ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 276

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
13 октомври 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1805 на Комисията от 29 септември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carmarthen Ham (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1806 на Комисията от 29 септември 2016 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Dehesa de Extremadura (ЗНП)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1807 на Комисията от 30 септември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Poulet du Périgord (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1808 на Комисията от 12 октомври 2016 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2017 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1809 на Комисията от 12 октомври 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1810 на Комисията от 12 октомври 2016 година за определяне на процент на приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1811 на Комисията от 11 октомври 2016 година за изменение на приложение II към Решение № 93/52/ЕИО по отношение на признаването на провинция Brindisi в регион Puglia в Италия за официално свободна от бруцелоза (B. melitensis) (нотифицирано под номер С(2016) 6290)  ( 1 )

11

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 339/15/COL от 16 септември 2015 година за предоставяне на разрешение на Норвегия да прилага дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност в съответствие с член 14, параграф 6 от акта, посочен в точка 66н от Приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, с измененията) [2016/1812]

14

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/841 на Съвета от 27 май 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република ( ОВ L 141, 28.5.2016 г. )

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1805 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Carmarthen Ham (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Carmarthen Ham“, подадено от Обединеното кралство, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Carmarthen Ham“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Carmarthen Ham“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.2. „Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 197, 3.6.2016 г., стр. 9.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1806 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2016 година

за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Dehesa de Extremadura (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 53, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1151/2012 Комисията разгледа заявлението на Испания за одобрение на изменение в спецификацията на защитеното наименование за произход „Dehesa de Extremadura“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията (2).

(2)

Тъй като въпросното изменение не е несъществено по смисъла на член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, в съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от същия регламент Комисията публикува заявлението за изменение в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(3)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, изменението в спецификацията следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се публикуваното в Официален вестник на Европейския съюз изменение в спецификацията на наименованието „Dehesa de Extremadura“ (ЗНП).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. относно регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 на Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1).

(3)  ОВ C 207, 10.6.2016 г., стр. 17.


13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1807 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Poulet du Périgord (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Poulet du Périgord“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Poulet du Périgord“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Poulet du Périgord“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.1. Прясно месо (и карантия) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 195, 2.6.2016 г., стр. 10.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1808 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2016 година

за определяне на лихвените проценти за отчетната 2017 година на ЕФГЗ, които да се прилагат за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 20, параграфи 1 и 4 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията (2) се посочва, че разходите за финансиране, направени от държавите членки за набиране на средства за закупуване на продукти, се определят в съответствие с методите, посочени в приложение I към същия регламент.

(2)

В точка I.1 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 се посочва, че въпросните разходи за финансиране се изчисляват въз основа на единен лихвен процент за Съюза, който се определя от Комисията в началото на всяка отчетна година. Този лихвен процент съответства на средната стойност на срочните лихвени проценти Euribor за 3 месеца и 12 месеца, регистрирани през шестмесечния референтен период, определян от Комисията, преди нотификацията от държавите членки, предвидена в точка I.2, първа алинея от същото приложение, с тегло съответно една трета и две трети.

(3)

За да се определят лихвените проценти, приложими за дадена отчетна година, в точка I.2, първа алинея от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 се предвижда, че държавите членки нотифицират Комисията по нейно искане за средния лихвен процент, реално платим от тях през референтния период, посочен в точка I.1 от същото приложение, не по-късно от крайния срок, посочен в искането.

(4)

Освен това съгласно точка I.2, втора алинея от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 при липсата на нотификация от държава членка във вида и срока, посочени в първа алинея от същата точка, се смята, че платимият лихвен процент за тази държава членка е 0 %. Ако дадена държава членка декларира, че не е направила никакви лихвени разходи, тъй като през референтния период не е имала селскостопански продукти в публични складове, Комисията определя посочения лихвен процент в съответствие с трета алинея от същата точка.

(5)

Съгласно точка I.3 от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 лихвеният процент, определен въз основа на точка I.2 от посоченото приложение, се сравнява с единния лихвен процент, определен въз основа на точка I.1 от същото приложение. Приложимият за всяка държава лихвен процент е по-ниският от тези два лихвени процента.

(6)

Предвид нотификациите на държавите членки до Комисията по силата на точка I.2, първа алинея от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 и метода за изчисляване, определен в приложение I към посочения делегиран регламент, лихвените проценти, приложими за отчетната 2017 година на ЕФГЗ, са с отрицателни стойности. Отрицателните лихвени проценти обаче не могат да бъдат взети предвид за целите на възстановяването на разходите на държавите членки.

(7)

Лихвените проценти, приложими за отчетната 2017 година на ЕФГЗ, следва да се определят, като се вземат предвид тези различни фактори.

(8)

За да се избегне правен вакуум по отношение на приложимия лихвен процент за изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, е целесъобразно новият лихвен процент да се прилага с обратна сила, считано от 1 октомври 2016 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лихвените проценти, предвидени в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от същия регламент, за разходите за финансиране, направени от държавите членки за набиране на средства за закупуване на продукти, осчетоводяеми за отчетната 2017 година на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), се определят в размер на 0 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разходи за публична интервенция (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 1).


13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1809 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

155,2

ZZ

155,2

0707 00 05

TR

132,0

ZZ

132,0

0709 93 10

TR

131,0

ZZ

131,0

0805 50 10

AR

76,2

CL

95,3

TR

101,7

UY

44,4

ZA

85,7

ZZ

80,7

0806 10 10

BR

285,5

EG

206,9

TR

146,3

ZZ

212,9

0808 10 80

AR

191,8

AU

196,9

BR

100,2

CL

148,4

NZ

142,7

US

141,5

ZA

113,9

ZZ

147,9

0808 30 90

CN

101,3

TR

134,9

ZZ

118,1


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1810 НА КОМИСИЯТА

от 12 октомври 2016 година

за определяне на процент на приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 7д във връзка с член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 139, параграф 1, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 количеството захар, произведено през една пазарна година в превишение на квотата, посочена в член 136 от същия регламент, може да бъде изнесено само в рамките на количествените ограничения, определени от Комисията.

(2)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1713 на Комисията (3) определя гореспоменатите ограничения.

(3)

Количествата захар, обхванати от заявленията за износни лицензии, надхвърлят количествените ограничения, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1713. Поради това е необходимо да се определи процент на приемане за количествата, заявени от 3 до 7 октомври 2016 г. Всички заявления за износни лицензии за захар, подадени след 7 октомври 2016 г., следва съответно да бъдат отхвърлени, а подаването на заявления за износни лицензии да бъде преустановено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Износните лицензии за извънквотна захар, за които са подадени заявления от 3 до 7 октомври 2016 г., се издават за заявените количества, умножени по процент на приемане в размер на 33,246381 %.

2.   Заявленията за износни лицензии за извънквотна захар, подадени на 10, 11, 12, 13 и 14 октомври 2016 г., се отхвърлят.

3.   Подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар се преустановява за срок от 17 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 октомври 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1713 на Комисията от 20 септември 2016 г. за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2016/2017 година (ОВ L 258, 24..9.2016 г., стр. 8).


РЕШЕНИЯ

13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/11


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1811 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2016 година

за изменение на приложение II към Решение № 93/52/ЕИО по отношение на признаването на провинция Brindisi в регион Puglia в Италия за официално свободна от бруцелоза (B. melitensis)

(нотифицирано под номер С(2016) 6290)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (1), и по-специално глава 1, раздел II от приложение А към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Съюза. С нея се установяват изискванията, според които държави членки или региони от тях могат да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза.

(2)

В приложение II към Решение 93/52/ЕИО на Комисията (2) са изброени регионите на държавите членки, които са признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) в съответствие с Директива 91/68/ЕИО. В член 2, точка 14 от Директива 91/68/ЕИО понятието „регион“ за Италия е определено като част от тази държава членка, която, наред с другото, включва поне една провинция (provincia).

(3)

Италия представи на Комисията документация, доказваща съответствие с условията, предвидени в Директива 91/68/ЕИО, за да може провинция Brindisi в регион Puglia да бъде призната като официално свободна от бруцелоза (B. melitensis). Оценката на представената от Италия документация сочи, че провинция Brindisi в регион Puglia следва да бъде призната за официално свободна от бруцелоза (B. melitensis).

(4)

Поради това вписването за Италия в приложение II към Решение 93/52/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 93/52/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(2)  Решение 93/52/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за установяване на спазването от някои държави членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава членка или на регион, официално свободни от тази болест (ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Решение 93/52/ЕИО вписването за Италия се заменя със следното:

„В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara,

провинция Bolzano,

регион Emilia-Romagna,

регион Friuli-Venezia Giulia,

регион Lazio,

регион Liguria,

регион Lombardia,

регион Marche,

регион Molise,

регион Piemonte,

регион Puglia: провинция Brindisi,

регион Sardegna,

регион Toscana,

провинция Trento,

регион Umbria,

регион Valle d'Aosta,

регион Veneto.“


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/14


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 339/15/COL

от 16 септември 2015 година

за предоставяне на разрешение на Норвегия да прилага дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност в съответствие с член 14, параграф 6 от акта, посочен в точка 66н от Приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, с измененията) [2016/1812]

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

като взе предвид член 14, параграфи 6 и 7 от акта, посочен в точка 66н от Приложение XIII към Споразумението за ЕИП, адаптиран с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 163/2011 от 19 декември 2011 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП (1) (Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (2), с измененията),

като взе предвид член CAT.POL.A.210, буква б), точки 2, 4 и 5 от приложение IV към акта, посочен в точка 66не от приложение XIII към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3), с измененията),

адаптирани към Споразумението за ЕИП чрез Протокол 1 към него,

като взе предвид становището на Транспортния комитет на ЕАСТ от 21 август 2015 г.,

като има предвид, че:

(1)

Норвегия поиска разрешение да прилага дерогация от общите правила за авиационна безопасност, съдържащи се в правилата за изпълнение на Регламент (ЕО) № 216/2008.

(2)

Съгласно член 14, параграф 7 от този регламент, както беше адаптиран, Надзорният орган на ЕАСТ оцени необходимостта от поисканата дерогация и равнището на защита, произтичащо от нея, въз основа на препоръка от Европейската агенция за авиационна безопасност, издадена на 26 юни 2015 г. (док. № 762327). Въз основа на мерките за намаляване на риска, описани в нотификацията от Норвегия, Органът стига до заключението, че нотифицираната дерогация на Норвегия отговаря на условията, посочени в член 14, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 7 от адаптирания Регламент (ЕО) № 216/2008 за всяка дерогация, предоставена на държава членка, трябва да бъдат нотифицирани всички държави членки, които също имат право да прилагат тази дерогация.

(4)

В съответствие с член 1 от Решение № 163/2011 и адаптация а), посочена в точка 3 от приложението към него, се счита, че терминът „държава(и) членка(и)“ включва, в допълнение към неговото значение в регламента, държавите от ЕАСТ.

(5)

Описанието на дерогацията, както и условията, свързани с нея, трябва да са такива, че да позволяват на други държави от ЕАСТ по смисъла на адаптирания Регламент (ЕО) № 216/2008 да прилагат мярката, когато се намират в същата ситуация, без да има нужда от допълнително разрешение от Надзорния орган на ЕАСТ. Въпреки това държавите от ЕАСТ по смисъла на адаптирания Регламент (ЕО) № 216/2008 следва да изпратят нотификация за прилагането на дерогациите до Надзорния орган на ЕАСТ, Европейската агенция за авиационна безопасност и националните органи за въздухоплаване, тъй като те могат да имат въздействие извън границите на дадената държава.

(6)

В съответствие с член 1 от Решение № 163/2011 и адаптация д), посочена в точка 3 от приложението към него, Европейската комисия съобщава информацията за решение, взето съгласно член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 216/2008, получена от Надзорния орган на ЕАСТ, на държавите — членки на ЕС.

(7)

Следователно нотификация за решението трябва да бъде изпратена до всички държави от ЕАСТ и до Европейската комисия, която уведомява държавите — членки на ЕС.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Транспортния комитет на ЕАСТ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Норвегия може да даде одобрение в дерогация от някои правила за изпълнение съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008, както е посочено в приложението към настоящото решение, при условие че са спазени условията, посочени в точка 2 от приложението към настоящото решение.

Член 2

Всички държави от ЕАСТ имат право да прилагат същите мерки, посочени в член 1, както е посочено в приложението към настоящото решение, и за тях се прилага задължението за нотифициране по член 14, параграф 6 от адаптирания Регламент (ЕО) № 216/2008.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Норвегия. Текстът на английски език е автентичен.

Член 4

Настоящото решение е предмет на нотификация до Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и до Европейската комисия.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2015 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Helga JÓNSDÓTTIR

Член на колегията

Markus SCHNEIDER

Изпълняващ длъжността директор


(1)  ОВ L 76, 15.3.2012 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 296, 25.10.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕРОГАЦИЯ ОТ СТРАНА НА НОРВЕГИЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 965/2012 ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА ВИСОЧИНА НАД ПРЕПЯТСТВИЯТА ПРИ ИЗЛИТАНЕ НА ЛЕТИЩА MO I RANA (ENRA) И ØRSTA-VOLDA (ENOV)

1.   Описание на дерогацията

Норвегия може, по силата на дерогация от член CAT.POL.A.210, буква б), точки 2, 4 и 5 (безопасна височина над препятствията при излитане) от приложение IV (част CAT) към Регламент (ЕС) № 965/2012 (1), както беше изменен, да разреши на авиационен оператор Widerøe Flyveselskap AS да прилага ъгъл на наклон от 25° от минимална височина от 100 f до 400 f за своите самолети Bombardier Dash 8 за операциите на две различни летища, Mo i Rana (ENRA) и Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Условия за прилагането на дерогацията

Настоящата дерогация се прилага за авиационния оператор Widerøe Flyveselskap AS въз основа на прилаганите от него допълнителните мерки за постигне на равнище на защита, равностойно на постигнатото чрез прилагане на общите технически изисквания и административни процедури, посочени в изменения Регламент (ЕС) № 965/2012. Допълнителните мерки са описани в препоръката на Европейската агенция за авиационна безопасност от 26 юни 2015 г. (док. № 762327) и се отнасят до: първоначалното и периодичното обучение на пилоти, изискванията към екипажа за опознаване, визуалните помощни средства за насочване при завои и светлините за препятствия, метеорологичните ограничения, ограниченията относно типа противообледенителна течност, допълнение 47 към ръководството за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство (2), обхващащо експлоатационните процедури и въпросите, свързани с летателните характеристики, използването на единно положение на задкрилките при излитане (15 градуса), за да се избегне неправилно положение на задкрилките при излитане, използване на програма за наблюдение на полетните данни (FDM) за наблюдение на наклона на първоначалния набор на височина, използване на програма за наблюдение на съответствието, която включва годишни одити на отдела за изпълнение и обучение, като освен това постоянната програма за надзор на норвежкия орган за гражданско въздухоплаване взема предвид елементите за намаляване на риска и условията за одобрение на авиационния оператор Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  Акта, посочен в точка 66не от Приложение XIII към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕС) № 965/2012), адаптиран към Споразумението за ЕИП с протокол 1 към него.

(2)  De Havilland Inc., Ръководството за летателна експлоатация за Dash 8: „Експлоатация при завой с наклон от 25 градуса (само за норвежки оператори)“.


Поправки

13.10.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 276/17


Поправка на Регламент (ЕС) 2016/841 на Съвета от 27 май 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 329/2007 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

( Официален вестник на Европейския съюз L 141 от 28 май 2016 г. )

На страница 43, в член 1, точка 11:

вместо:

„11)

Вмъква се следният член:“

да се чете:

„11)

Член 9в се заменя със следното:“.