ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
15 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1986 на Комисията от 30 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията и процедурите за определяне дали неподлежащите на събиране суми следва да бъдат възстановени от държавите членки по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1987 на Комисията от 14 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1988 на Съвета от 8 ноември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/678/ЕС за даване на разрешение на Италианската република да продължи да прилага специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1989 на Съвета от 11 ноември 2016 година относно препоръка за удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство

13

 

*

Решение (ОВППС) 2016/1990 на Съвета от 14 ноември 2016 година за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO) ( 1 )

16

 

*

Решение (ЕС) 2016/1991 на Комисията от 4 юли 2016 година относно мерки SA.41614 — 2015/C (ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN), приведени в действие от Нидерландия в полза на професионален футболен клуб FC Den Bosch в 's-Hertogenbosch (нотифицирано под номер С(2016) 4089)  ( 2 )

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1992 на Комисията от 11 ноември 2016 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 за признаване на някои зони от Съединените американски щати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire (нотифицирано под номер С(2016) 7151)

30

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2016/1993 на Европейската централна банка от 4 ноември 2016 година за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции (ЕЦБ/2016/37)

32

 

*

Насоки (ЕС) 2016/1994 на Европейската централна банка от 4 ноември 2016 година относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ЕЦБ/2016/38)

37

 


 

(1)   Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на ССООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1986 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията и процедурите за определяне дали неподлежащите на събиране суми следва да бъдат възстановени от държавите членки по отношение на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (1), и по-специално член 30, параграф 2, пета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 30, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 223/2014, когато неправомерно платената на даден бенефициер сума не може да бъдат възстановена и това е в резултат на грешка или на небрежност от страна на държава членка, държавата членка отговаря за възстановяването на съответната сума към бюджета на Съюза.

(2)

Документът за неподлежащите на събиране суми (2), представен на Комисията от сертифициращия орган като част от годишните счетоводни отчети в съответствие с член 49, параграф 1, буква б) и член 48, буква а) от Регламент (ЕС) № 223/2014, всяка година, считано от 2016 г. до 2025 г. включително, установява неподлежащите на събиране суми, разбити по вид разходи. Този документ следва да съдържа и изрична информация относно сумите, които според държавата членка не следва да се възстановяват към бюджета на Съюза, по-специално като посочва административните и правните мерки, предприети от държавата членка с оглед на ефективно възстановяване на неподлежащите на събиране суми. Въпреки това, тъй като този документ се отнася до суми, които преди това са били включени в заверени отчети, представени на Комисията, той следва да бъде представен за първи път през 2017 г.

(3)

В съответствие с член 33, буква б) и с член 49, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 223/2014, приспаданията, направени преди представянето на заверени отчети, не могат да бъдат считани за подлежащи на събиране суми, когато се отнасят до разходи, включени в окончателното заявление за междинно плащане за съответната счетоводна година, за която са подготвени отчетите. Поради това следва да се поясни, че информацията относно неподлежащите на събиране суми, представена съгласно настоящия делегиран регламент, следва да се отнася само до сумите, които вече са включени в заверени отчети, предоставени преди това на Комисията.

(4)

За да се даде възможност на Комисията да реши дали неподлежащите на събиране суми следва да бъдат възстановени към бюджета на Съюза, държавата членка следва да представи исканата информация, на равнището на всяка операция и бенефициер, преди крайния срок, определен за представяне на отчетите по член 59, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3). В съответствие с тази разпоредба следва също да има възможност за удължаване на срока за представяне на документа за неподлежащи на събиране суми.

(5)

Необходимо е да се установят критерии, които да позволят на Комисията да оцени дали дадена държава членка е допуснала грешка или е проявила небрежност при възстановяването по време на административните и правните мерки. Наличието на един или повече от тези критерии не следва да означава автоматично, че държавата членка наистина е допуснала грешка или е проявила небрежност.

(6)

За целите на правната сигурност Комисията следва да приключи своята оценка в рамките на определен срок, а държавите членки следва да отговорят на оценката на Комисията в друг посочен срок. По същите причини Комисията следва да може да приключи своята оценка дори когато държавата членка не предостави допълнителна информация. Въпреки това, в случаи, предшестващи несъстоятелност, както и при съмнение за измама, както е посочено в член 30, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕС) № 223/2014, крайните срокове не следва да се прилагат.

(7)

Съгласно второто изречение на член 30, параграф 2, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 223/2014 държавите членки могат да вземат решение бенефициерите да не възстановяват неправомерно изплатена сума на равнището на дадена операция през съответната счетоводна година, която не надхвърля 250 евро принос от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (по-нататък „Фонда“), без лихвите. В този случай сумата не следва да се възстановява към бюджета на Съюза. Няма да бъде поискана никаква информация относно такива суми от помощта de minimis,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представяне на информация за неподлежащи на събиране суми

1.   Когато държава членка счита, че неправомерно платена на даден бенефициер сума, която преди това е била включена в заверени отчети, представени на Комисията, не подлежи на събиране, и когато тя е стигнала до заключението, че тази сума не следва да бъде възстановена към бюджета на Съюза, сертифициращият орган представя искане до Комисията, за да потвърди това заключение.

2.   Сертифициращият орган представя искането, посочено в параграф 1, на равнището на всяка операция, в съответствие с формата, определен в приложението към настоящия регламент, посредством електронната система за обмен на данни, посочена в член 30, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 223/2014.

3.   Държавата членка представя искане, установено в съответствие с параграфи 1 и 2, всяка година, в срок до 15 февруари, считано от 2017 г. до 2025 г. включително, по отношение на предходната счетоводна година. По искане на съответната държава членка Комисията може по изключение да удължи крайния срок до 1 март.

Член 2

Условия за установяване на грешка или небрежност от страна на държавите членки

Грешките или проявената небрежност от страна на държавата членка се установяват въз основа на следните критерии:

а)

държавата членка не е представила описание на административните и правните мерки, със съответните дати, предприети от държавата членка за възстановяване на съответната сума (или за намаляване или прекратяване на определената подкрепа, или оттегляне на документа, определящ условията за подкрепа, посочен в член 32, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 223/2014, когато такова оттегляне подлежи на отделна процедура);

б)

държавата членка не е представила копие на първото и всяко следващо нареждане за събиране (или копие от документа за намаляване на степента или прекратяване на определената подкрепа, или оттегляне на документа, определящ условията за подкрепа, посочен в член 32, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 223/2014, когато такова оттегляне подлежи на отделна процедура);

в)

държавата членка не е представила датата на последното плащане от публично финансиране към бенефициера на дадена операция, както и копие от доказателство за това плащане;

г)

държавата членка, след откриването на нередност, е извършила едно или повече неправомерни плащания към бенефициера по отношение на частта от операцията, която е била засегната от нередността;

д)

държавата членка не е изпратила документа за намаляване на степента на подкрепа или оттегляне на документа, определящ условията за подкрепа, посочен в член 32, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 223/2014, съгласно който подобно оттегляне е предмет на отделна процедура, и не е взела никакво еквивалентно решение в рамките на 12 месеца от откриването на нередността;

е)

държавата членка не е започнала процедура по възстановяване на средства в рамките на 12 месеца от момента на окончателно намаляване или отмяна на подкрепата (или след административно или съдебно производство, или със съгласието на бенефициера);

ж)

държавата членка не е изчерпала всички налични възможности за възстановяване чрез своята институционална и правна рамка;

з)

държавата членка не е предоставила документите, свързани с процедурите по неплатежоспособност и обявяване в несъстоятелност, когато е приложимо;

и)

държавата членка не е отговорила на искането на Комисията за допълнителна информация в съответствие с член 3.

Член 3

Процедура за определяне дали неподлежаща на събиране сума се възстановява от държавите членки

1.   Въз основа на информацията, предоставена от държавата членка в съответствие с член 1, Комисията извършва оценка на всеки отделен случай, за да определи дали неуспехът при събирането на дадена сума е в резултат на грешка или на небрежност от страна на държавата членка, предвид конкретните обстоятелства и институционалната и правната рамка на съответната държава членка. Дори когато един или повече от критериите, посочени в член 2, са изпълнени, Комисията все още може да заключи, че държавата членка не е допуснала грешка и не е проявила небрежност.

2.   До 31 май от годината, в която са представени счетоводните отчети, Комисията може:

а)

да изиска в писмен вид от съответната държава членка да представи допълнителна информация за административните и правните мерки, предприети за възстановяването на приноса на Съюза, неправомерно платен на бенефициери; или

б)

да отправи писмено искане до държавата членка да продължи процедурата за възстановяване.

Когато Комисията е избрала подхода, посочен в буква а), първа алинея, се прилагат параграфи 5—8.

3.   Срокът, определен в параграф 2, букви а) и б), не се прилага за нередностите, които предхождат несъстоятелност или при съмнение за измама.

4.   Ако Комисията не действа по силата на параграф 2 и в срока, определен в този параграф, приносът на Съюза не се възстановява от държавата членка.

5.   Държавата членка отговаря в рамките на три месеца на изпратените в съответствие с параграф 2 искания от страна на Комисията за предоставяне на информация.

6.   Ако държавата членка не представи допълнителната информация, поискана в съответствие с параграф 2, Комисията продължава оценката си въз основа на наличната информация.

7.   В рамките на три месеца от получаване на отговора на държавата членка, или при липсата на отговор в рамките на крайния срок, Комисията информира държавата членка, когато стига до заключението, че приносът на Съюза следва да се възстанови от държавата членка, като посочва основанието за това заключение, и изисква от държавата членка да представи становището си в срок от два месеца. Ако Комисията не действа по силата на предходното изречение и в срока, определен в него, приносът на Съюза не се възстановява от държавата членка.

8.   В рамките на шест месеца след крайния срок за представяне на становище от държавата членка, както е посочено в параграф 7, Комисията следва да приключи оценката си въз основа на наличната информация и, ако не промени заключението си, че приносът на Съюза трябва да се възстанови от държавата членка, следва да приеме решение. Ако Комисията не действа по силата на предходното изречение и в срока, определен в него, приносът на Съюза не се възстановява от държавата членка.

За целите на изчисляване на приноса на Съюза, който следва да бъде възстановен от държавата членка, се прилага ставката на съфинансиране на равнището на оперативната програма, както е посочено в плана за финансиране в сила към момента на искането.

Член 4

Предоставяне на информация относно невъзстановените суми, които не надвишават 250 евро принос от Фонда

Когато държава членка реши да не събере от бенефициера неправомерно платена сума на равнището на дадена операция през съответната счетоводна година, която не надхвърля 250 евро принос от Фонда, без лихвите, не е необходимо да бъде предоставяна информация на Комисията съгласно настоящия регламент.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1.

(2)  Допълнение 4 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/341 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците за предоставяне на определена информация на Комисията (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Представяне на информация за неподлежащи на събиране суми — Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (ОП I)

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

й

к

л

м

н

о

п

р

Вид разход (1)

Наименование и идентификационен номер на операцията

Наименование на бенефициера

Дата и доказване на последното плащане към бенефициера от публично финансиране за съответната операция

Естество на нередността (следва да бъде определено от държавата членка)

Орган, който е констатирал нередността (посочете кой: УО, СО, ОО или други, или орган на ЕС)

Дата на откриване на нередностите (2)

Общо разходи, декларирани като неподлежащи на събиране

Публични разходи, съответстващи на суми, обявени за неподлежащи на събиране

Размер на неподлежащия на събиране принос на Съюза (3)

Счетоводна(и) година(и), в която/които са били декларирани разходи, съответстващи на неподлежащия на възстановяване принос на Съюза

Дата на започване на процедурата по възстановяване на средства

Копие от първото и всички последващи нареждания за събиране (4)

Дата на констатиране на невъзможността за събиране

Причина за невъзможността за събиране (5)

Документи, свързани с процедури по несъстоятелност, ако е приложимо

Посочете дали приносът на Съюза следва да се поеме от бюджета на ЕС (да/не) (6)

<type="S" maxlength="500" input="S">

<type="S" maxlength="250" input="M">  (7)

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M"> + <ATT>

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="D" input="S">

<type="D" input="M">

<ATT>

<type="D" input="M">

<type="S" maxlength="500" input="M">

<ATT>

<type="B" input="M">

Техническа помощ

ОП 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Вид на материалното подпомагане 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Вид на материалното подпомагане 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Вид на материалното подпомагане n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 


Представяне на информация за неподлежащи на събиране суми — Оперативна програма за социално приобщаване на най-нуждаещите се лица (ОП II)

а

б

в

г

д

е

ж

з

и

й

к

л

м

н

о

п

р

Вид разход (8)

Наименование и идентификационен номер на операцията

Наименование на бенефициера

Дата и доказване на последното плащане към бенефициера от публично финансиране за съответната операция

Естество на нередността (следва да бъде определено от държавата членка)

Орган, който е констатирал нередността (посочете кой: УО, СО, ОО или други, или орган на ЕС)

Дата на откриване на нередностите (9)

Общо разходи, декларирани като неподлежащи на събиране

Публични разходи, съответстващи на суми, обявени за неподлежащи на събиране

Размер на неподлежащия на събиране принос на Съюза (10)

Счетоводна(и) година(и), в която/които са били декларирани разходи, съответстващи на неподлежащия на възстановяване принос на Съюза

Дата на започване на процедурата по възстановяване на средства

Копие от първото и всички последващи нареждания за събиране (11)

Дата на констатиране на невъзможността за събиране

Причина за невъзможността за събиране (12)

Документи, свързани с процедури по несъстоятелност, ако е приложимо

Посочете дали приносът на Съюза следва да се поеме от бюджета на ЕС (да/не) (13)

<type="S" maxlength="500" input="S">

<type="S" maxlength="250" input="M">  (14)

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M"> + <ATT>

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="S" maxlength="250" input="M">

<type="D" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="D" input="S">

<type="D" input="M">

<ATT>

<type="D" input="M">

<type="S" maxlength="500" input="M">

<ATT>

<type="B" input="M">

Техническа помощ

ОП 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Вид действие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Вид действие 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

Вид действие n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междинен сбор

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 


(1)  Съответства на информацията, предоставена в отчетите в съответствие с допълнение 4 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/341. Докладването се осъществява по видове материално подпомагане и по операции.

(2)  Датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт относно нередността.

(3)  Посочете дали причината за невъзможността за събиране е несъстоятелността на бенефициера. Ако отговорът е „не“, посочете съответното основание.

(4)  Изчислен в съответствие със ставката на съфинансиране на ниво оперативна програма, както е посочено в плана за финансиране, който е в сила в момента на подаване на искането.

(5)  Освен това, когато е приложимо, копие от документа за намаляване/прекратяване на нивото на подкрепа и/или оттегляне на документа, в който се посочват условията за оказване на подкрепа, по смисъла на член 32, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 223/2014.

(6)  Когато е отправено искане приносът на Съюза да се поеме от бюджета на Съюза, държавата членка потвърждава, че е изчерпала всички налични възможности за събиране чрез своята институционална и юридическа рамка.

(7)  Легенда за характеристиките на полетата: вид: N = брой, D = дата, S = низ, Cu = парична единица. B = булев параметър — входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата — „maxlength“ (максимална дължина) = максимален брой символи, включително интервалите — ATT: приложени документи.

(8)  Съответства на информацията, предоставена в отчетите в съответствие с допълнение 4 от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/341. Докладването се осъществява по видове действия и по операции.

(9)  Посочете дали причината за невъзможността за събиране е несъстоятелността на бенефициера. Ако отговорът е „не“, посочете съответното основание.

(10)  Датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт относно нередността.

(11)  Изчислен в съответствие със ставката на съфинансиране на ниво оперативна програма, както е посочено в плана за финансиране, който е в сила в момента на подаване на искането.

(12)  Освен това, когато е приложимо, копие от документа за намаляване/прекратяване на нивото на подкрепа и/или оттегляне на документа, в който се посочват условията за оказване на подкрепа, по смисъла на член 32, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 223/2014.

(13)  Когато е отправено искане приносът на Съюза да се поеме от бюджета на Съюза, държавата членка потвърждава, че е изчерпала всички налични възможности за събиране чрез своята институционална и юридическа рамка.

(14)  Легенда за характеристиките на полетата: вид: N = брой, D = дата, S = низ, Cu = парична единица. B = булев параметър — входящи данни: M = ръчно, S = подбор, G = генерирани от системата — „maxlength“ (максимална дължина) = максимален брой символи, включително интервалите — ATT: приложени документи.


15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1987 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

100,9

ZZ

100,9

0707 00 05

TR

146,7

ZZ

146,7

0709 93 10

MA

112,1

TR

142,9

ZZ

127,5

0805 20 10

MA

88,2

ZZ

88,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

122,6

TR

67,2

ZZ

94,9

0805 50 10

AR

67,2

CL

69,9

TR

83,6

ZZ

73,6

0806 10 10

BR

300,5

IN

164,3

PE

292,1

TR

139,5

US

334,6

ZA

345,1

ZZ

262,7

0808 10 80

CL

174,1

NZ

139,2

ZA

122,8

ZZ

145,4

0808 30 90

CN

104,9

TR

168,6

ZZ

136,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/11


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1988 НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2016 година

за изменение на Решение за изпълнение 2013/678/ЕС за даване на разрешение на Италианската република да продължи да прилага специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2008/737/ЕО на Съвета (2) на Италия бе дадено разрешение под формата на мярка за дерогация до 31 декември 2010 г. да освобождава от данък върху добавената стойност (ДДС) данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот е не по-висок от 30 000 EUR („мярка за дерогация“). С Решение за изпълнение 2010/688/ЕС на Съвета (3) прилагането на мярката за дерогация впоследствие бе удължено до 31 декември 2013 г., а с Решение за изпълнение 2013/678/ЕС на Съвета (4) — до 31 декември 2016 г., като с него освен това максималният разрешен праг за освобождаване бе увеличен на 65 000 EUR годишен оборот.

(2)

С писмо, заведено в Комисията на 5 април 2016 г., Италия поиска разрешение за удължаване на срока на мярката за дерогация.

(3)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 21 юни 2016 г. Комисията информира останалите държави членки за отправеното от Италия искане. С писмо от 22 юни 2016 г. Комисията уведоми Италия, че разполага с цялата информация, необходима ѝ за разглеждане на искането.

(4)

Съгласно член 285 от Директива 2006/112/ЕО държавите членки, които не са упражнили възможността за избор съгласно член 14 от Втора директива 67/228/ЕИО на Съвета (5), могат да освободят данъчнозадължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от 5 000 EUR. Мярката за дерогация представлява дерогация от член 285 в прилагането ѝ към Италия само доколкото прагът на годишния оборот не надхвърля 5 000 EUR.

(5)

Мярката за дерогация е в съответствие с целите на съобщението на Комисията „Мисли първо за малките!“ - „Small Business Act“ за Европа от 25 юни 2008 г.

(6)

Тъй като тази мярка за дерогация доведе до намаляване на свързаните с ДДС задължения за тези малки предприятия, които не са избрали общия режим на ДДС в съответствие с член 290 от Директива 2006/112/ЕО, на Италия следва да се разреши да прилага мярката за дерогация за допълнителен ограничен срок. Данъчнозадължените лица следва да имат възможност да изберат да прилагат общия режим на ДДС.

(7)

Мярката за дерогация следва да бъде за ограничен срок, за да може да се прецени дали специалната мярка е подходяща и ефективна. Освен това членове 281 — 294 от Директива 2006/112/ЕО, отнасящи се до специалния режим за малките предприятия, са в процес на преразглеждане. Поради това мярката за дерогация следва да се придружава и от клауза за изтичане на срока на действие.

(8)

Съгласно предоставената от Италия информация мярката за дерогация ще има незначително въздействие върху общия размер на данъчните приходи, събирани на етапа на крайното потребление.

(9)

Мярката за дерогация няма въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

(10)

Поради това Решение за изпълнение 2013/678/ЕС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2013/678/ЕС се заменя със следното:

„Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на нотифицирането му.

Настоящото решение се прилага до настъпването на по-ранната от следните две дати: датата на влизане в сила на директива за изменение на членове 281 — 294 от Директива 2006/112/ЕО, отнасящи се до специалния режим за малките предприятия, или 31 декември 2019 г.“

Член 2

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. KAŽIMÍR


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение 2008/737/ЕО на Съвета от 15 септември 2008 г. относно даване на разрешение на Италианската република да въведе мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 249, 18.9.2008 г., стр. 13).

(3)  Решение за изпълнение 2010/688/ЕС на Съвета от 15 октомври 2010 г. относно даване на разрешение на Италианската република да въведе мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 294, 12.11.2010 г., стр. 12).

(4)  Решение за изпълнение 2013/678/ЕС на Съвета от 15 ноември 2013 г. за даване на разрешение на Италианската република да продължи да прилага специална мярка за дерогация от член 285 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 316, 27.11.2013 г., стр. 35).

(5)  Втора директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).


15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1989 НА СЪВЕТА

от 11 ноември 2016 година

относно препоръка за удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (1), и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 29 от Кодекса на шенгенските граници Съветът прие на 12 май 2016 г. Решение за изпълнение относно препоръка за временен граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства, застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство.

(2)

Съветът препоръча на пет държави от Шенгенското пространство (Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия) да запазят пропорционалния временен граничен контрол за максимален срок от шест месеца, считано от деня на приемането на решението за изпълнение, в отговор на сериозните заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, породени в тези държави вследствие на комплекса от пропуски в контрола по външните граници в Гърция и вторични движения на незаконни мигранти, влизащи през Гърция с намерението да се придвижат към други държави от Шенгенското пространство.

(3)

На 28 септември 2016 г. Комисията публикува своя доклад относно прилагането на решението за изпълнение. В него се прави заключението, че контролът на вътрешните граници, извършван от Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия, е пропорционален и в съответствие с препоръката на Съвета. Освен това Комисията стига до заключението, че въз основа на наличната информация и докладите, получени от посочените държави, не смята за необходимо към момента на докладване да предлага изменения на решението за изпълнение.

(4)

На 18 и 21 октомври 2016 г. посочените държави от Шенгенското пространство представиха на Комисията за втори път доклади относно изпълнението на препоръката на Съвета. В предоставената информация се проследява тенденция, подобна на данните от първия доклад (намаляване на броя лицата, на които е отказано влизане, както и на броя на получените молби за убежище), което следователно показва постепенно стабилизиране на положението.

(5)

При все това, въпреки резкия спад на броя на пристигналите в Европейския съюз незаконни мигранти и търсещи убежище лица, значителен брой незаконни мигранти все още се намират в Гърция, както и в държавите членки, засегнати в най-голяма степен от вторичните движения на идващите от Гърция незаконни мигранти. Въз основа на наблюдаваните в миналото тенденции, оправдано е очакването, че тези лица може да пожелаят да се придвижат незаконно до други държави членки, след като бъде премахнати граничните проверки, възпрепятстващи вторичното им движение.

(6)

Общият брой на молбите за убежище, получени от началото на миграционната криза, и все още постъпващите молби наложиха съществена тежест на националните администрации и служби във всички държави — членки на ЕС, и по-специално в държавите от Шенгенското пространство, за които се отнася решението за изпълнение.

(7)

Граничният контрол на вътрешните граници не може да бъде разглеждан отделно от други значими фактори. В своето съобщение „Завръщане към Шенгенската система — пътна карта“ (2) Комисията набелязва различни политики, които трябва да се въведат за завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство.

(8)

В пътната карта по-специално се включва приемането и въвеждането на eвропейска гранична и брегова охрана. Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана (3) влезе в сила на 6 октомври 2016 г., в рамките на девет месеца от представянето на предложението на Комисията, което показа ангажираността на всички участници. Очаква се резервът за бързо реагиране, обхващащ както човешки ресурси, така и техническо оборудване, и резервът за бърза намеса в областта на връщането да бъдат създадени и да функционират съответно до 7 декември 2016 г. и 7 януари 2017 г.

(9)

Друг набелязан елемент в пътната карта „Завръщане към Шенгенската система“ е успешното изпълнение на изявлението на ЕС и Турция. Изпълнението на изявлението, както е отчетено в третия доклад за напредъка (4), продължава да носи резултати, но същевременно е важно и занапред да се гарантира, че изявлението ще функционира устойчиво. Освен това продължава да е необходимо да се осъществява сътрудничеството, договорено в изявлението от срещата на лидерите на държавите по маршрута през Западните Балкани.

(10)

От гореизложеното следва, че въпреки стабилния и значителен напредък в областите, набелязани в пътната карта „Завръщане към Шенгенската система“, и постепенното стабилизиране на положението, е нужно още време за цялостното провеждане на тези действия, както и за да се потвърди, че са постигнати съответните резултати.

(11)

Следователно извънредните обстоятелства, представляващи сериозна заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност и застрашаващи цялостното функциониране на Шенгенското пространство, продължават да са налице.

(12)

Поради това, като се имат предвид настоящото нестабилно положение в Гърция и остатъчният натиск в държавите членки, засегнати в най-голяма степен от вторичните движения на незаконни мигранти, идващи от Гърция, изглежда оправдано да се разреши пропорционалното удължаване на срока на временния контрол на вътрешните граници за държавите от Шенгенското пространство, които извършват понастоящем такъв контрол като крайна мярка в отговор на сериозна заплаха за обществения им ред или вътрешната им сигурност, а именно Австрия, Германия, Дания, Швеция, както и Норвегия като асоциирана държава, в съответствие с член 29 от Кодекса на шенгенските граници.

(13)

Въз основа на наличните на този етап данни удължаването не следва да надвишава три месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение за изпълнение.

(14)

Държавите членки, които вземат решение да продължат да извършват контрол на вътрешните граници съгласно настоящото решение за изпълнение, следва да нотифицират останалите държави членки, Европейския парламент и Комисията за това.

(15)

Преди да вземат решение да извършват подобен граничен контрол, съответните държави членки следва да проучат дали за ефективното премахване на установената заплаха не биха могли да се използват мерки, различни от граничния контрол. В своите нотификации съответните държави членки следва да уведомят за резултата от това проучване и за мотивите за решението да извършват граничен контрол.

(16)

Както се посочва в заключенията на Европейския съвет от 20 октомври 2016 г. по отношение на миграцията, процесът на завръщане към Шенгенската система предполага адаптиране на временния контрол на вътрешните граници, така че да бъдат отразени настоящите нужди. Граничният контрол съгласно настоящото решение за изпълнение следва да се извършва само в необходимата степен и да бъде ограничен по интензивност до необходимия абсолютен минимум. Например ако в даден период се наблюдава незначителен поток, проверките на определени участъци от границите могат дори да не са необходими. С цел обикновените граждани да се възпрепятстват във възможно най-малка степен при преминаването на съответните вътрешни граници, могат да се извършват единствено проверки, които са целеви и основани на анализ на риска и разузнавателна информация. Освен това в сътрудничество с всички засегнати държави членки следва редовно да се разглежда и оценява отново необходимостта от контрол на съответните гранични участъци, с цел постепенното му намаляване.

(17)

В края на всеки месец от прилагането на настоящото решение за изпълнение на Комисията следва да се изпраща пълен доклад за резултатите от извършените проверки, заедно с оценка за продължаващата необходимост от тях, когато е приложимо. Този доклад следва да съдържа общия брой на проверените лица, общия брой на отказите за влизане, издадени в резултат на извършени проверки, общия брой на решенията за връщане, издадени въз основа на извършени проверки, и общия брой на молбите за убежище, получени на вътрешните граници, където се осъществяват проверките.

(18)

Съветът взема под внимание обявеното намерение на Комисията да следи отблизо прилагането на настоящото решение за изпълнение,

ПРЕПОРЪЧВА:

1.

Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия да удължат срока на извършване на пропорционален временен граничен контрол с най-много три месеца, считано от деня на приемането на настоящото решение за изпълнение, на следните вътрешни граници:

Австрия: на австрийско-унгарската сухопътна граница и австрийско-словенската сухопътна граница;

Германия: на германско-австрийската сухопътна граница;

Дания: в датските пристанища с фериботни връзки с Германия и на датско-германската сухопътна граница;

Швеция: в шведските пристанища на територията на полицейска дирекция „Юг“ и полицейска дирекция „Запад“, както и на Йоресундския мост;

Норвегия: в норвежките пристанища с фериботни връзки с Дания, Германия и Швеция.

2.

Преди удължаването на срока на този контрол посочените държави членки следва да обменят мнения с имащата(ите) отношение държава(и) членка(и), за да се гарантира, че контролът на вътрешните граници се извършва само когато това се счита за необходимо и пропорционално. Освен това посочените държави членки следва да гарантират, че контролът на вътрешните граници се извършва единствено като крайна мярка, когато същите резултати не могат да се постигнат с други алтернативни мерки, и само в онези участъци от вътрешните граници, където това се счита за необходимо и пропорционално, в съответствие с Кодекса на шенгенските граници. Посочените държави членки следва да нотифицират останалите държави членки, Европейския парламент и Комисията за това.

3.

Граничният контрол следва да продължи да бъде с целеви характер, да се основава на анализ на риска и разузнавателна информация, и да е с обхват, честота, място и време на извършване, ограничени до строго необходимото, за да се отговори на сериозната заплаха и да бъдат опазени общественият ред и националната сигурност. Държавата членка, която извършва контрол на вътрешните граници в съответствие с настоящото решение за изпълнение, следва ежеседмично да прави преглед на необходимостта, честотата, мястото и времето на извършване на контрола, да съобразява интензивността на контрола с нивото на съответната заплаха, като поетапно го преустановява при подходящи обстоятелства, и да докладва на Комисията всеки месец.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. ŽIGA


(1)  ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1.

(2)  COM(2016) 120 final.

(3)  ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1.

(4)  Трети доклад за напредъка, постигнат в изпълнението на изявлението на ЕС и Турция (COM(2016) 634).


15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/16


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/1990 НА СЪВЕТА

от 14 ноември 2016 година

за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (*) (EULEX KOSOVO)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/124/ОВППС (1).

(2)

На 14 юни 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/947 (2) за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС, с което удължи мандата на EULEX KOSOVO до 14 юни 2018 г. и предвиди нова референтна сума за изпълнението на мандата на мисията в Косово до 14 декември 2016 г. и за подкрепа на пренасочените съдебни производства в рамките на една държава членка до 14 юни 2017 г.

(3)

Следва да се предвиди нова референтна сума за изпълнението на мандата на EULEX KOSOVO до 14 юни 2017 г.

(4)

Нищо в настоящото решение не следва да се тълкува като засягащо независимостта и самостоятелността на съдиите и прокурорите.

(5)

Поради специалното естество на дейностите на EULEX KOSOVO в подкрепа на пренасочените съдебни производства в рамките на една държава членка, уместно е в настоящото решение да се определи сумата, предвидена за покриване на подкрепата за пренасочените съдебни производства в рамките на една държава членка, а изпълнението на тази част от бюджета да се осигури чрез отпускане на безвъзмездни средства.

(6)

Правилата за участие в тръжните процедури на мисията и правилата за произход, приложими за стоките, които тя може да закупува, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите за другите граждански мисии по линия на ОПСО.

(7)

Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(8)

EULEX KOSOVO ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/124/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 16 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO до 14 октомври 2010 г., е в размер на 265 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 октомври 2010 г. до 14 декември 2011 г., е в размер на 165 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 декември 2011 г. до 14 юни 2012 г., е в размер на 72 800 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2012 г. до 14 юни 2013 г., е в размер на 111 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2013 г. до 14 юни 2014 г., е в размер на 110 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2014 г. до 14 октомври 2014 г., е в размер на 34 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 октомври 2014 г. до 14 юни 2015 г., е в размер на 55 820 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2015 г. до 14 юни 2016 г., е в размер на 77 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO за периода от 15 юни 2016 г. до 14 юни 2017 г., е в размер на 86 850 000 EUR.

От сумата, посочена в девета алинея, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO за изпълнението на мандата на мисията в Косово, се покриват в размер на 34 500 000 EUR за периода от 15 юни до 14 декември 2016 г. и в размер на 23 250 000 EUR за периода от 15 декември 2016 г. до 14 юни 2017 г.; 29 100 000 EUR покриват разходите за подкрепа на пренасочените съдебни производства в рамките на една държава членка за периода от 15 юни 2016 г. до 14 юни 2017 г. и покрива със задна дата и разходите, произтичащи от подкрепата за пренасочените съдебни производства, считано от 1 април 2016 г. Комисията подписва споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за тази сума със секретар, действащ от името на секретариата, който отговаря за администрирането на пренасочените съдебни производства. Към това споразумение за отпускане на безвъзмездни средства се прилагат правилата за безвъзмездните средства, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (**).

Референтната сума за EULEX KOSOVO за следващия период се определя от Съвета.

(**)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).“;"

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Всички разходи се управляват в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Съюза. Участието на физически и юридически лица при възлагането на договори за обществени поръчки с финансиране от бюджета на мисията е отворено без ограничения. Освен това не се прилагат правила за произход на стоките, закупени от EULEX KOSOVO.“;

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   При условие че получи одобрението на Комисията, ръководителят на мисията може да сключи технически договорености с държавите — членки на ЕС, с участващите трети държави и други международни участници, разположени в Косово, относно предоставянето на оборудване, услуги и помещения за EULEX KOSOVO. Позицията на страна по договори за поръчка или по договорености, сключени от EUPT Косово за EULEX KOSOVO по време на фазата на планиране и подготовка, се прехвърля на EULEX KOSOVO по целесъобразност. Активите на EUPT Косово се прехвърлят на EULEX KOSOVO.“

2)

В член 18 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   ВП е упълномощен да предоставя на Организацията на обединените нации, НАТО/КФОР и други трети страни, асоциирани с настоящото съвместно действие и с Frontex, класифицирана информация и документи на ЕС, създадени за целите на EULEX KOSOVO, до съответното ниво на класификация за всеки от тях, в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. За улеснение на това се съставят местни технически споразумения.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(*)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на ССООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(1)  Съвместно действие 2008/124/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2008 г. относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92).

(2)  Решение (ОВППС) 2016/947 на Съвета от 14 юни 2016 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO) (ОВ L 157, 15.6.2016 г., стр. 26).


15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/19


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1991 НА КОМИСИЯТА

от 4 юли 2016 година

относно мерки SA.41614 — 2015/C (ex SA.33584 — 2013/C (ex 2011/NN), приведени в действие от Нидерландия в полза на професионален футболен клуб FC Den Bosch в 's-Hertogenbosch

(нотифицирано под номер С(2016) 4089)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с член 108, параграф 2 от Договора (1),

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

През 2011 г. Комисията получи информация от гражданин и от съобщения в пресата, че Нидерландия е привела в действие мярка за помощ в полза на професионалния футболен клуб FC Den Bosch в 's-Hertogenbosch. През 2010 и през 2011 г. Комисията също така бе информирана от граждани във връзка с мерки в полза на други професионални футболни клубове в Нидерландия, а именно Willem II в Tilburg, MVV в Maastricht, PSV в Eindhoven и NEC в Nijmegen. По искане на Комисията, с писмо от 1 септември 2011 г. Нидерландия представи информация относно мерките във връзка с FC Den Bosch.

(2)

С писмо от 6 март 2013 г. Комисията уведоми Нидерландия за решението си да открие процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от Договора, във връзка с мерките в полза на Willem II, NEC, MVV, PSV и FC Den Bosch.

(3)

Решението на Комисията да открие процедурата (наричано по-нататък „решението за откриване на процедурата“) беше публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си относно въпросните мерки.

(4)

Нидерландия представи становища в рамките на процедурата, засягаща мерките в полза на FC Den Bosch, с писма от 31 май 2013 г. и 7 ноември 2013 г., както и на среща, проведена на 13 октомври 2014 г. Комисията не получи становища на заинтересовани страни във връзка с мерките в полза на FC Den Bosch.

(5)

Вследствие на решението за откриване на процедурата и със съгласието на Нидерландия разследванията за различните клубове бяха проведени поотделно. Разследването във връзка с FC Den Bosch беше регистрирано под номер SA.41614.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ

2.1.   Получател, цел и бюджет

(6)

Националната футболна федерация Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (наричана по-нататък „KNVB“) е ресорната организация в областта на професионалните и любителските футболни състезания. Професионалният футбол в Нидерландия е организиран в двудивизионна система. През сезон 2014/2015 тя е включвала 38 клуба, 18 от които са се състезавали в първа дивизия (eredivisie) и 20 във втора дивизия (eerstedivisie).

(7)

FC Den Bosch се състезава във втора дивизия от сезон 2004/2005 насам, когато за последно се е състезавал в първа дивизия. Клубът никога не е участвал в европейски турнир. Съгласно информацията, представена от Нидерландия, FC Den Bosch представлява малко предприятие; през сезон 2011/2012 клубът е разполагал с 31 служители. И през двете години неговият общ оборот и счетоводният му баланс са били около 3 милиона евро. Поради това той представлява малко предприятие (3). Стадионът, който използва FC Den Bosch, се притежава от община 's-Hertogenbosch (наричана по-нататък „общината“), която получава наем за използването му от клуба.

(8)

През 2010 г. общината е узнала, че FC Den Bosch е изправен пред сериозни финансови затруднения, които поставят под въпрос запазването на лиценза му за участие в професионалния футбол и дори самото му съществуване. На 30 юни 2010 г. FC Den Bosch е бил с отрицателен собствен капитал в размер на 4,6 милиона евро; година по-късно отрицателният капитал е възлизал на 5,4 милиона евро. Както се посочва от независимо счетоводно дружество, клубът също така е отчитал нарастващи разходи (0,168 милиона евро през юни 2009 г., 0,612 милиона евро през юни 2010 г. и 0,744 милиона евро през юни 2011 г.), намаляващ оборот (от 3,736 милиона евро през 2009 г. на 2,771 милиона евро през 2011 г.) и все по-голям дълг. Един от кредиторите на клуба е била общината, която е имала подчинено вземане в размер на 1,65 милиона евро.

(9)

През есента на 2010 г. привърженици, предприятия и спонсори са подели инициатива, която да предотврати FC Den Bosch да бъде обявявен в несъстоятелност. Тази инициативата е довела до изготвянето на план за преструктуриране с цел подобряване на финансовото състояние на FC Den Bosch и за превръщането му в жизнеспособен професионален футболен клуб с нова правна структура, който ще бъде притежаван от неговите привърженици. През юни 2011 г. общината и другите кредитори на клуба са постигнали съгласие за съвместна инициатива да разменят своите заеми срещу акции в клуба. Като част от преструктурирането FC Den Bosch, който е бил с правен статут на сдружение (Vereniging), на 30 юни 2011 г. е бил преобразуван в дружество с ограничена отговорност (naamloze vennootschap) FC Den Bosch N.V.

(10)

Било е договорено вземането на общината да бъде преобразувано в акционерно участие от 60 % от акциите на новото дружество с ограничена отговорност FC Den Bosch N.V. Останалите 40 % от акциите на клуба са щели да бъдат придобити от другите големи кредитори на клуба чрез размяна на дълг срещу капитал, но с по-нисък коефициент на дълг срещу акции в сравнение с общината. По-малките кредитори са опростили част от своите вземания. След постигане на това споразумение между кредиторите общината е прехвърлила своето вземане във връзка с капитала, произтичащо от заема ѝ в размер на 1,65 милиона евро, на фондацията Stichting Met Heel Mijn Hart за 1 EUR. Фондацията е създадена от клубове на привърженици и отделни привърженици на FC Den Bosch и не извършва търговска дейност.

(11)

Освен това общината се съгласила да заплати сума в размер на 1,4 милиона евро на FC Den Bosch, за да освободи клубът тренировъчните съоръжения (4), които са разположени на терен, притежаван от общината.

2.2.   Основания за откриване на процедурата

(12)

В решението за откриване на процедурата Комисията достигна до предварителното заключение по отношение на мерките в полза на FC Den Bosch, че общината е предоставила избирателно предимство на FC Den Bosch, като е използвала държавни ресурси, и следователно е предоставила помощ на футболния клуб.

(13)

Що се отнася до решението вземането в размер на 1,65 милиона евро да се продаде за 1 EUR на организирани привърженици, Комисията заключи, че Нидерландия не би могла да се аргументира, че общината е действала по начин, по който би действал частен кредитор в сходна позиция. Комисията отбеляза, че другите големи кредитори са преобразували своите вземания в акционерно участие в новата правна структура, докато общината е продала своите вземания, без да получи нищо в замяна. Що се отнася до придобиването на тренировъчния и младежкия блок за 1,4 милиона евро, Комисията отбеляза, че тази цена е била изчислена от външен експерт като стойност за замяна на блока. Тя изрази съмнение, че стойността за замяна на сградата би се равнявала на нейната пазарна цена.

(14)

Комисията също така зае позицията, че мерките за помощ за професионални футболни клубове има вероятност да нарушат конкуренцията и да засегнат търговията между държавите членки по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

(15)

Що се отнася до съвместимостта на евентуална помощ за FC Den Bosch, Комисията отбеляза в решението за откриване на процедурата, че футболният клуб е изпитвал финансови затруднения към момента на предоставянето на помощта. С цел да оцени съвместимостта на помощта с Насоките за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (5) (наричани по-нататък „Насоките“) Комисията поиска информация относно спазването на всички изисквания, определени в Насоките.

(16)

По-специално Комисията не бе в състояние да провери дали са били спазени условията в точки 34—37 от Насоките относно естеството и изпълнението на план за преструктуриране. Освен това е трябвало да се докаже, че помощта е била ограничена до необходимия минимум, че получателят е участвал с достатъчен собствен принос в преструктурирането си и че е бил спазен принципът за еднократна помощ.

3.   МНЕНИЯ НА НИДЕРЛАНДИЯ

3.1.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора

(17)

Нидерландия изразява несъгласие с предварителното заключение на Комисията, че мерките в полза на FC Den Bosch представляват държавна помощ. Нидерландия счита, че общината, която има подчинено вземане от дружество, изправено пред несъстоятелност, е действала в съответствие с принципа на кредитора в условията на пазарна икономика, като е отписала вземанията си през 2011 г.

(18)

Според Нидерландия при евентуално обявяване на FC Den Bosch в несъстоятелност общината вероятно така или иначе е нямало да получи нищо от своето подчинено вземане. В писмото си от 7 ноември 2013 г. Нидерландия също така се позова на решението на Комисията относно белгийското дружество Sonaca (6), в което Комисията заключи, че размяната на публичен заем срещу капитал не представлява държавна помощ. Ако FC Den Bosch не бе успял да подобри своето финансово състояние през юни 2011 г., той щеше да загуби своя лиценз за участие в професионалния футбол съгласно правилата на KNVB. Що се отнася до придобиването на тренировъчните съоръжения, Нидерландия заявява, че това придобиване е било извършено на цената, определена чрез външна експертна оценка, която е обхванала и разходите за замяна за FC Den Bosch. Нидерландия твърди, че е действала в съответствие със Съобщението на Комисията относно продажбите на земя (7) (наричано по-нататък „Съобщението относно продажбите на земя“).

(19)

Като алтернатива Нидерландия твърди, че дори ако би могло да се приеме, че мерките предоставят избирателно предимство на FC Den Bosch, те не биха нарушили конкуренцията и не биха засегнали търговията между държавите членки. Нидерландия изтъква слабата позиция на FC Den Bosch в националния професионален футбол, което прави участието му в състезания на европейско равнище много малко вероятно. Нидерландия също така счита, че Комисията не е успяла да докаже, че помощта за FC Den Bosch би нарушила конкуренцията или би засегнала търговията на който и да е от пазарите, посочени в решението за откриване на процедурата.

(20)

Като допълнителен аргумент Нидерландия заявява, че дори ако мерките бъдат счетени за държавна помощ, те биха били съвместими с Насоките и съответно с вътрешния пазар.

(21)

FC Den Bosch е изпитвал финансови затруднения през 2010 г. През 2011 г. той е бил с отрицателен собствен капитал с дългове в размер на 5,97 милиона евро и дългове в размер на 7 милиона евро, като оборотът му е бил около 3 милиона евро. Кредиторите и дълговете на клуба са посочени в таблица 1.

Таблица 1

Кредитори и дългове на FC Den Bosch

Кредитори

Размер на заемите

Общината (балансът по заем, отпуснат през 2000 г.)

1,65 милиона евро

[…] (*)

1,092 милиона евро

[…]

1,865 милиона евро

[…]

0,73 милиона евро

[…]

0,235 милиона евро

Частен кредитор

0,3 милиона евро

[…]

0,1 милиона евро

(22)

KNVB посочи, че клубът ще загуби своя лиценз за професионален футбол, ако собственият му капитал продължава да е с отрицателна стойност към 30 юни 2011 г. Това би означавало статутът на клуба да бъде понижен до аматьорски.

(23)

Поради това през юни 2011 г. FC Den Bosch и KNVB са изготвили план за преструктуриране. Съгласно този план клубът е бил преобразуван в дружество с ограничена отговорност (NV). (Необезпечените) дългове на различни по-големи кредитори са били преобразувани в акции в клуба, както е показано в таблица 2.

Таблица 2

Коефициенти на размяна на дълг срещу капитал

Кредитор

Заем

Акции/процент

EUR/акция

Общината/фондация Stichting Met Heel Mijn Hart

1,65 милиона евро

61 900 /54,3

26,7

[…]

1,092 милиона евро

20 492 /18

53,3

[…]

1,865 милиона евро

27 925 /24,5

11 000 от които привилегировани акции

66,8

[…]

0,73 милиона евро

3 583 /3,1

203,7

(24)

Останалите 0,1 % от акциите са били разпределени сред старши членове на футболния клуб. Това показва, че общината се е договорила да получи 54 % от акциите в клуба за дял от 38 % от дълга на клуба.

(25)

Освен това търговски кредит в размер на 100 000 EUR е бил обезпечен с гаранция от трета страна; други частни страни са осигурили свеж капитал в размер на 300 000 EUR. Краткосрочен заем в размер на 250 000 EUR е бил преобразуван в дългосрочен заем. Дълговете към управляващото общинския стадион дружество BIM за наем на стадиона са обезпечени чрез право на BIM да получава приходите от правата за телевизионно излъчване.

(26)

Общината е счела своя заем в размер на 1,65 милиона евро за несъбираем. Заемът е бил отбелязан като несъбираем още в бюджета на общината за 2010 г., защото FC Den Bosch не е извършвал плащания по него. През юни 2011 г. общината е отправила искане към счетоводното дружество Ernst & Young, което е анализирало финансовото състояние на FC Den Bosch още през февруари и март 2011 г. с цел да оцени събираемостта на заема, отпуснат на FC Den Bosch. Дружеството е заключило, че през следващите години не е реалистично да се очаква изплащане на заема или плащания по лихви, дори ако клубът бъде преструктуриран в резултат на опрощаването на дългосрочните дългове от страна на по-големите му кредитори. Това заключение изглежда логично също и ако бъде отчетено, че клубът не разполага с недвижимо имущество или оборудване, които биха могли да бъдат продадени или ликвидирани с цел погасяване на дълговете.

(27)

В контекста на споразумението между кредиторите общината е взела решение да прехвърли своето вземане, отговарящо на 54 % от акциите, на фондацията Met Heel Mijn Hart за 1 EUR. По този начин фондацията е станала акционер в клуба — вместо общината, която не е изразила интерес да участва в управлението на клуба — по същия начин като другите големи кредитори и както е договорено с тях и с общината в споразумението за преструктуриране. Въз снова на тези акции фондацията ще продава сертификати на стойност 100 EUR.

(28)

В сравнение с другите кредитори специалният и повишен интерес на общината да се избегне ликвидация на клуба или понижаването на статута му до аматьорски се е дължал на факта, че тя е щяла поне за известно време да изгуби основния ползвател на нейния стадион, който заплаща наем за него. В това отношение е било в икономически интерес на общината клубът да продължи да участва в професионалния футбол.

(29)

Що се отнася до терена, на който е разположен тренировъчният комплекс, с площ от 36 000 m2, представената от Нидерландия информация показва, че този терен вече е бил собственост на общината. Той се е използвал от FC Den Bosch, който е изградил спортния комплекс със сгради и спортни игрища за своя сметка през 2000 г. и ги е преустроил през 2006 и 2007 г. Между общината и FC Den Bosch не е било договорено право на дългосрочно ползване (erfpacht) (8). Общината е могла да построи жилищни сгради и апартаменти върху тази площ. Поради това във всеки случай тя е имала интерес клубът да освободи тези помещения и се е възползвала от възможността, породена от потребностите на клуба от ликвидни средства. Поради това тя е възнамерявала да компенсира клуба за освобождаването на помещенията, както би станало в случай на неоспорено отчуждаване на сгради, и е поискала да бъде извършена оценка на сградите и съоръженията на терена въз основа на нидерландския закон за отчуждаването, предвиден за такива случаи.

(30)

Цената за придобиването е била определена чрез оценка на спортния комплекс от независим и признат експерт по данъчното облагане на недвижими имоти. Оценката е била основана на коригираната стойност за замяна, която е описана като необходимата сума за придобиване на изделия на същата стойност от гледна точка на вид, качество, състояние и възраст. Поради това тази сума не представлява просто стойността на спортния комплекс според съответния му размер. Тя е коригирана спрямо неговото техническо състояние и възрастта му. Такава оценка се изисква съгласно член 40б, параграф 3 от нидерландския закон за отчуждаването (Onteigeningswet) за случаи на доброволно отчуждаване, който според Нидерландия е бил приложим към разглежданата ситуация. Поради това Нидерландия счита, че Комисията неправилно е заключила, че в доклада за оценка се посочва единствено стойността за замяна като основа за определянето на стойността. В нидерландската практика за определяне на стойността необичайни обекти като църкви, паметници или спортни комплекси се оценяват съгласно коригираната стойност за замяна, описана като цената, която независим купувач би се съгласил да плати в случай на отчуждаване или преместване на действителния собственик.

(31)

Що се отнася до констатацията на Комисията, че определената стойност е била по-висока от счетоводната стойност в отчетите на FC Den Bosch, Нидерландия заявява, че счетоводната стойност на терен или сгради обикновено не отразява действителната им пазарна стойност. Тя се определя от множество други фактори, различни от нейната стойност в рамките на търговска сделка, като например историческата цена на придобиване или амортизацията.

(32)

Клубът е продължил своите тренировъчни дейности на друго място — на стадиона и в друг футболен тренировъчен комплекс в града, който все още е разполагал със свободен капацитет. Нидерландия заявява, че цената на тренировъчния комплекс е била определена, без да се отчитат евентуалните потребности на FC Den Bosch от финансиране. Клубът е използвал част от получената сума за освобождаването на тренировъчния комплекс за оборудване на алтернативните тренировъчни съоръжения. Този приход е бил използван и за погасяване на дълговете към BIM, свързани с наема на стадиона.

3.2.   Оценка на държавната помощ в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора

(33)

Като алтернатива Нидерландия твърди, че дори ако мярката бъде счетена за помощ, тя би била съвместима с вътрешния пазар. Що се отнася до преструктурирането на FC Den Bosch, Нидерландия описа финансовото състояние на клуба, както е изложено в съображение 8.

(34)

Всеки нидерландски професионален футболен клуб има нужда от лиценз от KNVB, който получава само ако изпълнява редица задължения. Едно от задълженията съгласно системата е свързано с финансовата стабилност на клуба. Ако тя не е достатъчно добра, KNVB може да отнеме лиценза. Ако се създаде наследник на клуба, той не би бил допуснат пряко до професионалните футболни дивизии, а трябва да започне от втора аматьорска дивизия. Предвид затрудненията му FC Den Bosch е рискувал да загуби лиценза си за участие в професионални състезания.

(35)

Нидерландия посочи, че с оглед на тези затруднения решението на общината да се откаже от заема и да компенсира FC Den Bosch за освобождаването на използвания от него тренировъчен комплекс е било обвързано с редица условия, посочени в плана за преструктуриране, договорен между общината, другите кредитори и FC Den Bosch.

(36)

В плана за преструктуриране е била предвидена нова правна структура за FC Den Bosch. Той е бил преобразуван от клуб в дружество с ограничена отговорност (naamloze vennootschap (NV), а персоналът и броят на играчите е бил намален. В плана се е предвиждало броят на играчите с договор да бъде намален до минимума от 16 играчи, определен от KNVB. FC Den Bosch няма да закупува играчи на трансферния пазар, а ще сключва договори само с играчи със свободен трансфер. Това е следвало да доведе до намаляване на разходите за персонал и играчи със 17 %.

(37)

Както е посочено в съображение 22, кредиторите на FC Den Bosch са опростили дългове в размер на общо 5,337 милиона евро в замяна на капитал. Освен това общината е компенсирала клуба за освобождаването на тренировъчния комплекс, който е използвал дотогава, със сума в размер на 1,4 милиона евро. С тези мерки отрицателният капитал на клуба се е трансформирал в скромен положителен капитал от 0,63 милиона евро, което е позволило преобразуването на клуба в дружество с ограничена отговорност.

(38)

Планът е бил разработен така, че в срок от три години да доведе до стабилно финансово положение на клуба. В него е било предвидено намаляване на загубите през финансовите години 2011/2012 и 2012/2013 и малък приход от 0,1 милиона евро за финансовата 2013/2014 година. Това не би позволило на FC Den Bosch да привлича играчи с трансфер. Всъщност през счетоводната 2011/2012 година FC Den Bosch е успял да реализира скромна печалба от 0,103 милиона евро, която се дължи и на договори за спонсорство, които се оказали по-добри от очакваното.

4.   ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

4.1.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора

(39)

Съгласно член 107, параграф 1 от Договора държавна помощ е помощ, предоставена от държава членка или чрез ресурси на държава членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите членки. Условията, посочени в член 107, параграф 1 от Договора, са кумулативни и следователно, за да може дадена помощ да бъде квалифицирана като държавна помощ, трябва да са изпълнени всички условия.

(40)

Въз основа на решението за откриване на процедурата Комисията ще оцени решението на общината от 21 юни 2011 г. да опрости подчинено вземане в размер на 1,65 милиона евро от FC Den Bosch и да компенсира FC Den Bosch с 1,4 милиона евро за освобождаването на неговите тренировъчни съоръжения. Комисията отбелязва, че двете действия са били представени заедно и решенията за тях са били взети в рамките на една и съща среща на общинския съвет, както и че те са тясно свързани с оглед на своята цел и положението на FC Den Bosch към онзи момент.

(41)

Съответно тези две мерки следва да бъдат оценени заедно (9). В настоящия случай обаче от изложената по-долу оценка е ясно, че двете мерки представляват държавна помощ, когато се проучват поотделно. Това по необходимост подсказва, че мерките представляват държавна помощ и когато се оценяват заедно като една мярка.

4.1.1.   Използване на държавни ресурси

(42)

И двете мерки са били предприети с решение на общината и имат преки финансови последици за нея в размер на 3,1 милиона евро. Следователно те включват използването на държавни ресурси и могат да се припишат на държавата. Прехвърлянето на държавни ресурси може да приема различни форми, например преки безвъзмездни средства, заеми, гаранции, преки инвестиции в капитала на предприятия и обезщетения в натура. Отказът на държавата от вземания също представлява прехвърляне на държавни ресурси.

4.1.2.   Избирателно предимство за FC Den Bosch

(43)

Предимство е налице винаги когато финансовото състояние на дадено предприятие се подобрява в резултат на намесата на държавата. За да се оцени това, финансовото състояние на предприятието след предоставянето на мярката следва да се сравни с неговото финансово състояние, ако мярката не е била предоставена. Безспорно е, че мерките, които са предмет на разследването, са подобрили значително затрудненото финансово положение на FC Den Bosch.

(44)

Предимство по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора е всяка икономическа изгода, която дадено предприятие не би получило при нормални пазарни условия (10), т.е. в отсъствието на държавна намеса, която не се ръководи от търговски принципи.

(45)

Нидерландия твърди, че подобряването на финансовото състояние на FC Den Bosch е резултат от сделки, извършени при пазарни условия, и съответно не е неправомерно. Според Нидерландия общината е действала в съответствие с принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика (наричан по-нататък „ПИУПИ“).

4.1.2.1.   Отписване на подчиненото вземане

(46)

Както е посочено по-горе, решението за отписване на подчиненото вземане в размер на 1,65 милиона евро включва размяна на дълг срещу капитал, последвана от прехвърляне за 1 EUR на произтичащото вземане във връзка с капитала.

(47)

Поради това първо трябва да се определи дали частен кредитор би разменил дългове срещу капитал по същия начин като общината. В случая на предприятие, което отговаря на условията за обявяване в несъстоятелност, частният кредитор има два варианта. Той може да пристъпи към ликвидация на предприятието, за да възстанови поне част от своя заем, или може да преобразува заема в акции, за да позволи на предприятието да продължи да функционира и да възвърне своята рентабилност, така че акциите да увеличат своята стойност. Ако частните кредитори действат по същия начин като общината и то за съществена част от дълговете на FC Den Bosch, може да се приеме, че поведението на общината отговаря на ПИУПИ.

(48)

Спазването на ПИУПИ може да се установи, когато дадена сделка се извършва при едни и същи условия (и следователно при едно и също равнище на риск и възвръщаемост) и по едно и също време от публични органи и частни оператори, които са в съпоставимо положение (сделка „pari passu“). В този случай нормално може да се заключи, че тази сделка съответства на пазарните условия (11). Освен това е важно дали намесата на частните оператори има действително икономическо значение и дали не е просто символична или незначителна (12) и дали изходната позиция на публичните органи и на участващите частни оператори е съпоставима по отношение на сделката. От друга страна, ако публични органи и частни оператори, които са в съпоставимо положение, едновременно участват в една и съща сделка, но при различни условия, това обикновено означава, че намесата на публичноправния субект не съответства на пазарните условия.

(49)

В разглеждания случай изходната позиция на публичните органи и на участващите частни оператори е била съпоставима по отношение на сделката. Всички участващи кредитори в сделката са притежавали необезпечени и несъбираеми заеми. Участието на частния сектор също е било значително. При все това, както вече беше изтъкнато, другите оператори не са били обикновени пазарни оператори; изглежда всички те са били свързани с клуба по един или друг начин. Следователно не може да се приеме, че те са действали с оглед да реализират печалба; привържениците например не са рационални пазарни оператори, които преследват печалба.

(50)

Освен това е видно, че сделката е била извършена при различни условия. Общината е поискала повече в замяна на отписването на своя дълг в сравнение с другите кредитори. Както е показано в таблица 2, при 26,7 евро за акция тя е получила относително повече акции от всички други търговски или нестопански кредитори. Освен това преструктурирането на дълга е позволило на FC Den Bosch да изплати просрочени задължения за наем на стадиона на управляващото стадиона дружество BIM, което се притежава от общината. От друга страна кредиторът […] е получил привилегировани акции, които могат да му дадат приоритет при получаването на евентуални дивиденти на по-късен етап. Това означава, че не е изключено поне един частен инвеститор да е получил по-добри условия от общината. Доказателствата не позволяват да се достигне до заключението, че общината е действала pari passu с оператори в условията на пазарна икономика при договарянето на размяната.

(51)

Освен това е малко вероятно частен инвеститор да се съгласи да продаде своя несъбираем заем, който е разменен срещу капитал, за 1 EUR на фондация, която планира да продава сертификати за тези акции на цена 100 EUR за акция. Като не е запазила акциите, общината е отстранила единствената стопанска причина за размяната на дълг срещу капитал, а именно надеждата или очакването — макар и далечни — акциите да повишат своята стойност. Тя е дала на трета страна възможност да генерира средства чрез продажбата на сертификати за акции, вместо да го направи сама или поне да изиска дял от приходите от продажбите (13). В този случай държавата би запазила своя дял и би могла реалистично да очаква печалба в бъдеще.

(52)

Следователно отписването на подчиненото вземане не може да бъде счетено за поведение на рационален пазарен оператор и с него е предоставено предимство на FC Den Bosch, което клубът не би могъл да получи при пазарни условия.

4.1.2.2.   Придобиване на тренировъчния комплекс

(53)

Що се отнася до тренировъчния комплекс, Нидерландия твърди, че компенсацията в размер на 1,4 милиона евро е била изчислена в съответствие със Съобщението относно продажбите на земя и решенията на Комисията относно компенсацията във връзка с разходи за замяна и следователно не се предоставя предимство на FC Den Bosch. Съгласно Съобщението продажба на земя и сгради от публичен орган не представлява помощ, първо, когато публичният орган приема най-добрата или единствената оферта след безусловна тръжна процедура и, второ, когато при липса на такава тръжна процедура продажната цена e най-малко на стойността, определена чрез независима експертна оценка.

(54)

Насоките, предоставени в Съобщението относно продажбите на земя, както е посочено в уводната му част, се отнасят само до „продажба на земя и сгради публична собственост. Те не засягат придобиването на земя и сгради от публични органи или отдаването под наем или наемането на земя и сгради от публични органи. Такива сделки могат да съдържат елемент на държавна помощ“.

(55)

Във всеки случай механизмите в Съобщението относно продажбите на земя са само инструменти, позволяващи да се установи дали държавата е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика, и следователно представляват конкретни примери за прилагането на теста за ПИУПИ за сделките със земя между публични и частни субекти (14). Поради това не е от значение дали оценката на стойността и на придобиването на земята е направена съгласно Съобщението относно продажбите на земя или без позоваване на него.

(56)

В случая със спортния комплекс, освободен от FC Den Bosch, извършената от независим експерт оценка на земята е била основана на коригираната стойност за замяна. Съгласно обясненията на Нидерландия това е стойността, която държавата би трябвало да плати в случай на преместване на собственика въз основа на правните норми за оценка на собственост при неоспорено отчуждаване. Този аргумент е неубедителен. Сградите и съоръженията в комплекса, които са били изградени от FC Den Bosch, вече са били собственост на общината. FC Den Bosch ги е използвал, без да е договорено право на дългосрочно ползване. Поради това оценката не е следвало да се извършва въз основа на сценарий, съгласно който FC Den Bosch е собственикът на сградите. В допълнение към това коригираната стойност за замяна може да се различава значително от пазарната стойност на даден актив.

(57)

Освен това не изглежда общината да е имала конкретни планове за тази земя към момента на извършването на сделката. Сделката очевидно е била част от мерките за преструктуриране, за които общината е взела решение, и нейната основна цел видимо е била да осигури ликвидност за FC Den Bosch. Най-вероятно общината нямаше да извърши тази сделка в конкретния момент, ако не беше налице тази цел. Освен това може да се спори, че с изчезването на футболния клуб в случай на обявяване в несъстоятелност спортният комплекс е щял да бъде освободен без изплащане на каквото и да е обезщетение.

(58)

Поради това е съмнително дали друг пазарен оператор би могъл да убеди общината да отпусне 1,4 милиона евро, за да освободи собственост, по отношение на която съответният оператор дори не е разполагал с право на дългосрочно ползване. Във всеки случай сумата щеше е да много по-малка.

4.1.2.3.   Заключение относно наличието на избирателно предимство

(59)

Поради това мерките предоставят избирателно предимство на FC Den Bosch по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора.

4.1.3.   Въздействие върху търговията и конкуренцията

(60)

Нидерландия постави под въпрос въздействието на евентуалната помощ за клубове, които не се състезават на европейско равнище, върху вътрешния пазар. Професионалните футболни клубове обаче се считат за предприятия и подлежат на контрол върху държавната помощ. Професионалният футбол предлага възможност за работа срещу заплащане и осигурява услуги срещу възнаграждение; чрез него бе развито високо равнище на професионализъм и така бе увеличено икономическото му въздействие (15).

(61)

Въпреки че FC Den Bosch не участва във футболни състезания с международно измерение, в качеството си на професионален футболен клуб той осъществява икономически дейности на няколко други пазара, като например пазара за трансфер на професионални играчи, на пазара на реклама, спонсориране, търговия с клубни сувенири или медийни права. Помощ за професионален футболен клуб укрепва неговата позиция на всеки един от тези пазари, повечето от които обхващат няколко държави членки. Следователно, ако държавни ресурси се използват за предоставяне на избирателно предимство на професионален футболен клуб, независимо от първенството, в което той се състезава, има вероятност тази помощ да притежава потенциал да наруши конкуренцията и да засегне търговията между държавите членки по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора (16).

4.2.   Оценка в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора

(62)

Комисията трябва да оцени дали мярката за помощ в полза на FC Den Bosch може да се счита за съвместима с вътрешния пазар. Нито една от дерогациите по член 107, параграф 2 от Договора не е приложима по отношение на разглежданата мярка. Що се отнася до дерогациите, предвидени в член 107, параграф 3 от Договора, Комисията отбелязва, че нито един от регионите в Нидерландия не попада в обхвата на дерогацията по член 107, параграф 3, буква а) от Договора. Въпросната мярка за помощ не насърчава важен проект от общоевропейски интерес, нито пък служи за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на Нидерландия по смисъла на член 107, параграф 3, буква б) от Договора. Не може да се твърди също така, че мярката за помощ насърчава културата или опазването на наследството по смисъла на член 107, параграф 3, буква г) от Договора.

4.2.1.   Приложими насоки

(63)

Що се отнася до дерогацията по член 107, параграф 3, буква в) от Договора в полза на помощите, които имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности, такава помощ може да бъде съвместима, доколкото не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

(64)

Във връзка с оценката на мерките за помощ по член 107, параграф 3, буква в) от Договора Комисията е издала редица регламенти, рамки, насоки и съобщения относно формите на помощта и хоризонталните или секторните цели, за които се отпуска помощ.. Като се има предвид, че към момента, в който са били предприети мерките, FC Den Bosch е бил изправен пред финансови затруднения и че помощта е била предоставена от общината с цел справяне с тези трудности, е целесъобразно да се направи оценка дали се прилагат и са изпълнени определените в Насоките (17) критерии.

(65)

През юли 2014 г. Комисията публикува нови Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (18). Те обаче не са приложими за тази отпусната през 2011 г. помощ, за която не е изпратено уведомление. В съответствие с точка 137 от новите Насоки те биха били приложими само за предоставена без предварително разрешение помощ за оздравяване или преструктуриране, ако част от помощта или цялата помощ е предоставена след публикуване на Насоките в Официален вестник на Европейския съюз. В съответствие с точка 138 от новите Насоки във всички останали случаи Комисията ще извършва проверката в съответствие с насоките, които са се прилагали към момента на предоставянето на помощта, което в конкретния случай означава Насоките, приложими преди 2014 г.

4.2.2.   FC Den Bosch като предприятие в затруднение

(66)

В съответствие с точка 11 от Насоките едно предприятие може да бъде считано за намиращо се в затруднение, когато са налице обичайните признаци за предприятие в затруднение, като например нарастващи загуби, намаляващ оборот, увеличаваща се нереализирана продукция, свръхпроизводство, намаляващ паричен поток, нарастващи дългове. Както е посочено в съображение 8, няколко от тези признаци са налице за FC Den Bosch. Поради това то е предприятие в затруднено положение и съвместимостта на държавната помощ ще бъде оценена съгласно Насоките.

4.2.3.   Възстановяване на дългосрочна жизнеспособност

(67)

В раздел 3.2 от Насоките се изисква помощта да се предоставя, ако съществува план за преструктуриране. Както е посочено в съображение 7, FC Den Bosch се класифицира като малко предприятие. Съгласно точка 59 от Насоките Комисията отбелязва, че Нидерландия е съобщила за план за преструктуриране, който отговаря на условията, посочени в точки 34—37 от Насоките.

(68)

В това отношение Комисията отбелязва, че решението на общината да отпише заема си към FC Den Bosch и да му плати за освобождаване на спортния му комплекс е било взето след анализ на характера и причините за трудностите на FC Den Bosch. Отпускането на безвъзмездни средства се е основавало на редица условия, които са били насочени към възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на предприятието в рамките на разумен период от време от три години и към изпълнение на изискванията на KNVB за продължаване на лиценза на FC Den Bosch за участие в професионални състезания. Планът за преструктуриране е предвиждал ново управление, съкращаване на персонала и на групата от играчи. В него се предвижда освобождаването на голям тренировъчен комплекс. Следователно FC Den Bosch планира съкращения, засягащи основната му дейност. В плана за преструктуриране не се разчита на външни фактори, които FC Den Bosch може да преследва, но не и изцяло да контролира, като например намиране на нови спонсори и увеличаване на броя на зрителите. Предвижда се устойчиво подобряване на финансовото състояние на клуба, както и продължаване на дейността му като професионален футболен клуб. Посоченото в съображение 35 развитие показва, че планът действително е бил реалистичен.

4.2.4.   Компенсаторни мерки

(69)

В точки 38—42 от Насоките се изисква получателят да предприеме компенсаторни мерки, за да се минимизира нарушаващият ефект от помощта и нейните неблагоприятни ефекти по отношение условията на търговия. Това условие обаче не се прилага по отношение на малки предприятия. Както е посочено в съображение 7, FC Den Bosch е малко предприятие.

4.2.5.   Помощ, ограничена до минимум

(70)

Комисията също така отбелязва, че планът за преструктуриране е финансиран в значителна степен от външни частни субекти, в допълнение към реализираните вътрешни икономии, в съответствие с точки 43 и 44 от Насоките. Няколко частни субекта също така са се съгласили да отпишат своите вземания. Общият принос на кредиторите и общината към рефинансирането на FC Den Bosch е бил в размер на 6,737 милиона евро (5,337 милиона евро отписани дългове плюс 1,4 милиона евро за тренировъчния комплекс, ако цялата сума за тренировъчния комплекс се счита за помощ). Изискваните 25 % собствен принос за малки предприятия се равняват на максимум 1,685 милиона евро. Различни от държавата субекти са участвали с 3,687 милиона евро под формата на отписване на дължимите им средства (5,337 милиона евро минус заема на общината в размер на 1,65 милиона евро), сред които и едно търговско предприятие, отписало 1,865 милиона евро, което надхвърля изискваните 25 %.

(71)

Размерът на помощта е бил необходим. В съответствие с плана за преструктуриране той би следвало да доведе до по-малки загуби през сезони 2011/2012 и 2012/2013 и до умерени положителни резултати на по-късен етап. Това не би позволило на FC Den Bosch да купува нови играчи или да ги привлича с по-високи заплати.

4.2.6.   Наблюдение и годишен доклад

(72)

В точка 49 от Насоките се изисква държавата членка да докладва относно правилното прилагане на плана за преструктуриране, като изпраща редовни и подробни доклади. В точка 51 се определят не толкова строги условия за МСП, за които годишното представяне на копие от баланса и сметките за приходи и разходи обикновено се счита за достатъчно. Нидерландия се е ангажирала да представи тези доклади.

4.2.7.   Еднократна помощ

(73)

В съответствие с точки 72—77 от Насоките Нидерландия уточни, че FC Den Bosch не е получавал помощ за оздравяване или преструктуриране в последните десет години, предшестващи предоставянето на помощта. Тя също така се ангажира да не предоставя нова помощ за оздравяване или преструктуриране на FC Den Bosch през следващите десет години.

4.3.   Заключение

(74)

Поради това Комисията заключава, че мерките за преструктуриране на дълга във връзка с FC Den Bosch представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от Договора. При все това помощта за преструктуриране, предоставена от общината на FC Den Bosch, отговаря на условията на Насоките и поради това не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес. Поради това помощта е съвместима с член 107, параграф 3, буква в) от Договора.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(75)

Комисията счита, че Нидерландия неправомерно е привела в действие помощта в полза на FC Den Bosch в нарушение на член 108, параграф 3 от Договора. Въпреки това предоставената на FC Den Bosch държавна помощ през 2011 г. в размер на 1,65 милиона евро под формата на отписване на дълг и в размер на 1,4 милиона евро, изплатени с цел освобождаване на неговия тренировъчен комплекс, отговаря на условията за помощ за преструктуриране съгласно Насоките и може да се счита за съвместима с вътрешния пазар в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ в размер на 3,05 милиона евро, която Нидерландия е привела в действие в полза на футболен клуб FC Den Bosch в 's-Hertogenbosch, е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 4 юли 2016 година.

За Комисията

Margrethe VESTAGER

Член на Комисията


(1)  Решение на Комисията по дело SA.33584 (2013/C) (ex 2011/NN) — Помощ за някои професионални нидерландски футболни клубове в периода 2008—2011 г. — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ C 116, 23.4.2013 г., стр. 19).

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  В член 2, параграф 2 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни препдриятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36) (малко предприятие се определя като предприятие, което наема под 50 души персонал и чийто годишен оборот не надвишава 10 милиона евро).

(4)  Разположен в Jan Sluyterstraat в 's-Hertogenbosch.

(5)  Съобщение на Комисията — Насоки на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2); действието на насоките е удължено по силата на Съобщение на Комисията относно удължаване на прилагането на насоките на Общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение от 1 октомври 2004 г. (ОВ C 296, 2.10.2012 г., стр. 3).

(6)  Дело SA.35131 (2013/N).

(7)  Съобщение на Комисията относно елементите на държавна помощ при продажба на земя и сгради от публични органи (ОВ C 209, 10.7.1997 г., стр. 3).

(*)  Поверителна информация.

(8)  Съгласно член 5:85 от Гражданския кодекс на Нидерландия erfpacht (правото на дългосрочно ползване) представлява ограничено право на собственост, съгласно което притежателят („лизингополучателят“) придобива правото да притежава и използва недвижимо имущество на друго лице.

(9)  Решение от 15 септември 1998 г., BP Chemicals/Комисия, T-11/95, EU:T:1998:199, точка 170 и следващите; решение от 19 март 2013 г., Bouygues and Bouygues Télécom/Комисия и други, C-399/10 P и C-401/10 P, EU:C:2013:175, точки 103—104; и решение от 15 януари 2015 г., Франция/Комисия, T-1/12, EU:T:2015:17, точка 37.

(10)  Решение от 11 юли 1996 г., SFEI и други, C-39/94, EU:C:1996:285, точка 60; решение от 29 април 1999 г., Испания/Комисия, C-342/96, EU:C:1999:210, точка 41.

(11)  В това отношение вж. решение от 12 декември 2000 г., Alitalia/Комисия, T-296/97, EU:T:2000:289, точка 81.

(12)  Например по дело Citynet Amsterdam Комисията заключи, че двамата частни оператори, които са поели една трета от общите инвестиции в собствения капитал на едно дружество (като се има предвид също така цялостната структура на дяловото участие и фактът, че дяловете им са достатъчни за образуването на блокиращо малцинство при вземането на всяко стратегическо решение на дружеството), биха могли да се считат за икономически значими (вж. Решение 2008/729/ЕО на Комисията от 11 декември 2007 г. относно държавна помощ C 53/06 (ex N 262/05, ex CP 127/04) за инвестиция на община Амстердам в мрежа оптичен кабел до дома (FttH) (ОВ L 247, 16.9.2008 г., стр. 27), съображения 96—100).

(13)  Поради това отписването на дълга от общината не може да бъде сравнено с решението на Комисията относно белгийското дружество Sonaca в дело SA.35131 (2013/N).

(14)  Съгласно този тест държавна помощ не е налице, когато при сходни обстоятелства частен инвеститор, функциониращ при нормални пазарни условия в пазарна икономика, би имал стимул да предостави въпросните мерки на получателя.

(15)  Решение от 16 март 2010 г., Olympique Lyonnais, C-325/08, EU:C:2010:143, точки 27 и 28; решение от 18 юли 2006 г., Meca-Medina и Majcen/Комисия, C-519/04 P, EU:C:2006:492, точка 22; решение от 15 декември 1995 г., Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, точка 73.

(16)  Решения на Комисията, засягащи Германия, от 20 март 2013 г. относно Multifunktionsarena der Stadt Erfurt (дело SA.35135 (2012/N), точка 12 и Multifunktionsarena der Stadt Jena (дело SA.35440 (2012/N), обобщени съобщения в ОВ C 140, 18.5.2013 г., стр. 1, и от 2 октомври 2013 г. относно Fußballstadion Chemnitz (дело SA.36105 (2013/N), обобщено съобщение в ОВ C 50, 21.2.2014 г., стр. 1, точки 12—14; решения на Комисията, засягащи Испания, от 18 декември 2013 г. относно възможна държавна помощ за четири испански професионални футболни клуба (дело SA.29769 (2013/C), точка 28, Real Madrid CF (дело SA.33754 (2013/C), точка 20 и предполагаема помощ в полза на три футболни клуба от Валенсия (дело SA.36387 (2013/C), точка 16, публикувано в ОВ C 69, 7.3.2014 г., стр. 99.

(17)  Вж. съображение 15 и бележка под линия 5.

(18)  Съобщение на Комисията — Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение (ОВ C 249, 31.7.2014 г., стр. 1).


15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/30


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1992 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2016 година

за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 за признаване на някои зони от Съединените американски щати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire

(нотифицирано под номер С(2016) 7151)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално част А, раздел I, точки 2.3, 2.4 и 2.5 от приложение IV към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 на Комисията (2) някои зони от Съединените американски щати бяха признати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire.

(2)

Според неотдавна подадена информация от Съединените американски щати някои зони от тяхната територия, които понастоящем са признати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire, вече не са свободни от този вредител.

(3)

Освен това Съединените американски щати са представили информация, от която е видно, че окръг Chester в Tennessee е свободен от посочения вредител.

(4)

Предвид тази информация съответният списък на зоните, признати за свободни от вредителя, следва да бъде изменен.

(5)

Поради това Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 на Комисията от 17 декември 2015 г. за признаване на някои зони от Съединените американски щати за свободни от Agrilus planipennis Fairmaire (ОВ L 333, 19.12.2015 г., стр. 128).


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЗОНИТЕ ПО ЧЛЕН 1

Приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2416 се изменя, както следва:

1)

В точка 2, буква е) — окръзи в Louisiana — се заличават следните вписвания: Caldwell, Franklin, Winn.

2)

В точка 2, буква з) — окръзи в Minnesota — се заличава следното вписване: Wabasha.

3)

В точка 2, буква и) — окръзи в Nebraska — се заличават следните вписвания: Antelope, Boone, Burt, Butler, Cedar, Colfax, Cuming, Dakota, Dixon, Dodge, Fillmore, Gage, Hamilton, Jefferson, Lancaster, Madison, Merrick, Nance, Platte, Polk, Saline, Saunders, Seward, Stanton, Thurston, York.

4)

В точка 2, буква л) — окръзи в Tennessee — преди Crockett се вмъква следното вписване: Chester.

5)

В точка 2, буква м) — окръзи в Texas — се заличават следните вписвания: Anderson, Camp, Cherokee, Delta, Franklin, Gregg, Henderson, Hopkins, Lamar, Morris, Nacogdoches, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Titus, Upshur, Van Zandt, Wood.


НАСОКИ

15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/32


НАСОКИ (ЕС) 2016/1993 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 ноември 2016 година

за определяне на принципите за координацията при оценката съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета и наблюдението върху институционалните защитни схеми, които включват значими и по-малко значими институции (ЕЦБ/2016/37)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 4, параграф 3 и член 6, параграфи 1 и 7 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 8, параграф 4, член 49, параграф 3, член 113, параграф 7, член 422, параграф 8 и член 425, параграф 4 от него,

като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (3), и по-специално член 29, параграф 1, член 33, параграф 2, буква б) и член 34, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 институционална защитна схема (ИЗС) е договорно или нормативно установено споразумение във връзка със задълженията, което защитава институциите, които участват в него, и по-специално осигурява тяхната ликвидност и платежоспособност, когато е необходимо, за да се избегне несъстоятелност. Съгласно условията, предвидени в член 8, параграф 4, член 49, параграф 3, член 113, параграф 7, член 422, параграф 8 и член 425, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 29, параграф 1, член 33, параграф 2, буква б) и член 34, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, компетентните органи могат да освобождават членовете на ИЗС от определени пруденциални изисквания или да им позволяват определени дерогации. Освен това съгласно член 113, параграф 7, буква и) от Регламент (ЕС) № 575/2013 съответният компетентен орган трябва да одобрява и контролира периодично адекватността на системите на ИЗС за наблюдение и класификация на риска, а съгласно член 113, параграф 7, буква г) ИЗС трябва да извършва собствен преглед на риска.

(2)

Решенията на компетентните органи да предоставят разрешения и освобождавания по смисъла на член 8, параграф 4, член 49, параграф 3, член 113, параграф 7, член 422, параграф 8 и член 425, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 33, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, както и решенията в резултат от наблюдението върху ИЗС са насочени към отделни кредитни институции. В качеството си на компетентния орган за пруденциалния надзор в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) върху кредитните институции, които са класифицирани като значими съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 и част IV и член 147, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (4), Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за оценяването на исканията, подадени от значимите кредитни институции, и за наблюдението върху ИЗС, в които те участват, а националните компетентни органи (НКО) отговарят за оценяването на исканията, подадени от по-малко значимите кредитни институции, и за наблюдението върху ИЗС, в които те участват.

(3)

С цел да осигури последователното третиране в целия ЕНМ на значимите и по-малко значимите кредитни институции, които са членове на ИЗС, и да стимулира последователността при решенията, приемани от ЕЦБ и НКО, ЕЦБ прие Насоки (ЕС) 2016/1994 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/38) (5). Необходимо е обаче да се създаде координиран процес за решенията, които се отнасят до членовете на една и съща ИЗС, съставена от значими и по-малко значими кредитни институции, и ЕЦБ и НКО да възприемат координиран подход по отношение на наблюдението върху такава ИЗС, за да се осигури последователност при решенията, които се вземат по отношение на значимите и по-малко значимите кредитни институции, членове на една и съща ИЗС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

1.   Настоящите насоки уреждат принципите за координация между ЕЦБ и НКО при оценката на ИЗС с оглед на предоставянето на пруденциални разрешения и освобождавания на членове на ИЗС съгласно член 8, параграф 4, член 49, параграф 3, член 113, параграф 7, член 422, параграф 8 и член 425, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и член 33, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, както и при наблюдението върху ИЗС, които са признати за пруденциални цели.

2.   Процесът на координация не засяга правомощието на ЕЦБ да приема всички съответни пруденциални надзорни решения за значимите кредитни институции и правомощието на НКО да приема такива решения за по-малко значимите кредитни институции.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки се прилагат определенията в Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6), Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17), както и следните определения:

а)

„екип за преглед“ е екип, съставен от представители на ЕЦБ и на НКО, който е прекият надзорен орган на съответния член на ИЗС. Този екип се създава с цел да се координира прегледът, извършван съгласно член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

б)

„координатор на екип за преглед“ е член на персонала на ЕЦБ и член на персонала на НКО, които са назначени съгласно член 6 и изпълняват задачите, посочени в член 8;

в)

„подател на искането“ е член на ИЗС или група от членове на ИЗС, представлявана от едно лице, които подават до ЕЦБ или до съответния НКО искане за разрешение или освобождаване съгласно разпоредбите, посочени в член 1, параграф 1;

г)

„хибридна ИЗС“ е ИЗС, съставена от значими и по-малко значими кредитни институции;

д)

„компетентни органи на ЕНМ“ са ЕЦБ и НКО на участващите държави членки.

Член 3

Равнище на прилагане

Когато значими и по-малко значими кредитни институции, които са членове на една и съща хибридна ИЗС, едновременно подадат искания за пруденциални разрешения и освобождавания до ЕЦБ, в случай на значимите кредитни институции, и до съответния НКО, в случай на по-малко значимите кредитни институции, ЕЦБ и съответният НКО прилагат процеса на координация и разпоредбите относно наблюдението, предвидени в настоящите насоки, включително стандартните дейности по наблюдение по отношение на тази ИЗС.

ГЛАВА II

КООРДИНАЦИЯ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ИЗС

Член 4

Координирана оценка

Без да се засяга правомощието на ЕЦБ и НКО да предоставят разрешенията и освобождаванията, посочени в член 1, параграф 1, оценката на едновременно подадените искания от значими и по-малко значими кредитни институции, които са членове на една и съща хибридна ИЗС, се извършва съвместно от ЕЦБ и съответния НКО.

Член 5

Екип за преглед

1.   Когато ЕЦБ и съответният НКО получат искания за разрешение или за освобождаване съгласно приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) № 575/2013, се създава екип за преглед с цел координация при оценката на едновременно подадените искания от значимите и по-малко значимите кредитни институции, които са членове на една и съща хибридна ИЗС.

2.   За членове на екипа за преглед ЕЦБ и съответният НКО назначават надзорници, които отговарят за ежедневния надзор върху кредитните институции, подали исканията съгласно параграф 1, и членове на персонала, които извършват общ надзор върху функционирането на системата. Съставът на екипа за преглед и броят на членовете му зависят от броя на членовете на ИЗС и важността на съответните значими институции.

3.   Екипът за преглед действа до момента, в който компетентните органи приемат решенията относно исканията за разрешение или освобождаване.

Член 6

Координатори на екипа за преглед

1.   ЕЦБ и НКО, който отговаря за прекия надзор върху съответните членове на ИЗС, определят по един координатор, който ръководи процеса на оценяване на исканията.

2.   Ако значими институции, надзорът върху които се осъществява от различни съвместни надзорни екипи (СНЕ), са подали искания за едно и също разрешение или освобождаване измежду изброените в член 1, параграф 1, тези СНЕ могат да решат да назначат общ координатор.

3.   Координаторите отговарят за постигането на съгласие относно графика и необходимите действия с оглед на формирането на общо становище в рамките на екипа за преглед.

Член 7

Уведомление за искането и създаване на екип за преглед

1.   ЕЦБ и съответният НКО взаимно се уведомяват при получаването на искания от значими и по-малко значими кредитни институции, които са членове на хибридна ИЗС.

2.   При получаването на едновременно подадени искания ЕЦБ и НКО определят съответните си членове в екипа за преглед.

Член 8

Оценка на исканията

1.   ЕЦБ и съответният НКО оценяват самостоятелно пълнотата и уместността на исканията. Ако за оценяването на конкретни искания е необходима повече информация, компетентните органи могат да поискат от подателя на искането да я предостави.

2.   ЕЦБ и НКО извършват поотделно предварителна оценка на съответните искания.

3.   Екипът за преглед обсъжда предварителния резултат от оценката на исканията и постига съгласие относно окончателния резултат, като взема предвид сроковете, определени в националното административно право, ако това е уместно.

4.   Ако екипът за преглед постигне съгласие, че исканията и организационната рамка на ИЗС отговарят на изискванията на разпоредбите, изброени в член 1, параграф 1, той изготвя докладна записка, в която се описва резултатът от оценката и се потвърждава, че изискванията са изпълнени. Оценката на екипа за преглед се взема предвид от ЕЦБ и НКО при приемането на съответните им решения относно това, дали да предоставят разрешения или освобождавания.

5.   Ако в рамките на екипа за преглед не може да се достигне до общо становище относно оценката на исканията, въпросът може да бъде представен на Надзорния съвет за обсъждане. Резултатът от обсъждането в Надзорния съвет не засяга правомощията на ЕЦБ и НКО да решават дали да предоставят разрешение или освобождаване.

Член 9

Решения

1.   Проектите на решения, изготвени от ЕЦБ и съответния НКО въз основа на съгласуваните резултати от съвместната оценка, се представят за одобрение на съответните органи за вземане на решения, т.е. на Управителния съвет на ЕЦБ за исканията, подадени от значимите кредитни институции, и на съответните органи за вземане на решения на НКО за исканията, подадени от по-малко значимите кредитни институции.

2.   В тези решения се посочват изискванията за отчетност с оглед на текущото наблюдение върху членовете на ИЗС, без да се засягат допълнителните изисквания, които ЕЦБ и съответният НКО могат да налагат на кредитните институции по време на наблюдението.

ГЛАВА III

НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ИЗС

Член 10

Координация при наблюдението

1.   ЕЦБ и НКО, който отговаря за надзора върху члена на ИЗС, наблюдават периодично адекватността на системите на ИЗС за наблюдение и класификация на риска съгласно член 113, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и дали ИЗС извършва собствен преглед на риска съгласно член 113, параграф 7, буква г) от същия регламент.

2.   С оглед на осигуряването на последователен подход към наблюдението и прилагането на високи надзорни стандарти ЕЦБ и съответният НКО са длъжни да координират действията си по наблюдение. За тази цел се изготвят актуални списъци с членове на персонала от ЕЦБ и НКО.

3.   ЕЦБ и НКО се споразумяват относно сроковете и действията за целите на наблюдението. Наблюдението се провежда поне веднъж годишно, след като стане достъпен консолидираният или обобщеният финансов отчет за предходната финансова година, изготвен съгласно член 113, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Член 11

Наблюдение

1.   В рамките на съответните си правомощия ЕЦБ и съответният НКО по правило извършват наблюдението чрез дистанционни дейности. Ако е необходимо, ЕЦБ и съответният НКО, в рамките на съответните си правомощия, могат да решат да извършат целеви проверки на място в кредитните институции, които са членове на ИЗС, за да оценят дали те продължават да изпълняват условията за разрешения и освобождавания, посочени в член 1, параграф 1.

2.   За целите на наблюдението върху ИЗС ЕЦБ и НКО вземат предвид съществуващата надзорна информация за членовете на ИЗС, като резултатите от процеса по надзорен преглед и оценка и редовната надзорна отчетност.

3.   ЕЦБ и НКО извършват годишен преглед на консолидирания/обобщения отчет, необходим съгласно член 113, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, като обръщат особено внимание на наличните средства.

Член 12

Резултати от наблюдението

1.   ЕЦБ и съответният НКО постигат съгласие относно резултатите и заключенията от наблюдението и ако е приложимо, относно необходимите последващи мерки, включително засилване на наблюдението.

2.   Ако ЕЦБ и съответният НКО не могат да достигнат до общо становище, въпросът може да бъде представен на Надзорния съвет за обсъждане. Резултатът от обсъждането в Надзорния съвет не засяга правомощията на ЕЦБ и НКО във връзка с пруденциалния надзор върху съответните членове на ИЗС.

3.   Ако има елементи, които показват, че изискванията на разпоредбите, изброени в член 1, параграф 1, вече не се изпълняват и че може да се наложи да се преразгледа дали ИЗС, или някои от членовете ѝ отговарят на изискванията и/или да се преразгледат предоставените разрешения или освобождавания, ЕЦБ и НКО координират действията си, които могат да включват по целесъобразност отмяната или неприлагането на разрешенията и/или освобождаванията.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Адресати

Адресати на настоящите насоки са компетентните органи на ЕНМ.

Член 14

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която компетентните органи на ЕНМ бъдат уведомени за тях.

2.   Компетентните органи на ЕНМ са длъжни да изпълняват настоящите насоки от 2 декември 2016 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 ноември 2016 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(5)  Насоки (ЕС) 2016/1994 на Европейската централна банка от 4 ноември 2016 г. относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 (ЕЦБ/2016/38) (вж. страница 37 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).


15.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/37


НАСОКИ (ЕС) 2016/1994 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 ноември 2016 година

относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми за пруденциални цели от националните компетентни органи съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ЕЦБ/2016/38)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (1), и по-специално член 6, параграф 1 и член 6, параграф 5, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (2), и по-специално член 113, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институционална защитна схема (ИЗС) е договорно или нормативно установено споразумение във връзка със задълженията, което защитава институциите, които участват в него, и осигурява тяхната ликвидност и платежоспособност, когато е необходимо, за да се избегне несъстоятелност. По силата на тази разпоредба, ако са изпълнени определени условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 575/2013, компетентните органи могат да освобождават членовете на ИЗС от прилагането на избрани пруденциални изисквания или да им разрешават определени освобождавания.

(2)

Европейската централна банка (ЕЦБ) в качеството си на компетентния орган в рамките на единния надзорен механизъм (ЕНМ) за пруденциалния надзор върху кредитните институции, които са класифицирани като значими, отговаря за оценяването на исканията, подадени от тези институции.

(3)

Условията, съгласно които ИЗС се оценяват за пруденциални цели, са закрепени в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013. С този регламент на компетентните органи се предоставя известна преценка при изготвянето на надзорната оценка, която е необходима, за да се установи дали условията са изпълнени. С цел да осигури съгласуваност, ефективност и прозрачност, ЕЦБ прибави нова глава в „Ръководството на ЕЦБ относно правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза“ относно подхода за признаването на институционалните защитни схеми (ИЗС) за пруденциални цели (3), в която се уточнява как ЕЦБ ще оценява дали горепосочените условия са изпълнени от ИЗС и членовете им.

(4)

ЕЦБ отговаря за ефективното и последователно функциониране на ЕНМ и като част от надзорните си задачи трябва да осигури последователността на резултатите от надзора. В този контекст ЕЦБ приема насоки, чиито адресати са националните компетентни органи (НКО), в съответствие с които да се изпълняват надзорните задачи и да се приемат надзорни решения по отношение на по-малко значимите институции.

(5)

Тъй като ИЗС могат да се състоят от значими и по-малко значими институции, е важно да се осигури последователното третиране на членовете им в целия ЕНМ, за да се стимулира последователност при решенията, приемани от ЕЦБ и НКО. За ИЗС, чиито членове са както значими, така и по-малко значими кредитни институции, е особено важно ЕЦБ, която отговаря за пруденциалния надзор върху значимите институции, и НКО, които отговарят за надзора върху по-малко значимите институции, да използват едни и същи спецификации при извършването на оценката за допустимост. Използването на едни и същи спецификации от НКО е необходимо и при оценката на ИЗС, които се състоят единствено от по-малко значими институции, тъй като съставът на ИЗС, както и класификацията на членовете им като значими и по-малко значими могат да се променят във времето,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Обхват

Настоящите насоки уреждат спецификациите, съгласно които се извършва оценката на това дали ИЗС и членовете им отговарят на изискванията, закрепени в член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за да се установи дали на отделните институции може да бъде предоставено разрешение по смисъла на същия член. НКО прилагат спецификациите по отношение на по-малко значимите институции.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки се прилагат определенията в Регламент (ЕС) № 575/2013, Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4), Регламент (ЕС) № 1024/2013 и Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (5).

ГЛАВА II

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОЦЕНКАТА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 113, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013

Член 3

Член 113, параграф 7, буква а) във връзка с член 113, параграф 6, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013: оценка на пруденциалния статут и седалището

Съгласно член 113, параграф 7, буква а) във връзка с член 113, параграф 6, букви а) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, когато правят оценка на пруденциалния статут и на седалището на контрагента, НКО вземат предвид дали:

а)

контрагентът е институция, финансова институция или предприятие за спомагателни услуги, по отношение на които се прилагат подходящи пруденциални изисквания;

б)

контрагентът, който иска разрешението, е установен в същата държава членка.

Член 4

Член 113, параграф 7, буква а) във връзка с член 113, параграф 6, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013: бързо прехвърляне на собствен капитал или изплащане на задължения от контрагента към членовете

Когато правят оценка на това дали са налице настоящи или бъдещи съществени практически или правни пречки за бързото прехвърляне на собствен капитал или изплащането на задължения от контрагента към членовете съгласно член 113, параграф 7, буква а) във връзка с член 113, параграф 6, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013, НКО вземат предвид дали:

а)

акционерната или правната структура на членовете би могла да затрудни прехвърлянето на собствен капитал или изплащането на задължения;

б)

формалният процес за вземане на решения във връзка с прехвърлянето на собствен капитал между членовете осигурява бързи прехвърляния;

в)

уставите на членовете, споразуменията между акционерите или други известни споразумения съдържат разпоредби, които биха могли да попречат на прехвърлянето на собствен капитал или изплащането на задължения от контрагента;

г)

е имало сериозни затруднения с управлението или проблеми с корпоративното управление, свързани с членовете, които биха могли да имат отрицателно въздействие върху бързото прехвърляне на собствен капитал или изплащането на задължения;

д)

трети лица (6) могат да упражняват контрол върху бързото прехвърляне на собствен капитал или изплащането на задължения или да ги предотвратяват;

е)

са налице данни от миналото относно капиталовите потоци между членовете, които демонстрират способността за бързо прехвърляне на капитал или за изплащане на задължения.

За ключова се счита посредническата роля на ИЗС при управлението на кризи и отговорността ѝ да предоставя капитал, за да помага на проблемни членове.

Член 5

Член 113, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013: способност на ИЗС да осигури необходимата подкрепа по поетите задължения

Когато правят оценка на това дали са налице споразумения, с които се гарантира, че ИЗС може да осигури подкрепата, която е поела задължение да предостави, чрез средства, които са налични по всяко време, съгласно член 113, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, НКО вземат предвид дали:

а)

споразуменията включват широк спектър от мерки, процеси и механизми, които изграждат рамката, съгласно която действа ИЗС. Тази рамка следва да се състои от поредица възможни действия, от не толкова инвазивни до по-съществени мерки, включително пряка капиталова и ликвидна подкрепа, които са пропорционални на рисковаността на институцията бенефициер и на сериозността на финансовите ѝ затруднения. Тази подкрепа може да бъде поставена в зависимост от изпълнението на условия, например институцията да прилага някои мерки за възстановяване и преструктуриране;

б)

управленската структура на ИЗС и процесът за вземане на решения относно мерките за подкрепа позволяват подкрепата да бъде предоставена своевременно;

в)

съществува ясно задължение да се предостави подкрепа, когато въпреки предходно наблюдение на рисковете и мерките за ранна намеса членът е неплатежоспособен или неликвиден или е вероятно да стане неплатежоспособен или неликвиден, и да се гарантира, че членовете ѝ спазват съответните регулаторни изисквания за собствен капитал и ликвидност;

г)

ИЗС провежда стрес тестове периодично, за да даде количествен израз на евентуалните мерки за капиталова и ликвидна подкрепа;

д)

капацитетът на ИЗС да поема риск (който се състои от внесен капитал, евентуални последващи вноски и сравними задължения) е достатъчен, за да покрие евентуални мерки за подкрепа, взети по отношение на членовете ѝ;

е)

е създаден фонд от предварителни вноски, за да се осигури, че ИЗС разполага с налични средства за мерките за подкрепа, и

i)

вноските в този фонд следват ясно определена рамка,

ii)

средствата се инвестират само в ликвидни и сигурни активи, които могат да бъдат реализирани по всяко време и чиято стойност не зависи от платежоспособността и ликвидната позиция на членовете и дъщерните им предприятия,

iii)

резултатите от стрес тестовете на ИЗС са взети предвид при определянето на минималния целеви размер на фонда от предварителни вноски,

iv)

налице е адекватна долна граница/минимален размер за фонда от предварителни вноски, за да се осигури бързата наличност на средства.

ИЗС могат да бъдат признати за схеми за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7) и може да им бъде разрешено според условията, предвидени в съответното национално право, да използват наличните финансови средства за алтернативни мерки с цел предотвратяването на неизпълнение на задълженията от страна на кредитна институция. В този случай НКО вземат предвид наличните финансови средства, когато правят оценка на наличността на средства за предоставяне на подкрепа, като отчитат различните цели на ИЗС, чиято цел е да защитават членовете си, и на схемите за гарантиране на депозити, чиято основна задача е да защитават вложителите от последиците от неплатежоспособността на кредитна институция.

Член 6

Член 113, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013: системи на ИЗС за наблюдение и класификация на риска

Съгласно член 113, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013 ИЗС трябва да разполага с подходящи и еднообразно установени системи за наблюдение и класификация на риска, които осигуряват пълен преглед на рисковата ситуация на отделните членове и на ИЗС като цяло, със съответните възможности за намеса, като съгласно член 178, параграф 1 от същия регламент посредством тези системи трябва да се наблюдават по подходящ начин експозициите в неизпълнение. Когато правят оценка на изпълнението на това условие, НКО вземат предвид дали:

а)

членовете на ИЗС са длъжни да предоставят периодично на главния ръководен орган на ИЗС актуални данни относно рисковата си ситуация, включително информация относно собствения си капитал и капиталовите изисквания;

б)

съществуват съответстващи подходящи информационни потоци и информационни системи;

в)

главният ръководен орган установява еднообразни стандарти и методологии по отношение на рамката за управление на риска, които следва да се прилагат от членовете;

г)

за целите на наблюдението и класификацията на риска от ИЗС има общо определение на рисковете, едни и същи рискови категории се наблюдават за всички членове и за да се даде количествен израз на рисковете, се използва едно и също ниво на доверие и един и същ времеви хоризонт;

д)

системите на ИЗС за наблюдение и класификация на рисковете класифицират членовете според рисковата им ситуация, т.е. ИЗС определя различни категории, в които разпределя членовете си, за да е възможна ранната намеса;

е)

ИЗС може да повлияе върху рисковата ситуация на членовете си, като издава инструкции, препоръки и т.н. до тях, например за да ограничи някои дейности или за да изиска намаляването на някои рискове.

Член 7

Член 113, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013: собствен преглед на риска на ИЗС

Когато правят оценка на това дали ИЗС извършва собствен преглед на риска, резултатите от който се предоставят на отделните членове, в съответствие с член 113, параграф 7, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013, НКО вземат предвид дали:

а)

ИЗС оценява периодично рисковете и уязвимите точки на сектора, към който принадлежи членът;

б)

резултатите от прегледа на риска се обобщават в доклад или в друг документ и се предоставят на съответните органи за вземане на решения на ИЗС и/или на членовете в кратък срок, след като са финализирани;

в)

членовете са уведомени за рисковата си класификация от ИЗС съгласно член 113, параграф 7, буква в).

Член 8

Член 113, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013: консолидиран или обобщен отчет на ИЗС

Съгласно член 113, параграф 7, буква д) от Регламент (ЕС) № 575/2013 ИЗС изготвя и публикува веднъж годишно по отношение на институционалната защитна схема като цяло или консолидиран отчет, включващ счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за финансовото състояние и отчет за риска, или отчет, включващ обобщен счетоводен баланс, обобщен отчет за приходите и разходите, отчет за финансовото състояние и отчет за риска. Когато правят оценка на изпълнението на това условие, НКО вземат предвид дали:

а)

консолидираният или обобщеният отчет е одитиран от независим външен одитор въз основа на съответната счетоводна рамка или метода на обобщение, ако е приложим;

б)

външният одитор трябва да предостави становище;

в)

всички членове на ИЗС и дъщерните предприятия, посредническите структури като холдинги, и лицето, което управлява самата ИЗС (ако е юридическо лице), са включени в обхвата на консолидацията/обобщаването;

г)

в случаите, когато ИЗС изготвя отчет, който се състои от обобщен баланс и обобщен отчет за приходите и разходите, методът на обобщаване може да осигури премахването на всички вътрешногрупови експозиции.

Член 9

Член 113, параграф 7, буква е) от Регламент (ЕС) № 575/2013: предизвестие при напускане на член

НКО проверяват дали договорните или нормативно установените споразумения включват разпоредба, която задължава членовете на ИЗС да отправят предизвестие от поне 24 месеца, ако желаят да напуснат схемата.

Член 10

Член 113, параграф 7, буква ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013: премахване на многократното използване на елементи, които могат да бъдат включени при изчисляването на собствения капитал

Съгласно член 113, параграф 7, буква ж) от Регламент (ЕС) № 575/2013 многократното използване на елементи, които могат да бъдат включени при изчисляването на собствения капитал („многократен ливъридж“), и неподходящото създаване на собствен капитал между членовете на ИЗС трябва да бъдат премахнати. За целите на оценката на изпълнението на това изискване НКО вземат предвид дали:

а)

външният одитор, който отговаря за одита на консолидирания или обобщения финансов отчет, може да потвърди, че тези практики са премахнати;

б)

сделките, извършени от членовете, са довели до неподходящото създаване на собствен капитал на индивидуално, подконсолидирано и консолидирано равнище.

Член 11

Член 113, параграф 7, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013: широко членство

Когато правят оценка на изпълнението на условието в член 113, параграф 7, буква з) от Регламент (ЕС) № 575/2013, а именно, че ИЗС трябва да се основава на членството на широк кръг от кредитни институции с преобладаващо еднотипен стопански профил, НКО вземат предвид:

а)

дали ИЗС има достатъчно членове (измежду институциите, които евентуално отговарят на критериите за членство), за да покрие мерките за подкрепа, които може да ѝ се наложи да прилага;

б)

бизнес моделите на членовете, техните бизнес стратегии, размер, клиенти, регионален фокус, продукти, структури за финансиране, съществени рискови категории, споразумения за сътрудничество при продажби и споразумения за предоставяне на услуги с други членове на ИЗС и т.н.;

в)

дали различните бизнес профили на членовете позволяват наблюдението и класификацията на рисковите им ситуации, като се използват еднообразно установените системи, с които разполага ИЗС съгласно член 113, параграф 7, буква в) от Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)

че секторите на ИЗС често се основават на сътрудничество, т.е. централни институции и други специализирани институции в мрежата на ИЗС предлагат продукти и услуги на други членове на ИЗС. Когато правят оценка на еднотипността на бизнес профилите, НКО следва да отчетат степента, в която стопанската дейност на членовете е свързана с мрежата (продукти и услуги, предоставяни на местни банки, услуги за общи клиенти, дейност на капиталовите пазари и т.н.).

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Действие и изпълнение

1.   Настоящите насоки пораждат действие на датата, на която НКО бъдат уведомени за тях.

2.   НКО са длъжни да изпълняват настоящите насоки от 2 декември 2016 г.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящите насоки са НКО.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 ноември 2016 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.

(2)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(3)  Тази глава от ръководството беше приета през юли 2016 г. Консолидираната версия на „Ръководството на ЕЦБ относно правата на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза“ е достъпна на уебсайта на банковия надзор на ЕЦБ www.bankingsupervision.europa.eu.

(4)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(5)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(6)  Трето лице е всяко лице, което не е предприятие майка, дъщерно предприятие, член на орган за вземане на решения или акционер на член.

(7)  Директива 2014/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно схемите за гарантиране на депозити (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 149).