ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 321

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
29 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/2079 на Съвета от 29 септември 2016 година за подписване, от името на Европейския съюз, и за временно прилагане на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

1

 

 

Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

3

 

*

Изменение на Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР, 1975 г.)

31

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080 на Комисията от 25 ноември 2016 година за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах

45

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2081 на Комисията от 28 ноември 2016 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Китайската народна република и произведена от Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2082 на Съвета от 28 ноември 2016 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

53

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2083 на Съвета от 28 ноември 2016 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

55

 

*

Решение (ЕС) 2016/2084 на Комисията от 10 юни 2016 година относно държавна помощ SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — допълнителна компенсация за Arfea във връзка със задължение за обществена услуга (ЗОУ) (нотифицирано под номер С(2016) 3472)  ( 1 )

57

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2085 на Комисията от 28 ноември 2016 година относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Нидерландия (нотифицирано под номер С(2016) 7851)

76

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2086 на Комисията от 28 ноември 2016 година относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Швеция (нотифицирано под номер С(2016) 7852)

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2079 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2016 година

за подписване, от името на Европейския съюз, и за временно прилагане на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 и член 212, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 5 и параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид съвместното предложение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 25 юни 2012 г. Съветът упълномощи Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да започнат преговори за рамково споразумение с Нова Зеландия, което да замени Съвместната декларация за връзки и сътрудничество между Европейския съюз и Нова Зеландия от 21 септември 2007 г.

(2)

Преговорите за Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна („споразумението“) приключиха успешно на 30 юли 2014 г. Споразумението отразява историческите тесни взаимоотношения и все по-силни връзки между страните, както и тяхното желание да укрепят и разширят отношенията си по амбициозен и новаторски начин.

(3)

В член 58 от споразумението се предвижда, че Съюзът и Нова Зеландия могат до влизането му в сила, временно да прилагат някои разпоредби от споразумението, определени съвместно от двете страни.

(4)

Следователно споразумението следва да се подпише от името на Съюза и някои от разпоредбите му следва да се прилагат временно до приключване на процедурите, необходими за сключването на споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна, при условие на сключването на споразумението.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

До влизането в сила на споразумението, в съответствие с член 58 от него и при условие че са направени предвидените в посочения член уведомления, следните разпоредби от споразумението се прилагат временно между Съюза и Нова Зеландия, но само доколкото уредените в тях въпроси попадат в областта на компетентност на Съюза, включително въпроси, попадащи в областта на компетентност на Съюза да опреддля и прилага общата външна политика и политиката на сигурност (1):

Член 3 (Диалог),

Член 4 (Сътрудничество в регионални и международни организации),

Член 5 (Политически диалог),

Член 53 (Съвместен комитет) с изключение на параграф 3, букви ж) и з), и

Дял X (Заключителни разпоредби) с изключение на член 57 и член 58, параграфи 1 и 3, доколкото е необходимо за целта да се гарантира временното прилагане на разпоредбите от споразумението, посочени в настоящия член.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението от името на Съюза.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. ŽIGA


(1)  Датата, от която разпоредбите на Споразумението, посочени в член 2, ще се прилагат временно, ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/3


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

по въпросите на отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък„Съюзът“,

както и

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

РЕПУБЛИКА МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

държави — членки на Европейския Съюз, наричани по-нататък „държавите членки“,

от една страна, и

НОВА ЗЕЛАНДИЯ,

от друга страна,

наричани по-нататък „страните“,

КАТО ПРИЗНАВАТ споделените ценности и близките исторически, политически, икономически и културни връзки помежду си,

КАТО ПРИВЕТСТВАТ постигнатия напредък в развитието на взаимноизгодни отношения след приемането на Съвместната декларация за отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и Нова Зеландия на 21 септември 2007 г.,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО своята ангажираност с целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации („Устав на ООН“) и с укрепването на ролята на Организацията на обединените нации („ООН“),

КАТО ПОТВЪРЖДВАВАТ ОТНОВО ангажираността си с демократичните принципи и правата на човека, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други съответни международноправни инструменти в областта на тези права, както и с принципите на правовата държава и доброто управление,

КАТО ПРИЗНАВАТ специалната ангажираност на правителството на Нова Зеландия с принципите на Договора от Уайтанги,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ широкообхватното естество на отношенията си и важността на осигуряването на съгласувана рамка за насърчаване на развитието на тези отношения,

КАТО ИЗРАЗЯВАТ общата си воля да издигнат отношенията си до нивото на засилено партньорство,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ желанието си да засилят и да развият политическия диалог и сътрудничеството помежду си,

ТВЪРДО РЕШЕНИ да укрепят, задълбочат и диверсифицират сътрудничеството в области от взаимен интерес на двустранно, регионално и глобално равнище и за взаимна полза,

КАТО ОТЧИТАТ нуждата от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, свободата и сигурността,

КАТО ОТЧИТАТ желанието си да насърчават устойчивото развитие в неговите икономически, социални и екологични измерения,

КАТО ОТЧИТАТ СЪЩО ТАКА общия си интерес към насърчаването на взаимно разбирателство и стабилни връзки между хората, включително посредством туризъм, реципрочни договорености, които позволяват на младите хора да посещават други държави и да работят и учат, както и посредством други краткосрочни посещения,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО силния си ангажимент за насърчаване на икономическия растеж, глобалното икономическо управление, финансовата стабилност и ефективното многостранно сътрудничество,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО ангажимента си за сътрудничество в насърчаването на международния мир и сигурност,

КАТО СЕ ОСНОВАВАТ НА споразуменията, сключени между Съюза и Нова Зеландия, най-вече във връзка с управлението на кризи, науката и технологиите, въздухоплавателните услуги, процедурите за оценяване на съответствието и санитарните мерки,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че в случай, че страните решат в рамките на настоящото споразумение да сключат специални споразумения в областта на свободата, сигурността и правосъдието, които трябва да бъдат сключени от Съюза съгласно част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, разпоредбите на тези бъдещи споразумения няма да обвързват Обединеното кралство и/или Ирландия, освен ако Съюзът, заедно с Обединеното кралство и/или Ирландия във връзка със съответните си предходни двустранни отношения, не уведомят Нова Зеландия, че Обединеното кралство и/или Ирландия е обвързано/обвързана или са обвързани от тези споразумения като част от Съюза в съответствие с Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Също така, всички последващи вътрешни за Съюза мерки, които трябва да бъдат приети за изпълнение на настоящото споразумение по силата на посочения по-горе дял V, няма да обвързват Обединеното кралство и/или Ирландия, освен ако те не са уведомили за желанието си да участват в такива мерки или да ги приемат в съответствие с Протокол № 21. Като отбелязват също, че такива бъдещи споразумения или такива последващи вътрешни за Съюза мерки попадат в приложното поле на Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към тези договори,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел на споразумението

Целта на настоящото споразумение е да се установи засилено партньорство между страните и да се задълбочи и подобри сътрудничеството по въпроси от взаимен интерес, като се отразяват общите ценности и общите принципи, включително чрез засилване на диалога на високо равнище.

Член 2

Основа за сътрудничество

1.   Страните потвърждават отново ангажираността си с демократичните принципи, правата на човека и основните свободи, както и с принципите на правовата държава и доброто управление.

Зачитането на демократичните принципи и правата на човека и основните свободи, определени във Всеобщата декларация за правата на човека и в други приложими международноправни инструменти в областта на правата на човека, и на принципа на правовата държава е залегнало в основата на вътрешните и международните политики на страните и представлява съществен елемент от настоящото споразумение.

2.   Страните потвърждават отново ангажираността си с Устава на ООН и изразените в него общи ценности.

3.   Страните потвърждават отново ангажираността си да насърчават устойчивото развитие и растеж във всичките им измерения, да допринасят за постигане на целите на развитието, по които е постигнато международно съгласие, и да си сътрудничат за намиране на решение на глобалните предизвикателства, свързани с околната среда, включително изменението на климата.

4.   Страните подчертават общата си ангажираност с широкообхватния характер на двустранните си отношения и с разширяването и задълбочаването на тези отношения, включително чрез сключването на специални споразумения и договорености.

5.   Прилагането на настоящото споразумение се основава на принципите на диалог, взаимно уважение, равноправно партньорство, консенсус и зачитане на международното право.

Член 3

Диалог

1.   Страните се споразумяват да засилят редовния си диалог във всички области, обхванати от настоящото споразумение, с оглед изпълнението на целта му.

2.   Диалогът между страните се провежда чрез контакти, обмен и консултации на всички равнища, по-специално в следните форми:

а)

срещи на равнище ръководители, които се провеждат редовно, когато страните го сметнат за необходимо;

б)

консултации и посещения на равнище министри, които се провеждат по поводи и на места, определени от страните;

в)

консултации на равнище министри на външните работи, които се провеждат редовно, ако е възможно, всяка година;

г)

срещи на равнище висши служители за консултации по въпроси от взаимен интерес или брифинги и сътрудничество във връзка с основните национални или международни събития;

д)

секторни диалози по въпроси от общ интерес; както и

е)

обмен на делегации между Европейския парламент и парламента на Нова Зеландия.

Член 4

Сътрудничество в регионални и международни организации

Страните се ангажират да си сътрудничат чрез обмен на мнения по политически въпроси от взаимен интерес и когато е целесъобразно, да обменят информация относно позициите си в рамките на регионалните и международните форуми и организации.

ДЯЛ II

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТТА

Член 5

Политически диалог

Страните се споразумяват да засилят редовния политически диалог помежду си на всички равнища, особено с оглед на обсъждането на въпроси от общ интерес, обхванати от настоящия дял, и с оглед на укрепването на общия им подход към международните въпроси. Страните се споразумяват, че за целите на настоящия дял терминът „политически диалог“ означава обмен и консултации, официални или неофициални, на всички равнища на управление.

Член 6

Ангажираност с демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава

В интерес на насърчаването на споделената ангажираност на страните с демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава, страните се споразумяват:

а)

да насърчават основните принципи по отношение на демократичните ценности, правата на човека и принципите на правовата държава, включително в рамките на многостранни форуми; както и

б)

да си сътрудничат и когато е целесъобразно — да координират помежду си практическото подпомагане на демократичните принципи, правата на човека и принципите на правовата държава, включително в трети държави.

Член 7

Управление на кризи

Страните потвърждават отново ангажимента си да насърчават международния мир и сигурността, включително, inter alia, чрез Споразумението между Нова Зеландия и Европейския съюз за създаване на рамка за участието на Нова Зеландия в операциите на Европейския съюз за управление на кризи, подписано в Брюксел на 18 април 2012 г.

Член 8

Борба с разпространението на оръжия за масово унищожение

1.   Страните считат, че разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и на техните средства за доставяне, както за държавни, така и за недържавни субекти, представлява една от най-сериозните заплахи за международния мир и сигурност. Страните отново потвърждават ангажимента си да спазват и да прилагат в пълна степен на национално равнище съществуващите си задължения съгласно международните договори и споразумения за разоръжаване и неразпространение и другите съответни международни задължения. Страните се споразумяват да си сътрудничат и да допринасят за борбата с разпространението на ОМУ и на техните средства за доставяне. Страните се споразумяват, че тази разпоредба представлява съществен елемент на настоящото споразумение.

2.   Освен това страните се споразумяват да си сътрудничат и да допринасят за предотвратяването на разпространението на ОМУ и на техните средства за доставяне, като:

а)

предприемат стъпки, по целесъобразност, за подписване, ратифициране или присъединяване към всички други имащи отношение международни инструменти и за цялостното им прилагане;

б)

поддържат ефективна система за контрол на националния износ, чрез контрол на износа и транзита на стоки, свързани с ОМУ, включително контрол за ОМУ във връзка с крайната употреба на технологиите с възможна двойна употреба, както и чрез наличието на ефективни санкции за нарушаване на контрола на износа.

3.   Страните се споразумяват да установят редовен политически диалог по тези въпроси.

Член 9

Малки оръжия и леки въоръжения

1.   Страните признават, че незаконното производство, прехвърляне и движение на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ), включително боеприпасите за тях, както и прекаленото им натрупване, лошото управление, недостатъчно обезопасените запаси и неконтролираното разпространение продължават да представляват сериозна заплаха за международния мир и сигурност.

2.   Страните потвърждават отново ангажимента си да спазват и да изпълняват в пълна степен своите задължения за борба с незаконната търговия с МОЛВ, включително боеприпасите за тях, съгласно действащите международни споразумения и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, както и своите ангажименти в рамките на други международни инструменти, приложими в тази област, като например Програмата за действие на ООН за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с малки оръжия и леки въоръжения във всичките ѝ аспекти.

3.   Страните се ангажират да си сътрудничат и да осигуряват координиране и взаимно допълване в усилията си за справяне с незаконната търговия с МОЛВ, включително боеприпасите за тях, на глобално, регионално, подрегионално и национално равнище, и се споразумяват да установят редовен политически диалог по тези въпроси.

Член 10

Международен наказателен съд

1.   Страните потвърждават отново, че най-тежките престъпления, пораждащи безпокойство сред международната общност като цяло, не трябва да остават ненаказани и че трябва да се гарантира тяхното наказателно преследване, като се предприемат мерки на национално или международно равнище, включително чрез Международния наказателен съд.

2.   Като подпомагат укрепването на мира и международното правосъдие, страните потвърждават отново решимостта си:

а)

да предприемат стъпки за прилагане на Римския статут на Международния наказателен съд (наричан по-долу „Римският статут“) и по целесъобразност — на свързаните с него инструменти;

б)

да обменят опит с регионални партньори при приемането на правните изменения, изисквани с оглед ратифицирането и прилагането на Римския статут; както и

в)

да си сътрудничат за постигане на напредък по целта за универсалността и целостта на Римския статут.

Член 11

Сътрудничество в борбата с тероризма

1.   Страните потвърждават отново значението на борбата срещу тероризма при пълно зачитане на принципите на правовата държава, международното право, по-специално Устава на ООН и съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, правото в областта на правата на човека и бежанците и международното хуманитарно право.

2.   В тази рамка и като вземат предвид глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма, която се съдържа в Резолюция 60/288 на Общото събрание на ООН от 8 септември 2006 г., страните се споразумяват да си сътрудничат в предотвратяването и премахването на тероризма, и по-специално, както следва:

а)

в рамката на изпълнението в пълна степен на Резолюции 1267, 1373 и 1540 на Съвета за сигурност на ООН и други приложими резолюции на ООН и международни актове;

б)

като обменят информация за терористичните групи и техните мрежи за подкрепа в съответствие с приложимото международно и национално право;

в)

като обменят становища относно:

i)

средствата и методите, използвани за борба с тероризма, включително в техническите области и обучението;

ii)

предотвратяването на тероризма; и

iii)

най-добрите практики в областта на защитата на правата на човека в борбата срещу тероризма;

г)

като си сътрудничат с цел задълбочаване на международния консенсус относно борбата срещу тероризма и нормативната му рамка и като работят за постигане в най-кратки срокове на съгласие по Всеобхватната конвенция за борба срещу международния тероризъм, за да допълнят съществуващите актове на ООН за борба с тероризма; и

д)

като насърчават сътрудничеството между държавите — членки на ООН, за ефективно изпълнение на глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма чрез всички подходящи средства.

3.   Страните потвърждават отново своята ангажираност с международните стандарти, определени от Специалната група за финансови действия (FATF) за борба с финансирането на тероризма.

4.   Страните потвърждават отново своя ангажимент да работят заедно, за да осигурят подкрепа за изграждане на капацитет за борба с тероризма за други държави, които се нуждаят от ресурси и експертен опит, за да предотвратят и да реагират на терористичната дейност, включително в контекста на Глобалния форум за борба с тероризма (GCTF).

ДЯЛ III

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ГЛОБАЛНАТА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ

Член 12

Развитие

1.   Страните потвърждават отново своя ангажимент за подкрепа на устойчивото развитие в развиващите се страни, за да се намали бедността и да се допринесе за повече сигурност, справедливост и благоденствие в света.

2.   Страните признават значимостта на съвместната работа за осигуряване на по-голямо въздействие, обхват и влияние на дейностите за развитие, включително в Тихоокеанския регион.

3.   За тази цел страните се споразумяват:

а)

да обменят становища и когато е уместно, да координират позициите си по отношение на въпросите, свързани с развитието, в рамките на регионалните и международните форуми, за да насърчават приобщаващ и устойчив растеж за човешко развитие; и

б)

да обменят информация относно съответните си програми за развитие и когато е уместно, да координират ангажираността си в конкретните държави, за да се увеличи въздействието от тези програми върху устойчивото развитие и премахването на бедността.

Член 13

Хуманитарна помощ

Страните потвърждават отново общия си ангажимент за хуманитарна помощ и се стремят да предложат координирани ответни мерки по целесъобразност.

ДЯЛ IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ВЪПРОСИ

Член 14

Диалог по икономическите, търговските и инвестиционните въпроси

1.   Страните се ангажират за диалог и сътрудничество в областта на икономиката, търговията и инвестициите, с цел да се улеснят двустранните търговски и инвестиционни потоци. Същевременно, като признават значението на осъществяването на това чрез основана на правила многостранна търговска система, страните потвърждават своя ангажимент да работят заедно в рамките на Световната търговска организация („СТО“) за постигане на допълнително либерализиране на търговията.

2.   Страните се споразумяват да насърчават обмена на информация и споделянето на опит относно своите макроикономически тенденции и политики, включително обмена на информация относно координирането на икономическите политики в контекста на регионалното икономическо сътрудничество и интеграция.

3.   Страните се стремят към диалог по същество, насочен към насърчаване на търговията със стоки, включително селскостопански стоки и други първични основни стоки, суровини, промишлени стоки и продукти с висока добавена стойност. Страните признават, че прозрачният подход, основан на пазара, е най-добрият начин за създаване на благоприятна среда за инвестиции в производството и търговията с тези продукти и за насърчаване на ефективното им разпределяне и използване.

4.   Страните се стремят към диалог по същество, насочен към насърчаване на двустранната търговия с услуги и обмена на информация и опит относно съответната им надзорна среда. Страните се споразумяват също да засилят сътрудничеството си с оглед на подобряване на счетоводната, одиторската, надзорната и регулаторната система в банковото и застрахователното дело и други области на финансовия сектор.

5.   Страните насърчават развитието на благоприятна и стабилна среда за взаимни инвестиции посредством диалог, който цели да подобри взаимното разбирателство и сътрудничеството по инвестиционни въпроси, да проучи механизми за улесняване на инвестиционните потоци и да насърчи стабилни, прозрачни и открити правила за инвеститорите.

6.   Страните се информират взаимно относно развитието на двустранната и международната търговия, инвестициите и свързаните с търговията аспекти на другите политики, включително подходите в политиките им към споразуменията за свободна търговия („ССТ“) и съответните програми и регулаторни въпроси в областта на ССТ, с потенциално въздействие върху двустранната търговия и инвестициите.

7.   Този диалог и сътрудничество в областта на търговията и инвестициите ще бъдат осъществявани чрез, inter alia:

а)

годишен диалог по въпросите на търговската политика на равнище висши служители, допълван от срещи на равнище министри по въпросите на търговията, когато са определени от страните;

б)

годишен диалог по въпросите на селскостопанската търговия; както и

в)

друг, определен от страните, диалог по сектори.

8.   Страните се ангажират да си сътрудничат за осигуряване на условия и насърчаване на увеличаването на търговията и инвестициите помежду си, включително чрез договаряне на нови споразумения, когато е възможно.

Член 15

Санитарни и фитосанитарни въпроси

1.   Страните се споразумяват да засилят сътрудничеството по санитарни и фитосанитарни („СФС“) въпроси в рамките на Споразумението на СТО за санитарните и фитосанитарните мерки и на Комисията „Codex Alimentarius“, Световната организация за здравеопазване на животните („OIE“) и съответните международни и регионални организации, работещи в рамките на Международната конвенция по растителна защита („IPPC“). Това сътрудничество има за цел подобряване на взаимното разбиране за санитарните и фитосанитарните мерки и улесняване на търговията между страните и може да включва:

а)

обмен на информация;

б)

прилагане на изисквания за внос на цялата територия на другата страна;

в)

извършване на проверка на всички или на част от системите за инспекция и сертификация на органите на другата страна в съответствие с приложимите международни стандарти на Codex Alimentarius, OIE и IPPC относно оценката на тези системи; и

г)

признаване на статут на райони, свободни от вредители и болести, и на райони с ниска степен на разпространение на вредители или болести.

2.   За тази цел страните се ангажират за пълноценно използване на съществуващите инструменти, като например Споразумението между Европейската общност и Нова Зеландия относно санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и животински продукти, подписано в Брюксел на 17 декември 1996 г., и за сътрудничество в рамките на подходящ двустранен форум за други СФС въпроси, които не са обхванати от това споразумение.

Член 16

Хуманно отношение към животните

Също така страните отново потвърждават важността на поддържането на взаимното разбирателство и сътрудничество по въпроси, свързани с хуманното отношение към животните, и ще продължават да обменят информация и да си сътрудничат в рамките на форума за сътрудничество за хуманното отношение към животните на Европейската комисия и на компетентните органи на Нова Зеландия и да работят в тясно сътрудничество в OIE по тези въпроси.

Член 17

Технически пречки за търговията

1.   Страните споделят виждането, че по-голямата съвместимост на стандартите, техническите регламенти и процедурите за оценяване на съответствието е ключов елемент за улесняване на търговията със стоки.

2.   Страните признават своя общ интерес за намаляване на техническите пречки пред търговията и се споразумяват да си сътрудничат за тази цел в рамките на Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията и чрез Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието между Европейската общност и Нова Зеландия, подписано в Уелингтън на 25 юни 1998 г.

Член 18

Политика в областта на конкуренцията

Страните потвърждават отново своя ангажимент да насърчават конкуренцията в икономическите дейности чрез съответните си законови и подзаконови актове в областта на конкуренцията. Страните се споразумяват да обменят информация относно политиката в областта на конкуренцията и въпроси, свързани с нея, и да подобряват сътрудничеството между органите си за защита на конкуренцията.

Член 19

Държавни поръчки

1.   Страните потвърждават отново своя ангажимент за открити и прозрачни рамки за държавни поръчки, които, в съответствие с техните международни задължения, насърчават икономически най-изгодните оферти, конкурентните пазари и недискриминационните практики на закупуване, като по този начин стимулират търговията между страните.

2.   Страните се споразумяват да засилят допълнително своите консултации, сътрудничество и обмен на опит и на най-добри практики в областта на държавните поръчки по въпроси от взаимен интерес, включително относно съответните си регулаторни рамки.

3.   Страните се споразумяват да проучат начините за по-нататъшно засилване на взаимния достъп до пазарите за държавни поръчки и да обменят становища относно мерките и практиките, които биха могли да се отразят неблагоприятно на търговията с поръчки между тях.

Член 20

Суровини

1.   Страните ще засилят сътрудничеството по въпроси, свързани със суровините, посредством двустранен диалог или в рамките на съответните многостранни срещи или международни институции, по искане на една от страните. По-специално, това сътрудничество има за цел премахването на пречките пред търговията със суровини, укрепването на основаната на правила световна рамка за търговия със суровини и насърчаването на прозрачността на световните пазари на суровини.

2.   Областите на сътрудничество могат да включват inter alia:

а)

въпроси, свързани с предлагането и търсенето, двустранната търговия и инвестициите, както и въпроси от общ интерес, произтичащи от международната търговия;

б)

тарифните и нетарифните пречки пред суровините, свързаните с тях услуги и инвестиции;

в)

съответните регулаторни рамки на страните; и

г)

най-добрите практики във връзка с устойчивото развитие на минната промишленост, включително политиката за полезните изкопаеми, планирането на земеползването и процедурите за издаване на разрешение.

Член 21

Интелектуална собственост

1.   Страните потвърждават отново значението на правата и задълженията си във връзка с правата върху интелектуална собственост, включително авторското право и сродните права, търговските марки, географските означения, промишлените дизайни и патентите и тяхното прилагане, в съответствие с най-високите международни стандарти, към които се придържат страните.

2.   Страните се договарят да обменят информация и да споделят опит по въпросите, свързани с интелектуалната собственост, включително:

а)

упражняването, насърчаването, разпространението, рационализирането, управлението, хармонизирането, закрилата и ефективното прилагане на правата върху интелектуалната собственост;

б)

предотвратяването на нарушения на правата върху интелектуалната собственост;

в)

борбата срещу фалшифицирането и пиратството чрез подходящи форми на сътрудничество; и

г)

функционирането на органите, отговарящи за закрила и прилагане на правата върху интелектуална собственост.

3.   Страните се споразумяват да обменят информация и да насърчават диалога относно опазването на генетичните ресурси, традиционните познания и фолклора.

Член 22

Митници

1.   Страните засилват сътрудничеството си по митнически въпроси, включително улесняването на търговията, с цел по-нататъшно опростяване и хармонизиране на митническите процедури и насърчаването на съвместни действия в контекста на съответните международни инициативи.

2.   Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, страните разглеждат възможността за сключване на инструменти за митническо сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите въпроси.

Член 23

Сътрудничество в областта на данъчното облагане

1.   С оглед на укрепването и развитието на икономическите дейности, като същевременно вземат предвид необходимостта от разработване на подходяща регулаторна рамка, страните признават и се ангажират да прилагат принципите на доброто управление в областта на данъчното облагане, т.е. прозрачността, обмена на информация и лоялната данъчна конкуренция.

2.   За тази цел, съобразно съответните си компетентности, страните ще работят за подобряването на международното сътрудничество в областта на данъчното облагане, ще улесняват събирането на законните приходи от данъци и ще разработват мерки за ефективно прилагане на принципите на доброто управление, посочени в параграф 1.

Член 24

Прозрачност

Страните признават важността на прозрачността и надлежното прилагане на своите законови и подзаконови разпоредби, свързани с търговията, и за тази цел потвърждават отново своите ангажименти, установени в споразуменията за СТО, включително член X от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и член III от Общото споразумение по търговията с услуги.

Член 25

Търговия и устойчиво развитие

1.   Страните признават приноса към целта за устойчиво развитие, който може да бъде осъществен чрез насърчаване на взаимно допълващи се политики в областта на търговията, околната среда и труда, и потвърждават отново ангажимента си за насърчаване на глобалната и двустранната търговия и инвестиции по такъв начин, че да допринесат за постигането на тази цел.

2.   Страните признават правото на всяка страна да установява свои собствени равнища на вътрешна защита в областите на околната среда и трудовата заетост и да приема или да изменя съответното си законодателство и политики, в съответствие с международно признатите стандарти и споразумения.

3.   Страните признават, че не е целесъобразно да насърчават търговията или инвестициите, като занижават или предлагат да се занижат равнищата на защита, които се предоставят по силата на тяхното вътрешно законодателство в областта на околната среда или на трудовата заетост. Страните признават също, че не е целесъобразно да се използват законодателство, политики и практики в областта на околната среда или на трудовата заетост за цели на протекционизъм в областта на търговията.

4.   Страните обменят информация и опит относно своите дейности за насърчаване на съгласуваност и взаимно допълване между търговските, социалните и екологичните цели, включително в области като корпоративната социална отговорност, екологичните стоки и услуги, съобразените с климата продукти и технологии и схемите за гарантиране на устойчивост, както и относно други аспекти, посочени в дял VIII, и засилват диалога и сътрудничеството си по въпросите на устойчивото развитие, които могат да възникнат в контекста на търговските отношения.

Член 26

Диалог с гражданското общество

Страните насърчават диалога между правителствените и неправителствените организации, като профсъюзи, работодатели, бизнес асоциации, търговски и промишлени камари, с оглед поощряване на търговията и инвестициите в области от взаимен интерес.

Член 27

Сътрудничество между предприятията

Страните насърчават по-силните връзки между предприятията и засилват връзките между правителството и предприятията чрез дейности, в които участват предприятията, включително в контекста на срещата „Азия — Европа“ („АСЕМ“).

По-специално, това сътрудничество се стреми към подобряване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия.

Член 28

Туризъм

Като признават значението на туризма за задълбочаване на взаимното разбирателство и уважение между народите от Съюза и Нова Зеландия и икономическите ползи, произтичащи от засиления туризъм, страните се споразумяват да си сътрудничат с оглед нарастване на туризма и в двете посоки между Съюза и Нова Зеландия.

ДЯЛ V

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО, СВОБОДАТА И СИГУРНОСТТА

Член 29

Правно сътрудничество

1.   Страните се споразумяват да развиват сътрудничеството си по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, особено що се отнася до договарянето, ратифицирането и прилагането на многостранни конвенции за съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, и по-специално конвенциите на Хагската конференция по международно частно право в областта на международното правно сътрудничество и уреждане на съдебните спорове и закрилата на децата.

2.   По отношение на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси страните ще продължават да работят в областта на правната взаимопомощ, в съответствие с международните инструменти в тази област.

Това може да включва, когато е уместно, присъединяването към съответните инструменти на ООН и прилагането на тези инструменти. То може да включва също, когато е уместно, подкрепа за съответните инструменти на Съвета на Европа и сътрудничество между съответните органи на Нова Зеландия и Евроюст.

Член 30

Сътрудничество в областта на правоприлагането

Страните се споразумяват правоприлагащите им органи, агенции и служби да си сътрудничат и да допринасят за обезвреждане и неутрализиране на общите за страните транснационални заплахи от престъпления и тероризъм. Сътрудничеството между правоприлагащите органи, агенции и служби може да бъде под формата на взаимопомощ при разследвания, споделяне на техники на разследване, съвместно образование и обучение на техни служители и всякакъв друг вид съвместни дейности и съдействие, които страните определят съвместно.

Член 31

Борба с организираната престъпност и корупцията

1.   Страните потвърждават отново ангажимента си да си сътрудничат за предотвратяването и борбата с транснационалната организирана, икономическа и финансова престъпност и с корупцията, фалшифицирането и незаконните сделки при пълно спазване на поетите от тях взаимни международни задължения в тази област, включително за ефективно сътрудничество за възстановяване на активи и финансови средства, придобити от корупционни действия.

2.   Страните насърчават прилагането на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, приета на 15 ноември 2000 г.

3.   Страните насърчават също така прилагането на Конвенцията на ООН срещу корупцията, приета на 31 октомври 2002 г., като вземат предвид принципите на прозрачност и участие на гражданското общество.

Член 32

Борба с наркотиците

1.   В рамките на съответните си правомощия и области на компетентност страните си сътрудничат с цел да гарантират прилагането на балансиран и интегриран подход към проблема с наркотиците.

2.   Страните си сътрудничат с оглед на разбиването на транснационалните престъпни мрежи, замесени в трафика на наркотици, посредством, inter alia, обмен на информация, обучение и споделяне на най-добри практики, включително специални разузнавателни средства. Особени усилия трябва да бъдат положени за борба с проникването на престъпници в законната икономика.

Член 33

Борба с киберпрестъпността

1.   Страните засилват сътрудничеството си за предотвратяване и борба с високотехнологичните, кибернетичните и електронните престъпления и разпространението по интернет на незаконно съдържание, включително терористично съдържание и съдържание със сексуално насилие над деца, чрез обмен на информация и практически опит в съответствие с националните си законодателства и с международните си задължения в областта на правата на човека.

2.   Страните обменят информация в областта на образованието и обучението на специализирани следователи в областта на киберпрестъпността, на разследването на киберпрестъпления и на цифровата криминалистика.

Член 34

Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

1.   Страните потвърждават отново нуждата от сътрудничество за предотвратяване на използването на финансовите си системи за изпиране на приходи от всякакви престъпни дейности, включително трафик на наркотици и корупция, както и за борба с финансирането на тероризма. Това сътрудничество обхваща събирането на активи и финансови средства, придобити в резултат на престъпления.

2.   Страните обменят необходимата информация в рамките на съответните си законодателства и прилагат подходящи мерки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, съотвестващи на стандартите, приети от съответните международни органи, действащи в тази област, като например Специалната група за финансови действия (FATF).

Член 35

Миграция и убежище

1.   Страните потвърждават отново своя ангажимент да си сътрудничат и обменят становища в областта на миграцията, включително незаконната имиграция, трафика на хора, убежището, интеграцията, трудовата мобилност и развитието, визите, сигурността на документите, биометричните данни и управлението на границите.

2.   Страните се споразумяват да си сътрудничат за предотвратяване и контрол на незаконната имиграция. За тази цел:

а)

Нова Зеландия приема обратно всички свои граждани, незаконно пребиваващи на територията на държава членка, по искане на последната и без допълнителни формалности; и

б)

всяка държава членка приема обратно всички свои граждани, незаконно пребиваващи на територията на Нова Зеландия, по искане на Нова Зеландия и без допълнителни формалности.

В съответствие с международните си задължения, включително съгласно Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, подписана на 7 декември 1944 г., държавите членки и Нова Зеландия ще предоставят на своите граждани подходящите за тези цели документи за самоличност.

3.   Страните, по искане на една от тях, ще проучат възможността за сключване на споразумение между Нова Зеландия и Съюза за обратно приемане в съответствие с член 52, параграф 1 от настоящото споразумение. Това споразумение ще включва разглеждане на възможността за приемане на подходящи мерки за гражданите на трети държави и лицата без гражданство.

Член 36

Консулска закрила

1.   Нова Зеландия се съгласява, че дипломатическите и консулските органи на всяка представлявана държава членка могат да упражняват правото на консулска закрила в Нова Зеландия от името на други държави членки, които не разполагат с достъпно постоянно представителство в Нова Зеландия.

2.   Съюзът и държавите членки се съгласяват, че дипломатическите и консулските органи на Нова Зеландия могат да упражняват консулска закрила от името на трета държава и че трети държави могат да упражняват консулска закрила от името на Нова Зеландия в Съюза в места, където Нова Зеландия или съответната трета държава нямат достъпно постоянно представителство.

3.   Целта на параграфи 1 и 2 е да отпаднат всякакви изисквания за уведомяване или съгласие, които иначе могат да се прилагат.

4.   Страните се споразумяват да улесняват диалога по консулските въпроси между съответните си компетентни органи.

Член 37

Защита на личните данни

1.   Страните се споразумяват да си сътрудничат с оглед постигане на напредък в отношенията си след решението на Европейската комисия относно адекватното равнище на защита на личните данни от страна на Нова Зеландия и за осигуряване на висока степен на защита на личните данни в съответствие с приложимите международни инструменти и стандарти, включително Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие („ОИСР“) относно защитата на неприкосновеността на личния живот и трансграничните потоци от лични данни.

2.   Това сътрудничество може да включва, inter alia, обмен на информация и експертен опит. То може също така да включва сътрудничество между регулаторните органи в рамките на органи като Работната група на ОИСР по въпросите на сигурността и неприкосновеността на личния живот в цифровата икономика и Световната мрежа за прилагане на законодателството за защита на личните данни.

ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Член 38

Научни изследвания и иновации

1.   Страните се споразумяват да засилят сътрудничеството си в областта на научните изследвания и иновациите.

2.   Страните насърчават, развиват и улесняват дейностите за сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите за мирни цели в подкрепа или допълване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Нова Зеландия, подписано в Брюксел на 16 юли 2008 г.

Член 39

Информационно общество

1.   Като отчитат, че информационните и комуникационните технологии представляват ключови елементи на съвременния живот и са от изключително значение за икономическото и социалното развитие, страните се споразумяват да провеждат обмен на становища относно политиките си в тази област.

2.   Сътрудничеството в тази област може да се съсредоточи inter alia върху:

а)

обмена на мнения по различни аспекти на информационното общество, по-специално разгръщането на високоскоростен широколентов достъп, политиките и регулирането на електронните комуникации, включително предоставянето на универсална услуга, лицензирането и общите разрешителни, защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни, електронното управление и откритото управление, сигурността на интернет и независимостта и ефикасността на регулаторните органи;

б)

взаимосвързаността и оперативната съвместимост на научноизследователските мрежи и на инфраструктурите и услугите за изчисления и научни данни, включително в регионален контекст;

в)

стандартизацията, сертифицирането и разпространението на нови информационни и комуникационни технологии;

г)

сигурността, надеждността и аспектите на информационните и комуникационните технологии и услуги, свързани с неприкосновеността на личния живот, включително насърчаването на безопасността в интернет, борбата срещу злоупотребите с информационни технологии и всички видове електронни медии и обмена на информация; и

д)

обмена на становища относно мерките за преодоляване на проблема с международните цени на роуминга.

ДЯЛ VII

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ХОРАТА

Член 40

Образование и обучение

1.   Страните признават решаващия принос на образованието и обучението за създаването на качествени работни места и устойчив растеж за икономиките, основани на знанието, по-специално чрез развитието на граждани, които не само са подготвени за съзнателно и ефективно участие в демократичния живот, но са и способни да решават проблеми и да се възползват от възможностите, произтичащи от глобално свързания свят на 21-ви век. Вследствие на това страните признават, че имат общ интерес да си сътрудничат в областта на образованието и обучението.

2.   В съответствие с взаимните си интереси и целите на политиките си в областта на образованието страните се ангажират да оказват съвместна подкрепа за подходящи дейности за сътрудничество в областта на образованието и обучението. Това сътрудничество ще се отнася до всички образователни сектори и може да включва:

а)

сътрудничество относно мобилност с учебна цел на гражданите чрез насърчаване и улесняване на обмена на студенти, научни работници, преподаватели и административен персонал от висши учебни заведения и на учители;

б)

съвместни проекти за сътрудничество между институции за образование и обучение в Съюза и Нова Зеландия с оглед насърчаване на разработването на учебни планове, съвместни учебни програми и образователни степени и мобилността на персонала и студентите;

в)

институционално сътрудничество, връзки и партньорства с цел укрепване на образователния елемент на триъгълника на знанието и за насърчаване на обмена на опит и ноу-хау; и

г)

подкрепа за реформа на политиката чрез изследвания, конференции, семинари, работни групи, провеждане на бенчмаркинг и обмен на информация и добри практики, особено с оглед на процесите от Болоня и Копенхаген и на въведените инструменти и принципи, които повишават прозрачността и иновациите в образованието.

Член 41

Сътрудничество в областта на културата, аудиовизията и медиите

1.   Страните се споразумяват да насърчават по-тясното сътрудничество в секторите на културата и творчеството, за да се подобрят, inter alia, взаимното разбирателство и опознаването на съответните им култури.

2.   Страните се стремят да вземат необходимите мерки за насърчаване на културния обмен и провеждат съвместни инициативи в различни културни сфери, като използват съществуващите инструменти и рамки за сътрудничество.

3.   Страните полагат усилия за подобряване на мобилността на работещите в сферата на културата, на произведенията на изкуството и на други обекти на културата между Нова Зеландия и Съюза и неговите държави членки.

4.   Страните се споразумяват да проучат чрез диалог в областта на политиката редица начини, по които намиращите се извън своите държави на произход обекти на културата могат да бъдат достъпни за общностите, откъдето произхождат тези обекти.

5.   Страните насърчават междукултурния диалог между организациите на гражданското общество и между гражданите от двете страни.

6.   Страните се споразумяват да си сътрудничат, по-конкретно чрез диалог в областта на политиката, в рамките на съответните международни форуми, по-специално в Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), за да постигнат общите си цели и да насърчават културното многообразие, включително чрез прилагането на разпоредбите от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

7.   Страните насърчават, подкрепят и улесняват обмена, сътрудничеството и диалога между институциите от аудиовизуалния и медйния сектор и между лицата, работещи в тези сектори.

Член 42

Връзки между хората

Като признават значението на връзките между хората и техния принос за повишаване на разбирателството между Съюза и Нова Зеландия, страните се споразумяват да насърчават, подобряват и задълбочават тези връзки, както е целесъобразно. Тези връзки могат да включват обмен на служители и краткосрочни стажове за студенти по време на следдипломната им квалификация.

ДЯЛ VIII

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТРАНСПОРТА

Член 43

Околна среда и природни ресурси

1.   Страните се споразумяват да си сътрудничат по въпросите на околната среда, включително устойчивото управление на природните ресурси. Целта на това сътрудничество е да насърчава опазването на околната среда и да интегрира екологичните съображения в съответните сектори на сътрудничеството, включително в международен и регионален контекст.

2.   Страните се споразумяват, че сътрудничеството може да се осъществява чрез методи, като диалог, работни групи, семинари, конференции, съвместни програми и проекти, споделяне на информация, като например най-добри практики, и обмен на експерти, включително на двустранно или многостранно равнище. Темите и целите за сътрудничество се определят съвместно по искане на една от страните.

Член 44

Подобряване, защита и регулиране на здравето

1.   Страните се споразумяват да укрепват сътрудничеството в областта на здравето, включително в контекста на глобализацията и демографските промени. Полагат се усилия за насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация и опит относно:

а)

защита на здравето;

б)

наблюдение на заразните болести (например грип и огнища на остри заболявания) и други дейности в обхвата на международните здравни правила (2005 г.), включително действия за подготвеност срещу значителни трансгранични заплахи, по-специално планиране на подготвеността и оценка на риска;

в)

сътрудничество в областта на стандартите и оценка на съответствието, за да се управляват нормативната уредба и рискът, свързан с продуктите (включително фармацевтични продукти и медицински изделия);

г)

въпроси, свързани с прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната здравна организация („СЗО“); както и

д)

въпроси, свързани с прилагането на Световния кодекс на СЗО на практиките при международно назначаване на здравни работници.

2.   Страните потвърждават отново ангажимента си да спазват, насърчават и прилагат ефективно, по целесъобразност, международно признатите практики и стандарти в областта на здравето.

3.   Сътрудничеството може да включва, inter alia, конкретни програми и проекти, приети по взаимно съгласие, както и диалог, сътрудничество и инициативи по теми от общ интерес на двустранно или многостранно равнище.

Член 45

Изменение на климата

1.   Страните признават изменението на климата като глобален и неотложен проблем, който изисква колективни действия в съответствие с общата цел да се ограничи повишението на средната температура в световен мащаб до не повече от 2 °C в сравнение с равнищата отпреди индустриализацията. В рамките на съответните си компетентности и без това да засяга дискусиите в рамките на различни форуми, страните се договарят да си сътрудничат в области от общ интерес, включително, но не само:

а)

прехода към икономики с ниски емисии на парникови газове чрез подходящи национални стратегии и действия за смекчаване на последиците, включително стратегии за „зелен“ растеж;

б)

разработване, въвеждане и осъществяване на пазарни механизми, и по-специално на схеми за търговия с въглеродни емисии;

в)

инструменти от публичния и частния сектор за финансиране на действия в областта на климата;

г)

научни изследвания, разработване и внедряване на технологии за ниски емисии на парникови газове; и

д)

мониторинг на парниковите газове и анализ на въздействието им, включително разработване и прилагане на стратегии за адаптиране в съответните случаи.

2.   Двете страни се договарят да задълбочат сътрудничеството си по отношение на международното развитие в тази област и по-специално, относно напредъка в приемането на ново международно споразумение за периода след 2020 г. съгласно Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата, както и относно допълнителни инициативи за сътрудничество, които биха спомогнали за преодоляване на пропуските в областта на смекчаването на последствията от изменението на климата преди 2020 г.

Член 46

Управление на риска от бедствия и гражданска защита

Страните признават нуждата от управление на рисковете от природните бедствия и бедствията, причинени от човека, както на своята територия, така и в световен мащаб. Страните потвърждават общия си ангажимент за подобряване на предотвратяването, смекчаването, подготвеността, ответните действия и мерките за възстановяване с цел да се повиши устойчивостта на обществата и инфраструктурата им, и да си сътрудничат, по целесъобразност, на двустранно и многостранно политическо равнище, за да се подобрят резултатите на управлението на риска от бедствия в световен мащаб.

Член 47

Енергетика

Страните признават значението на енергийния сектор и ролята на добре функциониращия енергиен пазар. Страните признават значението на енергетиката по отношение на устойчивото развитие, икономическия растеж и нейния принос за постигане на международно договорените цели за развитие, както и значението на сътрудничеството за справянето с глобалните предизвикателства, свързани с околната среда, и по-специално изменението на климата. Страните полагат усилия, в рамките на съответните си компетентности, да подобрят сътрудничеството си в тази област с оглед на:

а)

разработване на политики за увеличаване на енергийната сигурност;

б)

насърчаване на световната търговия и инвестиции в областта на енергетиката;

в)

подобряване на конкурентоспособността;

г)

подобряване на функционирането на световните енергийни пазари;

д)

обмен на информация и опит от политиките чрез съществуващите многостранни форуми в областта на енергетиката;

е)

насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, както и на разработване и внедряване на чисти, разнообразни и устойчиви енергийни технологии, включително технологии от възобновяеми енергийни източници и енергийни технологии с ниски емисии;

ж)

постигане на рационално използване на енергията, за което да допринасят и търсенето, и предлагането, като се насърчава енергийната ефективност при производството, преноса, разпределението и крайното потребление на енергия;

з)

изпълнение на съответните си международни задължения за рационализиране и поетапно спиране в средносрочен план на неефективните субсидии за изкопаеми горива, които насърчават разхитителното потребление; и

и)

обмен на най-добри практики в проучването и производството на енергия.

Член 48

Транспорт

1.   Страните си сътрудничат във всички съответни области на транспортната политика, включително на интегрираната транспортна политика, с оглед подобряване на движението на стоки и пътници, насърчаване на морската и авиационната безопасност и сигурност, насърчаване на опазването на околната среда и повишаване на ефикасността на транспортните си системи.

2.   Целта на сътрудничеството и диалога между страните в тази област следва да бъде насърчаването на:

а)

обмен на информация относно съответните им политики и практики;

б)

укрепване на отношенията в областта на въздухоплаването между Съюза и Нова Зеландия с оглед на:

i)

подобряване на достъпа до пазара, възможностите за инвестиции и либерализацията на клаузите относно собствеността и контрола на въздушните превозвачи в споразуменията за въздухоплавателни услуги в съответствие с националните политики;

ii)

разширяване и задълбочаване на регулаторното сътрудничество в областта на авиационната безопасност и сигурност и на икономическото регулиране на въздушнотранспортната промишленост; и

iii)

подкрепа на регулаторното сближаване и премахване на пречките за осъществяване на бизнес, както и сътрудничество в областта на управлението на въздушното движение;

в)

целите за неограничен достъп до международните морски пазари и търговия въз основа на лоялна конкуренция на търговска основа; и

г)

взаимно признаване на свидетелствата за управление на сухопътни моторни превозни средства.

Член 49

Селско стопанство, развитие на селските райони и горско стопанство

1.   Страните се договарят да насърчават сътрудничеството и диалога в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и горското стопанство.

2.   Областите, в които биха могли да се вземат под внимание дейности, включват, но не се ограничават до селскостопанската политика, политиката за развитие на селските райони, структурата на секторите, свързани с дейност на земята, и географските означения.

3.   Страните се споразумяват да си сътрудничат на национално и международно равнище относно устойчивото управление на горите и свързаните с това политики и нормативни актове, включително мерки за борба с незаконната сеч и свързаната с нея търговия, както и насърчаването на доброто управление на горите.

Член 50

Рибарство и морско дело

1.   Страните засилват диалога и сътрудничеството си по въпроси от общ интерес в областта на рибарството и морското дело. Страните се стремят да насърчават дългосрочното опазване и устойчивото управление на живите морски ресурси, предотвратяването и борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов („ННН риболов“), както и прилагането на екосистемен подход към управлението.

2.   Страните могат да си сътрудничат и да обменят информация по отношение на опазването на живите морски ресурси в рамките на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) и многостранните форуми (ООН, Организацията на ООН за прехрана и земеделие). По-конкретно, страните си сътрудничат с оглед на:

а)

гарантиране, чрез ефективно управление от страна на Комисията за риболова в Западния и Централния Тихи океан и въз основа на най-добрите налични научни данни, на дългосрочното опазване и устойчивото използване на далекомигриращите рибни запаси в прилежащия им район в Западния и Централния Тихи океан, включително чрез пълно признаване, в съответствие със съответните конвенции на ООН и други международни инструменти, на специалните изисквания на малките островни развиващи се държави и територии и осигуряване на прозрачен процес на вземане на решения;

б)

гарантиране на опазването и рационалното използване на живите морски ресурси в зоната на компетентност на Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси, включително усилията за борба с дейностите по ННН риболов в района, за който се прилага Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика;

в)

осигуряване на приемането и прилагането на ефективни мерки за опазване и управление на запасите в зоната на компетентност на РОУР в южната част на Тихия океан; и

г)

улесняване на присъединяването към РОУР, когато една от страните е член, а другата страна е присъединяваща се страна.

3.   Страните си сътрудничат с цел насърчаване на интегриран подход към морското дело на международно равнище.

4.   Страните провеждат редовен двугодишен диалог на равнище висши служители, за да засилят диалога и сътрудничеството, както и да обменят информация и опит относно политиката в областта на рибарството и морското дело.

Член 51

Заетост и социални въпроси

1.   Страните се споразумяват да укрепват сътрудничеството в областта на заетостта и социалните въпроси, включително. в контекста на социалното измерение на глобализацията и демографските промени. Полагат се усилия за насърчаване на сътрудничеството и обмена на информация и опит относно заетостта и трудовоправните въпроси. Областите на сътрудничество могат да включват политиките за заетостта, трудовото право, въпросите, свързани с равенството между половете, недискриминацията в областта на заетостта, социалното приобщаване, социалната сигурност и политиките за социална закрила, индустриалните отношения, социалния диалог, развитието на умения през целия живот, младежката заетост, здравето и безопасността на работното място, корпоративната социална отговорност и достойните условия на труд.

2.   Страните потвърждават отново необходимостта от подкрепа за такъв процес на глобализация, който да е от полза за всички, и от насърчаване на пълна и продуктивна заетост и достойни условия на труд като основен елемент на устойчивото развитие и намаляването на бедността. Във връзка с това страните припомнят декларацията на Международната организация на труда („МОТ“) относно социалната справедливост за справедлива глобализация.

3.   Страните потвърждават отново ангажимента си да спазват, насърчават и прилагат ефективно международно признатите трудови принципи и права, определени по-конкретно в Декларацията на МОТ за основните принципи и права в областта на труда.

4.   Сътрудничеството може да включва, inter alia, конкретни програми и проекти, определени по взаимно съгласие, както и диалог, сътрудничество и инициативи по теми от общ интерес на двустранно или многостранно равнище.

ДЯЛ IХ

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Член 52

Други споразумения или договорености

1.   Страните могат да допълват настоящото споразумение, като сключват специални споразумения или договорености за всяка област на сътрудничество, попадаща в неговия обхват. Такива специални споразумения и договорености, сключени след подписването на настоящото споразумение, представляват неразделна част от цялостните двустранни отношения, които се уреждат с настоящото споразумение, и са част от обща институционална рамка. Съществуващите споразумения или договорености между страните не са част от общата институционална рамка.

2.   Нищо в настоящото споразумение не засяга и не накърнява тълкуването или прилагането на други споразумения между страните, включително на посочените в параграф. По-специално разпоредбите на настоящото споразумение не заменят, нито засягат по някакъв начин разпоредбите за уреждане на спорове или за прекратяване на други споразумения между страните.

Член 53

Съвместен комитет

1.   Страните създават съвместен комитет, състоящ се от представители на страните.

2.   В съвместния комитет се провеждат консултации за улесняване на изпълнението и за съдействие за постигане на общите цели на настоящото споразумение, както и за запазване на цялостната съгласуваност в отношенията между Съюза и Нова Зеландия.

3.   Задачите на съвместния комитет са:

а)

да насърчава ефективното прилагане на настоящото споразумение;

б)

да наблюдава развитието на цялостните отношения между страните;

в)

при необходимост да иска информация от комитети или други органи, създадени по силата на други специални споразумения между страните, попадащи в общата институционална рамка в съответствие с член 52, параграф 1, и да разглежда всички доклади, изпратени от тях;

г)

да обменя становища и да прави предложения по всички въпроси от общ интерес, включително бъдещите действия и наличните за тяхното осъществяване ресурси;

д)

да определя приоритетите в съответствие с целите на настоящото споразумение;

е)

да търси подходящи методи за предотвратяване на проблеми, които биха могли да възникнат в областите, обхванати от настоящото споразумение;

ж)

да се стреми се да разрешава всички спорове, възникващи при прилагането или тълкуването на настоящото споразумение;

з)

да проверява информацията, представена от някоя страна в съответствие с член 54; и

и)

да прави препоръки и да приема решения, когато е уместно, за привеждане в действие на конкретни аспекти на настоящото споразумение.

4.   Съвместният комитет действа с консенсус. Той приема свой процедурен правилник. Той може да създава подкомитети и работни групи, които да се занимават с конкретни въпроси.

5.   Съвместният комитет заседава по принцип веднъж годишно последователно в Съюза и Нова Зеландия, освен ако страните не решат друго. По искане на една от страните се провеждат извънредни заседания на съвместния комитет. Съвместният комитет се председателства съвместно от двете страни. Съвместният комитет по принцип заседава на равнище висши служители.

Член 54

Ред и условия за изпълнение на задълженията и уреждане на спорове

1.   Страните предприемат всички общи или конкретни мерки, които се изискват за изпълнение на задълженията им по настоящото споразумение.

2.   Без да се засяга процедурата, описана в параграфи 3 — 8 на настоящия член, всеки спор, отнасящ се до тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се разрешава единствено чрез консултации между страните в рамките на съвместния комитет. Страните представят на съвместния комитет цялата съответна информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса с оглед на разрешаването на спора.

3.   Като потвърждават отново силния си споделен ангажимент към зачитането на правата на човека и неразпространението, страните се споразумяват, че ако една от страните счита, че другата страна е извършила особено сериозно и съществено нарушение на задълженията, описани в член 2, параграф 1 и член 8, параграф 1 като съществени елементи, като по този начин са заплашени международният мир и сигурност, така че се изисква незабавна реакция, тя незабавно уведомява другата страна за това, както и за подходящата/ите мярка/мерки, които възнамерява да предприеме по силата на настоящото споразумение. Уведомяващата страна информира съвместния комитет за необходимостта да проведе спешни консултации по въпроса.

4.   Освен това особено сериозното и съществено нарушение на съществените елементи може да послужи като основание за подходящи мерки по общата институционална рамка, както е посочено в член 52, параграф 1.

5.   Съвместният комитет представлява форум за диалог и страните полагат всички усилия, за да намерят решение по взаимно съгласие, ако възникне малко вероятната ситуация, описана в параграф 3. Ако съвместният комитет не може да стигне до взаимно приемливо решение в срок от 15 дни от началото на консултациите и не по-късно от 30 дни, считано от датата на уведомлението, посочено в параграф 3, въпросът се отнася за консултации на министерско равнище, които се провеждат за допълнителен срок от най-много 15 дни.

6.   Ако не бъде намерено взаимно приемливо решение в срок от 15 дни от началото на консултациите на министерско равнище и не по-късно от 45 дни от датата на уведомлението, уведомяващата страна може да вземе решение за предприемане на подходящите мерки, за които е изпратила уведомление в съответствие с параграф 3. В Съюза решението за спиране предполага единодушие. В Нова Зеландия решението за спиране се взема от правителството на Нова Зеландия в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

7.   За целите на настоящия член „подходящи мерки“ означава частичното спиране, цялостното спиране или прекратяването на настоящото споразумение или, в зависимост от случая, на друго специално споразумение, което е част от общата институционална рамка, посочена в член 52, параграф 1, съгласно съответните разпоредби на това специално споразумение. Подходящите мерки, предприети от една от страните за частичното спиране на настоящото споразумение, се прилагат единствено по отношение на разпоредбите, попадащи в приложното поле на дялове от I до VIII. При подбора на подходящите мерки предимство имат онези, които в най-малка степен влияят отрицателно върху отношенията между страните. Тези мерки, които попадат в обхвата на член 52, параграф 2, са пропорционални на нарушението на задълженията, предвидени в настоящото споразумение, и са в съответствие с международното право.

8.   Страните подлагат на постоянен преглед развитието на ситуацията, която е довела до действия по настоящия член. Страната, която приема подходящите мерки, ги оттегля при първа възможност и във всеки случай веднага след като престанат да съществуват обстоятелствата, които са довели до налагането им.

ДЯЛ Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 55

Определения

За целите на настоящото споразумение терминът „страните“ означава Съюзът или неговите държави членки, или Съюзът и неговите държави членки, съгласно съответните им правомощия, от една страна, и Нова Зеландия, от друга страна.

Член 56

Оповестяване на информация

1.   Нищо в настоящото споразумение не засяга националните законови и подзаконови актове или актовете на Съюза относно публичния достъп до официални документи.

2.   Нищо в настоящото споразумение не се тълкува като задължение за която и да е от страните по него да предоставя информация, чието разкриване би противоречало на основните ѝ интереси в областта на сигурността.

Член 57

Изменение

Настоящото споразумение може да се изменя чрез писмено споразумение между страните. Тези изменения влизат в сила на датата или датите, договорени от страните.

Член 58

Влизане в сила, срок на действие и уведомяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на тридесетия ден след датата, на която страните са се уведомили взаимно за приключването на съответните необходими за целта правни процедури.

2.   Независимо от параграф 1, Нова Зеландия и Съюзът могат временно да прилагат съвместно определени разпоредби от настоящото споразумение до влизането му в сила. Това временно прилагане започва на тридесетия ден след датата, на която Нова Зеландия и Съюзът са се уведомили взаимно за приключването на съответните вътрешни процедури, необходими за това временно прилагане.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок. Всяка от страните може да уведоми писмено другата страна за намерението си да прекрати настоящото споразумение. Прекратяването влиза в сила шест месеца след датата на уведомяването.

4.   Уведомленията, направени в съответствие с настоящия член, се отправят съответно до Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и до Министерството на външните работи и търговията на Нова Зеландия.

Член 59

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, и съгласно условията, предвидени в тези договори, а от друга страна — на територията на Нова Зеландия, но не включва Токелау.

Член 60

Автентични текстове

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични. В случай на несъответствие между текстовете на настоящото споразумение страните отнасят въпроса до съвместния комитет.

Съставено в Брюксел на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el cinco de octubre de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne pátého října dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femte oktober to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am fünften Oktober zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oktoobrikuu viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the fifth day of October in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le cinq octobre deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu petog listopada godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì cinque ottobre duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada piektajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų spalio penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év október havának ötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħames jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, vijf oktober tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia piątego października roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em cinco de outubro de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la cinci octombrie două mii șaisprezece.

V Bruseli piateho októbra dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne petega oktobra leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä viidentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den femte oktober år tjugohundrasexton.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For New Zealand

Image


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/31


Изменение на Митническата конвенция за международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР, 1975 г.)

В съответствие с уведомлението от страна на депозитаря C.N.742.2016.TREATIES — XI.A.16 от 1 януари 2017 г. влизат в сила следните изменения на Конвенция ТИР за всички договарящи страни:

 

Приложение 6, нова обяснителна бележка 0.42а:

Добавя се нова обяснителна бележка към член 42а, която да се чете, както следва:

„0.42 a

Изразът „незабавно“ в член 42а означава, че националните мерки, които могат да засегнат прилагането на Конвенцията ТИР и/или функционирането на системата ТИР, следва да бъдат съобщени в писмена форма на Изпълнителния съвет ТИР възможно най-скоро и, ако е възможно, преди влизането им в сила, за да се даде възможност на Изпълнителния съвет ТИР ефективно да упражнява своите надзорни функции и да изпълни своята отговорност да провери мярката за съответствието й с Конвенцията ТИР съгласно член 42а и своя мандат, определен в приложение 8 към Конвенцията ТИР.“

 

Приложение 2, член 4, параграф 2, подточка i):

Съществуващият текст се заменя със следния:

„i)

Плъзгащите се покривала, под, врати и всички други съставни елементи на товарното отделение се съединяват или посредством приспособления, които не могат да се свалят и поставят отново отвън, без да се оставят видими следи, или по такъв начин, че да образуват едно цяло, което да не може да бъде изменено, без да се оставят видими следи.“

 

Приложение 2, член 4, параграф 2, подточка iii)

Съществуващият текст се заменя със следния:

„iii)

Водачът на плъзгащото се покривало, обтегачите за покривалото и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че затворените и пломбирани от митнически власти врати и останалите подвижни части да не могат да бъдат отворени или затворени отвън, без да се оставят видими следи. Водачът на плъзгащото се покривало, обтегачите за покривалото и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че достъпът до товарното отделение да бъде невъзможен, без да се оставят видими следи. Пример за такава конструктивна система е даден на скица № 9, приложена към правилника.“

 

Приложение 2, нов член 5:

След изменения член 4 се вмъква:

„Член 5

Превозни средства с подвижен покрив с покривало

1.   Превозните средства с с подвижен покрив с покривало трябва да отговарят на разпоредбите на членове 1, 2, 3 и 4 от правилника, доколкото последните са приложими за тях. Освен това тези превозни средства трябва да отговарят на разпоредбите на настоящия член.

2.   Подвижният покрив с покривало трябва да отговаря на изискванията, посочени в подточки i)—iii) по-долу.

i)

Подвижният покрив с покривало се закрепва или посредством приспособления, които не могат да се свалят и поставят отново отвън, без да се оставят видими следи, или по такъв начин, че да образуват едно цяло, което да не може да бъде изменено, без да се оставят видими следи.

ii)

Покривалото на подвижния покрив трябва да се застъпва с твърдата част на покрива в предната страна на товарното отделение, така че покривалото да не може да бъде изтеглено над горния край на горната арка. От двете страни по дължината на товарното отделение в подгъва на покривното покривало се прокарва предварително напрегнат стоманен кабел по такъв начин, че да не може да бъде свален и поставен отново, без да се оставят видими следи. Покривното покривало се закрепва към подвижната количка по такъв начин, че да не може да бъде сваляно и поставяно отново на мястото му, без да се оставят видими следи.

iii)

Водачът на подвижния покрив, обтегачите за подвижния покрив и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че затворените и пломбирани от митническите власти врати, покрив и други подвижни части да не могат да бъдат отворени или затворени отвън, без да се оставят видими следи. Водачът на подвижния покрив, обтегачите за подвижния покрив и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че достъпът до товарното отделение да бъде невъзможен, без да се оставят видими следи.

Пример за възможна конструктивна система е показан в скица № 10, приложена към правилника.“

 

Приложение 2, скица № 9:

Съществуващата скица № 9 се заменя със следната:

„Скица № 9

ПРИМЕР ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПОКРИВАЛА

Image

Скица № 9, продължение:

Image

Скица № 9, продължение:

Image

 

Приложение 2, нова скица № 10:

След новата скица № 9 се вмъква:

„Скица № 10

ПРИМЕР ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО С ПОДВИЖЕН ПОКРИВ С ПОКРИВАЛО

Image

Скица № 10, продължение:

Image

Скица № 10, продължение:

Image

 

Приложение 7, част I, член 5, параграф 2, подточка i):

Съществуващият текст се заменя със следния:

„i)

Плъзгащите се покривала, под, врати и всички други съставни елементи на контейнера се съединяват или посредством приспособления, които не могат да се свалят и поставят отново отвън, без да се оставят видими следи, или по такъв начин, че да образуват едно цяло, което да не може да бъде изменено, без да се оставят видими следи.“

 

Приложение 7, част I, член 5, параграф 2, подточка iii):

Съществуващият текст се заменя със следния:

„iii)

Водачът на плъзгащото се покривало, обтегачите за покривалото и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че затворените и пломбирани от митническите власти врати и останалите подвижни части да не могат да бъдат отворени или затворени отвън, без да се оставят видими следи. Водачът на плъзгащото се покривало, обтегачите за покривалото и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че достъпът до контейнера да бъде невъзможен, без да се оставят видими следи. Пример за такава конструктивна система е дадена на скица № 9, приложена към правилника.“

 

Приложение 7, част I, нов член 6:

След изменения член 5 се вмъква:

„Член 6

Контейнери с подвижен покрив с покривало

1.   Контейнерите с подвижен покрив с покривало трябва да отговарят на разпоредбите на членове 1, 2, 3, 4 и 5 от правилника, доколкото последните са приложими за тях. Освен това тези контейнери трябва да са съобразени с разпоредбите на настоящия член.

2.   Подвижният покрив с покривало трябва да отговаря на изискванията, посочени в подточки i)—iii) по-долу.

i)

Подвижният покрив с покривало се закрепва или посредством приспособления, които не могат да се свалят и поставят отново отвън, без да се оставят видими следи, или по такъв начин, че да образуват едно цяло, което да не може да бъде изменено, без да се оставят видими следи.

ii)

Покривалото на подвижния покрив трябва да се застъпва с твърдата част на покрива в предната страна на контейнера, така че покривалото да не може да бъде изтеглено над горния край на горната надлъжна греда. От двете страни по дължината на контейнера в подгъва на покривалото на покрива се прокарва предварително напрегнат стоманен кабел по такъв начин, че да не може да бъде свален и поставен отново, без да се оставят видими следи. Покривалото на покрива се закрепва към подвижната количка по такъв начин, че да не може да бъде свалено и поставено отново на мястото му, без да се оставят видими следи.

iii)

Водачът на подвижния покрив, обтегачите за подвижния покрив и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че затворените и пломбирани от митническите власти врати, покрив и други подвижни части да не могат да бъдат отворени или затворени отвън, без да се оставят видими следи. Водачът на подвижния покрив, обтегачите за подвижния покрив и другите подвижни части се съединяват по такъв начин, че достъпът до контейнера да бъде невъзможен, без да се оставят видими следи.

Пример за възможна конструктивна система е показан на скица № 10, приложена към правилника.“

 

Приложение 7, част 1 скица № 9:

Съществуващата скица № 9 се заменя със следната:

„Скица № 9

ПРИМЕР ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА КОНТЕЙНЕР С ПЛЪЗГАЩИ СЕ ПОКРИВАЛА

Image

Скица № 9, продължение:

Image

Скица № 9, продължение:

Image

 

Приложение 7, част I, нова скица № 10:

След новата скица № 9 се вмъква:

„Скица № 10

ПРИМЕР ЗА КОНСТРУКЦИЯТА НА КОНТЕЙНЕР С ПОДВИЖЕН ПОКРИВ С ПОКРИВАЛО

Image

Скица № 10, продължение:

Image

Скица № 10, продължение:

Image


РЕГЛАМЕНТИ

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/45


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2080 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2016 година

за откриване на тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (2), и по-специално член 28 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид настоящото положение на пазара на обезмаслено мляко на прах по отношение на възстановяването на цените и с оглед на високото ниво на интервенционните запаси е целесъобразно да се открие тръжна процедура за продажба на обезмаслено мляко на прах от запаси за публична интервенция в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1240.

(2)

С цел да се осигури адекватно управление на продажбите от интервенционни запаси е необходимо да се определи датата, преди която предлаганото за продажба обезмаслено мляко на прах трябва да е постъпило в запасите за публична интервенция.

(3)

Съгласно член 28, параграф 4, букви б), в) и г) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 е необходимо да бъдат определени периодите за подаване на тръжни предложения, минималното количество, за което могат да се подават тръжни предложения, и размерът на обезпечението, което се внася при подаване на тръжно предложение.

(4)

За целите на член 31, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 е необходимо да бъдат определени сроковете, в които държавите членки уведомяват Комисията за всички допустими тръжни предложения.

(5)

В интерес на ефикасното администриране държавите членки следва да подават своите уведомления до Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (3).

(6)

Комитетът за общата организация на селскостопанските пазари не представи становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Продажбата чрез тръжна процедура на обезмаслено мляко на прах, постъпило на склад преди 1 ноември 2015 г., се открива при условията, предвидени в глава III на дял II от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Член 2

Подаване на тръжни предложения

1.   Периодът, през който могат да бъдат подавани оферти в отговор на първата частична покана за участие в търг, приключва на 13 декември 2016 г. в 11:00 часа (брюкселско време).

2.   Периодите, през които могат да бъдат подавани оферти в отговор на втората и последващите частични покани, започват от първия работен ден след края на предходния период. Те приключват в 11:00 часа (брюкселско време) на първия и третия вторник от месеца. През август обаче срокът за подаване на оферти изтича в 11:00 ч. (брюкселско време) на четвъртия вторник, а през декември — в 11:00 часа (брюкселско време) на втория вторник. Ако вторник е официален празничен ден, крайният срок е 11:00 часа (брюкселско време) на предходния работен ден.

3.   Офертите се подават до одобрените от държавите членки разплащателни агенции (4).

Член 3

Количество на оферта и мерна единица

Минималното количество обезмаслено мляко на прах, за което може да бъде подадена оферта, е 20 тона.

Предложената цена трябва да бъде цената за 100 kg продукт.

Член 4

Обезпечение

При подаването на оферта за продажбата на обезмаслено мляко на прах, в разплащателната агенция, до която е подадена офертата, се внася обезпечение в размер на 50 EUR/тон.

Член 5

Уведомяване на Комисията

Уведомлението, предвидено в член 31, параграф 1 от Регламент (EС) 2016/1240, се подава до 16:00 часа (брюкселско време) в дните, посочени в член 2 от настоящия регламент, в съответствие с Регламент (EО) № 792/2009.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 206, 30.7.2016 г., стр. 71.

(3)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(4)  Адресите на разплащателните агенции са на разположение на уебсайта на Европейската комисия http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2081 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Китайската народна република и произведена от Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 18 април 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета (2) („оспорвания регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република със ставка от 14,6 % до 52,2 % в резултат на проведено антидъмпингово разследване съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (3).

(2)

С решение от 20 май 2015 г. (4) Общият съд отмени оспорвания регламент в частта, засягаща Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, оказал съдействие китайски производител износител. Общият съд прие, че мотивите на Съвета във връзка с два от въпросите при определянето на равнището на отстраняване на вредата не са в съответствие с член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3)

В резултат на решението на Общия съд Комисията публикува известие, с което съобщи, че е решила да възобнови антидъмпинговото разследване във връзка с вноса на оксалова киселина с цел изпълнение на решението по отношение на Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

Б.   ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.   Мито за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(4)

Както е посочено в съображения 66 и 83 от оспорвания регламент, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. заяви, че Комисията не е включила изцяло надбавка от 6,5 %, съответстваща на обикновеното мито, при изчислението на маржа на вредата.

(5)

В първоначалното разследване Комисията установи, че твърдението е обосновано, и преразгледа изчисленията по отношение на маржа на вредата, както следва: крайната среднопретеглена цена на вноса беше изчислена, като към среднопретеглената експортна цена CIF на границата на Съюза на Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. за двата типа оксалова киселина (рафинирана и нерафинирана) бяха прибавени първо 6,5 % за мита, а след това фиксирана сума от 10 EUR/тон за разходите след вноса.

(6)

Резултатът беше намаляване на маржа на вредата за Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd на 18,7 %. Въпреки това, както вече бе посочено в съображения 83 и 87 от оспорвания регламент, намаленият марж на вредата остава над дъмпинговия марж, установен за Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (14,6 %), което е основание за наложеното антидъмпингово мито.

2.   Марж на печалбата за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(7)

Както е посочено в съображения 142 и 143 от Регламент (ЕС) № 1043/2011 на Комисията (5) за налагане на временни мерки, в настоящия случай — и както бе потвърдено с оспорвания регламент — печалбата, използвана за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата, е 8 % от оборота, и това се счита за печалбата, която промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при нормални условия на конкуренция при липсата на вредоносен дъмпинг. Съображенията за използването на тази стойност са разгледани по-долу.

(8)

При разследването, довело до приемането на оспорвания регламент, беше установено, че през разглеждания период промишлеността на Съюза е била на загуба или е имала много ограничена печалба. Тази печалба е била недостатъчна, за да се поддържа производството в средносрочен план. Освен това по време на разглеждания период в рамките на първоначалното разследване е имало значителни количества внос при ценови равнища, които като цяло са били по-ниски от цените, за които през първоначалния период на разследване бе установено, че са дъмпингови. Този внос с ниски цени е оказал отрицателно въздействие върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Поради това действително реализираната печалба от промишлеността на Съюза през разглеждания период не може да се счита за печалбата, която промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при нормални условия на конкуренция.

(9)

Освен това по време на първоначалното разследване Комисията не е събирала данни за печалбата на промишлеността на Съюза през период преди разглеждания период. Следователно не са налице данни за печалбата на промишлеността на Съюза за период непосредствено преди разглеждания период, които биха могли да бъдат използвани като разумен марж на печалбата за изчислението на маржа на вредата. След оповестяването Yuanping заяви, че службите на Комисията е трябвало да използват информация за периоди извън разглеждания период, за да направят подходяща оценка за определяне на целевата печалба.

(10)

Този аргумент не беше приет. Съдът на ЕС признава на Комисията широко право на преценка за периода, който следва да се вземе предвид за целите на определянето на вредата (6). В началото на първоначалното разследване Комисията е определила период за събиране на данни за оценката на вредата, т.е. разглеждания период (от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2010 г.), и не е събирала данни за периоди извън този период. Освен това, както е обяснено в съображение 23 по-долу, в обхвата на настоящото възобновяване на разследването Комисията трябва да разчита само на информацията, която е била на разположение по време на първоначалното разследване.

(11)

Поради това Комисията извърши анализ на целевата печалба, предложена от жалбоподателя в рамките на разследването, довело до приемането на оспорвания регламент. В жалбата бе предложен целеви марж на печалбата от 10 % за изчисляване на маржа на вредата. В това отношение Комисията отбеляза, че маржът на печалбата, използван от Съвета при предишното разследване във връзка с вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република през 1991 г., е бил 10 % (7). Жалбоподателят обосновава посочената стойност с довода, че това равнище на рентабилност е можело да се постигне, ако е произвеждал при пълно използване на капацитета. При все това маржът на печалбата, предложен от жалбоподателя, не се отнася до действителните данни за печалбата, реализирана при липсата на дъмпингов внос при нормални условия на конкуренция, а до теоретична ситуация на пълно използване на капацитета. Като се има предвид, че жалбоподателят не е доказал, че пълното използване на капацитета, на което се основава предложената целева печалба, е било или би могло да бъде постигнато при нормални пазарни условия без дъмпингов внос, твърдяната целева печалба не може да се използва за тази цел.

(12)

При тези обстоятелства Комисията провери маржа на печалбата, установен при други разследвания в областта на химическата промишленост, а именно по отношение на отрасли, които също като производството на оксалова киселина са капиталоемки и имат сходни производствени процеси.

(13)

По отношение на маржовете на печалба, използвани при предходни разследвания в областта на химическата промишленост (8) (включително маржа на печалбата, използван в предишното разследване по отношение на оксаловата киселина), беше установено, че средно марж на печалбата от около 8 % се счита за разумна печалба, която промишлеността на Съюза би могла да постигне при нормални пазарни условия в отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(14)

Освен това Комисията разгледа използвания марж на печалбата при разследвания, свързани с други капиталоемки сектори също като химическата промишленост. В това отношение Комисията установи, че маржът на печалбата, използван при тези разследвания (9), е бил в съответствие със средния марж на печалбата, установен за химическия сектор, включително за производството на оксалова киселина.

(15)

Въз основа на съображенията, посочени по-горе, и при отсъствие на актуални данни за нивото на рентабилност, което би могло да бъде постигнато от промишлеността на Съюза по време на разследвания период при нормални условия и при липсата на вредоносен дъмпинг, Комисията установи, че е целесъобразно да се определи разумен марж на печалбата въз основа на средния марж на печалбата, установен при антидъмпингови разследвания за други химически отрасли и други отрасли с подобни характеристики, като например капиталоемкост. Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че 8 % е марж на печалбата, който промишлеността на Съюза основателно би могла да очаква да реализира при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос, и този марж на печалбата следва да се използва за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата.

В.   ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ

(16)

Комисията оповести фактите и съображенията, посочени по-горе, на 29 юни 2016 г. На Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd и на промишлеността на Съюза беше дадена възможност да представят своите коментари.

(17)

В определения срок бяха получени коментари, които бяха надлежно взети предвид. Освен това на 11 август 2016 г. бе проведено изслушване между службите на Комисията и Yuanping.

(18)

Вследствие на коментарите, получени от заинтересованите страни, бяха направени някои промени спрямо първоначалния документ за оповестяване от 29 юни 2016 г. Поради това на 24 август 2016 г. Комисията оповести отново горепосочените факти и съображения на заинтересованите страни.

(19)

След оповестяването дружеството Oxaquim изтъкна, че не е ясно дали твърденията на Yuanping, посочени в съображение 4 по-горе, са основателни изцяло, или само частично. В това отношение Комисията потвърждава, че твърденията са основателни изцяло. В действителност, както е обяснено подробно в съображения 5 и 6 по-горе, коригираното изчисление, извършено от Комисията в първоначалното разследване, напълно отразява коментарите, направени от Yuanping по време на първоначалното разследване.

(20)

От своя страна Yuanping изтъкна, че при изпълнението на решението на Съда Комисията е извършила последващ анализ, за да обоснове констатациите от първоначалното разследване. Според Yuanping това се доказва от факта, че Комисията се е основала на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 на Съвета (10), който е бил публикуван след оценката на целевата печалба в рамките на настоящата процедура. Yuanping посочи, че такъв последващ анализ не може да се използва, за да се обосноват първоначалните констатации. Това твърдение е неправилно и беше отхвърлено поради посочените по-долу причини.

(21)

На първо място, що се отнася до случаите, посочени при оценката на целевата печалба (като само на някои от тях е извършено позоваване в регламента), твърдението на Yuanping е фактологически погрешно. Целевата печалба във всички тези случаи, включително в посочения по-горе от Yuanping регламент, е била временно или окончателно установена преди определянето на целевата печалба в първоначалното разследване.

(22)

На второ място, за да изпълни решението на Съда в съответствие с член 266 от ДФЕС, Комисията трябва да представи изложение на мотивите в съответствие с член 296 от ДФЕС, за тези констатации, направени в първоначалното разследване, за които Съдът приема, че е налице непълнота на мотивите. При това Комисията трябва да разчита на информацията, която е била на разположение към момента на първоначалното разследване.

(23)

Следователно Комисията мотивира тези констатации, например използването на стойността от 8 % като целева печалба, като използва само информация, на която се е позовавала преди това по време на първоначалното разследване.

(24)

Освен това цялата информация, представена от Комисията в настоящия регламент, вече е била посочена в преписката за първоначалното разследване и/или е била обществено достъпна по това време. Тази информация отново бе предоставена на Yuanping във връзка с настоящото разследване, което показва, че Комисията не е използвала никакви нови доказателства в коригираното изложение на мотивите.

(25)

Yuanping твърди също така, че не е достатъчно провеждането на административно производство, за да се коригират грешките, констатирани от Съда.

(26)

Този довод бе отхвърлен. Съдът не е установил, че констатациите на Комисията са неправилни фактически или по същество. Вместо това Съдът е установил, че в някои случаи в оспорвания регламент е налице непълнота на мотивите. Предоставянето на коригирано изложение на мотивите в настоящия регламент в съответствие с член 296 от ДФЕС е подходящо средство, за да се осигури съобразяване с решението на Съда.

(27)

Накрая, Yuanping заяви, че стойността, използвана от Комисията за оценяване на разходите след вноса, т.е. 10 EUR/тон, е била твърде ниска. В подкрепа на това твърдение Yuanping предостави на Комисията доказателства под формата на няколко фактури от 2016 г., в които разходите след вноса според дружеството са били по-високи.

(28)

Това твърдение бе отхвърлено. Данните за разходите след вноса, използвани от Комисията в първоначалното разследване, са в резултат на проверена информация от оказалите съдействие несвързани вносители. В това отношение Yuanping не успя да аргументира защо Комисията следва да преизчисли тази стойност, като използва непроверени данни от период извън първоначалния разследван период.

(29)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Налага се окончателно антидъмпингово мито в размер на 14,6 % върху вноса на оксалова киселина, независимо дали е под формата на дихидрат (номер по CUS 0028635-1 и номер по CAS 6153-56-6) или на анхидрид (номер по CUS 0021238-4 и номер по CAS 144-62-7) и независимо дали е под формата на воден разтвор или не, понастоящем класирана в код по КН ex 2917 11 00 (код по ТАРИК 2917110091), с произход от Китайската народна република и произведена от Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (допълнителен код по ТАРИК B232).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета от 12 април 2012 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (ОВ L 106, 18.4.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51). От 20 юли 2016 г.: Регламент (ЕС) 2016/1036.

(4)  Дело T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз.

(5)  Регламент (ЕС) № 1043/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 1).

(6)  Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE и други/Съвет, дело C-121/86, [1989] ECR 3919.

(7)  Регламент (ЕИО) № 1472/91 на Комисията от 29 май 1991 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на оксалова киселина с произход от Чехословакия (ОВ L 138, 1.6.1991 г., стр. 62, съображение 45); потвърдено с окончателния регламент: Регламент (ЕИО) № 3434/91 на Съвета от 25 ноември 1991 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (ОВ L 326, 28.11.1991 г., стр. 6) (съображение 26).

(8)  Вж. също Регламент (ЕО) № 130/2006 на Съвета от 23 януари 2006 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 23, 27.1.2006 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 1193/2008 на Съвета от 1 декември 2008 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временните мита върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 1); Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия (ОВ L 293, 11.11.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2011 на Съвета от 6 май 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република (ОВ L 128, 14.5.2011 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 2093/2002 на Съвета от 26 ноември 2002 г. за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на текстурирани прежди от полиестерни нишки (PTY) с произход от Индия (ОВ L 323, 28.11.2002 г., стр. 1).

(10)  Вж. бележка под линия 8.


РЕШЕНИЯ

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/53


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2082 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2016 година

за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС (1) за създаване на военната операция на ЕС Atalanta (наричана по-долу „Atalanta“).

(2)

На 21 ноември 2014 г. с Решение 2014/827/ОВППС на Съвета (2) Съвместно действие 2008/851/ОВППС беше изменено, а срокът на Atalanta — удължен до 12 декември 2016 г.

(3)

При стратегическия преглед на Atalanta за 2016 г. се стигна до заключението, че мандатът на Atalanta следва да бъде удължен до декември 2018 г.

(4)

Съвместно действие 2008/851/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в изпълнението на настоящото решение и поради това не участва във финансирането на операцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/851/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 14 се добавя следният параграф:

„5.   Референтната сума за общите разходи на военната операция на ЕС за периода от 13 декември 2016 г. до 31 декември 2018 г. е 11 064 000 EUR. Процентът от референтната сума, посочен в член 25, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета (*1), е 0 %.

(*1)  Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета от 27 март 2015 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (Athena) и за отмяна на Решение 2011/871/ОВППС (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 39).“"

2)

В член 16 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Военната операция на ЕС приключва на 31 декември 2018 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33).

(2)  Решение 2014/827/ОВППС на Съвета от 21 ноември 2014 г. за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (ОВ L 335, 22.11.2014 г., стр. 19).


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/55


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2083 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2016 година

за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1) относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine).

(2)

Решение 2014/486/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2015/2249 (2), предвижда за EUAM Ukraine референтна сума за периода до 30 ноември 2016 г. и мандат до 30 ноември 2017 г.

(3)

На 12 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/712 (3) за адаптиране на референтната сума за периода до 30 ноември 2016 г.

(4)

Следва да се предвиди референтна сума за периода от 1 декември 2016 г. до 30 ноември 2017 г. и следователно Решение 2014/486/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/486/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи до 30 ноември 2014 г., е в размер на 2 680 000 EUR. Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2014 г. до 30 ноември 2015 г., е в размер на 13 100 000 EUR. Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2015 г. до 30 ноември 2016 г., е в размер на 17 670 000 EUR. Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2016 г. до 30 ноември 2017 г., е в размер на 20 800 000 EUR. Решението за размера на референтната сума за следващите периоди се взема от Съвета.“;

2)

В член 17 се вмъква следният параграф:

„1а.   ВП е упълномощен да предоставя на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Frontex“) класифицирана информация и документи на ЕС, създадени за целите на EUAM Ukraine, до ниво на класификация, определено от Съвета в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и Frontex.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. ŽIGA


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/2249 на Съвета от 3 декември 2015 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 318, 4.12.2015 г., стр. 38).

(3)  Решение (ОВППС) 2016/712 на Съвета от 12 май 2016 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 125, 13.5.2016 г., стр. 11).


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/57


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2084 НА КОМИСИЯТА

от 10 юни 2016 година

относно държавна помощ SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — допълнителна компенсация за Arfea във връзка със задължение за обществена услуга (ЗОУ)

(нотифицирано под номер С(2016) 3472)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2 от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква a) от него,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочената(ите) по-горе разпоредба(и) (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С електронно уведомление от 9 януари 2014 г. италианските органи уведомиха, в съответствие с член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за допълнителната компенсация, присъдена от Регионалния административен съд на Пиемонт на дружество Arfea — Aziende Riunite Filovie ed Autolinee („Arfea“), за предоставянето на пътнически транспортни услуги с автобус въз основа на концесии, предоставени от регион Пиемонт в Италия (наричан по-долу „региона“) през периода 1997—1998 г. (наричан по-долу „разглеждания период“).

(2)

Уведомлението бе заведено като дело с номер SA.38132. След искане за информация, изпратено от Комисията на 7 февруари 2014 г. за изясняване дали допълнителната компенсация вече е била платена, регионът потвърди на 11 март 2014 г., че вече е платил допълнителната компенсация на Arfea на 7 февруари 2014 г., т.е. след като италианското правителство е уведомило Комисията за мярката. Мярката следователно се третира като мярка, за която не е подадено уведомление.

(3)

Допълнителна информация беше предоставена от италианските органи на 7 април 2014 г. и 21 май 2014 г., а след искане за информация, изпратено от Комисията на 24 юли 2014 г., нова допълнителна информация беше предоставена от италианските органи на 20 август 2014 г.

(4)

С писмо от 23 февруари 2015 г. Комисията уведоми Италия, че е взела решение да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „ДФЕС“), по отношение на помощта. Италианските органи представиха своите коментари относно решението за откриване на процедурата с писмо от 16 април 2015 г.

(5)

В решението си за откриване на процедурата, което беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), Комисията прикани всички заинтересовани страни да представят коментарите си относно мярката.

(6)

Единствената трета страна, която представи своите коментари в отговор на решението за откриване на процедурата, беше Arfea, бенефициерът на мярката. Неговото писмо беше получено на 30 юли 2015 г. и беше изпратено на Италия на 18 август 2015 г., като ѝ бе дадена възможност за отговор. Коментарите на Италия бяха получени с писмо от 24 септември 2015 г.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

2.1.   Дружеството и предоставените услуги

(7)

Arfea е частно дружество, предоставящо услуги за местен обществен транспорт въз основа на концесии, както и частни услуги за търговски транспорт. По-конкретно, според италианските органи Arfea е управлявало мрежа от автобусни връзки като концесионер в провинция Алесандрия и провинция Асти (наричани по-долу „провинциите“) през целия разглеждан период (1997 г. и 1998 г.). Дружеството също така е предоставяло и други частни услуги, като туристически услуги и автобуси под наем.

(8)

Според информацията, предоставена от италианските органи, регионът вече е предоставил публично финансиране на Arfea за посочените по-горе услуги през периода 1997—1998 г. съгласно Рамково решение на регионалното правителство (Delibera della Giunta Regionale или D.G.R.) № 658-2041 от 16 февруари 1984 г. („Рамковото решение от 1984 г.“) за прилагане на Закон № 151/1981 (3) и Регионален закон № 16/1982 (4). В тези закони са установени правилата за предоставяне на публично финансиране за инвестиции и оперативни дефицити на субекти или предприятия, предоставящи пътнически транспортни услуги. Съгласно член 1 от Регионален закон № 16/82, такива услуги са тези, които „обикновено са предвидени за колективен транспорт на хора или стоки и са предоставяни непрекъснато или периодично с тарифи, графици, честоти и предварително определени маршрути и недиференцирана оферта“. През 1997 г. Arfea също е поискало и получило допълнително публично финансиране от региона съгласно член 12 от Закон № 472/1999 за 1997 г. Тъй като това публично финансиране е било предоставено на Arfea повече от десет години преди Комисията да изпрати първото си искане за информация до италианската държава, това финансиране няма да бъде предмет на оценка в настоящото решение.

(9)

През 2007 г., след решение на Consiglio di Stato (Върховния административен съд на Италия) за пряко предоставяне на компенсация с обратна сила за обществени услуги на доставчик на транспортни услуги съгласно Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета (5), в допълнение към компенсацията, която дружество Arfea вече е било получило съгласно националното законодателство (6), то е поискало от региона допълнителна компенсация за предоставянето на обществена услуга въз основа на този регламент за икономическите неизгоди, които е понесло в резултат на задълженията за обществена услуга („ЗОУ“), за които твърди, че са му били наложени съответно през 1997 г. и 1998 г. Според Arfea размерът на получената от него компенсация, изчислен съгласно националното законодателство, не е позволил пълно компенсиране на неговите неизгоди при изпълнението на ЗОУ. Това искане е било отхвърлено от региона с известия от 14 май 2007 г. и 25 януари 2008 г. С обжалвания № 913/2007 и № 438/2008 Arfea и други доставчици на услуги са оспорили тези известия за отхвърляне на исканията им за допълнителна компенсация.

2.2.   Решенията на Регионалния административен съд на Пиемонт (Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — TAR Piemonte)

(10)

С решения от 18 февруари 2010 г. (Sentenze № 976 и № 977/2010) Регионалният административен съд на Пиемонт („Регионалният административен съд“) е уважил жалбите на Arfea и е заключил, че дружеството е имало право да получи допълнителна компенсация за извършваната от него обществена услуга в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(11)

В тези решения Регионалният административен съд е постановил, че на предприятие, което извършва обществена услуга, не може да се отхвърли искането му за възстановяване на разходите, понесени ефективно при извършването на тази услуга. Недостатъчното ниво на финансово участие от страна на Италия би представлявало неоправдана неизгода за концесионера. Регионалният административен съд освен това е счел, че Arfea е имало правото да получи компенсация за извършването на обществена услуга, дори и при отсъствието на предварително искане за премахване на ЗОУ. Според Регионалния административен съд точната сума на допълнителната компенсация, дължима на Arfea, е трябвало да се определи от региона въз основа на надеждни данни, взети от сметките на дружеството, показващи разликата между разходите, отдавани на частта от дейностите на Arfea, свързани със ЗОУ, и съответните приходи. Регионът обаче не е изчислил размера на компенсацията, която е трябвало да бъде платена на Arfea, както е било разпоредено от Регионалния административен съд.

(12)

Със заповеди (ordinanze istruttorie) № 198 и № 199 от 14 февруари 2013 г. Регионалният административен съд е назначил експерт (наричан по-долу „експертът“) да изпълни задачата да провери дали сумите, предявени от Arfea (1 446 526 EUR за 1997 г. и 421 884 EUR за 1998 г.) са били изчислени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1191/1969 и точки 87—95 от решението по делото Altmark  (7). От решенията на Регионалния административен съд (giudizio per l'ottemperanza) № 1070 и № 1071/2013 от 10 октомври 2013 г. се вижда, че експертът е потвърдил, че икономическата неизгода под формата на недостатъчна компенсация, понесена от Arfea, е била в размер на 1 196 780 EUR за 1997 г. и 102 814 EUR за 1998 г. Регионалният административен съд съответно е изчислил сумите на допълнителната компенсация, която регионът е бил задължен да плати на Arfea, и е наредил плащането на тези суми да се извърши до 7 февруари 2014 г. Италианските органи потвърдиха, че тези суми са били платени от региона на Arfea на 7 февруари 2014 г.

(13)

Именно плащането на тези допълнителни компенсации от региона на Arfea, като следствие от съдебните решения № 1070 и № 1071/2013, представлява мерките, за които не е подадено уведомление и които са предмет на настоящото решение.

2.3.   Размер на допълнителната компенсация

(14)

Както е обяснено в предходния раздел, Регионалният административен съд е назначил експерт, който да определи допълнителната компенсация, дължима на Arfea от региона. На 17 юни 2013 г. експертът е представил два доклада, един за 1997 г. и един за 1998 г. Експертът е направил счетоводни корекции в изчислението на сумата на компенсацията, направено от консултантите на Arfea, но е потвърдил, че методологията, използвана за изчисляване на допълнителната компенсация, е била в съответствие с членове 10 и сл. от Регламент (ЕИО) № 1191/69 и точки 87—95 от решението по делото Altmark. Използваната от експерта методология е била следната:

а)

изчислява се разликата между нетните разходи и приходи, произтичащи от предоставянето на ЗОУ;

б)

от сумата, изчислена съгласно буква а), се изважда публичното финансиране, което вече е било предоставено на Arfea („потвърденият дефицит“);

в)

потвърденият дефицит след това е сравнен с нетния финансов ефект, „който се равнява на сбора от последиците — положителни или отрицателни — от изпълнението на задължението за обществени услуги върху приходите и разходите на оператора на обществени услуги“ (8). За тази цел експертът е изчислил нетния финансов ефект, следвайки методологията, посочена в приложение към Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(15)

В своите доклади експертът обяснява, че използваните за проверката данни са сертифицирани от региона. Противно на твърдението на италианските органи, експертът счита, че е възможно да се определи, въз основа на сметките на Arfea, кои разходи са били направени за изпълнението на задълженията за обществена услуга, за които се твърди, че са били наложени от регион Пиемонт. Според експерта някои разходи могат да бъдат пряко отнесени, докато други общи разходи могат да се отнесат чрез непряко приписване на тези разходи на публичните и частните дейности на Arfea. Непрякото отнасяне на общи разходи е направено въз основа на параметрите, посочени в така наречения „базов модел“ (modelli base), изготвен от дружеството Arfea, според твърдяното от него въз основа на указанията, предоставени от региона (т.нар. „Указания 97“). Тези параметри са показали процента на дейността за градски и междуградски обществени услуги, извършени в региона, както и процента на другите частни дейности (напр. автобуси под наем). Експертът е приложил тези проценти към общите разходи, за които се твърди, че не е било възможно да се водят отделни сметки.

(16)

По отношение на спазването на решението по делото Altmark, експертът не заема позиция дали на Arfea действително са били възложени ясно определени ЗОУ, тъй като това не е в рамките на неговия мандат. Той потвърждава, че параметрите за изчислението на публичното финансиране са били установени с Рамковото решение от 1984 г. и че допълнителната компенсация, потвърдена в неговите доклади, не превишава необходимото за покриването на всички или част от разходите, направени при изпълнението на ЗОУ, като се вземат под внимание съответните постъпления и разумна печалба за изпълнението на тези задължения.

(17)

Експертът е съгласен с изчисленията, направени от консултантите на Arfea, относно разумната печалба, която се определя като средното възнаграждение за капитала въз основа на следните предположения:

а)

инвестираният капитал е бил изчислен като нетните активи на Arfea от сметките (през 1997 г.: 7,98 млрд. ITL) минус финансирането от региона за инвестиции. Сумата след това е била намалена така, че да отразява дела на активите, използвани само за предоставянето на обществени услуги, при използване на съответния процент на дейностите на Arfea. Получената сума за 1997 г. е била 1,6 млрд. ITL;

б)

въз основа на формулата, избрана от консултанта за изчисляване на необходимата възвръщаемост на инвестирания капитал, съответните норма на възвръщаемост е била определена на 12,39 % за 1997 г. и 10,81 % за 1998 г.

(18)

И накрая, експертът твърди, че единичните разходи на Arfea през 1997 г. и 1998 г. са в съответствие с тези на типично добре управлявано предприятие, предоставящо подобни услуги на пазара.

(19)

В резултат на това допълнителните компенсации за 1997 г. и 1998 г. (1 196 780 EUR за 1997 г. и 102 814 EUR за 1998 г.) биха съответствали на разликата между потвърдения дефицит и нетния финансов ефект, минус публичното финансиране, вече платено от региона.

2.4.   Споразумения за концесиите

(20)

Италианските органи предоставиха препис на 28 концесии (disciplinari di concessione), предоставени от провинциите на дружество Arfea за извършване на услуги по 27 регионални маршрута и един междурегионален маршрут с различни срокове на действие. Някои от концесиите очевидно са били в сила по време на разглеждания период, докато за други няма доказателства за подновяване, а само за последващи изменения:

Концесия

Срок на действие

1.

Алесандрия — Вогера (междурегионална услуга)

1996 г.

2.

Акуи — Момбаруцо

15.9.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през септември 1996 г.

3.

Акуи — Спинета — промишлени фабрики (linea operaia)

1996 г. — удостоверение за изменения, последното от които през октомври 1998 г.

4.

Овильо — ж.п. гара Асти

18.10.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през септември 1996 г.

5.

Алесандрия — Мирабело — Казале

1986 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1994 г.

6.

Алесандрия — Овада

1.6.1997 г.—31.12.1997 г. (подписана през 1999 г. — в концесията се споменава за плащания от Arfea както за 1997 г., така и за 1998 г.)

7.

Алтавила — Казале

1983 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1994 г.

8.

Аркуата — Спинета — Алесандрия — промишлени фабрики Michelin и Montedison (linea operaia)

1997 г. (подписана през 1998 г.)

9.

Касано Спинола — Нови — промишлена фабрика (ILVA)

15.9.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през септември 1997 г.

10.

Аволаска — Тортона

1.3.1983 г.—31.12.1983 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1995 г.

11.

Морети — Акуи Терме

15.09.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1996 г.

12.

Нови Лигуре — Тортона

1998 г. (посочена е предишна концесия от 1994 г.)

13.

Саризола — Тортона

15.9.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1995 г.

14.

Фонтаниле — Алесандрия

15.9.1993 г.—31.12.1993 г. — подписана през 1996 г.

15.

Изола Сант Антонио — Тортона

8.11.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1996 г.

16.

Момбаруцо — Куатордио

1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през ноември 1996 г.

17.

Алтавила — Алесандрия

18.10.1993 г. — доказателство за изменения, последното от които през юни 1996 г.

18.

Аркуата — Тортона

29.9.1997 г.—31.12.1998 г. — подписана през 1999 г.

19

Гарбаня — Тортона

1997 г. — подписана през октомври 1998 г.

20

Басиняна — Алесандрия

18.10.1993 г.—31.12.1993 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1997 г.

21.

Калдирола — Алесандрия

1.4.1996 г.—31.12.1996 г. — подписана през ноември 1996 г.

22.

Мазио — Алесандрия

18.10.1993 г.—31.12.1993 г. — последните изменения са договорени през октомври 1997 г. от април 1997 г.

23.

Куатордио — Алесандрия

Искане през 1993 г. — удостоверение за подновяване през 1994, 1995, 1996 и 1997 г.

24.

Сант Агата Фосили — Тортона

1.4.1992 г.—31.12.1992 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1995 г.

25.

Торе Гарофоли — Тортона

1973 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1993 г.

26

Кастелнуово С. — Спинета М.

1981 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1997 г.

27.

Акуи — Алесандрия

1994 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1999 г.

28.

Алесандрия — Акуи Терме

1994 г. — удостоверение за изменения, последното от които през 1996 г.

(21)

Всички концесии са годишни концесии, като условие за подновяването им е било подаването на искане за подновяване най-малко един месец преди изтичането на концесията, както и заплащането на концесионна такса. Всички те предвиждат, че предприятието поема изцяло риска за извършване на услугите. Няколко концесии се позовават на регионални таблици за определяне на тарифите. Пет концесии показват, че предоставянето на услугата не поражда никакво право на субсидия или компенсация от какъвто и да е вид. Останалите 23 концесии показват, че достъпът до публично финансиране е подчинен на спазването на разпоредбите на концесиите и че съответните изчисления се извършват въз основа на Рамковото решение от 1984 г. (10)

2.5.   Основания за откриване на процедурата

(22)

Както беше обяснено в решението за откриване, Комисията хранеше различни съмнения относно съвместимостта на мярката с вътрешния пазар.

(23)

Първо, Комисията постави под въпрос дали четирите условия, определени от Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) в неговата съдебна практика по делото Altmark, са били изпълнени.

(24)

Второ, Комисията хранеше съмнения дали разглежданата мярка е била освободена от задължението за уведомяване съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69. По-специално Комисията изрази съмнения, първо, дали всяко ЗОУ е било едностранно наложено на Arfea от региона и, второ, дали разглежданата компенсация е отговаряла на всички изисквания на Регламент (ЕИО) № 1191/69. Ако нито едно от тези условия не е било изпълнено, съвместимостта на мярката, за която беше подадено уведомление, е трябвало да бъде оценена съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007.

(25)

Трето, Комисията хранеше съмнения относно съвместимостта на разглежданата мярка съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007. Комисията постави под въпрос дали Arfea е било натоварено с изпълнение на задължения за обществени услуги (ЗОУ) по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 чрез обществена поръчка за услуги или чрез позоваване на общи правила. Също така, до степента, в която споразуменията за концесиите могат да се считат за обществени поръчки за услуги, Комисията изрази съмнение, че тези споразумения са отговаряли на изискванията на член 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007, в който се установява задължителното съдържание на обществените поръчки за услуги. Комисията също така хранеше съмнения дали изчисляването на компенсацията, предоставена на Arfea, е отговаряло на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1370/2007, за да се избегне свръхкомпенсиране.

(26)

Четвърто, Комисията хранеше съмнения относно точното естество на разглежданата мярка. По-специално, Комисията постави под съмнение това дали разглежданата мярка би могла, вместо като предоставяне на компенсация за извършването на обществена услуга, да се разглежда като предоставянето на обезщетение за неправомерно действие, което не представлява предимство по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС.

3.   МНЕНИЯ НА ИТАЛИЯ

(27)

В представените от тях мнения италианските органи посочиха, че мярката, за която е подадено уведомление, е представлявала държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, по-специално защото не е отговаряла на всички условия, определени от Съда на Европейския съюз в неговото решение по делото Altmark. Италианските органи също така счетоха, че предоставената от региона компенсация не е била в съответствие нито с Регламент (ЕИО) № 1191/69, нито с Регламент (ЕО) № 1370/2007. В тази връзка Италия по същество представи следните аргументи.

(28)

Италианските органи подчертаха, че не е съществувало нито едностранно, нито договорно налагане на задължение за обществени услуги за предоставянето на автобусни услуги през въпросния период. Първо, Италия твърди, че Arfea е работило въз основа на концесии, които е трябвало да бъдат подновявани ежегодно по искане на дружеството. Тези концесии (28 общо, посочени в съображение 19 по-горе) са включвали задължение за използване на тарифна система, одобрена от региона за предварително определен график в замяна на изключителното право да предоставят съответните услуги, но не са определяли никакви конкретни ЗОУ по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69. По същия начин според италианските органи тези концесии не са указвали параметри за компенсация, установени предварително и отнасящи се до конкретни ЗОУ. Предоставянето на последваща компенсация чрез съдебно решение от национален съд би било несъвместимо с това изискване.

(29)

Второ, във всички документи относно концесиите се посочва, че „предприятието поема изцяло риска за извършване на услугите“ и че разходите трябва да се поемат изцяло от доставчика на услугата. Независимо от факта, че предоставените от италианските органи концесии са предвиждали, че предприятието поема изцяло риска за извършване на услугите, Arfea многократно е искало удължаването на тези концесии.

(30)

Трето, документите относно концесиите също така показват, че маршрутите, обслужвани от автобусите на дружеството, са били променяни няколко пъти по искане на дружеството, и следователно може да се изключи твърдението, че са били наложени задължения за обществени услуги, дори и имплицитно, от възлагащия регионален или провинциален орган.

(31)

Освен това италианските органи обясниха, че в замяна на изключителното право да предоставят транспортните услуги при условията и с промените, направени по негово искане, дружеството е получило оперативното финансиране, предвидено в италианското право като възнаграждение за предоставяните услуги, въз основа на стандартните разходи, изчислени на базата на Рамковото решение от 1984 г. Стандартните разходи за услугата са изчислени в съответствие със законодателството, което е било в сила по онова време (Закон № 151/81 и Регионален закон № 16/82) и което е предвиждало финансиране на част от разходите за предоставяне на местни услуги за обществен транспорт въз основа на стандартни допустими разходи. Целта е била да се покрие изцяло оперативният дефицит на дружеството. Съгласно италианското законодателство такова оперативно финансиране е имало за цел да позволи на доставчика на услуги да постигне икономически баланс, докато всеки по-нататъшен дефицит е трябвало да бъде приписан на неефективно управление от страна на доставчика. Съответно е било изрично предвидено, че всеки такъв дефицит трябва да се поема от дружеството на основание, че то не е приело всички необходими мерки за намаляване на разходите и за увеличаване на приходите.

(32)

Италианските органи също така твърдят, че направеното от назначения от съда експерт последващо изчисление на допълнителната компенсация е в очевидно нарушение на изискванията на общата процедура за компенсиране, определена в членове 10 и сл. от Регламент (ЕИО) № 1191/69. Според италианските органи експертът на съда просто е анализирал разходите и приходите, представени от консултанта на дружеството, които са били последващо определени и то в отсъствието на необходимото разделяне на сметките. След това той е заключил, че с изключение на няколко позиции, при които са констатирани несъответствия, полученият резултат е бил по същество правилен.

(33)

Италианските органи освен това считат, че компенсацията не отговаря и на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007. По-специално изчислението на размера на компенсацията не следва метода, изложен в приложение от Регламент (ЕО) № 1370/2007 за изчисляване на нетния финансов ефект от спазването на ЗОУ.

(34)

И накрая, италианските органи твърдят, че с решенията на Регионалния административен съд е наредено да се плати на Arfea финансова компенсация за изпълнението на задължения за услуга през 1997 г. и 1998 г., но не е било присъдено обезщетение за вреди, възникнали в резултат на непредоставянето на това финансиране. Италианските органи обясниха, че на 6 юни 2014 г. Arfea е подало заявление за предоставяне на обезщетение за вреди в допълнение към компенсацията, присъдена вече от Регионалния административен съд. Според италианските органи това показва, че компенсацията, която е предоставена на Arfea от Регионалния административен съд и която е предмет на настоящото решение, не представлявала присъждане на обезщетение.

4.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

(35)

Единствената заинтересована страна, която представи своите коментари в отговор на решението за откриване на процедурата, беше Arfea, дружеството бенефициер на мярката. В своите коментари Arfea изразява несъгласие с предварителните позиции, заети от Комисията в решението за откриване на процедурата.

(36)

Arfea твърди първо, че съвместимостта и законността на разглежданата мярка следва да се оценяват от Комисията единствено съгласно Регламент (ЕИО) № 1191/69, а не съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007. Според Arfea Регламент (ЕО) № 1370/2007 не може да се прилага за ситуации, които са възникнали преди неговото влизане в сила, т.е. 3 декември 2009 г., както е потвърдено от Общия съд в неговото решение от 20 март 2013 г. по делото Andersen, T-92/11. Независимо от това, Arfea твърди, че във всички случаи предоставените му компенсации отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007.

(37)

Второ, Arfea твърди, че е било натоварено със задължения за обществени услуги по смисъла на член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69. Според Arfea услуги за местен обществен транспорт са обществени услуги. В Италия тези услуги са се възлагали чрез административни концесии, а задълженията за обществени услуги, свързани с предоставянето на тези услуги, са се определяли в споразуменията за концесиите, както и в споразуменията и наредбите, приложени към тези споразумения за концесии. В случая на Arfea тези задължения за обществени услуги са се отнасяли до програми за експлоатация, автобусни линии, спирки и тарифи. По отношение на факта, че в концесиите е било посочено, че дружеството поема риска за извършване на услугите, Arfea твърди, че това се отнася до рисковете за безопасността на пътниците и на трети страни, а не до общия стопански риск.

(38)

Трето, Arfea твърди, че неподаването на искане за прекратяване на тези ЗОУ, както се изисква съгласно член 4 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, не го лишава от правото му на компенсация съгласно посочения регламент. Според Arfea процедурата, наложена с член 4 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, не се прилага за ЗОУ, които са били наложени на предприятие след влизането в сила на Регламент (ЕИО) № 1191/69. Това тълкуване на член 4 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 според Arfea е подкрепено от решението на Съда на Европейския съюз от 3 март 2014 г. по дело CTP, C-518/12.

(39)

Четвърто, що се отнася до изчисляването на размера на компенсацията, предоставена му от Регионалния административен съд на регион Пиемонт, Arfea твърди, че докладът на назначения от съда експерт не може да бъде поставян под съмнение от Комисията, тъй като той представлява техническа дейност в рамките на разследване и попада сред изключителните компетенции на националните съдилища. Във всеки случай според Arfea параметрите за изчислението на компенсацията са предварително определени в решението на Регионалния съвет от 16 февруари 1984 г. и то не е получило свръхкомпенсация. Разглежданите компенсации следователно отговарят на изискванията, определени в тази връзка в Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(40)

Пето, според Arfea аргументите, обобщени в съображения 37—39 по-горе, също така биха били приложими и за оценката на съвместимостта на разглежданата компенсация с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007. Въпреки това, по отношение на съответствието на тези компенсации с формалните изисквания, наложени с посочения регламент, цитирани от Комисията в съображение 64 и следващите съображения в решението ѝ за откриване на процедурата, Arfea твърди, че те не следва да се прилагат в разглеждания случай. Според Arfea би било законово и логически невъзможно да се докаже съответствие с тези изисквания, тъй като разглежданата ситуация предшества с много години влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1370/2007.

(41)

И накрая, Arfea твърди, че компенсациите, присъдени му от Регионалния административен съд на регион Пиемонт, отговарят на четирите условия по делото Altmark. Първо, Arfea е билo натоваренo с ясно определени задължения за обществени услуги в съответствие с първото условие по делото Altmark. Второ, параметрите за компенсацията са били определени предварително по прозрачен и обективен начин в решението на Регионалния съвет от 16 февруари 1984 г. в съответствие с второто условие по делото Altmark. Трето, в доклада на експерта е било установено, че компенсацията не е надхвърляла разходите за изпълнение на задълженията за обществена услуга, с включена разумна печалба, в съответствие с третото условие по делото Altmark. И накрая, Arfea е било квалифицирано като типично и добре управлявано предприятие по смисъла на четвъртото условие по делото Altmark, както се вижда от факта, че неговите средни разходи на километър са били под стандартните регионални разходи.

5.   КОМЕНТАРИ ОТНОСНО МНЕНИЯТА НА ТРЕТИ СТРАНИ

(42)

В своите забележки относно мнението на Arfea италианските органи потвърждават отново позицията си, изразена в тяхното мнение относно решението за откриване на процедурата, без допълнителни коментари.

6.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

6.1.   Наличие на помощ

(43)

Съгласно член 107, параграф 1 от ДФЕС „всяка помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки, е несъвместима с вътрешния пазар“.

(44)

Съответно, за да може една мярка за подкрепа да се счита за държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, тя трябва кумулативно да отговаря на следните условия:

трябва да бъде предоставена от държавата или чрез държавни ресурси;

трябва да предоставя избирателно предимство, като облагодетелства определени предприятия или производството на определени стоки;

трябва да нарушава или заплашва да наруши конкуренцията, и

трябва да засяга търговията между държавите членки.

6.1.1.   Приписване на отговорност и държавни ресурси

(45)

Комисията отбелязва, че решенията на Регионалния административен съд изискват от региона да плати допълнителна компенсация на Arfea във връзка с предоставянето на редовни автобусни услуги през 1997 г. и 1998 г., отнасящи се до регионални линии. Експертът потвърди, че Arfea е претърпяло икономическа неизгода под формата на недостатъчна компенсация в размер на 1 196 780 EUR за 1997 г. и 102 814 EUR за 1998 г., в резултат на предполагаемото му налагане на ЗОУ. На 7 февруари 2014 г. регионът ефективно е платил тази сума на Arfea, за да изпълни съдебните решения.

(46)

Фактът, че регионът е задължен от национален съд да плати компенсация на предприятие, не отменя приписването на отговорност на региона, изпълняващ това съдебно решение, тъй като националните съдилища на дадената държава следва да се разглеждат като органи на тази държава и следователно са обвързани със задължението за лоялно сътрудничество (11).

(47)

Следователно мярката може да се припише на държавата и ресурсите, с които тази компенсация е платена, са държавни ресурси.

6.1.2.   Избирателно икономическо предимство

(48)

Комисията от самото начало отбелязва, че Arfea осъществява икономическа дейност, а именно пътнически транспорт срещу възнаграждение. Следователно Arfea следва да се счита за „предприятие“ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

(49)

Предоставянето на мярката също следва да се счита за избирателно, тъй като то носи ползи само на Arfea.

(50)

По отношение на предоставянето на икономическо предимство, от решението по делото Altmark следва, че компенсацията, предоставена от държавата или чрез държавни ресурси на предприятия срещу наложени им ЗОУ, не предоставя такова предимство на съответните предприятия и следователно не представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, при условие че са изпълнени четири кумулативни условия:

първо, от предприятието получател действително се изисква да изпълнява ЗОУ и тези задължения са ясно определени;

второ, параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, са установени предварително по обективен и прозрачен начин;

трето, компенсацията не надвишава това, което е необходимо за покриване изцяло или частично на разходите, възникнали при изпълнението на задълженията, свързани с предоставянето на обществената услуга, като се отчитат съответните приходи и приемлива печалба за изпълнението на тези задължения;

четвърто, когато изборът на предприятието, на което се възлага изпълнението на задължения за обществени услуги, не е направен в рамките на процедура по възлагане на обществена поръчка, размерът на необходимата компенсация е определен въз основа на анализ на разходите на средно предприятие, добре управлявано и разполагащо с необходимите транспортни средства, за да може да отговори на съответните изисквания за обществена услуга, които то би понесло за изпълнението на тези задължения, като се имат предвид свързаните с това приходи, както и разумна печалба за изпълнението на тези задължения.

(51)

Решението по делото Altmark изисква всички четири условия да са изпълнени кумулативно, за да се изключи наличието на икономическо предимство, когато на предприятия се предоставя компенсация срещу наложени им задължения за обществени услуги.

а)   Първо условие по делото Altmark

(52)

По отношение на първото условие по делото Altmark Комисията на първо място отбелязва, че задължение на държавите членки е да покажат, че на дадено предприятие са възложени задължения за обществени услуги и че налагането на такива задължения за обществени услуги е обосновано от съображения за общ интерес (12). Италианските органи обаче не обясниха какви задължения за обществени услуги, обосновани от съображения за общ интерес, са били наложени на Arfea. Напротив, те твърдяха, че на Arfea не е било възложено никакво задължение за обществена услуга.

(53)

Второ, Комисията отбелязва, че понятието за задължение за обществена услуга се отнася до условия, наложени на оператор, които този оператор, ако е изхождал от своя собствен търговски интерес, не би поел или не би поел в същата степен без възнаграждение. Освен това тези условия трябва да бъдат ясно определени от органа в акт за възлагане. В тази връзка Arfea не беше в състояние да обясни точно какви задължения за обществени услуги са му били наложени, нито да докаже, че тези ЗОУ са били ясно определени в акт за възлагане. Освен това, поради причините, обяснени в съображения 77—82 по-долу, Комисията счита, че са налице сериозни индикации, че никакви такива ясно определени задължения за обществени услуги не са били наложени на Arfea.

б)   Второ условие по делото Altmark

(54)

По отношение на второто условие по делото Altmark Комисията отбелязва, че параметрите за изчислението на компенсацията, присъдена на Arfea с решенията на Регионалния административен съд, не са били определени предварително. Те са били определени единствено въз основа на последващо изчисление, направено от експерта на базата на различни предположения, които не са били добре обяснени, както и при отсъствието на разделение на сметките.

(55)

Противно на твърдяното от Arfea, не може да се счита, че параметрите за изчислението на тези компенсации са били установени в решението на Регионалния съвет от 16 февруари 1984 г. И действително, компенсациите, присъдени на Arfea от Регионалния административен съд, са допълнителни компенсации, целта на които е била именно да покрият финансовата тежест на ЗОУ, за които се твърди, че са наложени на Arfea, които не биха били напълно покрити от компенсациите, които вече са му били предоставени в изпълнение на решението на Регионалния съвет от 16 февруари 1984 г.

(56)

Подобен подход е в противоречие с второто условие по делото Altmark и всяка компенсация, предоставена на тази основа, представлява държавна помощ. Съдът действително изясни в решението си по делото Altmark, че „следователно в случаите, когато впоследствие се окаже, че предоставянето на определени услуги във връзка с изпълнението на задължението за обществени услуги е било икономически неизгодно, изплащането от държавата членка на компенсация за понесените от предприятието загуби при липса на предварително установени параметри за такава компенсация представлява финансова мярка, която попада в определението за държавна помощ съгласно член 107, параграф 1 от Договора“ (13).

(57)

Поради това Комисията заключава, че мярката, за която е подадено уведомление, не отговаря на второто условие по делото Altmark.

в)   Трето условие по делото Altmark

(58)

По отношение на третото условие по делото Altmark Комисията на първо място счита, че когато едно предприятие извършва едновременно дейности, които са предмет на ЗОУ, и дейности, които не са предмет на ЗОУ, не е възможно да се определи точно какви са разходите, направени при изпълнението на ЗОУ, при отсъствието на подходящо разделяне на сметките между различните дейности на доставчика.

(59)

В настоящия случай италианските органи твърдят, че Arfea не е извършило необходимото разделяне на сметките между своите дейности, за които твърди, че са предмет на наложени от регион Пиемонт ЗОУ, и другите си дейности. Комисията също така изрази съмнения дали Arfea е въвело такова разделение на сметките, но Arfea не предостави никакви коментари по този въпрос. Освен това извлеченията от сметките на Arfea, които назначенията от съда експерт е използвал, за да определи размера на компенсациите, не показват разделение на сметките между различните дейности на Arfea. Разпределението на разходите, извършено от назначения от съда експерт, е направено последващо, на основата на базовия модел, изготвен от консултантите на Arfea, с който са били определени процентите от разходите, които да бъдат разпределени между различните дейности на Arfea.

(60)

Второ, Комисията счита, че равнищата на печалба, взети под внимание от експерта за изчисляване размера на компенсацията, са били по-високи от това, което може да се счита за разумна печалба по смисъла на третото условие по делото Altmark.

(61)

Експертът е счел, че норма на възвръщаемост на инвестирания капитал в размер на 12,89 % за 1997 г. и 10,81 % за 1998 г. е била разумна норма на печалба; тези проценти са основани на дохода на 10-годишните италиански държавни облигации (6,8 % за 1997 г.) плюс средна рискова премия (4,8 % за 1997 г.), с корекция нагоре за отчитане на собственото финансово положение на Arfea (с 1,28 за 1997 г.).

(62)

В тази връзка Комисията отбелязва, че определената от експерта рискова премия е особено висока, като се има предвид че рискът, на който Arfea е било изложено, е бил доста ограничен. И действително, Arfea е управлявало концесиите въз основа на изключителни права, които са го защитавали от конкуренция от други оператори, а определената от експерта компенсация е компенсирала предполагаемите пълни разходи, направени при изпълнение на задълженията за обществена услуга.

(63)

Освен това, Комисията отбелязва, че макар и експертът да е посочил, че транспортният сектор е изложен на среден риск под пазарния, той е коригирал рисковата премия нагоре, за да се отчете собствената финансова експозиция на Arfea, която е била по-висока от средната стойност за сектора. По този начин експертът следователно не е отчел риска на едно типична транспортна дружество, а собствения риск на Arfea, който е бил по-висок от средния за сектора.

(64)

Като взема предвид горепосоченото, Комисията счита, че третото условие по делото Altmark не е изпълнено.

г)   Заключение

(65)

Като се има предвид кумулативният характер на условията по делото Altmark и фактът, че разглежданата мярка не отговаря на първите три условия по делото Altmark, няма нужда Комисията да проучва дали четвъртото условие по делото Altmark е изпълнено.

(66)

Въз основа на горепосоченото Комисията счита, че допълнителната компенсация, изплатена на Arfea за услугите, извършени по време на разглеждания период, не отговаря на четирите кумулативни условия по делото Altmark и следователно предоставя на това дружество избирателно икономическо предимство по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

6.1.3.   Нарушаване на конкуренцията и отражение върху търговията между държавите членки

(67)

Първо, Комисията отбелязва, че разглежданите компенсации са били присъдени на Arfea с две решения на Регионалния административен съд на Пиемонт от 10 октомври 2013 г. и са били платени от регион Пиемонт на 7 февруари 2014 г., т.е. дълго след като пазарът за автобусен превоз на пътници е бил отворен за конкуренция в ЕС.

(68)

Във връзка с това Съдът на ЕС отбеляза в своето съдебно решение по делото Altmark, че след 1995 г. няколко държави членки са започнали да отварят определени транспортни пазари за конкуренция от предприятия, установени в други държави членки, така че редица предприятия вече са предлагали своите градски, крайградски или регионални транспортни услуги в държави членки, различни от тяхната държава на произход, преди този момент във времето.

(69)

Поради това следва да се счита, че всички предоставени на Arfea компенсации е възможно да нарушат конкуренцията на пазара за пътнически транспортни услуги с автобус и могат да засегнат търговията между държавите членки до степен, която оказва отрицателно въздействие върху способността на транспортните предприятия, установени в други държави членки, да предлагат своите услуги в Италия и засилва пазарната позиция на Arfea, като го освобождава от разходи, които в противен случай то би трябвало да плаща в хода на своите ежедневни бизнес операции.

(70)

Комисията също така отбелязва, че Arfea осъществява дейност на други пазари, например предоставя частни транспортни услуги, и по този начин се конкурира с други дружества в рамките на Съюза на тези пазари. Всички предоставени на Arfea компенсации крият риска от нарушаване на конкуренцията, а също и от засягане на търговията между държавите членки на тези пазари.

(71)

Във връзка с това Комисията стига до заключението, че мярката нарушава конкуренцията и засяга търговията между държавите членки.

6.1.4.   Заключение

(72)

С оглед на изложеното по-горе, Комисията стига до заключението, че мярката представлява помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

6.2.   Освобождаване от задължението за уведомление съгласно Регламент (ЕИО) № 1191/69

(73)

За да може Регионалният административен съд да отсъди, че Arfea е имало право на допълнителна компенсация за ЗОУ съгласно Регламент (ЕИО) № 1191/69, Arfea е трябвало да е придобило правото на допълнителна компенсация в момента, когато е извършило тези услуги, и тези компенсационни плащания е трябвало да са били освободени от процедурата за задължително уведомление съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69. В противен случай, до степента, в която компенсацията представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС, неподаването на уведомление за компенсацията би направило тази компенсация неправомерна в съответствие с член 108 от ДФЕС. Това е така, защото в съответствие с член 17, параграф 2 от посочения регламент, компенсацията, платена съгласно този регламент, е освободена от процедурата за предварително информиране, предвидена в член 108, параграф 3 от ДФЕС, и по този начин от задължението за уведомление.

(74)

Във връзка с това от решението по делото Combus следва, че понятието „компенсация за обществена услуга“ съгласно тази разпоредба трябва да се тълкува в много тесен смисъл (14). Освобождаването от задължението за уведомяване, предвидено в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, обхваща само компенсации за ЗОУ, наложени едностранно на предприятие съгласно член 2 от този регламент, които се изчисляват с помощта на метода, описан в членове 10—13 от посочения регламент (обща процедура за компенсиране). Това обаче не се прилага за обществените поръчки за услуги, определени в член 14. Комисията трябва да бъде уведомена за всяка компенсация, платима съгласно обществена поръчка за услуги, както е определено в член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, която предполага държавна помощ, преди тя да влезе в сила. Ако това не бъде направено, тази компенсация ще се счита за неправомерно приведена в действие помощ в съответствие с член 108 от Договора.

(75)

Въпросът дали в член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 италианските органи действително се освобождават от задължението за предварително уведомление в настоящия случай следователно зависи, на първо място, от това дали ЗОУ действително е било наложено на Arfea едностранно от региона и, на второ място, от това дали платената съгласно това задължение компенсацията е в съответствие с Регламент (ЕИО) № 1191/69. Комисията от своя страна ще разгледа и двата въпроса.

i)   ЗОУ, наложено едностранно

(76)

Според Arfea регионът Пиемонт му е наложил задължения за обществени услуги, които са били определени в споразуменията за концесии за предоставянето на автобусни транспортни услуги, както и в споразуменията и наредбите, приложени към тези споразумения за концесии. Тези задължения за обществени услуги биха засегнали оперативните програми, автобусните линии, автобусните спирки и тарифите.

(77)

Комисията отбелязва преди всичко, че споразуменията за концесии ясно са предвиждали, че срокът им на действие е за една година, и е можело да бъдат подновени по искане на доставчика на транспортни услуги при заплащане на концесионна такса. От това следва, че тези концесии са формирали основата за договорни отношения между Arfea и региона Пиемонт, в които Arfea е участвало доброволно.

(78)

Следователно не може да се счита, че задълженията за обществена услуга по смисъла на Регламент (ЕИО) № 1191/69 са били едностранно наложени на Arfea въз основа на тези споразумения. Като е напомнено от Общия съд в решението му от 3 март 2016 г. по делото Simet, T-15/14, доброволното ангажиране с отношение от договорен вид е различно от едностранното налагането на ЗОУ и не поражда задължение за компенсация съгласно Регламент (ЕИО) № 1191/69 (15).

(79)

Второ, Комисията отбелязва, че Arfea не е посочило ясно споразуменията и наредбите, приложени към споразуменията за концесии, които му налагат задължения за обществени услуги. Комисията обаче разбира, че Arfea се позовава на споразуменията относно автобусните линии и графици, които са били приложени към споразуменията за концесиите, и на таблиците за установяване на регионални тарифи, към които в някои от споразуменията за концесии има препратки.

(80)

По отношение на споразуменията относно автобусните линии и графици Комисията отбелязва, че не може да се счита, че те едностранно налагат ЗОУ на Arfea. И действително, също както и самите споразумения за концесии, те са били сключени доброволно от Arfea. Освен това, съдържанието на тези споразумения, напр. автобусните линии, е било изменено по искане на Arfea за няколко концесии. Следователно не може да се счита, че те са наложили едностранно задължения за обществени услуги по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(81)

По отношение на таблиците за установяване на регионални тарифи, в които се определят максимални тарифи за всички пътници, Комисията отбелязва, че Общият съд ясно е обяснил в решението си от 3 март 2016 г. по делото Simet, T-15/14, че тези общи правила за тарифите не налагат ЗОУ по смисъла на член 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69. И действително, според Съда понятието за тарифни задължения по смисъла на тази разпоредба е ограничено до максималните тарифи, налагани за определена категория пътници или продукти, и не обхваща общите мерки на ценовата политика (16).

(82)

И накрая, Комисията отбелязва, че във всеки случай фактът, че Arfea е поискалo подновяването на концесиите и дори е платилo концесионна такса за това, едва ли е съвместим с налагането на каквито и да е задължения за обществени услуги по смисъла на член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1191/69. Действително, съгласно тази разпоредба, задължението за обществена услуга „означава задължения, които въпросните транспортни предприятия, ако изхождат само от своите търговски интереси, не биха поели или не биха поели в същата степен или при същите условия“. Както е отбелязано от Общия съд в решението му от 3 март 2016 г. по делото Simet T-15/14, трудно е да се приеме, че дадено предприятие ще поиска подновяването на концесия, като се имат предвид задълженията, с които тя е свързана, ако в същото време изпълнението на тази концесия не е в негов търговски интерес.

ii)   Съответствие на компенсацията с общата процедура за компенсиране

(83)

Дори ако е било доказано, че ЗОУ са били наложени едностранно на Arfea в настоящия случай, какъвто не е случаят, компенсацията за тези услуги все пак би трябвало да е в съответствие с общата процедура за компенсиране (раздел IV), посочена в Регламент (ЕИО) № 1191/69, за да бъде то освободено от задължението за предварително уведомление съгласно член 17, параграф 2 от този регламент. Комисията не счита, че случаят е такъв.

(84)

Във връзка с това Комисията припомня първо, че от членове 10 и 11 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 следва, че компенсацията не може да е по-висока от финансова тежест, понесена от дадено предприятие в резултат от налагането му на задължения за обществени услуги. Освен това в член 1, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, във версията му, прилагана от 1 юли 1992 г., се предвижда, че: „Когато транспортно предприятие осъществява не само услуги, предмет на задължения за обществени услуги, но се занимава и с други дейности, обществените услуги трябва да бъдат осъществявани като специални отделения, отговарящи поне на следните условия:

а)

отчетите за дейността, отнасящи се до всяка от тези дейности, са отделни и частта от съответстващите им активи се използва в съответствие с действащите счетоводни правила;

[…]“.

(85)

Второ, Комисията припомня, че в член 13 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 се изисква администрацията да определи размера на компенсацията предварително.

(86)

В настоящия случай Комисията счита, че присъдените на Arfea компенсации не отговарят на тези изисквания.

(87)

Първо, Комисията отбелязва, както е посочено в съображение 59 по-горе, че не е доказано, че Arfea е приложило необходимото разделяне на сметките между своите дейности, за които се твърди, че са предмет на ЗОУ, и другите си дейности, както се изисква в член 1, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 1191/69. Точно обратното, извлеченията от сметките на Arfea за 1997 и 1998 г., които назначеният от съда експерт е използвал, за да определи размера на компенсациите, по-скоро показват, че разходите не са били разделени по дейности.

(88)

Второ, Комисията отбелязва, че в противоречие с член 13 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 присъдената на Arfea компенсация не е била определена предварително, а е била определена въз основа на последваща оценка, както е предписано от Регионалния административен съд.

(89)

С оглед на тези констатации Комисията заключава, че допълнителните компенсации, присъдени от Регионалния административен съд на Пиемонт на Arfea, не са били освободени от задължителното предварително уведомление въз основа на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

6.3.   Съвместимост на помощта

(90)

Тъй като не е доказано, че разглежданата мярка е била освободена от задължението за предварително уведомяване съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, съвместимостта на тези плащания с вътрешния пазар трябва да бъде проверена, тъй като се счита, че те представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, както е обяснено в раздел 6.1.

(91)

Във връзка с това член 93 от Договора съдържа правила за съвместимостта на държавната помощ в областта на координацията на транспорта и ЗОУ в областта на транспорта и представлява lex specialis по отношение на член 107, параграф 3, както и член 106, параграф 2, тъй като съдържа специални правила относно съвместимостта на държавната помощ. Съдът на ЕС е постановил, че тази разпоредба „признава, че помощта за транспорта е съвместима с вътрешния пазар само в строго определени случаи, които не застрашават общите интереси на [Съюза]“ (17).

(92)

На 3 декември 2009 г. Регламент (ЕО) № 1370/2007 влезе в сила и отмени Регламент (ЕИО) № 1191/69 и Регламент (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (18). Регламент (ЕО) № 1370/2007 се прилага за компенсации за ЗОУ по отношение на обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.

(93)

Комисията счита, че проверката на съвместимостта на мярката, за която не е подадено уведомление, следва да се извърши съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007, тъй като това е действащото законодателство по времето, когато е прието настоящото решение. Комисията също така отбелязва, че допълнителната компенсация, присъдена на Arfea от Регионалния административен съд, е била платена на 7 февруари 2014 г. (19)

(94)

В член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 се посочва, че „[к]омпенсацията за обществени услуги за извършването на услуги за пътнически превоз или за съобразяване с установени чрез общи правила тарифни задължения, която се изплаща в съответствие с настоящия регламент, е съвместима с [вътрешния]пазар. Тази компенсация е освободена от изискването за предварително нотифициране, установено в член [108, параграф 3] от Договора“.

(95)

Поради изложените по-долу причини Комисията счита, че компенсацията, за която не е подадено уведомление, не отговаря на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007, така че тя не може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар съгласно член 9, параграф 1 от този регламент.

(96)

Първо, Комисията отбелязва, че споразуменията за концесии не отговарят на изискванията на член 4 от този регламент, в който се установява задължителното съдържание на общите правила и обществените поръчки за услуги, установяващи задължения за обществени услуги:

В член 4, параграф 1, буква б) се изисква параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, да се установяват предварително по обективен и прозрачен начин, така че да се предотврати свръхкомпенсиране. Въпреки това, както е обяснено по-горе в съображения (54)—(57) относно изпълнението на второто условие по делото Altmark, предоставените на Arfea допълнителни компенсации не са били изчислени въз основа на параметри, установени предварително по обективен и прозрачен начин.

В член 4, параграф 1, буква в) и член 4, параграф 2 се изисква обществената поръчка за услуга да определя механизмите за разпределение на приходите и разходите, свързани с предоставянето на услугите. Въпреки това споразуменията за концесиите не са съдържали никакви договорености относно разпределението на разходите и приходите и, както е обяснено в съображение (59) по-горе, Arfea не е приложило необходимото разделение на сметките между различните си дейности.

(97)

Второ, Комисията отбелязва, че разглежданата мярка не отговаря на съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 1370/2007 относно изчисляването на размера на компенсацията.

(98)

В член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 се предвижда, че когато обществените поръчки за услуги се възлагат пряко, компенсацията трябва да е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1370/2007 и с разпоредбите на приложението, за да се гарантира, че компенсацията не надвишава необходимото за изпълнението на задължението за обществена услуга.

(99)

В точка 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 се предвижда, че компенсацията не може да надвишава финансовата сума, съставена от следните фактори: разходи, направени във връзка със ЗОУ, минус приходите от билети, минус всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана съгласно въпросното задължение за извършване на обществени услуги, плюс разумна печалба. В точка 4 от това приложение се изисква приходите и разходите да се изчисляват в съответствие с действащите счетоводни и данъчни правила. В точка 5 от приложението се предвижда, че: „в случай че даден оператор извършва не само компенсирани услуги в изпълнение на задължения за обществени превозни услуги, но развива и други дейности, счетоводството за посочените обществени услуги трябва да бъде отделено, така че да отговаря поне на следните условия:

текущите сметки по всяка една от тези дейности трябва да са отделни и делът на съответните активи, както и фиксираните разходи, трябва да са разпределени в съответствие с действащите счетоводни и данъчни правила,

всички променливи разходи, подходяща вноска към фиксираните разходи и разумна печалба, свързани с каква да е друга дейност на оператора на обществени услуги, не могат при никакви обстоятелства да бъдат начислявани към въпросната обществена услуга,

разходите за обществените услуги трябва да се уравновесяват с приходите от дейността и плащанията на публичните органи, без никаква възможност за прехвърляне на приходи към друг сектор от дейността на оператора на обществени услуги.“

(100)

Въпреки това, както вече беше посочено в съображение (59), Arfea не е приложило необходимото разделяне на сметките между своите дейности, за които твърди, че са предмет на ЗОУ, и другите си дейности, както се изисква в точка 5 от приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007. Ето защо е невъзможно да се докаже, че каквато и компенсация да е присъдена в крайна сметка, тя не надвишава сума, съответстваща на нетния финансов ефект, който се равнява на сбора от последиците — положителни или отрицателни — от изпълнението на задължението за обществени услуги върху приходите и разходите на оператора на обществени услуги (точка 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007). Освен това, при липсата на предварително определени параметри на компенсацията, всяко изчисляване на компенсацията трябва непременно да се извършва последващо въз основа на произволни предположения, както е направено от консултантите на Arfea и експерта, назначен от Регионалния административен съд на Пиемонт. И накрая, както е обяснено в съображения 60—63, равнищата на печалба, взети под внимание от експерта за изчисляване на размера на компенсацията, са били по-високи от това, което може да се счита за разумна печалба.

(101)

Трето, Комисията отбелязва, че самото дружество Arfea е признало, че изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 не са били изпълнени в настоящия случай, чрез аргумента си, че такова съответствие би било законово и логически невъзможно, тъй като разглежданата ситуация предшества с много години влизането в сила на посочения регламент.

(102)

Съобразно с това Комисията счита, че допълнителната компенсация, наредена от Регионалния административен съд, не е била платена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 и следователно тя е несъвместима с вътрешния пазар.

6.4.   Компенсацията, присъдена от Регионалния административен съд, не представлява обезщетение

(103)

В решението за откриване на процедурата Комисията прикани заинтересованите страни да коментират въпроса дали решенията на Регионалния административен съд се отнасят за присъждане на обезщетение за предполагаемо нарушение на закона или за присъждане на компенсация за обществена услуга въз основа на приложимите разпоредби на Съвета. Само италианските органи представиха коментари във връзка с това, като твърдяха, че разглежданата мярка е представлявала присъждане на компенсация за извършването на ЗОУ, а не присъждане на обезщетение за вреди.

(104)

Комисията отбелязва в тази връзка, че при определени обстоятелства компенсации за нанесени вреди поради неправилно действие или друго поведение на националните органи (20) не представляват предимство и следователно не следва да се считат за държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора (21). Целта на обезщетението за понесени вреди е различна от тази на държавната помощ, тъй като то цели да възстанови потърпевшата страна в положението, в което се е намирала преди съответното увреждащо действие все едно последното не е било извършено.

(105)

Въпреки това, за да попадне извън правилата за държавна помощ, обезщетението за вреди трябва да се основава на общо правило за компенсация (22). Освен това, в своето решение по делото Lucchini, Съдът на ЕС е постановил, че национален съд е възпрепятстван от прилагането на национален закон, когато ефектът от прилагането на този закон би довел до „възпрепятстване приложението на общностното право, доколкото би направило невъзможно възстановяването на държавна помощ, отпусната в нарушение на това право“ (23). Основополагащият принцип за това произнасяне е, че норма на националното право не може да се прилага, когато такова прилагане би възпрепятствало правилното прилагане на правото на Съюза. (24) В тази връзка Общият съд постанови в решението си от 3 март 2016 г. по делото Simet, T-15/14, че присъждането на обезщетение, което би се състояло в обезщетение за вреда, понесена в резултат на налагането на задължения за обществени услуги, не може да избегне определението „държавна помощ“ единствено поради това, че се е състояло в присъждането на обезщетение, тъй като това би позволило заобикалянето на членове 107 и 108 от Договора (25).

(106)

По отношение на допълнителните компенсации, присъдени на Arfea от Регионалния административен съд, Комисията отбелязва преди всичко, че решенията на Регионалния административен съд се отнасят за правото на Arfea да получи суми като компенсация съгласно членове 6, 10 и 11 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, които трябва да бъдат определени от администрацията въз основа на надеждни данни. Това показва, че правото на Arfea на допълнителна компенсация произтича, според Регионалния административен съд, не от общо правило за обезщетение за вреди в резултат от неправомерно действие или друго поведение на националните органи, а от права, за които се предполага, че произтичат от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(107)

Второ, Комисията отбелязва, че Arfea е подало на 6 юни 2014 г. заявление до италианските съдилища с искане за изплащане на обезщетение от регион Пиемонт в допълнение към компенсациите, които вече са му били присъдени от Регионалния административен съд. Arfea твърди в своето заявление, че е понесло вреди в резултат на късното признаване и плащане на компенсациите, дължими на дружеството за годините 1997 и 1998 г. от региона. Това показва, че самото дружество Arfea не счита, че компенсациите, вече присъдени му от Регионалния административен съд, представляват присъждане на обезщетение.

(108)

Трето, Комисията счита, че във всеки случай присъждането на обезщетение в полза на Arfea за компенсиране на финансовата тежест, произтичаща от предполагаемото незаконно едностранно налагане на ЗОУ от италианските органи, би било в нарушение на членове 107 и 108 от Договора.

(109)

Това е така, защото такова присъждане би имало точно същия резултат за Arfea като присъждането на компенсация за обществени услуги за разглеждания период, независимо от факта, че споразуменията за концесиите, уреждащи въпросните услуги, не са били нито освободени от задължението за предварително уведомление, нито са отговаряли на съществените изисквания на Регламент (ЕИО) № 1191/69 или на Регламент (ЕО) № 1370/2007, както е показано по-горе.

(110)

Следователно наличието на такова присъждане ефективно би позволило заобикалянето на правилата за държавна помощ, както и на условията, определени от законодателния орган на Съюза, съгласно които компетентните органи, когато налагат или договарят ЗОУ, компенсират операторите на обществени услуги за направените разходи в замяна на изпълнението на ЗОУ. И действително, едно присъждане на обезщетение, равно на сбора от сумите на помощта, които са били предвидени да бъдат предоставени, би представлявало непряко предоставяне на държавна помощ, която е неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар (26). Като беше припомнено по-горе, Общият съд ясно е заявил, че при тези обстоятелства правилата за държавна помощ не могат да се заобиколят само защото разглежданата мярка би се изразявала в присъждането на обезщетение за вреди (27).

(111)

Следователно Комисията не счита, че решението на Административния регионален съд представлява присъждане на обезщетение за вреди, понесени от Arfea в резултат на неправомерно действие или друго поведение на националните органи, а по-скоро е предоставяне на незаконна и несъвместима държавна помощ, което е забранено съгласно член 107, параграф 1 от Договора.

(112)

С оглед на гореизложеното, Комисията стига до заключението, че мярката, за която не е подадено уведомление, представлява държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора, която е несъвместима с вътрешния пазар.

7.   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОМОЩТА

(113)

Съгласно Договора и установената съдебна практика на Съда Комисията е компетентна да реши дали съответната държава членка трябва да отмени или да измени помощта, когато се установи, че тя е несъвместима с вътрешния пазар (28). Съдът също така нееднократно е постановявал, че задължението на дадена държава членка да отмени помощ, счетена от Комисията за несъвместима с вътрешния пазар, цели да възстанови съществувалото преди това положение (29).

(114)

В този контекст Съдът е постановил, че целта е постигната, когато получателят е изплатил сумите, предоставени чрез неправомерна помощ, като по този начин се е отказал от предимството, което е имал спрямо конкурентите си на пазара, и ситуацията от преди плащането на помощта е възстановена (30).

(115)

В съответствие със съдебната практика член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2015/1589 на Съвета (31) гласи, че „когато са взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя […]“.

(116)

Следователно, предвид факта, че разглежданите мерки са били приложени в нарушение на член 108 от Договора и трябва да се считат за неправомерна и несъвместима помощ, средствата трябва да бъдат възстановени, за да се възстанови положението, съществувало на пазара преди тяхното предоставяне. Възстановяването следва да обхване периода от момента, в който предимството е било предоставено на Arfea, т.е. когато помощта е била предоставена на негово разположение (т.е. 7 февруари 2014 г.), до момента на действителното ѝ възстановяване, като подлежащите на възстановяване суми следва да включват начислените лихви до действителното възстановяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ в размер на 1 299 594 EUR, която Италианската република в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз е предоставила неправомерно в полза на Arfea, е несъвместима с вътрешния пазар.

Член 2

1.   Италианската република възстановява посочената в член 1 помощ от получателя.

2.   Сумите, които трябва да бъдат възстановени, включват лихва, начислена от 7 февруари 2014 г. до тяхното пълно възстановяване.

3.   Лихвата се изчислява с натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (32) и с Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията (33) за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004.

4.   Италианската република прекратява всички неизвършени плащания по посочената в член 1 помощ, считано от датата на приемане на настоящото решение.

Член 3

1.   Възстановяването на помощта, посочена в член 1, се извършва незабавно и ефективно.

2.   Италианската република гарантира изпълнението на настоящото решение в срок от четири месеца от датата, на която е била уведомена за него.

Член 4

1.   В срок два месеца след уведомяване за настоящото решение Италианската република представя на Комисията следната информация:

а)

общата сума (главница и лихви върху сумата за възстановяване), която следва да бъде възстановена от получателя;

б)

подробно описание на вече предприетите и предвидените мерки за изпълнение на настоящото решение;

в)

документи, доказващи, че на получателя е наредено да възстанови помощта.

2.   Италианската република уведомява редовно Комисията за напредъка в прилагането на националните мерки, които са предприети с цел изпълнение на настоящото решение, до пълното възстановяване на помощта, посочена в член 1. В отговор на обикновено искане от Комисията тя незабавно представя информация относно вече предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото решение. Тя предоставя също така подробна информация относно размера на помощта и лихвите по възстановяването, които вече са възстановени от получателя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 10 юни 2016 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  ОВ C 219, 3.7.2015 г., стр. 12.

(2)  Вж. бележка под линия [1].

(3)  Legge 10 aprile 1981, n. 151 Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore (GU n. 113 del 24.4.1981), на разположение на следния адрес: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151

(4)  Legge regionale 23 luglio 1982, n. 16. Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone (B.U. 28 luglio 1982, n. 30), на разположение на следния адрес: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1982016.html.

(5)  Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно действията на държавите членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (ОВ L 156, 28.6.1969 г., стр. 1).

(6)  Sentenza n. 5043 от 28 август 2006 г.

(7)  Решение от 24 юли 2003 г., Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Сб., EU:C:2003:415.

(8)  Вж. приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

(9)  Съгласно точка 2 от приложението„Последиците се оценяват, като се сравни състоянието, при което задължението за извършване на обществени услуги е изпълнено, със състоянието, което би било налице при неизпълнение на това задължение. С оглед изчисляване на нетния финансов ефект компетентният орган се ръководи от следната схема:

разходи, извършени във връзка със задължението за извършване на обществени услуги или група задължения за извършване на обществени услуги, наложени от компетентния/те орган/и и съдържащи се в обществена поръчка за услуги и/или в общо правило,

минус всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана съгласно въпросното/ите задължение/я за извършване на обществени услуги,

минус тарифните приходи или всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното/ите задължение/я за извършване на обществени услуги,

плюс разумна печалба,

равно на нетен финансов ефект“.

(10)  В Рамковото решение от 1984 г. са определени равнищата на стандартните разходи за автобусни и трамвайни услуги за град Торино и други общини в Пиемонт и е направено допълнително разграничение между линиите по равен терен и планинските линии. В член 1 се посочва, че стандартните разходи са определени въз основа на разумни и строги критерии за управление, като също така се вземат под внимание качеството на предоставяната услуга и географските условия. Съгласно член 4 сумата, произтичаща от прилагането на стандартните разходи за километрите, изминати от доставчика на услуги, е представлявала максимално допустимото равнище на публично финансиране годишно, освен ако действителните разходи, направени от доставчика на услуги, са били по-ниски от стандартните разходи. Ако случаят е бил такъв, публичното финансиране би трябвало да се предостави въз основа на действителните разходи на доставчика на услуги.

(11)  Решение от 11 септември 2014 г., Комисия/Германия, C-527/12, Сб., EU:C:2014:2193, т. 56 и цитираната съдебна практика. Вж. също Решение от 18 юли 2007 г., Lucchini, C-119/05, Сб., EU:C:2007:434, т. 59.

(12)  Решение от 15 юни 2005 г., Fred Olsen, T--17/02, Сб., EU:T:2005:218, стр. II-2031, т. 216; Решение от 12 февруари 2008 г., BUPA и др./Комисия, T-289/03, Сб., EU:T:2008:29, стр. II-81, т. 166—169 и т. 172.

(13)  Решение от 24 юли 2003 г., Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Сб., EU:C:2003:415, т. 91.

(14)  Решение от 16 март 2004 г., Danske Busvognmænd, T 157/01, Сб., EU:T:2004:76, т. 77, 78 и 79.

(15)  Решение от 3 март 2016 г., Simet SpA/Комисия, T-15/14, Сб., EU:T:2016:124, т. 163.

(16)  Решение от 3 март 2016 г., Simet SpA/Комисия, T-15/14, Сб., EU:T:2016:124, т. 159.

(17)  Решение от 12 октомври 1978 г., Комисията/Белгия, 156/77, Сб., EU:C:1978:180, т. 10.

(18)  ОВ L 130, 15.6.1970 г, стр. 1.

(19)  Решение от 6 октомври 2015 г., Комисия/Andersen, C 303/13 P, Сб., ECLI:EU:C:2015:647, т. 55.

(20)  Например, закононарушение или неправомерно забогатяване.

(21)  Решение от 27 септември 1988 г., Asteris и др./Гърция и ЕИО, съединени дела 106—120/87, Сб., EU:C:1988:457.

(22)  Вж. решението на Комисията от 16 юни 2004 г. относно нидерландска помощ в полза на Akzo Nobel за свеждане до минимум на транспортирането на хлор (дело N 304/2003), обобщено уведомление в ОВ C 81, 2.4.2005 г., стр. 4; вж. също решението на Комисията от 20 декември 2006 г. относно нидерландска помощ за преместване на дружеството Steenbergen за демонтаж на автомобили (дело N 575/2005), обобщено уведомление в ОВ C 80, 13.4.2007 г., стр. 1.

(23)  Решение от 18 юли 2007 г., Lucchini, C-119/05, Сб., EU:C:2007:434, т. 59.

(24)  Вж. пак там точка 61.

(25)  Решение от 3 март 2016 г., Simet SpA/Комисия, T-15/14, Сб., EU:T:2016:124, т. 102—103.

(26)  Заключение, представено на 28 април 2005 г., по съединени дела Atzori, C-346/03 и C-529/03, Сб., EU:C:2005:256, т. 198.

(27)  Решение от 3 март 2016 г., Simet SpA/Комисия, T-15/14, Сб., EU:T:2016:124, т. 102—103.

Вж. също и съдебната практика на Общия съд относно клаузите за обезщетение за възстановяване на държавна помощ:

Решение от 10 ноември 2011 г., Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Комисия, T-384/08, Сб., EU:T:2011:650, както и решение от 11 септември 2012 г., Corsica Ferries/Комисия, T-565/08, Сб., EU:T:2012:415, т. 23, 114 и 120—131. По аналогия вж. също решение от 4 декември 2013 г., Комисия/Съвет, C-111/10, Сб., EU:C:2013:785, т. 44.

(28)  Вж. решение от 12 юли 1973 г., Комисия/Германия, C-70/72, Сб., ECLI:EU:C:1973:87, стр. 813, точка 13.

(29)  Вж. решение от 14 септември 1994 г., Испания/Комисия, по съединени дела C-278/92, C-279/92 и C-280/92, Сб., EU:C:1994:325, стр. I-4103, точка 75.

(30)  Вж. решение от 17 юли 1999 г., Белгия/Комисия, C-75/97, Сб., EU:C:1999:311, стр. I-3671, т. 65 и 65.

(31)  Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).

(32)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагането на Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).

(33)  Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията от 30 януари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 82, 25.3.2008 г., стр. 1).


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/76


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2085 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Нидерландия

(нотифицирано под номер С(2016) 7851)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1) и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/EИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенцата по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по своята вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства може да настъпи заразяване и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения. По този начин той може да се разпространи от една държава членка в други държави членки или в трети държави посредством търговията с живи птици или продукти от тях.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета (3) се определят някои превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които следва да се прилагат при поява на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. С посочената директива се предвижда създаването на предпазни и надзорни зони в случай на поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(5)

Нидерландия уведоми Комисията за огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в едно стопанство на своята територия, в което се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения, и предприе незабавно необходимите мерки съгласно Директива 2005/94/ЕО, включително създаване на предпазни и надзорни зони.

(6)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Нидерландия и е удовлетворена от факта, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган в посочената държава членка, са на достатъчно разстояние от конкретното стопанство, в което е потвърдено огнището на болестта.

(7)

С цел да се предотврати излишно затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани бариери за търговията, е необходимо на равнището на Съюза предпазните и надзорните зони, създадени в Нидерландия във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците, да бъдат описани възможно най-скоро.

(8)

Съответно до следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите в приложението към настоящото решение следва да бъдат посочени предпазните и надзорните зони в Нидерландия, в които се прилагат определените в Директива 2005/94/ЕО мерки за контрол на здравето на животните, както и продължителността на това разделяне на зони.

(9)

Настоящото решение предстои да бъде разгледано на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Нидерландия гарантира, че предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО, включват най-малко зоните, посочени в части А и Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2016 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Предпазна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Име

NL

Нидерландия

Зона, която включва:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708).

Bremerbergweg (N708) volgen in noodwestelijke richting overgaand in Oldebroekerweg tot aan Swifterweg (N710).

Swifterweg (N710)volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

ЧАСТ Б

Надзорна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Име

NL

Нидерландия

Зона, която включва:

Biddinghuizen

Vanaf Knardijk N302 in Harderwijk de N302 volgen in noordwestelijke richting tot aan de N305.

Bij splitsing de N305 volgen in noordelijke richting tot aan N302.

De N302 volgen tot Vleetweg.

De Vleetweg volgen tot aan de Kuilweg.

De kuilweg volgen tot aan de Rietweg.

De Rietweg volgen in noordoostelijke richting tot aan de Larserringweg.

De Larserringweg volgen in noordelijke richting tot de Zeeasterweg.

De Zeeasterweg volgen in oostelijke richting tot aan Lisdoddepad.

Lisdoddepad volgen in noordelijke richting tot aan de Dronterweg.

De Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan de Biddingweg (N710).

De Biddingweg (N710) in noordelijke richting volgen tot aan de Elandweg.

De Elandweg volgen in westelijke richting tot aan de Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in Zuidoostelijke overgaand in Hanzeweg tot aan Drontermeer(Water).

Drontermeer volgen in zuidelijke richting ter hoogte van Buitendijks.

Buitendijks overgaand in Buitendijksweg overgaand in Groote Woldweg volgen tot aan Zwarteweg.

De Zwarteweg in westelijke richting volgen tot aan de Mheneweg Noord.

Mheneweg Noord volgen in zuidelijke richting tot aan de Zuiderzeestraatweg.

Zuiderzeestraatweg in zuidwestelijke richting volgen tot aan de Feithenhofsweg.

Feithenhofsweg volgen in zuidelijkerichting tot aan Bovenstraatweg.

Bovenstraatweg in westelijke richting volgen tot aan Laanzichtsweg.

Laanzichtsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bovendwarsweg.

Bovendwarsweg volgen in westelijke richting tot aan de Eperweg (N309).

Eperweg (N309) volgen in zuidelijke richting tot aan autosnelweg A28 (E232).

A28 (E232) volgen in zuidwestelijke richting tot aan Harderwijkerweg (N303).

Harderwijkerweg(N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Horsterweg.

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Oude Nijkerkerweg.

Oude Nijkerkerweg overgaand in arendlaan volgen in zuidwestelijke richting tot aan Zandkampweg.

Zandkampweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Telgterengweg.

Telgterengweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bulderweg.

Bulderweg volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

Nijkerkerweg volgen in westelijke richting tot aan Riebroeksesteeg.

Riebroekersteeg volgen in noordelijke/westelijke richting (doodlopend) overstekend A28 tot aan Nuldernauw (water).

Nuldernauw volgen in noordelijke richting overgaand in Wolderwijd (water) tot aan Knardijk (N302).

N302 volgen in Noordwestelijke richting tot aan N305.


29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/80


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2086 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в Швеция

(нотифицирано под номер С(2016) 7852)

(само текстът на шведски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1) и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/EИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенцата по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по своята вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства може да настъпи заразяване и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи към други стопанства, в които се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения. По този начин той може да се разпространи от една държава членка в други държави членки или в трети държави посредством търговията с живи птици или продукти от тях.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета (3) се определят някои превантивни мерки, свързани с надзора и ранното откриване на инфлуенцата по птиците, както и минималните мерки за борба, които следва да се прилагат при поява на огнище на инфлуенца по домашните птици или други птици, отглеждани в затворени помещения. С посочената директива се предвижда създаването на предпазни и надзорни зони в случай на поява на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(5)

Швеция уведоми Комисията за огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в едно стопанство на своята територия, в което се отглеждат домашни или други видове птици, отглеждани в затворени помещения, и предприе незабавно необходимите мерки съгласно Директива 2005/94/ЕО, включително създаване на предпазни и надзорни зони.

(6)

Комисията разгледа внимателно посочените мерки съвместно с Швеция и е удовлетворена от факта, че границите на предпазните и надзорните зони, създадени от компетентния орган в посочената държава членка, са на достатъчно разстояние от конкретното стопанство, в което е потвърдено огнището на болестта.

(7)

С цел да се предотврати излишно затрудняване на търговията в рамките на Съюза и да се избегне рискът от налагането от трети държави на необосновани бариери за търговията, е необходимо на равнището на Съюза предпазните и надзорните зони, създадени в Швеция във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците, да бъдат описани възможно най-скоро.

(8)

Съответно до следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите в приложението към настоящото решение следва да бъдат посочени предпазните и надзорните зони в Швеция, в които се прилагат определените в Директива 2005/94/ЕО мерки за контрол на здравето на животните, както и продължителността на това разделяне на зони.

(9)

Настоящото решение предстои да бъде разгледано на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Швеция гарантира, че предпазните и надзорните зони, създадени в съответствие с член 16, параграф 1 от Директива 2005/94/ЕО, включват най-малко зоните, посочени в части А и Б от приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 31 декември 2016 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Предпазна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Име

SE

Швеция

Зона, която включва:

Частите от община Helsingborg (код ADNS 01200), попадащи в кръг с радиус три километра, чийто център е с WGS84 координати (в десетични градуси) N56.053495 и E12.848939.

ЧАСТ Б

Надзорна зона по член 1:

Код на държавата по ISO

Държава членка

Име

SE

Швеция

Зона, която включва:

Районът на частите от общините Helsingborg, Ängelholm, Bjuv и Åstorp (код ADNS 01200), които се намират извън района, описан в предпазната зона, но попадат в кръг с радиус десет километра, чийто център е с WGS84 координати (в десетични градуси) N56.053495 и E12.848939.