са приети от CAAT.

(83)

Правителството на Тайланд и СААТ показват ясен ангажимент да подобрят системата за надзор на безопасността в Тайланд, а СААТ предостави доказателства, че през изминалите шест месеца е постигнат съответен напредък. Освен това наличната информация за безопасността на въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд, не е в подкрепа на решение за налагане на забрана или на оперативни ограничения. С цел положението да се следи отблизо е необходимо консултациите с тайландските компетентни органи да продължат в съответствие с член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 473/2006.

(84)

Поради това и в съответствие с общите критерии, определени в приложението към Регламент (ЕО) № 2111/2005, се приема, че на този етап няма основания за изменение на списъка на въздушните превозвачи, които са предмет на оперативна забрана в границите на Съюза, по отношение на въздушни превозвачи от Тайланд.

(85)

Чрез приоритетни наземни инспекции в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012 държавите членки трябва да продължат да следят дали въздушните превозвачи, сертифицирани в Тайланд, действително спазват съответните стандарти за безопасност.

(86)

В случай че постъпи каквато и да е информация от значение за безопасността, указваща наличие на непосредствени рискове вследствие на неспазване на международните стандарти за безопасност, Комисията може да бъде принудена да предприеме допълнителни действия в съответствие с Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(87)

Поради това Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(88)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1)

приложение A се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент;

2)

приложение Б се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14).

(3)  Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4).

(4)  Регламент (ЕО) № 473/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 8).

(5)  Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 133, 6.5.2014 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, НА КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА ИЗВЪРШВАТ ПОЛЕТИ В ЕС, С ИЗКЛЮЧЕНИЯ  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ИКАО за въздушния превозвач

Държава на оператора

(1)

(2)

(3)

(4)

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Суринам

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Ислямска република Иран

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Ирак

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Афганистан, в това число

 

 

Ислямска република Афганистан

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Ислямска република Афганистан

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Ислямска република Афганистан

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Ислямска република Афганистан

KAM AIR

AOC 001

KMF

Ислямска република Афганистан

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Ислямска република Афганистан

Всички въздушни превозвачи, лицензирани от органите за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Република Ангола

AIR GICANGO

009

Неизвестен

Република Ангола

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

Неизвестен

Република Ангола

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

Неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

Неизвестен

Република Ангола

FLY540

AO 004-01 FLYA

Неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

Неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

Неизвестен

Република Ангола

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 

 

Република Бенин

AIR TAXI BENIN

BEN 004 ATB-5

Неизвестен

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Неизвестен

Република Конго

EMERAUDE

RAC06-008

Неизвестен

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Република Конго

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Неизвестен

Република Конго

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

 

Демократична република Конго (ДРК)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

Неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Неизвестен

Екваториална Гвинея

TANGO AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Еритрея, в това число

 

 

Еритрея

ERITREAN AIRLINES

САО № 004

ERT

Еритрея

NASAIR ERITREA

САО № 005

NAS

Еритрея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б, в това число

 

 

Република Габон

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Република Габон

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Република Габон

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Република Габон

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Република Габон

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air и Batik Air, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR BORN INDONESIA

135-055

Неизвестен

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Неизвестен

Република Индонезия

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTARA

135-012

Неизвестен

Република Индонезия

AMA

135-054

Неизвестен

Република Индонезия

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

ESD

Република Индонезия

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Неизвестен

Република Индонезия

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Неизвестен

Република Индонезия

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Неизвестен

Република Индонезия

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

HEVILIFT AVIATION

135-042

Неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Неизвестен

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Република Индонезия

INDO STAR AVIATION

135-057

Неизвестен

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Неизвестен

Република Индонезия

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Република Индонезия

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KOMALA INDONESIA

135-051

Неизвестен

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

MARTA BUANA ABADI

135-049

Неизвестен

Република Индонезия

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Неизвестен

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

Неизвестен

Република Индонезия

MY INDO AIRLINES

121-042

Неизвестен

Република Индонезия

NAM AIR

121-058

Неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Република Индонезия

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

Неизвестен

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

Неизвестен

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURYA AIR

135-046

Неизвестен

Република Индонезия

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Република Индонезия

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

Неизвестен

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

Неизвестен

Република Индонезия

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Киргизката република, включително

 

 

Киргизка република

AIR BISHKEK (бивш EASTOK AVIA)

15

EAA

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Киргизка република

HELI SKY

47

HAC

Киргизка република

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Киргизка република

S GROUP INTERNATIONAL (бивш S GROUP AVIATION)

45

IND

Киргизка република

SKY BISHKEK

43

BIS

Киргизка република

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Киргизка република

SKY WAY AIR

39

SAB

Киргизка република

TEZ JET

46

TEZ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Либия, в това число

 

 

Либия

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Либия

AIR LIBYA

004/01

TLR

Либия

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Либия

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Либия

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Либия

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Либия

PETRO AIR

025/08

PEO

Либия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Република Мозамбик, в това число

 

 

Република Мозамбик

ARCHIPELAGO CHARTERS LDA

MOZ-25

Неизвестен

Република Мозамбик

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

Неизвестен

Република Мозамбик

CFM — TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-07

TTA

Република Мозамбик

CHC HELICÓPTEROS LDA

MOZ-22

Неизвестен

Република Мозамбик

COA — COASTAL AVIATION

MOZ-15

Неизвестен

Република Мозамбик

CPY — CROPSPRAYERS

MOZ-06

Неизвестен

Република Мозамбик

CRA — CR AVIATION LDA

MOZ-14

Неизвестен

Република Мозамбик

ETA — EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

Неизвестен

Република Мозамбик

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

Неизвестен

Република Мозамбик

HCP — HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

Неизвестен

Република Мозамбик

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

Неизвестен

Република Мозамбик

INTER AIRWAYS LDA

MOZ-24

Неизвестен

Република Мозамбик

LAM — LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Република Мозамбик

MAKOND, LDA

MOZ-20

Неизвестен

Република Мозамбик

MEX — MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Република Мозамбик

OHI — OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA

MOZ-17

Неизвестен

Република Мозамбик

SAF — SAFARI AIR LDA

MOZ-12

Неизвестен

Република Мозамбик

SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE SA

MOZ-23

Неизвестен

Република Мозамбик

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Непал, в това число

 

 

Република Непал

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Неизвестен

Република Непал

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Неизвестен

Република Непал

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Република Непал

FISHTAIL AIR

017/2001

Неизвестен

Република Непал

GOMA AIR

064/2010

Неизвестен

Република Непал

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Неизвестен

Република Непал

MAKALU AIR

057A/2009

Неизвестен

Република Непал

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Неизвестен

Република Непал

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Неизвестен

Република Непал

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Неизвестен

Република Непал

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Република Непал

SAURYA AIRLINES

083/2014

Неизвестен

Република Непал

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Република Непал

SIMRIK AIR

034/2000

Неизвестен

Република Непал

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Република Непал

SITA AIR

033/2000

Неизвестен

Република Непал

TARA AIR

053/2009

Неизвестен

Република Непал

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Република Непал

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

 

 

Сао Томе и Принсипи

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

 

 

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

Неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

Неизвестен

Неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за регулаторен надзор на Судан, в това число

 

 

Република Судан

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Република Судан

BADR AIRLINES

35

BDR

Република Судан

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Република Судан

ELDINDER AVIATION

8

DND

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

17

Неизвестен

Република Судан

HELEJETIC AIR

57

HJT

Република Судан

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Република Судан

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Република Судан

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Република Судан

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Република Судан

SUN AIR

51

SNR

Република Судан

TARCO AIR

56

TRQ

Република Судан“


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че се спазват съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ИКАО за въздушния превозвач

Държава на оператора

Тип на въздухоплавателното средство с ограничение

Регистрационни знаци и, ако са налични, производствени серийни номера на въздухоплавателните средства с ограничение

Държава на регистрация

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства тип Boeing B737-700, въздухоплавателни средства тип Boeing B777-200, въздухоплавателни средства тип Boeing B777-300 и въздухоплавателни средства тип Boeing B777-300ER

Целият флот с изключение на: въздухоплавателни средства от флота от Boeing B737-700, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства от флота от Boeing B777-200, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства от флота от Boeing B777-300, както е посочено в САО, и въздухоплавателни средства от флота от Boeing B777-300ER, както е посочено в САО

Republic of Angola

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият флот с изключение на: LET 410 UVP

Целият флот с изключение на: D6-CAM (851336)

Коморски острови

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Република Габон

Целият флот с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 50, 2 въздухоплавателни средства тип Falcon 900

Целият флот с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Република Габон

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият флот с изключение на: 1 въздухоплавателно средство тип Challenger CL-601, 1 въздухоплавателно средство тип HS-125-800

Целият флот с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG

Република Габон; Република Южна Африка

IRAN AIR

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Всички въздухоплавателни средства тип Fokker F100 и тип Boeing B747

Въздухоплавателни средства тип Fokker F100, както е посочено в САО; въздухоплавателни средства тип Boeing B747, както е посочено в САО

Ислямска република Иран

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Корейска народнодемократична република

Целият флот с изключение на: 2 въздухоплавателни средства тип TU-204

Целият флот с изключение на: P-632, P-633

Корейска народнодемократична република


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)  Afrijet има право да използва единствено конкретно посочените въздухоплавателни средства за сегашния си обем от полети в границите на ЕС.“


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2215 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2016 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (1), и по-специално член 13, параграф 1, букви г) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение IV към Регламент (ЕО) № 329/2007 са изброени лицата, образуванията и органите, които, след като са били посочени от Комитета по санкциите или от Съвета за сигурност на ООН, са обхванати от замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

В приложение V към Регламент (ЕО) № 329/2007 са изброени лицата, субектите и органите, които не са включени в приложение IV, но са посочени от Съвета и са обхванати от замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно същия регламент.

(3)

На 30 ноември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН реши да добави 11 физически лица и 10 образувания в списъка на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки. Поради това приложение IV следва да бъде съответно изменено. Приложение V също следва да бъде изменено, тъй като три от образуванията и едно лице фигурират в този списък и трябва да бъдат заличени след включването им в приложение IV.

(4)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:

1)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение V се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Изпълняващ длъжността началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:

1)

В категория „Физически лица, посочени в член 6, параграф 1“ се добавят следните вписвания:

„29.

Pak Chun Il. Дата на раждане: 28.7.1954 г. Гражданство: севернокорейско. Паспорт №: 563410091. Други сведения: Pak Chun Il е служил като севернокорейски посланик в Египет; предоставя подкрепа на KOMID, което е посочено образувание (под наименованието: Korea Kumryung Trading Corporation). Дата на посочване: 30.11.2016 г.

30.

Kim Song Chol (известен също като Kim Hak Song). Дата на раждане: 26.3.1968 г.; алт. 15.10.1970 г. Гражданство: севернокорейско. Паспорт №: 381420565, алт. паспорт №: 654120219. Други сведения: Kim Song Chol е официален служител на KOMID, извършвал стопанска дейност в Судан в интерес на посоченото образувание KOMID. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

31.

Son Jong Hyok (известен също като Son Min). Дата на раждане: 20.5.1980 г. Гражданство: севернокорейско. Други сведения: Son Jong Hyok е официален служител на KOMID, извършвал стопанска дейност в Судан в интерес на посоченото образувание KOMID. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

32.

Kim Se Gon. Дата на раждане: 13.11.1969 г. Гражданство: севернокорейско. Паспорт № PD472310104. Други сведения: Kim Se Gon работи от името на Министерството на атомната енергетика, което е посочено образувание. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

33.

Ri Won Ho. Дата на раждане: 17.7.1964 г. Гражданство: севернокорейско. Паспорт №: 381310014. Други сведения: Ri Won Ho е официален служител на севернокорейското Министерство на държавната сигурност, работещ в Сирия и подкрепящ посоченото образувание KOMID. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

34.

Jo Yong Chol (известен също като Cho Yong Chol). Дата на раждане: 30.9.1973 г. Гражданство: севернокорейско. Други сведения: Jo Yong Chol е официален служител на севернокорейското Министерство на държавната сигурност, работещ в Сирия и подкрепящ посоченото образувание KOMID. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

35.

Kim Chol Sam. Дата на раждане: 11.3.1971 г. Гражданство: севернокорейско. Други сведения: Kim Chol Sam е представител на посоченото образувание Кредитна банка Daedong (DCB), участвал в управляването на трансакции от името на DCB Finance Limited. Има подозрения, че в качеството си на международен представител на DCB Kim Chol Sam е спомогнал за извършването на трансакции за стотици хиляди долари и вероятно е управлявал милиони долари в сметки, свързани със Северна Корея, с потенциални връзки с ядрени програми/програми за ракети. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

36.

Kim Sok Chol. Дата на раждане: 8.5.1955 г. Гражданство: севернокорейско. Паспорт №: 472310082. Други сведения: Kim Sok Chol е служил като севернокорейски посланик в Мианмар. Той действа като лице, улесняващо дейността на KOMID (посочено образувание). Получавал е възнаграждение от KOMID за своето съдействие и е организирал срещи от името на KOMID, включително среща между KOMID и лица, свързани с отбраната на Мианмар, за обсъждане на финансови въпроси. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

37.

Chang Chang Ha (известен също като Jang Chang Ha). Дата на раждане: 10.1.1964 г. Гражданство: севернокорейско. Други сведения: Chang Chang Ha е председател на Втората академия за естествени науки (ВАЕН), която е посочено образувание. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

38.

Cho Chun Ryong (известен също като Jo Chun Ryong). Дата на раждане: 4.4.1960 г. Гражданство: севернокорейско. Други сведения: Cho Chun Ryong е председател на Втория икономически комитет, който е посочено образувание. Дата на посочване: 30.11.2016 г. (извършено по-рано включване в списъка съгласно независимите ограничителни мерки на ЕС (*1).

39.

Son Mun San. Дата на раждане: 23.1.1951 г. Гражданство: севернокорейско. Други сведения: Son Mun San е генерален директор на бюрото за външни работи към Генералното бюро за атомна енергия (GBAE), което е посочено образувание. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

(*1)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/780 на Комисията от 19 май 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република (ОВ L 131, 20.5.2016 г., стр. 55).“"

(2)

В категория „Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 6, параграф 1“ се добавят следните вписвания:

„33.

Korea United Development Bank. Адрес: Пхенян, Северна Корея. Други сведения: a) код SWIFT/BIC: KUDBKPPY, б) Korea United Development Bank извършва дейност в сектора на финансовите услуги на икономиката на Северна Корея. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

34.

Ilsim International Bank. Адрес: Пхенян, Северна Корея. Други сведения: a) код SWIFT: ILSIKPPY, б) Ilsim International Bank е свързана с военните на Северна Корея и има тесни отношения с посоченото образувание Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Ilsim International Bank се е опитвала да избегне санкциите на ООН. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

35.

Korea Daesong Bank (известна също като а) Choson Taesong Unhaeng, б) Taesong Bank). Адрес: Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Пхенян, Северна Корея. Други сведения: a) код SWIFT/BIC: KDBKKPPY, б) Daesong Bank е собственост на „Бюро 39“ на Корейската работническа партия, което е посочено образувание, и се контролира от него. Дата на посочване: 30.11.2016 г. (извършено по-рано включване в списъка съгласно независимите ограничителни мерки на ЕС (*2).

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation. Адрес: Северна Корея. Други сведения: Singwang Economics and Trading General Corporation е севернокорейска фирма за търговия с въглища. Северна Корея генерира значителна част от паричните средства за своята ядрена програма и програмата си за балистични ракети чрез добив на природни ресурси и продажбата им зад граница. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center. Адрес: Северна Корея. Други сведения: Korea Foreign Technical Trade Center е севернокорейска фирма за търговия с въглища. Северна Корея генерира значителна част от средствата, необходими за финансирането на нейната ядрена програма и програма за балистични ракети, чрез добив на природни ресурси и продажбата им зад граница. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

38.

Korea Pugang Trading Corporation. Адрес: Rakwon-dong, Pothonggang District, Пхенян, Северна Корея. Други сведения: Korea Pugang Trading Corporation е собственост е на Korea Ryonbong General Corporation, конгломерата на Северна Корея в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на Северна Корея и в подкрепа на осъществяваните от Пхенян продажби, свързани с военния сектор. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

39.

Korea International Chemical Joint Venture Company (известно също като а) Choson International Chemicals Joint Operation Company, б) Chosun International Chemicals Joint Operation Company, в) International Chemical Joint Venture Company. Адрес: а) Hamhung, South Hamgyong Province, Северна Корея, б) Man gyongdae-kuyok, Пхенян, Северна Корея, в) Mangyungdae-gu, Пхенян, Северна Корея. Други сведения: Korea International Chemical Joint Venture Company е дъщерно дружество на Korea Ryonbong General Corporation — конгломерата на Северна Корея в отбранителната промишленост, специализиран в покупки в полза на предприятията от отбранителната промишленост на Северна Корея и в подкрепа на продажбите на Пхенян, свързани с военния сектор — и е участвало в трансакции, свързани с разпространението на оръжия. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

40.

DCB Finance Limited. Адрес: Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Британски Вирджински острови; Dalian, Китай. Други сведения: DCB Finance Limited е дружество параван за Кредитна банка Daedong (DCB), която е посочено образувание. Дата на посочване: 30.11.2016 г.

41.

Korea Taesong Trading Company. Адрес: Пхенян, Северна Корея. Други сведения: Korea Taesong Trading Company е действало от името на KOMID по сделки със Сирия. Дата на посочване: 30.11.2016 г. (извършено по-рано включване в списъка съгласно независимите ограничителни мерки на ЕС (*).

42.

Korea Daesong General Trading Corporation (известно също като а) Daesong Trading, б) Daesong Trading Company, в) Korea Daesong Trading Company, г) Korea Daesong Trading Corporation. Адрес: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Пхенян, Северна Корея. Други сведения: Korea Daesong General Trading Corporation е свързана с „Бюро 39“ посредством износа на минерали (злато), метали, машини, селскостопански продукти, женшен, бижута и продукти на леката промишленост. Дата на посочване: 30.11.2016 г. (извършено по-рано включване в списъка съгласно независимите ограничителни мерки на ЕС (*).

(*2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 1251/2010 на Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея (ОВ L 341, 23.12.2010 г., стр. 15).“"ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение V към Регламент (ЕО) № 329/2007 се изменя, както следва:

1)

В категория „Физически лица по член 6, параграф 2, буква а)“ се заличава следното вписване:

„18.

Jo Chun Ryong“.

2)

В категория „Юридически лица, образувания и органи, посочени в член 6, параграф 2, буква а)“ се заличава следното вписване:

„9.

Korea Taesong Trading Company“.

3)

В категория „Юридически лица, образувания или органи, посочени в член 6, параграф 2, буква б)“ се заличават следните вписвания:

„3.

Korea Daesong Bank“; и

„4.

Korea Daesong General Trading Corporation“.


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2216 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

90,5

TN

123,9

TR

111,7

ZZ

108,7

0707 00 05

EG

191,7

MA

77,0

TR

157,1

ZZ

141,9

0709 93 10

MA

141,2

TR

156,7

ZZ

149,0

0805 10 20

TR

70,4

UY

62,9

ZA

27,9

ZZ

53,7

0805 20 10

MA

70,6

ZZ

70,6

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

114,7

TR

68,2

ZZ

91,5

0805 50 10

TR

81,7

ZZ

81,7

0808 10 80

ZA

36,6

ZZ

36,6

0808 30 90

CN

86,1

ZZ

86,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/35


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2217 НА СЪВЕТА

от 8 декември 2016 година

за изменение на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение (ОВППС) 2016/849 на Съвета от 27 май 2016 г. относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република и за отмяна на Решение 2013/183/ОВППС (1), и по-специално член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/849.

(2)

На 30 ноември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2321(2016), като добави 11 лица и 10 образувания към списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки.

(3)

Вписванията за едно лице и три образувания в приложение II следва да бъдат заличени, тъй като са включени в списъка в приложение I към Решение (ОВППС) 2016/849.

(4)

Поради това приложение I и приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I и приложение II към Решение (ОВППС) 2016/849 се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2016 година.

За Съвета

Председател

M. LAJČÁK


(1)  ОВ L 141, 28.5.2016 г., стр. 79.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Посочените по-долу лица и образувания се добавят в списъка на лицата и образуванията, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение I към Решение 2016/849/ОВППС.

А.   Лица

 

Име

Друго име

Дата на раждане

Дата на посочване от страна на ООН

Основания

29.

Pak Chun Il

 

Паспорт: 563410091;

Дата на раждане: 28.7.1954 г.;

гражданство: КНДР

30.11.2016 г.

Служил като посланик на КНДР в Египет и оказва подкрепа на KOMID.

30.

Kim Song Chol

Kim Hak Song

Паспорт: 381420565, алт. паспорт: 654120219;

Дата на раждане: 26.3.1968 г.; алт. 15.10.1970 г.

гражданство: КНДР

30.11.2016 г.

Официален служител на KOMID, извършвал стопанска дейност в Судан, представлявайки интересите на KOMID.

31.

Son Jong Hyok

Son Min

Дата на раждане: 20.5.1980 г.;

гражданство: КНДР

30.11.2016 г.

Son Jong Hyok е официален служител на KOMID, извършвал стопанска дейност в Судан, представлявайки интересите на KOMID.

32.

Kim Se Gon

 

Паспорт: PD472310104;

Дата на раждане: 13.11.1969 г.

гражданство: КНДР

30.11.2016 г.

Работи от името на Министерството на атомната енергетика.

33.

Ri Won Ho

 

Паспорт: 381310014;

Дата на раждане: 17.7.1964 т.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Официален служител на Министерството на държавната сигурност на КНДР, работещ в Сирия и подкрепящ KOMID.

34.

Jo Yong Chol

Cho Yong Chol

Дата на раждане: 30.9.1973 г.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Официален служител на Министерството на държавната сигурност на КНДР, работещ в Сирия и подкрепящ KOMID.

35.

Kim Chol Sam

 

Дата на раждане: 11.3.1971 г.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Представител на Daedong Credit Bank (DCB), участвал в управляването на трансакции от името на DCB Finance Limited. Има подозрения, че в качеството си на международен представител на DCB Kim Chol Sam е създавал благоприятни условия за извършването на трансакции за стотици хиляди долари и вероятно е управлявал милиони долари в сметки, свързани с КНДР, с потенциални връзки с ядрени програми/програми за ракети.

36.

Kim Sok Chol

 

Паспорт: 472310082;

Дата на раждане: 8.5.1955 г.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Изпълнявал временно длъжността посланик на КНДР в Мианмар и действа като лице, създаващо благоприятни условия за KOMID. Получавал е възнаграждение от KOMID за своето съдействие и е организирал срещи от името на KOMID, включително среща между KOMID и лица, свързани с отбраната на Мианмар, за обсъждане на финансови въпроси.

37.

Chang Chang Ha

Jang Chang Ha

Дата на раждане: 10.1.1964 г.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Директор на Втората академия на естествените науки (SANS).

38.

Cho Chun Ryong

Jo Chun Ryong

Дата на раждане: 4.4.1960 г.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Председател на Втория икономически комитет (SEC).

39.

Son Mun San

 

Дата на раждане: 23.1.1951 г.;

гражданство: КНДР.

30.11.2016 г.

Генерален директор на бюрото за външни работи на Генералното бюро за атомна енергия (GBAE).

Б.   Образувания

 

Наименование

Друго наименование

Местоположение

Дата на посочване от страна на ООН

Друга информация

33.

Korea United Development Bank

 

Pyongyang, North Korea; SWIFT/BIC: KUDBKPPY

30.11.2016 г.

Работи в сектора на финансовите услуги на икономиката на КНДР.

34.

Ilsim International Bank

 

Pyongyang, DPRK; SWIFT: ILSIKPPY

30.11.2016 г.

Свързана е с военните на КНДР и има тесни отношения с Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Опитвала се е да избегне санкциите на ООН.

35.

Korea Daesong Bank

Choson Taesong Unhaeng; Taesong Bank

Segori-dong, Gyongheung St. Potonggang District, Pyongyang, DPRK; SWIFT/BIC: KDBKKPPY

30.11.2016 г.

Собственост е на Бюро 39 на Корейската работническа партия и е под контрола на това бюро.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

КНДР

30.11.2016 г.

Фирма от КНДР за търговия с въглища. КНДР набира значителна част от парите за своята ядрена програма и програмата си за балистични ракети чрез добив на природни ресурси и продажбата им зад граница.

37.

Korea Foreign Technical Trade Center

 

КНДР

30.11.2016 г.

Фирма от КНДР, извършваща търговия с въглища. КНДР набира значителна част от средствата, необходими за финансирането на нейната ядрена програма и програмата ѝ за балистични ракети, чрез добив на природни ресурси и продажбата им зад граница.

38.

Korea Pugang Trading Corporation

 

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

30.11.2016 г.

Собственост е на Korea Ryonbong General Corporation, конгломерат от КНДР в областта на отбраната, специализиращ се в придобиването на предприятия в полза на отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа за свързани с военните сили на Пхенян продажби.

39.

Korea InternationalChemical Joint Venture Company

Choson International Chemicals Joint Operation Company; Chosun International Chemicals Joint Operation Company: International Chemical Joint Venture Company

Hamhung, South Hamgyong Province, DPRK; Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, DPRK; Mangyungdae-gu, Pyongyang, DPRK

30.11.2016 г.

Дъщерно дружество е на Korea Ryonbong General Corporation — конгломератът на КНДР в областта на отбраната, специализиращ се в придобиването на предприятия в полза на отбранителната промишленост на КНДР и в подкрепа за свързани с военните сили на Пхенян продажби — и е участвало в трансакции, свързани с разпространението на ядрено оръжие и на оръжия за масово унищожение.

40.

DCB Finance Limited

 

Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; Dalian, China

30.11.2016 г.

Представлява дружество, създадено да прикрива от отговорност Daedong Credit Bank (DCB), посочено образувание.

41.

Korea Taesong Trading Company

 

Pyongyang, DPRK

30.11.2016 г.

Действало е от името на KOMID по сделки със Сирия.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, DPRK

30.11.2016 г.

Свързана е с Бюро 39 посредством износа на минерали (злато), метали, машини, селскостопански продукти, женшен, бижута и продукти на леката промишленост.

Изброените по-долу едно лице и образувания се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II към Решение 2016/849/ОВППС.

I.   Лица и образувания, отговарящи за ядрените програми на КНДР или за програми на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение, или лица, които действат от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях.

А.   Лица

16.

Jo Chun Ryong

Б.   Образувания

2.

Korea Taesong Trading Company

II.   Лица и образувания, предоставящи финансови услуги, които биха могли да допринесат за ядрените програми на КНДР или за програмите на КНДР, свързани с балистични ракети или с други оръжия за масово унищожение.

Б.   Образувания

1.

Korea Daesong Bank

2.

Korea Daesong General Trading Corporation


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/40


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2218 НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2016 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2016) 7836)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се изброяват определени области в посочените държави членки, разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епидемиологичната обстановка, и се определят техните граници. Наред с други области в списъка са включени и определени области в Латвия, Литва и Полша.

(2)

През октомври 2016 г. бяха регистрирани няколко случая на африканска чума по свинете при диви свине в две области в Латвия — републикански град (republikas pilsēta) Jūrmala и Dundagas novads, които понастоящем са включени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на тези случаи представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това съответните области на Латвия сега следва да бъдат включени не в част I, а в част II от посоченото приложение, като освен това в части I и II от същото приложение следва да бъдат включени нови области.

(3)

През октомври 2016 г. бяха регистрирани два случая на африканска чума по свинете при диви свине в областите powiat bialski и powiat białostocki в Полша, които понастоящем са включени съответно в част III и в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, в непосредствена близост до областите, изброени в част I от същото приложение. Появата на болестта в тази област представлява увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това съответните области на Полша, изброени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, сега следва да бъдат включени в част II от посоченото приложение, а в част I на същото приложение следва да бъдат включени нови области.

(4)

От септември 2015 г. насам не е съобщавано за случаи на африканска чума по свинете при домашни свине в определени области в Латвия и Литва, които са изброени в част III от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Освен това в стопанствата в тези области е осъществяван удовлетворителен надзор върху мерките за биологична сигурност, които се основават на националната програма за биологична сигурност и имат за цел да се предотврати разпространението на африканската чума по свинете. Тези факти показват подобрение на епидемиологичната обстановка. Поради това посочените области в тези държави членки сега следва да бъдат включени не в част III, а в част II от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС.

(5)

При оценката на риска за здравеопазването на животните, свързан със случаите на африканска чума по свинете в Латвия, Литва и Полша, следва да се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка в Съюза във връзка с тази болест при засегнатите популации домашни и диви свине. С цел предвидените в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС мерки за контрол на здравето на животните да бъдат по-целенасочени и за да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, на ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и на необоснованите пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза, посочен в приложението към същото решение за изпълнение и съдържащ областите, по отношение на които са наложени мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епидемиологична обстановка по отношение на тази болест в Латвия, Литва и Полша.

(6)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Естония

Следните области в Естония:

Hiiumaa maakond.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Bauskas novads: общините (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas и Ceraukstes,

в Dobeles novads: общините (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru и Krimūnu, Dobeles, Berzes, частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на запад от път P98, и град (pilsēta) Dobele,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Vānes и Matkules,

в Talsu novads: общините (pagasti) Ģibuļu, Lībagu, Abavas, Sabile, градовете (pilsētas) Sabile, Talsi и Stende,

във Ventspils novads: общините (pagasti) Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas, Zlēku и град (pilsēta) Piltene,

Brocēnu novads,

Jaunpils novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

град (pilsēta) Bauska,

републикански град (republikas pilsēta) Jelgava,

републикански град (republikas pilsēta) Ventspils.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Jurbarkas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в Pakruojis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в Panevežys rajono savivaldybė: частта от община (seniūnija) Krekenavos, разположена на запад от река Nevėžis,

в Raseiniai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в Šakiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във województwo warmińsko-mazurskie:

общините (gminy) Kalinowo и Prostki в powiat ełcki,

община (gmina) Biała Piska в powiat piski.

Във województwo podlaskie:

общините (gminy) Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy и Poświętne в powiat białostocki,

общините (gminy) Brańsk с градовете Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на запад от линията, която минава по протежение на път № 19 (в посока север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (в посока юг от град Bielsk Podlaski), град Bielsk Podlaski, частта от община (gmina) Orla, разположена на запад от път № 66 в powiat bielski,

общините (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk и Perlejewo в powiat siemiatycki,

общините (gminy) Grabowo и Stawiski в powiat kolneński,

общините (gminy) Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów с град Zambrów в powiat zambrowski,

общините (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в powiat suwalski,

общините (gminy) Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie с град Wysokie Mazowieckie, Czyżew в powiat wysokomazowiecki,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat M. Białystok,

powiat M. Łomża,

powiat M. Suwałki,

powiat sejneński.

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń и Repki в powiat sokołowski,

общините (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce и Zbuczyn в powiat siedlecki,

powiat M. Siedlce,

общините (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin и Goworowo в powiat ostrołęcki,

общините (gminy) Olszanka, Łosice и Platerów в powiat łosicki,

powiat ostrowski.

Във województwo lubelskie:

община (gmina) Hanna в powiat włodawski,

общините (gminy) Kąkolewnica Wschodnia и Komarówka Podlaska в powiat radzyński,

общините (gminy) Międzyrzec Podlaski с град Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy и Tuczna в powiat bialski.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Elva linn,

Võhma linn,

Kuressaare linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (с изключение на частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20), Aegviidu vald и Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Võrumaa maakond,

Valgamaa maakond,

Raplamaa maakond,

Suure-Jaani vald,

частта от Tamsalu vald, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

Tartu vald,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Tarvastu vald,

Nõo vald,

Ülenurme vald,

Tähtvere vald,

Rõngu vald,

Rannu vald,

Konguta vald,

Puhja vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Kõpu vald,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Orissaare vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Torgu vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võnnu vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Apes novads: общините (pagasti) Trapenes, Gaujienas, Apes и град (pilsēta) Ape,

в Balvu novads: общините (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils и Krišjāņu,

в Bauskas novads: общините (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu и Vecsaules,

в Daugavpils novads: общините(pagasti) Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas и Skrudalienas,

в Dobeles novads: частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на изток от път P98,

в Gulbenes novads: община (pagasts) Līgo,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes и Valgundes,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes, Zantes и град (pilsēta) Kandava,

в Preiļu novads: община (pagasts) Saunas,

в Raunas novads: община (pagasts) Raunas,

в Riebiņu novads: общините (pagasti) Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu и Silajāņu,

в Rugāju novads: община (pagasts) Lazdukalna,

в Smiltenes novads: общините (pagasti) Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas, Grundzāles и град (pilsēta) Smiltene,

в Talsu novads: общините (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas и град (pilsēta) Valdemārpils,

в Ventspils novads: общините (pagasti) Ances, Tārgales, Popes и Puzes,

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Rēzeknes novads,

Rojas novads,

Ropažu novads,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Strenču novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

републикански град (republikas pilsēta) Daugavpils,

републикански град (republikas pilsēta) Jēkabpils,

републикански град (republikas pilsēta) Jūrmala,

републикански град (republikas pilsēta) Rēzekne,

републикански град (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai и частта от Anykščiai, разположена на югозапад от път № 121 и път № 119,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Šilų, Bukonių и в община Žeimių — селищата Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių и Pernaravos,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio и частта от община Krekenavos, разположена на изток от река Nevėžis,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена североизток от път № 171, общините (seniūnija) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių и Juodšilių,

Alytus miesto savivaldybė,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

в Alytus rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във województwo podlaskie:

община (gmina) Dubicze Cerkiewne, частите от общини (gminy) Kleszczele и Czeremcha, разположени на изток от път № 66, в powiat hajnowski,

община (gmina) Rutki в powiat zambrowski,

община (gminа) Kobylin-Borzymy в powiat wysokomazowiecki,

общините (gminy) Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady и Choroszcz в powiat białostocki,

частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на изток от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), частта от община (gmina) Orla, разположена на изток от път № 66, в powiat bielski,

powiat sokólski.

Във województwo lubelskie:

общините (gminy) Piszczac и Kodeń в powiat bialski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20),

частта от Tamsalu vald, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads: общините (pagasti) Kubuļu, Balvu и град (pilsēta) Balvi,

в Daugavpils novads: общините (pagasti) Nīcgales, Kalupes, Dubnas и Višķu,

в Gulbenes novads: общините (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma и Lejasciema и град (pilsēta) Gulbene,

Jaunpiebalgas novads,

в Raunas novads: община (pagasts) Drustu,

в Smiltenes novads: общините (pagasti) Launkalnes, Variņu и Palsmanes,

в Apes novads: община (pagasts) Virešu,

в Rugāju novads: община (pagasts) Rugāju,

в Preiļu novads: общините (pagasti) Preiļu, Aizkalnes и Pelēču и град (pilsēta) Preiļi,

в Riebiņu novads: общините (pagasti) Riebiņu и Rušonas,

Vārkavas novads.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio и частта от община (seniūnija) Anykščiai, разположена на североизток от път № 121 и път № 119,

в Alytus rajono savivaldybė: община (seniūnija) Butrimonių,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos и в община Žeimiai: селищата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в районна община Kėdainiai: общините (seniūnija) Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jiezno и Stakliškių,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Miežiškių и Raguvos,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos и Vydenių,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена на югозапад от път № 171,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Užpalių, Vyžuonų и Leliūnų,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

Във województwo podlaskie:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

общините (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka с градовете Hajnówka, Narew, Narewka и частите от общини (gminy) Czeremcha и Kleszczele, разположени на запад от път № 66, в powiat hajnowski,

общините (gminy) Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze с град Siemiatycze в powiat siemiatycki.

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Sarnaki, Stara Kornica и Huszlew в powiat łosicki.

Във województwo lubelskie:

общините (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie и Terespol с град Terespol в powiat bialski,

powiat M. Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области в Сардиния.“


9.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/52


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2219 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2016 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2016) 8436)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 (3) на Комисията бе прието след появата на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства в Дания, Германия, Унгария, Нидерландия, Австрия и Швеция („засегнатите държави членки“) и след като компетентните органи в засегнатите държави членки създадоха предпазни и надзорни зони в съответствие с Директива 2005/94/ЕО на Съвета (4).

(2)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 се предвижда, че предпазните и надзорните зони, създадени в засегнатите държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, трябва да включват най-малко областите, посочени като предпазни и надзорни зони в приложението към същото решение.

(3)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 Германия и Нидерландия уведомиха Комисията за нови огнища на инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанства извън областите, изброени в приложението към посоченото решение за изпълнение, и предприеха необходимите мерки съгласно изискванията в Директива 2005/94/ЕО, в т.ч. създаване на предпазни и надзорни зони около установените нови огнища.

(4)

След датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 Унгария също уведоми Комисията за няколко нови огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 на своя територия. Предвид епидемиологичната обстановка в Унгария е необходимо създадените на територията ѝ предпазни и надзорни зони в съответствие с Директива 2005/94/ЕО да бъдат разширени.

(5)

Също така след датата на приемане на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 Франция и Полша уведомиха Комисията, че в стопанства на тяхна територия, в които се отглеждат домашни птици, са възникнали огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 и че са предприели необходимите мерки съгласно изискванията в Директива 2005/94/ЕО, в т.ч. създаване на предпазни и надзорни зони около установените огнища.

(6)

Във всички посочени случаи Комисията разгледа мерките, предприети от Германия, Франция, Унгария, Нидерландия и Полша в съответствие с Директива 2005/94/ЕО, и установи, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентните органи на съответните държави членки, са на достатъчно разстояние от всяко стопанство, в което е потвърдено огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8.

(7)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо на равнището на Съюза в сътрудничество с Германия, Унгария и Нидерландия спешно да се опишат новите предпазни и надзорни зони, създадени в посочените държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО. С оглед на това областите в посочените държави членки, изброени в приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122, следва да бъдат изменени.

(8)

Необходимо е също така на равнището на Съюза в сътрудничество с Франция и Полша спешно да се опишат предпазните и надзорните зони, създадени в тези държави членки в съответствие с Директива 2005/94/ЕО. С оглед на това приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 следва също така да бъде изменено, за да бъдат включени областите, създадени във Франция и Полша като предпазни и надзорни зони в съответствие с посочената директива.

(9)

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 следва да бъде съответно изменено с цел да се актуализира въведената регионализация на равнището на Съюза, като бъдат включени новите предпазни и надзорни зони и бъде посочен срокът на приложимите в тях ограничения.

(10)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 следва да бъде съответно изменено.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 на Комисията от 2 декември 2016 г. относно защитните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в някои държави членки (ОВ L 329, 3.12.2016 г., стр. 75).

(4)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2122 се изменя, както следва:

1)

Част А се изменя, както следва:

а)

вписването за Германия се заменя със следното:

„Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Quedlinburg die Ortsteile

Quarmbeck

Bad Suderode

Gernrode

19.12.2016 г.

In der Gemeinde Ballenstedt der Ortsteil

Ortsteil Rieder

19.12.2016 г.

In der Gemeinde Thale die Ortsteile

Ortsteil Neinstedt

Ortsteil Stecklenberg

19.12.2016 г.

Stadt Ueckermünde

17.12.2016 г.

Gemeinde Grambin

17.12.2016 г.

In der Gemeinde Liepgarten der Ortsteil

Liepgarten

17.12.2016 г.

In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile

Mesekenhagen

Frätow

Gristow

Kalkvitz

Klein Karrendorf

Groß Karrendorf

Kowall

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Groß Kieshof

Groß Kieshof Ausbau

Klein Kieshof

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil

Oldenhagen

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Neu Boltenhagen die Ortsteile

Neu Boltenhagen

Karbow

Lodmannshagen

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil

Rappenhagen

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Katzow der Ortsteil

Kühlenhagen

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Kenz-Küstrow die Ortsteile

Dabitz

Küstrow

Zipke

10.12.2016 г.

Stadt Barth einschließlich Ortsteile

Tannenheim

Glöwitz ohne Ortsteil Planitz

10.12.2016 г.

In der Gemeinde Sundhagen der Ortsteil

Jager

12.12.2016 г.

In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile

Mannhagen

Wilmshagen

Hildebrandshagen

Altenhagen

Klein Behnkenhagen

Behnkendorf

Groß Behnkenhagen

Engelswacht

Miltzow

Klein Miltzow

Reinkenhagen

Hankenhagen

10.12.2016 г.

In der Stadt Sassnitz die Ortsteile

Sassnitz

Dargast

Werder

Buddenhagen

10.12.2016 г.

In der Gemeinde Sagard: der See am Kreideabbaufeld nördlich von Dargast

10.12.2016 г.

In der Gemeinde Demen der Ort und die Ortsteile

Demen

Kobande

Venzkow

17.12.2016 г.

Landkreis Cloppenburg

Gemeinde Barßel

Ortsteil Harkebrügge

Vom Schnittpunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze Barßel entlang der Gemeindegrenze in südlicher Richtung bis zur Bismarckstraße, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Dorfstraße in Harkebrügge, entlang der Dorfstraße in südlicher Richtung bis zur Glittenbergstraße, entlang dieser in westlicher Richtung, dann entlang Kreisstraße, Straße Am Scharrelerdamm und entlang der westlichen Gemeindegrenze nach Norden bis zur Bahnlinie in Elisabethfehn und von dort entlang der Bahnlinie in östlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt Bahnlinie/östliche Gemeindegrenze

15.12.2016 г.

Landkreis Ammerland

Gemeinde Edewecht

Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße, Kortemoorstraße, Hübscher Berg, Lohorster Straße, Wittenberger Straße, Edewechter Straße, Rothenmethen, Kanalstraße, Am Voßbarg, Wirtschaftweg zwischen „Am Voßbarg“ und „Am Jagen“, Am Jagen, Edewechter Straße, Ocholter Straße, Nordloher Straße, Bahnlinie Richtung Barßel bis Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze in südöstliche Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Kortemoorstraße

15.12.2016 г.“

б)

между вписванията за Германия и Унгария се вмъква следното вписване за Франция:

„Държава членка: Франция

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Les municipalités suivantes dans les départements du Tarn, du Tarn et Garonne et de l'Aveyron:

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX, TREVIEN, SAINT-MARCEL-CAMPES, ALMAYRAC, COMBEFA, MOUZIEYS-PANENS, SAINT-MARTIN-LAGUEPIE, CORDES-SUR-CIEL, VIRAC, SALLES, LACAPELLE-SEGALAR, CARMAUX, BOURNAZEL, SAINTE-GEMME, MONESTIES, LABASTIDE-GABAUSSE, LE SEGUR, LAPARROUQUIAL

2.1.2017 г.

Les municipalités suivantes dans les départements des Pyrénées atlantiques et des Hautes Pyrénées: GER et IBOS

2.1.2017 г.

Les municipalités suivantes dans le département du Lot-et-Garonne: MONBAHUS, MONVIEL, SEGALAS

2.1.2017 г.

Les municipalités suivantes dans le département du Gers: EAUZE, LAURAET, BEAUMONT, MOUCHAN, MONLEZUN et PALLANNE

2.1.2017 г.“

в)

вписванията за Унгария и Нидерландия се заменят със следното:

„Държава членка: Унгария

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Északon a Bugacot Móricgáttal összekötő 54105-ös úton haladva az 54102 és 54105 elágazástól 3km

Délnyugat felé haladva a Tázlárt Kiskunmajsával összekötő 5405-ös út felé, az 5405-ös úton Tázlártól 9 km-re a Kiskörösi/Kiskunmajsai Járások határától 0,8 km

Kelet felé haladva Szank belterület határától 0,5 km

Dél felé haladva a Szankot felől az 5405-ös út felé tartó út és az 5405-ös út elágazási pontja.

Dél felé haladva az 5402-es út felé Kiskunmajsa belterület határától 3,5 km az 5402-es út mentén távolodva Kiskunmajsától.

Délkeleti irányban az 5409-es út Kiskunmajsa belterület határától 5 km

Dél-Délkelet felé haladva az 5405-ös út felé az 5405-ös és az 5442-es út elágazásától nyugat felé 0,5 km

Déli irányba haladva a megyehatárig

A megyehatár mentén haladva délkelet, majd 3 km után észak felé az 54 11-es útig

A megyehatár 5411-es úttól 6 km -re lévő töréspontjától déli irányban 1,5 km

A megyehatár következő töréspontja előtt 0,4 km

A megyehatáron haladva északnyugat felé haladva 4km-t majd északkelet felé haladva az M5 autópályától 3 km

Nyugat felé haladva az 5405-ös úton Jászszentlászló belterület határától 1km

Dél felé haladva 1km, majd északnyugat felé haladva 1 km, majd észak felé haladva az 5405-ös útig

Az 5405-ös úton Móricgát felé haladva a következő töréspontig

Északkelet felé haladva 2 km, majd északnyugat felé haladva a kiindulópontig, valamint Csongrád megye Mórahalom és Kistelek járásainak az N46,458679 és az E19,873816; és az N46,415988 és az E19,868078; és az N46,4734 és az E20,1634, és az N46,540227, E19,816115 és az

N46,469738 és az E19,8422, és az

N46,474649 és az E19,866126, és az

N46,406722 és az E19,864139, és az

N46,411634 és az E19,883893, és az

N46,630573 és az E19,536706, és az

N46,628228 és az E19,548682, és az

N46,63177 és az E19,603322, és az

N46,626579 és az E19,652752, és az

N46,568135 és az E19,629595, és az

N46,593654 és az E19,64934, és az

N46,567552 és az E19,679839, és az

N46,569787 és az E19,692051, és az

N46,544216 és az E19,717363, és az

N46,516493 és az E19,760571, és az

N46,555731 és az E19,786764, és az

N46,5381 és az E19,8205, és az

N46,5411 és az E19,8313, és az

N 46,584928 és az E19,675551, és az

N46,533851 és az E 19,811515 GPS-koordináták által meghatározott pontok körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

26.12.2016 г.

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza, Kecskemét és Kiskunmajsa járásának az N46.682422 és az E19.638406, és az N46.685278 és az E19.64, valamint az N46,689837 és az E19,674396 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, továbbá Bugac (Bugac-Alsómonostor nélkül) és Móricgát-Erdőszéplak települések teljes beépített területe

23.12.2016 г.

Bács-Kiskun megye Kiskunhalas járásának az N46.268418 és az E19.573609, N46.229847 és az E19.619350 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei valamint Kelebia-Újfalu település teljes beépített területe

11.12.2016 г.

Csongrád megye Mórahalom járásának az N46.342763 és az E19.886990, valamint az N46,3632 és az E19,8754 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Forráskút, Üllés és Bordány települések teljes beépített területe

21.12.2016 г.

Jász-Nagykun-Szolnok megye Kunszentmárton járásának az N46.8926211 és az E20.367360, valamint az N46.896193 és az E20.388287 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei, valamint Öcsöd település teljes beépített területe

16.12.2016 г.

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza járásának az N46,665317 és az E19,805388, és az N46,794889 és az E19,817377, valamint a 46,774805 és az 19,795087 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

23.12.2016 г.

Bács-Kiskun megye Kiskunmajsa járásának az N46,597614 és az E19,804221 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

21.12.2016 г.

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyháza és Kiskőrös járásainak az N46,609325 és az E19,471926; és az N46,603027 és az E19,478501; és az N46,634476 és az E19,527839 és az N46,622625; és az E19,537204 és az N46,597614, valamint az E19,804221 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

21.12.2016 г.

Békés megye Sarkad járásának az N46,951822 és az E21,603480 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

23.12.2016 г.

Csongrád megye Szentes járásának az N46,682909,és az E20,33426 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

24.12.2016 г.

Békés megye Orosházi, Mezőkovácsházi és Békécsabai járásának az N46,599129 és az E21,02752, és az N46,595641 és az E21,028533, valamint az N46,54682222 és az E20,8927 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

27.12.2016 г.

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Csongrád megye Kisteleki járásának az N46,544052 és az E19,968252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső részei

25.12.2016 г.

Държава членка: Нидерландия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Biddinghuizen I

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309)

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

18.12.2016 г.

Biddinghuizen II

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olsterweg.

Olsterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Olderbroekerweg N709

Olderbroekerweg N709 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Strandgaperweg

Strandgaperweg volgen in noodwestelijke vervolgens in oostelijke richting en vervolgens weer in noordwestelijke richting tot aan Mosseltocht

Van Mosseltocht in noordwestelijke richting over betonpad tot aan Mosselweg

Mosselweg overstekend via betonpad tot aan Kokkeltocht

Van Kokkeltocht in noordwestelijke richting via betonpad tot aan Kokkelweg

Van Kokkelweg via betonpad in noodwestelijke richting tot aan Hoge vaart (water)

Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Swifterweg (N710)

22.12.2016 г.

Biddinghuizen III

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water)

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Olstertocht

Olstertocht volgen in noordoostelijke richting tot aan Elburgerweg N309

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg

Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg

Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan

Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (Water)

23.12.2016 г.“

г)

между вписванията за Австрия и Швеция се вмъква следното вписване за Полша:

„Държава членка: Полша

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 29, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО

Obszar ograniczony:

1)

od północy i wschodu:

W Gorzowie Wielkopolskim od skrzyżowania ulicy Siedlickiej i Strażackiej, przez skrzyżowanie ulic Świetlanej z ulicą Kasztanową do przecięcia prostopadle równoległych ulic Olchowej i Nowej w Osiedlu Poznańskim, następnie przecięcia na wschodzie ulicy Brzozowej i dalej w kierunku południowym do przecięcia z szosą E 65 wychodzącą z Deszczna na Brzozowiec w odległości 3 km od Deszczna.

2)

od południa:

Od przecięcia z drogą E 65 w kierunku południowym na miejscowość Glinik obejmując od południa całość tej miejscowości. Następnie w kierunku zachodnim do przecięcia z szosą z miejscowości Maszewo do miejscowości Krasowiec w odległości 3 km od Maszewa.

3)

od zachodu:

Od przecięcia drogi z Maszewa do Krasowca dalej w kierunku północnym obejmując od zachodu miejscowość Karnin, w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. przecinając drogę krajową S 3, do skrzyżowania ulicy Siedlickiej i Strażackiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Obszar obejmuje następujące miejscowości:

Gorzów Wielkopolski w części położonej na południe od rzeki Warty, w obrębie ulic: Siedlickiej, Strażackiej, Świetlanej, Nowej, Brzozowej, Skwierzyńskiej, Wietrznej i ulic je łączących;

W gminie Deszczno miejscowości: Karnin, Deszczno, Maszewo, Glinik.

25.12.2016 г.“

2)

Част Б се изменя, както следва:

а)

вписването за Германия се заменя със следното:

„Държава членка: Германия

Зона, която включва:

Дата, до която се прилагат мерките, в съответствие с член 31 от Директива 2005/94/ЕО

Kreis Schleswig-Flensburg:

Entlang der äußeren Gemeindegrenze Schleswig, weiter auf äußere Gemeindegrenze Lürschau, weiter auf äußere Gemeindegrenze Idstedt, weiter auf äußere Gemeindegrenze Stolk, weiter auf äußere Gemeindegrenze Klappholz, weiter auf äußere Gemeindegrenze Havetoft, weiter auf obere Gemeindegrenze Mittelangeln, weiter auf obere Gemeindegrenze Mohrkirch, weiter auf äußere Gemeindegrenze Saustrup, weiter auf äußere Gemeindegrenze Wagersrott, weiter auf äußere Gemeindegrenze Dollrottfeld, weiter auf äußere Gemeindegrenze Boren bis zur Kreisgrenze, an der Kreisgrenze entlang bis

14.12.2016 г.

Kreis Rendsburg-Eckernförde:

 

Gemeinde Kosel: gesamtes Gemeindegebiet.

 

Gemeinde Rieseby

 

Amtsgrenze Rieseby, südlich weiter Amtsgrenze Kosel entlang bis Kreisgrenze

14.12.2016 г.

Kreis Schleswig-Flensburg:

Südlich an der Gemeindegrenze Borwedel entlang, weiter auf unterer Gemeindegrenze Fahrdorf bis zur Gemeindegrenze Schleswig

14.12.2016 г.

Stadt Lübeck:

Von der Kreisgrenze über den Wasserweg durch den Petroleumhafen, weiter durch die Trave, Verlängerung des Sandbergs, die B75 queren Richtung Heiligen-Geist Kamp, weiter über die Arnimstraße und Edelsteinstraße, über Heiweg Richtung Wesloer Tannen bzw. Brandenbaumer Tannen, die Landesgrenze entlang, die Landstraße überqueren, am Wasser entlang bis zur Kreisgrenze zu Ostholstein, die Kreisgrenze entlang zum Petroleumhafen

14.12.2016 г.

Kreis Ostholstein:

Die Gemeinden Ratekau, Bad Schwartau und Timmendorfer Strand sowie der nachfolgend beschriebene Bereich der Gemeinde Scharbeutz: Dem Straßenverlauf der L 102 ab der Straße Bövelstredder folgend bis zur B76, der Bundestraße bis zur Wasserlinie folgend, weiter bis zur Gemeindegrenze Timmendorfer Strand

14.12.2016 г.

Die Gemeinde Kirch Mulsow gesamt

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Jürgenshagen die Ortsteile

Klein Sein

Moltenow

Klein Gnemern

Ulrikenhof

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Bernitt die Ortsteile

Glambeck

Jabelitz

Göllin

Käterhagen

Neu Käterhagen

Hermannshagen

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Cariner Land der Ortsteil

Klein Mulsow

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Jesendorf die Ortsteile

Büschow

Neperstorf

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Warin die Ortsteile

Allwardtshof

Mankmoos

Neu Pennewitt

Pennewitt

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Benz die Ortsteile

Benz

Gamehl

Goldebee

Kalsow

Warkstorf

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Lübow der Ortsteil

Levetzow

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Hornstorf die Ortsteile

Hornstorf

Kritzow

Rohlstorf

Rüggow

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Neuburg die Ortsteile

Hagebök

Ilow

Kartlow

Lischow

Madsow

Nantrow

Neu Farpen

Neu Nantrow

Neuburg

Neuendorf

Steinhausen

Tatow

Vogelsang

Zarnekow

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neukloster

Rügkamp

Ravensruh

Sellin

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Lübberstorf die Ortsteile

Lübberstorf

Lüdersdorf

Neumühle

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Babst

Glasin

Groß Tessin

Poischendorf

Strameuß

Warnkenhagen

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Passe die Ortsteile

Alt Poorstorf

Goldberg

Höltingsdorf

Neu Poorstorf

Passee

Tüzen

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Bäbelin

Teplitz

Wakendorf

30.12.2016 г.

In der Gemeinde Neukloster die Ortsteile

Neuhof

Nevern

Neukloster (davon nur betroffen die Straßen Feldstraße beginnend ab Einfahrt Blumenstraße Richtung Neuhof, Blumenstraße, Hopfenbachstraße, Wiesenweg, Hechtskuhl, Gänsekuhl, Pernieker Straße in Richtung Perniek ab Ausfahrt Hopfenbachstraße)

22.12.2016 г. — 30.12.2016

In der Gemeinde Glasin die Ortsteile

Perniek

Pinnowhof

22.12.2016 г. — 30.12.2016 г.

In der Gemeinde Züsow die Ortsteile

Züsow

Tollow

22.12.2016 г. — 30.12.2016 г.

Gemeinde Ditfurt

28.12.2016 г.

In der Stadt Quedlinburg die Ortsteile

Gersdorfer Burg

Morgenrot

Münchenhof

Quarmbeck

28.12.2016 г.

In der Stadt Ballenstedt die Ortsteile

Asmusstedt

Badeborn

Opperode

Radisleben

Rieder

28.12.2016 г.

In der Stadt Harzgerode die Ortsteile

Hänichen

Mägdesprung

28.12.2016 г.

In der Gemeinde Blankenburg die Orte und Ortsteile

Timmenrode

Wienrode

28.12.2016 г.

In der Stadt Thale die Ortsteile

Friedrichsbrunn

Neinstedt

Warnstedt

Weddersleben

Westerhausen

28.12.2016 г.

In der Gemeinde Selmsdorf die Orte und Ortsteile

Hof Selmsdorf

Selmsdorf

Lauen

Sülsdorf

Teschow

Zarnewanz

14.12.2016 г.

In der Gemeinde Lüdersdorf der Ort

Palingen

14.12.2016 г.

In der Gemeinde Schönberg der Ort

Kleinfeld

14.12.2016 г.

In der Gemeinde Dassow die Orte und Ortsteile

Barendorf

Benckendorf

14.12.2016 г.

In der Stadt Torgelow der Ortsteil

Torgelow-Holländerei

26.12.2016 г.

In der Stadt Eggesin mit dem Ortsteil

Hoppenwalde

sowie den Wohnsiedlungen

Eggesiner Teerofen

Gumnitz (Gumnitz Holl und Klein Gumnitz)

Karpin

26.12.2016 г.

In der Stadt Ueckermünde die Ortsteile

Bellin

Berndshof

26.12.2016 г.

Gemeinde Mönkebude

26.12.2016 г.

Gemeinde Leopoldshagen

26.12.2016 г.

Gemeinde Meiersberg

26.12.2016 г.

In der Gemeinde Liepgarten die Ortsteile

Jädkemühl

Starkenloch

26.12.2016 г.

In der Gemeinde Luckow die Ortsteile

Luckow

Christiansberg

26.12.2016 г.

Gemeinde Vogelsang-Warsin

26.12.2016 г.

In der Gemeinde Lübs die Ortsteile

Lübs

Annenhof

Millnitz

26.12.2016 г.

In der Gemeinde Ferdinandshof die Ortsteile

Blumenthal

Louisenhof

Sprengersfelde

26.12.2016 г.

Die Stadt Wolgast und die Ortsteile

Buddenhagen

Hohendorf

Pritzier

Schlaense

Tannenkamp

21.12.2016 г.

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Fettenvorstadt

Fleischervorstadt

Industriegebiet

Innenstadt

Nördliche Mühlenvorstadt

Obstbaumsiedlung

Ostseeviertel

Schönwalde II

Stadtrandsiedlung

Steinbeckervorstadt

südliche Mühlenstadt

21.12.2016 г.

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Schönwalde I

Südstadt

21.12.2016 г.

In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile

Friedrichshagen

Ladebow

Insel Koos

Ostseeviertel

Riems

Wieck

Eldena

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Groß Kiesow die Ortsteile

Kessin

Krebsow

Schlagtow

Schlagtow Meierei

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Karlsburg die Ortsteile

Moeckow

Zarnekow

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Lühmannsdorf die Ortsteile

Lühmannsdorf

Brüssow

Giesekenhagen

Jagdkrug

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Wrangelsburg die Ortsteile

Wrangelsburg

Gladrow

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Züssow der Ortsteil

Züssow

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Neuenkirchen die Ortsteile

Neuenkirchen

Oldenhagen

Wampen

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile

Wackerow

Dreizehnhausen

Groß Petershagen

Immenhorst

Jarmshagen

Klein Petershagen

Steffenshagen

21.12.2016 г.

In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile

Hinrichshagen

Feldsi