ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 308

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
16 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1995 на Съвета от 11 ноември 2016 година за подписване от името на Европейския съюз на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1996 на Съвета от 15 ноември 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1997 на Комисията от 15 ноември 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението на програмите за развитие на селските райони и наблюдението на действията в подкрепа на интеграцията на гражданите на трети държави и за поправка на същия регламент

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1998 на Комисията от 15 ноември 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за петима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1999 на Комисията от 15 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2016/2000 на Съвета от 15 ноември 2016 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

20

 

*

Решение (ОВППС) 2016/2001 на Съвета от 15 ноември 2016 година относно принос на Съюза за създаването и сигурното управление на банка за нискообогатен уран под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

22

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2002 на Комисията от 8 ноември 2016 година за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета, приложение III към Решение 2010/470/ЕС на Комисията и приложение II към Решение 2010/472/ЕС на Комисията относно търговията и вноса в Съюза на овце и кози и на сперма от кочове и пръчове по отношение на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (нотифицирано под номер С(2016) 7026)  ( 1 )

29

 

*

Решение (EС) 2016/2003 на Комисията от 14 ноември 2016 година за изменение на решения 2009/300/ЕО, 2011/263/ЕС, 2011/264/ЕС, 2011/382/ЕС, 2011/383/ЕС, 2012/720/ЕС и 2012/721/ЕС, за да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за определени продукти (нотифицирано под номер С(2016) 7218)  ( 1 )

59

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2004 на Комисията от 14 ноември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/780/ЕС за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета за обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2016) 7181)

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1995 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 2016 година

за подписване от името на Европейския съюз на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 15 юли 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с някои други членове на Световната търговска организация съгласно член XXIV, параграф 6 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. в процеса на присъединяването на Република Хърватия към Съюза.

(2)

Комисията проведе преговорите в съответствие с приетите от Съвета указания за водене на преговори.

(3)

Преговорите приключиха и на 12 юли 2016 г. беше парафирано Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз („Споразумението“).

(4)

Споразумението следва да бъде подписано,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Разрешава се подписването от името на Съюза на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, алинея 6 и член XXVIII от ГАТТ от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз, при условие че посоченото споразумение бъде сключено (1).

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпишат споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. ŽIGA


(1)  Текстът на споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


РЕГЛАМЕНТИ

16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1996 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2016 година

за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия.

(2)

Две образувания следва да бъдат заличени от списъка на подлежащите на ограничителни мерки образувания, който се съдържа в приложение II, раздел Б към Регламент (ЕС) № 36/2012.

(3)

Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следните образувания и вписаните данни за тях се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II, раздел Б към Регламент (ЕС) № 36/2012:

55.

Tri-Ocean Trading

55а.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1997 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2016 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението на програмите за развитие на селските райони и наблюдението на действията в подкрепа на интеграцията на гражданите на трети държави и за поправка на същия регламент

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (1), и по-специално член 12, член 66, параграф 5, член 67 и член 75, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията (2) се определя максималният брой на измененията на програмите за развитие на селските райони, които държавите членки могат да представят на Комисията. Опитът показа, че максималният брой изменения на програмите следва да се увеличи, за да могат държавите членки да представят ограничен брой допълнителни изменения през програмния период. Случаите, в които не се прилага изискването за максимален брой изменения на програмите, следва да се уточнят и да включват измененията, свързани с приемането на някои извънредни мерки или с новото определяне на граници на районите със съществени природни ограничения, посочено в член 32, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

(2)

Успехът на програмите за развитие на селските райони зависи не само от доброто управление и цялостното им изпълнение, но и от готовността за адаптиране към новите предизвикателства и променящите се обстоятелства, като например миграционната криза. С цел да се осигури добра координация на всички съществуващи механизми за интервенция, подпомагането от ЕЗФРСР на действията, насочени към интеграция на гражданите на трети държави, следва да се наблюдава на равнището на Съюза.

(3)

В част 2, точка 1 от приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 логото на Leader по погрешка е пропуснато. Това следва да се коригира. В точка 1 от приложение IV следва да се коригира позоваването на необлагодетелствани райони. То следва да се замени с позоваване на райони с природни или други специфични ограничения.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Изменения на програмата от вида, посочен в член 11, буква а), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, могат да се предлагат не повече от три пъти по време на програмния период.

Общо за всички останали видове изменения:

а)

за всяка календарна година и за всяка програма може да се подава само едно предложение за изменение, с изключение на 2023 година, през която може да се подаде повече от едно предложение за изменение, за изменения, свързани изключително с адаптирането на плана за финансиране, включително всички произтичащи промени в плана за показателите;

б)

по време на програмния период могат да се подават по три предложения за допълнителни изменения за всяка програма.

Максималният брой изменения, посочен в първа и втора алинея, не се прилага:

а)

в случай че е необходимо да бъдат предприети извънредни мерки вследствие на природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления, официално признати от компетентния национален публичен орган, или вследствие на съществена и внезапна промяна в социално-икономическите условия на държавата членка или региона, включително съществени и внезапни демографски промени в резултат на миграция или приемане на бежанци;

б)

в случай че е необходимо изменение след промяна в правната рамка на Съюза;

в)

след прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

г)

при промяна в планираните средства от ЕЗФРСР за всяка година, както е посочено в член 8, параграф 1, буква з), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, в резултат на промени, свързани с годишната разбивка по държави членки съгласно член 58, параграф 7 от посочения регламент; предлаганите изменения могат да включват последващи промени в описанието на мерките;

д)

при промени, свързани с въвеждането на финансовите инструменти, посочени в член 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, или

е)

при промени, свързани с въвеждането на новото определяне на граници, посочено в член 32, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1305/2013.“

2)

Член 5, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Искания за изменение на националната рамка, както е посочено в параграф 2, могат да се подават само веднъж за календарна година преди 1 април, освен в случай на извънредни мерки вследствие на природни бедствия, катастрофични събития или неблагоприятни климатични явления, официално признати от компетентния национален публичен орган, или вследствие на съществена и внезапна промяна в социално-икономическите условия на държавата членка или региона, включително съществени и внезапни демографски промени в резултат на миграция или приемане на бежанци, в случай на промени в правната рамка или в случай на промени в резултат на прегледа на изпълнението, посочен в член 21 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Чрез дерогация от член 4, параграф 2, втора алинея промените в програмите, произтичащи от такова преразглеждане, могат да се правят в допълнение към предложенията за изменение, подадени в съответствие със същата алинея.“

3)

Член 14, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   За видовете операции, при които е определен потенциален финансов принос към областите с поставен акцент, посочени в член 5, първа алинея, точка 2, буква а), член 5, първа алинея, точка 5, букви а)—г) и член 5, първа алинея, точка 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, или за видовете операции, при които е определен потенциален финансов принос към интеграцията на граждани на трети държави, електронният запис на операциите, посочени в член 70 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, включва флаг или флагове, за да се обозначат случаите, в които операцията съдържа компонент, имащ финансов принос към една или повече от тези области с поставен акцент или тази цел.“

4)

Приложения III, IV и VII се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения III, IV и VII към Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 се изменят, както следва:

1)

В част 2, точка 1 от приложение III буква б) се заменя със следното:

„б)

за действията и мерките, финансирани от LEADER, логото на LEADER:

Image

2)

В точка 1 от приложение IV показателят C32 се заменя със следното:

„C32

Райони с природни или други специфични ограничения“

3)

В точка 1, буква б) от приложение VII вписването „Таблица В“ се заменя със следното:

„—

Таблица В: Разбивка за съответните резултати и мерки по типове области, пол и/или възраст и по операции, имащи финансов принос към интеграцията на граждани на трети държави.“


16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1998 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2016 година

за оттегляне на приемането на ангажимента за петима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 13 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

A.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 513/2013 (3) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на кристални силициеви фотоволтаични модули („модули“) и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (КНР).

(2)

Група производители износители възложиха на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) да предложи на Комисията от тяхно име ценови ангажимент, което CCCME направи. От условията на посочения ценови ангажимент е видно, че той представлява съвкупност от индивидуални ценови ангажименти за всеки производител износител, които от съображения за административно удобство са координирани от CCCME.

(3)

С Решение 2013/423/ЕС (4) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. С Регламент (ЕС) № 748/2013 (5) Комисията измени Регламент (ЕС) № 513/2013, за да се въведат техническите промени, необходими поради приемането на ангажимента, по отношение на временното антидъмпингово мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи с произход или изпратени от КНР („разглежданите продукти“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 (7) Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглежданите продукти.

(5)

След получаване на уведомление за изменена версия на ценовия ангажимент от страна на група производители износители („производителите износители“) съвместно със CCCME, с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (8) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. В приложението към посоченото решение са изброени производителите износители, за които ангажиментът бе приет, сред които:

а)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd и Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd заедно с техните свързани дружества в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B796 („Wuxi Suntech“);

б)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD и ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD заедно с техните свързани дружества в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B845 („Jinko Solar“);

в)

Risen Energy Co., Ltd заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B868 („Risen Energy“);

г)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd и Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd заедно с тяхното свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B794 („JA Solar“); както и

д)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd и Phono Solar Technology Co. Ltd заедно с техните свързани дружества в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B866 („Sumec“).

(6)

С Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (9) Комисията прие предложение от производителите износители съвместно със CCCME за пояснения относно прилагането на ангажимента по отношение на разглежданите продукти, обхванати от ангажимента, а именно модули и елементи с произход или изпратени от КНР, понастоящем класирани в код по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), произведени от производителите износители („обхванатия продукт“). Антидъмпинговите и изравнителните мита, посочени в съображение 4 по-горе, заедно с ангажимента, по-долу са наречени общо „мерките“.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/866 (10) Комисията оттегли приемането на ангажимента за трима производители износители.

(8)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1403 (11) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2018 (12) Комисията оттегли приемането на ангажимента за двама производители износители.

(10)

С Известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (13) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване в рамките на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки.

(11)

С Известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (14) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване в рамките на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на изравнителните мерки.

(12)

С Известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (15) на 5 декември 2015 г., Комисията също така започна частично междинно преразглеждане на антидъмпинговите и изравнителните мерки.

(13)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/115 (16) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(14)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185 (17) Комисията разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/184 (18) Комисията разшири обхвата на окончателното изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(16)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1045 (19) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(17)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1382 (20) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още петима производители износители.

(18)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1402 (21) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още трима производители износители.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА И ДОБРОВОЛНО ОТТЕГЛЯНЕ

(19)

Съгласно ангажимента всеки производител износител може доброволно да оттегли ангажимента си във всеки един момент от прилагането му.

(20)

През август 2016 г. Wuxi Suntech уведоми Комисията, че желае да се оттегли от ангажимента.

(21)

През септември 2016 г. Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar и Sumec уведомиха Комисията, че също желаят да се оттеглят от ангажимента.

В.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(22)

Поради това, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, както и в съответствие с условията на ангажимента, Комисията стигна до заключението, че приемането на ангажимента по отношение на Wuxi Suntech, Jinko Solar, Risen Energy, JA Solar и Sumec следва да се оттегли.

(23)

Съответно съгласно член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент окончателното антидъмпингово мито, наложено с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, и окончателното изравнително мито, наложено с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013, се прилагат автоматично за вноса на разглеждания продукт с произход или изпратен от КНР и произведен от Wuxi Suntech (допълнителен код по ТАРИК B796), Jinko Solar (допълнителен код по ТАРИК B845), Risen Energy (допълнителен код по ТАРИК B868), JA Solar (допълнителен код по ТАРИК B794) и Sumec (допълнителен код по ТАРИК B866) от деня на влизане в сила на настоящия регламент.

(24)

За сведение в таблицата в приложението към настоящия регламент са посочени производителите износители, по отношение на които приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС остава незасегнато,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемането на ангажимента във връзка с дружествата:

а)

Wuxi Suntech Power Co. Ltd, Suntech Power Co. Ltd, Wuxi Sunshine Power Co. Ltd, Luoyang Suntech Power Co. Ltd, Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd и Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd заедно с техните свързани дружества в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B796 („Wuxi Suntech“);

б)

Jinko Solar Co. Ltd, Jinko Solar Import and Export Co. Ltd, ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD и ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD заедно с техните свързани дружества в КНР и в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B845 („Jinko Solar“);

в)

Risen Energy Co., Ltd заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B868 („Risen Energy“);

г)

JingAo Solar Co. Ltd, Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd, JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd, Hefei JA Solar Technology Co. Ltd и Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd заедно с тяхното свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B794 („JA Solar“); както и

д)

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd и Phono Solar Technology Co. Ltd заедно с техните свързани дружества в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B866 („Sumec“),

се оттегля.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016, стр. 21.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(9)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.

(11)  ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 295, 12.11.2015 г., стр. 23.

(13)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 8.

(14)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 20.

(15)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 33.

(16)  ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 47.

(17)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 76.

(18)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 56.

(19)  ОВ L 170, 29.6.2016 г., стр. 5.

(20)  ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 10.

(21)  ОВ L 228, 23.8.2016 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на дружествата

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zhejiang Era Solar Technology Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

GCL System Integration Technology Co. Ltd

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1999 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

92,9

ZZ

92,9

0707 00 05

TR

141,4

ZZ

141,4

0709 93 10

MA

105,4

TR

102,4

ZZ

103,9

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,3

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,0

ZZ

73,4

0806 10 10

BR

293,4

IN

166,9

PE

319,6

TR

136,7

US

353,3

ZA

345,1

ZZ

269,2

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

44,3

TR

168,6

ZZ

106,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/20


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2016/2000 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2016 година

за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 30, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС, относно ограничителни мерки срещу Сирия.

(2)

Две образувания следва да бъдат заличени от списъка на подлежащите на ограничителни мерки образувания, който се съдържа в приложение I, раздел Б към Решение 2013/255/ОВППС.

(3)

Поради това приложение I към Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

I. KORČOK


(1)  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Следните образувания и вписаните данни за тях се заличават от списъка, съдържащ се в приложение I, раздел Б към Решение 2013/255/ОВППС:

55.

Tri-Ocean Trading

55а.

Tri-Ocean Energy


16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/22


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2001 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2016 година

относно принос на Съюза за създаването и сигурното управление на банка за нискообогатен уран под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение („стратегията“), глава III от която съдържа списък с мерките за борба с разпространението на такива оръжия, които трябва да се предприемат както в Съюза, така и в трети държави.

(2)

Съюзът активно изпълнява стратегията и привежда в изпълнение мерките, изброени в глава III от нея, по-специално като отпуска финансови средства в подкрепа на конкретни проекти, осъществявани от многостранни институции като Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

(3)

Член 4 от Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) потвърждава неотменимото право на всички страни по Договора да развиват изследването, производството и използването на ядрената енергия за мирни цели без дискриминация и в съответствие с членове 1 и 2 от ДНЯО. Освен това в него се предвижда, че всички страни по Договора се задължават да „сътрудничат, поотделно или съвместно с други държави или международни организации, за по-нататъшното развитие на прилагането на ядрената енергия за мирни цели, особено на териториите на държавите — страни по Договора, непритежаващи ядрено оръжие, като специално се вземат предвид нуждите на развиващите се страни“.

(4)

Многостранните подходи към ядрения горивен цикъл имат потенциала да предоставят на държавите, които са решили да използват ядрената енергия за мирни цели, алтернатива на развитието на национални ядрени горивни цикли, като в същото време се избягват рисковете от разпространение.

(5)

Съгласно член III от своя устав МААЕ е упълномощена да извършва всякакви операции, включително да придобива ядрено гориво, услуги и оборудване и да създава свои собствени съоръжения и инсталации, за да се улесни практическото прилагане на ядрената енергия за мирни цели.

(6)

През септември 2006 г. независимата неправителствена организация Nuclear Threat Initiative (NTI), базирана в САЩ, предостави безвъзмездно средства в размер на 50 000 000 USD на МААЕ, за да подпомогне създаването на запас от нискообогатен уран, който да бъде притежаван и управляван от МААЕ, при условие че Агенцията е в състояние да събере допълнителна сума в размер на 100 000 000 USD, включително безвъзмездни средства от други държави — членки на МААЕ, и донори, и да създаде резерв за ядрено гориво.

(7)

На 8 декември 2008 г. Съветът прие заключения в подкрепа на създаването и сигурното управление на банка за ядрено гориво, която да бъде под контрола на МААЕ. В тях се посочва също така, че Съюзът възнамерява да вземе участие в този проект с принос в рамките на 25 000 000 EUR, след като редът и условията за функциониране на банката бъдат определени и одобрени от Управителния съвет на МААЕ. Европейската комисия вече предостави 20 000 000 EUR за придобиването на нискообогатен уран.

(8)

На 3 декември 2010 г. Управителният съвет на МААЕ прие Резолюция GOV/2010/70, с която се одобрява създаването на банка на МААЕ за нискообогатен уран и се потвърждава, че операциите на банката ще се финансират изключително чрез извънбюджетни вноски.

(9)

Точка 15 от GOV/2010/67, озаглавена „Гарантиране на доставките: Създаване на банка на МААЕ за нискообогатен уран за доставката на нискообогатен уран на държавите членки“ предвижда, че „Агенцията е собственик на нискообогатения уран в банката на МААЕ за нискообогатен уран и нискообогатеният уран е под неин контрол и в нейно официално владение. Агенцията отговаря за съхраняването и защитата на материалите, които са в нейно владение, като гарантира, чрез споразумение за държава домакин, че нискообогатеният уран е защитен срещу природни и други бедствия, неразрешено изваждане или отклоняване, повреждане или унищожаване, включително саботаж, и принудително изземване. Освен това Агенцията гарантира, чрез споразумение за държава домакин, че в банката на МААЕ за нискообогатен уран държавата или държавите домакин прилагат предпазните мерки на МААЕ относно обогатения уран, както и стандартите и мерките за безопасност и мерките за физическа защита“. В допълнение точка 16 от GOV/2010/67 предвижда, че „Агенцията, с одобрението на Управителния съвет, сключва с всяка държава домакин споразумение за държава домакин, подобно на настоящото споразумение за седалището на МААЕ, в което се предвиждат мерки за безопасност и сигурност и подходящо застрахователно покритие за отговорност на съоръжението за съхранение, и предоставя на Агенцията привилегиите и имунитетите, които са необходими за независимото функциониране на банката на МААЕ за нискообогатен уран, включително правото на превоз на нискообогатен уран до и от банката на МААЕ за нискообогатен уран, съгласно установеното от Агенцията в съответствие с устава и споразумението за държава домакин. Освен това, ако е необходимо, с държавите, съседни на държавата домакин, се сключват договорености за гарантиране на транзитното преминаване“.

(10)

Банката на МААЕ за нискообогатен уран ще се състои от запас до 60 цилиндъра тип 30В, съдържащи стандартен търговски нискообогатен уранов хексафлуорид. Банката на МААЕ за нискообогатен уран ще се намира в съоръжение на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран, ще се експлоатира от Улбинския металургичен завод и ще се регулира от Комитета за атомен и енергиен надзор и контрол на Република Казахстан.

(11)

Беше сключена основната правна рамка между МААЕ и държавата домакин Казахстан. Беше подписано споразумението за транзитно преминаване с Руската федерация, което беше одобрено от Управителния съвет на МААЕ (GOV/2015/36). Приключи изготвянето на проекта за ново съоръжение на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран и МААЕ заключи, че то отговаря на приложимите изисквания на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Беше направена подробна прогноза за разходите за новото съоръжение на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран и тя беше потвърдена от независима оценка. Беше финализирано споразумението за партньорство между МААЕ и оператора на съоръжението, с което се определят редът и условията за сътрудничество при изграждането на съоръжението на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран. В момента МААЕ планира дейности във връзка с подготовката за придобиване нанискообогатен уран.

(12)

Според проектния и финансов план, както е описан в актуализирания доклад на генералния директор на МААЕ (GOV/INF/2016/8) „Гарантиране на доставките: Създаване на банка на МААЕ за нискообогатен уран за доставката на нискообогатен уран на държавите членки“, общата сума на проекта за нискообогатен уран се очаква да бъде 118 863 000 EUR,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на незабавното и практическо прилагане на някои елементи от Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, Съюзът допринася за създаването и сигурното управление на банка за нискообогатен уран под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ или Агенцията), с цел да се намалят растящите рискове от разпространение, породени от разпространението на чувствителни технологии, свързани с ядрения горивен цикъл. Съюзът осъществява дейности в подкрепа на банката на МААЕ за нискообогатен уран под формата на резерв от нискообогатен уран със следните цели:

а)

да се даде възможност на държавите да упражняват правата си съгласно член 4 от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, като същевременно се избягват рисковете от разпространение, и

б)

да служи като механизъм от последна инстанция в подкрепа на търговския пазар, без да има изкривяване на пазара, в случай че доставките на нискообогатен уран за дадена държава членка бъдат прекъснати и не могат да бъдат възстановени чрез търговски средства и че тази държава отговаря на критериите за допустимост.

2.   За постигане на целите по параграф 1 Съюзът допринася за създаването и сигурното управление на банката за нискообогатен уран под контрола на МААЕ, включително чрез финансиране на дейности, свързани със сигурността, в т.ч. физическата защита, превоза, обезопасителните мерки, и принос за сигурното управление на резерва от нискообогатен уран. Проектът се изпълнява в полза на всички държави, които са решили да използват ядрената енергия за мирни цели.

В приложението се съдържа подробно описание на проекта.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта по член 1, параграф 2 се осъществява от МААЕ. МААЕ изпълнява тази функция под контрола на ВП. За тази цел ВП сключва необходимите договорености с МААЕ.

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнението на дейностите, посочени в член 1, параграф 2, е 4 362 200 EUR.

2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими за бюджета на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху адекватното управление на разходите, посочени в параграф 1. За тази цел тя сключва споразумение за финансиране с МААЕ. В споразумението се предвижда, че МААЕ осигурява видимост на приноса на Съюза, съответстваща на неговия размер.

4.   Комисията прави необходимото да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за трудностите в хода на процеса и за датата на сключване на споразумението за финансиране.

Член 4

1.   ВП представя на Съвета доклад за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовните доклади, изготвяни от МААЕ. Тези доклади на МААЕ представляват основа за оценката от страна на Съвета.

2.   Комисията предоставя информация по финансовите аспекти на изпълнението на проекта, посочен в член 1, параграф 2.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Неговият срок на действие изтича 60 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3. Срокът на действие обаче изтича 6 месеца след влизането на решението в сила, ако към този момент не е сключено споразумение за финансиране.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

I. KORČOK


ПРИЛОЖЕНИЕ

Принос на Съюза за създаването и сигурното управление на банка за нискообогатен уран под контрола на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в рамките на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

I.   ВЪВЕДЕНИЕ

Контекст

През декември 2010 г. генералният директор на МААЕ получи мандат от Съвета на управляващите да започне подготовка за създаването на банка за нискообогатен уран, като генералният директор представи подробен план за създаването и сигурното управление на банката.

На 20 декември 2011 г. МААЕ потвърди пред постоянната мисия на Казахстан към МААЕ, че въз основа на информацията, предоставена на Агенцията от Казахстан в нейното „Писмо за заявяване на интерес“ и в съответствие с изискванията, посочени в документ GOV/INF/2011/7, Улбинският металургичен завод (УМЗ) е подходящ като място за установяване на банката на МААЕ за нискообогатен уран.

Между 2011 г. и 2016 г. бяха проведени няколко мисии на МААЕ в Казахстан с цел оценка на съоръженията на УМЗ и на националната нормативна рамка, за да е сигурно, че банката за нискообогатен уран ще може да отговаря на приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Оценките бяха извършени в областите безопасност на съоръженията, сеизмична безопасност, готовност и реакция при извънредни ситуации, безопасност и сигурност на транспорта и физическа защита.

На 27 август 2015 г. бе подписано споразумение за държава домакин между МААЕ и Казахстан. Съгласно това споразумение Казахстан става държава домакин за банката за нискообогатен уран на МААЕ и то осигурява правната рамка, с която Казахстан се задължава да гарантира управлението и регулирането на банката в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове на Казахстан, както и в съответствие с приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ.

На 27 август 2015 г. бе подписано споразумение за оператор на съоръжението между МААЕ и УМЗ. Съгласно това споразумение УМЗ става съоръжението, където ще бъде разположена банката на МААЕ за нискообогатен уран, и то осигурява правната рамка, съгласно която заводът експлоатира и управлява банката в съответствие с лиценза си, с националната нормативна уредба и с приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ.

Освен това МААЕ и Министерството на енергетиката на Казахстан подписаха техническо споразумение относно конкретния ред и условия за създаването на банката на МААЕ за нискообогатен уран в Казахстан („техническо споразумение“). Техническото споразумение гарантира, че всяка страна по него осигурява необходимите ресурси за изпълнението на съответните си дейности за своевременното създаване на банката, включително дейностите по спазване на приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. В изпълнение на техническото споразумение страните по него създадоха съвместен координационен комитет (СКК), който да съдейства за изпълнението на техническото споразумение, и одобриха план за конкретни дейности (ПКД), за да гарантират създаването и експлоатацията на банката в съответствие с приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Съгласно техническото споразумение дейностите трябва да бъдат изпълнени в срок от две години след подписването на правните договорености, или до септември 2017 г.

През ноември 2015 г. УМЗ започна проектирането на ново съоръжение на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран, където да се помещава банката. От 29 февруари до 4 март 2016 г. бе осъществена мисия на МААЕ за проверка на постигнатия напредък в проектирането. По време на мисията на МААЕ бе проверено дали в процеса на проектирането са взети надлежно под внимание приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Направена бе оценка на проекта в пет технически области: конструкция на сградата, анализ на безопасността, радиационна защита, готовност и реакция при извънредни ситуации и ядрена сигурност. Прегледът на предлагания проект и на съответната съпътстваща документация доведе до общото заключение, че проектът осигурява подходящи мерки, които да гарантират ядрената безопасност и спазването на насоките за сигурност.

След завършването на проекта и прегледа му от МААЕ, през май 2016 г. МААЕ и УМЗ подписаха партньорско споразумение. В него са заложени техническите и финансовите условия за създаването на съоръжението на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран. Споразумението представлява основен етап от създаването на банката.

През май 2016 г. в доклад GOV/INF/2016/8 на Управителния съвет бе изтъкнат постигнатият значителен напредък. В него се съдържа и първият основен всеобхватен проектен и финансов план.

С документ GOV/2010/67 на Управителния съвет генералният директор на МААЕ бе упълномощен да създаде банката на МААЕ за нискообогатен уран, както и бе поставено изискване разходите (включително за човешки ресурси), свързани със създаването и експлоатацията на банката, да бъдат покрити изключително от извънбюджетни доброволни вноски, които да нямат отражение върху редовния бюджет на МААЕ. За тази цел проектът за банка на МААЕ за нискообогатен уран възстановява разходите на различните подразделения на МААЕ за оказаната техническа подкрепа на експертите и специалистите по проекта посредством споразумения на нивото на обслужване. Тези споразумения, в които е определено какви услуги ще предоставят подразделенията на МААЕ на проекта във връзка с изпълнението на проектния план (включително на ПКД), както и разходите за нивото на подкрепа, осигурявано от всяко подразделение, бяха окончателно договорени през март 2016 г.

Считано от 1 април 2016 г. редица държави членки, Европейската комисия, Инициативата срещу ядрената заплаха (NTI) и Световният институт за превоз на ядрени материали и радиоактивни вещества (World Nuclear Transport Institute) поеха ангажимент да предоставят общо финансиране в размер на приблизително 124 900 000 USD и 25 000 000 EUR, като получените от Агенцията до момента средства възлизат на 124 900 000 USD и 20 000 000 EUR. Средства са превели Инициативата срещу ядрената заплаха (50 000 000 USD), САЩ (50 000 000 USD), Обединените арабски емирства (10 000 000 USD), Норвегия (5 000 000 USD), Кувейт (10 000 000 USD), Световният институт за превоз на ядрени материали и радиоактивни вещества (10 000 EUR) и Казахстан (400 000 USD). Безвъзмездно отпуснатите от Комисията 20 000 000 EUR са предназначени за закупуването на нискообогатен уран за банката на МААЕ за нискообогатен уран, а до 5 000 000 EUR са обещани за модернизиране на условията за сигурност. Темата на настоящото приложение е финансирането на мерките за модернизиране на мерките, свързани със сигурността (до 5 000 000 EUR).

Следващите основни етапи за банката на МААЕ за нискообогатен уран са:

а)

завършване на изграждането на съоръжението на МААЕ за съхранение на нискообогатен уран, включително приключване на строителните работи; потвърждение, че сградата и оборудването отговарят на проектното предназначение и на приложимите разпоредби за безопасност и сигурност;

б)

договаряне на програма за управление на цилиндрите с УМЗ за гарантиране на дългосрочната безопасност и сигурност на цилиндрите, както и на готовността за транспорт;

в)

пускане на съоръжението в експлоатация;

г)

закупуване на нискообогатен уран от МААЕ и превоз до съоръжението за съхранение;

д)

начало на експлоатацията.

Цели на проекта

Да се окаже принос за създаването и сигурното управление на банка на МААЕ за нискообогатен уран, по-специално като се гарантират високи нива на сигурност и безопасност по време на транспорта и съхранението, в съответствие със стандартите за безопасност и с насоките за сигурност на МААЕ.

Ползи

Ще бъдат постигнати следните ползи:

а)

повишаване на надеждността на доставките на ядрено гориво при сигурни и безопасни условия; и

б)

подпомагане на МААЕ да гарантира сигурния и безопасен транспорт на нискообогатен уран от закупуването до доставката, както и по време на съхранението в обекта на банката за нискообогатен уран.

II.   ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Банката за нискообогатен уран

Банката на МААЕ за нискообогатен уран ще се състои от физически запас от приблизително 90 тона нискообогатен уран, което е количеството, необходимо за първоначалното зареждане на един съвременен леководен ядрен реактор (равностойно на приблизително 3 презареждания на активната зона на реактора) за производство на електроенергия, и съответното оборудване и услуги. Запасът ще бъде собственост на МААЕ. Банката на МААЕ за нискообогатен уран ще функционира в съответствие с определени недискриминационни критерии за предоставянето на нискообогатения уран на държави получатели. Тези критерии са напълно съвместими с устава на МААЕ и са одобрени от Управителния съвет. Ядреното съоръжение, което използва нискообогатения уран, трябва да има сключено споразумение за гаранции с МААЕ и да го спазва изцяло.

Подкрепа от Съюза

Съюзът ще подкрепи банката на МААЕ за нискообогатен уран по допълващ се начин посредством различни инструменти. През 2011 г. вече бе предоставен финансов принос в размер на 20 000 000 EUR за закупуването на нискообогатен уран по линия на Инструмента за стабилност.

Настоящото решение ще допринесе за безопасната и сигурна експлоатация и управление на банката на МААЕ за нискообогатен уран. Съответните дейности, предвидени от МААЕ, за които настоящото решение ще допринесе финансово, могат да включват:

1.   Оказване на подкрепа за създаването на безопасно и сигурно хранилище за 90-те тона нискообогатен уран

Тази точка обхваща разходите по изпълнението на дейностите в плана на проекта, включително Плана за конкретни дейности (ПКД) за 2017 г. и последващите дейности през 2018 г. ПКД, договорен между МААЕ, УМЗ и Комитета за атомен и енергиен надзор и контрол на Казахстан, представлява списък на дейностите, счетени за необходими за модернизирането на съоръжения, оборудване, процедури и практики, за да се гарантира, че банката на МААЕ за нискообогатен уран ще бъде създадена, съхранявана, експлоатирана и защитена съгласно съответните разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Тези дейности бяха разработени на основата на редица оценки, проведени от 2012 до 2016 г. По-специално, през януари 2016 г. мисия на Агенцията набеляза и определено допълнително външно оборудване, което ще бъде необходимо, за да може съоръжението за съхранение да се експлоатира в съответствие със стандартите на МААЕ за подготвеност и реагиране при аварии.

Дейностите включват разработване на процедури за безопасни и сигурни операции, осигуряване на подготвеност и реагиране при аварии и на оборудване за радиационна защита, както и осигуряване на съответното обучение; провеждане на семинари по въпроси на сигурността, имащи отношение към банката на МААЕ за нискообогатен уран (например култура на ядрена сигурност); наблюдение на учения за реагиране при аварии на съоръжението; и последващи действия за оценка за потвърждаване на съответствието на извършената модернизация със съответните стандарти за безопасност и насоки за сигурност на МААЕ преди пускането в експлоатация.

Нискообогатеният уран ще бъде поставен в съоръжението за съхранение на МААЕ за нискообогатен уран едва когато МААЕ сметне, че банката за нискообогатен уран е създадена в съответствие с и отговаря на приложимите разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Поради това МААЕ ще извърши мисия за потвърждаване, планирана за лятото на 2017 г., за да потвърди, че завършената сграда и вътрешното ѝ оборудване отговарят на проектното предназначение и че цялата инфраструктура, необходима за покриване на изискванията на приложимите разпоредби за безопасност и сигурност, е налице.

За период от две години бюджетът ще включва разходите за планиране, изпълнение, подпомагане и докладване за дейностите по плана на проекта и ПКД, включително разходите за човешки ресурси на МААЕ, за да се гарантира, че — в съответствие с мандата на проекта за банка на МААЕ за нискообогатен уран — не се използват средства от редовния бюджет.

2.   Осигуряване на сигурен транспорт на 90 тона нискообогатен уран

Очаква се нискообогатеният уран (90 тона) да бъде транспортиран от съоръжението на продавача или продавачите до Улбинския металургичн завод в Оскемен, Казахстан, където ще се намира банката на МААЕ за нискообогатен уран. Превозът на нискообогатен уран през различни юрисдикции трябва да удовлетворява всички изисквания по отношение на документацията, застраховката, одобрението за транзитно преминаване и маркировката, включително изискванията на държавите, свързани с физическата защита, които се съдържат в съответните конвенции и препоръки, разработени под егидата на МААЕ, и изискванията за сигурност на Международната морска организация (IMO). Разходите, свързани с транспорта на нискообогатен уран, ще зависят от географското местоположение на продавача(ите) на нискообогатен уран и транспортното разстояние по море и суша между доставчика(ците) и УМЗ в Казахстан, и броя на междинните пристанища и гранични транзити, необходими за извършване на доставката. Тази точка включва разработването на технически спецификации със служители на МААЕ и принос на външни експерти; планирането и надзора на транспорта; застраховката; чартирането на плавателен съд за превоз за повишена сигурност; консултация относно оценката на риска и планирането на маршрута за превоз; както и охраната по време на транспорта по море, междинните пристанища и транзитни центрове.

3.   Осигуряване на дългосрочното съхранение на 90-те тона нискообогатен уран

Нискообогатеният уран ще се намира в специално съоръжение за съхранение на територията на УМЗ, който е разположен в Оскемен, Казахстан. Нискообогатеният уран на МААЕ ще се съхранява в цилиндри 30В. Операторът на съоръжението, от името на МААЕ, ще отговаря за съхранението и защитата на нискообогатения уран при спазване на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ. Това включва закупуването на цилиндри 30В, които ще осигуряват физически безопасно и сигурно съхранение на нискообогатения уран. Проучванията за безопасност сочат, че тези контейнери осигуряват надеждно, безопасно съхранение до 50 години. Освен осигуряването на безопасност дебелината на стените на цилиндрите и цялостната конструкция на цилиндрите допринасят за физическа защита срещу саботажи и кражба.

Основна дейност при осигуряването на дългосрочното съхранение на нискообогатения уран е изпълнението на програма за управление на цилиндрите, включително рутинни инспекции и повторно сертифициране на цилиндрите 30В на съхранение, за спазване на стандарт ISO 7195, както и за осигуряване на готовност за транспортиране до държавите членки. Това изисква предоставянето на услуги за повторно сертифициране на цилиндрите от упълномощени инспектори, както и на услуги от персонала на УМЗ, подпомагащи изпълнението на изпитването.

Освен това по време на продължителното съхранение на нискообогатения уран на МААЕ, МААЕ ще извършва редовни и специални дейности по наблюдение, включително получаване, преглед и проверка на годишните доклади на УМЗ. Това ще включва годишни срещи с УМЗ за преглед на дейностите по безопасност и сигурност, свързани с банката на МААЕ за нискообогатен уран, както и други видове мисии в УМЗ, за да се гарантира, че съответните разпоредби на стандартите за безопасност и насоките за сигурност на МААЕ продължават да се прилагат по отношение на банката на МААЕ за нискообогатен уран.

Тази точка ще обхваща период от 5 години.

III.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Предвидената продължителност на изпълнение на проекта е 60 месеца, считано от подписването на споразумението за финансиране, посочено в член 3.

IV.   БЕНЕФИЦИЕРИ

Бенефициери на проекта в настоящото решение са всички отговарящи на условията държави получателки на услугите на банката на МААЕ за нискообогатен уран, които отговарят на условията за достъп до банката, установени от Управителния съвет на МААЕ.

V.   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН

На МААЕ ще бъде възложено техническото изпълнение на проекта, както е описано по-горе, под контрола на ВП. Проектът ще се изпълнява пряко от служители на МААЕ, експерти от други национални органи в ядрената област и изпълнители. Що се отнася до изпълнителите, доставката на всякакви стоки, строителни работи или услуги от МААЕ в контекста на настоящото решение ще се извършва съгласно посоченото в споразумението за финансиране, което ще бъде сключено между Комисията и МААЕ.

VI.   ДОКЛАДВАНЕ

Изпълнителният орган ще изготвя:

а)

редовни доклади относно изпълнението на проекта;

б)

окончателен доклад не по-късно от два месеца след приключване на изпълнението на проекта.

Докладите ще се изпращат на ВП.


16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/29


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2002 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2016 година

за изменение на приложение Д към Директива 91/68/ЕИО на Съвета, приложение III към Решение 2010/470/ЕС на Комисията и приложение II към Решение 2010/472/ЕС на Комисията относно търговията и вноса в Съюза на овце и кози и на сперма от кочове и пръчове по отношение на правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(нотифицирано под номер С(2016) 7026)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (1), и по-специално член 14, параграф 2 от нея,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (2), и по-специално член 11, параграф 2, четвърто тире, член 17, параграф 2, буква б), член 18, параграф 1, първо тире, член 19, уводното изречение и член 19, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в Съюза. Наред с другите изисквания в директивата се предвижда, че по време на транспортирането до местоназначението им овцете и козите се придружават от здравен сертификат по образец I, II или III, установен в приложение Д към директивата.

(2)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета (3) се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при говедата, овцете и козите. В приложение VII към посочения регламент се определят мерките за контрол и ликвидиране на ТСЕ. Освен това в глава А от приложение VIII към същия регламент се определят условията за търговия с живи животни в Съюза.

(3)

Неотдавна Регламент (ЕО) № 999/2001 беше изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията (4). Наред с другите разпоредби измененията предвиждат освобождаване от условията, посочени в глава А, раздел А, точка 4.1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001, целящи да се предотврати разпространението на класическа скрейпи при селскостопанските животни, отглеждани в стопанства, при овце и кози, които се придвижват само между одобрени органи, институти или центрове съгласно определението в член 2, параграф 1, буква в) от Директива 92/65/ЕИО.

(4)

С Регламент (ЕС) 2016/1396 се въвеждат също така специални условия за търговия в Съюза с овце и кози от редки породи, които не отговарят на изискванията в глава А, раздел А, точка 4.1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001. Тези специални условия бяха въведени, за да се запази възможността за редовен обмен на такива животни между държавите членки, така че да се избегне близкородствено кръстосване и да се съхрани генетичното разнообразие в популациите от редки породи.

(5)

Образците на здравни сертификати II и III, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, следва да бъдат съответно изменени с цел да се отразят изискванията в Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396, относно търговията в Съюза с овце и кози от редки породи и с овце и кози, които се придвижват между одобрени органи, институти или центрове.

(6)

Освен това някои държави членки уведомиха Комисията за проблеми поради допълнителна административна работа във връзка със задължението в точка I.31 от образците на здравни сертификати I, II и III, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, да се попълват данни като броя и породата на животните, съставляващи пратката. С цел да се намали административната тежест за официалните ветеринарни лекари, е целесъобразно в точка I.31 от посочените образци на здравни сертификати да отпадне информацията за породата, която не е необходима за здравния статус на животните в пратката, както и информацията за количеството на животните, тъй като това вече е посочено в точка I.20, а в точка I.31 трябва да се посочи официалният идентификационен номер на всяко животно.

(7)

Освен това, с цел в точки II.5 и II.6 от образците на здравни сертификати II и III, установени в приложение Д към Директива 91/68/ЕИО, да се посочат по-точно условията за индивидуална идентификация на животните, е необходимо в тези точки да се включи препратка към Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета (5).

(8)

Поради това Директива 91/68/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(9)

В Директива 92/65/ЕИО се определят условията, приложими при търговията и вноса в Съюза на сперма от кочове и пръчове.

(10)

В приложение III към Решение 2010/470/ЕС на Комисията (6) се установява образец на здравен сертификат за вътрешна търговия в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове. В част А от същото приложение се установява образец на здравен сертификат за сперма, събрана след 31 август 2010 г. и експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата.

(11)

В приложение II към Решение 2010/472/ЕС на Комисията (7) се установява образец на здравен сертификат за внос в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове. В част 2, раздел А от същото приложение се установява образец на здравен сертификат за сперма, експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата.

(12)

В глава А, раздел А, точка 4.2 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени при търговия в Съюза със сперма от кочове и пръчове във връзка с болестта скрейпи. В глава З от приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят условията, които трябва да бъдат изпълнени при внос на сперма от кочове и пръчове във връзка с болестта скрейпи.

(13)

Като част от условията дадено стопанство да бъде признато за стопанство с незначителен или контролиран риск от класическа скрейпи, в точки 1.2 и 1.3 от глава А, раздел А от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 999/2001 с Регламент (ЕС) 2016/1396 се въвеждат специални условия за центровете за събиране на сперма, като се има предвид, че рискът от разпространение на скрейпи посредством кочове и пръчове, държани в центрове за събиране на сперма, които са одобрени и се намират под надзор в съответствие с условията, установени в приложение Г към Директива 92/65/ЕИО, е ограничен. Тези специални условия се посочват също така в условията за търговия и внос на сперма от кочове и пръчове, посочени в приложения VIII и IX към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(14)

Поради това е необходимо образецът на здравен сертификат за търговия в Съюза с пратки сперма от кочове и пръчове, установен в част А от приложение III към Решение 2010/470/ЕС, и образецът на здравен сертификат за внос в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, установен в част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС, да бъдат изменени, така че да отразяват изискванията по отношение на центровете за събиране на сперма, определени в Регламент (ЕО) № 999/2001 след изменението му с Регламент (ЕС) 2016/1396.

(15)

Освен това съгласно глава З от приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001, изменен с Регламент (ЕС) 2016/1396, понятието „месокостно брашно“ следва да се разбира съгласно определението в Здравния кодекс за сухоземните животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) (8), а не съгласно точка 27 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (9).

(16)

Поради това точка II.4.10.4 от образеца на здравен сертификат за внос в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, установен в част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС, следва да бъде изменена в съответствие с изменените разпоредби на глава З от приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(17)

Поради това решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС следва да бъдат съответно изменени.

(18)

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1396 измененията на приложение IX към Регламент (ЕО) № 999/2001 във връзка с вноса на някои стоки се прилагат от 1 юли 2017 г. Също така, за да не се затруднява вносът в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, за преходен период и при определени условия следва да бъде разрешено използването на сертификати, издадени в съответствие с Решение 2010/472/ЕС в неговата редакция преди измененията, които се въвеждат с настоящото решение.

(19)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложение III към Решение 2010/470/ЕС се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Приложение II към Решение 2010/472/ЕС се изменя в съответствие с приложение III към настоящото решение.

Член 4

Член 3 от настоящото решение се прилага от 1 юли 2017 г.

За преходен период до 31 декември 2017 г. се разрешава вносът в Съюза на пратки сперма от кочове и пръчове, придружени от здравен сертификат, издаден в съответствие с образеца в част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС, приложимо преди измененията му с настоящото решение, при условие че сертификатът е издаден не по-късно от 30 ноември 2017 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(3)  Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/1396 на Комисията от 18 август 2016 г. за изменение на някои приложения към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 225, 19.8.2016 г., стр. 76).

(5)  Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(6)  Решение 2010/470/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. за установяване на образци на здравни сертификати за търговия в Съюза със сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на конете, овцете и козите, както и с яйцеклетки и ембриони от животни от рода на свинете (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 15).

(7)  Решение 2010/472/ЕС на Комисията от 26 август 2010 г. относно вноса в Съюза на сперма, яйцеклетки и ембриони от животни от рода на овцете и козите (ОВ L 228, 31.8.2010 г., стр. 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение Д към Директива 91/68/ЕИО се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ОБРАЗЕЦ I

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ОБРАЗЕЦ II

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ОБРАЗЕЦ III

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Част А от приложение III към Решение 2010/470/ЕС се заменя със следното:

„Част А

Образец на здравен сертификат IIIА за търговия в Съюза с пратки сперма от кочове и пръчове, събрана в съответствие с Директива 92/65/ЕИО на Съвета след 31 август 2010 г. и експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението Image Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част 2, раздел А от приложение II към Решение 2010/472/ЕС се заменя със следното:

„Раздел А

Образец 1 – Здравен сертификат за сперма, експедирана от одобрен център за събиране на сперма, от който произхожда спермата

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението Image Текст на изображението

16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/59


РЕШЕНИЕ (EС) 2016/2003 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2016 година

за изменение на решения 2009/300/ЕО, 2011/263/ЕС, 2011/264/ЕС, 2011/382/ЕС, 2011/383/ЕС, 2012/720/ЕС и 2012/721/ЕС, за да се удължи срокът на валидност на екологичните критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за определени продукти

(нотифицирано под номер С(2016) 7218)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 3, буква в) от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Срокът на валидност по Решение 2009/300/ЕО на Комисията (2) изтича на 31 декември 2016 г.

(2)

Срокът на валидност по Решение 2011/263/ЕС на Комисията (3) изтича на 31 декември 2016 г.

(3)

Срокът на валидност по Решение 2011/264/ЕС на Комисията (4) изтича на 31 декември 2016 г.

(4)

Срокът на валидност по Решение 2011/382/ЕС на Комисията (5) изтича на 31 декември 2016 г.

(5)

Срокът на валидност по Решение 2011/383/ЕС на Комисията (6) изтича на 31 декември 2016 г.

(6)

Срокът на валидност по Решение 2012/720/ЕС на Комисията (7) изтича на 14 ноември 2016 г.

(7)

Срокът на валидност по Решение 2012/721/ЕС на Комисията (8) изтича на 14 ноември 2016 г.

(8)

Извършена бе оценка, при която се потвърждават адекватността и целесъобразността на настоящите екологични критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, установени с решения 2009/300/ЕО, 2011/263/ЕС, 2011/264/ЕС, 2011/382/ЕС, 2011/383/ЕС, 2012/720/ЕС и 2012/721/ЕС. Тъй като все още не е приключен новият преглед на настоящите екологични критерии и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, установени с посочените решения, е целесъобразно да се удължат сроковете на валидност на тези екологични критерии и на свързаните с тях изисквания за оценка и проверка до 31 декември 2017 г. Поради това решения 2009/300/ЕО, 2011/263/ЕС, 2011/264/ЕС, 2011/382/ЕС, 2011/383/ЕС, 2012/720/ЕС и 2012/721/ЕС следва съответно да се изменят.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден с член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 3 от Решение 2009/300/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „телевизори“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 2

Член 4 от Решение 2011/263/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за съдомиялни машини“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 3

Член 4 от Решение 2011/264/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за перални машини“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 4

Член 4 от Решение 2011/382/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „детергенти за ръчно миене на съдове“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 5

Член 4 от Решение 2011/383/ЕС се заменя със следното:

„Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 6

Член 3 от Решение 2012/720/ЕС се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „промишлени и институционални детергенти за автоматични съдомиялни машини“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 7

Член 3 от Решение 2012/721/ЕС се заменя със следното:

„Член 3

Екологичните критерии за продуктовата група „промишлени и институционални перилни детергенти“ и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са валидни до 31 декември 2017 г.“

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2016 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/300/ЕО на Комисията от 12 март 2009 г. за установяване на ревизирани екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на телевизори (ОВ L 82, 28.3.2009 г., стр. 3).

(3)  Решение 2011/263/ЕС на Комисията от 28 април 2011 г. за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 22).

(4)  Решение 2011/264/ЕС на Комисията от 28 април 2011 г. за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 34).

(5)  Решение 2011/382/ЕС на Комисията от 24 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за ръчно миене на съдове (ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 40).

(6)  Решение 2011/383/ЕС на Комисията от 28 юни 2011 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на универсални почистващи средства и почистващи средства за санитарни помещения (ОВ L 169, 29.6.2011 г., стр. 52).

(7)  Решение 2012/720/ЕС на Комисията от 14 ноември 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални детергенти за автоматични съдомиялни машини (ОВ L 326, 24.11.2012 г., стр. 25).

(8)  Решение 2012/721/ЕС на Комисията от 14 ноември 2012 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за промишлени и институционални перилни детергенти (ОВ L 326, 24.11.2012 г., стр. 38).


16.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 308/62


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2004 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2016 година

за изменение на Решение за изпълнение 2013/780/ЕС за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета за обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер С(2016) 7181)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 15, параграф 1, второто тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2000/29/ЕО на Съвета се предвиждат защитни мерки срещу въвеждането на вредители по растенията или растителните продукти в Съюза от трети държави. С член 1 от Решение за изпълнение 2013/780/ЕС на Комисията (2) се предвижда дерогация от защитните мерки по Директива 2000/29/ЕО и се разрешава на държавите членки да позволят въвеждането на тяхна територия на обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати, без да е придружен от фитосанитарен сертификат, до 30 ноември 2016 г., при условие че този дървен материал отговаря на условията в приложението към посоченото решение за изпълнение.

(2)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2015/893 на Комисията (3) се установяват изискванията за въвеждане в Съюза на обелен нарязан дървен материал от Platanus L. и Acer spp. с произход от трети държави. Тези изисквания се считат за необходими за фитосанитарната защита на територията на Съюза от Anoplophora glabripennis (Motschulsky) и никакви дерогации от тях не следва да се считат за основателни. Поради това за посочените видове обелен нарязан дървен материал вече не следва да се прилага дерогацията, предвидена в Решение за изпълнение 2013/780/ЕС.

(3)

Предвид информацията, представяна периодично на Комисията от държавите членки, може да се заключи, че прилагането на специалните условия, предвидени в приложението към Решение за изпълнение 2013/780/ЕС, е достатъчно, за да се предотврати въвеждането на вредители в Съюза. Държавите членки следва да продължат да прилагат тези условия по отношение на обеления нарязан дървен материал от Quercus L. с произход от Съединените американски щати. Оценката на предоставената от Съединените американски щати техническа информация сочи, че работата на програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал, посочена в член 2, параграф 3 от Решение за изпълнение 2013/780/ЕС, е ефикасна.

(4)

Поради това срокът на разрешението за дерогация по отношение на обелен нарязан дървен материал от Quercus L. с произход от Съединените американски щати следва да бъде удължен до 31 декември 2026 г., за да се избегнат ненужни нарушавания на търговията с тази дървесина.

(5)

Поради това Решение за изпълнение 2013/780/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение на Решение за изпълнение 2013/780/ЕС

Решение за изпълнение 2013/780/ЕС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Чрез дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на държавите членки се предоставя възможност да разрешат въвеждането на своя територия на нарязан обелен дървен материал от Quercus L. с произход от Съединените американски щати, който попада в обхвата на някой от кодовете по КН и отговаря на някое от описанията, посочени в част Б, раздел I, точка 6 от приложение V към посочената директива, без да е придружен от фитосанитарен сертификат, при положение че дървеният материал отговаря на условията, посочени в приложението към настоящото решение.“

2)

В член 3 датата „30 ноември 2016 г.“ се заменя с датата „31 декември 2026 г.“.

Член 2

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение 2013/780/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета за обелен нарязан дървен материал от Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 61).

(3)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/893 на Комисията от 9 юни 2015 г. относно мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (ОВ L 146, 11.6.2015 г., стр. 16).