ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 232

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
27 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1429 на Комисията от 26 август 2016 година за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1430 на Комисията от 26 август 2016 година за изменение за 251-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1431 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/1432 на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 август 2016 година за назначаване на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

10

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1433 на Комисията от 26 август 2016 година за признаване на схемата Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme като схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

13

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/931 на Комисията от 17 юни 2015 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( ОВ L 151, 18.6.2015 г. )

15

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1429 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2016 година

за одобряване на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 28 юни 2013 г. Франция получи заявление от BASF Agricultural Specialities Ltd за одобрение на активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(2)

В съответствие с член 9, параграф 3 от посочения регламент на 4 септември 2013 г. Франция като докладваща държава членка уведоми заявителя, другите държави членки, Комисията и Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) за допустимостта на заявлението.

(3)

На 5 януари 2015 г. докладващата държава членка представи на Комисията с копие до Органа проект на доклад за оценка за това, дали може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.

(4)

Органът изпълни изискванията на член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. В съответствие с член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 той поиска от заявителя да предостави допълнителна информация на държавите членки, на Комисията и на Органа. На 21 септември 2015 г. извършената от докладващата държава членка оценка на допълнителната информация бе предадена на Органа под формата на актуализиран проект на доклад за оценка.

(5)

На 4 декември 2015 г. Органът предаде на заявителя, на държавите членки и на Комисията заключението си (2) относно това, дали може да се очаква активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 да отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Органът направи заключението си публично достояние.

(6)

На 8 март 2016 г. Комисията представи на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите доклада за преразглеждане относно Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, както и проект на регламент за одобрение на Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600.

(7)

На заявителя бе дадена възможност да представи забележките си по доклада за преразглеждане.

(8)

Бе установено, че критериите за одобрение, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, са изпълнени по отношение на един или повече представителни видове употреба на най-малко един продукт за растителна защита, съдържащ активното вещество, и по-специално на видовете употреба, които са проучени и подробно описани в доклада за преразглеждане.

(9)

Поради това е целесъобразно активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 да бъде одобрено.

(10)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания обаче е необходимо да бъдат включени определени условия и ограничения.

(11)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (3) следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на активното вещество

Активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, посочено в приложение I, се одобрява при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600 (Заключение относно партньорския преглед за оценка на риска от употребата на пестициди с активното вещество Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2016;14(1):4359, 37 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4359.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600

Номер за включване в Националната колекция за промишлени, морски и хранителни бактерии (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd — NCIMB, Шотландия): NCIMB 12376

Номер на заявката в Колекцията за типови култури на САЩ (American Type Culture Collection — ATCC): SD-1414

Не се прилага.

Минимална концентрация:

5,0 × 1014 CFU/kg

16 септември 2016 г.

16 септември 2026 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, включително пълната характеристика на онечистванията и метаболитите;

б)

защитата на боравещите с активното вещество и на работниците, като се има предвид, че Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 се смята за потенциален сенсибилизатор.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Производителят осигурява стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част Б от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

 

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (*)

Дата на одобрението

Изтичане на срока на одобрението

Специфични разпоредби

„101

Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600

Номер за включване в Националната колекция за промишлени, морски и хранителни бактерии (National Collection of Industrial, Marine and Food Bacteria Ltd — NCIMB, Шотландия): NCIMB 12376

Номер на заявката в Колекцията за типови култури на САЩ (American Type Culture Collection — ATCC): SD-1414

Не се прилага.

Минимална концентрация:

5,0 × 1014 CFU/kg

16 септември 2016 г.

16 септември 2026 г.

За прилагането на единните принципи, посочени в член 29, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, се вземат под внимание заключенията от доклада за преразглеждане относно Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600, и по-специално допълнения I и II към него.

При тази цялостна оценка държавите членки обръщат особено внимание на:

а)

спецификацията на произведения за търговски цели технически материал, включително пълна характеристика на онечистванията и метаболитите;

б)

защитата на боравещите с активното вещество и на работниците, като се има предвид, че Bacillus amyloliquefaciens щам MBI 600 се смята за потенциален сенсибилизатор.

Когато е целесъобразно, условията за употреба включват мерки за ограничаване на риска.

Производителят осигурява стриктното поддържане на екологичните условия и анализ за контрол на качеството по време на производствения процес.“


(*)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификацията на активното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1430 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2016 година

за изменение за 251-ви път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 22 август 2016 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени едно вписване в своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси. Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 август 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 вписването: „Dawood Ibrahim Kaskar (известен също като a) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан, б) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Карачи, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Бомбай, б) Ратнагири, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Бомбай, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Бомбай, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от индийското генерално консулство в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Дубай, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Равалпинди), к) C-267185 (издаден в Карачи през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден в Равалпинди през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Равалпинди), н) KC-285901. Други сведения: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.“ в категорията „Физически лица“ се заменя със следното:

„Dawood Ibrahim Kaskar (известен също като a) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat, р) Dawood Bhai, с) Sheikh Farooqi, т) Bada Seth, у) Bada Bhai, ф) Iqbal Bhai, х) Mucchad, ц) Haji Sahab). Титла: Sheikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Карачи, Пакистан, б) House Nu 37 — 30th Street — defence, Housing Authority, Карачи, Пакистан, в) Луксозно бунгало в хълмистия регион Noorabad в Карачи. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: Kher, Ratnagiri, Maharashtra, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Бомбай, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Бомбай, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от индийското генерално консулство в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Дубай, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Равалпинди), к) C-267185 (издаден в Карачи през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден в Равалпинди през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Равалпинди), н) KC-285901. Други сведения: а) Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство; б) Името на баща му е Ali Sheikh Ibrahim Kaskar, името на майка му е Amina BI, име на съпругата е Mehjabeen Shaikh. Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, подточка i): 3.11.2003 г.“


27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1431 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 август 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

AR

186,0

MA

149,7

ZZ

167,9

0707 00 05

TR

179,1

ZZ

179,1

0709 93 10

TR

138,8

ZZ

138,8

0805 50 10

AR

186,9

CL

141,0

MA

95,0

TR

156,0

UY

140,6

ZA

182,5

ZZ

150,3

0806 10 10

EG

224,7

TR

130,8

ZZ

177,8

0808 10 80

AR

120,9

BR

106,9

CL

145,7

CN

160,3

NZ

158,5

UY

93,1

ZA

91,8

ZZ

125,3

0808 30 90

AR

93,2

CL

107,6

TR

143,2

ZA

109,5

ZZ

113,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,5

ZZ

130,5


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/10


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2016/1432 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

от 19 август 2016 година

за назначаване на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взеха предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (1), и по-специално член 6, параграф 3 от него,

като взеха предвид списъка с кандидатури, изготвен на 14 юли 2016 г. от комисия за подбор, съставена от генералните секретариати на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията след открита покана за представяне на кандидатури с оглед назначаването на директора на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации,

като имат предвид, че:

(1)

С член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 се създава Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации.

(2)

В член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 се предвижда директорът на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации да се назначава за петгодишен мандат, неподлежащ на подновяване, по общо съгласие на Европейския парламент, Съвета и Комисията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Г-н Michael ADAM се назначава за директор на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации за периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2021 г.

2.   Директорът се назначава като срочно нает служител със степен AD 12, стъпка 1.

3.   Назначението е обвързано с подписването от страна на лицето, определено за директор, на декларацията за независимост и липса на конфликт на интереси, приложена към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 август 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

M. LAJČÁK

За Комисията

Първи заместник-председател

F. TIMMERMANS


(1)  ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Аз, долуподписаният …, декларирам, че съм запознат с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации и ще изпълнявам функциите си на директор на Органа напълно независимо и при пълно спазване на разпоредбите на посочения регламент. Когато действам от името на Органа, няма да търся, нито да приемам указания от институция или правителство, или от който и да е орган, служба или агенция. Ще се въздържам от всякакви действия, които са несъвместими с характера на възложените ми функции.

Декларирам, че доколкото ми е известно, не съм в конфликт на интереси. Конфликт на интереси съществува, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите на директор на Органа е опорочено по причини, свързани със семейството, личния живот, политическа, национална, философска или религиозна принадлежност, икономически интерес или всякакъв друг интерес, който е общ с този на получателя. По-специално декларирам, че не съм член на Европейския парламент, не упражнявам изборни мандати и не съм настоящ или бивш служител на европейска политическа партия или европейска политическа фондация.

Съставено в Брюксел на …

[ДАТА + ПОДПИС

на лицето, определено за директор]


27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/13


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1433 НА КОМИСИЯТА

от 26 август 2016 година

за признаване на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ като схема, доказваща спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 7в, параграф 4, втора алинея от нея,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (2), и по-специално член 18, параграф 4, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В членове 7б и 7в от Директива 98/70/ЕО и приложение IV към нея, и съответно в членове 17 и 18 от Директива 2009/28/ЕО и приложение V към нея са определени сходни критерии за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, както и сходни процедури за проверка на съответствието с тези критерии.

(2)

В случаите, при които биогоривата и течните горива от биомаса се вземат под внимание за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки трябва да изискват от икономическите оператори да доказват съответствие на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 2 — 5 от Директива 2009/28/ЕО.

(3)

Комисията може да реши, че доброволни национални или международни схеми, определящи стандарти за производството на продукти от биомаса, съдържат точни данни за целите по член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и/или доказват, че партиди от биогорива или течни горива от биомаса съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 17, параграфи 3, 4 и 5, и/или че няма материали, които са били умишлено модифицирани или превърнати в отпадъци, така че партидата или част от нея да попадне в обхвата на приложение IX. Когато даден икономически оператор предостави доказателства или данни, получени в съответствие с призната от Комисията доброволна схема, доколкото такива данни или доказателства са обхванати от решението за признаване на доброволната схема, съответната държава членка не може да изисква от доставчика да предостави допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(4)

Искането да се признае, че схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ с адрес rue de Monceau 11, 75008 Париж, Франция, доказва съответствие на пратки биогориво с критериите за устойчивост, определени в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО, бе подадено в Комисията на 25 юли 2016 г. Схемата обхваща широк спектър от суровини, включително отпадъци и остатъци, както и цялата верига на доставки. Документите на признатата система следва да бъдат достъпни на платформата за прозрачност, създадена съгласно Директива 2009/28/ЕО.

(5)

При оценката на „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ се установи, че тя адекватно покрива критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО, както и че при нея се прилага методика на база масов баланс в съответствие с изискванията на член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

(6)

При оценяването на схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ се установи, че тя отговаря на подходящите стандарти за надеждност, прозрачност и одитиране от независим одитор и е в съответствие с методологическите изисквания, посочени в приложение IV към Директива 98/70/ЕО и приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за устойчиво развито производство на биогорива и нетранспортни течни горива от биомаса,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата „Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme“ (наричана по-нататък „Схемата“), за чието признаване е подадено искане в Комисията на 25 юли 2016 г., доказва, че пратките от биогорива и течни горива от биомаса, произведени в съответствие с определените в Схемата стандарти за производство на биогорива и течни горива от биомаса, съответстват на критериите за устойчивост, определени в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО.

Схемата също така съдържа точни данни за целите по член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО.

Член 2

Настоящото решение е валидно за срок от 5 години след влизането му в сила. Ако съдържанието на Схемата във вида, в който е подадено за признаване от Комисията на 25 юли 2016 г., претърпи промени по начин, който може да засегне основанието за настоящото решение, Комисията трябва незабавно да бъде уведомена за тези промени. Комисията прави оценка на представените промени с оглед да установи дали Схемата все още покрива адекватно критериите за устойчивост, за които е призната.

Член 3

Комисията може да реши да отмени настоящото решение, inter alia, при следните обстоятелства:

а)

ако бъде ясно показано, че Схемата не е изпълнила елементи, за които се счита, че имат решаващо значение за настоящото решение, или ако са налице тежки и структурни нарушения на такива елементи;

б)

ако Схемата не подаде до Комисията годишни доклади, както е предвидено в член 7в, параграф 6 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 6 от Директива 2009/28/ЕО;

в)

ако Схемата не прилага стандарти за независимо одитиране, посочени в актовете за изпълнение съгласно член 7в, параграф 5, трета алинея от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 5, трета алинея от Директива 2009/28/ЕО, или подобрения на други елементи на Схемата, за които се смята, че имат решаващо значение за това признаването ѝ да остане в сила.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.


Поправки

27.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 232/15


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/931 на Комисията от 17 юни 2015 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

( Официален вестник на Европейския съюз L 151 от 18 юни 2015 г. )

На страница 13 в приложение II, с което се изменя приложение IV към Регламент (ЕО) № 1235/2008, в точка 22:

вместо:

„BCS Öko-Garantie GmbH“

да се чете:

„Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“.