ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 181

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
6 юли 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1066 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1066 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, стандартните формуляри и образците за предоставянето на информация за целите на плановете за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници в съответствие с Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и за изменение на Директива 82/891/ЕИО на Съвета и директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО, 2011/35/ЕС, 2012/30/ЕС и 2013/36/ЕС и на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Органите за преструктуриране имат за задача да изготвят планове за преструктуриране на кредитните институции и инвестиционните посредници (наричани по-нататък „институциите“) в съответствие с процедурата и изискванията, предвидени в Директива 2014/59/ЕС, като за тази цел те са оправомощени да изискват от институциите необходимата информация. По отношение по-специално на плановете за преструктуриране на групи, институцията майка от Съюза следва да представи съответната информация на органа за преструктуриране на ниво група, който впоследствие следва да я изпрати на органите, посочени в член 13, параграф 1, втора алинея от Директива 2014/59/ЕС в съответствие с предвидената в директивата процедура.

(2)

Процедурата и минималният набор от образци, с които необходимата информация ще се изисква от институциите, следва да дават възможност на органите за преструктуриране да бъдат последователни при събирането на информацията в целия Съюз и да улесняват обмена на информация между съответните органи.

(3)

В съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2014/59/ЕС за целите на изготвянето на плановете за преструктуриране институциите са длъжни да си сътрудничат с органите за преструктуриране, доколкото това е необходимо. Процедурите обаче следва да са организирани така, че да се сведе до минимум дублирането на изискванията за предоставяне на информация. В това отношение Директива 2014/59/ЕС предвижда задължение за сътрудничество между компетентните органи и органите за преструктуриране. Това предполага, че компетентният орган и органът за преструктуриране съвместно проверяват дали компетентният орган вече не разполага с част или с цялата необходима информация в резултат на упражняването на надзорните му функции. Когато компетентният орган разполага с информацията, е целесъобразно той да я препрати.

(4)

С оглед на общото съдържание на плановете за преструктуриране е целесъобразно да се предвиди минимален набор от образци, който да обхване основната свързана с институцията информация, която трябва да се предостави на органа за преструктуриране.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския банков орган (ЕБО) на Европейската комисия.

(6)

ЕБО проведе открити обществени консултации относно техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира свързаните с тях потенциални разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците в банковия сектор, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предоставяне на информация за целите на плановете за преструктуриране

Институциите предоставят на органа за преструктуриране информацията, необходима за съставянето и изпълнението на плановете за преструктуриране, в съответствие с член 11 от Директива 2014/59/ЕС, включително плановете за преструктуриране на групи в съответствие с член 13 от посочената директива, съгласно предвидената в член 2 от настоящия регламент процедура, като използват, когато е приложимо, посочените в член 3 от настоящия регламент образци.

Член 2

Процедура

1.   За целите на проверката по член 11, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС дали компетентният орган вече разполага с част или с цялата необходима информация, която органът за преструктуриране следва да поиска от институцията с оглед изготвянето на плана за преструктуриране, органът за преструктуриране изисква тази информация първо от компетентния орган на съответната институция.

2.   Когато компетентният орган вече разполага с част или с цялата поискана информация, той своевременно предоставя тази информация на органа за преструктуриране.

3.   Когато компетентният орган не разполага с информацията или когато форматът, в който тя е предоставена от компетентния орган, не удовлетворява изискванията на органа за преструктуриране, като се има предвид по-специално процедурата за изготвяне на планове за преструктуриране на групи, органът за преструктуриране изисква пряко от институцията да предостави необходимата информация.

4.   Когато информацията, поискана от органа за преструктуриране в съответствие с параграф 3, попада в една от посочените в член 3 категории, институцията предоставя тази информация на органа за преструктуриране, като изпраща съответния образец от поместените в приложения I — XII образци, съобразно указанията в приложение XIII.

5.   Ако поисканата от органа за преструктуриране информация не попада в нито една от посочените в член 3 категории, информацията се предоставя във формата, определен от органа за преструктуриране.

6.   В искането на органа за преструктуриране за предоставяне на информация от дадена институция по параграф 3 се посочва следното:

а)

разумен срок, в който институцията да предостави информацията на органа за преструктуриране, като се отчитат обемът и сложността на исканата информация;

б)

когато исканата информация попада в една от посочените в член 3 категории — съответният образец от поместените в приложения I — XII образци, който да се използва при предоставянето на информацията на органа за преструктуриране;

в)

когато поисканата информация не попада в нито една от посочените в член 3 категории или в обхвата на нито един от образците в приложения I — XII — форматът, който да се използва при предоставянето на информацията на органа за преструктуриране;

г)

дали съответният образец, съдържащ се в приложения I — XII, трябва да бъде попълнен на индивидуална или групова основа и дали обхватът му е на местно равнище, на равнището на Съюза или на световно равнище в съответствие с указанията в приложение XIII;

д)

необходимите данни за контакт на органа за преструктуриране, на който трябва да бъде изпратена информацията.

Член 3

Минимален набор от данни, включени в образците

Минималният набор от образци за предоставянето на информация съгласно член 11 от Директива 2014/59/ЕС включва следните категории:

1)

организационна структура, както е посочено в приложение I;

2)

управление и ръководство, както е посочено в приложение II;

3)

критични функции и основни стопански дейности, както е посочено в приложение III;

4)

основни контрагенти, както е посочено в приложение IV, раздел 1 „Активи“, раздел 2 „Задължения“ и раздел 3 „Съществено хеджиране“;

5)

структура на задълженията, както е посочено в приложение V;

6)

предоставено обезпечение, както е посочено в приложение VI;

7)

задбалансови позиции, както е посочено в приложение VII;

8)

платежни системи, системи за клиринг и системи за сетълмент, както е посочено в приложение VIII;

9)

информационни системи, както е посочено в приложение IX, раздел 1 „Обща информация“ и раздел 2 „Схеми“;

10)

взаимосвързаност, както е посочено в приложение X;

11)

органи, както е посочено в приложение XI;

12)

правни последици от преструктурирането, както е посочено в приложение XII.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 190.

(2)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Организационна структура

Правен субект

Пряк притежател на участие

Капитал

Права на глас

Консолидиращ субект

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

010

020

030

040

050

060

070

080

Холдинг Х

110

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

НЕ Е ПРИЛОЖИМО

Банка A (предприятие майка)

111

Холдинг Х

110

100  %

100  %

Банка A

111

Банка B (дъщерно предприятие)

112

Банка A

111

80  %

60  %

Банка A

111

Банка U

156

Банка B

112

100  %

100  %

Банка A

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Управление и ръководство

Правен субект

Местоположение

Юрисдикция на учредяване

Лицензиращ орган

Вид лиценз

Член на ръководния орган, отговарящ за предоставянето на информацията за целите на плана за преструктуриране

Отговорен ръководен служител

Наименование на субекта

ИКПС

Име

Телефонен номер

Електронна поща

Име

Функция

Отдел

Телефонни номера

Адреси на електронна поща

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Банка A

111

Лондон

GB

BoE

Приемане на депозити

David Jones

4 444 444

djones@banka.com

 

 

 

 

 

Банка B

112

Париж

FR

ACP

Приемане на депозити, управление на активи

Paul Durand

33 333 333

pdurand@bankb.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Критични функции и основни стопански дейности

Критични функции

Основни стопански дейности

Правен субект

Местоположение

Брой на офиси/клонове на дадено място

Съществени активи

Съществени задължения

Член на ръководството, отговарящ за предоставянето на информацията

Наименование на субекта

ИКПС

Вид

Сума

Валута

Вид

Сума

Валута

Име

Функция

Отдел

Телефонни номера

Адреси на електронна поща

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

Приемане на депозити

Банкиране на дребно

Банка A

111

Обединено Кралство

87

 

 

 

депозити

5,000

GBP

 

 

 

 

 

 

Банкиране на дребно

Банка A

111

Ирландия

4

 

 

 

депозити

200

EUR

 

 

 

 

 

 

Банкиране на дребно

Банка B

112

Франция

112

 

 

 

депозити

5,000

EUR

 

 

 

 

 

 

Център за информационни технологии за онлайн банкиране

Субект C

113

Испания

1

 

 

 

не е приложимо

не е приложимо

не е приложимо

 

 

 

 

 

Управление на активи

 

Банка A

111

Обединено Кралство

10

управлявани активи

1,000

GBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банка D

114

Словакия

1

управлявани активи

100

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

РАЗДЕЛ 1

Основни контрагенти (активи)

Правен субект

Основен контрагент

Валута

Първоначална експозиция

Редуциране на кредитния риск

Корекции на стойността и провизии

Нетна експозиция

Въздействие върху коефициента CET1

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

Банка A

111

Правителство на Обединеното кралство

789

GBP

200,000

0

0

200,000

200 bp

Банка B

112

Банка W

444

EUR

1,000,000

500,000

200,000

300,000

300 bp

Банка A

111

Предприятие U

650

EUR

500,000

0

400,000

100,000

100 bp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2

Основни контрагенти (задължения)

Правен субект

Основен контрагент

Финансиране

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Вид

Сума

Валута

010

020

030

040

050

060

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3

Основни контрагенти (съществено хеджиране)

Правен субект

Основен контрагент

Съществено хеджиране (балансови позиции)

Съществено хеджиране (задбалансови позиции)

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Вид

Сума

Валута

Цел на хеджирането

Вид

Сума

Валута

Цел на хеджирането

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Структура на задълженията

010

Наименование на правния субект

Банка A

020

ИКПС

111

030

Приложимо право по отношение на задълженията

ЕИП

 

040

Дата

12/31/2013


 

Контрагенти

Подчинен дълг, който отговаря на законоустановените изисквания за допълнителен капитал от първи ред

Подчинен дълг, който отговаря на законоустановените изисквания за капитал от втори ред

Законоустановен подчинен дълг

Първостепенен необезпечен дълг

Депозити

Обезпечен дълг

Други задължения, изключени съгласно член 44, параграф 2 от директивата за възстановяване и преструктуриране на банките

Деривати

ОБЩО

< 1 месец

< 1 година

> 1 година

< 1 месец

< 1 година

> 1 година

< 1 месец

< 1 година

> 1 година

Общо

от които отговарящи на условията депозити

от които гарантирани депозити

Експозиция след пруденциално нетиране

Експозиция след приспадане на маржин и обезпечение

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

050

Физически лица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Микро-, малки и средни предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Големи нефинансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Други финансови предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

В рамките на групата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Правителства, централни банки и международни организации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Други/неидентифицирани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

от които приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Общо приемливи задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Предоставени обезпечения

Правен субект

Емитент на обезпечението

Вид на обезпечението

Идентификационен номер

Лице, което държи обезпечението

Сума

Валута

Юрисдикция

Контрагент

Сума

Валута

Юрисдикция

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

Банка A

111

Правителство на САЩ

278

Държавни облигации на САЩ

 

Банка L

487

1 000

USD

САЩ

Банка B

345

10 000

USD

САЩ

Банка A

111

Банка A

997

Ипотеки

 

BoE

997

1 000

GBP

GB

Банка C

587

8 000

GBP

GB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Задбалансови позиции

Правен субект

Задбалансова позиция

Контрагент

Сума

Валута

Критични операции

Основни стопански дейности

Допълнителна информация

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Общо

от които с поети задължения

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Банка A

111

кредитна линия

Банка C

113

10 000 000

10 000 000

GBP

 

 

споразумението изтича в края на 2015 г.

Банка A

111

кредитна линия

Банка D

114

–5,000,000

0

EUR

 

 

споразумението изтича в края на 2015 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Платежни системи, системи за клиринг и системи за сетълмент

Правен субект

Система

Представителна институция

Схема на критичната функция

Схема на основната стопанска дейност

Изисквания за членство

Отражение на процедурите за преструктуриране върху членството или договора с представителната институция

Заменяемост

Допълнителна информация

Наименование на субекта

ИКПС

Вид система

Означение

Режим на участие

Идентификационен код

Наименование на субекта

Идентификационен код

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

Банка A

111

Депозитар

Clearstream

непряко

 

Банка W

 

 

Търговия с ценни книжа

 

Членството е прекратено

Euroclear

 

Банка B

112

Плащане

TARGET

пряко

 

 

 

Плащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

РАЗДЕЛ 1

Информационни системи (обща информация)

Система

Субект от група, който е страна по договора

Вид на договора

Контрагент

Отговорно лице

Отражение на процедурите за преструктуриране върху непрекъснатостта на достъпа до информационните системи

Идентификация

Вид

Описание

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

Име

Телефонен номер

Електронна поща

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

Система A

интернет банкиране

 

Банка A

111

Лиценз

Субект А

 

 

 

 

 

Система Б

одобрение на кредити

 

Банка A

111

Лиценз

Субект Б

 

 

 

 

 

 

одобрение на кредити

 

Банка B

112

Лиценз

Субект Б

 

 

 

 

 

Система С

Други

 

Банка C

113

Съвместни услуги

Субект C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2

Информационни системи (схеми)

Система

Ползвател

Наименование на субекта

ИКПС

Критична функция

Основна стопанска дейност

010

020

030

040

050

Система A

Банка A

111

Приемане на депозити

Приемане на депозити

Система A

Банка B

112

Приемане на депозити

Приемане на депозити

Система Б

Банка A

111

Кредит

на дребно

Система Б

Банка C

113

Кредит

Корпоративно банкиране

Система С

Банка A

111

Всички

Всички

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Взаимосвързаност

Правен субект А

Правен субект Б

 

 

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта2

ИКПС2

Вид взаимосвързаност

Описание

010

020

030

040

050

060

Банка A

101

Банка B

102

Персонал

Юридически персонал (40 еквивалента)

Банка A

101

Банка C

103

Персонал

Юридически персонал (40 еквивалента)

Банка B

102

Банка C

103

Системи

Всички системи и инфраструктура на информационните системи, използвани от банка C, се използват и от банка В

Банка A

101

Банка C

103

Механизми за финансиране

Финансирането на банка С се извършва чрез банка А

Банка A

101

Субект D

104

Персонал

Юридически персонал (40 еквивалента)

Банка A

101

Банка B

102

Механизми за финансиране

Финансирането на банка В се извършва чрез банка А

Банка C

103

Субект D

104

Помещения

Седалището на банки C и D е в една и съща сграда

Банка A

101

Банка B

102

Договорености за ликвидност

Банка А се съгласява да предостави ликвидност на банка В при необходимост

Субект D

104

Банка A

101

Персонал

Целият IT персонал на банка А е от субект D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Органи

Правен субект

Надзорен орган/Надзорни органи

Орган за преструктуриране

Орган за гарантиране на депозити

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на органа

Телефонен номер

Електронна поща

Наименование на органа

Телефонен номер

Електронна поща

Наименование на органа

Телефонен номер

Електронна поща

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Банка A

111

Орган за пруденциален надзор

 

 

Bank of England

 

 

Financial Services Compensation Scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XII

Правни последици от преструктурирането

Правен субект

Трета страна

Вид на договора

Прекратяване, което може да засегне инструмента за преструктуриране

Бележки

Наименование на субекта

ИКПС

Наименование на субекта

ИКПС

010

020

030

040

050

060

070

Банка B

112

Euronext NV

 

Членство

Y

Продажбата на дейност по управление на активи вероятно ще е трудна в случай на преструктуриране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ XIII

Указания за попълване на образците в приложения I —XII

Общи указания

1.   СТРУКТУРА И УСТАНОВЕНИ ПРАКТИКИ

1.1.   Структура

Рамката съдържа 12 набора от образци, които обхващат общо 15 образеца съгласно следната схема:

1.

Организационна структура

2.

Управление и ръководство

3.

Критични операции и основни стопански дейности

4.

Основни контрагенти (3 образеца)

5.

Структура на задълженията

6.

Предоставени обезпечения

7.

Задбалансови позиции

8.

Платежни системи, системи за клиринг и системи за сетълмент

9.

Информационни системи (2 образеца)

10.

Взаимосвързаност

11.

Органи

12.

Правни последици от преструктурирането

1.2.   Счетоводен стандарт

Институциите отчитат балансовите стойности съгласно счетоводната рамка, която използват за отчитане на финансовата информация. Институциите, които не са задължени да отчитат финансова информация, използват своята съответна счетоводна рамка.

За целите на настоящото приложение „МСС“ и „МСФО“ означават международните счетоводни стандарти, както са определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

Отчетените в образеца суми трябва да бъдат брутни балансови стойности, освен ако в указанията не е посочено друго.

1.3.   Установена практика при номериране

В настоящите указания се спазват следните общи правила за обозначаване при посочване на колоните, редовете и клетките в образците: {Образец; Ред; Колона}.

1.4.   Ниво на прилагане

Нивото на прилагане се определя от органите за преструктуриране при формулирането на тяхното искане, пряко или косвено, до институциите.

Указания относно образците

2.   ПРИЛОЖЕНИЕ I — ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

1) подробно описание на организационната структура на институцията, включително и списък с всички юридически лица

2) посочване на преките притежатели на участие и процент на участието със и без право на глас във всяко юридическо лице

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—040

Пряк притежател на участие

030

Наименование на субекта

Наименование на субекта, който притежава пряко участие и контролира на правния субект, определен в колона 010.

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 030. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

050

Капитал (%)

Процентен дял от капитала, притежаван от правния субект, посочен в колона 030, на правния субект, посочен в колона 010.

060

Права на глас (%)

Процент от правата на глас, притежавани от правния субект, посочен в колона 030, в правния субект, посочен в колона 010.

070—080

Консолидиращ субект

070

Наименование на субекта

Наименование на субекта, консолидиращ субекта, посочен в колона 010, на най-високо равнище в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013.

080

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 070. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

3.   ПРИЛОЖЕНИЕ II — УПРАВЛЕНИЕ И РЪКОВОДСТВО

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

3) местоположението, юрисдикцията на учредяване, лицензите и основното ръководство, свързани с всяко юридическо лице

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030

Местоположение

Град, в който е регистриран субектът, посочен в колона 010.

040

Юрисдикция на учредяване

Юрисдикция, в която субектът, посочен в колона 010, е учреден, идентифициран в съответствие с ISO 3166.

050

Лицензиращ орган

Име на органа, предоставящ лиценз за банкова дейност или дейност като инвестиционен посредник на институцията, посочена в колона 010.

060

Вид лиценз

070—090

Член на ръководния орган, отговарящ за предоставянето на информацията, необходима за изготвяне на плана за преструктуриране, на органите за преструктуриране

070

Име

Собствено име, фамилно име

080

Телефонен номер

090

Електронна поща

100—140

Отговорен ръководен служител

Представител на висшето ръководство на субекта, който отговаря за преструктурирането

100

Име

Собствено име, фамилно име

110

Функция

120

Отдел

130

Телефонни номера

Телефонен номер на отдела и телефонен номер на лицето, посочено в колона 100.

140

Адреси на електронна поща

Електронна поща на отдела и електронна поща на лицето, посочено в колона 100.

4.   КРИТИЧНИ ОПЕРАЦИИ И ОСНОВНИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

4) схема на критичните операции и основните стопански дейности на институцията, включително всички съществени участия и задължения, свързани с тези операции и стопански дейности с посочване на съответните юридически лица

17) члена на ръководния орган, отговарящ за предоставянето на информацията, необходима за изготвяне на плана за преструктуриране на институцията, както и лицата, ако са различни, отговарящи за различните юридически лица, критични операции и основни стопански дейности;

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010

Критични функции

Означава „критични функции“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 35 и член 2, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

020

Основни стопански дейности

Означава „основни стопански дейности“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 36 и член 2, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

030—040

Правен субект

030

Наименование на субекта

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

050

Местоположение

Държава на извършване на стопанската дейност.

060

Брой на офиси/клонове на даденото място

070—090

Съществени активи

070

Вид

080

Сума

В милиони

090

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

100—120

Съществени задължения

100

Вид

110

Сума

В милиони

120

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

130—170

Висш ръководен служител, отговарящ за предоставянето на информация

130

Име

Собствено име, фамилно име

140

Функция

150

Отдел

160

Телефонни номера

Телефонен номер на отдела и телефонен номер на лицето, посочено в колона 130.

170

Адреси на електронна поща

Електронна поща на отдела и електронна поща на лицето, посочено в колона 130.

5.   ПРИЛОЖЕНИЕ IV, РАЗДЕЛ 1 — ОСНОВНИ КОНТРАГЕНТИ (АКТИВИ)

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

10) определяне на основните или най-важни контрагенти на институцията, както и анализ на въздействието на неизпълнението на задълженията от страна на основните контрагенти върху финансовото положение на институцията

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—040

Основен контрагент

Основното значение на контрагента се определя от съответните органи. Контрагентите се отчитат за съответните групи от свързани клиенти, а когато даден клиент не принадлежи към група от свързани клиенти — на индивидуално ниво. Органите за преструктуриране могат да поискат информация за групите от свързани клиенти на индивидуално ниво. Определение на понятието „група от свързани клиенти“ е дадено в член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013. Информацията, предоставена в този образец, следва да допълва вече предоставената информация по отношение на големите експозиции.

030

Наименование на субекта

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

050

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

060

Първоначални експозиции

Означава „първоначални експозиции“ по смисъла на членове 24, 389, 390 и 392 от Регламент (ЕС) № 575/2013; необходимо е да се следва подхода в общата рамка за финансова отчетност (FINREP).

070

Редуциране на кредитния риск

Означава „редуциране на кредитния риск“ (РКР) по смисъла на членове 399 и 401—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013. За целите на настоящото отчитане техниката за РКР, определена в член 4, параграф 1, точка 57 и призната в трета част, дял II, глави 3 и 4, трябва да се използва в съответствие с членове 401—403 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

080

Корекции на стойността и провизии

Означава „корекции на стойността и провизии“ по смисъла на членове 34, 24, 110 и 111 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

090

Нетна експозиция

090 = 060 – 070 – 080

100

Въздействие върху коефициента CET1

Въздействие на неизпълнение от страна на контрагент, посочен в колона 030, върху коефициента на CET1 на правния субект, посочен в колона 010. Предлагана формула за изчисляване на въздействието върху коефициента на CET1:

CET1 – ((CET1 – очаквана загуба)/(RWA – очаквана загуба)) = Въздействие върху CET1.

Ако органите за преструктуриране преценят, че е по-подходящо да се използва по-сложна формула, те имат право да поискат друга формула.

6.   ПРИЛОЖЕНИЕ IV, РАЗДЕЛ 2 — ОСНОВНИ КОНТРАГЕНТИ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

10) определяне на основните или повечето важни контрагенти на институцията, както и анализ на въздействието на неплатежоспособността на основните контрагенти върху финансовото положение на институцията

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—040

Основен контрагент

Основното значение на контрагента се определя от съответните органи. Информацията, предоставена в този образец, следва да допълва вече предоставената информация по отношение на големите експозиции.

030

Наименование на субекта

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

050—070

Финансиране

050

Вид

060

Сума

Изразена във валутата на задължението

070

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

7.   ПРИЛОЖЕНИЕ IV, РАЗДЕЛ 3 — ОСНОВНИ КОНТРАГЕНТИ (СЪЩЕСТВЕНО ХЕДЖИРАНЕ)

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

9) съществено хеджиране на институцията, включително схема на юридическите лица

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—040

Основен контрагент

Контрагентите се отчитат за съответните групи от свързани клиенти, а когато даден клиент не принадлежи към група от свързани клиенти — на индивидуално ниво. Органите за преструктуриране могат да поискат информация за групите от свързани клиенти на индивидуално ниво. Определение на понятието „група от свързани клиенти“ е дадено в член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

030

Наименование на субекта

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

050—080

Съществено хеджиране (балансови позиции)

050

Вид

Предоставената информация за същественото хеджиране не следва да се ограничава до счетоводното хеджиране.

060

Сума

070

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

080

Цел на хеджирането

Рискове, които ще бъдат хеджирани.

090—120

Съществено хеджиране (задбалансови позиции)

090

Вид

Предоставената информация за същественото хеджиране не следва да се ограничава до счетоводното хеджиране.

100

Сума

110

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

120

Цел на хеджирането

Рискове, които ще бъдат хеджирани.

8.   ПРИЛОЖЕНИЕ V — СТРУКТУРА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

5) подробно описание на компонентите на задълженията на институцията и задълженията на всичките ѝ юридически лица, подразделени най-малко по вид и сума на краткосрочен и дългосрочен дълг, обезпечени, необезпечени и подчинени задължения

6) подробни данни за приемливите задължения на институцията

Указания относно отделните редове:

Редове

Препратки към правни норми и указания

010

Наименование на правен субект

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030

Приложимо право по отношение на задълженията

ЕИП или „трета държава“. Органите за преструктуриране имат право да определят прага, над който ще изискват разбивка по различните трети държави.

040

Дата

050

Физически лица

055

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

060

Микро-, малки и средни предприятия

065

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

070

Големи нефинансови предприятия

075

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

080

Институции

Съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 23 от Директива 2014/59/ЕО.

085

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

Законоустановеният подчинен дълг (колона 050) и първостепенният необезпечен дълг (колона 080) на институциите с първоначален срок до падежа, по-кратък от 7 дни, не следва да се включват в сумата на полето „от които приемливи задължения“, предоставена в ред 085, тъй като в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС, тези задължения са изключени от обхвата на инструмента за споделяне на загуби.

090

Застрахователни дружества и пенсионни фондове

Застрахователни предприятия, презастрахователни предприятия и пенсионни фондове

095

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

100

Други финансови предприятия

105

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

110

В рамките на групата

Експозиции към предприятия в рамките на същата група. Тези експозиции се вписват в този ред само за да се избегне двойното отчитане (напр. експозиции към банка, принадлежаща към същата група, следва да бъдат посочени в ред 110, а не в ред 080 „кредитни институции“).

115

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

120

Правителства, централни банки и международни организации

125

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

130

Други/неидентифицирани

Когато самоличността на притежателя на ценната книга не е възможно да се определи, следва да се предостави информация само за общите суми.

135

от които приемливи задължения

Стойност на задълженията, които са „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

150

Общо

160

от които приемливи задължения

Общо „приемливи задължения“ съгласно член 2, параграф 1, точка 71 от Директива 2014/59/ЕС.

Указания относно определени колони

Колони

Препратки към правни норми и указания

010

Подчинен дълг, който отговаря на законоустановените изисквания за допълнителен капитал от първи ред

020—040

Подчинен дълг, който отговаря на законоустановените изисквания за капитал от втори ред

020

Остатъчен срок до падежа, по-малък от един месец

030

Остатъчен срок до падежа, по-малък от една година

040

Остатъчен срок до падежа, по-голям от една година

050—070

Законоустановен подчинен дълг

050

Остатъчен срок до падежа, по-малък от един месец

Подчинен дълг, който не отговаря на изискванията за капитал от първи или втори ред.

060

Остатъчен срок до падежа, по-малък от една година

Подчинен дълг, който не отговаря на изискванията за капитал от първи или втори ред.

070

Остатъчен срок до падежа, по-голям от една година

Подчинен дълг, който не отговаря на изискванията за капитал от първи или втори ред.

080—100

Първостепенен необезпечен дълг

Включва депозитни сертификати и търговски ценни книжа

080

Остатъчен срок до падежа, по-малък от един месец

090

Остатъчен срок до падежа, по-малък от една година

100

Остатъчен срок до падежа, по-голям от една година

110—130

Депозити

110

Общо

120

от които отговарящи на условията депозити

130

от които гарантирани депозити

Изключени от обхвата на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 2, буква а).

140

Обезпечен дълг

Изключен от обхвата на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 2, буква б).

150

Други задължения, изключени съгласно член 44, параграф 2 от директивата за възстановяване и преструктуриране на банките

Изключени от обхвата на инструмента за споделяне на загуби съгласно член 44, параграф 2, букви а) — г) и е) — ж).

160—170

Деривати

Само балансови позиции. Задбалансовите позиции следва да се отчитат в приложение VII.

160

Експозиция след пруденциално нетиране

170

Експозиция след приспадане на маржин или обезпечение

180

Общо

Сбор от колони 010—110, 140—160.

9.   ПРИЛОЖЕНИЕ VI — ПРЕДОСТАВЕНИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

7) набелязване на процесите, необходими за определяне на кого институция е предоставила обезпечение, лицето, което държи обезпечението, и юрисдикцията, в която се намира обезпечението

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—040

Емитент на обезпеченията

030

Наименование на субекта

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

050

Вид на обезпечението

Включват се всички видове обезпечения, включително в случаите, когато са налице задбалансови задължения или когато няма задължения (напр. замяна на обезпечение, гаранционни фондове).

060

Идентификационен номер

ISIN код Когато за даден субект не е наличен ISIN код, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

070—080

Лице, което държи обезпечението

070

Наименование на субекта

080

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

090

Сума

100

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

110

Юрисдикция

Правото, приложимо към лицето, което държи обезпечението, както е определено в колона 070 (например германското право).

120—130

Контрагент

120

Име

130

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

140

Сума

150

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

160

Юрисдикция

Законодателството на юрисдикцията, приложимо към договора за обезпечението.

10.   ПРИЛОЖЕНИЕ VII — ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

8) описание на задбалансовите експозиции на институцията и нейните юридически лица, включително схема на критичните ѝ операции и основните стопански дейности

21) информация за задбалансови дейности, стратегии за хеджиране

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030

Задбалансова позиция

Определя се съгласно една от следните три категории: „гаранции“, „кредитни линии“, „друго“. Този образец следва да не включва балансови позиции.

040—050

Контрагент

040

Наименование на субекта

050

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

060—070

Сума

060

Общо

Номинална стойност

070

по които с поети задължения

Попълва се само за кредитни линии.

080

Валута

Идентификация съгласно ISO 4217

090

Критични операции

100

Основни стопански дейности

110

Допълнителна информация

11.   ПРИЛОЖЕНИЕ VIII, РАЗДЕЛ 1 — ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА КЛИРИНГ И СИСТЕМИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

11) всяка система, на която институцията извършва съществени по брой или по стойност търговски операции, включително схема на юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности на институцията

12) всяка платежна или клирингова система или система за сетълмент, в която институцията членува пряко или косвено, включително схема на юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности на институцията

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—060

Система

030

Вид система

Категоризация на системата, като се използват следните варианти: „Платежна система“, „Система за сетълмент“, „Клиринг на ценни книжа“, „Клиринг на деривати“, „Депозитар“, „Централен контрагент“, „Друго“ При повече от един вариант, посочете всички варианти.

040

Означение

050

Режим на участие

Пряко или косвено

060

Идентификационен код

Банков идентификационен код (BIC) Когато „BIC“ кодът не е наличен, се предоставя друга форма на идентификация, например код на институцията или номер на сметката. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

070—080

Представителна институция

Попълва се, само ако достъпът е непряк.

070

Наименование на субекта

080

Идентификационен код

090

Схема на критичната функция

100

Схема на основната стопанска дейност

110

Изисквания за членство

Качествена и количествена информация, която е необходима, за да се разбере какъв е рискът от прекратяване на членството.

120

Отражение на процедурите за преструктуриране върху членството или договора с представителната институция

130

Заменяемост

Наименование на евентуалния друг доставчик на платежна система, който би могъл да замести доставчика на платежната система, посочен в колона 040.

140

Допълнителна информация

12.   ПРИЛОЖЕНИЕ IX, ОБРАЗЕЦ 1 — ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ)

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

13) подробен списък и описание на ключовите информационни системи за управление, включително тези за управление на риска, за счетоводно, финансово и регулаторно отчитане, използвани от институцията, включително схема на юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности на институцията

14) посочване на собствениците на системите по точка 13, свързани с тях споразумения за ниво на обслужване и всякакви софтуер и системи или лицензи, включително схема на техните юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности;

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Система

010

Идентификация

020

Вид

Да се избере измежду категориите „Управление на риска“, „Счетоводство“, „Финансова отчетност“, „Регулаторно отчитане“ и „Друго“.

030

Описание

040—050

Субект от група, който е страна по договора

040

Наименование на субекта

050

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

060

Вид на договора

Лиценз, споделена услуга, или друго

070—080

Контрагент

070

Наименование на субекта

080

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

090—110

Отговорно лице

090

Име

100

Телефонен номер

110

Електронна поща

120

Отражение на процедурите за преструктуриране върху непрекъснатостта на достъпа до информационните системи

13.   ПРИЛОЖЕНИЕ IX, ОБРАЗЕЦ 2 — ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (СХЕМИ)

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

13) подробен списък и описание на ключовите информационни системи за управление, включително тези за управление на риска, за счетоводно, финансово и регулаторно отчитане, използвани от институцията, включително схема на юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности на институцията

14) посочване на собствениците на системите по точка 13, свързани с тях споразумения за ниво на обслужване и всякакви софтуер и системи или лицензи, включително схема на техните юридическите лица, критичните операции и основните стопански дейности

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010

Система

020—050

Ползвател

020

Наименование на субекта

030

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

040

Критични функции

Означава „критични функции“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 35 и член 2, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

050

Основни стопански дейности

Означава „основни стопански дейности“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 36 и член 2, параграф 2 от Директива 2014/59/ЕС.

14.   ПРИЛОЖЕНИЕ X — ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

15) посочване и схема на юридическите лица и взаимовръзките и взаимозависимостите между различните юридически лица като:

общи или споделени помещения, служители и системи;

договорености за капитал, финансиране или ликвидност;

съществуващи или условни кредитни експозиции;

споразумения за взаимни гаранции, договорености за взаимни обезпечения, разпоредби за кръстосано неизпълнение и споразумения за нетиране в различни поделения;

рискови прехвърляния и споразумения за огледални търговски операции; споразумения за ниво на обслужване; - споразумения за нивото на обслужване

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект А

010

Наименование на субекта

Трябва да се различава от наименованието, посочено в колона 030.

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Трябва да се различава от идентификационния код, посочен в колона 040.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—040

Правен субект B

030

Наименование на субекта

Трябва да се различава от наименованието, посочено в колона 010.

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Трябва да се различава от идентификационния код, посочен в колона 020.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

050

Вид на взаимосвързаността

Да се избере измежду следните категории:

Персонал

Помещения

Системи

Договорености за капитал

Договорености за финансиране

Договорености за ликвидност

Кредитни експозиции

Споразумения за кръстосани гаранции

Договорености за взаимни обезпечения

Разпоредби за кръстосано неизпълнение

Споразумения за нетиране в различни поделения

Прехвърляне на риск

Споразумения за огледални търговски операции

Споразумения за нивото на обслужване

Други

060

Описание

Попълва се задължително, ако колони 010 — 050 са попълнени.

15.   ПРИЛОЖЕНИЕ XI — ОРГАНИ

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

16) компетентния орган и органа за преструктуриране за всяко юридическо лице

18) описание на договореностите, които институцията е сключила, за да гарантира, че при преструктуриране органът за преструктуриране ще разполага с цялата необходима информация, която органът за преструктуриране прецени за необходима за прилагането на инструментите и правомощията за преструктуриране

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Име

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

Когато за даден субект не е наличен ИКПС, се предоставя друга форма на идентификация. Само ако не съществува друга форма на идентификация, е позволено в полето да се попълни „не е налично“.

030—050

Надзорен орган/Надзорни органи

030

Наименование на органа

040

Телефонен номер

050

Електронна поща

060—080

Орган за преструктуриране

060

Наименование на органа

070

Телефонен номер

080

Електронна поща

090—110

Орган за гарантиране на депозити

090

Наименование на органа

100

Телефонни номера

110

Електронна поща

16.   ПРИЛОЖЕНИЕ XII — ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО

В настоящия образец е включена следната информация, посочена в раздел Б от приложението към Директива 2014/59/ЕС:

19) всички споразумения, сключени от институциите и техните юридически лица с трети лица, които могат да бъдат прекратени в резултат от решение на органите да приложат инструмент за преструктуриране, като се посочва дали последиците от прекратяването могат да засегнат прилагането на инструмента за преструктуриране

Указания относно отделните колони:

Колони

Препратки към правни норми и указания

010—020

Правен субект

010

Наименование на субекта

020

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

030—040

Трета страна

030

Наименование на субекта

040

ИКПС

20-цифрен буквено-цифров код на правния субект, определен в колона 010. Идентификационният код на правния субект (ИКПС) идентифицира еднозначно всеки правен субект или структура, която е страна по финансова сделка, във всяка юрисдикция.

050

Вид на договора

060

Прекратяване, което може да засегне инструмента за преструктуриране

„Y“ („Да“) или „N“ („Не“).

070

Бележки