ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 214

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
9 август 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1346 на Комисията от 8 август 2016 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета, върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, с включване на вноса на леко изменени ръчни колички за палети с произход от Китайската народна република

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1347 на Комисията от 8 август 2016 година за изменение за 250-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

12

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1348 на Комисията от 8 август 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/1349 на Комисията от 5 август 2016 година за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за обувни изделия (нотифицирано под номер С(2016) 5028)  ( 1 )

16

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните ( ОВ L 295, 12.11.2011 г. )

53

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1441/2007 на Комисията от 5 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните ( ОВ L 322, 7.12.2007 г. )

54

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните ( ОВ L 107, 25.4.2015 г. )

55

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 365/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните по отношение на ентеробактериите в пастьоризираното мляко и други пастьоризирани течни млечни продукти и на Listeria monocytogenes в готварската сол ( ОВ L 107, 29.4.2010 г. )

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1346 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2016 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета, върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, с включване на вноса на леко изменени ръчни колички за палети с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния регламент“), и по-специално член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Предишни разследвания и съществуващи мерки

(1)

През юли 2005 г. с Регламент (ЕО) № 1174/2005 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република („КНР“). Мерките се състояха в налагането на адвалорно антидъмпингово мито в размер между 7,6 % и 46,7 % („първоначалните антидъмпингови мерки“).

(2)

През юли 2008 г. след ex officio частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния регламент Съветът уточни обхвата на мерките и изключи от първоначалните антидъмпингови мерки (3) някои продукти, а именно — високоповдигачи, кари за стифиране, кари с ножично повдигане и кари за претегляне, за които бе установено, че се различават от ръчните колички за палети поради своите характеристики, специфични функции и крайна употреба.

(3)

След провеждане на разследване във връзка със заобикаляне на мерките съгласно член 13 от основния регламент, през юни 2009 г. с Регламент (ЕО) № 499/2009 (4) Съветът разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за „всички други дружества“ и наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005, с включване на ръчните колички за палети, изпращани от Тайланд, независимо дали са декларирани с произход от Тайланд.

(4)

След преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, през октомври 2011 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета (5) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети с произход от КНР.

(5)

През април 2013 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета (6) бе изменен Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета след междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент и бе наложена митническа ставка в размер на 70,8 %, приложима за целия внос в Съюза на ръчни колички за палети с произход от КНР.

(6)

През септември 2014 г. Комисията измени Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 с Регламент за изпълнение (ЕС) № 946/2014 на Комисията (7) след преразглеждане във връзка с нов износител в съответствие с член 11, параграф 4 от основния регламент, като наложи индивидуална митническа ставка в размер на 54,1 % върху вноса на ръчни колички за палети, извършван от Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

(7)

Действащите мерки са окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от КНР, както е описано в съображения 5 и 6 по-горе.

1.2.   Искане

(8)

На 4 ноември 2015 г. в Комисията постъпи искане съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент да бъде разследвано възможното заобикаляне на действащите мерки и да бъде въведен регистрационен режим за вноса на продукта, предмет на разследването.

(9)

Искането бе подадено от BT Products AS, Lifter SRL и PR Industrial SRL — производители от Съюза на ръчни колички за палети.

1.3.   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

1.3.1.   Разглеждан продукт

(10)

Продуктът, разглеждан във връзка с възможното заобикаляне на мерките, е ръчни колички за палети и основните им части, т.е. шаси и хидравлична система, с произход от КНР, понастоящем класирани в кодове по КН ex 8427 90 00 и ex 8431 20 00 (кодове по ТАРИК 8427900019 и 8431200019). Ръчните колички за палети представляват колички с колела, оборудвани с подемни вилични рогове за манипулиране на палети, проектирани да бъдат бутани, теглени и управлявани на ръка върху гладки, равни и твърди повърхности от оператор пешеходец посредством използването на шарнирен кормилен лост. Ръчните колички за палети са проектирани само за повдигане на товар чрез движение надолу-нагоре на шарнирния лост до височина, достатъчна за неговото транспортиране, и нямат никакви други допълнителни функции или употреба като например i) преместване и повдигане на товарите с цел да бъдат поставени на по-голяма височина или да се подпомогне складирането на товарите (високоповдигачи), ii) стифиране на една палета върху друга (кари за стифиране), iii) повдигане на товара до работна повърхност (кари с ножично повдигане) или iv) повдигане и претегляне на товари (кари за претегляне).

1.3.2.   Продукт, предмет на разследването

(11)

Продуктът, предмет на разследването, е същият като определения в предходното съображение, но се представя при внос с т.нар. „система за указване на теглото“, състояща се от механизъм за претегляне, който не е интегриран в шасито, понастоящем класиран в същите кодове по КН като разглеждания продукт, но класиран в различни кодове по ТАРИК (8427900030 и 8431200050), и с произход от КНР.

(12)

На етапа на започването на процедура допустимата грешка за системата за указване на теглото бе определена като равна или надвишаваща 1 % от товара. При разследването обаче бе установено, че точността на системата за указване на теглото не е основна характеристика за разграничаването на продукта, предмет на разследването, от ръчните колички за палети. По-конкретно, както е посочено в анализа в съображения 54 — 59 по-долу, механизмът за претегляне на продукта, предмет на разследването, не променя съществените характеристики на последния, като например неговата структура и употреба, така че той да бъде различен от разглеждания продукт.

1.4.   Започване на процедура

(13)

След като уведоми държавите членки и като установи, че са налице достатъчно prima facie доказателства за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията взе решение да разследва възможното заобикаляне на действащите мерки и да въведе регистрационен режим за вноса на продукта, предмет на разследването.

(14)

Разследването започна с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2346 на Комисията от 15 декември 2015 г. (8) („регламента за започване на разследването“).

1.5.   Разследването

(15)

Комисията официално уведоми органите на КНР, производителите износители в тази държава, вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, и промишлеността на Съюза за започването на разследването.

(16)

На производителите износители в КНР и на известните вносители в Съюза бяха изпратени въпросници.

(17)

На заинтересованите страни бе предоставена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат изслушване в срока, посочен в регламента за започване на разследването. Всички страни бяха информирани, че неоказването на съдействие може да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(18)

Един производител износител в КНР се отзова и представи коментари, но не предостави отговор на въпросника, предназначен за производителите износители. За него впоследствие бе установено, че не оказва съдействие (съображение 26 по-долу).

(19)

Трима вносители представиха на Комисията отговор на въпросника.

(20)

Един установен в Съюза доставчик на системи за указване на теглото представи писмено изявление относно становището си във връзка с разследването.

(21)

Комисията извърши проверки на място в помещенията на следните дружества:

Производител в Съюза: P.R. Industrial s.r.l., 53031 Casole d'Elsa, Siena, Италия;

Вносител в Съюза: Hyster-Yale Nederland b.v., 6541 CN Nijmegen, Нидерландия.

1.6.   Разследван период и отчетен период

(22)

Разследваният период обхвана периода от 1 януари 2011 г. до 30 септември 2015 г. Бяха събрани данни за разследвания период с цел да се разследва, inter alia, твърдението за промяна в схемите на търговия.

(23)

По отношение на отчетния период от 1 октомври 2014 г. до 30 септември 2015 г. бяха събрани по-подробни данни, с цел да се разследва дали вносът е намалил коригиращия ефект на действащите антидъмпингови мерки и дали е налице дъмпинг, както се твърди.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи бележки

(24)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент оценката на възможното заобикаляне бе направена чрез последователен анализ на следните факти:

дали е налице промяна в схемите на търговия между КНР и Съюза,

дали тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на действащите антидъмпингови мерки,

дали има доказателства за нанесена вреда или за това, че коригиращият ефект от действащите антидъмпингови мерки е бил намален по отношение на цените и/или количествата от продукта, предмет на разследването,

и дали има доказателства за дъмпинг по отношение на установените преди това нормални стойности за разглеждания продукт.

2.2.   Съдействие

(25)

Нито един от известните производители износители, установени в КНР, не оказа съдействие при разследването и не поиска освобождаване от евентуално разширяване на обхвата на действащите мерки, чрез предоставяне на отговори на изпратения въпросник.

(26)

Въпреки това, както е обяснено в съображение 18, Noblelift представи коментари след започването на процедурата, но не отговори на въпросника и въз основа на член 18 от основния регламент за него бе установено, че не оказва съдействие.

(27)

Поради това Комисията не бе в състояние да провери пряко при първоизточника естеството на възможното заобикаляне.

(28)

Съответно заключенията по отношение на оценката на възможното заобикаляне, както е описано подробно в съображение 24, трябваше да бъдат направени въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент.

(29)

С оглед на това заключенията бяха направени въз основа на информацията, събрана от оказалите съдействие вносители, на статистическите данни на Евростат и на искането. Коментарите, представени от отзовалия се производител износител, също бяха разгледани, когато това бе счетено за целесъобразно.

2.3.   Промяна в схемите на търговия

(30)

Поради неоказването на съдействие от производителите износители, обемите на вноса бяха установени въз основа на статистическите данни на Евростат и на информацията, предоставена от тримата оказали съдействие вносители и от заявителите.

(31)

Освен това данните, използвани за анализ на промяната в схемите на търговия, се основават на вноса на окомплектовани колички. Действащите антидъмпингови мерки обхващат както ръчните колички за палети, така и основните им части (т.е. шаси и хидравлична система). Според Евростат внос от КНР за Съюза на т.нар. основни части няма или той е пренебрежимо малък.

(32)

На последно място, кодът по ТАРИК, под който е внасян продуктът, предмет на разследването, включва също и вноса на други видове колички, т.е. кари за претегляне, високоповдигачи, кари за стифиране и кари с ножично повдигане, които са различни от разглеждания продукт.

(33)

В таблицата по-долу са показани обемите на вноса на ръчни колички за палети и на „други кари“, включително на продукта, предмет на разследването, въз основа на данните на Евростат по време на разследвания период.

Таблица 1

Внос в ЕС (бр.)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отчетен период

Ръчни колички за палети

573 400

575 607

236 340

113 753

96 115

Индекс

100

100

41

20

17

Други кари

231 949

217 045

161 542

275 632

355 844

Индекс

100

94

70

119

153

Източник: Евростат

(34)

На тази основа вносът на ръчни колички за палети е намалял с повече от 80 % през разследвания период. Най-значителният спад е настъпил в периода между 2012 г. и 2013 г. (с 60 %). Тази тенденция е продължила през следващите години, но в по-малка степен.

(35)

Спадът през 2013 г. е настъпил след приключването през април 2013 г. на междинното преразглеждане, посочено в съображение 5 по-горе, което е довело до увеличение на антидъмпинговото мито върху ръчните колички за палети от КНР, като то е трансформирано в единно мито, приложимо за цялата държава, в размер на 70,8 %.

(36)

За разлика от това вносът на „други кари“, включително на продукта, предмет на разследването, се е увеличил през 2014 г. и през отчетния период с повече от 50 % в сравнение с началото на разследвания период. Тази промяна в схемите на търговия е настъпила в голяма степен паралелно със значителния спад на вноса на ръчни колички за палети.

(37)

Въпреки че не бе възможно да се установи вносът на продукта, предмет на разследването, въз основа на данните на Евростат, събраната по време на разследването информация показа убедителни признаци, че това увеличение на вноса на „други кари“ всъщност би могло да се отдаде на увеличение на вноса на продукта, предмет на разследването.

(38)

На първо място, значителното намаление на вноса на ръчни колички за палети и значителното увеличение на вноса на „други кари“, включително на продукта, предмет на разследването, съвпада със значителното увеличение на антидъмпинговото мито през 2013 г.

(39)

На второ място, заявителите предоставиха информация, че скоро след увеличението на антидъмпинговото мито редица вносители са подали до митническите органи в Германия и в Чешката република заявления за получаване на обвързваща тарифна информация, в които се иска продуктът, предмет на разследването, да бъде класиран в кода по ТАРИК за „други кари“, спрямо който не се прилага антидъмпинговото мито. Подаването на такива искания непосредствено след увеличението на антидъмпинговите мита предполага, че те са направени единствено с цел да се избегнат по-високите антидъмпингови мита.

(40)

На трето място, тъй като в статистическите данни на Евростат не се разглежда отделно вносът на продукта, предмет на разследването, анализът на промяната в схемите на търговия също бе извършен въз основа на информацията, предоставена от тримата оказали съдействие вносители.

(41)

Тримата оказали съдействие вносители представляваха между 2 % и 7 % от вноса на продукта, предмет на разследването, и на други кари в сравнение с регистрирания в Евростат общ размер на вноса на „други кари“, и между 1 % и 6 % от общия внос на ръчни колички за палети и „други кари“ по време на отчетния период.

(42)

Вносът на тези вносители по време на разследвания период се е променял, както следва:

Таблица 2

Внос на оказалите съдействие вносители от КНР (индекс)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отчетен период

Разглеждан продукт

100

111

31

2

4

Продукт, предмет на разследването

100

350

2 800

97 133

100 500

Други кари

100

82

71

93

103

Източник: отговор на въпросника от страна на вносителите

(43)

С предоставената от оказалите съдействие вносители информация се потвърждава, че вносителите са увеличили покупките на продукта, предмет на разследването, от КНР по време на разследвания период, докато успоредно с това вносът на ръчни колички за палети е отбелязал намаление. Макар и вносът на продукта, предмет на разследването, вече да се е извършвал през 2011 г. и 2012 г. след разширяването на обхвата на мерките въз основа на заключенията от посоченото в съображение 4 по-горе преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие, той се е увеличил по-значително през 2013 г. след увеличението на ставката на антидъмпинговото мито. Най-значителното увеличение е настъпило през 2014 г., когато вносът е достигнал равнища, далеч надхвърлящи равнището през 2011 г., и е нараснал дори още повече през отчетния период. Успоредно с това вносът на ръчни колички за палети почти е бил преустановен през 2014 г. и през разследвания период. Същата тенденция може да се наблюдава в данните на Евростат, според които най-значителното увеличение на вноса на „други кари“ е отбелязано също през 2014 г.

(44)

За разлика от това обемите на вноса на „други кари“, с изключение на продукта, предмет на разследването, почти не са претърпели промяна (с 3 % по време на разследвания период) и общото им равнище като единици е останало много ниско в сравнение с вноса на продукта, предмет на разследването (съображение 33 по-горе).

(45)

Четвърто, както е установено в съображения 52 — 59 по-долу, продуктът, предмет на разследването, има същите основни характеристики и крайна употреба като ръчните колички за палети и е взаимозаменяем с тях, докато всички други кари се използват за различни цели и не са взаимозаменяеми с ръчните колички за палети.

(46)

На тази основа се стигна до заключението, че увеличението на вноса на „други кари“, както се наблюдава в данните на Евростат, се е дължало на увеличението на вноса на продукта, предмет на разследването. С оглед на това увеличението в единици на вноса на продукта, предмет на разследването, бе изчислено въз основа на данните относно вноса като равно на около 110 000 единици в периода между 2013 г. и 2014 г., т.е. увеличение с около 70 %, като между 2014 г. и отчетния период е отбелязано още по-голямо нарастване с повече от 80 000 единици, т.е. с около 30 %. През предходните години от разследвания период тенденцията при вноса дори е била към намаление.

(47)

Поради това, при липсата на каквото и да било съдействие от страна на китайските производители износители, бе направено заключението, че е настъпила промяна в схемите на търговия по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент.

2.4.   Естество на практиката на заобикаляне на мерките

(48)

Заявителите изтъкнаха, че практиката на заобикаляне на мерките се състои във вноса на леко изменени продукти чрез просто вграждане на „система за указване на теглото“, която не е интегрирана в шасито и има допустима грешка, равна или надвишаваща 1 % от товара. При внос тези продукти погрешно се декларират като кари за претегляне.

(49)

Жалбоподателите изтъкнаха, че продуктът, предмет на разследването, е различен от карите за претегляне, тъй като механизмът за претегляне на продукта, предмет на разследването, е доста по-опростен от механизма за претегляне на карите за претегляне и не дава точни резултати. Те освен това изтъкнаха, че структурата на двата продукта се различава значително.

2.4.1.   Кари за претегляне

(50)

Във връзка с изясняването на обхвата на мерките, от който са изключени някои продукти, сред които посочените в съображение 2 по-горе кари за претегляне, при разследването се установи, че карите за претегляне имат кантар за претегляне, който е вграден в шасито, тоест във виличните рогове. По този начин устройството за претегляне на карите за претегляне се състои от високоточни датчици за натоварване (или клетки), които са разположени във виличните рогове. Така че виличните рогове са съставени от две части. Датчиците са монтирани и разположени в долната част, а горната част е разположена върху тях. Този механизъм дава възможност за точно и прецизно измерване на теглото върху виличните рогове.

(51)

Оборудването е крехко и изисква периодично калибриране. За разлика от разглеждания продукт и продукта, предмет на разследването, системата не е проектирана за интензивно повдигане и преместване на товари, тъй като устройството на кантара за претегляне може да бъде повредено. Освен това, за разлика от разглеждания продукт и продукта, предмет на разследването, за използването на кари за претегляне е необходимо специално обучение.

2.4.2.   Продукт, предмет на разследването

(52)

При разследването бе установено, че продуктът, предмет на разследването, има по същество същата структура и употреба като ръчните колички за палети, които са колички с колела, оборудвани с подемни вилични рогове за манипулиране на палети, проектирани да бъдат бутани, теглени и управлявани на ръка върху гладки, равни и твърди повърхности от оператор пешеходец посредством използването на шарнирен кормилен лост. Тези колички са проектирани за повдигане на товар чрез движение надолу-нагоре на шарнирния лост до височина, достатъчна за транспортиране.

(53)

Продуктът, предмет на разследването, допълнително е оборудван с устройство за претегляне (механично или електронно). Това устройство обаче не е вградено в шасито и виличните рогове са съставени само от една част, точно като разглеждания продукт. Вместо това устройството за претегляне е монтирано пряко на структурата на ръчната количка за палети и впоследствие може да бъде отстранено, без промяна в структурата и употребата на ръчните колички за палети. Без устройството за претегляне продуктът, предмет на разследването, не се различава от ръчните колички за палети и се използва за съвсем същите цели като тях.

(54)

От друга страна, разположеното на продукта, предмет на разследването, устройство за претегляне позволява само приблизително указване на теглото, като в някои случаи допустимата грешка е значителна. При разследването се установи, че противно на твърденията на етапа на започването на процедура, точността на устройството за претегляне не представлява основна характеристика на продукта, предмет на разследването, в сравнение с разглеждания продукт. Дори с точна система за указване на теглото продуктът, предмет на разследването, има същите характеристики като ръчните колички за палети, т.е. структурата и употребата.

(55)

Това се различава от основните характеристики на карите за претегляне, които, както е обяснено по-горе, са сложни и скъпоструващи устройства за претегляне, интегрирани в шасито (по-специално във виличните рогове), което също така налага виличните рогове да имат различна структура. Устройствата за претегляне на карите за претегляне не могат да бъдат отстранени и показват верни и точни стойности. Технологичните и производствените процеси в случая на карите за претегляне са коренно различни от тези, използвани при продукта, предмет на разследването.

(56)

По време на разследването бе установено наличието на две различни устройства за претегляне — механични и електронни. Електронното устройство за претегляне изглежда е по-точно при указването на теглото, отколкото механичното.

(57)

Производителят износител, който представи коментари след започването на процедурата, изтъкна, че на изнасяните от него ръчни колички за палети е бил монтиран интегриран в шасито патентован електронен механизъм за претегляне. Механизмът за претегляне е имал според неговите твърдения „добра точност на претегляне“ и е отговарял на изискванията на клиентите. На второ място, същият производител износител изтъкна, че определението относно точността на претегляне на етапа на започването на процедура, по-специално като „допустима грешка, равна или надвишаваща 1 % от товара“, не е целесъобразно, тъй като се прави позоваване единствено на „товар“, докато точността на претегляне може да бъде постигната само при товари от най-малко 100 kg.

(58)

Въз основа на това производителят износител изтъкна, че определението на продукта, предмет на разследването, следва да бъде изменено, като се направи позоваване само на „механични механизми за претегляне“, и от определението се премахне прагът от 1 %.

(59)

За разлика обаче от това, което бе заявено, механизмът за претегляне само е бил монтиран върху структурата на ръчните колички за палети, и следователно не е бил интегриран в шасито, по-специално във виличните рогове. Механизмът за претегляне би могъл да се предлага на пазара отделно. Въпреки че устройството действително прави по-точно указване на теглото от механичните устройства за претегляне, структурата на изнасяните от посоченото дружество колички е същата като тази на ръчните колички за палети. Поради това бе счетено, че посоченото устройство не променя основните характеристики на ръчните колички за палети и попада в обхвата на определението на продукта, предмет на разследването.

2.4.3.   Заключение относно наличието на практика на заобикаляне

(60)

При разследването бе установено, че продуктът, предмет на разследването, ясно се различава от карите за претегляне, тъй като няма същите основни характеристики и видове крайна употреба. Те не са взаимозаменяеми.

(61)

За сметка на това продуктът, предмет на разследването, има същите основни характеристики и видове крайна употреба като ръчните колички за палети. Прикрепеното към него устройство за претегляне не променя характеристиките му и в някои случаи може да бъде отстранено. И двата продукта основно се използват за една и съща цел, а именно за повдигане на товари с цел тяхното транспортиране, и функцията за указване на теглото не бе счетена за основна характеристика.

(62)

Поради това може да се заключи, че практиката на заобикаляне се състои във вноса на продукта, предмет на разследването.

2.5.   Липса на достатъчно основание или икономическа обосновка

(63)

Както е посочено по-горе в съображения 34 — 46, тази практика се е увеличила значително след налагането през 2013 г. на по-високата митническа ставка. Тъй като продуктът, предмет на разследването, и ръчните колички за палети се считат за взаимозаменяеми, тази практика няма друга икономическа обосновка освен заобикаляне с цел избягване на заплащането на антидъмпинговото мито.

(64)

Заявителите предоставиха данни, че единствената цел на вноса на продукта, предмет на разследването, е била да се избегне плащането на митата. В тези данни бе посочен фактът, че един износител е предлагал в брошура продукта, предмет на разследването, „без антидъмпингово мито“, а друг производител износител е препоръчвал устройството за претегляне да бъде премахнато след вноса.

(65)

Производителят износител, който поиска промяна на определението на продукта, предмет на разследването, както е обяснено в съображение 58, също така изтъкна, че изнасяният от него вид на продукта е бил разработен и изнасян преди увеличението на антидъмпинговото мито, така че той не е имал стимул за заобикаляне с цел избягване на заплащането на митото. Производителят износител заяви също така, че извършваният от него износ на вида на продукта е представлявал само малка част от общия износ на продукта, предмет на разследването, но не подкрепи тези твърдения с доказателства, тъй като не предостави отговори на въпросника, и поради това не бе възможно да се установи и да се направи проверка на количествата на износа и на датите, на които той е извършен.

(66)

Въз основа на информацията, предоставена от оказалите съдействие вносители, действително може да се установи, че вносът на продукта, предмет на разследването, е започнал преди 2013 г. Значителното му увеличение обаче е настъпило едва след увеличението на антидъмпинговото мито през 2013 г. Поради това може да се смята, че промяната в схемите на търговия е настъпила едва след 2013 г. За тази промяна в схемите на търговия не е имало никаква видима икономическа обосновка освен налагането на митото.

(67)

Един вносител на ръчни колички за палети и на продукта, предмет на разследването, и един доставчик на системи за указване на теглото, използвани в продукта, предмет на разследването, заявиха, че съществува пазар за колички, оборудвани с този тип система за указване на теглото с по-ниска точност, при някои специфични приложения (например проверка на товара от отпадъчни материали, предотвратяване на претоварването на товарните вагони, използване от продавачи на едро в определени сфери на дейност), при които би била достатъчна само приблизителна оценка на общия товар.

(68)

Фактът обаче, че вносът на продукта, предмет на разследването, е започнал едва след увеличението на антидъмпинговото мито и че в същото време вносът на ръчни колички за палети значително е намалял и почти е бил преустановен през отчетния период, показва, че вносът на продукта, предмет на разследването, не обслужва нов пазар, а в действителност е заместил в голяма степен вноса на ръчни колички за палети. Съвпадението във времето с увеличението на антидъмпинговото мито показва, че целта на увеличаването на вноса на продукта, предмет на разследването, в действителност е била избягването на антидъмпинговото мито. Поради това посоченият довод трябваше да бъде отхвърлен.

2.6.   Намаляване на коригиращия ефект на митото по отношение на цената и/или количествата на сходния продукт

(69)

Както е обяснено в съображение 46, вносът на продукта, предмет на разследването, се е увеличил според оценките с около 110 000 единици в периода между 2013 г. и 2014 г., т.е. увеличение с около 70 %. Той допълнително се е увеличил между 2014 г. и отчетния период с над 80 000 единици, т.е. с около 30 %. Тези увеличения бяха счетени за значими. Те са представлявали общо около 42 % от общия брой внесени по време на отчетния период колички. Освен това „другите кари“ през 2011 г. са представлявали около 30 % от общия брой внесени от КНР колички, докато по време на отчетния период това съотношение се е увеличило до около 79 %.

(70)

За да се определи дали коригиращият ефект от митото е бил намален по отношение на цените, в съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент бе установено дали цените на вноса на продукта, предмет на разследването, са били по-занижени от невредоносната цена на промишлеността на Съюза, установена при предишните разследвания. В рамките на последното преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките, приключено през 2011 г. и посочено в съображение 4 по-горе, невредоносната цена бе преизчислена в сравнение с цената от първоначалното разследване. Тази целева цена е била използвана при сравнението със среднопретеглената експортна цена от КНР по време на отчетния период, като последната е била определена въз основа на информацията, предоставена от оказалите съдействие вносители. Това сравнение показа значително занижаване на продажните цени по време на отчетния период.

(71)

С оглед на гореизложеното и като се имат предвид оценяваните като значителни обеми на вноса на продукта, предмет на разследването, през отчетния период, се стигна до заключението, че коригиращият ефект на действащите мерки е бил намален както по отношение на количествата, така и на цените.

2.7.   Доказателства за дъмпинг по отношение на установената преди това нормална стойност

(72)

Нормалната стойност на разглеждания продукт за последно бе установена при приключилото през 2013 г. междинно преразглеждане, посочено в съображение 5 по-горе.

(73)

За да се установи дали е налице дъмпинг по време на отчетния период, средните цени на вноса на продукта, предмет на разследването, от оказалите съдействие вносители бяха сравнени с нормалната стойност на разглеждания продукт, установена при междинното преразглеждане.

(74)

Цените на вноса бяха коригирани на ниво франко завода въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие вносители. Цените на вноса бяха коригирани също с оглед на разликите във физическите характеристики, т.е. наличието на устройство за претегляне, вградено в ръчните колички за палети.

(75)

Сравнението показа наличие на значителен дъмпинг. При сравняване на текущите цени на вноса от КНР на продукта, предмет на разследването, с нормалната стойност, установена преди това в съответствие с изискванията на член 13, параграф 1 от основния регламент, то ясно доказа съществуването на дъмпинг.

3.   МЕРКИ

(76)

С оглед на гореизложените констатации се достигна до заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на ръчни колички за палети с произход от КНР, се заобикаля чрез вноса на леко изменени ръчни колички за палети с вградена система за указване на теглото, която не е интегрирана в шасито (във виличните рогове), с произход от КНР.

(77)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент обхватът на действащите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на ръчни колички за палети с произход от КНР следва да бъде разширен с включване на вноса на ръчни колички за палети, оборудвани със „система за указване на теглото“, състояща се от механизъм за претегляне, който не е интегриран в шасито, с произход от КНР.

(78)

Съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, където се предвижда, че разширените по обхват мерки следва да се прилагат спрямо вноса, който е влязъл на територията на Съюза при регистрационния режим, наложен по силата на регламента за започване на разследване, върху този внос в Съюза на ръчни колички за палети, оборудвани със „система за указване на теглото“, състояща се от механизъм за претегляне, който не е интегриран в шасито, с произход от КНР, следва да се събере антидъмпинговото мито.

4.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(79)

Поради липсата на искания за освобождаване, отправени от страна на китайските производители износители, освобождаване не бе предоставено.

5.   ОПОВЕСТЯВАНЕ

(80)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, довели до изложените по-горе заключения, и бяха приканени да представят коментари. Не бяха представени коментари.

(81)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета от 22 април 2013 г. върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части (т.е. шаси и хидравлична система), понастоящем класирани в кодове по КН ex 8427 90 00 (кодове по ТАРИК 8427900011 и 8427900019) и ex 8431 20 00 (кодове по ТАРИК 8431200011 и 8431200019), с произход от Китайската народна република, се разширява с включване на същия продукт, но представен при внос с т.нар. „система за указване на теглото“, състояща се от механизъм за претегляне, който не е интегриран в шасито, понастоящем класиран в кодове по ТАРИК 8427900030 и 8431200050.

2.   Митото, чийто обхват е разширен по силата на параграф 1 от настоящия член, се събира върху вноса в Съюза на ръчни колички за палети и основните им части, т.е. шаси и хидравлична система, регистриран в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2346 и с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 2016/1036.

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се подават в писмен вид на един от официалните езици на Европейския съюз, като трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

Еuropean Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 2016/1036 Комисията може да вземе решение за освобождаване на вноса на дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета, от митото, чийто обхват се разширява с член 1 от настоящия регламент.

Член 3

На митническите органи се възлага да преустановят регистрационния режим по отношение на вноса, установен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) № 2015/2346.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Регламент (ЕС) № 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21).

(2)  Регламент (ЕО) № 1174/2005 на Съвета от 18 юли 2005 г. налагащ окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република (ОВ L 189, 21.7.2005 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 684/2008 на Съвета от 17 юли 2008 г. за уточняване на обхвата на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1174/2005 върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република (ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 499/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1174/2005 върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, върху вноса на същия продукт, изпращан от Тайланд, независимо дали е декларирано, че е с произход от Тайланд или не (ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета от 10 октомври 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република, приложимо и към вноса на ръчни колички за палети и основните им части, доставяни от Тайланд, независимо от това дали са декларирани с произход от Тайланд, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 268, 13.10.2011 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета от 22 април 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република след частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 (ОВ L 112, 24.4.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 946/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република след преразглеждане във връзка с нов износител съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 7).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2346 на Комисията от 15 декември 2015 г. за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1008/2011 на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2013 на Съвета, върху вноса на ръчни колички за палети и основните им части с произход от Китайската народна република чрез внос на леко изменени ръчни колички за палети с произход от Китайската народна република и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (ОВ L 330, 16.12.2015 г., стр. 43).


9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1347 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2016 година

за изменение за 250-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени физическите лица, групите и образуванията, обхванати от мерките за замразяване на средства и икономически ресурси съгласно посочения регламент.

(2)

На 3 август 2016 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави две физически лица към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(3)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 в категорията „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Aslan Avgazarovich Byutukaev (известен също като a) Аслан Авгазарович Бютукаев, б) Amir Khazmat, в) Амир Хазмат, г) Abubakar, д) Абубакар. Дата на раждане: 22.10.1974 г. Място на раждане: Kitaevka, район Novoselitskiy, Ставрополска област, Руска федерация. Гражданство: Руска федерация. Адрес: ул. Akharkho 11, Katyr-Yurt, район Achkhoy-Martanovskiy, Република Чечня, Руска федерация. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, подточка и): 3.8.2016 г.“

б)

„Ayrat Nasimovich Vakhitov (известен също като a) Айрат Насимович Вахитов, б) Salman Bulgarskiy, в) Салман Булгарский. Дата на раждане: 27.3.1977 г. Място на раждане: Naberezhnye chelny, република Татарстан, Руска федерация. Гражданство: Руска федерация. Друга информация: Може да използва фалшив паспорт на сирийски или иракски гражданин. Налична е снимка за включване в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, подточка и): 3.8.2016 г.“


9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1348 НА КОМИСИЯТА

от 8 август 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 август 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

168,4

ZZ

168,4

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

129,4

ZZ

129,4

0805 50 10

AR

148,8

CL

157,7

MA

101,7

TR

157,0

UY

166,9

ZA

170,5

ZZ

150,4

0806 10 10

EG

222,6

MA

179,3

TR

167,5

ZZ

189,8

0808 10 80

AR

110,9

BR

100,3

CL

126,6

CN

62,4

NZ

119,9

US

143,6

ZA

104,5

ZZ

109,7

0808 30 90

AR

100,2

CL

138,7

NZ

141,8

TR

148,8

ZA

101,2

ZZ

126,1

0809 29 00

CA

331,3

TR

221,2

US

747,3

ZZ

433,3

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

141,7

ZZ

141,7


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


РЕШЕНИЯ

9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/16


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/1349 НА КОМИСИЯТА

от 5 август 2016 година

за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС за обувни изделия

(нотифицирано под номер С(2016) 5028)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 6, параграф 7 и член 8, параграф 2 от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да бъде присъждана на продукти, които имат намалено въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 предвижда установяване на специфични критерии за екомаркировката на ЕС по групи продукти.

(3)

С Решение № 2009/563/ЕО на Комисията (2) се определят екологичните критерии и съответните изисквания за оценка и проверка за обувни изделия. С цел да се отрази по-добре съвременното състояние на пазара за тази продуктова група и да се вземат предвид иновациите през последните години, уместно е да бъде установен преработен набор от екологични критерии.

(4)

Преработените екологични критерии целят, по-специално, да насърчат продукти, които имат по-слабо въздействие върху околната среда главно по отношение на изчерпването на природните ресурси, емисиите във водата, въздуха и почвата от производствени процеси, и които през жизнения си цикъл допринасят за екологичното измерение на устойчивото развитие, трайни са и ограничават присъствието на опасни вещества.

(5)

Преработените критерии насърчават също така социалното измерение на устойчивото развитие, като въвеждат изисквания по отношение на условията на труд в обектите за окончателен монтаж, с позоваване на Тристранната декларация на Международната организация по труда (МОТ) за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, на Глобалния договор на ООН, Ръководните принципи на ООН за стопанската дейност и правата на човека и на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия.

(6)

Преработените критерии, както и съответните изисквания за оценка и проверка следва да бъдат валидни за срок от шест години, считано от датата на приемане на настоящото решение, като се отчита иновационният цикъл за тази група продукти.

(7)

Поради това Решение 2009/563/ЕО следва да бъде заменено.

(8)

Уместно е да бъде разрешен преходен период за производителите, на чиито продукти е била присъдена екомаркировката за обувни изделия въз основа на екологичните критерии, определени в Решение 2009/563/ЕО, за да се гарантира, че те имат достатъчно време да приведат своите продукти в съответствие с преработените екологични критерии и изисквания. На производителите следва също така да бъде разрешено да подават заявления въз основа на екологичните критерии, определени в Решение 2009/563/ЕО, или на преработените екологични критерии, определени в настоящото решение, в рамките на достатъчен период от време.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Продуктовата група „обувни изделия“ включва всички изделия, предназначени да предпазят или покрият стъпалото, със закрепена подметка, която влиза в контакт със земята. При спазване на изключенията, определени в параграф 3, обувните изделия, обхванати от приложение II към Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) и защитните обувни изделия, обхванати от Директива 89/686/ЕИО на Съвета (4), са включени в приложното поле.

2.   Обувните изделия могат да се състоят от различни естествени и/или синтетични материали в съответствие с Директива 94/11/ЕО.

3.   Продуктовата група не включва следните продукти:

а)

обувни изделия, които съдържат електрически или електронни компоненти;

б)

обувни изделия, които се изхвърлят след еднократна употреба;

в)

чорапи с принадена подметка;

г)

обувни изделия, имащи характер на играчки.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„сая“ е горният структурен елемент, състоящ от един или повече материали, който е прикрепен към ходилото. Саята включва подплата и стелка;

2)

„подплата и стелка“ е подплатата на саята заедно с вътрешната подметка, които представляват вътрешната страна на обувното изделие;

3)

„ходило на обувката“ е долната част на обувното изделие, която е прикрепена към саята;

4)

„сглобяване на обувното изделие“ е поредица от операции, които имат за цел свързване на саята с ходилото, за да се образува краен продукт. Опаковането на крайния продукт също е включено;

5)

„обект за сглобяване на обувни изделия“ е обект, в който се извършват последните етапи от производството (от рязането на материала или отливането (при формоване чрез шприцоване) до опаковането на продукта), свързани с лицензирания продукт и които са под непрекъснатия управленския контрол на заявителя;

6)

„летливи органични съединения“ (ЛОС) са органични съединения, които при температура 293,15 K имат налягане на парите, по-голямо или равно на 0,01 kPa, или които имат съответната летливост при конкретните условия на употреба, както е определено в стандарт EN 14602;

7)

„вещество с присъща биоразградимост“ е вещество, при което се констатира разграждане на 70 % от разтворения органичен въглерод в рамките на 28 дни, или 60 % от теоретичния максимум на изчерпването на кислорода или на образуването на въглероден диоксид в рамките на 28 дни, като се използва един от следните методи на изпитване: ISO 14593, ОИСР 302 A, ISO 9887, ОИСР 302 B, ISO 9888, ОИСР 302 C;

8)

„лесно биоразградимо вещество“ е вещество, при което се констатира разграждане на 70 % от разтворения органичен въглерод в рамките на 28 дни, или 60 % от теоретичния максимум на изчерпването на кислорода или на образуването на въглероден диоксид в рамките на 28 дни, като се използва един от следните методи на изпитване: ОИСР 301 A, ISO 7827, ОИСР 301 B, ISO 9439, ОИСР 301 C, ОИСР 301 D, ISO 10708, ОИСР 301 E, ОИСР 301 F, ISO 9408.

Член 3

За да бъде присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на даден продукт, той трябва да попада в продуктовата група „обувни изделия“, както е определена в член 1 от настоящото решение, и трябва да удовлетворява екологичните критерии и съответните изисквания за оценка и проверка, определени в приложението към настоящото решение.

Член 4

Екологичните критерии за продуктовата група „обувни изделия“, както и съответните изисквания за оценка и проверка, са валидни шест години след датата на приемане на настоящото решение.

Член 5

За административни цели кодовият номер, определен за продуктовата група „обувни изделия“, е „017“.

Член 6

Решение 2009/563/ЕО се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в продуктовата група „обувни изделия“, които са подадени преди датата на приемане на настоящото решение, се разглеждат в съответствие с условията, определени в Решение 2009/563/ЕО.

2.   Заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти от продуктова група „обувни изделия“, подадени в срок от два месеца след датата на приемане на настоящото решение, могат да се основават на критериите, определени в Решение 2009/563/ЕО, или на критериите, определени в настоящото решение. Заявленията се разглеждат в съответствие с критериите, на които са основани.

3.   Лицензите за екомаркировка на ЕС, присъдени в съответствие с критериите, определени в Решение 2009/563/ЕО, могат да се използват в продължение на 12 месеца от датата на приемане на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 5 август 2016 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/563/ЕО на Комисията от 9 юли 2009 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността на обувни изделия (ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 27).

(3)  Директива 94/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки в областта на етикетирането на материалите, използвани в основните компоненти на обувките, предназначени за продажба на потребителите (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 37).

(4)  Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на личните предпазни средства (ОВ L 399, 30.12.1989 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕКОМАРКИРОВКАТА НА ЕС И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА

Критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на „обувни изделия“:

1.

Произход на кожи, памук, дървесина и корк и изкуствени целулозни влакна;

2.

Намаляване на потреблението на вода и ограничаване на дъбенето на кожи;

3.

Емисии във водата при производството на кожи, текстил и каучук;

4.

Летливи органични съединения (ЛОС);

5.

Опасни вещества в продукта и в компонентите на обувното изделие;

6.

Списък на ограничените вещества (СОВ);

7.

Параметри, допринасящи за издръжливостта;

8.

Корпоративна социална отговорност по отношение на трудовите аспекти

9.

Опаковане;

10.

Информация върху опаковката

Оценка и проверка: За всеки критерий са посочени подробните специфични изисквания за оценка и проверка.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства, за да демонстрира съответствие с критериите, те могат да произлизат от заявителя и/или от неговия(ите) доставчик(ци) или от техните доставчици, по целесъобразност.

Компетентните органи отдават предпочитание на свидетелствата, които са издадени от органи, акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за лабораториите за изпитване и калибриране, както и на проверките от органи, които са акредитирани съгласно съответния хармонизиран стандарт за органи, сертифициращи продукти, процеси и услуги.

Когато е целесъобразно, могат да бъдат използвани методи на изпитване, различни от посочените за даден критерий, в случай че компетентен орган, разглеждащ заявлението, ги приеме за еквивалентни.

Когато е целесъобразно, компетентните органи могат да изискат допълнителна документация и да извършват независими проверки или посещения на място.

Крайният продукт представлява чифт обувки. Изискванията са въз основа на размера на обувките: 42 по европейската номерация (Paris point) за мъжете, 38 по европейската номерация за жените, 40 по европейската номерация за моделите, общи за двата пола, 32 по европейската номерация за деца (или на най-големият размер в случай на размери, по-малки от 32), и 26 по европейската номерация за деца на възраст под три години.

Освен ако са посочени поотделно, критериите се прилагат за крайния продукт, който се състои от сая и ходило, които са изработени от хомогенен материал, и от изделия, които образуват крайния продукт.

Заявителят трябва да представи спецификацията на материалите в продукта, като изброява всички използвани хомогенни материали и изделия. Теглото на всеки съставен материал се изразява в грамове и като процент от саята и ходилото. Посочва се общото тегло на единица бройка от крайния продукт.

Критерий 6 се отнася до списъка на ограничените вещества, който е предоставен в допълнение I. Списъкът определя обхвата на ограниченията и съответните методи за проверка.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерий 1 — Произход на кожи, памук, дървесина и корк, изкуствени целулозни влакна и пластмаси

1.1.   Изисквания към кожите

Суровите кожи, предназначени да се използват в краен продукт, са обект на ограниченията, посочени в критерии 1.1, буква а) и 1.1, буква б).

1.1 a)   Кожи

Критерий 1.1, буква а) се прилага, когато съдържанието на кожа в саята или в ходилото е по-високо от 10,0 % от теглото на съответния компонент.

За производството на кожа, която е предназначена да се използва в крайния продукт, е разрешено да се използват само сурови кожи от животни, отгледани за производството на мляко или месо.

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие от производителя на кожа или от доставчика на кожи. В декларацията се посочва, че дружеството — производител на кожа извършва проверки на съответствието на използваните суровини, и че суровите кожи, предназначени да се използват в крайния продукт, произлизат от животни, отгледани за производство на мляко или месо.

1.1 б)   Забранени кожи

Сурови кожи, произлизащи от изчезнали, изчезнали в дивата природа, силно застрашени, застрашени, уязвими и почти застрашени видове, в съответствие с категориите, установени в Червената книга на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) (1), не се използват в крайния продукт.

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие от производителя на кожа или от доставчика на кожа. Декларацията трябва да идентифицира животното, от което произлиза кожата, и да посочва, че суровите кожи, предназначени да се използват в краен продукт, не произлизат от изчезнали, изчезнали в дивата природа, силно застрашени, застрашени, уязвими или почти застрашени видове в съответствие с класификацията на IUCN.

1.2.   Памучни и други естествени целулозни семенни влакна

Критерий 1.2 се прилага, когато съдържанието на памук в саята или в ходилото е по-високо от 10,0 % от теглото на съответния компонент.

Памук, който съдържа 70,0 тегловни процента или повече рециклирано съдържание, се освобождава от изискванията на критерий 1.2.

Памучните и другите естествени целулозни семенни влакна (наричани по-нататък „памук“), които не са рециклирани влакна, имат минимално съдържание на биологичен памук (вж. критерий 1.2, буква а) или на памук, отгледан според принципите на интегрираната борба срещу вредителите (ИБВ), (вж. критерий 1.2, буква б).

За текстил, на който е присъдена екомаркировка на ЕС въз основа на екологичните критерии в Решение 2014/350/ЕС на Комисията (2), се смята, че изпълнява критерий 1.2.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие.

Когато се използва текстил с екомаркировката на ЕС, заявителят трябва да представи копие от сертификата за екомаркировка на ЕС, което показва, че тя е присъдена в съответствие с Решение № 2014/350/ЕС.

Когато е приложимо, рециклираното съдържание трябва да бъде проследимо до преработката на изходната суровина. Това се проверява чрез сертифициране на веригата на доставки от трета независима страна или чрез документация, предоставена от доставчиците на изходната суровина или преработвателите ѝ.

1.2 а)   Стандарт за биологично производство

С изключение на обувните изделия, предназначени за деца на възраст под три години, най-малко 20 тегловни процента от нерециклираните памучни влакна, използвани в продукта, трябва да са отгледани в съответствие с изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (3), Националната програма за биологично селско стопанство (NOP) на САЩ или в съответствие с еквивалентни нормативни изисквания, определени от търговските партньори на ЕС. Съдържанието на биологичен памук може да включва биологично отгледан памук и преходен биологичен памук.

Най-малко 95 % от нерециклираните памучни влакна, използвани в обувните изделия, предназначени за деца на възраст под три години, е биологичен памук.

Когато биологичният памук трябва да се смеси с конвенционален памук или с памук, отгледан според принципите на интегрираната борба срещу вредителите (ИБВ), памукът е от сортове, които не са генетично модифицирани.

Претенции за биологично съдържание могат да се формулират само когато биологичното съдържание е поне 95 %.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представят декларация за съответствие за биологичен произход, подкрепена от доказателства, сертифицирани от независим контролен орган като произведени в съответствие с производствените и инспекционните изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007, Националната програма за биологично селско стопанство (NOP) на САЩ или такива, определени от други търговски партньори. Проверката се провежда за всяка държава на произход.

Заявителят или доставчикът на материала, според случая, трябва да докаже съответствие с изискването за минимално съдържание на биологичен памук въз основа на годишния обем памук, придобит с цел производство на крайния продукт (продукти), за всяка продуктова линия. Трябва да се предоставят записи за трансакциите и/или фактури, с които се документира количеството купен сертифициран памук.

По отношение на обикновения памук или памука, отгледан с прилагане на интегрирана система за управление на вредителите, които се използват в смес с биологичен памук, за да се докаже съответствието на сорта памук се приема обикновено скринингово изследване за генетични изменения.

1.2 б)   Производство на памук в съответствие с принципите на интегрираната борба срещу вредителите (ИБВ) и ограниченията на пестицидите

С изключение на обувните изделия, предназначени за деца на възраст под три години, най-малко 20 тегловни процента от нерециклираните памучни влакна, използвани в продукта, трябва да са отгледани съгласно принципите на ИБВ, така, както са определени в програмата за ИБВ на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН или съгласно системи за интегрирано управление на културите (ICM), които съдържат принципите на ИБВ.

Най-малко 60 % от нерециклираните памучни влакна, използвани в обувните изделия, предназначени за деца на възраст под три години, трябва да са отгледани съгласно принципите на ИБВ.

Памукът от ИБВ, предназначен за употреба в крайния продукт, трябва да бъде отгледан без използване на което и да е от следните вещества: алдикарб, алдрин, камфехлор (токсафен), каптафол, хлордан, 2,4,5-Т, хлордимеформ, циперметрин, ДДТ, диелдрин, диносеб и неговите соли, ендосулфан, ендрин, хептахлор, хексахлоробензен, хексахлороциклохексан (всички изомери), метамидофос, паратион-метил, монокротофос, неоникотиноиди (клотианидин, имидаклоприд, тиаметоксам), паратион, пентахлорофенол.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие с критерий 1.2, буква б), подкрепена с доказателства, че най-малко 20 тегловни процента от нерециклираните памучни влакна, използвани в продукта, или 60 тегловни процента за обувни изделия, предназначени за деца на възраст под три години, са отгледани от селскостопански производители, които са участвали в официални програми за обучение на Организацията по прехрана и земеделие към ООН, или по правителствени програми за ИБВ или за ICM и/или са били одитирани в рамките на сертифицирани схеми за ИБВ, действащи като трета страна. Проверките трябва да се провеждат или ежегодно за всяка държава на произход, или въз основа на удостоверения за цялото количество памук, отгледан съгласно ИБВ, купен с цел производството на продукта.

Заявителят или доставчикът на материали, според случая, също така декларира, че памукът от ИБВ не е отгледан с използване на някое от веществата, изброени в критерий 1.2, буква б). Схеми за сертифициране на ИБВ, които изключват използването на изброените вещества, се приемат като доказателство за съответствие.

1.3.   Устойчива дървесина и корк

Критерий 1.3 се прилага, когато съдържанието на дървесина и корк в саята или в ходилото е по-високо от 10,0 % от теглото на съответния компонент.

Цялото количество дървесина и корк трябва да бъде обхванато от сертификати за веригата на доставки, издадени от независима схема за сертифициране от трета страна, например FSC (Съвет за стопанисване на горите), PEFC (Програмата за подпомагане на горските сертификационни системи) или еквивалентна.

Цялото количество първична дървесина и корк не трябва да е с произход от ГМО видове и трябва да има валидни сертификати за устойчиво управление на горите и за веригата на доставки, издадени от независима схема за сертифициране от трета страна, например FSC или PEFC, или еквивалентна на тях схема.

Когато дадена схема за сертифициране позволява смесването на несертифициран със сертифициран материал и/или рециклирани материали в продукта или производствената линия, най-малко 70 % от дървесния или корковия материал, по целесъобразност, трябва да бъдат устойчив сертифициран първичен материал и/или рециклиран материал.

Несертифицираният материал трябва да е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифицирания материал.

Сертифициращите органи, издаващи сертификати за устойчиво управление на горите и/или за веригата на доставки, трябва да са акредитирани или признати от схемата за сертифициране.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие, придружена от валиден и независимо издаден(и) сертификат(и) за веригата на доставки за целия дървесен или корков материал, използван в продукта или производствената линия и доказва, че най-малко 70 % от дървесния или корковия материал произлиза от първичен материал от гори, управлявани съгласно принципите за устойчиво управление на горите и/или от рециклирани източници, които отговарят на изискванията, определени от съответна независима схема за сертифициране на веригата на доставки. FSC, PEFC, или еквивалентни на тях схеми се приемат като независими схеми за сертифициране от трета страна. Ако в дадена схема не се съдържа специално изискване цялото количество първичен материал да бъде добито от видове, които не са генетично модифицирани, трябва да се предоставят допълнителни доказателства за това.

Когато продуктът или производствената линия включва несертифициран първичен материал, се представя доказателство, че съдържанието на несертифицирания материал не надхвърля 30 % и че е обхванат от система за проверка, която гарантира, че е добит по законен начин и отговаря на всички други изисквания на схемата за сертифициране по отношение на несертифициран материал.

1.4.   Изкуствени целулозни влакна (включително вискоза, модал и лиосел)

Критерий 1.4 се прилага, когато съдържанието на изкуствени целулозни влакна в саята или в ходилото е по-високо от 10,0 % от теглото на съответния компонент.

Изкуствените целулозни влакна, които са със 70,0 тегловни процента или повече рециклирано съдържание, се освобождават от изискванията на критерий 1.4.

Най-малко 25,0 % от влакната от нерециклиран пулп трябва да са произведени от дървесина, която е отгледана в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите, така, както са определени от Организацията по прехрана и земеделие към ООН. Останалата част от влакната от нерециклиран пулп трябва да са от пулп, добит от законни горскостопански дейности и насаждения.

За текстилни продукти, на които е присъдена екомаркировка на ЕС въз основа на екологичните критерии в Решение 2014/350/ЕС на Комисията, се смята, че изпълняват критерий 1.4.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, според случая, трябва да представи декларация за съответствие.

Когато се използват текстилни продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят трябва да представи копие от сертификата за екомаркировка на ЕС, което показва, че тя е присъдена в съответствие с Решение 2014/350/ЕС. В противен случай заявителят получава от производителя(ите) на влакната валидни и издадени от трета страна сертификати за веригата на доставки, показващи, че дървесината за влакната е отгледана в съответствие с принципите за устойчиво управление на горите и/или произлиза от законни източници. FSC, PEFC, или еквивалентни на тях схеми се приемат като независимо сертифициране.

Производителят на влакната доказва, че са следвани всички надлежни процедури, посочени в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4), за да се гарантира, че дървеният материал е законно добит. Като доказателства за законен произход се приемат валидни лицензи по схемата на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (FLEGT) или по Конвенцията на ООН относно международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) и/или сертифициране от трета страна.

Когато е приложимо, рециклираното съдържание трябва да бъде проследимо до преработката на изходната суровина. Това се проверява чрез сертифициране на веригата на доставки от трета независима страна или чрез документация, предоставена от доставчиците на изходната суровина или преработвателите ѝ.

1.5.   Пластмаси

В никаква част от продукта не се използва пластмаса от PVC.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие.

Критерий 2 — Намаляване на потреблението на вода и ограничаване на дъбенето на кожи;

Суровите кожи, които са предназначени за използване в крайния продукт, са обект на ограничение за потреблението на вода в процеса на дъбене, както е посочено в критерий 2.1.

Кожата, използвана в продукти, предназначени за деца под тригодишна възраст, е обект на ограничение за дъбене на базата на хром, както е посочено в критерий 2.2.

2.1.   Потребление на вода

Този критерий се прилага, когато съдържанието на кожа в саята или в ходилото е по-високо от 10,0 % от теглото на съответния компонент.

Потреблението на вода, изразено като средногодишна стойност на количеството потребена вода на тон сурови кожи не трябва да надвишава пределно допустимите стойности, посочени в таблица 1.

Таблица 1

Максимално допустимото потребление на вода в процеси на дъбене

Кожи от големи животни

28 m3/t

Кожи от малки животни

45 m3/t

Растително дъбена кожа

35 m3/t

Свински кожи

80 m3/t

Овчи кожи

180 l/кожа

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие от доставчика на кожа или от дружеството — производител на кожа, по целесъобразност. В декларацията се посочва годишното количество произведена кожа и свързаното потребление на вода въз основа на средномесечните стойности за последните дванадесет месеца, предхождащи подаването на заявлението, измерени чрез количеството на заустените отпадъчни води.

Ако производственият процес за кожа се извършва в различни географски местоположения, заявителят или доставчикът на полуготови кожи трябва да представи документация, в която се посочва количеството заустена вода (m3) за количеството преработени полуготови кожи в тонове (t) или броят на кожите за овчите кожи, по целесъобразност, въз основа на средномесечните стойности през дванадесетте месеца, предхождащи подаването на заявлението.

2.2.   Ограничаване на дъбенето на кожи

За обувни изделия, които са предназначени за деца на възраст под три години, суровите кожи, предназначени да бъдат използвани за подплатата и стелката, както са определени в член 2, параграф 2, се обработват по безхромна дъбилна технология.

Оценка и проверка: за обувки, които са предназначени за деца на възраст под три години, заявителят трябва да представи декларация за съответствие от производителя на кожа или доставчика на кожа, по целесъобразност, в която е посочено, че дъбената кожа, използвана във вътрешната част на обувното изделие (подплатата и/или стелката) е дъбена по безхромна технология. В декларацията се посочва дъбилния агент, използва при обработката на суровите кожи.

Критерий 3 — Емисии във водата при производството на дъбени кожи, текстил и каучук;

Текстилът, кожата и каучукът, които са предназначени да бъдат използвани в крайния продукт, са обект на ограничение за емисиите във водата.

Този критерий се прилага, когато съдържанието на кожа, текстил или каучук в саята или в ходилото е по-високо от 10,0 % от теглото на съответния компонент.

3.1.   Химична потребност от кислород (ХПК) в отпадъчните води от обектите за дъбене на кожи

Стойността на ХПК в отпадъчните води от обектите за дъбене на кожи, когато се заустват в повърхностни води след пречистване (независимо дали в обекта или извън него), не трябва да надвишава 200,0 mg/l.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие, придружена от подробна документация и протоколи от изпитвания в съответствие с ISO 6060, показващи съответствие с този критерий въз основа на средномесечните стойности за шестте месеца, предхождащи подаването на заявлението. Данните трябва да доказват съответствие от страна на производствения обект или, ако отпадъчните води се пречистват извън него, от страна на извършващия пречистването оператор.

3.2.   Химична потребност от кислород (ХПК) в отпадъчните води от апретирането на текстил

Стойността на ХПК в отпадъчните води, изпускани от апретирането на текстил, не трябва да надвишава 20,0 g/kg обработен текстил.

Апретирането включва термореактивна обработка, термозолно фиксиране, нанасяне на покрития и импрегниране на текстил. Това изискване се прилага за мокрите процеси, използвани за апретирането на текстилни тъкани. Измерването, свързано с това изискване, се извършва след пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води, намираща се на обекта, или след градската пречиствателна станция за отпадъчни води, приемаща отпадъчните води от посочените производствени обекти.

За текстилни продукти, на които е присъдена екомаркировка на ЕС въз основа на екологичните критерии в Решение № 2014/350/ЕС на Комисията, се смята, че изпълняват критерий 3.2.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие.

Когато се използват текстилни продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят трябва да представи копие от сертификата за екомаркировка на ЕС, което показва, че тя е присъдена в съответствие с Решение 2014/350/ЕС.

В противен случай заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи подробна документация и протоколи от изпитвания в съответствие с ISO 6060, показващи съответствие с този критерий въз основа на средномесечните стойности за шестте месеца, предхождащи подаването на заявлението. Данните трябва да демонстрират съответствие от страна на производствения обект или, ако отпадъчните води се пречистват извън него, от страна извършващия пречистването оператор.

3.3.   Химична потребност от кислород (ХПК) на отпадъчните води от преработката на естествен или синтетичен каучук

Стойността на ХПК в отпадъчните води от преработката на естествен или синтетичен каучук, по целесъобразност, когато се заустват в повърхностни води след пречистване (независимо дали в обекта или извън него), не трябва да превишава 150,0 mg/l. Това изискване се прилага за мокрите процеси, използвани за производството на каучук.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие, придружена от подробна документация и протоколи от изпитвания въз основа на ISO 6060, показващи съответствие с този критерий на база средномесечните стойности за последните шест месеца, предхождащи подаването на заявлението Данните трябва да показват съответствие от страна на производствения обект или, ако отпадъчните води се пречистват извън обекта, от страна на оператора на пречистването на отпадъчните води

3.4.   Хром в отпадъчните води от дъбене след пречистването им

Общата концентрация на хром в отпадъчните води от дъбене след пречистването им не трябва да надвишава 1,0 mg/l, както е посочено в Решение за изпълнение 2013/84/ЕС на Комисията (5).

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие, придружена от протокол от изпитване, за което е използван един от следните методи на изпитване: ISO 9174, EN 1233 или EN ISO 11885 за хром и показва спазване на този критерий въз основа на средномесечните стойности за шестте месеца, предхождащи подаването на заявлението. Заявителят трябва да представи декларация за съответствие с НДНТ 10 и НДНТ 11 или 12, по целесъобразност, от Решение за изпълнение 2013/84/ЕС за намаляване на съдържанието на хром в заустваните отпадъчни води.

Критерий 4 — Летливи органични съединения (ЛОС)

Освен ако не е посочено друго, общото количество на ЛОС, използвано по време крайния етап на производството на обувните изделия, не трябва да надвишава средно 18,0 g ЛОС/чифт.

За обувни изделия, класифицирани като лични предпазни средства в съответствие с Директива 89/686/ЕИО, общото количество на ЛОС, използвано по време на крайния етап на производството на обувните изделия, не трябва да надвишава средно 20,0 g ЛОС/чифт.

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие, придружена от изчисление за общото количество ЛОС, използвани по време на крайния етап на производството на обувките в съответствие с EN 14602. Изчислението трябва да бъде подкрепено от резултати от изпитвания и документация (регистрация на закупените кожа, лепила, апретури и произведени обувни изделия), по целесъобразност.

Когато е приложимо, се представя копие от сертификат, издаден от сертифициращ орган, нотифициран съгласно Директива 89/686/ЕИО, което доказва, че продуктът е класифициран като лично предпазно средство.

Критерий 5 — Опасни вещества в продукта и в компонентите на обувното изделие

Присъствието в крайния продукт и във всички хомогенни материали или изделия от него, на вещества и смеси, които отговарят на критериите за класифициране в съответствие с член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (6) като вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ), или на вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане (КЕО) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (7) по отношение на опасностите, посочени в таблица 2, се ограничава в съответствие с критерии 5.1 и 5.2.

За целите на този критерий, веществата от списъка с кандидати, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ) и класификациите за опасност във връзка с класифицирането, етикетирането и опаковането (КЕО), са групирани в таблица 2 според техните опасни свойства.

Този критерий не се отнася за вещества или смеси, които променят свойствата си при обработката (с други думи, вещества, които престават да бъдат бионалични или претърпяват химична промяна) по такъв начин, че установената опасност престава да съществува. Това включва химични реакции, при които веществата са били изменени, например полимеризацията, при която мономери или добавки се свързват с ковалентни връзки.

За текстилни продукти, на които е присъдена екомаркировка на ЕС въз основа на екологичните критерии в Решение № 2014/350/ЕС на Комисията, се смята, че изпълняват критерий 5.

Таблица 2

Групиране на ограничаваните опасни вещества

Опасности от група 1 — Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ)

Опасности, които идентифицират дадено вещество или смес като принадлежащо към група 1:

Вещества, включени в списъка на веществата кандидати, пораждащи сериозно безпокойство (ВПСБ) от Европейската агенция по химикалите (ECHA)  (8)

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията вещества, категория 1А или 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Опасности от група 2 — опасности съгласно Регламента за КЕО

Опасности, които идентифицират дадено вещество или смес като принадлежащо към група 2:

КМР от категория 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

Токсичност за водните организми от категория 1: H400, H410

Остра токсичност от категория 1 и 2: H300, H310, H330

Токсичност при вдишване от категория 1: H304

Специфична токсичност за определени органи (СТОО) от категория 1: H370, H372

Кожен сенсибилизатор от категория 1: H317

Опасности от група 3 — опасности съгласно Регламента за КЕО

Опасности, които идентифицират дадено вещество или смес като принадлежащо към група 3:

Токсичност за водните организми от категория 2, 3 и 4: H411, H412, H413

Остра токсичност от категория 3: H301, H311, H331, EUH070

СТОО (*) от категория 2: H371, H373

5.1.   Ограничаване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Крайният продукт и всички хомогенни материали или изделия от него не трябва да съдържат вещества, които са идентифицирани в съответствие с процедурата, описана в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 и са включени в списъка с кандидатите за ВПСБ в концентрации, по-високи от 0,10 тегловни процента.

Не се предоставя дерогация за ВПСБ от списъка с кандидати, ако присъстват в крайния продукт, нито за който и да е хомогенен материал или изделие, които представляват част от крайния продукт в концентрации над 0,10 тегловни процента.

Преценката се прави въз основа на определяне на потенциала за присъствие на такива вещества в продукта.

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие, придружена, по целесъобразност, от декларации от доставчика на материали относно липсата на ВПСБ в концентрации надвишаващи 0,10 тегловни процента в крайния продукт и във всички хомогенни материали или изделия, които представляват част от продукта. Декларациите са с позоваване на последната версия на списъка на кандидатите, публикуван от ECHA (9).

Когато се използват текстилни продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят трябва да представи копие от сертификата за екомаркировка на ЕС, което показва, че тя е присъдена в съответствие с Решение 2014/350/ЕС.

5.2.   Ограничаване на вещества и смеси, класифицирани като отговарящи на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане

С изключение на подплатата и стелката, както са определени в член 2, параграф 2 от настоящото решение, този критерий се прилага, когато съдържанието на всеки отделен хомогенен материал или изделие в саята или ходилото е по-голямо от 3,0 тегловни процента от отделния компонент. За подплатата и стелките, всеки хомогенен материал или изделие, които са използвани за подплата и стелка, е обект на ограничението, посочено в следващата алинея.

Вещества и смеси, попадащи в посочените в таблица 3 групи, и които по отношение на опасностите отговарят на критериите за класифициране съгласно Регламента за КЕО в таблица 2, не трябва да са налични в хомогенни материали или изделия, представляващи част от крайния продукт в концентрации над 0,10 тегловни процента.

Таблица 3

Групи вещества и смеси, към които се прилага критерий 5.2

Активни вещества на биоциди:

Багрилни вещества (включително багрила, пигментни и лакове);

Спомагателни преносители, егализатори, разпенващи и диспергиращи средства, повърхностноактивни вещества;

Импрегниращи средства;

Разтворители;

Сгъстители за печат, свързващи вещества, стабилизатори и пластификатори;

Забавители на горенето;

Средства за кръстосано свързване, лепила;

Репеленти на вода, замърсявания и петна

Използването на някои вещества и смеси, посочени в таблица 3, е освободено от изискванията по критерий 5.2 при спазване на условията, посочени в таблица 4.

Таблица 4

Условия на дерогациите, които се прилагат към използването на функционални вещества и смеси

Вещества и смеси

Обхват на дерогацията

Условия за дерогация

Приложимост за обувни изделия

Никел

H317, H351, H372

Никел може да се съдържа единствено в неръждаема стомана.

Скоростта на отделянето на никел от неръждаемата стомана трябва да е по-малка или равна на 0,5 μg/cm2/седмично, както е посочено в критерий 6 (СОВ).

Метални бомбета и обувни принадлежности

Багрила за багрене и непигментно печатане

H301, H311, H331, H317

Багрилните и печатарските предприятия използват формулировки на багрила, при които не се образува прах, или автоматично дозиране и подаване на багрилата, за да се сведе до минимум експозицията на работниците.

Багрила

Багрила за багрене и непигментно печатане

H411, H412, H413

Багрилните процеси, при които се използват реактивни, директни, кюпни и серни багрила с тези класификации, трябва да отговарят най-малко на едно от следните условия:

1.

използване на багрила с висок афинитет;

2.

постигане на процент на отхвърляне под 3,0 %;

3.

използване на инструментариум за багрене по мостра;

4.

въвеждане на стандартни работни процедури за багрилния процес;

5.

използване на отстраняване на багрилата при пречистването на отпадъчните води.

Използването на багрене чрез разтвор и/или цифров печат е освободено от тези условия.

Багрила

Репеленти на вода, замърсявания и петна

H413

Репелентът и продуктите от разграждането му трябва да са лесно биоразградими и/или да са с присъща биоразградимост и да не са биоакумулиращи вещества във водна среда, включително в седименти във водна среда.

Водонепропускливост

Остатъчни спомагателни вещества, установени в хомогенни материали или изделия, които представляват част от крайния продукт

Спомагателни вещества, включващи: преносители, егализатори, диспергиращи средства, повърхностноактивни вещества, сгъстители, свързващи средства,

H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,

При съставянето на рецептурите трябва да се предвиди използването на автоматични дозиращи системи и процесите трябва да следват стандартни работни процедури.

Вещества, класифицирани като H311, H331, H317 (1B), не трябва да присъстват в концентрации над 1,0 тегловни процента в никой хомогенен материал или изделие, представляващи част от крайния продукт.

Спомагателни вещества

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие с критерий 5.2, придружена, по целесъобразност, от декларации от доставчика(ците) на материали. Декларацията се придружава от списък на веществата и/или веществата в смесите, както са посочени в таблица 3, които присъстват в хомогенен материал или изделие, представляващи част от крайния продукт, заедно с информация за класифицирането или некласифицирането им като опасни вещества.

За всяко вещество или материал в подкрепа на декларацията за класифициране или некласифициране като опасно се предоставя следната информация:

номер по CAS, номер на ЕО или номер в списъка (когато е на разположение за смеси) на веществото,

физичната форма и състояние, в което се използва веществото или сместа,

хармонизирани класификации за опасност по Регламента за КЕО,

вписвания за самокласифициране в базата данни на ECHA за регистрирани по REACH вещества, ако не е налична хармонизирана класификация (10),

класификация на сместа в съответствие с критериите, посочени в Регламента за класифициране, етикетиране и опаковане.

При разглеждането на вписвания за самокласифициране в базата данни за регистрирани по регламента за REACH вещества, се дава предимство на вписвания от съвместно подаване на информация.

Когато класификацията е записана като „липсват данни“ или „недостатъчна за формулиране на заключение“ съгласно базата данни за вещества, регистрирани по REACH, или когато дадено вещество още не е регистрирано по регламента REACH, се предоставят токсикологични данни, които отговарят на изискванията в приложение VII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 и които са достатъчни, за да се подкрепи заключителна самокласификация в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 и помощните указания на ECHA. В случаите на вписвания „липсват данни“ или „недостатъчна за формулиране на заключение“ в базата данни, самокласифицирането се проверява, като се приемат следните източници на информация:

Токсикологични изследвания и оценки на опасностите от партньорски регулаторни агенции на ECHA (11), регулаторни органи на държавите членки или на междуправителствени органи.

Изцяло попълнен информационен лист за безопасност (ИЛБ) в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Документирана експертна оценка, предоставена от професионален токсиколог. Това трябва да бъде основано на преглед на научната литература и на съществуващи данни от изпитвания, при необходимост подкрепени от резултати от нови изпитвания, извършени от независими лаборатории, като се използват методи, признати от ECHA.

Удостоверение, основано, когато е целесъобразно, на експертна оценка, издадено от акредитиран орган за оценяване на съответствието, който извършва оценки за опасност съгласно системите за класифициране на опасностите на глобалната хармонизирана система (ГХС) или на Регламента за КЕО.

Информация за опасните свойства на веществата или смесите, може, в съответствие с приложение XI към Регламент (ЕО) № 1907/2006, да бъде събрана и по начини, различни от изпитвания, например чрез използването на алтернативни методи като методи in vitro, на количествени модели за взаимовръзка между структура и активност или чрез групиране или асоцииране.

За включени в таблица 4 вещества и смеси, ползващи се от дерогация, заявителят трябва да представи доказателство, че всички условия на дерогацията са изпълнени.

Когато се използват текстилни продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят трябва да представи копие от сертификата за екомаркировка на ЕС, което показва, че тя е присъдена в съответствие с Решение 2014/350/ЕС.

Критерий 6 — Списък на ограничените вещества (СОВ)

Този критерий се прилага, когато съдържанието на някой хомогенен материал или изделие, използвани в саята или в ходилото, е по-високо от 3,0 % от теглото на съответния компонент.

Крайният продукт, хомогенните материали или изделия, които са част от крайния продукт, или използваните производствени рецептури, по целесъобразност, не трябва да съдържат вещества, посочени в списъка на ограничените вещества (СОВ). По отношение на всяко вещество или група от вещества, в СОВ са посочени приложимостта, обхватът на ограниченията, както и изискванията за проверка и изпитване. СОВ е даден в допълнението към настоящото решение.

СОВ се изпраща от заявителя на всички доставчици на материали или изделия, които ще се използват като компоненти в продукта, носещ екомаркировката на ЕС.

За текстилни продукти, на които е присъдена екомаркировка на ЕС въз основа на екологичните критерии в Решение 2014/350/ЕС на Комисията, се смята, че изпълняват критерий 6.

Оценка и проверка: заявителят и неговият(те) доставчик(ци) на материали, по целесъобразност, трябва да представят декларация за съответствие със СОВ, придружена от съответните доказателства, приложими за веществата и смесите, използвани за производството на крайния продукт или неговите материали. Проверката се извършва за всяко съответно изискване, посочено в СОВ, и може да включва:

декларации от лицата, отговарящи за съответните етапи на производство,

декларации от доставчиците на химикали, или

резултати от лабораторен анализ на проби от окончателния продукт.

Когато е необходимо, информационните листове за безопасност се попълват в съответствие с насоките в раздели 10, 11 и 12 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (Ръководство за съставяне на информационни листове за безопасност). За непълните информационни листове за безопасност (ИЛБ) ще се изискват допълнителни декларации от доставчиците на химикали.

Когато се изисква лабораторен анализ на крайния продукт, той се извършва за конкретни продуктови линии и въз основа на случайна извадка. Когато се изисква, той се извършва ежегодно през срока на лиценза, с оглед да се демонстрира продължаващо спазване на критерия за СОВ, като резултатите се съобщават на съответния компетентен орган.

Данните от изпитвания, получени за целите на съответствието с отрасловите СОВ и други сертификационни схеми за обувни изделия се приемат, ако методите на изпитване са еквивалентни.

Когато се използват текстилни продукти с екомаркировката на ЕС, заявителят трябва да представи копие от сертификата за екомаркировка на ЕС, което показва, че тя е присъдена в съответствие с Решение № 2014/350/ЕС.

Критерий 7 — Параметри, допринасящи за издръжливостта

Обувните изделия за професионална употреба и за осигуряване на безопасност трябва да носят маркировката CE и да отговарят на изискванията за издръжливост, определен в съответствие с Директива 89/686/ЕИО. Всички останали обувни изделия трябва да удовлетворяват изискванията, посочени в таблица 5.

Таблица 5

Параметри на издръжливостта

Параметър/стандартен метод на изпитване

Универсални спортни обувки

Обувки за училище

Неофициални обувки

Мъжки ежедневни обувки

Обувки за студено време

Дамски ежедневни обувки

Модни обувки

Бебешки обувки

Обувки за помещения

Съпротивление на огъване на саята:

(kc без видими повреждания/EN 13512

Сухи = 100

Мокри = 20

Сухи = 100

Мокри = 20

Сухи = 80

Мокри = 20

Сухи = 80

Мокри = 20

Сухи = 100

Мокри = 20

– 20° = 30

Сухи = 50

Мокри = 10

Сухи = 15

Сухи = 15

Сухи = 15

Здравина на раздиране на саята:

(Средно усилие на раздиране, N)/EN 13571

Кожа

≥ 80

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 60

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Други материали

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 30

≥ 30

≥ 30

Съпротивление на огъване на ходилото:

EN 17707

Нарастване на среза (mm)

Нсн = няма спонтанно напукване

≤ 4

Нсн

≤ 4

Нсн

≤ 4

Нсн

≤ 4

Нсн

≤ 4

Нсн при – 10 °C

≤ 4

Нсн

 

 

 

Устойчивост на изтриване на ходилото/EN 12770

D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)

≤ 200

≤ 200

≤ 250

≤ 350

≤ 200

≤ 400

 

 

≤ 450

D < 0,9 g/cm3 (mg)

≤ 150

≤ 150

≤ 170

≤ 200

≤ 150

≤ 250

 

 

≤ 300

Здравина на закрепване на саята (N/mm)/EN 17708

≥ 4,0

≥ 4,0

≥ 3,0

≥ 3,5

≥ 3,5

≥ 3,0

≥ 2,5

≥ 3,0

≥ 2,5

Здравина на раздиране на ходилото

(Средна здравина, N/mm)/EN 12771

D ≥ 0,9 g/cm3

8

8

8

6

8

6

5

6

5

D < 0,9 g/cm3

6

6

6

4

6

4

4

5

4

Устойчивост на оцветяването на вътрешността на обувното изделие (подплата или вътрешната страна на саята). Скала на сивото върху кече след 50 цикъла на измиване/EN ISO 17700

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

≥ 2/3

 

≥ 2/3

≥ 2/3

Абразивни цикли на подплатата и стелката/EN 17704

> 25 600 сухи

> 12 800 мокри

> 25 600 сухи

> 12 800 мокри

> 25 600 сухи

> 12 800 мокри

> 25 600 сухи

> 6 400 мокри

> 25 600 сухи

> 12 800 мокри

> 25 600 сухи

> 6 400 мокри

> 25 600 сухи

> 3 200 мокри

>= 25 600 сухи

>= 12 800 мокри

> 8 400 сухи

> 1 600 мокри

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие, придружена от протоколи от изпитвания, както е посочено в таблица 5.

Когато е приложимо, се представя копие от сертификата, издаден от сертифициращ орган, нотифициран съгласно Директива 89/686/ЕИО, което доказва, че продуктът е класифициран като лично предпазно средство.

Критерий 8 — Корпоративна социална отговорност по отношение на трудовите аспекти

Изискванията по този критерий се прилага към обекта за сглобяване на крайното обувно изделие.

Като се има предвид Тристранната декларация на Международната организация по труда (МОТ) за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, Глобалния договор на ООН (стълб 2), Ръководните принципи на ООН за предприятията и правата на човека и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, на заявителя трябва да се направи проверка от трета страна, подкрепена от одит(и) на място, дали приложимите принципи, включени в основните конвенции на МОТ и допълнителните разпоредби по-долу, са спазени за продукта в обекта за сглобяване на крайното обувно изделие.

Основни конвенции на МОТ:

i)

Детски труд:

Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г. (№ 138),

Конвенцията относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г. (№ 182).

ii)

Принудителен труд и трудова повинност:

Конвенция относно принудителния труд, 1930 г. (№ 29) и Протокола от 2014 г. към Конвенцията за принудителния труд,

Конвенция относно премахването на принудителния труд, 1957 г. (№ 105).

iii)

Свобода на сдружаване и право на колективно договаряне:

Конвенция за синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране, 1948 г. (№ 87),

Конвенция за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г. (№ 98).

iv)

Дискриминация:

Конвенция за равенството в заплащането, 1951 г. (№ 100),

Конвенция относно дискриминацията (труда и професиите), 1958 г. (№ 111).

Допълнителни разпоредби:

v)

Работно време:

Конвенция на МОТ относно работното време (индустрия), 1919 г. (№ 1).

vi)

Възнаграждение:

Конвенция на МОТ за определяне на минималните надници, 1970 г. (№ 131).

Заплащане за достоен живот: заявителят гарантира, че възнагражденията, плащани за нормална работна седмица, винаги отговарят най-малко на законните или отрасловите минимални стандарти, достатъчни са, за да се посрещнат основните нужди на персонала и осигуряват известен свободен разполагаем доход. Изпълнението се одитира спрямо насоките на SA8000 (12) за възнагражденията.

vii)

Здраве и безопасност:

Конвенция на МОТ относно безопасността при използването на химикали на работното място, 1981 г. (№ 170),

Конвенция на МОТ относно безопасността на труда и здравето на работниците, 1990 г. (№ 155).

В местата, където правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне са ограничени от законодателството, предприятието признава законните сдруженията на работниците, с които то може да води диалог по въпроси, свързани с работното място.

Одитният процес трябва да включва консултации с външни заинтересовани страни в районите около обектите, включително профсъюзи, общностни организации, НПО и експерти в областта на труда. Заявителят публикува онлайн обобщени резултати и ключови констатации от одита, за да представи доказателства на интересуващите се потребители за резултатите на своите доставчици.

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие заедно с копия на сертификатите и подкрепящи одитни доклади за всеки обект за сглобяването на крайния продукт за модела(ите), които подлежат на екомаркировка.

Одитът от трета страна на обекта се извършва от частни одитори, квалифицирани да оценяват съответствието на веригата на доставки на обувната промишленост спрямо социалните стандарти или кодекси за поведение, или — в държавите, в които Конвенцията на МОТ относно инспекцията по труда от 1947 г. (№ 81) е ратифицирана и надзорът на МОТ показва, че националната система за инспекция на труда е ефективна (13), и в които обхватът на системите за инспекция покрива областите, изброени по-горе — от инспектор(и) по труда, назначен(и) от национален орган.

Приемат се сертификати, издадени не по-рано от 12 месеца преди подаването на заявлението, от схеми или процеси, които одитират съответствието с приложимите принципи на изброените основни конвенции на МОТ, заедно с допълнителните разпоредби относно работното време, възнаграждението, здравето и безопасността.

Критерий 9 — Опаковка

Този критерий се прилага само за първичната опаковка, както е определена в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14).

9.1.   Картон и хартия

Картонът и хартията, използвана за окончателното опаковане на обувните изделия, трябва да са направени от 100 % рециклирани материали.

9.2.   Пластмаса

Пластмасата, използвана за окончателното опаковане на обувните изделия, трябва да е направена най-малко от 80 % рециклирани материали.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на опаковки, по целесъобразност, трябва да представи декларация за съответствие, посочваща състава на материала на опаковката и дяловете на рециклирания и първичния материал.

Критерий 10 — Информация върху опаковката

10.1.   Указания за потребителя

С продукта се предоставя следната информация:

Инструкции за почистване и грижи, посочени за всеки продукт.

„Поправяйте обувките си, вместо да ги изхвърляте. Това вреди по-малко на околната среда.“

„Моля изхвърляйте Вашите обувни изделия в подходящия местен събирателен пункт.“

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи мостра от опаковката или предложеното художествено оформление на опаковката, показващо инструкциите за потребителя, които ще се предоставят заедно с продукта.

10.2.   Информация в знака за екомаркировка на ЕС

Ако се използва незадължителният етикет с текстово поле, той трябва да съдържа, ако е подходящо, три от следните изрази:

i)

суровините от естествен произход са управлявани по устойчив начин (в случай, че се прилага критерий 1);

ii)

намалено замърсяване от производствените процеси;

iii)

минимално използване на опасни вещества;

iv)

изпитано за издръжливост;

v)

xx % използван биологичен памук (претенцията може да се използва само ако въз основа на критерий 1.2, буква а) повече от 95 % от общия памук е биологичен).

Указанията за използване на незадължителния етикет с поле за текст могат да бъдат намерени в „Guidelines for use of the Ecolabel logo“ („Указания за използване на знака за екомаркировка“) на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие заедно с мостра на етикета на продукта или предложеното художествено оформление, показващо мястото на поставяне на екомаркировката на ЕС.


(1)  http://www.iucnredlist.org/

(2)  Решение 2014/350/ЕС на Комисията от 5 юни 2014 г. за установяване на екологични критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за текстилни продукти (ОВ L 174, 13.6.2014 г., стр. 45).

(3)  Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23).

(5)  Решение за изпълнение 2013/84/ЕС на Комисията от 11 февруари 2013 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при дъбенето на кожи съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ L 45, 16.2.2013 г., стр. 13).

(6)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали (OJ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3).

(7)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).

(8)  Европейска агенция по химикалите (ECHA), Списък на веществата кандидати за разрешение, пораждащи сериозно безпокойство, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(*)  СТОО = Специфична токсичност за определени органи.

(9)  ECHA, Списък на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, кандидати за разрешение, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(10)  ЕСНА, База данни на веществата, регистрирани по REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(11)  ECHA, Сътрудничество с партньорски регулаторни агенции, http://echa.europa.eu/en/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(12)  Social Accountability International, Международен стандарт 8000 за социалната отговорност, http://www.sa-intl.org

(13)  Вж. NORMLEX на МОТ (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) и помощните насоки

(14)  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

ДОПЪЛНЕНИЕ

СПИСЪК НА ОГРАНИЧЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА (СОВ)

Списъкът се прилага за вещества, които могат да бъдат използвани по време на производствения процес или могат да присъстват в крайния продукт. СОВ за екомаркировка на ЕС за обувни изделия съдържа вещества или групи от вещества, чието присъствие в крайния продукт, материалите или изделията в него, или производствените рецептури, по целесъобразност, трябва да бъде изрично ограничено или проверено. Ограниченията се прилагат за:

етапи на производство (например багрене),

рецептури, използвани в етапите на производство на обувни изделия (например спомагателни вещества),

хомогенни материали или изделия (например естествен или синтетичен каучук),

крайни продукти.

За всяко изискване са уточнени приложимостта, материалът(ите) и/или етапът(ите) на производство, когато това е уместно, обхватът на ограничението, проверката и/или изискванията за изпитване.

Заявителят трябва да изпрати СОВ на всички доставчици на материали.

За текстилни продукти, на които е присъдена екомаркировка на ЕС въз основа на екологичните критерии в Решение 2014/350/ЕС на Комисията, се смята, че изпълняват критерий 6.

Таблица 1

Следните ограничения се прилагат към определени етапи на производството

Приложимост

Обхват на ограничението

Пределно допустими стойности

Проверка

а)   

Спомагателни вещества

Всяка смес или рецептура, използвани в етапите на производство на кожа, текстил и кожа и текстил с покритие

Следните вещества не трябва да се използват в никакви смеси или рецептури, използвани в етапите на производство, и са обект на пределно допустимите стойности за присъствието на вещества в крайния продукт:

нонилфенол, смесени изомери CAS № 25154-52-3

4-нонилфенол CAS № 104-40-5

4-нонилфенол, с разклонена верига CAS № 84852-15-3

октилфенол CAS № 27193-28-8

4-октилфенол CAS № 1806-26-4

4-терт-октилфенол CAS № 140-66-9

Следните алкилфенолетоксилати (АРЕО):

полиоксиетилиран октилфенол CAS № 9002-93-1

полиоксиетилиран нонилфенол CAS № 9016-45-9

полиоксиетилиран p-нонилфенол CAS № 26027-38-3

25 mg/kg сумарно за текстил

100 mg/kg сумарно за кожа

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) или декларация, че тези вещества не са използвани, придружена от информационен лист за безопасност, или резултати от изпитване на крайния продукт или дъбената кожа, текстила, кожата или текстила с покритие, от които се състои крайният продукт. Метод на изпитване: кожа: EN ISO 18218-2 (индиректен метод); текстил и текстил с покритие: EN ISO 18254 за алкилфенолетоксилати; за алкилфеноли изпитването на крайния продукт се извършва чрез екстракция с разтворител, последвана от LC-MS или GC-MS

Багрене и апретура за кожа, текстил, кожа и текстил с покритие

Следните вещества не трябва да бъдат използвани в никакви смеси и рецептури, използвани за багренето или апретурата на кожа, кожа с покритие и текстил:

бис(алкил от хидрогенирани животински мазнини)диметиламониев хлорид (DTDMAC)

дистеарилдиметиламониев хлорид (DSDMAC)

ди(алкил от животински мазнини)диметиламониев хлорид (DHTDMAC)

етилендиаминтетраацетат (EDTA)

диетилентриаминпентаацетат (DTPA)

4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенол

нитрилотриоцетна киселина (NTA)

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за неупотреба.

б)   

Колофон

Печатане, лакиране и залепяне

Колофонът не трябва да се използва като съставка в печатарски мастила, лакове или лепила.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) трябва да представи (представят) декларация за неупотреба.

в)   

разтворители

Спомагателни вещества, използвани в смеси, рецептури и лепила за кожа, текстил, кожа и текстил с покритие, пластмаси и крайни продукти

Следните вещества не трябва да се използват в никакви смеси или рецептури за обработката на съставни материали, както и в лепила, използвани при сглобяването на крайния продукт:

2-метоксиетанол

N,N-диметилформамид

1-метил-2-пиролидон

бис(2-метоксиетил) етер

4,4′-диаминодифенилметан

1,2,3-трихлоропропан

1,2-дихлороетан; етилен дихлорид

2-етоксиетанол

бензен-1,4-диамин дихидрохлорид

бис(2-метоксиетил) етер

формамид

N-метил-2-пиролидон

трихлороетилен

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за неупотреба.

г)   

Хлорирани парафини

Всички производствени етапи за кожа, синтетичен каучук, пластмаса, текстил и покрития

Късоверижните хлорирани парафини (SCCP), C10-C13, не трябва да се използват за производство и апретура на кожа, синтетичен каучук, пластмаса, текстил или покрития.

Не се откриват

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация, удостоверяваща, че не са били използвани късоверижни хлорирани парафини C10-C13, придружена от информационен лист за безопасност. В противен случай заявителят и/или доставчикът(ците) на материали трябва да представят декларация за съответствие, придружена от резултатите от протокол от изпитване съгласно EN ISO 18219.

Обработка на материали за кожа, синтетичен каучук, пластмаса, текстил и покрития

Средноверижните хлорирани парафини (MCCP), C14-C17, трябва да са ограничени при производството и апретирането на кожа, синтетичен каучук, пластмаса, текстил или покрития.

1 000 mg/kg

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация, удостоверяваща, че не са били използвани средноверижни хлорирани парафини C14-C17, придружена от информационен лист за безопасност. В противен случай заявителят и/или доставчикът(ците) на материали трябва да представят декларация за съответствие, придружена от резултатите от протокол от изпитване съгласно EN ISO 18219.

д)   

биоциди (по смисъла на член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1)

Използвани при превоза или складирането на суровините и междинните продукти, крайните продукти или опаковките на крайния продукт

i)

разрешени са само следните активни вещества (по смисъла на член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 528/2012:

активни вещества, включени в списъка, изготвен в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за съответния вид на продукта (напр. влакна, кожа, каучук и полимеризирани материали), при условие че са изпълнени условията или ограниченията, посочени в него;

активни вещества, включени в приложение I от същия регламент, при условие че са изпълнени условията или ограниченията, посочени в него;

активни вещества, подлежащи на проучване, за съответния вид на продукта, съгласно работната програма, посочена в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят и доставчикът на материали трябва да представят или декларация за неупотреба преди превоза или складирането, или доказателства, че употребата на биоцидното активно вещество е разрешена съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012.

Ако са използвани, се представя списък на активните вещества, добавени по време на превоза или складирането на суровините, междинните продукти или опаковките на крайния продукт, включително свързаните с тях предупреждения „H“.

ii)

Биоцидите не трябва да бъдат включвани в крайни продукти или части от тях по време на сглобяването на обувното изделие за целите на придаване на биоцидни свойства на крайния продукт.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят и доставчикът на материали трябва да представят декларации за неупотреба в крайния продукт или в която и да е част от него.

iii)

Хлорофеноли (техните соли и естери), органокалаени съединения (включително TBT, TPhT, DBT и DOT) и диметилфумарат (DMFu), триклозан и наносребро не трябва да се използват по време на превоза или складирането на продукта, в което и да било изделие от него и в която и да е хомогенна част от него, и не трябва да бъдат включвани в крайния продукт или опаковката на продукта.

Не се откриват

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за неупотреба. Декларацията се придружава от резултатите от изпитването на крайния продукт за наличието на следните вещества:

 

Хлорофеноли: кожа, EN ISO 17070; текстил 08-015 (граници на откриване: кожа: 0,1 ppm; текстил: 0,05 ppm);

 

Диетилфумарат: ISO/TS 16186.

е)   

Други конкретни вещества

Производствените рецептури и лепила, използвани в крайния продукт, или в която и да е част от него

Следните вещества не трябва да се добавят умишлено към никоя смес и рецептура, или към лепила, използвани при сглобяването на обувното изделие:

хлорирани или бромирани диоксини или фурани

хлорирани въглеводороди (1,1,2,2-тетрахлороетан, пентахлороетан, 1,1,2-трихлороетан, 1,1-дихлороетилен)

хексахлороциклохексан

монометилдибромо-дифенилметан

монометилдихлоро-дифенилметан

нитрити

полибромирани бифенили (РВВ)

пентабромодифенилов етер (PeBDE)

октабромодифенилов етер (OBDE)

полихлорирани бифенили (PCB)

полихлорирани терфенили (PCT)

три-(2,3-дибромопропил) фосфат (TRIS)

триметилфосфат

трис-(азиридинил)-фосфиноксид (TEPA)

трис(2-хлороетил)-фосфат (TCEP)

диметилов метилфосфонат (DMMP)

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за неупотреба.


Таблица 2

Към процесите, извършвани в багрилния цех, се прилагат следните ограничения.

Приложимост

Обхват на ограничението

Пределно допустими стойности

Проверка

а)   

Преносители

Преносители, използвани в багрилни процеси, при които се използват дисперсни багрила

Не трябва да се използват халогенирани ускорители на багренето (преносители) (примери за преносители включват: 1,2-дихлоробензен, 1,2,4-трихлоробензен, хлорофеноксиетанол).

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

Преносители, използвани като пенообразуващи средства за пластмаси и пяна

Халогенирани органични съединения не трябва да се използват като пенообразуващи или спомагателни пенообразуващи средства.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

б)   

Ограничени багрила

Азобагрила и азооцветители

Приложение в багрилния процес

Следните канцерогенни ароматни амини не могат да присъстват в крайния продукт.

Ариламин

Номер по CAS

4-аминодифенил

92-67-1

бензидин

92-87-5

4-хлоро-o-толуидин

95-69-2

2-нафтиламин

91-59-8

o-амино-азотолуен

97-56-3

2-амино-4-нитротолуен

99-55-8

p-хлоноанилин

106-47-8

2,4-диаминоанизол

615-05-4

4,4′-диаминодифенилметан

101-77-9

3,3′-дихлоробензидин

91-94-1

3,3′-диметоксибензидин

119-90-4

3,3′-диметилбензидин

119-93-7

3,3′-диметил-4,4′-диаминодифенилметан

838-88-0

р-крезидин

120-71-8

4,4′-метилен-бис-(2-хлороанилин)

101-14-4

4,4′-оксидианилин

101-80-4

4,4′-тиодианилин

139-65-1

афтиламин

95-53-4

2,4,5-триметиланилин

95-80-7

2,4,5-триметиланилин

137-17-7

o-анисидин (2-метоксианилин)

90-04-0

2,4-ксилидин

95-68-1

2,6-ксилидин

87-62-7

4-аминоазобензен

60-09-3

30 mg/kg за всеки ариламин в крайния продукт

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за съответствие, придружена от резултатите от специфичното изпитване съгласно EN 14362-1:2012 и 3:2012 за текстил и CEN ISO/TS 17234-1 и 2 за кожа.

(Забележка: Възможни са неверни положителни резултати по отношение на наличието на 4-аминоазобензен, които трябва да бъдат съобщавани.)

Канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията багрила

Не трябва да се използват следните багрила, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията.

Багрила, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията

Номер по CAS

C.I. Acid Red 26

3761-53-3

C.I. Основно червено 9

569-61-9

C.I. Basic Violet 14

632-99-5

C.I. Директно черно 38,

1937-37-7

C.I. Директно синьо 6

2602-46-2

C.I. Директно червено 28

573-58-0

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Дисперсно оранжево 11

82-28-0

C.I. Дисперсно жълто 3

2832-40-8

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

Потенциално сенсибилизиращи багрила

Не трябва да се използват следните потенциално сенсибилизиращи багрила.

Дисперсни багрила, които са потенциално сенсибилизиращи

Номер по CAS

C.I. Disperse Blue 1

2475-45-8

C.I. Disperse Blue 3

2475-46-9

C.I. Disperse Blue 7

3179-90-6

C.I. Disperse Blue 26

3860-63-7

C.I. Disperse Blue 35

12222-75-2

C.I. Disperse Blue 102

12222-97-8

C.I. Disperse Blue 106

12223-01-7

C.I. Disperse Blue 124

61951-51-7

C.I. Disperse Brown 1

23355-64-8

C.I. Дисперсно оранжево 1

2581-69-3

C.I. Дисперсно оранжево 3

730-40-5

C.I. Дисперсно оранжево 37

12223-33-5

C.I. Дисперсно оранжево 76

13301-61-6

C.I. Дисперсно червено 1

2872-52-8

C.I. Дисперсно червено 11

2872-48-2

C.I. Дисперсно червено 17

3179-89-3

C.I. Дисперсно жълто 1

119-15-3

C.I. Дисперсно жълто 3

2832-40-8

C.I. Дисперсно жълто 9

6373-73-5

C.I. Дисперсно жълто 39

12236-29-2

C.I. Дисперсно жълто 49

54824-37-2

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

Багрила, изискващи хромна стипцовка

Не трябва да се използват багрила, изискващи хромна стипцовка.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

Металкомплексни багрила

Метални комплексни багрила въз основата на мед, хром и никел се разрешават единствено за кожа, багрилна вълна, полиамид или смеси от посочените влакна с изкуствени целулозни влакна (например вискоза).

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

Пигменти

Не трябва да се използват пигменти на основата на кадмий, олово, хром(VI), живак и/или антимон.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.


Таблица 3

Към апретирането на крайния продукт се прилагат следните ограничения

Приложимост

Обхват на ограничението

Пределно допустими стойности

Проверка

а)   

Перфлуорирани и полифлуорирани вещества (PFCs)

Краен продукт

i)

съдържащи флуор обработки с репеленти срещу вода, петна и масла не трябва да се използват за импрегниране на обувни изделия. Това се отнася и за перфлуорираните и полифлуорираните обработки.

Нефлуорираните обработки трябва да използват вещества, които са лесно биоразградими и не са биоакумулиращи вещества във водна среда, включително в седименти във водна среда.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на материали трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

Обувни изделия с декларирано свойство за отблъскване на вода

ii)

Флуорополимерните мембрани и ламинати могат да се използват за обувни изделия само ако изискваното водно проникване на материала е под 0,2 g, а водопоглъщаемостта е под 30 % съгласно ISO Standard 20347. Флуорополимерните мембрани не трябва да се произвеждат с перфлуорооктанова киселина (PFOA) или нейните по-висши хомолози, както е определено от OECD.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят представя декларация за съответствие от производителя на мембраната или ламината по отношение на производството на полимери. Декларацията се придружава от резултатите от техническото изпитване за водно проникване на материала съгласно ISO 20347.

б)   

Забавители на горенето

Обувни изделия с вградена функция за забавяне на горенето

Използването на забавители на горенето е разрешено само за обувни изделия, класирани и маркирани с маркировката СЕ като лично предпазно средство от категория III с вградена функция за забавяне на горенето, за да се гарантира безопасност на работното място в съответствие със спецификациите, изложени в Директива 89/686/EEC. Веществото(ата), използвано(и) за постигане на забавяне на горенето, отговарят на критерий 5.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят представя декларация за неизползване на забавители на горенето или декларация за съответствие с критерий 5.

И в двата случая декларацията се придружава от информационен лист за безопасност. Когато е приложимо, се представя и списък на използваните в продукта забавители на горенето, придружен от свързаните с тях предупреждения (H) и фрази (R). Представя се копие от сертификата, издаден от сертифициращ орган, нотифициран съгласно Директива 89/686/ЕИО, което доказва, че продуктът се предлага на пазара като лично предпазно противопожарно средство от категория III.


Таблица 4

Следните ограничения се прилагат към крайния продукт или определени части от него.

Приложимост

Обхват на ограничението

Пределно допустими стойности

Проверка

а)   

Полициклични ароматни въглеводороди (PAH)

Пластмаса и синтетичен каучук, покрития за текстил или кожа

Полицикличните ароматни въглеводороди (PAH), изброени по-долу, не трябва да присъстват над определените пределно допустими стойности в пластмасата, синтетичния каучук, покритията за текстил или кожа.

PAH, класифицирани като опасност от групи 1 и 2, не трябва да присъстват в концентрации, по-високи или равни на индивидуалната и сумарната обща пределна концентрация в пластмасата, синтетичния каучук, покритията за текстил или кожа:

Прави се проверка за присъствието и концентрацията на следните PAH:

PAH, ограничени съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006:

Наименование

номер по CAS

хризен

218-01-9

бензо[а]антрацен

56-55-3

бензо[k]флуорантен

207-08-9

бензо[a]пирен

50-32-8

дибензо[a,h]антрацен

53-70-3

бензо[j]флуорантен

205-82-3

бензо[b]флуорантен

205-99-2

бензо[e]пирен

192-97-2

Допълнителни PAH, обект на ограничениe:

Наименование

номер по CAS

нафталин

91-20-3

аценафтилен

208-96-8

аценафтен

83-32-9

флуорен

86-73-7

фенантрен

85-1-8

антрацен

120-12-7

флуорантен

206-44-0

пирен

129-00-0

индено[1,2,3-c,d]пирен

193-39-5

бензо(g,h,i)перилен

191-24-2

За всички обувни изделия:

1.

Максималната индивидуална концентрация за PAH, които са ограничени съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, е под 1 mg/kg.

2.

Максималната сумарна обща концентрация за 18-те изброени PAH е под 10 mg/kg.

За обувни изделия, предназначени за деца на възраст под три години:

1.

Максималната индивидуална концентрация за PAH, които са ограничени съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, е под 0,5 mg/kg.

2.

Максималната сумарна обща концентрация за 18-те изброени PAH е под 1 mg/kg.

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за съответствие, придружена от протокол от изпитване, при което е използван метод на изпитване AfPS GS 2014:01 PAK.

б)   

N-нитрозамини

Естествен и синтетичен каучук

Следните n-нитрозамини не трябва да се откриват в изкуствения и естествения каучук.

N-нитрозамин

номер по CAS

N-нитрозодиетаноламин (NDELA)

1116-54-7

N-нитрозодиметиламин (NDMA)

62-75-9

N-нитрозодипропиламин (NDPA)

621-64-7

N-нитрозодиетиламин (NDEA)

55-18-5

N-нитрозидиизопропиламин (NDIPA)

601-77-4

N-нитрозодибутиламин (NDBA)

924-16-3

N-нитрозопиперидин (NPIP)

100-75-4

N-нитрозодиизобутиламин (NdiBA)

997-95-5

N-нитрозодиизонониламин (NdiNA)

1207995-62-7

N-нитрозоморфолин (NMOR)

59-89-2

N-нитрозо N-метил N-фениламин (NMPhA)

614-00-6

N-нитрозо N-етил N-фениламин (NEPhA)

612-64-6

N-нитрозопиролидин

930-55-2

Не се откриват

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът на каучук трябва да представи декларация за съответствие, придружена от протокол от изпитване, при което е използван метод на изпитване EN 12868 или EN 14602

в)   

Органокалаени вещества

Краен продукт

Органокалаените съединения, изброени по-долу, не трябва да присъстват в крайния продукт над определените пределно допустими концентрации.

съединения на трибутилкалай (TBT)

0,025 mg/kg

съединения на дибутилкалай (DBT)

1 mg/kg

съединения на монобутилкалай (MBT)

1 mg/kg

съединения на диоктилкалай (DOT)

1 mg/kg

трифенилкалай (ТРТ)

1 mg/kg

Пределно допустими стойности, посочени за всяко органокалаено съединение

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие, придружена от резултати от изпитвания в съответствие с метод на изпитване ISO/TS 16179.

г)   

Фталати

Пластмаса, каучук, синтетични материали, покрития и материали за печатане

i)

В продукта могат да се използват само такива фталати, на които към момента на подаване на заявлението е направена оценка на риска и които отговарят на изискванията на критерий 5.

не е приложимо

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи декларация за съответствие, придружена от информационен лист за безопасност.

ii)

Следните пластификатори не трябва да бъдат използвани в продукта, в което и да било изделие от него и в която и да е хомогенна част от него:

ди-C6-8-алкилови естери с разклонена верига на 1,2-бензендикарбоксилната киселина, богати на C7 (DIHP), номер по CAS: 71888-89-6

ди-C7-11-алкилови естери с разклонена и неразклонена верига на 1,2-бензендикарбоксилна киселина (DHNUP), номер по CAS: 68515-42-4

бис(2-метоксиетил)фталат (DEHP), номер по CAS: 117-82-8

диизобутилфталат (DIBP), номер по CAS: 84-69-5

бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), номер по CAS: 117-81-7

дибутилфталат (DBP), номер по CAS: 84-74-2

бензилбутилфталат (BBP), номер по CAS: 85-68-7

ди-n-пентилфталат (DPP), номер по CAS: 131-18-0

дипентилестер с разклонена и неразклонена верига на 1-2-бензендикарбоксилната киселина, номер по CAS: 84777-06-0

диизопентилфталат (DIPP), номер по CAS: 605-50-5

Дихексилфталат (DIPP), номер по CAS: 84-75-3

N-пентил-изопентилфталат, номер по CAS: 607-426-00-1

iii)

Следните фталати не трябва да се използват в обувни изделия за деца на възраст под 3 години:

ди-изо-нонилфталат (DINP)*, номер по CAS: 28553-12-0; 68515-48-0

ди-n-октилфталат (DNOP)*, номер по CAS: 117-84-0

диизодецилфталат (DIDP)*, номер по CAS: 26761-40-0; 68515-49-1

Сумарно, забранените пластификатори трябва да бъдат по-малко от 0,10 тегловни процента;

Сумарно, ограничените пластификатори за обувни изделия, предназначени за деца на възраст под 3 години, трябва да бъдат по-малко от 0,05 тегловни процента:

Оценка и проверка: заявителят трябва да представи или декларация за неупотреба от производителя на материала, придружена от информационен лист за безопасност за използваните във формулировката пластификатори, или резултати от изпитване съгласно ISO/TS 16181.

д)   

Подлежащи на екстракция метали

Краен продукт

За обувни изделия, които са предназначени за деца на възраст под три години, веществата, изброени по-долу, не трябва да присъстват в крайния продукт над определените пределни концентрации.

антимон (Sb)

30,0 mg/kg

арсен (As)

0,2 mg/kg

кадмий (Cd)

0,1 mg/kg

хром (Cr)

1,0 mg/kg (за текстил)

кобалт (Со)

1,0 mg/kg

мед (Cu)

25,0 mg/kg

олово (Pb)

0,2 mg/kg

никел (Ni)

1,0 mg/kg

живак (Hg)

0,02 mg/kg

Следните пределни стойности се прилагат за обувни изделия, различни от обувните изделия, предназначени за деца на възраст под три години.

антимон (Sb)

30,0 mg/kg

арсен (As)

1,0 mg/kg

кадмий (Cd)

0,1 mg/kg

хром (Cr)

2,0 mg/kg (за текстил)

кобалт (Со)

4,0 mg/kg

мед (Cu)

50,0 mg/kg

олово (Pb)

1,0 mg/kg

никел (Ni)

1,0 mg/kg

живак (Hg)

0,02 mg/kg

Пределно допустими стойности, посочени за всяко вещество

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за съответствие, придружена от резултатите от изпитване, за което е използван един от следните методи на изпитване: Екстрация — EN ISO 105-E04-2013 (с разтвор на пот с кисела реакция) Откриване: EN ISO 17072-1 за кожа, ICP-MS, ICP-OES (за текстил и пластмаса).

Изпитването се извършва ежегодно през срока на лиценза, за да се покаже, че спазването на критерия продължава.

Метални компоненти

Миграцията на никел от никелови метални сплави, които са в пряк и продължителен контакт с кожата, трябва да е по-малко от 0,5 μg/cm2/седмица.

0,5 μg/cm2/седмица

Оценка и проверка: Заявителят или доставчикът (доставчиците) на материала трябва да представи (представят) декларация за липса на никел в компонентите за обувки, подкрепенa от сертификати от страна на производителя на метални части, или декларация за съответствие, подкрепена от резултатите от метод за изпитване EN 1811.

Дъбена с хром кожа

В обувките, съдържащи дъбена с хром кожа, в крайния продукт не трябва да присъства хром(VI).

Не се откриват

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за съответствие, придружена от резултатите от протокол от изпитване, при което е използван метод на изпитване EN ISO 17075 (граница на откриване: 3 ppm). При приготвянето на пробата трябва да се следват указанията на EN ISO 4044.

Изпитването се извършва ежегодно през срока на лиценза, за да се покаже, че спазването на критерия продължава. Кожата, която не е дъбена с хром, е освободена от изискването.

В обувките, съдържащи дъбена с хром кожа, в крайния продукт съдържанието на подлежащия на екстракция хром(VI) трябва да бъде по-малко от 200 mg/kg.

200 mg/kg

Оценка и проверка: заявителят или доставчикът(ците) на материали трябва да представи (представят) декларация за съответствие, придружена от резултатите от протокол от изпитване, при което е използван метод на изпитване EN ISO 17072-1.

Изпитването се извършва ежегодно през срока на лиценза, за да се покаже, че спазването на критерия продължава. Кожата, която не е дъбена с хром, е освободена от изискването.

е)   

TDA и MDA

PU

2,4-толуендиамин (2,4-TDA, 95-80-7)

4,4′-диаминодифенилметан (4,4′-MDA, 101-77-9)

По-малко от 5 mg/kg всяко

Оценка и проверка: Заявителят трябва да представи декларация за съответствие, подкрепена от резултатите, получени в съответствие със следната процедура: екстракция с 1 % воден разтвор на оцетна киселина. Пробата трябва да бъде съставена от 6 части, които се вземат под повърхността на всяка проба (до максимум 2 cm от повърхността). Извършват се четири повторни екстракции от същата проба от пяна, като се поддържа съотношение тегло/обем на пробата от 1:5 за всеки отделен случай. Екстрактите се обединяват, довеждат се до известен обем, филтруват се и се анализират чрез HPLC-UV или HPLC-MS. Ако се извършва HLPC UV и има съмнение за интерференция, трябва да се извърши анализ с HLPC--MS.

ж)   

формалдехид

Краен продукт/кожа, текстил

Количеството свободен и хидролизиран формалдехид в компонентите на обувните изделия не трябва да надвишава следните граници:

текстил: < 20 mg/kg,

кожа: < 20 mg/kg (детски обувки); 75 mg/kg (подплати и стелки); 100 mg/kg за другите части на продукта.

Посочена пределно допустима стойност:

Оценка и проверка: заявителят и/или доставчикът(ците) на материали трябва да представят декларация за съответствие, подкрепена от резултатите от протокол от изпитване, проведено по следните методи на изпитване: текстил: EN ISO 14184-1; кожа: EN ISO 17226-1.

з)   

антимон

Сурови полиестерни влакна

Съдържанието на антимон в суровите полиестерни влакна не трябва да надхвърля 260 ppm.

260 mg/kg

Оценка и проверка: заявителят или производителят на влакното следва да представи или декларация за неупотреба по време на производствения процес, или декларация за съответствие, подкрепена от протокол от изпитване, в което са използвани следните методи за изпитване: директно определяне чрез атомна абсорбционна спектроскопия или масова спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP). Изследването се извършва върху съставна проба от сурови влакна, преди каквато и да е мокра обработка.


(1)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).


Поправки

9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/53


Поправка на Регламент (ЕС) № 1129/2011 на Комисията от 11 ноември 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните

( Официален вестник на Европейския съюз L 295 от 12 ноември 2011 г. )

На страница 30, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Г — „Категории храни“, в таблицата

вместо:

„08.1.1.

Непреработено место, различно от месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“

да се чете:

„08.1.1.

Непреработено месо, различно от месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.1.2.

Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“.

На страница 98, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, в таблицата

вместо:

„08.1.1.

Непреработено место, различно от месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

да се чете:

„08.1.1.

Непреработено месо, различно от месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“.

На страница 98, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, в таблицата

вместо:

„08.1.2.

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

да се чете:

„08.1.2.

Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“.

На страница 98 и на страница 99, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, в таблицата, в последната графа — „Ограничения/изключения“, в редовете с вписванията за Е 261, Е 262, Е 300, Е 301, Е 302, Е 325, Е 326, Е 330, Е 331, Е 332, Е 333

вместо:

„полуфабрикати от прясно смляно месо“

да се чете:

„заготовки от прясно мляно месо“.

На страница 101, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, номер на категорията 08.2.2 — „Преработено месо, преминало термична обработка“, в ред „Група I“, последната графа — „Ограничения/изключения“

вместо:

„само foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

да се чете:

„с изключение на foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben“.

На страница 102, в приложението, с което се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета, в част Д — „Разрешени добавки в храните и условия за тяхната употреба в категориите храни“, номер на категорията 08.2.2 — „Преработено месо, преминало термична обработка“, в ред E 338 — 452, последната графа — „Ограничения/изключения“

вместо:

„само foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben

да се чете:

„с изключение на foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben“.


9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/54


Поправка на Регламент (ЕО) № 1441/2007 на Комисията от 5 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологичните критерии за храните

( Официален вестник на Европейския съюз L 322 от 7 декември 2007 г. )

На страница 14, в приложението, с което се заменя приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 — в съдържанието:

вместо:

„3.2

Вземане на бактериологични проби от кланици и в помещенията на предприятия, произвеждащи кайма и месни заготовки“

да се чете:

„3.2

Вземане на бактериологични проби от кланици и в помещенията на предприятия, произвеждащи мляно месо и месни заготовки“.

На страница 15, в приложението, с което се заменя приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005, ред 1.4 в таблицата:

вместо:

„1.4

Кайма и месни заготовки, предназначени за консумация в сурово състояние

Salmonella

5

0

Отсъствие в 25 g

EN/ISO 6579

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност“

да се чете:

„1.4

Мляно месо и месни заготовки, предназначени за консумация в сурово състояние

Salmonella

5

0

Отсъствие в 25 g

EN/ISO 6579

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност“

На страница 15, в приложението, с което се заменя приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005, ред 1.6 в таблицата:

вместо:

„1.6

Кайма и месни заготовки от различни от птици видове, предназначени за консумация след топлинна обработка

Salmonella

5

0

Отсъствие в 10 g

EN/ISO 6579

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност“

да се чете:

„1.6

Мляно месо и месни заготовки от различни от птици видове, предназначени за консумация след топлинна обработка

Salmonella

5

0

Отсъствие в 10 g

EN/ISO 6579

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност“


9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/55


Поправка на Регламент (ЕС) 2015/647 на Комисията от 24 април 2015 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на някои добавки в храните

( Официален вестник на Европейския съюз L 107 от 25 април 2015 г. )

На страница 2, в съображение 10, второто изречение, и в съображения 17 и 19, наименованието на категория храна 08.2:

вместо:

„08.2: „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“

да се чете:

„08.2:„Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“.

На страница 8, в приложение I, част III, точка 12, с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 — част Д, наименованието на категория храна 08.2:

вместо:

„8.2: „Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“

да се чете:

„08.2: „Месни заготовки, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004“,“.

На страница 8, в приложение I, част III, точка 12, буква а), с която се изменя приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 — част Д, вписването за Е 261:

вместо:

 

„Е 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

само предварително опаковани заготовки от прясно смляно месо и месни полуфабрикати, в които са добавени други съставки, различни от добавки в храните, или сол“,“

да се чете:

 

„Е 261

Калиеви ацетати

quantum satis

 

само предварително опаковани заготовки от прясно мляно месо и месни заготовки, в които са добавени други съставки, различни от добавки в храните, или сол“,“.


9.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 214/56


Поправка на Регламент (ЕС) № 365/2010 на Комисията от 28 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 относно микробиологични критерии за храните по отношение на ентеробактериите в пастьоризираното мляко и други пастьоризирани течни млечни продукти и на Listeria monocytogenes в готварската сол

( Официален вестник на Европейския съюз L 107 от 29 април 2010 г. )

На страница 10, в член 1, точка 1, буква а), с която се заменя ред 1.5 в таблицата в глава 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005:

вместо:

„1.5

Кайма и месни заготовки от птиче месо, предназначени за консумация след топлинна обработка

Salmonella

5

0

Отсъствие в 25 g

EN/ISO 6579

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност“

да се чете:

„1.5

Мляно месо и месни заготовки от птиче месо, предназначени за консумация след топлинна обработка

Salmonella

5

0

Отсъствие в 25 g

EN/ISO 6579

Продукти, пуснати на пазара в рамките на срока им на годност“