ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 170

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
29 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/1042 на Съвета от 24 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимото количествено ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1043 на Комисията от 15 юни 2016 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Café de Valdesia (ЗНП)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1044 на Комисията от 15 юни 2016 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ginja de Óbidos e Alcobaça (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1045 на Комисията от 28 юни 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за един производител износител съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1046 на Комисията от 28 юни 2016 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои жици от молибден с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1047 на Комисията от 28 юни 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

36

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1048 на Комисията от 28 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

67

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1049 на Комисията от 27 юни 2016 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени от Кипър през 2013 г. за финансиране на спешните мерки за борба с нюкасълската болест (нотифицирано под номер С(2016) 3857)

69

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1042 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2016 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимото количествено ограничение за изкупуване на обезмаслено мляко на прах

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Секторът на млякото и млечните продукти преминава през продължителен период на сериозен дисбаланс на пазара. Докато в световен план търсенето на вносно мляко и млечни продукти е останало като цяло стабилно през 2015 г. в сравнение с 2014 г., в Съюза и други основни региони износители производството е нараснало значително.

(2)

Инвестициите в мощности за производство на мляко в Съюза, направени с цел подготовка във връзка с изтичането на срока на квотите за мляко, и положителните средносрочни перспективи на световния пазар доведоха до трайно увеличаване на производството на мляко в Съюза. Свръхпроизведените количества мляко се преработват в дълготрайни продукти, като масло и обезмаслено мляко на прах.

(3)

Вследствие на това цените на обезмасленото мляко на прах в Съюза намаляха през 2014 и 2015 г., когато достигнаха публичната интервенционна цена.

(4)

В Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета (1) се определят количествени ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксираната цена, посочена в същия регламент. След като тези гранични стойности бъдат достигнати, изкупуването следва да се извършва чрез тръжна процедура за определяне на максималната изкупна цена.

(5)

Определеното с Регламент (ЕС) № 1370/2013 първоначално количествено ограничение от 109 000 тона за изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена беше достигнато на 31 март 2016 г.

(6)

С цел да се подпомогне секторът на млякото и млечните продукти да постигне нов баланс в преимуществено тежката ситуация на пазара, както и да се запази доверието в ефективността на механизмите за публична интервенция, размерът на количествените ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена за 2016 г. бе удвоен с Регламент (ЕС) 2016/591 на Съвета (2).

(7)

Преди влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/591 бе проведена тръжна процедура, чрез която бяха изкупени 27 000 тона обезмаслено мляко на прах.

(8)

След възобновяването на изкупуването на фиксирана цена в рамките на новото количествено ограничение количествата обезмаслено мляко на прах, закупувани всяка седмица, бяха значително по-високи в сравнение с началото на годината. Поради това се очаква, че новото количествено ограничение бързо ще бъде достигнато.

(9)

Когато преди влизането в сила на настоящия регламент започва тръжна процедура, изкупени в рамките на тази процедура количествата не следва да се отчитат за целите на определянето на наличните количества за изкупуване на обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена през 2016 г.

(10)

За да се гарантира, че временната мярка, предвидена в настоящия регламент, оказва незабавно въздействие върху пазара и допринася за стабилизиране на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1370/2013 втората алинея се заменя със следното:

„Чрез дерогация от първа алинея, през 2016 г. количествените ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена са 100 000 тона за масло и 350 000 тона за обезмаслено мляко на прах. Количествата, изкупени в рамките на тръжна процедура, която е в ход към 29 юни 2016 г., не се приспадат от посочените количествени ограничения.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12).

(2)  Регламент (ЕС) 2016/591 на Съвета от 15 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1370/2013 за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на приложимите количествени ограничения за изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах (ОВ L 103, 19.4.2016 г., стр. 3).


29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1043 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2016 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Café de Valdesia (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Café de Valdesia“, подадено от Доминиканската република, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения по член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Café de Valdesia“ следва да се регистрира.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Café de Valdesia“ (ЗНП).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.8. Други продукти от приложение I към Договора (подправки и т.н.) от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 91, 8.3.2016 г., стр. 15.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1044 НА КОМИСИЯТА

от 15 юни 2016 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ginja de Óbidos e Alcobaça (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Ginja de Óbidos e Alcobaça“, подадено от Португалия, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието „Ginja de Óbidos e Alcobaça“ (ЗГУ).

Наименованието по първа алинея се използва за идентифициране на продукт от клас 1.6. „Плодове, зеленчуци и зърнени храни, пресни или преработени“ от приложение XI към Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията (3).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 91, 8.3.2016 г., стр. 12.

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 36).


29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1045 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2016 година

за оттегляне на приемането на ангажимента за един производител износител съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (2) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 13 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

A.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 513/2013 (3) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на кристални силициеви фотоволтаични модули („модули“) и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (КНР).

(2)

Група производители износители възложиха на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) да предложи на Комисията от тяхно име ценови ангажимент, което CCCME направи. От условията на посочения ценови ангажимент е видно, че той представлява набор от индивидуални ценови ангажименти за всеки производител износител, които от съображения за административно удобство са координирани от CCCME.

(3)

С Решение 2013/423/ЕС (4) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. С Регламент (ЕС) № 748/2013 (5) Комисията измени Регламент (ЕС) № 513/2013, за да се въведат техническите промени, необходими поради приемането на ангажимента, по отношение на временното антидъмпингово мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи с произход или изпратени от КНР („разглежданите продукти“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 (7) Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглежданите продукти.

(5)

След получаване на уведомление за изменена версия на ценовия ангажимент от страна на група производители износители („производителите износители“) съвместно със CCCME, с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (8) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. В приложението към настоящото решение са изброени производителите износители, чийто ангажимент бе приет, сред които Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd („Shinetime China“), заедно със свързаното с него дружество в Съюза (SHINETIME SOLAR GMBH, „Shinetime Europe“), съвместно попадащи в обхвата на допълнителния код по ТАРИК: B919.

(6)

С Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (9) Комисията прие предложение от групата производители износители съвместно със CCCME за пояснения относно прилагането на ангажимента по отношение на разглежданите продукти, обхванати от ангажимента, а именно модули и елементи с произход или изпратени от КНР, понастоящем класирани в код по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), произведени от производителите износители („обхванатия продукт“). Антидъмпинговите и изравнителните мита, посочени в съображение 4 по-горе, заедно с ангажимента, по-нататък са наречени общо „мерките“.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/866 (10) Комисията оттегли приемането на ангажимента за трима производители износители.

(8)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1403 (11) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2018 (12) Комисията оттегли приемането на ангажимента за двама производители износители.

(10)

С Известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (13) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния антидъмпингов регламент.

(11)

С Известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (14) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от основния антисубсидиен регламент.

(12)

С Известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (15) на 5 декември 2015 г., Комисията започна и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент и член 19 от основния антисубсидиен регламент.

(13)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/115 (16) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(14)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185 (17) Комисията разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/184 (18) Комисията разшири обхвата на окончателното изравнително мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и от Тайван.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА

(16)

Производителите износители се съгласиха, наред с другото, да не продават обхванатия продукт на първия независим клиент в Съюза под определена минимална вносна цена („МВЦ“) в рамките на свързаното годишно равнище на вноса в Съюза („годишно равнище“), определено в ангажимента.

(17)

В ангажимента са посочени случаите, представляващи неспазване на ангажимента, като списъкът им не е изчерпателен. Този списък включва, по-специално, издаването на търговска фактура или фактура за препродажба, за която базовата финансова операция (например сумата, действително получена от купувача след корекциите за кредитни/дебитни известия и други подобни) не съответства на номиналната стойност на търговската фактура.

Производителят износител носи отговорност за случаите на нарушения от страна на свързаните с него лица, посочени в ангажимента.

(18)

Съгласно ангажимента производителите износители също така се задължават всяко тримесечие да предоставят на Комисията подробна информация за всичките си продажби за износ и препродажби за Съюза („тримесечните отчети“). Това предполага данните, представени в тези тримесечни отчети, да са пълни и верни, а докладваните сделки напълно да отговарят на условията на ангажимента.

(19)

С цел гарантиране на спазването на ангажимента производителите износители се ангажираха също така да предоставят всичката информация, която Комисията счита за необходима.

В.   КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ

(20)

При упражняването на контрола във връзка със спазването на ангажимента Комисията провери информацията, която беше предоставена от Shinetime China и свързаното с него дружество в Съюза и беше от значение за ангажимента. Комисията получи също така доказателства от митническите органи на една държава членка на основание член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент.

(21)

Констатациите, изложени в съображения 22 — 25, се отнасят до проблемите, установени във връзка с Shinetime China и свързаното с него дружество в Съюза, поради които Комисията е длъжна да оттегли приемането на ангажимента по отношение на този производител износител.

Д.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА

a)   Продажби от Shinetime China

(22)

Получените доказателства и публично достъпната информация сочат, че се предполага, че един вносител в Съюза, за който се твърди, че не е свързан, поне за известно време е бил на същия адрес като Shinetime Europe. Този вносител, за който се твърди, че не е свързан, е издал две фактури за препродажба за една сделка със соларни модули до крайния си клиент: в едната от тях е спазена МВЦ, а в другата — не. Номерата на фактурите, броят модули и кодовите номера на продукта на дружеството са идентични. Плащането от крайния потребител по тази сделка е направено към Shinetime China и съответства на стойността на фактурата, за която не е спазена МВЦ. Тази практика е използвана най-малко веднъж.

(23)

Освен това получените доказателства сочат, че съществува и друга форма на заобикаляне на ангажимента. Shinetime China е издало проформа фактура под МВЦ за несвързан клиент в Съюза. Този клиент е поел задължение да заплати сумата под МЦВ по сметка на Shinetime China в Хонконг.

б)   Продажби от Shinetime Europe

(24)

Получените доказателства сочат, че Shinetime Europe също е издало две фактури за препродажба за една сделка на соларни модули на първия несвързан клиент в Съюза: в едната от тях е спазена МВЦ, а в другата — не. Номерата на фактурите, броят модули и кодовите номера на продукта на дружеството са идентични. Плащането от първия несвързан клиент в Съюза към Shinetime China по тази сделка съответства на стойността на фактурата, за която не е спазена МВЦ.

(25)

Освен това за периода, в който е извършена посочената в съображение 24 сделка, Shinetime Europe не представи на Комисията тримесечен отчет за продажбите.

(26)

Комисията оцени представените доказателства и липсата на отчет и заключи, че е налице неспазване на ангажимента.

Д.   ОБЯВЯВАНЕ НА ФАКТУРА ПО АНГАЖИМЕНТА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА

(27)

Получените доказателства сочат, че посочената в съображение 24 фактура за препродажба е свързана със следната сделка:

Номер на търговска фактура, придружаваща стоки, предмет на ангажимент:

Дата

Издадена от

Издадена на

XTSSG1501-004-CI

16 януари 2015 г.

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

SHINETIME SOLAR GMBH

Поради това, в съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета тази фактура се обявява за недействителна. Възникналото митническо задължение в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение следва да бъде събрано от националните митнически органи съгласно член 105, параграфи 3—6 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (19), когато влезе в сила оттеглянето на приемането на ангажимента по отношение на Shinetime China, заедно със свързаното с него дружество в Съюза. Националните митнически органи, отговарящи за събирането на митата, ще бъдат съответно уведомени.

В този контекст Комисията припомня, че съгласно член 3, параграф 1, буква б) във връзка с приложение III, точка 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 1, буква б) във връзка с приложение 2, точка 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 вносът е освободен от мита само ако във фактурата е посочена цената и евентуалните отстъпки. Ако тези условия не са спазени, се дължат мита, дори ако търговската фактура, придружаваща стоките, не e била обявена за невалидна от Комисията.

Е.   ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКАТА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА АНГАЖИМЕНТА КАТО ЦЯЛО

(28)

В ангажимента се посочва, че неговото неспазване от страна на отделен производител износител не води автоматично до оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители. При подобни случаи Комисията подлага на оценка въздействието на конкретния случай на неспазване на условията върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(29)

В съответствие с това Комисията направи оценка на въздействието, което случаите на неспазване от страна на Shinetime China и свързаното с него дружество в Съюза оказват върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(30)

Отговорността за тези случаи на неспазване е изцяло на въпросния производител износител; при извършения контрол не е установено системно неспазване от страна на голям брой производители износители или на CCCME.

(31)

Поради това заключението на Комисията е, че не е засегнато цялостното функциониране на ангажимента и че за момента не са налице основания за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители и на CCCME.

Ж.   ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНИЯ

(32)

На заинтересованите страни бе предоставена възможността да бъдат изслушани и да направят коментари в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент. Дружеството Shinetime China представи коментари от името на Shinetime China и Shinetime Europe и беше изслушано.

Автентичност на фактурите, издадени от Shinetime China и Shinetime Europe

(33)

Shinetime China оспори твърдението, че Shinetime China и Shinetime Europe са издали фактури и фактури за препродажба, за които не е спазена МВЦ. Shinetime China обясни, че вътрешните правила на дружеството изискват всички официални фактури да бъдат подписани и подпечатани. Без подпис и печат върху фактурите, посочени в съображения 23 и 24, Shinetime China не би могло да проследи тези фактури в своята мрежа. Shinetime China потвърди издаването само на една фактура за препродажба, в която е спазена МВЦ.

(34)

Комисията отхвърля този довод. Комисията не поставя под въпрос дали фактурите, посочени в предходните съображения, са официални фактури на Shinetime China и официални фактури за препродажба на Shinetime Europe.

(35)

Напротив, твърдението на Shinetime China относно автентичността на тези фактури е без значение. Комисията установи, че един несвързан клиент в Съюза се е ангажирал да плати на Shinetime China сума под МВЦ по сделката, посочена в съображение 23. Тази констатация на Комисията се основава на кореспонденция, в която Shinetime China твърди, че не е в състояние да опровергае това твърдение поради напускането на съответния персонал. Комисията счита, че единствения аргумент на Shinetime China, че нито съответната кореспонденция, нито въпросната фактура могат да бъдат проследени в неговата система или че дружеството не разполага със сметка в Хонконг, не е достатъчен за промяна на посочената по-горе констатация.

(36)

Освен това Комисията установи, че плащането от първия несвързан клиент в Съюза към Shinetime Europe по посочената в съображение 24 сделка съответства на стойността на фактурата за препродажба, за която не е спазена МВЦ. Поради това, въпреки че Shinetime China твърди, че издадената под МВЦ фактура за препродажба не е автентична, базовата финансова операция (т. е. сумата, действително получена от купувача след корекциите за кредитни/дебитни известия и други подобни) не е в съответствие с номиналната стойност на търговската фактура, за която е потвърдено, че е официалната фактура за препродажба, издадена от Shinetime Europe. Доводите на Shinetime China относно плащането на фактурата са разгледани в съображения 41—48.

Продажба, извършена от Shinetime China под МВЦ

(37)

Shinetime China заяви, че плащането, получено от посочения в съображение 22 вносител, за който се твърди, че не е свързан, е било само авансово плащане. За да обоснове това твърдение, Shinetime China представи експортната документация и извлечение от регистъра на клиентите във връзка с предполагаемо несвързания вносител.

(38)

Комисията отхвърля този довод. Доказателствата, получени от националните митнически власти, сочат, че крайният потребител в Съюза е платил директно на Shinetime China фактурата за препродажба, издадена от предполагаемо несвързания вносител, посочен в съображение 22. При това плащане на Shinetime China (под МВЦ) е посочен номерът на фактурата за препродажба, издадена от предполагаемо несвързания вносител.

(39)

Извлечението от регистъра на клиентите, без да е подкрепено с допълнителни доказателства за връзката между плащането, получено от предполагаемо несвързания вносител, и сделката с крайния потребител в Съюза, няма никаква тежест и поради това не оборва доказателствата, представени на Shinetime China. Аргументът относно евентуалното авансово плащане от предполагаемо несвързания вносител също е без значение в това отношение.

(40)

Ето защо Комисията поддържа констатацията си, че Shinetime China не е спазила ангажимента, продавайки под равнището на МВЦ посредством предполагаемо несвързан вносител в Съюза.

Продажба, извършена от Shinetime Europe под МВЦ

(41)

Shinetime China заяви, че документацията, свързана с посочената в съображение 24 сделка, е в съответствие с изискванията по ангажимента и че е спазена МВЦ. Shinetime China представи съответната експортна документация и митническата декларация.

(42)

Комисията отхвърля този довод. Предполагаемото съответствие с МВЦ въз основа на тези документи няма отношение към преценката дали основната платежна операция потвърждава, че МЦВ всъщност е била спазена.

(43)

Shinetime China заяви също, че плащането в полза на Shinetime Europe е било само частично. Поради прекратяването на стопанската дейност на Shinetime Europe оставащата сума, включително лихвата за забава, е изплатена на Shinetime China десет месеца по-късно. Shinetime China представи съответното потвърждение за плащане в подкрепа на довода си за частичното плащане.

(44)

Комисията не може да приеме това твърдение по следните причини:

(45)

Първо, условието за плащане, посочено в съответната фактура за препродажба, несъмнено е 100 % авансово плащане. Освен това никъде в плащането от страна на несвързания клиент в Съюза не е посочено авансово плащане. Напротив, то съдържа фактурата за препродажба и съответства на стойността на фактурата за препродажба, в която не е спазена МВЦ.

(46)

Второ, известието за доставка, представено от Shinetime China, сочи, че соларните модули действително са доставени на несвързания клиент в Съюза, въпреки неспазването на срока за плащане. Не е изискано изплащането на оставащата сума почти десет месеца след доставката.

(47)

Трето, Shinetime China не представи допълнителни доказателства (например споразумение с клиента относно предполагаемото частично плащане или дебитно известие за лихви за забава) в подкрепа на твърденията си относно предполагаемото частично плащане и плащането на лихви за забава, освен потвърждението за плащането за тези суми.

(48)

И накрая, нито едно от предполагаемите искания за плащане, включително искането за лихви за забава, не беше включено в отчет до Комисията.

(49)

Поради това Комисията счита аргументите на Shinetime China за неоснователни и потвърждава заключенията си, че Shinetime Europe не е спазила ангажимента, продавайки под МВЦ за несвързан клиент в Съюза.

Непредставяне на отчет

(50)

Shinetime China заяви, че Shinetime Europe е представило със закъснение съответния тримесечен отчет за продажбите. Освен това Shinetime China призна, че не е отчела пред Комисията сделката, посочена в съображение 24.

(51)

Ако се остави настрана фактът, че Shinetime China не е спазила задължението си да информира Комисията относно прекратяването на стопанската дейност на Shinetime Europe, Комисията посочва, че задължението за представяне на отчет обхваща всички сделки в рамките на дадено календарно тримесечие. Shinetime Europe не е представила отчет за сделката, посочена в съображение 24, която е била извършена през тримесечие, предхождащо прекратяването на стопанската дейност на дружеството. Поради това Комисията поддържа заключението си, че Shinetime Europe е нарушила задължението за отчитане съгласно ангажимента.

(52)

Shinetime China заяви също, че ненавременното подаване на тримесечния отчет не е достатъчно, за да се обяви за недействителна сделката, посочена в съображение 24.

(53)

Комисията посочва, че мотивите дадена сделка да бъде обявена за недействителна, са обяснени в съображения 24 и 27. Ненавременното подаване на тримесечния отчет за продажбите, и по-специално фактът, че за въпросната сделка не е докладвано, представляват нарушения на предвиденото в ангажимента задължение за представяне на отчет. Макара да представляват достатъчно основание за оттеглянето на Shinetime China от ангажимента, подобни нарушения не се вземат предвид при оценката относно искането за обявяване на дадена сделка за недействителна.

З.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(54)

Поради това в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент, с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент и с условията на ангажимента Комисията стигна до заключението, че приемането на ангажимента по отношение на Shinetime China, заедно със свързаното с него дружество в Съюза, трябва да се оттегли.

(55)

Съответно съгласно член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент окончателното антидъмпингово мито, наложено с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, и окончателното изравнително мито, наложено с член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета, се прилагат автоматично за вноса на разглеждания продукт с произход или изпратен от КНР и произведен от Shinetime China (допълнителен код по ТАРИК: B919) от деня на влизане в сила на настоящия регламент.

(56)

За сведение, в таблицата в приложението към настоящия регламент са изброени производителите износители, по отношение на които приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС остава незасегнато,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемането на ангажимента във връзка с Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd, заедно със свързаното с него дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителния код по ТАРИК: B919, се оттегля.

Член 2

Търговска фактура № XTSSG1501-004-CI, издадена на 16 януари 2015 г. от Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd на SHINETIME SOLAR GMBH, се обявява за недействителна. На националните митнически органи се възлага да съберат митническото задължение, възникнало в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение съгласно член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(3)  ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(9)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.

(11)  ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 295, 12.11.2015 г., стр. 23.

(13)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 8.

(14)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 20.

(15)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 33.

(16)  ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 23.

(17)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 76.

(18)  ОВ L 37. 12.2.2016 г., стр. 56.

(19)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на дружествата

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/19


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1046 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2016 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои жици от молибден с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

След провеждането на антидъмпингово разследване („първоначалното разследване“) в съответствие с член 5 от основния регламент Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република („КНР“ или „засегнатата държава“) с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета (2) („първоначалните мерки“).

(2)

Първоначалните мерки бяха под формата на адвалорно мито в размер на 64,3 %.

(3)

През 2012 и 2013 г. след провеждането на две разследвания във връзка със заобикаляне на мерките първоначалните мерки бяха най-напред разширени до вноса на жици от молибден, изпращан от Малайзия (3), а впоследствие и до вноса на жици от молибден от КНР с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден и с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm (4). На 30 октомври 2015 г. след третото разследване във връзка със заобикаляне на мерките обхватът на мерките беше разширен до жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден и с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm (5).

2.   Започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките

(4)

След публикуване на известие за предстоящото изтичане (6) на срока на действие на съществуващите антидъмпингови мерки Комисията получи искане за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на тези мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(5)

Искането беше подадено от Plansee SE („заявителя“), основния производител от Съюза на жици от молибден, чието производство представлява 90 % от общото производство на Съюза.

(6)

Основание за искането е вероятността изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повторно възникване на дъмпинг и на вреда за промишлеността на Съюза.

(7)

На 12 юни 2015 г. Комисията започна преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент, за да определи дали е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга и вредата от него. Тя публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз  (7) („известието за започване“).

3.   Заинтересовани страни

(8)

В известието за започване Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Комисията освен това изрично уведоми заявителя, другите известни производители от Съюза, производителите износители, вносителите и ползвателите от Съюза, за които е известно, че са засегнати от разследването, и китайските органи за започването на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките и ги прикани да окажат съдействие.

(9)

Всички заинтересовани страни имаха възможност да представят становищата си относно започването на преразглеждането и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури.

3.1.   Изготвяне на извадка

(10)

В известието за започване Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересовани страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

a)   Изготвяне на извадка от вносители

(11)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и при нужда да направи подбор на такава извадка, Комисията прикани всички несвързани вносители да предоставят информацията, посочена в известието за започване.

(12)

Нямаше вносители, които да заявят интереса си и да предоставят исканата в известието за започване информация.

б)   Изготвяне на извадка от производители износители в КНР

(13)

Предвид големия брой производители износители в КНР в известието за започване беше предвидено да бъде изготвена извадка.

(14)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор на такава, Комисията поиска от всички производители износители в КНР да предоставят информацията, посочена в известието за започване. Освен това Комисията се обърна към мисията на КНР към Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(15)

Само едно дружество от КНР предостави попълнен формуляр на 29 юни 2015 г. Данните, предоставени от това дружество, обаче не сочат износ на разглеждания продукт за Съюза, както е определен в съображение 23 по-долу, а само на други видове жици от молибден с напречно сечение, превишаващо 4,0 mm. Дружеството беше поканено на 25 август 2015 г. да представи коментари или информация в контекста на преразглеждането с оглед изтичане на срока. Дружеството обаче не отговори на тази покана. Освен това въпросното дружество е участвало на този етап на разследването в разследването във връзка със заобикаляне на мерките, довело до приемането на Регламент (ЕС) 2015/1952. Въз основа на всички тези съображения Комисията счита, че това дружество следва да не бъде включвано в извадката.

(16)

Тъй като други китайски производители износители не заявиха интереса си, не беше необходимо съставянето на извадка.

3.2.   Въпросници и посещения за проверка на място

(17)

Комисията издири и провери цялата информация, която сметна за необходима за определяне на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга и на произтичащата от него вреда, както и за определяне на интереса на Съюза.

(18)

Комисията изпрати въпросници на двамата известни производители от Съюза. Единият от производителите от Съюза (Plansee SE), който представлява около 90 % от общите продажби на промишлеността на Съюза, представи отговори на въпросника. Другият производител от Съюза изрази на 11 май 2015 г. желанието си да запази неутрална позиция в разследването и не предостави отговори на въпросника, получен на 12 юни 2015 г.

(19)

На китайските производители износители не бяха изпратени въпросници, тъй като, както е обяснено в съображения 13—16, никой от тях не заяви интерес.

(20)

Комисията изпрати въпросници на деветте ползватели, заявили интереса си след започването на процедурата, и получи пет отговора от ползвателите на продукта, предмет на преразглеждането.

(21)

Една от проверките на място съгласно член 16 от основния регламент беше извършена в помещенията на производителя от Съюза, Plansee SE, Австрия.

4.   Разследван период в рамките на преразглеждането и разглеждан период

(22)

Разследването на вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга обхвана периода от 1 април 2014 г. до 31 март 2015 г. („разследвания период в рамките на преразглеждането“). Разглеждането на тенденциите от значение за оценка на вероятността от продължаване или повторно възникване на вредата обхвана периода от 1 януари 2012 г. до края на разследвания период в рамките на преразглеждането („разглеждания период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(23)

Разглежданият продукт са жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не повече от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, понастоящем попадащи в код по КН ex 8102 96 00.

2.   Сходен продукт

(24)

При разследването се установи, че следните продукти притежават едни и същи основни физически и химически характеристики, както и една и съща основна употреба:

разглежданият продукт;

продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза.

(25)

Комисията стигна до заключението, че тези продукти са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ДЪМПИНГА

1.   Предварителни бележки

(26)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше проучено дали се извършва дъмпинг и дали изтичането на срока на действие на съществуващите мерки има вероятност да доведе до продължаване или повторно възникване на дъмпинга.

(27)

Както е посочено по-горе в съображение 16, нито един от китайските производители износители не оказа съдействие при настоящото разследване и поради това в съответствие с член 18 от основния регламент се наложи да бъдат използвани наличните факти.

(28)

В това отношение китайските органи бяха надлежно информирани, че поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители Комисията може да приложи член 18 от основния регламент по отношение на констатациите по отношение на КНР. Ответни коментари по този въпрос не бяха получени.

(29)

На тази основа в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент констатациите във връзка с вероятността от продължаване или повторно възникване на дъмпинга, изложени по-долу, се основават на наличните факти. За тази цел бяха използвани искането за преразглеждане с оглед изтичане срока на действие, статистическите данни на Евростат, данните, събрани от държавите членки съгласно член 14, параграф 6 от основния регламент („базата данни по член 14, параграф 6“), и данните, събрани при предишни случаи (вж. съображение 3) във връзка със същия продукт. Беше направен анализ и на китайската база със статистически данни относно износа. Анализът обаче показа, че използваната в нея структура на кодовете за разглеждания продукт не е достатъчно точна, за да предостави полезна информация. Поради това този източник на информация не можа да бъде използван.

2.   Дъмпинг по време на разследвания период в рамките на преразглеждането

2.1.   Държава аналог

(30)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност се определя въз основа на цената или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика. За тази цел трябваше да бъде избрана трета държава с пазарна икономика („държава аналог“).

(31)

При първоначалното разследване като държава аналог бяха избрани САЩ. В известието за започване на настоящото разследване Комисията предложи да използва като държава аналог Индия, тъй като след разследвания период в рамките на първоначалното разследване производителят от САЩ е преустановил производството си на жици от молибден. Комисията прикани заинтересованите страни да изразят становището си относно целесъобразността на този избор, но никоя от страните не представи такова.

(32)

Комисията потърси информация относно производителите на жици от молибден от други потенциални държави аналози и се свърза с Индия, Япония, Мексико, Украйна и САЩ, като прикани всички известни производители на жици от молибден в тези държави да предоставят необходимата информация.

(33)

Нито едно от дружествата в тези държави, с които бе установен контакт, не се съгласи да сътрудничи на разследването. Освен това няма данни за други държави, в които евентуално има производство на жици от молибден. Поради това Комисията трябваше да се върне към пазара на Съюза като единствен възможен вариант за определяне на нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

2.2.   Нормална стойност

(34)

Като основа за определяне на нормалната стойност, приложима по отношение на производителите износители от КНР, беше използвана информацията относно производството и продажбата на сходния продукт на пазара на Съюза, получена от двамата производители от Съюза.

(35)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията първо провери дали общият обем на продажбите на сходния продукт на промишлеността на Съюза на вътрешния пазар е представителен за разследвания период в рамките на преразглеждането. Продажбите се считат за представителни, ако общият обем на продажбите към независими клиенти представлява поне 5 % от общия обем на продажбите на разглеждания продукт за износ от Китай за Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. На тази основа продажбите на сходния продукт от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза са били представителни.

(36)

При разследването беше установено, че среднопретеглената продажна цена на промишлеността на Съюза е била рентабилна през разследвания период в рамките на преразглеждането и поради това може да се счита, че е била прилагана при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент.

(37)

Продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза са били рентабилни през разследвания период в рамките на преразглеждането и са били осъществявани в представителни количества. Поради това нормалната стойност беше определена въз основа на продажните цени на сходния продукт, практикувани от промишлеността на Съюза спрямо независими клиенти в Съюза.

2.3.   Експортна цена

(38)

Както е посочено по-горе в съображение 27, поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители експортната цена беше определена въз основа на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, т.е. въз основа на „базата данни по член 14, параграф 6“, сверена с данните, предоставени в искането, и със статистическите данни на Евростат.

2.4.   Сравнение

(39)

Комисията сравни нормалната стойност и експортната цена на базата на цена франко завода. Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители не беше възможно да се установят видовете на продукта, изнасяни от Китай. Поради това сравнение по вид на продукта не беше възможно. Когато това беше обосновано от необходимостта да се направи обективно сравнение, експортната цена и нормалната стойност бяха коригирани с оглед на разликите, отразяващи се върху цените и тяхната съпоставимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени корекции за транспортни разходи (вътрешно и морско навло), застрахователни разходи и такси за митническо оформяне въз основа на информацията, събрана при първоначалното разследване.

2.5.   Дъмпингов марж

(40)

Комисията сравни среднопретеглената нормална стойност със среднопретеглената експортна цена, както е установено по-горе, в съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(41)

На тази основа среднопретегленият дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF (стойност, застраховка и навло) на граница на Съюза, без платено мито, беше 49,6 %.

3.   Перспективи пред вноса, ако мерките бъдат отменени

(42)

В допълнение към заключението за дъмпинг през разследвания период в рамките на преразглеждането Комисията разгледа вероятността от продължаване на дъмпинга, в случай че се допусне срокът на действие на мерките да изтече. Бяха анализирани следните елементи: производственият капацитет и свободният капацитет в КНР, китайската политика по отношение на износа в други трети държави и привлекателността на пазара на Съюза.

3.1.   Производствен капацитет и свободен капацитет в КНР

(43)

При липсата на каквато и да е публично достъпна информация и поради неоказването на съдействие от страна на китайските производители износители производственият капацитет и свободният капацитет в КНР бяха определени въз основа на оценки, предоставени от заявителя в искането му и основаващи се на степента, в която той познава пазара. Тези оценки позволяваха съпоставка с данните, събрани по време на първоначалното разследване и разследването във връзка със заобикаляне, приключено през октомври 2015 г. и споменато в съображение 3, и за тях беше установено, че са разумни.

(44)

На тази основа по време на разследвания период в рамките на преразглеждането производственият капацитет е бил около 3 400 тона, действителното производство около 750 тона, а свободният капацитет около 2 650 тона. Според оценката свободният капацитет е представлявал няколко пъти потреблението на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането. Поради привлекателността на пазара на Съюза, описана по-долу в съображения 48 и 50, има вероятност голяма част от този свободен капацитет да се използва за производство, предназначено за износ за Съюза.

(45)

Очакваният голям свободен капацитет в КНР предполага, че е налице значителен потенциал китайските производители да увеличат износа си. Потреблението на жици от молибден до голяма степен зависи от производството на ръчни скоростни кутии за производството на автомобили и камиони. Макар да е вярно, че потреблението на жици от молибден на вътрешния китайски пазар може да се увеличи, ако автомобилният сектор в КНР се разрасне, свободният капацитет надвишава с много потреблението на Съюза. Поради това дори и при хипотезата за нарастващо потребление на вътрешния пазар в КНР е вероятно свободният капацитет да продължи да бъде значителен и с голям потенциал за износ. Освен това бизнес потенциалът за увеличаване на търсенето на други важни автомобилостроителни пазари като САЩ, Япония, Корея и Южна Америка е доста малък, тъй като те са насочени главно към автоматичните скоростни кутии, при които не се използват жици от молибден.

(46)

Ето защо, ако се позволи срокът на мерките в Съюза да изтече, предвид свободния капацитет в КНР и ограниченото търсене на продукта на други големи пазари на трети държави, както и предвид факта, че вероятно голяма част от този свободен капацитет няма да бъде поета от вътрешното потребление на Китай, китайските износители ще имат силен стимул да пренасочат износа си към пазара на Съюза.

3.2.   Китайска политика по отношение на износа в други трети държави

(47)

Публична информация относно средните цени на китайския износ за пазари на трети държави не е на разположение. Жалбоподателят представи две оферти, разкриващи китайски експортни цени за трети пазари за общо количество от 20 тона, съответстващо на около 6 % от потреблението на Съюза. Тези оферти показват по-ниски цени от настоящото ниво на цените в Съюза. Освен това китайското дружество, посочено в съображение 15, посочи в своя формуляр за включване в извадката, че е продало незначителни количества жици от молибден с напречно сечение над 4,0 mm за Южна Корея на цена, по-ниска от настоящото ниво на цените в Съюза.

3.3.   Привлекателност на пазара на Съюза

(48)

Разследването показа, че, отчитайки доказаните практики на заобикаляне на мерките в миналото, посочени в съображение 3 по-горе, китайските производители износители са успели да разширят вече значителния си пазарен дял и обемите си на внос на пазара на Съюза по време на разглеждания период със съответно 7 и 9 %, както е описано в таблица 2 по-долу. Китайският пазарен дял е бил между 15 и 35 % през целия разглеждан период.

(49)

Практиките на заобикаляне на мерките в миналото, увеличението на пазарния дял по време на разглеждания период и неговото равнище са сериозен признак, че пазарът на Съюза продължава да бъде привлекателен за китайските износители.

(50)

Въз основа на информацията, предоставена от жалбоподателя, цените на китайския износ за пазара на Съюза са по-високи от цените на китайския износ за други трети пазари. Това показва, че пазарът на Съюза е привлекателен от гледна точка на равнищата на цените, тъй като износът за Съюза би донесъл по-големи печалби. Освен това, както е обяснено по-горе в съображение 45, като се имат предвид техническите различия в автомобилния сектор на други големи пазари, износът на жици от молибден е ограничен до пазарите, на които автомобилният сектор използва ръчни скоростни кутии, като Съюзът е един от най-големите от тях. Пазарът на Съюза определено продължава да е най-големият пазар на жици от молибден поради своето добре развито производство на леки автомобили и камиони, при които все още се използват ръчни скоростни кутии.

3.4.   Заключение относно вероятността от продължаване на дъмпинга

(51)

В заключение големият свободен капацитет в КНР, установен от оценките, и произтичащата от него способност на китайските производители износители да увеличат обема на производството и директните продажби за Съюза, както и привлекателността на пазара на Съюза показват, че отмяната на мерките най-вероятно ще доведе до значително увеличение на износа за Съюза. Като се има предвид дъмпинговият марж, установен по време на разследвания период в рамките на преразглеждането, е също така вероятно бъдещият износ да се осъществява на цени, които са в значителна степен дъмпингови. Поради това се счита, че има голяма вероятност от продължаване на дъмпинга, ако се допусне срокът на настоящите антидъмпингови мерки да изтече.

Г.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪЗНИКВАНЕ НА ВРЕДАТА

1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(52)

Промишлеността на Съюза не е претърпяла значими структурни промени в сравнение с първоначалното разследване. По време на разследвания период в рамките на преразглеждането сходният продукт е бил произвеждан от двама известни производители в Съюза. Те представляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

2.   Потребление на Съюза

(53)

Комисията определи потреблението на Съюза, като сумира i) обема на продажбите на пазара на Съюза от страна на двамата производители от Съюза и ii) общия обем на вноса. Обемът на вноса от КНР беше изчислен, като бяха сумирани обемът на вноса, извлечен от базата данни по член 14, параграф 6, и обемите жици от молибден, при които има заобикаляне на мерките, установено при последното разследване във връзка със заобикаляне на мерките, тъй като в Регламент (ЕС) 2015/1952 са сумирани данните от предишните две разследвания във връзка със заобикаляне на мерките, посочени в съображение 3, поради което изчислението се базира на възможно най-пълния набор от данни. През разглеждания период не е имало внос от други трети държави.

(54)

Тъй като промишлеността на Съюза се състои само от двама производители, данните трябваше да бъдат представени под формата на индекси или като диапазон от стойности поради съображения за поверителност.

(55)

На тази основа потреблението в Съюза се е променяло, както следва:

Таблица 1

Потребление на Съюза, като индекси

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Индекс (2012 г. = 100)

100

104

103

102

Източник:

Данни от промишлеността на Съюза, базата данни по член 14, параграф 6, последното разследване във връзка със заобикаляне на мерките, Евростат

(56)

През разглеждания период потреблението на Съюза се е запазило относително стабилно и се е увеличило само с 2 %. По-конкретно, потреблението на Съюза първо се е увеличило с 4 % до 2013 г., а след това е спаднало леко с 2 % между 2013 г. и разследвания период в рамките на преразглеждането.

(57)

Относително стабилното потребление на Съюза на жици от молибден може да се обясни предимно с развитието на автомобилната промишленост през разглеждания период, което също се е запазило стабилно през същия период.

3.   Внос от засегнатата държава

3.1.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатата държава

Таблица 2

Обем на вноса и пазарен дял, като индекси

Държава

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

КНР

Обем на вноса — индекс (2012 г. = 100)

100

75

99

109

Пазарен дял

Индекс (2012 г. = 100)

100

72

97

107

Източник:

Данни от промишлеността на Съюза, базата данни по член 14, параграф 6, последното разследване във връзка със заобикаляне на мерките, Евростат

(58)

Както е посочено в съображение 53, обемът на вноса от КНР е изчислен, като са сумирани обемът на вноса, извлечен от базата данни по член 14, параграф 6, и обемът на вноса на жиците от молибден, по отношение на които при последното разследване във връзка със заобикаляне на мерките е установено заобикаляне. Тъй като последният трябваше да бъде третиран като поверителен (8), стойностите в таблица 2 по-горе трябваше да бъдат представени като индекси.

(59)

На тази основа обемът на вноса се е увеличил с 9 % през разглеждания период. Той е спаднал значително през 2013 г. (с 25 %), като оттогава постоянно нараства (с 46 % през разследвания период в рамките на преразглеждането спрямо 2013 г.).

(60)

Обемът на вноса на разглеждания продукт в Съюза се е увеличил в по-голяма степен отколкото потреблението на Съюза. Това е довело до увеличение на пазарния дял на вноса от КНР със 7 % през разглеждания период. Пазарните дялове са следвали сходни тенденции с обема на вноса. По-конкретно, пазарният дял е намалял с 28 % през 2013 г. и се е увеличил с 46 % през разследвания период в рамките на преразглеждането спрямо 2013 г. в съответствие със спада на обемите на вноса през 2013 г. и увеличението на обема на вноса през 2014 г. и през разследвания период в рамките на преразглеждането.

(61)

Намалението и на обемите на вноса, и на пазарния дял през 2013 г. е последица от започването на разследване във връзка със заобикаляне на мерките, довело до разширяването на обхвата на окончателните антидъмпингови мита върху вноса на жици от молибден до вноса на модифициран в малка степен продукт от КНР (вж. съображение 3, бележка под линия 3).

(62)

Пазарният дял на вноса от КНР в началото на разглеждания период е бил на значително равнище — в границите от 15 до 35 %. Както е посочено в съображение 48, китайските производители износители са успели да разширят своя значителен пазарен дял със 7 % през разглеждания период въпреки действащите мерки, предимно поради своите практики на заобикаляне.

3.2.   Цени на вноса от засегнатата държава

(63)

Поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители, както е обяснено в съображение 38, цените на вноса бяха установени въз основа на базата данни по член 14, параграф 6 и сверени с информацията, предоставена в искането, и с данните на Евростат. Таблицата по-долу показва средната цена на вноса от КНР:

Таблица 3

Цени на вноса, като индекси  (*)

Държава

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

КНР

Индекс (2012 г. = 100)

100

97

89

87

Източник: база данни по член 14, параграф 6

(64)

Между 2012 г. и разследвания период в рамките на преразглеждането средната цена на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР е спадала постоянно и като цяло е отбелязала спад от 13 %.

3.3.   Подбиване на цените

(65)

Комисията определи подбиването на цените през разследвания период в рамките на преразглеждането, като сравни среднопретеглената продажна цена на Plansee SE, начислявана за пазара на Съюза, коригирана до ниво франко завода, и средната цена на вноса от засегнатата държава за първия независим клиент на пазара на Съюза, установена на база CIF (стойност, застраховка и навло), въз основа на данните от базата данни по член 14, параграф 6, както е обяснено в съображение 38, с включено антидъмпингово мито.

(66)

Както е посочено в съображение 39, поради липсата на съдействие от страна на китайските производители износители установяването на видовете на продукта, изнасяни от Китай за Съюза, не беше възможно. Поради това не беше възможно да се направи сравнение въз основа на видовете на продукта. Сравнението на цените беше направено въз основа на средните цени, надлежно коригирани, където е необходимо, и след като са приспаднати намаленията и отстъпките. Резултатът от сравнението беше изразен като процент от хипотетичния оборот на промишлеността на Съюза през разследвания период в рамките на преразглеждането.

(67)

Сравнението показа, че не е имало подбиване на цените през разследвания период в рамките на преразглеждането. След приспадане на действащото антидъмпингово мито в размер на 64,3 %, маржът на подбиване на цените обаче би възлязъл на 25,9 %.

3.4.   Внос от трети държави

(68)

Както е посочено в съображение 53, през разглеждания период не е имало внос от други държави, различни от КНР.

4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.1.   Общи бележки

(69)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент при проверката на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза беше направена оценка на всички икономически показатели, имащи отражение върху състоянието на промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(70)

Наборите от данни, с които Комисията разполагаше за определянето на вредата, обаче бяха различни за макроикономическите и за микроикономическите показатели на вредата. За макроикономическите показатели Комисията можа да разчита на отговорите на въпросника, дадени от Plansee SE, и — що се отнася до другия известен производител от Съюза — на данните относно този производител, предоставени от Plansee SE в искането му. По отношение на микроикономическите показатели в искането обаче не се съдържаха никакви данни относно положението на втория производител и, като се има предвид, че той не предостави отговори на въпросника, Комисията трябваше да разчита на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, дадени от Plansee SE. Предвид това, че Plansee SE представлява около 90 % от общия обем на продажбите на Съюза, Комисията счете, че нейните проверени данни за микроикономическите показатели отразяват една реална картина на състоянието на цялата промишленост на Съюза.

(71)

Макроикономическите показатели са: производство, производствен капацитет, използване на капацитета, обем на продажбите, пазарен дял, растеж, заетост, производителност и възстановяване от предишен дъмпинг.

(72)

Микроикономическите показатели са: средни цени за единица продукция, разходи за единица продукция, разходи за труд, стокови запаси, рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали.

(73)

И двата набора от данни бяха счетени за представителни за икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

4.2.   Макроикономически показатели

а)   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(74)

През разглеждания период общото производство на Съюза, производственият капацитет и използването на капацитета са се променяли, както следва:

Таблица 4

Производство, производствен капацитет и използване на капацитета на производителите от Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Обем на производството

Индекс (2012 г. = 100)

100

113

102

98

Производствен капацитет

Индекс (2012 г. = 100)

100

99

98

98

Използване на капацитета

Индекс (2012 г. = 100)

100

114

105

100

Източник: Данни, предоставени от промишлеността на Съюза

(75)

През разглеждания период обемът на производството е отбелязал лек спад от 2 %. По-конкретно, най-напред той се е увеличил с 13 % до 2013 г., а след това през разследвания период в рамките на преразглеждането е регистрирал постоянен спад с повече от 13 % спрямо 2013 г.

(76)

Производственият капацитет е намалял постепенно, като общото му намаление през разглеждания период е било от 2 %.

(77)

В резултат на увеличението на обема на производството и лекия спад в производствения капацитет през 2013 г. използването на капацитета се е увеличило с 14 % през 2013 г. в сравнение с 2012 г. След 2013 г. използването на капацитета е намаляло и е достигнало равнищата от 2012 г. Поради това като цяло равнището на използване на капацитета се е запазило стабилно през разглеждания период.

б)   Обем на продажбите и пазарен дял

(78)

През разглеждания период обемът на продажбите и пазарният дял на промишлеността на Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 5

Обем на продажбите и пазарен дял на производителите от Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Обем на продажбите в Съюза

Индекс (2012 г. = 100)

100

113

104

100

Пазарен дял

Индекс (2012 г. = 100)

100

109

101

98

Източник: Данни, предоставени от промишлеността на Съюза

(79)

Общите продажби на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза са се запазили стабилни през разглеждания период. Продажбите на промишлеността на Съюза са се увеличили с 13 % до 2013 г., а след това са отбелязали траен спад от 12 % до разследвания период в рамките на преразглеждането, когато са достигнали нивата си от 2012 г. Увеличението в продажбите на промишлеността на Съюза през 2013 г. е последица от започването на разследване във връзка със заобикаляне на мерките, довело до разширяването на обхвата на окончателните антидъмпингови мита върху вноса на жици от молибден до вноса на модифициран в малка степен продукт от КНР (вж. съображение 3, бележка под линия 3). Вследствие на това пазарният дял на промишлеността на Съюза се е увеличил с 9 % през 2013 г. След това той непрекъснато е намалявал — с 10 % през разследвания период в рамките на преразглеждането спрямо 2013 г. Като цяло пазарният дял на промишлеността на Съюза е спаднал с 2 %.

в)   Растеж

(80)

Докато потреблението на Съюза се е увеличило с 2 % през разглеждания период, обемът на продажбите на промишлеността на Съюза се е запазил непроменен, което представлява загуба на пазарен дял от 2 %.

г)   Заетост и производителност

(81)

През разглеждания период заетостта и производителността са се променяли, както следва:

Таблица 6

Заетост и производителност на производителите от Съюза

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Брой наети лица

Индекс (2012 г. = 100)

100

95

89

88

Производителност (тона/наето лице)

Индекс (2012 г. = 100)

100

119

115

111

Източник: Данни, предоставени от промишлеността на Съюза

(82)

Заетостта в промишлеността на Съюза е намаляла с 12 % през разглеждания период, е производителността се е увеличила с 11 % за същия период.

д)   Размер на дъмпинговия марж и възстановяване от предишен дъмпинг

(83)

При разследването се установи, че вносът на жици от молибден от КНР е продължил да навлиза на пазара на Съюза на дъмпингови цени. Дъмпинговият марж, установен за КНР по време на разследвания период в рамките на преразглеждането, е бил значително над нивото de minimis, вж. съображение 41 Това е съвпаднало с увеличението на обема на вноса от КНР и намалението на цените на вноса, което води до леко нарастване на пазарния дял на вноса от КНР в сравнение с 2012 г. Въпреки че промишлеността на Съюза е извлякла полза от антидъмпинговите мерки в сила и така до голяма степен е успяла да запази пазарния си дял, той е следвал низходяща тенденция.

4.3.   Микроикономически показатели

а)   Цени и фактори, влияещи върху цените

(84)

През разглеждания период средните продажни цени на промишлеността на Съюза (Plansee SE) за несвързани клиенти в Съюза са се променяли, както следва:

Таблица 7

Средни продажни цени в Съюза и разходи за единица продукция

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Средна единична продажна цена в Съюза

Индекс (2012 г. = 100)

100

95

94

94

Производствени разходи за единица продукция

Индекс (2012 г. = 100)

100

84

83

84

Източник: Данни, отнасящи се до Plansee SE

(85)

Средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти в Съюза се е понижила с 6 % през разглеждания период. Спадът в цените е бил резултат от намаляването на разходите за суровини и усилията за намаляване на разходите, положени от производителя от Съюза.

(86)

Средните производствени разходи на промишлеността на Съюза са спаднали дори още повече — с 16 % — през разглеждания период. Намаляването на производствените разходи се дължи главно на спада в разходите за суровини както и на посочените по-горе усилия за намаляване на разходите, например подсигуряване срещу промени в цените на суровината.

б)   Разходи за труд

(87)

През разглеждания период средните разходи за труд са се променяли, както следва:

Таблица 8

Средни разходи за труд на наето лице

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Средни разходи за труд на наето лице (EUR)

Индекс (2012 г. = 100)

100

106

103

103

Източник: Данни, отнасящи се до Plansee SE

(88)

Средните разходи за труд на наето лице са били относително стабилни през разглеждания период, с незначително увеличение от 3 % през разглеждания период. По-конкретно, средните разходи за труд са се увеличили с 6 % през 2013 г., след което са спаднали с 2 % през разследвания период в рамките на преразглеждането спрямо 2013 г.

в)   Материални запаси

(89)

През разглеждания период материалните запаси са се променяли, както следва:

Таблица 9

Материални запаси

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Складови наличности в края на периода

Индекс (2012 г. = 100)

100

140

115

46

Складови наличности в края на периода, като процент от продукцията

Индекс (2012 г. = 100)

100

124

112

47

Източник: Данни, отнасящи се до Plansee SE

(90)

Материалните запаси са представлявали само много малък процент от общата продукция през разглеждания период. Поради това този фактор не беше счетен за значим за оценката на икономическото състояние на промишлеността на Съюза.

г)   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитал

(91)

През разглеждания период рентабилността, паричният поток, инвестициите и възвръщаемостта на инвестициите са се променяли, както следва:

Таблица 10

Рентабилност, паричен поток, инвестиции и възвръщаемост на инвестициите

 

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Разследван период в рамките на преразглеждането

Рентабилност на продажбите в Съюза за несвързани клиенти (процент от оборота от продажбите)

Индекс (2012 г. = 100)

100

512

509

463

Паричен поток (EUR)

Индекс (2012 г. = 100)

100

393

333

301

Инвестиции (EUR)

Индекс (2012 г. = 100)

100

3 360

0

0

Възвръщаемост на инвестициите

Индекс (2012 г. = 100)

100

403

375

338

Източник: Данни, отнасящи се до Plansee SE

(92)

Комисията определи рентабилността на промишлеността на Съюза чрез изразяване на нетната печалба преди облагане с данъци от продажбите на сходния продукт за несвързани клиенти в Съюза като процент от оборота от тези продажби. Рентабилността на промишлеността на Съюза се е увеличила значително през разглеждания период. Тя е достигнала своя връх през 2013 г., след което е спаднала през разследвания период в рамките на преразглеждането. Както е обяснено в съображения 85 и 86, това повишаване на рентабилността на промишлеността на Съюза се дължи главно на спада в разходите за суровини и на ефективните стопански решения за намаляване на разходите.

(93)

Нетният паричен поток представлява способността на производителя от Съюза сам да финансира дейността си. Нетният паричен поток се е увеличил почти трикратно по време на разглеждания период. Значителното увеличение на паричния поток се обяснява най-вече със значителното нарастване на рентабилността, както е обяснено по-горе в съображение 92.

(94)

Инвестициите са се увеличили значително през 2013 г., а след това са спаднали до нула през следващите години. Производителят от Съюза е направил значителни инвестиции през 2013 г. за замяната на машини и съоръжения, като други инвестиции не са правени през следващите години.

(95)

Възвръщаемостта на инвестициите представлява печалбата в процент от нетната балансова стойност на инвестициите. Възвръщаемостта на инвестициите от производството и продажбата на сходния продукт е нараснала по време на разглеждания период. По-конкретно, най-напред се е увеличила през 2013 г., а след това леко е спаднала — с 16 % през разследвания период в рамките на преразглеждането спрямо 2013 г.

4.4.   Заключение относно състоянието на промишлеността на Съюза

(96)

Показатели като рентабилността, паричният поток и възвръщаемостта на инвестициите са се подобрили през разглеждания период. Тези промени се дължат предимно на спада в цената на суровината и на ефективните бизнес решения за намаляване на разходите.

(97)

От друга страна, някои от основните показатели на вредата, като производство, производствен капацитет, използване на капацитета и обем на продажбите, са се запазили относително стабилни или са претърпели отрицателно развитие по време на разглеждания период. По-специално производственият обем, производственият капацитет и пазарният дял са отбелязали слаб спад от 2 %. През разглеждания период инвестициите са се увеличили незначително, с 1 %. Обемът на продажбите за несвързани клиенти в Съюза се е запазил стабилен. Заетостта е намаляла с 12 %.

(98)

С оглед на изложеното по-горе може да се заключи, че промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

5.   Вероятност от повторно възникване на вредата

(99)

Както е посочено в съображения 41 и 83, по време на разследвания период в рамките на преразглеждането китайският внос е осъществяван на дъмпингови цени и, както се заключава в съображение 51, има голяма вероятност от продължаване на дъмпинга, ако бъде допуснато срокът на съществуващите мерки да изтече.

(100)

По време на разследвания период в рамките на преразглеждането не беше установено подбиване на цените, но след приспадане на антидъмпинговото мито в сила маржът на подбиване на цените би бил около 26 %, както е обяснено в съображение 67. Въз основа на това може да се очаква, че китайският внос вероятно ще се извършва на цени, значително подбиващи продажните цени на промишлеността на Съюза, ако антидъмпинговите мита бъдат отменени. С оглед на привлекателността на пазара на Съюза, описана в съображения 48 и 50, увеличението на дъмпинговия внос е вероятно. Може да се очаква, че ако този увеличен внос се извършва на цени, подбиващи в значителна степен продажните цени на промишлеността на Съюза, това най-вероятно би упражнило натиск за намаляване на цените на пазара на Съюза. Жиците от молибден са доста хомогенен продукт по отношение на качеството. Следователно ценовото равнище е важен фактор при вземането на решение относно това дали те да се купуват от производители от Съюза и от китайски производители износители. В допълнение внезапният спад на китайския внос в резултат на започването на второто разследване във връзка със заобикаляне на мерките през 2013 г., както е обяснено в съображение 79, показва, че клиентите могат лесно да преминават към доставчика с най-конкурентната цена (т.е. от китайските производители износители към производителите от Съюза). В такъв случай промишлеността на Съюза най-вероятно ще бъде принудена или да намали продажните си цени за сметка на своята рентабилност, или да запази продажните цени непроменени с твърде вероятната последица да загуби продажби и пазарен дял в полза на китайските износители. В крайна сметка това ще доведе до загуби и пазарът на Съюза ще бъде доминиран от китайски внос.

(101)

Както е посочено в съображение 44, неизползваният капацитет в Китай беше оценен на 2 650 тона през разследвания период в рамките на преразглеждането, което представлява няколко пъти потреблението на Съюза през същия период. Следователно, дори ако част от този свободен капацитет се използва за удовлетворяване на потенциално нарасналото вътрешно потребление на КНР, се очаква, че свободен капацитет с голям обем ще остане на разположение за износ за Съюза.

(102)

При горепосочените обстоятелства и като се има предвид привлекателността на пазара на Съюза, описана в съображения 48 и 50, съществува голяма вероятност китайските производители износители да увеличат значително своя внос на разглеждания продукт за пазара на Съюза, ако се допусне срокът на мерките да изтече.

(103)

При такъв сценарий промишлеността на Съюза вероятно ще загуби значителен обем на продажбите и значителен пазарен дял. Това ще доведе също така до понижаване на степента на използване на капацитета и на нивата на печалба и в крайна сметка ще доведе до загуби. В резултат на това пазарът на Съюза вероятно ще бъде доминиран от вноса от КНР.

(104)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че има голяма вероятност от повторно възникване на вредата, в случай че мерките бъдат отменени.

Д.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(105)

В съответствие с член 21 от основния регламент Комисията проучи дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки по отношение на Китай би било в противоречие с интереса на Съюза като цяло. Интересът на Съюза беше определен въз основа на оценка на всички различни засегнати интереси, в това число тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на ползвателите.

(106)

На всички заинтересовани страни бе предоставена възможност да изразят становището си в съответствие с член 21, параграф 2 от основния регламент.

(107)

Въз основа на това Комисията проучи дали въпреки заключението, че има вероятност от продължаване и повторение на дъмпинга и вредата от него, не са налице наложителни причини, които в конкретния случай биха довели до заключението, че продължаването на действието на мерките не е в интерес на Съюза.

1.   Интерес на промишлеността на Съюза

(108)

Разследването показа, че през разследвания период в рамките на преразглеждането промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда.

(109)

Промишлеността на Съюза е доказала своята жизнеспособност в структурно отношение. Тя е положила значителни усилия за рационализиране на производствения процес и за увеличаване на конкурентоспособността си, които са довели до по-висока производителност (с 11 %), до по-свит производствен капацитет (с 2 %) и до намаляване на производствените разходи (с 16 %).

(110)

Ако се допусне срокът на мерките да изтече, твърде вероятното навлизане на значителни обеми дъмпингов внос от КНР ще влоши състоянието на промишлеността на Съюза. То вероятно ще доведе до допълнителни загуби на пазарен дял, спад на продажните цени поради ценовия натиск от страна на китайския внос, а в същото време спадът в използването на капацитета ще доведе до увеличение в средните разходи на промишлеността на Съюза. Това най-вероятно ще доведе до сериозно влошаване на финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

(111)

На тази основа Комисията стигна до заключението, че запазването на действащите антидъмпингови мерки би било в интерес на промишлеността на Съюза.

2.   Интерес на вносителите/търговците

(112)

Както беше посочено в съображение 12 по-горе, нито един вносител не оказа съдействие, нито заяви интереса си по отношение на настоящото разследване. Независимо от това доказателствата, събрани от един от вносителите при първоначалното разследване, показаха, че цялостното въздействие върху общата икономическата дейност на дружествата ще бъде ограничено. Поради това няма индикации, че продължаването на мерките ще има отрицателно въздействие върху вносителите, което не се компенсира от положителното въздействие на мерките.

3.   Интерес на ползвателите

(113)

От деветте ползватели, които заявиха своя интерес след започването на процедурата, пет изпратиха отговори на въпросника. За едно от петте дружества беше установено, че участва в практики на заобикаляне, установени в последното разследване във връзка със заобикаляне, приключило през 2015 г., като те са посочени в съображение 3. От неговите отговори на въпросника стана ясно, че дружеството не използва разглеждания продукт, а внася модифицирани в малка степен жици от молибден от КНР, които не попадат в описанието на продукта от известието за започване на настоящото преразглеждане, и че за него е установено, че заобикаля антидъмпинговите мерки в сила едва след започването на настоящото разследване. Поради това този отговор не беше взет под внимание за целите на настоящото разследване за преразглеждане.

(114)

Нито един от останалите четирима оказали съдействие ползватели не е внасял разглеждания продукт от КНР, всички те са купували сходния продукт от промишлеността на Съюза. Две от тези дружества се занимават с нанасянето на покрития. Третото дружество е производител на автомобили, който произвежда скоростни кутии за собствените си автомобили. Четвъртото дружество е производител на автомобилни части. Данните, подадени от последното дружество, обаче са непълни и не могат да бъдат използвани. При разследването беше разкрито, че всички потребители са работили на печалба през разследвания период в рамките на преразглеждането. Никой от четиримата ползватели не изложи доводи срещу запазването на действащите мерки.

(115)

На тази основа и в съответствие със заключенията, направени в първоначалното разследване, може да се очаква, че продължаването на мерките няма да окаже съществено отрицателно въздействие върху ползвателите и че поради това няма основателни причини да се заключи, че не е в интерес на Съюза да се удължи срокът на прилагане на съществуващите мерки.

(116)

След оповестяването една от заинтересованите страни изказа твърдението, че тъй като цената на суровината за жиците от молибден е спаднала значително през разглеждания период, нейното намаление следва да се вземе под внимание при изчисляването на действащото антидъмпингово мито. Освен това същата страна заяви, че поддържането на антидъмпинговото мито в момент, когато цената на суровината е спаднала значително, е фактор, който причинява нарушения за потребителите от Съюза, чийто бизнес модел е базиран на използването на китайски жици от молибден.

(117)

На първо място, следва да се подчертае, че цената на суровината за жиците от молибден е надлежно взета под внимание. Значителният спад в цената на суровината беше признат като един от основните решаващи фактори за намаляването на производствените разходи (вж. съображение 86) и за повишаване на рентабилността (вж. съображение 92) на промишлеността на Съюза. На второ място, следва да се отбележи, че обхватът на настоящото разследване е да проучи дали действащото антидъмпингово мито следва да бъде отменено или запазено в съответствие с член 11, параграфи 2 и 5, а да не изменя антидъмпинговото мито. На трето място, антидъмпинговото мито в сила има за цел да осигури равнопоставеност между китайските производители износители и промишлеността на Съюза. Въпреки че развитието на цената на суровината (както в посока увеличение, така и в посока намаление) оказва въздействие върху разходите, а оттам и върху ценовата политика на производителите на жици от молибден, то не оказва въздействие върху нивото на самото антидъмпингово мито. Поради това, както е обяснено в съображение 114, спадът в цената на суровината няма изкривяващ ефект за потребителите, тъй като те могат да избират дали да купуват от китайски производители износители или от промишлеността на Съюза. И на последно място, както е обяснено в съображение 114, за всички потребители беше установено, че са работили на печалба през разследвания период в рамките на преразглеждането. Поради това твърдението беше отхвърлено.

4.   Заключение относно интереса на Съюза

(118)

С оглед на гореизложеното Комисията заключи, че няма наложителни причини, свързани с интереса на Съюза, да не бъдат разширени настоящите антидъмпингови мерки срещу вноса от КНР.

Е.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(119)

Всички заинтересовани страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, въз основа на които се предвижда да бъдат запазени антидъмпинговите мерки. На тези страни бе предоставен и срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си след оповестяването. Изявленията и коментарите бяха надлежно взети предвид.

(120)

От гореизложеното следва, че, както е предвидено в член 11, параграф 2 от основния регламент, антидъмпинговите мерки, които са приложими към вноса на някои жици от молибден с произход от КНР и които бяха наложени с Регламент (ЕС) № 511/2010, следва да се запазят.

(121)

Вследствие на това разширяването на обхвата на мерките за разглеждания продукт с произход от КНР, първо, към вноса на жици от молибден, изпратен от Малайзия (9), и, второ, към вноса на жици от молибден от КНР с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm (10), и, трето, към жици от молибден, съдържащи тегловно най-малко 97 % молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, също следва да бъде запазено.

(122)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, понастоящем попадащи в код по КН ex 8102 96 00 (кодове по ТАРИК 8102960011 и 8102960019).

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1, е 64,3 %

3.   Освен когато е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета от 14 юни 2010 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република (ОВ L 150, 16.6.2010 г., стр. 17).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 14/2012 на Съвета от 9 януари 2012 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, към вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпратен от Швейцария (ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 22).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2013 на Съвета от 2 септември 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, и за вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 243, 12.9.2013 г., стр. 2).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1952 на Комисията от 29 октомври 2015 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, за да бъде включен и вносът на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 284, 30.10.2015 г., стр. 100).

(6)  Известие за предстоящото изтичане на срока на действие на някои антидъмпингови мерки (ОВ C 371, 18.10.2014 г., стр. 19).

(7)  Известие за започване на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република (ОВ C 194, 12.6.2015 г., стр. 4).

(8)  При последното разследване във връзка със заобикаляне на мерките съдействие е оказал само един производител износител. Поради това всички данни, свързани с чувствителна информация, трябваше да бъдат представени под формата на индекси или са дадени като диапазон от стойности поради съображения за поверителност.

(*)  Среднaтa ценa не включва действащите антидъмпингови мита

(9)  Вж. бележка под линия 3.

(10)  Вж. бележка под линия 4.


29.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 170/36


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1047 НА КОМИСИЯТА

от 28 юни 2016 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, букви б) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 бе създадена номенклатура на стоките (наричана по-долу „Комбинираната номенклатура“ или „КН“), за да бъдат едновременно изпълнени изискванията във връзка с Общата митническа тарифа, със статистиката на външната търговия на ЕС и с други политики на ЕС по отношение на вноса или износа на стоки.

(2)

Решение (ЕС) 2016/971 на Съвета (2) предвижда премахване или намаляване на митата за известен брой продукти. С оглед да се въведат предвидените с това решение мерки в Комбинираната номенклатура, е необходимо съответните продукти да бъдат идентифицирани чрез техните кодове по КН. В случаите, когато съществуващите кодове по КН обхващат по-голяма група продукти в сравнение с продуктите, за които се отнася премахването или намалението на митата, освобождаването от мита или намалението на митата следва да се прави само за продуктите, посочени в решението.

(3)

Поради това приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 следва да бъде съответно изменено.

(4)

Тъй като Решение (ЕС) 2016/971 влиза в сила на 1 юли 2016 г., настоящият регламент следва спешно да влезе в сила и да се прилага от датата на влизане в сила на посоченото решение.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Решение (ЕС) 2016/971 на Съвета от 17 юни 2016 г. за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ) (ОВ L 161, 18.6.2016 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 се изменя както следва:

а)

В част първа, раздел II се добавя следната точка Ж:

„Ж.   Безмитен режим за „многокомпонентните интегрални схеми“ (MCO)

1.

Освобождаването от мита се отнася за „многокомпонентните интегрални схеми“ (MCO), които се дефинират както следва:

комбинация от една или повече монолитни, хибридни или многочипови интегрални схеми с поне един от следните компоненти: силициеви датчици, изпълнителни механизми, осцилатори, резонатори или комбинация от тях, или компоненти, изпълняващи функциите на артикули, които се класират в № 8532, 8533, 8541, или индуктивни бобини, които се класират в № 8504, оформени за всички цели и предназначения по неделим начин, във вид на единно тяло като интегрална схема, като компонент от видовете, използвани за монтиране върху печатна платка (PCB) или друг носител, чрез съединяване на крачета, изводи, топчета, контактни участъци, пъпки или площадки.

За целите по посочената в предната алинея дефиниция:

1.

„Компонентите“ могат да бъдат дискретни, произведени поотделно и след това сглобени върху останалата част от многокомпонентна интегрална схема, или включени в други елементи.

2.

„Силициеви“ означава изградени върху силициев субстрат, или изработени от силициеви материали или произведени върху матрица на интегрална схема.

3.

а)

„Силициевите датчици“ се състоят от микроелектронни или механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да установяват физични или химични количествени характеристики и да ги преобразуват в електрически сигнали, в резултат на промяна в електрическите характеристики или на преместване на механична структура. „Физични или химични количествени характеристики“ се отнасят за явления от реалния свят като налягане, акустични вълни, ускорение, вибрации, движение, ориентация, деформация, интензитет на магнитното поле, интензитет на електрическото поле, светлина, радиоактивност, влажност, поток, концентрация на химикали и др.

б)

„Силициевите изпълнителни механизми“ се състоят от микроелектронни и механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да превръщат електрическите сигнали във физическо движение.

в)

„Силициевите резонатори“ са елементи, състоящи се от микроелектронни или механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да генерират механични или електрически трептения с предварително определена честота, която зависи от физическата геометрия на тези структури, в отговор на външни сигнали.

г)

„Силициевите осцилатори“ са активни елементи, състоящи се от микроелектронни или механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да генерират механични или електрически трептения с предварително определена честота, която зависи от физическата геометрия на тези структури.

2.

Стоките, отговарящи на условията за освобождаване от мита по параграф 1, могат да попадат в следните подпозиции по КН:

8422 90 10, 8422 90 90, 8431 20 00, 8443 91 10, 8450 90 00, 8466 10 31, 8466 10 38, 8466 20 20, 8466 20 91, 8466 20 98, 8466 91 20, 8466 91 95, 8466 92 20, 8466 92 80, 8466 93 30, 8466 93 70, 8466 94 00, 8476 90 00, 8504 90 11, 8504 90 18, 8504 90 99, 8518 90 00, 8522 90 49, 8522 90 80, 8529 10 11, 8529 10 31, 8529 10 39, 8529 10 65, 8529 10 80, 8529 90 65, 8529 90 92, 8529 90 97, 8530 90 00, 8535 10 00, 8535 21 00, 8535 29 00, 8535 30 10, 8535 30 90, 8535 40 00, 8535 90 00, 8536 10 10, 8536 10 50, 8536 10 90, 8536 20 10, 8536 20 90, 8536 30 10, 8536 30 30, 8536 30 90, 8536 41 10, 8536 41 90, 8536 49 00, 8536 50 11, 8536 50 15, 8536 50 19, 8536 50 80, 8536 61 10, 8536 61 90, 8536 69 90, 8536 70 00, 8536 90 01, 8536 90 85, 8537 10 10, 8537 10 91, 8537 10 99, 8537 20 91, 8537 20 99, 8538 10 00, 8538 90 11, 8538 90 19, 8538 90 91, 8538 90 99, 8548 90 90, 9025 90 00, 9027 90 10, 9027 90 80, 9030 90 85, 9032 10 20, 9032 10 81, 9032 10 89, 9032 20 00, 9032 89 00, 9032 90 00, 9033 00 00, 9114 90 00, 9305 10 00, 9305 20 00, 9305 99 00, 9306 21 00, 9306 29 00, 9306 30 10, 9306 30 30, 9306 30 90, 9306 90 10, 9306 90 90,

3.

При представяне пред митническите органи на държава членка на митническата декларация за допускане за свободно обращение на многокомпонентни интегрални схеми деклараторът попълва кода „Y035“ в клетка 44 на единния административен документ — ЕАД (по Регламент (ЕС) 341/2016, приложение 9).“

б)

Част втора се изменя както следва:

(1)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 3215 до 3215 90 90, се заменят със следното:

„3215

Печатарски мастила, мастила за писане или чертане и други мастила, дори концентрирани или в твърдо състояние:

 

 

 

– –

Печатарски мастила:

 

 

3215 11 00

– –

Черни

6,5 (1)

3215 19 00

– –

Други

6,5 (3)

3215 90 00

Други

6,5 (5)

(2)

редът, отнасящ се за код по КН 3506 91 00, се заменя със следното:

„3506 91 00

– –

Лепила на базата на полимери от подпозиции от 3901 до 3913 или на базата на каучук

6,5 (7)

(3)

редът, отнасящ се за код по КН 3701 30 00, се заменя със следното:

„3701 30 00

Други плаки и филми, на които поне едната страна е с размер над 255 mm

4,9

m2

(4)

редът, отнасящ се за код по КН 3701 99 00, се заменя със следното:

„3701 99 00

– –

Други

4,9

—“

(5)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 3705 90 10 и 3705 90 90, се заменят със следното:

„3705 90 10

– –

Микрофилми

Осв.

3705 90 90

– –

Други

Осв.

—“

(6)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 3707 90 20 и 3707 90 90, се заменят със следното:

„3707 90 20

– –

Проявители и фиксажи

4,5 (8)

3707 90 90

– –

Други

Осв.

(7)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 3907 99 до 3907 99 90, се заменят със следното:

„3907 99

– –

Други:

 

 

3907 99 10

– – –

Поли(етиленнафтален-2,6-дикарбоксилат)

Осв.

3907 99 90

– – –

Други

6,5 (9)

(8)

редът, отнасящ се за код по КН 3919 90 00, се заменя със следното:

„3919 90 00

Други

6,5 (11)

(9)

редът, отнасящ се за код по КН 3923 10 00, се заменя със следното:

„3923 10 00

Кутии, каси, щайги и подобни артикули

6,5 (13)

(10)

редът, отнасящ се за код по КН 5911 90 90, се заменя със следното:

„5911 90 90

– –

Други

6 (15)

(11)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8414 10 до 8414 10 89, се заменят със следното:

„8414 10

Вакуумни помпи:

 

 

8414 10 20

– –

Предназначени за използване при производството на полупроводници

Осв.

p/st.

 

– –

Други:

 

 

8414 10 25

– – –

Бутално-ротационни помпи, пластинкови ротационни помпи, молекулярни помпи и помпи Рутс

1,7 (17)

p/st.

 

– – –

Други:

 

 

8414 10 81

– – – –

Дифузионни помпи, криостатни помпи и адсорбционни помпи

1,7 (17)

p/st.

8414 10 89

– – – –

Други

1,7 (17)

p/st

(12)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8414 59 до 8414 59 80, се заменят със следното:

„8414 59

– –

Други:

 

 

8414 59 20

– – –

Осови вентилатори

2,3 (18)

p/st.

8414 59 40

– – –

Центробежни вентилатори

2,3 (18)

p/st.

8414 59 80

– – –

Други

2,3 (18)

p/st

(13)

редът, отнасящ се за код по КН 8419 50 00, се заменя със следното:

„8419 50 00

Топлообменници

1,7 (19)

(14)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8420 10 до 8420 10 80, се заменят със следното:

„8420 10

Каландри и валци

 

 

8420 10 10

– –

От видовете, използвани в текстилната промишленост

1,7

8420 10 30

– –

От видовете, използвани в хартиената промишленост

1,7

8420 10 80

– –

Други

1,7 (21)

(15)

редът, отнасящ се за код по КН 8421 29 00, се заменя със следното:

„8421 29 00

– –

Други

1,7 (23)

(16)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8421 39 до 8421 39 80, се заменят със следното:

„8421 39

– –

Други:

 

 

8421 39 20

– – –

Апарати за филтриране или пречистване на въздуха

1,7 (25)

 

– – –

Апарати за филтриране или пречистване на други газове:

 

 

8421 39 60

– – – –

Чрез каталитичен метод

1,7 (25)

8421 39 80

– – – –

Други

1,7 (25)

(17)

редът, отнасящ се за код по КН 8421 99 00, се заменя със следното:

„8421 99 00

– –

Други

1,7 (29)

(18)

редът, отнасящ се за код по КН 8423 20 00, се заменя със следното:

„8423 20 00

Кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори

1,7 (31)

p/st

(19)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8423 30 00 до 8423 90 00, се заменят със следното:

„8423 30 00

Кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари и везни за претегляне и пълнене в чували или кутии или за дозиране

1,7 (33)

p/st.

 

Други апарати и инструменти за претегляне:

 

 

8423 81

– –

Измерващи не повече от 30 kg:

 

 

8423 81 10

– – –

Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предварително определено тегло, включително механични тегловни сортировачки

1,7 (35)

p/st.

8423 81 30

– – –

Апарати и инструменти за претегляне и етикетиране на опаковани стоки

1,7 (35)

p/st.

8423 81 50

– – –

Везни за магазини

1,7 (35)

p/st.

8423 81 90

– – –

Други

1,7 (35)

p/st.

8423 82

– –

Измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5 000 kg

 

 

8423 82 10

– – –

Автоматични уреди за контрол, функциониращи чрез сравняване с предварително определено тегло, включително механични тегловни сортировачки

1,7 (40)

p/st.

8423 82 90

– – –

Други

1,7 (40)

p/st.

8423 89 00

– –

Други

1,7 (43)

p/st.

8423 90 00

Теглилки за всякакви уреди за претегляне; части за уреди или инструменти за претегляне

1,7 (45)

(20)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8424 89 00 до 8424 90 00, се заменят със следното:

„8424 89 00

– –

Други

1,7 (47)

8424 90 00

Части

1,7 (50)

(21)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8442 30 до 8442 50 80, се заменят със следното:

„8442 30

Машини, устройства и оборудване:

 

 

8442 30 10

– –

Машини за набиране чрез фотографски метод

Осв.

p/st.

 

– –

Други:

 

 

8442 30 91

– – –

Машини за отливане и за набиране (линотипни, монотипни, интертипни и др.), дори с приспособление за набиране

Осв.

p/st.

8442 30 99

– – –

Други

Осв.

8442 40 00

Части за тези машини, устройства или оборудване

Осв.

8442 50

Клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани):

 

 

8442 50 20

– –

С графично изображение

Осв.

8442 50 80

– –

Други

Осв.

—“

(22)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8443 31 до 8443 99 90, се заменят със следното:

„8443 31

– –

Машини, изпълняващи най-малко две от функциите печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа:

 

 

8443 31 20

– – –

Машини с основна функция цифрово копиране, като копирането става чрез сканиране на оригинала и печатане на копията по електростатичен метод

Осв.

p/st.

8443 31 80

– – –

Други

Осв.

p/st.

8443 32

– –

Други, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа:

 

 

8443 32 10

– – –

Печатащи устройства

Осв.

p/st.

8443 32 30

– – –

Факс машини

Осв.

p/st.

 

– – –

Други:

 

 

8443 32 91

– – – –

Машини, изпълняващи функцията копиране чрез сканиране на оригинала и печатане на копията по електростатичен метод

Осв.

p/st.

8443 32 93

– – – –

Други машини, изпълняващи функцията копиране, с вградена оптична система

Осв.

p/st.

8443 32 99

– – – –

Други

Осв.

p/st.

8443 39

– –

Други:

 

 

8443 39 10

– – –

Машини, изпълняващи функцията копиране чрез сканиране на оригинала и печатане на копията по електростатичен метод

Осв.

p/st.

 

– – –

Други копирни машини:

 

 

8443 39 31

– – – –

С вградена оптична система

Осв.

p/st.

8443 39 39

– – – –

Други

Осв.

p/st.

8443 39 90

– – –

Други

Осв.

p/st.

 

Части и принадлежности:

 

 

8443 91

– –

Части и принадлежности за машините и устройствата, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 8442 :

 

 

8443 91 10

– – –

За машините от подпозиция 8443 19 40  (1)

Осв.

 

– – –

Други:

 

 

8443 91 91

– – – –

Отлети или формовани, от чугун, желязо или стомана

Осв.

8443 91 99

– – – –

Други

Осв.

8443 99

– –

Други:

 

 

8443 99 10

– – –

Електронни сглобки

Осв.

8443 99 90

– – –

Други

Осв.

(23)

редът, отнасящ се за код по КН 8456 10 00, се заменя със следното:

„8456 10 00

Работещи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи

4,5 (51)

p/st

(24)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 8466 93, 8466 93 30 и 8466 93 70, се заменят със следното:

„8466 93

– –

За машините от № 8456 до 8461 :

 

 

8466 93 30

– – –

За машините от подпозиция 8456 90 20

1,7

8466 93 70

– – –

Други

1,2 (54)

(25)

редът, отнасящ се за код по КН 8472 10 00, се заменя със следното:

„8472 10 00

Циклостилни или хектографни машини

1,5

p/st“

(26)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8472 90 до 8472 90 70, се заменят със следното:

„8472 90

Други:

 

 

8472 90 10

– –

Машини за сортиране, броене и опаковане на монети и банкноти

1,7

p/st.

8472 90 30

– –

Терминални устройства АТМ

Осв.

p/st.

8472 90 70

– –

Други

1,7

—“

(27)

редът, отнасящ се за код по КН 8473 10 19, се заменя със следното:

„8473 10 19

– – –

Други

Осв.

—“

(28)

редът, отнасящ се за код по КН 8473 40 18, се заменя със следното:

„8473 40 18

– – –

Други

Осв.

—“

(29)

редът, отнасящ се за код по КН 8475 21 00, се заменя със следното:

„8475 21 00

– –

Машини за производство на оптични влакна и на техните заготовки

Осв.

—“

(30)

редът, отнасящ се за код по КН 8475 90 00, се заменя със следното:

„8475 90 00

Части

1,7 (140)

(31)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 8476 89 00 и 8476 90 00, се заменят със следното:

„8476 89 00

– –

Други

1,7 (57)

p/st.

8476 90 00

Части

1,7 (59)

(32)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8479 89 до 8479 90 80, се заменят със следното:

„8479 89

– –

Други:

 

 

8479 89 30

– – –

Крачещи хидравлични крепежи за мините

1,7

8479 89 60

– – –

Апаратури за централизирано смазване

1,7

8479 89 97

– – –

Други

1,7 (61)

8479 90

Части:

 

 

8479 90 20

– –

Излети или формовани от чугун, желязо или стомана

1,7

8479 90 80

– –

Други

1,7 (63)

(33)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8486 20 до 8486 30 90, се заменят със следното:

„8486 20

Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми:

 

 

8486 20 10

– –

Инструментални машини, работещи чрез ултразвук

Осв.

p/st.

8486 20 90

– –

Други

Осв.

8486 30

Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък екран:

Осв.

8486 30 10

– –

Апарати за химично отлагане от газова фаза върху подложки за течнокристални индикатори (LCD)

Осв.

8486 30 30

– –

Апарати за сухо гравиране на писти върху подложки за течнокристални индикатори (LCD)

Осв.

8486 30 50

– –

Апарати за физическо отлагане чрез катодна пулверизация върху подложки за течнокристални индикатори (LCD)

Осв.

8486 30 90

– –

Други

Осв.

—“

(34)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8486 90 до 8486 90 90, се заменят със следното:

„8486 90

Части и принадлежности:

 

 

8486 90 10

– –

Държачи на инструменти и автоматични резбонарезни глави; приспособления за закрепване на детайли

Осв.

 

– –

Други:

 

 

8486 90 20

– – –

Части за апаратите, предназначени за нанасяне на фотографски емулсии върху подложки за течнокристални индикатори

Осв.

8486 90 30

– – –

Части за машините за почистване на метални мустаци от полупроводниковите прибори преди фазата на електроотлагане

Осв.

8486 90 40

– – –

Части и принадлежности за апаратите за физическо отлагане чрез катодна пулверизация върху подложки за течнокристални индикатори (LCD)

Осв.

8486 90 50

– – –

Части и принадлежности за апаратите за сухо гравиране на писти върху подложки за течнокристални индикатори (LCD)

Осв.

8486 90 60

– – –

Части и принадлежности за апаратите за химично отлагане от газова фаза върху подложки за течнокристални индикатори (LCD)

Осв.

8486 90 70

– – –

Части и принадлежности за инструменталните машини, работещи чрез ултразвук

Осв.

8486 90 90

– – –

Други

Осв.

—“

(35)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8504 40 55 до 8504 90 99, се заменят със следното:

„8504 40 55

– – –

Зареждащи устройства за акумулатори

2,5

p/st.

 

– – –

Други:

 

 

8504 40 82

– – – –

Токоизправители

2,5

 

– – – –

Инвертори:

 

 

8504 40 84

– – – – –

С мощност, непревишаваща 7,5 kVA

2,5

8504 40 88

– – – – –

С мощност, превишаваща 7,5 kVA

2,5

8504 40 90

– – – –

Други

2,5

8504 50

Други индуктивни бобини и други дросели:

 

 

8504 50 20

– –

От видовете, използвани с апаратите за телекомуникация и за електрическо захранване на автоматичните машини за обработка на информация и техните единици

Осв.

8504 50 95

– –

Други

2,8

8504 90

Части:

 

 

 

– –

За трансформатори, индуктивни бобини и дросели:

 

 

8504 90 05

– – –

Електронни сглобки за машините от подпозиция 8504 50 20

Осв.

 

– – –

Други:

 

 

8504 90 11

– – – –

Феритни ядра

1,7

8504 90 18

– – – –

Други

1,7

 

– –

За статични преобразуватели:

 

 

8504 90 91

– – –

Електронни сглобки за машините от подпозиция 8504 40 30

Осв.

8504 90 99

– – –

Други

1,7

—“

(36)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8505 90 до 8505 90 90, се заменят със следното:

„8505 90

Други, включително частите:

 

 

8505 90 20

– –

Електромагнити; патронници, държатели и подобни магнитни или електромагнитни приспособления за фиксиране

1,8 (70)

8505 90 50

– –

Електромагнитни подемни глави

2,2

8505 90 90

– –

Части

1,8

(37)

редът, отнасящ се за код по КН 8514 30 00, се заменя със следното:

„8514 30 00

Други пещи

2,2 (72)

p/st

(38)

редът, отнасящ се за код по КН 8514 90 00, се заменя със следното:

„8514 90 00

Части

2,2 (75)

(39)

редът, отнасящ се за код по КН 8515 19 00, се заменя със следното:

„8515 19 00

– –

Други

2,7 (78)

(40)

редът, отнасящ се за код по КН 8515 90 00, се заменя със следното:

„8515 90 00

Части

2,7 (80)

(41)

редът, отнасящ се за код по КН 8517 69 39, се заменя със следното:

„8517 69 39

– – – –

Други

Осв.

p/st“

(42)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 8517 70 15 и 8517 70 19, се заменят със следното:

„8517 70 15

– – –

Телескопични и пръчковидни антени за портативни апарати и за апарати, предназначени за инсталиране в [моторни] превозни средства

Осв.

8517 70 19

– – –

Други

Осв.

—“

(43)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8518 10 до 8518 90 00, се заменят със следното:

„8518 10

Микрофони и техните стойки:

 

 

8518 10 30

– –

Микрофони, чийто честотен обхват е между 300 Hz и 3,4 kНz, с диаметър, непревишаващ 10 mm и с височина, непревишаваща 3 mm, от видовете, използвани за телекомуникации

Осв.

8518 10 95

– –

Други

1,9

 

Високоговорители, дори монтирани в кутиите им:

 

 

8518 21 00

– –

Единичен високоговорител, монтиран в кутия

Осв.

p/st.

8518 22 00

– –

Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща кутия

3,4

p/st.

8518 29

– –

Други:

 

 

8518 29 30

– – –

Високоговорители, чийто честотен обхват е между 300 Hz и 3,4 kНz, с диаметър, непревишаващ 50 mm, от видовете, използвани за телекомуникации

Осв.

p/st.

8518 29 95

– – –

Други

2,3

p/st.

8518 30

Слушалки, дори комбинирани с микрофон и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя:

 

 

8518 30 20

– –

Телефонни слушалки за кабелни телефонни апарати

Осв.

8518 30 95

– –

Други

1,5

8518 40

Аудиочестотни електрически усилватели:

 

 

8518 40 30

– –

Използвани в телефонията или за измервания

2,3

8518 40 80

– –

Други

3,4

p/st.

8518 50 00

Електрически апарати за усилване на звука

1,5

p/st.

8518 90 00

Части

1,5

—“

(44)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8519 81 до 8519 81 21, се заменят със следното:

„8519 81

– –

Използващи магнитни, оптични или полупроводникови носители:

 

 

 

– – –

Апарати за възпроизвеждане на звук (включително касетофоните), без вградени устройства за записване на звук

 

 

8519 81 11

– – – –

Диктофони

Осв.

p/st.

 

– – – –

Други апарати за възпроизвеждане на звук:

 

 

8519 81 15

– – – – –

Джобни касетофони

Осв.

p/st.

 

– – – – –

Други касетофони, с касети:

 

 

8519 81 21

– – – – – –

С аналогово-цифрова четяща система

6,8

p/st“

(45)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8519 81 25 до 8519 89 90, се заменят със следното:

„8519 81 25

– – – – – –

Други

Осв.

p/st.

 

– – – – –

Други:

 

 

 

– – – – – –

С четяща система чрез сноп лазерни лъчи:

 

 

8519 81 31

– – – – – – –

От типа, използван в моторните превозни средства, за дискове с диаметър, непревишаващ 6,5 cm

6,8

p/st.

8519 81 35

– – – – – – –

Други

7,1

p/st.

8519 81 45

– – – – – –

Други

3,4

p/st.

 

– – –

Други апарати:

 

 

8519 81 51

– – – –

Диктофони, които не могат да работят без външен източник на енергия

Осв.

p/st.

 

– – – –

Други апарати за записване и възпроизвеждане на звук върху магнитни ленти:

 

 

 

– – – – –

С касети:

 

 

 

– – – – – –

С вграден усилвател и с един или повече вградени високоговорители:

 

 

8519 81 55

– – – – – – –

Можещи да работят без външен източник на енергия

Осв.

p/st.

8519 81 61

– – – – – – –

Други

Осв.

p/st.

8519 81 65

– – – – – –

Джобни

Осв.

p/st.

8519 81 75

– – – – – –

Други

Осв.

p/st.

 

– – – – –

Други:

 

 

8519 81 81

– – – – – –

Използващи магнитни ленти върху ролки и позволяващи записването или възпроизвеждането на звука, било само с една скорост от 19 cm/s, било с различни скорости — 19 cm/s и по-ниски от нея

Осв.

p/st.

8519 81 85

– – – – – –

Други

Осв.

p/st.

8519 81 95

– – – –

Други

1,5

p/st.

8519 89

– –

Други:

 

 

 

– – –

Апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за записване на звук:

 

 

8519 89 11

– – – –

Грамофони, различни от тези от подпозиция 8519 20

Осв.

p/st.

8519 89 15

– – – –

Диктофони

Осв.

p/st.

8519 89 19

– – – –

Други

Осв.

p/st.

8519 89 90

– – –

Други

Осв.

p/st“

(46)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8521 10 до 8521 90 00, се заменят със следното:

„8521 10

С магнитни ленти:

 

 

8521 10 20

– –

С широчина, непревишаваща 1,3 cm и позволяващи записването или възпроизвеждането със скорост на движение на лентата непревишаваща 50 mm/s

Осв.

p/st.

8521 10 95

– –

Други

6

p/st.

8521 90 00

Други

12,2

p/st“

(47)

редът, отнасящ се за код по КН 8522 90 49, се заменя със следното:

„8522 90 49

– – – –

Други

3

—“

(48)

редът, отнасящ се за код по КН 8522 90 80, се заменя със следното:

„8522 90 80

– – –

Други

3  (90)

(49)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 21 00, се заменя със следното:

„8523 21 00

– –

Карти, съдържащи магнитна лента

Осв.

p/st“

(50)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 8523 29 39 и 8523 29 90, се заменят със следното:

„8523 29 39

– – – – –

Други

Осв.

p/st.

8523 29 90

– – –

Други

Осв.

—“

(51)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 49 31, се заменя със следното:

„8523 49 31

– – – – –

С диаметър, непревишаващ 6,5 cm

Осв.

p/st“

(52)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 49 39, се заменя със следното:

„8523 49 39

– – – – –

С диаметър, превишаващ 6,5 cm

Осв.

p/st“

(53)

редовете, отнасящи се за кодове по КН 8523 49 51 и 8523 49 59, се заменят със следното:

„8523 49 51

– – – – – –

DVD (Digital Versatile Disk) дискове

Осв.

p/st.

8523 49 59

– – – – – –

Други

Осв.

p/st“

(54)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 49 99, се заменя със следното:

„8523 49 99

– – – –

Други

Осв.

p/st“

(55)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 51 99, се заменя със следното:

„8523 51 99

– – – –

Други

Осв.

p/st“

(56)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 52 10, се заменя със следното:

„8523 52 10

– – –

С две или повече електронни интегрални схеми

Осв.

p/st“

(57)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 59 99, се заменя със следното:

„8523 59 99

– – – –

Други

Осв.

p/st“

(58)

редът, отнасящ се за код по КН 8523 80 99, се заменя със следното:

„8523 80 99

– – –

Други

Осв.

—“

(59)

редовете, отнасящи се за кодове по КН от 8525 50 00 до 8526 92 00, се заменят със следното:

„8525 50 00

Предавателни апарати

2,7

p/st.

8525 60 00

Предавателни апарати с вграден приемателен апарат

Осв.

p/st.

8525 80

Tелевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери:

 

 

 

– –

Телевизионни камери:

 

 

8525 80 11

– – –

Съдържащи най-малко три заснемащи тръби

Осв.

p/st.