ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
2 декември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2103 на Комисията от 21 ноември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Burrata di Andria (ЗГУ)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2104 на Комисията от 21 ноември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vale of Evesham Asparagus (ЗГУ)]

18

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2105 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра, който трябва да се използва за уведомлението за държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурите

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2106 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 за налагане на специални условия за вноса на подправки от Етиопия, фъстъци от Аржентина и лешници от Азербайджан и за изменение на специалните условия за вноса на сушени смокини и лешници от Турция и фъстъци от Индия ( 1 )

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2107 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на списъка на фуражите и храните от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол върху вноса ( 1 )

50

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2108 на Комисията от 1 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

57

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2016/2109 на Комисията от 1 декември 2016 година за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с включването на нови видове и на ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth ( 1 )

59

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2016/2110 на Съвета от 28 ноември 2016 година за назначаване на член, предложен от Република Гърция, в Европейския икономически и социален комитет

76

 

*

Решение (ЕС) 2016/2111 на Съвета от 28 ноември 2016 година за назначаване на член от Белгия в Консултативния комитет за свободното движение на работници

77

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2112 на Съвета от 1 декември 2016 година за изменение на Решение 2014/401/ОВППС относно Сателитния център на Европейския съюз

78

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2113 на Комисията от 30 ноември 2016 година относно уравняването на сметките на разплащателните агенции на държавите членки във връзка с разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) през последната година (16 октомври 2014 г. — 31 декември 2015 г.) от изпълнението на програмния период 2007—2013 г. на ЕЗФРСР (нотифицирано под номер C(2016) 7690)

79

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2114 на Комисията от 30 ноември 2016 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2017 г. (нотифицирано под номер С(2016) 7715)

92

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

*

Препоръка (ЕС) 2016/2115 на Комисията от 1 декември 2016 година относно наблюдението за наличието на Δ9-тетрахидроканабинол, на неговите прекурсори и на други канабиноиди в храните ( 1 )

103

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2102 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2016 година

относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Тенденцията на изграждане на цифрово общество предоставя на потребителите нови начини за достъп до информация и услуги. Доставчиците на информация и услуги, като например организациите от обществения сектор, разчитат все повече на интернет, за да изготвят, събират и предоставят широк спектър от информация и услуги онлайн, които са от съществено значение за обществеността.

(2)

В контекста на настоящата директива достъпността следва да се разбира като принципи и техники, които да се съблюдават при проектирането, създаването, поддържането и актуализирането на уебсайтове и мобилни приложения, за да може те да станат по-достъпни за потребителите, и по-специално за хората с увреждания.

(3)

Бързоразвиващият се пазар, свързан с повишаването на достъпността на цифровите продукти и услуги, обхваща различни икономически оператори, като например разработващите уебсайтове или софтуерни инструменти за създаване, управление и тестване на интернет страници или мобилни приложения, разработващите потребителски агенти като уеббраузъри и свързани помощни технологии, изпълняващите удостоверителни услуги и предоставящите обучение.

(4)

Държавните органи следва да играят своята роля в насърчаването на пазарите за онлайн съдържание, както се подчертава в съобщението на Комисията от 19 май 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“. Правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез предоставяне на информацията от публичния сектор при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Това е важен източник за потенциален растеж на иновативни онлайн услуги.

(5)

Няколко държави членки са приели мерки въз основа на използвани международни насоки за проектирането на достъпни уебсайтове, но тези мерки често се позовават на различни версии и степени на изпълнение на тези насоки, или са въвели технически промени по отношение на достъпни уебсайтове на национално равнище.

(6)

Доставчиците на достъпни уебсайтове, мобилни приложения и свързания с тях софтуер и технологии включват голям брой малки и средни предприятия (МСП). Тези доставчици, особено МСП, се опасяват да предприемат бизнес начинания извън националните си пазари. Поради разликите между държавите членки в спецификациите и правилата за достъпност на уебсайтовете конкурентоспособността на доставчиците и развитието им са затруднени от допълнителните разходи, които биха възникнали при разработването и маркетинга на продукти и услуги, свързани с трансграничната достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения.

(7)

В резултат на ограничената конкуренция купувачите на уебсайтове, мобилни приложения и свързани с тях продукти и услуги се сблъскват с високи цени по отношение на предоставянето на услуги или със зависимост от един-единствен доставчик. Доставчиците често предпочитат разновидности на собствени „стандарти“, които възпрепятстват последващите възможности за оперативна съвместимост на потребителските агенти и за повсеместен достъп до съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения в целия ЕС. Фрагментацията сред националните разпоредби намалява ползите, които биха могли да произтекат от обмяната на опит с национални и международни партньори по отношение на социалните и технологичните промени.

(8)

В една хармонизирана рамка секторът за проектиране и разработване на уебсайтове и мобилни приложения следва да среща по-малко пречки за функциониране на вътрешния пазар, а разходите за организациите от обществения сектор и други купувачи на продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения, следва да бъдат намалени.

(9)

Настоящата директива има за цел да осигури по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. Необходимо е сближаване на националните мерки на равнището на Съюза, основано на одобрените изисквания за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, за да се сложи край на фрагментацията на вътрешния пазар. То би намалило несигурността за програмистите и би насърчило оперативната съвместимост. Използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да спъва иновациите, а дори може да ги стимулира.

(10)

Сближаването на националните мерки следва още да позволи на организациите от обществения сектор и предприятията от Съюза да извлекат икономически и социални ползи от разширеното предоставяне на онлайн или мобилни услуги, което да обхване повече граждани и клиенти. Това следва да увеличи потенциала на вътрешния пазар за продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения. Произтичащият растеж на пазара следва да позволи на предприятията да допринесат за икономическия растеж и създаването на работни места в рамките на Съюза. Укрепването на вътрешния пазар следва да направи инвестирането в рамките на Съюза по-привлекателно. Организациите от обществения сектор биха извлекли полза от по-евтиното предоставяне на продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтовете.

(11)

Гражданите биха се облагодетелствали от по-широк достъп до услуги от обществения сектор, предоставяни чрез уебсайтове и мобилни приложения и биха получили услуги и информация, които ще улеснят ежедневието им и упражняването на правата им в целия Съюз, по-специално правото им на свободно придвижване и пребиваване на територията на Съюза, свободата им на установяване и свободата им на предоставяне на услуги.

(12)

Съответно с ратифицирането и сключването на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, приета на 13 декември 2006 г. („Конвенцията на ООН“), по-голямата част от държавите членки и Съюзът са се ангажирали да предприемат подходящи мерки, гарантиращи на хората с увреждания достъп на равни начала с всички останали до, наред с другото, информационни и комуникационни технологии и системи, да разработват, разпространяват и наблюдават прилагането на минимални стандарти и насоки за достъпност на улесненията и услугите, които са отворени или предоставени на обществеността, да подобряват достъпа на хората с увреждания до нови информационни и комуникационни технологии и системи, в това число интернет, да се въздържат от действия или практики, които са несъвместими с тази конвенция, и да гарантират спазването ѝ от държавните органи и институции. В Конвенцията на ООН се посочва още, че дизайнът на продуктите, заобикалящата среда, програмите и услугите следва да позволяват използването им от всички хора във възможно най-голяма степен, без да се налага адаптиране или специализиран дизайн. Този „универсален дизайн“ не следва да изключва наличието на спомагателни уреди и пособия за определени групи хора с увреждания, когато това е необходимо. Съгласно Конвенцията на ООН в понятието „хора с увреждания“ се включват лица с трайни физически, психически, интелектуални и сетивни увреждания, които, наред с други пречки, могат да възпрепятстват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите хора.

(13)

Съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено „Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.: подновен ангажимент за Европа без бариери“ се основава на Конвенцията на ООН и цели да премахне пречките, които възпрепятстват равноправното участие на хората с увреждания в обществото. То съдържа действия, които да бъдат предприети в няколко приоритетни области, включително достъпността на информационните и комуникационните технологии и системи, и има за цел „осигуряване на достъпност на стоките, услугите, включително обществените услуги, и спомагателните уреди и пособия за хора с увреждания“.

(14)

Регламенти (ЕС) № 1303/2013 (3) и (ЕС) № 1304/2013 (4) на Европейския парламент и на Съвета включват разпоредби относно достъпността на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ). В тях обаче не се разглеждат особеностите на достъпността на уебсайтове и мобилни приложения.

(15)

„Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации, създадена с Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) оказва подкрепа за проучването и разработването на технологични решения на проблеми, свързани с достъпността.

(16)

В съобщението си от 15 декември 2010 г., озаглавено „Европейски план за действие за електронно управление през периода 2011—2015 г. — Оползотворяване на ИКТ за подпомагане на интелигентно, устойчиво и новаторско управление“, Комисията призова за действия за разработване на услугите за електронно управление, които да гарантират всеобхватност и достъпност. Това включва мерки за намаляване на разликите в използването на ИКТ и за насърчаване на използването на ИКТ, с цел преодоляване на изключването, като по този начин се гарантира, че всички потребители могат да извлекат максимална полза от предоставените възможности. В съобщението си от 19 април 2016 г., озаглавено „План за действие на ЕС за електронно управление през периода 2016—2020 г. — Ускоряване на цифровото преобразуване на управлението“, Комисията изтъква отново значението на приобщаването и достъпността.

(17)

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа Комисията обяви, че до 2015 г. уебсайтовете на публичния сектор следва да станат напълно достъпни, както беше посочено в Декларацията на министрите от Рига от 11 юни 2006 г.

(18)

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа Комисията набляга на необходимостта от съгласувани действия, които да гарантират, че новото електронно съдържание е изцяло достъпно за хората с увреждания, за да се осигури на европейците по-добро качество на живот — например чрез улеснен достъп до обществени услуги и културно съдържание. Комисията насърчава и оказването на съдействие за изготвяне на меморандум за разбирателство относно достъпа на хората с увреждания до цифрови технологии.

(19)

В съдържанието на уебсайтовете и мобилните приложения се включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие като обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

(20)

Изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, следва да не се прилагат за съдържанието единствено на мобилни устройства или потребителски агенти за мобилни устройства, които са разработени за затворени групи потребители или за специална употреба в определена среда и които не са на разположение на широката общественост и не се използват от нея.

(21)

Настоящата директива не засяга Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6), и по-специално член 42 от нея, и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), и по-специално член 60 от нея, които изискват техническите спецификации на всички обществени поръчки, които са предназначени за използване от физически лица — независимо дали става дума за широката общественост, или за персонала на възлагащ орган, освен в надлежно обосновани случаи да бъдат изготвени така, че да са съобразени с критериите за достъпност за хора с увреждания или да бъдат с предназначение за всички потребители.

(22)

Като се има предвид липсата на автоматизирани или ефективни и лесни за прилагане начини за превръщане на някои видове публикувано съдържание в достъпно, както и с цел да се ограничи приложното поле на настоящата директива до съдържанието на уебсайтовете и мобилните приложения, които са реално под контрола на организациите от обществения сектор, в настоящата директива се предвижда временно или постоянно изключване от обхвата ѝ на някои видове съдържание на уебсайтове или мобилни приложения. Тези изключения следва да се преразглеждат при прегледа на настоящата директива в контекста на бъдещия напредък в технологиите.

(23)

Правото на хората с увреждания и на възрастните хора да участват и да се интегрират в обществения и културния живот на Съюза е неразривно свързано с предоставянето на достъпни аудио-визуални медийни услуги. Това право обаче може да бъде развито по-добре като секторно законодателство или законодателство на Съюза, насочено към достъпността, която се прилага и спрямо частни излъчващи оператори, за да се гарантират условия за лоялна конкуренция, без да се засяга ролята на аудио-визуалните медийни услуги по отношение на обществения интерес. Поради това настоящата директива следва да не се прилага за уебсайтове и мобилни приложения на обществените доставчици на аудио-визуални услуги.

(24)

Нищо в настоящата директива няма за цел да ограничи свободата на изразяване и свободата и плурализма на медиите, които са гарантирани в Съюза и в държавите членки, по-специално по силата на член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“).

(25)

Някои неправителствени организации (НПО), които са самоуправляващи се органи на доброволна основа, създадени главно с нестопанска цел, предоставят услуги, които не са от съществено значение за обществеността, като например услуги, които не са пряко възложени от държавни, регионални или местни власти, или услуги, които по-специално не задоволяват конкретно потребностите на хора с увреждания и биха могли да попаднат в обхвата на настоящата директива. С цел да се избегне налагането на прекомерна тежест за тези НПО, настоящата директива не следва да се прилага за тях.

(26)

Под „файлови формати за офис документи“ следва да се разбира документи, които не са предназначени главно за използване в интернет и които са включени в интернет страници, като Adobe Portable Document Format (PDF), документи на Microsoft Office или техни еквиваленти (с отворен код).

(27)

Излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене, което се съхранява онлайн или се разпространява повторно след излъчването на живо, следва без ненужно забавяне да се възприема като предварително записано медийно съдържание от датата на първоначалното излъчване или повторното публикуване на съдържанието, което не надхвърля строго необходимото време за предоставяне на достъп до това съдържание, като се дава предимство на информацията от съществено значение, отнасяща се до общественото здраве, благосъстояние и безопасност. По принцип този необходим период следва да не е по-дълъг от 14 дни. В обосновани случаи, например когато е невъзможно съответните услуги да бъдат доставени навреме, този период може по изключение да бъде удължен с най-краткото необходимо време, за да стане съдържанието достъпно.

(28)

С настоящата директива организациите от обществения сектор се насърчават да направят цялото съдържание достъпно, но тя няма за цел да ограничи съдържанието, което организациите от обществения сектор качват на своите уебсайтове или в своите мобилни приложения, само до достъпното съдържание. Когато се добавя недостъпно съдържание, организациите от обществения сектор следва, доколкото е разумно възможно, да добавят достъпни алтернативи в своите уебсайтове или мобилни приложения.

(29)

Когато картите са предназначени за навигационно използване, а не за географско описание, може да има необходимост от достъпна информация, за да се помогне на лицата, които не могат пълноценно да използват визуална информация или комплексни навигационни функции, да намерят например помещения или райони, където се предоставят услуги. Поради това следва да се предостави достъпна алтернатива, като например пощенски адреси и разположени в близост спирки на обществения транспорт или названията на места или региони, които често са вече на разположение на организацията от обществения сектор в опростен и четлив за повечето потребители вид.

(30)

Вграденото съдържание, като например вграден образ или видеоматериал, следва да попада в обхвата на настоящата директива. Понякога обаче се създават уебсайтове и мобилни приложения, в които впоследствие ще бъде добавено допълнително съдържание, например програма за електронна поща, блог, статия, което позволява на потребителите да добавят коментари, или приложения, поддържащи съдържание, добавяно от потребителите. Друг пример би бил страница, например портал или сайт с новини, чието съдържание се събира от множество сътрудници, или сайтове, които във времето автоматично добавят съдържание от други източници, например динамичното вмъкване на рекламни съобщения. Такова съдържание на трета страна, при условие че не е финансирано или разработено от съответната организация от обществения сектор, нито е под неин контрол, следва да се изключи от обхвата на настоящата директива. Това съдържание по принцип не следва да се използва, ако възпрепятства или намалява функционалността на обществената услуга, предлагана в съответните уебсайтове или мобилни приложения. Ако целта на съдържанието на уебсайтовете или мобилните приложения на организациите от обществения сектор е провеждането на консултации или организирането на дискусии във форум, това съдържание не може да се счита за съдържание на трета страна и поради това следва да бъде достъпно, с изключение на съдържанието, добавяно от потребители, което не е под контрола на съответния орган от обществения сектор.

(31)

Въпреки това, по отношение на метаданните, свързани с репродукцията на обекти от сбирки на културно наследство, следва да се спазват някои изисквания за достъпност на уебсайтовете или мобилните приложения.

(32)

Настоящата директива следва да не изисква от държавите членки да правят достъпно съдържанието на архивирани уебсайтове или мобилни приложения, ако то вече не се актуализира или преработва и ако не е необходимо за осъществяването на административни процеси. За целите на настоящата директива чисто техническата поддръжка не следва да се счита за актуализиране или преработване на уебсайт или мобилно приложение.

(33)

Съществените онлайн административни функции на училища, детски градини или ясли следва да бъдат достъпни. Когато това съществено съдържание се предоставя в достъпен вид чрез друг уебсайт, следва да не е необходимо то да става достъпно и на уебсайта на съответното учебно или детско заведение.

(34)

Държавите членки следва да могат да разширят приложението на настоящата директива, за да се обхванат други видове уебсайтове и мобилни приложения, и по-специално интранет и екстранет уебсайтове и мобилни приложения извън обхвата на настоящата директива, които са проектирани и използвани от ограничен брой хора на работното място или в образованието, както и да запазват и въвеждат мерки в съответствие с правото на Съюза, които надхвърлят минималните изисквания за достъпност на уебсайтове и мобилни приложения. Освен това държавите членки следва да бъдат насърчавани да разширят обхвата на настоящата директива до частни образувания, които предлагат инструменти и услуги, отворени или предназначени за обществеността, включително в областта на здравеопазването, грижите за деца, социалното приобщаване и социалната сигурност, както и в областта на транспортния сектор и в сферата на услугите за електричество, газ, отопление, водоснабдяване, електронни съобщения и пощенски услуги, с особено внимание по отношение на услугите, посочени в членове 8—13 от Директива 2014/25/ЕС.

(35)

Въпреки че настоящата директива не се прилага по отношение на уебсайтове и мобилни приложения на институциите на Съюза, тези институции се насърчават да спазват определените в настоящата директива изисквания за достъпност.

(36)

Определените в настоящата директива изисквания за достъпност на уебсайтовете са формулирани като технологично неутрални. Те посочват какво трябва да бъде постигнато, за да може потребителят да възприема, използва, тълкува и разбира уебсайт, мобилно приложение и свързаното съдържание. Те не уточняват каква технология да бъде избрана за конкретен уебсайт, онлайн информация или мобилно приложение. По този начин те не възпрепятстват иновациите.

(37)

Четирите принципа за достъпност са: лесно разпознаване на елементите, което означава информацията и компонентите на потребителския интерфейс да бъдат представени на потребителите във вид, който могат да възприемат; оперативност, което означава компонентите на потребителския интерфейс и навигирането да бъдат използваеми; разбираемост, което означава информацията и използването на потребителския интерфейс да бъдат разбираеми; и стабилност, което означава съдържанието да е достатъчно стабилно, така че да може да бъде надеждно интерпретирано от най-различни потребителски агенти, включително помощни технологии. Тези принципи за достъпност се превръщат в измерими критерии за успех подобно на критериите, залегнали в основата на европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 „Изисквания за достъпност, подходящи при възлагането на обществени поръчки за ИКТ продукти и услуги в Европа“ (2015-04) (европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) чрез хармонизирани стандарти и обща методика за изпитване на съответствието на съдържанието в уебсайтове и мобилни приложения с тези принципи. Посоченият европейски стандарт беше приет въз основа на мандат M/376, възложен от Комисията на европейските организации по стандартизация. До публикуването на позоваванията на хармонизираните стандарти или на части от тях в Официален вестник на Европейския съюз, съответните клаузи на европейския стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) следва да се считат за минималното средство за прилагане на тези принципи на практика.

(38)

Ако изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, не са приложими, в съответствие с Директива 2000/78/ЕО на Съвета (8), Конвенцията на ООН и друго свързано законодателство изискванията за „разумно приспособяване“ ще останат приложими и следва да бъдат изпълнени, където е необходимо, особено на работното място и в образованието.

(39)

Организациите от обществения сектор следва да прилагат определените в настоящата директива изисквания за достъпност дотолкова, доколкото те не им налагат прекомерна тежест. Това означава, че в обосновани случаи може да не е разумно възможно организацията от обществения сектор да направи определено съдържание напълно достъпно. При все това тази организация от обществения сектор следва да направи това съдържание възможно най-достъпно, а останалото съдържание — напълно достъпно. Изключенията от изпълнението на изискванията за достъпност поради прекомерната тежест, която налагат, не следва да надхвърлят строго необходимото за ограничаването на тази тежест по отношение на въпросното определено съдържание във всеки отделен случай. Мерки, които биха довели до прекомерна тежест, са мерки, които биха наложили прекомерна организационна или финансова тежест за дадена организация от обществения сектор или биха застрашили способността ѝ да изпълни своята цел или да публикува информация, необходима за нейните задължения и услуги или свързана с тях, като същевременно се взема предвид вероятната полза или вреда, която би настъпила за гражданите, и особено за хората с увреждания. Следва да се вземат предвид единствено легитимни съображения, когато се преценява до каква степен не могат да бъдат изпълнени изискванията, тъй като биха довели до прекомерна тежест. Липсата на приоритет, време или познания не следва да се считат за легитимни съображения. Също така се приема, че следва да не може да има легитимни съображения против закупуването или разработването на софтуерни системи за достъпно управление на съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения, тъй като съществуват достатъчни и препоръчителни техники, с помощта на които тези системи да покрият определените в настоящата директива изисквания за достъпност.

(40)

Оперативната съвместимост, свързана с достъпността, следва да увеличи максимално съвместимостта на съдържанието с настоящите и бъдещите потребителски агенти и помощни технологии. По-специално, съдържанието на уебсайтовете и мобилните приложения следва да предостави на потребителските агенти общо вътрешно програмиране на естествения език, структурите, връзките и поредиците, както и данни за всички вградени компоненти на потребителския интерфейс. Така оперативната съвместимост е от полза за потребителите, като им позволява да използват повсеместно своите потребителски агенти за достъп до уебсайтове и мобилни приложения: те могат да се възползват и от по-голям избор и по-ниски цени в целия Съюз. Оперативната съвместимост би била от полза и за доставчиците и купувачите на продукти и услуги, свързани с достъпността на уебсайтове и мобилни приложения.

(41)

В настоящата директива се определят изисквания за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор. С оглед да се улесни привеждането на такива уебсайтове и мобилни приложения в съответствие с тези изисквания, е необходимо да се предвиди презумпция за съответствие на съответните уебсайтове и мобилни приложения, които отговарят изцяло или отчасти на хармонизираните стандарти, изготвени и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета (9), с цел представяне на подробни спецификации по отношение на тези изисквания. Съгласно посочения регламент държавите членки и Европейският парламент следва да могат да повдигат възражения срещу хармонизираните стандарти, които според тях не задоволяват напълно изискванията за достъпност, установени в настоящата директива.

(42)

Европейските организации по стандартизация приеха европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), в който се определят функционалните изисквания за достъпност за ИКТ продукти и услуги, включително съдържание на уебсайтове, които биха могли да бъдат използвани при обществени поръчки или в подкрепа на други политики и законодателство. Презумпцията за съответствие с изискванията за достъпност, установени в настоящата директива, следва да се основава на клаузи 9, 10 и 11 от европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Техническите спецификации, приети въз основа на настоящата директива, следва да доразвиват европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) по отношение на мобилните приложения.

(43)

Освен това техническите спецификации и стандартите, разработени по отношение на изискванията за достъпност, които са определени в настоящата директива, следва да вземат под внимание, концептуално и технически, спецификите на мобилните устройства.

(44)

Декларацията за достъпност следва да бъде предоставена от организации от обществения сектор относно съответствието на техните уебсайтове и мобилни приложения с определените в настоящата директива изисквания за достъпност. Посочената декларация за достъпност следва да включва, когато това е целесъобразно, предвидените достъпни алтернативи.

(45)

Мобилни приложения се предоставят от множество източници, включително частни магазини за приложения. Информация относно достъпността на мобилните приложения на организации от обществения сектор, изтеглена от източник на трета страна следва да бъде предоставена наред с представеното на потребителите описание на мобилното приложение преди изтегляне на мобилното приложение. Това не изисква от големите доставчици на платформи да променят своите механизми за разпространение на приложението, но налага изискване за организацията от обществения сектор да предостави декларацията за достъпност, като използва съществуващи или бъдещи технологии.

(46)

Механизъм за предоставяне на обратна връзка следва да бъде установен, за да предостави възможност на всяко лице да нотифицира съответната организация от обществения сектор за всяко несъответствие на интернет страниците или мобилните приложения с изискванията, определени в настоящата директива и да поиска изключване на информация. Подобни искания за информация биха могли да засягат съдържание, което е изключено от обхвата на настоящата директива или по друг начин е освободено от изискването за спазване на изискванията за достъпност, посочени в настоящата директива, като например файлови формати за офис документи, предварително записано медийно съдържание с определено времетраене или съдържанието на архивирани уебсайтове. Чрез използване на механизма за предоставяне на обратна информация, свързан с процедурата по прилагане, следва да се даде възможност на потребителите на уебсайтове или мобилни приложения на организациите от обществения сектор да поискат необходимата информация, включително услуги и документи. В отговор на законно и обосновано искане съответната организация от обществения сектор следва да предостави информацията по адекватен и подходящ начин в рамките на разумен период.

(47)

Държавите членки следва да вземат необходимите мерки за повишаване на осведомеността и насърчаване на програми за обучение, свързани с достъпността на уебсайтове и мобилни приложения, за съответните заинтересовани страни, и по-специално служителите, отговарящи за достъпността на уебсайтове и мобилни приложения. Следва да се проведат консултации със съответните социални партньори и те да бъдат привлечени да участват в изготвянето на съдържанието на свързаните с достъпността схеми за обучение и повишаване на осведомеността.

(48)

Важно е държавите членки, в тясно сътрудничество с Комисията, да насърчават използването на средства за редактиране, които дават възможност за по-добро прилагане на определените в настоящата директива изисквания за достъпност. Това насърчаване би могло да бъде пасивно, например публикуване на списък на съвместимите средства за редактиране без изискване за използването им, или активно, като например изискването за използване на съвместими средства за редактиране или за финансиране на разработването им.

(49)

За да се гарантира правилното прилагане на настоящата директива, и по-конкретно прилагането на правилата относно съответствието с изискванията за достъпност, редовните консултации на Комисията и държавите членки със съответните заинтересовани страни са от първостепенно значение. По смисъла на настоящата директива под „съответните заинтересовани страни“ следва да се разбират включително организации, представляващи интересите на хората с увреждания и на възрастните хора, социалните партньори, секторът, участващ в създаването на софтуер за достъпност, свързан с уебсайтове и мобилни приложения, и гражданското общество.

(50)

Съответствието на определените в настоящата директива изисквания за достъпност следва да бъде обект на периодично наблюдение. Една хармонизирана методика за наблюдение би предоставила описание на начина за унифицирана проверка във всички държави членки на степента на съответствие с изискванията за достъпност, събирането на представителни образци и периодичността на наблюдението. Държавите членки следва да докладват периодично за резултата от наблюдението и най-малко веднъж за списъка от мерки, предприети в прилагането на настоящата директива.

(51)

Методиката за наблюдение, която трябва да бъде установена от Комисията следва да бъде прозрачна, преносима, съпоставима и възпроизводима. Възпроизводимостта на методиката за наблюдение следва да се разгърне максимално, като същевременно се взема под внимание фактът, че човешки фактори, като например тестването от потребители, може да окаже влияние върху тази възпроизводимост. С цел подобряване на съпоставимостта на данни между държавите членки методиката за наблюдение следва да описва начина, по който трябва или могат да бъдат представени резултатите от различни тестове. За да не се отклоняват ресурси от задачите за превръщане на съдържанието в по-достъпно, методиката за наблюдение следва да бъде лесна за използване.

(52)

С цел да не се възпрепятства иновацията по отношение на начините за измерване на достъпността на уебсайтове и мобилни приложения и доколкото не се възпрепятства съпоставимостта на данни в Съюза, държавите членки следва да могат да използват по-развити технологии за наблюдение, въз основа на методиката за наблюдение, която ще бъде установена от Комисията.

(53)

С цел да се избегне системното прибягване до съдебни процедури, следва да се предвиди право на прибягване до подходяща и ефективна процедура за гарантиране на съответствие с настоящата директива. Това не засяга правото на ефективни правни средства за защита, установено в член 47 от Хартата. Следва да се разбира, че тази процедура включва правото на подаване на жалби до съществуващ национален орган, компетентен да се произнесе по тях.

(54)

С цел да се гарантира правилното прилагане на презумпцията за съответствие с изискванията за достъпност, определени в настоящата директива, правомощието за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по отношение на изменението на настоящата директива като се актуализират позоваванията с европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). Особено важно е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, които да бъдат осъществени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество (10). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават редовен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

(55)

С оглед да се осигурят еднакви условия за прилагането на съответните разпоредби на настоящата директива, на Комисията следва да се делегират изпълнителни правомощия. Следва да се използва процедурата по разглеждане, за да се установят технически спецификации за изискванията за достъпност, методиката, която държавите членки да прилагат за наблюдение на съответствието на съответните уебсайтове и мобилни приложения с тези изисквания, както и реда и условията за докладване от държавите членки на Комисията за резултата от наблюдението. Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актовете за изпълнение, с които се установява образец на декларация за достъпност, която не оказва никакво въздействие върху естеството и обхвата на задълженията, произтичащи от настоящата директива, но служи за улесняване на прилагането на установените в директивата правила. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(56)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно създаването на хармонизиран пазар по отношение на достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, защото се изисква хармонизиране на различните правила, които действат понастоящем в съответните им правни системи, но може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определено в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар, настоящата директива има за цел да сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки, свързани с изискванията за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, като по този начин позволи тези уебсайтове и мобилни приложения да бъдат по-достъпни за потребителите, и по-специално за хората с увреждания.

2.   С настоящата директива се определят правилата, с които се изисква държавите членки да гарантират, че уебсайтовете, независимо от устройството, използвано за достъп, и мобилните приложения на организациите от обществения сектор отговарят на изискванията за достъпност, посочени в член 4.

3.   Настоящата директива не се прилага спрямо следните уебсайтове и мобилни приложения:

а)

уебсайтове и мобилни приложения на обществените доставчици на аудио-визуални услуги и техните филиали, както и на други органи или техните филиали, предоставящи обществена услуга за телевизионно и радиоразпръскване;

б)

уебсайтове и мобилни приложения на НПО, които не предоставят услуги, които са от съществено значение за обществеността, или услуги, които задоволяват конкретно потребностите на хора с увреждания или са предназначени за тях.

4.   Настоящата директива не се прилага спрямо следното съдържание на уебсайтове и мобилни приложения:

а)

файлови формати за офис документи, публикувани преди 23 септември 2018 г., освен когато това съдържание е необходимо за текущи административни процеси, свързани със задачи, изпълнявани от съответната организация от обществения сектор.

б)

предварително записано медийно съдържание с определено времетраене, публикувано преди 23 септември 2020 г.;

в)

излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене;

г)

онлайн карти и картографски услуги, доколкото основната информация е представена по достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;

д)

съдържание на трета страна, което не е финансирано или разработено от съответната организация от обществения сектор, нито се намира под контрола ѝ;

е)

репродукция на обекти от сбирки на културно наследство, които не могат да станат изцяло достъпни поради:

i)

несъвместимостта на изискванията за достъпност с опазването на съответния обект или автентичността на репродукцията (напр. контраста); или

ii)

липсата на автоматизирани и икономически ефикасни решения, които лесно извличат текст от ръкописи или други обекти от сбирки на културно наследство и го преобразуват в съдържание, съвместимо с изискванията за достъпност;

ж)

съдържание на мрежи за интранет и екстранет, които са уебсайтове, достъпни само за затворена група от хора, а не за обществеността като цяло, публикувани преди 23 септември 2019 г., докато такива сайтове преминат съществена преработка;

з)

съдържание на уебсайтовете и мобилните приложения, попадащи в категорията на архивите, което означава, че в тях има само съдържание, което нито е необходимо за текущи административни процеси, нито е актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г.

5.   Държавите членки могат да изключат от прилагането на настоящата директива уебсайтовете и мобилните приложения на училища, детски градини или ясли, с изключение на съдържанието в тях, свързано с основни онлайн административни функции.

Член 2

Минимална хармонизация

Държавите членки могат да запазват или въвеждат мерки в съответствие с правото на Съюза, които надхвърлят минималните изисквания за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения, установени с настоящата директива. продукти и услуги, свързани с достъпността

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1)

„организации от обществения сектор“ означава държавните, регионалните или местните органи, публичноправните организации, определени в член 2, параграф 1, точка 4 от Директива 2014/24/ЕС, или сдружения от един или повече такива органи или от една или повече публичноправни организации, ако тези сдружения са установени със специалната цел да задоволяват нужди от общ интерес, които нямат промишлен или търговски характер;

2)

„мобилно приложение“ означава приложен софтуер, проектиран и разработен от организации от обществения сектор или от тяхно име с цел използване от обществеността на мобилни устройства като смартфони и таблети. То не включва софтуера, който управлява тези устройства (мобилни операционни системи), нито хардуер;

3)

„стандарт“ означава стандарт, съгласно член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

4)

„европейски стандарт“ означава европейски стандарт, съгласно член 2, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

5)

„хармонизиран стандарт“ означава хармонизиран стандарт, съгласно член 2, точка 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1025/2012;

6)

„медийно съдържание с определено времетраене“ означава медийно съдържание от един от следните видове: само аудиоматериали, само видеоматериали, аудио-визуални материали, аудиоматериали и/или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи;

7)

„обекти от сбирки на културно наследство“ означава предмети, които са частна или публична собственост, с историческа, художествена, археологическа, естетическа, научна или техническа стойност, и които са част от сбирки, съхранявани от културни институции като библиотеки, архиви и музеи;

8)

„измервателни данни“ означава количествените резултати от дейността по наблюдението, извършена с цел да се провери съответствието на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор с изискванията за достъпност, посочени в член 4. Те обхващат както количествена информация за извадката от проверените уебсайтове и мобилни приложения (брой уебсайтове и приложения, евентуално брой посетители или потребители и т.н.), така и количествена информация за равнището на достъпност.

Член 4

Изисквания за достъпност на уебсайтове и мобилни приложения

Държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор вземат необходимите мерки техните уебсайтове и мобилни приложения да станат по-достъпни, с лесно разпознаваеми елементи, оперативни и надеждни.

Член 5

Прекомерна тежест

1.   Държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор прилагат изискванията за достъпност, посочени в член 4, до степен, при която тези изисквания не водят до прекомерна тежест върху организациите от обществения сектор за целите на посочения член.

2.   За да се оцени до каква степен спазването на изискванията за достъпност, посочени в член 4, води до прекомерна тежест, държавите членки гарантират, че съответните държавни органи вземат предвид имащите значение обстоятелства, в това число:

a)

размера, ресурсите и естеството на съответния държавен орган; и

б)

прогнозните разходи и ползи за съответния държавен орган спрямо прогнозните ползи за хората с увреждания, като се отчитат честотата и продължителността на използване на конкретния уебсайт или мобилно приложение.

3.   Без да се засяга параграф 1 от настоящия член, съответната организация от обществения сектор извършва първоначалната оценка на степента, до която спазването на изискванията за достъпност, посочени в член 4, води до прекомерна тежест.

4.   Когато организация от обществения сектор се ползва от дерогацията, предвидена в параграф 1 от настоящия член, за конкретен уебсайт или мобилно приложение, след извършване на оценка, както е посочено в параграф 2 от настоящия член, тя обяснява в декларацията за достъпност, посочена в член 7, елементите от изискванията за достъпност, които не са могли да бъдат спазени, както и предоставя достъпни алтернативи, когато е целесъобразно.

Член 6

Презумпция за съответствие с изискванията за достъпност

1.   Приема се, че съдържанието на уебсайтове и мобилни приложения, което отговаря на хармонизирани стандарти или на части от тях, позовавания на които са публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012, отговаря на посочените в член 4 изисквания за достъпност, за които се отнасят тези стандарти или части от тях.

2.   Когато няма публикувани позовавания на хармонизирани стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член, приема се, че съдържанието на мобилни приложения, което отговаря на техническите спецификации или части от тях, отговаря на изискванията за достъпност, посочени в член 4, обхванати от тези технически спецификации или части от тях.

Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват техническите спецификации, посочени в първа алинея от настоящия параграф. Тези технически спецификации отговарят на изискванията за достъпност, посочени в член 4, и гарантират равнище на достъпност, което е равностойно най-малко на равнището, гарантирано от европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Актовете за изпълнение, посочени във втора алинея от настоящия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. Първият такъв акт за изпълнение се приема, когато няма публикувани позовавания на хармонизираните стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член до 23 декември 2018 г.

3.   Когато няма публикувани позовавания на хармонизираните стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член, се приема, че съдържанието на уебсайтове, което отговаря на съответните изисквания на европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) или части от него, отговаря на изискванията за достъпност, посочени в член 4, които са обхванати от тези имащи отношение изисквания или части от тях.

Когато няма публикувани позовавания на хармонизираните стандарти, посочени в параграф 1 от настоящия член, при липса на техническите спецификации, посочени в параграф 2 от настоящия член, се приема, че съдържанието на мобилни приложения, което отговаря на съответните изисквания на европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) или части от него, отговаря на изискванията за достъпност, посочени в член 4, които са обхванати от съответните изисквания или части от тях.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10, с цел да измени параграф 3 от настоящия член като актуализира позоваването на европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), за да публикува позоваване на по-нова версия на този стандарт или на европейски стандарт, който го заменя, когато тази версия или стандарт отговаря на изискванията за достъпност, посочени в член 4, и гарантира равнище на достъпност, което е равностойно най-малко на равнището, гарантирано от европейски стандарт EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Член 7

Допълнителни мерки

1.   Държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор предоставят и редовно актуализират подробна, всеобхватна и ясна декларация за достъпност за съответствието на техните уебсайтове и мобилни приложения с настоящата директива.

За уебсайтовете декларацията за достъпност се предоставя в достъпен формат, като се използва образецът на декларацията за достъпност, посочен в параграф 2, и се публикува на съответния уебсайт.

За мобилните приложения декларацията за достъпност се предоставя в достъпен формат, като се използва образецът на декларация за достъпност, посочен в параграф 2, и се публикува на уебсайта на организацията от обществения сектор, която е разработила съответното мобилно приложение, или заедно с друга налична информация при изтеглянето на приложението.

Декларацията включва следното:

а)

обяснение относно частите на съдържанието, които не са достъпни, причините за тази недостъпност, и при целесъобразност, предвидени достъпни алтернативи;

б)

описание на механизма за предоставяне на обратна информация и връзка към него, за да може всеки да сигнализира на съответната организация от обществения сектор за случаи, когато неговият уебсайт или нейното мобилно приложение не отговарят на изискванията за достъпност, посочени в член 4, и да поиска информацията, изключена съгласно член 1, параграф 4 и член 5; и

в)

връзка към процедурата по прилагане, посочена в член 9, към която може да се прибегне в случай на неудовлетворителен отговор на нотификацията или искането.

Държавите членки гарантират, че организациите от обществения сектор дават адекватен отговор на нотификацията или искането в рамките на разумен период от време.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за създаване на образец на декларация за достъпност. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 11, параграф 2. До 23 декември 2018 г. Комисията приема първия такъв акт за изпълнение.

3.   Държавите членки вземат мерки за улесняване на прилагането на изискванията за достъпност, посочени в член 4, по отношение на други видове уебсайтове или мобилни приложения, различни от посочените в член 1, параграф 2, и по-специално по отношение на уебсайтове или мобилни приложения, обхванати от съществуващо национално право в областта на достъпността.

4.   Държавите членки насърчават и улесняват разработването на програми за обучение, свързани с достъпността на уебсайтове и мобилни приложения, за съответните заинтересовани страни и персонал на организации от обществения сектор, подготвен да ги обучава за създаване, управление и актуализиране на достъпното съдържание на уебсайтове и мобилни приложения.

5.   Държавите членки вземат необходимите мерки, за да повишат осведомеността за изискванията за достъпност, посочени в член 4, техните ползи за потребителите и собствениците на уебсайтове и мобилни приложения, както и възможността за предоставяне на обратна информация в случай на неспазване на изискванията на настоящата директива, както е посочено в настоящия член.

6.   За целите на наблюдението и докладването, посочени в член 8, Комисията улеснява сътрудничеството на равнището на Съюза между държавите членки и между държавите членки и съответните заинтересовани страни с цел обмен между тях на добри практики и преглед на методиката на наблюдение, посочена в член 8, параграф 2, пазарните и технологичните достижения и напредъка по отношение на достъпността на уебсайтове и мобилни приложения.

Член 8

Наблюдение и докладване

1.   Държавите членки извършват редовно наблюдение дали уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор спазват изискванията за достъпност, посочени в член 4, въз основа на методиката на наблюдение, предвидена в параграф 2 от настоящия член.

2.   Комисията приема актове за изпълнение за установяване на методика на наблюдение на съответствието на уебсайтове и мобилни приложения с изискванията за достъпност, посочени в член 4. Тази методика е прозрачна, преносима, съпоставима, възпроизводима и лесна за ползване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. До 23 декември 2018 г. Комисията приема първия такъв акт за изпълнение.

3.   Посочената в параграф 2 методика за наблюдение може да отчита експертни анализи и включва:

а)

периодичност на наблюдението, както и вземане на извадки от уебсайтове и мобилни приложения, които са обект на наблюдение;

б)

на равнище уебсайт, вземане на извадки от интернет страници и от съдържанието на тези страници;

в)

на равнище мобилни приложения, съдържанието, което трябва да се провери, като се взема предвид датата на първоначалното издание на приложението и на последващите функционални актуализации;

г)

описание на това как спазването или неспазването на изискванията за достъпност, посочени в член 4, се доказва по задоволителен начин, при възможност с пряко позоваване на съответните описания в хармонизирания стандарт или при липсата на такъв стандарт, на техническите спецификации, посочени в член 6, параграф 2, или на европейския стандарт, посочен в член 6, параграф 3;

д)

в случай на набелязани недостатъци, механизъм за предоставяне на данни и информация за спазването на изискванията за достъпност, посочени в член 4, във формат, който може да се използва от организациите от обществения сектор за коригиране на недостатъците; и

е)

подходящи мерки, включително при необходимост примери и насоки, за автоматизирани и ръчни тестове и тестове на използваемостта, в комбинация с критериите за вземане на извадки, по съвместим начин с периодичността на наблюдението и докладването.

4.   До 23 декември 2021 г. и на всеки три години след това държавите членки представят доклад на Комисията за резултатите от наблюдението, включително измервателните данни. Този доклад се изготвя съгласно условията и реда за докладване, посочени в параграф 6 от настоящия член. Докладът обхваща още и информация относно използването на процедурата по прилагане, определена в член 9.

5.   По отношение на мерките, приети съгласно член 7, първият доклад обхваща също следното:

a)

описание на механизмите, определени от държавите членки за консултации със съответните заинтересовани страни относно достъпността на уебсайтове и мобилни приложения;

б)

процедурите за оповестяване на промените в политиката за достъпността на уебсайтове и мобилни приложения;

в)

опита и констатациите от прилагането на правилата относно съответствието с изискванията за достъпност, посочени в член 4;

г)

информация за дейности, свързани с обучението и повишаването на информираността.

При наличието на съществени промени, направени по отношение на посочените в първа алинея елементи, държавите членки включват в последващите си доклади информация относно тези промени.

6.   Съдържанието на всички тези доклади, които не трябва да съдържат списък на разгледаните уебсайтове, мобилни приложения или организации от обществения сектор, се оповестява публично в достъпен формат. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на условията и реда за докладване от държавите членки до Комисията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3. До 23 декември 2018 г. Комисията приема първия такъв акт за изпълнение.

7.   До 23 септември 2018 г. държавите членки информират Комисията за органът, определен да извършва функции по наблюдението и докладването.

Член 9

Процедура по прилагане

1.   Държавите членки осигуряват наличието на подходяща и ефективна процедура по прилагане с цел осигуряване на съответствие с настоящата директива, във връзка с изискванията, посочени в членове 4 и 5 и член 7, параграф 1. По-конкретно държавите членки осигуряват наличието на такава процедура по прилагане, например под формата на възможност за осъществяване на контакт с омбудсмана, за гарантиране на ефективното обработване на нотификациите и исканията, получени съгласно предвиденото в член 7, параграф 1, буква б), и за преглед на оценката, посочена в член 5.

2.   До 23 септември 2018 г. държавите членки информират Комисията за органа, отговарящ за прилагането на настоящата директива.

Член 10

Упражняване на делегирането

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 4, за неопределен срок, считано от 23 юни 2017 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията извършва консултации с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 6, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на Европейския парламент и на Съвета относно акта или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 11

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 12

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 23 септември 2018 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Държавите членки прилагат тези мерки, както следва:

а)

за уебсайтове на организации от обществения сектор, които не са публикувани преди 23 септември 2018 г.: от 23 септември 2019 г.;

б)

за всички уебсайтове на организации от обществения сектор, които не са обхванати от буква а): от 23 септември 2020 г.;

в)

за мобилни приложения на организации от обществения сектор: от: 23 юни 2021 г.

Член 13

Преглед

Комисията извършва преглед на прилагането на настоящата директива до 23 юни 2022 г. В този преглед се вземат предвид докладите на държавите членки за резултатите от наблюдението, предвидено в член 8, и използването на процедурата за прилагане, предвидена в член 9. В него се включва и преглед на технологичния напредък, който би могъл да улесни достъпността за някои видове съдържание, изключено от обхвата на настоящата директива. Констатациите на този преглед се оповестяват публично в достъпен формат.

Член 14

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 15

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Страсбург на 26 октомври 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. LESAY


(1)  ОВ C 271, 19.9.2013 г., стр. 116.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 26 февруари 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 18 юли 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 26 октомври 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(4)  Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(5)  Регламент (ЕС) № 1291/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) и за отмяна на Решение № 1982/2006/EO (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 104).

(6)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

(7)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

(8)  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16).

(9)  Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).

(10)  ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

(11)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2103 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Burrata di Andria (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Burrata di Andria“, подадено от Италия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Burrata di Andria“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Burrata di Andria“ (ЗГУ).

Названието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.3. Сирена от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 263, 20.7.2016 г., стр. 7.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2104 НА КОМИСИЯТА

от 21 ноември 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Vale of Evesham Asparagus (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Vale of Evesham Asparagus“, подадено от Обединеното кралство, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Vale of Evesham Asparagus“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Vale of Evesham Asparagus“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 257, 15.7.2016 г., стр. 16.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2105 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2016 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 по отношение на формуляра, който трябва да се използва за уведомлението за държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1), и по-специално член 33 от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавните помощи,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (2) се определят подробни разпоредби по отношение на формата, съдържанието и други подробности по уведомлението за държавна помощ. В посочения регламент се предвижда допълнителната информация, необходима за оценяване на мерките за помощ в съответствие с регламентите, насоките, рамките и другите текстове, приложими към държавните помощи, да се предоставя с формулярите за допълнителна информация, посочени в част III от приложение I към същия регламент.

(2)

В Регламент (ЕО) № 794/2004 се предвижда също, че когато съответните насоки или рамки бъдат изменени или заменени с нови, Комисията следва да адаптира съответстващите им форми и формуляри за допълнителна информация.

(3)

След приемането от Комисията на Насоките за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите (3) прилаганите от Комисията правила при оценяване на съвместимостта на мерките за държавна помощ с вътрешния пазар се промениха. В съответствие с това е необходимо да се замени формулярът за допълнителна информация за уведомлението за държавна помощ за сектора на рибарството и аквакултурите, посочен в част III от приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 794/2004 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9.

(2)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).

(3)  Съобщение на Комисията — Насоки за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите (ОВ C 217, 2.7.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 794/2004 част III.14 се заменя със следното:

„ЧАСТ III.14

ФОРМУЛЯР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Настоящият формуляр за допълнителна информация трябва да се използва при уведомяване за мярка за помощ, обхваната от Насоките за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите  (1) („Насоките“).

1.   Общи принципи за оценка

1.1.   Отговаря ли мярката за помощ на следните общи принципи на оценяване? Ако отговорът е „да“ или ако от помощта не се изисква да отговаря на принципа за стимулиращ ефект, посочен в раздел 3.6 от Насоките, моля, поставете отметка в съответната клетка:

мярката за помощ допринася за ясно определена цел от общ интерес;

необходимост от държавна намеса мярката за държавна помощ е насочена към ситуация, в която помощта може да доведе до съществено подобрение, каквото пазарът не може да постигне сам, например чрез преодоляване на пазарна неефективност;

целесъобразност на мярката за помощ: мярката за помощ е подходящ инструмент на политиката за постигането на целта от общ интерес;

стимулиращ ефект: помощта променя поведението на съответното/ите предприятие/я по такъв начин, че то/те да започне/ат допълнителна дейност, която не би предприело/не биха предприели без помощта или би я предприело/биха я предприели, но по ограничен или различен начин и на различно място; или от помощта не се изисква да има стимулиращ ефект съгласно точка 52 от Насоките;

пропорционалност на помощта (ограничаване на помощта до необходимия минимум): размерът на помощта е ограничен до необходимия минимум, за да доведе до допълнителните инвестиции или дейности във въпросния регион;

избягване на неоправданите отрицателни ефекти върху конкуренцията и върху търговията между държавите членки: отрицателните ефекти на помощта са достатъчно ограничени, така че общият баланс на мярката да е положителен;

прозрачност на помощта: държавите членки, Комисията, икономическите оператори и обществеността имат лесен достъп до всички актове и до подходящата информация от значение за помощта, която се предоставя по силата на Насоките.

1.2.   Води ли мярката за помощ или някое от свързаните с нея условия, включително начинът на нейното финансиране, когато той е неразделна част от мярката, до нарушение на правото на Съюза?

☐ Да

☐ Не

1.3.   Предназначена ли е помощта за дейности, свързани с износ за трети държави или за държави членки, по-специално помощи, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други разходи, свързани с дейността по износ, или зависи ли помощта от преференциалното използване на местни пред вносни стоки?

☐ Да

☐ Не

Моля, имайте предвид, че ако отговорът на въпросите в точки 1.2 и 1.3 е „да“, помощта е несъвместима с вътрешния пазар, както е посочено в точки 26 и 27 от Насоките.

1.4.   Предоставя ли се помощта на предприятие, което не е изпълнило разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което помощта се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар?

Моля, имайте предвид, че това не се прилага за помощта за компенсиране на щети, причинени от природни бедствия съгласно член 107, параграф 2, буква б) от Договора.

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, посочете съответното решение на Комисията:

 

2.   Специфични принципи за сектора на рибарството и аквакултурите

2.1.   В случай на схема за помощ недопустими ли са заявленията, ако са подадени от оператори, извършили едно или повече от нарушенията или престъпленията, посочени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (2), или измама, както е посочено в член 10, параграф 3 от същия регламент, през периода, определен в делегираните актове, приети въз основа на член 10, параграф 4 от същия регламент?

Моля, имайте предвид, че този принцип не се прилага спрямо помощи, които отговарят на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.3 и 5.4 от Насоките.

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, посочете конкретните разпоредби относно недопустимостта:

 

 

2.2.   В случай на индивидуална помощ моля, потвърдете, че съответният оператор не е извършил едно или повече от нарушенията или престъпленията, посочени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014, или измама, посочена в член 10, параграф 3 от същия регламент, през периода, определен в делегираните актове, приети въз основа на член 10, параграф 4 от същия регламент?

Моля, имайте предвид, че този принцип не се прилага спрямо помощи, които отговарят на специфичните условия, определени в раздели 4, 5.3 и 5.4 от Насоките.

☐ Да

☐ Не

2.3.   Предвидено ли е изрично в мярката за помощ, че всяко предприятие трябва да спазва правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) през целия период на изпълнение на проекта и в продължение на пет години след последното плащане в полза на бенефициера?

☐ Да

☐ Не

2.4.   Моля, потвърдете, че бенефициер, който е извършил едно или повече от нарушенията, посочени в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 през целия период на изпълнение на проекта и в продължение на пет години след последното плащане в полза на бенефициера, трябва да върне помощта.

☐ Да

☐ Не

2.5.   Моля, потвърдете, че не се отпуска помощ за дейности, които отговарят на недопустимите операции, посочени в член 11 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

☐ Да

☐ Не

2.6.   Ако отговорът на въпросите в раздели 2.3, 2.4 и 2.5 от настоящия формуляр за допълнителна информация е„да“, моля, посочете конкретните разпоредби на съответния национален правен акт или актове, в които са описани условията, посочени в тези въпроси:

 

 

 

2.7.   Ако мярката за помощ е от същия вид като операция, допустима за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, отговаря ли тя на съответните разпоредби на посочения регламент за този вид операция, и по-специално на разпоредбите относно интензитета на публичната помощ?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „не“, моля, докажете, че помощта е оправдана и необходима:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Принос за постигането на обща цел

3.1.   Попада ли мярката за помощ в обхвата на раздели 4, 5.1, 5.3 или 5.4 от Насоките и отговаря ли тя на специфичните условия, определени в съответния раздел?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „даf“, моля, имайте предвид, че Комисията счита, че мярката за помощ допринася за постигането на цел от общ интерес, и пропуснете раздели 3.2 и 3.3.

3.2.   Моля, посочете целта или целите от общ интерес, посочени в член 107, параграф 3 от Договора, за чието постигане допринася мярката за помощ:

 

 

3.3.   Моля, посочете целта или целите на ОПОР, за чието постигане допринася мярката за помощ, и ясно покажете как мярката за помощ допринася за постигането на тази цел или тези цели, без да влияе отрицателно върху другите цели на ОПОР (3):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Необходимост от държавна намеса

4.1.   Попада ли мярката за помощ в обхвата на раздели 4, 5.1, 5.3 или 5.4 от Насоките и отговаря ли тя на специфичните условия, определени в съответния раздел?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че Комисията счита, че е необходима държавна намеса, и пропуснете раздели 4.2, 4.3 и 4.4.

4.2.   Моля, опишете проблема, който трябва да се реши с мярката за помощ, и обяснете как помощта е насочена към ситуации, в които тя може да доведе до съществено подобрение, каквото пазарът не може да постигне сам:

 

 

 

 

 

4.3.   Моля, обяснете дали и по какъв начин мярката за помощ коригира пазарни неефективности и така допринася за ефективното функциониране на пазарите и за повишаване на конкурентоспособността или — при пазарни резултати, които са незадоволителни от гледна точка на справедливостта или сближаването — дали и по какъв начин помощта се използва за постигане на по-желан, справедлив пазарен резултат:

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.   Моля, обяснете дали и по какъв начин помощта насърчава рационализацията и ефективността на сектора на рибарството и аквакултурите и има за цел постоянни подобрения, така че секторът да може да функционира въз основа на пазарни фактори:

 

 

 

 

 

5.   Целесъобразност на помощта

5.1.   Попада ли помощта в обхвата на раздели 4, 5.1, 5.3 или 5.4 от Насоките и отговаря ли тя на специфичните условия, определени в съответния раздел?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че Комисията счита, че мярката за помощ е подходящ инструмент на политиката, и пропуснете раздели 5.2 — 5.5.

5.2.   Моля, докажете защо не съществуват други, нарушаващи в по-малка степен конкуренцията инструменти на политиката, които биха имали същия положителен принос за постигане на целите на ОПОР, и защо са отхвърлени други варианти на политиката:

 

 

 

 

 

5.3.   Извършена ли е оценка на въздействието на нотифицираната мярка за помощ?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, обобщете основните изводи от оценката:

 

 

 

 

 

5.4.   Моля, посочете формата на помощ и обяснете защо има вероятност тази форма да наруши в най-малка степен конкуренцията и търговията?

 

 

 

5.5.   Ако помощта е отпусната под форми, които осигуряват пряко финансово предимство (например преки безвъзмездни средства, освобождаване от или намаляване на данъци, социални осигуровки или други задължителни отчисления), моля, докажете защо други потенциално нарушаващи в по-малка степен конкуренцията форми на помощ, като например възстановими аванси или форми на помощ, които се основават на дългови или капиталови инструменти (например нисколихвени заеми или лихвени субсидии, държавни гаранции или друг вид предоставяне на капитал при преференциални условия), са по-малко целесъобразни:

 

 

 

 

 

 

 

6.   Стимулиращ ефект

6.1.   Помощта има ли компенсаторен характер, като например помощ, попадаща в обхвата на раздел 4, 5.3 или 5.4, и отговаря ли тя на специфичните условия, определени в съответния раздел, или попада в обхвата на раздел 5.6 от Насоките и отговаря на условията, определени в същия раздел?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че от помощта не се изисква да има стимулиращ ефект, и пропуснете раздели 6.2 — 6.6.

6.2.   Моля, покажете как помощта променя поведението на съответното предприятие, така че то да започне допълнителна дейност, която не би осъществявало без помощта или би я осъществявало по ограничен или различен начин:

 

 

 

 

 

6.3.   Представлява ли помощта субсидия за разходите за дейност, които бенефициерът при всички положения е щял да поеме, и компенсира ли помощта обичайните стопански рискове от икономическа дейност?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че помощта не може да се смята за помощ със стимулиращ ефект (точка 49 от Насоките).

6.4.   Предоставя ли се помощта във връзка с операция, която бенефициерът вече е започнал да изпълнява, преди да подаде заявлението за помощ до националните органи?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че съгласно точка 51 от Насоките помощта не може да се смята за помощ със стимулиращ ефект.

6.5.   Представлява ли помощта оперативна помощ (4) или помощ, която има за цел да улесни постигането на задължителни стандарти?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че съгласно точка 50 от Насоките такава помощ по принцип е несъвместима с вътрешния пазар, освен ако в законодателството на Съюза или в Насоките или в надлежно обосновани други случаи изрично са предвидени изключения.

Ако отговорът е „да“, моля, посочете разпоредбите, които изрично разрешават такава помощ, или представете подробна обосновка на тази помощ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.   Ако помощта е под формата на данъчни предимства, мярката за помощ дава ли право на помощ в съответствие с обективни критерии и без по-нататъшна собствена преценка от страна на държавата членка?

Моля, имайте предвид, че последното изискване не се прилага в случай на последващи фискални схеми, ако мярката вече е била включена в предходните схеми под формата на данъчни предимства.

☐ Да

☐ Не

7.   Пропорционалност на помощта

7.1.   Помощта има ли компенсаторен характер, като например помощ, попадаща в обхвата на раздел 4, 5.3 или 5.4, и отговаря ли тя на специфичните условия, определени в съответния раздел, или попада в обхвата на раздел 5.6 от Насоките и отговаря на условията, определени в същия раздел?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че помощта се счита за пропорционална, и пропуснете раздели 7.2 — 7.4.

7.2.   Моля, покажете дали и по какъв начин размерът на помощта съответства на нетните допълнителни разходи за реализиране на инвестицията в съответния регион в сравнение със съпоставителния сценарий при липса на помощ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Ако мярката за помощ е от същия вид като операция, допустима за финансиране съгласно Регламент (ЕС) № 508/2014, размерът на помощта надвишава ли приложимия максимален интензитет на публичната помощ, определен в член 95 от посочения регламент и приложение I към него?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, докажете, че помощта е оправдана и необходима:

 

 

 

 

 

7.4.   Помощта ще бъде ли отпускана едновременно по няколко схеми или кумулирана с помощ ad hoc?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, общият размер на публичното финансиране за дадена дейност надвишава ли съответните максимални интензитети на помощта, посочени в Насоките?

☐ Да

☐ Не

8.   Въздействие върху конкуренцията и търговията

8.1.   Попада ли помощта в обхвата на раздел 4, 5.1, 5.3 или 5.4 от Насоките и отговаря ли тя на условията, определени в съответния раздел?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, имайте предвид, че Комисията счита, че отрицателните ефекти върху конкуренцията и търговията са сведени до минимум, и пропуснете раздели 8.2 и 8.3.

8.2.   Моля, покажете как отрицателните въздействия на мярката за помощ, изразяващи се в нарушаване на конкуренцията и засягане на търговията между държавите членки, са ограничени до минимум и са по-малки от положителните въздействия, изразяващи се в принос на мярката към постигането на целта от общ интерес. В случай на схема за помощ моля, вземете предвид равнищата на нарушаване на кумулативна, а не само на индивидуална основа, както и големината на съответните проекти, индивидуалните и кумулативните размери на помощта, очакваните бенефициери, както и характеристиките на целевия сектор. В случай на индивидуална помощ моля, отчетете отрицателните ефекти, свързани с предотвратяването на излизането от пазара и значителната пазарна сила, и представете данни, даващи възможност за определяне на съответния продуктов пазар, географския пазар, конкурентите и засегнатите клиенти и потребители:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.   Извършена ли е оценка на въздействието на нотифицираната мярка за помощ?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, обобщете основните изводи от оценката:

 

 

 

 

 

9.   Прозрачност

9.1.   Държавата членка ще публикува ли на всеобхватен уебсайт за държавните помощи на национално или регионално равнище най-малко следната информация:

а)

пълния текст на схемата за помощ и разпоредбите за нейното прилагане или правното основание за индивидуална помощ, или връзка към него;

б)

предоставящия помощта орган или органи;

в)

самоличността на индивидуалните бенефициери, формата и размера на помощта, отпусната на всеки бенефициер, датата на отпускане на помощта, вида на предприятието (МСП/голямо предприятие), региона, в който се намира бенефициерът (на ниво NUTS II), и основния икономически сектор, в който бенефициерът развива своята дейност (на равнище групи по NACE)? (Това изискване за публикуване може да бъде отменено по отношение на индивидуални помощи, които не надхвърлят 30 000 EUR. В случай на схеми за помощ под формата на данъчни предимства, информацията може да бъде предоставена в следните диапазони (в милиони EUR): 0,03 до 0,5; над 0,5 до 1; над 1 до 2; над 2.)

☐ Да

☐ Не

9.2.   Моля, потвърдете, че такава информация ще бъде:

а)

публикувана след вземането на решението за отпускане на помощта;

б)

ще се съхранява в продължение на най-малко 10 години;

в)

ще бъде на разположение на широката общественост без ограничения (5).

☐ Да

☐ Не

Моля, имайте предвид, че от държавите членки не се изисква да публикуват информацията преди 1 юли 2017 г.  (6)

10.   Категории помощ

10.1.   Моля, изберете по кой раздел от Насоките следва да се оценява помощта и представете подробна информация за избрания вариант в раздели 11 — 18 от настоящия формуляр за допълнителна информация:

Раздел 4.1 от Насоките: Помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия и извънредни събития

Раздел 5.1 от Насоките: Помощ за категориите мерки, обхванати от регламент за групово освобождаване

Раздел 5.2 от Насоките: Помощ, попадаща в обхвата на някои хоризонтални насоки

Раздел 5.3 от Насоките: Помощ за отстраняване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления

Раздел 5.4 от Насоките: Помощ за разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите

Раздел 5.5 от Насоките: Помощ, финансирана посредством парафискални такси

Раздел 5.6 от Насоките: Оперативна помощ в най-отдалечените региони

Раздел 5.7 от Насоките: Помощ за други мерки

11.   Помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия и извънредни събития

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която е предназначена за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия или извънредни събития, както е посочено в раздел 4.1 от Насоките.

11.1.   Представлява ли мярката за помощ предварителна рамкова схема за компенсиране на щети, причинени от земетресения, лавини, свличания, наводнения, смерчове, урагани, вулканични изригвания и естествено възникнали горски пожари?

☐ Да

☐ Не

(Ако отговорът е „да“, моля, пропуснете раздели 11.3., 11.4, 11.5, 11.7 и 11.8.)

11.2.   Какъв вид природно бедствие или извънредно събитие е причинило (или — при предварителна рамкова схема за помощ — би могло да причини) щетите, за които се предвижда компенсация?

 

11.3.   Кога се е случило събитието, посочено в раздел 11.1?

 

11.4.   Моля, посочете крайната дата, на която помощта може да бъде изплатена.

 

11.5.   Компетентният орган на държавата членка признал ли е официално характера на събитието като природно бедствие или извънредно събитие?

☐ Да

☐ Не

11.6.   Помощта изплаща ли се директно на съответното предприятие?

☐ Да

☐ Не

11.7.   Моля, докажете пряката причинно-следствена връзка между природното бедствие или извънредното събитие и щетите, понесени от предприятието:

 

 

 

11.8.   Моля, представете възможно най-точна оценка на щетите, понесени от предприятието:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9.   Моля, уточнете какъв вид щета се компенсира (напр. материални щети на активи, загуба на доходи):

 

 

 

 

 

11.10.   Допустими ли са за помощ само разходите за щети, които са възникнали като пряко следствие от природното бедствие или извънредното събитие?

☐ Да

☐ Не

11.11.   От кого се оценяват разходите за щетите — от публичен орган, от независим експерт, признат от предоставящия помощта орган, или от застрахователно предприятие?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, уточнете кой орган оценява разходите.

 

11.12.   Моля, опишете как се изчислява щетата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.13.   При материални щети на активи изчислява ли се щетата въз основа на разходите за ремонт или икономическата стойност на засегнатия актив преди природното бедствие или извънредното събитие?

☐ Да

☐ Не

11.14.   При материални щети на активи надхвърля ли щетата разхода за ремонт или намалението на справедливата пазарна стойност, причинено от природното бедствие или извънредното събитие?

☐ Да

☐ Не

11.15.   При загуба на доходи изчислява ли се щетата, като се извади:

а)

резултатът от умножението на количеството продукти от риболов и аквакултури, произведено през годината, когато е настъпило природното бедствие или извънредното събитие, или през всяка следваща година, засегната от пълното или частичното унищожаване на средствата за производство, по средната продажна цена, получена през същата година, от

б)

резултата от умножаването на средното годишно количество продукти от риболов и аквакултури, произведено през тригодишния период, предхождащ природното бедствие или извънредното събитие, или средното количество за три години, което се базира на петгодишния период, предхождащ природното бедствие или извънредното събитие, като от него се извадят най-високата и най-ниската стойност, по получената средна продажна цена?

☐ Да

☐ Не

11.16.   Изчислява ли се щетата на равнището на отделния бенефициер?

☐ Да

☐ Не

11.17.   Помощта, заедно с всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, ограничена ли е до 100 % от допустимите разходи?

☐ Да

☐ Не

11.18.   При предварителни рамкови схеми моля, потвърдете, че държавата членка ще спазва задължението за докладване, определено в точка 130 от Насоките.

☐ Да

☐ Не

11.19.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

12.   Помощ за категориите мерки, обхванати от регламент за групово освобождаване

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която е от същия вид като помощта, попадаща в категория помощ, която може да бъде счетена за съвместима с вътрешния пазар съгласно един от регламентите за групови освобождавания, посочени в точка 19, буква а) от Насоките, както е посочено в раздел 5.1 от Насоките. При мярка за помощ, която е от същия вид като помощта, попадаща в категорията помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия, посочена в член 44 от Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията  (7) , моля, попълнете раздел 11.

12.1.   Помощта от същия вид ли е като помощта, попадаща в категория помощ, която може да бъде счетена за съвместима с вътрешния пазар съгласно един от регламентите за групови освобождавания, посочени в точка 19, буква а) от Насоките?

☐ Да

☐ Не

Моля, посочете приложимия регламент и съответните членове от него:

 

 

 

12.2.   Отговаря ли помощта на всички критерии, определени в съответните членове от приложимия регламент?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „не“, моля, докажете, че помощта е оправдана и необходима:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

13.   Помощ, попадаща в обхвата на някои хоризонтални насоки

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която попада в обхвата на някои хоризонтални насоки или други инструменти, приети от Комисията, както е посочено в раздел 5.2 от Насоките.

13.1.   Попада ли помощта в обхвата на някои хоризонтални насоки или други инструменти, приети от Комисията (8)?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, посочете съответните хоризонтални насоки или инструменти и съответните разпоредби от тези актове и докажете, че помощта отговаря на всички критерии, определени в съответните разпоредби от тези актове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

14.   Помощ за отстраняване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която е предназначена за отстраняване на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления, както е посочено в раздел 5.3 от Насоките. При помощ, която е от същия вид като помощта, попадаща в категорията помощ за взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления, посочена в член 20 от Регламент (ЕС) № 1388/2014, моля, попълнете раздел 12.

14.1.   Представлява ли мярката за помощ предварителна рамкова схема за компенсиране на щети, причинени от неблагоприятни климатични явления?

☐ Да

☐ Не

(Ако отговорът е „да“, моля, пропуснете раздели 14.3 — 14.6 и 14.9.)

14.2.   Какъв вид неблагоприятно климатично явление е причинило (или — при предварителна рамкова схема за помощ — би могло да причини) щетите, за които се предвижда компенсация?

 

14.3.   Кога се е случило събитието, посочено в раздел 14.1?

 

14.4.   Моля, посочете крайната дата, на която помощта може да бъде изплатена.

 

14.5.   Възлизат ли щетите, причинени от неблагоприятното климатично явление, на повече от 30 % от средния годишен оборот, изчислен въз основа на предходните три календарни години или на тригодишна средна стойност, която се базира на петгодишния период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, като се изключват най-високият и най-ниският показател?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, представете подробна информация, доказваща, че условието, определено в раздел 14.5, е спазено:

 

 

 

 

14.6.   Моля, докажете пряката причинно-следствена връзка между неблагоприятното климатично явление и щетите, понесени от предприятието;

 

 

 

14.7.   В случай на загуби, причинени от неблагоприятните климатични явления, посочени в член 35, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014, моля, представете обосновка защо държавата членка възнамерява да отпусне помощ вместо да бъде изплатено парично обезщетение посредством взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления в съответствие с член 35 от посочения регламент:

 

 

 

 

 

14.8.   Помощта изплаща ли се директно на съответното предприятие?

☐ Да

☐ Не

14.9.   Моля, представете възможно най-точна оценка на щетата, понесена от потенциалните бенефициери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.   Моля, уточнете какъв вид щета се компенсира (напр. материални щети на активи, загуба на доходи):

 

 

 

 

 

14.11.   Допустими ли са за помощ само разходите за щети, които са възникнали като пряко следствие от неблагоприятното климатично явление?

☐ Да

☐ Не

14.12.   От кого се оценяват щетите — от публичен орган, от независим експерт, признат от предоставящия помощта орган, или от застрахователно предприятие?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, уточнете кой орган оценява разходите:

 

14.13.   Моля, опишете как се изчислява щетата:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.14.   При материални щети на активи изчислява ли се щетата въз основа на разходите за ремонт или икономическата стойност на засегнатия актив преди неблагоприятното климатично явление?

☐ Да

☐ Не

14.15.   При материални щети на активи надхвърля ли щетата разхода за ремонт или намалението на справедливата пазарна стойност, причинени от неблагоприятното климатично явление?

☐ Да

☐ Не

14.16.   В случай на материални щети на активи, довели ли са щетите до загуба на продукция, която възлиза на повече от 30 % от средния оборот, изчислен въз основа на предходните три календарни години или на тригодишна средна стойност, която се базира на петгодишния период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, като се изключват най-високият и най-ниският показател?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, представете подробна информация, доказваща, че условието, определено в точка 14.15, е спазено:

 

 

 

 

14.17.   При загуба на доходи изчислява ли се щетата, като се извади:

а)

резултатът от умножението на количеството продукти от риболов и аквакултури, произведено през годината, когато е настъпило неблагоприятното климатично явление, или през всяка следваща година, засегната от пълното или частичното унищожаване на средствата за производство, по средната продажна цена, получена през същата година, от

б)

резултата от умножаването на средното годишно количество продукти от риболов и аквакултури, произведено през тригодишния период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, или средното количество за три години, което се базира на петгодишния период, предхождащ неблагоприятното климатично явление, като от него се извадят най-високата и най-ниската стойност, по получената средна продажна цена?

☐ Да

☐ Не

14.18.   Изчислява ли се щетата на равнището на отделния бенефициер?

☐ Да

☐ Не

14.19.   Помощта, заедно с всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, ограничена ли е до 100 % от допустимите разходи?

☐ Да

☐ Не

14.20.   При предварителни рамкови схеми моля, потвърдете, че държавата членка ще спазва задължението за докладване, определено в точка 130 от Насоките.

☐ Да

☐ Не

14.21.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

15.   Помощ за разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която цели подкрепа за разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите, както е посочено в раздел 5.4 от Насоките. При помощ, която е от същия вид като помощта, попадаща в категорията помощ за мерки за здравето на животните и хуманното отношение към тях, посочена в член 39 от Регламент (ЕС) № 1388/2014, моля, попълнете раздел 12.

15.1.   Представлява ли мярката за помощ предварителна рамкова схема за подкрепа за разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите?

☐ Да

☐ Не

(Ако отговорът е „да“, моля, пропуснете раздели 15.5, 15.6 и 15.9.)

15.2.   Моля, посочете във връзка с коя болест или болести, включени в списъка на болестите по животните на Световната организация за здравеопазване на животните, приложение II към Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета (9) или част II от приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета (10), се предоставя помощта:

Моля, имайте предвид, че при болест или болести, включени в списъка на болестите по животните на Световната организация за здравеопазване на животните, се прилага версията на списъка, която е в сила към момента на уведомяване за мярката за помощ. Ако помощта вече е отпусната или изплатена, при индивидуалните помощи се прилага версията на списъка, публикувана към момента на предоставяне или изплащане на помощта, а при схемите за помощ — версията на списъка, публикувана към момента на започване на схемата.

 

 

 

15.3.   Предоставя ли се помощта като част от програма на равнището на Съюза или на национално или регионално равнище за предотвратяване, контрол или изкореняване на болести по животните?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, посочете съответната програма и конкретните разпоредби:

 

 

15.4.   Предоставя ли се помощта като част от спешни мерки, наложени от компетентния национален орган?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, посочете съответната мярка и конкретните разпоредби:

 

 

15.5.   Кога са настъпили разходите по предотвратяване, контрол и изкореняване на болести по животните в сектора на аквакултурите?

 

15.6.   Моля, посочете крайната дата, на която помощта може да бъде изплатена.

 

15.7.   Помощта изплаща ли се директно на съответното предприятие?

☐ Да

☐ Не

15.8.   Моля, потвърдете, че не се предоставя помощ, ако се установи, че бенефициерът е причинил болестта умишлено или по небрежност:

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, посочете разпоредбите, в които се определя условието, посочено в раздел 15.8:

 

15.9.   Моля, представете възможно най-точна оценка на щетата, понесена от потенциалните бенефициери:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.   Моля, посочете кои от следните разходи са допустими за компенсиране. Разходите, свързани със:

☐ а)

медицински прегледи, анализи, изследвания и други скринингови мерки;

☐ б)

закупуване, съхранение, прилагане или дистрибуция на ваксини, лекарства и вещества за лечение на животни;

☐ в)

клането, умъртвяването и унищожаването на животните;

☐ г)

унищожаването на животински продукти и на продукти, свързани с тях;

☐ д)

почистването и дезинфекцията на стопанството и оборудването;

☐ е)

щетите, понесени вследствие на клането, умъртвяването или унищожаването на животни, животински продукти и продукти, свързани с тях, в границите на пазарната стойност на тези животни и продукти, ако те не са били засегнати от болестта;

☐ ж)

загуба на приходи вследствие на трудности при възстановяване броя на животните;

☐ з)

други разходи, направени поради болести по животните в сектора на аквакултурите.

В случая на буква з) моля, посочете разходите и представете обосновка защо тези разходи следва да са допустими.

Моля, имайте предвид, че съгласно точка 110, буква з) от Насоките разходите, различни от посочените в букви а)—ж), са допустими само в изключителни и надлежно обосновани случаи.

 

 

 

 

 

15.11.   Помощта, заедно с всички други плащания, получени за компенсиране на щетите, включително плащанията по застрахователни полици, ограничена ли е до 100 % от допустимите разходи?

☐ Да

☐ Не

15.12.   При предварителни рамкови схеми моля, потвърдете, че държавата членка ще спазва задължението за докладване, определено в точка 130 от Насоките.

☐ Да

☐ Не

15.13.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

16.   Помощ, финансирана посредством парафискални такси

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която се финансира със специални такси, налагани на някои продукти от риболов или аквакултури независимо от техния произход, и по-специално с парафискални такси, както е посочено в раздел 5.5 от Насоките.

16.1.   Финансира ли се схемата за помощ със специални такси, налагани на някои продукти от риболов или аквакултури независимо от техния произход, и по-специално с парафискални такси?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, представете подробни данни как се финансира схемата за помощ:

 

 

 

 

 

16.2.   Ползват ли се еднакво от помощта местните и вносните продукти?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, покажете как местните и вносните продукти се ползват еднакво от помощта:

 

 

 

 

16.3.   Моля, посочете как се използват средствата, придобити посредством парафискални такси:

 

 

 

 

 

16.4.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

17.   Оперативна помощ в най-отдалечените региони

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която представлява оперативна помощ, отпусната в най-отдалечените региони с цел да се смекчат специфичните ограничения в тези региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост, както е посочено в раздел 5.6 от Насоките.

17.1.   Представлява ли помощта оперативна помощ, отпусната в най-отдалечените региони с цел да се смекчат специфичните ограничения в тези региони, произтичащи от тяхната изолираност, островен характер и крайна отдалеченост?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, опишете вида оперативна помощ, който се отпуска, и посочете целевия регион или региони:

 

 

 

17.2.   Моля, посочете кои специфични ограничения в региона или регионите се стреми да смекчи помощта и опишете как се предвижда помощта да постигне тази цел.

Моля, имайте предвид, че съгласно точка 113 от Насоките могат да се вземат предвид само ограниченията, произтичащи от изолираността, островния характер и крайната отдалеченост на най-отдалечените региони.

 

 

 

 

 

 

17.3.   Моля, определете допълнителните разходи, които произтичат от специфичните ограничения, и метода на изчисляването им и докажете, че помощта не надхвърля необходимото за смекчаване на специфичните ограничения в най-отдалечените региони.

 

 

 

 

 

 

17.4.   С цел да се избегне прекомерно компенсиране, взема ли предвид държавата членка всички други видове държавна намеса, включително, ако е приложимо, компенсирането на допълнителните разходи в най-отдалечените региони за продукти от риболов и аквакултури съгласно членове 70, 71 и 72 от Регламент (ЕС) № 508/2014 и помощта за изпълнение на плановете за компенсации съгласно член 73 от същия регламент?

☐ Да

☐ Не

Ако отговорът е „да“, моля, пояснете как се избягва прекомерното компенсиране:

 

 

 

 

 

 

17.5.   Моля, посочете всяка друга информация, считана за уместна за оценяване на мярката за помощ по настоящия раздел:

 

 

 

 

 

 

 

 

18.   Помощ за други мерки

Настоящият раздел трябва да се попълни в случай на уведомяване за мярка за помощ, която не отговаря на нито един от видовете помощ, посочени в раздели 4 или 5.1 — 5.6 от Насоките, но която държавата членка независимо от това възнамерява да предостави или предоставя, както е посочено в раздел 5.7 от Насоките.

18.1.   Възнамерява ли да предостави или предоставя ли държавата членка помощ, която не отговаря на нито един от видовете помощ, посочени в раздели 4 или 5.1 — 5.6 от Насоките?

☐ Да

☐ Не

18.2.   Моля, опишете подробно мярката за помощ и нейните цели:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.   Освен информацията, предвидена в раздели 1 — 9, моля, представете всяка друга информация, показваща ясно, че помощта отговаря на принципите, посочени в раздел 3 от Насоките:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2106 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 за налагане на специални условия за вноса на подправки от Етиопия, фъстъци от Аржентина и лешници от Азербайджан и за изменение на специалните условия за вноса на сушени смокини и лешници от Турция и фъстъци от Индия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията (2) се налагат специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини.

(2)

От 2015 г. насам в Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) са получени няколко уведомления за високи равнища на афлатоксини и охратоксин А в (смеси от) подправки от Етиопия. С цел опазване здравето на човека и на животните в Съюза е необходимо да се предоставят допълнителни гаранции във връзка с подправките от Етиопия.

(3)

Неотдавна чрез RASFF бе докладвано за увеличаване на броя на случаите на неспазване на законодателството на Съюза относно афлатоксините при фъстъците от Аржентина и лешниците от Азербайджан. В миналото и двете стоки бяха включени в списъка за засилен официален контрол върху вноса в рамките на Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (3), но след благоприятни резултати от проверките по линия на официалния контрол бяха изключени от списъка. Предвид увеличаването напоследък на броя на случаите на неспазване е необходимо да се предвидят допълнителни гаранции и да се гарантира, че компетентният орган на държавата на произход извършва необходимите проверки преди износ за Съюза. Поради това с цел да се защити здравето на човека и на животните в Съюза е необходимо да се въведе изискването всяка пратка с фъстъци от Аржентина и лешници от Азербайджан за внос в Съюза да бъде придружена от здравен сертификат.

(4)

Следва да се отбележи, че за комбинираните фуражи и храните, съдържащи в количество над 20 % фуражи или храни, за които се прилагат предвидените в настоящия регламент специални условия, също се прилагат предвидените в настоящия регламент специални условия. Следва също така да се отбележи, че 20 % се отнася до сумата от продуктите, за които се прилагат предвидените в настоящия регламент специални условия.

(5)

Предвид факта, че в някои случаи на определения пункт за внос (DPI) са пристигали пратки, в чийто общ документ за влизане (CED) не е попълнена съответната информация за целите на проверката по документи, е целесъобразно изрично да се предвиди, че трансферът на пратката към определения пункт за внос може да бъде разрешен само след представянето на попълнен CED за целите на проверката по документи.

(6)

Въз основа на резултатите от изследванията по линия на официалния контрол е целесъобразно да се внесат следните промени по отношение на продуктите, за които се прилагат специални условия и/или определена честота на провеждане на проверките: намаляване на честотата на вземане на проби от сушени смокини от Турция предвид благоприятните резултати от изследванията, намаляване на честотата на вземане на проби от фъстъци от Индия предвид благоприятните резултати от изследванията, увеличаване на честотата на вземане на проби от лешници от Турция предвид увеличаването на броя на случаите на неспазване, докладвани чрез RASFF.

(7)

Освен кодът по КН за сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum), трябва да бъде актуализиран, така че обхватът му да бъде приведен в съответствие с вписването Capsicum annuum, смляни или пулверизирани, т.е. без да включва рода Pimenta.

(8)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавят следните букви л), м) и н):

„л)

подправки с произход или изпращани от Етиопия.

м)

фъстъци, със и без черупки, фъстъчено масло, фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин (фуражи и храни), с произход или изпратени от Аржентина;

н)

лешници, със и без черупки, смеси от сушени плодове или от черупкови плодове, съдържащи лешници, лешници, приготвени или консервирани, в т.ч. смеси, брашна, грис и стрити на прах лешници, нарязани на парчета или ленти или натрошени лешници и масло от лешници с произход или изпратени от Азербайджан;“

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящият регламент се прилага също така за фуражите и храните, получени от преработката на фуражите и храните, посочени в параграф 1, и за комбинираните фуражи и храни, съдържащи които и да било от фуражите и храните, посочени в параграф 1, в количество над 20 % от един продукт или от сумата на продуктите, посочени в параграф 1.“

2)

В член 5, параграф 2 се добавят букви й), к) и л):

„й)

Министерството на земеделието и развитието на селските райони — за храни от Етиопия;

к)

Националната служба по здравеопазване и качество в хранително-вкусовата промишленост (SENASA) — за фуражи и храни от Аржентина;

л)

Център за експертен опит в областта на потребителските стоки (CCEC) на държавната служба за антимонополна политика и защита на правата на потребителите (SSAPPCR) при Министерство на икономическото развитие — за храни от Азербайджан.“

3)

В член 9, параграф 4 първото изречение се заменя със следното:

„Митническите органи разрешават трансфера на пратката към DPI след благоприятен резултат от извършените проверки, посочени в параграф 2, и след като съответните вписвания в част II от CED (II.3, II.5, II.8 и II.9) са попълнени, и при условие че пред митническите органи бъде представен CED на физически носител или в електронен формат, попълнен от стопанския субект в областта на фуражите и храните или негов представител.“

4)

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Пратките с фуражи и храни, посочени в член 1, параграф 1, букви л), м) и н), които са напуснали държавата на произход преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да бъдат внасяни в Съюза, без да са придружени от здравен сертификат и от резултатите от взетите проби и анализа.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 на Комисията от 13 август 2014 г. за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009 (ОВ L 242, 14.8.2014 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 884/2014 се изменя, както следва:

1)

Добавят се следните вписвания:

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход или държава на изпращане

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%) при вноса

„—

Пипер (от рода Piper); плодове от рода Capsicum или от рода Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани

0904

 

Етиопия (ET)

50

Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

0910

(Храни — сушени подправки)

 

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Аржентина (AR)

5

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Лешници (Corylus sp.), с черупки

0802 21 00

 

Азербайджан (AZ)

20“

Лешници (Corylus sp.), без черупки

0802 22 00

Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове, съдържащи лешници

ex 0813 50

Паста от лешници

ex 2007 10 или ex 2007 99

Лешници, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

ex 2008 19

Брашна, грис и смлени на прах лешници

ex 1106 30 90

Нарязани на парчета или ленти или натрошени лешници

ex 0802 22 00

Нарязани на парчета или ленти или натрошени лешници, приготвени или консервирани по друг начин

ex 2008 19

Масло от лешници

ex 1515 90 99

(Храни)

 

2)

Петото вписване относно сушени смокини, смеси от черупкови плодове или от сушени плодове, съдържащи смокини, паста от смокини и смокини, приготвени или консервирани, включително смеси, от Турция, се заменя със следното:

„—

Сушени смокини

0804 20 90

 

Турция (TR)

10“

Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове, съдържащи смокини

ex 0813 50

Паста от смокини

ex 2007 10 или ex 2007 99

Смокини, приготвени или консервирани, включително смеси

ex 2008 99 или ex 2008 97

(Храни)

 

3)

Шестото вписване относно лешници, смеси от сушени плодове или от черупкови плодове, съдържащи лешници, лешници, приготвени или консервирани, включително смеси, брашна, грис и смлени на прах лешници, нарязани на парчета или ленти, или натрошени лешници и масло от лешници от Турция се заменя със следното:

„—

Лешници (Corylus sp.), с черупки

0802 21 00

 

Турция (TR)

5“

Лешници (Corylus sp.), без черупки

0802 22 00

Смеси от сушени плодове или от черупкови плодове, съдържащи лешници

ex 0813 50

Паста от лешници

ex 2007 10 или ex 2007 99

Лешници, приготвени или консервирани по друг начин, включително смеси

ex 2008 19

Брашна, грис и смлени на прах лешници

ex 1106 30 90

Нарязани на парчета или ленти или натрошени лешници

ex 0802 22 00

Нарязани на парчета или ленти или натрошени лешници, приготвени или консервирани по друг начин

ex 2008 19

Масло от лешници

ex 1515 90 99

(Храни)

 

4)

Деветото вписване относно фъстъци, необелени и обелени, фъстъчено масло и фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин, от Индия се заменя със следното:

„—

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Индия (IN)

10“

Фъстъци, без черупки

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

5)

Дванадесетото вписване относно Capsicum annuum, цели, стрити или смлени, сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum), и индийски орехчета (Myristica fragrans) от Индия се заменя със следното:

„—

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

20“

Capsicum annuum, смляни или пулверизирани

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

ex 0904 21 90

 

Индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

(Храни — сушени подправки)

 

 


2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2107 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2016 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на списъка на фуражите и храните от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол върху вноса

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се упражнява върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, включени в списъка в приложение I към посочения регламент („списъка“), на граничните пунктове, през които стоките се въвеждат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно, най-малко два пъти годишно, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, посочени в същия член.

(3)

Наличието и значимостта на настъпилите неотдавна инциденти с храни, за които постъпиха уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), констатациите от одитите в трети държави, провеждани от дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-конкретно, по отношение на пратките с фъстъци и производни продукти от тях с произход от Боливия, семена от сусам и патладжани с произход от Уганда, ананаси с произход от Бенин, трапезно грозде с произход от Египет и нарове с произход от Турция, съответните източници на информация сочат, че възникването на нови рискове налага да се въведе засилен официален контрол. Поради това в списъка следва да бъдат добавени вписвания за посочените пратки.

(5)

Списъкът следва също така да бъде изменен, като се засили честотата на официалния контрол за стоките, за които наличната информация показва, че се среща по-високо ниво на несъответствие с приложимото законодателство на Съюза, като това представлява достатъчно основание за засилено провеждане на официален контрол. Поради това вписването в списъка на лимони с произход от Турция следва да бъде съответно изменено.

(6)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като се намали честотата на официалния контрол за стоките, за които източниците на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това запазването на съществуващата степен на официален контрол вече не е обосновано. Поради това вписванията относно шам фъстък от Съединените щати и питайя (драконов плод) от Виетнам следва да бъдат съответно изменени.

(7)

С цел да се осигури съгласуваност и яснота е целесъобразно приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъде заменено с текста в приложението към настоящия регламент.

(8)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и за изменение на Решение 2006/504/ЕО (ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Държава на произход

Опасност

Честота на физическите проверки и проверките за идентичност (%)

Ананаси

(Храни — пресни или охладени)

0804 30 00

 

Бенин (BJ)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (3)

20

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Боливия (BO)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Фуражи и храни)

 

 

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (4)

50

Патладжани (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Китайска целина (Apium graveolens)

(Храни — пресни или охладени билки)

ex 0709 40 00

20

Камбоджа (KH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(други ядивни видове от род Brassica, „китайско броколи“) (6)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0704 90 90

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

50

Чай, дори ароматизиран

(Храни)

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (7)

10

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (8)

20

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

 

Ягоди

(Храни — пресни или охладени)

0810 10 00

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (9)

10

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (10)

10

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

 

Трапезно грозде

(Храни — пресни или охладени)

0806 10 10

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (3)

20

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Гамбия (GM)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Фуражи и храни)

 

 

Лешници, с черупки

0802 21 00

 

Грузия (GE)

Афлатоксини

20

Лешници, без черупки

0802 22 00

 

(Храни)

 

 

Палмово масло

(Храни)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Гана (GH)

Oцветители тип „Судан“ (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Семена от сусам

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Индия (IN)

Салмонела (12)

20

Ензими; ензимни препарати

(Фуражи и храни)

3507

 

Индия (IN)

Хлорамфеникол

50

Грах необелен (с шушулки)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0708 10 00

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (13)

10

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Мадагаскар (MG)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Фуражи и храни)

 

 

Малини

0811 20 31 ;

 

Сърбия (RS)

Норовирус

10

(Храни — замразени)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Семки от диня (Egusi, Citrullus spp.) и производни продукти от тях

(Храни)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

Фъстъци, с черупки

1202 41 00

 

Судан (SD)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

 

Фъстъчено масло

2008 11 10

 

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

(Фуражи и храни)

 

 

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0709 60 99

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (14)

10

Аспержов боб

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (15)

20

Патладжани (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Турция (TR)

Сулфити (16)

10

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

2008 50 61

 

(Храни)

 

 

Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)

(Храни — пресни, охладени или сушени)

0805 50 10

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

20

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

(Храни — пресни, охладени или замразени)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (17)

10

Лозови листа

(Храни)

ex 2008 99 99

11; 19

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (18)

50

Нар

(Храни — пресни или охладени)

ex 0810 90 75

30

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (19)

20

Патладжани (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

ex 0710 80 95

72

Уганда (UG)

Остатъчни вещества от пестициди (2)

20

Етиопски патладжан (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

72

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Семена от сусам

(Храни — пресни или охладени)

1207 40 90

 

Уганда (UG)

Салмонела (12)

50

Шам фъстък, с черупки

0802 51 00

 

Съединени щати (US)

Афлатоксини

10

Шам фъстък, без черупки

0802 52 00

 

(Храни)

 

 

Сушени кайсии

0813 10 00

 

Узбекистан (UZ)

Сулфити (16)

50

Кайсии, приготвени или консервирани по друг начин

2008 50 61

 

(Храни)

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (20)

50

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

Магданоз

ex 0709 99 90

40

(Храни — пресни или охладени билки)

 

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (20)

50

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Питайя (драконов плод)

(Храни — пресни или охладени)

ex 0810 90 20

10

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди (2)  (20)

10


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и в рамките на този код не съществува специално подразделение, кодът по КН се отбелязва с „ex“.

(2)  Остатъчни вещества поне от пестицидите, изброени в програмата за контрол, приета в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1), които могат да бъдат анализирани посредством методи за многокомпонентен анализ GC-MS и LC-MS (пестициди, които се подлагат на мониторинг само във/върху продукти от растителен произход).

(3)  Остатъчни вещества от етефон.

(4)  Остатъчни вещества от хлорбуфам.

(5)  Остатъчни вещества от фентоат.

(6)  Видове, принадлежащи към Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, сорт alboglabra. Познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски кейл“, „джей лан“.

(7)  Остатъчни вещества от трифлуралин.

(8)  Остатъчни вещества от ацефат, алдикарб (сума от алдикарб, неговия сулфоксид и неговия сулфон, изразена като алдикарб), амитраз (амитраз, включително метаболитите, съдържащи частта 2,4-диметиланилин, изразени като амитраз), диафентиурон, дикофол (сума от изомерите p, p′ и o,p′), дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и цирам) и метиокарб (сума от метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб).

(9)  Остатъчни вещества от хексафлумурон, метиокарб (сума от метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразена като метиокарб), фентоат и тиофанат-метил.

(10)  Остатъчни вещества от дикофол (сума от изомерите p, p′ и o,p′), динотефуран, фолпет, прохлораз (сума от прохлораз и неговите метаболити, съдържащи частта 2,4,6-трихлорофенол, изразена като прохлораз), тиофанат-метил и трифорин.

(11)  За целите на настоящото приложение оцветители тип „Судан“ се отнася за следните химични вещества: i) Судан I (CAS № 842-07-9); ii) Судан II (CAS № 3118-97-6); iii) Судан III (CAS № 85-86-9); iv) аленочервено; или Судан IV (CAS № 85-83-6).

(12)  Референтен метод EN/ISO 6579 (най-новата актуализирана версия на метода за откриване) или метод, валидиран спрямо него съгласно най-новата версия на стандарт EN/ISO 16140 или други подобни международно приети протоколи.

(13)  Остатъчни вещества от ацефат и диафентиурон.

(14)  Остатъчни вещества от форметанат (сума от форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид), протиофос и трифорин.

(15)  Остатъчни вещества от ацефат, дикротофос, протиофос, хиналфос и трифорин.

(16)  Референтни методи: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 или ISO 5522:1981.

(17)  Остатъчни вещества от диафентиурон, форметанат (сума от форметанат и неговите соли, изразена като форметанат (хидрохлорид) и тиофанат-метил.

(18)  Остатъчни вещества от дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и цирам) и метрафенон.

(19)  Остатъчни вещества от прохлораз.

(20)  Остатъчни вещества от дитиокарбамати (дитиокарбамати, изразени като CS2, включително манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и цирам), фентоат и хиналфос.“


2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/57


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2108 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

CL

115,2

MA

90,5

TR

95,4

ZZ

100,4

0707 00 05

MA

68,5

TR

144,7

ZZ

106,6

0709 93 10

MA

95,3

TR

147,3

ZZ

121,3

0805 20 10

MA

70,1

TR

71,7

ZA

138,5

ZZ

93,4

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

114,6

MA

63,3

PE

95,4

TR

79,2

ZZ

88,1

0805 50 10

CL

90,0

TR

90,5

ZZ

90,3

0808 10 80

US

100,7

ZA

155,4

ZZ

128,1

0808 30 90

CN

87,5

TR

126,8

ZZ

107,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

2.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/59


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2109 НА КОМИСИЯТА

от 1 декември 2016 година

за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с включването на нови видове и на ботаническото наименование на вида Lolium x boucheanum Kunth

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (1), и по-специално член 2, параграф 1, част А от нея,

като има предвид, че:

(1)

В списъка в член 2, параграф 1, част А, буква а) от Директива 66/401/ЕИО се посочва Lolium x boucheanum Kunth. Неотдавна Международната асоциация за изпитване на семена промени ботаническото наименование Lolium x boucheanum Kunth на Lolium x hybridum Hausskn. Поради това е целесъобразно наименованието на този вид в Директива 66/401/ЕИО да се промени.

(2)

В Решение 2009/109/ЕО на Комисията (2) се предвижда организирането на временен експеримент, за да се прецени дали някои видове, които не попадат в обхвата на Директива 66/401/ЕИО, могат да се предлагат на пазара като смеси от семена или в състава на такива смеси. Опитът от проведения временен експеримент сочи, че видовете Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum и Vicia benghalensis допринасят за създаването на нови смеси от семена от фуражни култури, които предлагат решения за развитието на трайни, продуктивни и разнообразни в биологично отношение пасища и фуражни култури. Поради това посочените видове следва да бъдат включени в списъка на видовете в член 2, параграф 1, част А, буква б) от Директива 66/401/ЕИО.

(3)

Въз основа на техническия опит, натрупан при провеждането на посочения временен експеримент, е целесъобразно за всеки от тези видове да се установят определени изисквания по отношение на минималната кълняемост, минималната аналитична чистота, максималното съдържание на семена от други растителни видове, максималното съдържание на семена от други растителни видове в проба с предписаното тегло, както и по отношение на маркирането.

(4)

Поради това Директива 66/401/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 66/401/ЕИО

Директива 66/401/ЕИО се изменя, както следва:

1)

Член 2, параграф 1, част А се изменя, както следва:

а)

в буква а) думите „Lolium x boucheanum Kunth“ се заменят с думите „Lolium x hybridum Hausskn“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

Fabaceae (Leguminosae)

Бобови растения

Biserrula pelecinus L.

Трионче

Galega orientalis Lam.

Жаблек

Hedysarum coronarium L.

Сула (хедизарум)

Lathyrus cicera L.

Нахутово секирче

Lotus corniculatus L.

Звездан

Lupinus albus L.

Бяла лупина

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

Medicago lupulina L.

Хмелна люцерна

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

Medicago sativa L.

Люцерна обикновена

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

Medicago × varia T. Martyn Sand

Пясъчна люцерна

Onobrychis viciifolia Scop.

Еспарзета

Ornithopus compressus L.

Сплеснат птичокрак

Ornithopus sativus Brot.

Серадела

Pisum sativum L. (partim)

Фуражен грах

Trifolium alexandrinum L.

Александрийска детелина

Trifolium fragiferum L.

Крехка детелина

Trifolium glanduliferum Boiss.

Жлезиста детелина

Trifolium hirtum All.

Влакнеста детелина

Trifolium hybridum L.

Розова детелина, хибридна

Trifolium incarnatum L.

Инкарнатска детелина

Trifolium isthmocarpum Brot.

Мароканска детелина

Trifolium michelianum Savi

Мишелианова детелина

Trifolium pratense L.

Червена детелина

Trifolium repens L.

Бяла детелина

Trifolium resupinatum L.

Персийска детелина

Trifolium squarrosum L.

Разперенозъба детелина

Trifolium subterraneum L.

Подземна детелина

Trifolium vesiculosum Savi

Стрелолистна детелина

Trigonella foenum-graecum L.

Сминдух

Vicia benghalensis L.

Пурпурен фий

Vicia faba L.

Бакла

Vicia pannonica Crantz

Панонски фий

Vicia sativa L.

Обикновен фий

Vicia villosa Roth

Пясъчен фий“;

в)

в буква в) след „Phacelia tanacetifolia Benth. Калифорнийски див зюмбюл“ се добавя следното вписване:

Plantago lanceolata L.

Ланцетолитен живовлек“.

2)

В член 3, параграф 1 думите „Lolium x boucheanum Kunth“ се заменят с думите „Lolium x hybridum Hausskn“.

3)

Приложения II и III се изменят съгласно приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2017 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2018 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66

(2)  Решение 2009/109/ЕО на Комисията от 9 февруари 2009 г. за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията със смески от семена, предназначени за използване като фуражни култури, в съответствие с Директива 66/401/ЕИО на Съвета, с цел определяне дали някои видове, които не са посочени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО или 2002/57/ЕО на Съвета, отговарят на изискванията за включване в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО (ОВ L 40, 11.2.2009 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Директива 66/401/ЕИО се изменят, както следва:

1)

Приложение II се изменя, както следва:

а)

в раздел I, точка 1, след вписването за Pisum sativum, Vicia faba, се добавя следният параграф:

„—

Trifolium subterraneum, Medicago spp., с изключение на M. lupulina, M.sativa, M. x varia:

за производство на базови семена: 99,5 %;

за производство на сертифицирани семена за по-нататъшно размножение: 98 %;

за производството на сертифицирани семена: 95 %.“

б)

таблицата в раздел I, точка 2, част А се заменя със следното:

„Вид

Кълняемост

Аналитична чистота

Максимално съдържание на семена от други растителни видове в проба с тегло, посочено в приложение III, колона 4 (общо за колона)

Условия по отношение на съдържанието на семена от Lupinus spp. с друг цвят и на семена от горчива лупина

минимална кълняемост

(% от чистите семена)

максимално съдържание на твърди семена

(% от чистите семена)

минимална аналитична чистота

(% тегловно)

максимално съдържание на семена от други растителни видове

(% тегловно)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp., различен от Rumex acetosella и Rumex maritimus

общо

само един вид

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Agrostis gigantea

80 (а)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Alopecurus pratensis

70 (а)

 

75

2,5

1,0 (е)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (е)

0,5

0,3

 

 

 

0 (ж)

0 (й) (к)

5 (н)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (ж)

0 (й) (к)

10 (н)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (ж)

0 (й) (к)

10 (н)

 

Cynodon dactylon

70 (а)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2

 

Dactylis glomerata

80 (а)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Festuca arundinacea

80 (а)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Festuca pratensis

80 (а)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Lolium perenne

80 (а)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Lolium × hybridum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5

 

Phleum nodosum

80 (а)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (к)

5

 

Phleum pratense

80 (а)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (к)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

5 (н)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (в)

1,0 (в)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (й) (к)

2 (н)

 

Trisetum flavescens

70 (а)

 

75

3,0

1,0 (е)

0,3

0,3

 

 

 

0 (з)

0 (й) (к)

2 (н)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

70

 

98

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Galega orientalis

60 (а) (б)

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10 (н)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (б)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (к)

5

 

Lathyrus cicera

80

 

95

1

0,5

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

20

 

Lotus corniculatus

75 (a) (б)

40

95

1,8 (г)

1,0 (г)

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Lupinus albus

80 (а) (б)

20

98

0,5 (д)

0,3 (д)

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й)

5 (н)

о) (п)

Lupinus angustifolius

75 (a) (б)

20

98

0,5 (д)

0,3 (д)

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й)

5 (н)

о) (п)

Lupinus luteus

80 (а) (б)

20

98

0,5 (д)

0,3 (д)

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й)

5 (н)

о) (п)“

Medicago doliata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago italica

70 (б)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago littoralis

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago lupulina

80 (а) (б)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Medicago murex

70 (б)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago polymorpha

70 (б)

30

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago rugosa

70 (б)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago sativa

80 (а) (б)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Medicago scutellata

70

 

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago truncatula

70 (б)

20

98

2

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Medicago × varia

80 (а) (б)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (б)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (й)

5

 

Ornithopus compressus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Ornithopus sativus

75

 

90

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (й)

5 (н)

 

Trifolium alexandrinum

80 (а) (б)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium fragiferum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trifolium glanduliferum

70 (б)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trifolium hirtum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trifolium hybridum

80 (а) (б)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (б)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium isthmocarpum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trifolium michelianum

75 (б)

30

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trifolium pratense

80 (а) (б)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium repens

80 (а) (б)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (а) (б)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium squarrosum

75 (б)

20

97

1,5

 

 

 

0,3

 

 

0

0 (л) (м)

10

 

Trifolium subterraneum

80 (б)

40

97

0,5

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trifolium vesiculosum

70

 

98

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (й)

5

 

Vicia benghalensis

80 (б)

20

97 (д)

1

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Vicia faba

80 (а) (б)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (й)

5 (н)

 

Vicia pannonica

85 (а) (б)

20

98

1,0 (д)

0,5 (д)

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й)

5 (н)

 

Vicia sativa

85 (а) (б)

20

98

1,0 (д)

0,5 (д)

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й)

5 (н)

 

Vicia villosa

85 (а) (б)

20

98

1,0 (д)

0,5 (д)

 

 

0,3

 

 

0 (и)

0 (й)

5 (н)

 

Други видове

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (й) (к)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (й) (к)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (й) (к)

 

 

Plantago lanceolata

75

 

85

1,5

 

 

 

 

 

 

0 (и)

0 (й) (к)

10

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (й)

5

 

в)

в раздел I, точка 2, част Б буква д) се заменя със следното:

„д)

Общо максимално съдържание от 0,5 % тегловно на семена от Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. при други съответни видове не се счита за примес.“;

г)

таблицата в раздел II, точка 2, част А се заменя със следното:

„Вид

Максимално съдържание на семена от други растителни видове

Други стандарти или условия

общо

(% тегловно)

съдържание по брой в проба с тегло, посочено в приложение III, колона 4

(общо за колона)

само един вид

Rumex spp., различен от Rumex acetosella и Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(й)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(й)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(й)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(й)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

и) (й)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(й)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(й)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(й)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Lolium × hybridum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(й)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(й)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(й)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(й)

Poa annua

0,3

20 (б)

1

1

1

 

е) (й)

Poa nemoralis

0,3

20 (б)

1

1

1

 

е) (й)

Poa palustris

0,3

20 (б)

1

1

1

 

е) (й)

Poa pratensis

0,3

20 (б)

1

1

1

 

е) (й)

Poa trivialis

0,3

20 (б)

1

1

1

 

е) (й)

Trisetum flavescens

0,3

20 (в)

1

1

1

 

и) (й)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus

0,3

20

5

 

 

 

 

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (д)

(й)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (д)

(й)

Lathyrus cicera

0,3

20

5

0 (г)

 

Lotus corniculatus

0,3

20