ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 297

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
4 ноември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1920 на Комисията от 19 октомври 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hånnlamb (ЗНП)]

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1921 на Комисията от 20 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Štajersko prekmursko bučno olje (ЗГУ)]

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1922 на Комисията от 20 октомври 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Poularde du Périgord (ЗГУ)]

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1923 на Комисията от 24 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Karp zatorski (ЗНП)]

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1924 на Комисията от 3 ноември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1925 на Комисията от 31 октомври 2016 година за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 за разрешаване на Обединеното кралство да забрани на територията си определен сорт коноп, фигуриращ в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, в съответствие с Директива 2002/53/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 6860)

16

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1926 на Комисията от 3 ноември 2016 година за одобряване на фотоволтаичния покрив за зареждане на акумулатор като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

18

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии ( ОВ L 70, 14.3.2015 г. )

25

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/1


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1919 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2016 година

относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 82, параграф 2, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Целта на настоящата директива е да се гарантира ефективност на правото на достъп до адвокат, както е предвидено в Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), като се предоставя помощ от адвокат, финансирана от държавите членки, за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица, за които е издадена европейска заповед за арест съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета (4) („искани за предаване лица“).

(2)

Чрез въвеждането на общи минимални правила относно правото на правна помощ за заподозрени, обвиняеми и искани за предаване лица настоящата директива има за цел да засили взаимното доверие на държавите членки в техните системи за наказателно правосъдие и по този начин да спомогне за постигане на по-широко взаимно признаване на решенията по наказателни дела.

(3)

Член 47, трета алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“), член 6, параграф 3, буква в) от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) и член 14, параграф 3, буква г) от Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) утвърждават правото на правна помощ в рамките на наказателното производство в съответствие c условията, предвидени в тези разпоредби. Хартата има същата правна стойност като Договорите, а държавите членки са страни по ЕКПЧ и МПГПП. Въпреки това, опитът показа, че този факт сам по себе си невинаги осигурява достатъчна степен на доверие в системите за наказателно правосъдие на други държави членки.

(4)

На 30 ноември 2009 г. Съветът прие Резолюция относно пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство (5) („пътната карта“). Като се възприема поетапен подход, в пътната карта се призовава за приемане на мерки по отношение на правото на писмен и устен превод (мярка А), правото на информация за правата и повдигнатите обвинения (мярка Б), правото на правен съвет и правна помощ (мярка В), правото на контакт с роднини, работодатели и консулски служби (мярка Г), както и за специални гаранции за заподозрени лица или за обвиняеми, които са в уязвимо положение (мярка Д).

(5)

На 11 декември 2009 г. Европейският съвет приветства пътната карта и я включи в Стокхолмската програма, озаглавена „Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите“ (6) (точка 2.4). Европейският съвет подчерта неизчерпателния характер на пътната карта, като прикани Комисията да разгледа допълнителни елементи на минималните процесуални права на заподозрените и обвиняемите, както и да прецени дали трябва да се разгледат други въпроси, например презумпцията за невиновност, с цел да се насърчи по-добро сътрудничество в тази област.

(6)

До настоящия момент съгласно пътната карта са приети пет мерки относно процесуалните права в рамките на наказателното производство, а именно директиви 2010/64/ЕС (7), 2012/13/ЕС (8), 2013/48/ЕС, (ЕС) 2016/343 (9) и (ЕС) 2016/800 (10) на Европейския парламент и на Съвета.

(7)

Настоящата директива се отнася до втората част на мярка В от пътната карта по отношение на „правната помощ“.

(8)

Правната помощ следва да покрива разноските за защитата на заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица. Когато предоставят правна помощ, компетентните органи на държавите членки следва да могат да изискат заподозрените, обвиняемите или исканите за предаване лица да поемат част от тези разходи, в зависимост от финансовите си ресурси.

(9)

Без да се засяга член 6 от Директива (ЕС) 2016/800, настоящата директива не следва да се прилага, когато заподозрените или обвиняемите, или исканите за предаване лица се отказват от правото си на достъп до адвокат съответно по член 9 или член 10, параграф 3 от Директива 2013/48/ЕС и не са оттеглили този отказ, или когато държавите членки прилагат временните дерогации в съответствие с член 3, параграфи 5 или 6 от Директива 2013/48/ЕС, за периода на тези дерогации.

(10)

Когато лице, което първоначално не е било заподозрян или обвиняем, а например свидетел, се конституира като заподозрян или обвиняем, това лице следва да има право да не дава показания срещу себе си и да запази мълчание в съответствие с правото на Съюза и ЕКПЧ, съгласно тълкуването на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Ето защо в настоящата директива изрично се посочва случаят от практиката, когато такова лице се конституира като заподозрян или обвиняем по време на разпит от полицията или от друг правоохранителен орган в рамките на наказателното производство. Когато в хода на такъв разпит лице, което не е заподозрян или обвиняем, се конституира като заподозрян или обвиняем, разпитът следва да бъде прекратен незабавно. Разпитът следва да може да бъде продължен обаче, ако съответното лице бъде уведомено за това, че е конституирано като заподозрян или обвиняем, и това лице има възможност да упражни напълно правата си, предвидени в настоящата директива.

(11)

В някои държави членки орган, различен от компетентния съд по наказателни дела, е компетентен да налага наказания без лишаване от свобода за относително леки нарушения. Такъв е случаят например при често срещаните транспортни нарушения, които могат да бъдат констатирани при пътна проверка. В такива случаи би било неразумно да се изисква компетентните органи да гарантират всички права съгласно настоящата директива. Когато правото на държава членка предвижда налагането на наказание за леки нарушения от такъв орган и е предвидено право на обжалване или друга възможност за отнасяне на делото до съд, компетентен по наказателни дела, в такива случаи настоящата директива следва да се прилага единствено за производството пред съда вследствие на такова обжалване или отнасяне.

(12)

В някои държави членки леки нарушения, по-специално леки транспортни нарушения, леки нарушения на общински нормативни актове от общ характер и леки нарушения на обществения ред, се считат за престъпления. В такива случаи би било неразумно да се изисква компетентните органи да гарантират всички права съгласно настоящата директива. Когато правото на държава членка предвижда, че за леки нарушения не може да бъде наложено наказание лишаване от свобода, настоящата директива следва да се прилага единствено за производството пред съд, компетентен по наказателни дела.

(13)

Прилагането на настоящата директива по отношение на леки нарушения се осъществява при условията, посочени в настоящата директива. Държавите членки следва да могат да извършват проверка на средствата, проверка на целесъобразността, или и двете, за да определят дали да се предостави правна помощ. При условие че това е в съответствие с правото на справедлив съдебен процес, проверката на целесъобразността може да се счита за неудовлетворена по отношение на някои леки нарушения.

(14)

Приложното поле на настоящата директива по отношение на някои леки нарушения не следва да засяга задълженията на държавите членки по ЕКПЧ да гарантират правото на справедлив съдебен процес, включително предоставянето на помощ от адвокат.

(15)

При условие че е спазено правото на справедлив съдебен процес, следните случаи не представляват лишаване от свобода по смисъла на настоящата директива: идентифициране на заподозрян или обвиняем; определяне на това дали следва да бъде започнато разследване; проверка за притежание на оръжия или други подобни въпроси, отнасящи се до безопасността; извършване на следствени действия или действия по събиране на доказателства, различни от изрично посочените в настоящата директива, като например претърсване, оглед на лицето, кръвен тест, тест за употреба на алкохол или подобен тест, заснемане или снемане на пръстови отпечатъци; довеждане на заподозрян или обвиняем за явяване пред компетентен орган в съответствие с националното право.

(16)

С настоящата директива се установяват минимални правила. Държавите членки следва да могат да предоставят правна помощ в случаи, които не са обхванати от настоящата директива, например при извършване на следствени действия или действия по събиране на доказателства, различни от конкретно посочените в настоящата директива.

(17)

В съответствие с член 6, параграф 3, буква в) от ЕКПЧ, заподозрени и обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да платят за помощ от адвокат, трябва да имат правото на правна помощ, когато интересът на правосъдието изисква това. Това минимално правило позволява на държавите членки да извършват проверка на средствата, проверка на целесъобразността или и двете. Прилагането на тези проверки не следва да ограничава или да дерогира правата и процесуалните гаранции, предоставени съгласно Хартата и ЕКПЧ, съобразно тълкуването на Съда на Европейския съюз и на ЕСПЧ.

(18)

Държавите членки следва да установят практически правила във връзка с предоставянето на правна помощ. Такива правила биха могли да определят, че правна помощ се предоставя по искане на заподозрян, обвиняем или искано за предаване лице. С оглед на конкретните потребности на уязвимите лица, такова искане обаче не следва да бъде материално условие за предоставянето на правна помощ.

(19)

Компетентните органи следва да предоставят правна помощ без ненужно забавяне и най-късно преди разпита на съответното лице от полицията, от друг правоохранителен или съдебен орган, или преди конкретните следствени действия или действия по събиране на доказателства, посочени в настоящата директива, да бъдат извършени. Ако компетентните органи нямат възможност да направят това, те следва поне да предоставят спешна или временна правна помощ преди такъв разпит или преди извършването на такива следствени действия или действия по събиране на доказателства.

(20)

С оглед на спецификата на производството по европейска заповед за арест, тълкуването на разпоредбите на настоящата директива, свързани единствено с исканите за предаване лица, следва да отчита тази специфика и не следва да засяга по никакъв начин тълкуването на другите разпоредби на настоящата директива.

(21)

Исканите за предаване лица следва да имат право на правна помощ в изпълняващата държава членка. Наред с това, исканите за предаване лица, за които е издадена европейска заповед за арест за целите на осъществяване на наказателно преследване и които упражняват правото си на назначаване на адвокат в издаващата държава членка в съответствие с Директива 2013/48/ЕС, следва да имат право на правна помощ в тази държава членка за целите на такова производство в изпълняващата държава членка, доколкото е необходима правна помощ за гарантиране на ефективен достъп до правосъдие, съобразно предвиденото в член 47 от Хартата. Такъв би бил случаят, когато адвокатът в изпълняващата държава членка не може да осъществи своите задачи по отношение на изпълнението на европейска заповед за арест ефективно и ефикасно без съдействието на адвокат в издаващата държава членка. Всяко решение по отношение на предоставянето на правна помощ в издаващата държава членка следва да се взема от орган, който е компетентен за вземането на такива решения в тази държава членка, въз основа на критерии, които са установени от тази държава членка, при изпълнението на настоящата директива.

(22)

За да се гарантира ефективен достъп до адвокат на исканите за предаване лица, държавите членки следва да гарантират, че исканите за предаване лица имат право на правна помощ до момента на предаването им или докато решението относно непредаването им влезе в сила.

(23)

При изпълнението на настоящата директива държавите членки следва да гарантират зачитането на основното право на правна помощ, предвидено в Хартата и ЕКПЧ. При това те следва да спазват Принципите и ръководните насоки на Организацията на обединените нации относно достъпа до правна помощ в системите за наказателно правосъдие.

(24)

Без да се засягат разпоредбите на националното право относно задължителното присъствие на адвокат, компетентен орган следва да реши без ненужно забавяне дали да се предостави правна помощ или не. Компетентният орган следва да бъде независим орган, който е компетентен за вземането на решения относно предоставянето на правна помощ, или съд, включително едноличен съдебен състав. В спешни случаи временното участие на полицията и прокуратурата следва обаче също да бъде възможно, доколкото това е необходимо за предоставянето на правна помощ своевременно.

(25)

При предоставянето на правна помощ на заподозрян, обвиняем или искано за предаване лице, един от начините за гарантиране на нейната ефективност и качество е да се улесни приемствеността в процесуалното представителство на лицето. Във връзка с това държавите членки следва да улесняват приемствеността в процесуалното представителство по време на наказателното производство, както и, когато е уместно, в рамките на производството по европейска заповед за арест.

(26)

На всички служители, участващи във вземането на решения относно правната помощ в рамките на наказателното производство и в рамките на производството по европейска заповед за арест, следва да се предостави подходящо обучение. Без да се засяга независимостта на съдебната власт и разликите в организацията на съдебната власт в различните държави членки, държавите членки следва да изискват лицата, отговорни за обучението на съдии, да предоставят такова обучение за съдилищата и съдиите, които вземат решения относно предоставянето на правна помощ.

(27)

Принципът на ефективност на правото на Съюза изисква от държавите членки да въведат адекватни и ефективни средства за правна защита в случай на нарушаване на правата, предоставени на физическите лица от правото на Съюза. Следва да има достъпно ефективно средство за защита в случаите, когато правото на правна помощ е възпрепятствано или предоставянето на правна помощ е забавено или отказано изцяло или отчасти.

(28)

С цел наблюдение и оценяване на ефективността на настоящата директива е необходимо държавите членки да събират относими данни от наличната информация относно осъществяването на правата, предвидени в нея. Такива данни включват, при възможност, броя на молбите за правна помощ в наказателното производство, както и в производството по европейска заповед за арест, когато съответната държава членка е в ролята на издаваща или изпълняваща държава членка, броя на делата, по които е предоставена правна помощ, както и броя на делата, по които има откази за предоставяне на правна помощ. Следва да се събират също така данни относно разходите за предоставянето на правна помощ на заподозрени или обвиняеми и на искани за предаване лица, доколкото е възможно.

(29)

Настоящата директива следва да се прилага по отношение на заподозрени, обвиняеми или на искани за предаване лица, независимо от тяхното правно положение, гражданство или националност. Държавите членки следва да зачитат и да гарантират правата, посочени в настоящата директива, без каквато и да било форма на дискриминация въз основа на каквото и да било основание като раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, език, религия, политически или други мнения, гражданство, етнически или социален произход, имотно състояние, увреждане или рождение. Настоящата директива потвърждава основните права и принципи, признати в Хартата и в ЕКПЧ, включително забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение, правото на свобода и сигурност, зачитането на личния и семейния живот, правото на неприкосновеност на личността, правата на детето, интеграцията на хората с увреждания, правото на ефективни правни средства за защита и правото на справедлив съдебен процес, презумпцията за невиновност и правото на защита. Настоящата директива следва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(30)

С настоящата директива се установяват минимални правила. Държавите членки следва да могат да разширят правата, установени в настоящата директива, за да осигурят по-висока степен на защита. По-високата степен на защита не следва да представлява пречка пред взаимното признаване на съдебни актове, което настоящите минимални правила имат за цел да улеснят. Степента на защита, предвидена от държавите членки, никога не следва да пада под стандартите, установени в Хартата или в ЕКПЧ и както са тълкувани от Съда на Европейския съюз и от ЕСПЧ.

(31)

Доколкото целта на настоящата директива, а именно установяването на общи минимални правила относно правото на правна помощ в полза на заподозрени, обвиняеми и искани за предаване лица, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро, поради нейния обхват и последици, може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(32)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и без да се засяга член 4 от този протокол, тези държави членки не участват в приемането на настоящата директива и не са обвързани от нея, нито са предмет на нейното прилагане.

(33)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящата Директива и не е обвързана от нея, нито от нейното прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

1.   С настоящата директива се установяват общи минимални правила относно правото на правна помощ за:

а)

заподозрени и обвиняеми лица в рамките на наказателното производство; както и

б)

лица, за които е издадена европейска заповед за арест съгласно Рамково решение 2002/584/ПВР („искани за предаване лица“).

2.   Настоящата директива допълва директиви 2013/48/ЕС и (ЕС) 2016/800. Настоящата директива не може да се тълкува в смисъл, който ограничава правата, предвидени в тези директиви.

Член 2

Приложно поле

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на заподозрени и обвиняеми лица в рамките на наказателно производство, които имат право на достъп до адвокат съгласно Директива 2013/48/ЕС и които:

а)

са задържани;

б)

трябва да бъдат подпомагани от адвокат в съответствие с правото на Съюза или националното право; или

в)

трябва или е позволено да присъстват на следствени действия или действия по събиране на доказателства, включително следните като минимум:

i)

разпознаване;

ii)

очна ставка;

iii)

възстановка на местопрестъплението.

2.   Настоящата директива се прилага също така, при арест в изпълняващата държава членка, по отношение на искани за предаване лица, които имат право на достъп до адвокат съгласно Директива 2013/48/ЕС.

3.   Настоящата директива се прилага също така, при същите условия като предвидените в параграф 1, по отношение на лица, които първоначално не са били заподозрени или обвиняеми, но са се конституирали като такива в хода на разпит от полицейски или други правоохранителни органи.

4.   Без да се засяга правото на справедлив съдебен процес, по отношение на леки нарушения,

а)

когато правото на държава членка предвижда налагане на санкция от орган, различен от съд, компетентен по наказателни дела, и налагането на тази санкция може да бъде обжалвано или отнесено към такъв съд; или

б)

когато не може да бъде наложено наказание лишаване от свобода,

настоящата директива се прилага само за производства пред съд, компетентен по наказателни дела.

При всички случаи, настоящата директива се прилага когато е взето решение за задържане и по време на задържането, на всеки етап от производството до неговото приключване.

Член 3

Определение

За целите на настоящата директива „правна помощ“ означава финансиране от страна на държава членка на помощта от адвокат, осигуряваща упражняване на правото на достъп до адвокат.

Член 4

Правна помощ в наказателно производство

1.   Държавите членки гарантират, че заподозрени и обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да платят за помощ от адвокат, имат право на правна помощ, когато интересът на правосъдието изисква това.

2.   Държавите членки могат да извършват проверка на средствата, проверка на целесъобразността, или и двете, за да определят дали да се предостави правна помощ в съответствие с параграф 1.

3.   Когато държава членка извършва проверка на средствата, тя отчита всички релевантни и обективни фактори като доходи, капитал и семейно положение на съответното лице, както и разходите за помощта от адвокат и жизнения стандарт в тази държава членка, за да определи дали, в съответствие с приложимите критерии в тази държава членка, заподозреният или обвиняемият не разполага с достатъчно средства за заплащане на помощ от адвокат.

4.   Когато държава членка извършва проверка на целесъобразността, тя отчита тежестта на престъплението, сложността на случая и сериозността на санкцията, която би била наложена, за да определи дали интересът на правосъдието изисква предоставяне на правна помощ. Във всеки случай, проверката на целесъобразността се счита за удовлетворена в следните случаи:

а)

когато заподозрян или обвиняем се яви пред компетентен съд или съдия с оглед вземане на решение относно задържане под стража на всеки етап на производството, попадащ в обхвата на настоящата директива; както и

б)

по време на задържането.

5.   Държавите членки гарантират, че правна помощ се предоставя без ненужно забавяне и най-късно преди разпита от полицията, от друг правоприлагащ или съдебен орган, или преди следствените действия или действията по събиране на доказателства, посочени в буква в) от член 2, параграф 1 да бъдат извършени.

6.   Правна помощ се предоставя само за целите на наказателното производство, в рамките на което съответното лице е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление.

Член 5

Правна помощ в рамките на производството по европейската заповед за арест

1.   Изпълняващата държава членка гарантира, че исканите за предаване лица имат право на правна помощ от момента на арестуването им въз основа на европейска заповед за арест до предаването им или докато решението относно непредаването им влезе в сила.

2.   Издаващата държава членка гарантира, че исканите за предаване лица, за които има издадена европейска заповед за арест за целите на осъществяване на наказателно преследване, които упражняват правото си да им бъде назначен адвокат в издаващата държава членка, който да подпомага адвоката в изпълняващата държава членка в съответствие с член 10, параграфи 4 и 5 от Директива 2013/48/ЕС, имат право на правна помощ в издаващата държава за целите на такова производство в изпълняващата държава членка, доколкото правна помощ е необходима за гарантиране на ефективен достъп до правосъдие.

3.   Правото на правна помощ по параграфи 1 и 2 може да зависи от извършването на проверка на средствата в съответствие с член 4, параграф 3, който се прилага mutatis mutandis.

Член 6

Решения относно предоставянето на правна помощ

1.   Решенията относно това дали да се предостави правна помощ и относно назначаването на адвокати се вземат без ненужно забавяне от компетентен орган. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че компетентният орган взема своите решения надлежно и при зачитане на правото на защита.

2.   Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица са уведомени писмено, ако са получили частичен или пълен отказ за предоставяне на правна помощ.

Член 7

Качество на услугите и обучението по правна помощ

1.   Държавите членки вземат необходимите мерки, включително по отношение на финансирането, за да гарантират, че:

а)

съществува ефективна и с адекватно качество система за правна помощ; както и

б)

услугите за правна помощ са с качество, което е адекватно за гарантиране на справедливостта на производствата, с надлежно зачитане на независимостта на юридическата професия.

2.   Държавите членки гарантират, че подходящо обучение се предоставя на всички служители, участващи във вземането на решения относно правната помощ в наказателното производство и в производство по европейска заповед за арест.

3.   Като се зачитат надлежно независимостта на юридическата професия и ролята на лицата, отговорни за обучението на адвокати, държавите членки предприемат подходящи мерки, за да насърчават осигуряването на подходящо обучение за адвокатите, които предоставят услуги за правна помощ.

4.   Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица имат право, при искане от тяхна страна, на замяна на адвоката, който е назначен да им предоставя услуги за правна помощ, когато това е оправдано от конкретните обстоятелства.

Член 8

Средства за правна защита

Държавите членки гарантират, че заподозрените, обвиняемите и исканите за предаване лица разполагат с ефективни средства за правна защита съгласно националното право в случай на нарушаване на правата им по настоящата директива.

Член 9

Уязвими лица

Държавите членки гарантират, че при прилагането на настоящата директива се вземат предвид особените нужди на уязвими заподозрени, обвиняеми и искани за предаване лица.

Член 10

Предоставяне на данни и докладване

1.   До 25 май 2021 г., а след това на всеки три години държавите членки предоставят на Комисията наличните данни, които показват как са били прилагани правата по настоящата директива.

2.   До 25 май 2022 г. и след това на всеки три години, Комисията представя доклад относно изпълнението на настоящата директива на Европейския парламент и на Съвета. В своя доклад Комисията прави оценка на прилагането на настоящата директива по отношение на правото на правна помощ в рамките на наказателното производство и в рамките на производството по европейска заповед за арест.

Член 11

Запазване на нивото на закрила

Настоящата директива не се тълкува като ограничение или дерогация от което и да е от правата и процесуалните гаранции, гарантирани от Хартата, ЕКПЧ или други релевантни разпоредби на международното право или правото на някоя от държавите членки, осигуряващи по-високо ниво на защита.

Член 12

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 25 май 2019 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на мерките от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 13

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Страсбург на 26 октомври 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

I. LESAY


(1)  ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 63.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 4 октомври 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 13 октомври 2016 г.

(3)  Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 1).

(4)  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

(5)  ОВ C 295, 4.12.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1.

(7)  Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

(8)  Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

(9)  Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (ОВ L 65, 11.3.2016 г., стр. 1).

(10)  Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1).


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1920 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hånnlamb (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) №o1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Hånnlamb“, подадено от Швеция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Hånnlamb“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Hånnlamb“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.1. Прясно месо (и карантия) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 239, 1.7.2016 г., стр. 22.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1921 НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Štajersko prekmursko bučno olje (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Словения за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното географско указание „Štajersko prekmursko bučno olje“, регистрирано по силата на Регламент (ЕС) № 901/2012 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Štajersko prekmursko bučno olje“ (ЗГУ).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2012 на Комисията от 2 октомври 2012 г. за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Štajersko prekmursko bučno olje (ЗГУ)] (ОВ L 268, 3.10.2012 г., стр. 3).

(3)  ОВ C 225, 22.6.2016 г., стр. 11.


4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1922 НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Poularde du Périgord (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Poularde du Périgord“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Poularde du Périgord“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Poularde du Périgord“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.1. Прясно месо (и карантия) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 228, 24.6.2016 г., стр. 3.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1923 НА КОМИСИЯТА

от 24 октомври 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Karp zatorski (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Полша за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Karp zatorski“, регистрирано по силата на Регламент (ЕС) №o485/2011 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Karp zatorski“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2011 на Комисията от 18 май 2011 г. за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Karp zatorski (ЗНП)] (ОВ L 133, 20.5.2011 г., стр. 6).

(3)  ОВ C 225, 22.6.2016 г., стр. 6.


4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1924 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

104,9

ZZ

104,9

0707 00 05

TR

142,5

ZZ

142,5

0709 93 10

MA

91,2

TR

148,9

ZZ

120,1

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

PE

132,9

TR

74,7

ZZ

103,8

0805 50 10

AR

67,2

BR

79,0

CL

77,0

TR

87,7

ZA

65,7

ZZ

75,3

0806 10 10

BR

307,6

PE

304,9

TR

151,1

ZZ

254,5

0808 10 80

AR

260,6

AU

236,5

CL

139,2

NZ

145,3

ZA

126,7

ZZ

181,7

0808 30 90

TR

176,8

ZZ

176,8


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/16


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1925 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2016 година

за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 за разрешаване на Обединеното кралство да забрани на територията си определен сорт коноп, фигуриращ в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, в съответствие с Директива 2002/53/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 6860)

(само текстът на английски език е автентичен)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 18 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2), за да се предотврати отпускането на помощ за незаконни култури, площите, използвани за производството на коноп, отговарят на условията за подпомагане само ако съдържанието на тетрахидроканабинол (ТХК) в използваните сортове не надвишава 0,2 %.

(2)

В член 45, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (3) е предвидено, че ако за втора поредна година средната стойност от всички проби от даден сорт надвишава съдържанието на ТХК, определено в член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, държавата членка може в съответствие с член 18 от Директива 2002/53/ЕО да поиска разрешение да забрани пускането на пазара на този сорт.

(3)

На 28 април 2015 г. Обединеното кралство поиска от Комисията разрешение да забрани пускането на пазара на коноп от сорта Finola, тъй като за втора поредна година съдържанието на ТХК в него надвишава разрешените 0,2 %.

(4)

Вследствие на това искане беше прието Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 на Комисията (4) и Обединеното кралство получи разрешение да забрани на територията си пускането на пазара на този сорт.

(5)

На 15 март 2016 г. Обединеното кралство официално уведоми Комисията, че след допълнително изследване на проби от коноп от сорта Finola е установено, че съдържанието на ТХК за 2014 г. не надхвърля прага от 0,2 %, определен в член 32, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.

(6)

Във връзка с това Обединеното кралство поиска Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 да бъде отменено.

(7)

Поради това посоченото решение за изпълнение следва да бъде отменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 се отменя.

Член 2

Адресат

Адресат на настоящото решение е Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/17 на Комисията от 7 януари 2016 г. за разрешаване на Обединеното кралство да забрани на територията си определен сорт коноп, фигуриращ в общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове, в съответствие с Директива 2002/53/ЕО на Съвета (ОВ L 5, 8.1.2016 г., стр. 7).


4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/18


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1926 НА КОМИСИЯТА

от 3 ноември 2016 година

за одобряване на фотоволтаичния покрив за зареждане на акумулатор като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 12, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 на Комисията от 25 юли 2011 г. за установяване на процедура за одобрение и сертифициране на иновативни технологии за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Заявлението, подадено от доставчика a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH („заявителят“) на 4 февруари 2016 г. за одобряване на фотоволтаичния покрив за зареждане на акумулатор като екоиновация беше оценено в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009, Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 и техническите насоки за изготвяне на заявления за одобрение на иновативни технологии съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 (3).

(2)

Предоставената в заявлението информация показва, че са изпълнени условията и критериите, посочени в член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009 и в членове 2 и 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011. Вследствие на това фотоволтаичният покрив за зареждане на акумулатор, предложен от заявителя, следва да бъде одобрен като иновативна технология.

(3)

Чрез решения за изпълнение 2014/806/ЕС (4) и (ЕС) 2015/279 (5) Комисията одобри две заявления за фотоволтаични покриви за зареждане на акумулатор. Опитът, натрупан при оценката на тези заявления, както и на настоящото, задоволително и категорично показа, че фотоволтаичният покрив за зареждане на акумулатор отговаря на условията за допустимост, посочени в член 12 на Регламент (ЕО) № 443/2009 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011 и осигурява намаление на емисиите на CO2 с най-малко 1 g CO2/km в сравнение с базовото превозно средство. Поради това е целесъобразно да се признае принципно и да се удостовери в съответствие с член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 443/2009 способността на тази иновативна технология да намалява емисиите на CO2 и да се осигури обща методика за изпитване за сертифицирането на намаленията на емисиите на CO2.

(4)

Поради това е целесъобразно на производителите да се осигури възможността да сертифицират намалението на емисиите на CO2, дължащо се на използването на фотоволтаичните покриви, които отговарят на тези условия. За да се гарантира, че за сертифициране се предлагат само фотоволтаични покриви, отговарящи на тези условия, производителят следва да представи доклад за проверка от независима и сертифицирана организация, в който се потвърждава съответствието на компонента с условията, определени в настоящото решение, заедно със заявлението за сертифициране, подадено до органа по одобряване на типа.

(5)

Ако органът по одобряване на типа констатира, че фотоволтаичният покрив за зареждане на акумулатор не отговаря на условията за сертифициране, заявлението за сертифициране на намаленията на емисии следва да бъде отхвърлено.

(6)

Целесъобразно е да се одобри методиката на изпитване за определяне на намалението на емисиите на CO2, дължащо се на използването на фотоволтаични покриви за зареждане на акумулатор.

(7)

За да се определи намалението на емисиите на CO2, което се постига с фотоволтаичен покрив за зареждане на акумулатор, е необходимо да се определи базово превозно средство, с което следва да бъде сравнявана ефективността на оборудваното с иновативната технология превозно средство, както е предвидено в членове 5 и 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011. Комисията счита, че базовото превозно средство следва да бъде вариант на превозно средство, който във всички аспекти е идентичен с превозното средство с екологичната иновация, с изключение на фотоволтаичния покрив, и когато е приложимо — без допълнителен акумулатор и други устройства, специално необходими за преобразуване на слънчевата енергия в електроенергия и за нейното съхранение.

(8)

В съответствие с член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, трябва да се докаже, че фотоволтаичният покрив за зареждане на акумулатор е от съществено значение за ефективното действие на превозното средство. Това означава, че енергията, произведена от фотоволтаичния покрив не следва да бъде, например, посветена изцяло на устройство, осигуряващо комфорта на пътниците.

(9)

С цел да се улесни по-широкото внедряване на фотоволтаичните покриви за зареждане на акумулатор в новите превозни средства, производителят следва също така да има възможност да кандидатства за сертифициране на намалението на емисиите на CO2 от няколко системи за фотоволтаични покриви с едно единствено заявление. Въпреки това е целесъобразно да се гарантира, че когато тази възможност се използва, се прилага механизъм, който стимулира внедряването само на осигуряващите най-висока ефективност системи за фотоволтаични покриви.

(10)

За целите на определянето на общия код за екоиновации, който да бъде използван в съответните документи за одобряване на типа в съответствие с приложения I, VIII и IX към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6), следва да бъде посочен индивидуален код, който да бъде използван за иновативната технология,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване

Фотоволтаичният покрив за зареждане на акумулатор, както е описан в заявлението на a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, се одобрява като иновативна технология по смисъла на член 12 от Регламент (ЕО) № 443/2009.

Член 2

Заявление за сертифициране на намаленията на емисиите на CO2

1.   Производителят може да подаде заявление за сертифициране на намалението на емисиите на CO2 чрез система с фотоволтаичен покрив за зареждане на акумулатор, предназначена за използване в конвенционални превозни средства с двигател с вътрешно горене от категория М1, която включва всички долупосочени елементи:

а)

фотоволтаичен покрив;

б)

устройство за преобразуване на слънчевата енергия в електроенергия и нейното съхранение;

в)

устройство, специално предназначено за акумулиране на електроенергията.

2.   Общата маса на тези компоненти се проверява и потвърждава в доклад от независима и сертифицирана организация.

Член 3

Сертифициране на намаленията на CO2

1.   Намалението на емисиите на CO2, дължащо се на използването на системите с фотоволтаичен покрив за зареждане на акумулатор, посочени в член 2, параграф 1, се определя съгласно методиката, описана в приложението.

2.   Когато производител подава заявление за сертифициране на намалението на емисии на CO2, дължащо се на използването на повече от една система с фотоволтаичен покрив за зареждане на акумулатор на една версия на превозно средство, органът по одобряване на типа определя при кой от изпитваните покриви се постигат най-ниските намаления на емисиите на CO2, и да протоколира тази стойност в съответната документация за одобрение на типа. Тази стойност се посочва в сертификата за съответствие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011.

Член 4

Код за екоиновации

Там, където в документацията за одобряване на типа се среща позоваване на настоящото решение в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011, се вписва код за екоиновации № 21.

Член 5

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 19.

(3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4)  Решение за изпълнение 2014/806/ЕС на Комисията от 18 ноември 2014 г. за одобряване на зареждащия акумулатори слънчев покрив Webasto (Webasto Solar Roof) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 332, 19.11.2014 г., стр. 34).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/279 на Комисията от 19 февруари 2015 г. за одобряване на зареждащия акумулатори слънчев покрив Asola (Asola solar roof) като иновативна технология за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили, в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 26).

(6)  Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ОТ ФОТОВОЛТАИЧНИ ПОКРИВИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОР

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

За да се определи намалението на емисиите на CO2, което може да бъде отдадено на използването на ефективен фотоволтаичен покрив за зареждане на акумулатор в превозно средство от тип M1, е необходимо да се установи следното:

1)

условията на изпитване

2)

изпитвателното оборудване;

3)

определяне на върховата генерирана мощност;

4)

изчисляване на намалението на емисиите на CO2;

5)

изчисляване на статистическата грешка в стойността на намалението на емисиите на CO2;

2.   ОЗНАЧЕНИЯ, ПАРАМЕТРИ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Латински означения

Formula

Намаления на емисиите на CO2 [g CO2/km]

CO2

Въглероден диоксид

CF

Коефициент на преобразуване (l/100 km) — (g CO2/km) [gCO2/l], както е посочено в таблица 3

M

Среден годишен пробег [km/год.], както е посочено в таблица 4

Formula

Измерена средна върхова генерирана мощност на фотоволтаичния покрив [W]

n

Брой на измерванията на върховата генерирана мощност на фотоволтаичния покрив, най-малко 5

SCC

Слънчев корекционен коефициент [-], както е посочено в таблица 1

Formula

Статистическа грешка на общото намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km]

SIR

Средногодишно слънцегреене в Европа [W/m2], което е 120 W/m2

SIR_STC

Глобално слънцегреене при стандартни условия на изпитване (STC) [W/m2], което е 1 000 W/m2

Formula

Стандартно отклонение на средноаритметичната стойност на върховата генерирана мощност на фотоволтаичния покрив [Wp]

UFIR

Коефициент на използване (ефект на засенчване), който е 0,51

VPe

Действителна консумация на гориво за единица енергия [l/kWh], както е посочено в таблица 2

Image

Чувствителност на изчисленото намаление на емисиите на CO2, свързано със средната върхова генерирана мощност на фотоволтаичния покрив

Гръцки означения

ΔCO2m

Корекционен коефициент за емисии на CO2 вследствие на допълнителната маса на системата [g CO2/km], както е определено в таблица 5

Δm

Допълнителна маса вследствие на монтирането на системата [kg]

ηA

КПД на алтернатора [%], който е 67 %

ηSS

КПД на фотоволтаичната система [%], който е 76 %

Φ

Надлъжен наклон на слънчевия колектор [°]

Индекси

Индекс (i) се отнася за измерването на върховата генерирана мощност на фотоволтаичния покрив

3.   ИЗМЕРВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪРХОВАТА ГЕНЕРИРАНА МОЩНОСТ

Измерената средна върхова генерирана мощност Formula на фотоволтаичния покрив трябва да се определи експериментално за всеки вариант на превозното средство. Първоначалното стабилизиране на изпитваното устройство трябва да бъде извършено в съответствие с методиката, определена в международния стандарт IEC 61215-2:2016 (1). Измерванията на върховата генерирана мощност се извършват при стандартни условия на изпитване, както е определено в международния стандарт IEC/TS 61836: 2007 (2).

Използва се демонтиран цялостен фотоволтаичен покрив. Четирите ъглови точки на панела трябва да се допират до хоризонталната равнина на измерване.

Измерванията на върховата генерирана мощност трябва да се извършат поне пет пъти и да се изчисли средноаритметичната стойност (Formula).

4.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА НАМАЛЕНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ НА CO2

Намалението на емисиите на CO2 за фотоволтаичния покрив се изчислява по формула 1 (3).

Формула 1

Formula

където:

Formula

:

Намаления на емисиите на CO2 [g CO2/km]

SIR

:

Средногодишно слънцегреене в Европа [W/m2], което е 120 W/m2

UFIR

:

Коефициент на използване (ефект на засенчване) [-], който е 0,51

ηSS

:

КПД на фотоволтаичната система [%], който е 76 %

Formula

:

Измерена средна върхова генерирана мощност на фотоволтаичния покрив [W]

SIR_STC

:

Глобално слънцегреене при стандартни условия на изпитване (STC) [W/m2], което е 1 000 W/m2

SCC

:

Слънчев корекционен коефициент [-], както е посочено в таблица 1. Общият наличен капацитет на акумулаторната система или стойността на слънчевия корекционен коефициент се съобщават от производителя на превозното средство.

Таблица 1

Слънчев корекционен коефициент

Общ наличен капацитет на акумулаторната система (12 V) /средна върхова генерирана мощност на фотоволтаичния покрив [Ah/W] (4)

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

> 0,666

Слънчев корекционен коефициент (СКК)

0,481

0,656

0,784

0,873

0,934

0,977

1

VPe

:

Консумация на гориво за единица полезна енергия [l/kWh], както е посочено в таблица 2

Таблица 2

Консумация на гориво за единица полезна енергия

Тип двигател

Консумация на гориво за единица полезна енергия (VPe)

[l/kwh]

Бензинов

0,264

Бензинов с турбокомпресор

0,280

Дизелов

0,220

ηA

:

КПД на алтернатора [%], който е 67 %;

CF

:

Коефициент на преобразуване (l/100 km) – (g CO2/km) [gCO2/l], както е посочено в таблица 3

Таблица 3

Коефициент на преобразуване за горива

Вид гориво

Коефициент на преобразуване (l/100 km) — (g CO2/km) (КП)

[gCO2/l]

Бензин

2 330

Дизелово гориво

2 640

M

:

Среден годишен пробег [km/год.], както е посочено в таблица 4

Таблица 4

Среден годишен пробег за превозни средства от категория М1

Вид гориво

Среден годишен пробег [km/год.]

Бензин

12 700

Дизелово гориво

17 000

Φ

:

Надлъжен наклон на слънчевия колектор [°]. Тази стойност се представя от производителя на превозното средство

ΔCO2m

:

Корекционен коефициент за CO2 поради монтирането на слънчевия покрив, и където е приложимо, на допълнителния акумулатор и други устройства, специално необходими за преобразуването на слънчевата енергия в електроенергия и нейното съхранение [g CO2/km], както е посочено в таблица 5.

Таблица 5

Корекционен коефициент за CO2 поради допълнителната маса

Вид гориво

Корекционен коефициент за CO2 поради допълнителната маса (ΔCO2m)

[g CO2/km]

Бензин

0,0277 · Δm

Дизелово гориво

0,0383 · Δm

В таблица 5 Δm е допълнителната маса, дължаща се на монтирането на фотоволтаичната система, която се състои от фотоволтаичния покрив, и където е приложимо, допълнителния акумулатор и други устройства, специално необходими за преобразуването на слънчевата енергия в електроенергия и нейното съхранение.

По-специално, Δm е положителната разлика между масата на на фотоволтаичната система и масата на стандартен стоманен покрив. Масата на стандартен стоманен покрив се приема за равна на 12 kg. В случай че теглото на слънчевия покривен панел е по-малко от 12 kg, не се прилага корекция за промяната на масата.

5.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ГРЕШКА

Стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на върховата генерирана мощност се изчислява по формула 2.

Формула 2

Formula

където:

Formula

:

Стандартно отклонение на средноаритметичната стойност на върховата генерирана мощност [W]

Formula

:

Измерена стойност на върховата генерирана мощност [W]

Formula

:

Средноаритметична стойност на върховата генерирана мощност [W]

n

:

Брой на измерванията на върховата генерирана мощност, най-малко 5

Стандартното отклонение на средноаритметичната стойност на върховата генерирана мощност на фотоволтаичния покрив води до статистическа грешка в намалението на емисиите на CO2 Formula. Тази грешка се изчислява по формула 3.

Формула 3

Image

6.   СТАТИСТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ

За всеки тип, вариант и версия на превозно средство, оборудвано с фотоволтаичен покрив за зареждане на акумулатор е необходимо да се докаже, че минималният праг от 1 g CO2/km е превишен по статистически значим начин, както е посочено в член 9, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 725/2011. Поради това трябва да се използва формула 4.

Формула 4

Formula

където:

MT

:

Минимален праг [gCO2/km], който е 1 gCO2/km

Formula

:

Статистическа грешка на общото намаление на емисиите на CO2 [g CO2/km]

Когато намаленията на емисиите на CO2, които са резултат от изчислението по формула 4, са под праговите стойности, посочени в член 9, параграф 1 от Регламент за изпънение (ЕС) № 725/2011, се прилага член 11, параграф 2, втора алинея от същия регламент.


(1)  Стандарт на Международната електротехническа комисия (IEC) IEC 61215—2: 2016 за„Земни фотоволтаични (ФВ) модули — окачествяване на конструкцията и одобряване на типа“

(2)  Стандарт на Международната електротехническа комисия (IEC) IEC 61836—2007 за „Слънчеви фотоволтаични енергийни системи — термини, определения и символи“

(3)  Технически указания за изготвянето на заявления за одобрение на иновативни технологии съгласно Регламент (ЕО) № 443/2009 и Регламент (ЕС) № 510/2011 https://circabc.europa.eu/sd/a/bbf05038-a907-4298-83ee-3d6cce3b4231/Technical%20Guidelines%20October%202015.pdf

(4)  Общият капацитет включва среден разряден капацитет на стартовия акумулатор — 10 Ah (12 V). Всички стойности се отнасят за средногодишно слънцегреене от 120 W/m2, дял на засенчването 0,49 и средно време на движение на превозното средство от 1 час дневно при 750 W необходима електрическа мощност.


Поправки

4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/25


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии

( Официален вестник на Европейския съюз L 70 от 14 март 2015 г. )

На страница 22, в член 1, точка 12, в заменящия текст на член 95, параграф 2

вместо:

„Изявление за произход може да бъде изготвено и след износа („изявление със задна дата“) на съответните продукти. Такова изявление със задна дата е допустимо, ако се представи пред митническите органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно от две години след вноса.“

да се чете:

„Изявление за произход може да бъде изготвено и след износа („изявление впоследствие“) на съответните продукти. Такова изявление впоследствие е допустимо, ако се представи пред митническите органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно от две години след вноса.“

На страница 25, в член 1, точка 23, буква а), в заменящия текст на член 97л, параграф 3

вместо:

„Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издадат сертификат със задна дата единствено след като се уверят, че информацията, представена в искането на износителя за сертификат за произход, формуляр А, издаден със задна дата, съответства на тази в съответното досие за износ и сертификат за произход и че формуляр А не е бил издаден при износа на въпросните продукти. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“ или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 от сертификата за произход, формуляр А, издаден със задна дата.“

да се чете:

„Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издадат сертификат впоследствие единствено след като се уверят, че информацията, представена в искането на износителя за сертификат за произход, формуляр А, издаден впоследствие, съответства на тази в съответното досие за износ и сертификат за произход и че формуляр А не е бил издаден при износа на въпросните продукти. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“ или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 от сертификата за произход, формуляр А, издаден впоследствие.“