ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 324

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
30 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2087 на Съвета от 14 ноември 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2088 на Комисията от 29 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2089 на Комисията от 29 ноември 2016 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2090 на Съвета от 21 ноември 2016 година за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

7

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2091 на Комисията от 28 ноември 2016 година за неидентифициране на хексаметилен диакрилат (хексан-1,6-диол диакрилат) (HDDA) като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство според предвиденото в член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 7524)  ( 1 )

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2092 на Комисията от 28 ноември 2016 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 7569)  ( 1 )

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2093 на Комисията от 29 ноември 2016 година за дерогация по отношение на датата на прилагане на системата за регистрирани износители за износа от отвъдморските страни и територии

18

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2087 НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2016 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство предвижда, че договарящите се страни поемат ангажимент да продължат усилията си за постигане на постепенно либерализиране на търговията със селскостопански продукти между тях.

(2)

На 24 април 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Исландия с оглед постигане на по-голямо либерализиране на двустранната търговия със селскостопански продукти по член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Преговорите приключиха успешно на 17 септември 2015 г. и бе парафирано Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти (наричано по-долу „споразумението“).

(3)

Поради това споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза, при условие за сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването, от името на Европейския съюз, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Исландия за допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, при условие за сключването на споразумението (1).

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

G. MATEČNÁ


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван в Официален вестник заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2088 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

91,6

TR

95,4

ZZ

93,5

0707 00 05

MA

63,2

TR

163,4

ZZ

113,3

0709 93 10

MA

93,9

TR

150,6

ZZ

122,3

0805 20 10

MA

71,6

ZA

138,5

ZZ

105,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

110,2

MA

63,3

PE

95,4

TR

83,1

ZZ

88,0

0805 50 10

CL

90,0

TR

84,2

ZZ

87,1

0808 10 80

CL

185,9

NZ

177,5

US

100,7

ZA

181,0

ZZ

161,3

0808 30 90

CN

85,2

TR

133,1

ZZ

109,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2089 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2016 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188 от него,

като има предвид, че:

(1)

В глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията (2) се определя процедурата за разпределяне на лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, открита за посочената държава.

(2)

В член 29 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 се предвижда възможността от 1 до 10 ноември операторите да подават заявления за лицензии за износ, ако след срока за подаване на такива заявления, посочен в първа алинея от същия член, са налице остатъчни количества.

(3)

В член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1027 на Комисията (3) се посочва, че общото оставащо количество за квотната 2016/2017 година е 8 095 тона.

(4)

Заявленията, подадени между 1 и 10 ноември 2016 г. за оставащия период от текущата квотна 2016/2017 година, обхващат количества, които са по-малки от наличните. В резултат на това и в съответствие с член 31, параграф 3, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009 е целесъобразно да се предвиди разпределянето на оставащото количество. За издаването на лицензии за износ за посоченото оставащо количество следва да се изисква уведомяване на компетентния орган относно приетото допълнително количество от съответния оператор и предоставяне на гаранция от заинтересованите оператори,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемат се подадените от 1 до 10 ноември 2016 г. заявления за лицензии за износ за оставащия период от текущата квотна 2016/2017 година.

Количествата, обхванати от заявленията за лицензии за износ по първа алинея, които се отнасят за продуктите, посочени в член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, се умножават по коефициент на разпределение 3,113461.

Лицензиите за износ за количествата, надвишаващи количествата, за които са подадени заявления, и които са разпределени в съответствие с коефициента по втора алинея, се издават след приемане от страна на оператора в едноседмичен срок от датата на публикуване на настоящия регламент и при условие че е предоставена съответната гаранция.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор

Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1027 на Комисията от 24 юни 2016 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009 (ОВ L 168, 25.6.2016 г., стр. 11).


РЕШЕНИЯ

30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/7


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2090 НА СЪВЕТА

от 21 ноември 2016 година

за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 287, точка 14 от Директива 2006/112/ЕО се разрешава на Република Полша („Полша“) да освободи от данък добавена стойност (ДДС) данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 10 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ.

(2)

С Решение 2009/790/ЕО на Съвета (2) беше разрешено на Полша до 31 декември 2012 г. и като дерогация, да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 30 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ („мярката за дерогация“). Мярката за дерогация впоследствие беше удължена с Решение за изпълнение 2012/769/ЕС на Съвета (3) до 31 декември 2015 г. и с Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1173 на Съвета (4) до 31 декември 2018 г.

(3)

С писмо, заведено в Комисията на 1 юни 2016 г., Полша поиска разрешение да увеличи този праг от 30 000 EUR на 40 000 EUR. Посредством това увеличение допълнителен брой малки данъчно задължени лица биха могли да се ползват от освобождаване от някои или всички свързани с ДДС задължения, установени в дял XI, глави 2—6 от Директива 2006/112/ЕО. Съответно тежестта на данъчните органи за одитиране на много малките предприятия също ще бъде намалена.

(4)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 22 септември 2016 г., Комисията информира останалите държави членки за отправеното от Полша искане. С писмо от 23 септември 2016 г. Комисията съобщи на Полша, че разполага с пълната информация, необходима за разглеждане на искането.

(5)

В информацията, предоставена от Полша, се посочва, че още 24 000 данъчно задължени лица евентуално биха могли да се възползват от мярката за дерогация, за да намалят своите задължения по ДДС. Бюджетното въздействие от гледна точка на приходите от ДДС е оценено от Полша на 300 милиона PLN.

(6)

Като се има предвид, че един по-висок праг ще доведе до по-нататъшно намаляване на задълженията, свързани с ДДС, на най-малките предприятия, като те все пак ще имат право да изберат да прилагат общия режим за ДДС в съответствие с член 290 от Директива 2006/112/ЕО, на Полша следва да бъде разрешено да прилага по-високия праг за останалата част от периода на прилагане на Решение 2009/790/ЕО, който изтича на 31 декември 2018 г. При все това членове 281—294 от Директива 2006/112/ЕО относно специалния режим за малките предприятия са предмет на преразглеждане и поради това директива за изменение на тези членове би могла да влезе в сила преди посочената дата.

(7)

Дерогацията няма да се отрази върху собствените ресурси на Съюза с източник ДДС, тъй като Полша ще извърши изчисление на компенсация по член 6 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (5).

(8)

Поради това Решение 2009/790/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Членове 1 и 2 от Решение 2009/790/ЕО се заменят със следното:

„Член 1

Чрез дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО на Република Полша се дава разрешение да предостави освобождаване от ДДС на данъчно задължените лица, чийто годишен оборот не е по-висок от равностойността в национална валута на 40 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ.

Член 2

Настоящото решение се прилага до настъпването на по-ранната от следните две дати: датата на влизане в сила на директива за изменение на членове 281—294 от Директива 2006/112/ЕО, отнасящи се до специалния режим за малките предприятия, или 31 декември 2018 г.“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 21 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. PLAVČAN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/790/ЕО на Съвета от 20 октомври 2009 г. за даване разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 283, 30.10.2009 г., стр. 53).

(3)  Решение за изпълнение 2012/769/ЕС на Съвета от 4 декември 2012 г. за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 338, 12.12.2012 г., стр. 27).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1173 на Съвета от 14 юли 2015 г. за изменение на Решение 2009/790/ЕО за даване на разрешение на Република Полша да приложи мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 189, 17.7.2015 г., стр. 36).

(5)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).


30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/9


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2091 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

за неидентифициране на хексаметилен диакрилат (хексан-1,6-диол диакрилат) (HDDA) като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство според предвиденото в член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 7524)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (1), и по-специално член 59, параграф 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 24 август 2015 г. Швеция подаде до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) досие в съответствие с приложение XV към посочения регламент („досие по приложение XV“) за определяне на хексаметилен диакрилат (хексан-1,6-диол диакрилат) (HDDA) (ЕО 235-921-9, CAS № 13048-33-4) като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство, съгласно член 57, буква е) от същия регламент. Държавата, подала досието, счита, че има научни доказателства за вероятно сериозно въздействие върху здравето на човека, дължащо се на свойствата на HDDA като кожен сенсибилизатор, които пораждат еквивалентна степен на безпокойство като на веществата, изброени в член 57, букви а) — в); а именно веществата, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенно категория 1A или 1Б, мутагенно за зародишните клетки, категория 1A или 1Б, или токсично за репродукцията, категория 1A или 1Б.

(2)

На 10 декември 2015 г. Комитетът на държавите членки (КДЧ) към Агенцията прие становището си (2) относно досието по приложение XV, като беше следвал общия подход на Агенцията за идентифициране на вещества, пораждащи много висока степен на безпокойство според предвиденото в член 57, буква е) (3). В своето становище КДЧ единодушно признава, че съществуват научни доказателства, че HDDA е силен кожен сенсибилизатор. Въпреки че повечето от членовете на КДЧ считат, че HDDA следва да бъде идентифицирано като вещество, пораждащо висока степен на безпокойство, в съответствие с член 57, буква е) от същия регламент, КДЧ не постигна единодушно съгласие. Трима от членовете се въздържаха от гласуване, а девет членове не изразиха съгласие, че информацията, предоставена в досието по приложение XV, е достатъчна, за да се определи степен на безпокойство, еквивалентна на степента на безпокойство, предизвикано от веществата, изброени в член 57, букви а) — д). В особеното си мнение тези девет членове посочиха, че въздействието на HDDA върху здравето на човека не може да бъде разглеждано като съпоставимо с това на веществата, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, както от гледна точка на сериозността му, така и по отношение на необратимостта.

(3)

В съответствие с член 59, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 15 януари 2016 г. КДЧ препрати становището си до Комисията за решение за идентифицирането на HDDA като вещество, за което има научни доказателства за евентуално сериозно въздействие върху здравето на човека, което поражда еквивалентна степен на безпокойство като тази по отношение на веществата с канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (CMR) свойства (категория 1A или 1Б), в съответствие с член 57, буква е) от посочения регламент.

(4)

Комисията отбелязва, че класифицирането на HDDA като кожен сенсибилизатор от категория 1 в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) предполага, че HDDA и кръстосано реагиращи акрилати имат потенциала да предизвикват сериозно неблагоприятно въздействие върху кожата. Комисията отбелязва също така, че сенсибилизацията на кожата, причинена от HDDA, е необратима. При все това, макар че в случаите, документирани в досието по приложение XV, беше докладвано за неблагоприятно въздействие върху кожата от средна степен, а за някои от случаите — и от силна степен, във всичките публикувани случаи увреждането на кожата е изчезнало напълно след прекратяване на експозицията, като в повечето случаи това се е случило за относително кратък срок. Следователно Комисията счита, че научните доказателства, представени в досието по приложение XV, не доказват, че евентуалното неблагоприятно въздействие върху здравето от HDDA е със степен на безпокойство, еквивалентна на степента на безпокойство, която пораждат веществата, които са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията.

(5)

Настоящото решение не засяга резултата от текуща и предстояща оценка в рамките на Агенцията или на Комисията на вещества със свойства като кожен сенсибилизатор по смисъла на член 57, буква е) и не предполага евентуалното им идентифициране като вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC).

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Веществото хексаметилен диакрилат (хексан-1,6-диол диакрилат) (HDDA) (ЕО № 235-921-9, CAS № 13048-33-4) не се идентифицира като вещество, чиито свойства на кожен сенсибилизатор предизвикват въздействие върху здравето на човека, което поражда степен на безпокойство, еквивалентна на степента на безпокойство според предвиденото в член 57, буква е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Европейската агенция по химикали.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(2)  http://echa.europa.eu/role-of-the-member-state-committee-in-the-authorisation-process/svhc-opinions-of-the-member-state-committee/-/substance-rev/12301/term

(3)  Identification of substances as SVHCs due to equivalent level of concern to CMRs (Article 57(f)) — sensitisers as an example

(4)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/11


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2092 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 7569)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/EО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/EИО и 86/469/EИО и решения 89/187/EИО и 91/664/EИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 96/23/ЕО се определят мерките за наблюдение на веществата и групите остатъци, изброени в приложение I към нея. В член 29 от посочената директива се изисква от третите страни, от които държавите членки имат право да внасят животни и животински продукти, попадащи в обхвата на същата директива, да представят план за мониторинг на остатъци, който да предвижда изискуемите гаранции (наричан по-долу „планът“). Планът трябва да се прилага най-малко по отношение на групите остатъци и вещества, изброени в посоченото приложение I.

(2)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) се одобряват плановете, представени от някои трети страни, за конкретните животни и животински продукти, включени в списъка в приложението към същото решение.

(3)

С оглед на плановете, представени неотдавна от някои трети страни, и на получената от Комисията допълнителна информация от тези трети страни е необходимо да бъде актуализиран списъкът на третите страни, от които държавите членки имат право да внасят определени животни и животински продукти съгласно предвиденото в Директива 96/23/ЕО и които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2011/163/ЕС (наричан по-долу „списъкът“).

(4)

Макар да не са представили план за мониторинг на остатъци по отношение на произведените в страната аквакултури, Обединените арабски емирства представиха гаранции по отношение на суровините от аквакултури с произход от държавите членки или от други трети страни, които са одобрени за износ на такива суровини за Европейския съюз. Поради това в графата „Аквакултури“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Обединените арабски емирства, заедно с подходящата бележка под линия.

(5)

Гамбия понастоящем e включена в графата „Аквакултури“ в списъка. Страната обаче не представи план съгласно изискванията по член 29 от Директива 96/23/ЕО и декларира, че вече не осъществява износ за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна в графата „Аквакултури“ следва да бъде заличено от списъка. Гамбия беше съответно уведомена.

(6)

Грузия представи на Комисията план относно меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Мед“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Грузия.

(7)

Кения понастоящем e включена в графата „Мляко“ в списъка. Страната обаче не представи план съгласно изискванията по член 29 от Директива 96/23/ЕО и декларира, че понастоящем тестване за остатъци не се провежда, нито се предвижда въвеждането му през 2016 г. и че вече не може да се осъществява износ за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна в графата „Мляко“ следва да бъде заличено от списъка. Кения беше съответно уведомена.

(8)

Ливан понастоящем e включен в графата „Мед“ в списъка. Страната обаче не представи план съгласно изискванията по член 29 от Директива 96/23/ЕО. Поради това вписването за тази трета страна в графата „Мед“ следва да бъде заличено от списъка. Ливан беше съответно уведомен.

(9)

За да се избегнат смущения в търговията, следва да се определи преходен период, така че да бъдат обхванати съответните пратки от Ливан, които са били сертифицирани и експедирани за ЕС преди датата, от която се прилага настоящото решение.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

За преходен период до 1 февруари 2017 г. държавите членки приемат пратки с мед от Ливан, при условие че вносителят може да докаже, че тези пратки са били сертифицирани и експедирани за ЕС преди 15 декември 2016 г. в съответствие с Решение 2011/163/ЕС.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Говеда

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

X (3)

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GE

Грузия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GH

Гана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Южна Корея

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Черна гора

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

бивша югославска република Македония (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Мианмар/Бирма

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Мексико

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Сан Марино

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Съединени щати

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Венесуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Зимбабве

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Само камилско мляко.

(2)  Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).

(3)  Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.

(4)  Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключване на провежданите понастоящем преговори на равнище ООН.

(5)  Не е включено Косово (това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово).

(6)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия район.

(7)  Под Израел по-долу се разбира Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(8)  Само за продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур.“


30.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 324/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2093 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2016 година

за дерогация по отношение на датата на прилагане на системата за регистрирани износители за износа от отвъдморските страни и територии

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (1), и по-специално член 63 от приложение VI към него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с приложение VI към Решение 2013/755/ЕС новата процедура за сертифициране на произхода и методите за административно сътрудничество — системата за регистрирани износители (REX) — ще се прилагат от 1 януари 2017 г. Сегашната система за сертифициране и административно сътрудничество се прилага до 31 декември 2016 г.

(2)

Всички отвъдморски страни и територии (ОСТ), изброени в приложение II към Договора, са изпратили писма до Комисията, в които са заявили, че не са готови да започнат да прилагат REX от 1 януари 2017 г. и искат системата да се прилага от по-късна дата. От всички писма става ясно, че ОСТ ще са в състояние да прилагат системата REX от 1 януари 2020 г.

(3)

С оглед на тези искания и за да се даде възможност на ОСТ да се подготвят да бъдат в състояние да прилагат системата REX, е целесъобразно на тези ОСТ да се предостави дерогация по отношение на системата за регистрирани износители и да им се позволи да прилагат членове 21—35 и членове 54—56 от приложение VI към Решение 2013/755/ЕС след 1 януари 2017 г.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от системата за регистрирани износители ОСТ, изброени в приложение II към Договора, могат да продължат да прилагат членове 21—35 и членове 54—56 от приложение VI към Решение 2013/755/ЕС до 31 декември 2019 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.