ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
22 октомври 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1873 на Съвета от 10 октомври 2016 година относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

1

 

 

Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1874 на Комисията от 19 октомври 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Maroilles/Marolles (ЗНП)]

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1875 на Комисията от 21 октомври 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2016/1876 на Съвета от 13 октомври 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав Търговия, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

16

 

*

Решение (ЕС) 2016/1877 на Съвета от 17 октомври 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на експертната група по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), както и в рамките на работната група по автомобилния транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации ( 1 )

49

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1878 на Комисията от 21 октомври 2016 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, въведено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Гватемала за 2016 година

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 ( ОВ L 366, 20.12.2014 г. )

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1873 НА СЪВЕТА

от 10 октомври 2016 година

относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209, параграф 2 и член 212, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 23 март 2012 г. Съветът разреши на Комисията да започне преговори за международно споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки и латиноамериканските и карибските държави за създаването на Фондацията ЕС—ЛАК като международна организация.

(2)

Преговорите за Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК (Споразумението) приключиха успешно на 29 януари 2015 г.

(3)

Чрез Споразумението Фондацията ЕС—ЛАК ще бъде създадена като международна организация с правосубектност съгласно международното публично право.

(4)

Споразумението следва да бъде подписано от името на Съюза, при условие че бъде сключено на по-късна дата.

(5)

Когато действат в рамките на Фондацията ЕС—ЛАК, Съюзът и неговите държави членки следва да координират своите позиции в съответствие с Договорите и с принципа на лоялно сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението от името на Съюза за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК се разрешава, при условие на сключването на посоченото Споразумение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(упълномощени) да подпише(подпишат) споразумението от името на Съюза.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 10 октомври 2016 година.

За Съвета

Председател

G. MATEČNÁ


22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/3


СПОРАЗУМЕНИЕ

за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК

Страните по настоящото споразумение,

КАТО ПРИПОМНЯТ стратегическото партньорство, установено между Латинска Америка и Карибите (ЛАК) и Европейския съюз (ЕС) през юни 1999 г. в рамките на първата среща на върха ЕС—ЛАК в Рио де Жанейро;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД инициативата, приета от държавните и правителствените ръководители на държавите от ЛАК и от ЕС по време на петата среща на върха ЕС—ЛАК, проведена в Лима, Република Перу, на 16 май 2008 г.;

КАТО ПРИПОМНЯТ решението за създаване на Фондацията ЕС—ЛАК, прието от държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС и от ЛАК, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията на шестата среща на върха ЕС—ЛАК, проведена в Мадрид, Испания, на 18 май 2010 г.;

КАТО ПРИПОМНЯТ създаването през 2011 г. на преходна фондация във Федерална република Германия, която ще приключи дейността си и ще бъде закрита с влизането в сила на Международното учредително споразумение за Фондацията ЕС—ЛАК;

КАТО ИЗТЪКВАТ ОТНОВО необходимостта от създаване на международна организация с междуправителствен характер, по отношение на която се прилага международното публично право, посредством „международно учредително споразумение за Фондацията ЕС—ЛАК, основано на общите условия, приети на среща на министрите в рамките на Шестата среща на върха ЕС—ЛАК, проведена в Мадрид“, която международна организация допринася за укрепването на съществуващите връзки между латиноамериканските и карибските държави, ЕС и държавите — членки на ЕС,

СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

Член 1

Предмет

1.   С настоящото споразумение се създава международната Фондация ЕС—ЛАК („Фондацията“ или „Фондацията ЕС—ЛАК“).

2.   В настоящото споразумение се определят целите на Фондацията и общите правила и насоки, които служат за уреждане на нейната дейност, структура и функциониране.

Член 2

Естество и седалище

1.   Фондацията ЕС—ЛАК е международна организация с междуправителствен характер, създадена по реда на международното публично право. Тя е съсредоточена върху засилването на двурегионалното партньорство между ЕС и неговите държави членки и Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

2.   Седалището на Фондацията ЕС—ЛАК се намира в свободния и ханзейски град Хамбург във Федерална република Германия.

Член 3

Членове на фондацията

1.   Тъй като латиноамериканските и карибските държави, държавите — членки на ЕС, и ЕС изразиха съгласие да бъдат обвързани от настоящото споразумение, съгласно вътрешните си правни процедури, те стават единствени членове на Фондацията ЕС—ЛАК.

2.   Във Фондацията ЕС—ЛАК може да участва също Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC).

Член 4

Правосубектност

1.   Фондацията ЕС—ЛАК притежава международна правосубектност и правоспособността, необходима за изпълнението на нейните цели и дейности, на територията на всеки от нейните членове в съответствие с националното им законодателство.

2.   Фондацията може също да сключва договори, да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да образува съдебни производства.

Член 5

Цели на фондацията

1.   Фондацията ЕС—ЛАК:

а)

допринася за укрепването на двурегионалното партньорство между CELAC и ЕС, което включва участие и принос на гражданското общество и други участници от социалната сфера;

б)

насърчава допълнително взаимното опознаване и разбирателство между двата региона;

в)

засилва взаимната видимост на двата региона, както и на самото двурегионално партньорство.

2.   По-специално Фондацията ЕС—ЛАК:

а)

насърчава и координира ориентираните към постигането на резултати дейности, подкрепящи отношенията между двата региона и насочени към изпълнението на приоритетите, набелязани на срещите на върха между CELAC и ЕС;

б)

насърчава дебатите относно общите стратегии, насочени към изпълнението на гореупоменатите приоритети, чрез стимулиране на научните изследвания и проучванията;

в)

способства ползотворните обмени и новите възможности за създаване на контакти между гражданското общество и други участници от социалната сфера.

Член 6

Критерии за дейностите

1.   С цел постигане на целите, определени в член 5 от настоящото споразумение, дейностите на Фондацията ЕС—ЛАК:

а)

се основават на приоритетите и темите, разгледани на равнището на държавните и правителствените ръководители по време на срещите на върха, като се съсредоточават върху идентифицираните нужди в подкрепа на отношенията между двата региона;

б)

включват, доколкото е възможно и в рамките на дейностите на Фондацията, гражданското общество и други участници от социалната сфера, като например академичните институции, и вземат под внимание техния принос, без да имат задължението да го правят. За тази цел всеки член може да посочи подходящи институции и организации, които работят за подобряване на диалога между двата региона на национално равнище;

в)

добавят стойност към съществуващите инициативи;

г)

осигуряват видимост на партньорството, като се съсредоточават по-специално върху дейностите с мултиплициращ ефект.

2.   Когато започва или участва в дейности, Фондацията ЕС—ЛАК е насочена към действие, динамична и ориентирана към постигането на резултати.

Член 7

Дейности на фондацията

1.   За да постигне целите, определени в член 5, Фондацията ЕС—ЛАК предприема, наред с другото, следните дейности:

а)

насърчава дебатите посредством семинари, конференции, работни срещи, групи за размисъл, курсове, изложби, публикации, презентации, професионално обучение и обмен на най-добри практики и на специални знания;

б)

насърчава и подпомага прояви, свързани с теми, разгледани на срещите на върха между CELAC и ЕС, и с приоритетите на заседанията на висшите служители (ЗВС) на CELAC и ЕС;

в)

стартира двурегионални програми и инициативи за повишаване на осведомеността, включително обмени в набелязаните приоритетни сфери;

г)

насърчава проучвания по откритите от двата региона проблеми;

д)

достига и предлага нови възможности за контакт, като специално взема под внимание лицата или институциите, които не са запознати с двурегионалното партньорство между CELAC и ЕС;

е)

създава интернет платформа и/или издава електронна публикация.

2.   Фондацията ЕС—ЛАК може да предприема инициативи в сътрудничество с публични и частни институции, с институциите на ЕС, с международни и регионални институции, с латиноамериканските и карибските държави и с държавите — членки на ЕС.

Член 8

Структура на фондацията

Фондацията ЕС—ЛАК се състои от:

а)

управителен съвет;

б)

председател; и

в)

изпълнителен директор.

Член 9

Управителен съвет

1.   В състава на управителния съвет влизат представители на членовете на Фондацията ЕС—ЛАК. Управителният съвет заседава на равнище висши служители и ако е уместно, на равнище министри на външните работи по време на срещите на върха между CELAC и ЕС.

2.   Общността на латиноамериканските и карибските държави (CELAC) се представлява в управителния съвет от временното председателство, без да се засяга участието на съответната държава в капацитета ѝ на държава.

3.   Изпълнителното бюро на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) се приканва да назначи един представител от всеки регион като наблюдател в управителния съвет.

4.   Съвместната парламентарна асамблея на Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и ЕС се приканва да назначи един представител от ЕС и един от Карибите като наблюдатели в управителния съвет.

Член 10

Председателство на управителния съвет

Управителният съвет има двама председатели — един представител от ЕС и един представител от латиноамериканските и карибските държави.

Член 11

Правомощия на управителния съвет

Управителният съвет на Фондацията ЕС—ЛАК упражнява следните правомощия:

а)

назначава председателя и изпълнителния директор на Фондацията;

б)

приема общите насоки за работата на Фондацията и определя оперативните ѝ приоритети и правилника за нейната дейност, както и подходящите мерки за гарантиране на прозрачността и отчетността, що се отнася по-специално до външното финансиране;

в)

одобрява сключването на Споразумението за седалището, както и всяко друго споразумение или договореност, които Фондацията може да сключи с латиноамериканските и карибските държави и държавите — членки на ЕС, във връзка с привилегиите и имунитетите;

г)

приема правилник за бюджета и правилник за персонала въз основа на предложение на изпълнителния директор;

д)

одобрява измененията на организационната структура на Фондацията въз основа на предложение на изпълнителния директор;

е)

приема многогодишна работна програма, включително многогодишен разчет на бюджета, по принцип за период от четири години, въз основа на проекта, представен от изпълнителния директор;

ж)

приема годишната работна програма, включително проектите и дейностите за следващата година, въз основа на проект, представен от изпълнителния директор и в рамките на многогодишната програма;

з)

приема годишния бюджет за следващата година;

и)

одобрява критериите за мониторинга и одитирането на проектите на Фондацията, както и за докладването за тези проекти;

й)

приема годишния доклад и финансовите отчети на Фондацията за предходната година;

к)

дава насоки и съвети на председателя и на изпълнителния директор;

л)

предлага на страните изменения на настоящото споразумение;

м)

оценява развитието на дейностите на Фондацията и предприема действия въз основа на докладите, представени от изпълнителния директор;

н)

урежда споровете, които могат впоследствие да възникнат между страните във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение и във връзка с измененията на това споразумение;

о)

отменя назначението на председателя и/или на изпълнителния директор;

п)

одобрява създаването на стратегически партньорства;

р)

одобрява сключването на споразумение или правен инструмент, договорени в съответствие с член 15, параграф 4, подточка i).

Член 12

Заседания на управителния съвет

1.   Управителният съвет провежда две обикновени заседания годишно. Те съвпадат със заседанията на висшите служители (ЗВС) на CELAC и ЕС.

2.   Управителният съвет провежда извънредни заседания по искане на един от председателите, на изпълнителния директор или на поне една трета от своите членове.

3.   Функциите на секретариат на управителния съвет се извършват под надзора на изпълнителния директор на Фондацията.

Член 13

Вземане на решения от управителния съвет

Управителният съвет действа в присъствието на над половината от своите членове от всеки регион. Решенията се вземат с консенсус на присъстващите членове.

Член 14

Председател на фондацията

1.   Управителният съвет избира председател измежду кандидатите, предложени от членовете на Фондацията ЕС—ЛАК. Председателят се назначава за срок от четири години, който може да бъде подновен еднократно.

2.   Председателят е известно и ползващо се с голямо уважение лице както в Латинска Америка и Карибите, така и в ЕС. Председателят изпълнява задълженията си на доброволен принцип, но има право на възстановяване на всички необходими и надлежно обосновани разходи.

3.   Длъжността на председателя се заема, чрез редуване, от гражданин на държава — членка на ЕС, и гражданин на държава от Латинска Америка или Карибите. Ако назначеното за председател лице е от държава — членка на ЕС, назначеното за изпълнителен директор лице е от държава от Латинска Америка или Карибите, и обратно.

4.   Председателят:

а)

представлява Фондацията във външните ѝ отношения, като осигурява видима и представителна роля чрез контакти на високо равнище с органи на латиноамериканските и карибските държави, на ЕС и на държавите — членки на ЕС, както и с други партньори;

б)

докладва на срещите на министрите на външните работи, други срещи на министерско равнище, управителния съвет и ако е необходимо, на други важни срещи;

в)

съветва изпълнителния директор при изготвянето на проекта на многогодишна и годишна работна програма и на проектобюджета, които трябва да бъдат одобрени от управителния съвет;

г)

изпълнява други задачи, договорени от управителния съвет.

Член 15

Изпълнителен директор на фондацията

1.   Фондацията се управлява от изпълнителен директор, който се назначава от управителния съвет за срок от четири години, който може да се поднови еднократно, и се избира, след като членовете на Фондацията ЕС—ЛАК представят кандидатури.

2.   Без да се засягат правомощията на управителния съвет, изпълнителният директор не търси и не получава инструкции от никое правителство и от никой друг орган.

3.   Длъжността изпълнителен директор е длъжност, за която се получава възнаграждение. Тя се заема, чрез редуване, от гражданин на държава — членка на ЕС, и гражданин на държава от Латинска Америка или Карибите. Ако назначеното за изпълнителен директор лице е от държава — членка на ЕС, назначеното за председател лице е от държава от Латинска Америка или Карибите, и обратно.

4.   Изпълнителният директор е законният представител на Фондацията и изпълнява следните функции:

а)

подготвя многогодишната работна програма, годишната работна програма и бюджета на Фондацията, като се консултира с председателя;

б)

назначава и ръководи персонала на Фондацията, като гарантира, че персоналът изпълнява целите на Фондацията;

в)

изпълнява бюджета;

г)

представя на управителния съвет за приемане периодични и годишни доклади за дейността и финансови отчети, като поддържа прозрачни процедури и правилно разпространение на информацията относно всички дейности, осъществявани или подкрепяни от Фондацията, включително актуализиран списък на идентифицираните на национално равнище институции и организации, както и на институциите и организациите, които участват в дейностите на Фондацията;

д)

внася доклада по член 18;

е)

подготвя заседанията и подпомага управителния съвет;

ж)

когато е необходимо, се консултира със съответните представители на гражданското общество и други участници от социалната сфера, и по-специално институциите, които може да са идентифицирани от членовете на Фондацията ЕС—ЛАК, в зависимост от повдигнатия въпрос и конкретните нужди, като държи управителния съвет в течение за резултатите от тези контакти с цел допълнителното им разглеждане;

з)

провежда консултации и преговори с държавата, в която се намира седалището на Фондацията, и с другите страни по настоящото споразумение във връзка с информацията за условията, които Фондацията ще ползва в тези държави;

и)

провежда преговори по всяко споразумение или правен инструмент, имащи последици в международен аспект, с международни организации, държави и публични или частни институции по въпроси, които надхвърлят административното, ежедневно функциониране на Фондацията, след надлежно провеждане на консултации с управителния съвет и надлежното му уведомяване за началото и очакваното приключване на тези преговори, както и периодични консултации за съдържанието и обхвата на преговорите и вероятния резултат от тях;

й)

докладва на управителния съвет за съдебните производства, в които участва Фондацията.

Член 16

Финансиране на фондацията

1.   Финансовите вноски се правят на доброволен принцип, без да се засяга участието в управителния съвет.

2.   Фондацията се финансира предимно от своите членове. Като спазва баланса между двата региона, управителният съвет може да обмисли възможността за използване на други начини за финансиране на дейностите на Фондацията.

3.   В специфични случаи след предварително уведомяване на управителния съвет и консултации с него с цел получаване на одобрението му Фондацията може да осигури допълнителни ресурси чрез външно финансиране от публични и частни институции, включително чрез изготвянето на доклади и анализи при поискване. Тези ресурси се използват единствено за дейностите на Фондацията.

4.   Федерална република Германия осигурява, за своя сметка и в рамките на финансовата си вноска за Фондацията, подходящо обзаведени помещения, предназначени за ползване от Фондацията, както и поддръжка, комунални услуги и охрана за тези помещения.

Член 17

Одит и публикуване на счетоводната отчетност

1.   Управителният съвет назначава независими одитори за проверка на счетоводната отчетност на Фондацията.

2.   Одитираните от независими одитори отчети за активите, пасивите, приходите и разходите на Фондацията се предоставят на нейните членове възможно най-скоро след края на всяка финансова година, но не по-късно от шест месеца след тази дата. Управителният съвет разглежда тези отчети на най-ранното си следващо заседание с цел да ги одобри.

3.   Публикува се обобщение на одитираната счетоводна отчетност и на счетоводния баланс.

Член 18

Оценка на фондацията

От датата на влизане в сила на настоящото споразумение изпълнителният директор представя на всеки четири години на управителния съвет доклад за дейностите на Фондацията. Управителният съвет прави цялостна оценка на тези дейности и взема решение относно бъдещите дейности на Фондацията.

Член 19

Стратегически партньорства

1.   Фондацията има четири първоначални стратегически партньора: L'Institut des Amériques във Франция и Regione Lombardia в Италия за ЕС и Глобалната фондация за демокрация и развитие (Global Foundation for Democracy and Development — FUNGLODE) в Доминиканската република и Икономическата комисия на ООН за Латинска Америка и Карибския басейн (ИКЛАК) за Латинска Америка и Карибите.

2.   За да изпълнява целите си, Фондацията ЕС—ЛАК може да установи бъдещи стратегически партньорства с междуправителствени организации, държави и публични или частни институции от двата региона, като винаги съблюдава принципа на баланс между двата региона.

Член 20

Привилегии и имунитети

1.   Естеството и правосубектността на Фондацията са определени в членове 2 и 4.

2.   Статутът, привилегиите и имунитетите на Фондацията, на управителния съвет, на председателя, на изпълнителния директор, на членовете на персонала и на представителите на членовете на територията на Федерална република Германия с цел упражняване на техните функции се уреждат от споразумение за седалището, сключено между правителството на Федерална република Германия и Фондацията.

3.   Споразумението за седалището по параграф 2 от настоящия член е независимо от настоящото споразумение.

4.   Фондацията може да сключва с една или повече латиноамерикански и карибски държави и държави — членки на ЕС, други споразумения, които подлежат на одобрение от управителния съвет, във връзка с привилегиите и имунитетите, необходими за правилното функциониране на Фондацията на съответните им територии.

5.   В рамките на официалните си дейности Фондацията и нейните активи, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци. Фондацията не се освобождава от заплащане на предоставени услуги.

6.   Изпълнителният директор и персоналът на Фондацията се освобождават от национални данъци върху заплатите и възнагражденията, изплащани от Фондацията.

7.   Членове на персонала на Фондацията са всички членове на персонала, назначени от изпълнителния директор, с изключение на лицата, наети на място и на които се заплаща почасово.

Член 21

Езици, на които работи фондацията

Работните езици на Фондацията са езиците, използвани от стратегическото партньорство между Латинска Америка и Карибите и Европейския съюз от създаването на това партньорство през юни 1999 г.

Член 22

Уреждане на спорове

Всеки спор, който може да възникне между страните във връзка с прилагането или тълкуването на настоящото споразумение и на неговите изменения, се подлага на преки преговори между тях с цел да бъде своевременно уреден. Ако спорът не бъде уреден по този начин, по отношение на него взема решение управителният съвет.

Член 23

Изменения

1.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно по инициатива на управителния съвет на Фондацията ЕС—ЛАК или по искане на една от страните. Предложенията за изменение се изпращат на депозитаря, който уведомява за тях всички страни с цел те да разгледат и проведат преговори по тези предложения за изменение.

2.   Измененията се приемат с консенсус и влизат в сила тридесет дни след датата на получаване от депозитаря на последната нотификация, че всички необходими за тази цел формалности са приключени.

3.   Депозитарят уведомява всички страни за влизането в сила на измененията.

Член 24

Ратифициране и присъединяване

1.   Настоящото споразумение може да бъде подписано от всички латиноамерикански и карибски държави, от държавите — членки на ЕС, и от ЕС от 25 октомври 2016 г. до датата на влизането му в сила. То подлежи на ратифициране. Инструментите за ратификация се депозират при депозитаря.

2.   Към настоящото споразумение могат да се присъединят ЕС и латиноамериканските и карибските държави и държавите — членки на ЕС, които не са го подписали. Съответните инструменти за присъединяване се депозират при депозитаря.

Член 25

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила тридесет дни, след като осем страни по Споразумението от всеки регион, включително Федерална република Германия и ЕС, депозират при депозитаря инструментите си за ратификация или присъединяване. За останалите латиноамерикански и карибски държави и държави — членки на ЕС, които депозират своите инструменти за ратификация или присъединяване след датата на влизане в сила, настоящото споразумение влиза в сила тридесет дни след депозирането от тези латиноамерикански и карибски държави, и държавите — членки на ЕС, на техните инструменти за ратификация или присъединяване.

2.   Депозитарят уведомява всички страни по Споразумението за получаването на инструментите за ратифициране или присъединяване и съобщава датата на влизане в сила на настоящото споразумение в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Член 26

Срок на действие и денонсиране

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всяка от страните може да денонсира настоящото споразумение чрез писмена нотификация, адресирана до депозитаря по дипломатически канали. Денонсирането поражда действие дванадесет месеца след датата на получаване на нотификацията.

Член 27

Закриване и ликвидация

1.   Фондацията се закрива:

а)

ако всички членове на Фондацията или всички членове на Фондацията без един са денонсирали Споразумението; или

б)

ако членовете на Фондацията решат да прекратят дейността ѝ.

2.   При прекратяване Фондацията съществува единствено за целите на своята ликвидация. Дейността ѝ се прекратява от ликвидаторите, които пристъпват към продажба на активите на Фондацията и към погасяване на нейните задължения. Остатъкът се разпределя между членовете пропорционално на съответните им финансови вноски.

Член 28

Депозитар

Генералният секретар на Съвета на Европейския съюз изпълнява функцията на депозитар за настоящото споразумение.

Член 29

Резерви

1.   При подписването или ратифицирането на настоящото споразумение или при присъединяването към него страните могат да формулират резерви и/или декларации по отношение на неговия текст, при условие че те не са несъвместими с предмета и целта на Споразумението.

2.   Формулираните резерви и декларации се изпращат на депозитаря, който уведомява за тях другите страни по Споразумението.

Член 30

Преходни разпоредби

От влизането в сила на настоящото споразумение преходната фондация, създадена през 2011 г. съобразно законодателството на Федерална република Германия, приключва своите дейности и се закрива. Активите и пасивите, ресурсите, средствата и другите договорни задължения на преходната фондация се прехвърлят на Фондация ЕС—ЛАК, създадена по силата на настоящото споразумение. За тази цел Фондацията ЕС—ЛАК и преходната фондация сключват необходимите правни инструменти с Федерална република Германия и изпълняват съответните правни изисквания.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за целта лица, положиха подписите си под настоящото споразумение, изготвено в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен, който се депозира в архивите на Съвета на Европейския съюз, който изпраща заверено, вярно с оригинала копие на всички страни.


РЕГЛАМЕНТИ

22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1874 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Maroilles/Marolles (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Франция за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Maroilles“/„Marolles“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/1996 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 1305/2008 на Комисията (3).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Maroilles“/„Marolles“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/1996 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1305/2008 на Комисията от 19 декември 2008 г. за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Maroilles или Marolles (ЗНП)] (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 30).

(4)  ОВ C 176, 18.5.2016 г., стр. 21.


22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1875 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

141,7

ZZ

141,7

0707 00 05

TR

156,4

ZZ

156,4

0709 93 10

TR

149,4

ZZ

149,4

0805 50 10

AR

83,9

CL

95,1

IL

72,6

TR

105,3

UY

48,9

ZA

92,6

ZZ

83,1

0806 10 10

BR

272,3

EG

169,2

TR

138,4

US

261,8

ZZ

210,4

0808 10 80

AR

240,2

AU

237,5

BR

124,9

CL

184,3

NZ

139,5

ZA

156,6

ZZ

180,5

0808 30 90

CN

56,4

TR

146,4

ZZ

101,4


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/16


РЕШЕНИЕ (EС) 2016/1876 НА СЪВЕТА

от 13 октомври 2016 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1) („Споразумението“), влезе в сила на 1 юли 2016 г.

(2)

В съответствие с член 173 от Споразумението Република Молдова постепенно трябва да постигне съответствие с достиженията на правото на Съюза съгласно разпоредбите на приложение XVI към Споразумението.

(3)

В съответствие с член 273 от Споразумението Република Молдова гарантира, че постепенно ще приведе законодателството си в областта на обществените поръчки в съответствие с достиженията на правото на Съюза съгласно графика в приложение XXIX към Споразумението.

(4)

След парафирането на Споразумението на 29 ноември 2013 г., няколко акта на Съюза, включени в приложения XVI и XXIX към него, бяха изменени, преработени или отменени и заменени с нови актове на Съюза.. Някои актове на Съюза, изброени в приложение XVI към Споразумението, са изброени и в други приложения. От съображения за яснота на задълженията е целесъобразно сроковете за сближаване, приложими за тези актове, да се уеднаквят.

(5)

В съответствие с член 269 от Споразумението праговите стойности за обществените поръчки, предвидени в приложение XXIX-А към него, се преразглеждат редовно, считано от годината на влизане в сила на Споразумението.

(6)

Целесъобразно е също така да се вземе предвид напредъкът, постигнат от Република Молдова, в процеса на сближаване с достиженията на правото на Съюза и някои срокове да бъдат изменени.

(7)

Поради това е необходимо приложения XVI и XXIX да се актуализират, за да се отразят промените в посочените в тях достижения на правото на Съюза и за да се променят праговите стойности за обществените поръчки, предвидени в приложение XXIX-А към Споразумението.

(8)

В съответствие с член 269 от Споразумението преразглеждането на праговете, предвидени в приложение XXIX-А, се приема с решение на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“.

(9)

В съответствие с член 436, параграф 3 от Споразумението Съветът за асоцииране има правомощието да актуализира или изменя приложенията към Споразумението.

(10)

С член 1 от Решение № 3/2014 на Съвета за асоцииране ЕС-Молдова от 16 декември 2014 г. Съветът за асоцииране делегира на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ правомощието да актуализира или изменя приложенията към Споразумението, свързани с търговията, включително приложение XVI във връзка с глава 3 (Технически пречки пред търговията, стандартизация, метрология, акредитация и оценка на съответствието) и приложение XXIX във връзка с глава 8 (Обществени поръчки) от дял V (Търговия и свързани с търговията въпроси) от Споразумението.

(11)

Целесъобразно е да се определи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ относно актуализирането на приложения XVI и XXIX към Споразумението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден по силата на член 438 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, във връзка с изменението на приложение XVI към Споразумението, се основава на проекта на решенията на посочения комитет, приложени към настоящото решение.

Представителите на Съюза в Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ могат да одобрят незначителни технически промени в проекта на решения, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 13 октомври 2016 година.

За Съвета

Председател

R. KALIŇÁK


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 1/2016 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“

от …

за актуализиране на приложение XVI към Споразумението за асоцииране

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, и по-специално членове 173 и 436 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1) („споразумението“), влезе в сила на 1 юли 2016 г.

(2)

В съответствие с член 173 от споразумението Република Молдова постепенно следва да постигне съответствие с достиженията на правото на Съюза съгласно разпоредбите на приложение XVI към споразумението.

(3)

След парафирането на споразумението на 29 ноември 2013 г., няколко акта на Съюза, включени в приложение XVI към него, бяха изменени, преработени или отменени и заменени с нови актове на Съюза. По-специално Съюзът прие следните актове и ги нотифицира на Република Молдова:

а)

Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (2);

б)

Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (3);

в)

Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (4);

г)

Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера (5);

д)

Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (6);

е)

Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори (7);

ж)

Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (8);

з)

Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на везни с неавтоматично действие (9);

и)

Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (10);

й)

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (11);

к)

Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО (12);

л)

Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (13);

м)

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (14);

н)

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (15);

о)

Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (16);

п)

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (17);

р)

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (18);

с)

Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (19).

(4)

Някои актове на Съюза, изброени в приложение XVI, са изброени и в приложение IV (Защита на потребителите) и приложение XI (Околна среда) към споразумението. От съображения за яснота приложимите срокове за сближаване на тези актове, изброени в приложение XVI, следва да бъдат приведени в съответствие със сроковете, посочени в приложение IV (Защита на потребителите) и приложение XI (Околна среда) към споразумението.

(5)

В съответствие с член 436, параграф 3 от споразумението е необходимо приложение XVI към споразумението да се актуализира, за да се отрази развитието на посочените в него законодателни актове на Съюза. От съображения за яснота разделите от приложение XVI към споразумението, за които се отнасят промените, следва да се актуализират в своята цялост.

(6)

Република Молдова продължава процеса на сближаване на законодателството си със законодателните актове на Съюза в съответствие с графика и приоритетите, посочени в приложение XVI към споразумението. Поради това е целесъобразно да се гарантира, че след последните актуализации законодателните актове на Съюза своевременно и ефективно се интегрират в текущия процес на сближаване, и да се вземе предвид постигнатият вече напредък от Република Молдова.

(7)

Целесъобразно е да се предвидят преходни периоди, за да може Република Молдова да отрази новите актове на Съюза в националното си законодателство и да се осигури период за приспособяване на производителите и вносителите. Поради това сроковете за сближаване на националното законодателство на Република Молдова с тези нови актове на Съюза следва да се удължат.

(8)

В съответствие с член 436 от споразумението Съветът за асоцииране ЕС — Република Молдова има правомощието да актуализира или изменя приложенията към споразумението. Със свое Решение № 3/2014 от 16 декември 2014 г. Съветът за асоцииране делегира на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ правомощието да актуализира или изменя някои свързани с търговията приложения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Раздел „Хоризонтална законодателна рамка във връзка с предлагането на продукти на пазара“, раздел „Законодателни актове, основани на принципите на новия подход, съгласно които се предвижда маркировка „CE“, раздел „Директиви, основани на принципите на новия подход или на глобалния подход, съгласно които не се предвижда маркировка „CE“, подраздел 2 — „Дву- и триколесни моторни превозни средства“, и подраздел 3 — „Колесни селскостопански или горски трактори“, в раздел „Производство на моторни превозни средства“, подраздел 1 — „REACH и прилагане на REACH“, подраздел 2 — „Опасни химикали“, и подраздел 3 — „Класификация, опаковане и етикетиране“, в раздел „Химикали“ от приложение XVI към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, се заменят с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на …

За Комитета за асоцииране в състав „Търговия“

Председател


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 357.

(3)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 79.

(5)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 309.

(6)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 251.

(8)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 149.

(9)  ОВ L 96, 29.3.2014 г., стр. 107.

(10)  ОВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 164.

(11)  ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62.

(12)  ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 90.

(13)  ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 27.

(14)  ОВ L 165, 30.6.2010 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52.

(16)  ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(18)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38.

ПРИЛОЖЕНИЕ

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ XVI КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Раздел „Хоризонтална законодателна рамка във връзка с предлагането на продукти на пазара“, раздел „Законодателни актове, основани на принципите на новия подход, съгласно които се предвижда маркировка „CE“, раздел „Директиви, основани на принципите на новия подход или на глобалния подход, съгласно които не се предвижда маркировка „CE“, подраздел 2 — „Дву- и триколесни моторни превозни средства“, и подраздел 3 — „Колесни селскостопански или горски трактори“, в раздел „Производство на моторни превозни средства“, подраздел 1 — „REACH и прилагане на REACH“, подраздел 2 — „Опасни химикали“, и подраздел 3 — „Класификация, опаковане и етикетиране“, в раздел „Химикали“ от приложение XVI към споразумението се заменят със следното:

„Законодателство на Съюза

Краен срок за сближаване

ХОРИЗОНТАЛНА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПРОДУКТИ НА ПАЗАРА

Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93

Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО

Сближаване на датата на влизане в сила на Закон № 235 от 1 декември 2011 г.

Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите

2016 г.

Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стокa

2012 г.

Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2015 г.

Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО, изменена с Директива 2009/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

2015 г.

ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ, ОСНОВАНИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА НОВИЯ ПОДХОД, СЪГЛАСНО КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА МАРКИРОВКА „CE“

Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

2017 г.

Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане

2017 г.

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета

Пълно сближаване: 2015 г.

Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост

2017 г.

Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства

Преразглеждане и пълно сближаване: 2015 г.

Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно газовите уреди

Преразглеждане и пълно сближаване: 2016 г.

Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно въжените линии за превоз на хора

2015 г.

Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.

2017 г.

Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели.

Решение 2004/388/ЕО на Комисията от 15 април 2004 година относно документ за превоз на взривни вещества в рамките на Общността

Директива 2008/43/ЕО на Комисията от 4 април 2008 г. относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение

2017 г.

Директива 2014/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки по отношение на асансьори и предпазни устройства за асансьори

2017 г.

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО

2015 г.

Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване

2017 г.

Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия

Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro

Преразглеждане и пълно сближаване: 2015 г.

Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво

Пълно сближаване: 2017 г.

Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на везни с неавтоматично действие.

2017 г.

Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане

2017 г.

Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО

2017 г.

Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване и за отмяна на Директива 94/25/ЕО

2018 г.

Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността на детските играчки

Преразглеждане и пълно сближаване: 2015 г.

Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия

2017 г.

ДИРЕКТИВИ, ОСНОВАНИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА НОВИЯ ПОДХОД ИЛИ НА ГЛОБАЛНИЯ ПОДХОД, СЪГЛАСНО КОИТО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА МАРКИРОВКА „СЕ“

Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки

2015 г.

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 г. относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета

2017 г.

ПРОИЗВОДСТВО НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

2.   Дву- и триколесни моторни превозни средства

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

2017 г.

3.   Колесни селскостопански или горски трактори

Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства

2016 г.

Директива 2008/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно полето на видимост и стъклочистачките на предното стъкло на колесните селскостопански или горски трактори

2016 г.

ХИМИКАЛИ

1.   REACH и прилагане на REACH

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

2019 г.

Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

2019 г.

2.   Опасни химикали

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

2017 г.

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

2021 г.

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

2014 г.

Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

2016 г.

Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО

2013—14 г.

Директива 96/59/ЕО на Съвета от 16 септември 1996 г. за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ)

Сближаването е осъществено през 2009 г.

Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменения в Директива 79/117/ЕИО

2013—14 г.

3.   Класификация, опаковане и етикетиране

Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

2021 г.“


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 2/2016 НА КОМИТЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС — РЕПУБЛИКА МОЛДОВА В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“

от …

за актуализиране на приложение XXIX към Споразумението за асоцииране

КОМИТЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ В СЪСТАВ „ТЪРГОВИЯ“,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, и по-специално членове 269, 273 и 436 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (1) („споразумението“) влезе в сила на 1 юли 2016 г.

(2)

В съответствие с член 269, параграф 5 от споразумението праговите стойности за обществените поръчки, предвидени в приложение XXIX-А към него, се преразглеждат редовно на всеки две години, считано от годината на влизане в сила на споразумението, и преразглеждането се приема с решение на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, посочен в член 438, параграф 4 от споразумението.

(3)

В съответствие с член 273 от споразумението Република Молдова постепенно ще приведе законодателството си в областта на обществените поръчки в съответствие с достиженията на правото на Съюза съгласно графика в приложение XXIX към споразумението.

(4)

След парафирането на споразумението на 29 ноември 2013 г., няколко акта на Съюза, включени в приложение XXIX към него, бяха изменени, преработени или отменени и заменени с нови актове на Съюза. По-специално Съюзът прие следните актове и ги нотифицира на Република Молдова:

а)

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (2);

б)

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (3);

в)

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (4);

(5)

С горепосочените нови директиви се изменят праговите стойности на договорите за обществени поръчки, предвидени в приложение XXIX-А.

(6)

Ето защо в съответствие с членове 269, 273 и 436 от споразумението е необходимо приложение XXIX към споразумението да се актуализира, за да се отразят промените в посочените в него достижения на правото на Съюза.

(7)

Новите достижения на правото на Съюза в областта на обществените поръчки са организирани по нов начин. Целесъобразно е новата им структура да се отрази в приложение XXIX. От съображения за яснота приложение XXIX следва да се актуализира в своята цялост и да се замени с текста на приложението към настоящото решение. Целесъобразно е също така да се вземе предвид напредъкът, постигнат от Република Молдова в процеса на сближаване с достиженията на правото на Съюза.

(8)

В съответствие с член 436, параграф 3 от споразумението Съветът за асоцииране ЕС — Република Молдова има правомощието да актуализира или изменя приложенията към споразумението. Със свое Решение № 3/2014 от 16 декември 2014 г. Съветът за асоцииране делегира на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ правомощието да актуализира или изменя някои свързани с търговията приложения,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение XXIX към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в … на …

За Комитета за асоцииране в състав „Търговия“

Председател


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение XXIX към споразумението се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-А

ПРАГОВЕ

1.

Праговете на стойността, посочени в член 269, параграф 3 от настоящото споразумение, и за двете страни по споразумението са, както следва:

а)

134 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, възлагани от централни органи на изпълнителната власт, и конкурси за проект, които се организират от такива органи;

б)

207 000 EUR за обществени поръчки за доставки и услуги, които не попадат в обхвата на буква а);

в)

5 186 000 EUR за обществени поръчки за строителство;

г)

5 186 000 EUR за обществени поръчки за строителство в отрасъла на комуналните услуги;

д)

5 186 000 EUR за концесии;

е)

414 000 EUR за поръчки за доставки и услуги в отрасъла на комуналните услуги;

ж)

750 000 EUR за обществени поръчки за услуги във връзка със социални и други специфични услуги;

з)

1 000 000 EUR за поръчки за услуги във връзка със социални и други специфични услуги в отрасъла на комуналните услуги.

2.

Праговете на стойността, посочени в параграф 1, се адаптират, за да отразяват приложимите прагове съгласно директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС към момента на влизане в сила на настоящото споразумение.

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Б

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН ГРАФИК ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА РЕФОРМА, СБЛИЖАВАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВАТА И ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА

Етап

 

Ориентировъчен график

Достъп до пазара, предоставен на ЕС от Република Молдова

Достъп до пазара, предоставен на Република Молдова от ЕС

 

1

Прилагане на член 270, параграф 2 и член 271 от настоящото споразумение

Споразумение относно стратегията за осъществяване на реформата, определена в член 272 от настоящото споразумение

9 месеца след влизането в сила на настоящото споразумение

Доставки за централните органи на изпълнителната власт

Доставки за централните органи на изпълнителната власт

 

2

Сближаване и прилагане на основните елементи на Директива 2014/24/ЕС и Директива 89/665/ЕИО

5 години след влизането в сила на настоящото споразумение

Доставки за държавните, регионалните и местните органи и публичноправните организации

Доставки за държавните, регионалните и местните органи и публичноправните организации

Приложения XXIX-В и XXIX-Н

Сближаване и прилагане на основните елементи на Директива 2014/25/ЕС и Директива 92/13/ЕИО

5 години след влизането в сила на настоящото споразумение

Доставки за всички възложители в сектора на комуналните услуги

Доставки за всички възложители

Приложения XXIX-Ж и XXIX-Р

Сближаване и прилагане на другите елементи на Директива 2014/24/ЕС

5 години след влизането в сила на настоящото споразумение

Поръчки за услуги и строителство за всички възлагащи органи

Поръчки за услуги и строителство за всички възлагащи органи

Приложения XXIX-Г, XXIX-Д и XXIX-О

3

Сближаване и прилагане на другите елементи на Директива 2014/23/ЕС

6 години след влизането в сила на настоящото споразумение

Концесии за всички възлагащи органи

Концесии за всички възлагащи органи

Приложения XXIX-К и XXIX-Л

4

Сближаване и прилагане на другите елементи на Директива 2014/25/ЕС

8 години след влизането в сила на настоящото споразумение

Поръчки за услуги и строителство за всички възложители в сектора на комуналните услуги

Поръчки за услуги и строителство за всички възложители в сектора на комуналните услуги

Приложения XXIX-З, XXIX-И и XXIX-С

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-В

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО

(Етап 2)

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Обхват и определения

Раздел 1

Предмет и определения

Член 1

Предмет и обхват: параграфи 1, 2, 5 и 6

Член 2

Определения: параграф 1 точки 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 и 24

Член 3

Смесени обществени поръчки

Раздел 2

Прагове

Член 4

Прагови стойности

Член 5

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки

Раздел 3

Изключения

Член 7

Поръчки в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

Член 8

Специални изключения в областта на електронните съобщения

Член 9

Обществени поръчки и конкурси за проект, възлагани или организирани съгласно международни правила

Член 10

Специални изключения за поръчки за услуги

Член 11

Поръчки за услуги, възлагани въз основа на изключително право

Член 12

Обществени поръчки между субекти в публичния сектор

Раздел 4

Специални случаи

Подраздел 1:

Субсидиране на поръчки и услуги за научноизследователска и развойна дейност

Член 13

Поръчки, субсидирани от възлагащите органи

Член 14

Услуги за научноизследователска и развойна дейност

Подраздел 2:

Обществени поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната и сигурността

Член 15

Отбрана и сигурност

Член 16

Смесени обществени поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Член 17

Обществени поръчки и конкурси за проект, включващи аспекти от областта на отбраната или сигурността, които са възложени или организирани съгласно международни правила

 

 

ГЛАВА II

Общи правила

Член 18

Принципи на обществените поръчки

Член 19

Икономически оператори

Член 21

Поверителност

Член 22

Правила за предаване на информация: параграфи 2—6

Член 23

Номенклатури

Член 24

Конфликти на интереси

 

 

ДЯЛ II

Правила за обществените поръчки

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 26

Избор на процедури: параграфи 1 и 2, параграф 4, буква а), параграфи 5 и 6

Член 27

Открита процедура

Член 28

Ограничена процедура

Член 29

Състезателна процедура с договаряне

Член 32

Използване на процедурата на договаряне без предварително обявление

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 1

Подготовка

Член 40

Предварителни пазарни консултации

Член 41

Предварително участие на кандидати или оференти

Член 42

Технически спецификации

Член 43

Маркировки

Член 44

Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства: параграфи 1 и 2

Член 45

Варианти

Член 46

Разделяне на поръчките на обособени позиции

Член 47

Определяне на срокове

Раздел 2

Публикуване и прозрачност

Член 48

Обявления за предварителна информация

Член 49

Обявления за поръчки

Член 50

Обявления зa възложени поръчки: параграфи 1 и 4

Член 51

Форма и начин на публикуване на обявленията: параграф 1, първа алинея, и параграф 5, първа алинея

Член 53

Достъп до документацията за обществената поръчка по електронен път

Член 54

Покани до кандидатите

Раздел 3

Избор на участници и възлагане на поръчки

Член 56

Общи принципи

Подраздел 1:

Критерии за качествен подбор

Член 57

Основания за изключване

Член 58

Критерии за подбор

Член 59

Единен европейски документ за обществени поръчки: параграф 1 mutatis mutandis и параграф 4

Член 60

Доказателства

Член 62

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление: параграфи 1 и 2

Член 63

Използване на капацитета на други субекти

Подраздел 2:

Намаляване на броя на кандидатите, офертите и решенията

Член 65

Намаляване на броя на квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие

Член 66

Намаляване на броя на офертите и решенията

Подраздел 3:

Възлагане на поръчките

Член 67

Критерии за възлагане на поръчките

Член 68

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл: параграфи 1 и 2

Член 69

Необичайно ниски оферти: параграфи 1—4

 

 

ГЛАВА IV

Изпълнение на поръчките

Член 70

Условия за изпълнение на поръчките

Член 71

Подизпълнители

Член 72

Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение

Член 73

Прекратяване на договорите за поръчка

 

 

ДЯЛ III

Специални режими за възлагане на обществени поръчки

 

 

ГЛАВА I

Социални и други специфични услуги

Член 74

Възлагане на поръчки за социални и други специфични услуги

Член 75

Публикуване на обявления

Член 76

Принципи на възлагане на поръчките

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение II

Списък на дейностите, посочени в член 2, параграф 1, точка 6, буква а)

Приложение III

Списък на стоките по член 4, буква б) във връзка с поръчките, възлагани от възлагащи органи в областта на отбраната

Приложение IV

Изисквания относно инструментите и устройствата за електронно получаване на оферти, заявления за участие, планове и проекти за конкурси за проект

Приложение V

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията

Част А:

Информация, която трябва да бъде включена в съобщенията за публикуване на обявление за предварителна информация в профил на купувач

Част Б:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за предварителна информация (съгласно член 48)

Част В:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за поръчки (съгласно член 49)

Част Г:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за възлагане на поръчки (съгласно член 50)

Част Ж:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за изменения по договор за обществена поръчка през срока му на изпълнение (съгласно член 72, параграф 1)

Част З:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за обществени поръчки за социални и други специфични услуги (съгласно член 75, параграф 1)

Част И:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за предварителна информация за социални и други специфични услуги (съгласно член 75, параграф 1)

Част Й:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за обществени поръчки за социални и други специфични услуги (съгласно член 75, параграф 2)

Приложение VII

Определяне на някои технически спецификации

Приложение IX

Съдържание на поканите за представяне на оферти, за участие в диалог или за потвърждаване на интерес, посочени в член 54

Приложение X

Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда, посочени в член 18, параграф 2

Приложение XII

Доказателства за съответствие с критериите за подбор

Приложение XIV

Услуги, посочени в член 74

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Г

ДРУГИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС

(Етап 2)

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Обхват и определения

Раздел 1

Предмет и определения

Член 2

Определения (параграф 1, точка 21)

Член 22

Правила за предаване на информация: параграф 1

 

 

ДЯЛ II

Правила за обществените поръчки

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 26

Избор на процедури: параграф 3 и параграф 4, буква б)

Член 30

Състезателен диалог

Член 31

Партньорство за иновации

 

 

ГЛАВА II

Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки

Член 33

Рамкови споразумения

Член 34

Динамични системи за покупки

Член 35

Електронни търгове

Член 36

Електронни каталози

Член 38

Единични съвместни обществени поръчки

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 2

Публикуване и прозрачност

Член 50

Обявления зa възложени поръчки: параграфи 2 и 3

 

 

ДЯЛ III

Специални режими за възлагане на обществени поръчки

 

 

ГЛАВА II

Правила за провеждане на конкурси за проект

Член 78

Обхват

Член 79

Обявления

Член 80

Правила за организиране на конкурси за проект и избор на участниците

Член 81

Състав на журито

Член 82

Решения на журито

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение V

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията

Част Д:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за конкурси за проект (съгласно член 79, параграф 1)

Част Е:

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за резултатите от конкурс (съгласно член 79, параграф 2)

Приложение VI

Информация, която трябва да бъде включена в документацията за обществената поръчка при електронни търгове (член 35, параграф 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Д

ДРУГИ НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС

(Етап 2)

Елементите на Директива 2014/24/ЕС, посочени в настоящото приложение, не са задължителни, но се препоръчват за целите на сближаването. Република Молдова може да извърши сближаване на тези елементи в сроковете, посочени в приложение XXIX-Б.

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Обхват и определения

Раздел 1

Предмет и определения

Член 2

Определения (параграф 1, точки 14 и 16)

Член 20

Запазени поръчки

 

 

ГЛАВА II

Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки

Член 37

Централизирани дейности по закупуване и централни органи за покупки

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 3

Избор на участници и възлагане на поръчки

Член 64

Официални списъци на одобрените икономически оператори и сертифициране от органи, учредени в съответствие с публичното или частното право

 

 

ДЯЛ III

Специални режими за възлагане на обществени поръчки

 

 

ГЛАВА I

Социални и други специфични услуги

Член 77

Запазени поръчки за определени услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Е

РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС ИЗВЪН ОБХВАТА НА СБЛИЖАВАНЕТО

Елементите, изброени в настоящото приложение, не са обект на процеса на сближаване.

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Обхват и определения

Раздел 1

Предмет и определения

Член 1

Предмет и обхват: параграфи 3 и 4

Член 2

Определения: параграф 2

Раздел 2

Прагове

Член 6

Преглед на праговете и на списъка на органите на централната власт

 

 

ДЯЛ II

Правила за обществените поръчки

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 25

Условия, свързани със СДП и други международни споразумения

 

 

ГЛАВА II

Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки

Член 39

Поръчки с участието на възлагащи органи от различни държави членки

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 1

Подготовка

Член 44

Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства: параграф 3

Раздел 2

Публикуване и прозрачност

Член 51

Форма и начин на публикуване на обявленията: параграф 1, втора алинея, параграфи 2, 3и 4, параграф 5, втора алинея, параграф 6

Член 52

Публикуване на национално равнище

Раздел 3

Избор на участници и възлагане на поръчки

Член 61

Онлайн хранилище за сертификати (e-Certis)

Член 62

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление: параграф 3

Член 68

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл: параграф 3

Член 69

Необичайно ниски оферти: параграф 5

 

 

ДЯЛ IV

Управление

Член 83

Привеждане в изпълнение

Член 84

Индивидуални доклади за процедури за възлагане на обществена поръчка

Член 85

Национални доклади и статистическа информация

Член 86

Административно сътрудничество

 

 

ДЯЛ V

Делегирани правомощия, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 87

Упражняване на делегирането

Член 88

Процедура по спешност

Член 89

Процедура на комитет

Член 90

Транспониране и преходни разпоредби

Член 91

Отмяна

Член 92

Преглед

Член 93

Влизане в сила

Член 94

Адресати

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Органи на централната власт

Приложение VIII

Характеристики на публикуването

Приложение XI

Регистри

Приложение XIII

Списък на правни актове на съюза по член 68, параграф 3

Приложение XV

Таблица на съответствието

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Ж

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО

(Етап 2)

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Предмет и определения

Член 1

Предмет и обхват: параграфи 1, 2, 5 и 6

Член 2

Определения: точки 1—9, 13—16 и 18—20

Член 3

Възлагащи органи (параграфи 1 и 4)

Член 4

Възложители: параграфи 1—3

Член 5

Смесени поръчки, включващи една и съща дейност

Член 6

Поръчки, включващи няколко дейности

 

 

ГЛАВА II

Дейности

Член 7

Общи разпоредби

Член 8

Газ и топлинна енергия

Член 9

Електроенергия

Член 10

Водоснабдяване

Член 11

Транспортни услуги

Член 12

Пристанища и летища

Член 13

Пощенски услуги

Член 14

Добив на нефт и газ и проучвания или добив на въглища или други твърди горива

 

 

ГЛАВА III

Материален обхват

Раздел 1

Прагове

Член 15

Прагови стойности

Член 16

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките параграфи 1—4 и 7—14

Раздел 2

Изключени поръчки и конкурси за проект: специални разпоредби за поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Подраздел 1:

Изключения, които се прилагат за всички възложители, и специални изключения за водоснабдяването и енергетиката

Член 18

Поръчки, възлагани с цел препродажба, лизинг или наем на трети лица: параграф 1

Член 20

Поръчки и конкурси за проект, възлагани или организирани съгласно международни правила

Член 21

Специални изключения за поръчки за услуги

Член 22

Поръчки за услуги, възлагани въз основа на изключително право

Член 23

Поръчки, възлагани от някои възложители за покупката на вода и за снабдяването с енергия или с горива за производството на енергия

Подраздел 2:

Поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната и сигурността

Член 24

Отбрана и сигурност

Член 25

Смесени поръчки за една и съща дейност, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Член 26

Поръчки за няколко дейности, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Член 27

Поръчки и конкурси за проект, включващи аспекти от областта на отбраната или сигурността, които са възложени или организирани съгласно международни правила

Подраздел 3:

Специални отношения (сътрудничество, свързани предприятия и съвместни предприятия)

Член 28

Поръчки между възлагащи органи

Член 29

Поръчки, възложени на свързано предприятие

Член 30

Поръчки, възложени на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие

Подраздел 4:

Специални случаи

Член 32

Услуги за научноизследователска и развойна дейност

 

 

ГЛАВА IV

Общи принципи

Член 36

Принципи на поръчките

Член 37

Икономически оператори

Член 39

Поверителност

Член 40

Правила за предаване на информация

Член 41

Номенклатури

Член 42

Конфликти на интереси

 

 

ДЯЛ II

Правила за поръчките

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 44

Избор на процедури: параграфи 1, 2 и 4

Член 45

Открита процедура

Член 46

Ограничена процедура

Член 47

Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура

Член 50

Използване на процедурата на договаряне без предварителна покана за участие в състезателна процедура: букви а) — и)

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 1

Подготовка

Член 58

Предварителни пазарни консултации

Член 59

Предварително участие на кандидати или оференти

Член 60

Технически спецификации

Член 61

Маркировки

Член 62

Протоколи от изпитване, сертифициране и други доказателства

Член 63

Съобщаване на техническите спецификации

Член 64

Варианти

Член 65

Разделяне на поръчките на обособени позиции

Член 66

Определяне на срокове

Раздел 2

Публикуване и прозрачност

Член 67

Периодични индикативни обявления

Член 68

Обявления за съществуването на квалификационна система

Член 69

Обявления за поръчки

Член 70

Обявления зa възложени поръчки: параграфи 1, 3 и 4

Член 71

Форма и начин на публикуване на обявленията: параграф 1 и параграф 5, първа алинея

Член 73

Достъп до документацията за поръчката по електронен път

Член 74

Покани до кандидатите

Член 75

Информиране на подалите заявление за квалифициране, кандидатите и оферентите

Раздел 3

Избор на участници и възлагане на поръчки

Член 76

Общи принципи

Подраздел 1:

Квалифициране и качествен подбор

Член 78

Критерии за качествен подбор

Член 79

Използване на капацитета на други субекти: параграф 2

Член 80

Използване на основанията за изключване и критериите за подбор, предвидени в Директива 2014/24/ЕС

Член 81

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление: параграфи 1 и 2

Подраздел 2:

Възлагане на поръчките

Член 82

Критерии за възлагане на поръчките

Член 83

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл: параграфи 1 и 2

Член 84

Необичайно ниски оферти: параграфи 1—4

 

 

ГЛАВА IV

Изпълнение на поръчките

Член 87

Условия за изпълнение на поръчките

Член 88

Подизпълнители

Член 89

Изменение на договорите за поръчка през техния срок на изпълнение

Член 90

Прекратяване на договорите за поръчка

 

 

ДЯЛ III

Специални режими за възлагане на обществени поръчки

 

 

ГЛАВА I

Социални и други специфични услуги

Член 91

Възлагане на поръчки за социални и други специфични услуги

Член 92

Публикуване на обявления

Член 93

Принципи на възлагане на поръчките

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Списък на дейностите, посочени в член 2, точка 2, буква а)

Приложение V

Изисквания относно инструментите и устройствата за електронно получаване на оферти, заявления за участие, заявления за квалифициране, както и планове и проекти за конкурси

Приложение VI, частАа

Информация, която трябва да бъде включена в периодичните индикативни обявления (съгласно член 67)

Приложение VI, част Б

Информация, която трябва да бъде включена в съобщенията за публикуване на периодично индикативно обявление в профил на купувач, когато обявлението не се използва като покана за участие в състезателна процедура (съгласно член 67, параграф 1)

Приложение VIII

Определяне на някои технически спецификации

Приложение IX

Характеристики на публикуването

Приложение X

Информация, която трябва да бъде включена в обявлението за съществуването на квалификационна система (съгласно член 44, параграф 4, буква б) и член 68)

Приложение XI

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за поръчки (съгласно член 69)

Приложение XII

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за възложени поръчки (съгласно член 70)

Приложение XIII

Съдържание на поканите за представяне на оферти, за участие в диалог, за договаряне или за потвърждаване на интерес по член 74

Приложение XIV

Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда, посочени в член 36, параграф 2

Приложение XVI

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за изменения по договор за поръчка през срока му на изпълнение (съгласно член 89, параграф 1)

Приложение XVII

Услуги, посочени в член 91

Приложение XVIII

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за поръчки за социални и други специфични услуги (съгласно член 92)

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-З

ДРУГИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС

(Етап 4)

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Предмет и определения

Член 2

Определения: точка 17

 

 

ГЛАВА III

Материален обхват

Раздел 1

Прагове

Член 16

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на поръчките: параграфи 5 и 6

 

 

ДЯЛ II

Правила за поръчките

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 44

Избор на процедури: параграф 3

Член 48

Състезателен диалог

Член 49

Партньорство за иновации

Член 50

Използване на процедурата на договаряне без предварителна покана за участие в състезателна процедура: буква й)

 

 

ГЛАВА II

Техники и инструменти за електронни и комбинирани поръчки

Член 51

Рамкови споразумения

Член 52

Динамични системи за покупки

Член 53

Електронни търгове

Член 54

Електронни каталози

Член 56

Единични съвместни обществени поръчки

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 2

Публикуване и прозрачност

Член 70

Обявления за възложени поръчки: параграф 2

Раздел 3

Избор на участници и възлагане на поръчки

Подраздел 1:

Квалифициране и качествен подбор

Член 77

Квалификационни системи

Член 79

Използване на капацитета на други субекти: параграф 1

 

 

ДЯЛ III

Специални режими за възлагане на обществени поръчки

 

 

ГЛАВА II

Правила за провеждане на конкурси за проект

Член 95

Обхват

Член 96

Обявления

Член 97

Правилa зa организирането нa конкурс зa проект, избор нa участници и жури

Член 98

Решения на журито

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение VII

Информация, която трябва да бъде включена в документацията за поръчката при електронни търгове (член 53, параграф 4)

Приложение XIX

Информация, която трябва да бъде включена в обявлението за конкурс за проект (съгласно член 96, параграф 1)

Приложение XX

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за резултати от конкурс за проект (съгласно член 96, параграф 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-И

ДРУГИ НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС

(Етап 4)

Елементите на Директива 2014/25/ЕС, посочени в настоящото приложение, не са задължителни, но се препоръчват за целите на сближаването. Република Молдова може да извърши сближаване на тези елементи в сроковете, посочени в приложение XXIX-Б.

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Предмет и определения

Член 2

Определения: точки 10—12

 

 

ГЛАВА IV

Общи принципи

Член 38

Запазени поръчки

 

 

ДЯЛ II

Правила за поръчките

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 55

Централизирани дейности по закупуване и централни органи за покупки

 

 

ДЯЛ III

Специални режими за възлагане на обществени поръчки

 

 

ГЛАВА I

Социални и други специфични услуги

Член 94

Запазени поръчки за определени услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Й

РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС ИЗВЪН ОБХВАТА НА СБЛИЖАВАНЕТО

Елементите, изброени в настоящото приложение, не са обект на процеса на сближаване.

ДЯЛ I

Обхват, определения и общи принципи

 

 

ГЛАВА I

Предмет и определения

Член 1

Предмет и обхват: параграфи 3 и 4

Член 3

Възлагащи органи: параграфи 2 и 3

Член 4

Възложители: параграф 4

 

 

ГЛАВА III

Материален обхват

Раздел 1

Прагове

Член 17

Преглед на праговете

Раздел 2

Изключени поръчки и конкурси за проект: специални разпоредби за поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Подраздел 1:

Изключения, които се прилагат за всички възложители, и специални изключения за водоснабдяването и енергетиката

Член 18

Поръчки, възлагани с цел препродажба, лизинг или наем на трети лица: параграф 2

Член 19

Поръчки и конкурси за проект, възлагани или организирани за цели, различни от извършването на попадаща в обхвата дейност или извършването на такава дейност в трета държава: параграф 2

Подраздел 3:

Специални отношения (сътрудничество, свързани предприятия и съвместни предприятия)

Член 31

Представяне на информация

Подраздел 4:

Специални случаи

Член 33

Поръчки, за които се прилагат специални правила

Подраздел 5:

Дейности, пряко изложени на конкуренция, и свързани с тях процедурни разпоредби

Член 34

Дейности, пряко изложени на конкуренция

Член 35

Процедура за установяване на приложимостта на член 34

 

 

ДЯЛ II

Правила за поръчките

 

 

ГЛАВА I

Процедури

Член 43

Условия, свързани със СДП и други международни споразумения

 

 

ГЛАВА II

Техники и инструменти за електронни и комбинирани обществени поръчки

Член 57

Поръчки с участиетона възложители от различни държави членки

 

 

ГЛАВА III

Провеждане на процедурата

Раздел 2

Публикуване и прозрачност

Член 71

Форма и начин на публикуване на обявленията: параграфи 2, 3 и 4, параграф 5, втора алинея, параграф 6

Член 72

Публикуване на национално равнище

Раздел 3

Избор на участници и възлагане на поръчки

Член 81

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление: параграф 3

Член 83

Оценка на разходите за целия жизнен цикъл: параграф 3

Раздел 4

Оферти, които обхващат продукти с произход от трети държави, и връзки с тези държави

Член 85

Оферти, включващи продукти с произход от трети държави

Член 86

Отношения с трети държави във връзка с поръчки зa строителство, доставки и услуги

 

 

ДЯЛ IV

Управление

Член 99

Привеждане в изпълнение

Член 100

Индивидуални доклади за процедури за възлагане на поръчка

Член 101

Национални доклади и статистическа информация

Член 102

Административно сътрудничество

 

 

ДЯЛ V

Делегирани правомощия, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 103

Упражняване на делегираните правомощия

Член 104

Процедура по спешност

Член 105

Процедура на комитет

Член 106

Транспониране и преходни разпоредби

Член 107

Отмяна

Член 108

Преглед

Член 109

Влизане в сила

Член 110

Адресати

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение II

Списък на правните актове на Съюза по член 4, параграф 3

Приложение III

Списък на правните актове на Съюза по член 34, параграф 3

Приложение IV

Крайни срокове за приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 35

Приложение XV

Списък на правните актове на Съюза по член 83, параграф 3

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-К

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 февруари 2014 година

за възлагане на договори за концесия

(Етап 3)

ДЯЛ I

Предмет, обхват, принципи и определения

 

 

ГЛАВА I

Обхват, общи принципи и определения

Раздел I

Предмет, обхват, общи принципи, определения и праг

Член 1

Предмет и обхват: параграфи 1, 2 и 4

Член 2

Принцип на оперативна самостоятелност на публичните органи

Член 3

Принцип на равнопоставеност, недискриминация и прозрачност

Член 4

Свобода за определяне на услугите от общ икономически интерес

Член 5

Определения

Член 6

Възлагащи органи: параграфи 1 и 4

Член 7

Възложители

Член 8

Праг и методи за изчисляване на прогнозната стойност на концесиите

Раздел II

Изключения

Член 10

Изключения, приложими към концесии, възложени от възлагащи органи и възложители

Член 11

Специални изключения в областта на електронните съобщения

Член 12

Специални изключения в областта на водоснабдяването

Член 13

Концесии, възложени на свързано предприятие

Член 14

Концесии, възложени на съвместно предприятие или на възложител, който е част от съвместно предприятие

Член 17

Концесии между субекти в публичния сектор

Раздел III

Общи разпоредби

Член 18

Срок на концесията

Член 19

Социални и други специфични услуги

Член 20

Смесени договори

Член 21

Договори за смесени поръчки, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Член 22

Договори, обхващащи дейности по приложение II и други дейности

Член 23

Концесии, обхващащи дейности по приложение II и дейности, включващи аспекти, свързани с отбраната или сигурността

Член 25

Услуги за научноизследователска и развойна дейност

 

 

ГЛАВА II

Принципи

Член 26

Икономически оператори

Член 27

Номенклатури

Член 28

Поверителност

Член 29

Правила за предаване на информация

 

 

ДЯЛ II

Правила за възлагането на концесии: Общи принципи и процедурни гаранции

 

 

ГЛАВА I

Общи принципи

Член 30

Общи принципи: параграфи 1, 2 и 3

Член 31

Обявления за концесии

Член 32

Обявления за възлагане на концесия

Член 33

Форма и начин на публикуване на обявленията: параграф 1, първа алинея

Член 34

Достъп до документацията за концесията по електронен път

Член 35

Борба с корупцията и предотвратяване на конфликти на интереси

 

 

ГЛАВА II

Процедурни гаранции

Член 36

Технически и функционални изисквания

Член 37

Процедурни гаранции

Член 38

Подбор и оценка на качествата на кандидатите

Член 39

Срокове за получаване на заявления и оферти за концесии

Член 40

Предоставяне на информация на кандидатите и оферентите

Член 41

Критерии за възлагане

 

 

ДЯЛ III

Правила за изпълнение на концесиите

Член 42

Възлагане на подизпълнители

Член 43

Изменение на договорите през техния срок на изпълнение

Член 44

Прекратяване на договорите за концесия

Член 45

Мониторинг и докладване

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I

Списък на дейностите, посочени в член 5, точка 7

Приложение II

Дейности, упражнявани от възложителите по член 7

Приложение III

Списък на правните актове на съюза, посочени в член 7, параграф 2, буква б)

Приложение IV

Услуги, посочени в член 19

Приложение V

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за възлагане на концесия, посочени в член 31

Приложение VI

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за предварителна информация за концесии за социални и други специфични услуги по член 31, параграф 3

Приложение VII

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за възлагане на концесия, посочени в член 32

Приложение VIII

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за възлагане на концесии за социални и други специфични услуги, посочени в член 32

Приложение IX

Характеристики на публикуването

Приложение X

Списък на международните конвенции в социалната област и в областта на околната среда, посочени в член 30, параграф 3

Приложение XI

Информация, която трябва да бъде включена в обявленията за изменение на концесия през нейния срок на изпълнение съгласно член 43

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Л

ДРУГИ НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС

(Етап 3)

Елементите на Директива 2014/23/ЕС, посочени в настоящото приложение, не са задължителни, но се препоръчват за целите на сближаването. Република Молдова може да извърши сближаване на тези елементи в сроковете, посочени в приложение XXIX-Б.

ДЯЛ I

Предмет, обхват, принципи и определения

 

 

ГЛАВА I

Обхват, общи принципи и определения

 

 

Раздел IV

Специални случаи

Член 24

Запазени концесии

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-М

РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 2014/23/ЕС ИЗВЪН ОБХВАТА НА СБЛИЖАВАНЕТО

Елементите, изброени в настоящото приложение, не са обект на процеса на сближаване.

ДЯЛ I

Предмет, обхват, принципи и определения

 

 

ГЛАВА I

Обхват, общи принципи и определения

Раздел I

Предмет, обхват, общи принципи, определения и праг

Член 1

Предмет и обхват: параграф 3

Член 6

Възлагащи органи: параграфи 2 и 3

Член 9

Преразглеждане нa прага

Раздел II

Изключения

Член 15

Представяне на информация от възложителите

Член 16

Изключване на дейности, които са пряко изложени на конкуренция

 

 

ДЯЛ II

Правила за възлагането на концесии: Общи принципи и процедурни гаранции

 

 

ГЛАВА I

Общи принципи

Член 30

Общи принципи: параграф 4

Член 33

Форма и начин на публикуване на обявленията: параграф 1, втора алинея, параграфи 2, 3 и 4

 

 

ДЯЛ IV

Изменения на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО

Член 46

Изменения на Директива 89/665/ЕИО

Член 47

Изменения на Директива 92/13/ЕИО

 

 

ДЯЛ V

Делегирани правомощия, изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 48

Упражняване на делегирането

Член 49

Процедура по спешност

Член 50

Процедура на комитет

Член 51

Транспониране

Член 52

Преходни разпоредби

Член 53

Мониторинг и докладване

Член 54

Влизане в сила

Член 55

Адресати

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Н

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 89/665/ЕИО НА СЪВЕТА

от 21 декември 1989 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство, изменена с Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки и с Директива 2014/23/ЕС

(Етап 2)

Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

Член 2

Изисквания относно процедурите за преразглеждане

Член 2а

Период на изчакване

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване: първа алинея, буква б)

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Член 2г

Недействителност: параграф 1, буква б), параграфи 2 и 3

Член 2д

Нарушения и алтернативни санкции

Член 2е

Срокове

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-О

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 89/665/ЕИО

(Етап 2)

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване: първа алинея, буква в)

Член 2г

Недействителност: първа алинея, буква в), параграф 5

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-П

РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 89/665/ЕИО ИЗВЪН ОБХВАТА НА СБЛИЖАВАНЕТО

Елементите, изброени в настоящото приложение, не са обект на процеса на сближаване.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване: първа алинея, буква а)

Член 2г

Недействителност: първа алинея, буква а), параграф 4

Член 3

Механизъм за отстраняване на нарушения

Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Член 3б

Процедура на комитета

Член 4

Изпълнение

Член 4а

Преразглеждане

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Р

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО НА СЪВЕТА

от 25 февруари 1992 година

относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор, изменена с директиви 2007/66/ЕО и 2014/23/ЕС

(Етап 2)

Член 1

Приложно поле и наличие на процедури за преразглеждане

Член 2

Изисквания относно процедурите за преразглеждане

Член 2а

Период на изчакване

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване: първа алинея, буква б)

Член 2в

Срокове за подаване на молба за преразглеждане

Член 2г

Недействителност: параграф 1, буква б), параграфи 2 и 3

Член 2д

Нарушения на настоящата директива и алтернативни санкции

Член 2е

Срокове

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-С

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО

(Етап 4)

Член 2б

Дерогации от периода на изчакване: първа алинея, буква в), параграф 5

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-Т

РАЗПОРЕДБИ НА ДИРЕКТИВА 92/13/ЕИО ИЗВЪН ОБХВАТА НА СБЛИЖАВАНЕТО

Елементите, изброени в настоящото приложение, не са обект на процеса на сближаване.

Член 2б

Дерогация от периода на изчакване: първа алинея, буква а)

Член 2г

Недействителност: първа алинея, буква а), параграф 4

Член 3а

Съдържание на обявление за доброволна прозрачност ex-ante

Член 3б

Процедура на комитета

Член 8

Механизъм за отстраняване на нарушения

Член 12

Изпълнение

Член 12а

Преразглеждане

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX-У

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА: ОРИЕНТИРОВЪЧЕН СПИСЪК НА ВЪПРОСИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1.

Обучение в Съюза и в Република Молдова на длъжностни лица от държавните органи на Република Молдова, занимаващи се с обществени поръчки.

2.

Обучение на заинтересовани доставчици, участващи в обществени поръчки.

3.

Обмен на информация и опит във връзка с най-добри практики и нормативни разпоредби в сферата на обществените поръчки.

4.

Повишаване на функционалните възможности на уебсайта за обществени поръчки и създаване на система за мониторинг на обществените поръчки.

5.

Предоставяне от Съюза на консултации и методологическа помощ във връзка с прилагането на съвременните електронни технологии в сферата на обществените поръчки.

6.

Укрепване на органите, на които е възложено да гарантират провеждането на последователна политика във всички области, свързани с обществените поръчки, и осъществяването на независимо и безпристрастно разглеждане (преглед) на решенията на възлагащите органи. (вж. член 270 от настоящото споразумение).“


22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/49


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1877 НА СЪВЕТА

от 17 октомври 2016 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на експертната група по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), както и в рамките на работната група по автомобилния транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91, във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В решението си от 31 март 1971 г. по дело 22/70 (1), относно AETR, Съдът е постановил, че областта на работата на екипажите на превозните средства в автомобилния транспорт е от изключителната външна компетентност на ЕС. Оттогава насам тази компетентност е упражнена в многобройни законодателни актове на Съюза, по-специално в Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2) и в Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3). Тъй като предметът на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) (4), попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006, правомощието за водене на преговори и сключване на AETR е на Съюза.

(2)

От Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) е създадена Експертна група в рамките на AETR („Eкспертна група“). Тя представлява орган, оправомощен да разработва и внася предложения за изменение на AETR, включително на член 22а от нея.

(3)

Следващото заседание на Експертната група ще се проведе на 24 октомври 2016 г., а заседанието на Работната група на ИКЕ на ООН по автомобилен транспорт („Работна група“) ще се проведе на 25 октомври 2016 г. На тези заседания Експертната група и Работната група планират да проучат направените от договарящите страни по AETR („договарящи страни“) предложения, които, ако бъдат приети от Експертната група, могат да доведат до изменение на AETR, след като процедура за подобни изменения бъде започната и изпълнена. Това ще произведе правно действие, както е посочено в член 218, параграф 9 от ДФЕС.

(4)

За да се постигне общоевропейска хармонизация в областта на уредите за регистрирането на данните за движението в автомобилния транспорт (тахографите), е необходимо да бъде установен единен процес за вземане на решения. При този процес следва да се отчитат интересите на Съюза и интересите на трети страни, които са договарящи страни.

(5)

Съгласно член 22а от AETR измененията на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета (5), отнасящи се за цифровия тахограф, се приемат автоматично от всички договарящи страни, без каквито и да са официални консултации или гласуване. Липсата на участие на договарящите страни, които не са държави — членки на ЕС в процеса на разработване и приемане на техническите спецификации за цифровия тахограф доведе до недоволство от страна на някои от тези договарящи страни. В съобщението на Комисията „Дигитален тахограф: Пътна карта за бъдещи дейности“ се признава, че този механизъм излага на опасност правилното и хармонизирано въвеждане на цифровия тахограф от договарящите страни, които не са държави — членки на ЕС. Поради това в интерес на Съюза е да се промени процесът на вземане на решения по отношение на цифровите тахографи и да се предложи в Експертната група да бъде заличен член 22а от AETR, както и да се приложи процедурата, предвидена в параграфи 1 — 3 от член 22 от AETR за изменението на техническите спецификации на цифровия тахограф.

(6)

Като се има предвид, че каквито и да са изменения на спецификациите на цифровия тахограф следва да не засягат принципите и функционирането на AETR, тъй като тези спецификации следва да са предмет само на редовни периодични актуализации, отчитащи техническите нововъведения, би следвало броят на договарящите страни, които са необходими за възражение срещу подобни изменения, да бъде увеличен от една трета на най-малко половината договарящи страни.

(7)

Съществуват редица доводи за присъединяването на Съюза към AETR. Първо, Съюзът има изключителна компетентност в областта на работата на екипажите на превозни средства, извършващи международен автомобилен транспорт, както е потвърдено в решението по дело 22/70. Второ, такова присъединяване би гарантирало ефективно представяне на интересите на Съюза в AETR. И накрая, специфичните особености на AETR и на предлагания процес за вземане на решения показват защо Съюзът следва да бъде договаряща страна.

(8)

Съгласно член 14 от AETR не се допуска присъединяване към AETR на субекти, различни от държави — членки на ИКЕ на ООН и от държави, приети в ИКЕ на ООН със съвещателен глас. По тази причина, за да се даде възможност за присъединяване на Съюза към AETR, следва да бъде предложено изменение на член 14, така че да се предвиди присъединяване на организации за регионална интеграция към AETR. Присъдиняването на Съюза към AETR не следва да представлява прецедент с оглед бъдещо присъединяване на Съюза към други международни организации.

(9)

След като AETR разреши присъединяването на организации за регионална интеграция, Съветът, въз основа на предложение от Комисията, може да приеме решение относно присъединяването на Съюза към AETR. Ако Съюзът стане договаряща страна по AETR, позициите, които трябва да се заемат от името на Съюза, би следвало да бъдат определяни от Съвета, в съответствие с член 218, параграф 9 от ДФЕС. Съответно Комисията би следвало да направи предложение до Съвета за определяне на позицията на Съюза, която да бъде представена и защитена и, когато е подходящо, проекта на текст, който да бъде гласуван в рамката на AETR.

(10)

В член 10 от AETR е предвидено, че тахограф, чиито конструкция, монтаж, използване и изпитване са изпълнени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3821/85, се смята за съответстващ на изискванията на AETR. Този принцип се прилага за всяко изменение на спецификациите на тахографите, независимо дали измененията са приети въз основа на Регламент (ЕИО) № 3821/85 или въз основа на друг правен акт. Поради това той се прилага и за Регламент (ЕС) № 165/2014, който отмени и замени Регламент (ЕИО) № 3821/85, както и за Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията (6), в който са определени техническите спецификации за новия интелигентен тахограф. Поради тези причини член 10 от AETR следва да бъде изменен, така че да включва позоваване на Регламент (ЕС) № 165/2014 и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799, които ще се прилагат от 15 юни 2019 г.

(11)

Също така, в приложението към AETR следва да бъде добавено ново допълнение, което да съдържа разпоредбите от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 и евентуални други последващи адаптации към техническия прогрес.

(12)

Предвиденият в допълнение 2 към приложението към AETR сертификат за одобрение на цифрови тахографи следва да се измени, така че да може да се използва за одобряването на интелигентни тахографи и техните компоненти.

(13)

Следователно е целесъобразно да бъде определена позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Експертната група и на Работната група,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, в рамките на Експертната група по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и в Работната група по автомобилния транспорт, е в съответствие с позицията, посочена в допълнението към настоящото решение, и се изразява от държавите членки, които са договарящи страни по AETR, действащи съвместно в интерес на Съюза.

2.   Държавите членки трябва да съобщят на Експертната група предлаганите изменения.

3.   Възможно е да се договарят формални и незначителни промени в позицията, посочена в параграф 1, без да е необходимо нейното изменение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Съставено в Люксембург на 17 октомври 2016 година.

За Съвета

Председател

L. SÓLYMOS


(1)  Решение на Съда на Европейския съюз от 31 март 1971 г. по дело Комисия/Съвет, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32.

(2)  Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ L 60, 28.2.2014 г., стр. 1.)

(4)  ОВ L 95, 8.4.1978 г., стр. 1.

(5)  Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти (ОВ L 139, 26.5.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменение на член 22 и заличаване на член 22а

1)

Член 22 се изменя, както следва:

а)

Алинеи 1 и 2 от член 22 се заменят със следното:

„1.   Допълнения 1, 1Б, 1В и 2 към приложението към настоящата спогодба могат да се изменят като се следва процедурата, определена в настоящия член.

2.   При искане на някоя договаряща страна за каквото и да е изменение на допълнения 1, 1Б, 1В или 2 към приложението на настоящата спогодба, предложението ще бъде разгледано от Главната работна група за пътни превози към Икономическата комисия за Европа.“

б)

Алинея 4 се заменя със следното:

„4.   Изменението се приема, ако в срок от шест месеца след датата на това уведомяване не повече от половината от компетентните органи на договарящите страни уведомят официално Генералния секретар за своите възражения срещу изменението.“

в)

Добавя се нова алинея 6:

„6.   Ако предложение за изменение на допълнение 1Б или 1В към настоящата спогодба поражда необходимост от изменение на други разпоредби в спогодбата, измененията на допълнения 1Б или 1В не могат да влязат в сила преди влизането в сила на измененията на тези други разпоредби, в съответствие с посоченото в член 21. Ако в такъв случай измененията на допълнение 1Б или 1В са представени едновременно с измененията, отнасящи се за други разпоредби от спогодбата, датата на тяхното влизане в сила трябва да бъде датата, произтичаща от прилагането на процедурата по член 21.“

2)

Член 22а се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменение на член 14

Член 14 се изменя, както следва:

а)

След алинея 1 се вмъква следната алинея 1а:

„1а.   Настоящата спогодба е открита за подписване и от организации за регионална интеграция. За целите на настоящата спогодба „организация за регионална интеграция“ означава всяка организация, учредена от суверенни държави от даден регион, която е компетентна по отношение на някои въпроси, уредени с настоящата спогодба, и е надлежно оправомощена да подпише и да ратифицира, да приеме, да одобри или да се присъедини към настоящата спогодба.

За целите на допълнения 1, 1Б, 1В, 2 и 3 представителят на организация за регионална интеграция, която е договаряща страна по спогодбата, представлява гласовете на нейните държави членки, без да е необходимо посочените държави членки да присъстват при гласуването.“

б)

Алинея 5 се заменя със следното:

„5.   За всяка държава или организация за регионална интеграция, която ратифицира настоящата спогодба или се присъедини към нея след предаването за съхранение на осмия документ за ратификация или за присъединяване, както е посочено в алинея 4 от настоящия член, настоящата спогодба ще влезе в сила след сто и осемдесет дни, считано от датата на предаването за съхранение от тази държава или организация за регионална интеграция на документа ѝ за ратификация или присъединяване.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения в член 10

Алинея 3 от член 10 се заменя със следното:

„3.   За превозните средства, регистрирани за пръв път до 14 юни 2019 г. се счита, че контролен уред, съответстващ на изискванията в Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. и допълнение 1Б към настоящата спогодба по отношение на конструкцията, монтажа, използването и изпитването, е в съответствие с изискванията по настоящата спогодба.

За превозните средства, регистрирани за пръв път от 15 юни 2019 г. нататък, се счита, че контролен уред, съответстващ на изискванията в Регламент (ЕС) № 165/2014 от 4 февруари 2014 г. и допълнение 1В към настоящата спогодба по отношение на конструкцията, монтажа, използването и изпитването, е в съответствие с изискванията по настоящата спогодба.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Допълнение 1В

Приложение 1В към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията се добавя като допълнение 1В към приложението към AETR.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Сертификат за одобрение на продукти в съответствие с допълнение 1Б/1В

Глава III от допълнение 2 „III. Сертификат за одобрение на продукти в съответствие с допълнение 1Б“ се заменя със следното:

„III.   Сертификат за одобрение на продукти в съответствие с допълнение 1Б/1В  (1)

След като договарящата страна даде своето одобрение, тя издава на заявителя сертификат за одобрение, съставен в съответствие с посочения по-долу образец. Договарящите страни използват копия от този документ, за да съобщят на други договарящи страни за предоставените одобрения или евентуални отнемания на одобрения.

Сертификат за одобрение на продукти в съответствие с допълнение 1Б/1В  (1)

Наименование на компетентния орган

Сведение, отнасящо се до (2):

Одобрение

Отменяне на одобрение

На модел на контролен уред

На компонент на контролен уред (3)

На карта на водач

На карта за монтаж и настройки

На карта на превозвач

На инспекторска карта

Одобрение № …

(1)

Производствена или търговска марка

(2)

Наименование на модела

(3)

Наименование на производителя

(4)

Адрес на производителя

(5)

Представено за одобрение на

(6)

Изпитвателна лаборатория или лаборатории

(7)

Дата и номер на протоколите

(8)

Дата на одобряването

(9)

Дата на отменяне на одобрението

(10)

Модел(и) на компонент(и) на контролния уред, с които е предназначен да бъде използван компонентът

(11)

Място

(12)

Дата

(13)

Приложени описателни документи

(14)

Забележки (включително поставяне на пломби, ако е необходимо)

(Подпис)22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/56


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1878 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2016 година

за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, въведено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Гватемала за 2016 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 20/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. за прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (1), и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

Със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, което през 2013 г. започна да се прилага временно за държавите от Централна Америка, за последната от които — Гватемала — на 1 декември 2013 г. бе въведен механизъм за стабилизиране по отношение на бананите.

(2)

Съгласно този механизъм и в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 20/2013, след надхвърляне на определен критичен обем на вноса на пресни банани (позиция 0803 90 10 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз от 1 януари 2012 г.) от някоя от засегнатите държави, Комисията приема акт за изпълнение, с който може или временно да спре да прилага преференциалното мито по отношение на вноса на пресни банани от съответната държава, или да прецени, че подобно спиране не е целесъобразно.

(3)

Решението на Комисията се приема в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (2), във връзка с член 4 от него.

(4)

На 15 септември 2016 г. вносът в Европейския съюз на пресни банани с произход от Гватемала надхвърли определения с горепосоченото споразумение праг от 65 000 метрични тона.

(5)

В този контекст в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 20/2013 Комисията взе предвид въздействието на този внос върху състоянието на пазара на банани в Съюза, за да реши дали прилагането на преференциалното мито следва да бъде спряно. За тази цел Комисията проучи въздействието на посочения внос върху равнището на цените в Съюза, развитието на вноса от други източници и общата стабилност на пазара на пресни банани в Съюза.

(6)

Към момента на надхвърляне на определения за 2016 г. праг вносът на пресни банани от Гватемала съставляваше 3,4 % от общия обем на вноса в Европейския съюз на пресни банани, обхванат от механизма за стабилизиране по отношение на бананите. Освен това в периода януари—юни 2016 г. вносът от Гватемала съставляваше едва 2 % от общия обем на вноса на пресни банани в Европейския съюз. Въз основа на прогнозни данни за вноса до края на 2016 г. и като се вземат предвид месечните данни за досегашния обем на вноса през 2016 г., няма вероятност вносът на банани от Гватемала да надвиши 4 % от общия обем на вноса за цялата 2016 година, т.е. годишният обем на вноса от Гватемала ще остане на същото равнище като през 2015 г.

(7)

Средната цена на вноса от Гватемала през първите 6 месеца на 2016 г. е 600 евро/тон, или с 1 % по-ниска от средните цени на вноса на пресни банани в ЕС от други страни.

(8)

Вносът на пресни банани от други традиционни големи държави износителки, с които ЕС също е сключил споразумение за свободна търговия, а именно Колумбия, Коста Рика и Панама, до септември 2016 г. е останал далеч под праговете, определени за тези държави в сравнимите механизми за стабилизиране, като през последните четири години е следвал сходни тенденции и единични стойности. Например през септември 2016 г. вносът от Колумбия и Коста Рика е бил съответно с 915 хиляди тона и 542 хиляди тона под определените за тях прагове, което е значително повече от общото критично равнище за Гватемала за цяла година (65 хиляди тона).

(9)

Средната цена на едро на бананите на пазара на Съюза в началото на септември 2016 г. (945 евро/тон) не показва значителни промени в сравнение със средните цени на едро на жълтите банани през предходните месеци.

(10)

Поради това няма данни за смущения в стабилността на пазара на Съюза, предизвикани от вноса на пресни банани от Гватемала, надвишаващ определения годишен критичен обем на вноса, нито за оказано съществено въздействие върху състоянието на производителите от ЕС.

(11)

На последно място, през август 2016 г. не е установена опасност от сериозно влошаване, нито действително сериозно влошаване на състоянието на производителите в най-отдалечените региони на ЕС.

(12)

Въз основа на горния анализ Комисията стигна до заключението, че спирането на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на банани с произход от Гватемала не e целесъобразно.

(13)

Предвид това, че годишният критичен обем е превишен още през септември, дори общият обем на вноса от Гватемала да остане нисък на пазара на ЕС, Комисията ще продължи редовно да следи развитията в това отношение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Временното спиране на прилагането на преференциалното мито по отношение на вноса на пресни банани, класирани в позиция 0803 90 10 от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз и с произход от Гватемала, e нецелесъобразно в рамките на 2016 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 17, 19.1.2013 г., стр. 13.

(2)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Поправки

22.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/58


Поправка на Регламент (ЕС) № 1368/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

( Официален вестник на Европейския съюз L 366 от 20 декември 2014 г. )

На страница 15, член 1

вместо:

„Член 1

(1)   Приложение 1 се изменя, както следва:

a)

Позицията „ДАНИЯ — ИТАЛИЯ“ се заличава.

(2)   В позицията „ФРАНЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ“ буква б) се заменя със следното:

„б)

Размяната на писма от 17 юли и 20 септември 1995 г. относно условията за уреждане на взаимни искания в съответствие с членове 93, 95 и 96 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и размяната на писма от 10 юли и 30 август 2013 г.“.“

да се чете:

„Член 1

Приложение 1 към Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

a)

Позицията „ДАНИЯ — ИТАЛИЯ“ се заличава.

б)

В позицията „ФРАНЦИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ“ буква б) се заменя със следното:

„б)

Размяната на писма от 17 юли и 20 септември 1995 г. относно условията за уреждане на взаимни искания в съответствие с членове 93, 95 и 96 от Регламент (ЕИО) № 574/72 и размяната на писма от 10 юли и 30 август 2013 г.“.“