ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 206

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
30 юли 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ ( 1 )

44

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране ( 1 )

71

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1237 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 177 от него,

Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 66, параграф 3, букви в) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 отмени и замени Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3); в него се определят правила във връзка с лицензиите за внос и износ на селскостопански продукти. Той също така предоставя правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на системата на лицензии за внос и износ съгласно новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове.

(2)

В член 176 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 е предвидено, че вносът за допускане за свободно обращение в Съюза или износът от Съюза на един или повече продукти от секторите, посочени в същия член, могат да се обвържат с представяне на лицензия. Следва да се установи списъкът на продуктите от тези сектори, за които се изисква представянето на лицензия за внос или износ.

(3)

Следва да се възприеме по-гъвкав подход към контрола на търговските потоци посредством лицензии. При определянето на случаите, в които се изисква лицензия, следва да се вземат предвид други възможни източници на информация, като например митническата система за наблюдение, както и необходимостта от лицензиите или времето, необходимо за събиране на информация посредством тях. Следва да бъдат определени специфичните случаи, в които не се изисква лицензия.

(4)

Необходимо е да се предвиди че лицензиите се издават при условие за внесено обезпечение, с което се гарантира, че продуктите ще бъдат внесени или изнесени през периода на валидност на лицензията. Необходимо е също така да се определи кога задължението за внос или износ се счита за изпълнено.

(5)

Лицензията за внос или износ предоставя правото на внос или износ; поради това, за да придобие това право реални измерения, при подаването на декларация за внос или износ следва да се представя лицензия.

(6)

Тъй като лицето, което използва дадена лицензия, може да не е титулярят или неговият правоприемник, в интерес на правната сигурност и административната ефикасност следва да бъде уточнено кои са лицата, оправомощени да използват лицензията, като това може да бъде и митнически представител, който действа от името на титуляря или правоприемника.

(7)

С оглед на международната търговска практика, по отношение на разглежданите селскостопански продукти следва да се допусне известно допустимо отклонение във връзка с внесеното или изнесеното количество от продукта спрямо указаното в лицензията количество.

(8)

Когато дадена лицензия за внос се използва също и за управление на тарифна квота, за която се прилага преференциален режим, този преференциален режим следва да е приложим към вносителите по силата на лицензията, която в някои случаи трябва да е придружена от документ от трета държава. За да се избегне превишаване на квотата, преференциалният режим следва да се прилага до количеството, за което е издадена лицензията. В такива случаи би следвало да се допусне отклонение, при условие че частта, която надвишава посоченото в лицензията количество, но е в рамките на допустимото отклонение, не се ползва от преференциалния режим и конвенционалното мито е дължимо.

(9)

Целесъобразно е да се предвидят специфични правила по отношение на прехвърляемостта на дадена лицензия.

(10)

Следва да бъдат предвидени разпоредби за освобождаването и задържането на обезпечението, внесено във връзка с лицензиите за внос и износ.

(11)

Поради спецификите на сектора е необходимо да се установят някои допълнителните условия за лицензиите за внос на коноп и чесън.

(12)

С оглед на яснотата е целесъобразно да се въведат правила по отношение на лицензиите за внос и износ, издадени за продукти, за които задължението за представяне на лицензия за внос или износ е премахнато или изменено с настоящия регламент, но лицензиите са в сила към датата на неговото влизане в сила.

(13)

Тъй като целта на настоящия регламент и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията (4) е да се опростят и адаптират разпоредбите, приложими по отношение на системата на лицензии за внос и износ, към новата правна рамка, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013, приложимите понастоящем разпоредби следва да бъдат заменени. За по-голяма яснота някои разпоредби от Регламенти (ЕО) № 2535/2001 (5), (ЕО) № 1342/2003 (6), (ЕО) № 2336/2003 (7), (ЕО) № 951/2006 (8), (ЕО) № 341/2007 (9) и (ЕО) № 382/2008 (10) на Комисията следва да бъдат заличени, а регламенти (ЕО) № 2390/98 (11), (ЕО) № 1345/2005 (12), (ЕО) № 376/2008 (13) и (ЕО) № 507/2008 (14) на Комисията следва да бъдат отменени.

(14)

Преходът от режима, предвиден в заличените разпоредби и в отменените регламенти, към режима, предвиден в настоящия регламент, може да има практически последици. Поради това е целесъобразно прилагането на настоящия регламент да бъде отложено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„лицензия“ означава електронен или хартиен документ с определен срок на валидност, удостоверяващ правото и задължението за внос или износ на продукти;

б)

„съобщение относно лицензии за внос и износ на селскостопански продукти“ означава подробните разпоредби във връзка с лицензията за внос или износ и определен набор от информация, която трябва да фигурира в заявленията за лицензия и в лицензията, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, серия C (15).

Член 2

Случаи, в които се изисква лицензия

1.   Лицензия за внос се представя за следните продукти:

а)

продуктите, изброени в част I от приложението, когато те са декларирани за допускане за свободно обращение при всякакви условия, различни от тарифни квоти, освен ако в същата част I не е предвидено друго;

б)

продуктите, декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на тарифни квоти, управлявани по „метода на едновременно разглеждане“ или „метода традиционни/новопристигнали“, съответно упоменати в член 184, параграф 2, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, или комбинация от тях, или друг подходящ метод;

в)

продукти, за които в част I от приложението се съдържа позоваване на тази разпоредба, когато са декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на тарифни квоти, управлявани по метода „пръв пристигнал, пръв обслужен“, упоменат в член 184, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

г)

продуктите, посочени в част I от приложението, когато са декларирани за допускане за свободно обращение в рамките на преференциален режим, който следва да бъде управляван чрез лицензии;

д)

продуктите, обхванати от режим пасивно усъвършенстване с използване на лицензия за износ и допускани за свободно обращение като продукт, посочен в раздел A или Б част I на приложението;

е)

продуктите, декларирани за допускане за свободно обращение съгласно член 185 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в случай че се прилага намаление на вносните мита.

2.   Лицензия за износ се представя за следните продукти:

а)

продуктите, изброени в част II на приложението;

б)

съюзните продукти, за които се изисква представяне на лицензия за износ за допускане в рамките на квота, управлявана от Съюза или от трета държава, и открита в посочената държава за въпросните продукти;

в)

следните съюзни продукти, упоменати в част II от приложението, които се изнасят като:

i)

продукти, които се намират под митнически режим активно усъвършенстване;

ii)

продукти, които са основни продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета (16), и които се намират под митнически режим пасивно усъвършенстване;

iii)

продукти, които подлежат на възстановяване или опрощаване на размера на вносните или износните мита, както е посочено в дял III, глава 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17), по отношение на които все още не е взето окончателно решение.

Член 3

Случаи, в които не се изисква лицензия

1.   Лицензия не се изисква и не се издава или представя за:

а)

допускането за свободно обращение или износа на продукти с нетърговски характер, упоменати в част първа, раздел II, буква Г, точка 2 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (18);

б)

случаите, в които по силата на Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета (19) следва да се предостави освобождаване от вносни мита, износни мита и мерки, приети въз основа на член 207 от Договора;

в)

количествата продукти, които следва да бъдат допуснати за свободно обращение или износ, непревишаващи определените в приложението количества;

г)

продуктите, които следва да бъдат допуснати за свободно обращение като върнати стоки в съответствие с дял VI, глава 2, раздел 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

д)

продуктите, за които към датата на приемане на декларацията за реекспорт деклараторът представи доказателство, че по отношение на тях е взето решение за възстановяване или опрощаване на вносни мита в съответствие с дял III, глава 3, раздел 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Чрез дерогация от първа алинея, букви б) и в) лицензия се изисква, когато освобождаването за свободно обращение или износ се прави по преференциален режим, предоставен с лицензия.

За целите на буква в) от първата алинея, количеството, което следва да бъде обхванато от една лицензия, се изчислява, като се включват всички количества, които следва да бъдат освободени за свободно обращение или изнесени в рамките на една и съща логистична операция.

2.   Лицензия за износ не се изисква и не се издава или представя по отношение на продукти, изпращани от частни лица или групи от частни лица за безвъзмездно разпределяне като хуманитарна помощ в трети държави, когато тези пратки имат случаен характер, състоят се от различни продукти и не превишават общото количество от 30 000 kg на транспортно средство. По отношение на операциите по предоставяне на хранителна помощ, които не отговарят на тези условия, се изисква представяне на лицензия в съответствие с настоящия регламент и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

Член 4

Oбезпечение

1.   Лицензиите се издават при условие че е внесено обезпечение, освен в случаите, предвидени в приложението.

2.   При подаването на заявление за лицензия заявителят внася обезпечение, което трябва да бъде на разположение на издаващия лицензията орган не по-късно от 13:00 часа брюкселско време в деня на подаване на заявлението.

3.   Не се изисква обезпечение, когато изчисленият размер на обезпечението е по-малък или равен на праговата стойност от 100 EUR.

За тази цел размерът на обезпечението се изчислява, като се включват всички количества, произтичащи от задължения в рамките на една и съща логистична операция.

4.   Обезпечение не се изисква, когато заявителят е:

а)

обществена структура, изпълняваща функциите на орган на държавно управление; или

б)

частна организация, изпълняваща функциите, посочени в буква а), под контрола на държава членка.

5.   Внесено обезпечение по отношение на количество, за което не е издадена лицензия, се освобождава незабавно.

Член 5

Права и задължения, допустимо отклонение

1.   Лицензията за внос или износ представлява право и поражда задължение за допускане за свободно обращение или за износ, съответно, на количеството продукти, обхванато от лицензията, през нейния срок на валидност в съответствие с член 7, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

2.   Митническата декларация за допускане за свободно обращение или за износ се подава от:

а)

титуляря на лицензията, указан в раздел 4 на лицензията, чийто образец е установен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239. („титуляр“);

б)

правоприемника, указан в раздел 6 на лицензията, посочена в буква а); или

в)

определен митнически представител, който действа от името на титуляря или правоприемника, както е предвидено в член 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013, като в митническата декларация се посочва, че титулярят или правоприемникът е лицето, от името на което се изпълнява задължението, посочено в параграф 1.

3.   Ако специфично законодателство на Съюза предвижда това, задължението за допускане за свободно обращение или износ може да включва задължение за освобождаване от или за износ за държавата или групата държави, посочени в лицензията.

4.   Задължението за допускане за свободно обращение или за износ се счита за изпълнено, ако общото количество, посочено в лицензията, е било предмет на митническо оформяне съгласно съответната процедура. За тази цел по отношение на количеството, посочено в лицензията, се прилага допустимо отклонение в посока нагоре или надолу, в съответствие с член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

5.   Допустимо отклонение в посока нагоре не се прилага, когато количеството, посочено в лицензията за внос, е равно на количеството, посочено в документ за износ, който доказва, че продуктът отговаря на условията за преференциално третиране поради специфичното си качество, сорт или характеристики, съгласно изискванията в съответното международно споразумение.

Когато лицензията за внос се изисква за дадена тарифна квота, количеството в превишение на количеството, посочено в лицензията за внос, което е в рамките на допустимото отклонение в посока нагоре, се допуска за свободно обращение при условията на същата лицензия и при облагане с конвенционалната ставка на митото.

Член 6

Прехвърляне

1.   Произтичащите от лицензиите задължения не могат да бъдат прехвърляни. Освен ако не е предвидено друго, правата, произтичащи от лицензиите, могат да бъдат прехвърляни от техния титуляр през срока на валидност на лицензията.

2.   Прехвърлянето на права, произтичащи от лицензия или от нейното извлечение, е възможно само към един правоприемник, като то може да обхваща единствено количествата, които още не са приспаднати от лицензията или извлечението.

3.   Искането за прехвърляне следва да бъде отправено от титуляря, до органа, издал оригиналната лицензия.

4.   Правоприемниците не могат да прехвърлят на свой ред правата си, но могат да ги прехвърлят обратно на титуляря. Прехвърлянията обратно към титуляря се отнасят за количествата, които все още не са приспаднати от лицензията или нейното извлечение. Издаващият лицензията орган отбелязва обратното прехвърляне в съответствие със съобщението за лицензии за внос и износ на селскостопански продукти.

5.   Прехвърлянето на правата от титуляря към правоприемника или от правоприемника обратно към титуляря влиза в сила от датата на заверката, поставена от издаващия лицензията орган.

Член 7

Освобождаване и задържане на обезпеченията

1.   Предвиденото в член 24, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 (20) освобождаването на обезпечението може да бъде частично, пропорционално на количествата от продукта, за които е представено доказателство за изпълнение на задължението за внос или износ. Това количество не може да бъде по-малко от 5 % от общото количество, посочено в лицензията.

Ако обаче внесеното или изнесеното количество възлиза на по-малко от 5 % от количеството, посочено в лицензията, бива задържан пълният размер на обезпечението.

2.   При изчисляването на частта от обезпечението, която следва да бъде задържана, когато е приложимо, издаващият лицензията орган приспада сума, съответстваща на допустимото количествено отклонение, упоменато в член 5, параграф 4.

3.   Когато издаващият лицензията орган се отказва от изискването за обезпечение и размерът на обезпечената сума е под 500 EUR, както е предвидено в член 18, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, размерът на сумата, равен на обезпечението, което следва да бъде задържано, се заплаща от съответната страна при изтичане на 60 дни след крайната дата на валидност на лицензията.

4.   Когато общата стойност на обезпечението за дадена лицензия, подлежащо на задържане, е не повече от 100 EUR, издаващият лицензията орган освобождава пълния размер на обезпечението.

Член 8

Уведомления

В съответствие с подробните условия, определени в акта за изпълнение, приет в съответствие с член 223, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, държавите членки уведомяват Комисията за следното:

а)

издаването на заместващи лицензии, посочени в член 15, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

б)

случаи на непреодолима сила, посочени в член 16, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

в)

по отношение на коноп: приетите разпоредби, наложените санкции и органите, компетентни за извършването на проверките, посочени в член 17, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

г)

по отношение на чесън: количествата, обхванати от лицензии „Б“, посочени в член 18 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

д)

по отношение на етилов алкохол: издаването на заместващи лицензии, посочени в член 19 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

е)

нередности, посочени в член 20, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

ж)

органите, компетентни за получаването на заявления за лицензии и за издаването на лицензии или заместващи лицензии, посочени в член 20, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239;

з)

официалните печати и, когато е целесъобразно, пресите за релефен печат, посочени в член 20 параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239.

ГЛАВА II

СПЕЦИФИЧНИ СЕКТОРНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Коноп

1.   Конопените продукти, изброени в раздели Г, Д и Е на част I на приложението към настоящия регламент, се допускат за свободно обращение, при условие че за тях е представена лицензия за внос в съответствие с образеца, установен в приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239. („лицензия за внос AGRIM“).

Лицензията се издава само ако е доказано по задоволителен начин за държавата членка, в която конопените продукти ще бъдат допуснати за свободно обращение, че всички условия, посочени в член 189, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в настоящия регламент, както и изискванията, определени от съответната държава членка в съответствие с член 189, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, са изпълнени.

2.   Заявлението за лицензия съдържа информацията в съответствие с инструкциите за конопени продукти в съобщението относно лицензии за внос и износ на селскостопански продукти.

Държавите членки могат да въведат допълнителни изисквания, свързани със заявлението за лицензия, както и с издаването и използването на лицензията, както е посочено в член 189, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   По смисъла на член 189, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1308/2013 съответните държави членки установяват мерки за упълномощаване на вносителите на конопено семе, което не е за посев. Тези мерки включват определяне на условията за упълномощаване, проверките и наказанията, които трябва да се налагат в случай на нередност.

4.   Когато се допуска за свободно обращение конопено семе, различно от семена за посев, както е посочено в раздел Ж на част I от приложението, лицензията за внос се издава, само ако упълномощеният вносител се ангажира да предостави на органите, компетентни за проверките, касаещи съответните операции в държавата членка, в която вносителят е упълномощен, в рамките на установените срокове и съгласно условията, определени от държавата членка, документи, удостоверяващи, че конопеното семе, предмет на лицензията, е било подложено, в срок от по-малко от 12 месеца от датата, на която е издадена лицензията, на някоя от следните операции:

а)

поставяне в условия, изключващи използването за посев;

б)

смесено е със семе, различно от конопено семе, предназначено за хранене на животни, с конопено семе, представляващо максимум 15 % от общата смес и, в изключителни случаи, с максимум 25 %, по молба на упълномощения вносител, придружена с обосновка,

в)

износ за трета държава.

Въпреки това, ако част от конопеното семе, предмет на лицензията, не бъде подложено на някоя от операциите, предвидени в първата алинея, в срок от 12 месеца, държавата членка може, по молба на упълномощения вносител, придружена от обосновка, да удължи този срок с един или два шестмесечни периода.

Документите, посочени в първата алинея, се съставят от операторите, изпълнили операциите, и включват най-малко следната информация:

а)

името, пълния адрес, държавата членка и подписа на оператора;

б)

описание на проведената операция, отговаряща на условията по първата алинея, и дата на нейното провеждане;

в)

количеството конопено семе в килограми, за което се отнася операцията.

Въз основа на анализ на риска всяка заинтересована държава членка извършва проверки за точността на документите, свързани с операциите по първата алинея, осъществени на нейна територия.

5.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 правата, произтичащи от лицензиите за внос на конопени продукти, не могат да бъдат прехвърляни.

Член 10

Чесън

1.   Лицензиите за внос на чесън, изброени в раздели Д и Е на част I от приложението, се наричат лицензии „Б“.

2.   Заявителите имат право да подават молби за лицензии „Б“ само до издаващия лицензията орган на държавата членка, в която са учредени и в която са регистрирани по ДДС.

3.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 правата, произтичащи от лицензиите „Б“, не могат да бъдат прехвърляни.

ГЛАВА III

ИЗМЕНЕНИЕ, ОТМЯНА, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Изменения в регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕС) № 341/2007 и (ЕС) № 382/2008

1.   Следните разпоредби се заличават:

а)

в Регламент (ЕО) № 2535/2001 — членове 20, 21 и 22;

б)

в Регламент (ЕО) № 1342/2003 — член 6, параграф 1, буква а), член 8, параграф 2, член 9, параграфи 1 и 2, член 12, буква а) и член 16;

в)

в Регламент (ЕО) № 2336/2003 — членове 5 и 7;

г)

в Регламент (ЕО) № 951/2006 — членове 4в, 4г, 4д, член 5, параграф 1, членове 7 — 7е, член 8а, членове 9 и 10, член 11, параграф 1, буква а), член 11, параграф 2, член 12а, член 17, параграф 1 и член 18, параграф 1;

д)

в Регламент (ЕО) № 341/2007 — член 5, параграф 1, член 5, параграф 2, втора алинея и членове 13 и 14.

е)

в Регламент (ЕО) № 382/2008 — член 2, член 5, параграфи 1 и 2, член 6, параграфи 1 и 2, член 7 и член 8, параграфи 1 и 2.

2.   Разпоредбите в параграф 1 продължават да се прилагат за лицензиите, издадени по силата на съответните регламенти.

Член 12

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 се отменят.

При все това

тези регламенти продължават да се прилагат за лицензии, издадени по силата на същите регламенти; а

член 34, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 376/2008 продължава да се прилага до влизането в сила на съответните правила по отношение на тарифните квоти, приети въз основа на членове 186 и 187 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 13

Преходни разпоредби

1.   Настоящият регламент не засяга приложимия срок на валидност, нито размера на обезпечението, внесено за лицензиите, които не са изтекли на 6 ноември 2016 г.

2.   По искане на титуляря внесеното обезпечение за дадена лицензия се освобождава, когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

срокът на валидност на лицензията не е изтекъл към датата, посочена в параграф 1;

б)

лицензията вече не е необходима за съответните продукти, считано от датата, посочена в параграф 1;

в)

лицензията е била използвана само отчасти или изобщо не е използвана към датата, посочена в параграф 1.

Член 14

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 6 ноември 2016 г.

Член 11, параграф 1, буква а) се прилага обаче от 1 октомври 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 година година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (вж. страница 44 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29)

(6)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(7)  Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията от 30 декември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход (ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 19).

(8)  Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24).

(9)  Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(10)  Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10).

(11)  Регламент (ЕО) № 2390/98 на Комисията от 5 ноември 1998 г. относно подробни правила по прилагането на Регламент (ЕО) № 1706/98 на Съвета относно режима за внос на някои заместители на зърнени храни и преработени зърнени и оризови продукти, с произход от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн или от отвъдморски страни и територии и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2245/90 (ОВ L 297, 6.11.1998 г., стр. 7).

(12)  Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията от 16 август 2005 г. относно установяване на подробни правила за приложение на системата на лицензии за внос на маслиново масло (ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 13).

(13)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(14)  Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 38).

(15)  Известие за лицензии за внос и износ (ОВ C 278, 30.7.2016 г.).

(16)  Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(18)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 23).

(20)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ I

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПРИ ВНОС

Списък на продуктите, посочени в член 2, параграф 1, буква а)

A.   Ориз (член 1, параграф 2, буква б) и част II на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (1)

1006 20

Ориз олющен (кафяв), включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в)

1 000 kg

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в)

1 000 kg

1006 40 00

Натрошен ориз, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в)

1 000 kg


Б.   Захар (член 1, параграф 2, буква в) и част III на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (2)

1701

Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти (3)  (4)

(—)


В.   Семена (член 1, параграф 2, буква д) и част V на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Обезпечение

Количества нето (5)

ex 1207 99 20

Семена от различни сортове коноп за посев

 (6)

(—)


Г.   Лен и коноп (член 1, параграф 2, буква з) и част VIII на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Обезпечение

Количества нето (7)

5302 10 00

Необработен или отопен коноп

 (8)

(—)


Д.   Плодове и зеленчуци (член 1, параграф 2, буква и) и част IX на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (9)

0703 20 00

Чесън, пресен или охладен, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (10)

(—)

ex 0703 90 00

Други лукови зеленчуци, пресни или охладени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (10)

(—)


Е.   Преработени плодови и зеленчукови продукти (член 1, параграф 2, буква ѝ) и част X на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (11)

ex 0710 80 95

Чесън (12) и праз от вида Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0710 90 00

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (12) и/или праз от вида Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0711 90 80

Чесън (12) и праз от вида Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0711 90 90

Зеленчукови смеси, съдържащи чесън (12) и/или праз от вида Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)

ex 0712 90 90

Сушен чесън (12) и праз от вида Allium ampeloprasum и смеси от сушени зеленчуци, съдържащи чесън (12) и/или праз от вида Allium ampeloprasum, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) (13)

(—)


Ж.   Други продукти (член 1, параграф 2, буква ч) и част XXIV, раздел 1 на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Обезпечение

Количества нето (14)

1207 99 91

Конопено семе, непредназначено за посев

 (15)

(—)


З.   Етилов алкохол от земеделски произход (член 1, параграф 2, буква ф) и част XXI на приложение I към Регламент (ЕО) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (16)

ex 2207 10 00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ex 2207 20 00

Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, получени от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ex 2208 90 91

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ex 2208 90 99

Неденатуриран етилов алкохол, с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

100 hl

ЧАСТ II

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПРИ ИЗНОС

Списък на продуктите, посочени в член 2, параграф 2, буква а)

A.   Ориз (член 1, параграф 2, буква б) и част II на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (17)

1006 20

Олющен ориз (Cargo или кафяв)

500 kg

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран

500 kg


Б.   Захар (член 1, параграф 2, буква в) и част III на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Количества нето (18)

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние (19)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Други захари в твърдо състояние и захарни сиропи, без ароматизиращи или оцветяващи добавки, но невключващи лактоза, глюкоза, малтодекстрин и изоглюкоза (19)

2 000 kg

2106 90 59

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, различни от сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин (19)

2 000 kg


(1)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(2)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(3)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(4)  С изключение на преференциалния внос на захар с код по КН 1701 99 10 с произход от Молдова, посочен в Решение на Съвета 2014/492/ЕС от 16 юни 2014 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 1) и на преференциалния внос на захар с код по КН 1701 с произход от Грузия, посочен в Решение на Съвета 2014/494/ЕС от 16 юни 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 1).

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(5)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(6)  Не се изисква гаранция.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(7)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(8)  Не се изисква гаранция.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(9)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(10)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(11)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(12)  Тук се включват също продуктите, при които думата „чесън“ е само част от описанието. Тези термини могат да включват, но не се ограничават до „чесън с една луковица“, „слонски чесън“„чесън на скилидки“ или „ориенталски чесън“.

(13)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(14)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(15)  Не се изисква гаранция.

(—)

Лицензия се изисква за всяко количество.

(16)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(17)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(18)  Максимални количества, за които не е необходимо да се представя лицензия в съответствие с член 3, параграф 1, буква в). Не се прилагат за внос по преференциален режим или в рамките на тарифни квоти, управлявани чрез лицензии.

(19)  Задължението за представяне на лицензия за износ се прилага до 30 септември 2017 г.


30.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/15


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1238 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 19, параграфи 1, 2, 3 и 4, буква а), член 19, параграф 5, както и член 223, параграф 2, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 64, параграф 6 и член 66, параграф 3, букви в) и д) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета замени Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (3) и въвежда нови правила по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране. С него също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране съгласно новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове.

(2)

Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 публична интервенция се прилага по отношение на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз, прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, масло и обезмаслено мляко на прах, в съответствие с условията, определени в посочения регламент, и с допълнителните изисквания, определени от Комисията.

(3)

В член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 е предвидено, че помощ за частно складиране може да се предостави за бяла захар, маслиново масло, ленени влакна, прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, масло, сирене, обезмаслено мляко на прах, свинско месо, или овче и козе месо в съответствие с условията, определени в посочения регламент, и с допълнителните изисквания, определени от Комисията.

(4)

С цел опростяване и подобряване на ефективността на механизмите за управление и контрол, свързани със схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране, следва да бъдат установени общи правила за всички допустими продукти.

(5)

Като общо правило с цел улесняване на управлението и контрола е необходимо в схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране да се допускат за участие единствено оператори, установени и с регистрационен номер по ДДС в дадена държава членка.

(6)

С цел да се осигури ефективен контрол върху производството на маслиново масло и захар, имащите право на помощ за частно складиране оператори следва да изпълняват допълнителни условия.

(7)

Тъй като продуктите, обхванати от публичната интервенция и помощта за частно складиране, се различават по отношение на времето за производство или за прибиране на реколтата и изискванията за съхранение, следва да бъдат предвидени специфични условия за допустимост за всеки продукт. За да се даде време на операторите да се приспособят към новата система, някои условия следва да се прилагат едва от 2017/18 пазарна година по отношение на зърнените култури.

(8)

За да се гарантира сериозността на офертата, тръжното предложение или заявлението за помощ и да се гарантира, че мярката ще окаже желаното въздействие върху пазара, както в случая на интервенционното изкупуване, продажба и пласиране в рамките на схемата за най-нуждаещите се лица в Съюза, така и по отношение на помощта за частно складиране, следва да се определят изисквания във връзка с внасянето на обезпечение.

(9)

Следва също така да се определят разпоредби за освобождаването и задържането на обезпечението за интервенционно изкупуване, продажба и пласиране в рамките на схемата за най-нуждаещите се лица в Съюза, както и по отношение на помощта за частно складиране.

(10)

По отношение на интервенционните продажби, тръжната процедура може да се проведе правилно само ако са подадени действителни оферти. За целта следва да се изисква съответното обезпечение да се освобождава при заплащане на продажната цена в посочения срок.

(11)

С цел да се гарантира, че схемата за публична интервенция функционира възможно най-просто и ефикасно в целия Съюз, по отношение на изкупуването на допустимите продукти, от една страна, и на продажбата на продуктите, приети от разплащателните агенции, от друга страна, местата за складиране следва да изпълняват определени условия.

(12)

Необходимо е да се предвиди, че разплащателните агенции, отговорни за публичната интервенция в държавите членки съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (4), гарантират, спазването на тези условия по отношение на местата за складиране.

(13)

В случай, че разпределянето на говеждо месо за интервенционно изкупуване превишава капацитета за хладилно съхранение в дадена държава членка, необходимо е да се предвиди възможността тя да използва капацитет за хладилно съхранение в друга държава членка.

(14)

За да се гарантира, че помощта за частно складиране се управлява ефективно, следва да се определят специални правила, свързани с плащането на помощ за частно складиране.

(15)

Тъй като целта на настоящия регламент и на акта за изпълнение, който ще бъде приет по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране е да се опростят и адаптират разпоредбите относно продуктите, обхванати от публични интервенции и помощ за частно складиране, към новата правна рамка, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) 1370/2013 на Съвета (5), той следва да замени разпоредбите, съдържащи се в регламенти (ЕИО) № 3427/87 (6), (ЕИО) № 2351/91 (7), (ЕО) № 720/2008 (8), (ЕО) № 826/2008 (9), (ЕО) № 1130/2009 (10), (ЕС) № 1272/2009 (11) и (ЕС) № 807/2010 (12) на Комисията. С оглед на яснотата посочените регламенти следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНА РАЗПОРЕДБА

Член 1

Обхват

С настоящия регламент се определят правила, допълващи Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на:

а)

изкупуването и продажбата при публична интервенция на продуктите, изброени в член 11 от посочения регламент; както и

б)

предоставянето на помощ за частно складиране за продуктите, изброени в член 17 от посочения регламент.

ГЛАВА II

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 2

Допустимост на операторите

1.   Операторите трябва да са установени и регистрирани за целите на ДДС в Съюза, за да представят:

а)

оферта или тръжно предложение за изкупуване, или тръжно предложение за продажба на продукти при публична интервенция; или

б)

тръжно предложение за помощ за частно складиране или заявление за помощ за частно складиране, определено предварително.

2.   Във връзка с изкупуването на говеждо месо предложения могат да представят само следните оператори, посочени в параграф 1:

а)

кланици за животни от рода на едрия рогат добитък, одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13);

б)

търговци на живи животни или месо, които извършват клане в горепосочените кланици за своя сметка.

3.   Във връзка с помощта за частно складиране тръжни предложения и заявления за помощ могат да представят само следните оператори, посочени в параграф 1:

а)

в сектора на маслиновото масло — операторите, които удовлетворяват изискванията, предвидени в приложение VII;

б)

в сектора на захарта — операторите, които са производители на захар.

Член 3

Допустимост на продуктите

1.   Продуктите са здрави, в добро състояние и с подходящо пазарно качество и отговарят на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   В случай на изкупуване, продуктите изпълняват определените изисквания, както следва:

а)

за зърнени култури: в приложение I към настоящия регламент;

б)

за ориз: в приложение II към настоящия регламент;

в)

за говеждо месо: в приложение III към настоящия регламент;

г)

за масло: в части I и II от приложение IV към настоящия регламент и в член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията (14);

д)

за обезмаслено мляко на прах: в части I и II от приложение V към настоящия регламент и в член 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Освен това, маслото и обезмасленото мляко на прах трябва да са били произведени в предприятие, одобрено в съответствие с част III от приложение IV или част III от приложение V към настоящия регламент, съответно.

3.   В случай на помощ за частно складиране продуктите изпълняват изискванията, определени в приложение VI към настоящия регламент.

Член 4

Обезпечения

Операторите внасят обезпечение в полза на съответната разплащателна агенция в съответствие с глава IV, раздел 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014, когато:

а)

подават оферта или тръжно предложение за изкупуване или продажба на интервенционни продукти или за пласиране на такива продукти по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица в съответствие с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

представят тръжно предложение или заявление за помощ за частно складиране, освен ако с регламент за изпълнение за откриване на тръжна процедура или за предварително определяне на размера на помощта съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не се предвижда друго.

Член 5

Освобождаване и задържане на обезпечението

1.   Предвиденото в член 4 обезпечение се освобождава, когато тръжното предложение или заявлението е недопустимо или не е било прието.

2.   В случай на интервенционно изкупуване, обезпечението се освобождава, когато:

а)

операторът е доставил указаното количество до крайната дата за доставка, определена в ордера за доставяне, посочен в член 17 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240; както и

б)

е установено съответствието с изискванията за допустимост на продукта, посочени в член 3 от настоящия регламент; или

в)

се прилага коефициент на разпределение, посочен в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. В този случай, сумата на освободеното обезпечение отговаря на неприетото количество; или

г)

се оттегли оферта от оператор, спрямо който се прилага коефициент на разпределение, посочен в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

3.   В случай на продажба на интервенционни продукти, обезпечението се освобождава:

а)

за отхвърлените оператори — след вземане на решението, посочено в член 32, параграф 1, или член 36, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

б)

за одобрените оператори — по отношение на количествата, за които е извършено плащане в съответствие с член 35 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

в)

когато задълженията, свързани с пласирането на продукти по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица, са били изпълнени.

4.   В случай на помощ за частно складиране, обезпечението се освобождава, когато:

а)

се прилага коефициент на разпределение, посочен в член 43, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240. В този случай, сумата на освободеното обезпечение отговаря на неприетото количество;

б)

се оттегли тръжно предложение поради определянето на коефициент на разпределение, както е посочено в член 43, параграф 2, втора алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

в)

договорните задължения по отношение на количеството по договора са изпълнени.

5.   Обезпечението се задържа, когато офертата, тръжното предложение или заявлението са:

а)

оттеглени по причини, различни от определянето на коефициент на разпределение съгласно член 11, параграф 1, буква б) или член 43, параграф 2, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240; или

б)

изменени след подаването.

6.   В случай на закупуване при интервенция, обезпечението се задържа, когато:

а)

продуктите не съответстват на изискванията, посочени в член 3, по отношение на отхвърленото количество;

б)

освен в случаите на непреодолима сила, когато операторът не е доставил продуктите в посочения в ордера за доставка срок, пропорционално на недоставените количества, а изкупуването на все още недоставените количества се отменя.

При зърнените култури, ориза и говеждото месо обаче, ако действително доставеното и прието количество е по-малко от посоченото в ордера за доставка, обезпечението се освобождава изцяло в случай че разликата не надвишава 5 %.

7.   В случай на продажба на интервенционни продукти, освен в случаите на непреодолима сила, обезпечението се задържа:

а)

по отношение на количества, за които плащането не е било извършено в съответствие с член 35 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, и продажбата на тези количества се отменя;

б)

когато задълженията, свързани с пласирането на продукти по схемата за разпределяне на храна за най-нуждаещите се лица, не са били изпълнени.

8.   В случай на помощ за частно складиране, обезпечението се задържа, когато:

а)

по-малко от 95 % от количествата, посочени в тръжното предложение или заявлението, са внесени на склад при условията, предвидени в член 52, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

б)

на склад се съхранява по-малко от процента от договорното количество, посочен в член 8, параграф 1, включително в случай на захар, складирана в насипно състояние в силоз, определен от оператора, за срока, определен в регламента за изпълнение, с който се открива тръжна процедура или се определя предварително размерът на помощта за частно складиране;

в)

крайният срок за внасяне на продуктите на склад, както е посочено в член 47, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не е спазен;

г)

проверките, предвидени в дял IV, глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, покажат, че складираните продукти не отговарят на изискванията за качество, посочени в член 3 от настоящия регламент;

д)

изискването, предвидено в член 53, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не е спазено.

ГЛАВА III

КОНКРЕТНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИЧНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Член 6

Места за интервенционно складиране

1.   Разплащателните агенции се уверяват, че местата за интервенционно складиране („местата за складиране“) са подходящи за складиране и съхраняване в добро състояние на закупените продукти, включително температура на съхранение, и че тези места отговарят на изискванията, посочени в член 7.

2.   През периодите на интервенционно изкупуване разплащателните агенции публикуват и поддържат актуална информацията относно местата за складиране, които са на разположение на тяхна територия.

Член 7

Изисквания спрямо местата за складиране

1.   Всяко място за складиране отговаря на следните изисквания:

а)

разполага с необходимото техническо оборудване за приемане на продуктите;

б)

в състояние е да извади количества с цел да се спази срокът за изваждане от склад, посочен в член 37, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;

в)

в случая на зърнените култури, ориза, маслото и обезмасленото мляко на прах — има минимален капацитет на складиране, както е предвидено в член 3, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

2.   Разплащателните агенции могат да определят технически стандарти за местата за складиране и вземат всички други необходими мерки, за да гарантират, че продуктите, складирани в тях, се съхраняват правилно.

3.   В случая на сектора на говеждото месо местата за складиране позволяват:

а)

съхранението на приети и обезкостени кланични трупове, половинки кланични трупове и четвъртинки кланични трупове;

б)

цялото обезкостено месо за складиране да се замразява без по-нататъшна преработка.

Когато обезкостяването не е условие на търга, мястото на складиране трябва да позволява приемането на необезкостено месо.

Когато предприятието за транжиране и хладилните инсталации на дадено място на складиране са свързани с кланицата или оператора, разплащателната агенция извършва необходимите проверки, за да се гарантира, че говеждото месо, което е предмет на интервенцията, се обработва и съхранява в съответствие с настоящия регламент.

Хладилните складове, които се намират в държава членка, упражняваща юрисдикция над разплащателната агенция, трябва да позволяват складиране на цялото говеждо месо, предоставено от разплащателната агенция, за поне три месеца при технически задоволителни условия.

Въпреки това, когато няма достатъчен капацитет за съхранение на хладилен склад на предоставеното говеждо месо в дадена държава членка, съответната разплащателна агенция може да договори съхраняването на това месо в друга държава членка и да уведоми Комисията за това.

ГЛАВА IV

КОНКРЕТНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОМОЩТА ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

Член 8

Плащане на помощ за частно складиране

1.   Помощта за частно складиране се изплаща за договорното количество, когато количеството, съхранявано през договорния срок на складиране, представлява най-малко 99 % от договорното количество.

По отношение на следните продукти обаче, помощта се изплаща за договорното количество, когато количеството, съхранявано през договорния срок на складиране, представлява най-малко 97 % от договорното количество:

а)

захар, съхранявана отделно от друга захар в силоза, определен от оператора;

б)

маслиново масло;

в)

ленени влакна;

г)

говеждо, свинско, овче и козе месо, като се има предвид, че договорното количество се отнася до прясно месо, влизащо в склада;

д)

сирене;

е)

обезмаслено мляко на прах в „големи торби“, както е посочено в приложение VI, част VI, буква в).

2.   Освен в случаите на непреодолима сила, ако количеството, съхранявано през договорния срок на складиране, включително по отношение на захарта, складирана в насипно състояние в силоз, определен от оператора, е по-малко от процента от договорното количество, посочен в параграф 1, не се изплаща помощ. Въпреки това по отношение на сиренето, когато разплащателната агенция смята, че е налице естествена загуба на тегло по време на складовото съхранение, тази загуба на тегло не води до намаляване на помощта или до задържане на обезпечението.

3.   Помощ се изплаща само ако договорният срок на складиране съответства на срока на складиране, предвиден в регламента за изпълнение, с който се открива тръжна процедура или предварително се определя размерът на помощта.

4.   Ако при проверки по време на складовото съхранение или при изваждане от склада бъде открито, че продуктите са дефектни, не се изплаща помощ за съответните количества. Остатъкът от складовата партида, отговарящ на условията за помощ, е не по-малко от минималното количество, предвидено в регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или предварително се определя размерът на помощта.

Същото правило се прилага, когато част от складова партида е извадена от склада поради дефекти преди минималния срок на съхранение или преди първата дата, на която са разрешени операции по изваждане, когато такава дата е предвидена в регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или предварително се определя размерът на помощта.

Дефектните продукти не се включват в изчислението на складираното количество, посочено в параграф 1.

5.   С изключение на случаите на непреодолима сила, когато операторът не спази крайната дата на договорния срок на складиране, определен в съответствие с член 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, по отношение на общото складирано количество, помощта за въпросния договор се намалява с 10 % за всеки календарен ден на неспазване.

Това намаление обаче не може да превишава 100 % от сумата на помощта.

6.   Не се изплаща помощ за частно складиране по отношение на съответния договор, когато изискването, предвидено в член 53, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, не е спазено.

ГЛАВА V

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Уведомления

Държавите членки уведомяват Комисията за одобрените разплащателни агенции и количествата съгласно подробните условия, определени в дял V, глава I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Член 10

Отмяна и преходни разпоредби

Регламенти (ЕИО) № 3427/87, (ЕИО) № 2351/91, (ЕО) № 720/2008, (ЕО) № 826/2008, (ЕО) № 1130/2009, (ЕС) № 1272/2009 и (ЕС) № 807/2010 се отменят.

Член 56, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 826/2008 продължават да се прилагат, докато не започнат да се прилагат актовете за замяна на Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (15).

Част II, таблица IV от част IX и буква з) от част XI от приложение I към Регламент (ЕС) № 1272/2009 продължават да се прилагат до 30 юни 2017 г.

Регламент (ЕС) № 1272/2009 продължава да се прилага по отношение на офертите и тръжните предложения, получени съгласно посочения регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Регламент (ЕО) № 826/2008 продължава да се прилага по отношение на тръжните предложения и заявленията, получени съгласно посочения регламент преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2016 г. По отношение обаче на изкупуването при публична интервенция, част II от приложение I се прилага от 1 юли 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(3)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(5)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕИО) № 3427/87 на Комисията от 16 ноември 1987 г. за определяне на подробни правила за интервенция на пазара на ориз (ОВ L 326, 17.11.1987 г., стр. 25).

(7)  Регламент (ЕИО) № 2351/91 на Комисията от 30 юли 1991 г. относно определяне на подробни правила, приложими при закупуването на ориз от интервенционни агенции за доставяне на помощ от храни (ОВ L 214, 2.8.1991 г., стр. 51).

(8)  Регламент (ЕО) № 720/2008 на Комисията от 25 юли 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение съхранението и движението на продукти, изкупени от разплащателна агенция или от интервенционна агенция (кодифицирана версия) (ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 17).

(9)  Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3).

(10)  Регламент (ЕО) № 1130/2009 на Комисията от 24 ноември 2009 г. относно определяне на общи подробни правила за проверка на употребата и/или местоназначението на продукти от интервенция (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 5).

(11)  Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1).

(12)  Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза (ОВ L 242, 15.9.2010 г., стр. 9).

(13)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(14)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (вж. страница 71 от настоящия брой на Официален вестник).

(15)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗКУПУВАНЕ НА ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост на зърнените култури

1.

Изискванията по член 3 по отношение на зърнените култури са по-специално следните:

а)

зърнените култури да са с типичния цвят на въпросната зърнена култура;

б)

зърнените култури да са без необичаен мирис и да не съдържат живи вредители (включително акари) на всеки етап от своето развитие;

в)

зърнените култури да отговарят на минималните изисквания за качество, определени в част II; както и

г)

нивата на замърсители, включително радиоактивност, да не надвишават максималните нива, разрешени съгласно законодателството на Съюза.

2.

Максимално допустимите нива на замърсители, посочени в точка 1, буква г), са следните:

а)

за обикновената и твърдата пшеница — нивата, разрешени с Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета (1), включително изискванията за нивото на фузариозни токсини за обикновената и твърдата пшеница, определено в точки 2.4 — 2.7 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2);

б)

за ечемика и царевицата — нивата, определени с Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

3.

Държавите членки контролират нивата на замърсителите, включително радиоактивността, въз основа на анализ на риска, който взема предвид сведенията, предоставени от оператора, и неговите задължения относно спазването на изискваните стандарти, най-вече спрямо резултатите от анализите.

Освен това, в случаите когато анализите показват, че седиментационното число по Зелени за партида обикновена пшеница е между 22 и 30, за да се приеме, че тази пшеница е здрава и с добро търговско качество, полученото от нея тесто трябва да не лепне и да подлежи на машинна обработка.

ЧАСТ II

Минимални изисквания за качество, посочени в част I

 

Твърда пшеница

Мека пшеница

Ечемик

Царевица

A.

Максимално съдържание на влага

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

Б.

Максимално процентно съдържание на примеси, които не са основно зърно с безупречно качество:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Счупени зърна

6 %

5 %

5 %

5 %

2.

Зърнени примеси

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1.

Примеси, различни от зърна с петна

5 %

7 %

12 %

5 %

а)

спаружени зърна

X

X

X

Не се прилага

б)

други зърнени култури

3 %

X

5 %

X

в)

зърна, повредени от вредители

X

X

X

X

г)

зърна с оцветен зародиш

X

X

Не се прилага

Не се прилага

д)

зърна, повредени от сушене

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2.

Зърна с петна

3,5 %

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

3.

Покълнали зърна

4 %

4 %

6 %

6 %

4.

Чужди примеси

4,5 % (*)

3 %

3 %

3 %

включително:

 

 

 

 

а)

други зърна:

 

 

 

 

вредни

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

други

X

X

X

X

б)

увредени зърна:

 

 

 

 

зърна, повредени от самозагряване и много агресивно сушене

0,05 %

0,05 %

X

X

фузариозни зърна

1,5 %

X

X

X

други

X

X

X

X

в)

други примеси

X

X

X

X

г)

обвивки (при царевицата — части от кочан)

X

X

X

X

д)

мораво рогче

0,05 %

0,05 %

Не се прилага

Не се прилага

е)

загнили зърна

X

X

Не се прилага

Не се прилага

ж)

примеси от животински произход

X

X

X

X

В.

Максимален процент напълно или частично брашнести зърна

27 %

Не се прилага

Не се прилага

Не се прилага

Г.

Минимално хектолитрово тегло (kg/hl)

78

73

62

Не се прилага

Д.

Минимално съдържание на протеин (**)

11,5 %

11,0 %

Не се прилага

Не се прилага

Е.

Минимално число на падане по Хагберг (в секунди)

220

220

Не се прилага

Не се прилага

Ж.

Минимален индекс по Зелени (ml)

Не се прилага

22

Не се прилага

Не се прилага

„X“

изискваният анализ е без определена максимално допустима стойност, но съответното съдържание трябва да се вземе предвид при максимално допустимите стойности, определени в точки 2 и 4 от таблицата.

„Не се прилага“

Не се прилага, не е необходим анализ.

Определения за примеси в основното зърно с безупречно качество са дадени в част I от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

Повредените или загнили зърна от основни зърнени култури и от други зърнени култури се класифицират в категорията „чужди примеси“, дори и да имат дефекти, отнасящи ги към друга категория.


(1)  Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).

(3)  Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. за нежелателните вещества в храните за животни (ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10).

(*)  От които максимум 3 % за примеси, различни от фузариозни зърна.

(**)  Като процент от сухото вещество.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ИЗКУПУВАНЕ НА ОРИЗ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост на неолющен ориз

1.

Изискванията по член 3 по отношение на ориза са по-специално следните:

а)

неолющеният ориз да няма необичаен мирис и в него да не се намират живи насекоми;

б)

съдържанието му на влага да не надхвърля 14,5 %;

в)

основният му добив да е с не повече от пет точки под основните добиви, посочени в част II;

г)

процентът на чуждите примеси, процентът на зърната, принадлежащи към други сортове, както и процентът на зърната, които не отговарят на стандартното качество съгласно определението в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 1308/2013, да не надхвърлят максималните проценти, посочени в част III от настоящото приложение, по видове ориз;

д)

нивото на радиоактивност да не надхвърля максималните равнища, разрешени от законодателството на Съюза.

2.

За целите на настоящото приложение „различни примеси“ означава вещества, различни от ориза.

ЧАСТ II

Критерии за добив

Основен добив

Сорт

Добив в цели зърна (%)

Общ добив (%)

Арго, Селенио, Куачи

66

73

Алпе, Арко, Балила, Балила Солана, Бомба, Елио, Флипър, Лидо, Сара, Тайнато, Тайперла, Вета, Гуадиамар

65

73

Испаники А, Македония

64

73

Браво, Еуропа, Лото, Рива, Роса Марчети, Савио, Венерия

63

72

Ариете, Бахиа, Карола, Кигалон, Крипто, Драго, Еоло, Гладио, Гралдо, Корал, Меркурио, Нива, Онда, Падано, Панда, Рибе, С. Андреа, Сатурно, Сениа, Смералдо, Дион, Зевс

62

72

Стримонас

62

71

Балдо, Реди, Рома, Тебре, Волано

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Европи

60

70

Арборио, Реа

58

72

Карнароли, Елба, Виелоне Нано

57

72

Аксиос

57

67

Роксани

57

66

Сортове без наименование

64

72

ЧАСТ III

Максимални проценти

Дефекти по зърната

Ориз с кръгли зърна

Код по КН 1006 10 92

Ориз със средни и дълги зърна А

Кодове по КН 1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с дълги зърна Б

Код по КН 1006 10 98

Бледи зърна

6

4

4

Зърна набраздени в червено

10

5

5

Зърна на петна и на точки

4

2,75

2,75

Кехлибарени зърна

1

0,50

0,50

Жълти зърна

0,175

0,175

0,175

Чужди примеси

1

1

1

Оризови зърна от други сортове

5

5

5


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ИЗКУПУВАНЕ НА ГОВЕЖДО МЕСО

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за говеждо месо

1.

При интервенция могат да се изкупуват кланични трупове, половинки кланични трупове и кланични трупове, разрязани на четвъртини, пресни или охладени (код по КН 0201), както е посочено в част II от настоящото приложение и попадащи в следните категории, определени в част А от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013:

a)

месо от некастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца, но не повече от 24 месеца (категория А);

б)

месо от кастрирани мъжки животни на възраст над 12 месеца (категория C);

в)

месо от мъжки животни на възраст над 8 месеца, но не повече от 12 месеца (категория Z).

2.

Продуктите, посочени в точка 1, може да се изкупуват само при следните условия:

а)

животните са заклани в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1);

б)

те са класифицирани, представени и идентифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията (2);

в

те са етикетирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3);

г)

те произхождат от животни, заклани преди не повече от шест дни и не по-малко от два дни.

ЧАСТ II

Класификация на продуктите

За целите на настоящата част категория Z се отнася единствено до мъжки животни, както е описано в част I, точка 1, буква в).

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

 

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

 

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

 

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

 

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

 

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

 

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

 

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

 

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

 

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

 

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

 

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

 

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

 

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

 

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

 

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

 

категория А, клас R2

 

категория А, клас R3

 

категория Z, клас R2

 

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

 

Kategorie A, třída R2

 

Kategorie A, třída R3

 

Kategorie A, třídaO2

 

Kategorie A, třída U2

 

Kategorie Z, třída R2

 

Kategorie Z, třída R3

 

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

 

Kategori A, klasse R2

 

Kategori A, klasse R3

 

Kategori A, klasse O2

 

Kategori A, klasse O3

 

Kategori Z, klasse R2

 

Kategori Z, klasse R3

 

Kategori Z, klasse O2

 

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

 

Kategooria A, klass R2

 

Kategooria A, klass R3

 

Kategooria Z, klass R2

 

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία A, κλάση R3

 

Κατηγορία A, κλάση O2

 

Κατηγορία A, κλάση O3

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R3

 

Κατηγορία Z, κλάση O2

 

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

 

Categoría A, clase U2

 

Categoría A, clase U3

 

Categoría A, clase R2

 

Categoría A, clase R3

 

Categoría Z, clase U2

 

Categoría Z, clase U3

 

Categoría Z, clase R2

 

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

 

Catégorie A, classe O2

 

Catégorie A, classe O3

 

Catégorie Z, classe U2

 

Catégorie Z, classe U3

 

Catégorie Z, classe R2

 

Catégorie Z, classe R3

 

Catégorie C, classe U2

 

Catégorie C, classe U3

 

Catégorie C, classe U4

 

Catégorie C, classe R3

 

Catégorie C, classe R4

 

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

 

Kategorija A, klasa U2

 

Kategorija A, klasa U3

 

Kategorija A, klasa R2

 

Kategorija A, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa U2

 

Kategorija Z, klasa U3

 

Kategorija Z, klasa R2

 

Kategorija Z, klasa R3

 

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria A, classe O2

 

Categoria A, classe O3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

 

Categoria Z, classe O2

 

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

 

Κατηγορία A, κλάση R2

 

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

 

A kategorija, R2 klase

 

A kategorija, R3 klase

 

Z kategorija, R2 klase

 

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

A kategorija, R2 klasė

 

A kategorija, R3 klasė

 

A kategorija, O2 klasė

 

A kategorija, O3 klasė

 

Z kategorija, R2 klasė

 

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

 

Catégorie A, classe U2

 

Catégorie A, classe U3

 

Catégorie A, classe R2

 

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

 

A kategória, R2 osztály

 

A kategória, R3 osztály

 

Z kategória, R2 osztály

 

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

 

Kategorija A, klassi R3

 

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

 

Categorie A, klasse R2

 

Categorie A, klasse R3

 

Categorie A, klasse O2

 

Categorie A, klasse O3

 

Categorie Z, klasse R2

 

Categorie Z, klasse R3

 

Categorie Z, klasse O2

 

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

 

Kategorie A, Klasse U2

 

Kategorie A, Klasse U3

 

Kategorie A, Klasse R2

 

Kategorie A, Klasse R3

 

Kategorie Z, Klasse U2

 

Kategorie Z, Klasse U3

 

Kategorie Z, Klasse R2

 

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

 

Kategoria A, klasa R2

 

Kategoria A, klasa R3

 

Kategoria A, klasa O2

 

Kategoria A, klasa O3

 

Kategoria Z, klasa R2

 

Kategoria Z, klasa R3

 

Kategoria Z, klasa O2

 

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

 

Categoria A, classe U2

 

Categoria A, classe U3

 

Categoria A, classe R2

 

Categoria A, classe R3

 

Categoria Z, classe U2

 

Categoria Z, classe U3

 

Categoria Z, classe R2

 

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

 

Categoria A, clasa U2

 

Categoria A, clasa U3

 

Categoria A, clasa R2

 

Categoria A, clasa R3

 

Categoria A, clasa O2

 

Categoria A, clasa O3

 

Categoria Z, clasa U2

 

Categoria Z, clasa U3

 

Categoria Z, clasa R2

 

Categoria Z, clasa R3

 

Categoria Z, clasa O2

 

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

 

Kategorija A, razred U2

 

Kategorija A, razred U3

 

Kategorija A, razred R2

 

Kategorija A, razred R3

 

Kategorija A, razred O2

 

Kategorija Z, razred U2

 

Kategorija Z, razred R2

 

Kategorija Z, razred R3

 

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

 

kategória A, trieda kvality R2

 

kategória A, trieda kvality R3

 

kategória A, trieda kvality O2

 

kategória A, trieda kvality O3

 

kategória Z, trieda kvality R2

 

kategória Z, trieda kvality R3

 

kategória Z, trieda kvality O2

 

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

 

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

 

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

 

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

 

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

 

Kategori A, klass R2

 

Kategori A, klass R3

 

Kategori A, klass O2

 

Kategori A, klass O3

 

Kategori Z, klass R2

 

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3

II.   Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

 

Category C, class U3

 

Category C, class U4

 

Category C, class R3

 

Category C, class R4

 

Category C, class O3

 

Category C, class O4

 

Category A, class U2

 

Category A, class U3

 

Category A, class R2

 

Category A, class R3

 

Category A, class O2

 

Category A, class O3

 

Category Z, class U2

 

Category Z, class U3

 

Category Z, class R2

 

Category Z, class R3

 

Category Z, class O2

 

Category Z, class O3


(1)  Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206).

(2)  Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗКУПУВАНЕ НА МАСЛО

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за масло

1.

Разплащателната агенция изкупува само масло, което съответства на член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на точки 2–6 от настоящата част на настоящото приложение и част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

2.

Разплащателната агенция проверява качеството на маслото посредством методите, посочени в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, и въз основа на проби, взети съгласно правилата, определени в част I от приложение IV към същия регламент. Разплащателните агенции могат обаче, след писмено съгласие от Комисията, да установят система за самоконтрол под техния собствен надзор, по отношение на определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

3.

Нивата на радиоактивност в маслото не могат да надвишават максимално разрешените нива съгласно законодателството на Съюза и се наблюдават само ако ситуацията го изисква.

4.

Маслото трябва да е произведено в рамките на 31 дни преди деня на получаването от разплащателната агенция на офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, в рамките на 31 дни преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни предложения.

5.

Когато маслото се предлага в оферта или на търг за интервенция в държава членка, различна от тази, в която е било произведено, за изкупуването е необходимо представянето на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство.

Сертификатът се представя на компетентния орган на закупуващата държава членка не по-късно от 35 дни след деня, в който е била получена офертата, или след крайния срок за подаване на тръжни предложения и съдържа информацията, посочена в параграф 2, букви а), б) и в) от част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, както и потвърждение, че маслото е било произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана по смисъла на член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 в одобрено предприятие в Съюза.

6.

Когато държавата членка на производство е извършила проверките, посочени в точка 2, сертификатът, посочен в точка 5 съдържа също резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е масло, отговарящо на изискванията на член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013. В този случай опаковката се запечатва с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство. Сертификатът съдържа номера на етикета.

ЧАСТ II

Изисквания за състава и качествени характеристики

Маслото представлява твърда емулсия от вида „вода в олио“ със следните съставни и качествени характеристики:

Параметри

Съдържание и качествени характеристики

Мазнина

минимум 82 %

Вода

Най-много 16 %

Сух безмаслен остатък

Най-много 2 %

Свободни мастни киселини

Максимум 1,2 mmole/100 g мазнина

Пероксидно число

Максимум 0,3 meq кислород/1 000 g мазнина

Колиформи

Не се откриват в 1 g

Немлечни мазнини

Не се откриват с триглицериден анализ

Органолептични свойства

Поне четири от общо пет точки за външен вид, вкус и консистенция

Водна дисперсия

Поне четири точки

ЧАСТ III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

1.

Предприятията, посочени в член 11, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се одобряват само ако:

а)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и разполагат със съответното техническо оборудване;

б)

поемат задължение да водят постоянни регистри, определени от компетентния орган на всяка държава членка, в които се регистрират доставчикът и произходът на суровините, количествата на полученото масло и опаковането, идентификацията и датата на напускане на всяка производствена партида, предназначена за публична интервенция;

в)

са съгласни да предоставят произведеното от тях масло, което може да бъде предложено за интервенция, за извършване на специфична официална инспекция;

г)

се задължат да информират компетентния орган най-малко два работни дни предварително за своето намерение да произведат масло за публична интервенция; въпреки това държавите членки могат да определят по-кратък срок.

2.

За да осигурят съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място без предупреждение на базата на графика за производство на масло за интервенция на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а)

по една проверка на всеки 28-дневен период на производство за интервенция и най-малко по една проверка ежегодно с цел проучване на регистрите, посочени в точка 1, буква б);

б)

по една проверка ежегодно, когато маслото се произвежда за интервенция, с цел установяване на спазването на другите условия за одобрение, посочени в точка 1.

3.

Одобрението се оттегля, ако условията, предвидени в точка 1, буква а), вече не се изпълняват. Одобрение може да се даде отново по искане на съответното предприятие след период от поне шест месеца и след извършване на щателна проверка.

С изключение на случаите на непреодолима сила, когато за едно предприятие се установи, че не е изпълнило някое от поетите задължения, посочени в точка 1, букви б), в) и г), действието на одобрението се преустановява за период от най-малко един и най-много 12 месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Държавата членка може да реши да не налага преустановяване, когато се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при груба небрежност и че е незначително по отношение на ефективността на проверките, предвидени в точка 2.

4.

Изготвя се доклад за инспекциите, проведени съгласно точки 2 и 3, в който се посочват:

а)

датата на инспекцията;

б)

продължителността на инспекцията;

в)

извършените дейности.

Докладът се подписва от инспектор, който е отговорното длъжностно лице.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИЗКУПУВАНЕ НА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за обезмаслено мляко на прах

1.

Разплащателната агенция изкупува само обезмаслено мляко на прах, което съответства на член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, на точки 2–6 от настоящата част на настоящото приложение и част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.

2.

Разплащателната агенция проверява качеството на обезмасленото мляко на прах посредством методите, посочени в член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, и въз основа на проби, взети съгласно правилата, определени в част I от приложение V към същия регламент. Проверките трябва да установят, че освен разрешените суровини, използвани за коригиране на протеина, посочени в точка 4, буква б) от приложение I към Директива 2001/114/ЕО на Съвета (1), в обезмасленото мляко на прах не се съдържат други продукти, по-специално мътеница и суроватка, както е посочено в част II от настоящото приложение.

Коригирането на протеина, ако е приложимо, се извършва в течната фаза. Материалите, които се използват за коригиране на протеина, следва да бъдат с произход от Съюза.

Разплащателните агенции могат обаче, след писмено съгласие от Комисията, да установят система за самоконтрол под техния собствен надзор, по отношение на определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

3.

Нивата на радиоактивност в обезмасленото мляко на прах не могат да надвишават максимално разрешените нива съгласно законодателството на Съюза и се наблюдават само ако ситуацията го изисква.

4.

Обезмасленото мляко на прах трябва да е било произведено в рамките на 31 дни преди деня на получаването от разплащателната агенция на офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, в рамките на 31 дни преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни предложения. Ако обезмасленото мляко на прах е складирано в силози, съдържащи продукция от различни производствени дни, то трябва да е било произведено в рамките на трите седмици, предхождащи седмицата, през която е била получена офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, в рамките на четири седмици преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни предложения.

5.

Когато обезмасленото мляко на прах се предлага в оферта или на търг за интервенция в държава членка, различна от тази, в която е било произведено, за изкупуването е необходимо представянето на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство.

Сертификатът се представя на компетентния орган на закупуващата държава членка не по-късно от 35 дни след деня, в който е била получена офертата, или след крайния срок за подаване на тръжни предложения и съдържа информацията, посочена в параграф 2, букви а), б) и в) от част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, както и потвърждение, че обезмасленото мляко на прах е било произведено от мляко в одобрено предприятие на Съюза в съответствие с член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и че коригирането на протеина, ако е приложимо, е извършено в течната фаза.

6.

Когато държавата членка на производство е извършила проверките, посочени в точка 2, сертификатът, посочен в точка 5 съдържа също резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е обезмаслено мляко на прах, отговарящо на изискванията на член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013. В този случай торбите, посочени в член 21, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, се запечатват с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата членка на производство. Сертификатът съдържа номера на етикета.

ЧАСТ II

Изисквания за състава и качествени характеристики

Параметри

Съдържание и качествени характеристики

Съдържание на протеин

Минимум 34,0 % от обезмасленото сухо вещество

Съдържание на мазнини

Най-много 1,00 %

Съдържание на вода

Най-много 3,5 %

Титруване на киселинност в ml на децинормален разтвор на натриев хидроксид

Максимум 19,5 ml

Лактатно съдържание

Максимум 150 mg/100 g

Добавки

Няма

Тест за фосфатаза

Отрицателен, т.е. не повече от 350 mU фосфатазна активност на литър възстановено мляко

Индекс на разтворимост

Максимум 0,5 ml (24 °С)

Индекс на прегорели частици

Максимум 15,0 mg, т.е. минимум диск В

Съдържание на микроорганизми

Максимум 40 000 на g

Наличие на колиформи

Отрицателно в 0,1 g

Откриване на мътеница (2)

Отрицателно (3)

Откриване на сирищна суроватка (4)

Няма

Откриване на киселинна суроватка (5)

Няма

Вкус и мирис

Чист

Външен вид

Бял или леко жълтеникав цвят, без примеси и оцветени частици

Антимикробни вещества

Отрицателно (6)

ЧАСТ III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013

1.

Предприятията, посочени в член 11, буква д) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се одобряват само ако:

а)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и разполагат със съответното техническо оборудване;

б)

поемат задължение да водят постоянни регистри, определени от компетентния орган на всяка държава членка, в които се регистрират доставчикът и произходът на суровините, количествата на полученото обезмаслено мляко на прах, мътеница и суроватка и опаковането, идентификацията и датата на напускане на всяка производствена партида, предназначена за публична интервенция;

в)

са съгласни да предоставят произведеното от тях обезмаслено мляко на прах, което може да бъде предложено за интервенция, за извършване на специфична официална инспекция;

г)

се задължат да информират компетентния орган най-малко два работни дни предварително за своето намерение да произведат обезмаслено мляко на прах за публична интервенция; въпреки това държавите членки могат да определят по-кратък срок.

2.

С цел да осигурят съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място без предупреждение на базата на графика за производство на обезмаслено мляко на прах за интервенция на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а)

по една проверка на всеки 28-дневен период на производство за интервенция и най-малко по една проверка ежегодно с цел проучване на регистрите, посочени в точка 1, буква б);

б)

по една проверка ежегодно, когато маслото се произвежда за интервенция, с цел установяване на спазването на другите условия за одобрение, посочени в точка 1.

3.

Одобрението се оттегля, ако условията, предвидени в точка 1, буква а), вече не се изпълняват. Одобрение може да се даде отново по искане на съответното предприятие след период от поне шест месеца и след извършване на щателна проверка.

С изключение на случаите на непреодолима сила, когато за едно предприятие се установи, че не е изпълнило някое от поетите задължения, посочени в точка 1, букви б), в) и г), действието на одобрението се преустановява за период от най-малко един и най-много 12 месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Държавата членка може да реши да не налага преустановяване, когато се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при груба небрежност и че е незначително по отношение на ефективността на проверките, предвидени в точка 2.

4.

Изготвя се доклад за инспекциите, проведени съгласно точки 2 и 3, в който се посочват:

а)

датата на инспекцията;

б)

продължителността на инспекцията;

в)

извършените дейности.

Докладът се подписва от инспектор, който е отговорното длъжностно лице.


(1)  Директива 2001/114/ЕО на Съвета oт 20 декември 2001 г. относно някои частично или напълно дехидратирани консервирани млека за консумация от човека (ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 19).

(2)  „Мътеница“ означава страничния продукт при производството на масло, получен след избиване на сметаната и отделяне на твърдите мазнини.

(3)  Отсъствието на мътеница може да бъде установено или чрез инспекция на място на производствения обект, извършвана без предварително уведомление най-малко веднъж седмично, или чрез лабораторен анализ на крайния продукт, показващ максимум 69,31 mg PEDP (фосфатидилетаноламин дипалмитоил) на 100 g.

(4)  „Суроватка“ означава страничния продукт при производството на сирене или казеин, получен в резултат на действието на киселини, сирище и/или химико-физически процеси.

(5)  „Суроватка“ означава страничния продукт при производството на сирене или казеин, получен в резултат на действието на киселини, сирище и/или химико-физически процеси. Методът, който ще бъде използван, се одобрява от разплащателната агенция.

(6)  Суровото мляко, използвано за производството на обезмаслено мляко на прах, трябва да отговаря на изискванията, посочени в раздел IX от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОМОЩТА ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

Нивата на радиоактивност в продуктите, допустими за помощ за частно складиране, не могат да надвишават евентуално приложимите максимално разрешени нива съгласно законодателството на Съюза. Нивото на радиоактивно замърсяване на продуктите се наблюдава, само ако ситуацията го изисква и през необходимия период.

I.   Захар

Захарта, за която е подадено тръжно предложение или заявление, е:

а)

бяла захар във форма на кристали в насипно състояние или в големи торби от 800 kg или повече с указано върху тях нетно тегло;

б)

има съдържание на влага не повече от 0,06 %.

До края на 2016/17 пазарна година за захарта, тя трябва да е била произведена в рамките на квотата за пазарната година, през която е подадено тръжното предложение или заявлението, с изключение на бялата захар, която е изтеглена от пазара или прехвърлена от квотата за предходната година.

II.   Ленени влакна

Помощ се отпуска само за дългите ленени влакна, получени чрез пълно отделяне на влакната от дървесната тъкан на стеблата, които след швинговането са средно взето с дължина най-малко 50 cm и са подредени успоредно на снопове, на листове или на валма и за които минималното количество за подаване на заявления или тръжни предложения за отпускане на помощ е 2 000 kg.

Дългите ленени влакна се складират на бали, върху които може да се поставят обозначения (под формата на код) със следните сведения, когато това е целесъобразно:

а)

номера, с който се идентифицират заводът и държавата членка на производство;

б)

датата на внасяне на склад;

в)

нетното тегло.

III.   Месо

Помощ се предоставя само за:

а)

говеждо месо, класифицирано в съответствие със скалата на Съюза за класификация на кланични трупове, установена с Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията (1), и идентифицирано в съответствие с член 6, параграф 3 от същия регламент;

б)

кланични трупове на агнета на възраст под 12 месеца и разфасовки от тях;

в)

месо от животни, отглеждани в Съюза поне през последните три месеца по отношение на говеждото месо или поне през последните два месеца по отношение на свинското, овчето и козето месо, и заклани не повече от 10 дни преди да бъдат поставени на склад. При свине, заклани на възраст под два месеца, месото трябва да произлиза от животни, отглеждани в Съюза от раждането им;

г)

месо от животни, заклани в съответствие с Регламент (ЕО) № 853/2004 и Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета;

д)

месо от животни, които нямат характеристики, правещи ги негодни за съхранение или последваща употреба;

е)

месо от животни, които не са заклани в резултат на спешни мерки;

ж)

месо в прясно състояние, съхранявано в замразено състояние.

IV.   Масло

Помощ се предоставя само за масло:

а)

с минимално тегловно съдържание на млечни мазнини от 80 %, максимално тегловно съдържание на млечно безмаслено сухо вещество от 2 % и максимално тегловно съдържание на вода от 16 %;

б)

което е произведено в рамките на 60 дни преди деня на подаване на заявлението или на тръжното предложение.

Върху опаковката на маслото се посочва нетното тегло. Освен това се прилагат правилата за опаковане на маслото, посочени в част II от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, с изключение на задължението за указване „сладка сметана“, когато маслото е с рН 6,2 или повече.

Съответствието с изискването за произход може да бъде доказано чрез удостоверение, че маслото е произведено в предприятие, одобрено в съответствие с част III, точка 1, букви а), б) и в) от приложение IV към настоящия регламент, или чрез друго подходящо удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата членка на производство, което потвърждава спазването на това изискване.

В случай че маслото е произведено в държава членка, различна от държавата, в която е сключен договорът за складово съхранение, държавата членка на производство предоставя всякакво съдействие, поискано от държавата членка, в която е сключен договорът, за да се удостовери произходът на продукта.

V.   Сирене

Помощ се отпуска само за сирене, което има защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ) и което към началната дата на договора за складиране има минимална възраст, съответстваща на срока на зреене, определен за това сирене в спецификацията на продукта по член 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (2), както ще бъде предлагано на пазара след складирането по договора, увеличена със срока на зреене, който надхвърля посочения срок и допринася за повишаването на стойността на сиренето.

Когато няма определен срок на зреене в спецификацията на продукта по член 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, към началната дата на договора за складиране сиренето трябва да е на минимална възраст, съответстваща на всеки срок на зреене, който допринася за повишаването на стойността на сиренето.

Освен това сиренето трябва да отговаря на следните изисквания:

а)

да носи неизтриваема маркировка с надпис, който може да бъде кодиран и който указва производителя и датата на производство;

б)

да бъде складирано на цели пити в държавата членка, в която е произведено и в която отговаря на изискванията за обозначаване със ЗНП или ЗГУ по силата на Регламент (ЕС) № 1151/2012; както и

в)

да не е било предмет на предишен договор за складиране.

Складодържателят води регистър, в който данните, посочени в трета алинея, буква а), се записват на датата на внасяне на склад.

VI.   Обезмаслено мляко на прах

Помощ се предоставя само за обезмаслено мляко на прах, което:

а)

съдържа не повече от 1,5 % мазнини и 5 % вода и има съдържание на протеин на безмасленото сухо вещество най-малко 34 %;

б)

е произведено в рамките на 60 дни преди деня на подаване на заявлението или на тръжното предложение;

в)

се складира в торби с нетно тегло от 25 kg или в „големи торби“ с тегло не повече от 1 500 kg.

Върху торбите се посочва нетното тегло. Освен това се прилагат правилата за доставка и опаковане на обезмаслено мляко на прах, посочени в точки 2 и 3 от част II от приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240, с изключение на задължението за указване „обезмаслено мляко на прах, изсушено чрез пулверизация“ върху торбите.

Съответствието с изискването за произход може да бъде доказано чрез удостоверение, че обезмасленото мляко на прах е произведено в предприятие, одобрено в съответствие с част III, точка 1, букви а), б) и в) от приложение V към настоящия регламент, или чрез друго подходящо удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата членка на производство, което потвърждава спазването на това изискване.

В случай че обезмасленото мляко на прах е произведено в държава членка, различна от държавата, в която е сключен договорът за складово съхранение, държавата членка на производство предоставя всякакво съдействие, поискано от държавата членка, в която е сключен договорът, за да се удостовери произходът на продукта.


(1)  Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3).

(2)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ОПЕРАТОРИТЕ, ПОДАВАЩИ ТРЪЖНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ В СЕКТОРА НА МАСЛИНОВОТО МАСЛО

Операторите в сектора на маслиновото масло трябва да спадат към една от следните категории:

а)

организация на производители или асоциация на организации на производители, която е била призната съгласно действащото национално законодателство на съответната държава членка;

б)

маслобойна за извличане на маслиново масло, която отговаря на условията, определени от съответната държава членка;

в)

предприятие за опаковка на маслиново масло, което отговаря на условията, определени от съответната държава членка.

Ако оператор в сектора на маслиновото масло не спазва задълженията, определени в настоящия регламент или в регламенти (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1), (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) или (ЕС) № 1308/2013, той не отговаря на условията за подаване на тръжно предложение или заявление за помощ за частно складиране в рамките на дванадесет месеца от датата, на която причините за това неспазване са били отстранени.

Такива действия не се предприемат в случаите, посочени в член 64, параграф 2, букви а) — г) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, или ако неспазването е с незначителен характер.


(1)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(2)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).


30.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1239 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 178 и член 223, параграф 3, букви а), б) и в) от него,

Като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1308/2013 отмени и замени Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (2), като в него бяха определени правила във връзка с лицензиите за внос и износ на селскостопански продукти. С него също така бяха предоставени правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на системата на лицензии за внос и износ съгласно новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Тъй като целта на тези актове е да се опростят и адаптират разпоредбите, приложими спрямо системата на лицензиите за внос и износ, към новата нормативна уредба, установена с Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията (3) изменя Регламенти (ЕО) № 2535/2001 (4), (ЕО) № 1342/2003 (5), (ЕО) № 2336/2003 (6), (ЕО) № 951/2006 (7), (ЕО) № 341/2007 (8) и (ЕО) № 382/2008 на Комисията (9) и отменя Регламенти (ЕО) № 2390/98 (10), (ЕО) № 1345/2005 (11), (ЕО) № 376/2008 (12) и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (13).

(2)

С оглед на доброто и еднакво прилагане на системата за лицензиране е целесъобразно да се установят общи разпоредби по отношение на заявленията за издаването на лицензии и на самото им издаване.

(3)

За еднозначно идентифициране на заявителите за лицензия и титулярите на лицензия следва да се използва регистрационният и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер).

(4)

Необходимо е да определи подходящо равнище на обезпечение за издаваните лицензии, за да се гарантира, че продуктите ще бъдат внесени или изнесени за срока на валидност на лицензията.

(5)

Следва да се допусне издаването на извлечения от лицензии, които имат същото действие като лицензиите, от които те са извлечение, така че с една лицензия да се извършват едновременно няколко операции.

(6)

Необходимо е да се определят срокове на валидност на лицензиите за внос и износ. Този срок може да варира при отделни продукти и трябва да се определи, за да е ясно кога трябва да се изпълни задължението за внос или износ.

(7)

Предвид международната търговска практика, по отношение на разглежданите селскостопански продукти следва да се определи известно допустимо отклонение във връзка с внесеното или изнесеното количество от продукта спрямо указаното в лицензията количество.

(8)

Лицензията за внос и износ представлява право и поражда задължение за допускане за свободно обращение или за износ. Необходимо е да се определи кога задължението за износ или внос е изпълнено и начините, по които това се доказва.

(9)

Целесъобразно е да се предвидят разпоредби за процедурата, която трябва да бъде следвана, когато лицензията е унищожена или изгубена.

(10)

С цел да се намали административната тежест в случаите, когато изискваното обезпечение за лицензия е сравнително малко, следва да бъде определен праг, под който не се изисква обезпечение.

(11)

С цел да се намали административната тежест е уместно да се определят максимални количества за определени продукти, за които не се изисква лицензия.

(12)

Следва да се предприемат действия в случаите, когато задължението за внос или износ не е изпълнено, особено когато е признато възникване на форсмажорни обстоятелства. В такива случаи задължението може да се смята за отменено или може да бъде удължен срокът на валидност на лицензията.

(13)

Необходимо е да се определят някои допълнителни изисквания за уведомяване за лицензиите за внос на коноп, чесън и етилов алкохол със земеделски произход, за да се вземат предвид особеностите на тези отрасли.

(14)

Предвид необходимостта от плавен преход от настоящите правила към въвежданите с настоящия регламент, следва да се приемат някои преходни разпоредби.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията за „декларатор“ в член 5, параграф 15 и „управление на риска“ в член 5, параграф 25 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (14), както и на „износител“ в член 1, параграф 19 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (15). Освен това се прилагат определенията в член 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии).

Член 2

Заявление за лицензии и издаване на лицензии

1.   За лицензията се подава заявление и тя се издава чрез компютърно приложение („ИТ приложения“), като се спазват стандартите за сигурност и качество в раздел 3, буква Б от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 (16).

Когато няма на разположение такива ИТ приложения или те не са ефективни, заявяването и издаването на лицензии може да се извършва чрез разпечатка на образеца в приложение I към настоящия регламент, като се спазват посочените в това приложение указания.

2.   Имената и адресите на компетентните органи, които получават заявлението и издават лицензията, се публикуват на официалните уебсайтове на тези органи или на официалния уебсайт, на който се публикува информация за търговията със селскостопански продукти във всяка държава членка.

3.   Заявленията и лизенциите се попълват и издават напечатани на един от официалните езици на Съюза според определеното от компетентните органи на издаващата държава членка.

4.   Компетентните органи на държавите членки могат, когато е необходимо, да изискат нехармонизираните текстове в заявленията за лицензии или в придружаващите документи да бъдат преведени на официалния език или на един от официалните езици на съответната държава членка, като разходите за това се покриват от заявителя.

5.   Заявлението за лицензия се попълва в съответствие с целта на лицензията и съгласно посоченото в известието относно лицензиите за внос и износ на земеделски продукти (17).

6.   Органът, който издава лицензията, не приема заявления, които не отговарят на приложимите в Съюза правила. Той издава лицензията незабавно, като ползва приетата информация, попълнена от заявителя, и я допълва, както е посочено в известието относно лицензиите за внос и износ на земеделски продукти. На лицензиите на хартиен носител издаващите лицензията органи потвърждават издаването с подпис, печат или релефен печат. Електронните лицензии се удостоверяват в съответствие със стандартите, посочени в параграф 1.

Член 3

Срокове

1.   Чрез дерогация от член 5 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (18) датата на подаване на заявлението за издаване на лицензия се счита за работния ден, в който то е получено от издаващия лицензиите орган, при условие че е получено не по-късно от 13:00 часа брюкселско време.

Заявление, получено след 13:00 часа брюкселско време в работен ден, се смята за подадено в първия работен ден след деня, в който то действително е било получено.

2.   Искане за отмяна на заявлението за лицензия може да се подаде в електронен или писмен вид и органът, който издава лицензията, трябва да го получи до 13:00 часа брюкселско време в деня, в който заявлението е получено.

3.   Когато в настоящия регламент се посочва срок за процедурите и датата на начало или край е събота, неделя или официален празник, както е определено в Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71:

а)

приложимата дата на начало е следващият работен ден в 00:00 часа, като се взема предвид официалното работно време на органа;

б)

чрез дерогация от член 3, параграф 2, буква б) и член 4 от посочения регламент приложимият краен срок е на следващия работен ден и до 13:00 часа брюкселско време.

Първа алинея се прилага за официалните национални и регионални празници, надлежно публикувани от държавата членка, в зависимост от случая.

Член 4

Регистрационен и идентификационен номер на икономическите оператори

1.   Регистрационният и идентификационен номер на икономическите оператори (EORI номер), записан на заявителя, титуляря или правоприемника съгласно член 9 от Регламент (ЕС) № 952/2013, се вписва в клетка 4 или, според случая, в клетка 6 от заявлението и лицензията.

Заявителите или органите, които издават лицензии, могат, въз основа на инструкции на национално равнище, да посочат EORI номера на заявителя, титуляря или правоприемника в клетка 20, при условие че името или идентификационният номер в клетка 4 или клетка 6 препращат към EORI номера в клетка 20.

2.   Когато митнически представител обявява продукти за допускане за свободно обращение или за износ, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013, се посочва EORI номерът на титуляря или правоприемника в съответното поле за данни в електронната митническа декларация.

Член 5

Размер на обезпечението

1.   Когато се изисква обезпечение в съответствие с член 4, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии), неговият размер се определя съгласно посоченото в приложение II към настоящия регламент.

2.   Когато сумите, които трябва да се внесат по лицензии, са резултат от превръщането на евро в национална валута и съдържат десетични знаци, размерът на обезпечението се закръгля до първата по-ниска цяла сума в национална валута.

Член 6

Извлечения

1.   Когато количеството, посочено в лицензията, трябва да се раздели по процедурни или логистични причини или ако титулярят или правоприемникът трябва да ползват издадена от държава членка лицензия в електронен формат в друга държава членка, която не е свързана с ИТ приложенията на издаващата държава членка, издаващият лицензиите орган може, по искане на титуляря или правоприемника, да издаде извлечение от лицензията („извлечения“).

2.   Извлеченията имат същата правна сила като лицензиите, от които те са извлечения, в рамките на количеството, по отношение на което тези извлечения са издадени.

3.   Процедурите за заявленията за лицензии, издаването и връщането на лицензии се прилагат и към извлеченията. Издаващият лицензиите орган може да предвиди опростени процедури за заявленията.

4.   Издаващият лицензиите орган приспада количеството, посочено в извлечението, от това в оригиналната лицензия, когато това е приложимо, заедно с допустимото отклонение, и думата „извлечение“ се отбелязва в оригиналната лицензия до приспаднатото количество.

5.   Извлеченията се издават незабавно и без допълнителни разходи, в електронен формат или на хартиен носител, в съответствие с образеца в приложение I.

6.   Не са възможни по-нататъшни извлечения от извлечение.

7.   Титулярят връща екземпляра на извлечението на името на титуляря, което е било използвано или е изтекло, на издаващия лицензиите орган, заедно с екземпляра на оригиналната лизенция на титуляря.

Член 7

Срок на валидност

1.   За продуктите в приложение II срокът на валидност на лицензиите е определен в същото приложение.

2.   Всяка лицензия е валидна от датата на издаването ѝ, посочена в клетка 25 от лицензията за внос или в клетка 23 от лицензията за износ, валидирана с кода или печата на издаващия лицензиите орган. Тази дата се включва в изчисляването на срока на валидност на лицензията.

Ако по силата на конкретен акт се прилага друга начална дата за срока на валидност, издаващият лицензиите орган допълнително посочва тази дата, предхождана от думите „валидна от“ в клетките на лицензиите, посочени в първа алинея.

Член 8

Допустимо отклонение и закръгляване

1.   Допустимото отклонение в посока нагоре или надолу, посочено в член 5, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии), е не повече от 5 %.

2.   При изчисляване на количествата, се прилагат следните правила за закръгляване:

а)

когато първата цифра след десетичния знак е пет или повече, количеството се закръглява до първата по-висока мерна единица, посочена в клетка 17 от лицензията. Когато първата цифра след десетичния знак е по-малка от пет, количеството, изразено след десетичния знак, се заличава;

б)

за количествата за глави добитък количеството се закръглява към следващата цяла стойност на броя глави.

Член 9

Митническа декларация

1.   В митническата декларация се съдържа позоваване на лицензията или извлечението, като се използва специален код и номерът на издадената лицензия, посочен в клетка 23 или 25, в съответствие с дял II от приложение Б към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (19), или, според случая, в съответствие с приложение I, точка 4, за клетка 2.

2.   ИТ приложенията на издаващия лицензиите орган могат да осигуряват пряк достъп на митническото учреждение до електронната лицензия или извлечение. Ако няма пряк достъп, деклараторът или издаващият лицензиите орган изпращат лицензията или извлечението до митническото учреждение в електронен формат.

Ако ИТ приложенията на издаващия лицензиите орган или митническото учреждение не позволяват да се прилага първа алинея, лицензиите или извлеченията могат да се изпращат на хартиен носител.

3.   Деклараторът представя хартиения екземпляр на лицензията или извлечението на титуляря пред митническото учреждение или го предоставя на разположение на митническите органи в съответствие с член 163 от Регламент (ЕС) № 952/2013.

Член 10

Вписвания и заверки

1.   С правилата относно процедурата за издаване на електронни лицензии се определя органът, който трябва да посочи количеството, допуснато за свободно обращение или за износ в лицензията, и се посочват как деклараторът и издаващият лицензиите орган получават достъп до тази информация.

2.   Върху лицензията на хартиен носител митническото учреждение посочва и валидира количеството, което е допуснато за свободно обращение или е изнесено, или, ако това се предвижда в национални административни правила, валидира количеството, посочено от декларатора, в клетки 29 и 30 на екземпляра на титуляря, заверява го и връща екземпляра на декларатора или, ако това се изисква от конкретен акт, връща екземпляра на издаващия лицензиите орган.

3.   Ако количеството, което е допуснато за свободно обращение или е изнесено, не съответства на количеството, посочено в лицензията, митниците поправят вписването в лицензията, като посочват действителното количество в рамките на наличното количество в лицензията.

4.   Ако мястото за вписвания на хартиените лицензии или извлечения не е достатъчно, органите могат да добавят допълнителни страници, заверени с печати за удължаване на документа.

5.   За дата на вписването се приема датата на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение или за износ.

6.   Държавите членки решават кой орган изпълнява функциите съгласно настоящия член за електронните лицензии и публикуват тази информация на своя публичен уебсайт.

Член 11

Прехвърляне

При искане за прехвърляне от страна на титуляря данните на правоприемника и датата на съответното вписване се посочват в лицензията в съответствие с известието относно лицензиите за внос и износ на земеделски продукти. Прехвърлянето се заверява от издаващия лицензиите орган.

При искане за обратно прехвърляне към титуляря издаващият лицензиите орган заверява това обратно прехвърляне и неговата дата в лицензията в съответствие с известието относно лицензиите за внос и износ на земеделски продукти.

Прехвърлянето на права от и обратно към титуляря влиза в сила от датата на заверката, поставена от издаващия лицензиите орган.

Член 12

Съхранение

1.   Държавите членки могат да разрешат лицензията да се съхранява от издаващия лицензиите орган, разплащателната агенция или митниците или да е разположение посредством ИТ приложенията.

2.   Издаващият лицензиите орган определя в кои случаи лицензията се съхранява от органите, участващи в процедурата за допускане за свободно обращение или за износ, и условията, на които трябва да отговаря титулярят или правоприемникът.

3.   Държавите членки определят органа, участващ в системата за съхранение, който ще изпълнява функциите, посочени в член 10, и публикуват тази информация на своя уебсайт.

4.   В клетка 44 на хартиената митническа декларация или в съответното поле за данни в електронната митническа декларация деклараторът добавя думите „на съхранение“ до номера на издадената лицензия. За електронните лицензии държавите членки могат да отменят това задължение или да прилагат специален код за тази цел.

Член 13

Сигурност и контрол на лицензията, взаимопомощ

1.   Във вписванията не могат да се внасят промени след издаването на лицензиите или извлеченията.

2.   Когато компетентният митнически орган се съмнява в точността на вписаното в лицензията или извлечението, той връща лицензията или извлечението на издаващия лицензиите орган. Когато издаващият лицензиите орган се съмнява в точността на вписаното в лицензията или извлечението, той връща лицензията или извлечението на компетентния митнически орган.

Първата алинея не се прилага, когато става въпрос за незначителни или очевидни грешки, на които издаващият лицензиите орган или компетентният митнически орган могат да намерят решение, като прилагат правилно законодателството.

3.   Ако издаващият орган сметне, че е необходима корекция, той оттегля лицензията или извлечението и незабавно издава надлежно коригирана лицензия или извлечение.

4.   За електронните лицензии или извлечения издаващият лицензиите орган заверява коригираната версия, която заменя оригиналната версия. На хартиените лицензии или извлечения издаващият лицензиите орган записва „лицензия, коригирана на …“ или „извлечение, коригирано на …“ Всички предишни вписвания се презаписват на всеки екземпляр.

5.   Когато издаващият лицензиите орган не смята, че е необходима корекция, той потвърждава това в ИТ приложенията. За хартиените лицензии и извлечения издаващият лицензиите орган потвърждава, че записаното в лицензията или извлечението е правилно, като отбелязва „Проверено на: … г.“ и поставя своя печат, подпис и дата или прилага подобен метод.

6.   По искане на издаващия лицензиите орган титулярят или правоприемникът връща лицензията или извлечението.

Когато при управление на риска възникне необходимост да се направи проверка или съществува съмнение по отношение на автентичността на хартиена лицензия или извлечение или относно вписвания или заверки по тях, съответният орган връща лицензията или извлечението, или тяхно фотокопие, на компетентните органи, които са отговорни за проверката.

Искането за проверка и резултатите от нея се съобщават по електронен път в съответствие с Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (20), като се използва стандартният формуляр от известието относно лицензиите за внос и износ на земеделски продукти. Органите могат да се споразумеят за допълнително опростяване, включително за преки консултации, ползвайки списъка с митническите учреждения (COL), публикуван на официалния уебсайт на Комисията (21).

Запитаният орган гарантира, че на запитващия орган ще бъде изпратен отговор в рамките на 20 календарни дни, когато органите са в една и съща държава членка. Когато двата органа са в различни държави членки, отговорът се изпраща в срок от 60 календарни дни.

7.   Когато дадена лицензия или извлечение бъдат върнати, при поискване компетентният орган дава на заинтересованата страна разписка или отбелязва и поставя печат с дата на получаване върху фотокопието, представено от заинтересованата страна.

Член 14

Изпълнение на задължението и доказателство

1.   Обезпечението за лицензия се освобождава, когато задълженията, посочени в член 24 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 и в настоящия член, бъдат изпълнени.

2.   Правото на допускане на продукти за свободно обращение или износ се счита за упражнено, а съответстващото задължение се счита за изпълнено в деня на приемане на съответната митническа декларация в рамките на срока на валидност на лицензията и при условие че:

а)

при допускане за свободно обращение — продуктите са действително допуснати за свободно обращение;

б)

при износ — продуктите са напуснали митническата територия на Съюза в срок от 150 календарни дни от датата на приемане на митническата декларация.

3.   Доказателство за изпълнение на задължението за допускане на продуктите за свободно обращение е надлежно завереният от митническите органи екземпляр на лицензията или извлечението на името на титуляря или правоприемника или техен еквивалент в електронен формат.

4.   Доказателство за изпълнение на задължението за износ е:

а)

надлежно завереният от митническите органи екземпляр на лицензията или извлечението на името на титуляря или правоприемника или техен еквивалент в електронен формат и

б)

удостоверението за напускане от митническото учреждение на износ на името на износителя или декларатора, посочено в член 334 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447.

5.   Доказателството, посочено в параграф 4, буква б), се представя и проверява, както следва:

а)

износителят или деклараторът, посочен в параграф 4, буква б), предава удостоверението за напускане на титуляря и титулярят представя доказателството в електронен формат на издаващия лицензиите орган. Ако удостоверението за напускане е отменено поради корекции от страна на митническото учреждение на напускане, митническото учреждение на износ информира износителя или неговия митнически представител и износителят или неговият митнически представител информират титуляря, който информира за това издаващия лицензиите орган;

б)

процедурата по буква а) включва представянето на съответния основен референтен номер (MRN), определен в член 1, параграф 22 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446, на издаващия лицензиите орган;

ако повече държави членки участват в процедурата по износ, или

ако митническото учреждение на износ е в друга държава членка, различна от тази на издаващия лицензиите орган, или

ако MRN се използва в процедурата по износ, извършвана в държавата членка, където е подадена декларацията за износ;

в)

издаващият лицензиите орган проверява получената информация, включително точността на датата на напускане на митническата територия на Съюза, въз основа на управление на риска. Ако MRN и базата данни за MRN (22) не позволяват адекватни проверки, то митническите органи, по искане на издаващия лицензиите орган и въз основа на съответния MRN, потвърждават или коригират датата на напускане.

Ако митническото учреждение на износ е установено в държава членка, различна от тази на издаващия лицензиите орган, процедурите по член 13, параграф 6, втора алинея се прилагат mutatis mutandis.

Органите могат да се споразумеят за това процедурите по първа алинея да се изпълняват пряко между съответните органи. Издаващите лицензиите органи могат да уредят опростени процедури за целите на буква а).

6.   Доказателството за допускане на продуктите за свободно обращение трябва да бъде получено от издаващия лицензиите орган в рамките на 60 календарни дни след изтичането на срока на валидност на лицензията.

Доказателството за износ и напускане на митническата територия на Съюза трябва да бъде получено от издаващия лицензиите орган в рамките на 180 календарни дни след изтичането на срока на валидност на лицензията.

Ако сроковете по първа и втора алинея не могат да бъдат спазени поради технически проблеми, издаващият лицензиите орган, по искане на титуляря и след представяне на доказателство от него, може да ги удължи, ако е необходимо ex-post, най-много до 730 календарни дни, като се има предвид член 23, параграф 4 от Делегиран егламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията.

7.   Издаващите лицензиите органи могат да отменят задължението за представяне на доказателство по параграфи 2, 3 и 4, ако вече разполагат с необходимата информация.

Член 15

Заместващи лицензии и дубликати на лицензии или извлечения

1.   Когато хартиена лицензия или извлечение, издадени за продуктите по член 2, параграф 1, буква а) или параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии), са частично или цялостно унищожени или изгубени, титулярят или неговият правоприемник могат да поискат от издаващия лицензиите орган заместваща лицензия или извлечение. Заместващата лицензия или извлечението заместват оригиналната лицензия или извлечение, включително всички съответни права и задължения.

За заместващите лицензии по настоящия параграф се внася обезпечение, както е посочено в член 5.

Ако изгубената или частично унищожена оригинална лицензия бъде намерена, титулярят я връща на издаващия лицензиите орган, който незабавно освобождава оставащото обезпечение за оригиналната лицензия.

2.   Заместваща лицензия или извлечение може да бъде издадена само веднъж за срока на валидност и за остатъка от количеството, определени за оригиналната лицензия или извлечение.

Заместваща лицензия или извлечение не се издава, когато издаването на лицензии или извлечения за въпросния продукт е преустановено или когато става въпрос за тарифна квота за внос или износ.

3.   Обезпечението за заместващата лицензия и това за оригиналната лицензия, ако тя не бъде намерена, се освобождават в съответствие с член 14.

4.   Когато заявлението се отнася до частично или напълно унищожена лицензия или извлечение, издадени за продукти, различни от тези по член 2, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии), се прилагат следните условия:

а)

титулярят или правоприемникът доказва по удовлетворителен за издаващия лицензиите орган цялостното или частично унищожаване на лицензията;

б)

заместваща лицензия или извлечение не се издава, ако титулярят или правоприемникът не е успял да докаже, че е спазил възможните предпазни мерки, за да предотврати унищожаването на лицензията или извлечението, или когато представените от титуляря доказателства са незадоволителни;

в)

обезпечението, внесено за заместваща лицензия или извлечение, се равнява на 150 % от обезпечението за оригиналната лицензия, при минимум 3 EUR на 100 килограма или на хектолитър, или на глава, като се взема предвид оставащото количество към момента на унищожаването и допустимото отклонение, ако е приложимо. Оставащата част от салдото по обезпечението за оригиналната лицензия може да се използва при внасянето на обезпечение за заместваща лицензия. Всяка сума, която превишава обезпечението за оригиналната лицензия спрямо обезпечението за заместващата лицензия, като е отчетено останалото налично количество, се освобождава незабавно.

5.   Когато се издават заместващи лицензии или извлечения, издаващият лицензиите орган незабавно съобщава на Комисията:

а)

номерата на издадените лицензии на заместващи лицензии или извлечения и номерата на издадените лицензии на заменените лицензии и извлечения;

б)

въпросните продукти с техния код по Комбинираната номенклатура (КН) и тяхното количество.

Комисията информира държавите членки за това.

6.   Когато хартиена лицензия или извлечение бъдат загубени или унищожени и загубеният или унищоженият документ бъде използван изцяло или частично единствено за освобождаване на остатъка от обезпечението за допускане за свободно обращение или износ, посочено в оригиналната лицензия, се прилагат следните условия:

а)

титулярят или неговият правоприемник могат да поискат от издаващия лицензиите орган да издаде дубликат на лицензията или извлечението, който да бъде съставен и заверен по същия начин като оригиналния документ. Дубликат на лицензия или извлечение се издава само веднъж;

б)

издаващият лицензиите орган може да предостави на титуляря или правоприемника дубликат на лицензията или извлечението, с ясно обозначение „дубликат“ на всеки екземпляр;

в)

дубликатът на лицензията или извлечението се представя на митническия орган, който отговаря за декларацията за допускане за свободно обращение или за износ, когато тази декларация е била приета при условия на изгубена лицензия или извлечение. Този митнически орган прави вписвания в дубликата и го заверява относно допускането за свободно обращение или износа, осъществени съгласно оригиналната лицензия или извлечение.

Член 16

Форсмажорни обстоятелства

1.   Компетентният орган на държавата членка, който е издал лицензията или извлечението, може да признае случай на форсмажорни обстоятелства, като вземе предвид член 50 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (23) и реши:

а)

да отмени задължението продуктите и количеството, посочени в лицензията, да бъдат допуснати за свободно обращение или изнесени за срока на валидност на лицензията, както е посочено в член 14, параграф 1 от настоящия регламент, и да освободи обезпечението, или да удължи срока на валидност на лицензията с максимум 180 дни след изтичането на първоначалния срок на валидност на лицензията, като вземе предвид обстоятелствата в конкретния случай; или

б)

да удължи срока за представяне на доказателството за допускане за свободно обращение или износ, посочен в член 14, параграф 6 от настоящия регламент, в рамките на ограниченията, предвидени в тази разпоредба, без частична загуба на обезпечението.

Всяко решение, взето съгласно буква а), се отнася единствено до количеството от продукта, което не е могло да бъде допуснато за свободно обращение или изнесено в резултат на форсмажорни обстоятелства.

2.   В своето уведомление съгласно член 50, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията компетентните органи информират Комисията за съответните продукти с техния код по КН и за съответните количества и посочват дали се отнася за допускане за свободно обращение или за износ и дали се отнася за отмяна на лицензия или удължаване срока на валидност на лицензия или срока за представяне на доказателство за допускане за свободно обращение или износ, посочвайки новия срок. Комисията уведомява за това другите компетентни органи чрез своя специализиран уебсайт, до който имат достъп издаващите лицензии органи и митническите органи.

3.   Ако, докато чакат решение относно форсмажорни обстоятелства, титуляр или правоприемник заявят, че им се налага да използват отново лицензията за количеството, спрямо което не са били заявени форсмажорни обстоятелства, издаващият лицензиите орган издава извлечение за това оставащо количество и нанася в него информацията, предвидена в известието относно лицензиите за внос и износ на земеделски продукти.

Това извлечение не може да се прехвърля.

Член 17

Информация и уведомяване по отношение на конопа

1.   За целите на контрола по отношение на операциите, посочени в член 9, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии), когато операциите се извършват в държава членка, различна от тази, в която на вносителя е бил разрешен вносът на конопено семе, различно от семена за посев, органът, издал разрешението, изпраща на компетентния орган в държавата членка, в която са извършени операциите, копия на представените от упълномощените вносители документи относно тези операции.

При откриване на нередности по време на проверките, посочени в член 9, параграф 4, четвърта алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии), компетентният орган на съответната държава членка уведомява компетентния орган, издал разрешението в държавата членка, в която съответният вносител е получил разрешението.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията относно разпоредбите, приети за прилагане на член 9, параграфи 1, 2 и 3 на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии) и на параграф 4, първа, втора и трета алинея от посочения член.

Всяка година, не по-късно от 31 януари, компетентните органиуведомяват Комисията за наложените санкции или за предприетите мерки в отговор на нередностите, установени през предходната пазарна година.

Компетентните органи изпращат на Комисията имената и адресите на органите, отговарящи за проверките, посочени в член 9, параграф 4, четвърта алинея от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 (Лицензии). Комисията предава тези имена и адреси на компетентните органи на другите държави членки.

Член 18

Уведомления във връзка с чесъна

Държавите членки уведомяват Комисията ежеседмично и до сряда за общите количества по заявления за лицензии „Б“ за получените през предходната седмица заявления.

Въпросните количества са разбити по ден на заявлението за лицензия за внос, произход и код по КН. За продуктите, различни от чесъна, изброени в приложение II, раздели Д и Е, се посочва и наименованието на продукта съгласно клетка 14 от заявлението за лицензия за внос.

Член 19

Уведомления за лицензии за внос на етилов алкохол

1.   Държавите членки съобщават на Комисията всеки четвъртък, или, ако е почивен ден, на следващия работен ден, за количествата продукти, посочени в приложение II, част 1, раздел З, за които предходната седмица са били издадени лицензии за внос, разбити по кодове по КН и страни на произход.

2.   Ако дадена държава членка сметне, че количествата, за които са били подадени заявления за лицензии за внос, могат да нарушат равновесието на пазара, тя незабавно информира Комисията, като ѝ съобщава съответните количества по видове продукти. Комисията преценява ситуацията и информира държавите членки.

Член 20

Обмен на информация и уведомяване на Комисията

1.   Когато това е необходимо за правилното прилагане на настоящия регламент, компетентните органи на държавите членки обменят информация относно лицензии и извлечения и свързаните с тях нередности и нарушения.

2.   Компетентните органи уведомяват незабавно Комисията за установени от тях нередности и нарушения по отношение на настоящия регламент.

3.   Държавите членки съобщават на Комисията унифицирания указател на ресурс (URL) на интернет адреса на органите, компетентни за приемането на заявления и издаването на лицензии и извлечения, както е посочено в член 2, параграф 2, и актуализират тази информация и я изпращат отново, когато е необходимо. Комисията публикува тези интернет адреси на своя публичен уебсайт.

4.   Държавите членки изпращат също така на Комисията отпечатъци на официалните печати и когато е приложимо, на релефните печати, използвани от компетентните органи. Комисията незабавно предава тази информация на останалите държави членки през защитен уебсайт, достъпен само за органите на държавите членки.

5.   Уведомленията на Комисията, посочени в настоящия регламент, се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията (24).

Член 21

Преходни разпоредби

1.   Компетентните органи могат да продължат да използват хартиените образци, предвидени в член 17 от Регламент (ЕО) № 376/2008, както е посочено в приложение I към същия регламент, за заявления и за издаване на лицензии до изчерпване на съществуващите запаси. Във всеки случай, заявленията и лицензиите, получени в съответствие с член 3, параграф 1 от настоящия регламент в друга държава членка в съответствие с образеца в приложение I към настоящия регламент, се приемат на всеки етап от процедурата.

2.   Доказателството за напускане на митническата територия на Съюза, предвидено в член 14, параграф 4, буква б) и параграф 5, се приема във всички случаи, когато такова доказателство е следвало да се изготви посредством контролния екземпляр Т5, както е посочено в членове 912а—912ж от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (25).

Член 22

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 6 ноември 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(4)  Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29).

(5)  Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12).

(6)  Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията от 30 декември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход (ОВ L 346, 31.12.2003 г., стр. 19).

(7)  Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24).

(8)  Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията от 29 март 2007 г. за откриване и управление на тарифни квоти и за установяване на режим за лицензии за внос и удостоверения за произход на чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни (ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12).

(9)  Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 г. относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10).

(10)  Регламент (ЕО) № 2390/98 на Комисията от 5 ноември 1998 г. относно подробни правила по прилагането на Регламент (ЕО) № 1706/98 на Съвета относно режима за внос на някои заместители на зърнени храни и преработени зърнени и оризови продукти, с произход от държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн или от отвъдморски страни и територии и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2245/90 (ОВ L 297, 6.11.1998 г., стр. 7).

(11)  Регламент (ЕО) № 1345/2005 на Комисията от 16 август 2005 г. относно установяване на подробни правила за приложение на системата на лицензии за внос на маслиново масло (ОВ L 212, 17.8.2005 г., стр. 13).

(12)  Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3).

(13)  Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 06 юни 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 38).

(14)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(15)  Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(16)  Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 18).

(17)  Известие относно лицензиите за внос и износ (ОВ C 278, 30.7.2016 г.).

(18)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(19)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(20)  Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).

(21)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&Screen=0

(22)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=en

(23)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ L 255, 28.8.2014 г., стр. 59).

(24)  Регламент (ЕО) № 792/2009 на Комисията от 31 август 2009 г. за установяване на подробни правила за нотифицирането на Комисията от страна на държавите членки на информацията и документите във връзка с прилагането на общата организация на пазарите, режима на директните плащания, насърчаването на продажбата на селскостопански продукти и правилата, приложими за най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море (ОВ L 228, 1.9.2009 г., стр. 3).

(25)  Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗЕЦ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

1.

Формулярите за лицензия се представят под формата на комплекти, съставени от екземпляр № 1, екземпляр № 2 и заявлението, както и евентуални допълнителни екземпляри на лицензията, в посочения ред.

Издаващият лицензиите орган обаче може да изиска от заявителите да попълнят само заявление вместо комплектите, предвидени в първата алинея.

2.

Когато по силата на мярка на Съюза количеството, за което е издадена лицензията, може да бъде по-малко от количеството, по отношение на което първоначално е било подадено заявление за лицензия, в заявлението трябва да бъдат вписани само количеството, за което е подадено заявление, и сумата на обезпечението, свързана с него.

3.

Формулярите за извлечения от лицензии се представят под формата на комплекти, съставени от екземпляр № 1 и екземпляр № 2, в посочения ред.

4.

В клетка 2 трябва да бъде посочена държавата членка, която издава документа, като се използва съответният код на страната. Издаващият лицензиите орган може да добави номера, с които да се идентифицира документът.

Държава членка

Код на държавата

Белгия

BE

България

BG

Чешка република

CZ

Дания

DK

Германия

DE

Естония

EE

Ирландия

IE

Гърция

EL

Испания

ES

Франция

FR

Хърватия

HR

Италия

IT

Кипър

CY

Латвия

LV

Литва

LT

Люксембург

LU

Унгария

HU

Малта

MT

Нидерландия

NL

Австрия

AT

Полша

PL

Португалия

PT

Румъния

RO

Словения

SI

Словакия

SK

Финландия

FI

Швеция

SE

Обединено кралство

UK

5.

При издаването им лицензиите и извлеченията може да имат номер на издаване в клетка 23 (лицензия за износ) или клетка 25 (лицензия за внос), даден от издаващия лицензиите орган.

6.

Заявленията, лицензиите и извлеченията се попълват на машина или с помощта на компютърни методи.

7.

Издаващият лицензиите орган може да разреши заявленията да бъдат попълнени на ръка с химикал и с главни печатни букви.

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

Image

Текст на изображението

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ I

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИИ — ПРИ ВНОС

Списък на продуктите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии]

A.   Ориз (член 1, параграф 2, буква б) и част II от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

1006 20

Олющен ориз (кафяв), включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии]

30 EUR/t

до края на втория месец, следващ месеца на издаване на лицензията съгласно член 7, параграф 2

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии]

30 EUR/t

до края на втория месец, следващ месеца на издаване на лицензията съгласно член 7, параграф 2

1006 40 00

Ориз натрошен, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии]

1 EUR/t

до края на втория месец, следващ месеца на издаване на лицензията съгласно член 7, параграф 2


Б.   Захар (член 1, параграф 2, буква в) и част III на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

1701

Всички продукти, внесени по преференциален режим, различен от тарифни квоти (1)  (2)

20 EUR/t

до края на третия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2


В.   Семена (член 1, параграф 2, буква д) и част V на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

ex 1207 99 20

Семена от различни сортове коноп за посев

 (3)

до края на шестия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, в съответствие с член 7, параграф 2, освен ако от държавите членки не е предвидено друго


Г.   Лен и коноп (член 1, параграф 2, буква з) и част VIII на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението.

Срок на валидност

5302 10 00

Необработен или отопен коноп

 (4)

до края на шестия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, в съответствие с член 7, параграф 2, освен ако от държавите членки не е предвидено друго


Д.   Плодове и зеленчуци (член 1, параграф 2, буква и) и част IX на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

0703 20 00

Чесън, пресен или замразен, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (5)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2

ex 0703 90 00

Други лукови зеленчуци, пресни или замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (5)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2


Е.   Преработени плодови и зеленчукови продукти (член 1, параграф 2, буква й) и част X на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

ex 0710 80 95

Чесън (6) и праз от вида Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (7)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2

ex 0710 90 00

Смеси от зеленчуци, съдържащи чесън (6) и/или праз от вида Allium ampeloprasum (сурови или термично обработени чрез попарване или кипване във вода), замразени, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (7)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2

ex 0711 90 80

Чесън (6) и праз от вида Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за незабавна консумация в това състояние, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (7)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2

ex 7119090

Смеси от зеленчуци, съдържащи чесън (6) и/или праз от вида Allium ampeloprasum, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за незабавна консумация в това състояние, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (7)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2

ex 0712 90 90

Сушен чесън (6) и праз от вида Allium ampeloprasum и смеси от сушени зеленчуци, съдържащи чесън (6) и/или праз от вида Allium ampeloprasum, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин, включително продукти, внесени в рамките на тарифните квоти, посочени в член 2, параграф 1, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии] (7)

50 EUR/t

3 месеца от датата на издаване в съответствие с член 7, параграф 2


Ж.   Други продукти (член 1, параграф 2, буква ч) и част XXIV, раздел 1 на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

1207 99 91

Конопено семе, непредназначено за посев

 (8)

до края на шестия месец, следващ месеца на действителното издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2, освен ако от държавите членки не е предвидено друго


З.   Етилов алкохол със земеделски произход (член 1, параграф 2, буква ф) и част XXI на приложение I към Регламент (ЕО) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

ex 2207 10 00

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

1 EUR на хектолитър

до края на четвъртия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2

ex 2207 20 00

Етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, получени от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

1 EUR на хектолитър

до края на четвъртия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2

ex 2208 90 91

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

1 EUR на хектолитър

до края на четвъртия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2

ex 2208 90 99

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем, по-малко от 80 % vol, получен от земеделските продукти, изброени в приложение I към Договора

1 EUR на хектолитър

до края на четвъртия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2

ЧАСТ II

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ПРИ ИЗНОС

Списък на продуктите, посочени в член 2, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 [Лицензии]

A.   Ориз (член 1, параграф 2, буква б) и част II от приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

1006 20

Олющен (кафяв) ориз

3 EUR/t

до края на четвъртия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2

1006 30

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран

3 EUR/t

до края на четвъртия месец, следващ месеца на издаване на лицензията, съгласно член 7, параграф 2


Б.   Захар (член 1, параграф 2, буква в) и част III на приложение I към Регламент (ЕС) № 1308/2013)

Код по КН

Описание

Размер на обезпечението

Срок на валидност

1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние (9)

11 EUR/100 kg

до края на третия месец, следващ месеца на издаване, съгласно член 7, параграф 2 (10)

1702 60 95

1702 90 95

Други захари в твърдо състояние и захарни сиропи, без ароматизиращи или оцветяващи добавки, но невключващи лактоза, глюкоза, малтодекстрин и изоглюкоза (9)

4,2 EUR/100 kg

до края на третия месец, следващ месеца на издаване, съгласно член 7, параграф 2 (10)

2106 90 59

Захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители, различни от сиропи от изоглюкоза, лактоза, глюкоза и малтодекстрин (9)

4,2 EUR/100 kg

до края на третия месец, следващ месеца на издаване, съгласно член 7, параграф 2 (10)


(1)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(2)  С изключение на преференциалния внос на захар с код по КН 1701 99 10 с произход от Молдова, посочен в Решение 2014/492/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. за подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 1), и на преференциалния внос на захар с код по КН 1701 с произход от Грузия, посочен в Решение 2014/494/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. за подписване, от името на Европейския съюз и временно прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 1).

(3)  Не се изисква обезпечение.

(4)  Не се изисква обезпечение.

(5)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(6)  Тук се включват също продуктите, при които думата „чесън“ е само част от описанието. Тези термини могат да включват, но не се ограничават до „чесън с една луковица“, „слонски чесън“, „чесън на скилидки“ или „ориенталски чесън“.

(7)  Задължението за представяне на лицензия за внос се прилага до 30 септември 2017 г.

(8)  Не се изисква обезпечение.

(9)  Задължението за представяне на лицензия за износ се прилага до 30 септември 2017 г.

(10)  За количества, ненадвишаващи 10 t, заинтересованата страна не може да използва повече от една такава лицензия за същия износ.


30.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 206/71


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1240 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2016 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 20, букви а), б), г), д), и), й), к), л), м), н) и о) и член 223, параграф 3, букви а), б) и в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2), и по-специално член 62, параграф 2, букви а), б), в) и и) и член 64, параграф 7, буква а) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (3), и по-специално член 2, параграф 3 и член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

с Регламент (ЕС) № 1308/2013 се заменя Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (4), и се въвеждат нови правила по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране. С него също така се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове и актове за изпълнение в тази връзка. С цел да се осигури правилното функциониране на схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране съгласно новата нормативна уредба, трябва да бъдат приети някои правила посредством такива актове. Тези актове следва да заменят регламенти (ЕИО) № 3427/87 (5), (ЕИО) № 2351/91 (6), (ЕО) № 720/2008 (7), (ЕО) № 826/2008 (8), (ЕО) № 1130/2009 (9) и (ЕС) № 1272/2009 (10) на Комисията. Посочените регламенти се отменят с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията (11).

(2)

Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 публична интервенция се прилага по отношение на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, неолющен ориз, прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, масло и обезмаслено мляко на прах в съответствие с условията, определени в посочения регламент.

(3)

В член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 е предвидено, че помощ за частно складиране може да се предостави за бяла захар, маслиново масло, ленени влакна, прясно или охладено месо от едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече, масло, сирене, обезмаслено мляко на прах, свинско месо и овче и козе месо в съответствие с условията, определени в посочения регламент.

(4)

С Регламент (ЕС) № 1370/2013 се определят правила относно публичните интервенционни цени, количествените ограничения за изкупуване на базата на публична интервенция и определянето на размера на помощта за частно складиране.

(5)

С цел опростяване и подобряване на ефективността на механизмите за управление и контрол, свързани със схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране, следва да бъдат установени съответно общи правила за всички продукти, изброени в членове 11 и 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(6)

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, Комисията може да реши да се извърши изкупуване на твърда пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз, ако положението на пазара го изисква. Публична интервенция може да се открие и за говеждото месо, ако средната пазарна цена през определен представителен период е под 85 % от референтния праг, определен в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. В такъв случай изкупуването става чрез тръжни процедури.

(7)

В съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013, Комисията може да определи размера на помощта за частно складиране за продуктите, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, чрез тръжна процедура или чрез предварително определяне на размера на помощта.

(8)

За да могат схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране да функционират ефективно, операторите следва да използват методиката, предоставена от разплащателната агенция, по отношение на процедурата за подаване на оферти, тръжни предложения или заявления.

(9)

С цел да се гарантира правилното управление на схемите, следва да се установят правила за интервенцията при фиксирана цена, за тръжните процедури за интервенционно изкупуване, за продажбите от интервенционните запаси или за определяне на максималния размер на помощта за частно складиране, за предварително определяне на помощта за частно складиране, както и за подаване и допустимост на тръжните предложения, офертите и заявленията.

(10)

С цел да се подобри ефективността на начина на действие на интервенцията чрез прекратяване на използването на малки складови съоръжения, които могат да бъдат разпръснати в целия регион, следва да бъде определен минимален капацитет за складиране на местата за интервенционно складиране, но той не следва да се прилага в случаите, когато мястото за складиране разполага с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка.

(11)

Тъй като продуктите, обхванати от публичната интервенция и помощта за частно складиране, се различават по отношение на момента на производство или на прибиране на реколтата и изискванията за съхранение, следва да бъдат предвидени специфични условия за тяхната допустимост.

(12)

С оглед осигуряване на доброто управление на схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране е необходимо да се определи минимално количество, под което разплащателната агенция да не може да приема оферти или тръжни предложения за изкупуване или продажба, нито да решава дали да определи максималния размер на помощта за частно складиране. Все пак ако условията и практиките на търговията на едро или правилата в областта на екологията, които са в сила в дадена държава членка, оправдават прилагането на минимални прагове на количеството, надхвърлящи определените в настоящия регламент, съответната разплащателна агенция следва да получи правото да изисква тези по-големи минимални количества за изкупуване на фиксирана цена.

(13)

За да се подсигури сериозността на офертата или на тръжното предложение за интервенция и да се гарантира, че мярката ще окаже желаното въздействие върху пазара, както при интервенция с фиксирана цена, така и при тръжна процедура, следва да се установи размерът на обезпечението.

(14)

За да се осигури ефективно управление на схемата за публична интервенция, следва да се предвиди взаимно уведомяване между държавите членки и Комисията относно подадените оферти и тръжни предложения. Следва да бъдат въведени мерки за спазване на количествените ограничения, определени в член 3 от Регламент (ЕС) № 1370/2013.

(15)

Въз основа на получените оферти и тръжни предложения може да се определят максимална изкупна цена или максимален размер на помощта за частно складиране. На пазара обаче могат да възникнат ситуации, при които икономически или други аспекти налагат да не се определя такава цена или помощ и да се отхвърлят всички получени тръжни предложения.

(16)

С цел да се гарантира прозрачното и ефективно функциониране на схемата за публична интервенция е необходимо да се определят общи правила за издаването на ордера за доставка и доставката на продуктите до мястото на съхранение, посочено от разплащателната агенция. Освен това, като се има предвид спецификата на секторите на зърнените култури и ориза, както и на говеждото месо и маслото и обезмасленото мляко на прах, е необходимо да се определят специални правила за тези сектори.

(17)

С оглед на правилното управление на интервенционните запаси на склад и предвид спецификата на секторите на зърнените култури и ориза, задълженията на държавите членки следва да бъдат конкретизирани по отношение на максималното разстояние до мястото за складиране и поемането на разходите, когато това разстояние бъде превишено.

(18)

С цел прилагането на общите правила на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (12) е уместно да се предвиди, че проверките на продуктите по време на тяхното съхранение трябва да се провеждат, както е посочено в член 3 от същия регламент. Следва да се издаде приемно-предавателен протокол въз основа на тези проверки и анализи.

(19)

С цел да се осигури добро качество на съхраняваните продукти при публична интервенция, в случай че продуктите не изпълняват приложимите изисквания за допустимост, следва да се предвиди задължение на оператора да вземе обратно продуктите и да поеме всички разходи през периода на съхранение на продуктите на местата за складиране.

(20)

Когато се изисква обезкостяване на говеждото месо е необходимо да се определят специални правила за този сектор в допълнение към общите правила.

(21)

Следва да бъдат установени правила за плащанията, предмет на ценова корекция, свързана с качеството на продукта или с местоположението на мястото за складиране. За да се даде време на операторите да се приспособят към новата схема за публична интервенция, някои условия, свързани с ценовата корекция по отношение на зърнените култури, следва да се прилагат едва от началото на пазарната 2017/18 година.

(22)

С цел да се даде необходимата информация относно характеристиките на продуктите и мястото, където се съхраняват, обявленията за тръжна процедура следва да се изготвят и публикуват от разплащателната агенция, която държи наличните за продажба интервенционни запаси. За тази цел между датата на публикуване и първата крайна дата за подаване на тръжни предложения следва да се предвиди разумен срок.

(23)

Въз основа на тръжните предложения и ситуацията на пазара на Съюза Комисията следва да решава дали да фиксира минимална интервенционна продажна цена. В зависимост от взетото решение разплащателните агенции ще приемат или отхвърлят тръжните предложения за продукти, налични за продажба. Следва да се приемат специфични разпоредби за разпределението на говеждо месо, масло и обезмаслено мляко на прах.

(24)

С цел да се улесни продажбата на малки количества, останали на местата за складиране в конкретна държава членка, и да се осигури добро управление на системата, е уместно да се предвиди, че разплащателната агенция на своя собствена отговорност има правото да открие тръжна процедура за препродажба на такива количества интервенционни продукти, като прилага mutatis mutandis правилата, определени по отношение на откритите от Съюза тръжни процедури, с оглед осигуряването на равноправен достъп на всички заинтересовани страни. По същите причини на разплащателната агенция следва да бъде разрешено да предлага за директна продажба количествата, които след визуална проверка в контекста на годишната инвентаризация или по време на инспекцията след включване в интервенционна схема вече не могат да бъдат повторно пакетирани или са с влошено качество.

(25)

За да се гарантира, че схемата за помощ за частно складиране може да бъде подобаващо контролирана, следва да се определят както необходимата информация за сключване на договор за складиране, така и задълженията на договарящите се страни и условията за поставяне на склад, по-специално тези, даващи възможност на компетентния орган, отговарящ за контрола на складовите операции, да извършва ефективна проверка на условията на съхранение. Правилата по отношение на договорния период на складово съхранение следва също да бъдат определени.

(26)

С цел да се гарантира ефективността на схемата за помощ за частно складиране е необходимо да се определят общи правила по отношение на извеждането на продуктите от склада и изплащането на помощта за частно складиране. Предвид спецификата на маслото и обезмасленото мляко на прах, за тях трябва да бъдат определени специфични правила в допълнение към общите правила.

(27)

Когато размерът на помощта за частно складиране е определен предварително, е целесъобразно да се предвиди период за размисъл, който да позволи да се оцени пазарната ситуация преди да бъдат съобщени решенията по заявленията за помощ. Освен това, когато е целесъобразно, трябва да се предвидят специални мерки, отнасящи се по-конкретно до висящите заявления, за да се предотврати прекомерното или спекулативното използване на схемата за частно складиране. Тези мерки изискват бързо действие и Комисията следва да бъде надлежно оправомощена да действа без прилагане на процедурата, посочена в член 229, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, и незабавно да вземе всички необходими мерки.

(28)

За да се защитят финансовите интереси на Съюза, следва да бъдат приети адекватни мерки за контрол и борба с нередностите и измамите. Тези мерки за контрол следва да включват пълна административна проверка, допълвана от проверки на място. Следва да се определят обхватът, съдържанието, сроковете и начинът на докладване на въпросните мерки за контрол, за да се гарантира справедлив и еднакъв подход в държавите членки.

(29)

Неправомерно изплатените суми следва да се възстановяват в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията (13).

(30)

За ефективно управление на схемите за публична интервенция и помощ за частно складиране е необходимо да се предвиди държавите членки да информират периодично Комисията относно състоянието на запасите и на продуктите, постъпващи и излизащи от местата за складиране, както и относно положението по отношение на цените и производството на продуктите, изброени в членове 11 и 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

(31)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

Уводна разпоредба

Член 1

Обхват

1.   С настоящия регламент се определят правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1370/2013 по отношение на:

а)

изкупуването и продажбата при публична интервенция на продуктите, изброени в член 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013;

б)

предоставянето на помощ за частно складиране за продуктите, изброени в член 17 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

2.   Настоящият регламент се прилага без да се засягат специалните разпоредби, предвидени в регламентите за изпълнение:

а)

за откриване на тръжна процедура за изкупуване на продукти или за откриване на продажбата на продукти от интервенция; или

б)

за откриване на тръжна процедура или за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране.

ГЛАВА II

Общи правила

Член 2

Подаване и допустимост на офертите, тръжните предложения и заявленията

1.   Операторите подават оферти и тръжни предложения за публична интервенция, както и тръжни предложения и заявления за помощ за частно складиране, по начина, предвиден от разплащателната агенция на съответната държава членка.

2.   Офертата, тръжното предложение или заявлението са допустими, ако са представени на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка, в която се подават, и включват в предоставен от разплащателната агенция формуляр поне следната информация:

а)

наименование, адрес и регистрационен номер по ДДС на оператора в държавата членка, в която той извършва основната си дейност;

б)

обхванатия продукт, или тип продукт, заедно с неговия съответен код по КН, ако е приложимо;

в)

количеството, за което се подава офертата, тръжното предложение или заявлението, при спазване на минималните количества, посочени в член 5, ако са приложими.

3.   Офертата, тръжното предложение или заявлението не включват никакви допълнителни условия, въведени от оператора, различни от предвидените в настоящия регламент или в съответния регламент за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или за предварително определяне на размера на помощта за частно складиране.

4.   Когато крайният срок за подаване на офертите, тръжните предложения или заявленията е официален празник, офертите, тръжните предложения или заявленията се подават най-късно в последния работен ден, предхождащ официалния празник.

5.   Офертите, тръжните предложения или заявленията, подадени в събота, неделя или на официален празник, се считат за получени от разплащателната агенция на първия работен ден след деня, в който са били подадени.

6.   Офертите, тръжните предложения или заявленията не могат да се оттеглят или изменят след тяхното подаване.

7.   Разплащателната агенция регистрира допустимите оферти, тръжни предложения или заявления и съответните количества в деня, в който са получени.

8.   Правата и задълженията, които произтичат от приемането на офертата, тръжното предложение или заявлението, не могат да бъдат прехвърляни.

ДЯЛ II

ПУБЛИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

ГЛАВА I

Специфични правила във връзка с публичната интервенция

Член 3

Места за интервенционно складиране

1.   Всяко място за интервенционно складиране („място за складиране“) е с минимален капацитет за складиране от:

a)

за зърнени култури: 5 000 тона, 7 500 тона от периода за публична интервенция 2017/2018 г., 10 000 тона от периода за публична интервенция 2018/2019 г., 15 000 тона от периода за публична интервенция 2019/2020 г.;

б)

за ориз: 5 000 тона, 7 500 тона от периода за публична интервенция 2017/2018 г., 10 000 тона от периода за публична интервенция 2018/2019 г.;

в)

за масло и обезмаслено мляко на прах: 400 тона, 600 тона от периода за публична интервенция 2017 г., 800 тона от периода за публична интервенция 2018 г.

Държавите членки със средно годишно производство на зърнени култури под 20 милиона тона могат да продължат да прилагат минимален капацитет за складиране от 10 000 тона от периода 2019/2020 г.

2.   За целите на настоящия член „минимален капацитет на складиране“ означава минималният капацитет, който може да не бъде на разположение постоянно, но е лесно достижим през периода, през който е възможно провеждането на изкупуване.

3.   Дадена разплащателна агенция може да се възползва от дерогация от разпоредбите на параграф 1 само когато докаже, че минималният капацитет на складиране, определен в посочения параграф, не е налице и когато предложените в замяна места за складиране разполагат с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка.

Член 4

Установяване на допустимостта на продуктите

1.   Допустимостта на продуктите за публична интервенция се установява в съответствие с методите, определени в следните разпоредби:

а)

за зърнени култури: в части I, II, III и IV от приложение I;

б)

за ориз: в част I от приложение II;

в)

за говеждо месо: в част I от приложение III;

г)

за масло: в част I от приложение IV към настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 273/2008 на Комисията (14);

д)

за обезмаслено мляко на прах: в част I от приложение V към настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 273/2008.

2.   Методите, които се използват за определяне на качеството на зърнените култури за публична интервенция, посочени в приложение I, са тези, установени с последните версии на съответните европейски или международни стандарти, според случая, в сила на първия ден от всяка пазарна година.

ГЛАВА II

Интервенционно изкупуване на продукти

Раздел 1

Общи разпоредби

Член 5

Минимални количества на продуктите, за които се подават оферти или тръжни предложения

1.   Минималните количества на продуктите, за които се подават оферти или тръжни предложения за изкупуване, са, както следва:

а)

за обикновена пшеница, ечемик и царевица: 160 тона;

б)

за твърда пшеница: 20 тона;

в)

за ориз: 40 тона;

г)

за говеждо месо: 20 тона;

д)

за масло: 30 тона;

е)

за обезмаслено мляко на прах: 30 тона.

Държавите членки със средно годишно производство на зърнени култури под 20 милиона тона могат да решат да прилагат минимално количество от 120 тона за обикновена пшеница, ечемик и царевица.

2.   Дадена разплащателна агенция може да определи минимално количество, което е по-голямо от предвиденото в параграф 1, ако условията и практиките на търговията на едро или правилата за опазване на околната среда, които са в сила в съответната държава членка, оправдават това.

Член 6

Размер на обезпечението за изкупуване на продукти

Размерът на обезпечението, изисквано в съответствие с член 4, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, когато се подава оферта или тръжно предложение за изкупуване на продукти чрез публична интервенция, е, както следва:

а)

за зърнени култури: 20 евро/тон;

б)

за ориз: 30 евро/тон;

в)

за говеждо месо: 300 евро/тон;

г)

за масло: 50 евро/тон;

д)

за обезмаслено мляко на прах: 50 евро/тон.

Член 7

Подаване и допустимост на офертите и на тръжните предложения

1.   Дадена оферта или тръжно предложение са допустими, ако отговарят на изискванията, установени в член 2 и, в случай на тръжна процедура, в регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура по член 12. Офертата или тръжното предложение отговарят и на следните условия:

а)

включват най-малко следната информация:

i)

за ориз — указание на вида и сорта;

ii)

с изключение на говеждото месо — мястото, където се държи продуктът по време на подаване на офертата или на тръжното предложение;

iii)

за зърнени култури и ориз — мястото за складиране, за което се прави офертата или тръжното предложение;

iv)

за зърнени култури и ориз — годината на реколтата и района или районите на производство в Съюза;

v)

за масло и обезмаслено мляко на прах — датата на производство;

vi)

за масло и обезмаслено мляко на прах — наименованието и номера на одобрението на одобреното предприятие, в което са произведени;

б)

операторът е внесъл обезпечение в съответствие с член 4, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238;

в)

за зърнени култури и ориз, операторът е декларирал:

i)

че продуктите са с произход от Съюза;

ii)

че офертата или тръжното предложение се отнася за хомогенна партида, която, при ориза, следва да е съставена от неолющен ориз от един и същ сорт;

iii)

дали е била извършена обработка след прибиране на реколтата и, когато е необходимо, наименованието на използвания продукт, както и че е бил приложен в съответствие с условията на употреба, и че продуктът е разрешен съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (15).

2.   За продукти, различни от говеждо месо, операторът може да поиска във формуляра, посочен в член 2, параграф 2, продуктът да бъде приет на мястото за складиране, където е държан при подаването на офертата или тръжното предложение, при условие че мястото за складиране отговаря на изискванията, определени в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и в член 3 от настоящия регламент.

Член 8

Проверка на офертите и тръжните предложения от страна на разплащателната агенция

1.   Разплащателните агенции вземат решение за допускане на оферти и тръжни предложения въз основа на изискванията, установени в членове 2 и 7.

Когато разплащателната агенция реши, че дадена оферта или тръжно предложение са недопустими, тя информира съответния оператор в срок от три работни дни след получаването на офертата или тръжното предложение. Във връзка с офертите, ако операторът не получи такава информация, офертата се счита за допустима.

2.   По отношение на зърнените култури и ориза, декларациите, посочени в член 7, параграф 1, буква в), могат да бъдат проверени за съответствие по административен път след като разплащателната агенция е проверила допустимостта на офертите или тръжните предложения, ако е необходимо със съдействието на разплащателната агенция, компетентна за указаното от оператора място за складиране, в съответствие с член 57, параграф 2.

Член 9

Уведомяване на Комисията за офертите и тръжните предложения

1.   Държавите членки уведомяват Комисията за всички допустими оферти и тръжни предложения в следните срокове:

а)

за оферти, уведомленията се подават не по-късно от 12.00 ч. (брюкселско време) всеки вторник и се отнасят за количествата продукти, които през предходната седмица са били обект на допустима оферта, както и за свързаната с тях информация.

Когато количествата, за които са подадени оферти, се доближат до определените в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 максимални количества, Комисията информира държавите членки от коя дата да започнат да уведомяват Комисията всеки работен ден.

Считано от тази дата, държавите членки уведомяват Комисията не по-късно от 14.00 часа (брюкселско време) всеки работен ден за количествата, предложени за интервенция през предходния работен ден.

б)

за тръжни предложения се прилагат сроковете, посочени в регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура.

2.   Уведомленията, предвидени в параграф 1, букви а) и б), не съдържат името, адреса и регистрационния номер по ДДС на оператора, а за маслото и обезмасленото мляко на прах — и наименованието и номера на одобрението на одобреното предприятие.

3.   Когато държава членка не уведоми Комисията за допустима оферта или тръжно предложение в сроковете, посочени в параграф 1, букви а) и б), се смята, че държавата членка е уведомила Комисията, че не са постъпили такива оферти или тръжни предложения.

Раздел 2

Изкупуване на фиксирана цена

Член 10

Подаване на оферти за изкупуване на обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена

Офертите могат да се подават до разплащателната агенция от началото на периодите на публична интервенция, определени в член 12 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.

Член 11

Мерки за спазване на количествените ограничения

1.   С оглед спазване на количествените ограничения, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013, Комисията решава, в съответствие с предвиденото в член 3, параграф 6, буква а) от посочения регламент:

а)

да приключи интервенционното изкупуване на фиксирана цена;

б)

когато приемането на цялото количество, за което е подадена оферта, би довело до надвишаване на максималното количество, да определи коефициент на разпределение, приложим към общото количество в офертите, получени и съобщени на Комисията от всеки оператор в деня на вземане на решението;

в)

когато е подходящо, да отхвърли висящи оферти до разплащателните агенции на държавите членки.

Комисията взема решение в рамките на два работни дни от уведомлението по член 9, параграф 1, буква а), първа алинея, и в рамките на пет работни дни от уведомлението по член 9, параграф 1, буква а), трета алинея.

За целите на настоящия член, когато датата на уведомлението съвпада с официален празник за Комисията, срокът започва да тече от първия работен ден след този празник. Ако такива официални празници са включени в срока за решението на Комисията, се броят само работните дни.

2.   Чрез дерогация от член 2, параграф 6, оператор, за когото се прилага коефициент на разпределение в съответствие с параграф 1, буква б), може да оттегли офертата си в рамките на пет работни дни след датата на влизане в сила на решението, с което се определя коефициентът на разпределение.

Раздел 3

Изкупуване чрез тръжна процедура

Член 12

Тръжна процедура

1.   Тръжната процедура за изкупуване на продуктите, посочени в член 11 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, се открива чрез регламент за изпълнение за откриване на тръжна процедура, който съдържа по-специално следната информация:

а)

обхванатите продукти и:

i)

за ориз — указание на вида и сорта;

ii)

за говеждо месо — дали търгът предвижда изкупените кланични трупове да се обезкостяват или да се съхраняват без обезкостяване;

б)

обхванатия период („период на тръжната процедура“) и, ако е необходимо, различните подпериоди за подаване на тръжни предложения.

2.   Комисията може да открие тръжна процедура за изкупуване на говеждо месо по категория и държава членка, или по регион на държава членка, както е предвидено в член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, въз основа на двете последни регистрирани седмични пазарни цени. Комисията може да закрие тази тръжна процедура, както е предвидено в член 13, параграф 2 от посочения регламент, въз основа на последните регистрирани седмични пазарни цени.

3.   Ако Комисията открива ограничена тръжна процедура, както е посочено в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1370/2013, регламентът за изпълнение, с който се открива тази процедура, указва конкретната държава членка или регион на държава членка, обхванати от тръжната процедура.

4.   По отношение на ориза тръжната процедура може да е ограничена до конкретни сортове или един или повече видове неолющен ориз, а именно „ориз с кръгли зърна“, „ориз със средни зърна“, „дългозърнест ориз А“ или „дългозърнест ориз Б“, както е определено в част I, точка I.2, буква а), б) или в) от приложение II към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

5.   По отношение на говеждото месо се прилагат следните правила:

а)

средната пазарна цена по допустима категория в държава членка или регион от нея взема предвид цените за качества U, R и O, изразени в качество R3, като се използват коефициентите за преобразуване, определени в част II от приложение III в съответната държава членка или интервенционен регион;

б)

средните пазарни цени се регистрират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията (16);

в)

средната пазарна цена по допустима категория в държава членка или регион от нея е средната стойност на пазарните цени за всички качества, посочени в буква б), претеглена с дела на всяко спрямо общия брой кланета в тази държава членка или регион.

Обединеното кралство се състои от два интервенционни региона, както следва:

i)

регион I: Великобритания;

ii)

регион II: Северна Ирландия.

Член 13

Подаване и допустимост на тръжните предложения

1.   В допълнение към общите условия, посочени в членове 2 и 7, дадено тръжно предложение се счита за допустимо само ако предлаганата в него цена е посочена в евро за единица мярка от продукта, закръглена до не повече от два десетични знака, без ДДС.

При зърнените култури и ориза тръжната цена за тон продукти е цената, съответстваща на минималното качество за зърнени култури, определено в част II от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, или на стандартното качество за ориз, определено в раздел А от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013, доставени до мястото за складиране, без да са разтоварени.

При маслото и обезмасленото мляко на прах тръжната цена е цената на 100 kg продукти, доставени до товарната рампа на мястото за складиране.

При говеждото месо участниците в търга декларират цената, предложена в съответствие с член 12, параграф 5, буква а), изразена в тон продукти с качество R3, както и дали се отнася до месо с кости, предназначено за обезкостяване, или за съхранение без обезкостяване.

2.   Без да се засяга член 15, параграф 2 от настоящия регламент, тръжната цена не надхвърля равнището на публичната интервенционна цена, посочено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013.

Член 14

Решения относно изкупната цена

1.   Въз основа на тръжните предложения, за които е изпратено уведомление в съответствие с член 9, Комисията решава:

а)

да не определя максимална изкупна цена; или

б)

да определи максимална изкупна цена.

2.   Решението, посочено в параграф 1, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 15

Индивидуални решения относно тръжните предложения

1.   Когато не е определена максимална изкупна цена, всички тръжни предложения се отхвърлят.

2.   Когато е била определена максимална изкупна цена, разплащателната агенция приема тръжните предложения, които са за същата или по-ниска от нея сума. Всички останали тръжни предложения се отхвърлят.

Разплащателната агенция приема само тръжни предложения, за които Комисията е била уведомена в съответствие с член 9.

3.   Разплащателната агенция взема решенията по параграфи 1 и 2 от настоящия член след публикуването на решението на Комисията, посочено в член 14, параграф 1.

Разплащателната агенция уведомява операторите за резултата от тяхното участие в тръжната процедура в срок от три работни дни след влизането в сила на горепосоченото решение на Комисията.

Такова уведомяване не е необходимо, в случай че тръжното предложение бъде прието, ако разплащателната агенция издаде ордер за доставка съгласно член 17 в срок от пет работни дни от влизането в сила на горепосоченото решение на Комисията. В случай на такова приемане не се допуска допълнително удължаване на крайния срок за издаване на ордера за доставка като предвиденото в член 17, параграф 1, втора алинея.

Член 16

Ограничаване на изкупуването за говеждо месо

Когато на разплащателните агенции се предлага говеждо месо в по-големи количества, отколкото могат да приемат, те могат да ограничат изкупуването до количествата, които могат да приемат на своя територия или в един от своите интервенционни региони, както е определено в член 12, параграф 5.

Разплащателните агенции гарантират еднакъв достъп за всички заинтересовани страни в случай на такова ограничение.

Раздел 4

Доставки и транспортни разходи

Член 17

Ордер за доставка

1.   След като разплащателната агенция е проверила допустимостта на офертата или на тръжното предложение в съответствие с членове 8 и 13, тя издава ордера за доставка в рамките на пет работни дни след крайния срок, посочен в член 11, параграф 1, втора алинея, или след влизането в сила на решението, посочено в член 14, параграф 1.

Разплащателната агенция може да реши да удължи срока за издаване на ордера за доставка, когато това се налага поради приемането на големи количества зърнени култури или ориз. Крайната дата за доставка на продуктите обаче е не по-късно от 65 дни след крайния срок или влизането в сила, посочени в първата алинея. В такива случаи разплащателната агенция информира засегнатите оператори.

2.   Ордерът за доставка съдържа дата и номер, както и следната информация:

а)

количеството, което ще бъде доставено;

б)

крайната дата за доставка на продуктите;

в)

мястото за складиране, където те ще се доставят;

г)

цената, на която офертата или тръжното предложение са приети.

3.   Ордерът за доставка се издава само за количествата, за които е уведомена Комисията, както е предвидено в член 9.

Член 18

Специални разпоредби за доставката на зърнени култури и ориз

1.   Разплащателната агенция определя мястото за складиране, където зърнените култури или ориза ще се доставят на най-ниска цена.

2.   Доставката до мястото за складиране се извършва не по-късно от 60 дни след датата на издаване на ордера за доставка. В зависимост от приетите количества обаче разплащателната агенция може да удължи срока с не повече от 14 дни. В такива случаи срокът за доставка, посочен в член 17, параграф 1, втора алинея, може да бъде съответно удължен. Разплащателната агенция информира засегнатите оператори.

3.   Операторът поема разходите, свързани със следните изпитвания, провеждани за зърнените култури в съответствие с методиката, посочена в приложение I, част IV:

i)

тест за амилазна активност (Хагберг);

ii)

тест за определяне на съдържането на протеин в твърдата и обикновената пшеница;

iii)

метод на Zeleny;

iv)

определяне на пригодност за машинна обработка;

v)

анализи на замърсителите.

Член 19

Разходи за транспортиране на зърнени култури и ориз

1.   Разходите за транспортиране на зърнени култури или ориз от мястото, където продуктът е бил съхраняван към момента на подаване на оферта или на тръжно предложение, до мястото за складиране, посочено в ордера за доставка, се поемат от оператора, когато съответното разстояние е по-малко или равно на 50 km.

Над това максимално разстояние допълнителните транспортни разходи се поемат от разплащателната агенция и възстановяват от Комисията при ставка от 0,05 евро за тонкилометър.

2.   Когато разплащателната агенция, изкупуваща зърнените култури и ориза, е в държава членка, различна от тази, на чиято територия се съхранява продуктът, при изчисляването на максималното разстояние, посочено в параграф 1, не се взема предвид разстоянието между склада на оператора и границата на държавата членка на изкупуващата разплащателна агенция.

Член 20

Специални разпоредби за доставката на говеждо месо

1.   Изкупната цена за говеждото месо е цената на говеждото месо, доставено на входния пункт за претегляне на мястото за складиране или, когато месото подлежи на обезкостяване, в транжорната.

2.   Разходите за разтоварването се поемат от оператора.

3.   Операторите доставят продуктите не по-късно от 15 дни след датата на издаване на ордера за доставка. В зависимост от възложените количества обаче разплащателната агенция може да удължи посочения срок с не повече от седем дни. В такива случаи разплащателната агенция информира засегнатите оператори.

Член 21

Специални разпоредби за пакетирането, доставката и съхранението на масло и обезмаслено мляко на прах

1.   Маслото се пакетира и доставя на блокове с нетно тегло 25 килограма съгласно изискванията, определени в част II от приложение IV.

2.   Обезмасленото мляко на прах се пакетира и доставя в торби с нетно тегло 25 килограма съгласно изискванията, определени в част II от приложение V.

3.   Операторът доставя маслото или обезмасленото мляко на прах до рампата на мястото за складиране в рамките на 21 дни след датата на издаване на ордера за доставка. В зависимост от приеманите количества обаче разплащателната агенция може да удължи посочения срок с не повече от седем дни. В такива случаи разплащателната агенция информира засегнатите оператори.

Маслото и обезмасленото мляко на прах се доставят на палети с качество, подходящо за дългосрочно съхранение, срещу които се връщат равностойни на тях палети. Разплащателната агенция може да одобри равностойна система като алтернатива.

Разходите по разтоварването на маслото или обезмасленото мляко на прах на рампата на мястото за складиране са за сметка на разплащателната агенция.

4.   Разплащателната агенция изисква маслото и обезмасленото мляко на прах да бъдат поставени и съхранявани на палети по такъв начин, че да образуват ясно разпознаваеми и леснодостъпни партиди.

Член 22

Доставка

1.   Датата на доставка е:

а)

за зърнени храни, ориз, масло и обезмаслено мляко на прах: датата, на която е потвърдено, че цялото количество, посочено в ордера за доставка, е постъпило в указаното място за складиране. Тази дата не може да бъде по-рано от деня след датата на издаване на ордера за доставка;

б)

за всяка партида говеждо месо: датата на постъпване в пункта за претегляне на интервенционния склад или, когато месото подлежи на обезкостяване, в транжорната.

2.   Разплащателната агенция може да реши приемането на зърнените култури, ориза, маслото или обезмасленото мляко на прах да се извърши на мястото за складиране, където продуктите се държат към момента на подаване на офертата или тръжното предложение, при условие че това място за складиране отговаря на изискванията, определени в член 7, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и в член 3 от настоящия регламент. В този случай датата на доставка е денят след датата на издаване на ордера за доставка и служи като валидна дата за целите на член 18, параграф 2, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014.

3.   Продуктите се приемат от разплащателната агенция или неин представител, който е независим от оператора.

Раздел 5

Проверка и приемане

Член 23

Приемно-предавателен протокол

1.   Приемно-предавателният протокол се издава от разплащателната агенция след като необходимите проверки и анализи покажат, че са изпълнени изискванията, определени в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238. В приемно-предавателния протокол се посочва най-малко следното:

а)

доставените количества, а за ориза — и сортът;

б)

характеристиките на продуктите, установени в резултат на анализите, доколкото това е от значение за изчисляването на цената;

в)

ако е приложимо, количествата, които не са били приети. В този случай операторът се уведомява съответно.

2.   Приемно-предавателният протокол с отбелязана дата се изпраща на оператора и на складодържателя.

Член 24

Задължения на оператора

Продуктите следва да отговарят на изискванията за допустимост, установени в член 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238. Когато необходимите проверки покажат, че продуктите не отговарят на изискванията за допустимост, операторът:

а)

взима обратно на свои разноски съответните продукти;

б)

заплаща съответните разходи от датата на влизане на продуктите в мястото за складиране до датата на изваждането им от там.

Разходите, които следва да заплати операторът, се определят въз основа на стандартни суми, съответстващи на разходите за внасяне на склад, изтегляне и съхранение в съответствие с член 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 906/2014 на Комисията (17).

Член 25

Изискване за обезкостяване на говеждото месо

Когато обезкостяването се изисква като условие за тръжната процедура, разплащателната агенция осигурява обезкостяването на цялото изкупено говеждо месо в съответствие с част III от приложение III.

Раздел 6

Корекции на цените и плащания

Член 26

Корекции на цените за зърнени култури и ориз

1.   Корекцията на цените, както е предвидена в член 2, параграф 2 и член 3, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1370/2013, се извършва в съответствие с:

а)

части V и VI от приложение I към настоящия регламент по отношение на зърнените култури;

б)

част II от приложение II към настоящия регламент по отношение на ориза.

2.   Ако разплащателната агенция приема и съхранява зърнени култури и ориз в мястото за складиране в съответствие с член 22, параграф 2, изкупната цена се намалява с 5 евро/тон.

Член 27

Плащания

1.   Плащанията за количествата, посочени в приемно-предавателния протокол, се извършват не по-късно от 65-ия ден след датата на доставка, посочена в член 22, освен ако е в ход административно разследване.

2.   Заплаща се само за действително доставено и прието количество. Ако това количество обаче е по-голямо от количеството, посочено в ордера за доставка, се заплаща само за количеството, посочено в ордера за доставка.

ГЛАВА III

Продажба на продукти от интервенция

Член 28

Откриване на тръжната процедура

1.   Приетите за публична интервенция и налични за продажба продукти се продават чрез тръжна процедура.

2.   Тръжната процедура се открива с регламент за изпълнение за откриване на продажбата.

Първата крайна дата за подаване на тръжни предложения е не по-рано от шест дни след публикуването на съответния регламент за изпълнение в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Тръжните процедури могат да бъдат откривани за продажба на продукти, съхранявани в един или повече региона на Съюза или отделна държава членка.

4.   Регламентът за изпълнение, с който се открива продажбата, съдържа по-специално следната информация:

а)

обхванатите продукти, и по-специално:

i)

за ориз — указание на вида и сорта;

ii)

за говеждо месо — съответните разфасовки;

б)

обхванатия период („период на тръжната процедура“) и различните подпериоди за подаване на тръжни предложения;

в)

за говеждо месо, масло и обезмаслено мляко на прах — минималното количество, за което могат да се подават тръжни предложения;

г)

размера на обезпечението, което се внася при подаване на тръжно предложение.

Освен това посоченият регламент за изпълнение може да съдържа:

а)

общото количество, предмет на тръжната процедура;

б)

ако е приложимо, разпоредбите относно транспортните разходи за зърнените култури и ориза.

5.   Тръжните процедури могат да бъдат ограничени до посочените употреби или местоназначения и да включват разпоредби за проверка на употребата или местоназначението.

Член 29

Обявление за търг и разпоредби, свързани с поканата за участие в тръжната процедура

1.   Всяка разплащателна агенция, която държи интервенционни запаси, налични за продажба, изготвя обявление за тръжна процедура и го публикува най-малко четири дни преди първата дата за подаване на тръжни предложения.

2.   В обявлението за търг се посочват по-специално:

а)

наименованието и адресът на разплащателната агенция, която издава обявлението за търг;

б)

позоваването на регламента за изпълнение, с който се открива продажбата;

в)

крайните дати за подаване на тръжни предложения за всяка покана за участие в частична тръжна процедура;

г)

за всяко място за складиране — името и адресът на складодържателя, и, според случая:

i)

за зърнени култури и ориз — наличните количества, представени в партиди за продажба, определени по такъв начин, че да се осигури еднакъв достъп за операторите, заедно с описание на качеството за всяка партида за продажба;

ii)

за говеждо месо — наличните количества по видове разфасовки, в съответствие с част IV от приложение III и датата на доставка;

iii)

за масло и обезмаслено мляко на прах — наличните количества и датата на доставка;

д)

етапът на доставката, както е посочен в член 30, параграф 1, буква г), и ако е приложимо — видът на опаковката;

е)

съоръженията в мястото за складиране за товарене в превозното средство;

ж)

за масло, ако е приложимо — наличното количество масло от сладка сметана на склад, както е посочено в точка 2, буква г) от част II от приложение IV.

3.   Разплащателната агенция гарантира, че обявленията за търг се оповестяват надлежно.

4.   Разплащателната агенция предвижда необходимите разпоредби, за да позволи на заинтересованите страни:

а)

да инспектират и да вземат и изследват проби от предложените за продажба зърнени култури и ориз за своя сметка преди подаването на тръжно предложение;

б)

да направят справка с резултатите от анализите, посочени в част IV от приложение I, част I от приложение II, част I от приложение IV или част I от приложение V, според случая.

Член 30

Подаване и допустимост на тръжните предложения

1.   Дадено тръжно предложение е допустимо, ако отговаря на изискванията, установени в член 2 и в регламента за изпълнение, с който се открива продажбата. Офертата или тръжното предложение отговарят и на следните условия:

а)

да съдържа позоваване на регламента за изпълнение, с който се открива продажбата, както и крайния срок на подпериода за подаване на тръжни предложения;

б)

за говеждо месо — да посочва съответните разфасовки;

в)

за зърнени култури и ориз — да посочва общото количество на партидата за продажба;

г)

да посочва предлаганата цена в евро за единица мярка, закръглена до не повече от два десетични знака, без ДДС, както следва:

i)

за зърнени култури и ориз — за продукта, натоварен на превозното средство;

ii)

за масло или обезмаслено мляко на прах — за продукта, доставен на палети на товарната рампа в мястото за складиране или, ако е необходимо, доставен на палети, натоварени върху превозното средство, когато става дума за камион или железопътен вагон;

iii)

за говеждо месо — за продукта, доставен на товарната рампа в мястото за складиране.

д)

за говеждо месо, масло и обезмаслено мляко на прах — да се отнася поне за минималното количество, посочено в регламента за изпълнение, с който се открива продажбата;

е)

да посочва мястото за складиране, където се държи продуктът, като за масло и обезмаслено мляко на прах може да бъде определено алтернативно място за складиране;

ж)

операторът да е внесъл сумата по обезпечението, предвидена в регламента за изпълнение, с който се открива продажбата.

2.   За зърнени култури предложената тръжна цена се отнася за минималното качество, определено в част II от приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, а за ориз — за стандартното качество, определено в раздел А от приложение III към Регламент (ЕС) № 1308/2013.

3.   За говеждото месо, маслото и обезмасленото мляко на прах предложената тръжна цена се прилага за нетното тегло.

За масло, когато това е уместно, в тръжното предложение може да се уточни, че се подава само за масло от сладка сметана, както е посочено в член 29, параграф 2, буква ж).

Член 31

Уведомяване на Комисията за тръжните предложения

1.   Държавите членки уведомяват Комисията за всички допустими тръжни предложения в сроковете, определени в регламента за изпълнение, с който се открива продажбата.

2.   Уведомленията, предвидени в параграф 1, не съдържат името, адреса и регистрационния номер по ДДС на оператора.

3.   Когато държава членка не уведоми Комисията за допустимо тръжно предложение в сроковете, посочени в параграф 1, се смята, че държавата членка е уведомила Комисията, че не са постъпили такива тръжни предложения.

Член 32

Решения относно продажната цена

1.   Въз основа на тръжните предложения, за които Комисията е уведомена в съответствие с член 31, Комисията решава в съответствие с процедурата, предвидена в член 229, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013:

а)

да не определя минимална продажна цена; или

б)

да определи минимална продажна цена.

Минималната продажна цена за масло и обезмаслено мляко на прах може да се различава в зависимост от местонахождението на продуктите, предлагани за продажба.

2.   Решението, посочено в параграф 1, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 33

Индивидуални решения относно тръжните предложения

1.   Когато не е определена минимална продажна цена, всички тръжни предложения се отхвърлят.

2.   Когато е определена минимална продажна цена, разплащателните агенции отхвърлят всички тръжни предложения, по-ниски от нея.

Разплащателните агенции приемат само тръжни предложения, за които Комисията е била уведомена в съответствие с член 31.

3.   Разплащателните агенции вземат решенията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член след публикуването на решението на Комисията, посочено в член 32.

Разплащателната агенция уведомява операторите за резултата от тяхното участие в тръжната процедура в срок от три работни дни след влизането в сила на горепосоченото решение на Комисията.

Член 34

Специфични правила за разпределението на говеждо месо, масло и обезмаслено мляко на прах

1.   За масло и обезмаслено мляко на прах спечелилият търга оператор е този, който предлага най-високата цена. Ако не бъде разпределено цялото количество, останалото количество се разпределя между другите оператори в зависимост от предлаганите от тях цени, като се започва от най-високата цена.

2.   Когато приемането на тръжно предложение би довело до предоставяне на количество, което ще надхвърли наличното количество говеждо месо, масло или обезмаслено мляко на прах в определено място за складиране, на въпросния оператор се предоставя единствено наличното количество. Със съгласието на оператора обаче разплащателната агенция може да разпредели продукти от други места за складиране, за да се покрие количеството от тръжното предложение.

3.   Когато приемането на две или повече тръжни предложения, предлагащи една и съща цена на дадено място за складиране, би довело до договори, надвишаващи наличното количество говеждо месо, масло или обезмаслено мляко на прах, предоставянето на количествата се извършва чрез разпределение на наличното количество пропорционално на количествата, за които са подадени тръжни предложения. Ако обаче такова разпределение би довело до предоставяне на количества, по-малки от посочените минимални количества в член 28, параграф 4, буква в), предоставянето се извършва чрез теглене на жребий.

4.   Когато след приемането на всички спечелили тръжни предложения количеството говеждо месо, масло или обезмаслено мляко на прах, останало в мястото за складиране, е по-малко от минималното количество, посочено в член 28, параграф 4, буква в), това оставащо количество се предлага от разплащателната агенция на спечелилите търга оператори, като се започне с този, който е предложил най-високата цена. На спечелилите търга оператори се предлага възможността да закупят оставащото количество на минималната продажна цена.

5.   Разплащателната агенция разпределя продукта в зависимост от датата на внасянето му на склад, като започва с най-рано внесения продукт от общото количество, налично в мястото за складиране, посочено от оператора или, според случая, с най-рано внесеното количество масло, масло от сладка сметана или разфасовка от говеждо месо, налично в хладилното съоръжение за съхранение, посочено от оператора.

Член 35

Плащания

Преди изваждането на продукта от склада и в рамките на периода, определен в член 37, параграф 2, операторите заплащат на разплащателната агенция сума, съответстваща на тръжното им предложение за всяко количество, което изтеглят от мястото за складиране, съгласно уведомлението от разплащателната агенция в съответствие с член 33, параграф 3.

Член 36

Продажби от държавите членки

1.   В държава членка, в която не е открита тръжна процедура в съответствие с член 28, разплащателната агенция може сама да открие тръжна процедура за продажба на интервенционни продукти, когато общото количество, оставащо във всички нейни места за складиране, е по-малко от:

а)

за всеки вид зърнена култура: 10 000 тона;

б)

за ориз: 2 000 тона;

в)

за говеждо месо, масло или обезмаслено мляко на прах: 200 тона.

2.   Глава II от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и настоящата глава се прилагат по отношение на тръжна процедура, открита от разплащателна агенция в съответствие с параграф 1, с изключение на член 28, параграф 2, член 29, параграф 2, буква б), член 30, параграф 1, букви а) и д), член 31 и член 32, параграф 2 от настоящия регламент. Член 32, параграф 1 се прилага mutatis mutandis спрямо съответното решение на държавата членка.

3.   В рамките на количествата, определени в параграф 1, разплащателните агенции могат да предложат за директна продажба продукти, които след визуална проверка в контекста на годишната инвентаризация в съответствие с член 3, параграф 3, първа алинея, буква ж) и член 3, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 или по време на инспекцията след приемане за интервенция, не могат вече да бъдат повторно пакетирани или са с влошено качество.

4.   Разплащателните агенции гарантират еднакъв достъп за всички заинтересовани страни.

Член 37

Заповед за изтегляне

1.   След заплащането на сумата, посочена в член 35, разплащателната агенция издава заповед за изтегляне, в която се посочва:

а)

количеството, за което е заплатена съответната сума;

б)

мястото за складиране, в което се съхранява продуктът;

в)

крайната дата за изтегляне на продукта.

2.   Операторите изтеглят продукта, който им е бил предоставен, в срок от 30 дни от уведомлението, посочено в член 33, параграф 3. След този срок разходите и рисковете се поемат от оператора.

Член 38

Изтегляне на масло и обезмаслено мляко на прах

1.   При изтегляне на стоката от мястото за складиране и в случай на доставка извън мястото за складиране, разплащателната агенция предоставя маслото и обезмасленото мляко на прах на палети на товарната рампа в мястото за складиране, и натоварено на превозното средство, когато става дума за камион или железопътен вагон. Свързаните с това разходи се поемат от разплащателната агенция.

2.   Операторът връща палети с равностойно качество на интервенционната агенция при изтегляне от мястото за складиране. Като алтернатива на това, с разплащателната агенция може да се постигне равностойна договореност.

3.   Всички разходи по стифиране и депалетизиране на маслото или обезмасленото мляко на прах са за сметка на оператора.

ДЯЛ III

ПОМОЩ ЗА ЧАСТНО СКЛАДИРАНЕ

ГЛАВА I

Специфични правила по отношение на помощта за частно складиране

Раздел I

Общи разпоредби

Член 39

Откриване на тръжни процедури и предварително определяне на помощта

1.   Регламентът за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или се определя предварително размерът на помощта, може да съдържа следната информация:

а)

обхванатите продукти, или видове продукти, със съответните им кодове по КН, ако е приложимо;

б)

в случай на предварително определена помощ — размера на помощта за складиране за единица от обхванатите продукти;

в)

мерната единица за количествата;

г)

дали тръжното предложение или предварително определената помощ се отнася за продукти, които вече са внесени на склад;

д)

в случай на тръжни предложения — обхванатия период („период на тръжна процедура“), и ако е необходимо — различните подпериоди за подаване на тръжни предложения, а в случая на предварително определена помощ — периода за подаване на заявление;

е)

периода на съхранение;

ж)

общото количество, ако е приложимо;

з)

минималното количество за едно тръжно предложение или заявление;

и)

размера на обезпечението за единица мярка, в случай на тръжни предложения и, когато е приложимо, за заявления;

й)

периодите на внасяне на склад и изтегляне от склад;

к)

данните, които да се показват върху опаковките, ако е приложимо.

2.   Когато предоставянето на помощ за частно складиране е ограничено до определени държави членки или региони на дадена държава членка, както е посочено в член 18, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, тръжни предложения и заявления могат да се подават само в съответните държави членки.

3.   В случай на тръжни предложения, между влизането в сила на регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура, и първата дата за представяне на тръжни предложения трябва да изминат най-малко шест дни.

Член 40

Подаване и допустимост на тръжните предложения и на заявленията за помощ за частно складиране

Тръжните предложения или заявленията за помощ за частно складиране са допустими, ако отговарят на изискванията, определени в член 2, и са изпълнени следните условия:

а)

да включват най-малко следната информация:

i)

позоваване на регламента за изпълнение, с който се открива тръжната процедура или се определя предварително размерът на помощта за частно складиране;