ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 254

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
20 септември 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 на Комисията от 14 юли 2016 година за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1676 на Комисията от 7 септември 2016 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1677 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на улова на норвежки омар в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

6

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1678 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на мерлуза в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

8

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1679 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на писия в зони VIII, IX и X, както и във води на Съюза от CECAF 34.1.1, от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

10

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1680 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

12

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1681 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на мегрим в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

14

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1682 на Комисията от 14 септември 2016 година за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1683 на Комисията от 19 септември 2016 година за изменение за 253-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1684 на Комисията от 19 септември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1685 на Комисията от 16 септември 2016 година за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и генетично модифицираните видове царевица, съвместяващи две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС (нотифицирано под номер С(2016) 5746)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1675 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2016 година

за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета чрез идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/EО на Комисията (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съюзът трябва да осигури ефективни механизми за защита за целия вътрешен пазар с оглед повишаване на правната сигурност за стопанските субекти и заинтересованите страни като цяло в отношенията им с трети държави. Целостта на финансовите пазари и ефективното функциониране на вътрешния пазар като цяло са сериозно застрашени от юрисдикции със стратегически слабости в националните им уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Юрисдикциите, в които съществуват непълни правни и институционални рамки със слаби стандарти за контролиране на паричните потоци, създават значителни заплахи за финансовата система на Съюза.

(2)

Всички задължени субекти от Съюза по смисъла на Директива (ЕС) 2015/849 следва да прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента в отношенията си с физически лица или правни образувания, установени във високорискови трети държави, като по този начин се гарантират еквивалентни изисквания за участниците на пазара в целия Съюз.

(3)

В член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 се определят критериите, на които трябва да се основава оценката на Комисията, и Комисията се оправомощава да идентифицира високорискови трети държави, като взема предвид тези критерии.

(4)

Идентифицирането на високорискови трети държави трябва да се основава на ясна и обективна оценка, съсредоточена върху съответствието на дадена юрисдикция с определените в Директива (ЕС) 2015/849 критерии относно нейната правна и институционална рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, правомощията и процедурите на нейните компетентни органи за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и ефективността на системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма за справяне с рисковете, свързани с изпирането на пари или финансирането на тероризма в съответната трета държава.

(5)

Всички констатации, на които се основава решението на Комисията за включване на дадена юрисдикция в списъка на високорисковите трети държави, следва да бъдат подкрепени с надеждна, подлежаща на проверка и актуална информация.

(6)

От съществено значение е Комисията изцяло да вземе предвид съответната дейност на международно равнище за идентифициране на високорискови трети държави, по-специално на Специалната група за финансови действия („FATF“). За да се гарантира целостта на световната финансова система, изключително важно е списъкът на третите държави, определен на равнището на Съюза, когато е уместно, да съответства в голяма степен на съгласуваните на международно равнище списъци. Като насърчава глобален подход на международно равнище, Съюзът допринася за подобряване на финансовата цялост в целия свят и за по-добра защита на международната финансова система от високорискови държави. Подобен глобален подход служи за постигане на еквивалентни условия за задължените субекти и за избягване на вредни последици за международната финансова система.

(7)

В съответствие с критериите, определени в Директива (ЕС) 2015/849, Комисията взе предвид всички налични експертни оценки на факторите, които правят дадена държава или юрисдикция особено уязвима за изпиране на пари, финансиране на тероризма или друга незаконна финансова дейност. По-специално Комисията взе предвид, където е уместно, най-актуалното публично изявление на FATF, документите на FATF („Подобряване на съответствието на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в световен мащаб: непрекъснат процес“), докладите на FATF относно прегледа на международното сътрудничество и доклада за взаимните оценки, проведени от FATF и регионалните органи от типа на FATF по отношение на рисковете, произтичащи от отделни трети държави, в съответствие с член 9, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

(8)

Следователно, като се вземат под внимание високата степен на интеграция на международната финансова система, тясната връзка между пазарните субекти, високият обем на трансграничните сделки от/към ЕС, както и степента на отваряне на пазара, се счита, че всяка заплаха за международната финансова система, свързана с изпирането на пари и финансирането на тероризма, представлява заплаха и за финансовата система на ЕС.

(9)

В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се прави заключението, че Афганистан, Босна и Херцеговина, Вануату, Гвиана, Ирак, Йемен, НДР Лаос, Сирия и Уганда следва да бъдат разглеждани като юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тези държави поеха писмен политически ангажимент на високо равнище да преодолеят установените слабости и изработиха план за действие с FATF с оглед изпълнение на изискванията, установени в Директива (ЕС) 2015/849.

(10)

В съответствие с най-актуалната съответна информация в анализа на Комисията се стига също и до заключението, че Иран следва да бъде разглеждан като юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тази държава, идентифицирана с публично изявление на FATF, пое политически ангажимент на високо равнище да се справи с установените слабости и реши да търси техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF с оглед изпълнение на изискванията в Директива (ЕС) 2015/849.

(11)

В съответствие с най-актуалната съответна информация по подобен начин в анализа на Комисията се заключава, че Корейската народнодемократична република (КНДР) следва да бъде разглеждана като юрисдикция на трета държава, в чиято национална уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза. Тази държава, идентифицирана с публично изявление на FATF, създава продължаващи и съществени рискове във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма, като многократно не е успяла да се справи с установените слабости.

(12)

От съществено значение е Комисията да прикани тези юрисдикции на трети държави, които са идентифицирани като високорискови, да си сътрудничат пълноценно с Комисията и с международните органи с цел да договорят и да изпълнят ефективно мерки за преодоляване на стратегическите слабости в техните уредби за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(13)

От решаващо значение е Комисията да провежда постоянно наблюдение на развитията в оценката на правните и институционалните рамки в трети държави, правомощията и процедурите на компетентните органи и ефективността на техните уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед актуализирането на списъка на високорисковите трети държави със стратегически слабости.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът на юрисдикции на трети държави, в чиято национална уредба за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма са налице стратегически слабости, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза („високорискови трети държави“), се съдържа в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Високорискови трети държави

I.   Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са разработили план за действие с FATF

Високорискова трета държава

1

Афганистан

2

Босна и Херцеговина

3

Гвиана

4

Ирак

5

Лаоска народнодемократична република

6

Сирия

7

Уганда

8

Вануату

9

Йемен

II.   Високорискови трети държави, които са поели писмен политически ангажимент на високо равнище за преодоляване на установените слабости и са решили да търсят техническа помощ за изпълнението на плана за действие на FATF, които са идентифицирани в публично изявление на FATF

Високорискова трета държава

1

Иран

III.   Високорискови трети държави, в които са налице продължаващи и значителни рискове по отношение на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които многократно не са успели да се справят с установените слабости и които са идентифицирани в публично изявление на FATF

Високорискова трета държава

1

Корейска народнодемократична република (КНДР)


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1676 НА КОМИСИЯТА

от 7 септември 2016 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Saucisson sec d'Auvergne“/„Saucisse sèche d'Auvergne“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 160, 4.5.2016 г., стр. 14.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1677 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2016 година

за забрана на улова на норвежки омар в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани улова на посочения запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за улов на посочения в приложението към настоящия регламент запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се улова за посочения в приложението към настоящия регламент запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на омари от този запас, уловени от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 (ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

25/TQ72

Държава членка

Белгия

Запас

NEP/8ABDE.

Вид

Норвежки омар (Nephrops Norvegicus)

Зона

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

Дата на въвеждане на забраната

20.8.2016 г.


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1678 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2016 година

за забрана на риболова на мерлуза в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 (ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

26/TQ72

Държава членка

Белгия

Запас

HKE/8ABDE.

Вид

Мерлуза (Merluccius merluccius)

Зона

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

Дата на въвеждане на забраната

20.8.2016 г.


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1679 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2016 година

за забрана на риболова на писия в зони VIII, IX и X, както и във води на Съюза от CECAF 34.1.1, от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на nредседателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 (ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

27/TQ72

Държава членка

Белгия

Запас

PLE/8/3411

Вид

Писия (Pleuronectes platessa)

Зона

VIII, IX и X; води на Съюза от CECAF 34.1.1

Дата на въвеждане на забраната

20.8.2016 г.


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1680 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2016 година

за забрана на риболова на морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 (ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

28/TQ72

Държава членка

Белгия

Запас

SOL/8AB.

Вид

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIIa и VIIIb

Дата на въвеждане на забраната

20.8.2016 г.


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1681 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2016 година

за забрана на риболова на мегрим в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 (ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

29/TQ72

Държава членка

Белгия

Запас

LEZ/*8ABDE

Вид

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Зона

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

Дата на въвеждане на забраната

20.8.2016 г.


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1682 НА КОМИСИЯТА

от 14 септември 2016 година

за забрана на риболова на морски дявол в зони VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета (2) се определят квотите за 2016 г.

(2)

Според получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2016 г. квота е изчерпана.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2016 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета от 22 януари 2016 г. за определяне за 2016 година на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза, и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 (ОВ L 22, 28.1.2016 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

30/TQ72

Държава членка

Белгия

Запас

ANF/*8ABDE

Вид

Морски дявол (Lophiidae)

Зона

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

Дата на въвеждане на забраната

20.8.2016 г.


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1683 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2016 година

за изменение за 253-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси по смисъла на настоящия регламент.

(2)

На 14 септември 2016 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени две вписвания в своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на финансови средства и икономически ресурси. Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Изпълняващ длъжността началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Посочените по-долу вписвания в категорията „Физически лица“ в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменят, както следва:

а)

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (известен още като: Abou Zoubair). Дата на раждане: 9.3.1986 г. Място на раждане: Ariana, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: W342058 (тунизийски паспорт, издаден на 14.3.2011 г., изтича на 13.3.2016 г.). Национален идентификационен номер: 08705184 (тунизийска национална карта за самоличност, издадена на 24.2.2011 г.). Адрес: а) 18 Mediterranean Street, Ariana, Тунис; б) Сирийска арабска република (към март 2015 г.); в) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към март 2015 г.); г) Либия (предишно място на пребиваване). Друга информация: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв, височина: 171 cm, б) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН, в) Името на бащата е Taher Ouni Harzi, а на майката — Borkana Bedairia. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.4.2015 г.“ се заменя със следното:

„Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (известен още като: Abou Zoubair). Дата на раждане: 9.3.1986 г. Място на раждане: Ariana, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: W342058 (тунизийски паспорт, издаден на 14.3.2011 г., изтича на 13.3.2016 г.). Национален идентификационен номер: 08705184 (тунизийска национална карта за самоличност, издадена на 24.2.2011 г.). Адрес: а) 18 Mediterranean Street, Ariana, Тунис; б) Сирийска арабска република (към март 2015 г.); в) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към март 2015 г.); г) Либия (предишно място на пребиваване). Друга информация: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв; ръст: 171 cm; б) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; в) Името на бащата е Taher Ouni Harzi, а на майката — Borkana Bedairia. Има сведения, че е бил убит при въздушни удари в Мосул, Ирак, през юни 2015 г. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка и): 10.4.2015 г.“

б)

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (известен още като: Abou Omar Al Tounisi). Дата на раждане: 3.5.1982 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: Z050399 (тунизийски паспорт, издаден на 9.12.2003 г., изтича на 8.12.2008 г.). Национален идентификационен номер: 04711809 (тунизийска национална карта за самоличност, издадена на 13.11.2003 г.). Адрес: а) 18 Mediterranean Street, Ariana, Тунис; б) Сирийска арабска република (към март 2015 г.); в) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към март 2015 г.); г) Либия (предишно място на пребиваване). Друга информация: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв, височина: 172 cm; б) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН, в) Името на бащата е Taher Ouni Harzi, а на майката — Borkana Bedairia. Дата на определянето, посочено в член 2а, параграф 4, буква б): 10.4.2015 г.“ се заменя със следното:

„Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi (известен още като: Abou Omar Al Tounisi). Дата на раждане: 3.5.1982 г. Място на раждане: гр. Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: Z050399 (тунизийски паспорт, издаден на 9.12.2003 г., изтича на 8.12.2008 г.). Национален идентификационен номер: 04711809 (тунизийска национална карта за самоличност, издадена на 13.11.2003 г.). Адрес: а) 18 Mediterranean Street, Ariana, Тунис; б) Сирийска арабска република (към март 2015 г.); в) Ирак (възможно алтернативно място на пребиваване към март 2015 г.); г) Либия (предишно място на пребиваване). Други сведения: а) Физическо описание: цвят на очите: кафяв; ръст: 172 cm; б) Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; в) Името на бащата е Taher Ouni Harzi, а на майката — Borkana Bedairia. Има сведения, че е бил убит в Сирия през юни 2015 г. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка и): 10.4.2015 г.“


20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/20


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1684 НА КОМИСИЯТА

от 19 септември 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 септември 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

180,4

ZZ

180,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

136,2

ZZ

136,2

0805 50 10

AR

105,8

CL

129,5

MA

81,7

TR

132,7

UY

87,3

ZA

119,5

ZZ

109,4

0806 10 10

EG

265,2

TR

132,3

ZZ

198,8

0808 10 80

AR

181,9

BR

97,9

CL

134,5

NZ

124,1

US

141,5

ZA

101,2

ZZ

130,2

0808 30 90

AR

168,5

CL

101,2

TR

135,7

ZA

126,0

ZZ

132,9

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

20.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 254/22


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1685 НА КОМИСИЯТА

от 16 септември 2016 година

за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и генетично модифицираните видове царевица, съвместяващи две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС

(нотифицирано под номер С(2016) 5746)

(само текстът на френски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи (1), и по-специално член 7, параграф 3, член 9, параграф 2, член 19, параграф 3 и член 21, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 9 февруари 2009 г., в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, Syngenta France SAS подаде до компетентния орган на Германия заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 („заявлението“).

(2)

Заявлението се отнася и до пускането на пазара на генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 в състоящи се от нея или съдържащи я продукти, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки друг вид царевица, с изключение на отглеждане.

(3)

В съответствие с член 5, параграф 5 и член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в заявлението са включени данните и информацията, изисквани съгласно приложения III и IV към Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), както и информацията и заключенията относно оценката на риска, извършена в съответствие с принципите, посочени в приложение II към същата директива. В него е включен и план за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

(4)

На 5 юли 2013 г. Syngenta разшири обхвата на заявлението за всички подкомбинации на единичните събития на генетична модификация, които представлява царевицата Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 („подкомбинации“), включително царевица Bt11 × GA21, царевица MIR604 × GA21, царевица Bt11 × MIR604 и Bt11 × MIR604 × GA21, които вече са разрешени съответно с решения 2010/426/ЕС (3), 2011/892/ЕС (4), 2011/893/ЕС (5) и 2011/894/ЕС (6) на Комисията. Syngenta поиска Комисията да отмени тези четири решения, след като бъде предоставено разрешение за видовете царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и всички подкомбинации.

(5)

На 7 декември 2015 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 (7). Той заключи, че генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, както е описана в заявлението, е толкова безопасна и питателна, колкото и нейното конвенционално съответствие и че няма основания за безпокойство във връзка с безопасността по отношение на която и да било от подкомбинациите.

(6)

В становището си ЕОБХ взе предвид всички конкретни въпроси и опасения, изразени от държавите членки в рамките на консултацията с националните компетентни органи съгласно предвиденото в член 6, параграф 4 и в член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(7)

ЕОБХ също така стигна до заключението, че планът за наблюдение на въздействието върху околната среда, включващ план за общ надзор, представен от заявителя, е в съответствие с предвидената употреба на продуктите.

(8)

В своето становище ЕОБХ препоръчва събирането на подходяща информация за равнищата на експресия на новоекспресираните протеини, ако подкомбинациите Bt11 × MIR162 × MIR604, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, MIR162 × MIR604 и/или MIR162 × GA21 се създават чрез целенасочени методи за размножаване и се предлагат на пазара. В съответствие с тази препоръка следва да бъдат установени конкретни правила за целта.

(9)

Като се вземат предвид тези съображения, следва да се предостави разрешение за продуктите, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицираните видове царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × MIR604 × GA21, Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 и MIR604 × GA21.

(10)

Решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС за разрешаване съответно на видовете царевица Bt11 × GA21, MIR604 × GA21, Bt11 × MIR604 и Bt11 × GA21 × MIR604 следва да бъдат отменени.

(11)

За всеки генетично модифициран организъм (наричан по-долу „ГМО“) следва да бъде определен единен идентификатор съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията (8).

(12)

Според становището на ЕОБХ не са необходими специални изисквания за етикетиране, различни от предвидените в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, за храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, включително всички възможни комбинации на единичните събития на генетична модификация. За да се гарантира обаче, че употребата на продуктите, съдържащи или състоящи се от видове царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и техни подкомбинации, е в рамките на разрешението, предвидено в настоящото решение, етикетирането на посочените продукти, с изключение на хранителните продукти, следва да бъде допълнено с ясно обозначение, че тези продукти не са предназначени за отглеждане.

(13)

В член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета (9) са определени изискванията за етикетирането на продуктите, съдържащи или състоящи се от ГМО. Изискванията за проследяване на посочените продукти са определени в член 4, параграфи 1—5, а тези за храните и фуражите, произведени от ГМО — в член 5 от посочения регламент.

(14)

Титулярят на разрешението следва да представя годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение на въздействието върху околната среда. Тези резултати следва да се представят в съответствие с Решение 2009/770/ЕО на Комисията (10). Становището на ЕОБХ не обосновава налагането на специални условия за защита на определени екосистеми/околна среда и/или географски зони, както е предвидено в член 6, параграф 5, буква д) и в член 18, параграф 5, буква д) от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(15)

Титулярят на разрешението следва също да представя годишни доклади относно резултатите от дейностите, посочени в специалните условия на разрешението.

(16)

Цялата необходима информация относно разрешаването на продуктите следва да бъде вписана в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1829/2003.

(17)

Страните по Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие следва да бъдат уведомени за настоящото решение чрез информационната система „Клирингова къща по биобезопасност“ (ВСН) в съответствие с член 9, параграф 1 и член 15, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета (11).

(18)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не даде становище в срока, определен от неговия председател. Беше счетено за необходимо изготвянето на акт за изпълнение и председателят представи проекта на акт за изпълнение на апелативния комитет за допълнително обсъждане. Апелативният комитет не представи становище,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Генетично модифициран организъм и единен идентификатор

1.   Следните единни идентификатори за генетично модифицирани организми (ГМО) са определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 65/2004:

а)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

б)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × MIR604;

в)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × MIR162 × GA21;

г)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × MIR604 × GA21;

д)

единен идентификатор SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MIR162 × MIR604 × GA21;

е)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × MIR162;

ж)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × MIR604;

з)

единен идентификатор SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) Bt11 × GA21;

и)

единен идентификатор SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MIR162 × MIR604;

й)

единен идентификатор SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MIR162 × GA21;

к)

единен идентификатор SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9 за генетично модифицираната царевица (Zea mays L.) MIR604 × GA21;

2.   Генетично модифицираните видове царевица, посочени в параграф 1, са посочени в буква б) на приложението.

Член 2

Разрешение

За целите на член 4, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 в съответствие с условията, определени в настоящото решение, се разрешават следните продукти:

а)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, посочени в член 1;

б)

фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от ГМО, посочени в член 1;

в)

посочените в член 1 ГМО, които се съдържат в продукти или са включени в състава им, за всички видове употреба, различни от посочените в букви а) и б), с изключение на отглеждане.

Член 3

Етикетиране

1.   За целите на изискванията за етикетиране, определени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „царевица“.

2.   Надписът „не е предназначено за отглеждане“ се поставя на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от ГМО, посочени в член 1, с изключение на продуктите, посочени в член 2, буква а).

Член 4

Наблюдение на въздействието върху околната среда

1.   Титулярят на разрешението осигурява изготвянето и изпълнението на плана за наблюдение на въздействието върху околната среда, посочен в буква з) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно изпълнението и резултатите от дейностите, посочени в плана за наблюдение, в съответствие с Решение 2009/770/ЕО.

Член 5

Специални условия за пускането на пазара

1.   Титулярят на разрешението осигурява прилагането на специалните условия, посочени в буква ж) от приложението.

2.   Титулярят на разрешението представя на Комисията годишни доклади относно резултатите от дейностите, посочени в специалните условия на настоящото разрешение, за срока на действие на решението.

Член 6

Регистър на Общността

Информацията, посочена в приложението към настоящото решение, се вписва в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи, предвиден в член 28 от Регламент (ЕО) № 1829/2003.

Член 7

Титуляр на разрешението

Титуляр на разрешението е Syngenta France SAS, представител на Syngenta Crop Protection AG, Швейцария.

Член 8

Отмяна

Решения 2010/426/ЕС, 2011/892/ЕС, 2011/893/ЕС и 2011/894/ЕС се отменят.

Член 9

Валидност

Настоящото решение се прилага за срок от 10 години от датата на неговото нотифициране.

Член 10

Адресат

Адресат на настоящото решение е Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Франция.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)  Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).

(3)  Решение 2010/426/ЕС на Комисията от 28 юли 2010 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 199, 31.7.2010 г., стр. 36).

(4)  Решение 2011/892/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604 × GA21 (SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 55).

(5)  Решение 2011/893/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR604 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 59).

(6)  Решение 2011/894/ЕС на Комисията от 22 декември 2011 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR604 × GA21 (SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 344, 28.12.2011 г., стр. 64).

(7)  Експертна група на ЕОБХ по ГМО (Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми), 2015 г. Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing under Regulation (ЕС) № 1829/2003 (Научно становище за заявлението на Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) за пускане на пазара на устойчива на хербициди и насекоми царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 и подкомбинации, независимо от техния произход, за употреба в храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2015;13(12):4297, 34 стр. doi:10.2903/j.efsa.2015.4297.

(8)  Регламент (ЕО) № 65/2004 на Комисията от 14 януари 2004 г. за създаване на система за разработване и оценка на единните идентификатори за генетично модифицирани организми (ОВ L 10, 16.1.2004 г., стр. 5).

(9)  Регламент (ЕО) № 1830/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно проследяването и етикетирането на генетично модифицирани организми и проследяването на храни и фуражи от генетично модифицирани продукти и за изменение на Директива 2001/18/ЕО (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 24).

(10)  Решение 2009/770/ЕО на Комисията от 13 октомври 2009 г. за утвърждаване на стандартните формуляри за отчитане на резултатите от наблюдението на съзнателното освобождаване в околната среда на генетично модифицирани организми като продукти или като съставка на продукти с цел пускане на пазара съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 275, 21.10.2009 г., стр. 9).

(11)  Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (ОВ L 287, 5.11.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

а)

Заявител и титуляр на разрешението:

Име

:

Syngenta France SAS

Адрес

:

12, Chemin de l`Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Франция

От името на Syngentа Crop Protection AG, Schwаrzwаldаllee 215, CH-4058 Ваѕеl, Швейцария.

б)

Обозначение и спецификация на продуктите:

1)

храни и хранителни съставки, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицираните видове царевица (Zea mays L.), посочени в буква д);

2)

фураж, съдържащ, състоящ се от или произведен от генетично модифицираните видове царевица (Zea mays L.), посочени в буква д);

3)

генетично модифицираните видове царевица (Zea mays L.), посочени в буква д), в продукти, съдържащи или състоящи се от нея, за всякаква друга употреба, различна от посоченото в точки 1) и 2), с изключение на отглеждане.

Царевицата SYN-BTØ11-1 експресира протеина Cry1Ab, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, и протеина PAT, който придава поносимост към хербициди с амониев глуфозинат.

Царевицата SYN-IR162-4 експресира протеина Vip3Aa20, който придава защита срещу някои люспокрили вредители, и протеина PMI, който бе използван като маркерен ген със селективни функции.

Царевицата SYN-IR6Ø4-5 експресира протеина Cry3A, който осигурява защита срещу някои твърдокрили вредители, и протеина PMI, който бе използван като маркерен ген със селективни функции.

Царевицата MON-ØØØ21-9 експресира протеина mEPSPS, който придава поносимост към хербициди на основата на глифозат.

в)

Етикетиране:

1)

За целите на изискванията за етикетиране, определени в член 13, параграф 1 и член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 и в член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1830/2003, „името на организма“ е „царевица“.

2)

Надписът „не е предназначено за отглеждане“ се поставя на етикета и в документите, придружаващи продуктите, съдържащи или състоящи се от видовете царевица, посочени в буква д), с изключение на продуктите, посочени в член 2, буква а).

г)

Метод на откриване:

1)

специфичен за събитието метод в реално време, основаващ се на полимеразно-верижна реакция (PCR) за количественото определяне на царевица SYN-BTØ11-1, SYN-IR162-4, SYN-IR6Ø4-5 и MON-ØØØ21-9; методите за откриване се утвърждават при единични събития и се проверяват върху геномна ДНК, екстрахирана от семена на царевица SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

2)

Утвърден от референтната лаборатория на ЕС, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003, и публикуван на адрес: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3)

Референтен материал: ERM®-BF412 (за SYN-BTØ11-1) и ERM®-BF423 (за SYN-IR6Ø4-5), достъпен чрез Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия, Институт за референтни материали и измервания (IRMM) на адрес https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue и AOCS 1208-А и AOCS 0407-A (за SYN-IR162-4) и AOCS 0407-А и AOCS 0407-В (за MON-ØØØ21-9), достъпен чрез American Oil Chemists Society на адрес http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248.

д)

Единен идентификатор:

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4;

 

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-BTØ11-1 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5;

 

SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9;

 

SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9.

е)

Информация, изисквана съгласно разпоредбите на приложение II към Протокола от Картахена по биологична безопасност към Конвенцията за биологично разнообразие:

[информационна система „Клирингова къща по биобезопасност“, регистрационен номер: публикуван в регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи при нотификацията].

ж)

Условия или ограничения за пускането на пазара, употребата или работата с продуктите:

Специални условия в съответствие с член 6, параграф 5, буква д) и член 18, параграф 5, буква д) от Регламент (ЕО) № 1829/2003:

1)

Титулярят на разрешението информира Комисията, ако подкомбинациите SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON-ØØØ21-9, SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4, SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 и/или SYN-IR162-4 × MON-ØØØ21-9 се създават чрез целенасочени методи за размножаване и се предлагат на пазара.

2)

Ако е така, титулярят на разрешението събира информация относно нивата на експресия на новоекспресираните протеини.

з)

План за наблюдение на въздействието върху околната среда:

План за наблюдение на въздействието върху околната среда, съобразен с приложение VII към Директива 2001/18/ЕО.

[Връзка: план, публикуван в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи].

и)

Изисквания за наблюдение след пускане на пазара за употребата на храната, предназначена за консумация от човека

Няма.

Забележка: възможно е след време да се наложат промени на връзките за достъп до съответните документи. Обществен достъп до промените ще бъде осигурен чрез актуализирането на регистъра на Общността за генетично модифицираните храни и фуражи.