ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 161

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
18 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно подписването на протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

1

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

1

 

*

Решение (ЕС) 2016/971 на Съвета от 17 юни 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ)

2

 

 

Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/972 на Комисията от 17 юни 2016 година за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/973 на Комисията от 17 юни 2016 година за разрешаване на употребата на цинков бислизинат като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

21

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/974 на Комисията от 17 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

25

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/975 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 в сектора на яйцата и за яйчен албумин

27

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/976 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 за птиче месо с произход от Съединените американски щати

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/977 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 за яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

31

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/978 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/979 на Съвета от 20 май 2016 година относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации

35

 

*

Решение (ЕС) 2016/980 на Съвета от 14 юни 2016 година за назначаване на петима членове и шестима заместник-членове, предложени от Република България, в Комитета на регионите

37

 

*

Решение (ЕС, Евратом) 2016/981 на Съвета от 16 юни 2016 година за назначаване на член на Сметната палата

39

 

*

Решение (ОВППС) 2016/982 на Съвета от 17 юни 2016 година за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

40

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации ( ОВ L 224, 21.8.2012 г. )

41

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 ( ОВ L 347, 20.12.2013 г. )

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/1


Информация относно подписването на протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

Посоченият по-горе протокол между Европейския съюз и Република Ливан беше подписан в Брюксел на 28 април 2016 г.


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/1


Информация относно влизането в сила на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

След като на 23 май 2016 г. беше депозиран последният инструмент за ратификация или одобрение, Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, подписано на 27 юни 2014 г. в Брюксел (1), влиза в сила на 1 юли 2016 г. в съответствие с член 431, параграф 2 от споразумението.


(1)  ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 4.


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/1


Информация относно влизането в сила на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна

След като на 23 май 2016 г. беше депозиран последният инструмент за ратификация или одобрение, Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна, подписано на 27 юни 2014 г. в Брюксел (1), влиза в сила на 1 юли 2016 г. в съответствие с член 464, параграф 2 от споразумението.


(1)  ОВ L 260, 30.8.2014 г., стр. 4.


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/971 НА СЪВЕТА

от 17 юни 2016 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Министерската декларация за търговията с продукти на информационните технологии, обикновено обозначавана като Споразумение относно информационните технологии (СИТ), беше приета в Сингапур на 13 декември 1996 г. В параграф 3 от приложението към СИТ се посочва, че участниците ще се срещат периодично под егидата на Съвета за търговия със стоки към Световната Търговска Организация (СТО), за да направят преглед на обхванатите продукти с цел да бъде постигнато съгласие с консенсус за това дали е целесъобразно да бъдат изменени притурките към посоченото приложение с оглед включването на допълнителни продукти в светлината на технологичното развитие, опита в прилагането на тарифните отстъпки или промените в номенклатурата на Хармонизираната система.

(2)

На 8 юли 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори във връзка с прегледа на СИТ с оглед разширяване на неговия продуктов обхват, за да се вземат предвид технологичният напредък и конвергенцията.

(3)

Комисията води преговорите по разширяването на СИТ в консултация със специалния комитет, създаден съгласно член 207, параграф 3 от Договора.

(4)

На 28 юли 2015 г. участниците в преговорите излязоха с Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (наричана по-долу „Декларацията относно разширяването на СИТ“), в която са отразени резултатите от преговорите.

(5)

По време на Десетата министерска конференция на СТО, проведена в Найроби от 15 до 18 декември 2015 г., участниците в преговорите излязоха с Министерска декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии от 16 декември 2015 г. (WT/MIN 15/25) (наричана по-долу „министерската декларация“), с която бе одобрена декларацията относно разширяването на СИТ и последната бе открита за приемане в съответствие с параграф 9 от нея. В министерската декларация е записано също така, че участниците в преговорите одобряват проектите на списъците, представени от всеки от тях в съответствие с параграф 5 от Декларацията относно разширяването на СИТ и съдържащи се в документ на G/MA/W/117 на СТО.

(6)

Споразумението под формата на Декларация относно разширяването на СИТ следва да бъде одобрено от името на Съюза заедно със списъка на Съюза и списъците, представени от другите участници в преговорите, които се съдържат в документ G/MA/W/117 на СТО.

(7)

В съответствие с Декларацията относно разширяването на СИТ Съюзът следва да представи на СТО необходимите изменения в списъка със задълженията си по Общото споразумение за митата и търговията 1994 г. (наричано по-долу „ГАТТ от 1994 г.“), изложени в списъка CLXXIII на Съюза (документ G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Декларацията относно разширяването на СИТ и списъците със задължения, представени в съответствие с параграф 5 от декларацията и съдържащи се в документ G/MA/W/117 на СТО, се одобряват от името на Европейския съюз.

Текстът на Декларацията относно разширяването на СИТ, включително притурките към нея, са приложени към настоящото решение.

Член 2

Комисията се упълномощава да представи на Световната търговска организация необходимите изменения в списъка на Съюза, приложен към ГАТТ 1994 г., които са установени в списъка CLXXIII на Съюза (документ G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Член 3

Председателят на Съвета посочва лицето или лицата, упълномощени да депозират от името на Съюза инструмента за приемане, предвиден в параграф 9 от Декларацията относно разширяването на СИТ (2).

Член 4

Декларацията относно разширяването на СИТ не може да бъде тълкувана като предоставяща права или налагаща задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване пред съдилищата на Съюза или на държава членка.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 17 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Одобрение от 8 юни 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Датата на влизане в сила на декларацията ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/4


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО РАЗШИРЯВАНЕТО НА ТЪРГОВИЯТА С ПРОДУКТИ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Следните членове на Световната търговска организация (СТО), които се договориха за разширяване на световната търговия с продукти на информационните технологии (наричани по-долу „страните“),

 

Австралия

 

Албания

 

Гватемала

 

Израел

 

Исландия

 

Европейски съюз

 

Канада

 

Китай

 

Корея

 

Коста Рика

 

Малайзия

 

Нова Зеландия

 

Норвегия

 

Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матсу

 

Сингапур

 

Съединени американски щати

 

Тайланд

 

Филипини

 

Хонконг, Китай

 

Черна гора

 

Швейцария (1)

 

Япония

Декларират следното:

1.

Всяка страна ще обвърже и премахне обикновените мита и другите мита или такси от всякакъв вид по смисъла на член II:1 б) от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., както е посочено по-долу, за следните продукти:

а)

всички продукти, класифицирани с код по Хармонизираната система (ХС) от 2007 г. в тарифните подпозиции, изброени в притурка A към настоящата декларация, както и

б)

всички продукти, посочени в притурка Б към настоящата декларация, независимо дали са включени в притурка А.

Поетапно прилагане

2.

В стандартния случай страните ще приложат годишното намаление на митата на четири етапа и на четири равни части в рамките на срок от три години, който ще започне през 2016 г. и ще приключи през 2019 г., освен ако не е договорено друго от страните, като се отчита фактът, че при строго определени обстоятелства може да се наложи поетапното намаляване на митата да отнеме по-дълъг срок. На всеки етап намалената ставка на митото следва да се закръгля до първия знак след десетичната запетая. Всяка страна ще включи задължения във връзка с поетапното прилагане за всеки продукт в своя Списък на отстъпките към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (наричан по-долу „Списъкът на отстъпките“).

Прилагане

3.

Освен ако не е договорено друго от страните и при условие че бъдат изпълнени вътрешните процедурни изисквания, всяка страна ще премахне всички обикновени мита и други мита или такси от всякакъв вид върху изброените в притурките продукти, както следва:

а)

премахване на обикновените мита на равни части, като първото намаление на ставката започва да се прилага не по-късно от 1 юли 2016 г., второто — не по-късно от 1 юли 2017 г., третото — не по-късно от 1 юли 2018 г., а пълното премахване на митата — не по-късно от 1 юли 2019 г., и

б)

премахването на другите мита или такси от всякакъв вид по смисъла на член II:1 б) от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. трябва да завърши до 1 юли 2016 г.

Ускорено прилагане

4.

Страните насърчават автономното незабавно премахване на обикновените мита или ускореното прилагане преди датите, посочени в параграф 3 по-горе, например за продуктите със сравнително ниски мита.

График за изготвяне на тарифните списъци

5.

Възможно най-скоро, но не по-късно от 30 октомври 2015 г., всяка страна ще предостави на всички останали страни проект на тарифен списък, съдържащ: а) подробно описание на това по какъв начин съответното тарифно третиране ще бъде осигурено в нейния Списък на отстъпките и б) списък на подробните подпозиции от ХС, към които са отнесени продуктите, посочени в притурка Б, включващ също така уводна бележка, в която се посочва, че за тези продукти ще се прилага освобождаване от митни сборове, без значение къде точно са класирани в ХС. Всеки проект на тарифен списък ще бъде прегледан и одобрен от страните на основата на консенсус, като се вземат предвид опасенията, изразени от страните в хода на преговорите. Този процес на преглед следва да приключи не по-късно от 4 декември 2015 г.

6.

След приключването на процеса на преглед за всеки проект на тарифен списък на дадена страна, страната ще представи своя одобрен тарифен списък, при положение че са изпълнени вътрешните процедурни изисквания, като изменение на своя Списък на отстъпките, в съответствие с Решението от 26 март 1980 г. относно процедурите за изменение и коригиране на списъците на тарифните отстъпки (BISD 27S/25).

7.

Всяка страна ще приложи параграфи 3 и 6 от настоящата декларация, след като страните направят преглед и одобрят на основата на консенсус проектите на тарифни списъци, които представляват приблизително 90 процента от световната търговия (2) с продуктите, влизащи в обхвата на настоящата декларация.

Формат на проектите на списъци на тарифните отстъпки

8.

С оглед въвеждане на обвързването и премахване на обикновените мита и други мита или такси от всякакъв вид върху продуктите, изброени в притурките, при извършваните от всяка страна промени в нейния Списък на отстъпките:

а)

за продуктите, класирани с код по ХС 2007 в подпозициите, изброени в притурка А, създава, когато е целесъобразно, подразделения в Списъка на отстъпките на тази страна на ниво национални тарифни редове, а

б)

за продуктите, посочени в притурка Б, към Списъка на отстъпките на тази страна добавя приложение, включващо всички продукти от притурка Б, в което трябва да се уточни подробната тарифна класификация на тези продукти на ниво национални тарифни редове или на шестзначно ниво по ХС.

Приемане

9.

Декларацията ще бъде открита за приемане от всички членове на СТО. Приемането се съобщава писмено на Генералния директор на СТО, който уведомява за това всички страни.

Нетарифни пречки

10.

Страните се споразумяват да засилят консултациите, свързани с нетарифните пречки в сектора на информационните технологии. За тази цел страните подкрепят евентуалното разработване на актуализирана работна програма във връзка с нетарифните пречки.

Заключителни съображения

11.

Страните провеждат периодично съвместни срещи, както и най-малко една година преди периодично внасяните от Световната митническа организация изменения в номенклатурата на Хармонизираната система, но не по-късно от януари 2018 г., за да извършат преглед на посочения в притурките продуктов обхват и да преценят дали, предвид технологичното развитие, опита по прилагането на тарифните отстъпки или промени в номенклатурата на ХС, притурките следва да бъдат актуализирани, за да бъдат включени в тях допълнителни продукти.

12.

Страните отчитат факта, че резултатите от тези преговори предполагат отстъпки, които следва да бъдат взети предвид при провежданите понастоящем в рамките на Програмата за развитие от Доха многостранни преговори относно достъпа до пазарите за неселскостопански продукти.

Притурки към настоящата декларация:

В притурка А са изброени подпозициите от ХС 2007 или части от тях, обхванати от настоящата декларация.

В притурка Б са изброени конкретните продукти, обхванати от настоящата декларация, без значение къде точно са класирани в ХС 2007.


(1)  От името на Митническия съюз на Швейцария и Лихтенщайн.

(2)  Този процент ще бъде изчислен от Секретариата на СТО въз основа на най-новите налични данни и ще бъде съобщен на страните.


ПРИТУРКА А

Позиция

ХС 2007

ex  (*)

Описание на продукта

001

350691

ex

Оптически прозрачно свободно отделящо се залепващо фолио и оптически прозрачни съхливи течни лепила, използвани изключително или главно в производството на дисплеи с плосък екран или сензорни екранни панели

002

370130

 

Други плаки и филми, на които поне едната страна е с размер над 255 mm

003

370199

 

Други

004

370590

 

Други

005

370790

 

Други

006

390799

ex

Термопластични течнокристални съполимери от ароматни полиестери

007

841459

ex

Вентилатори от видовете, използвани изключително или главно за охлаждане на микропроцесори, апарати за телекомуникация, автоматични машини за обработка на информация или елементи на автоматични машини за обработка на информация

008

841950

ex

Топлообменници, направени от флуорополимери и с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър ≤ 3 cm

009

842010

ex

Ролни ламинатори от видовете, използвани изключително или главно в производството на основи за печатни платки или печатни платки

010

842129

ex

Апарати за филтриране или пречистване на течности, изработени от флуорополимери и с дебелина на филтъра или на мембраната на пречиствателното устройство ≤ 140 микрона

011

842139

ex

Апарати за филтриране или пречистване на газове, с корпус от неръждаема стомана, с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър ≤ 1,3 cm

012

842199

ex

Части за апарати за филтриране или пречистване на течности, изработени от флуорополимери и с дебелина на филтъра или на мембраната на пречиствателното устройство ≤ 140 микрона; части за апарати за филтриране или пречистване на газове, с корпус от неръждаема стомана, с входни и изходни тръби с вътрешен диаметър ≤ 1,3 cm

013

842320

ex

Кантари за непрекъснато претегляне върху транспортьори, използващи електронни средства за измерване на тежести

014

842330

ex

Кантари за претегляне на постоянни тегловни маси и кантари и везни за претегляне и пълнене в чували или кутии или за дозиране, използващи електронни средства за измерване на тежести

015

842381

ex

Други апарати и инструменти за претегляне, измерващи не повече от 30 kg и използващи електронни средства за измерване на тежести

016

842382

ex

Други апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от 30 kg, но не повече от 5 000 kg, и използващи електронни средства за измерване на тежести, с изключение на уреди за претегляне на моторни превозни средства

017

842389

ex

Други апарати и инструменти за претегляне, измерващи повече от 5 000 kg и използващи електронни средства за измерване на тежести

018

842390

ex

Части на инструменти за претегляне, използващи електронни средства за измерване на тежести, с изключение на части за уреди за претегляне на моторни превозни средства

019

842489

ex

Механични апарати за изхвърляне, диспергиране или пулверизиране от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки

020

842490

ex

Части за механични апарати за изхвърляне, диспергиране или пулверизиране от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки

021

844230

 

Машини, устройства и оборудване

022

844240

 

Части за тези машини, устройства или оборудване

023

844250

 

Клишета, плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли; литографски камъни, плочи и цилиндри, подготвени за отпечатване (например гладки, зърнести, шлайфани)

024

844331

 

Машини, изпълняващи най-малко две от следните функции: печатане, копиране или предаване на факсове, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа

025

844332

 

Други, пригодени за свързване към автоматична машина за обработка на информация или в мрежа

026

844339

 

Други

027

844391

 

Части и принадлежности за машините и устройствата, които служат за отпечатване с помощта на плочи, цилиндри и други отпечатващи детайли от № 84.42

028

844399

 

Други

029

845610

ex

Инструментални машини, опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация

030

846693

ex

Части и принадлежности за инструментални машини, опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за инструментални машини, опериращи чрез ултразвук, от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за обработващи центрове от видовете, използвани изключително или главно в производството на части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за машини с цифрово управление (други стругове) от видовете, използвани изключително или главно в производството на части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за машини с цифрово управление (други машини за пробиване) от видовете, използвани изключително или главно в производството на части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за машини с цифрово управление (други фрезови машини) от видовете, използвани изключително или главно в производството на части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за изрязващи или отрезни машини от видовете, използвани изключително или главно в производството на части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация; Части и принадлежности за инструментални машини, опериращи чрез електроерозия, от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки, сглобки на печатни платки, части от № 8517 или на части на автоматични машини за обработка на информация

031

847210

 

Циклостилни или хектографни машини

032

847290

 

Други

033

847310

 

Части и принадлежности за машините от № 8469

034

847340

 

Части и принадлежности за машините от № 8472

035

847521

 

Машини за производство на оптични влакна и на техните заготовки

036

847590

ex

Части за машините от подпозиция 847521

037

847689

ex

Машини за размяна на монети

038

847690

ex

Части на машини за размяна на монети

039

847989

ex

Автоматични машини за поставяне на електронни компоненти, от видовете, използвани изключително или главно в производството на сглобки на печатни платки

040

847990

ex

Части за автоматични машини за поставяне на електронни компоненти, от видовете, използвани изключително или главно в производството на сглобки на печатни платки

041

848610

 

Машини и апарати за производство на заготовки (boules) или полупроводникови пластини (wafers)

042

848620

 

Машини и апарати за производство на полупроводникови прибори или електронни интегрални схеми

043

848630

 

Машини и апарати за производство на дисплеи с плосък екран

044

848640

 

Машини и апарати, посочени в забележка 9, буква В) към настоящата глава

045

848690

 

Части и принадлежности

046

850440

 

Статични преобразуватели

047

850450

 

Други индуктивни бобини и други дросели

048

850490

 

Части

049

850590

ex

Електромагнити от видовете, използвани изключително или главно за апарати за визуализация, основани на магнитния резонанс, различни от електромагнитите от № 90.18

050

851430

ex

Други пещи от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки

051

851490

ex

Части за други пещи от видовете, използвани изключително или главно в производството на печатни платки или сглобки на печатни платки

052

851519

ex

Други машини за вълново запояване от видовете, използвани изключително или главно за производството на сглобки на печатни платки

053

851590

ex

Части за други машини за вълново запояване от видовете, използвани изключително или главно за производството на сглобки на печатни платки

054

851761

 

Базови станции

055

851762

 

Апарати за приемане, преобразуване и предаване или регенериране на глас, образ или на други данни, включително апаратите за комутация и за маршрутизация

056

851769

 

Други

057

851770

 

Части

058

851810

 

Микрофони и техните стойки

059

851821

 

Единичен високоговорител, монтиран в кутия

060

851822

 

Два или повече високоговорителя, монтирани в една и съща кутия

061

851829

 

Други

062

851830

 

Слушалки, дори комбинирани с микрофон, и комплекти, състоящи се от микрофон и един или повече високоговорителя

063

851840

 

Аудиочестотни електрически усилватели

064

851850

 

Електрически апарати за усилване на звука

065

851890

 

Части

066

851981

 

Използващи магнитни, оптични или полупроводникови носители

067

851989

 

Други

068

852110

 

С магнитни ленти

069

852190

 

Други

070

852290

 

Други

071

852321

 

Карти, съдържащи магнитна лента

072

852329

 

Други

073

852340

 

Оптични носители

074

852351

 

Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи

075

852352

 

Смарткарти

076

852359

 

Други

077

852380

 

Други

078

852550

 

Предавателни апарати

079

852560

 

Предавателни апарати с вграден приемателен апарат

080

852580

 

Телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

081

852610

 

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари)

082

852691

 

Радионавигационни апарати

083

852692

 

Апарати за радиотелеуправление

084

852712

 

Джобни радиокасетофони

085

852713

 

Други апарати, комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук

086

852719

 

Други

087

852721

ex

Приемателни апарати за радиоразпръскване, които могат да работят само с външен източник на енергия, от видовете, използвани за автомобилните превозни средства, комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук, способни да приемат и да декодират цифрови RDS (Radio Data System) сигнали

088

852729

 

Други

089

852791

 

Комбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук

090

852792

 

Некомбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук, но комбинирани с часовниково устройство

091

852799

 

Други

092

852849

 

Други

093

852871

 

Непредназначени да съдържат видеодисплей или видеоекран

094

852910

 

Антени и антенни отражатели от всички видове; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули

095

852990

ex

Други, с изключение на органични светодиодни модули и органични светодиодни панели за апаратите от подпозиция 8528.72 или 8528.73

096

853180

ex

Други апарати, с изключение на звънци за входни врати, зумери, камбани и други подобни

097

853190

 

Части

098

853630

 

Други апарати за защита на електрически вериги

099

853650

 

Други прекъсвачи, превключватели и разединители

100

853690

ex

Други апарати, с изключение на акумулаторни клеми от видовете, използвани за моторните превозни средства от № 8702 , 8703 , 8704 или 8711

101

853810

 

Табла, панели, конзоли, пултове, шкафове и други подобни от № 8537 , без съответните им уреди

102

853939

ex

Луминесцентни лампи със студен катод (CCFL) за подсвет на дисплеи с плосък екран

103

854231

 

Процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми

104

854232

 

Памети

105

854233

 

Усилватели

106

854239

 

Други

107

854290

 

Части

108

854320

 

Генератори на сигнали

109

854330

ex

Машини и апарати за галванотехника и електролиза от видовете, използвани изключително или главно за производство на печатни платки

110

854370

ex

Артикули, проектирани специално за свързване с телеграфни или телефонни апарати или инструменти или към телеграфни или телефонни мрежи

111

854370

ex

Микровълнови усилватели

112

854370

ex

Безжични дистанционни устройства с инфрачервени сигнали за конзоли на видеоигри

113

854370

ex

Цифрови полетни записващи устройства

114

854370

ex

Захранван от преносима батерия електронен четец за запис и възпроизвеждане на текст, неподвижни изображения и аудиофайлове

115

854370

ex

Апарати за обработка на цифрови сигнали за свързване към кабелна или безжична мрежа за смесване на звук

116

854390

 

Части

117

880260

ex

Телекомуникационни спътници

118

880390

ex

Части на телекомуникационни спътници

119

880521

 

Симулатори на въздушен бой и техните части

120

880529

 

Други

121

900120

 

Поляризиращи материали на листове или на плочи

122

900190

 

Други

123

900219

 

Други

124

900220

 

Филтри

125

900290

 

Други

126

901050

 

Други апарати и оборудване за фотолаборатории или кинолаборатории; негатоскопи

127

901060

 

Екрани за прожектиране

128

901090

ex

Части и принадлежности за артикулите от подпозиции 901050 и 901060

129

901110

 

Стереоскопични микроскопи

130

901180

 

Други микроскопи

131

901190

 

Части и принадлежности

132

901210

 

Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи

133

901290

 

Части и принадлежности

134

901310

ex

Окуляри за машини, апарати или инструменти от настоящата глава или от раздел ХVI

135

901320

 

Лазери, различни от лазерните диоди

136

901390

ex

Части и принадлежности, различни от тези за оптични мерници за оръжия или за перископи

137

901410

 

Компаси, включително навигационните компаси

138

901420

 

Инструменти и апарати за въздушна или космическа навигация (различни от компасите)

139

901480

 

Други инструменти и апарати

140

901490

 

Части и принадлежности

141

901510

 

Далекомери

142

901520

 

Теодолити и тахиметри (тахеометри)

143

901540

 

Инструменти и апарати за фотограметрия

144

901580

 

Други инструменти и апарати

145

901590

 

Части и принадлежности

146

901811

 

Електрокардиографи

147

901812

 

Апарати за диагностика чрез ултразвуково сканиране (скенери)

148

901813

 

Апарати за диагностика чрез визуализация на магнитния резонанс

149

901819

 

Други

150

901820

 

Апарати с ултравиолетови или инфрачервени лъчи

151

901850

 

Други офталмологични инструменти и апарати

152

901890

ex

Електрически хирургически или електрически медицински инструменти и уреди, техни части и принадлежности

153

902150

 

Сърдечни стимулатори, с изключение на частите и принадлежностите

154

902190

 

Други

155

902212

 

Томографски апарати, управлявани от автоматична машина за обработка на информация

156

902213

 

Други, за зъболекарско приложение

157

902214

 

Други, за медицинско, хирургическо или ветеринарно приложение

158

902219

 

За други приложения

159

902221

 

За медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение

160

902229

 

За други приложения

161

902230

 

Тръби с Х (рентгенови) лъчи

162

902290

ex

Части и принадлежности за апарати с Х (рентгенови) лъчи

163

902300

 

Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели

164

902410

 

Машини и апарати за изпитване на метали

165

902480

 

Други машини и апарати

166

902490

 

Части и принадлежности

167

902519

 

Други

168

902590

 

Части и принадлежности

169

902710

 

Анализатори на газове или на дим

170

902780

 

Други инструменти и апарати

171

902790

 

Микротоми; части и принадлежности

172

902830

 

Броячи за електричество

173

902890

 

Части и принадлежности

174

903010

 

Инструменти и апарати за измерване или откриване на йонизиращи лъчения

175

903020

 

Осцилоскопи и осцилографи

176

903031

 

Мултиметри без регистриращо устройство

177

903032

 

Мултиметри с регистриращо устройство

178

903033

ex

Други, без регистриращо устройство, с изключение на инструменти за измерване на съпротивление

179

903039

 

Други, с регистриращо устройство

180

903084

 

Други, с регистриращо устройство

181

903089

 

Други

182

903090

 

Части и принадлежности

183

903110

 

Машини за балансиране на механичните части

184

903149

 

Други

185

903180

 

Други инструменти, апарати и машини

186

903190

 

Части и принадлежности

187

903220

 

Маностати

188

903281

 

Хидравлични или пневматични

189

950410

 

Видеоигри от видовете, използвани с телевизионен приемник

190

950430

ex

Други игри, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти (хартиени пари), банкови карти, жетони или всякакви други разплащателни средства, с изключение на игрите с автоматични кегли (например боулинг) и хазартни игри с незабавна парична печалба

191

950490

ex

Конзоли и устройства за видеоигри, различни от тези от подпозиция 950430


(*)  Частично обхванатите подпозиции са обозначени със символа „ех“.


ПРИТУРКА Б

192

Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO) са комбинация от една или повече монолитни, хибридни или многочипови интегрални схеми с поне един от следните елементи: силициеви датчици, задвижващи механизми, осцилатори и резонатори или комбинация от тях, или компоненти, изпълняващи функциите на артикули, които се класират в № 8532 , 8533 , 8541 , или индуктори, които се класират в № 8504 , оформени по практически неделим начин като интегрална схема, като компонент от видовете, използвани за монтиране върху печатна платка (PCB) или друг носител, чрез съединяване на щифтове, изводи, сфери, контактни участъци, издатини или контактни полета.

За целите на настоящото определение посочените по-долу изрази имат следното значение:

1.

„Компонентите“ могат да бъдат дискретни, произведени поотделно и след това сглобени върху останалата MCO, или включени в други елементи.

2.

„Силициеви“ означава изградени върху силициев субстрат, изработени от силициеви материали или произведени върху матрица на интегрална схема.

a)

„Силициевите датчици“ се състоят от микроелектронни или механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да установяват физични или химични количествени характеристики и да ги преобразуват в електрически сигнали, в резултат на промяна в електрическите характеристики или на преместване на механична структура.

„Физични или химични количествени характеристики“ се отнася до явления от реалния свят като налягане, акустични вълни, ускорение, вибрации, движение, ориентация, деформация, интензитет на магнитното поле, интензитет на електрическото поле, светлина, радиоактивност, влажност, течение, концентрация на химикали и др.

3. б)

„Силициевите задвижващи механизми“ се състоят от микроелектронни и механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да превръщат електрическите сигнали във физическо движение.

3. в)

„Силициевите резонатори“ са елементи, състоящи се от микроелектронни или механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да генерират механични или електрически трептения с предварително определена честота, която зависи от физическата геометрия на тези структури в отговор на външни сигнали.

3. г)

„Силициевите осцилатори“ са активни елементи, състоящи се от микроелектронни или механични структури, които са създадени в самото тяло или на повърхността на полупроводник и чиято функция е да генерират механични или електрически трептения с предварително определена честота, която зависи от физическата геометрия на тези структури.

193

Светодиодни (LED) модули за подсвет, които са източници на светлина и са съставени от един или повече LED, и един или повече конектори, и са монтирани на печатна платка или друга подобна основа, и други пасивни компоненти, дори комбинирани с оптични компоненти или защитни диоди, и използвани за подсвет за течнокристални дисплеи (LCD)

194

Сензорни устройства за въвеждане на данни (т.нар. сензорни екрани) без възможност за извеждане на изображения, за вграждане в апарат с екран, които функционират чрез засичане на наличието и местоположението на докосване в площта на екрана. Чувствителността на допир може да бъде отчетена посредством съпротивление, електростатичен капацитет, разпознаване на звукови импулси, инфрачервени лъчи или други технологии, използващи чувствителност на допир

195

Мастилени касети (със или без интегрирана печатаща глава) за оборудване на апарати от подпозиции 844331 , 844332 или 844339 от ХС, и включващи механични или електрически компоненти; термопластични или електростатични тонер касети (със или без подвижни части) за поставяне в апаратите, посочени в подпозиции 844331 , 844332 или 844339 от ХС; твърдо мастило в специално създадени форми за поставяне в апарати от подпозиции 844331 , 844332 или 844339 от ХС

196

Печатни материали, които дават право на достъп, инсталиране, възпроизвеждане или друго използване на софтуер (включително игри), данни, интернет съдържание (включително като част от игри или приложения) или услуги, или електронни съобщителни услуги (включително мобилни услуги) (**)

197

Самозалепващи се кръгли тампони за полиране от видовете, използвани при производството на полупроводникови пластини (wafers)

198

Кутии, каси, щайги и подобни артикули, от пластмаса, специално оформени или сглобени за транспорт или опаковане на полупроводникови пластини (wafers), маски или решетки, от подпозиция 392310 или 848690

199

Вакуумпомпи от видовете, използвани изключително или главно за производство на полупроводници или дисплеи с плосък екран

200

Газоразрядни почистващи уреди за премахване на органични замърсители от обекти, наблюдавани с електронен микроскоп, и от обектни носачи

201

Преносими интерактивни електронни образователни устройства, предназначени главно за деца


(**)  Премахването на митата за печатните материали ще засегне само правата и задълженията, свързани с търговията със стоки, и няма да засегне достъпа до пазара, освен по отношение на тарифните ставки на участниците. Нищо в споразумението относно разширяването на СИТ не възпрепятства страните по СИТ да регулират съдържанието на тези стоки, включително, наред с другото, и интернет съдържанието. Нищо в споразумението относно разширяването на СИТ не засяга правата и задълженията на страните по СИТ, свързани с достъпа до пазара, в областта на търговията с услуги, нито ги възпрепятства да регулират своя пазар на услуги.


РЕГЛАМЕНТИ

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/972 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешение за L-аргинин като фуражна добавка. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 1 декември 2015 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба L-аргининът, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на човека, нито върху околната среда, както и че е ефикасен източник на аминокиселината аргинин за всички видове животни. За да бъде напълно ефикасна за преживни животни, добавката L-аргинин трябва да е защитена от разграждане в търбуха. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на посоченото вещество беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(1):4345.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“.

3c361

L-аргинин

Състав на добавката

Прах с минимално съдържание на L-аргинин 98 % (в сухо вещество) и максимално съдържание на влага 10 %

Характеристика на активното вещество

L-аргинин ((S)-2-амино-5-гуанидинопентанова киселина), произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Химична формула: C6H14N4O2

CAS №: 74-79-3

Метод за анализ  (1)

За определяне на L-аргинина във фуражната добавка:

„Монография за L-аргинина“ (компендиум Food Chemical Codex).

За количественото определяне на аргинина във фуражната добавка:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS).

За количественото определяне на аргинина в премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2)

Всички видове

 

 

 

1.

Съдържанието на влага се посочва върху етикета на добавката.

2.

L-аргининът може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.

8 юли 2026 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/973 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за разрешаване на употребата на цинков бислизинат като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на цинков хелат от L-лизинат HCl, придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на цинковия хелат от L-лизинат HCl като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 20 октомври 2015 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба цинковият хелат от L-лизинат HCl не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на потребителите, както и че няма да възникнат опасения във връзка с безопасността за ползвателите, при условие че се вземат съответните предпазни мерки.

(5)

По отношение на въздействието върху околната среда, и по-специално инфилтрацията и оттока на цинк в повърхностните води, Органът препоръча в становището си от 8 април 2014 г. (3) да се намали значително максималното съдържание на цинк в пълноценните фуражи за няколко целеви вида. Въпреки това, за да няма риск от незадоволяване на физиологичните нужди на животните и в определени периоди от живота им или от други отрицателни въздействия върху здравето на животните, препоръчаното от Органа намаляване на съдържанието на цинк следва да се въвежда поетапно. С цел да се постигне допълнително намаляване, стопанските субекти в областта на фуражите и научноизследователските институти следва да бъдат насърчавани да събират нови научни данни относно физиологичните нужди на различните видове животни.

(6)

Освен това Органът заключи, че цинковият хелат от L-лизинат HCl може да се счита за ефикасен източник на цинк за всички видове животни и препоръча за това вещество наименованието „цинков бислизинат“. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена по силата на член 21 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. При оценката на цинковия бислизинат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „смеси на елементи с микроконцентрация“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015; 13(11):4267.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(5):3668.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „смеси на елементи с микроконцентрация“

3b613

Цинков бислизинат

Характеристика на добавката:

Прах или гранули с минимално съдържание на цинк 13,5 % и минимално съдържание на лизин 85,0 %.

Цинк под формата на цинков хелат от бислизинат HCl: минимум 85 %.

Характеристика на активното вещество:

Цинков хелат от бислизинат HCl

Химична формула:

Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

CAS №: 23333-98-4

Методи за анализ  (1):

За определянето на съдържанието на лизин във фуражната добавка и в премиксите:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-UV/FD), или

VDLUFA 4.11.6 или EN ISO 17180.

За определянето на общото съдържание на цинк във фуражната добавка и в премиксите:

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510, или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621.

За определянето на общото съдържание на цинк във фуражните суровини и в комбинираните фуражи:

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510, или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621, или

атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2).

Всички видове животни

Кучета и котки: 200 (общо)

Пъстървови риби и заместители на мляко за телета: 180 (общо)

Прасенца, свине майки, зайци и всички риби, различни от пъстървови: 150 (общо)

Други видове и категории: 120 (общо)

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

Цинковият бислизинат може да бъде пускан на пазара и употребяван като добавка, състояща се от препарат.

3.

За потребителите на добавката и премиксите във фуражния сектор се установяват процедури за безопасна работа и подходящи организационни мерки с оглед на потенциалните рисковете от вдишване, контакт с кожата или с очите. Когато тези процедури и мерки не могат да намалят тези рискове до приемливо равнище, добавката и премиксите се използват с подходящи лични предпазни средства.

8 юли 2026 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/25


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/974 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕC) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори в Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 са посочени критериите, по които Комисията определя стандартните стойности при внос от трети държави за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A от същия регламент.

(2)

Стандартната стойност при внос се изчислява за всеки работен ден съгласно член 136, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, като се вземат под внимание променливите данни за всеки ден. В резултат на това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стандартните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартни стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Код на третa държавa (1)

Стандартна стойност при внос

0702 00 00

MA

134,8

ZZ

134,8

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

169,6

BR

92,5

MA

179,9

TR

151,6

UY

147,6

ZA

163,6

ZZ

150,8

0808 10 80

AR

127,0

BR

97,3

CL

131,1

CN

66,5

NZ

157,2

US

120,4

ZA

116,2

ZZ

116,5

0809 10 00

TR

267,2

ZZ

267,2

0809 29 00

TR

397,4

ZZ

397,4

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

174,9

ZZ

174,9


(1)  Номенклатура на държавите, определена с Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7). Код „ZZ“ означава „с друг произход“.


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/975 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 в сектора на яйцата и за яйчен албумин

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията (2) се откриват годишни тарифни квоти за внос на продукти в сектора на яйцата и за яйчен албумин.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 до 7 юни 2016 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2016 г., са по-ниски от наличните количества. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, и тези количества да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 и които следва да бъдат добавени към подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г., са посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 539/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. за откриване и управление на вносни тарифни квоти в сектора на яйцата и за яйчен албумин (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Количества, за които не са подадени заявления и които следва да бъдат добавени към наличните количества за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г.

(в kg, изразено в еквивалент на яйца с черупки)

09.4015

27 000 000

09.4401

1 400 000

09.4402

3 875 000


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/976 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 за птиче месо с произход от Съединените американски щати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията (2) се открива годишна тарифна квота за внос на продукти от сектора на птичето месо с произход от Съединените американски щати.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 до 7 юни 2016 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2016 г., са по-ниски от наличните количества. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, и тези количества да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 и които следва да бъдат добавени към подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г., са посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Количества, за които не са подадени заявления и които следва да бъдат добавени към наличните количества за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г.

(в kg)

09.4169

5 336 250


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/31


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/977 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 за яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 на Комисията (2) се откриват годишни тарифни квоти за внос на продукти в сектора на яйцата и за яйчен албумин с произход от Украйна.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 до 7 юни 2016 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2016 г., са по-малки от наличните количества. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, и тези количества да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 и които следва да бъдат добавени към подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г., са посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 на Комисията от 18 ноември 2015 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна (ОВ L 302, 19.11.2015 г., стр. 57).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Количества, за които не са подадени заявления и които следва да бъдат добавени към наличните количества за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г.

(в kg, изразено в еквивалент на яйца с черупки)

09.4275

1 012 500

09.4276

2 250 000


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/33


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/978 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията (2) се откриват годишни тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо с произход от Израел.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 до 7 юни 2016 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2016 г., са по-ниски от наличните количества. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, и тези количества да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 1384/2007 и които следва да бъдат добавени към подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г., са посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел (ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 40).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Количества, за които не са подадени заявления и които следва да бъдат добавени към наличните количества за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г.

(в kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 800 000


РЕШЕНИЯ

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/35


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/979 НА СЪВЕТА

от 20 май 2016 година

относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграфи 4 и 5 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (2) („Конвенцията“) беше подписана в Брюксел на 18 декември 1997 г. Тя влиза в сила 90 дни след уведомлението за приключването на конституционните процедури за приемането на Конвенцията от държавата, която като членка на Европейския съюз към датата на приемане от Съвета на акта за съставяне на Конвенцията е последната, която изпълнява тази формалност.

(2)

В съответствие с член 32, параграф 4 от Конвенцията до влизането ѝ в сила всяка една държава членка може, при представяне на уведомлението, посочено в член 32, параграф 2 от Конвенцията, или на по-късен етап, да декларира, че ще я прилага в отношенията си с държавите членки, които са декларирали същото.

(3)

В член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване на Хърватия се предвижда, че Хърватия се присъединява към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I към Акта за присъединяване. Тези конвенции и протоколи включват, inter alia, Конвенцията. Конвенцията влиза в сила по отношение на Хърватия на датата, определена от Съвета.

(4)

Съгласно член 3, параграф 5 от Акта за присъединяване Съветът взема решение за извършването на всички промени, необходими поради присъединяването на Република Хърватия към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I към Акта за присъединяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Конвенцията влиза в сила по отношение на Хърватия на първия ден от първия месец след датата на публикуване на настоящото решение.

Член 2

Текстът на Конвенцията, изготвен на хърватски език (3), е автентичен при същите условия като текстовете на другите езици на Конвенцията.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 май 2016 година.

За Съвета

Председател

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Становище от 28 април 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2.

(3)  Тексът на Конвенцията на хърватски език е публикуван в специално издание на Официален вестник (глава 19, том 014, страница 156).


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/37


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/980 НА СЪВЕТА

от 14 юни 2016 година

за назначаване на петима членове и шестима заместник-членове, предложени от Република България, в Комитета на регионите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 305 от него,

като взе предвид предложението на правителството на България,

като има предвид, че:

(1)

На 26 януари 2015 г., 5 февруари 2015 г. и 23 юни 2015 г. Съветът прие решения (ЕС) 2015/116 (1), (ЕС) 2015/190 (2) и (ЕС) 2015/994 (3) за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г.

(2)

След изтичането на мандатите на г-н Владимир КИСЬОВ, г-н Красимир КОСТОВ, г-н Маджид МАНДАДЖЪ, г-н Красимир МИРЕВ и г-жа Детелина НИКОЛОВА се освободиха пет места за членове на Комитета на регионите.

(3)

След изтичането на мандатите на г-н Станислав БЛАГОВ, г-н Николай ИВАНОВ, г-жа Димитранка КАМЕНОВА, г-жа Анастасия МЛАДЕНОВА и г-н Емил НАЙДЕНОВ се освободиха пет места за заместник-членове на Комитета на регионите.

(4)

С назначаването на г-жа Малина Едрева ОДОЕН за член на Комитета на регионите се освободи едно място за заместник-член на Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначават се в Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2020 г.:

a)

за членове:

г-жа Малина Едрева ОДОЕН, общински съветник, Столичен общински съвет,

г-н Румен Илиев ГУНИНСКИ, кмет на община Правец,

г-жа Диана Димитрова ОВЧАРОВА, кмет на община Ивайловград,

г-н Стефан Николов РАДЕВ, кмет на община Сливен,

г-н Николай Йорданов ЗАЙЧЕВ, кмет на община Пещера;

и

б)

за заместник-членове:

г-жа Любка Веселинова АЛЕКСАНДРОВА, кмет на община гр. Левски,

г-н Георги Александров ЧАКЪРОВ, кмет на община Полски Тръмбеш,

г-н Добромир Стойков ДОБРЕВ, кмет на община Горна Оряховица,

г-н Емил Станев КАБАИВАНОВ, кмет на община Карлово,

г-жа Корнелия Добрева МАРИНОВА, кмет на община Ловеч,

г-н Георг Леонидов СПАРТАНСКИ, кмет на община Плевен.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

A.G. KOENDERS


(1)  Решение (ЕС) 2015/116 на Съвета от 26 януари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 20, 27.1.2015 г., стр. 42).

(2)  Решение (ЕС) 2015/190 на Съвета от 5 февруари 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 31, 7.2.2015 г., стр. 25).

(3)  Решение (ЕС) 2015/994 на Съвета от 23 юни 2015 г. за назначаване на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2015 г. до 25 януари 2020 г. (ОВ L 159, 25.6.2015 г., стр. 70).


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/39


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2016/981 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2016 година

за назначаване на член на Сметната палата

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 286, параграф 2 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид предложението на Република Литва,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на г-жа Rasa BUDBERGYTĖ изтече на 6 май 2016 г.

(2)

Поради това следва да се бъде назначен нов член,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Rimantas ŠADŽIUS се назначава за член на Сметната палата за периода от 16 юни 2016 г. до 15 юни 2022 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

L.F. ASSCHER


(1)  Становище от 7 юни 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/40


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/982 НА СЪВЕТА

от 17 юни 2016 година

за изменение на Решение 2014/386/ОВППС относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 23 юни 2014 г. Съветът прие Решение 2014/386/ОВППС (1).

(2)

Съветът не признава и продължава да осъжда незаконното анексиране на Крим и Севастопол от Руската федерация и ще остане ангажиран с пълното прилагане на политиката си на непризнаване.

(3)

Въз основа на прегледа на Решение 2014/386/ОВППС срокът на ограничителните мерки следва да бъде удължен до 23 юни 2017 г.

(4)

Следователно Решение 2014/386/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 5, втора алинея от Решение 2014/386/ОВППС се заменя със следното:

„Настоящото решение се прилага до 23 юни 2017 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Решение 2014/386/ОВППС на Съвета от 23 юни 2014 г. относно ограничителни мерки в отговор на незаконното анексиране на Крим и Севастопол (ОВ L 183, 24.6.2014 г., стр. 70).


Поправки

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/41


Поправка на Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

( Официален вестник на Европейския съюз L 224 от 21 август 2012 г. )

На страница 2, в съображение 10:

вместо:

„въздухоплавателните средства с опростена моторна тяга“

да се чете:

„несложните въздухоплавателни средства с моторна тяга“.

На страница 3, в член 1, параграф 2, буква и), подточка i):

вместо:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;“

да се чете:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство с моторна тяга;“.

На страница 3, в член 1, параграф 2, буква й), подточка i):

вместо:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 2 000 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;“

да се чете:

„самолет с максимална излетна маса (MTOM) 2 000 kg или по-малко, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство с моторна тяга;“.


18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/41


Поправка на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007

( Официален вестник на Европейския съюз L 347 от 20 декември 2013 г. )

На страница 755, в член 189, параграф 1, буква б)

вместо:

„… в съответствие с член 32, параграф 3 и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;“

да се чете:

„… в съответствие с член 32, параграф 6 и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;“