ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 300

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
8 ноември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1946 на Съвета от 15 март 2016 година за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Грузия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

1

 

 

Споразумение между Грузия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1947 на Комисията от 25 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Tome des Bauges (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1948 на Комисията от 7 ноември 2016 година за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за календарната 2016 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 на Комисията

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1949 на Комисията от 7 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1950 на Комисията от 4 ноември 2016 година за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

14

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2016 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—бивша югославска република Македония от 12 септември 2016 година относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета, включително разпоредбите за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за персонала [2016/1951]

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 на Комисията от 11 март 2015 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства ( ОВ L 85, 28.3.2015 г. )

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1946 НА СЪВЕТА

от 15 март 2016 година

за подписване и сключване на Споразумение между Европейския съюз и Грузия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него, и Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 218, параграф 5 и параграф 6, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си от 20 януари 2014 г. Съветът реши да упълномощи върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) да започне преговори съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз и в съответствие с процедурата, установена в член 218, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за сключването на споразумение между Европейския съюз и Грузия относно сигурността на информацията.

(2)

След това упълномощаване ВП договори споразумение с Грузия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация.

(3)

Посоченото споразумение следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Грузия относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, с което да бъде обвързан Съюзът.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 15 март 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/3


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Грузия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

Грузия

и

Европейският съюз, наричан по-нататък „ЕС“;

наричани по-нататък „Страните“;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че и двете страни имат за цел да повишат собствената си сигурност по всякакъв начин;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД съгласието на страните, че между тях следва да се установи сътрудничество по въпроси от общ интерес, свързани със сигурността;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в този контекст съществува постоянна необходимост от обмен на класифицирана информация между страните;

КАТО ОТЧИТАТ, че цялостното и ефективно сътрудничество и консултиране може да налагат достъп до класифицирана информация и свързани с нея материали, както и обмен на такава информация и материали между страните;

КАТО СЪЗНАВАТ, че подобен достъп и обмен на класифицирана информация и свързани с нея материали налагат предприемането на подходящи мерки за сигурност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   С оглед на целите всяка една от страните да повиши собствената си сигурност по всякакъв начин настоящото споразумение между Грузия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (по-нататък „Споразумението“) се прилага за класифицирана информация или материали във всякаква форма и област, които страните си предоставят или обменят помежду си.

2.   Всяка страна защитава получената от другата страна класифицирана информация от загуба или нерегламентирано разкриване, като действа в съответствие с предвидените в настоящото споразумение условия и съответните законови и подзаконови актове на страните.

Член 2

За целите на настоящото споразумение понятието „класифицирана информация“ включва

i)

за ЕС: всяка информация или материали;

ii)

за Грузия: всяка информация или материали, съдържащи държавна тайна,

във всякаква форма, които:

а)

са определени от някоя от страните като изискващи защита, тъй като тяхната загуба или нерегламентираното им разкриване биха могли да нанесат различни по степен щети или вреди на интересите на Грузия, на ЕС или на една или повече от неговите държави-членки; и

б)

носят гриф за сигурност, както е посочено в член 7.

Член 3

1.   Институциите и структурите на ЕС, спрямо които се прилага настоящото споразумение, са: Европейският съвет, Съветът на Европейския съюз (по-нататък „Съветът“), Генералният секретариат на Съвета, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност (по-нататък „ЕСВД“) и Европейската комисия.

2.   Тези институции и структури на ЕС може да обменят класифицирана информация, получена по силата на настоящото споразумение, с други институции и структури на ЕС при предварителното писмено съгласие на предоставящата страна и при подходящи гаранции, че приемащата структура ще защитава информацията по подходящ начин.

Член 4

Всяка от страните гарантира, че разполага с подходящи системи и мерки за сигурност, съобразени с основните принципи и минимални стандарти за сигурност, установени в съответните национални законови или подзаконови актове и отразени в мерките за сигурност, които се определят съгласно член 12, за да се гарантира равностойно ниво на защита на класифицираната информация, предоставяна или обменяна по настоящото споразумение.

Член 5

Страните:

а)

осигуряват степен на защита на класифицираната информация, предоставяна от другата страна или обменяна с нея по настоящото споразумение, която е най-малкото равностойна на защитата, осигурена от предоставящата я страна;

б)

гарантират, че класифицираната информация, предоставяна или обменяна по настоящото споразумение, запазва грифа за сигурност, поставен от предоставящата страна, и че нивото на класификацията ѝ не се понижава и не се премахва без предварителното писмено съгласие на предоставящата страна. Получаващата страна защитава класифицираната информация съгласно изискванията на своите разпоредби за сигурност по отношение на информация с равностойно ниво на класификация за сигурност, както е посочено в член 7;

в)

не използват такава класифицирана информация за цели, различни от установените от първоизточника или различни от целите, за които е предоставена или обменена информацията;

г)

не разкриват такава класифицирана информация на трети страни без предварителното писмено съгласие на предоставящата страна;

д)

не дават достъп до подобна класифицирана информация на физически лица, освен ако няма „необходимост да се знае“ и те са получили разрешение за достъп до класифицирана информация в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове на страната получател;

е)

гарантират, че съоръженията, в които се обработва и съхранява класифицираната информация, имат необходимото удостоверение за сигурност; и

ж)

гарантират, че всички лица с достъп до класифицирана информация са информирани за задълженията си да защитават информацията в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове.

Член 6

1.   Класифицирана информация се разкрива или предоставя в съответствие с принципа на съгласие на първоизточника.

2.   При предоставяне на информация на получател, различен от страните, получаващата страна взема решение за разкриване или предоставяне на класифицирана информация за всеки отделен случай с предварителното писмено съгласие на предоставящата страна и в съответствие с принципа на съгласие на първоизточника.

3.   Не е възможно автоматично предоставяне на информация, освен ако страните не съгласуват процедури по отношение на някои категории информация, свързани с техните конкретни изисквания.

4.   Нищо в настоящото споразумение не може да се смята за основание за задължително предоставяне на класифицирана информация между страните.

5.   Класифицирана информация, която е обект на настоящото споразумение, може да се предоставя на изпълнител или на потенциален изпълнител единствено с предварителното писмено съгласие на предоставящата страна. Преди подобно предоставяне на информация получаващата страна гарантира, че изпълнителят или потенциалният изпълнител и неговите съоръжения могат да защитят информацията и разполагат със съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.

Член 7

За да се установи равностойно ниво на защита на класифицираната информация, предоставяна или обменяна между страните, съответствията между нивата на класификация за сигурност са, както следва:

ЕС

Грузия

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Член 8

1.   Страните гарантират, че всички лица, които при изпълнение на служебните си задължения имат нужда от достъп или чиито задължения или функции могат да им позволят достъп до информация с ниво на секретност Image(CONFIDENTIAL) или CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL или по-високо от него, предоставяна или обменяна по настоящото споразумение, са преминали съответното проучване за надеждност преди да получат достъп до такава информация, в допълнение към изискването за „необходимост да се знае“, посочено в член 5, буква д).

2.   Процедурите по проучване за надеждност се разработват така, че да се определи дали дадено лице, като се взема предвид неговата лоялност, честност и благонадеждност, може да има достъп до такава класифицирана информация.

Член 9

Страните взаимно се подпомагат по отношение на сигурността на класифицираната информация по настоящото споразумение и по въпроси от общ интерес в областта на сигурността. Посочените в член 12 органи провеждат взаимни консултации и посещения за оценка на ефективността на мерките за сигурност, за които носят отговорност, и които са установени по силата на същия член.

Член 10

1.   За целите на настоящото споразумение:

а)

по отношение на ЕС цялата кореспонденция се изпраща чрез завеждащия регистратурата (Chief Registry Officer) на Съвета, който я препраща на държавите-членки и на институциите и структурите, посочени в член 3, при спазване на параграф 2 от настоящия член;

б)

по отношение на Грузия, цялата кореспонденция се изпраща на централната регистратура на Дирекцията за защита на класифицираната информация чрез мисията на Грузия към Европейския съюз.

2.   По изключение кореспонденция от едната страна, която е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на тази страна, може по оперативни съображения да се адресира до определени компетентни служители, органи или служби на другата страна, специално посочени като получатели, и да бъде достъпна само за тях, като се вземат предвид тяхната компетентност и според принципа „необходимост да се знае“. По отношение на ЕС такава кореспонденция се предава в зависимост от случая чрез завеждащия регистратурата на Съвета, завеждащия регистратурата на Европейската комисия или завеждащия регистратурата на ЕСВД. По отношение на Грузия такава кореспонденция се предава чрез Службата за държавна сигурност на Грузия чрез мисията на Грузия към Европейския съюз.

Член 11

Ръководителят на Службата за държавна сигурност на Грузия, генералният секретар на Съвета, членът на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на сигурността, и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност следят за прилагането на настоящото споразумение.

Член 12

1.   За целите на прилагането на настоящото споразумение между компетентните органи по сигурността, посочени по-долу, всеки от които действа под ръководството и от името на своите организационни ръководители, се определят мерки за сигурност с оглед установяване на стандартите за взаимна защита на класифицираната информация съгласно настоящото споразумение:

от една страна, Службата за държавна сигурност на Грузия;

а от друга страна

i)

Службата за сигурност на Генералния секретариат на Съвета;

ii)

Дирекция„Човешки ресурси и сигурност“ — Дирекция по сигурността на Европейската комисия; и

iii)

Отдел „Сигурност“ на ЕСВД.

2.   Преди между страните да се предостави или обмени класифицирана информация по настоящото споразумение, посочените в параграф 1 компетентни органи по сигурността постигат съгласие, че получаващата страна е в състояние да защитава информацията по начин, съответстващ на мерките за сигурност, установени съгласно посочения параграф.

Член 13

1.   Компетентният орган на всяка страна, посочен в член 12, незабавно уведомява компетентния орган на другата страна в случай на доказано или подозирано нерегламентирано разкриване или загуба на класифицирана информация, предоставена от тази страна. Компетентният орган провежда разследване, при необходимост със съдействието на другата страна, и докладва за резултатите на другата страна.

2.   Органите, посочени в член 12, установяват процедури, които да се следват в такива случаи.

Член 14

Всяка страна поема разходите си по прилагането на настоящото споразумение.

Член 15

Нищо в настоящото споразумение не изменя съществуващите споразумения или договорености между страните, нито споразуменията между Грузия и държавите — членки на ЕС. Настоящото споразумение не възпрепятства страните да сключват други споразумения, свързани с предоставянето или обмена на класифицираната информация, предмет на настоящото споразумение, при условие че те не са несъвместими със задълженията по настоящото споразумение.

Член 16

Всякакви спорове между страните, възникнали във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се разрешават чрез преговори между страните. По време на тези преговори и двете страни продължават да изпълняват всички свои задължения по настоящото споразумение.

Член 17

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец, следващ датата на получаването по дипломатически път на последното писмено уведомление относно изпълнението от страните на вътрешните им процедури, необходими за влизане в сила на настоящото споразумение.

2.   Всяка страна нотифицира другата за каквито и да било промени в нейните законови и подзаконови актове, които биха могли да повлияят върху защитата на класифицираната информация, посочена в настоящото споразумение.

3.   Всяка от страните уведомява другата страна по дипломатически път за всички промени по отношение на компетентните органи и/или длъжностните лица, предвидени в членове 10, 11 и 12.

4.   Изменения и допълнения към настоящото споразумение могат да бъдат правени по взаимно съгласие на страните, като бъдат оформени като отделни документи. Формулираните така изменения и допълнения представляват неразделна част от настоящото споразумение и влизат в сила в съответствие с параграф 1.

Член 18

Настоящото споразумение подлежи на редовно преразглеждане от страните. Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение, като изпрати на другата страна по дипломатически път писмено уведомление за прекратяване на настоящото споразумение. В такъв случай настоящото споразумение се прекратява шест месеца след получаването на писменото уведомление. Прекратяването не засяга спазването на задълженията, поети съгласно настоящото споразумение. По-специално цялата класифицирана информация, предоставена или обменена по силата на настоящото споразумение, продължава да бъде защитена в съответствие с неговите разпоредби.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и шестнадесета година в два екземпляра на английски език.

За Европейския съюз

За Грузия


РЕГЛАМЕНТИ

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1947 НА КОМИСИЯТА

от 25 октомври 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Tome des Bauges (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Tome des Bauges“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 503/2007 на Комисията (2).

(2)

С писмо от 10 април 2015 г. френските органи уведомиха Комисията за предоставения по силата на член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 преходен период, завършващ на 31 декември 2019 г., на двама оператори, установени на тяхна територия и изпълняващи условията на гореспоменатия член. По време на националната процедура за предявяване на възражения операторите, които са предлагали законно „Tome Des Bauges“ на пазара непрекъснато в продължение на най-малко пет години преди подаването на заявлението, са подали възражение във връзка с минималния процент млекодайни крави от породите Abondance и Tarentaise, в което посочват, че им е необходим определен период, за да приведат състава на техните стада в съответствие с изискванията. Това са следните оператори: GAEC du Grand Colombier, Leyat, 73340 Aillon-le-Vieux, France; EARL Champtallon, le Mas Dessous, 73340 Aillon-le-Jeune, France (3).

(3)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(4)

Тъй като в Комисията не постъпиха възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Tome des Bauges“ (ЗНП).

Член 2

Защитата, предоставена по силата на член 1, е обвързана с прилагането на преходния период, предоставен от Франция по силата на член 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на операторите, изпълняващи условията на този член.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 503/2007 на Комисията от 8 май 2007 г. за регистриране на някои имена в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pohořelický kapr (ЗНП) — Žatecký chmel (ЗНП) — Pomme du Limousin (ЗНП) — Tome des Bauges (ЗНП)] (ОВ L 119, 9.5.2007 г., стр. 5).

(3)  Постановление № 2015-347 от 26 март 2015 г., Официален вестник на Френската република от 28 март 2015 г.

(4)  ОВ C 433, 23.12.2015 г., стр. 4.


8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1948 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2016 година

за адаптиране на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за календарната 2016 година и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

след консултация с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

На 22 март 2016 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на предвидената в Регламент (ЕС) № 1306/2013 ставка на корекция на директните плащания за календарната 2016 г. (2). До 30 юни 2016 г. тази ставка на корекция не беше определена от Европейския парламент и от Съвета. Затова в съответствие с член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията определи ставката на корекция с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 (3).

(2)

Прогнозите за директните плащания и свързаните с пазара разходи, включени в представеното от Комисията писмо № 1 за внасяне на корекции в проектобюджета за 2017 г., показват необходимостта да се адаптира свързаната с механизма за финансова дисциплина ставка, която е била взета предвид в проектобюджета за 2017 г. Посоченото писмо за внасяне на корекции беше изготвено въз основа на сумата по механизма за финансова дисциплина, която е в размер на 450,5 млн. евро за резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор, посочен в член 25 от Регламент (ЕС) № 1306/2013. С цел да се вземе предвид тази нова информация, Комисията следва да адаптира ставката на корекция, определена в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153.

(3)

Като общо правило земеделските стопани, които са подали заявление за помощ за директни плащания за дадена календарна година N, получават плащанията в рамките на определен срок за плащане през финансовата година N + 1. Държавите членки обаче могат, в определени граници, да извършват закъснели плащания в полза на земеделските стопани след изтичането на този срок за плащане. Такива закъснели плащания могат да бъдат извършени през последваща финансова година. Когато за дадена календарна година се прилага механизъм за финансова дисциплина, ставката на корекция не следва да се прилага за плащанията по заявления за помощ, подадени през календарни години, различни от календарната година, за която се прилага механизмът за финансова дисциплина. Поради това, с цел да се осигури равнопоставеност между земеделските стопани, е уместно да се предвиди ставката на корекция да се прилага единствено спрямо плащанията по заявления за помощ, подадени през календарната година, за която се прилага механизмът за финансова дисциплина, независимо кога се извършва плащането в полза на земеделските стопани.

(4)

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) ставката на корекция на директните плащания, определена в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, следва да се прилага само за директните плащания, надвишаващи 2 000 EUR, които се отпускат на земеделските стопани през съответната календарна година. Освен това в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 се предвижда, че вследствие на постепенното въвеждане на директните плащания ставката на корекция за Хърватия следва да се прилага от 1 януари 2022 г. Поради това ставката на корекция, която се определя с настоящия регламент, не следва да се прилага спрямо плащанията за земеделските стопани в посочената държава членка.

(5)

За да се гарантира, че адаптираната ставка на корекция се прилага от датата, на която трябва да започнат да се извършват плащанията към земеделските стопани в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013, настоящият регламент следва да се прилага от 1 декември 2016 г.

(6)

Адаптираната ставка на корекцията следва да се взема предвид при изчисляването на всички плащания, които се отпускат на даден земеделски стопанин по заявление за помощ, подадено за календарната 2016 година. Следователно от съображения за яснота Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 следва да бъде отменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За целите на определянето на ставката на корекция, предвидена в членове 25 и 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013, и в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 сумите на директните плащания по схемите за подпомагане, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, които се отпускат на земеделски стопани над сумата от 2 000 EUR по заявление за помощ, подадено за календарната 2016 година, се намаляват със ставка на корекция 1,353905 %.

2.   Намаляването, предвидено в параграф 1, не се прилага в Хърватия.

Член 2

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  COM(2016) 159.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1153 на Комисията от 14 юли 2016 г. за определяне на ставката на корекция на директните плащания в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на календарната 2016 година (ОВ L 190, 15.7.2016 г., стр. 76).

(4)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).


8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1949 НА КОМИСИЯТА

от 7 ноември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

90,4

ZZ

90,4

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

142,6

ZZ

116,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

JM

103,8

PE

139,3

TR

73,0

ZZ

105,4

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

97,7

UY

38,4

ZA

65,7

ZZ

70,8

0806 10 10

BR

305,3

IN

166,0

PE

346,7

TR

139,0

US

380,6

ZZ

267,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

139,2

ZA

69,9

ZZ

169,1

0808 30 90

CN

96,1

TR

166,9

ZZ

131,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/14


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1950 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2016 година

за неодобряване на определени активни вещества в състава на биоцидите съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (1), и по-специално член 89, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В част 2 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията (2) е установен списък на комбинациите активно вещество/продуктов тип, които не бяха подкрепени на 4 август 2014 г. и за които съгласно член 14, параграф 3 от посочения регламент всяко лице би могло да представи своя интерес за поемане на ролята на участник по отношение на една или повече комбинации вещество/продуктов тип в срок от 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на посочения регламент.

(2)

За някои комбинации вещество/продуктов тип не беше изразен никакъв интерес или, в случаите на проявен интерес, нотификацията беше отхвърлена съгласно член 17, параграфи 4 или 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014.

(3)

В съответствие с член 20 от посочения регламент тези комбинации вещество/продуктов тип не следва да бъдат одобрявани за използване в състава на биоциди.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Активните вещества, изброени в приложението към настоящото решение, не се одобряват за продуктовите типове, указани в същото приложение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014 на Комисията от 4 август 2014 г. относно работната програма за системно проучване на всички съществуващи активни вещества, съдържащи се в биоциди, посочени в Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 294, 10.10.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Неодобрени комбинации активно вещество/продуктов тип:

комбинациите вещество/продуктов тип, изброени в таблицата по-долу, включително наноматериали във всякакви форми,

наноматериали във всякакви форми на всички комбинации вещество/продуктов тип, изброени в таблицата в част 1 от приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014, с изключение на наноформите, включени в посочената таблица, и

наноматериали във всякакви форми на всички комбинации активно вещество/продуктов тип, одобрени до 4 август 2014 г., с изключение на тези, които са изрично одобрени.

Номер на вписване в приложение II към Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2014

Наименование на веществото

Докладваща държава членка

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип или продуктови типове

1021

5,5-диметил-1,3-дихлорохидантоин (предефиниран съгласно вписване 152)

NL

204-258-7

118-52-5

11

166

Цеталкониев хлорид (вж. вписване 948)

IT

204-526-3

122-18-9

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

167

Бензилдиметил(октадецил)амониев хлорид (вж. вписване 948)

IT

204-527-9

122-19-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

213

Бензододециниев хлорид (вж. вписване 948)

IT

205-351-5

139-07-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

214

Миристалкониев хлорид (вж. вписване 948)

IT

205-352-0

139-08-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

331

Дидецилдиметиламониев бромид (вж. вписване 949)

IT

219-234-1

2390-68-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

384

Диметилдиоктиламониев хлорид (вж. вписване 949)

IT

226-901-0

5538-94-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

399

Бензилдодецилдиметиламониев бромид (вж. вписване 948)

IT

230-698-4

7281-04-1

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

418

Силициев диоксид — аморфен

FR

231-545-4

7631-86-9

18

449

Меден сулфат

FR

231-847-6

7758-98-7

2

554

р-[(дийодометил)сулфонил]толуен

UK

243-468-3

20018-09-1

2

587

Децилдиметилоктиламониев хлорид (вж. вписване 949)

IT

251-035-5

32426-11-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

601

Бензилдиметилолеиламониев хлорид (вж. вписване 948)

IT

253-363-4

37139-99-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

615

3-феноксибензил (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (перметрин)

IE

258-067-9

52645-53-1

9

637

Четвъртични амониеви съединения, бензилкокоалкилдиметил, хлориди (вж. вписване 948)

IT

263-080-8

61789-71-7

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

638

Четвъртични амониеви съединения, дикокоалкилдиметил, хлориди (вж. вписване 949)

IT

263-087-6

61789-77-3

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

639

Четвъртични амониеви съединения, бис(алкил с произход от хидрогенирани животински мазнини)диметил, хлориди (вж. вписване 949)

IT

263-090-2

61789-80-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

647

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C8-18-алкилдиметил, хлориди (вж. вписване 948)

IT

264-151-6

63449-41-2

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

668

Четвъртични амониеви съединения, ди-C6-12-алкилдиметил, хлориди (вж. вписване 949)

IT

269-925-7

68391-06-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

670

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C8-16-алкилдиметил, хлориди (вж. вписване 948)

IT

270-324-7

68424-84-0

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

689

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C10-16-алкилдиметил, хлориди (вж. вписване 948)

IT

273-544-1

68989-00-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

692

C10-16-алкилдиметиламини, N-оксиди

PT

274-687-2

70592-80-2

2

697

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-18-алкилдиметил, хлориди (вж. вписване 949)

IT

277-453-8

73398-64-8

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1000

Диводороден бис[монопероксифталато(2–)-O1,OO1]магнезат(2–) хексахидрат

PL

279-013-0

14915-85-4

2

998

Екстракт от маргоза, различен от този от ядки на Azadirachta indica, извлечен с вода и след това обработен с органични разтворители, и различен от този от студено пресовано масло от ядките на Azadirachta indica, извлечен със суперкритичен въглероден диоксид

DE

283-644-7

84696-25-3

18

741

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C8-18-алкилдиметил, бромиди (вж. вписване 948)

IT

293-522-5

91080-29-4

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

1020

5-етил-5-метил-1,3-дихлороимидазолидин-2,4-дион (предефиниран съгласно вписване 777)

NL

401-570-7

89415-87-2

11

778

4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1-(4-хлорофенил)пентан-3-ол (тебуконазол)

DK

403-640-2

107534-96-3

9

805

Продукт от реакцията на диметилов адипат, диметилов глутарат, диметилов сукцинат с водороден пероксид (перестан)

HU

432-790-1

Не е приложимо

2

923

Алкилбензилдиметиламониев хлорид (бензалкониев хлорид) (вж. вписване 948)

IT

Смес

8001-54-5

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

949

Четвъртични амониеви съединения (диалкилдиметил (алкил от C6-C18, наситен и ненаситен, и алкил с произход от животински мазнини, кокосов алкил и соев алкил) хлориди, бромиди, или метилсулфати) (DDAC)

IT

Смес от включени в EINECS вещества

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

950

Четвъртични амониеви съединения (алкилтриметил (алкил от C8-C18, наситен и ненаситен, и алкил с произход от животински мазнини, кокосов алкил и соев алкил) хлориди, бромиди или метилсулфати) (TMAC)

IT

Смес от включени в EINECS вещества

Не е приложимо

8

948

Четвъртични амониеви съединения (бензилалкилдиметил (алкил от C8-C22, наситен и ненаситен, алкил с произход от животински мазнини, кокосов алкил и соев алкил) хлориди, бромиди или хидроксиди) (BKC)

IT

Смес от включени в EINECS вещества

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12

849

3-феноксибензилов (1R)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбоксилат (d-фенотрин)

IE

Не е приложимо

188023-86-1

18

1001

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди (различни от веществото, обхванато от вписване 671)

IT

Не е приложимо

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22

1002

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди (различни от веществото, обхванато от вписване 667)

IT

Не е приложимо

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1003

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди (различни от веществото, обхванато от вписване 725)

IT

Не е приложимо

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1005

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14-алкилдиметил, хлориди (различни от веществото, обхванато от вписване 724)

IT

Не е приложимо

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22

1006

Стъкло с алуминиев борен сребърен цинков фосфат/Стъкло със съдържание на сребърен и цинков оксид

SE

Не е приложимо

398477-47-9

2, 7, 9

1009

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10-алкилдиметил, хлориди (различни от веществото, обхванато от вписване 673)

IT

Не е приложимо

Не е приложимо

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12

1011

Четвъртични амониеви съединения, кокосов алкилтриметил, хлориди (различни от веществото, обхванато от вписване 635)

IT

Не е приложимо

Не е приложимо

8

1012

Комплекс на алуминиев натриев силикат, сребро и цинк/Зеолит със сребро и цинк

SE

Не е приложимо

130328-20-0

2, 7, 9

598

(±)-1-(бета-алилокси-2,4-дихлорофенилетил)имидазол (технически имазалил)

DE

Продукт за растителна защита

73790-28-0

3


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/19


РЕШЕНИЕ № 2/2016 НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

от 12 септември 2016 година

относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета, включително разпоредбите за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за персонала [2016/1951]

СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (2), и по-специално член 28, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет в Люксембург през 1997 г. определи участието в агенциите на Съюза като начин за ускоряване на изпълнението на предприсъединителната стратегия. В заключенията на Европейския съвет се предвижда, че „агенциите, в които страните кандидатки могат да участват, ще бъдат определени конкретно за всяка отделна страна“.

(2)

Бившата югославска република Македония споделя целите на Агенцията на Европейския съюз за основните права („агенцията“) и приема приложното поле и описанието на задачите на агенцията, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 168/2007.

(3)

Целесъобразно е да се позволи на бившата югославска република Македония да участва като наблюдател в работата на агенцията и да се установят редът и условията за такова участие, включително разпоредби за участието в инициативи, предприети от агенцията, за финансовото участие и за персонала.

(4)

Целесъобразно е също така агенцията да работи по въпроси на основните права в бивша югославска република Македония в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на страната в съответствие с това на Съюза.

(5)

В съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (3), директорът на агенцията може да разреши назначаването на граждани на бившата югославска република Македония, които се ползват с пълния обем на гражданските си права,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В качеството си на страна кандидатка бившата югославска република Македония участва като наблюдател в Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 2

1.   Агенцията може да работи по въпроси на основните права в бившата югославска република Македония в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на страната в съответствие с това на Съюза.

2.   За тази цел агенцията ще може да изпълнява в бившата югославска република Македония задачите, предвидени в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 3

Бившата югославска република Македония участва във финансирането на дейностите на агенцията, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 168/2007, в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 4

1.   Бившата югославска република Македония назначава като наблюдател и заместник-наблюдател лица, които отговарят на критериите, предвидени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007. Те могат да участват в работата на управителния съвет на равни начала с членовете и заместник-членовете, назначени от държавите членки, но без право на глас.

2.   Бившата югославска република Македония определя един държавен служител за национален служител за връзка, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

3.   В срок от четири месеца след влизането в сила на настоящото решение бившата югославска република Македония съобщава на Европейската комисия имената, квалификациите и данните за връзка на лицата, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 5

Данните, предоставяни на агенцията или разпространявани от нея, могат да бъдат публикувани и се предоставят на обществеността, при условие че поверителната информация се ползва със същата степен на защита в бившата югославска република Македония, с каквато се ползва в рамките на Съюза.

Член 6

Агенцията разполага в бившата югославска република Македония със същата правоспособност, каквато се предоставя на правните субекти съгласно правото на бившата югославска република Македония.

Член 7

За да могат агенцията и нейният персонал да изпълняват задачите си, бившата югославска република Македония им предоставя същите привилегии и имунитети, както посочените в членове 1—4, член 5, член 6, членове 10—13, член 15, член 17 и член 18 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 8

Всяка от страните предприема всички необходими общи или специфични мерки за изпълнение на задълженията си по настоящото решение и уведомява Съвета за стабилизиране и асоцииране за тях.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 септември 2016 година.

За Съвета за стабилизиране и асоцииране

Председател


(1)  ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


 

Image Image Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ В АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

1.

Финансовото участие, което бившата югославска република Македония трябва да заплати към общия бюджет на Европейския съюз, за да участва в Агенцията на Европейския съюз за основните права („агенцията“), установено в точка 2, представлява пълният размер на разходите за участието ѝ в агенцията.

2.

Финансовото участие, което бившата югославска република Македония трябва да заплати към общия бюджет на Европейския съюз е, както следва:

Година 1:

165 000 евро

Година 2:

170 000 евро

Година 3:

175 000 евро

3.

Възможната финансова подкрепа по програми на Съюза за подпомагане ще се договаря отделно съгласно съответната програма на Съюза.

4.

Финансовото участие на бившата югославска република Македония ще се управлява в съответствие с Финансовия регламент (1), приложим към общия бюджет на Европейския съюз.

5.

Пътните и дневните разноски на представителите и експертите на бившата югославска република Македония, направени с цел участие в дейностите на агенцията или в срещи, свързани с изпълнението на работната програма на агенцията, се възстановяват от агенцията на същите основания и в съответствие с процедурите, които са понастоящем в сила за държавите — членки на Съюза.

6.

След влизането в сила на настоящото решение и в началото на всяка следваща година Комисията ще изпраща на бившата югославска република Македония покана за внасяне на средства в размер, съответстващ на финансовото ѝ участие в агенцията съгласно настоящото решение. За първата календарна година от участието си бившата югославска република Македония ще плати финансово участие, изчислено пропорционално от датата на включването си до края на годината. За следващите години финансовото участие ще се определя в съответствие с настоящото решение.

7.

Това финансово участие се изразява в евро и плащанията се извършват по банкова сметка в евро на Комисията.

8.

Бившата югославска република Македония ще изплаща своето финансово участие в съответствие с поканата за внасяне на средства за своята част най-късно 30 дни, след като поканата за внасяне на средства е изпратена от Комисията.

9.

Всяко забавяне в плащането на финансовото участие поражда задължение за заплащане от страна на бившата югославска република Македония на лихва върху дължимата сума, считано от датата на падежа. Лихвеният процент съответства на процента, прилаган към датата на падежа от Европейската централна банка за нейните операции в евро, увеличен с 1,5 процентни пункта.


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


Поправки

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/26


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 на Комисията от 11 март 2015 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

( Официален вестник на Европейския съюз L 85 от 28 март 2015 г. )

На страница 156, в точка 4.2.1.3. от приложение IV

вместо:

„категорията на превозното средство, включително подкатегорията и индекса на скоростта (1) и етапа на одобряване (при базови превозни средства се пропуска идентификацията на първия етап; при следващи етапи в информацията се посочва етапът: например „ЕТАП 3“ за третия етап). Всяка отделна информация трябва да е отделена от останалата с един или повече интервали;“

да се чете:

„категорията на превозното средство, включително подкатегорията и индекса на скоростта (1) и етапа на одобряване (при базови превозни средства се пропуска идентификацията на първия етап; при следващи етапи в информацията се посочва етапът: например „STAGE 3“ за третия етап). Всяка отделна информация трябва да е отделена от останалата с един или повече интервали;“.