ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 228

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
23 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1400 на Комисията от 10 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на минималния набор елементи на даден план за реорганизация на дейността, както и на минималното съдържание на докладите за напредъка по изпълнението на този план ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1401 на Комисията от 23 май 2016 година за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1402 на Комисията от 22 август 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за трима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1403 на Комисията от 22 август 2016 година за изключване на подучастъци 27 и 28.2 на ICES от прилагането на период на забрана на риболова през 2016 г.

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1404 на Комисията от 22 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1405 на Комисията от 22 август 2016 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2016) 5466)  ( 1 )

33

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1406 на Комисията от 22 август 2016 година относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367 (нотифицирано под номер С(2016) 5467)  ( 1 )

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1400 НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2016 година

за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на минималния набор елементи на даден план за реорганизация на дейността, както и на минималното съдържание на докладите за напредъка по изпълнението на този план

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 52, параграф 12, букви а) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

От основно значение е да се определят подробни разпоредби за минималните елементи, които планът за реорганизация на дейността следва да съдържа, за да бъде одобрен, както и за минималното съдържание на докладите, изготвяни при реорганизирането на институциите и субектите, обхванати от разпоредбите на Директива 2014/59/ЕС.

(2)

Насоките и съобщенията, приети от Комисията с оглед оценка, в съответствие с член 107, параграф 3 от Договора, на спазването на уредбата на Съюза в областта на държавните помощи при преструктурирането на изпаднали в затруднение дружества от финансовия сектор, биха могли да бъдат от полза за изготвянето на плана за реорганизация на дейността, дори когато не е отпускана държавна помощ, тъй като и с тях, и с плана за реорганизация на дейността се цели възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на институцията или субекта.

(3)

Плановете за реорганизация на дейността следва да могат да използват информацията, съдържаща се в плана за възстановяване и плана за преструктуриране, доколкото е относима към целта за възстановяване на дългосрочната жизнеспособност на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС и като се вземе предвид прилагането на инструмента за споделяне на загуби.

(4)

Преструктурирането на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС и на дейността им в резултат на прилагането на инструмента за споделяне на загуби следва да атакува причините за изпадането в неплатежоспособност. Поради това в основата на стратегията за реорганизиране следва да бъдат факторите, довели институцията или субекта до режим на преструктуриране. При тази стратегия могат също така да се вземат предвид мерките за предотвратяване и управление на кризи, които са били предприети и осъществени съответно от компетентния орган или от органа за преструктуриране. Причината за изпитаните от институцията или субекта трудности и техният мащаб могат да бъдат илюстрирани чрез включването на информация за изпълнението преди преструктурирането на съответните нормативни и пруденциални изисквания.

(5)

Въпреки че неплатежоспособността на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС може да се е дължала на специфични причини, тази институция или субект може да са били засегнати от различни слабости, които, макар и да не са довели до неплатежоспособност, са могли да подкопаят дългосрочната им икономическа жизнеспособност. Реорганизацията следва да отстрани тези слабости. За да бъде стратегията за реорганизация успешна, е необходимо да се направи цялостен анализ на реорганизираните институция или субект, на техните силни и слаби страни, както и на съответните пазари, на които тази институция или този субект осъществяват дейност, и на съпровождащите дейността на тези пазари рискове и възможности. За да бъде планът за реорганизация на дейността преценен за надежден от органа за преструктуриране и от компетентния орган, той следва да възстанови дългосрочната жизнеспособност на институцията въз основа на консервативни допускания.

(6)

Възстановяването, след преструктуриране, на дългосрочната жизнеспособност на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС означава, че най-късно в края на периода на реорганизация институцията или субектът е в състояние да приключи своя вътрешен процес на оценка на капиталовата адекватност, удовлетворява в перспектива всички съответни пруденциални и други нормативни изисквания и разполага с жизнеспособен стопански модел, който се счита за устойчив в дългосрочен план.

(7)

На органа за преструктуриране и на компетентния орган следва да се предостави достатъчно подробна информация, за да могат да оценят плана за реорганизация на дейността и да наблюдават изпълнението му. Изискването за предоставяне на такава информация следва да отчита значението ѝ не само за корпоративната структура на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, а и за реорганизацията и нейната надеждност, особено в случай на системна криза.

(8)

Флуктуациите са неразделна част от икономическия цикъл. Поради това при всеки бизнес план следва да се анализират алтернативни сценарии със съответните промени в базовите допускания. Въпреки че всеки сценарий следва да води до възстановяване на дългосрочната икономическа жизнеспособност, разработването на пълен набор от алтернативни стратегии за реорганизация би довело до несъразмерни разходи за институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, докато алтернативните сценарии следва по принцип да бъдат по-малко вероятни отколкото е базовият сценарий.

(9)

Планът за реорганизация на дейността следва да позволява на органа за преструктуриране и на компетентния орган да оценяват влиянието му за постигане на целите на преструктурирането и по-специално — за осигуряване на непрекъснатостта на критичните функции и избягване на значително неблагоприятно въздействие върху финансовата система.

(10)

Наблюдението на изпълнението на плана за реорганизация на дейността следва да е толкова често и детайлно, че да даде възможност за своевременното установяване на всякакви отклонения от предвиденото или други проблеми. Обща практика във финансовия сектор, която позволява такова подходящо наблюдение, е тримесечното отчитане на данните и резултатите. Планът за реорганизация на дейността следва също така да позволява внасянето на изменения в етапните цели или в първоначално предвидените в него мерки, ако обстоятелствата го налагат.

(11)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Европейската комисия от Европейския банков орган (ЕБО).

(12)

В съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), ЕБО проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„реорганизационен период“ е разумният период между прилагането на инструмента за споделяне на загуби и момента, когато институцията или субектът по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС в режим на преструктуриране се очаква да възстанови дългосрочната си икономическа жизнеспособност, през който период се изпълняват мерките, предвидени в плана за реорганизация на дейността;

2)

„базов сценарий“ е стопанският сценарий, който управителният орган или лицата, назначени да ръководят институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, приемат за най-вероятно да настъпи в процеса на възстановяване на дългосрочната икономическа жизнеспособност на институцията или субекта.

Член 2

Стратегия и мерки

1.   Планът за реорганизация на дейността съдържа изброените по-долу елементи:

а)

равносметка на финансовото въздействие на факторите, проследени хронологично, за затрудненията на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, в т.ч. съответните показатели за стопанския резултат, които са се влошили в периода преди преструктурирането, както и причините за влошаването им;

б)

резюме на мерките за предотвратяване и управление на кризи, ако такива са били приложени от компетентния орган, от органа за преструктуриране или от институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС преди представянето на плана за реорганизация на дейността;

в)

описание на стратегията за реорганизация на дейността и на мерките за възстановяване на дългосрочната икономическа жизнеспособност на институцията или субекта по време на реорганизационния период, в т.ч. описание на изброените по-долу елементи:

i)

реорганизирания стопански модел;

ii)

мерките за изпълнение на стратегията за стопанска реорганизация на равнище група, субект и отделна стопанска дейност;

iii)

целевата продължителност на реорганизационния период и основните жалони;

iv)

взаимодействието с органа за преструктуриране и с компетентния орган;

v)

стратегията за участие на съответните външни заинтересовани страни (професионални съюзи или организации и др.);

vi)

стратегията на вътрешни и външни комуникации с оглед на мерките за реорганизация на дейността.

2.   Ако части на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС подлежат на ликвидация или продажба, в стратегията за реорганизация по параграф 1, буква в) от настоящия член се посочват изброените по-долу елементи:

а)

съответния субект или съответната стопанска дейност, метода за ликвидация или продажба, в т.ч. базовите допускания при този метод и очакваните загуби, ако се предвиждат такива;

б)

очакваните срокове;

в)

евентуалното финансиране или услуги, които реорганизираната институция или субект ще предоставят, или ще им бъдат предоставяни.

3.   Всички постъпления от продажбата на активи, структури или стопански дейности, предвидени в плана за реорганизация на дейността, се изчисляват консервативно, като се използва надежден базов показател или оценка — експертна оценка, пазарно проучване или стойността на подобни стопански дейности или структури. При изчисляването се отчита вероятността от реализиране на загуба.

4.   За частите на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС, които няма да бъдат ликвидирани или продадени, в плана за реорганизация на дейността се посочват начините за преодоляване на евентуалните слабости в действието или в резултатността, които могат да окажат въздействие върху дългосрочната им икономическа жизнеспособност, дори и тези слабости да не са пряко свързани с неплатежоспособността на институцията или субекта.

5.   Мерките, предвидени в плана за реорганизация на дейността, отчитат, в контекста на икономическата и пазарната среда, в която институцията или субектът по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС извършват дейност, силните и слабите страни на тази институция или субект, както и техния реорганизиран стопански модел.

6.   В стратегията за реорганизация могат да се съдържат мерки, посочени преди това в плана за възстановяване или в плана за преструктуриране, при условие че институцията или субектът по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС имат достъп до плана за преструктуриране и че тези мерки останат валидни след преструктурирането. Този вариант не предполага задължение за органа за преструктуриране да споделя плана за преструктуриране с управителния орган или с назначените в съответствие с член 72, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС лица.

Член 3

Финансови резултати — нормативни изисквания

1.   В плана за реорганизация на дейността се посочват разчетните финансови резултати на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС през реорганизационния период, както и начинът за възстановяване на дългосрочната икономическа жизнеспособност. В него в частност се посочват:

а)

разходите и въздействието на реорганизацията върху отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс на институцията или субекта;

б)

изискванията във връзка с финансирането през реорганизационния период и потенциалните източници на финансиране;

в)

как институцията или субектът ще бъде в състояние да извършва дейност, като покрива всичките си разходи, в т.ч. обезценяването на активи и финансовите разходи, и в края на реорганизационния период да постигне приемлива финансова възвръщаемост;

г)

балансовият отчет след преструктурирането, в който са отразени новият дълг и капиталова структура, както и обезценката на активи въз основа на оценката, извършена по силата на член 36, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС, или на последващата окончателна оценка на стойността, посочена в член 36, параграф 10 от нея;

д)

прогнозата за ключовите финансови показатели — в частност във връзка с ликвидността, ефективността на заемите, профила на финансиране, рентабилността и ефективното използване на ресурсите — на равнище група, субект и отделна стопанска дейност.

2.   В плана за реорганизация на дейността се очертават действията, които институцията или субектът ще предприеме, за да гарантира, че възможно най-бързо и във всички случаи до края на реорганизационния период ще е в състояние да изпълнява всички приложими пруденциални и други нормативни изисквания, в т.ч. минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви по смисъла на член 45 от Директива 2014/59/ЕС.

Член 4

Оценка на икономическата жизнеспособност

1.   В плана за реорганизация на дейността се съдържа достатъчно информация, за да може органът за преструктуриране и компетентният орган да оценят осъществимостта на предложените мерки. Като минимално изискване в плана за реорганизация на дейността се посочват:

а)

допусканията за очакваните макроикономически и пазарни тенденции при основния сценарий, съпоставени с подходящите секторни показатели;

б)

кратко представяне на алтернативните стратегии или набор от мерки, както и обосновка, при зачитане на принципите и целите на преструктурирането, за избора на съответните мерки в плана за реорганизация на дейността с цел възстановяване на дългосрочната икономическа жизнеспособност на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС.

2.   В плана за реорганизация на дейността се съдържа достатъчно информация, за да може органът за преструктуриране или компетентният орган да анализира задълбочено въздействието на реорганизацията на дейността върху критичните функции на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС и върху финансовата стабилност.

3.   В плана за реорганизация на дейността се съдържа анализ на алтернативен набор от ключови базови допускания при оптимистичен и песимистичен сценарий. Възстановяването на дългосрочната икономическа жизнеспособността е възможно при всички сценарии, но периодът, мерките и финансовите резултати могат да се различават едни от други.

4.   По отношение на посочените в параграф 3 оптимистичен и песимистичен сценарий, в плана за реорганизация на дейността се съдържа обобщение на основните данни, използвани при разработването на всеки от тях, както и резултатите от дейността на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС при всеки сценарий. В това обобщение се посочват по-специално:

а)

основните допускания, като например основните макроикономически променливи;

б)

прогнозния отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс;

в)

ключовите финансови показатели на равнище група, субект и отделна стопанска дейност.

Член 5

Изпълнение и изменяне

1.   В плана за реорганизация на дейността се съдържат етапни цели и показатели за изпълнението, които са конкретни, подходящи и са за поне тримесечни периоди. Етапните цели и показателите могат да бъдат изменени по предвидената в параграф 2 процедура.

2.   В плана за реорганизация на дейността се предвижда управителният орган или назначените в съответствие с член 72, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС лица да могат да изменят стратегията за реорганизация или отделни мерки, ако изпълнението им вече не се очаква да допринесе за възстановяването на дългосрочната жизнеспособност в рамките на планирания график. Такива изменения се съобщават на органа за преструктуриране и на компетентния орган в посочения в член 6 доклад за напредъка по изпълнението на плана за реорганизация на дейността. Ако необходимите изменения са неотложни, за тях може да се съобщи и чрез извънредни доклади.

3.   Управителният орган или назначените в съответствие с член 72, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС лица се придържат към изпълнението на плана за реорганизация на дейността, докато по посочената в член 52, параграфи 7, 8 и 9 от Директива 2014/59/ЕС процедура не получат одобрение да го изменят.

Член 6

Доклад за напредъка

1.   В доклада за напредъка, който се представя на органа за преструктуриране в съответствие с член 52, параграф 10 от Директива 2014/59/ЕС, се съдържат преглед и оценка на напредъка по изпълнението на плана за реорганизация на дейността, които обхващат най-малко следното:

а)

изпълнените етапни цели, осъществените мерки и съответствието на въздействието им с предвиденото в плана за реорганизация на дейността;

б)

резултатите от дейността на институцията или субекта и съпоставката им с прогнозите в плана за реорганизация на дейността и предишните доклади за напредъка;

в)

основанията, поради които етапна цел или показател за резултатите от дейността не са постигнати, и предложения за отстраняване на забавянето или неспазването;

г)

други проблеми, възникнали при изпълнението на плана за реорганизация на дейността, които могат да възпрепятстват възстановяването на дългосрочната икономическа жизнеспособност на институцията или субекта по член 1, параграф 1, буква б), в) или г) от Директива 2014/59/ЕС;

д)

предстоящите мерки и етапни цели, както и оценка на вероятността на спазването им;

е)

актуализирани прогнози за финансовите резултати;

ж)

ако е необходимо и основателно — предложение в съответствие с член 5, параграф 2 за изменение на отделни мерки, етапни цели или показатели за резултатите от дейността.

2.   Органите за преструктуриране могат по всяко време да изискат от управителния орган или назначените в съответствие с член 72, параграф 1 от Директива 2014/59/ЕС лица да предоставят информация във връзка с изпълнението на плана за реорганизация на дейността.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/7


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1401 НА КОМИСИЯТА

от 23 май 2016 година

за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници по отношение на регулаторните технически стандарти за методологиите и принципите на оценяване на задълженията, произтичащи от деривати

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 49, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2014/59/ЕС на органите за преструктуриране се възлагат правомощия за обезценяване и преобразуване на задълженията на институция в режим на преструктуриране.

(2)

Договорите за деривати могат да представляват значителен дял от структурата на задълженията на определени кредитни институции. Оценката на подобни договори обаче представлява сложен процес, тъй като тяхната стойност е обвързана със стойността на базисни инструменти, активи или субекти, която търпи промяна с течение на времето и може да бъде установена единствено на падеж или след приключване.

(3)

Натрупаният опит показва, че поради своята сложност процесът на оценяване на задълженията по деривати при неизпълнение на някой от контрагентите може да отнеме много време, да бъде свързан с огромни разходи и да доведе до съдебни спорове.

(4)

Освен това практиката показва, че договорите за деривати могат да съдържат различни методологии за определяне на сумите, дължими между контрагентите при приключване, някои от тях даващи право на изправната страна да определя самостоятелно сумата при приключване или датата на приключване, или и двете.

(5)

Съответно, за да се избегне моралният риск и да се гарантира ефективността на действията по преструктуриране, органите за преструктуриране следва да приемат и прилагат подходящи методологии за оценяване на задълженията, произтичащи от договори за деривати, със срокове, съвместими с динамиката на процеса на преструктуриране, и основаващи се на обективна и, доколкото е практически осъществимо, лесно достъпна информация. Важно е с методологията на оценяване да бъдат предвидени някои процедурни разпоредби относно съобщаването на решенията за приключване от страна на органа за преструктуриране, както и относно начина, по който заместващите сделки да бъдат изисквани от контрагентите по приключването.

(6)

В случай на договорно предсрочно прекратяване договорите за деривати, които са предмет на споразумение за нетиране, пораждат една-единствена сума при приключване. Член 49 от Директива 2014/59/ЕС предвижда, че стойността на тези договори се определя на нетна основа в съответствие с условията на споразумението. Поради това органът за преструктуриране или независимият оценител следва да спазва нетиращите съвкупности, така както са определени в споразуменията за нетиране, без да може да избира някои договори за сметка на други.

(7)

Съгласно член 49 от Директива 2014/59/ЕС стойността на договорите за деривати се определя от органа за преструктуриране или от независим оценител като част от процеса на оценяване, извършван съгласно член 36 от същата директива. По отношение на задълженията по деривати този процес следва да осигури изготвяне на бърза предварителна оценка за целите на споделянето на загуби, като в същото време предостави на органа за преструктуриране достатъчно свобода за извършване на последващи корекции на размерите на вземанията.

(8)

Оценката на необходимостта от включване или изключване на задължения по деривати от обхвата на споделянето на загуби съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС следва да бъде направена преди решението за приключване като част от процеса на оценяване, извършван съгласно член 36 от същата директива.

(9)

Оценката на задълженията по деривати следва да осигури възможност на органите за преструктуриране да определят, преди да вземат решение за приключване, потенциалния размер на споделените загуби по тези задължения след приключването, както и потенциалното унищожаване на стойност, което би могло да възникне в резултат на приключването.

(10)

Приключването на договори за деривати може да разкрие допълнителни загуби, които не са отразени в оценката на база действащо предприятие, произтичащи например от действителните разходи за замяна, направени от контрагента, които биха довели до увеличаване на разходите за приключване, дължими от институцията в режим на преструктуриране, или от разходите, направени от институцията в режим на преструктуриране във връзка с възстановяване на сделките по експозиции, изложени на открит пазарен риск в резултат на приключването. Ако понесените загуби или загубите, които се очаква да бъдат понесени вследствие приключването на деривати, надвишат дела на съответните пасиви, които ще са на практика налични при споделянето на загубите, превишението на загубите може да увеличи тежестта, понесена от други кредитори на институцията в режим на преструктуриране във връзка със споделянето на загубите. В такива случаи размерът на загубите, които биха били понесени от пасиви, непроизтичащи от договори за деривати, при споделянето на загубите би бил по-висок отколкото, ако договорите за деривати не бяха приключени и загубите по тях не бяха споделени и поради това органът за преструктуриране може да разгледа възможността за освобождаване на договорите за деривати от споделянето на загуби в съответствие с член 44, параграф 3, буква г) от Директива 2014/59/ЕС и с Делегиран регламент (ЕС) 2016/860 на Комисията (2), приет съгласно член 44, параграф 11 от същата директива. Упражняването на правомощията във връзка със споделянето на загубите по тези задължения следва да бъде обект на изключенията, посочени в член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС, както и на дискреционните изключения, предвидени в член 44, параграф 3 от същата директива, както е посочено в Делегиран регламент (ЕС) 2016/860 на Комисията.

(11)

Необходимостта от съгласувано тълкуване на член 49, параграфи 3 и 4 от Директива 2014/59/ЕС налага да бъдат уточнени методологиите и принципите за оценяване на дериватите, извършвано от независими оценители и органи за преструктуриране.

(12)

Резултатите при методология на оценяване, основаваща се на действителните или хипотетичните разходи за замяна по отношение на приключените задължения, ще бъдат сходни с тези при преобладаващите пазарни практики и ще спазват изискваните по силата на член 74 от Директива 2014/59/ЕС принципи на оценяване, което има за цел да установи дали акционерите и кредиторите биха получили по-добро третиране, ако по отношение на институцията в режим на преструктуриране бе започнало обичайно производство по несъстоятелност (т. нар. принцип за справедливо третиране на кредиторите).

(13)

При прилагането на методологията на оценяване органът за преструктуриране следва да може да разчита на различни източници на данни, включително на данни, предоставени от институцията в режим на преструктуриране, контрагенти или трети лица. Уместно е обаче да се установят принципи за видовете данни, които трябва да бъдат взети предвид в хода на оценяването, за да се гарантира обективността на оценката.

(14)

Контрагентите по договори за деривати, приключени от органи за преструктуриране, може да решат да сключат една или повече заместващи сделки, за да заменят своята експозиция при приключване. Такива заместващи сделки следва да представляват привилегирован източник на данни за оценката, доколкото те са сключени при икономически целесъобразни условия към датата на приключване на договора или възможно най-скоро след това. Поради това, когато съобщават решението за приключване, органите за преструктуриране следва да предоставят на контрагентите възможност да представят доказателства за икономически целесъобразни заместващи сделки в рамките на срок, съгласуван с очаквания референтен времеви момент за извършване на оценката. Когато контрагентите са предоставили такива доказателства в рамките на определения срок, оценителят следва да определи сума при приключване в размер, равен на цената на заместващите сделки. Ако контрагентите не са представили доказателства за икономически целесъобразни заместващи сделки в рамките на определения срок, органите за преструктуриране следва да могат да извършат своята оценка въз основа на наличната пазарна информация, като например средни цени и спредове „купува—продава“, с цел да се установят хипотетичните разходи за замяна, т.е. загубите или разходите, които биха възникнали в резултат на възстановяването на хеджираща или на свързана търговска позиция на база нетна рискова експозиция.

(15)

Дериватните продукти и пазари са много разнородни и не е възможно да се установи една пазарна практика за сключване на заместващи сделки. Следователно обхватът на понятието „икономически целесъобразни заместващи сделки“ трябва да бъде по-широко дефиниран, за да може оценителят да извършва необходимата оценка при всякакви пазарни условия. Ето защо под това понятие следва да се разбира заместваща сделка, сключена на база нетна рискова експозиция, при условия, съответстващи на обичайната пазарна практика, и при полагане на необходимите усилия за избор на икономически най-изгодната оферта. По-специално, оценителят може да вземе предвид, наред с други елементи, броя на брокерите, към които контрагентът е отправил запитване, броя на получените обвързващи котировки и дали измежду тях е била избрана котировката с най-добра цена. В известието за приключване органът за преструктуриране следва също така да може да определи критериите, които ще прилага при оценката си.

(16)

Приетото през последните години законодателство на Съюза имаше за цел, в съответствие с международните стандарти, да повиши прозрачността и намали риска на пазара на деривати чрез осигуряване на задължителен клиринг за стандартизираните извънборсови деривати чрез централен контрагент („ЦК“), изисквания за оценка и допълнителни обезпечения за деривати, преминали клиринг чрез ЦК, и за широк набор от извънборсови деривати, както и задължително вписване на всички извънборсови деривати в регистри на трансакции.

(17)

В случай че клирингов член на ЦК бъде поставен в режим на преструктуриране и органът за преструктуриране е приключвал договори за деривати преди процедурата по споделяне на загуби, този клирингов член може да бъде определен като клирингов член в неизпълнение по отношение на ЦК във връзка с конкретната нетираща съвкупност(-и). Вътрешните процедури и механизми, които уреждат неизпълнението на клирингов член („процедури на ЦК при неизпълнение“), прилагани от ЦК с оглед на изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3), предлагат надеждна основа за определяне на стойността на задължение по дериват, възникващо в рамките на нетиращата съвкупност поради приключването, също и в контекста на споделянето на загуби в процеса на преструктуриране.

(18)

Провеждането на процедурите на ЦК при неизпълнение може да отнеме повече от няколко дни след активиращото събитие. Ако се чака твърде дълго процедурите при неизпълнение да приключат, за да може да се определи стойността на дериватите, това би могло в конкретния случай да затрудни спазването на графика и целите на преструктурирането и да доведе до ненужна дестабилизация на финансовите пазари. Поради това е необходимо органите за преструктуриране да постигнат с ЦК и с компетентния орган по отношение на ЦК съгласие за срока, в рамките на който трябва да бъде определена сумата при предсрочно прекратяване, като бъдат отчетени както възможностите на ЦК, така и тези на органа за преструктуриране.

(19)

Сумата при предсрочно прекратяване, определена в рамките на договорения срок от ЦК в съответствие с неговите процедури за управление на неизпълнението, следва да бъде одобрена от оценителя. Когато ЦК не успее да определи сумата при предсрочно прекратяване в рамките на договорения срок или не прилага своите процедури при неизпълнение, органът за преструктуриране следва да разполага с възможност да използва собствените си приблизителни оценки за определяне на сумата при предсрочно прекратяване. Когато това е оправдано от неотложността на процеса на преструктуриране, органът за преструктуриране следва също така да може да използва временно определена сума въз основа на собствените си приблизителни оценки, при условие че при изтичането на крайния срок ще актуализира своята оценка след приключване на процедурата на ЦК при неизпълнение. При последващата окончателна оценка органът за преструктуриране следва да може да вземе предвид информацията, предоставена от ЦК след крайния срок, ако към този момент съществува такава информация, и във всички случаи — при оценката на разликата в третирането съгласно член 74 от Директива 2014/59/ЕС. Настоящият регламент следва да не засяга процедурите за управление на неизпълнението, провеждани от ЦК в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012.

(20)

Разпоредбите на настоящия регламент не следва да засягат вътрешните процедури на ЦК за прехвърляне на активи и позиции, установени между клирингов член в неизпълнение и неговите клиенти, приети в съответствие с член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012, и следва да бъдат съгласувани с всички други приложими разпоредби или условия за издаване на разрешението, които биха могли да засегнат приключването на съответните договори за деривати.

(21)

При определяне на времевия момент с оглед на оценяването на договорите за деривати следва да бъде спазен принципът на оценка, при който биват отчетени направените от контрагентите действителни или хипотетични разходи за замяна. За да бъде възможно най-точна, оценката следва да бъде извършена на датата на приключване или, ако това не би било икономически целесъобразно, в първия възможен времеви момент, в който има налична пазарна цена за базовия актив. В случаите, когато сумата при предсрочно прекратяване се определя от ЦК или се определя в размер, равен на цената на заместващите сделки, референтният времеви момент на оценката следва да бъде този на определянето от страна на ЦК или на заместващите сделки.

(22)

Ако органът за преструктуриране реши, поради неотложност, да направи временна оценка съгласно член 36, параграф 9 от Директива 2014/59/ЕС, органът за преструктуриране или оценителят следва да може, като част от тази временна оценка, да определи временно стойността на задълженията по деривати преди този референтен времеви момент въз основа на приблизителни оценки на стойността и наличните данни към този момент. Когато органът за преструктуриране предприема действия по преструктуриране на основание временна оценка в съответствие с член 36, параграф 12 от Директива 2014/59/ЕС, съответните наблюдавани пазарни тенденции или доказателства за действителни заместващи сделки към референтния времеви момент ще бъдат отразени или в последващата временна оценка, или в окончателната оценка, извършена съгласно член 36, параграф 10 от същата директива.

(23)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, представени на Комисията от Европейския банков орган.

(24)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, консултира се с Европейския орган за ценни книжа и пазари, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„нетираща съвкупност“ означава съвкупност от договори, които са предмет на споразумение за нетиране съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 98 от Директива 2014/59/ЕС;

2)

„оценител“ означава независим експерт, назначен да извърши оценката в съответствие с изискванията и критериите, установени в четвърта част от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията (5), или орган за преструктуриране, извършващ оценката съгласно член 36, параграфи 2 и 9 от Директива 2014/59/ЕС;

3)

„централен контрагент“ или „ЦК“ означава ЦК съгласно определението в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012, доколкото е:

а)

установен в Съюза и лицензиран в съответствие с процедурата, предвидена в членове 14—21 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

б)

установен в трета държава и признат в съответствие с процедурата, предвидена в член 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

4)

„клирингов член“ означава клирингов член съгласно определението в член 2, точка 14 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

5)

„дата на приключване“ означава денят и часът на приключването, посочени в съобщението на органа за преструктуриране относно решението за приключване;

6)

„заместваща сделка“ означава сделка, сключена на или след датата на приключване на договор за дериват, за възстановяване, на база нетна рискова експозиция, на хеджираща или на свързана търговска позиция, която е била прекратена при равностойни икономически условия както приключената сделка;

7)

„заместваща сделка при разумни търговски условия“ означава заместваща сделка, сключена на база нетна рискова експозиция, при условия, съответстващи на обичайната пазарна практика, и при полагане на необходимите усилия за избор на икономически най-изгодната оферта.

Член 2

Сравнение между унищожаването на стойност в резултат на приключването и потенциалните възможности за споделяне на загуби по договори за деривати

1.   За целите на член 49, параграф 4, буква в) от Директива 2014/59/ЕС, органът за преструктуриране сравнява:

а)

размера на загубите, които ще бъдат понесени по договори за деривати при споделяне на загуби, получен чрез умножаване на:

(i)

дела, от всички еднакви по ранг задължения, на задълженията, произтичащи от договори за деривати, определени в рамките на оценката съгласно член 36 от Директива 2014/59/ЕС, които не са изключени, по силата на член 44, параграф 2 от същата директива, от споделянето на загуби; по

(ii)

общите загуби, които се очаква да бъдат поети по всички еднакви по ранг задължения по деривати, включително задълженията по деривати, произтичащи от приключване;

със

б)

унищожаването на стойност въз основа на оценка на размера на разноските, разходите и други обезценки, които се очаква да бъдат понесени в резултат на приключването на договори за деривати, получено чрез изчисляване на сбора от следните елементи:

i)

риска от увеличаване на вземане на контрагент при приключване, произтичащо от разходи за повторно хеджиране, които се очаква да бъдат направени от контрагента, като се вземат предвид спредовете „купува-продава“, „средна-купува“ и „средна-продава“ в съответствие с член 6, параграф 2, буква б);

ii)

разходите, които се очаква да бъдат направени от институцията в режим на преструктуриране при установяването на всички сравними сделки с деривати, необходими за възстановяване на хеджиращата позиция за всички отворени експозиции или за поддържане на приемлив рисков профил съобразно стратегията за преструктуриране. Сравнимите сделки с деривати могат да бъдат установени, като бъдат разгледани изискванията за първоначален марж и преобладаващите спредове „купува-продава“;

iii)

всяко намаляване на стойността за целите на франчайзинг, произтичащо от приключване на договори за деривати, включително всяка обезценка на базови или други активи, свързани с договори за деривати, които биват приключени, както и всяко въздействие върху разходите за финансиране или равнището на доходите;

iv)

всякакви предпазни буфери срещу възможни неблагоприятни последици от приключването, като например грешки и спорове във връзка със сделки или размяна на обезпечения.

2.   Сравнението по параграф 1 се извършва преди решението за приключване да бъде взето, като част от оценката, изисквана от член 36 от Директива 2014/59/ЕС с оглед на решенията във връзка с прилагането на действията по преструктуриране. Сравнението се подчинява на изискванията, определени в делегиран акт, приет от Комисията съгласно член 36, параграф 15 от същата директива, когато такъв влезе в сила.

Член 3

Съобщаване на решението за приключване

1.   Преди да упражни правомощията за обезценяване и преобразуване по отношение на задължения, произтичащи от договори за деривати, органът за преструктуриране съобщава на контрагентите по договорите решението си да приключи тези договори по силата на член 63, параграф 1, буква к) от Директива 2014/59/ЕС.

2.   Решението за приключване поражда действие незабавно или на по-късна дата и час на приключване, посочени в съобщението.

3.   В посоченото в параграф 1 решение органът за преструктуриране, отчитайки изискванията в член 8, параграф 1, буква в), определя дата и час, до които контрагентите могат да предоставят на органа за преструктуриране доказателства за икономически целесъобразни заместващи сделки с оглед определяне на сумата при приключване съгласно член 6, параграф 1. Контрагентът предоставя на органа за преструктуриране обобщена информация за всички икономически целесъобразни заместващи сделки.

4.   Органът за преструктуриране може да променя датата и часа, до които контрагентите могат да предоставят доказателства за икономически целесъобразни заместващи сделки, когато такава промяна е в съответствие с член 8, параграф 1, буква в).

Всяко решение за промяна на датата и часа, до които контрагентите могат да предоставят доказателства за икономически целесъобразни заместващи сделки, се съобщава на контрагента.

5.   В посоченото в параграф 1 решение органът за преструктуриране може да уточни критериите, които възнамерява да прилага при преценката дали заместващите сделки са икономически целесъобразни.

6.   Настоящият член не се прилага за приключването и оценяването на договори за деривати, подлежащи на централизиран клиринг, сключени между институцията в режим на преструктуриране, действаща като клирингов член, и ЦК.

Член 4

Функция на споразумението за нетиране

За договорите, които са предмет на споразумение за нетиране, оценителят определя в съответствие с членове 2, 5, 6, и 7 сумата, която институцията в режим на преструктуриране има законовото право да получи или законовото задължение да плати вследствие на приключването на всички договори за деривати в нетиращата съвкупност, определена в споразумението за нетиране.

Член 5

Принцип на оценяване на сумата при предсрочно прекратяване

1.   Оценителят определя стойността на задълженията, произтичащи от договори за деривати, като сума при предсрочно прекратяване, изчислена като сбор от следните суми:

а)

неизплатените суми, обезпечения или други суми, дължими на контрагента от институцията в режим на преструктуриране, минус неизплатените суми, обезпечения или други суми, дължими на институцията в режим на преструктуриране от контрагента, на датата на приключване;

б)

сума при приключване, покриваща размера на загубите или разходите, направени от контрагентите по деривати, или реализираните от тях печалби, в резултат на замяната или получаването на икономическия еквивалент на съществените условия по прекратените договори и правото на избор на страните във връзка с тези договори.

2.   За целите на параграф 1, „неизплатени суми“ във връзка с приключени договори за деривати означа сумата от:

а)

сумите, които са станали дължими на или преди датата на приключване, но които са останали неплатени към тази дата;

б)

сума, равна на справедливата пазарна стойност на активите, които е трябвало да бъдат доставени за всяко задължение по договорите за деривати, които е трябвало да бъдат уредени чрез доставка на или преди датата на приключване, но които не са били уредени към датата на приключване;

в)

суми във връзка с лихви или обезщетения, натрупани през периода от датата, на която съответните задължения за плащане или доставка са станали изискуеми, до датата на приключване.

Член 6

Определяне на сумата при приключване

1.   Ако контрагентът е предоставил доказателства за икономически целесъобразни заместващи сделки в рамките на предвидения в член 3, параграф 3 срок, оценителят определя сумата при приключване в размер, равен на цената на тези заместващи сделки.

2.   Ако контрагентът не е предоставил доказателства за заместващи сделки в рамките на предвидения в член 3, параграф 3 срок и оценителят стигне до заключението, че съобщените заместващи сделки не са били сключени при икономически целесъобразни условия или когато се прилага член 7, параграф 7 или член 8, параграф 2, оценителят определя сумата при приключване въз основа на следното:

а)

средните пазарни цени в края на деня, определени в съответствие с обичайните процеси в рамките на институцията в режим на преструктуриране към датата, определена в съответствие с член 8;

б)

спредовете „средна-купува“ или „средна-продава“ в зависимост от посоката на нетната рискова позиция;

в)

корекциите на цените и спредовете, посочени в букви а) и б), когато това е необходимо за отразяване на ликвидността на пазара по отношение на базисните рискове или инструменти, на размера на експозицията спрямо дълбочината на пазара, както и на евентуалните рискове, свързани с модела.

3.   По отношение на вътрешногруповите задължения, оценителят може да установи стойността по средните пазарни цени в края на деня, както е посочено в параграф 2, буква а), без да се взема предвид параграф 2, буква б) и параграф 2, буква в), стига стратегията за преструктуриране да предполага повторно хеджиране на прекратените сделки посредством друга вътрешногрупова дериватна сделка или съвкупност от сделки.

4.   За определянето на размера на сумата при приключване съгласно параграф 2 оценителят взема под внимание пълния набор от налични и надеждни източници на данни, като може да ползва емпирични пазарни данни или теоретични цени, получени от модели за оценка, включително следните източници на данни:

а)

данни, предоставени от трети лица, като например емпирични пазарни данни или параметрични данни за оценка и котировки на маркет-мейкъри или, когато договорът подлежи на централизиран клиринг, стойности или оценки, получени от ЦК;

б)

за стандартизирани продукти — оценки, получени чрез собствените системи на оценителя;

в)

данни, налични в институцията в режим на преструктуриране, като например вътрешни модели и оценки, включително независими проверки на цените, извършвани в съответствие с член 105, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6);

г)

данни, предоставени от контрагенти, различни от доказателства за заместващи сделки, съобщени съгласно член 3, параграф 3, включително данни за текущи или предишни спорове във връзка с оценяването на сходни или свързани сделки и котировки;

д)

всякакви други приложими данни.

5.   За целите на параграф 2, буква б), органът за преструктуриране може да нареди на институцията в режим на преструктуриране да извърши актуализирана независима проверка на цените към референтния времеви момент, определен в съответствие с член 8, като използва информацията в края на деня, налична към датата на приключване.

6.   Настоящият член не се прилага за определяне на сумата при приключване за подлежащи на клиринг договори за деривати, сключени между институция в режим на преструктуриране и ЦК, освен при изключителните обстоятелства, предвидени в член 7, параграф 7.

Член 7

Оценка на подлежащи на клиринг договори за деривати, сключени между институция в режим на преструктуриране и ЦК

1.   Оценителят определя стойността на задълженията, произтичащи от договори за деривати, сключени между, от една страна, институция в режим на преструктуриране, действаща като клирингов член, и ЦК, от друга, въз основа на принципа на оценяване, посочен в член 5. Сумата при предсрочно прекратяване се определя от ЦК в рамките на срока, определен в параграф 5, и в съответствие с процедурите на ЦК при неизпълнение, след приспадане на обезпеченията, предоставени от институцията в режим на преструктуриране, включително първоначалния марж, вариационния марж и вноските на институцията в режим на преструктуриране към гаранционния фонд на ЦК.

2.   Органът за преструктуриране съобщава на ЦК и на компетентния орган по отношение на ЦК своето решение за приключване на договорите за деривати съгласно член 63, параграф 1, буква к) от Директива 2014/59/ЕС. Решението за приключване поражда действие незабавно или на посочените в съобщението дата и час.

3.   Органът за преструктуриране нарежда на ЦК да предостави своята оценка на сумата при предсрочно прекратяване за всички договори за деривати в съответната нетираща съвкупност, в съответствие с процедурата на ЦК при неизпълнение.

4.   ЦК предоставя на органа за преструктуриране документацията на процедурата на ЦК при неизпълнение и докладва за предприетите мерки за управление на неизпълнението.

5.   Органът за преструктуриране, със съгласието на ЦК и компетентния орган по отношение на ЦК, определя срок, в рамките на който ЦК трябва да предостави оценката на сумата при предсрочно прекратяване. За тази цел органът за преструктуриране, ЦК и компетентният орган по отношение на ЦК вземат под внимание всяко от следните:

а)

процедурата при неизпълнение, установена от правилата за управление на ЦК в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

б)

графика на преструктурирането.

6.   Органът за преструктуриране може да промени крайния срок, определен в параграф 5, със съгласието на ЦК и компетентния орган по отношение на ЦК.

7.   Чрез дерогация от параграф 1, органът за преструктуриране може да реши да прилага методологията, предвидена в член 6, след като се консултира с компетентния орган по отношение на ЦК, във всеки от следните случаи:

а)

ЦК не е предоставил оценката на сумата при предсрочно прекратяване в рамките на срока, определен от органа за преструктуриране съгласно параграф 5; или

б)

Оценката на сумата при предсрочно прекратяване на ЦК не съответства на процедурите на ЦК при неизпълнение, предвидена в член 48 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

Член 8

Времеви момент за определяне на стойността на задълженията по деривати и ранно определяне

1.   Оценителят определя стойността на задълженията по деривати към следния времеви момент:

а)

ако оценителят определя сумата при предсрочно прекратяване в размер, равен на цената на заместващите сделки, съгласно член 6, параграф 1 — деня и часа на сключване на заместващите сделки;

б)

ако оценителят определя сумата при предсрочно прекратяване в съответствие с процедурите на ЦК при неизпълнение съгласно член 7, параграф 1 — деня и часа, когато сумата при предсрочно прекратяване е била определена от ЦК;

в)

при всички останали случаи — датата на приключване или, ако това не би било икономически целесъобразно, деня и часа, в който съществува налична пазарна цена за базовия актив.

2.   Оценителят може, като част от временната оценка съгласно член 36, параграф 9 от Директива 2014/59/ЕС, да определи стойността на задълженията, произтичащи от деривати, по-рано от времевия момент, определен съгласно параграф 1. Такова ранно определяне се извършва въз основа на приблизителни оценки съгласно принципите, установени в член 5 и член 6, параграфи 2—5, и на данните, налични към момента на определянето.

3.   Ако оценителят извършва ранно определяне съгласно параграф 2, органът за преструктуриране може по всяко време да поиска от оценителя да актуализира временната оценка, за да бъдат отчетени съответните наблюдавани пазарни тенденции или доказателства за действителни заместващи сделки, сключени към определения съгласно параграф 1 времеви момент. Тези тенденции или доказателства, когато са налични до датата и часа, определени съгласно член 3, параграф 2, се вземат предвид в последващата окончателна оценка, извършена съгласно член 36, параграф 10 от Директива 2014/59/ЕС.

4.   Ако оценителят извършва ранно определяне съгласно параграф 2 във връзка с договори за деривати, сключени между институция в режим на преструктуриране, действаща като клирингов член, и ЦК, оценителят отчита надлежно предоставените от ЦК оценки на очакваните разходи за приключване.

Ако ЦК предоставя оценка на сумата при предсрочно прекратяване в съответствие с процедурите на ЦК при неизпълнение в срока, определен съгласно член 7, параграфи 5 и 6, тази оценка се взема предвид в последващата окончателна оценка, извършена съгласно член 36, параграф 10 от Директива 2014/59/ЕС.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/860 на Комисията от 4 февруари 2016 г. за допълнително уточняване на обстоятелствата, при които е необходимо изключване от приложното поле на правомощията за обезценяване или преобразуване съгласно член 44, параграф 3 от Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ОВ L 144, 1.6.2016 г., стр. 11).

(3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1075 на Комисията от 23 март 2016 година за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на плановете за възстановяване, плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, минималните критерии, по които компетентният орган трябва да оценява плановете за преструктуриране и плановете за преструктуриране на група, условията за вътрешногрупова финансова подкрепа, изискванията към независимите оценители, договорното признаване на правомощията за обезценяване и преобразуване, изискванията за процедурите за уведомяване и съдържанието на уведомленията и съобщението за спиране, както и оперативното функциониране на колегиите за преструктуриране (ОВ L 184, 8.7.2016 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).


23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1402 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2016 година

за оттегляне на приемането на ангажимента за трима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“),

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 13 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

A.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 513/2013 (3) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на кристални силициеви фотоволтаични модули („модули“) и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (КНР).

(2)

Група производители износители възложиха на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) да предложи на Комисията от тяхно име ценови ангажимент, което CCCME направи. От условията на посочения ценови ангажимент е видно, че той представлява съвкупност от индивидуални ценови ангажименти за всеки производител износител, които от съображения за административно удобство са координирани от CCCME.

(3)

С Решение 2013/423/ЕС (4) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. С Регламент (ЕС) № 748/2013 (5) Комисията измени Регламент (ЕС) № 513/2013 с цел внасяне на налагащите се поради приемането на ангажимента технически промени по отношение на временното антидъмпингово мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи с произход или изпратени от КНР („разглежданите продукти“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 (7) Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглежданите продукти.

(5)

След получаване на уведомление за изменена версия на ценовия ангажимент от страна на група производители износители („производителите износители“) съвместно с CCCME, с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (8) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. В приложението към посоченото решение са изброени производителите износители, за които ангажиментът бе приет, сред които:

а)

Ningbo Osda Solar Co. Ltd, попадащо в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B859 („Osda Solar“);

б)

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B860 („Qixin Solar“);

в)

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B869 („Linuo“).

(6)

С Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (9) Комисията прие съвместно предложение на производителите износители и CCCME за пояснения относно прилагането на ангажимента по отношение на разглежданите продукти, обхванати от ангажимента, а именно модули и елементи с произход или изпратени от КНР, понастоящем класирани в код по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), произведени от производителите износители („обхванатия продукт“). Антидъмпинговите и изравнителните мита, посочени в съображение 4 по-горе, заедно с ангажимента, по-долу са наречени общо „мерките“.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/866 (10) Комисията оттегли приемането на ангажимента за трима производители износители.

(8)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1403 (11) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2018 (12) Комисията оттегли приемането на ангажимента за двама производители износители.

(10)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (13) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния антидъмпингов регламент.

(11)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (14) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от основния антисубсидиен регламент.

(12)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (15) на 5 декември 2015 г., Комисията започна и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент и член 19 от основния антисубсидиен регламент.

(13)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/115 (16) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(14)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185 (17) Комисията разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 1238/2013 върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/184 (18) Комисията разшири обхвата на окончателното изравнително мито, наложено с Регламент (ЕС) № 1239/2013 на Съвета върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(16)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1045 (19) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(17)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1382 (20) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още петима производители износители.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА

(18)

Производителите износители се съгласиха, наред с другото, да не продават обхванатия продукт на първия независим клиент в Съюза под определена минимална вносна цена (МВЦ) в рамките на свързаното годишно равнище на вноса в Съюза („годишно равнище“), определено в ангажимента.

(19)

Производителите износители се съгласиха също така да продават обхванатия продукт само под формата на преки продажби. За целите на ангажимента, като пряка продажба се определя продажбата било на първия независим клиент в Съюза, било чрез свързано лице в Съюза, фигуриращо в ангажимента.

(20)

В ангажимента се уточнява в кои случаи е налице нарушение на ангажимента, като списъкът не е изчерпателен. Този списък включва, по-специално, издаването на търговска фактура („фактура съгласно ангажимента“, съгласно определението в регламентите за изпълнение, упоменати в съображение 4, или на фактура за препродажба, при която базовата финансова трансакция (например сумата, действително получена от купувача след евентуалните корекции във връзка с кредитни/дебитни известия и други подобни) не съответства на номиналната стойност на търговската фактура.

(21)

Този списък от нарушения включва също непреките продажби за Съюза от дружества, различни от изброените в ангажимента, и участието в търговска схема, водеща до риск от заобикаляне на мерките.

(22)

Съгласно ангажимента производителите износители също така се задължават веднъж на всяко тримесечие да предоставят на Комисията подробна информация за всичките си продажби за износ и препродажби в Съюза („тримесечни доклади“). Това предполага данните, представени в тези тримесечни доклади, да са пълни и верни, а декларираните трансакции напълно да отговарят на условията на ангажимента.

(23)

Производителят износител носи отговорност за случаите на нарушения от страна на свързаните с него лица, независимо дали са посочени в ангажимента.

В.   КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ

(24)

При упражняването на контрол върху спазването на ангажимента Комисията провери информацията, предоставена от Osda Solar, Qixin Solar и Linuo, която е от значение във връзка с ангажимента. Комисията получи също така доказателства от митническите органи на една държава членка на основание член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент.

(25)

Констатациите, изложени в съображения 26 — 34, се отнасят до установените във връзка с Osda Solar, Qixin Solar и Linuo проблеми, налагащи Комисията да оттегли приемането на ангажимента за тези производители износители.

Г.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА

а)   Продажби на Osda Solar

(26)

В тримесечните си доклади дружеството Osda Solar е декларирало трансакция във връзка с продажбата на обхванатия продукт на несвързан с дружеството вносител в Съюза по неговите твърдения и е издало фактура съгласно ангажимента. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, вносителят, участващ в горепосочената сделка, е бил свързан с Osda Solar. Тъй като този вносител не фигурира като свързано лице в ангажимента, дружеството Osda Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 19 и 21.

(27)

Освен това въпросният свързан вносител е издал поне една фактура във връзка с препродажба на крайния клиент в Съюза, без да е спазил МВЦ. Следователно Osda Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 18 и 23.

б)   Продажби на Qixin Solar

(28)

В тримесечните си доклади дружеството Qixin Solar е декларирало трансакция във връзка с продажбата на обхванатия продукт на несвързан с дружеството вносител в Съюза по неговите твърдения и е издало фактура съгласно ангажимента. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, вносителят, участващ в горепосочената сделка, е бил свързан с Qixin Solar. Тъй като този вносител не фигурира като свързано лице в ангажимента, дружеството Qixin Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 19 и 21.

(29)

Освен това свързаният вносител е издал поне една фактура във връзка с препродажба на крайния клиент в Съюза, без да е спазил МВЦ. Следователно дружеството Qixin Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 18 и 23.

(30)

Нещо повече, през месеца, в който е извършена трансакцията, посочена в съображение 29, Qixin Solar е извършвало преки продажби на обхванатия продукт на същия клиент, като по този начин е взело участие в търговска схема, водеща до кръстосано компенсиране. Следователно дружеството Qixin Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображение 21.

в)   Продажби на Linuo

(31)

В тримесечните си доклади дружеството Linuo е декларирало трансакция във връзка с продажбата на обхванатия продукт на несвързан с дружеството вносител в Съюза по неговите твърдения и е издало фактура по ангажимента. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, вносителят, участващ в горепосочената трансакция, е бил свързан с Linuo. Тъй като този вносител не фигурира като свързано лице в ангажимента, дружеството Linuo е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 19 и 21.

(32)

Освен това въпросният свързан вносител е издал поне една фактура във връзка с препродажба на крайния клиент в Съюза, без да е спазил МВЦ. Следователно дружеството Linuo е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 18 и 23.

Д.   ОБЯВЯВАНЕ НА ФАКТУРИ, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО АНГАЖИМЕНТА, ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ

(33)

От информацията, която се съдържа в тримесечните доклади, и от получените доказателства е видно, че фактурите във връзка с извършени препродажби, посочени в съображения 27, 29 и 32, и фактурите съгласно ангажимента, посочени в съображение 30, са свързани със следните трансакции.

Номер на търговска фактура, придружаваща стоки, предмет на ангажимент

Дата

Издадена от

Издадена на

ODAEU150006

23.12.2015 г.

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015 г.

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Поради това, в съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета тези фактури се обявяват за недействителни. Възникналото митническо задължение в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение следва да бъде събрано от националните митнически органи съгласно член 105, параграфи 3—6 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21), когато влезе в сила оттеглянето на приемането на ангажимента по отношение на тримата производители износители, заедно с техните свързани дружества в Съюза. Националните митнически органи, отговарящи за събирането на митата, ще бъдат съответно уведомени.

В тази връзка Комисията припомня, че съгласно член 3, параграф 1, буква б) във връзка с приложение III, точка 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 1, буква б) във връзка с приложение 2, точка 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 вносът е освободен от мита само ако във фактурата са посочени цената и евентуалните отстъпки. Ако тези условия не са спазени, се дължат мита, дори ако търговската фактура, придружаваща стоките, не e била обявена за недействителна от Комисията.

Е.   ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКАТА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА АНГАЖИМЕНТА КАТО ЦЯЛО

(34)

В ангажимента се посочва, че неговото неспазване от страна на отделен производител износител не води автоматично до оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители. При подобни случаи Комисията подлага на оценка въздействието на конкретното нарушение върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(35)

Съответно Комисията направи оценка на въздействието на нарушенията от страна на Osda Solar, Qixin Solar и Linuo върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(36)

При все че нарушенията от страна на тримата производители износители са извършвани по сходна схема, Комисията счита, че отговорността за тези нарушения е на въпросните производители износители; при извършения контрол не са установени системни нарушения по същата схема от страна на голям брой производители износители или на CCCME. Към настоящия момент Комисията счита, че не е засегнато цялостното функциониране на ангажимента и че не са налице основания за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители и на CCCME.

(37)

С писмо от 11 юли 2016 г. Комисията обаче информира CCCME за горепосочените нарушения, извършени от тримата производители износители по сходна схема, като същевременно подчерта, че ако нарушенията по подобна схема продължат и в бъдеще, Комисията може да преразгледа цялостната практическа осъществимост на ангажимента.

Ж.   ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНИЯ

(38)

На заинтересованите страни бе предоставена възможността да бъдат изслушани и да направят коментари в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент.

(39)

Двама производители износители представиха след разгласяването коментари за ограничено ползване относно каналите за продажба и относно спазването на МВЦ. Коментарите имаха поверителен характер и независимо от отправеното искане от Комисията не бяха представени обобщения с неповерителен характер в указания за целта срок. Съответно по силата на член 19, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент и член 29, параграф 3 от основния антисубсидиен регламент въпросните коментари могат да не бъдат взети предвид. При всяко положение получените коментари не бяха от такова естество, че да променят оценката на Комисията за нарушенията, посочени в съображения 26 — 32, и обявяването за недействителни на посочените в съображение 33 фактури, свързани с ангажимента.

З.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(40)

С оглед на гореизложеното, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, както и с условията на ангажимента, Комисията стигна до заключението, че следва да се оттегли приемането на ангажимента по отношение на Osda Solar, Qixin Solar и Linuo и техните свързани дружества в Съюза.

(41)

Ето защо, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, окончателното антидъмпингово мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, и окончателното изравнително мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013, се прилагат автоматично, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, за вноса на разглеждания продукт с произход или изпратен от КНР и произвеждан от Osda Solar (допълнителен код по ТАРИК B859), Qixin Solar (допълнителен код по ТАРИК B860) и Linuo (допълнителен код по ТАРИК B869).

(42)

С информативна цел в таблицата в приложението към настоящия регламент са изброени производителите износители, по отношение на които приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС остава незасегнато,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемането на ангажимента във връзка с Ningbo Osda Solar Co. Ltd, попадащо в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B860, и SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B869, се оттегля.

Член 2

1.   Следните фактури, издадени съгласно ангажимента, се обявяват за недействителни:

Номер на търговска фактура, придружаваща стоки, предмет на ангажимент

Дата

Издадена от

Издадена на

ODAEU150006

23.12.2015 г.

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015 г.

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   На националните митнически органи се указва да съберат митническото задължение, възникнало в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение съгласно член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(9)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.

(11)  ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 295, 12.11.2015 г., стр. 23.

(13)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 8.

(14)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 20.

(15)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 33.

(16)  ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 47.

(17)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 76.

(18)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 56.

(19)  ОВ L 170, 29.6.2016 г., стр. 5.

(20)  ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 10.

(21)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на дружествата

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1403 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2016 година

за изключване на подучастъци 27 и 28.2 на ICES от прилагането на период на забрана на риболова през 2016 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 779/97 (1), и по-специално член 29, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1098/2007 се съдържат разпоредби за определяне на периодите на забрана на риболова на запасите от треска в Балтийско море.

(2)

Съгласно член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1098/2007 Комисията може да изключи подучастъци 27 и 28.2 на ICES от обхвата на периода на забрана на риболова, ако количеството уловена в подучастъци 27 и 28.2 на ICES през последния отчетен период атлантическа треска е било под определен праг.

(3)

Като се вземат предвид представените от съответните държави членки доклади и препоръката на Научния, технически и икономически комитет по рибарство, подучастъци 27 и 28.2 на ICES следва през 2016 г. да бъдат изключени от обхвата на посочения период на забрана на риболова.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007 през 2016 г. не се прилага за подучастъци 27 и 28.2 на ICES.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.


23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1404 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 93 10

TR

141,6

ZZ

141,6

0805 50 10

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

0806 10 10

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

0808 10 80

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

0808 30 90

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

130,7

ZZ

130,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/33


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1405 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2016 година

за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки

(нотифицирано под номер С(2016) 5466)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) се определят мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки. В части I, II, III и IV от приложението към посоченото решение за изпълнение се определят границите и се изброяват определени области в посочените държави членки, като тези области са разграничени в зависимост от степента на риска въз основа на епизоотичната обстановка. Този списък включва определени области в Полша.

(2)

През август 2016 г. възникнаха две огнища на африканска чума по свинете при домашни свине в powiat bialski в Полша, в област, която понастоящем е включена в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС. Появата на това огнище, заедно със скорошната промяна в епидемиологичната обстановка, представляват увеличаване на нивото на риска, което трябва да се вземе предвид. Поради това някои области на Полша, изброени в част I от приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС, сега следва да бъдат включени в част III от посоченото приложение.

(3)

Комисията отбелязва, че са налице няколко нови огнища при домашни свине, които биха могли, въз основа на предварителни доказателства, да се дължат на човешката дейност, а не на дивите свине, и следователно са предмет на друго решение на Комисията. След получаването от Полша на потвърждаващи доказателства във връзка с тези огнища, мерките, предвидени в настоящото решение, следва да бъдат преразгледани, за да се изключи рискът от разпространение на болестта сред дивите свине.

(4)

При оценката на риска за здравето на животните, свързан със случаите на африканската чума по свинете в Полша, следва да се вземе предвид развитието на епидемиологичната обстановка във връзка с тази болест при засегнатите популации диви свине в Съюза. С цел предвидените в Решение за изпълнение 2014/709/ЕС мерки за контрол на здравето на животните да бъдат по-целенасочени и за да се предотврати по-нататъшното разпространение на африканската чума по свинете, както и ненужните затруднения в търговията в рамките на Съюза и необоснованите пречки пред търговията с трети държави, списъкът на Съюза, посочен в приложението към същото решение за изпълнение и съдържащ областите, които подлежат на мерки за контрол на здравето на животните, следва да се измени, за да бъде съобразен с настоящата епизоотична обстановка по отношение на тази болест в Полша.

(5)

Поради това приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

1.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Bauskas novads: общините (pagasti) Īslīces, Gailīšu, Brunavas и Ceraukstes,

в Dobeles novads: общините (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru и Krimūnu, Dobeles, Berzes, частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на запад от път P98, и град (pilsēta) Dobele,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas и Sesavas,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Vānes и Matkules,

в Talsu novads: общините (pagasti) Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, градовете (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende и Valdemārpils,

Brocēnu novads,

Dundagas novads,

Jaunpils novads,

Rojas novads,

Rundāles novads,

Stopiņu novads,

Tērvetes novads,

град (pilsēta) Bauska,

републикански град (republikas pilsēta) Jelgava,

републикански град (republikas pilsēta) Jūrmala.

2.   Литва

Следните области в Литва:

в Jurbarkas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus и Juodaičių,

в Pakruojis rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Klovainių, Rozalimo и Pakruojo,

в Panevežys rajono savivaldybe: частта от община (seniūnija) Krekenavos, разположена на запад от река Nevėžis,

в Raseiniai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų и Šiluvos,

в Šakiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,

Pasvalys rajono savivaldybė,

Vilkaviškis rajono savivaldybė,

Radviliškis rajono savivaldybė,

Kalvarija savivaldybė,

Kazlų Rūda savivaldybė,

Marijampolė savivaldybė.

3.   Полша

Следните области в Полша:

В Podlaskie województwo:

общините (gminy) Augustów с град Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin и Bargłów Kościelny в powiat augustowski,

общините (gminy) Brańsk с град Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на запад от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), град Bielsk Podlaski, частта от община (gmina) Orla, разположена на запад от път № 66 в powiat bielski

общините (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady и Dobrzyniewo Duże в powiat białostocki,

общините (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce и Perlejewo в powiat siemiatycki,

общините (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki в powiat suwalski,

общините (gminy) Suchowola и Korycin в powiat sokólski,

частите от общини Kleszczele и Czeremcha, разположени на запад от път № 66, в powiat hajnowski,

powiat łomżyński,

powiat M. Białystok,

powiat M. Łomża,

powiat M. Suwałki,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat wysokomazowiecki,

powiat zambrowski.

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń и Repki в powiat sokołowski,

общините (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce и Zbuczyn в powiat siedlecki,

powiat M. Siedlce,

общините (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin и Goworowo в powiat ostrołęcki,

общините (gminy) Olszanka, Łosice и Platerów в powiat łosicki,

powiat ostrowski.

Във województwo lubelskie:

община (gmina) Hanna в powiat włodawski,

общините (gminy) Miedzyrzec Podlaski с град Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice и Sosnówka в powiat bialski.

общините (gminy) Kąkolewnica Wschodnia и Komarówka Podlaska в powiat radzyński.

ЧАСТ II

1.   Естония

Следните области в Естония:

Kallaste linn,

Rakvere linn,

Tartu linn,

Viljandi linn,

Harjumaa maakond (с изключение на частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20), Aegviidu vald и Anija vald),

Ida-Virumaa maakond,

Läänemaa maakond,

Pärnumaa maakond,

Põlvamaa maakond,

Raplamaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на север от път 1 (E20),

частта от Pärsti vald, разположена на запад от път 24126,

частта от Suure-Jaani vald, разположена на запад от път 49,

частта от Tamsalu vald, разположена на североизток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Tartu vald, разположена на изток от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Viiratsi vald, разположена на запад от линията, определена от западната част на път 92 до кръстовището с път 155, след това път 155 до кръстовището с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това по протежението на река Verilaske до южната граница на общината,

Abja vald,

Alatskivi vald,

Avanduse vald,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Kambja vald,

Karksi vald,

Koonga vald,

Kõpu vald,

Laekvere vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Märjamaa vald,

Meeksi vald,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Rägavere vald,

Rakvere vald,

Saksi vald,

Sõmeru vald,

Vara vald,

Vihula vald,

Võnnu vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads, общините (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils и Krišjāņu,

в Bauskas novads: общините (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu и Vecsaules,

в Dobeles novads: частта от община (pagasts) Jaunbērzes, разположена на изток от път P98,

в Gulbenes novads, общините (pagasti) Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas и Līgo,

в Jelgavas novads: общините (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes и Valgundes,

в Kandavas novads: общините (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes и Zantes, град (pilsēta) Kandava,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu и Umurgas,

в Rugāju novads: община (pagasts) Lazdukalna,

в Salacgrīvas novads: община (pagasts) Liepupes,

в Talsu novads, общините (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu и Strazdes,

Ādažu novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novads,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novads,

Iecavas novads,

Ikšķiles novads,

Ilūkstes novads,

Inčukalna novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpiebalgas novads,

Jēkabpils novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krimuldas novads,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mērsraga novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieki novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Priekuļu novads,

Raunas novads,

Ropažu novads,

Salas novads,

Salaspils novads,

Saulkrastu novads,

Sējas novads,

Siguldas novads,

Skrīveru novads,

Smiltenes novads,

Tukuma novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

град (pilsēta) Limbaži,

републикански град (republikas pilsēta) Jēkabpils,

републикански град (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai и частта от Anykščiai, разположена на югозапад от път № 121 и път № 119,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Šilų, Bukonių и в община Žeimių — селищата (kaimai) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių и Zapyškio,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio и частта от община Krekenavos, разположена на изток от река Nevėžis,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена североизток от път № 171, общините (seniūnija) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių и Juodšilių,

Alytus miesto savivaldybė,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

в Alytus miesto savivaldybė: общините (seniūnija) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

Kaunas miesto savivaldybė,

Panevėžys miesto savivaldybė,

Prienai miesto savivaldybė,

Vilnius miesto savivaldybė,

Biržai rajono savivaldybė,

Druskininkai the savivaldybė,

Ignalina rajono savivaldybė,

Lazdijai rajono savivaldybė,

Molėtai rajono savivaldybė,

Rokiškis rajono savivaldybė,

Širvintos rajono savivaldybė,

Švenčionys rajono savivaldybė,

Ukmergė rajono savivaldybė,

Zarasai rajono savivaldybė,

Birštonas savivaldybė,

Visaginas savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

В Podlaskie województwo:

общините (gminy) Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków и Zabłudów в powiat białostocki,

общините (gminy) Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka и Szudziałowo в powiat sokólski,

община (gmina) Lipsk в powiat augustowski,

община (gmina) Dubicze Cerkiewne, частите от общини (gminy) Kleszczele и Czeremcha, разположени на изток от път № 66, в powiat hajnowski,

частта от община (gmina) Bielsk Podlaski, разположена на изток от линията, която минава по протежение на път № 19 (на север от град Bielsk Podlaski) и продължава по източната граница на град Bielsk Podlaski и път № 66 (на юг от град Bielsk Podlaski), частта от община (gmina) Orla, разположена на изток от път № 66, в powiat bielski.

ЧАСТ III

1.   Естония

Следните области в Естония:

Elva linn,

Võhma linn,

Jõgevamaa maakond,

Järvamaa maakond,

Valgamaa maakond,

Võrumaa maakond,

частта от Kuusalu vald, разположена на юг от път 1 (E20),

частта от Pärsti vald, разположена на изток от път 24126,

частта от Suure-Jaani vald, разположена на изток от път 49,

частта от Tamsalu vald, разположена на югозапад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Tartu vald, разположена на запад от железопътната линия Tallinn—Tartu,

частта от Viiratsi vald, разположена на изток от линията, определена от западната част на път 92 до кръстовището с път 155, след това път 155 до кръстовището с път 24156, след това път 24156 до пресичането му с река Verilaske, след това по протежението на река Verilaske до южната граница на общината,

Aegviidu vald,

Anija vald,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Konguta vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Nõo vald,

Paistu vald,

Puhja vald,

Rakke vald,

Rannu vald,

Rõngu vald,

Saarepeedi vald,

Tapa vald,

Tähtvere vald,

Tarvastu vald,

Ülenurme vald,

Väike-Maarja vald.

2.   Латвия

Следните области в Латвия:

в Balvu novads: общините (pagasti) Kubuļu и Balvu,

в Gulbenes novads, общините (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes и Stāmerienas,

в Limbažu novads: общините (pagasti) Viļķenes, Pāles и Katvaru,

в Rugāju novads: община (pagasts) Rugāju,

в Salacgrīvas novads: общините (pagasti) Ainažu и Salacgrīvas,

Aglonas novads,

Alojas novads,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novads,

Kārsavas novads,

Krāslavas novads,

Ludzas novads,

Mazsalacas novads,

Naukšēnu novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novads,

Rūjienas novads,

Strenču novads,

Valkas novads,

Vārkavas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads,

град (pilsēta) Ainaži,

град (pilsēta) Salacgrīva,

републикански град (republikas pilsēta) Daugavpils,

републикански град (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Литва

Следните области в Литва:

в Anykščiai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio и частта от община (seniūnija) Anykščiai, разположена на североизток от път № 121 и път № 119,

в Alytus rajono savivaldybė: община (seniūnija) Butrimonių,

в Jonava rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos, и в община Žeimiai: селата Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai и Žeimių miestelis,

Kaišiadorys rajono savivaldybė,

в Kaunas rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos и Neveronių,

в Kėdainiai rajono savivaldybė: община (seniūnija) Pelėdnagių,

в Prienai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Jiezno и Stakliškių,

в Panevėžys rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Miežiškių и Raguvos,

в Šalčininkai rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,

във Varėna rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos и Vydenių,

във Vilnius rajono savivaldybė: частта от общините (seniūnija) Sudervė и Dūkštai, разположена на югозапад от път № 171,

в Utena rajono savivaldybė: общините (seniūnija) Užpalių, Vyžuonų и Leliūnų,

Elektrėnai savivaldybė,

Jonava miesto savivaldybė,

Kaišiadorys miesto savivaldybė,

Kupiškis rajono savivaldybė,

Trakai rajono savivaldybė.

4.   Полша

Следните области в Полша:

общините (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka с град Hajnówka, Narew и Narewka в powiat hajnowski.

общините (gminy) Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze с град Siemiatycze в powiat siemiatycki.

Във województwo mazowieckie:

общините (gminy) Sarnaki, Stara Kornica и Huszlew в powiat łosicki.

Във województwo lubelskie:

общините (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie и Terespol с град Terespol в powiat bialski,

powiat M. Biała Podlaska.

ЧАСТ IV

Италия

Следните области в Италия:

всички области в Сардиния.“


23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/46


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1406 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2016 година

относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367

(нотифицирано под номер С(2016) 5467)

(само текстът на полски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Африканската чума по свинете е инфекциозна вирусна болест по домашните и дивите свине, която може да окаже сериозно въздействие върху рентабилността на свиневъдството и съответно да има отрицателни последици за търговията в рамките на Съюза и за износа за трети държави.

(2)

При поява на огнище на африканска чума по свинете съществува риск болестотворният агент да се разпространи в други свиневъдни обекти и сред дивите свине. Вследствие на това той може да се разпространи от една държава членка в друга и в трети държави чрез търговията с живи свине или с продукти от тях.

(3)

С Директива 2002/60/EО на Съвета (3) се определят минимални мерки, които да се прилагат на равнището на Съюза, за борба с африканската чума по свинете. В член 9 от Директива 2002/60/ЕО се предвижда създаването на защитни и надзорни зони при поява на огнища на тази болест, където трябва да се прилагат мерките по членове 10 и 11 от посочената директива.

(4)

Полша информира Комисията за актуалната обстановка на нейната територия във връзка с болестта африканска чума по свинете и в съответствие с член 9 от Директива 2002/60/ЕО създаде защитни и надзорни зони, където се прилагат мерките по членове 10 и 11 от посочената директива.

(5)

С цел да се предотвратят излишни затруднения за търговията в рамките на Съюза и да се избегне налагането на необосновани пречки пред търговията от страна на трети държави, е необходимо областите, определени за защитни и надзорни зони във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша, да се опишат на равнището на Съюза в сътрудничество с тази държава членка.

(6)

Съответно следва областите, определени за защитни и надзорни зони в Полша, да бъдат посочени в приложението към настоящото решение и да се определи продължителността на тази регионализация.

(7)

През август 2016 г. в powiat wysokomazowiecki, zambrowski, białostocki и bielski са възникнали шест огнища при домашни свине. Като се има предвид, че Полша представя предварителни доказателства, че тези огнища на болестта са свързани с човешката дейност и че са налице доказателства, че африканската чума по свинете не се разпространява сред популацията от диви свине в засегнатите области, е необходимо да се предприемат специфични и пропорционални мерки, като се вземе предвид и фактът, че Полша се ангажира да прилага допълнителни национални мерки за контрол на движението и на пазарите на животни. Тези мерки следва да включват прилагането на мерките, предвидени в Директива 2002/60/ЕО, по-специално по отношение на строгите ограничения на движението и транспортирането на свине, предвидени в членове 10 и 11 от посочената директива, в области, които са групирани в две свързани зони, както е описано в приложението.

(8)

С цел да се вземе предвид цялостната епидемиологична обстановка и да се прилагат адекватни мерки, Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията (4) също трябва да бъде преразгледано. След получаването от Полша на потвърждаващи доказателства във връзка с описаните по-горе огнища, мерките, предвидени в посоченото решение за изпълнение, също следва да бъдат преразгледани, за да се изключи рискът от разпространение на болестта сред дивите свине.

(9)

В Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367 на Комисията (5) се определят някои мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша. След приемането му епидемиологичната обстановка във връзка с тази болест се е променила и мерките трябва да бъдат адаптирани. С цел постигане на по-голяма яснота Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367 следва съответно да бъде отменено и заменено с настоящото решение.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Полша гарантира, че защитните и надзорните зони, определени в съответствие с член 9 от Директива 2002/60/ЕО, включват най-малко зоните, посочени като защитни и надзорни зони в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага до 15 октомври 2016 г.

Член 3

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367 се отменя.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Република Полша.

Съставено в Брюксел на 22 август 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 г. за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за изменение на Директива 92/119/ЕИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете (ОВ L 192, 20.7.2002 г., стр. 27).

(4)  Решение за изпълнение 2014/709/ЕС на Комисията от 9 октомври 2014 г. относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки и за отмяна на Решение за изпълнение 2014/178/ЕС (ОВ L 295, 11.10.2014 г., стр. 63).

(5)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1367 на Комисията от 10 август 2016 г. относно определени мерки за защита във връзка с болестта африканска чума по свинете в Полша (ОВ L 216, 11.8.2016 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Полша

Области, посочени в член 1

Дата, до която се прилага

Защитна зона

Границите на тази защитна зона са, както следва:

а)

на изток: от северната граница на село Sanie Dąb на юг по пътя от село Sanie Dąb до село Kołaki Koscielne до пресичането му с река Dąb, след това югоизточно по протежението на река Dąb, след това по протежението на границата с гората до западната граница на село Tybory — Olszewo, след това по протежението на пътя от село Tybory — Olszewo до село Tybory — Kamianka, след това по западната граница на село Tybory — Kamianka до пътя от село Tybory — Kamianka до село Jabłonka Kościelna, след това на юг до речното корито, което свързва язовир Kamianka с река Jabłonka, след това по протежението на речното корито до вливането му в река Jabłonka, след това по права линия на юг от пресечната точка на път № 66 с пътя от село Jabłonka Kościelna до село Miodusy — Litwa;

б)

на юг: по протежението на път № 66 на запад до пресечната му точка с река Jabłonka, след това по южната граница на село Faszcze до река Jabłonka, след това на запад по протежението на река Jabłonka до границата между села Wdziękoń Pierwszy и Wdziękoń Drugi, след това по права линия на север до път № 66, след това на запад по път № 66 до пресечната му точка с речното корито при село Wdziękoń Pierwszy;

в)

на запад: на север по протежението на речното корито до границата с гората, по източната граница на природния резерват „Grabówka“, след това по източната граница на гората до пътя от село Grabówka до село Wróble — Arciszewo;

г)

на север: по права линия на изток до река Dąb, под село Czarnowo Dąb, след това на изток по права линия, по протежението на северната граница на село Sanie Dąb, до пътя от село Sanie Dąb до село Kołaki Koscielne.

Границите на тази защитна зона са, както следва:

а)

на север: от село Konowały по протежението на общинския път до пресичането му с път Szosa Kruszewska, след това път Szosa Kruszewska по протежението на южната граница на гората до изхода от село Kruszewo;

б)

на запад: през село Kruszewo по източния бряг на долината на река Narew, към село Waniewo, до границата с powiat wysokomazowiecki;

в)

на юг: от границата с powiat wysokomazowiecki по западния бряг на долината на река Narew;

г)

на изток: от западния бряг на долината на река Narew по права линия до Topilec-Kolonia, след това по права линия до село Konowały.

Границите на тази защитна зона са, както следва:

а)

на север: от пресичането на път № 63 с пътя, който води до затвора в Czerwony Bór, по крива в посока към село Polki Teklin, след това над това село до пресечната точка с река Gać, до източната граница на рибовъдните басейни при село Poryte Jabłoń;

б)

на изток: по източната граница на рибовъдните басейни при село Poryte Jabłoń в посока към пътя, който свързва село Poryte Jabłoń с път № 66, по западната граница на това село в посока към път № 63;

в)

на юг: от път № 63, над село Stare Zakrzewo, по продължението на пътя, който свързва това село и село Tabędz, след това по протежението на западната и северната граница на селото;

г)

на запад: по права линия на север до западната граница на село Bacze Mokre, след това от западната граница на село Bacze Mokre по права линия на североизток до пътя, който води до затвора в Czerwony Bór, след това по този път до път № 63.

Границите на тази защитна зона са, както следва:

а)

на север: от границата на powiat wysokomazowiecki, по протежението на река Brok Mały до село Miodusy Litwa, по югозападните му предели; след това от границата на powiat zambrowski в посока на село Krajewo Białe, по южната граница на селото, след това по пътя в посока на село Stary Skarżyn;

б)

на запад: по западната граница на село Stary Skarżyn до пресичането му с река Brok Mały, в югоизточна посока под село Zaręby Krztęki до границите на powiat zambrowski;

в)

на юг: от границите на powiat zambrowski, по протежението на речното корито към село Kaczyn Herbasy;

г)

на изток: по пътя от село Miodusy Litwa през село Święck Nowiny.

Границите на тази защитна зона са, както следва:

а)

на север: от южната страна на село Kierzki, на изток към път № 671, над северната граница на село Czajki;

б)

на изток: от път № 671 до село Jabłonowo Kąty, след това в южна посока по западния бряг на река Awissa; след това по пътя Idźki Średnie — Kruszewo Brodowo, от западната страна на село Kruszewo Brodowo;

в)

на юг: от път № 671 към село Idźki-Wykno, по пътя, който свързва село Sokoły със село Jamiołki-Godzieby;

г)

на запад: от село Jamiołki-Godzieby по източния бряг на река Ślina до село Jamiołki Kowale, след това на север през село Stypułki borki до път Kierzki — Czajki, на източната страна на село Kierzki.

Границите на тази защитна зона са, както следва:

а)

на изток: от границата на град Bielsk Podlaski, улица „Adam Mickiewicz“, по източните покрайнини на град Bielsk Podlaski;

б)

на юг: по южните покрайнини на град Bielsk Podlaski до село Piliki, включително село Piliki, по права линия до път № 66;

в)

на запад: от път № 66 в посока на западните предели на село Augustowo, включително село Augustowo, от село Augustowo по права линия до пресечната точка на железопътната линия и местен път № 1575В;

г)

на север: от пресечната точка на железопътната линия и местен път № 1575В, по северните покрайнини на град Bielsk Podlaski до границата на град Bielsk Podlaski, улица „Adam Mickiewic“.

15 октомври 2016 г.

Надзорна зона

Областта, посочена по-долу, с изключение на защитната зона, описана по-горе:

окръг Łomża — община Łomża;

окръг Zambrowski — град Zambrów, общини Zambrów и Kołaki Kościelne;

окръг Wysokomazowiecki — общини Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie и град Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, Sokoły и Czyżew;

окръг Białystok — общини Choroszcz, Turośń Kościelna и Łapy;

окръг Bielski — град Bielsk Podlaski, общини Bielsk Podlaski и Orla.

15 октомври 2016 г.